Konstitutionsutskottets betänkande
1991/92:KU02

Vilande beslut i vissa grundlagsärenden m.m.


Innehåll

1991/92
KU2
Bakgrund
Grundlag stiftas, ändras och upphävs genom två likalydande
riksdagsbeslut. Det andra beslutet får inte fattas, förrän det
efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela
riket och den nyvalda riksdagen har samlats (8 kap. 15 och 17 §§
regeringsformen).
Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut
anmäla vilande beslut i ärende angående grundlag. Till anmälan
skall utskottet foga ett yttrande i ärendet (3 kap. 16 § och 4
kap. 8 § riksdagsordningen). Ett sådant ärende skall normalt
avgöras vid det första riksmötet i den nya valperioden (5 kap.
12 § riksdagsordningen).
Under åren 1990 och 1991 har riksdagen beslutat att som
vilande anta bl.a. följande förslag till lagar om ändring i
regeringsformen och dess övergångsbestämmelser samt i
tryckfrihetsförordningen:
1. Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, bilaga 1
(bestämmelser om allmänna handlingar), prop. 1990/91:60, KU11,
rskr. 160 -- riksdagsbeslut den 27 mars 1991,
2. Lag om ändring i regeringsformen, bilaga 2 (vissa
normgivningsfrågor rörande riksdagens myndigheter),
1990/91:KU20, rskr. 101 -- riksdagsbeslut den 13 december 1990,
3. Lag om ändring i regeringsformen, bilaga 3 (bestämmelse
om besked från mellanfolklig domstol om innebörden av
internationell överenskommelse m.m., s.k. tolkningsbesked),
prop. 1990/91:65, KU22, rskr. 180 -- riksdagsbeslut den 10 april
1991,
4. Lag om ändring i regeringsformen, bilaga 4 (bestämmelse
om vem som får tjänstgöra som ledamot i högsta domstolen och
regeringsrätten), prop. 1990/91:66, KU23, rskr. 178 --
riksdagsbeslut den 10 april 1991,
5. Lag om ändring i regeringsformens övergångsbestämmelser,
punkterna 9 och 10, bilaga 5 (med anledning av förslag till
ny kyrkolag), prop. 1990/91:67, KU24, rskr. 117 --
riksdagsbeslut den 6 mars 1991.
Riksdagen antog vidare i maj 1991 som vilande dels ett förslag
till en ny grundlag, en yttrandefrihetsgrundlag, dels förslag om
ändringar i andra stadganden än de nu aktuella i regeringsformen
och tryckfrihetsförordningen. Dessa vilande beslut anmäls för
slutligt beslut i ett särskilt betänkande, 1991/92:KU1.
För information om de nu behandlade förslagens bakgrund och
närmare innebörd hänvisar utskottet till de angivna
utskottsbetänkandena. Förslagen har också redovisats i den inför
1991 års val utgivna sammanställningen Vilande grundlagsförslag.

Utskottet

Vilande beslut
Åren 1990 och 1991 har riksdagen som vilande antagit bl.a. de
förslag till lagar om ändring i regeringsformen och dess
övergångsbestämmelser samt i tryckfrihetsförordningen vilka
redovisats under punkterna 1--5 i det föregående. Enligt
utskottets mening bör frågan om slutligt antagande av det
förslag till lag om ändring i regeringsformen som föranletts av
de helt nyligen avslutade förhandlingarna om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES), punkt 3, anstå tills vidare.
Genom detta betänkande anmäls nu de vilande besluten under
punkterna 1, 2, 4 och 5 till kammaren för slutligt beslut. Med
hänvisning till vad utskottet anförde vid dessa ärendens första
behandling tillstyrker utskottet att riksdagen slutligt antar
förslagen.
Följdändring
Utskottet tar i detta sammanhang också upp frågan om en
följdändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
Det vilande beslutet under punkt 2 beträffande vissa
normgivningsfrågor rörande riksbanken m.m. innebär bl.a. att
riksbankens befogenhet att meddela föreskrifter om utformningen
av sedlar och mynt i fortsättningen skall grunda sig på vanlig
lag. Enligt det föreslagna nya andra stycket i 8 kap. 14 §
regeringsformen kan riksdagen nämligen genom lag uppdra åt
riksbanken att meddela föreskrifter inom sitt ansvarsområde
enligt 9 kap. regeringsformen. Som en följd härav innehåller det
vilande beslutet en ändring i 9 kap. 13 § regeringsformen av
innebörd att den där givna exklusiva rätten för riksbanken att
meddela föreskrifter om utformningen av sedlar och mynt tas
bort.
Som utskottet anförde vid den tidigare behandlingen av ärendet
bör det -- under förutsättning att det vilande beslutet under
punkt 2 slutligt antas -- i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank tas in ett bemyndigande för riksbanken att meddela
föreskrifter om utformningen av sedlar och mynt. Bemyndigandet
bör tas in i lagens 5 §. Paragrafen bör utformas i enlighet med
det lagförslag som togs in i en bilaga till utskottets tidigare
avgivna betänkande i ärendet (1990/91:KU20). Lagförslaget har
fogats till detta betänkande som bilaga 6.
Lagförslaget faller i och för sig inom lagrådets
granskningsområde. Som utskottet anförde vid den tidigare
behandlingen är förslaget emellertid en följd av de föreslagna
ändringarna i regeringsformen och av sådan beskaffenhet att
lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande bestämmelser om allmänna handlingar
att riksdagen slutligt antar det i bilaga 1 intagna
förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen,
2. beträffande vissa normgivningsfrågor rörande riksdagens
myndigheter
att riksdagen slutligt antar det i bilaga 2 intagna
förslaget till lag om ändring i regeringsformen,
3. beträffande bestämmelse om vem som får tjänstgöra som
ledamot i högsta domstolen och regeringsrätten
att riksdagen slutligt antar det i bilaga 4 intagna
förslaget till lag om ändring i regeringsformen,
4. beträffande regeringsformens övergångsbestämmelser,
punkterna 9 och 10
att riksdagen slutligt antar det i bilaga 5 intagna
förslaget till lag om ändring i regeringsformen,
5. beträffande föreskrifter om utformningen av sedlar och
mynt
att riksdagen antar det i bilaga 6 intagna förslaget till
lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
Stockholm den 22 oktober 1991
På konstitutionsutskottets vägnar
Thage G Peterson
I beslutet har deltagit: Thage G Peterson (s), Bertil
Fiskesjö (c), Birger Hagård (m), Hans Nyhage (m), Catarina
Rönnung (s), Ylva Annerstedt (fp), Kurt Ove Johansson (s), Sören
Lekberg (s), Stig Bertilsson (m), Torgny Larsson (s), Ingvar
Svensson (kds), Harriet Colliander (nyd), Inger René (m),
Lisbeth Staaf-Igelström (s) och Elvy Söderström (s).
Från vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Johan Lönnroth (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.
Förslag till
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Bilaga 1

Förslag till
Lag om ändring i regeringsformen
Bilaga 2
Förslag till
Lag om ändring i regeringsformen
Bilaga 3
Förslag till
Lag om ändring i regeringsformen
Bilaga 4
Förslag till
Lag om ändring i regeringsformen
Bilaga 5
Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank
Bilaga 6