Justitieutskottets betänkande
1991/92:JUU10

Immunitet och privilegier inom ESK


Innehåll

1991/92
JuU10

Propositionen

I proposition 1991/92:26 föreslår regeringen
(utrikesdepartementet) att riksdagen antar ett genom
propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet

Regeringsförslaget avser bl.a. medlemmar av sådana
utvärderingsgrupper inom ESK-proceduren som upprättats enligt
ett dokument den 17 november 1990 från Wienförhandlingen om
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa (jfr
1988/89:JuU1). Innebörden i förslaget är att ifrågavarande
personer tillerkänns immunitet och privilegier enligt 1961 års
Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.
Utskottet finner inte anledning till erinran mot lagförslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar det i proposition 1991/92:26 framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Stockholm den 20 november 1991
På justitieutskottets vägnar
Britta Bjelle
I beslutet har deltagit: Britta Bjelle (fp), Jerry
Martinger (m), Göthe Knutson (m), Bengt-Ola Ryttar (s), Ingbritt
Irhammar (c), Birgit Henriksson (m), Nils Nordh (s), Karl Gustaf
Sjödin (nyd), Lars Sundin (fp), Sigrid Bolkéus (s), Christel
Anderberg (m), Kent Carlsson (s) och Kjell Eldensjö (kds).