Försvarsutskottets betänkande
1991/92:FÖU12

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden


Innehåll

1992/93
FöU12

Utskottet

Efter framställning av försvarsutskottet den 18 maj 1993 har
talmanskonferensen förklarat sig inte ha något att erinra mot
uppskov till riksmötet 1993/94 med behandlingen av
dels motionerna
1992/93:Fö707 av Pär Granstedt m.fl. (c) Kemikalietransporter
1992/93:Fö708 av Dan Ericsson i Kolmården (kds) Transporter
av miljöfarligt gods
1992/93:Fö713 av Alf Wennerfors (m) Flygfotogentransporter
1992/93:Fö715 av Kenneth Lantz (kds) Anslag till forskning om
transport av farligt gods
1992/93:T603 av Sven-Olof Petersson och Gunhild Bolander (c)
Skydd mot oljekatastrofer på Östersjön (yrkande 2)
1992/93:T613 av Kristina Svensson m.fl. (s) Skärpt säkerhet
för oljefartyg (yrkande 5)
1992/93:T634 av Åke Carnerö (kds) Säkerheten till sjöss
(yrkande 1)
1992/93:T635 av Karl-Erik Persson m.fl. (v) Sjösäkerheten
(yrkande 3)
1992/93:Jo676 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp) Miljön i
Stockholms län (yrkandena 8 och 11)
dels de ytterligare ärenden som fr.o.m. den 18 maj
1993 kan komma att hänvisas till försvarsutskottet.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen beslutar att till riksmötet 1993/94 uppskjuta
behandlingen av ovan angivna ärenden.

Stockholm den 27 maj 1993
På försvarsutskottets vägnar
Arne Andersson
I beslutet har deltagit: Arne Andersson (m), Sture Ericson
(s), Lars Sundin (fp), Ingvar Björk (s), Barbro Evermo
Palmerlund (s), Robert Jousma (nyd), Sven Lundberg (s), Stig
Grauers (m), Karin Wegestål (s), Henrik Landerholm (m), Britt
Bohlin (s), Jan-Olof Franzén (m), Sven-Olof Petersson (c), Åke
Carnerö (kds) och Bengt Lindqvist (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Jan Jennehag (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.