Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:185

om vissa ändringar av det särskilda grundavdraget      p

för folkpensionärer                                1990/91:185

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 april 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det särskilda grundavdraget för folkpensionärer höjs i vissa fall för personer med reducerade pensionsförmåner. Förslaget innebär bl.a. att änkor med reducerade pensionsförmåner och personer med förtida uttag av pension får skattelättnader för kompletterande pensionsför­måner upp till nivån för ålderspensionärernas grundförmåner.

Vidare innebär förslaget att personer med 1/2 eller 2/3 förtidspension och som saknar andra pensionsförmåner inte behöver betala inkomstskatt på pensionsinkomsterna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1991 och skall gälla från och med 1992 års taxering. För bl.a. förtidspensionärer skall särskilda bestäm­melser gälla vid 1992 års taxering.

1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 185


Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att punkt 1 av anvisningarna till 48 § kommunalskatte­lagen (1928:370) skall ha följande lydelse.


Prop. 1990/91:185


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


 


Anvisningarna till

48 §'

Vid tillämpningen av 48 § 4 mom. och denna anvisningspunkt samt 53 § 1 mom. a iakttas följande. Som folkpension räknas inte barnpension eller vårdbidrag. Folkpension skall anses utgöra en inte obetydlig del av den skattskyldiges inkomst, om den uppgått till minst 6000 kronor eller minst en femtedel av den samman­räknade inkomsten. Som folkpen­sion behandlas även tilläggspension i den mån den enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott för­anlett avräkning av pensionstill­skott.

För gift skattskyldig, som uppbu­rit folkpension med belopp som till­kommer gift vars make uppbär folk­pension, uppgår det särskilda grund­avdraget till 1,325 basbelopp. För övriga skattskyldiga uppgår avdra­get till 1,5 basbelopp. Förgift skatt­skyldig, som under viss del av be­skattningsåret uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär folkpension och under återstoden av året uppburit folkpen­sion med belopp som tillkommer gift vars make saknar folkpension, upp­går avdraget till 1,5 basbelopp. Har folkpension enligt bestämmelserna i 17kap. 2 § lagen (1962:381) om all­män försäkring samordnats med yr-


Vid tillämpningen av 48 § 4 mom. och denna anvisningspunkt samt 53 § 1 mom. a iakttas följande. Som folkpension räknas inte barnpension eller vårdbidrag. Folkpension skall anses utgöra en inte obetydlig del av den skattskyldiges inkomst, om den uppgått till minst 6000 kronor eller minst en femtedel av den samman­räknade inkomsten. Som folkpen­sion behandlas även tilläggspension i den mån den enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott för­anlett avräkning av pensionstill­skott. Harfolkpension enligt bestäm­melserna i 17 kap. 2§ lagen (1962:381) om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta skall vid tillämpning av första, andra respektive tredje stycket första meningen 2 del särskilda grundavdraget beräknas med ledning av den folkpension som skulle ha ut­gått om sådan samordning inte skett.

För gift skattskyldig, som uppbu­rit folkpension med belopp som till­kommer gift vars make uppbär folk­pension , uppgår det särskilda grund­avdraget till 1,325 basbelopp. För övriga skattskyldiga uppgår avdra­get till 1,5 basbelopp. För gift skatt­skyldig, som under viss del av be­skattningsåret uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär folkpension och under återstoden av året uppburit folkpen­sion med belopp som tillkommer gift vars make saknar folkpension, upp­går avdraget till 1,5 basbelopp.


Senaste lydelse 1990:1421.


 


Nuvarande lydelse

kesskadelivränta eller annan nämnda lagrum angiven livränta skall det särskilda grundavdraget be­räknas med ledning av den folkpen­sion som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett.

Det särskilda grundavdraget får dock inte överstiga uppburen folk­pension och pensionstillskott som uppburits enligt 2 § lagen om pen­sionstillskott. För den som uppburit folkpension i form av förfidspension gäller att det särskilda grundavdraget inte får överstiga uppburen folkpen­sion och 52 procent av pensionstill­skott som uppburits enligt 2 a § nämnda lag.

Föreslagen lydelse

Det särskilda grundavdraget får dock inte överstiga

/. för skattskyldig som vid ut­gången av året före beskattningsåret och utgången av beskattningsåret uppbar folkpension samt under hela beskattningsåret bon i Sverige; sum­man av uppburen sådan pension som enligt fjärde stycket reducerar det sär­skilda grundavdraget samt

2. för skattskyldig som inte avses i 1 eller som under beskattningsåret uppburit folkpension i form av för­tidspension, halv ålderspension en­ligt lagen om allmän försäkring eller som avlidit; uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits enligt 2 § eller 2 a § lagen om pen­sionstillskott.  För skattskyldig som har livränta som avses i första stycket sista meningen tillämpas i stället för bestämmelsen i föregående mening 1 bestämmelsen iföregående mening 2 om det är till fördel för den skattskyl­dige. Det särskilda grundavdraget reduceras med 65 procent av den del av upp­buren pension som överstiger det för den skattskyldige enligt andra stycket gällande avdragsbeloppet. Pension som utgår på grund av annan pensions­försäkring än tjänstepensionsförsäkring reducerar dock inte det särskilda grundavdraget.

För den som vid utgången av året före beskattningsåret inte uppbar folk­pension reduceras det särskilda grundavdraget i stället med 65 procent av den del av taxerad inkomst som överstiger det för den skattskyldige enligt andra stycket gällande avdragsbeloppet.

Oavsett vad som i det föregående sagts om reducering föreligger alltid rätt till särskilt grundavdrag med så stort belopp som den skattskyldige skulle ha fått i grundavdrag enligt 48 § 2 eller 3 mom. om dessa bestämmelser i stället hade tillämpats.


Prop.

1990/91:185


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

För skattskyldig som under år 1991 uppburit folkpension i form av halv ålderspension skall vid 1992 års taxering vid tillämpningen av tredje stycket grundavdraget beräknas enligt vad som gäller för skattskyldig som uppburit full ålderspension. För skattskyldig som under år 1991 uppburh folkpension i form av förtidspension skall vid 1992 års taxering äldre bestämmelser i tredje


 


stycket gälla. För skattskyldig som under år 1991 uppburit folkpension i form Prop. av förtidspension och som i december 1991 uppburit annan folkpension än 1990/91:185 förtidspension tillämpas vid 1992 års taxering nya lydelsen av bestämmelsen i tredje stycket första meningen I om i övrigt förutsättningarna enligt denna bestämmelse är uppfyllda. Vidare skall för skattskyldig som i december 1991 uppburit halv eller två tredjedels förtidspension gälla att det särskilda grund­avdraget inte får överstiga summan av uppburen folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt 2 a § lagen om pensionstillskott med tillägg av 8 100 kr. för den som uppburit halv förtidspension och 10 800 kr. för den som uppburit två tredjedels förtidspension.


 


Finansdepartementet                              Prop-

1990/91:185 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 april 1991

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Engström, Hjelm-Wallén, Göransson, Gradin, Dahl, R Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, G Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Lööw, Persson, Molin, Sahlin, Larsson, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Proposition om vissa ändringar av det särskilda grundavdraget för folkpensionärer

1 Inledning

Det tidigare extra avdraget för folkpensionärer (punkt 2 av anvisningarna till 50 § kommunalskattelagen, KL) ersattes i samband med skattereformen av ett särskilt grundavdrag för folkpensionärer (prop. 1989/90:110, SkU30, SFS 1990:650). Den närmare regleringen av det särskilda grundavdraget finns i punkt 1 av anvisningarna till 48 § KL.

Syftet med reglerna om särskilt grundavdrag är liksom de tidigare reglerna om extra avdrag att lindra beskattningen av folkpensionärernas pensionsin­komster. Samtidigt har avdraget getts en sådan utformning att inte oskäliga skattelättnader skall uppstå för dem som har höga pensionsinkomster. Reg­lerna skall också uppmuntra pensionärer till förvärvsarbete men bör inte medföra omotiverade skattelättnader för pensionärer med höga arbetsin­komster i förhållande till vad som gäller för övriga pensionärer samt för icke­pensionärer med motsvarande inkomster. Det är således ftera svårförenliga mål som skall beaktas vid avdragets utformning.

Det särskilda grundavdraget är i högre grad än vad som var fallet med det extra avdraget inriktat på att undanta enbart grundförmåner i form av folk­pension och pensionstillskott från beskattning. Denna begränsning har sin grund i att det särskilda grundavdraget inte avtrappas mot arbetsinkomster.

För att det särskilda grundavdraget inte skall ge skattefrihet för arbetsin­komster eller för kompletterande pensionsinkomster har en spärregel införts som innebär att det särskilda grundavdraget inte får överstiga uppburen folkpension, uppburet pensionstillskott eller motsvarande ATP. För förtids­pensionärer gäller en särskild spärregel på grund av att denna kategori har ett högre pensionstillskott än ålderspensionärerna. Spärreglerna påverkar inte dem som har fulla ålderspensionsförmåner. De har däremot betydelse för grupper som av olika anledningar har reducerade folkpensionsförmåner.

De nya reglerna om särskilt grundavdrag medför en förändrad skattesitua­tion för vissa pensionärer. Några får i jämförelse med de gamla reglerna högre avdrag medan det motsatta också inträffar. Den sistnämnda effekten


 


kan uppkomma för pensionärer som har reducerade folkpensionsförmåner     Prop.

och samtidigt inga eller begränsade kompletterande pensionsförmåner och     1990/91:185

inga eller små arbetsinkomster. För personer som har reducerade förmåner

och måttliga eller stora arbetsinkomster är de nya bestämmelserna i regel

förmånligare.

De principer som ligger till grund för det särskilda grundavdragets utform­ning bör i huvudsak ligga fast. Jag anser också att avdraget fått en i allt vä­sentligt rimhg utformning med hänsyn till syftet med avdraget.

Det finns emellertid anledning att korrigera reglerna för främst de folk­pensionärer med reducerade pensionsförmåner som har fått en försämring jämfört med de tidigare reglerna. Jag skall i det följande ta upp denna fråga och lägga fram förslag till vissa ändringar i berörda regler.

2 Justeringar av pensionärernas särskilda grundavdrag

2,1 Gällande regler

De tidigare reglerna om extra avdrag (punkt 2 av anvisningarna till 50 § KL) innebar i korthet följande. För skattskyldig vars inkomst till inte obetydlig del utgjorts av folkpension medgavs extra avdrag med ett belopp som mot­svarade folkpension och pensionstillskott för en ålderspensionär. Översteg den taxerade inkomsten detta belopp avtrappades det extra avdraget i ohka intervaller mot taxerad inkomst. Vid 1991 års taxering avtrappades dock inte det extra avdraget mot inkomst av tjänst för den som var ålderspensionär och minst 65 år gammal. Konstruktionen medförde bl.a. att den som hade reducerade pensionsförmåner kunde få extra avdrag mot arbetsinkomster och kompletterande pensionsförmåner upp till en nivå som motsvarade fulla folkpensionsförmåner.

Som nämnts inledningsvis ersattes i samband med skattereformen extra avdraget för folkpensionärer av ett särskilt grundavdrag för folkpensionärer (prop. 1989/90:110, SkU30, SFS 1990:650). Reglerna finns i 48 § 4 mom. KL samt i punkt 1 av anvisningarna till nämnda paragraf och fick sin nuvarande utformning hösten 1990 (prop. 1990/91:54, SkUlO, SFS 1990:1421).

Enligt huvudregeln uppgår det särskilda grundavdraget till 1,325 basbe­lopp för gift folkpensionär vars make uppbär folkpension och 1,5 basbelopp för övriga folkpensionärer (punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 48 § KL) .Detta innebär på motsvarande sätt som enligt reglerna för extra avdrag att skatt inte tas ut på grundförmånerna i form av folkpension och pensions­tillskott eller motsvarande ATP för ålderspensionärer som uppbär enbart dessa förmåner.

Det särskilda grundavdraget trappas av med 65 % av den del av uppburen pension som överstiger den för pensionären aktuella beloppsgränsen för sär­skilt grundavdrag. Pension som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring reducerar dock inte det särskilda grundavdra­get. Övergångsvis vid 1992 och 1993 års taxeringar avtrappas det särskilda grundavdraget också mot kapitalinkomster och inkomst av passiv närings-


 


verksamhet samt mot förmögenhet. Någon avtrappning sker emellertid inte mot inkomst av tjänst och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Till skillnad från vad som gällde år 1990 är således avdraget oberoende av arbetsinkoms­ten även för förtidspensionärer, änkor med reducerad pension samt för per­soner med förfida uttag av pension.

Det särskilda grundavdraget är också enligt punkt 1 tredje stycket av an­visningarna till 48 § KL begränsat på så sätt att det inte får översfiga uppbu­ren folkpension och pensionstillskott som uppburits enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott. För förtidspensionärer gäller en speciell be­stämmelse som innebär att, för den som uppburit folkpension i form av för­tidspension, det särskilda grundavdraget inte får överstiga uppburen folk­pension och 52 % av pensionstillskott som uppburits enligt 2 a § lagen om pensionstillskott. Anledningen till sistnämnda regel är att pensionstillskottet för förtidspensionärer uppgår till 104 % av basbeloppet enligt lagen om all­män försäkring mot 54 % för ålderspensionärer. Regeln medför att förtids­pensionärer får lika stort särskilt grundavdrag som ålderspensionärer.

Enligt punkt 1 sjätte stycket av anvisningarna till 48 § KL är en folkpensio­när alltid berättigad till minst lika stort grundavdrag som en icke-pensionär med lika stor inkomst är berättigad till.

2.2 Särskilt grundavdrag för pensionärer med reducerade pensionsförmåner


Prop.

1990/91:185


Mitt förslag: Reglerna om begränsningar av det särskilda grundavdra­get för folkpensionärer ändras så att vissa pensionärer med reduce­rade pensionsförmåner får högre särskilt grundavdrag.

Särskilda regler skall gälla för förtidspensionärer.

Lättnaderna skall inte gälla för personer med halv ålderpension, personer som inte haft folkpension hela året eller som inte bott hela året i Sverige eller för dödsbon.

De nya reglerna skall gälla redan vid 1992 års taxering.

Skälen för mitt förslag: Skattereformen innebär som jag tidigare nämnt att pensionärernas särskilda grundavdrag inte avtrappas mot arbetsinkomster. Fr.o.m. år 1991 gäller detta inte bara ålderspensionärer utan även bl.a. för­tidspensionärer, änkor som inte är ålderspensionärer samt personer med för­fida uttag av pension. 1 samband med att denna förändring genomfördes in­fördes den tidigare nämnda begränsningen av det särskilda grundavdraget till uppburen folkpension samt uppburet pensionstillskott eller motsvarande ATP. Spärregeln motverkar att personer med arbetsinkomst och komplette­rande pensionsförmåner, dvs. pensioner utöver grundförmånerna, skall få väsentligt lägre skatt än en löntagare med motsvarande inkomst.

Utan den införda begränsningen skulle t. ex. den som har reducerad folk­pension på grund av förtida uttag och samtidigt arbetsinkomster kunna till­godogöra sig särskilt grundavdrag från arbetsinkomsten och därigenom få betydligt lägre skatt än en heltidsarbetande icke-pensionär med motsva-


 


rande inkomst. Rättvise- och likformighetsskäl talar också för att den full-     Prop. ständiga skattefriheten inte bör kunna gälla pensionärernas arbetsinkomster     1990/91:185 när avdraget inte längre avtrappas mot arbetsinkomster. Marginaleffekten för arbetsinkomster blir därmed normalt ca 30 % och inte, som vid de tidi­gare gällande reglerna om extra avdrag, O % i ett visst inkomstintervall och därefter ca 50 %.

En annan effekt av spärregeln är att skatt tas ut på kompletterande pensio­ner även för personer som av någon anledning har reducerad pension. Detta är motiverat av rättvise- och likformighetsskäl med hänsyn till dels att perso­ner med oreducerade förmåner får betala skatt på kompletterande pensions­förmåner, dels att de reduceringsregler som finns i pensionsförmånsreglerna bör få avsedd effekt och inte undermineras av skatteeffekter. De äldre reg­lerna har haft brister i detta avseende.

De år 1990 beslutade reglerna innebär emellertid att skatt skall erläggas även av t.ex. vissa änkor som har reducerad pension och som inte behövde betala skatt enligt de äldre reglerna. Denna effekt kan uppkomma för den som blivit änka före 50 års ålder och därigenom har reducerade folkpen­sionsförmåner och dessutom har inga eller måttliga kompletterande pen­sionsförmåner och som saknar eller har små arbetsinkomster.

Också för personer med reducerade pensionsförmåner på grund av förtida uttag och måttliga kompletterande pensioner leder de nuvarande reglerna till att pensionsinkomster som tidigare inte blev beskattade i vissa fall blir föremål för beskattning.

För änkor med förvärvsinkomster av större omfattning är de nuvarande reglerna förmånligare än de äldre reglerna om extra avdrag. Den klart över­vägande delen av änkor med reducerade pensionsförmåner torde vara för­värvsarbetande och gynnas av de nya reglerna. De betalar också mindre skatt än en icke-pensionär med lika stor inkomst. För personer med förtida uttag torde det inte vara lika vanligt med kompletterande arbetsinkomster.

Enligt min mening finns det skäl att mildra och i de flesta fall helt ta bort de skattehöjningar som uppkommit för en del personer med reducerad än­kepension eller med förtida uttag av pension med anledning av övergången från extra avdrag till särskilt grundavdrag. Det särskilda grundavdraget bör därför justeras i detta syfte.

Samtidigt är det dock viktigt att upprätthålla principen att marginaleffek­ten skall begränsas till ca 30 % även för pensionärernas arbetsinkomster, dvs. ändringarna får inte innebära att avtrappningen mot arbetsinkomster återinförs.

Lättnaderna måste således utformas genom en avvägning mellan å ena si­dan önskvärda lättnader för änkor med reducerad änkepension och pensio­närer med förtida uttag utan eller med mycket låga arbetsinkomster och å andra sidan ej motiverade ytterligare lättnader för personer med höga ar­betsinkomster.

Det är inte heller motiverat att ge ytterligare skattelättnader för vissa andra grupper som inte har full pension hela året, t.ex. personer som har flyttat in eller ut ur landet under beskattningsåret eller personer som har avli­dit under beskattningsåret.

En annan aspekt som bör beaktas är att reglerna om särskilt grundavdrag


 


är relativt invecklade. För att reglerna inte skall kompliceras ytterligare i     Prop. större utsträckning än som är nödvändigt för att ge lättnader för de aktuella     1990/91:185 kategorierna bör eftersträvas lösningar som är generellt utformade, även om detta innebär en något högre statsfinansiell kostnad för åtgärden.

Mot bakgrund av det anförda bör spärregeln i punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 48 § KL ändras så att särskilt grundavdrag kan medges mot kompletterande pensioner. Särskilt grundavdrag bör således medges med, förutom vad som motsvarar uppburen folkpension och pensionstillskott, summan av de övriga pensionsförmåner som reducerar det särskilda grund­avdraget - ATP samt annan tjänstepension - så länge summan av dessa för­måner ligger under det generella taket för grundavdraget. Härigenom får personer med änkepension eller reducerad ålderspension på grund av förtida uttag och även s.k. konvenfionspensionärer skattefrihet för måttliga kom­pletterande pensioner av det slag som reducerar det särskilda grundavdra­get. Med konvenfionspensionärer avses personer som enligt reglerna i lagen om allmän försäkring i och för sig inte är berättigade fill folkpension men som på grund av internationella åtaganden som Sverige gjort har rätt till viss folkpension.

Genom denna justering uppkommer en skattelättnad på högst ca 4 500 kr. för personer med förtida uttag som berörs av spärregeln. För änkor med reducerad pension uppkommer skattelättnader på som högst närmare 12 000 kr. Flertalet av de berörda pensionärerna har emellertid inte så kraf­tiga reduceringar av förmånerna som de som legat till grund för nyssnämnda beräkningar och får därigenom inte så stora skattelättnader. Därtill blir skat­telättnaderna i många fall mindre på grund av de generella begränsningarna av det särskilda grundavdraget.

Det är enligt min mening inte motiverat att justera skattereglerna för dödsbon, personer som under det aktuella året flyttat in eller ut ur landet samt för dem som inte uppburit folkpension under hela beskattningsåret. Nu nämnda skattskyldiga har normalt full ålderspension före eller efter det ak­tuella beskattningsåret. Beskattningen bör därför ske enligt vad som gäller för personer som uppburit full ålderspension hela beskattningsåret.

Någon förändring är inte heller mofiverad för pensionärer som uppbär halv ålderspension enligt 6 kap. 1 § eller 12 kap. 1 § lagen om allmän försäk­ring med hänsyn fill att det då skulle bli alltför gynnsamt skattemässigt att ta ut sådan pension för dem som samtidigt har arbetsinkomster.

Nuvarande regler innebär vidare att beskattningsbar inkomst uppkommer för personer med 1/2 eller 2/3 förtidspension även om de enbart har grund­förmåner. Även för denna kategori finns det anledning att justera det sär­skilda grundavdraget. Jag återkommer till denna fråga i det följande.


 


2.3 Förtidspensionärer


Prop. 1990/91:185


Mitt förslag: För förtidspensionärer som enbart har grundförmåner utformas det särskilda grundavdraget så att dessa inte behöver betala inkomstskatt på den del av pensionsinkomsterna som uppgår till högst fulla grundförmåner för ålderspensionärer. Detta åstadkoms genom att grundavdraget begränsas till uppburen pension och hela det pen­sionstillskott som uppburits enligt 2 a § lagen om pensionstillskott.

Av administrativa skäl kan denna förändring inte genomföras för inkomståret 1991. En särskild regel införs därför vid 1992 års taxering som för flertalet förtidspensionärer ger samma effekt som de regler som skall gälla från och med 1993 års taxering.


Skälen för mitt förslag: För förtidspensionärer med hel förtidspension och utan andra pensionsinkomster innebär de nuvarande reglerna, på motsva­rande sätt som var fallet enligt de äldre reglerna, att folkpension jämte pen-sionsfillskott blir skattefria upp till ett belopp som motsvarar fulla grundför­måner för ålderspensionärer. För förtidspensionärer som har 1/2 eller 2/3 förtidspension i kombination med arbetsinkomster leder nuvarande bestäm­melser i många fall fill lägre skatt än vad som blev fallet enligt de äldre reg­lerna om extra avdrag på grund av att det särskilda grundavdraget inte heller för förtidspensionärer trappas av mot arbetsinkomster.

För förtidspensionärer med 1/2 eller 2/3 förtidspension och som saknar andra inkomster medför emellerfid nuvarande regler i många fall högre skatt än enligt motsvarande äldre regler. Orsaken härtill är begränsningen av det särskilda grundavdraget för förtidspensionärer fill 52 % av uppburet pen­sionstillskott. En förtidspensionär med 1/2 förfidspension och enbart grund­förmåner får således en beskattningsbar inkomst motsvarande ca hälften av det uppburna pensionstillskottet. Enligt de äldre reglerna uppkom i motsva­rande situationer ingen beskattningsbar inkomst eftersom förtidspensionen jämte pensionsfillskottet inte översteg fulla grundförmåner för en ålderspen­sionär.

Det finns dock anledning att framhålla att en förtidspensionär med exem­pelvis 1/2 förtidspension även vid nu gällande regler betalar avsevärt mindre i inkomstskatt än en deltidsarbetande icke-pensionär med lika stor inkomst.

Personer med 1/2 eller 2/3 förtidspension som har inkomster enbart i form av folkpension och pensionstillskott eller motsvarande ATP bör enligt min mening inte behöva betala skatt på pensionsinkomsterna med hänsyn fill att dessa grundförmåner understiger ålderspensionärernas fulla grundförmå­ner. Begränsningen i tredje stycket av den aktuella anvisningspunkten fill 52 % av uppburet pensionstillskott bör därför slopas.

En sådan förändring leder till att ett antal förtidspensionärer som har 1/2 eller 2/3 förtidspension i kombination med arbetsinkomster också får en skattelättnad utöver den i många fall betydande lättnad som uppkommer re­dan genom att det särskilda grundavdraget inte avtrappas mot arbetsinkoms­ter. Denna effekt går emellertid inte att undvika utan mer omfattande för-


10


 


ändringar i regelsystemet som dessutom skulle ge upphov fill ytterligare mar-     Prop.
ginaleffekter för arbetsinkomster.
                                      1990/91:185

Det hade i och för sig varit önskvärt att de i det föregående föreslagna förändringarna för förtidspensionärer hade kunnat träda i kraft redan vid 1992 års taxering. Enligt vad jag erfarit saknar emellertid riksförsäkringsver­ket och riksskatteverket praktiska möjligheter att inhämta de uppgifter som skulle behövas för att beräkna det särskilda grundavdraget enligt de före­slagna reglerna. Reglerna kan därför börja fillämpas först för inkomståret 1992. Det är dock enligt min mening angeläget att de berörda förtidspensio­närerna får en skattelättnad även för innevarande år. För inkomståret 1991 föreslår jag därför en justering av den aktuella spärregeln för det särskilda grundavdraget för förtidspensionärer som vid utgången av år 1991 uppbär 1/2 eller 2/3 förtidspension. Justeringen bör ske fill en nivå som motsvarar det särskilda grundavdraget vid en fillämpning av de för år 1992 föreslagna reglerna. Personer som uppbär 1/2 eller 2/3 förtidspension vid utgången av år 1991 får därigenom minst samma skattelättnad som de skulle fått om de nya reglerna hade tillämpats redan för inkomståret 1991.

2.4 Förslagens effekter

Det totala antalet pensionärer som berörs av de i det föregående framlagda förslagen uppgår uppskattningsvis till drygt 60 000, varav ca 37 000 är förtids­pensionärer med 1/2 eller 2/3 förtidspension och ca 17 000 änkor med reduce­rad pension.

Skattelättnaden för personer som berörs av förändringen uppgår i genom­snitt för olika grupper till följande belopp.

     1/2 förtidspension                        2 400 kr.

     2/3 förfidspension                        3 300 kr.

     Pensionärer med förtida uttag        1 500 kr.

     Änkor med reducerad pension         4 300 kr

     "Konventionspensionärer"               4 300 kr.

Skillnaderna är dock stora mellan olika personer. Det bör också uppmärk­sammas att det bara är en mindre del av änkorna, förtidspensionärerna och de med förtida uttag som berörs av förslaget. I första hand är det de som har fått höjd skatt i år som nu får en skattesänkning.

De föreslagna reglerna medför ett skattebortfall på ca 180 milj. kr.

De nu föreslagna skattelättnaderna för vissa pensionärsgrupper bör finan­sieras på samma sätt som det särskilda kommunala bostadsfillägget till folk­pension (prop. 1990/91:119), dvs. genom reduktion av investeringsbidraget fill nyproduktion av bostäder. Regeringen kommer i samband med behand-hngen av kompletteringsproposifionen att ta ställning till denna fråga.


3 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät­tats förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).


11


 


Lagrådets yttrande har inte inhämtats med hänsyn till att ett remissförfa-     Prop. rande skulle fördröja frågans behandling så att avsevärt men skulle upp-     1990/91:185 komma. Förslaget är avsett att tillämpas redan vid 1992 års taxering och be­slut bör därför fattas av riksdagen under innevarande riksmöte.


4 Specialmotivering

Punkt 1 av anvisningarna till 48 § KL

1 denna anvisningspunkt finns den närmare regleringen av det särskilda grundavdraget för folkpensionärer

I första och andra styckena har den förändringen gjorts att bestämmelsen om yrkesskadelivränta av redaktionella skäl flyttats från andra till första stycket. Samtidigt har ett förtydligande gjorts angående tillämpligheten av regeln.

I tredje stycket finns vissa spärregler för det särskilda grundavdraget (SGA). Dessa regler är således begränsningar i förhållande till de i andra stycket av anvisningspunkten angivna takbeloppen för SGA. Vidare kan SGA-beloppen enligt andra stycket på grund av reglerna i fjärde stycket re­duceras. SGA enligt de i tredje stycket angivna reglerna får aldrig medges med högre belopp än som motsvarar takbeloppen i andra stycket resp. det reducerade SGA-tak som följer av fjärde stycket. Vidare finns i femte stycket särskilda reduktionsregler som gäller för den som vid utgången av året före beskattningsåret inte uppbar folkpension.

Som anförts i allmänmotiveringen införs nu vissa lättnader i tredje styck­ets spärregler. Stycket har delats in i två led.

För att reglerna i första ledet skall bli tillämpliga gäller följande förutsätt­ningar. Den skattskyldige skall ha uppburit folkpension både vid utgången av året före beskattningsåret och vid utgången av beskattningsåret och han skall ha bott i Sverige under hela beskattningsåret. Av andra ledet följer vi­dare att första ledet inte gäller för person som under beskattningsåret uppbu­rit förtidspension eller halv ålderspension eller avlidit. När första ledet är tillämpligt kan den skattskyldige medges SGA med ett belopp som motsva­rar summan av sådana pensionsinkomster som reducerar SGA, således folk­pension, pensionstillskott, ATP och tjänstepension. Det särskilda grundav­draget kan dock ej medföra skattefrihet för arbetsinkomster eller för in­komster från privata pensionsförsäkringar.

I andra ledet behandlas SGA för övriga pensionärer, däribland skattskyl­diga som vid något tillfälle under beskattningsåret uppburit förtidspension eller halv ålderspension enligt 6 kap. 1 § eller 12 kap. 1 § lagen om allmän försäkring. Denna regel gäller även för skattskyldig som avlidit under be­skattningsåret. Den begränsning för förtidspensionärer till 52 % av uppburet pensionstillskott enligt 2 a § lagen om pensionstillskott som finns i den nuva­rande lydelsen har slopats. SGA medges således med faktiskt uppburen pen­sion och pensionstillskott enligt 2 § eller 2 a § lagen om pensionstillskott eller motsvarande bortreducerad ATP, såvida inte reglerna i andra och fjärde stycket medför att grundavdraget skall beräknas till ett lägre belopp. Reduk-


12


 


fion kan också bli aktuell enligt femte stycket för den som vid utgången av     Prop.

året före beskattningsåret inte uppbar folkpension.              1990/91:185

I en ny andra mening har ett tillägg gjorts rörande yrkesskadelivränta eller motsvarande eftersom regeln i första meningen 1 i vissa fall annars skulle leda till lägre grundavdrag än regeln i nämnda mening 2.

Övergångsbestämmelserna

Som anförts i den allmänna motiveringen föreligger av administrativa skäl hinder att tillämpa de föreslagna reglerna rörande förtidspension redan för innevarande år. Detsamma gäller för reglerna rörande halv ålderspension. Särskilda bestämmelser har därför införts för dessa ersättningar vid 1992 års taxering. Dessa innebär följande.

Halv ålderspension skall under innevarande år behandlas på samma sätt som annan ålderspension. Några särregler för den som uppbär sådan pen­sion skall således inte gälla vid 1992 års taxering. För skattskyldiga som upp­burit förtidspension skall de nuvarande reglerna i tredje stycket om begräns­ning till 52 % av uppburet pensionstillskott enligt 2 a § lagen om pensionstill­skott i princip gälla. För att ge förtidspensionärer med reducerade förmåner ett ökat särskilt grundavdrag även för innevarande år införs i övergångsbe­stämmelsen en schablonmässig höjning av den aktuella spärregeln. Av prak­tiska skäl måste schablonregeln göras beroende av om den skattskyldige i december 1991 uppburit 1/2 eller 2/3 förtidspension. I dessa fall görs en upp­räkning av spärrbeloppet med 8 100 kr för den som har 1/2 förtidspension och 10 800 kr. för den som har 2/3 förtidspension. En särskild övergångsbe­stämmelse behövs också av administrativa skäl för skattskyldiga som under år 1991 uppburit förtidspension men som i december 1991 uppburit annan folkpension än förtidspension. I sistnämnda fall skall den nya regeln i tredje stycket första meningen 1 tillämpas om även övriga förutsättningar härför är uppfyllda.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringern föreslår riksdagen

att anta förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

6 Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med hemställan.


13