Justitieutskottets betänkande
1990/91:JUU38

Immunitet och privilegier


Innehåll

1990/91
JuU38

Propositionen

I proposition 1990/91:104 föreslår regeringen
(utrikesdepartementet) att riksdagen dels godkänner det
tredje tilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmänna
överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet
med angivet förbehåll mot artikel 3 andra stycket, dels
antar genom propositionen framlagda förslag till lag om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och
lag om upphävande av lagen (1983:1000) om immunitet och
privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande
åtgärder och nedrustning i Europa.

Utskottet

Sverige är sedan år 1977 medlem i Europarådets fond för
bosättning och regional utveckling (Europarådets sociala
utvecklingsfond). I ett den 6 mars 1959 upprättat tredje
tilläggsprotokoll till den allmänna överenskommelsen rörande
Europarådets privilegier och immunitet regleras sådana frågor
bl.a. för fonden, för medlemmarnas representanter i fonden och
för personer anställda vid fonden. Enligt
privilegieprotokollet utgör fondens stadga en integrerad del
av protokollet.
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet
med visst förbehåll angående verkställighet av skiljedom och
antar ett av ett svenskt tillträde till protokollet betingat
tillägg till bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
I propositionen föreslås också att lagen (1983:1000) om
immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa (den s.k.
Stockholmskonferensen) upphävs.
Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot
regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. att riksdagen med bifall till proposition 1990/91:104
godkänner det tredje tilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till
den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier
och immunitet med angivet förbehåll mot artikel 3 andra stycket,
2. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall,
3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda
förslaget till lag om upphävande av lagen (1983:1000) om
immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa.
Stockholm den 7 maj 1991
På justitieutskottets vägnar
Britta Bjelle

Närvarande: Britta Bjelle (fp), Lars-Erik Lövdén (s),
Ulla-Britt Åbark (s), Jerry Martinger (m), Birthe Sörestedt (s),
Ingbritt Irhammar (c), Bengt-Ola Ryttar (s), Göthe Knutson (m),
Eva Johansson (s), Lars Sundin (fp), Anders Svärd (c), Berith
Eriksson (v), Krister Skånberg (mp), Sigrid Bolkéus (s), Nils
Nordh (s), Yvonne Sandberg-Fries (s) och Birgit Henriksson (m).