Justitieutskottets betänkande
1990/91:JUU25

Immunitet och privilegier för den Europeiska utvecklingsbanken


Innehåll

1990/91
JuU25

Propositionen

I proposition 1990/91:84 föreslår regeringen
(utrikesdepartementet) att riksdagen antar ett genom
propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet

Riksdagen har tidigare under innevarande riksmöte bemyndigat
regeringen att ratificera en överenskommelse den 29 maj 1990 om
upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling (prop. 1990/91:16, UU12, rskr. 44). Banken beräknas
inleda sin verksamhet i april 1991.
Överenskommelsen om den Europeiska utvecklingsbanken
innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för banken
och för personer anställda i banken m.fl. Sveriges medlemskap i
banken aktualiserar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall. Genom propositionen föreläggs
riksdagen förslag till sådan ändring. Ändringen ligger helt i
linje med vad som är brukligt vid sådana internationella
överenskommelser som det här gäller.
Utskottet finner inte anledning till erinran mot lagförslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar det i proposition 1990/91:84 framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Stockholm den 12 mars 1991
På justitieutskottets vägnar
Britta Bjelle
Närvarande: Britta Bjelle (fp), Lars-Erik Lövdén (s),
Jerry Martinger (m), Birthe Sörestedt (s), Ingbritt Irhammar
(c), Bengt-Ola Ryttar (s), Göran Magnusson (s), Eva Johansson
(s), Björn Ericson (s), Göran Ericsson (m), Lars Sundin (fp),
Anders Svärd (c), Berith Eriksson (v), Sigrid Bolkéus (s), Jan
Andersson (s) och Birgit Henriksson (m).