Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkan(de 1989/90:JuUll

Immunitet och privilegier för en EG-delegation


1989/90 JuUll


Propositionen

I proposition 1989/90:36 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att riksdagen deb godkänner en överenskommelse den 19 oktober 1989 mellan Sverige och EG-kommissionen om upprättande av samt privi­legier och immunitet för EG-delegationen i Sverige, deb antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Motioner

1 motion 1989/90:Jull av Birgitta Hambraeus (c) hemställs att riksda­gen hos regeringen begär omförhandlingar med EG, varvid EG-delega­tionen erbjuds samma status som andra utländska beskickningar men de tre Europeiska gemenskaperna inte får rätt att vara juridiska personer i Sverige.

Enligt motionären förefaller regleringen i fråga om de Europeiska gemenskapernas ställning som juridiska personer i överenskommelsen den 19 oktober 1989 inte gälla praktiska arrangemang för delegatio­nens arbete ulan mera långtgående befogenheter.

I motion 1989/90:Jul2 av Kent Lundgren och Per Gahrton (båda mp) hemställs att riksdagen avslår propositionen.

Motionärerna vänder sig mot att regeringsförslaget innebär ett från­gående från principen att Sverige beviljar immunitet och privilegier till en internationell organisation endast om Sverige är medlem i den; EG skulle kunna komma alt upphöjas till en status som det i själva verket inte skall ha.

Utskottet

De Europeiska gemenskapernas kommission (EG-kommissionen) före­träder den Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA), den Euro­peiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och den Europeiska atomen­ergigemenskapen (Euralom). Sverige har undertecknat en överens­kommelse med EG-kommissionen om upprättande av en delegation i

1 Riksdagen 1989/90. 7 saml. Nr 11


Sverige för de Europeiska gemenskapernas kommission (EG-delegatio-        l989/90:JuUl I

nen). Enligt överenskommelsen skall EG-delegationen samt delega­tionsmedlemmarna jämte deras familjer och vissa andra personer till­erkännas immunitet och privilegier på samma sätt som gäller i fråga om utländska beskickningar i Sverige. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen och i anslutning härtill beslu­tar om en ändring i bilagan till 1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall.

I fråga om avslagsyrkandet i motion Ju 12 bör enligt utskottets mening framhållas att det föreligger särskilda omständigheter när det gäller Sveriges förhållande till EG. Sverige och EG har träffat ett flertal överenskommelser på olika områden. På dessa områden, men även i övrigt, förekommer talrika kontakter och ett omfattande samar­bete mellan Sverige och EG. I likhet med vad departementschefen anför i propositionen anser utskottet att det mot denna bakgrund är ett starkt önskemål från svensk sida att en EG-delegation kan inrättas i Sverige. För att en sådan delegation skall kunna fungera på ett godtag­bart sätt måste den — såsom också framhålls i propositionen — tillför­säkras immunitet och privilegier på samma sätt som sker i fråga om utländska beskickningar. Så har också skett i andra länder, bl.a. Norge.

Vad gäller önskemålet i motion Juli avseende de Europeiska ge­menskapernas ställning som juridiska personer vill utskottet endast framhålla att regleringen i överenskommelsen den 19 oktober 1989 i denna del ansluter till innehållet i andra liknande överenskommelser, bl.a. den med Norge, och har sin grund i det förhållandet att de tre Europeiska gemenskaperna folkrättsligt sett har en allmänt erkänd rättssubjektivitet, dvs. ställning som juridiska personer, och att de, som också framgår av överenskommelsen, företräds av kommissionen. Det är därför enligt utskottets mening naturligt att i den nu ifrågavarande överenskommelsen erkänna gemenskaperna som juridiska personer för att de skall kunna fungera som andra juridiska personer i Sverige.

Som framgår av det anförda kan utskottet inte ansluta sig till del synsätt som uttrycks i motionerna. Utskottet avstyrker bifall till dem.

Vad gäller regeringsförslagen i övrigt föranleder de inget särskilt uttalande från utskottets sida. Förslagen tillstyrks alltså.

Utskottet hemställer

att riksdagen med avslag på motionerna 1989/90:Jull och 1989/90:Jul2 deb godkänner överenskommelsen den 19 oktober 1989 mellan Sverige och EG-kommissionen om upprättande av samt privilegier och immunitet för EG-delegationen i Sverige, deb antar det genom propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

res. {mp)


 


Stockholm den 16 november 1989 På justitieutskottets vägnar

Britta Bjelle


1989/90:JuUll


Närvarande: Britta Bjelle (fp), Lars-Erik Lövdén (s), Jerry Martinger (m), Birthe Sörestedt (s), Ingbritt Irhammar (c), Bengt-Ola Ryttar (s), Göthe Knutson (m), Eva Johansson (s), Björn Ericson (s), Göran Ericsson (m), Lars Sundin (fp), Anders Svärd (c), Kent Lundgren (mp), Sigrid Bolkéus (s), Barbro Andersson (s), Alf Eriksson (s) och Ingrid Burman (vpk).

Reservation

Kent Lundgren (mp) anser

deb att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 1 med "De Europeiska" och slutar på s. 2 med "tillstyrks alltså" bort ha följande lydelse:

Som framgår av propositionen har Sverige hittills tillämpat två principer vid bedömning av frågan om en mellanstatlig organisations representation här i landet skall beviljas immunitet och privilegier. Diplomatiska förbindelser har upprättats enbart med erkända stater och inte med organisationer. Mellanstatliga organisationer har dock beviljats immunitet och privilegier i Sverige, men bara om det varit frågan om organisationer där Sverige är medlem.

EG är inte en erkänd stat.

Sverige är inte medlem i EG.

Enligt utskottets mening saknas det anledning att till förmån för EG eller något av dess organ göra avsteg från hävdvunna principer. Såsom föreslagits i motion Ju 12 bör därför propositionen avslås. Detsamma gäller önskemålet om omförhandlingar i motion Juli.

deb att utskottets hemställan bort ha följande lydelse:

att riksdagen med bifall till motion 1989/90:Jul2 avslår propo­sition 1989/90:36 och motion 1989/90:Jull.


 


gotab   99203, Stockholm 1989