Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande 1988/89 :LU36

Bidrag till en stiftelse för utvecklandet av god redovisningssed


1988/89 LU36


Propositionen

I proposition 1988/89:150 bilaga 3 (s. 4) föreslår regeringen (justitiedeparte­mentet) under punkt H 6. Bidrag till en stiftelse för utvecklandet av god redovisningssed att riksdagen

dels godkänner de grunder för finansiering av en stiftelse för främjande av god redovisningssed som förordats i propositionen,

dels till Bidrag till en stiftelse för utvecklandet av god redovisningssed för budgetåret 1989/90 under andra huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 400 000 kr.

Propositionen har i denna del överlämnats från finansutskottet till lagutskottet.

Utskottet

Enligt 2 § bokföringslagen (1976:125) skall bokföringsskyldigheten fullgöras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Med god redovis­ningssed avses enligt lagens förarbeten en fakfiskt förekommande praxis bland ett från kvalitativ synpunkt representativt urval av bokföringsskyldiga. Denna praxis modifieras och vidareutvecklas genom rekommendationer och uttalanden som publiceras av. flera olika organ. I huvudsak är det för närvarande tre organ som är verksamma på området.

Bokföringsnämnden, som inrättades den 1 juli 1976, har enligt sin instruktion (1988:1118) till uppgift att främja utvecklingen av god redovis­ningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Enligt instruktio­nen skall nämnden utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde. Av förarbetena till bokföringslagen, liksom av bestämmelserna i förordningen om nämndens sammansättning, framgår att avsikten är att nämnden skall utgöra ett i högsta grad auktoritativt expertorgan när det gäller anvisningar, råd och rekommendationer i fråga om tillämpningen av bokföringslagen. Således är det helt i linje med bokföringslagstiftningen att en näringsidkare -när han har att ta ställning till vad som är god redovisningssed - fäster större vikt vid ett uttalande från nämnden än vid uttalanden från andra organ.

Föreningen Auktoriserade revisorer FAR har sedan lång fid, och från år 1976 vid sidan av bokföringsnämnden, utfärdat rekommendationer på redovisningsområdet. Dessa rekommendationer har haft stor betydelse för utvecklingen av god redovisningssed, vilket framhölls redan i förarbetena till bokföringslagen.

1 Riksdagen 1988/89. Ssami Nr36


Slutligen  har också den  av Sveriges industriförbund administrerade   . 1988/89:LU36 Näringslivets börskommitté (NBK) varit av stor betydelse när det gäller de börsnoterade företagens externa information. NBK har främst behandlat börsefiska frågor men har även utfärdat rekommendationer på redovisnings­området.

I propositionen anförs att bokföringsnämnden, FAR och Industriförbun­det har träffat överenskommelse om att inrätta ett gemensamt organ som skall ha till uppgift att utveckla de redovisningsnormer som bör gälla för publika företag. Avsikten är att de tre initiativtagarna tillsammans skall bilda en stiftelse vars styrelse skall bestå av representanter för var och en av stiftarna. Styrelsen skall i sin tur utse ledamöter i ett särskilt råd som skall utgöra ett expertorgan med huvudsaklig uppgift att utarbeta och utfärda rekommendationer rörande god redovisningssed i publika företag. Rådets verksamhet skall finansieras av stiftelsen.

Med tillkomsten av det nya organet kommer såväl FAR som NBK att upphöra med att utfärda rekommendationer på redovisningsområdet. Där­emot är avsikten inte att tillskapandet av det nya organet skall innebära att bokföringsnämndens auktoritet som normbildare på redovisningsområdet inskränks.

Enligt den preliminära överenskommelsen mellan bokföringsnämnden, FAR och industriförbundet skall stiftelsekapitalet uppgå till 150 000 kr., och beloppet skall betalas rried en tredjedel av vardera stiftare. I propositionen anförs att bokföringsnämndens andel av stiftelsekapitalet, 50 000 kr., bör betalas med medel som finns anslagna för nämndens verksamhet under budgetåret 1989/90.

Departementschefen beräknar att stiftelsens driftskostnader för budget­året 1989/90 kommer att uppgå till 1,2 milj. kr. I propositionen föreslås att statens bidrag till stiftelsens verksamhet, vilket beräknas till 400 000 kr. för budgetåret 1989/90, betalas från ett särskilt, nytt anslag under andra huvudtiteln. FAR och Industriförbundet kommer under budgetåret att vardera lämna bidrag med ett motsvarande belopp.

Som anförs i propositionen har det under senare år alltmer framstått som en brist att arbetet med rekommendationer på redovisningsområdet är splittrat mellan olika organ. Framför allt gäller detta beträffande sådana företag som sprider information om sin ekonomiska ställning m.m. till ett stort antal intressenter. För dessa s.k. publika företag ställs särskilda krav på att årsredovisning och annan rapportering utformas på ett enhetligt sätt.

Enligt utskottets mening innebär det därför stora fördelar om ett gemensamt auktoritativt organ nu tillskapas med förankring hos de intres­senter på redovisningsområdet som har särskild kompetens och särskilt intresse för redovisningen i publika företag.

Vad som anförs i propositionen om finansiering av stiftelsen föranleder inte några erinringar från utskottets sida. I fråga om bokföringsnämndens andel av stiftelsekapitalet anser utskottet - i likhet med departementschefen - att den bör betalas med medel som finns anslagna för nämndens verksamhet under budgetåret 1989/90.

När det sedan gäller stiftelsens driftskostnader för budgetåret 1989/90 tillstyrker utskottet förslaget i propositionen om att statens bidrag härtill, 400 000 kr., betalas från ett nytt anslag under andra huvudtiteln.


 


Hemställan                                                                1988/89:LU36

Utskottet hemställer

1.       att riksdagen godkänner de grunder för finansiering av en stiftelse
för främjande av god redovisningssed som förordats i proposition
1988/89:150, bilaga 3 under punkten H 6.,

2.       att riksdagen till Bidrag tid en stiftelse för utvecklandet av god
redovbningssed för budgetåret 1989/90 under andra huvudtiteln
anvisar ett reservationsanslag av 400 000 kr.

Stockholm den 12 maj 1989 På lagutskottets vägnar

Rolf Dahlberg

Närvarande: Rolf Dahlberg (m), Lennart Andersson (s), Owe Andréasson (s), Inger Hestvik (s), Allan Ekström (m), Bengt Kronblad (s), Gunnar Thollander (s), Ewy Möller (m), Stina Eliasson (c), Elisabeth Persson (vpk), Elisabet Franzén (mp), Lena Boström (s), Anita Jönsson (s), Lola Björkquist (fp), Karin Starrin (c), Ulla-Britt Åbark (s) och Nic Grönvall. (m).


 


""''''''oo.,o,r.,.