Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande 1988/89:JuUl

Ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall


1988/89 JuUl


Propositionen

I proposifion 1988/89:38 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att riksdagen antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet

Regeringsförslaget avser bl.a. observatörer samt inspektörer och biträdande personal till inspektörerna enligt ett dokument den 19 september 1986 från Stockholmskonferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa. Innebörden i förslaget är att ifrågavarande personer tillerkänns immunitet och privilegier enligt 1961 års Wienkonven-fion om diplomatiska förbindelser. Utskottet finner inte anledning till erinran mot lagförslaget.

Utskottet hemställer

att riksdagen antar det i proposition 1988/89:38 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.'

Stockholm den 24 november 1988 På justitieutskottets vägnar

Karin Ahrland

Närvarande: Karin Ahrland (fp), Lars-Erik Lövdén (s), Ulla-Britt Åbark (s), Jerry Martinger (m), Birthe Sörestedt (s), Ingbritt Irhammar (c), Bengt-Oia Ryttar (s), Göthe Knutson (m), Göran Magnusson (s), Anders Andersson (m), Lars Sundin (fp), Kent Lundgren (mp), Sigrid Bolkéus (s), Barbro Andersson (s), Ingegerd Wärnersson (s), Kjell Ericsson (c) och Bo Hammar (vpk).

1 Riksdagen 1988/89. 7saml. Nrl


gotab    Stockholm 1988 16198