Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Jordbruksutskottets betänkande 1988/89:JoU19

Ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m.m.


1988/89 JoU19


Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m. m. I anslutning till behandlingen tar utskottet upp sammanlagt 28 motionsyrkanden till behandling.

Utskottet föreslår med anledning av två motioner (m, c) att undantaget för jordbruk och skogsbruk från förbudet mot körning i terräng med motordrivet fordon skall regleras i lagen. I övrigt tillstyrker utskottet de i propositionen redovisade förslagen till lagändringar. Utskottet har inte heller något att erinra mot vad som anförts beträffande skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar, tillsynen av terrängkörningslagstiftningen m. m. Utskottet avstyrker således övriga motionsyrkanden.

Till betänkandet har fogats 15 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Propositionen

I proposition 1988/89:128 föreslår regeringen (miljö- och energidepartemen­tet) att riksdagen antar förslagen till

1.   lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386),

2.   lag om ändring i terrängkömingslagen (1975:1313),

3.   lag om ändring i lagen (1976:1054) om svavelhalligt bränsle. Vidare bereds riksdagen tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts

om

4.   skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar m.m.,

5.   tillsynen av terrängkörningslagstiftningen m.m. Lagrådet har avgett yttrande över lagförslagen.

Lagförslagen har följande lydelse:

1 Riksdagen 1988/89. lösaml. Nr 19


1 Förslag till                                                   1988/89:JoU19

Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386);

Härigenom föreskrivs att det i bilavgaslagen (1986:1386) skall inforas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

6a§

Om bilägaren låter någon annan än tillverkaren avhjälpa brist som omfattas av åtagande enligt 6 § och därvid anlitar någon som yrkesmäs­sigt utför bilreparationer, är tillver­karen skyldig att betala skälig er­sättning jör reparationen till den som har utfört arbetet.Denne har inte rätt att få betalning för repara­tionen från bilägaren och.får inte heller gentemot bilägaren göra gäl­lande åtgärder som kan komma i fråga vid bristande betalning.

Anspråk på ersättning som avses i första stycket skall, om inte tillver­karen medger annat, åtföljas av en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits och en utredning om resul­tatet av reparationen. Tillverkaren har rätt att inom två veckor från det att han fick del av ersättningsan­språket kräva att den som har utfört arbetet tillställer tillverkaren på dennes bekostnad de delar som har bytts ut vid reparationen. Tillverka­ren får inte ifrågasätta betalnings­skyldigheten sedan fyra veckor har förfiutit efter det att han fick del av ersättningsanspråket och, om han har krävt att erhålla utbytta delar, dessa delar tillställdes honom.

Om tillverkaren har betalat er­sättning som avses i första stycket, får han därefter inte gentemot bil­ägaren åberopa brist i reparationen som sådan omständighet som avses i 6 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den I juli 1989.


 


2 Förslag till

Lag om ändring i terrängkömingslagen (1975:1313);

Härigenom föreskrivs att 1 § terrängkömingslagen (1975:1313) skall ha följande lydelse.


1988/89:JoU19


 


Nuvarande lydelse

Körning i terräng med terrängfor­don och motorfordon är förbjuden i hela landet

1.  på barmark,

2. på snötäckt skogsmark med
plant- eller ungskog, om det ej är
uppenbart att körningen kan ske
utan risk för skada på skogen.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är kör­ning i terräng med terrängfordon och motorfordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket.Föreslagen lydelse

Körning i terräng med motordri­vet fordon är förbjuden i hela landet

1.  på barmark,

2. på snötäckt skogsmark med
plant- eller ungskog, om det inte är
uppenbart att körningen kan ske
utan risk för skada på skogen.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är kör­ning i terräng med motordrivet for­don förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket.


Denna lag träder i kraft den I juli 1989.


 


3 Förslag till

Lagom ändring i lagen (1976:1054) om svavelhalligt bränsle;

Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 7 §§ lagen (1976:1054) om svavelhal­ligt bränsle skall ha följande lydelse.


1988/89:JoU19


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


 


Regeringen eller förvaltnings­myndighet som regeringen bestäm­mer får föreskriva att den som driver handel med eller importerar fossilt bränsle skall lämna uppgift om svavelhalten i bränslet.


3§


Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­skriva att den som driver handel med eller importerar bränsle skall lämna uppgift om svavelhalten i bränslet.


 


Tillsynsmyndighet har rätt att ef ter anfordran erhålla de upplys­ningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag .

Tillsynsmyndighet äger tillträde till lokal eller område där fossilt bränsle förvaras och får där göra undersökning och taga prov på bränsle eller rökgas. För uttaget prov utgår ej ersättning.

Om skyldighet att ersätta tillsyns­myndighet kostnader för provtag­ning och undersökning av prov före­skriver regeringen eller förvaltnings­myndighet som regeringen bestäm­mer.


5§


Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsy­nen.

Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till lokal eller område där bränsle förvaras och får där göra undersökning och ta prov på bräns­le eller rökgas. För uttaget prov be­talas inte ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­skriva om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov.


 


Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §, om ej gärningen är ringa.

Till böter dömes den som uppsåt­ligen eller av oaktsamhet underlå­ter att lämna uppgift eller lämnar oriktig uppgift i fall då uppgifts­skyldighet har föreskrivits med stöd av 3 §.

Ansvar enligt första eller andra stycket inträder ej , om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

Om ansvar för import av fossilt bränsle i strid mot föreskrift som har meddelats med stöd av I § och försök därtill finns bestämmelser i


7§


Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §, om inte gärningen är ringa.

Till böter döms den som uppsåt­ligen eller av oaktsamhet underlå­ter att lämna uppgift eller lämnar oriktig uppgift i fall då uppgifts­skyldighet har föreskrivits med stöd av 3 §.

Till ansvar enligt denna lag döms inte , om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

Om ansvar för import av bränsle i strid mot föreskrift som har med­delats med stöd av I § och försök därtill finns bestämmelser i lagen


 


Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse                1988/89: JoU19

lagen (1960:418) om straff för va-     (1960:418)   om   straff  för   varu-
msmuggling.
                          smuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

1* Riksdagen 1988/89. lösami Nr 19


 


Motioner                                                                      1988/89:JoU19

Med anledning av propositionen väckta motioner

1988/89:Jo34 av Lars Ernestam m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en kartläggning av hur terrängkörningslagens regler beträffande snöskoterkörning fungerar och efterlevs.

1988/89:Jo35 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. (c) vari yrkas

1.  att riksdagen beslutar att första meningen i 1 § terrängkömingslagen får följande lydelse; Körning i terräng med motordrivet fordon är förbjuden i hela landet utom då fordonet används för jordbruk och/eller skogsbruk eller i direkt samband med renskötsel, dock är köming på kalfjäll ej heller då tillåten,

2.  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om generösa dispensmöjligheter för handikappade.

1988/89;Jo36 av Åsa Domeij och Hans Lindförss (mp) vari yrkas

l.att riksdagen beslutar att barmarkskörning med motordrivet fordon på kalfjäll inte längre skall vara tillåten för statliga och kommunala tjänstemän,

2.  att riksdagen beslutar att barmarkskörning med motordrivet fordon på kalfjäll inte längre skall vara tillåten ens i direkt samband med renskötsel,

3.  att riksdagen beslutar att barmarkskörning med motordrivet fordon i våtmarker inte längre skall vara tillåten för statliga och kommunala tjänstemän,

4.  att riksdagen beslutar att barmarkskörning med motordrivet fordon i våtmarker inte skall vara tillåten ens i direkt samband med renskötsel.

1988/89;Jo37 av Annika Åhnberg m.fl. (vpk) vari yrkas

1.  att riksdagen hos regeringen begär att skärpta avgaskrav för lätta lastbilar och bussar blir obligatoriska från och med 1990,

2.  att riksdagen hos regeringen begär att skärpta avgaskrav för tunga lastbilar och bussar blir obligatoriska från och med 1992,

3.  att riksdagen hos regeringen begär att gränser för partikelutsläpp sätts i enlighet med vad som i motionen anförs.

1988/89;Jo38 av Nic Grönvall m.fl. (m) vari yrkas

1.  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av garantitiden för avgasreningsanläggningar i bilar,

2.  att riksdagen avslår propositionen i vad avser föreslagen lydelse i 6 a § av Bilavgaslagen.

1988/89:Jo39 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen beslutar att undantag för nyttotransporter i jord- och skogsbruket skall göras i terrängkömingslagen.

1988/89: Jo40 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen avslår förslaget om ändring av bilavgaslagen.

1988/89;Jo41 av Kari Erik Olsson m.fl. (c) vari yrkas 1. att riksdagen begär en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med


 


anledning av beslutet om ökade insatser för utvecklande av miljövänliga    1988/89:JoU19 motorer och drivmedel,

2.  att riksdagen beslutar att skärpta reningskrav skall införas obligatoriskt fr.o.m. 1990 års modeller för lätta lastbilar och bussar,

3.  att riksdagen beslutar att skärpta reningskrav skall införas obligatoriskt fr.o.m. 1992 års modeller för tyngre fordon.

Under allmänna motionstiden väckta motioner

1988/89;Jo719 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om rening av avgaser från dieselfordon.

Motiveringen återfinns i motion 1988/89;A408.

1988/89:Jo748 av Margareta Fogelberg m.fl. (fp) vari yrkas

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stimulanser för utveckling av nya motorer och drivmedel.

1988/89:Jo751 av Olof Johansson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen beslutar begära att regeringen verkar för internafionella överenskommelser som underlättar utvecklingen av nya fordonsmotorer i enlighet med vad som anges i motionen. Mofiveringen återfinns i motion 1988/89:T215.

1988/89:Jo800 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) vari yrkas

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i mofionen
anförts om tidigareläggning av införande av skärpta utsläppsnormer för
tunga dieselfordon till 1992,

Mofiveringen återfinns i motion 1988/89:T222.

1988/89;Jo845 av Ivar Franzén och Lennart Brunander (båda c) vari yrkas

1.     att riksdagen begär att regeringen för konsumentverket klargör att en ny
överenskommelse mellan parterna på marknaden måste träffas som beaktar
av riksdagen fattade beslut i fråga om kravet på bibehållen konkurrens inom
bilbranschens eftermarknad,

2.  att riksdagen begär att regeringen för naturvårdsverket påpekar att de i regelutfärdandet på bilområdet, liksom vid nödvändiga ändringar av tidigare utfärdade bestämmelser, skall beakta vad riksdag och regering uttalat i lagar och förordningar,

3.  att riksdagen beslutar uttala sig för att det är önskvärt att Bilindustriföre­ningen fullföljer sitt år 1987 avgivna löfte avseende bilar av 1987 och 1988 års modell som uppfyller 1989 års avgaskrav.

1988/89:Jo884 av Jan Sandberg (m) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i mofionen anförts om utformningen av A 40-bestämmelserna avseende konkurrensneutralitet på servicemarknaden.

1988/89;Jo896 av Annika Åhnberg och Jan Jennehag (båda vpk) vari yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändring av A 40-bestämmel­serna.


 


1988/89:Jo962 av Lars Werner m.fl. (vpk) vari yrkas                     1988/89:JoU 19

13. att riksdagen beslutar införa skärpta avgaskrav för lätta lastbilar och bussar från 1990 års modeller samt för tunga lastbilar och bussar från 1992 års modeller.

1988/89:Jo967 av Claes Roxbergh m.fl. (mp) vari yrkas

11. att skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar bör införas omedelbart och att kraven bör vara minst lika låga som de som ställs i USA fr.o.m. 1986 års modeller.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna i bilavgaslagen (1986:1386) om tillverkarens ansvar för brister i fordonens avgasreningssys­tem. Tillverkarens ansvar gentemot bilägaren föreslås bli utvidgat till att också omfatta kostnader för reparationer som har utförts av bilmärkes­obundna verkstäder. Ersättning för en sådan reparation skall av tillverkaren betalas direkt till verkstaden.

Vidare föreslås en utvidgning av tillämpningsområdet för terrängkömings­lagen (1975:1313) till att omfatta motordrivna fordon över huvud taget. Med den föreslagna ändringen kommer användningen av traktorer och motorred­skap också att regleras genom terrängkörningslagstiftningen.

Vissa ändringar föreslås också i lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle. Ändringarna innebär att alla slags svavelhaltiga bränslen kommer att omfattas av samtliga bestämmelser i lagen.

Utskottet

Tillverkarens ansvar enligt bilavgaslagen

Propositionen

Enligt bilavgaslagen (1986:1386) kan tillverkare genom beslut av myndighet åläggas att rätta brister i avgasreningssystemet ända tills bilen är fem år gammal eller har körts 80000 km, om fel framkommer vid s. k. nybilskontroll eller hållbarhetskontroll. Därutöver har tillverkaren en skyldighet gentemot bilägaren att kostnadsfritt avhjälpa brister som framkommer i andra sammanhang, t. ex. vid den årliga kontrollbesiktningen. I samband med behandlingen av proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet hävdade miljö- och energiministern att utformningen av 6 § bilavgaslagen inte medförde någon skyldighet för tillverkaren att bekosta en garantirepara-fion som utförts av annan än tillverkaren. Vid sin behandling av förslaget vidhöll utskottet dock sin tidigare uttryckta uppfattning att en bilägare skall kunna reparera sin bil och även få garantireparationer av avgasreningssyste­met utförda på en bilmärkesobunden verkstad. Utskottet hemställde därför om att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att komplettera bilavgasla­gen i enlighet med tidigare framförda önskemål. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan (JoU 1987/88:23, rskr. 373). I propositionen föreslås att bilägaren skall ha rätt att lämna sin bil fill en


 


obunden verkstad för att åtgärda en brist i avgasreningssystemet som 1988/89:JoU19 omfattas av tillverkarens åtagande. Tillverkaren skall vara skyldig att betala ersättning till verkstaden för en sådan reparation, om bilägaren har anlitat någon som yrkesmässigt utför bilreparationer. Tillverkaren har rätt att kräva utredning i fråga om en reparation som har utförts av en obunden verkstad. Ett sådant krav skall framställas inom två veckor från det tillverkaren mottog ersättningsanspråk. Tillverkaren måste ta ställning till anspråket inom fyra veckor. Sedan betalning skett får tillverkaren inte åberopa felakfigheter i reparationen gentemot bilägaren, om åtagandet blir aktuellt igen. I proposi­tionen behandlas inte frågan om de ersättningsdelar som används vid reparationer av avgasreningssystemet kan vara av annat slag än de som bilen var utrustad med då den var ny. Föredragande statsrådet framhåller att gällande ordning kan innebära en risk för konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden. Ett system för certifiering även av andra delar än de som omfattas av det ursprungliga avgasgodkännandet skulle eventuellt kunna minska denna risk. Frågan om ett sådant certifieringssystem bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Motionerna

I motionerna Jo38 (m) yrkande 2 och Jo40 (m) framförs krav på att den föreslagna ändringen i bilavgaslagen skall avslås. I förstnämnda mofion framhålls att möjligheten att bedöma skäligheten av en ersättning i bilrepara-tionsbranschen är mycket liten. Förslaget innebär också enligt motionärerna att tillverkaren står risken för reparatörens solvens i de fall denne kommer på obestånd, vilket är oacceptabelt för svenskt rättsliv. I kommittémotion Jo40 påpekas att riksdagen tidigare uttalat att tillverkaren inte skall vara ansvarig för fel begångna av någon annan och att den verkstad som gör ingreppet i utrustningen också skall vara ansvarig för eventuella brister. Garantiåtagan­det skulle således överföras på den som utför reparafionen. Till detta kopplades ett krav på att ifrågavarande verkstad skulle vara försäkrad för att garantera konsumentens trygghet. Regeringens förslag uppfyller inte dessa krav, varför motionärerna inte anser sig kunna ställa sig bakom detsamma.

Regeringen bör enligt motion Jo845 (c) yrkande 1 klargöra för konsument­verket att en ny överenskommelse mellan parterna på marknaden måste träffas, som beaktar det av riksdagen fattade beslutet angående kravet på bibehållen konkurrens inom bilbranschens eftermarknad.

Naturvårdsverkets föreskrifter angående bilavgaskontroll (SNFS 1987:2) är föremål för ett flertal motionsyrkanden. I mofionerna Jo845 yrkande 2, Jo884 (m) och Jo896 (vpk) framhålls att dessa s. k. A40-bestämmelser måste utformas med utgångspunkt i de av riksdagen fattade besluten beträffande konkurrensneutralitet på eftermarknaden. Regeringen bör därför enligt motionärerna tillse att ifrågavarande föreskrifter ändras i enlighet med tidigare riksdagbeslut.

Krav på att garantitiden för avgasreningsanläggningar skall begränsas fill två år motsvarande sedvanlig konsumentgaranti framförs i motion Jo38 yrkande 1.

I motion Jo845 yrkande 3 framhålls det önskvärda i att Bilindustriförening-


 


en fullföljer sitt år 1987 avgivna löfte angående bilar av 1987 och 1988 års 1988/89:JoU19 modell som uppfyller 1989 års avgaskrav. Enligt motionärerna har Bilindu­striföreningen i samband med överenskommelsen mellan föreningen och konsumentverket om villkoren för tillverkarens särskilda åtaganden för fel i bilens avgasreningssystem enligt 12 § bilavgasförordningen (1987:586) sagt sig vilja verka för att överenskommelsen även skulle tillämpas på bilar av 1987 och 1988 års modeller som levererats med katalysator. Ett uttalande från riksdagen angående ett fullföljande av detta löfte efterlyses av motionä­rerna.

Utskottets överväganden

Som utskottet tidigare framhållit är det angeläget att största möjliga konkurrens råder på reservdels- och servicemarknaderna. De långtgående garanfiåtaganden som ålades tillverkarna av avgasreningsutrustning i sam­band med införandet av obligatorisk avgasrening skulle kunna innebära ett åsidosättande av den balans i konkurrenshänseende som bör eftersträvas mellan märkesverkstäder och märkesobundna verkstäder. Det förslag som nu är föremål för utskottets prövning synes i detta hänseende på ett tillfredsställande sätt uppfylla de krav som utskottet tidigare fört fram. Utskottet instämmer i föredragande statsrådets uppfattning att en ordning som innebär att det framtida ansvaret enligt åtagandet delas mellan flera parter kan medföra avsevärda praktiska tillämpningsproblem. Ansvarsför­delningen blir oklar för bilägaren. Dessutom samverkar de olika komponen­terna i avgasreningssystemet på ett komplicerat och ofta svårförutsägbart sätt, vilket knappast är ägnat att minska dessa farhågor. Behovet av ett system för registrering av i vilken utsträckning ansvaret har överlåtits utgör enligt utskottets mening ytterligare ett exempel på det olämpliga i en sådan lösning. Mot bakgrund av det anförda och då utskottet i likhet med föredragande statsrådet anser att en eventuell försäkringslösning till skydd för bilägaren kan utformas och tillämpas utan stöd av lagstiftning avstyrks motionerna Jo38 yrkande 2 pch Jo40.

Vid riksdagsbehandlingen av förslaget till bilavgaslag utgick utskottet från att regeringen skulle meddela föreskrifter om en rätt för bilägare att vid fel på avgasreningssystemet lämna in sina bilar för reparation hos den märkes­obundna sektorn. Härvid skulle verkstaden ha rätt till ersättning av tillverkaren för sådana reparationer. Som föredragande statsrådet konstate­rat ger överenskommelsen mellan konsumentverket och Bilindustriförening­en den 19 oktober 1987 inte den bilmärkesobundna sektorn någon rätt att utföra reparationer som omfattas av åtagandet annat än då det aktuella felet inte blivit avhjälpt av fillverkaren inom skälig tid. Med föreliggande förslag till ändring i bilavgaslagen torde enligt utskottets mening förutsättningar skapas för en ny överenskommelse i enlighet med riksdagens ursprungliga intentioner. Utskottet anser sig därmed inte ha någon anledning att utöver väd som nu redovisats göra ett särskilt uttalande med anledning av motion Jo845 yrkande 1. Motionen bör således inte föranleda någon riksdagens ytterligare åtgärd.

Utskottet delar i viss mån de farhågor som förs fram i motionerna Jo845


10


 


yrkande 2, Jo884 och Jo896. Som också föredragande statsrådet framhåller     1988/89:JoU19 kan gällande ordning innebära en risk för konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden. Mot bakgrund av vad utskottet tidigare anfört och då ifrågavarande problem är föremål för beredning inom regeringskansliet bör motionerna kunna lämnas utan vidare åtgärd i detta sammanhang.

Utskottet erinrar om att de riktlinjer för införandet av skärpta avgasre­ningskrav som riksdagen godkände hösten 1985 (JoU 1985/86:11, rskr. 101) innebar att motsvarande avgaskrav infördes som gäller för den federala amerikanska marknaden. Enligt de federala krav som gäller fr. o. m. 1981 års bilmodeller skall bl. a. fastställda gränsvärden klaras av personbilar som är upp till fem år gamla eller som körts högst 80 000 km. Harmoniseringen med de amerikanska bestämmelserna var ett uttalat önskemål från lagstiftarens sida samtidigt som bästa avgasreningsteknik kom till användning. Med hänsyn till det anförda och då underlag för annat ställningstagande saknas avstyrks motion Jo38 yrkande 1.

Utskottet anser sig i princip inte ha anledning att särskilt uttala sig beträffande en frivillig överenskommelse som i första hand tar sikte på förhållanden av privaträttslig karaktär. Innehållet i den år 1987 träffade överenskommelsen mellan Bilindustriföreningen och konsumentverket är enligt utskottets mening att hänföra fill denna kategori av frågor. Med hänsyn härtill avstyrks motion Jo845 yrkande 3.

Terrängkömingslagen m.m.

Terrängkömingslagen (1975:1313) trädde i kraft den 1 januari 1976 (prop. 1975/76:67, JoU28, rskr. 130). Lagen syftar fill att skydda mark och vegetafion mot skador. Den innehåller bl. a. ett geiierellt förbud mot körning i terräng med terrängfordon och motorfordon på barniark samt på snötäckt skogsmark med plant- och ungskog om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer (kalfjället) är körning i terräng med terrängfordon och motorfordon förbjuden även på annan mark. I terrängkömingsförord­ningen (1978:594) undantas körning på barmark i jord- och skogsbruk samt i direkt samband med renskötsel från det generella förbudet. Vidare undantas bl. a. körning av personal i räddningstjänst, sjukvårdspersonal, veterinär i trängande fall och statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende. Liknande undantag finns för de fjällområden som omfattas av regeringens förordningsmakt.

Propositionen

I framställning fill regeringen har naturvårdsverket lämnat vissa förslag fill
ändringar i terrängkörningslagstiftningen. Ändringsförslagen har föranletts
bl. a. av att olika typer av terränggående fordon registreras framför allt som
traktorer. Dessa traktorer används dock inte som nyttofordon. Särskilt i
fjällområdet har användningen av dessa fordon ökat betydligt under senare
år. En särskild marknad har uppstått för barmarksfordon som inte omfattas
av terrängkörningslagens regler. Denna utveckling befaras leda fill ett ökat
slitage i områden med känsliga vegetationstyper och ökade risker för
         11


 


störningar på djurlivet. Konflikterna,med det traditionella friluftslivet ökar     1988/89:JoU19 genom att vandringslederna även utnyttjas av barmarksfordonen.

1 propositionen föreslås att terrängkörningslagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta motordrivna fordon över huvud taget. Föredragande statsrådet framhåller bl. a. att existerande undantag i terrängkömingsförord­ningen från förbudet mot terrängkörning även i fortsättningen kommer att tillgodose behoven av nyttotrafik med aktuella fordon. Ytterligare undantag för vissa användningsområden måste enligt föredraganden övervägas och förslag i enlighet härmed kommer att föreläggas regeringen vid ett senare fillfälle.

Motionerna

En förändring i förevarande lagförslags utforrhning yrkas i motionerna Jo35 (c) yrkande 1 och Jo39 (m). I förstnämnda motion föreslås att 1 § terrängkömingslagen kompletteras med ett undantag från förbudet mot terrängkörning i jord- och skogsbruk samt i direkt samband med renskötsel. I den moderata kommittémotionen yrkas att undantag för nyttotransporter i jordbruk och skogsbruk skall göras i lagen. Motionärerna framhåller bl. a. att jordbruk och skogsbruk är näringar av nationell betydelse och att skilda lagar påbjuder att markanvändning inte får avsevärt försvåras. Med regeringens förslag kommer svensk lag att förbjuda och försvåra ett rationellt och ekonomiskt bruk av jord och skog.

I motion Jo36 (mp) framförs krav på riksdagens ingripande mot barmark­skörning med motordrivna fordon i vissa särskilda fall. Sålunda begärs att riksdagen förbjuder statliga och kommunala tjänstemän att i tjänsten köra på kalfjället (yrkande 1). Sådan körning skall inte heller vara tillåten ens i samband med renskötsel (yrkande 2). Motsvarande förbud skall även införas i våtmarker (yrkandena 3 och 4). I motionen framhålls bl. a. att barmarkskör-ningen orsakar störningar i djurlivet och skador på vegetationen både på kalfjäll och i våtmark.

I motion Jo35 (c) yrkande 2 framhålls att tillkomsten av nya fordonstyper har gjort det möjligt för de rörelsehindrade att själva ta sig ut i naturen. De rörelsehindrades krav i detta hänseende är enligt motionärerna i många fall berättigade och därför bör generösa dispensmöjligheter finnas som ger handikappade möjlighet att ta sig ut i naturen.

I folkpartiets kommittémotion Jo34 framförs krav på en karfläggning av hur terrängkörningslagstiftningens regler beträffande snöskoterkörning fun­gerar och efterlevs. Enligt motionärerna finns det åtskilligt som tyder på att det förekommer ett relativt omfattande okynnesåkande som har besvärande effekter på naturen. En kartläggning av dessa problem skulle senare eventuellt kunna föranleda vissa lagstiftningsåtgärder.

Utskottets överväganden

Utskottet instämmer i vad föredragande statsrådet anfört om behovet av en
utvidgning av terrängkörningslagens fillämpningsområde med hänsyn bl. a.
till naturvårdens intressen. Barmarksfordonen har allt mer klassats på ett
sådant sätt att de inte omfattas av terrängkörningslagens förbud mot
               12


 


barmarkskörning. Förbudet bör därför utvidgas till att omfatta alla motor- 1988/89:JoU19 drivna fordon. Vad beträffar regleringen av undantagen från lagens tillämp­ning kan ett generellt förbud enligt utskottets mening dock få vissa icke önskvärda konsekvenser. Utskottet anser det således inte vara förenligt med ett rationellt och ekonomiskt jord- och skogsbruk att i lag generellt förbjuda sådan verksamhet som utgör en hörnsten i dessa näringar. Jord- och skogsbruket bör istället garanteras den trygghet som ett lagstadgat undantag utgör. Detta innebär att utskottet i allt väsentligt instämmer i de synpunkter som förs fram i motionerna Jo39 och Jo35 yrkande 1 och att det i lagen bör göras ett undantag för dessa näringar.

Utskottet är inte berett att föreslå lagstiftning om förbud mot barmark­skörning av den omfattning som förespråkas i motion Jo36 yrkandena 1,2,3, och 4. Utskottet vill i detta sammanhang även erinra om att frågor som bl. a. rör användningen av olika metoder för renskötselns utövande i nationalpar­ker och andra naturskyddade områden behandlas inom ramen för den nu pågående utredningen (ME 1988:04) om en översyn av naturvårdslagen (1964:822). Med det anförda avstyrker utskottet motionen.

Utskottet känner sympati för syftet med motion Jo35 yrkande 2. Utskottet förutsätter att dispens lämnas för handikappade enligt det bemyndigande som enligt 5 § terrängkömingsförordningen (1978:594) lämnats till vederbö­rande länsstyrelse. Motionärernas syfte är härigenom väsentligen tillgodo­sett och något särskilt riksdagens uttalande påkallas inte med anledning av yrkandet.

Övervakningen av naturskyddade områden och den fakfiska tillämpning­en av terrängkörningslagsfiftningen är föremål för överväganden av den ovan omnämnda utredningen om naturvårdslagen. Utredningens resultat i detta hänseende bör enligt utskottets mening inte föregripas varför motion Jo34 avstyrks.

Övriga frågor

Propositionen

Enligt propositionen bör skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar införas enligt de riktlinjer som tidigare har redovisats och antagits av riksdagen. För de tunga fordonen bör avgasgodkännandet avse en viss motortyp. Förfaran­det bör i övrigt vara detsamma som i dag tillämpas för personbilarna. 1 propositionen anförs vidare bl. a. att utsläpp av partiklar i ett första steg bör begränsas till vad som motsvarar vad nyproducerade fordon släpper ut i dag. Den provmetod som bör användas för tunga fordon - europeisk standard -saknar i dag metod för mätning av partikelutsläpp. Därmed kan ännu inte anges vilka gränsvärden för utsläpp av partiklar som bör tillämpas.

Motionerna

Kommande skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar är föremål för
yrkanden i flera motioner. I motionerna Jo37 (vpk) yrkandena 1 och 2, Jo41
(c) yrkandena 2 och 3 och Jo962 (vpk) yrkande 13 krävs att de skärpta
             13


 


avgasreningskraven för lätta och tunga fordon införs fr. o. m. 1990 resp.     1988/89:JoU19 1992. 1 folkpartimotionen Jo800 yrkande 2 framförs krav på en tidigarelägg­ning av införandet av skärpta utsläppsnormer för tunga dieselfordon till år 1992. Ett omedelbart införande av skärpta avgaskrav motsvarande de i USA fr. o. m. år 1986 gällande kraven yrkas i motion Jo967 (mp) yrkande 11.

En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare beslut om ökade insatser för utvecklandet av miljövänliga motorer och drivmedel efteriyses i motion Jo41 yrkande 1. Införandet av stimulanser för utveckling av nya motorer och drivmedel krävs i motion Jo748 (fp) yrkande 3. I motion Jo7Sl (c) framhålls det önskvärda i att regeringen verkar för ett internationellt samarbete i utvecklandet av nya fordonsmotorer.

Krav på en begränsning av partikelutsläpp till vad som kan uppnås med s.k. partikelfilter framförs i motion Jo37 yrkande 3. I motion Jo719 (fp) yrkande 1 framhålls att rening bör införas av avgaser från dieselfordon. Om de av naturvårdsverket föreslagna kraven införs kan de enligt mofionärerna medföra en minskning av luftföroreningarna med 5 % till år 1995.

Utskottets överväganden

Utskottet har inget att erinra mot vad föredragande statsrådet anfört beträffande riktlinjerna för införandet av skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar. De i motionerna Jo37 yrkandena 1 och 2, Jo41 yrkandena 2 och 3, Jo800 yrkande 2, Jo962 yrkande 13 och Jo967 yrkande 11 framförda önskemålen om en tidigareläggning av kravens införande både när det gäller lätta och tunga fordon bör således enligt utskottets mening inte föranleda riksdagen att frångå sitt tidigare ställningstagande i denna fråga (JoU 1987/ 88:23, rskr. 373). Med det anförda avstyrker utskottet motionerna.

Med hänsyn till att någon tillfredsställande metod för att mäta partikelut­släppen enligt propositionen ännu inte föreligger, och således inga gränsvär­den kan fastställas, föreligger enligt utskottets mening skäl att för framtiden reservera sig för skärpta krav. Utskottet kan därmed dela föredragande statsrådets uppfattning att utsläpp av partiklar som ett första steg bör begränsas till vad som motsvarar vad nyproducerade fordon släpper ut i dag. Denna gradvisa utveckling av utsläppskraven överenstämmer enhgt utskot­tets mening med den av riksdagen godtagna redovisningen angående inriktningen av en begränsning av vägtrafikfordonens avgaser som lämnades av miljö- och energiministern i propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr. 373). Med hänsyn till det anförda avstyrks motion Jo37 yrkande 3.

Mot bakgrund av vad utskottet tidigare anfört beträffande avgasrenings­kraven för lastbilar och bussar avstyrks motion Jo719 yrkande 1 i den mån den inte kan anses tillgodosedd.

Med anledning av mofion Jo748 yrkande 3 vill utskottet anföra följande:

Utskottet är medvetet om att avgasrening från miljö- och hälsosynpunkt utgör en övergångslösning på vägen mot ett transportsystem där man har nedbringat miljöpåverkan från utnyttjad energi fill en nivå som naturen tål. Ett kraftfullt arbete med att utveckla miljövänliga motorer och drivmedel utgör därmed ett avgörande inslag på vägen mot en tillfredsställande lösning


14


 


av dessa problem. 1 enlighet med det anförda tillstyrkte utskottet våren 1988 1988/89:JoU19 de av miljö- och energiministern i samband med behandlingen av miljöpoliti­ken inför 1990-talet redovisade riktlinjerna för det fortsatta arbetet samtidigt som utskottet efterlyste ett samlat forskningsprogram för olika lösningar av avgasproblemen. Riksdagen gav som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört. I avvaktan på att regeringen återkommer med ett förslag i enlighet härmed bör ifrågavarande motioner inte nu föranleda någon riksdagens ytterligare åtgärd. Utskottet avstyrker således motionen.

Med det anförda avstyrks även motion Jo41 yrkande 1.

I de ovan berörda riktlinjerna för det fortsatta arbetet med att lösa avgasproblemen ingår som en viktig del ett utvidgat och intensifierat internafionellt samarbete. Därför synes mofion Jo7Sl i allt väsentligt vara fillgodosedd med vad regering och riksdag tidigare belutat. Med hänsyn härtill påkallar motionen inte någon riksdagens ytterligare åtgärd.

De överväganden i propositionen som inte särskilt berörts i det föregående har ej föranlett någon erinran från utskottets sida. Det i propositionen framlagda förslaget om ändring i lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle tillstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer

1.  att riksdagen med avslag på motionerna 1988,/89:Jo38 yrkande 2 och 1988/89;Jo40 antar förslaget till lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386),

2.  beträffande överenskommelsen med Bilindustriföreningen att riksdagen avslår motion 1988/89;Jo845 yrkande 1,

3.  beträffande konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden att riksdagen avslår motionerna  1988/89:Jo845 yrkande 2,  1988/ 89:Jo884 och 1988/89:Jo896,

4.  beträffande garantitiden för avgasreningsanläggningar att riksdagen avslår motion 1988/89;Jo38 yrkande 1,

5.  beträffande bilar av 1987 och 1988 års modell att riksdagen avslår motion 1988/89:Jo845 yrkande 3,

6.  att riksdagen med anledning av motionerna 1988/89:Jo39 och 1988/89;Jo35 yrkande 1 antar det framlagda förslaget till lag om ändring i terrängkömingslagen,(1975:1313) med den ändringen att 1 § erhåller följande som utskottels förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag                      Utskottets förslag

1 §

Körning i terräng med motordri-    Körning i terräng med motordri-

vet fordon är förbjuden i hela landet      vet fordon för annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk är förbju­den i hela landet

1, på barmark,                               1. på barmark,                                               15


 


Regeringens förslag                    Utskottets förslag                      1988/89: JoU 19

2. på snötäckt skogsmark med 2. på snötäckt skogsmark med
plant- eller ungskog, om det inte är plant- eller ungskog, om det inte är
uppenbart att körningen kan ske uppenbart att körningen kan ske
utan risk för skada på skogen.
   utan risk för skada på skogen.

Inom de delar av fjällområdet som Inom de delar av fjällområdet som
regeringen bestämmer är körning i regeringen bestämmer är körning i
terräng med motordrivet fordon terräng med motordrivet fordon
förbjuden även på annan mark än förbjuden även på annan mark än
som anges i första stycket.
         som anges i första stycket.

7.   beträffande barmarkskörning pä kalfjället och i våtmarker att riksdagen avslår motion 1988/89;Jo36,

8.   beträffande dispensmöjligheter för handikappade att riksdagen avslår motion 1988/89;Jo35 yrkande 2,

9.   beträffande kartläggning av efterlevnaden av terrängkörningsla­gens regler

att riksdagen avslår motion 1988/89:Jo34,

10.          att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1976:1054) om svavelhaltigt bränsle,

11.           beträffande avgaskrav för lastbilar och bussar

att riksdagen avslår motionerna 1988/89:Jo37 yrkandena 1 och 2, 1988/89:Jo41 yrkandena 2 och 3, 1988/89:Jo800 yrkande 2, 1988/ 89:Jo962 yrkande 13 och 1988/89;Jo967 yrkande 11,

12.           beträffande begränsning av partikelutsläpp

att riksdagen avslår motion 1988/89:Jo37 yrkande 3,

13.           beträffande rening av dieselavgaser

att riksdagen avslår motion 1988/89:Jo719 yrkande 1,

14.           beträffande miljövänliga motorer och drivmedel

att riksdagen avslår motionerna 1988/89:Jo748 yrkande 3,

15.           beträffande redovisning av åtgärder

att riksdagen avslår motion 1988/89:Jo41 yrkande 1,

16.  beträffande internationellt samarbete att riksdagen avslår motion 1988/89;Jo751,

17.  att riksdagen lämnar utan erinran vad i propositionen anförts om skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar m. m. och tillsynen av terrängkörningslagstiftningen m. m., allt i de delar som ej berörs av utskottets hemställan ovan.

Stockholm den 9 maj 1989 På jordbruksutskottets vägnar

Hans Gustafsson


16


 


Närvarande; Hans Gustafsson (s), Håkan Strömberg (s), Sven Eric Lorent-    1988/89:JoU19

zon (m), Grethe Lundblad (s), Martin Segerstedt (s), Jens Eriksson (m), Jan

Fransson (s), Margareta Winberg (s), Åke Selberg (s), Bengt Rosén (fp),

Lennart Brunander (c), Annika Åhnberg (vpk), Åsa Domeij (mp), Inge

Carlsson (s), Carl G Nilsson (m), Karin Starrin (c) och Anders Castberger

(fp).

Reservationer

1.     Förslaget till lag om ändring i bilavgaslagen
(1986:1386) (mom. 1)

Sven Eric Lorentzon, Jens Eriksson och Carl G Nilsson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "Som utskottet" och slutar med "och Jo40." bort ha följande lydelse:

Som utskottet--- (=utskottet)-- märkesobundna verkstäder. Det

förslag som nu lämnats av regeringen synes göra det möjligt för bilägaren att vända sig fill den verkstad han önskar för sina garantireparationer. Utskottet har dock tidigare uppställt vissa villkor för ett sådant förslags utformning. Det viktigaste villkoret var att den verkstad som gjorde ingrepp i avgasre­ningsutrustningen därmed skulle ta på sig det fortsatta ansvaret för utrust­ningen. Därigenom skulle tillverkaren inte kunna bli ansvarig för fel begångna av någon annan. Detta var av särskilt stor betydelse med hänsyn till den långa garantitiden. För att garantera konsumentens trygghet uppställdes krav på att den verkstad som utförde garantireparationen skulle vara försäkrad. Föreliggande förslag uppfyller inte de nu redovisade villkoren. Regeringen bör därför enligt utskottets mening återkomma till riksdagen med ett förslag som uppfyller ovan ställda krav. Vad utskottet anfört med anledning av motionerna Jo38 yrkande 2 och Jo40 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse:

1. att riksdagen med anledning av motionerna 1988/89: Jo38 yrkande 2 och 1988/89:Jo40 och med avslag på regeringens förslag till lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

2.     Konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden
(mom. 3)

Sven Eric Lorentzon, Jens Eriksson och Carl G Nilsson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "Utskottet delar " och på s. 11 slutar med "detta sammanhang." bort ha följande lydelse:

Utskottet har tidigare uppmärksammat frågan om konkurrensförhållande­
na på reservdelsmarknaden och att åtagandet enligt bilavgaslagen
(1986:1386) inte får innebära att konkurrensen på denna marknad begränsas.
I enlighet härmed föreskrivs även i bilavgasförordningen (1987:586) att
tillverkaren inte får föreskriva som ett villkor att bilen måste repareras vid en
    17

viss verkstad eller att reservdelar av visst fabrikat måste användas. Natur-


 


vårdsverkets föreskrifter angående bilavgaskontroll (SNFS 1987:2) synes     1988/89:JoU19

dock enligt utskottets mening inte stå i överensstämmelse med den gällande

ordningen. 1 likhet med motionären i motion Jo884 anser utskottet därför att

gällande föreskrifter omedelbart bör rättas till. Vad utskottet anfört med

anledning av motionen bör ges regeringen till känna. Med det anförda

avstyrks motionerna Jo845 yrkande 2 och Jo896 i den mån de inte kan anses

tillgodosedda med vad utskottet anfört.

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:

3. beträffande konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden att riksdagen med anledning av mofion 1988/89:Jo884 och med avslag på mofionerna 1988/89:Jo84S yrkande 2 och 1988/89:Jo896 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

3.     Konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden
(mom. 3)

Annika Åhnberg (vpk) och Åsa Domeij (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "Utskottet delar" och på s. 11 slutar med "detta sammanhang." bort ha följande lydelse:

Genom naturvårdsverkets föreskrifter angående bilavgaskontroll (SNFS 1987:2) skapas ett monopol för varje tillverkare att tillhandahålla s. k. originaldelar till alla bilar av eget märke. Föreskrifterna innebär bl. a. att bilens typenlighet förutsätter överensstämmelse i alla delar med det typade exemplaret. 1 likhet med motionärerna i motion Jo896 anser utskottet att ifrågavarande bestämmelser därmed inte överensstämmer med riksdagens tidigare intagna ståndpunkt i denna fråga. För att säkra en fortsatt konkurrens på bilbranschens eftermarknad bör bestämmelserna ändras i enlighet med vad som nu anförts. Vad utskottet anfört med anledning av motionen bör ges regeringen till känna. På denna grund avstyrks motionerna Jo845 yrkande 2 och Jo884 i den mån de inte kan anses tillgodosedda med vad utskottet anfört.

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:

3. beträffande konkurrensbegränsningar på reservdelsmarknaden att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo896 och med avslag på motionerna 1988/89:Jo845 yrkande 2 och 1988/89:Jo884 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

4.     Förslaget till lag om ändring i terrängkömingslagen
(1975:1313) (mom. 6)

Åsa Domeij (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 12 börjar med "Utskottet instämmer" och på s. 13 slutar med "dessa näringar." bort ha följande lydelse;

Utskottet instämmer------ (=utskottet)------ motordrivna fordon.

Utskottet anser i likhet med föredragande statsrådet att existerande undan-    18

tag i terrängkömingsförordningen från förbudet mot terrängkörning även i fortsättningen kommer att tillgodose behoven av nyttotrafik med aktuella


fordon. Med det anförda tillstyrker utskottet således regeringens förslag till     1988/89:JoU19 lag om ändring i terrängkömingslagen (1975:1313). Mot bakgrund av vad utskottet anfört avstyrks motionerna Jo39 och Jo35 yrkande 1.

dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse:

6.         att riksdagen antar det framlagda förslaget till lag om ändring i
terrängkömingslagen (1975:1313) och avslår motionerna 1988/
89;Jo39 och 1988/89:Jo35 yrkande 1,

5.     Barmarkskörning på kalfjället och i våtmarker (mom. 7)

Åsa Domeij (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med "Utskottet är" och slutar med "utskottet motionen." bort ha följande lydelse;

Utskottet delar den oro för terrängkörningens följder som uttryckts av motionärerna i motion Jo36. Körning med motordrivna fordon i framför allt barmarksterräng orsakar svåra skador på vegetationen. Särskilt utsatta naturtyper är kalfjäll och våtmarker. Naturvårdsverket har tidigare föreslagit att barmarkskörningen på kalfjället i samband med renskötsel och för kommunala och statliga tjänstemän i tjänsteärende skall förbjudas. Vidare anser verket att motsvarande förbud även skall omfatta våtmarker. Utskottet anser i likhet med motionärerna att naturvårdsverkets förslag omedelbart bör omsättas i prakfisk handling. Regeringen bör således återkomma till riksdagen med förslag till förbud i enlighet med vad som anförts i motionen.

dels att utskottets hemställan under 7 bort ha följande lydelse;

7.            beträffande barmarkskörning på kalfjället och i våtmarker

att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo36 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

6.     Dispensmöjligheter för handikappade (mom. 8)

Lennart Brunander och Karin Starrin (båda c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med "Utskottet känner" och slutar med "av yrkandet." bort ha följande lydelse;

Tillkomsten av nya fordonstyper möjliggör för de rörelsehindrade att ta sig ut i naturen. De rörelsehindrades krav på att få tillgång till samma naturupplevelser som övriga invånare i landet är enligt utskottets mening fullt berättigade och de bör därför garanteras generösa dispensmöjligheter från rådande förbud mot terrängkörning. Regeringen bör därför enligt utskottets mening återkomma till riksdagen med ett förslag som garanterar de rörelsehindrade en möjlighet till ett röriigt friluftsliv. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motion Jo3S yrkande 2 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 8 bort ha följande lydelse:

8.            beträffande dispensmöjligheter för handikappade

att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo35 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.


19


 


7.                                                                              Kartläggning av efterlevnaden av terrängkörningslagens                                                 1988/89:JoU19
regler (mom. 9)

Bengt Rosén och Anders Castberger (båda fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med "Övervak­ningen av" och slutar med "Jo34 avstyrks." bort ha följande lydelse:

Som framhålls i motion Jo34 finns det vissa omständigheter som tyder på att gällande lagstiftning beträffande terrängkörning inte efterlevs i den utsträckning som vore önskvärd. Utöver reglerad snöskoterkörning torde ökande okynnesåkning medföra besvärande effekter på naturen. Med hänsyn härtill bör regeringen kartlägga hur väl lagstiftningen på detta område fungerar och efterlevs. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo34 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 9 bort ha följande lydelse:

9. beträffande kartläggning av efterlevnaden av terrängkörningsla­gens regler

att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo34 som sin mening ger regeringen fill känna vad utskottet anfört,

8.       Avgaskrav för lastbilar och bussar (mom. 11)

Bengt Rosén och Anders Castberger (båda fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Utskottet har" och slutar med "utskottet motionerna." bort ha följande lydelse:

Utskottet har inget att erinra mot vad föredragande statsrådet anfört beträffande riktlinjerna för införandet av skärpta avgaskrav för lätta lastbilar och bussar. Utskottet anser dock att införandet av skärpta bestämmelser för utsläpp från tunga dieselfordon först 1994 inte kan anses stå i överensstäm­melse med vad naturen tål eller med vad dagens teknik medger. Skärpta krav för de tunga fordonen bör således enligt utskottets mening tidigareläggas så att de blir gällande fr. o. m. 1992 års modeller. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo800 yrkande 2 bör ges regeringen till känna. Med det anförda avstyrks motionerna Jo37 yrkandena 1 och 2, Jo41 yrkandena 2 och 3, Jo962 yrkande 13 och Jo967 yrkande 11 i den mån de inte kan anses tillgodosedda med vad utskottet anfört.

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha följande lydelse: 11. beträffande avgaskrav för lastbilar och bussar att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo800 yrkande 2 och med avslag på motionerna 1988/89:Jo37 yrkandena 1 och 2, 1988/ 89:Jo41 yrkandena 2 och 3, 1988/89:Jo962 yrkande 13 och 1988/ 89;Jo967 yrkande 11 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.


20


 


9.                                                                 Avgaskrav för lastbilar och bussar (mom. 11)                                                                1988/89:JoU19

Lennart Brunander (c), Annika Åhnberg (vpk) och Karin Starrin (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Utskottet har" och slutar med "utskottet motionerna" bort ha följande lydelse;

Godstransporter och annan nyttotrafik på landsväg har under senare år ökat i omfattning. De dieseldrivna lastbilarna och bussarna står i dag för cirka en tredjedel av motorfordonens utsläpp. Landsvägstransporterna utgör därmed ett stort miljöproblem som måste angripas med olika åtgärder. Förutom utbyggd kapacitet för godstransporter på järnväg krävs enligt utskottets mening en forcering av bestämmelserna om obligatoriskt skärpta reningskrav. Det finns ingen anledning att i Sverige vänta med införandet av skärpta krav. Utskottet ansluter sig därmed till de yrkanden som framförs i motionerna Jo37 yrkandena 1 och 2, Jo41 yrkandena 2 och 3 och Jo962 yrkande 13 om införandet av skärpta obligatoriska avgasreningskrav för lätta och tunga fordon fr. o. m. 1990 resp. 1992. Regeringen bör således enligt utskottets mening återkomma till riksdagen med förslag i enlighet härmed. Motionerna Jo800 yrkande 2 och Jo967 yrkande 11 avstyrks i den mån de inte kan anses tillgodosedda med vad utskottet anfört.

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha följande lydelse; 11. beträffande avgaskrav för lastbilar och bussar att riksdagen med anledning av motionerna 1988/89: Jo37 yrkandena 1 och 2,1988/89:Jo41 yrkandena 2 och 3,1988/89:Jo962 yrkande 13 och med avslag på motionerna 1988/89:Jo800 yrkande 2 och 1988/89:Jo967 yrkande 11 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

10.    Avgaskrav för lastbilar och bussar (mom. 11)

Åsa Domeij (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Utskottet har" och slutar med "utskottet motionerna." bort ha följande lydelse:

Mot bakgrund av de ökande utsläppen av kväveoxider anser utskottet att en tidigareläggning av införandet av skärpta avgasreningskrav för lastbilar och bussar är nödvändig. Utskottet ansluter sig därmed till de krav på ett omedelbart införande av skärpta avgasreningskrav som framförs i motion Jo967 yrkande 11. Utskottet anser att kraven skall motsvara de som gäller i USA fr. o. m. 1986 års modeller. Vad utskottet anfört med anledning av motionen bör ges regeringen till känna. Med det anförda kan motionerna Jo37 yrkandena 1 och 2, Jo41 yrkandena 2 och 3, Jo800 yrkande 2 och Jo962 yrkande 13 i allt väsentligt anses tillgodosedda.

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha följande lydelse; 11. beträffande avgaskrav för lastbilar och bussar att riksdagen med anledning av motion 1988/89: Jo967 yrkande 11 och med avslag på motionerna 1988/89;Jo37 yrkandena 1 och 2, 1988/


21


 


89:Jo41 yrkandena 2 och 3,  1988/89;Jo800 yrkande 2 och 1988/     1988/89:JoU19 89:Jo962 yrkande 13 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

11.    Begränsning av partikelutsläpp (mom. 12)

Annika Åhnberg (vpk) och Åsa Domeij (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Med hänsyn" och slutar med "yrkande 3." bort ha följande lydelse:

I dag står tekniken när det gäller s. k. partikelfilter på gränsen till ett genombrott. Serieproduktion är enligt vad utskottet erfarit nära förestående. Mot den bakgrunden bör enligt utskottets mening partikelutsläpp som överstiger vad som kan uppnås med hjälp av partikelfilter inte accepteras. Regeringen bör således återkomma fill riksdagen med förslag fill utsläpps­gränser som tar hänsyn till snart tillgänglig teknik. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo37 yrkande 3 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 12 bort ha följande lydelse:

12.            beträffande begränsning av partikelutsläpp

att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo37 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

12.    Rening av dieselavgaser (mom. 13)

Bengt Rosén (fp), Åsa Domeij (mp) och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Mot bakgrund" och slutar med "anses tillgodosedd." bort ha följande lydelse: Rening vid källan är dock enligt utskottets mening den metod som bör väljas för att minska de dieseldrivna fordonens utsläpp. Dieselfordonens stora andel av kväveutsläppen motiverar således ytterligare åtgärder för att minska utsläppen. Om de av naturvårdsverket föreslagna kraven på diesel­fordon införs kan detta beräknas medföra en minskning med ca 5% till 1995. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo719 yrkande 1 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemstäUan under 13 bort ha följande lydelse;

13.            beträffande rening av dieselavgaser

att riksdagen med anledning av motion 1988/89:Jo719 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

13.    Miljövänliga motorer och drivmedel (mom. 14)

Bengt Rosén (fp), Åsa Domeij (mp) och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Utskottet är" och på s. 15 slutar med "således motionen." bort ha följande lydelse:

Utskottet är-- (=utskottet)--- utskottet anfört. Rejäla stimulansåt­
gärder för denna utveckling måste enligt utskottets mening omedelbart
införas. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo748 yrkande 3 bör
ges regeringen till känna.
------- 22


 


dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse:      1988/89:JoU19

14.            beträffande miljövänliga motorer och drivmedel

att riksdagen med anledning av motion 1988/89;Jo748 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

14.    Redovisning av åtgärder (mom. 15)

Lennart Brunander och Karin Starrin (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar med "Med det" och slutar med "yrkande 1." bort ha följande lydelse;

Som framhålls i motion Jo41 yrkande 1 anser utskottet att regeringen bör redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av nämnda beslut. Riksdagen bör ge regeringen till känna vad utskottet anfört.

dels att utskottets hemställan under 15 bort ha följande lydelse;

15.            beträffande redovisning av åtgärder

att riksdagen med anledning av mofion 1988/89:Jo41 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

15.    Internationellt samarbete (mom.16)

Lennart Brunander och Karin Starrin (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar med "I de" och slutar med "ytterligare åtgärd." bort ha följande lydelse;

1 de------ ( = utskottet)- internationellt samarbete. Utskottet vill dock

betona vikten av att Sverige, med två internafionellt välkända biltillverkare, intar en tätposition när det gäller att ta fram nya bränslen och motorer. Sådana framtidssatsningar kommer att kräva internationella överenskom­melser, och Sverige bör verka för att gemensamrha miljökrav kommer att ställas på framtidens motorer. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo751 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 16 bort ha följande lydelse:

16.            beträffande internationellt satnarbete

att riksdagen med anledning av motion 1988/89;Jo751 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

Särskilt yttrande

Miljöförbättrande åtgärder på den äldre bilparken

Lennart Brunander och Karin Starrin (båda c) anför:

Riksdagen beslutade våren 1988 att ge regeringen i uppdrag att utforma
bestämmelser för stimulanser till miljöförbättrande åtgärder hos den äldre
bilparken. Beslutet innebar att det skulle utgå ett bidrag på 1 000 kr. till de
bilägare som monterade godkänd avgasrening på bilarna. Beslutet var ett
resultat av motioner från bl. a. centerpartiet. Något förslag har ännu inte
kommit från regeringen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på bilavgaser-
    23


 


nas betydelse för luftföroreningarna i våra tätorter, försurningen och 1988/89:JoU19 skogsskadorna. När riksdagen tog sitt beslut förutsattes ett snabbt förverkli­gande av förslaget. I proposifionen meddelar nu regeringen att naturvårds­verket har fått i uppdrag att utforma ett förslag till bidragsregler. Man säger också att bidragsreglerna skall börja gälla från den 1 juli 1989. Något förslag har ännu inte synts till. Hur ett bidragssystem skall kunna börja gälla från halvårsskiftet är svårt att se. Vår kritik mot regeringens senfärdighet på denna punkt kvarstår.

gotab  88900, Stockholm 1989                                                                                                                  24