Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande

1987/88:41

om den europeiska konventionen till förhindrande av    .

tortyr m.m.                                           1987/88:41

(prop. 1987/88:133 delvis)

Propositionen

I proposition 1987/88:133 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att riksdagen dels godkänner den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, dels antar genom proposifionen framlagda och av lagrådet granskade förslag fill

1.  lag med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konvenfionen mot tortyr m.m.,

2.  lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Proposifionen har hänvisats beträffande lagförslagen till justitieutskoftet och i övrigt fill utrikesutskottet. Utrikesutskottet tillstyrker i sitt betänkande UU 1987/88:23 att riksdagen godkänner konvenfionen.

Utskottet

Den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning antogs av Europarådefs minister­kommitté den 26 juni 1987. Enligt konventionen skall en särskild kommitté upprättas. Den skall ha till uppgift att genom besök undersöka hur frihetsberövade personer behandlas. Syftet härmed är att förstärka dessa personers skydd mot tortyr och andra övergrepp. De framlagda lagförslagen behövs för att tillgodose konventionens krav bl.a. på att kommittén skall ges fritt tillträde till alla de platser där frihetsberövade personer är placerade.

Utskottet finner inte anledning till erinran mot lagförslagen och hemställer 1. att riksdagen antar det genom proposition 1987/88:133 framlagda förslaget till lag med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m..

Riksdagen 1987/88. 7saml. Nr 41


2. aff riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget    JuU 1987/88:41
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
      

vissa fall.

Stockholm den 24 maj 1988 På jusfitieutskottets vagnar

Karin Ahrland

Närvarande: Karin Ahrland (fp), Lars-Erik Lövdén (s), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Björn Körlof (m), Helge Klöver (s), Gunilla André (c), Sven Munke (m), Hans Göran Franck (s), Birthe Sörestedt (s), Arne Svensson (m), Bengt-Ola Ryttar (s), Göran Magnusson (s), Eva Johansson (s), Lars Sundin (fp) och Ingbritt Irhammar (c). .

gotab   Stockholm 1988 15362