Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:125

med anledning av vissa beslut fattade av

internationella arbetskonferensen vid dess 1986/87- V5

sjuttioandra möte

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 mars 1987 för de åtgärder och del ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Anna-Greta Leijon

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en av internationella arbetskonferensen år 1986 antagen akt angående ändringar i internationella arbetsorganisationens (ILO) stadga samt den av samma konferens antagna konventionen (nr 162) om säkerhet vid användning av asbest. Genom propositionen ges riksdagen tillfälle att yllra sig även över "den av konfe­rensen antagna rekommendationen (nr 172) om säkerhet vid användning av asbest.

1    Riksdagen 1986/87. 1 .saml. Nr 125


 


Arbetsmarknadsdepartementet                       Prop. 1986/87; 125

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 mars 1987

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sigurd­sen, Gustafsson, Leijon, Peterson, S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist.

Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioandra möte

1 Inledning

Genom sin anslutning lill Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

lLO:s beslutande församling - internationella arbetskonferensen — sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga belräffande förslag, som förts upp på mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation, avsedd atl övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men ulan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. dä del gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolu­tion.

Inom ett år eller högst arton månader från avslutandet av elt konferens­sammanträde skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande för­samling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet atl underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidta­gits för att uppfylla denna förpliktelse saml om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Iniernalionella arbetskonferensens sjuttioandra möte hölls i Geneve den 4-25 juni 1986.

Sverige deltog i mötet pä sedvanligt säll med en fullständig delegation, dvs. två regerings-, elt arbelsgivar- och ett arbetslagarombud saml ett antal experter. Som ombud dellog för regeringen departementsråden i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson och Lars Ettarp, för arbets­givarna direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Holten och för arbetstagarna internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Erik Karlsson.


 


1986 års arbetskonferens antog dels en akt angående ändringar i interna-     Prop. 1986/87; 125 tionella arbetsorganisationens stadga, dels en konvention (nr 162) och en rekommendation (nr 172) om säkerhet vid användning av asbest. Texterna på engelska och svenska lill dessa tre instrument bör fogas som bilaga 1-3 till protokollet i delta ärende.

Jag anhåller all få anmäla frågan om godkännande av ändringsaklen och konventionen nr 162 saml tillämpning av rekommendationen nr 172.

Jag vill i delta sammanhang även erinra om atl regeringen uppdragit åt ILO-kommittén alt på nyll pröva förutsättningarna för en svensk ratifika­tion av ILO;s konvention (nr 138) om minimiålder, antagen av arbetskon­ferensen år 1973 och redovisad för riksdagen i prop. 1974:6. Kommittén bereder för närvarande denna fråga.

2 Akt angående ändringar i internationella arbetsorganisationens stadga

2.1  Bakgrund

För ILO gäller en den 9 oktober 1946 antagen stadga (prop. 1947: 111, UU 5, rskr. 149). I stadgan har år 1953, 1962 och 1972 vidtagits vissa ändringar, som i huvudsak hänför sig till en successiv utökning av styrelsens leda­möter till nuvarande antal. Härutöver har arbetskonferensen år 1964 anta­git en ändring, som dock inle trätt i kraft, innebärande att en medlem kan uteslutas frän deltagande i arbetskonferensen, om medlemmen utövar en officiell rasåtskillnadspolitik (apartheid), eller från medlemskap i organisa­tionen, om medlemmen uteslutits från FN.

Ändringar i stadgan träder enligl dess artikel 36 i kraft, när de antagits av arbetskonferensen med en majoritet av två tredjedelar av de röster som avgivits av de vid konferensen närvarande ombuden och därefter ratifice­rats eller godkänts av två tredjedelar av organisationens medlemsländer, däribland fem av de tio i industriellt hänseende mest betydelsefulla med­lemmarna som har fasta platser i arbetsbyråns styrelse.

De ändringar i stadgan som arbetskonferensen antog vid sill 72:a möte den 24 juni 1986 utgör resultatet av förhandlingar som pågått sedan år 1963. Den s. k. strukturdebatien som förts av såväl ILO;s styrelse som arbets­konferensen har främst gällt kompetensfördelningen mellan styrelsen och konferensen, huruvida ordningen med fasta platser i styrelsen skulle behål­las samt arbelsgivar- och arbetstagargruppernas sammansättning i styrel­sen.

Akten antogs av konferensen med röstsiffrorna 352 för, 44 emot och ingen nedlagd. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings- som arbelsgivar- och arbelstagarrepresenlanterna för akten. Emot röstade samtliga ombud från de östeuropeiska länderna stödda av några dem närstående länder.

Yttrande över ändringsakten har avgetls av ILO-kommillén som i sin tur har inhämtat yttranden från Svenska arbetsgivareföreningen. Landsor­ganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av ändringsakten.


 


2.2 Ändringsaktens innebörd                                                         Prop. 1986/87:125

De nu beslulade stadgeändringarna omfattar följande fyra frågor.

2.2.1 Styrelsens sammansättning (stadgans artikel 7) ILO;s verksamhet leds närmast under konferensen av en styrelse som i dag beslår av 56 medlemmar, varav 28 skall representera regeringar, 14 arbetsgivare och 14 arbetstagare. Av de 28 regeringsrepresenlanlerna skall tio utan att väljas representera de tio viktigaste industriländerna medan de övriga 18 utses i val. På motsvarande sätl väljer arbelsgivar- och arbetsta-garombuden till arbetskonferensen sina representanter i styrelsen. Samti­digt väljs 18 suppleanter pä regeringssidan samt 14 suppleanter på arbelsgi­var- respektive arbetstagarsidan. Val förättas vart Iredje är.

Denna hittills gällande ordning har gett västväridens stora industriländer en mycket stark ställning på regeringssidan och har därför i växande grad kritiserats bl. a. från utvecklingsländernas sida. Också de mindre staterna i Västeuropa har under slrukturdiskussionerna hävdat atl de fasta platserna är oförenliga med principen om demokrati och likställdhet mellan med­lemsstaterna. Dessa plaiser är ocksä mycket ojämnt regionalt fördelade. De ändringar i konstitutionen som man fattade beslut om vid den sjuttio­andra arbetskonferensen innebär en anpassning av ILO;s struktur till de ekonomiska, politiska och sociala förändringarna som ägt rum i väriden.

Antalet medlemmar i styrelsen ökar från 56 till 112 (56 regerings-, 28 arbelsgivar- och 28 arbelslagarrepresentanler). Systemet med tio fasta platser avskaffas. Genom en följdändring i konferensens arbetsordning avskaffas regeringssidans suppleantplatser medan parterna behåller varde­ra lio sådana platser. Enligt den nya ordningen skall styrelsens samman­sättning vara så representativ som möjligt och beakta de olika geografiska, ekonomiska och sociala intressena inom de tre grupperna utan att inverka på dessas autonomi. Av de 56 regeringsplatserna fördelas 54 så au Afrika tilldelas 13 platser, Amerika 12 platser och Asien och Europa växelvis 14 eller 15 platser. Fördelningen inom varje region regleras i särskilda mellan de berörda regeringarna antagna protokoll innehållande garantier för atl ett avsevärt anlal medlemmar utväljs på grundval av befolkningens storlek samt alt en rättvis geografisk spridning uppnås. Var och en av de två återstående platserna skall omväxlande tilldelas Afrika och Amerika å ena sidan och Asien och Europa å andra sidan, varigenom dessa skall kunna erbjuda länder som geografiskt eller genom särskild överenskommelse hör till regionen i fråga men inte ingår i del för regionen upprättade protokollet en möjlighet aU bli invalda i styrelsen.

För de nordiska länderna innebär beslutet i praktiken att de kommer alt behålla den representation de har i dag. Det innebär att eU av dem alltid kommer att ha en regeringspiats i styrelsen och att två nordiska regeringar kan väljas in var sjätte eller sjunde period.

Att arbelsgivar- och arbetstagargruppernas autonomi nu för första gång­en fastslås i stadgan innebär en stadgemässig bekräftelse av den ställning dessa grupper redan har.


 


2.2.2 TUlsältande av generaldirektör (stadgans artikel 8)

Liksom tidigare skall styrelsen uise generaldirektör men enligl den nya ordningen skall beslutel underställas konferensen för godkännande.


Prop. 1986/87; 125


2.2.3    Regler för beslulförhel (stadgans artikel 17)

Enligt nuvarande regler faller etl förslag om, vid röstning om delta, antalet ja- och nejröster ej uppgår lill hälften av totala antalet röstberättigade ombud. Man kan sålunda i vissa fall effektivare bidra lill att fälla ett förslag genom att avslå från att rösta än genom atl rösta nej. I fortsättningen inräknas de avstående vid beräkningen av quorum (= halva antalet närva­rande delegater) men inte när del gäller all faslslälla den majoritet som krävs för ett förslags godkännande.

För atl garantera atl besluten blir tillräckligt represenlaliva fastställs att, i sådana fall där enligl stadgan beslut skall fallas med enkel majoritet, minst en fjärdedel av de i konferensen dellagande ombuden skall rösta för del. 1 fall där stadgan kräver två tredjedels majoritet skall minst en tredje­del av ombuden rösta för del. I fall där tre Ijärdedels majoritet krävs skall minst tre åttondelar av ombuden rösta för del.

2.2.4    Nya regler för ändring av stadgan (stadgans artikel 36)

Enligt lLO:s stadga träder stadgeändringar i kraft när två tredjedelar av medlemsstaterna (inklusive fem av de tio största industriländerna) har godtagit eller ratificerat dem. Det nu antagna förslagel innebär att ändring­ar i grundläggande frågor rörande organisationens syfte och sammansätt­ning, valet av generaldirektör och fastställande av dennes ansvarsområde samt regler i stadgan rörande konventioner och rekommendationer inte skall anses antagna med mindre än alt tre fjärdedelar av avgivna röster avgetls för. Likaledes skall ändringar ej träda i kraft förrän tre fjärdedelar av medlemsstaterna ratificerat dem.

2.3 Föredraganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar akten av är 1986 angående ändringar i internationella arbetsorganisationens stadga.

ILO-kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker alt Sverige ratifi­cerar ändringsakten.

Skälen till mitt förslag: Jag konstaterar med lillfredsställelse att genom de stadgeändringar varom arbetskonferensen nu fallat beslut en mer än tjugoårig diskussion har bragls till ett formellt avgörande. Ändringarna tillgodoser i alll väsentligt de intressen som de svenska parterna — rege­ring, arbetsgivare och arbetstagare - var för sig och gemensamt sökt hävda. Jag hoppas atl stadgeändringarna kan träda i kraft inom en nära


 


framtid så atl det val till ILO;s styrelse som förrättas år 1990 kan ske enligt     Prop. 1986/87; 125 den nya ordningen.

3 Konvention och rekommendation om säkerhet vid användning av asbest

3.1 Bakgrund

Sedan åtskilliga år har ILO ägnat stort intresse ål asbestens hälsorisker. År 1980 antog arbetskonferensen en reviderad lista över yrkessjukdomar. Listan utgör en bilaga till den av Sverige ratificerade konventionen (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. På den reviderade förteckningen över yrkes-betingade sjukdomar uppfördes bl.a. mesoteliom och lungcancer orsakad av asbest. På den förra listan från år 1964 hade asbestos lagils upp. Vid 1974 års arbetskonferens antogs en konvention om yrkescancer (nr 139). Den ratificerades av Sverige år 1975. Konventionen innehåller bl.a. krav på ersättning av cancerframkallande ämnen med mindre hälsofariiga så­dana. År 1984 publicerade ILO en handbok om säker användning av asbest, som arbetats fram vid två expertmöten i ILO;s regi.

År 1983 beslöt ILO:s styrelse atl föra upp frågan om säkerhet vid användning av asbest på dagordningen för 1985 års arbetskonferens. Re­dan under styrelsebehandlingen ifrågasattes rubriceringen av ämnet av hela arbelstagargruppen och flera regeringar. Titeln "Säker användning av asbest" ansågs oegentlig, eftersom erfarenheien visat att någon hell säker hantering av ämnet inte förekommer. Inför förslaårsbehandlingen är 1985 ändrades därför rubriceringen lill säkerhet vid användning av asbest.

Som ett led i förberedelsearbetet inför förslaårsbehandlingen av ämnet säkerhet vid användning av asbest anmodade ILO medlemsstaterna att besvara elt av arbetsbyrån utarbetat frågeformulär. I sitt svar förordade ILO-kommittén utarbetande av en konvention kompletterad med en re­kommendation.

Överläggningarna under såväl förslaårsbehandlingen som andraårsbe­handlingen återspeglade i hög grad producentländernas och användarlän-dernas skilda synsätt på användningen av asbest i arbetslivet. Flera ut­vecklingsländer framhöll att asbesten och asbesthaltiga produkter har stor belydelse för den ekonomiska utvecklingen. Från svensk sida ifrågasattes även den nya rubriceringen av ämnet. Under andraårsbehandlingen upp­stod en intensiv diskussion kring principiellt viktiga ändringsförslag bl.a. om förbud mot krokidolil och förbud mot sprutning av asbest. Dessa förslag antogs av konferensulskottet och inarbetades i den slutliga konven­tionslexten.

Efter avslutat utskotlsarbele antogs de föreslagna texterna i form av en
konvention (nr 162) och en rekommendation (nr 172) om säkerhet vid
användning av asbest. Konventionen antogs med röstsiffrorna 419 för,
ingen emot och en nedlagd. Av de svenska ombuden röstade såväl rege­
rings- som arbelsgivar- och arbetstagarrepresentanterna för konventionen.
Rekommendationen antogs med 406 för, ingen emot och fem nedlagda.
Samtliga svenska ombud röstade för rekommendationen.
                                    6


 


Yttrande över instrumenten har avgetts av ILO-kommittén som i sin tur     Prop. 1986/87; 125 har inhämtat yttranden från arbelarskyddsslyrelsen, slatens naturvårds­verk, kemikalieinspektionen. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen.

3.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Syftet med konventionen är all fastställa minimikrav för asbestreglering på internationellt plan.

Förutom ett avsnitt om tillämpningsområde och definitioner innehåller konventionen särskilda avsnitt som rör allmänna riktlinjer för nationell lagstiftning, skydds- och förebyggande åtgärder, kontroll av arbetsmiljö och arbetstagares hälsa samt information och utbildning.

Enligt huvudregeln avses konventionen gälla verksamhet där arbetstaga­re utsätts för yrkesmässig exponering av asbest. Undantag från tillämp­ningen kan emellertid göras för vissa branscher och förelag.

1 nationell lagstiftning skall enligt konventionens arlikel 3 föreskrivas på vilket sätt hälsorisker i samband med exponering för asbest i arbetslivet skall kontrolleras och förebyggas. Om det är nödvändigl för atl skydda arbetstagarnas hälsa och tekniskt genomförbart, skall enligl arlikel 10 nationell lagstiftning föreskriva om ersättningsmaterial för asbest och as­besthaltiga produkter. Som en alternativ åtgärd anges fullständigt eller partiellt förbud mot asbest och asbesthaltiga produkter i vissa arbetspro­cesser. Konventionen stadgar förbud dels mol användning av blå asbest (krokidolil) och krokidolithalliga produkter, dels mot sprutning av asbest.

Arbetsgivare skall enligt konventionen ansvara för att genomföra ål-gärdsprogram för förebyggande av anställdas exponering för asbest. Pro­ducenter och leverantörer åläggs ett ansvar för märkning av förpackningar som innehåller asbest eller asbesthaltiga material.

Konventionen innehåller vidare krav på behörig myndighel att fastställa gränsvärden för asbest. I konventionen återfinns regler för rivnings- och saneringsarbete, regler för hantering av asbestförorenade arbets- och skyddskläder, deponering av asbestavfall samt regler för medicinsk kon­troll av arbetstagare som exponerats för asbest. Saneringsarbete skall endast få utföras av företag som av behörig myndighel erkänts som kompe­tent att utföra sådant arbete.

Rekommendationen innehåller fem huvudavsnitt. Dessa är tillämpnings­område och definitioner, allmänna principer, skydds- och förebyggande åtgärder, kontroll av arbetsmiljö och arbetstagares hälsa samt information och utbildning.

I rekommendationen slås fast alt behörig myndighet bör stimulera forsk­ning om ersättningsmaterial, alternativ teknik, hälsoproblem i samband med asbestexponering samt forskning om och utveckling av asbesthaltiga produkter för atl minska riskerna.

Rekommendationen ger vägledning för en mängd olika åtgärder i syfte alt kontrollera och begränsa användning av och exponering för asbest som


 


bl.a. rör fastställande av gränsvärden för asbest, rivnings- och demonte-ringsarbete, tekniska skyddsanordningar för förebyggande av utsläpp av asbestdamm i luften, andningsskydd, personlig skyddsutmstning, märk­ning, läkarundersökning och periodisk läkarkontroll.

De nyantagna instrumenten syftar lill att komplettera vissa äldre ILO-in-strumenl, främst 1974 års konvention (nr 139) och rekommendation (nr 147) om yrkescancer, 1977 års konvention (nr 148) och rekommendation (nr 156) om arbetsmiljö (luftföroreningar, buller och vibrationer), 1981 års konvention (nr 155) och rekommendation (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö samt 1985 års konvention (nr 161) och rekommendation (nr 171) om företagshälsovård. Konventionerna nr 139, nr 148, nr 155 och nr 161 har samtliga tilllräits av Sverige (prop. 1975:63, 1977/78:134, 1981/82; 166 resp. 1985/86:141).


Prop. 1986/87:125


3.3 Föredraganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 162. ILO-re­kommendationen nr 172 påkallar ingen åtgärd från statsmakternas sida.

ILO-kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot alt Sverige ansluter sig lill konventionen.

Skälen för mitt förslag: Jag tvingas konstatera att konventionen och rekommendationen präglas av inställningen att arbete med asbest är tillåtet med vissa restriktioner. Konventionen och rekommendationen har en lägre ambitionsnivå än de svenska reglerna på asbestomrädet, såsom de uttrycks i arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbest (AFS 1986:2 ändrad genom 1986:22) samt i regeringens förordning om anmälningsskyl­dighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (SFS 1985:997) och förordningen om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon (SFS 1986:683). De svenska reglerna om generellt förbud mot yrkesmässig användning av asbest - med vissa begränsade undantag - motsvaras av de mest restriktiva alternativen i konventionen såsom de uttrycks i artikel 10, enligt vilken förbud mot användning av asbest och asbesthaltiga pro­dukter i vissa arbetsprocesser anges som en alternativ åtgärd att hantera riskerna med asbest. I samma artikel föreskrivs ersättningsmaterial för asbest som etl möjligt åtgärdsalternativ. Jag finner det tillfredsställande att konventionen anger dessa båda alternativ. Det är ur svensk synpunkt glädjande att konventionen även innehåller förbud mot blå asbest och sprutning av asbest.

Efter samråd med chefen för miljö- och energidepartementet finner jag således inga hinder för en svensk ratifikation av ILO-konventionen nr 162, inte heller på den yttre miljöns område. Om ett stort antal medlemsstater ratificerar konventionen, ökar utsikterna att på internationellt plan få en


 


restriktiv hållning till hanteringen av asbest i arbetslivet och därmed mins-     Prop. 1986/87:125 ka de hälsorisker asbestanvändning kan innebära.

Vad gäller rekommendationen finner jag, i synnerhet mol bakgmnd av asbestkommissionens nyligen avslutade arbete, att någon ändring av prax­is inte erfordras. Jag vill i sammanhanget hänvisa till regeringens skrivelse 1986/87:68 som innehåller en slutredovisning av asbestkommissionens arbete samt erinra om att riksdagens socialutskott funnit alt skrivelsen inte påkallar någon åtgärd från riksdagens sida (SoU 1986/87:14, rskr. 108).

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna

1.  akten av år 1986 angående ändringar i internationella arbetsorga­
nisationens stadga,

2.     konventionen (nr 162) om säkerhet vid användning av asbest,
dels lämnar riksdagen tillfälle yttra sig över vad jag i övrigt anfört om de

vid internationella arbetskonferensens sjuttioandra möte antagna instru­menten.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om.


 


Instrument for the Amendment of the Constitution of the Interna­tional Labour Organisation

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the Interna­tional Labour Office, and having met in ils Seveniy-second Session on 4 June 1986, and

Having decided upon the adoption of certain amendments to the Consti­tulion of the International Labour Organisation, a question which is in­cluded in the seventh item on Ihe agenda of the Session,

adopts, this twenty-fourih day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-six, the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1986:

Artide I

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amend­ment, the provisions of the Constitulion of the International Labour Or­ganisation, of which the text at present in force is sel forth in ihe first column of the Annex to this Instrument, shall have effect as amended in the second column of the said Annex.

Artide 2

Two copiej of this Instmment of Amendment shall be aulhenticaled by the signatures of the President of the Conference and of the Direcior-General of the International Labour Ofllce. One of theses copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the olher shall be communicated lo the Secretary-General of the United Nations for regislralion in accordance with artide 102 of the Charter of the United Nations. The Direcior-General will communicale a certified copy of the Instrument to all the Members of the International Labour Organisation.

Artide 3

1.    The formål ralificalions or acceptances of this Instrument of Amend­ment shall be communicated to the Direcior-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.

2.    This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of artide 36 of the Constitution of the Organisation.

3.    On the coming into force of this Instrument, the Direcior-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the Unit­ed Nations.


Prop. 1986/87: 125

10


 


Bilaga I     Prop. 1986/87; 125 Översättning

Akt angående ändringar i internationella arbetsorganisationens stadga

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens.

som har sammankallats till Geneve av styrelsen för internationella ar­betsbyrån och samlats där den 4 juni 1986 till sitt sjuttioandra möte.

har beslutat anta vissa ändringar i internationella arbetsorganisationens stadga, en fråga som ingår i den sjunde punkten på mötets dagordning och

antar denna den tjugofjärde dagen i juni månad år niltonhundraåtliosex följande akt angående ändringar i internationella arbetsorganisationens stadga, vilken kan kallas 1986 års akt angående ändringar i internationella arbetsorganisationens stadga.

Artikel I

Frän och med den dag då denna akt träder i kraft skall bestämmelserna i internationella arbetsorganisationens stadga, vars nu gällande text åter­finns i den första spalten i bilagen till akten, ha den ändrade lydelse som framgår av den andra spalten i nämnda bilaga.

Artikel 2

Två exemplar av denna akt skall bestyrkas genom undertecknande av konferensens ordförande och internationella arbetsbyråns generaldirektör. Av dessa exemplar skall del ena deponeras i internationella arbetsbyråns arkiv och det andra sändas till Förenta nationernas generalsekreterare för registrering enligl artikel 102 i Förenta nationernas stadga. Generaldirektö­ren skall tillställa samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisa­tionen en bestyrkt kopia av akten.

Artikel 3

1.    De formella ratifikationerna eller godkännandena av denna akt skall sändas lill internationella arbetsbyråns generaldirektör, som skall under­rätta organisationens medlemmar om mottagandet därav.

2.    Denna akt träder i kraft enligt bestämmelserna i artikel 36 i internatio­nella arbetsorganisationens stadga.

3.    När denna akt trätt i kraft, skall internationella arbetsbyråns general­direktör undertätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisa­tionen och Förenta nationernas generalsekreterare därom.

11


 


Prop. 1986/87; 125

Annex

The Constitution of the International Labour Organisation

Provisions In force on 24 June 1986'       Amended Provisions'


Artide I

4. The General Conference of ihe Interna­tional Labour Organisation may also admil Members lo the Organisation by a vote con-curred in by two-thirds of the delegaies at-tending the session including two-lhirds of the Government delegaies [present and] vo­ting. Such admission shall take effect on the communication lo the Direcior-General of the International Labour Office by the gov­ernmenl of the new Member of its formål acceptance of the obligations of the Constitu­tion of the Organisation.

Artide 3

9. The credeniials of delegaies and their advisers shall be subject to scrutiny by the Conference, which may, by two-lhirds of the voles cast [by the delegaies present], refuse 10 admil any delegaie or adviser whom it deems not to have been nominated in accor­dance wilh this artide.

Artide 6

Any change in the seal of the International Labour Office shall be decided by the Con­ference by a two-thirds majority of the voles cast [by the delegaies present].

Artide 7

[I. The Governing Body shall consist of fifty-six persons-

Twenty-eight represeniing governmenls,

Fourteen represeniing the employers, and Fourleen represeniing the workers.


Artide I

4. The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation may also admil Members to the Organisation by a vote con-curred in by two-thirds of ihe delegaies ai-tending the session including two-lhirds of the Governmenl delegaies having taken part in the voting. Such admission shall lake ef­fect on the communication lo ihe Internation­al Labour Office by the governmenl of the new Member of its formål acceptance of ihe obligations of the Constitution of the Organi­sation.

Artide 3

9. The credeniials of delegaies and their advisers shall be subject to scrutiny by the Conference, which may, by two-lhirds of the voles cast, refuse to admil any delegaie or adviser whom it deems not to have been no­minated in accordance with this artide.

Artide 6

Any change in the seal of the International Labour Office shall be decided by the Con­ference by a two-thirds majority of the voles cast.

Artide 7

I. The Governing Body shall comprise one hundred and iwelve seais:

fifty-six seats for persons represeniing go­vernmenls;

twenty-eight seats for persons represeni­ing the employers; and

twenty-eight seats for persons represeni­ing the workers.


' The words deleled from Ihe provisions in force on 24 June 1986 are placed in square brackels, The changes and additions inlroduced by the amended provisions are underlined (här kursiverade).


 


Prop. 1986/87; 125


Bilaga

Internationella arbetsorganisationens stadga

Den 24 juni 1986 gällande bestämmelser'

Artikel 1

4. Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens äger jämväl antaga med­lemmar i organisationen efter omröstning med bifall av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande ombuden, däribland två tredjedelar av de [närvarande och] i omröst­ningen deltagande regeringsombuden. På så­dant sätl vunnet medlemskap skall träda i kraft, så snart den nya medlemsstatens rege­ring meddelat internationella arbetsbyrån sill formella erkännande av de i organisationens stadga angivna förpliktelserna.

Artikel 3

9. Ombudens och experternas fullmakter skall prövas av konferensen, vilken med två tredjedelar av de [av närvarande ombud] av­givna rösterna äger vägra godkänna ombud eller expert, som efter konferensens mening icke är utsedd i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Arlikel 6

Beslut om flyttning av internationella ar­betsbyråns säte fattas av konferensen med minst två tredjedels majoritet av de [av när­varande ombud] avgivna rösterna.

Arlikel 7 [1. Styrelsen skall beslå av 56 personer;

-     28 representerande regeringarna,

-     14 representerande arbetsgivarna och

-     14 representerande arbetslagarna.


Ändrade bestämmelser

Arlikel I

4. Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens äger jämväl antaga med­lemmar i organisationen efler omröstning med bifall av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande ombuden, däribland två tredjedelar av de regeringsombud som delta­git 1 omröstningen. På sådanl säll vunnei medlemskap skall iräda i kraft, så snart den nya medlemsstatens regering meddelai inter­nationella arbetsbyrån sill formella erkän­nande av de i organisationens stadga angivna förpliktelserna.

Artikel 3

9. Ombudens och experternas fullmakter skall prövas av konferensen, vilken med två tredjedelar av de avgivna rösterna äger vägra godkänna ombud eller expert, som efter kon­ferensens mening icke är utsedd i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 6

Beslut om flyttning av internationella ar­betsbyråns säte fallas av konferensen med minst två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

Arlikel 7

I. Styrelsen skall omfatta 112 platser en­ligt följande:

56 platser för personer representerande re­geringar;

28 platser för personer representerande arbetsgivarna; och

28 platser för personer representerande arbetstagarna.


' De ord som lagils bort i de den 24 juni 1986 gällande bestämmelserna slår inom parentes. Förändringar och tillägg som införts genom de ändrade beslämmelserna är kursiverade.

13


 


Prop. 1986/87; 125


2.   Of the iweniy-eighi persons represeni­ing governmenls, ten shall be appoinled by the Members of chief industriai imporlance, and eighleen shall be appointed by the Mem­bers selected for that purpose by the Govern­ment delegaies to the Conference, exduding the delegaies of the ten Members mentioned above.

3.   The Governing Body shall as occasion requires determine which are the Members of the Organisation of chief industriai impor­lance and shall make rules to ensure that all questions relating to the selection of the Members of chief industriai imporlance are considered by an impartial committee before being decided by ihe Governing Body. Any appeal made by a Member from ihe declara­tion of ihe Governing Body as lo which are the Members of chief industriai imporlance shall be decided by the Conference, but an appeal lo the Conference shall not suspend the applicalion of the declaration until such lime as the Conference decides the appeal.]


2. Ils composition shall be as representa­tive as possible, taking into account the var­ious geographichal, economic and social in-lerests within its three constituent groups, without. however. Impuiring the recognised autonomy of those groups.

3. In order to meet the requirements of paragraph 2 of this artide, and to ensure contlnuity of work, fifiy-Jöur of the fifty-six seats assigned to representatives of govern­menls shall be filled as Jollows:

(a)    They shall be distributed among four
geographical regions (Africa, America, A sia
and Europé) to be adjusted. if necessary, by
muliial agreement among all the govern­
menls concerned. Each of these regions shall
be assigned a number of seats based on the
applicalion of equal weighting of the number
oj'States Members wiihin the region, their
total population and their economic aclivity
assessed by appropriate criteria (gross na­
tional product or contributions lo the budget
of the Organisation), it being understood that
no region shall have fewer than iwelve seats
and none more than fifleen seats. For the
appllcation of this subparagraph, the initial
distribution of seats shall be as follows: Afri­
ca: thirteen seats; America: twelve seats;
Asia and Europé: alternatdy fifleen and
fourleen seats.

(b) (i) During the International Labour
Conference, the Government delegaies re­
preseniing States Members belonging to
the different regions referred to in sub­
paragraph (a) of this paragraph, or those
which are attached to them by mutual
agreement, or are inviied to the corre-
sponding Regional Conference under the
conditions set out in paragraph 4 below,
shall constitute the electoral colleges re­
sponsible for appoinling the members to
fill the seats assigned to each of the said
regions. The Governmenl delegaies repre­
seniing the States of Western Europé and
those represeniing the socialist States of
Eastern Europé shall constitute separate
electoral colleges. They shall agree to di­
vide between them the seats assigned to


14


 


Prop. 1986/87; 125


2.    Av de 28 ledamöterna, som represen-lerar regeringarna, skall 10 utses av de med­lemmar, som i industriellt hänseende är de mest betydande, samt 18 av de medlemmar, som därtill blivit utsedda av regeringarnas ombud vid konferensen, med undantag av ombuden för nyss nämnda 10 medlemmar.

3.    Styrelsen har atl. då så påkallas, avgö­ra, vilka medlemmar av organisationen är att anse som de i industriellt hänseende mest betydande, samt meddela bestämmelser i syf­te all alla frågor rörande uiseendel av de medlemmar, som är atl anse såsom i industri­ellt hänseende mest betydande, underkaslais prövning av en opartisk kommitté, innan sty­relsen beslutar i frågan. Av medlem anförda besvär över styrelsens beslut om vilka med­lemmar är alt anse säsom de i industriellt hänseende mesl betydande skall prövas och avgöras av konferensen, dock att sådana be­svär icke skall medföra uppskov med tillämp­ningen av beslutet under lid, då besvären är föremål för prövning.]


2.    Styrelsens sammansättning skall vara så representativ som möjligt med hänsyn la­gen tdl de skilda geograjiska. ekonomiska och sociala intressen, soiti kan förekomma inom de tre huvudmannagrupperna, men utan cut den självständighet som tillerkänts dessa blir lidande därav.

3.    För uppfyllande av kraven 1 paragrafen 2 av denna artikel och .säkerställande av kon­tinuiteten i styrelsearbetet skall 54 av de 56 platser, som tilldelats regeringsrepresen-tanler besättas enligt följande:

(a) Platserna skall fördelas mellan fyra geografiska regioner (Afrika. Amerika, Asien och Europa), som vid behov kan Jämkas efier ömsesidig överenskommelse mellan samtliga berörda regeringar. Antalet platser, som till­delas varje region, skall bestämmas med lika beaktande av antalet medlemsstater i regio­nen, den sammanlagda folkmängden och omfattningen av deras förvärvsverksamhet bestämd på ändamålsenliga grunder (briiito-naiionalproduklen eller bidraget tdl organi­sationens budget), förutsatt alt ingen region erhåller Järre än 12 eller fiera än 15 platser. Vid tillämpningen av denna underparagraf skall inledningsvis Afrika tiUddas 13 platser. Amerika 12 platser och Asien och Europa omväxlande 15 och 14 platser.


(b) (i) Under internaliondla arbetskonfe­rensen skall regeringsombuden för de med­lemsstater, som tiUhör de under (a) omför­mälda regionerna eller som knutits till des­sa efter ömsesidig överenskommelse eller inbjuds till motsvarande regionala konfe­renser på de villkor, som anges 1 paragra-Jen 4 nedan, bilda valförsamlingar med uppgift att utse de medlemmar som skall besätta de platser som tilldelats respektive region. Ombuden Jör Västeuropas stater och ombuden för Östeuropas socialistiska stater skall därvid bilda skilda valförsam­lingar. De har att träffa överenskommelse omfördelningen sig emellan av de platser, som tilldelats regionen, och skall var för sig utvälja sina representanter i styrelsen.

15


 


Prop. 1986/87; 125

the region and shall select separately their representatives on the Governing Body.

(ii) When the special characierislics of a region so require, the governmenls of that region may agree to form subdivisions on a subregional basis lo appoint separately Members to fdl the seats assigned to the subregion concerned.

(iii) The appoinimenis shall be commu­nicated to the college of Government dele­gaies to the Conference in order for it to prodaim the results. If the electoral pro­cess or ils resuUs in a region or subregion are the subject of dispute which cannot be sellled al those levels, the College of Gov­ernment delegaies to the Conference shall lake a decision in the framework of the provisions of the relevant protocol. (c) Each electoral college shall take the necessary steps to ensure thtat a substantial number of Members appointed to fill the seats assigned to that region is chosen on the basis of the size of their population and that an equuable geographical distribution is as-sured, while at the same time taking into considération other factors such as the eco­nomic aclivity of the Members concerned in accordance with the special characierislics of ihe region. The means of implementing these principles shaU be specified in proto­cols agreed by the governmenls of each elec­toral college which shall be deposited wUh the Direcior-General of the International La­bour Office.

4. Each of the two remaining seats shall be allocated alternatdy to Africa and Amer­ica on the one hand, and to Asia and Europé on the other, in order to enable each of these regions to ensure participation in the elector­al process, on a nondiscriminalory basis, of States Members which belong to it geo-graphically or are attached to it by mutual agreement, or are invited to the correspond-ing regional conference, but are not yet cov­ered either by the protocol for that region or by any other, it being understood that such States shaU not be placed in a privUeged

16


 


2    Riksdagen 1986/87. I suml. Nr 125


Prop. 1986/87; 125

(//; När särskilda Jörliållanden 1 någon av regionerna så påkallar, kan regeringar­na i regionen överenskomma om inrättan­det av underregionala sektioner Jör att ge­nom dessa utse de medlemmar som skall besätta de platser som tilldelats respektive imderregion.

(111) Konjerensens förenade valförsam­ling av regeringsombud skall erhålla be­sked om vilka medlemmar som utsetts så att den kan kungöra resultaten av förrätt­ningarna. Om förrättningen inom någon region eller underregion eller resultatet av denna givil upphov till en tvist som ej kan biläggas på dessa nivåer, skall beslut fat­tas av den Jörenade valförsamlingen inom ramen för det tillämpliga protokoUet. (c) Varje valförsamling skall vidta de åt­gärder som erfordras för säkerställande av atl ett avsevärt anlal medlemmar som utses för atl besätta de platser som tilldelats regio­nen  utväljs på grundval av befolkningens storlek och av att en rättvis geografisk fördel­ning tryggas, samtidigt med att andi'a fakto­rer såsom förvärvsverksamhet beaktas enligt vad som påkallas av regionens särskilda för­hållanden. Sättet Jör genomförandet av des­sa principer skall preciseras i ett mellan rege­ringarna 1 valförsamlingen antaget protokoll, som skall deponeras hos internationella ar­betsbyråns generaldirektör.

4. Var och en av de två återstående plat­serna skall omväxlande tilldelas Afrika och Amerika respektive Asien och Europa så att vatje region får möjlighet att på Ickediskri-minalorisk basis garantera deltagande i val­förrättningen åt medlemsstater som tillhör regionen geografiskt eller knutits till denna efter ömsesidig överenskommelse eller in­bjuds lill motsvarande regionala konferens men som ännu icke omfattas av vare sig pro­tokollet för den berörda regionen eller någol annat protokoll, förutsatt alt sådana stater ej försätts 1 etl JörmånUgare läge än andra jäm-

17


 


Prop. 1986/87; 125


[4.] The persons represeniing Ihe employ­ers and the persons represeniing ihe workers shall be elecied respectively by the Employ­ers" delegaies and the Workers' delegaies lo the Conference.

[5.] The period of office of the Governing Body shall be three years. If for any reason the Governing Body eleclions do not lake place on the expiry of this period, the Gov­erning Body shall remain in office until such eleclions are held.

[6.] The method of filling vacancies and of appoinling substitutes and other similar ques­tions may be decided by ihe Governing Body subject to Ihe apporval of the Conference.


position in relation lo comparable States in the region. Whenever the additional seal is not used in accordance with the foregoing provisions, it shall be Jllled by the region concerned in the lighl of the provisions ofils protocol.

5.    The persons represeniing the employers and the persons represeniing the workers shall be elecied respectively by the Employ­ers" delegaies and the Workers" delegaies lo the Conference,

6.    The period of office of the Governing Body shall be three years. If for any reason the Governing Body eleclions do not take place on ihe expiry of this period, the Gov­erning Body shall remain in office until such eleclions are held.

7.    The method of filing vacanies and of appoinling substitutes and other similar ques­tions may be decided by the Governing Body subject lo the approval of the Conference.


 


[7] The Governing Body shall, from time lo lime, elecl from its number a chairman and two vicechairmen, of whom one shall be a person represeniing a governmenl, one a per­son represeniing the employers, and one a person represeniing the workers.

[8] The Governing Body shall regulate its own procedure and shall fix its own times of meeting. A special meeting shall be held if a written request lo that effect is made by at least [sixleen] of the representatives on the Governing Body.

Artide 8

1. There shall be a Direcior-General of the International Labour Office, who shall be ap­pointed by the Governing Body, and subject lo the instructions of the Governing Body, shall be responsible for the efficienl conducl of the International Labour Office and for such olher duties as may be assigned to him.

[2.] The Direcior-General or his depuiy shall attend all meetings of the Governing Body.


8,    The Governing Body shall, from lime lo
time, elecl from its number a chairman and
two vicechairmen, of whom one shall be a
person represeniing a governmenl, one a per­
son represeniing Ihe employers, and one a
person represeniing the workers.

9.    The Governing Body shall regulate its
own procedure and shall fix its own times of
meeting. A special meeting shall be held if a
written request lo that effect is made by al
least thirly-iwo of the representatives on the
Governing Body.

Artide 8

1.    There shall be a Direcior-General of the
International Labour Office, who shall be ap­
pointed by the Governing Body, which shall
subtnlt the appointmenl lo the International
Labour Conference for approval.

2.    Subject to the instructions of the Gov­erning Body, the Director-General shall be responsible for the efficienl conducl of the Office and for such other duties as may be assigned lo him.

3.    The Director-General or his depuiy shall attend all meetings of the Governing Body.


18


 


Prop. 1986/87; 125


[4.] De personer, som skall representera arbetsgivarna, och de personer, som skall re-preseniera arbetslagarna, skall väljas av ar­betsgivarnas respektive arbetstagarnas om­bud vid konferensen.

[5,] Styrelsens ämbetsperiod skall omfatta tre år. Om styrelseval av någon anledning icke äger rum vid utgången av denna period, skall styrelsen kvarstå lill sådana val hålls.


förbara stater i regionen. När exiroplatsen ej utnyttjas 1 enlighet med nyss nämnda be­stämmelser, skall den besättas av vederbö­rande region med ledning av bestämmelser­na i dess protokoU.

5.    De personer, som skall representera ar­
betsgivarna, och de personer, som skall re­
presentera arbeisiagarna. skall väljas av ar­
betsgivarnas respektive arbetslagarnas om­
bud vid konferensen.

6,    Styrelsens ämbetsperiod skall omfatta
tre år. Om styrelseval av någon anledning
icke äger rum vid utgången av denna period,
skall siyrelsen kvarslå lill sådana val hålls.


 


[6,] Sättet för återbesättandet av ledigbliv­na platser och för utseendet av ersällare kan såsom andra frågor av liknande art bestäm­mas av styrelsen med förbehåll för konferen­sens godkännande.

[7.] Styrelsen skall från lid lill annan inom sig välja en ordförande och tvä vice ordföran­de, av vilka en skall vara en person som representerar en regering, en en person som representerar arbetsgivarna och en en person som representerar arbetstagarna.

[8.] Styrelsen fastställer själv sin arbets­ordning och sammanträder pä lider som den bestämmer. Särskilt sammanträde skall hål­las när minst [16] av representanterna i sty­relsen skriftligen hemställer därom.


7.    Sällel för ålerbesättandet av ledigblivna platser och för utseendet av ersättare kan såsom andra frågor av liknande art bestäm­mas av styrelsen med förbehåll för konferen­sens godkännande.

8.    Styrelsen skall från lid lill annan inom sig välja en ordförande och två vice ordföran­de, av vilka en skall vara en person som representerar en regering, en en person som representerar arbetsgivarna och en en person som representerar arbetslagarna.

9.    Styrelsen fastställer själv sin arbetsord­ning och sammanträder på tider som den be­stämmer. Särskilt sammanlräde skall hållas när minsi 32 av representanterna i styrelsen skriftligen hemställer därom.


 


Ariikel 8

I. Internationella arbetsbyrån skall före­stås av en generaldirektör. Denna skall utses av styrelsen och i enlighet med av styrelsen lämnade instruktioner svara för arbetsbyråns effektiva ledning och för att de uppgifter som i övrigl anförirolts åt generaldirektören full­görs.

[2.] Generaldirektören eller hans ställföre­trädare skall närvara vid styrelsens alla sam­manlräden.


Artikel 8

1.    Internationella arbetsbyrån skall före­slås av en generaldirektör. Denne skall utses av styrelsen, som skall underställa interna­tionella arbetskonferensen utnämningen jör godkännande.

2.    1 enlighet med av styrelsen lämnade in­struktioner svarar generaldirektören för ar­betsbyråns effektiva ledning och för atl de uppgifter som i övrigt anförirolts ål general­direktören fullgörs.

3.    Generaldirektören eller hans ställföre­trädare skall närvara vid styrelsens alla sam­manlräden.


19


 


Prop. 1986/87; 125


Artide 13

2.  ...

(c) the arrangements for the approval, al-locaiion and colleclion of ihe budget of ihe Inlernaiional Labour Organisation shall be determined by the Conference by a two-thirds majority of the voles cast [by the dele­gaies present], and shall provide for the ap­proval of the budget and of the arrangements for Ihe allocation of expenses among ihe Members of the Organisation by a committee of Government representatives.

4. A Member of the Organisation which is in arrears in the payment of its financial con­tribulion to the Organisation shall have no vote in the Conference, in the Governing Body, in any committee, or in the eleclions of members of the Governing Body, if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from il for the preceding two full years: Provided that the Conference may by a iwo-thirds majority of the votes cast [by the delegaies present] permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

Artide 16

2.    Ilems lo which such objection has been made shall not, however, be exduded from the agenda, if [at the Conference a majority of iwo-lhirds of the votes cast by the dele­gaies present is in favour of considering them].

3.    If the Conference decides (otherwise than under the preceding paragraph) by two-thirds of the votes cast [by the delegaies pre­sent] that any subject shall be considered by the Conference, that subject shall be included in the agenda for the following [meeting].

Artide 17

2. Except as otherwise expressly provided in this Constitution or by the terms of any Convention or other instrument conferting powers on ihe Conference or of the financial and budgetary arrangements adopted in vir-tue of artide 13, all matters shall be decided by a simple majority of the votes cast [by the delegaies present.]


Artide 13

2. ...

(c) the arrangements for the approval. al­location and colleclion of the budget of the International Labour Organisation shall be determined by ihe Conference by a two-lhirds majorily of the voles cast, and shall provide for the approval of the budget and of the arrangements for the allocation of ex­penses among the Members of ihe Organisa­tion by a committee of Governmenl represen­tatives.

4. A Member of the Organisation which is in arrears in the payment of ils financial con­tribulion to the Organisation shall have no vole in Ihe Conference. in the Governing Body, in any committee, or in the eleclions of members of the Governing Body, if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from il for the preceding two full years; Provided that the Conference may by a two-thirds majorily of the voles cast permit such a Member lo vote if it is satisfied that the failure to pay is due lo conditions beyond the control of the Member.

Artide 16

2.    Ilems to which such objection has been made shall not, however, be exduded from the agenda, if the Confernce decides by a majority of two-thirds of the voles cast lo consider them.

3.    If the Conference decides (otherwise than under the preceding paragraph) by a ma­jorily of iwo-thirds of the voles cast that any subject shall be considered by the Confer­ence, that subject shall be included in the agenda for ihe following session.

Artide 17

2. Except as otherwise expressly provided in this Constitution or by the terms of any Convention or olher instrument conferting powers on ihe Conference or of the financial and budgetary arrangements adopled in vir-lue of artide 13, all matters shall be decided by a simple majority of the voles cast (for and against).


20


 


Prop. 1986/87; 125


Artikd 13 ->

(c) Beslut, som avser åtgärder för godkän­nande av internationella arbetsorganisatio­nens budget ävensom beslut i fråga om för­delning och uppbörd av bidrag, skall fattas av konferensen med två tredjedels majoritet av de [av närvarande ombud] avgivna rösterna; dock all budgeten och de för fördelning av uigifterna mellan organisationens medlem­mar vidtagna åtgärderna för alt bli giltiga skall godkännas av elt av regeringsrepresen-lanler beslående ulskoll.

4. Medlem av organisationen, som under­låtit att erlägga fastställt bidrag, må icke vid konferensen, i styrelsen eller i någon kom­mitté eller vid val av siyrelse dellaga i om­röstning, om del oguldna beloppet uppgår till eller överstiger summan av de bidrag med­lemmen hafl atl erlägga för de två föregående hela åren. Konferensen må dock med två tredjedels majoritet av de [av närvarande om­bud] avgivna rösterna tillåta sådan medlem alt rösta, om den finner, all underiåienhelen föranledes av omsländigheler, över vilka medlemmen icke kunnat råda.

Artikd 16

2.   De ärenden, mot vilka protest blivit in­lagd, skall utan hinder härav kvarslå på dag­ordningen, om konferensen beslutar med två tredjedels majoritet av de [av närvarande om­bud] avgivna rösterna att la upp dem lill be­handling.

3.   Varje annan fråga, som konferensen li­kaledes med en majoritet av minst två tredje­delar av de [av närvarande ombud] avgivna rösterna beslutar taga upp till behandling, skall upptagas på dagordningen för följande [möte],

Artikd 17

2. Enkel majoritet av [av närvarande om­bud] avgivna röster skall vara avgörande i alla de fall. beträffande vilka kvalificerad ma-joriiei ej är särskilt föreskriven i andra artik­lar av denna stadga eller i konvention eller annal dokumenl, genom vilket konferensen erhållil visst bemyndigande, eller i de finan­siella eller budgelåra beslut som fattas jämlikt artikel 13.


Arlikel 13

2. ...

(c) Beslut, som avser åtgärder för godkän­nande av internationella arbetsorganisatio­nens budget ävensom beslut i fråga om för­delning och uppbörd av bidrag, skall fallas av konferensen med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna; dock alt budgeten och de för fördelning av utgifterna mellan organi­sationens medlemmar vidtagna åtgärderna för all bli giltiga skall godkännas av ett av regeringsrepresentanler beslående utskott.

4. Medlem av organisationen, som under­låtit all erlägga faslslällt bidrag, må icke vid konferensen, i styrelsen eller i någon kom­mitté eller vid val av styrelse dellaga i om­röstning, om det oguldna beloppet uppgår till eller överstiger summan av de bidrag med­lemmen hafl alt eriägga för de två föregående hela åren. Konferensen må dock med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna tillåta sådan medlem att rösta, om den finner, all underlåtenheten föranledes av omständig­heter, över vilka medlemmen icke kunnat råda.

Artikel 16

2.    De ärenden, mot vilka protest blivit in­lagd, skall utan hinder härav kvarslå på dag­ordningen, om konferensen beslutar med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna att ta upp dem lill behandling.

3.    Varje annan fråga, som konferensen li­kaledes med en majoritet av minst två tredje­delar av de avgivna rösterna beslutar taga upp lill behandling, skall upptagas på dagord­ningen för följande konferens.

Ariikd 17

2. Enkel majoritet av avgivna röster (ju-eller nejröster), skall vara avgörande i alla de fall, beträffande vilka kvalificerad majoritet ej är särskilt föreskriven i andra artiklar av denna stadga eller i konvention eller annal dokument, genom vilket konferensen erhållit vissl bemyndigande, eller i de finansiella eller budgetära beslut som fattals jämlikt artikel 13.


21


 


Prop. 1986/87; 125


[3.] The voting is void unless [the total number of voles cast is equal lo half the num­ber of Ihe delegaies attending the Confer­ence.]

Artide 19

2. In either case a majority of two-thirds of the voles cast [by the delegaies present] shall be necessary on the final vole for the adop­tion of the Convention or Recommendation, as the case may be, by the Conference.

Artide 21

I. If any Convention coming before the Conference for final considération fails lo se­cure the support of two-thirds of ihe votes cast [by the delegaies present], it shall never­lheless be within the right of any of the Mem­bers of the Organisation to agree lo such Convention among ihemselves.

Artide 36

Amendments to this Constitution which are adopted by the Conference by a majority of two-thirds of the votes cast [by the dele­gaies present] shall lake effect when ratified or accepled by two-lhirds of the Members of the Organisation [including five of the len Members which are represented on the Gov­erning Body as Members of chief industriai imporlance in accordance wilh the provisions of praragraph 3 of artide 7 of this Constitu­lion.]


3.    In cases ln which the Conslilution pro­videsfor a decision by a simple majority. the decision shall be concurred in by at least one-quarier of the delegaies attending the session of the Conference; ln cases in which the Con­stitution provides for a decision by a two-thirds majority, the decision shall be con­curred in hy at least one-third of the dele­gaies attending the session; in cases in which the Conslilution provides for a decision by a three-fourths majority, the decision shall be concurred in by at least three-eighths of the delegaies aiiending the session.

4.    The voting is void unless at least one-half of the delegaies attending the session und entilled to vole have taken part in the voting.

Artide 19

2. In either case a majority of two-thirds of the voles cast shall be necessary on the final vote for the adoption of the Convention or Recommendation, as the case may be, by the Conference.

Artide 21

I. If any Convention coming before ihe Conference for final considération fails to se­cure the support of two-thirds of the voles cast, it shall neverlheless be within the right of any of the Members of the Organisation to agree to such Convention among ihemselves.

Artide 36

1.    Subject 10 the provisions of paragraph 2
of this artide, amendments to this Conslilu­
tion which are adopled by the Conference by
a majority of two-thirds of the voles cast shall
take effect when ratified or accepled by two-
thirds of the Members of the Organisation.

2.    Ifan amendmenl relätes to­
ll) the fundamental purposes of the Or­
ganisation as set out in the Preamble to the
Constitution and in the Declaration concern­
ing the Aims and Purposes of the Organisa­
tion annexed thereto (Preamble: artide
I;
Annex):

(ii) the permanent eslablishmenl of the Organisation, the composition and functions


22


 


Prop. 1986/87; 125

3. 1 de Jåll där stadgan föreskriver enkel majoritet för heslut. skall minst en fjärdedel av de ombud som är närvarande vid konfe­rensens möte ha röstat för beslutel. I de fall där stadgan föreskriver Ivå tredjedels majori­tet för beslut, skall minst en tredjedel av de vid mötet närvarande ombuden ha röstat Jör beslutet. I de fall där stadgan föreskriver tre fjärdedels majoritet för heslat, skall minst tre åttondelar av de vid mötet närvarande ombu­den ha röstat jör beslutet.


[3.] Omröstning är ogiltig, om [antalet av­givna röster understiger hälften av anialel vid mötet närvarande ombud.]

Arlikel 19

2. 1 båda fallen, vare sig fråga är om kon­vention eller rekommendation, erfordras för godkännande vid slutomröstning av konfe­rensen en majoritet av två tredjedelar av de [av närvarande ombud] avgivna rösterna.

Artikd 21

I. Förslag, som vid den slutliga omröst­ningen på konferensen icke uppnår en majori­tet av tvä tredjedelar av de [av närvarande ombud] avgivna rösterna, kan göras lill före­mål för en särskild konvention mellan de medlemmar av organisationen, som så öns­kar.

Artikel 36

Ändringar i denna stadga, vilka antagits av konferensen med en majoritet av två tredje­delar av de [av närvarande ombud] avgivna rösterna, träder i kraft, sedan de ratificerats eller antagits av två tredjedelar av organisa­tionens medlemmar, [däribland fem av de lio medlemmar, vilka i enlighet med bestämmel­serna i arlikel 7 paragraf 3 i stadgan ingår i styrelsen i egenskap av sådana medlemmar, som i industriellt hänseende är de mest bety­dande.]


4. Omröstning är ogillig. om inle minst hälften av de vid mötet närvarande och röst­berättigade ombuden deltagit 1 omröstning­en.

Artikd 19

2. I båda fallen, vare sig fräga är om kon­vention eller rekommendation, erfordras för godkännande vid slutomrösining av konfe­rensen en majoritet av tvä tredjedelar av de avgivna rösterna.

Artikel 21

I. Förslag, som vid den slutliga omröst­ningen på konferensen icke uppnår en majori­tet av två tredjedelar av de avgivna rösterna, kan göras lill föremål för en särskild konven­tion mellan de medlemmar av organisationen, som så önskar.

Arlikel 36

1.    Med de undanlag, som framgår av pa­
ragrafen 2 av denna artikel, skall ändringar i
denna stadga, vilka antagits av konferensen
med en majoritet av två tredjedelar av de
avgivna rösterna, träda i kraft, sedan de rati­
ficerats eller antagils av två tredjedelar av
organisationens medlemmar.

2. Om en ändring avser

(i) organisationens grundläggande .syf­ten, såsom de beskrivs 1 stadgans inledning och i den till stadgan fogade deklarationen angående organisationens mål och upp­gifter ('inledning, artikel I. bilaga);

(Ii) den permanenta organisationen, sammansättningen av de kollegiala orga-


23


 


Prop. 1986/87: 125

of US collegiaie organs and the appointmenl and responsibilities of the Director-General as set out in the Constitution (artide I; arti­de 2; artide 3; artide 4; artide 7; artide 8; artide 17);

(ill) the constituional provisions con­cerning international labour Conventions and Recommendations (artides 19—35; arti­de 37);

(iv) the provisions of this artide, it shall not be considered as adopted unless it receives three-fourths of the votes cast; it shall not take effect unless ratified or accepl­ed by three-quariers of the Members of Ihe Organisation.

24


 


Prop. 1986/87: 125

nen och de uppgifter som ankommer på dessa saml utseendet av generaldirektören och dennes åligganden såsom de beskrivs i stadgan (artiklarna I, 2, 3. 4, 7. 8, 17);

(ill) de bestämmelser 1 stadgan som rör internaliondla konventioner och rekom­mendationer (artiklarna 19—35 samt arti­kd 37);

(iv) bestämmelserna 1 denna artikel, skall ändringen icke anses antagen, om den ej erhåller tre fiärdeddar av de avgivna rösterna. Den skall ej Iräda i kraft, förrän den ratificerats eller antagits av tre fjärdede­lar av organisationens medlemmar.

25


 


Prop. 1986/87; 125


Convention (No. 162) concerning Safety in the Use of Asbestos

The General Conference of the Internatio­nal Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-second Session on 4 June 1986, and

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations, and in particular the Occupational Cancer Conven­tion and Recommendation, 1974, the Wor­king Environment (Air Polluiion. Noise and Vibraiion) Convention and Recommenda­tion, 1977, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981, the Occupational Health Services Con­vention and Recommendation, 1985, the list of occupational diseases as revised in 1980 appended to the Employment Injury Benefits Convention, 1964, as well as the Code of practice on safety in the use of asbestos, published by ihe International Labour Office in 1984, which eslablish the principles of na­tional policy and action al the national level,

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to safety in the use of asbestos, which is Ihe fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of an international Con­vention;

adopts this iwenly-fourlh day of June of the year one thousand nine hundred and eighly-six the following Convention, which may be cited as the Asbestos Convention, 1986;


Bilaga 2 Översättning

ILO:s konvention (nr 162) om säkerhet vid användning av asbest

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals lill Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 4 juni 1986 lill sill sjuttioand­ra möte.

åberopar gällande iniernalionella konven­tioner och rekommendationer på arbetslivets område och särskilt 1974 års konvention och rekommendation om yrkescancer, 1977 års konvention och rekommendation om arbets­miljön (luftföroreningar, buller och vibratio­ner), 1981 års konvention och rekommenda­tion om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention och rekommendation om fö­retagshälsovård, den är 1980 reviderade för­teckningen över yrkessjukdomar till 1964 års konvention om förmåner vid yrkesskada saml lLO;s handbok angående säkerhet vid användning av asbest, publicerad av interna­tionella arbetsbyrån år 1984, vari fastställs principer för nationell politik och åtgärder på nationell nivå,

har beslulal alt anta vissa förslag angående säkerhet vid användning av asbest, vilken fråga är den fjärde punkten på mötels dagord­ning,

har beslutat att dessa förslag skall ta for­men av en internationell konvention och

antar denna den tjugofjärde dagen i juni månad år nilionhundraåitiosex följande kon­vention, som kan kallas 1986 års konvention om asbest.


 


Part I. Scope and Deflnitions

Artide I

I, This Convention applies to all aclivities involving exposure of workers to asbestos in the course of work.


Del I. Tillämpningsområde och definitioner

Artikd I

I. Denna konvention är tillämplig på all verksamhet som innebär atl arbetstagare ut­sätts för asbest i arbetet.


26


 


Prop. 1986/87; 125


2.    A Member ralifying this Convention may, after consultation wilh ihe mosl repre­sentative organisations of employers and workers concerned, and on the basis of an assessment of the health hazards involved and the safety measures applied, exclude par­ticular branches of economic aclivity or par­ticular undertakings from the applicalion of certain provisions of the Convention when il is satisfied that their appllcation to these branches or underlakings is unnecessary.

3.    The competenl aulhorily, when decid­ing on the exdusion of particular branches of economic aclivity or particular undertakings, shall take into account the frequency, dura-lion and level of exposure. as well as the type of work and ihe conditions at the workplace.

Artide 2

For Ihe purpose of this Convenlion-

(a)    Ihe term "asbestos" means the fibrous
form of mineral silicates belonging to rock-
forming minerals of the serpentine group, i. e.
chrysolile (while asbestos), and of the amphi-
bole group, i.e. actinolile, amosite (brown
asbestos, cummingtonite-grunerite), anlho-
phyllite, crocidolite (blue asbestos). tremo-
lile, or any mixture coniaining one or more of
these;

(b)   the term "asbestos dust"" means air­borne parlicles of asbestos or sellled parti-cles of asbestos which are liable to become airborne in the working environment;

(c)    the term "airborne asbestos dust" means, for purposes of measurement, dust parlicles measured by gravimetric assess­ment or other equivalent method;

(d)    the term "respirable asbestos fibres"
means asbestos fibres having a diameter of
less than 3 |im and a length-to-diameter ratio
greater than 3:1. Only fibres of a length
greater than 5 im shall be taken into account
for purposes of measurement;

(e)    the term "exposure to asbestos"
means exposure at work lo airborne respira­
ble asbestos fibres or asbestos dust, whether
originating from asbestos or from minerals,
materials products containing asbestos;


2.    En medlem som ratificerar denna kon­vention kan. efter samråd med de berörda mest representativa arbelsgivar- och arbets­tagarorganisationerna och pä grundval av en bedömning av såväl hälsorisker som vidtagna skyddsåtgärder, undanta vissa branscher el­ler företag från tillämpningen av vissa be­stämmelser i konventionen, dä den är överty­gad om att tillämpning på dessa branscher eller företag ej är nödvändig.

3.    Då behörig myndighet beslutar om atl undanta vissa branscher eller förelag, skall hänsyn tas till hur ofta exponering förekom­mer, hur länge den varar och dess nivå lik­som till typ av arbete och förhållanden på arbetsplatsen.

Artikel 2

Vid tillämpningen av denna konvention in­nebär termen

(a)    "asbest" fiberformiga silikalmineral som tillhör berggrundsbildande mineral från serpentingruppen dvs. krysolil (vit asbest) och från amfibolgruppen dvs. aktinolil, amo-sil (brun asbest, cumminglonit-grunerit), an-tofyllit, krokidolil (blå asbest), tremolil eller en blandning som innehåller elt eller flera av dessa mineral;

(b)    ""asbestdamm"" luftburna asbeslpartik-lar eller sedimenlerade asbeslparliklar som kan bli luftburna i arbetsmiljön;

(c)    "luftburet asbestdamm", vid mätning, dammpartiklar uppmätta genom gravimelrisk bestämning eller annan likvärdig metod;

(d)    "respirabla asbestfiber" asbeslfibrer
med en diameter mindre än 3 [nm och ett
längdbreddförhållande av minst 3; 1. Endasi
fibrer med en längd större än 5 |j,m skall las
med vid mätning;

(e)    "asbestexponering"" exponering i arbe­
tet för luftburna respirabla asbeslfibrer eller
asbestdamm oavsett om de härtör från asbest
eller asbesthaltiga mineral, maierial eller pro­
dukter;


27


 


Prop. 1986/87; 125


(/) Ihe term "workers"" indudes the members of produciion co-operatives;

(g) the term "workers" representatives" means the workers' representatives recog­nised as such by national law or practice, in conformity with the Workers" Representa­tives Convention, 1971.


(f)    ""arbetstagare" även medlemmar av
produklionskooperaliv;

(g)   ""arbetslagarnas    representanter"
arbetstagarrepresenianter erkända som så­
dana genom nationell lagstiftning eller praxis
enligt 1971 års konvention om arbetstagarnas
representanter.


 


Part II. General Principles

Artide 3

1.    National laws or regulations shall pre-scribe the measures lo be laken for the pre­vention and control of, and protection of workers againsi, health hazards due to occu­pational exposure lo asbestos.

2.    National laws and regulations drawn up in pursuance of paragraph 1 of this Artide shall be periodically reviewed in the lighl of technical progress and advances in scientific knowledge.

3.    The competent aulhorily may permil temporary derogalions from the measures prescribed pursuant to paragraph 1 of this Artide, under conditions and within limits of time 10 be determined after consultation with the mosl representative organisations of em-ployes and workers concerned.

4.    ln granting derogalions in pursuance of paragraph 3 of this Artide, the competent aulhorily shall ensure that the necessary pre-caulions are laken to protect the workers' health.

Artide 4

The competenl aulhorily shall consult the mosl representative organisations of em­ployers and workers concerned on the mea­sures lo be laken to give effect to the provi­sions of this Convention.

Artide 5

1.    The enforcement of the laws and regula­
tions adopled pursuant to Artide 3 of this
Convention shall be secured by an adequale
and appropriate syslem of inspection.

2.    National laws or regulations shall pro­
vide for the necessary measures, including


Del II. Allmänna principer

Arlikel 3

1.    Nationella lagar eller bestämmelser skall föreskriva de åtgärder som skall vidtas för atl förebygga och kontrollera hälsorisker beroende på yrkesmässig exponering för as­best samt för atl skydda arbetstagare mot sådana risker.

2.    Nationella lagar och bestämmelser som utarbetats i enlighet med punkl I i denna artikel skall ses över med jämna mellanrum med hänsyn lill tekniska framsteg och den vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

3.    Behörig myndighet kan medge tillfälliga avvikelser från åtgärder som föreskrivits en­ligt punkl I i denna artikel på de villkor och inom de tidsgränser som fastställs efler sam­råd med de berörda mest representativa ar­belsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

4.    Vid beviljande av avvikelser enligt punkt 3 i denna artikel skall behörig myndig­het säkerställa atl nödvändiga försiktighetsåt­gärder vidtas för atl skydda arbetstagarnas hälsa.

Artikel 4

Behörig myndighet skall samråda med de berörda mest representativa arbelsgivar- och arbetstagarorganisationerna om åtgärder som skall vidtas för att genomföra bestämmelser­na i denna konvention.

Artikel 5

1.    Tillämpningen av lagar och bestämmel­ser som antagits enligt artikel 3 i denna kon­vention skall säkerställas genom ett lillfreds­ställande och lämpligt inspektionssysiem.

2.    I nationella lagar eller bestämmelser skall föreskrivas erforderiiga åtgärder, inne-


28


 


Prop. 1986/87; 125


appropriate penalties, to ensure effeciive en­forcement of and compliance wilh the provi­sions of this Convention.

Artide 6

1.    Employers shall be made responsible for compliance with the prescribed measures.

2.    Whenever two or more employers un­dertake aclivities simultaneously at ,one workplace, they shall co-operale in order to comply with the prescribed measures, with­out prejudice to the responsibilily of each employer for the health and safety of the workers he employs. The competenl aulho­rily shall prescribe the general procedures of this co-operation when it is necessary.

3.    Employers shall, in co-operation with the occupational safety and health services, and after consultation with the workers' re­presentatives concerned, prepare procedures for dealing with emergency situations.

Artide 7

Workers shall be required, within the limits of their responsibilily, to comply with pre­scribed safety and hygiene procedures relat­ing to the prevention and control of, and pro­tection against, health hazards due to occu­pational exposure to asbestos.

Artide 8

Employers and workers or their represen­tatives shall co-operate as closely as possible at all levels in the undertaking in the applica­lion of the measures prescribed pursuant to this Convention.


fattande lämpliga påföljder, för att säkersfälla ett effektivi genomförande och iakttagande av konventionens bestämmelser.

Arlikel 6

1.    Arbetsgivare skall ansvara för atl före­skrivna ätgärder följs.

2.    Närhelst två eller flera arbetsgivare samtidigt bedriver verksamhet pä en arbets­plats, skall de samarbeta för atl uppfylla före­skrivna åtgärder ulan inskränkning av varje arbetsgivares ansvar för sina anställdas hälsa och säkerhet. Behörig myndighet skall före­skriva allmänna förfaranden för detta samar­bete, när så är nödvändigl.

3.    Arbetsgivare skall i samverkan med ar­betarskyddet och efter samråd med berörda arbetstagarrepresenianter utarbeta förfaran­den som skall följas i nödsituationer.

Artikel 7

Arbetstagare skall åläggas all inom ramen för sitt ansvar iaktta föreskrivna skyddsåt­gärder till förebyggande kontroll av samt skydd mot hälsorisker beroende på yrkes­mässig exponering för asbest.

Artikd 8

Arbetsgivare och arbetstagare eller deras representanter skall samarbeta så nära som möjligt på alla nivåer inom företaget vid tillämpning av de åtgärder som föreskrivits enligt denna konvention.


 


Part 111. Protective and Preventive Measures

Artide 9

The national laws or regulations adopted pursuant to Artide 3 of this Convention shall provide that exposure to asbestos shall be prevented or controlled by one or more of the following measures;

(a) making work in which exposure to as­bestos may oecur subject to regulations pre-scribing adequale engineering conlrols and work praclices, including workplace hygiene;


Del 111. Skydds- och förebyggande åtgärder

Ariikel 9

Nationella lagar eller bestämmelser som antagits enligt artikel 3 i denna konvention skall föreskriva att exponering för asbest skall förebyggas eller kontrolleras genom en eller flera av följande åtgärder;

(a) göra arbete där asbestexponering kan förekomma till föremål för bestämmelser om lämpliga tekniska skyddsanordningar och ar­betsmetoder, innefattande hygien på arbets­platsen;


29


 


Prop. 1986/87; 125


(b) prescribing special rules and proce­dures, including authorisation, for the use of asbestos or of certain types of asbestos or products containing asbestos or for certain work processes.

Artide 10

Where necessary to protect the health of workers and technically practicable, national laws or regulations shall provide for one or more of the following measures—

(a)    replacement of asbefJtos of certain types of asbestos or products containing as­bestos by other materials or products or the use of allernative technology, scientifically evalualed by the competent aulhorily as harmless or less harmful, whenever this is possible;

(b)   total or partial prohibiiion of the use of asbestos or of certain lypes of asbestos or producis containing asbestos in certain work processes.

Artide 11

1.    The use of crocidolite arid products con­taining this fibre shall be prohibiled.

2.    The competent aulhorily shall be empowered, after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, to permit deroga­lions from the prohibiiion conlained in para­graph 1 of this Artide when replacement is not reasonably practicable, provided that steps are taken to ensure that the health of workers is not placed at risk.

Artide 12

1.    Spraying of all forms of asbestos shall
be prohibited.

2.    The competent aulhorily shall be
empowered, after consultation with the most
representative organisations of employers
and workers concerned, to permit deroga­
lions from the prohibiiion conlained in para­
graph I of this Artide when allernative met­
hods are not reasonably practicable, provid­
ed that steps are taken to ensure that the
health of workers is not placed at risk.


(b) föreskriva särskilda regler och förfa­randen, innefattande tillstånd, för använd­ning av asbest eller vissa typer av asbest eller asbesthaltiga produkter eller för vissa arbets­processer.

Artikel 10

Där det är nödvändigt för atl skydda ar­betslagarnas hälsa och tekniskt genomförbart skall lagar eller bestämmelser föreskriva en eller flera av följande åtgärder;

(a)    ersättning, när så är möjligt, av asbest eller vissa typer av asbest eller asbesthaltiga produkter med andra material eller produkter eller utnyttjande av alternativ teknik, veten­skapligt bedömd av den behöriga myndighe­ten såsom ofarlig eller mindre farlig;

(b)   fullständigt eller partiellt förbud mot användning av asbest eller vissa typer av as­best eller asbesthaltiga produkter i vissa ar­betsprocesser.

Ariikd 11

1.    Användning av krokidolil och produk­ter som innehåller denna fiber skall förbju­das.

2.    Behörig myndighel skall efter samråd med de berörda mest representativa arbelsgi­var- och arbetstagarorganisationerna ha befo­genhet att medge avvikelser från det förbud som avses i punkl I i denna artikel, då ersätt­ning inte är praktiskt möjlig, under fömtsätt­ning att åtgärder vidtas för att säkerställa all arbetstagarnas hälsa inte utsätts för fara.

Artikd 12

1.    Sprutning av alla former av asbest skall
förbjudas.

2.    Behörig myndighet skall ha befogenhet
att efter samråd med de berörda mest repre­
sentativa arbelsgivar- och arbetstagarorgani­
sationerna medge avvikelser från det förbud
som avses i punkl 1 i denna artikel, då alter­
nativa metoder inle är prakliskt möjliga, un­
der fömtsättning att åtgärder vidtas för att
säkerställa att arbetstagarnas hälsa inte ut­
sätts för fara.


30


 


Prop. 1986/87; 125


Artide 13

National laws and regulations shall provide that employers shall notify to the competent aulhorily, in a manner and lo the extent pre­scribed by it, certain lypes of work involving exposure to asbestos.

Anicle 14

Producers and suppliers of asbestos and manufactures and suppliers of products con­taining asbestos shall be made responsible for adequale labelling of the container and, where appropriate, the product, in a language and manner easily understood by the workers and the users concerned, as prescribed by the competent aulhorily.

Artide 15

1.    The competent aulhorily shall prescribe limits for the exposure of workers to asbestos or other exposure criteria for the evaluation of the working environment.

2.    The exposure limits or other exposure criteria shall be fixed and periodically re­viewed and updated in the lighl of technologi­cal progress and advances in technological and scientific knowledge.

3.    In all workplaces where workers are ex­posed to asbestos, the employer shall take all appropriate measures to prevent or control the release of asbestos dust into the air, to ensure that the exposure limits or other expo­sure criteria are complied with and also to reduce exposure to as low a level as is rea­sonably practicable.

4.    When the measures taken in pursuance of paragraph 3 of this Artide do not bring exposure to asbestos within the exposure li­mits or do not comply with the other expo­sure criteria specified in pursuance of para­graph 1 of this Artide, the employer shall provide, maintain and replace, as necessary, at no cost to the workers, adequale respira-tory protective equipment and special protec­tive dothing as appropriate. Respiratory pro­tective equipment shall comply with stan­dards set by the competent aulhorily, and be used only as a supplemenlary, temporary.


Ariikd 13

Nationella lagar och bestämmelser skall fö­reskriva atl arbetsgivare skall anmäla lill be­hörig myndighet på sätl och i den utsträck­ning som myndigheten föreskriver vissa typer av arbete som innebär exponering för asbest.

Artikd 14

Producenter och leverantörer av asbest saml tillverkare och leverantörer av asbest­haltiga produkter skall ansvara för lillfreds­ställande märkning av förpackningar och där så är lämpligt, produkter på etl språk och på ett sätl som lätt kan förslås av berörda ar­betstagare och användare enligt den behöriga myndighetens föreskrifter.

Artikel 15

1.    Behörig myndighet skall föreskriva gränsvärden för arbetstagares exponering för asbest eller andra exponeringskriterier för bedömning av arbetsmiljön.

2.    Gränsvärden eller andra kriterier för ex­ponering skall fastställas med jämna mellan­rum med hänsyn till teknologiskt framåtskri­dande och den tekniska och vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

3.    På alla arbetsplatser där arbetstagare är utsatta för asbest skall arbetsgivaren vidta alla lämpliga åtgärder för att förebygga eller kontrollera utsläpp av asbestdamm i luften och för att säkerställa att gränsvärden eller andra kriterier för exponering iakttas liksom för att reducera exponeringen lill så låg nivå som är rimligen möjlig.

4.    Når de enligt punkt 3 i denna artikel vidtagna åtgärderna inte räcker till för all hål­la exponeringen för asbest inom gränsvär­dena för exponering eller inte uppfyller de andra kriterierna för exponering som fast­ställts enligt punkt 1 i denna artikel, skall arbetsgivaren tillhandahålla, underhålla och om så är nödvändigl byta ut, utan kostnader för arbetstagarna, lämpliga andningsskydd samt särskilda skyddskläder i förekommande fall. Andningsskydden skall uppfylla av den behöriga myndigheten fastställda normer och endasi användas som en kompletterande, lill-


 


Prop. 1986/87; 125


emergency or exceptional measure and not as an allernative to technical control.

Artide 16

Each employer shall be made responsible for the eslablishmenl and implementation of praclical measures for the prevention and control of the exposure of the workers he employs to asbestos and for their protection against the hazards due to asbestos.

Artide 17

1.    Demolilion of plants or stmctures con­
taining friable asbestos insulation materials,
and removal of asbestos from buildings or
struclures in which asbestos is liable to be­
come airborne, shall be undertaken only by
employers or contraclors who are recognised
by the competent aulhorily as qualified lo
carty out such work in accordance with the
provisions of this Convention and who have
been empowered to undertake such work.

2.    The employer or contractor shall be re­
quired before starting demolition work to
draw up a work plan spectfying the measures
lo be taken, including measures to-

(a)    provide all necessary protection to the
workers;

(b)    limit the release of asbestos duste into the air; and

(c)    provide for the disposal of waste con­taining asbestos in accordance with Artide 19 of this Convention.

3.    The workers or their representatives
shall be consulted on the work plan referred
to in paragraph 2 of this Artide.

Artide 18

1.   Where workers' personal dothing may become contamined with asbestos dust, the employer, in accordance with national laws or regulations and in consultation with the workers' representatives, shall provide ap­propriate work dothing, which shall not be worn outside the workplace.

2.   The handling and cleaning of used work dothing and special protective dothing shall be carried out under controlled conditions, as required by the competent authority, to pre­vent the release of asbestos dust.


fällig, nödfalls- eller undantagsåtgärd och inte som ett alternativ till tekniska skyddsanord­ningar.

Arlikel 16

Varie arbetsgivare skall ansvara för att praktiska ätgärder införs och tillämpas i syfte att förebygga och kontrollera de anställdas exponering för asbest och för att skydda dem mot hälsorisker beroende på asbest.

Artikd 17

1.    Rivning av anläggningar eller konslmk-tioner som innehåller dammande isolerings-material av asbest samt borttagning av asbest från byggnader eller konstmktioner där as­best kan spridas i luften skall endast ulföras av arbetsgivare eller entreprenörer som av den behöriga myndigheten erkänts som kom­petenta att utföra sådant arbete i enlighet med bestämmelserna i denna konvention och som har fått befogenhet därtill.

2.    Arbetsgivaren eller entreprenören skall åläggas att innan rivningsarbete påbörias ut­arbeta en arbetsplan som anger vilka åtgärder som skall vidtas, innefattande åtgärder för att

 

(a)    ge arbetstagarna allt nödvändigt skydd;

(b)   begränsa utsläpp av asbestdamm i luf­ten; och

(c)    ta hand om asbesthaltigt avfall i enlig­het med artikel 19 i denna konvention.

3.    Arbetstagarna eller deras representan­
ter skall rådfrågas angående den arbetsplan
som avses i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 18

1.    Då arbetstagarnas personliga kläder kan
förorenas med asbestdamm, skall arbetsgiva­
ren i enlighet med nationella lagar och be­
stämmelser och i samråd med arbetslagarte-
presentanterna tillhandahålla ändamålsenliga
arbetskläder, som inte får bäras utanför ar­
betsplatsen.

2.    Hantering och rengöring av använda ar­
betskläder och särskilda skyddskläder skall
ske under kontrollerade förhållanden enligt
den behöriga myndighetens föreskrifter för
att förhindra spridning av asbestdamm.


32


 


Prop. 1986/87; 125


3.    National laws or regulations shall prohi-bit the taking home of work dothing and spe­cial protectivt dothing and of personal pro­tective equipment.

4.    The employer shall be responsible for the cleaning, maintenance and storage of work dothing, special protective dothing and personal protective equipment.

5.    The employer shall provide facilities for workers exposed to asbestos to wash, take a bath or shower at the workplace, as appro­priate.

Artide 19

1.    In accordance with national law and practice, employers shall dispose of waste containing asbestos in a manner that does not pose a health risk to the workers concerned, including those handling asbestos waste, or to the population in the vicinity of the enler­prise.

2.    Appropriate measures shall be taken by the competent authority and by employers to prevent pollution of the general environment by asbestos dust released from the work­place.


3.    Nationella lagar eller bestämmelser skall förbjuda atl arbetskläder och särskilda skyddskläder saml personlig skyddsutrust­ning medföres hem.

4.    Arbetsgivaren skall ansvara för rengö­ring, underhåll och förvaring av arbetskläder, särskilda skyddskläder samt personlig skyddsutrustning.

5.    Arbetsgivaren skall tillhandahälla lämp­liga tvålt-, bad- eller duschmöjligheter på ar­betsplatsen för arbetstagare som utsätts för asbest.

Ariikd 19

1.    Arbetsgivaren skall i enlighet med na­tionell lagstiftning och praxis omhänderta as­besthaltigt avfall pä sådant sätt att det inte utgör en hälsorisk för berörda arbetstagare, innefattande personal som hanterar asbestav­fall, eller för befolkningen i närheten av före­taget.

2.    Lämpliga åtgärder skall vidtas av behö­rig myndighet och arbetsgivare för att före­bygga förorening av den allmänna miljön ge­nom asbestdamm som sprids från arbetsplat­sen.


 


Fart IV. Surveillance of the Working En­vironment and Workers Health

Artide 20

1.    Where it is necessary for the protection
of the health of workers, the employer shall
measures the concentrations of airborne as­
bestos dust in workplaces, and shall monitor
the exposure of workers to asbestos at inter­
vals and using methods specified by the com­
petent authority.

2.   The records of the moniloring of the working environment and of the exposure of workers to asbestos shall be kepl for a period prescribed by the competenl authority.

3.   The workers concerned, their represen­tatives and the inspection services shall have access to these records.

4.   The workers or their representatives shall have the right to request the moniloring of the working environment and to appeal to the competent authority concerning the re­sults of the moniloring.


Del IV. Övervakning av arbetsmiljön och ar­betstagarnas hälsa

Artikd 20

1.    Då det är nödvändigt för att skydda ar­
betstagarnas hälsa, skall arbetsgivaren mäta
halten av luftburet asbestdamm på arbets­
platsen och periodiskt kontrollera arbetsla­
garnas exponering för asbest med metoder
som anges av behörig myndighet.

2.    Register över övervakningen av arbets­miljön och arbetstagarnas exponering för as­best skall bevaras under en av den behöriga myndigheten föreskriven period.

3.    Berörda arbetstagare, deras represen­tanter och inspektionsmyndigheten skall ha tillgång tUl dessa register.

4.    Arbetstagarna eller deras representan­ter skall ha rätt alt begära övervakning av arbetsmiljön och att vända sig till behörig myndighet för att få del av resultaten från övervakningen.


 


3    Riksdagen 1986/87. 1 saml. Nr 125


33


 


Prop. 1986/87; 125


Artide 21

1.    Workers who are or have been exposed
to asbestos shall be provided, in accordance
with national law and practice, with such
medical examinations as are necessary to su­
pervise their health in relation to the occupa­
tional hazard, and to diagnose occupational
diseases caused by exposure lo asbestos.

2.    The moniloring of workers' health in conneclion wilh the use of asbestos shall not result in any loss of earnings for them. Il shall be free of charge and, as far as possible, shall take place during working hours.

3.    Workers shall be informed in an ade­quale and appropriate manner of the results of their medical examinations and receive in­dividual advice concerning their health in re­lation to their work.

4.    When conlinued assignment to work in­volving exposure to asbestos is found to be medically inadvisable, every efforl shall be made, consislenl with national conditions and practice, to provide the workers con­cerned with other means of maintaining their income.

5.    The competent authority shall develop a system of nolification of occupational dis­eases caused by asbestos.


Artikel 21

1.    Arbetstagare som utsätts eller har ut­satts för asbest skall i enlighet med nationell lagstiftning och praxis genomgå sådana läkar­undersökningar som erfordras för att över­vaka deras hälsa i relation lill arbetsmiljöris­ken och för att diagnosticera arbelsrelalerade sjukdomar som orsakas av asbeslexponering.

2.    Övervakningen av arbetstagares hälsa i samband med asbestanvändning skall inte medföra något inkomstbortfall för dem. Den skall vara gratis och i möjligaste mån äga rum under arbetstid.

3.    Arbetstagare skall på lämpligt sätt infor­meras om resultaten av de läkarundersökn­ingar de genomgått och erhålla individuell rådgivning angående deras hälsa i relation tiU arbetet.

4.    Då fortsatt sysselsättning i arbete som innebär exponering för asbest anses olämplig av medicinska skäl, skall varie ansträngning göras i enlighet med nationella förhållanden och praxis för att ge berörda arbetstagare andra möjligheter att behälla sin inkomst.

5.    Behörig myndighel skall utveckla etl sy­slem för anmälning av arbelsrelalerade sjuk­domar som orsakals av asbest.


 


Part V. Information and Education

Artide 22

1.    The competent authority shall make ap­propriate arrangements, in consultation and collaboralion wilh the mosl representative organisations of employers and workers con­cerned, to promote the dissemination of in­formation and the educalion ofall concerned with regard to health hazards due to exposure to asbestos and to methods of prevention and control.

2.    The competent authority shall ensure that employers have eslablished written poli­cies and procedures on measures for the edu­cation and periodic training of workers on asbestos hazards and methods of prevention and control.

3.    The employer shall ensure that all workers exposed or likely to be exposed to asbestos are informed about the health ha-


Del V. Information och utbildning

Ariikd 22

1.    Behörig myndighet skall vidta lämpliga artangemang i samråd med samarbete med de berörda mest representativa arbelsgivar- och arbetsorganisationerna i syfte att främja spridning av information och utbildning av alla som berörs om hälsorisker som beror på asbestexponering och om metoder för före­byggande och kontroll.

2.    Behörig myndighet skall säkerställa att arbetsgivare har upprättat skriftliga program och förfaranden om äigärder för utbildning och återkommande utbildning av arbetstaga­re om risker med asbest och metoder för före­byggande och kontroll.

3.    Arbetsgivaren skall se till att alla arbets­tagare som utsätts för eller kan komma att utsättas för asbest informeras om hälsorisker


34


 


Prop. 1986/87; 125


zards related to their work, inslructed in pre­ventive measures and cortect work praclices and receive continuing training in these fields.


i samband med deras arbete, instrueras om förebyggande åtgärder och riktiga arbetsme­toder samt erhåller fortlöpande utbildning pä dessa områden.


 


Part VI. Final Provisions

Artide 23

The formål ralificalions of this Convention shall be communicated to the Director-Gene­ral of the the International Labour Office for regislralion.

Artide 24

1.   This Convention shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2.   It shall come into twelve monlhs after the date on which the ralificalions of two Members have been registered with the Di­rector-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which ils ratifikation has been registered.

Artide 25

1.    A Member which has ratified this Con­vention may denounce it after the expiration ot ten years from the date on which the Con­vention first comes into force, by an act com­municated lo the Director-General of the In­ternational Labour Office for regislralion. Such denuncialion shall not take effect until one year after the date on which it is regis­tered.

2.    Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para­graph, exercise the right of denuncialion pro­vided for in this Artide, will be bound for anolher period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira­tion of each period of len years under the terms provided for in this Artide.


Del VI. Slutbestämmelser

Ariikd 23

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 24

1.   Denna konvention är bindande endast för medlemmar av internationella arbetsorga­nisationen vilkas ratifikationer har registre­rats hos generaldirektören.

2.   Konventionen träder i kraft tolv måna­der efter det att ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3.   Därefter träder konventionen i kraft för varie medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikd 25

I. En medlemsstat som har ratificerat den­na konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek­tör för registrering. Uppsägningen får verkan först elt år efter det att den har registrerats.

2. Varie medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut­gången av den tioårsperiod som avses i före­gående punkt gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, är bunden för en ny peri­od av tio år och kan därefter, pä de i denna arlikel föreskrivna villkoren, säga upp kon­ventionen vid utgången av varie tioårsperiod.


35


 


Prop. 1986/87; 125


Artide 26

1.    The Director-General of the Internatio­
nal Laobur Office shall notify all Members of
the International Labour Organisation of the
regislralion of all ralificalions and denuncia-
tions communicated to him by the Members
of the Organisation.

2.    When nolifying the Members of the Or­
ganisation of the regislralion of the second
ratificalion communicated to him, the Direc­
tor-General shall draw the attenlion of the
Members of the Organisation to the date
upon which the Convention will come into
force.

Artide 27

The Director-General of the International Labour Office shall communicale to the Sec­retary-General of the United Nations for re­gislralion in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full part­iculars of all ratificauons and acts of denun­cialion registered by him in accordance with the provisions of the preceding Artides.

Artide 28

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present to the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 29

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Con­vention otherwise provides—

(a)    the ratificalion by a Member of the re­vising Convention shall ipso jure involve the immediate denuncialion of this Convention, notwithstanding the provisions of Artide 25 above, if and when the new revising Conven­tion shall have come into force;

(b)    as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratificalion by the Members.


Arlikel 26

1.    Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skaU han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 27

Inlemationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om alla ratifikationer och upp­sägningar som har registrerats hos honom en­ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikd 28

När internationella arbetsbyråns styrelse anser det nödvändigt, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att pä konferensens dagordning föra upp frågan om atl helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikel 29

1. Om konferensen antar en ny konven­tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annal,

(a)    skall, under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i arlikel 25 ovan;

(b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.


36


 


Prop. 1986/87; 125


2. This Convention shall in any case re­main in force in its actual form and content for those Members which have raufied it bul have not ratified the revising Convention.

Ariicle 30

The English and French versions of the text of this Convention are equally aulhorita-tive.


2. Denna konvention skall likväl förbi gäl­lande lill form och innehåll för de medlemmar som har ratificerat den men inte har ratifi­cerat den nya konventionen varigenom den revideras.

Ardkd 30

De engelska och franska versionerna av texten lill denna konvention är lika giltiga.


 


4    Riksdagen 1986/87. I saml. Nr 125


37


 


Prop. 1986/87; 125


Recommendation (No. 172) concerning Safety in the Use of Asbestos

The General Conference of the Internatio­nal Labour Organisation,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in ils Seventy-second Session on 4 June 1986, and

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations, and in particular the Occupational Cancer Conven­tion and Recommendation, 1974, the Work­ing Environment (Air Pollution, Noise and Vibraiion) Convention and Recommenda­tion, 1977, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981, the Occupational Health Services Con­vention and Recommendation, 1985, the list of occupational diseases as revised in 1980 appended to the Employment Injury Benefits Convention, 1964, as well as the Code of practice on safety in the use of asbestos, published by the International Labour Office in 1984, which eslablish the principles of na­tional policy and aclion at the national level, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to safety in the use of asbestos, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Asbestos Convention, 1986,

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-six the following Recommendation, which may be cited as the Asbestos Recommenda­tion, 1986;


Bilaga 3 Översättning

ILO:s rekommendation (nr 172) om sä­kerhet vid användning av asbest

Internationella arbetsorganisationens aU­männa konferens,

som har sammankallats lill Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 4 juni 1986 lill sitt sjuttio­andra möte,

åberopar gällande internationella konven­tioner och rekommendationer på arbetslivets område och särskilt 1974 års konvention och rekommendation om yrkescancer, 1977 års konvention och rekommendation om arbets­miljö (luftföroreningar, buller och vibratio­ner), 1981 års konvention och rekommenda­tion om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention och rekommendation om fö­retagshälsovård, den är 1980 reviderade för­teckningen över yrkessjukdomar till 1964 års konvention om förmåner vid yrkesskada samt ILO;s handbok angående säkerhet vid användning av asbest, publicerad av interna­tionella arbetsbyrån år 1984, vari fastställs principer för nationell politik och ätgärder på nationell nivå,

har beslutat att anta vissa förslag angående säkerhet vid användning av asbest, vilken fråga är den fjärde punkten på mötets dagord­ning,

har beslutat att dessa förslag skall ta for­men av en rekommendation som utgör ett tillägg till 1986 års konvenUon om asbest och

antar denna den tjugofjärde dagen i juni månad år nittonhundraåtliosex följande re­kommendation, som kan kallas 1986 års re­kommendation om asbest.


 


I. Scope and Deflnitions

1. (1) The provisions of the Asbestos Con­vention, 1986, and of this Recommendation


I. Tillämpningsområde och definitioner

I. (1) Bestämmelsema i 1986 års konven­tion om asbest och i denna rekommendation


38


 


Prop. 1986/87: 125


should be applied lo all aclivities involving a risk of exposure of workers to asbestos in the course of work.

(2)   Measures should be taken, in accor­dance wilh national law and practice, to af-ford to self-employed persons protection ana­logous lo that provided for in Ihe Asbestos Convention, 1986, and in this Recommenda­tion.

(3)   Employment of young persons of less than 18 years of age in aclivities involving a risk of occupational exposure to asbestos should receive special attenlion, as required by the competent authority.

2.    Aclivities involving a risk of occupa­
tional exposure to asbestos should include in
particular —

(a)   mining and milling of minerals contain­ing asbestos;

(b)  manufacture of materials or products containing asbestos;

(c)   use or applicalion of products contain­ing asbestos;

(d)    slripping, repair or maintenance of
products containing asbestos;

(e)   demolition or repair of plant or struc­
ture containing asbestos;

(f)    transportation, storage and handling of
asbestos or materials containing asbestos;

(g)   other acitivities involving a risk of ex­
posure to airborne asbestos dust.

3.    For the purpose of this Recommenda­
tion -

(a)   the term "asbestos" means the fibrous
form of mineral silicate belonging lo rock-
forming minerals of the serpentine group, i. e.
chrysolile (white asbestos), and of the amphi-
bole group, i.e. actinolile amosite (brown as­
bestos, cumming-tonite-grunerite), antho-
phyllile, crocidolite (blue asbestos), tremo-
lile, or any mixture containing one or more of
these;

(b)   the term "asbestos dust" means air­borne parlicles of asbestos or sellled parti-cles of asbestos which are liable to become airborne in the working environment;

(c)    "the term airborne asbestos dust" means, for purposes of measurement, dust partides measured by gravimelnc assess­ment or other equivalent method;


bör tillämpas på all verksamhet som innebär risk all arbetstagare utsålts för asbest i arbe­tet.

(2)   Åtgärder bör vidtas i enlighet med na­tionell lagstiftning och praxis för all erbjuda egenföretagare samma skydd som föreskrivs i 1986 års konvention om asbest och i denna rekommendation.

(3)   Sysselsättning av ungdomar under 18 år i verksamhet som innebår risk för yrkes­mässig exponering för asbest bör ägnas speci­ell uppmärksamhet enligl den behöriga myn­dighetens föreskrifter.

2.    Verksamhet som innebär risk för yrkes­
mässig exponering för asbest bör särskilt om-
falla

(a)  brytning och krossning av mineral som innehåller asbest;

(b)  tillverkning av material eller produkter som innehåller asbest;

(c)  användning av produkter som innehål­ler asbest;

(d)   demontering, reparation eller underhåll
av produkter som innehåller asbest;

(e)   rivning eller reparation av anläggning
eller konstmktion som innehåller asbest;

(O transport, lagring och hantering av as­best eller asbesthaltigt material;

(g) annan verksamhet som innebär risk för exponering för luftburet asbestdamm.

3.    Vid tillämpningen av denna rekommen­
dation innebär termen

(a)    ""asbest" fiberformiga silikalmineral
som tillhör berggrundsbildande mineral från
serpentingmppen dvs. krysolil (vit asbest)
och från amfibolgruppen dvs. aktinolil, amo-
sit (brun asbest, cummingtonit-gmnerit), an-
tofyllil, krokidolil (blå asbest), tremolil eller
en blandning som innehåller ett eller flera av
dessa mineral;

(b)   "asbestdamm" luftburna asbeslpartik-lar eller sedimenlerade asbeslparliklar som kan spridas i arbetsmiljön;

(c)   "luftburet asbestdamm", vid mätning, dammpartiklar uppmätta genom gravimelrisk bestämning eller annan likvärdig metod;


39


 


Prop. 1986/87: 125


(d)  the term "respirable asbestos fibres"
means asbestos fibres having a diameter of
less than 3 |xm, and a length-lo-diameter ratio
greater than 3; 1. Only fibres of a length
greater than 5 |xm should be laken into ac­
count for the purpose of measurement.

(e)  the term "exposure to asbestos" means
exposure al work to airborne respirable as­
bestos fibres or asbestos dust, whether origi­
nating from asbestos or from minerals, ma­
terials or products containing asbestos;

(f)   the term "workers" indudes the
members of produciion co-operatives.

(g)   the term "workers' representatives"
means the workers' representatives recog­
nised as such by national law or practice, in
conformity with the Workers' Representa­
tives Convention, 1971.


(d)   "respirabla asbestfibrer" asbestfibrer
med en diameter mindre än 3 ysn och ett
längdbreddförhållande av minst 3: 1. Endast
fibrer med en längd störte än 5 (xm bör tas
med vid mätning;

(e)  "asbestexponering" exponering i arbe­
tet för luftburna respirabla asbestfibrer eller
asbestdamm oavsett om de härtör från asbest
eller asbesthaltiga mineral, material eller pro­
dukter;

(f)   "arbetstagare" även medlemmar av
produktionskooperativ;

(g)   "arbetslagarnas representanter" ar-
betstagartepresentanter erkända som sådana
genom nationell lagstiftning eller praxis enligt
1971 års konvention om arbetstagarnas repre­
sentanter.


 


II. General Principles

4.    The measures prescribed pursuant lo Artide 3 of the Asbestos Convention, 1986, should be so framed as to cover the diversity ofrisks of occupational exposure to asbestos in all branches of economic aclivity, and should be drawn upp with due regard to Arti­des 1 and 2 of the Occupational Cancer Con­vention, 1974.

5.    The competent authority should peri­odically review the measures prescribed, tak­ing into account the Code of practice of safety in the use of asbestos published by the International Labour Office and other codes of practice or guides which may be eslab­lished by the International Labour Office and the conclusions of meetings of experts which may be convened by it, as well as information from other competenl bodies on asbestos and susbstitute materials.

6.    The competent authority, in the applica­lion of the provisions of this Recommenda­tion, should act after consultation with the most representative organisations of em­ployers and workers.

7.    (1) The employer should use all appro­priate measures, in consultation and co-op­eration with the workers concerned or their representatives and in the lighl of advice from competent sources, including occupa-


II. Allmänna principer

4.    De åtgärder som föreskrivs enligt artikel 3 i 1986 års konvention om asbest bör utfor­mas så att de täcker olika risker med yrkes­mässig exponering för asbest i alla branscher och utarbetas med vederbörlig hänsyn lill ar­tiklarna 1 och 2 i 1974 års konvention om yrkescancer.

5.    Behörig myndighet bör med jämna mel-lanmm se över föreskrivna åtgärder med be­aktande av ILO:s handbok angående säker­het vid användning av asbest, publicerad av internationella arbetsbyrån, andra råd och anvisningar som internationella arbetsbyrån utarbetat samt slutsatser från expertmöten som den sammankallat liksom information från andra sakkunniga organ om asbest och ersättningsmaterial.

6.    Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna rekommendation bör den behöriga myndigheten handla efter samråd med de mest representativa arbelsgivar- och arbets­tagarorganisationerna.

7.    (1) Arbetsgivaren bör använda sig av alla lämpliga åtgärder i samråd och samarbete med berörda arbetstagare och deras repre­sentanter och mot bakgmnd av råd från sJr-kunniga källor, innefattande företagshälso-


40


 


Prop. 1986/87; 125


tional health services, to prevent or control exposure to asbestos.

(2) In accordance with national law and practice, consultation and co-operation between an employer and the workers he em­ploys mighl be carried out through-

(a)    workers' safety delegaies;

(b)   workers' safety and health committees or joint safety and health committees;

(c)    other workers' representatives.

 

8.    Workers engaged in work with asbestos or products coniaining asbestos should be required within the limits of their responsi­bilily to comply with the prescibed safety and hygiene procedures, including the use of ade­quale protective equipment.

9.    (1) A worker who has removed himself from a work situation which he has reason-able justificalion to believe presents serious danger to his life or health should-

 

(a)    alert his immediate supervisor;

(b)   be protected from retaliatory or disci-plinary measures, in accordance wilh natio­nal conditions and practice.

(2) No measure prejudical to a worker should be taken by reference to the fact that, in good failh, he complained of what he con­sidered to be a breach of statutory require­ments or a serious indadequacy in the mea­sures laken by the employer in respect of occupational safety and health and the work­ing environment.


vården, för att förebygga och kontrollera ex­ponering för asbest.

(2) Samråd och samarbete mellan en ar­betsgivare och de anställda kan ske i enlighet med nationell lagstiftning och praxis genom

(a)    skyddsombud;

(b)   skyddskommittéer;

(c)    andra arbelslagarrepresentanler.

 

8.    Arbetstagare som arbetar med asbest och asbesthaltiga produkter bör åläggas att inom ramen för sitt ansvar iaktta föreskrivna skydds- och yrkeshygieniska åtgärder, inne­fattande användning av lämplig skyddsutrust­ning.

9.    (1) En arbetstagare som har avlägsnat sig från en arbetssituation som han har rimlig anledning tro ulgör en allvarlig fara för hans liv eller hälsa bör

 

(a)    underrätta sin närmaste förman;

(b)   skyddas mot repressalier eller discipli­nära åtgärder i enlighet med nationella förhål­landen och praxis.

(2) Ingen åtgärd som negativt påverkar en arbetstagare bör vidtas med hänvisning till att han, i god tro, framförde klagomål beträffan­de något som han ansåg vara ett brott mot föreskrifterna eller en allvarlig brist i fråga om de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit med avseende på arbetarskydd och arbets­miljö.


 


111. Protective and Preventive Measures

10. (1) The competent authority should ensure that exposure to asbestos is prevented or conlroUed by prescribing engineering con­lrols and work practice, including workplace hygiene, which afford maximum protection to workers.

(2) The competent authority should peri­odically determine, on the basis of the level of exposure and the circumslances and con­ditions prevailing in the working environ­ment, and in the lighl of scientific research and technological progress-

(a) the types of asbestos and products con­taining asbestos whose use should be subject to authorisation and the work processes which should be subject to authorisation;


111. Skydds- och förebyggande åtgärder

10. (1) Behörig myndighet bör säkerställa att exponering för asbest förebyggs eller kon­trolleras genom att föreskriva tekniska skyddsanordningar och arbetsmetoder, inne­fattande hygien på arbetsplatsen, som ger ar­betstagare maximalt skydd.

(2) Behörig myndighet bör med jämna mel-lanmm på gmndval av exponeringsnivå och de omständigheter och förhållanden som råder i arbetsmiljön samt med hänsyn till ve­tenskaplig forskning och tekniska framsteg fastställa

(a) typer av asbest och asbetshaltiga pro­dukter vars användning bör vara föremål för tillstånd saml arbetsprocesser som bör vara föremål för tillstånd;

41


 


Prop. 1986/87; 125


(b) Ihe types of asbestos and products con­taining asbestos whose use should be totaily or partlally prohibited and the work processes in which the use of asbestos or certain types of asbestos or producis contain­ing asbestos should be prohibited.

(3) The prohibiiion or authorisation of the use of certain types of asbestos or products containing asbestos and their replacement by other substances should be based on scien­tific assessmenl of their danger lo health.

11.    (1) The competent aulhorily should
encourage research into technical and health
problems relating lo exposure to asbestos,
substitute materials and allernative lechnolo­
gies.

(2) The competent authority should en­courage research into and development of producis coniaining asbestos. other substi­tute materials or allernative lechnologies which are harmless or less harmful, with a view to eliminating or decreasing the risk for the workers.

12.    (1) The competent authority, wherev­
er necessary for the protection of the
workers, should require the replacement of
asbestos by substitute materials, wherever
possible.

(2) Before being accepled for use in any process, all potential substitute materials should be thoroughly evalualed for their pos­sible harmful effects on health. The health of workers exposed to such materials should be continuously supervised, if judged neces­sary.

13.    (1) Wilh a view to the effeciive en­
forcement of the national laws and regula­
tions, the competenl authority should pre­
scribe the information to be supplied in the
notificalions of work with asbestos provided
for in Artide 13 of the Asbestos Convention,
1986.

(2) This information should include in par­ticular the following;

(a)    the type and quantity of asbestos used;

(b)    the aclivities and processes carried out;

(c)    the products manufactured;

(d)    the number of workers exposed and
the level and frequency of their exposure;


(b) typer av asbest och asbesthaltiga pro­dukter vars användning bör fullständigt eller delvis förbjudas saml arbetsprocesser där an­vändning av asbest eller vissa typer av asbest eller asbesthaltiga produkter bör förbjudas.

(3) Förbud för eller tillslånd lill använd­ning av vissa typer av asbest eller asbesthal­tiga produkter och ersättning av dessa med andra ämnen bör gmndas på vetenskaplig be­dömning av deras hälsofarlighet.

11.    (I) Behörig myndighel bör uppmuntra
forskning om tekniska problem och hälso­
problem i samband med asbeslexponering,
ersättningsmaterial och allernativ teknik.

(2) Behörig myndighel bör uppmuntra forskning om och utveckling av asbesthaltiga produkter, andra ersättningsmaterial eller al­ternativ teknik, som är ofarlig eller mindre farlig, i syfte att undanröja eller minska ris­kerna för arbetstagarna.

12.    (1) Behörig myndighet bör, där så är
nödvändigt för att skydda arbetstagarnas häl­
sa, kräva att asbest byts ut mot ersättnings­
material, då detta är möjligt.

(2) Innan alla tänkbara ersättningsmaterial godkänns för användning i någon process, bör de noggrant utvärderas beträffande even­tuella skadliga effekter på hälsan. Arbetsta­gare som varit utsatta för sådana maierial bör bli föremål för en kontinuerlig hälsoöver­vakning, om så anses nödvändigt.

13.    (1) I syfte att effektivt genomföra na­
tionella lagar och bestämmelser bör behörig
myndighet föreskriva vilken information som
skall lämnas i den anmälan om asbestarbele
som föreskrivs i artikel 13 i 1986 års konven­
tion om asbest.

(2) Denna information bör särskilt innefat­ta följande:

(a)    typ och mängd asbest som används;

(b)   verksamhet och processer som utförs;

(c)    produkter som tillverkas;

(d)   antal arbetstagare som exponeras och
exponeringsnivå samt hur ofta de exponeras;


42


 


Prop. 1986/87: 125


(e) the preventive and protective measures laken lo comply wilh the national laws and regulations;

(/) any other information necessary to safeguard the workers' health.

14.    (I) Demolition of those parts of plants
or stmctures which contain friable asbestos
insulation materials, and removal of asbestos
from buildings or struclures in which asbes­
tos is liable to become airborne, should be
subject lo authorisation, which should be
granted only lo employers or contraclors
who are recognised by the competenl author­
ity as qualified lo carry out such work in
accordance wilh the provisions of this Rec­
ommendation.

(2)   The employer or contractor should be
required before starting demolition or re­
moval work to draw up a work plan specify-
ing the measures to be taken before the com-
mencement of work, including measures to-

(a)    provide all necessary protection to the
workers;

(b)   limit the release of asbestos dust into the air;

(c)    inform workers who may be affecled of the possible release of asbestos dust into the air, of the general procedures and equipment to be used, and of the precautions lo be la­ken; and

(d)    provide for the disposal of waste con­
taining asbestos in accordance with Para­
graph 28 of this Recommendation.

(3)   The workers or their representatives
should be consulted concerning the work
plan referred to in sub-paragraph (2) above.

15.    (I) Each employer should eslablish
and implemenl, with the participation of the
workers he employs, a programme for the
prevention and control of the workers' expo­
sure to asbestos. This programme should be
reviewed at regular intervals and in the light
of changes in the work processes and ma­
chinery used or in the techniques and meth­
ods of prevention and control.

(2) The competent authority should, in ac­cordance with national practice, undertake aclivities to assist in particular small under­takings, where technical knowledge or means


(e) skydds- och förebyggande åtgärder som vidtas i enlighet med nationella lagar och bestämmelser;

(O annan information som år nödvändig föra» skydda arbetstagarnas hälsa.

14.    (1) Rivning av sådana delar av anlägg­
ning eller konstruktion som innehåller dam­
mande isoleringsmaterial av asbest och bort­
tagande av asbest från byggnader eller kon­
stmktioner där asbest kan spridas i luften bör
vara föremål för lillstånd som endast beviljas
arbetsgivare eller entreprenörer vilka erkänts
som kompetenta av den behöriga myndighe­
ten all utföra sådanl arbete i enlighet med
bestämmelserna i denna rekommendation.

(2)   Arbetsgivaren eller entreprenören bör
åläggas att innan rivnings- eller demonle-
ringsarbete påbörias utarbeta en arbetsplan
som anger vilka åtgärder som skall vidtas
innan arbetet påbörias, innefattande åtgärder
för att

(a)   ge arbetslagarna allt erforderligt skydd;

(b)   begränsa utsläpp av asbestdamm i luf­ten;

(c)   informera arbetstagare som kan påver­kas av eventuellt utsläpp av asbestdamm i luften om allmänna förfarande och om utrust­ning som skall användas samt om vilka för­siktighetsåtgärder som skall vidtas; och

(d)   ta hand om asbesthaltigt avfall enligt
punkt 28 i denna rekommendation.

(3)   Arbetstagarna eller deras representan­
ter bör rådfrågas beträffande den i (2) ovan
avsedda arbetsplanen.

15.    (I) Varie arbetsgivare bör med de an­
ställdas medverkan upprätta och genomföra
ett program för förebyggande och kontroll av
arbetslagarnas exponering för asbest. Detta
program bör ses över med jämna mellanrum
och mot bakgmnd av förändringar i fråga om
arbetsprocesser och maskinell utmstning el­
ler ifråga om teknik och metoder för förebyg­
gande och kontroll.

(2) Behörig myndighet bör i överensstäm­melse med nationell praxis särskilt bistå små företag, där det ej finns tekniska kunsker eller resurser, med alt upprätta förebyggande


43


 


Prop. 1986/87; 125


may be lacking, with the eslablishmenl of preventive programmes in cases in which ex­posure to asbestos may oecur.

16.   Technical protective appliances and appropriate work praclices should be adopt­ed to prevent the release of asbestos dust into the air of workplaces. Even where exposure limits or other exposure criteria are complied wilh, such measures should be taken so as to reduce the exposure to as low a level as is reasonably practicable.

17.   The measures to be taken to prevent or control the exposure, and to avoid exposure, of workers to asbestos should include in par­ticular the following-

(a)   asbestos should be used only when its
risks can be prevented or controlled; other­
wise, it should be replaced, when technically
feasible, by olher materials or the use of al-
ternative lechnologies, scientifically evalual­
ed as harmless or less harmful;

(b)   the number of persons assigned to work involving exposure to asbestos and the duration of their exposure should be kept to the minimum required for the safe perform­ance of the task;

(c)   machinery, equipment and work proc­esses should be used which eliminate or mini-mise the formation of asbestos dust, and par­ticularly its release into the working and ge­neral environment;

(d)   workplaces where the use of asbestos
may result in the release of asbestos dust into
the air should be separated from the general
working environment in order to avoid possi­
ble exposure of other workers to asbestos;

(e)   the areas of aclivity which involve ex­
posure to asbestos should be clearly demar-
cated and indicated by waming signs restrict-
ing unauthorised access;

(f)    the localion of asbestos used in the con-
stmction of premises should be recorded.

18.   (1) The use of crocidolite and products
containing this fibre should be prohibited.

(2) The competent authority should be empowered, after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, to permil deroga-


program i fall där exponering för asbest kan förekomma.

16.   Tekniska skyddsanordningar och lämpliga arbetsmetoder bör införas för att fö­rebygga utsläpp av asbestdamm i luften på arbetsplatser. Även där gränsvärden för ex­ponering iakttas, bör sådana åtgärder vidtas för atl reducera exponering till så låg nivå som är rimligen möjlig.

17.   De åtgärder som skall vidtas för atl förebygga eller kontrollera exponering och för alt undvika alt arbetstagare utsätts för asbest bör särskilt innefatta följande:

 

(a)   asbest bör användas endast då det är möjligt att förebygga eller kontrollera dess risker; i annat fall bör det ersättas, där så är tekniskt genomförbart, med andra material eller alternativ teknik, vetenskapligt bedömd såsom ofarlig eller mindre farlig;

(b)   antal personer som sysselsätts i arbete som innebär exponering för asbest och den tid under vilken de exponeras bör begränsas till det minimum som krävs för att uppgiften skall kunna utföras pä ett säkert sätt;

(c)   maskiner, utmstning och arbestpro-cesser bör användas som eliminerar eller re­ducerar till ett minimum uppkomsten av as­bestdamm och särskilt utsläpp av sådant damm i arbetsmiljön och den allmänna mil­jön;

(d)    arbetsplatser där användningen av as­
best kan ge upphov till utsläpp av asbest­
damm i luften bör avskiljas från den allmänna
arbetsmiljön för att undvika eventuell expo­
nering av andra arbetstagare för asbest;

(e)    verksamheter som innebär exponering
för asbest bör klart avgränsas och markeras
med varningsskyltar som anger att tillträde är
förbjudet för obehöriga;

(f)     placering av asbest som används vid
uppförande av byggnader bör registreras.

18.    (1) Användning av krokidolil och pro­
dukter som innehåller denna fiber bör förbju­
das.

(2) Behörig myndighet bör ha befogenhet att efter samråd med de berörda mest repre­sentativa arbelsgivar- och arbetstagarorgani­sationerna medge avvikelser från det förbud


44


 


Prop. 1986/87; 125


lions from the prohibiiion conlained in sub­paragraph (1) above when replacement is not reasonably practicable, provided that steps are taken to ensure that the health of workers is not placed at risk.

19.   (I) Spraying of all forms of asbestos
should be prohibited.

(2)   The installation of friable asbestos in­sulation materials should be prohibited.

(3)   The competent authority should be empowered, after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, to permit deroga­lions from the prohibiiion conlained in sub-paragraphs (1) and (2) above when alternalive methods are not reasonably practicable, pro­vided that steps are taken to ensure that the health of workers is not placed at risk.

20.   (1) Producers and suppliers of asbestos
and manufacturers and suppliers of products
containing asbestos should be made responsi­
ble for the appropriate and adequate labelling
of the container or product.

(2)   National laws or regulations should re­quire that the label be printed in the language or languages in common use in the country concemed and indicate that the container or product contains asbestos, that the inhalation of asbestos dust carries a health risk, and that appropriate protective measures should be taken.

(3)   National laws or regulations should re­quire producers and suppliers of asbestos and manufacturers and suppliers of products con­taining asbestos to develop and provide a data sheet listing the asbestos content, health hazards and appropriate protective measures for the material of product.

 

21.   The syslem of inspection provided for in Artide 5 of the Asbestos Convention, 1986, should be based on the provisions of the Labour Inspection Convention, 1947. In­spection should be carried out by qualified personnel. The inspection services should be able to obtain from the employer the informa­tion referted to in Paragraph 13 above.

22.   (1) The exposure limits should be fixed by reference to the lime-weighted concentra­tion of airborne asbestos dust, commonly ex-


som avses i (1) ovan, dä ersättning inte är praktiskt möjlig, under fömtsättning atl ål-gärder vidtas för alt säkerställa att arbetsta­garnas hälsa inte utsätts för fara.

19.    (I) Sprutning av alla former av asbest
bör förbjudas.

(2)   Installation av dammande isolerings-material av asbest bör förbjudas.

(3)   Behörig myndighet bör ha befogenhet att efter samråd med de berörda mest repre­sentativa arbelsgivar- och arbetstagarorgani­sationerna medge avvikelser från det förbud som avses i (1) och (2) ovan, då alternativa metoder inte är praktiskt möjliga, under för­utsättning alt åtgärder vidtas för att säkerstäl­la att arbetstagarnas hälsa inte utsätts för fara.

20.    (1) Såväl producenter och leverantörer
av asbest som tillverkare och leverantörer av
asbesthaltiga produkter bör svara för en lill­
fredsställande märkning av förpackningar
och produkter.

(2)   Nationella lagar eller bestämmelser bör föreskriva att etiketten skall tryckas på det eller de språk som allmänt används i det be­rörda landet och ange att förpackningen eller produkten innehåller asbest, att inandning av asbestdamm innebär en hälsorisk och att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas.

(3)   Nationella lagar eller bestämmelser bör ålägga såväl producenter och leverantörer av asbest som tillverkare och leverantörer av asbesthaltiga produkter att utveckla och till­handahålla ett informationsblad som anger asbesthalt, hälsorisker och lämpliga skydds­åtgärder med avseende på materialet eller produkten.

 

21.    Det inspektionssystem som avses i ar­tikel 5 i 1986 års konvention om asbest bör bygga pä bestämmelserna i 1947 års konven­tion angående yrkesinspektion. Inspektionen bör utföras av kompetent personal. Inspek­tionsmyndigheten bör kunna erhålla den in­formation som avses i punkt 13 ovan från arbetsgivaren.

22.    (1) Gränsvärden för exponering bör fastställas på gmndval av den tidsvägda kon-centrafionen av luftburet asbestdamm, van-


45


 


Prop. 1986/87; 125


pressed in terms of an eighthour day and a 40-hour week, and to a recognised method of sampling and measuring.

(2) The exposure limits should be periodi­cally reviewed and updated in the light of technological progress and advances in tech­nical and medical knowledge.

23.   The installations, ventilation systems, machinery and protective appliances for as­bestos dust control should be regularly checked and maintained in good working or­der.

24.   Workplaces should be cleaned by a safe method as frequenlly as is necessary to prevent the accumulation of asbestos dust on surfaces. The provisions of the Asbestos Convention, 1986, and this Recommendation should apply to the cleaning staff.

25.   (1) When hazards from airbone asbes­tos dust cannot be otherwise prevented or controlled, the employer should provide, maintain and replace as necessary, at no cost to the workers, adequate respiratory protec­tive equipment and special dothing as appro­priate. In such situations, the workers should be required to use such equipment.

 

(2)   Respiratory protective equipment should comply with standards set by the competent authority and be used only as a supplemenlary, temporary, emergency or ex­ceptional measure and not as an alternalive to technical control.

(3)   When the use of respiratory equipment is required, adequate rest breaks in appro­priate rest areas should be provided for, tak­ing into account the physical strain caused by the use of such equipment.

26.    (1) Where workers' personal dothing
may become contaminated with asbestos
dust, the employer, in accordance with natio­
nal laws or regulaUons and in consultation
wilh the workers' representatives, should
provide at no cost to the worker appropriate
work dothing, which should not be worn out­
side Ihe workplace.

(2) Employers should provide workers with adequate information in an appropriate form on the health hazards to their families or


liglvis uttryckt i termer av ättatimmarsdag och fyrtio timmars arbetsvecka och på gmnd­val av en erkänd metod för provtagning och mätning.

(2) Gränsvärden för exponering bör ses över med jämna mellanrum och uppdateras mot bakgrund av teknologiskt framåtskridan­de och den tekniska och medicinska kun­skapsutvecklingen.

23.    Installationer, ventilationssystem, maskinell utmstning och skyddsanordningar för kontroll av asbestdamm bör regelbundet undersökas och hällas i gott skick.

24.    Arbetsplatser bör rengöras med en sä­ker metod sä ofta som det är nödvändigt för alt förebygga anhopning av asbestdamm på ytor. Bestämmelserna i 1986 års konvention om asbest och i denna rekommendation bör tillämpas på lokalvårdare.

25.    (1) Då risker beroende på luftburet as­bestdamm inte kan förebyggas eller kontrol­leras på annat sätt, bör arbetsgivaren tillhan­dahålla, underhålla och byta ut, om så är nödvändigt och utan kostnader för arbetsta­garna, tillfredsställande andningsskydd samt särskilda skyddskläder, då detta är lämpligt. Arbetslagarna bör i sådana fall åläggas alt använda denna utrustning.

 

(2)   Andningsskydden bör uppfylla av den behöriga myndigheten fastställda normer och endasi användas som en kompletterande, till­fällig, nödfalls- eller undantagsåtgärd och inte som ett alternativ till tekniska skyddsanord­ningar.

(3)   Då andningsskydd måste användas, bör tillräckligt länga vilopauser i lämpliga pausulrymmen föreskrivas, varvid hänsyn tas till den fysiska ansträngning som använd­ningen av sädan utmstning förorsakar.

26.    (1) Då arbetstagarnas personliga kläder
kan förorenas med asbestdamm, bör arbets­
givaren i enlighet med nationella lagar eller
bestämmelser och i samråd med arbetstagar­
representanterna tillhandahålla lämpliga ar­
betskläder ulan kostnader för arbetstagaren,
vilka inte får bäras utanför arbetsplatsen.

(2) Arbetsgivare bör ge arbetstagare till­fredsställande information i lämplig form an­gående de hälsorisker för deras familjer eller


46


 


Prop. 1986/87; 125


others which could result from taking home dothing contaminated by asbestos dust.

(3) The handling and cleaning of used work dothing and special protective dothing should be cartied out under controlled condi­tions, as required by the competent author­ity, lo prevent the release of asbestos dust.

27.    (1) For workers who are exposed to
asbestos, double changing rooms, washing
facilities, showers and rest areas, as appro­
priate, should be provided.

(2) Adequale lime should be allowed, wiihin working hours, for changing, shower-ing or washing after the work shift, in accor­dance with national practice.

28.    (I) In accordance with national law
and practice, employers should dispose of
waste coniaining asbestos in a manner that
does not pose a health risk to the workers
concerned, including those handling asbestos
waste, or to the population in the vicinity of
the enlerprise.

(2) Appropriate measures should be taken by the competent authority and by employers to prevent pollution of the general environ­ment by asbestos dust released from the workplace.


andra som kan uppstå, om asbestförorenade kläder medföres hem.

(3) Hantering och rengöring av använda arbetskläder och särskilda skyddskläder bör ske under kontrollerade förhållanden enligt den behöriga myndighetens föreskrifter för att förhindra spridning av asbestdamm.

27.    (1) Dubbla omklädningsrum, tvättmöj-
ligheler, duschar och pausutrymmen bör ord­
nas på lämpligt sätl för arbetstagare som ut­
sätts för asbest.

(2) Tillräcklig lid bör avsättas på arbetstid för omklädning, dusch eller tvätt efler arbets­passet i enlighet med nationell praxis.

28.    (I) Arbetsgivare bör i enlighet med na­
tionell lagstiftning och praxis omhänderta as­
besthaltigt avfall på sådant sätl att del inte
utgör en hälsorisk för berörda arbetstagare,
innefattande personal som hanterar asbestav­
fall, eller för befolkningen i närheten av före­
taget.

(2) Lämpliga ätgärder bör vidtas av behörig myndighet och arbetsgivare för alt förebygga förorening av den allmänna miljön genom as­bestdamm som sprids från arbetsplatsen.


 


IV. Surveillance of the Working Environment and Workers' Health

29.    In cases determined by the competent aulhorily, the employer should make ar­rangements for systematic surveillance of concentration of airborne asbestos dust in the workplace and of the duration and level of exposure of workers to asbestos and for the surveillance of the workers' health.

30.    (I) The level of exposure of workers to asbestos should be measured or calculated in terms of lime-weighted average concentra­tions for a specific reference period.

 

(2)  The sampling and measurement of the concentration of airborne asbestos dust should be carried out by qualified personnel, using methods approved by the competent authority.

(3)  The frequency and extent of sampling and measurement should be related to the


IV. Övervakning av arbetsmiljön och arbets­tagarnas hälsa

29.   1 fall som bestäms av behörig myndig­hel bör arbetsgivaren vidta arrangemang för systematisk övervakning av halten luftburet asbestdamm pä arbetsplatsen och arbetsta­garnas exponering för asbest vad gäller var­aktighet och nivå samt för övervakning av arbetstagarnas hälsa.

30.   (1) Arbetstagarnas nivå av exponering för asbest bör mätas eller beräknas i termer av tidsvägda genomsnittliga halter under en särskild referensperiod.

 

(2)   Provtagning och mätning av halten luft­buret asbestdamm bör utföras av kompetent personal, varvid används metoder som god­känts av behörig myndighet.

(3)   Hur ofta provtagning och mätning skall förekomma och i vilken omfattning bestäms


47


 


Prop. 1986/87: 125


level of risk, to changes in the work pro­cesses or other relevant circumslances.

(4) In evalualing the risk the competent authority should take into considération the risk posed by all sizes of asbestos fibres.

31. (1) For the prevention of disease and funclional impairment related to exposure to asbestos, all workers assigned to work in­volving exposure to asbestos should be pro­vided, as appropriate, with —

(a)    a pre-assignment medical examination;

(b)   periodic medical examinations at ap­propriate intervals;

(c)    other tests and investigalions, in parti­cular chesl radiographs and lung function tests, which may be necessary to supervise their stale of health in relation to the occupa­tional hazard and lo identify early indicators of disease caused by asbestos.

 

(2)   The intervals between medical examin­ations should be determined by the compe­tent authority, taking into account the level of exposure and the workers' stale of health in relation lo the occupational hazard.

(3)   The competent authority should ensure that provision is made, in accordance with national law and practice, for appropriate medical examinations to conlinue to be avai­lable to workers after terminalion of an assig-menl involving exposure to asbestos.

(4)   The examinations, tests and investiga­lions provided for in subparagraphs (1) and (3) above should be carried out as far as pos­sible in working hours and should entail no cost to the worker.

(5)   Where the results of medical tests or investigalions reveal dinical or predinical ef­fects, measures should be taken prevent or reduce exposure of the workers concerned and to prevent further deterioration of their health.

(6)   Results of medical examinations should be used to determine health status with regard to exposure to asbestos and should not be used to discriminate against the worker.


med hänsyn till risknivå, förändringar i ar­betsprocesser eller andra relevanta omstän­digheter.

(4) Vid riskbedömningen bör behörig myn­dighel ta hänsyn till den risk som asbestfibrer av alla storlekar utgör.

31. (1) För att förebygga sjukdom och ned­satt andningsfunktion i samband med asbest­exponering bör alla arbetstagare som syssel­sätts i arbete där exponering för asbest före­kommer genomgå, beroende på vad som är lämpligt,

(a)    läkamndersökning före arbetets bör­jan;

(b)   periodisk läkarkontroll med lämpliga mellanrum;

(c)    andra prov och undersökningar, sär­skilt lungröntgen och lungfunktionsprov, som kan erfordras för att övervaka deras hälsotill­stånd i relation dll arbetsmiljörisken och för att identifiera tidiga tecken på sjukdom som orsakas av asbest.

 

(2)   Intervallerna mellan läkamndersök-ningar bör fastställas av behörig myndighet med hänsyn till exponeringsnivå och arbets­tagarnas hälsotillstånd i relation till arbets­miljörisken.

(3)   Behörig myndighet bör säkerställa att åtgärder vidtas i enlighet med nationell lag­stiftning och praxis för att ge arbetstagare tillgång till lämplig läkamndersökning även efter avslutat arbete som innebär exponering för asbest.

(4)   De undersökningar, prov och kon­troller som avses i (1) och (3) ovan bör ut­föras i möjligaste mån under arbetstid och ej medföra några kostnader för arbetstagaren.

(5)   Då resultaten av medicinska prov och undersökningar avslöjar kliniska effekter el­ler begynnande uppkomst av sjukliga föränd­ringar, bör åtgärder vidtas för att förebygga eller minska exponeringen av berörda arbets­tagare och för atl förhindra en ytterligare för­sämring av deras hälsa.

(6)   Resultat av läkamndersökningar bör användas för att fastställa hälsotillståndet med hänsyn till asbestexponering och bör inte användas mot arbetslagaren i diskrimine­rande syfte.


48


 


Prop. 1986/87; 125


(7)   The results of medical examinations should be used to help place the worker in a job which is compalible wilh the status of his health.

(8)   Workers subject to supervision of their health should have -

 

(a)   the right to confidentialiiy of personal and medical information;

(b)   the right to full and delailed explana-tions of the purposes and results of the su­pervision;

(c)   the right to refuse invasive medical procedures which infringe on their corporal integrity.

 

32.   Workers should be informed in an ade­quale and appropriate manner, in accordance with national practice, of the results of the medical examinations and receive individual advice concerning their health in relation to their work.

33.   When an occupational disease caused by asbestos has been detected by health sur­veillance, the competenl authority should be notified in conformity with national law and practice.

34.   When conlinued assignment to work involving exposure to asbestos is found to be medically inadvisable every effort should be made, consislenl with national conditions and practice, to provide the workers con­cerned with other means of maintaining their income.

35.   National laws or regulations should provide for the compensalion of workers who conlract a disease or develop a functional impairment related to occupational exposure to asbestos, in accordance with the Employ­ment Injury Benefits Convention, 1964.

36.   (1) The records of the moniloring of the working environment should be kept for a period of not less than 30 years.

(2) Records of the moniloring of exposure of workers as well as the sections of their medical files relevant to health hazards due to exposure to asbestos and chesl radio­graphs should be kepl for a period of not less than 30 years following terminalion of an as­signment involving exposure to asbestos.

37.   The workers concerned, their repre­
sentatives and the inspection services should


(7)   Resultat av läkamndersökningar bör vara lill hjälp när det gäller all sysselsätta arbetstagare i etl arbete som är lämpligt med hänsyn till vederbörandes hälsotillstånd.

(8)   Arbetstagare som är föremål för häl­soövervakning bör ha

 

(a)   rätt lill sekretesskydd i fråga om per­sonliga och medicinska uppgifter;

(b)   rätt all få fullsländig och utföriig för­klaring angående avsikten med hälsoöver-vakningen och resultaten från denna;

(c)   rätt atl vägra kränkande medicinska undersökningar som inkräktar på deras fysis­ka integritet.

 

32.   Arbetstagare bör informeras på lämp­ligt sätl enligt nationell praxis om resultaten av läkamndersökningarna och erhålla indivi­duell rådgivning angående deras hälsa i rela­tion till arbetet.

33.   Då en arbetsrelaterad sjukdom som or­sakats av asbest har upptäckts vid hälsokon­troll, bör behörig myndighet underrättas i en­lighet med nationell lagstiftning och praxis.

34.   Då fortsatt sysselsättning i arbete som innebär exponering för asbest anses olämp­ligt av medicinska skäl, bör varie ansträng­ning göras i enlighet med nationella förhållan­den och praxis för atl ge berörda arbetstagare andra möjligheter atl behålla sin inkomst.

35.   Nationella lagar eller bestämmelser bör föreskriva ersäUning lill arbetstagare som ådrar sig en sjukdom eller utvecklar nedsatt andningsfunktion i samband med yrkesmäs­sig exponering för asbest i enlighet med 1964 års konvention om förmåner vid yrkesskada.

36.   (1) Register över övervakningen av ar­betsmiljön bör bevaras minst 30 är.

(2) Register över övervakningen av arbets­tagares exponering för asbest liksom delar av deras journaler som gäller hälsorisker bero­ende på asbestexponering samt röntgenbilder från lungröntgen bör bevaras under minst 30 år efter del att ett arbete som innebär expone­ring för asbest har upphört.

37.   Berörda arbetstagare, deras represen­
tanter och inspeklionsmyndigheten bör ha


49


 


Prop. 1986/87; 125


have access to the records of the moniloring of Ihe working environment.

38.    In the case of closure of an underlak­ing, or after terminalion of engagement of a worker, records and information kepl in ac­cordance with Paragraph 36 above should be deposited in accordance with the directions of the competent authority.

39.    In accordance wilh the Tripartite De­claration of Principles concerning Mullina­tional Enlerprises and Social Policy, adopted by the Governing Body of the International Labour Office, a national or mullinational en­lerprise with more than one eslablishmenl should be required to provide safety mea­sures relating to the prevention and control of, and protection againsi, health hazards due to occupational exposure lo asbestos, with­out discrimination, to the workers in all its establishments regardless of Ihe place or country in which they are situated.


tillgång till register över övervakningen av arbetsmiljön.

38.    Om ett företag läggs ned eller en ar­betstagare slutar sin anställning, bör register och information som bevarats enligt punkt 36 ovan förvaras i enlighet med den behöriga myndighetens föreskrifter.

39.    I enlighet med den av internationella arbetsbyråns styrelse antagna trepartiska de­klarationen om riktlinjer rörande de multina­tionella företagen och arbetsmarknaden bör ett nationellt eller multinaUonellt företag med mer än ett arbetsställe åläggas atl utan åtskill­nad ordna med skyddsåtgärder för att före­bygga och kontrollera hälsorisker beroende på yrkesmässig exponering för asbest och för att skydda arbetstagare mol sådana risker på alla arbetsställen, oberoende av pä vilken plats eller i vilket land de är belägna.


 


V. Information and Education

40.   The competent authority should take measures to promote the training and infor­mation of all persons concerned with respect lo the prevention and control of, and protec­tion against, health hazards due to occupa­tional exposure to asbestos.

41.   The competent authority, in consulta­tion wilh the most representative organisa­tions of employers and workers concerned, should draw up suiiable educational guides for employers, workers and others.

42.   Employers should ensure that workers liable to be exposed to asbestos receive per­iodic training and instructions, at no cost to them, in a language and manner which are easily understood by them, on the effects of such exposure on health, on measures to be taken to prevent and control exposure to as­bestos, especially on cortect work praclices which prevent and control the formation and release of asbestos dust into the air and on the use of the general and personal protective equipment placed at the workers' disposal.

43.   Educational measures should draw at­tenlion to the particular danger to the health


V. Information och utbildning

40.    Behörig myndighet bör vidta åtgärder för att främja utbildning av och information till alla som Berörs i frågor angående förebyg­gande och kontroll av samt skydd mot hälso­risker beroende på yrkesmässig exponering för asbest.

41.    Behörig myndighel bör i samråd med de berörda mest representativa arbetsgivar-och arbetstagarorganisationerna utarbeta lämpliga utbildningshandböcker för arbetsgi­vare, arbetstagare och andra.

42.    Arbetsgivare bör säkerställa att arbets­tagare som kan komma atl utsättas för asbest kostnadsfritt erhåller återkommande utbild­ning och instruktioner, på elt språk och på ett sätt som de lätt kan förstå, angående effekter­na på hälsan till följd av sådan exponering, åtgärder för atl förebygga och kontrollera as­bestexponering, särskilt riktiga arbetsme­toder som förebygger och kontrollerar upp­komst och utsläpp av asbestdamm i luften saml angående användning av allmän och personlig skyddsutrustning som står till ar­betstagarnas förfogande.

43.    I utbildningsarbetet bör uppmärksam­het fästas vid den särskilda risk för arbetsta-


50


 


Prop. 1986/87: 125


of workers created by the combinalion of smoking and exposure to asbestos.

44. Employers' and workers' organisa­tions should lake positive action lo co-oper­ale in and coniribule to programmes of train­ing. information, prevention, control and protection in relation lo occupational hazards due lo exposure to asbestos.


garnas hälsa som uppstår genom en kombina­tion av rökning och exponering för asbest.

44. Arbelsgivar- och arbetstagarorganisa­tioner bör vidta konkreta åtgärder för alt samarbeta i fråga om och bidra till program för utbildning, information, förebyggande, kontroll och skydd med avseende på risker i arbetsmiljön som beror på exponering för as­best.


 


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987


51