Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

Ingela Mårtensson m. fl. (fp)
Flottbesök och kärnvapen

Mot.

1986/87

U405-410

Flottbesök och kärnvapen

Många människor i världen känner med fog stor oro inför de ständigt växande
kärnvapenarsenalerna i öst och väst. Det är viktigt att vi i Sverige klart tar
avstånd från en kärnvapenupprustning, liksom att vi tar människors oro för
kärnvapen på allvar. Sverige har avstått från kärnvapen. Den svenska regeringen
har vid flera tillfällen sagt sig vilja arbeta för en kärnvapenfri zon i
Norden. Enligt svensk princip får kärnvapen inte införas i landet.

Mot denna bakgrund borde det vara självklart för den svenska regeringen
att vid utländska militärbesök försäkra sig om att besökarna inte medför
kärnvapen när de gästar Sverige. En sådan praxis vore ett sätt att demonstrera
politisk vilja till nedrustning. Det räcker inte med att som i dag enbart
utgå ifrån att besökande nationer respekterar vår inställning i denna fråga.

I Göteborg har frågan ställts på sin spets då kommunstyrelsen beslutat att
inte ställa upp som värd vid utländska flottbesök om inte garantier lämnas för
att inga kärnvapen finns ombord. Inom flera svenska hamnstäder finns
opinioner för att följa Göteborgs exempel.

Principiellt sett är det enligt vår mening bättre att beslut i dylika ärenden,
som i första hand är av utrikespolitisk natur, fattas av regeringen och inte av
kommunerna. Olika beslut inom olika delar av Sverige kan försvåra våra
internationella relationer. Därför borde regeringen skärpa sina krav när det
gäller att se till att våra hamnar är kärnvapenfria.

Nya Zeeland har sedan 1984 deklarerat att man inte accepterar kärnvapenmakternas
princip att vid förfrågan om kärnvapen varken bekräfta eller
förneka att man har kärnvapen ombord. I början av februari 1985 planerade
USA ett flottbesök på Nya Zeeland men fick inte tillstånd att komma, då
premiärministern bedömt att fartyget skulle kunna ha kärnvapen ombord.
Nu förbereds en särskild lagstiftning som bl. a. uttryckligen förbjuder besök
av fartyg med kärnvapen i landets hamnar. Förslaget går ut på att premiärministern
avgör vilka fartyg som utifrån denna synpunkt kan accepteras som
besökare. En expertgrupp bistår med information och råd i frågan. Sverige
bör följa Nya Zeelands exempel.

1

1 Riksdagen 1986187. 3 sami. Nr U405-410

Hemställan Mot. 1986/87

U405

Med hänvisning till ovanstående hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen sägs om krav på tillstånd från svenska regeringen vid utländska
flottbesök,

2. att riksdagen föreslår att regeringen i detta ärende tar initiativ
till överläggningar med andra kärnvapenfria stater för att nå en gemensam
policy.

Stockholm den 26 januari 1987

Ingela Mårtensson (fp)

Charlotte Branting (fp) Kerstin Keen (fp)

Ylva Annerstedt (fp)

2