Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande

1986/87:33

om ändring i lagen om immunitet och privilegier i

vissa fall, m.m.                                     {33

(prop. 1986/87:111)

Propositionen

I proposition 1986/87:111 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att riksdagen dels godkänner att Sverige tillträder ett i Darmstadt den 1 december 1986 dagtecknat protokoll om privilegier och immunitet för Europeiska organisafionen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT), dels antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet

Utskottet finner inte anledning till erinringar mot förslagen i proposifionen.

Hemställan

Utskottet hemställer

1.       att riksdagen godkänner att Sverige fillträder det i Darmstadt den
1 december 1986 dagtecknade protokollet om privilegier och immuni­
tet för Europeiska organisafionen för utnyttjande av meteorologiska
satelliter,

2.       att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget
fill lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Stockholm den 5 maj 1987

På justitieutskottets vägnar

Karin Ahrland

Närvarande: Karin Ahrland (fp), Lars-Erik Lövdén (s), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Björn Körlof (m), Helge Klöver (s), Gunilla André (c), Ulla-Britt Åbark (s), Sven Munke (m), Hans Göran Franck (s), Birthe Sörestedt (s), Elving Andersson (c), Bengt-Ola Ryttar (s), Eva Johansson (s), Göran Ericsson (m) och Lars Sundin (fp).

1 Riksdagen 1986/87. 7saml. Nr 33


 


aotab   Stockholm 1987


12937