Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1985/86: 141                           

med anledning av vissa beslut fattade av  

                                                   Prop.

internationella arbetskonferensen vid dess 1985/86:141

sjuttioförsta möte

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 20 mars 1986 för de åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Anna-Greta Leijon

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionerna (nr 160) om arbets­marknadsstatistik och (nr 161) om förelagshälsovård. Genom propositio­nen ges riksdagen även tillfälle all yttra sig över de av ILO antagna rekommendationerna (nr 170) och (nr 171) i samma ämnen saml ILO; s resolution om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet.

1    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 141


 


Arbetsmarknadsdepartementet                 Prop. 1985/86: i4i

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 mars 1986

Närvarande; statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Leijon, Hjelm-Wallén, Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist

Föredragande; statsrådet Leijon

Proposition med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioförsta möte

1 Inledning

Genom sin anslutning lill Nafionernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO;s beslutande församling - internationella arbetskonferensen -sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligl arlikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd atl ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation, avsedd atl övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men ulan den bindande karaktär som tillkommer en rafificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, l.ex. då del gäller en begäran om utredning, brukar del ges formen av en resolu­tion.

Inom ett år eller högst arton månader från avslutandet av etl konferens­sammanträde skall varje medlemsstat förelägga landels lagstiftande för­samling antagna konventioner och rekommendationer för lagsfiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet atl underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidta­gits för atl uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens sjuttioförsta möte hölls i Geneve den 7-25 juni 1985.

Sverige dellog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delegation, dvs. två regerings-, ett arbelsgivar- och ett arbetslagarombud samt etl antal experter.'

' Genom beslut den 9 maj  1985 utsåg regeringen följande personer att delta i

konferensen som ombud, nämligen

för regeringen: departementsråden i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson

och Lars Ettarp,

för arbetsgivarna; direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Holten:

för arbetstagarna: internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Erik

Karlsson.


 


1985 års arbetskonferens antog dels en konvention (nr 160) och en Prop. 1985/86: 141 rekommendation (nr 170) om arbetsmarknadsstatistik, dels en konvention (nr 161) och en rekommendation (nr 171) om förelagshälsovård. Vidare antog konferensen bl. a. en resolution om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet. Texterna på engelska och svenska lill dessa fem instrument bör fogas som bUaga 1-5 lill regeringsprotokollel i detta ärende.

Jag anhåller att få anmäla frågan om godkännande av konventionerna nr 160 och 161 saml tillämpning av rekommendationerna nr 170 och 171 samt att i korthet få redogöra för resolutionen. I fråga om resolutionen har jag samrått med statsrådet Gradin.

Jag vill i detta sammanhang även få anmäla all jag avser uppdra åt ILO-kommillén alt på nytt pröva förutsättningarna för en svensk ratifikation av ILO;s konvention (nr 138) om minimiålder, antagen av arbetskonferensen år 1973 och redovisad för riksdagen i prop. 1974:6, saml alt efter kommit­téns behandling återkomma i ärendet.

2 Konventionen och rekommendationen om arbetsmarknadsstatistik

2.1 Bakgrund

Internationella arbetskonferensen antog år 1938 konventionen (nr 63) om arbelslöne- och arbetstidsslatistik. Den skulle tjäna som grund för förbätt­ring och utvidgning av nationell statistik över löner och arbetstid och främja dess internationella jämförbarhel. Konventionen omfattar tre hu­vudavsnitt, nämligen statistik rörande genomsnittliga arbetsförtjänster och faktiska arbetsfimmar i gruv- och tillverkningsindustrierna (del II), stali-sfik rörande fidlönesatser och normalarbetslimmar i gruv- och tillverk­ningsindustrierna (del III) samt statistik rörande löner och arbetstid i jordbruket (del IV).

Vid anslutning till konventionen nr 63 har ett land kunnat utesluta antingen del II eller del III men inte båda delarna. Även del IV har kunnat uteslutas, ensam eller tillsammans med del II eller del III.

Sverige ratificerade konventionen år 1939 med förbehåll för dess del III (prop. 1939:16). Endast 35 länder har ratificerat konventionen. Av dessa har bara 17 tillträtt den i alla dess delar, medan sex endast tillträtt en av de tre huvuddelarna.

ILO: s styrelse beslöt i november 1982 att på dagordningen för 1984 års arbetskonferens föra upp frågan om en eventuell revision av konventionen nr 63. Konventionen ansågs föråldrad såväl till omfattning som innehåll. Samtidigt som den endast läcker några av arbetsmarknadsstatistikens om­råden och då enbart för några näringar, preciserar den detaljer som inle svarar mot aktuella statistikbehov och mol tillgängliga data.

Som elt led i förberedelsearbetet inför förslaårsbehandlingen av ämnet arbetsmarknadsstatistik år 1984 anmodade ILO medlemsstaterna atl be­svara ett av arbetsbyrån utarbetat frågeformulär. ILO-kommittén tillstyrk-


 


te i sitt remissvar revision av konventionen nr 63 för all den bättre skulle Prop. 1985/86: 141 svara mot nuvarande förhållanden och behov av statislik. Kommittén ville dock inle förorda en ny konvention med den mycket ambitiösa upplägg­ning som arbetsbyrån förberett. Kommittén ansåg att en ny konvention borde omfatta endast väsentliga basdala medan regler om mer detaljerad statislik borde las in i en kompletterande rekommendation.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog internationella arbetskonferen­sen år 1985 föreliggande konvention (nr 160) och rekommendation (nr 170) om arbetsmarknadsstatistik. Konventionen antogs med röstsiffrorna 422 för, ingen emot och sju nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings-, som arbelsgivar- och arbelstagarrepresenlanterna för konven­tionen. Rekommendationen antogs med 414 röster för, ingen emot och tre nedlagda. Samfiiga svenska ombud röstade för rekommendationen.

Yttrande över instrumenten har avgelts av ILO-kommittén som i sin lur har inhämtat yttranden från arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddssty­relsen (ASS), statens föriikningsmannaexpedition, statistiska centralbyrån (SCB), Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen.

2.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

De nya slalislikinslrumenten som således getts formen av en konvention kompletterad med en rekommendation syftar i första hand lill att ange en minimistandard för arbetsmarknadsstatistiken i respektive land. De preci­serar målen för uppbyggnadsarbetet på området. I andra hand syftar de till en internationell jämförbarhet inom arbetsmarknadsstatistiken; enligl ILO-kommilténs bedömning är de dock alltför generellt formulerade för all vara effektiva i detta avseende. För den internationella jämförbarhelen är de riktlinjer som under årens lopp utarbetats inom ILO: s ram av de internationella arbetsmarknadsstatistikerkonferenserna (ICLS) och av andra internationella statistiska organ av större betydelse genom sina mer långtgående preciseringar av periodicitel, definitioner, klassificeringar m.m. Kommittén ansluter sig fill denna uppdelning av funkfioner mellan instrumenten och anser inte att de mer preciserade riktlinjerna förtar värdet av konventionen och rekommendationen.

Jämfört med 1938 års konvention innebär konventionen nr 160 en vä­sentlig utvidgning av de statistikområden som bör ingå i medlemsländernas arbetsmarknadsstatistik. I arfikel 1 uppräknas de nio ämnesområden, som konventionen omfattar och för vilka ratificerande medlemsstater förbinder sig all successivt efter förmåga bygga ut grundläggande arbetsmarknads­statistik. I artiklarna 7-15 anges sedan för respektive område vilken omfattning statistiken skall ha. För vart och ett av de nio områdena innehåller rekommendationen i sin tur preciseringar av statistikens perio­dicitel och klassificeringar m. m.


 


ILO-kommittén konstaterar all frågan om vilken grad av åtaganden en Prop. 1985/86:141 ratifikation medför regleras i konvenfionens arlikel 16, vari fastställs atl varje medlemsstat som ratificerar konventionen skall godta dess skyldig­heter vad avser minst en av artiklarna 7-15, dvs. i fråga om minst ett ämnesområde. I samband med ratifikationen skall anges den eller de av artiklarna 7-15 för vilka skyldigheterna godtas.

Medlemsstat som ratificerar konventionen men inle godtagit skyldighe­terna i fråga om samtliga nio ämnesområden kan senare anmäla till ILO: s generaldirektör alt den godtar skyldigheterna i fråga om ytteriigare områ­den. Även för de områden, i fråga om vilka skyldigheterna inle godtas, skall dock redogörelser lämnas i de tillämpningsrapporter som länderna fortsättningsvis är skyldiga alt lill följd av en ratifikation lämna enligt artikel 22 i ILO: s stadga.

Arlikel 17 anger vidare alt det är tillåtet alt inledningsvis begränsa omfattningen av den statistik som avses i godtagna artiklar (7-15). En sådan begränsning kan avse kategorier av arbetstagare, arbetsmarknads-sektorer, näringsgrenar eller geografiska områden. Om ett land begagnar denna möjlighet till begränsningar skall detta redovisas i den första tillämp­ningsrapport som enligt stadgans artikel 22 lämnas efter konventionens ikraftträdande. Dessutom erbjuder arlikel 17 möjlighet att efter anmälan till ILO: s generaldirektör med etl års varsel införa begränsningar i den tekniska omfattningen av statistiken enligl godtagna artiklar.

Utöver den sedvanliga möjligheten alt säga upp ILO-konvenlioner efter tioårsperioder efter deras ikraftträdande medges i arlikel 21 även en möj­lighet atl efter femårsperioder återkalla godtagandet av skyldigheter i fråga om en eller flera av artiklarna 7-15. Minst en av artiklarna måste dock fortfarande godtas för att konventionen inte skall behöva sägas upp.

ILO-kommittén välkomnar denna möjlighet all återkalla etl godtagande av skyldigheter. Just en sådan möjlighet atl dra fillbaka en eller flera -dock inte alla - av artiklarna 7—15, som tidigare accepterats, vid förändra­de nationella förutsättningar efterlystes i ILO-kommilténs yttrande över förslagel till konvention. Sådana förändringar kan härröra från en föränd­rad behovsbild eller från de tekniska eller ekonomiska utgångspunkterna för den statliga statistikproduktionen.

Genom att konventionens bestämmelser sålunda medger successiv an­slutning lill de statistikområden som omfattas av konventionen, att tillämp­ningen i fråga om de områden som anges i ratifikationen inledningsvis kan begränsas lill all avse vissa kategorier arbetstagare, sektorer, närings­grenar eller geografiska områden samt genom möjligheten all återkalla en eller flera tidigare accepterade artiklar finner ILO-kommittén att kraven på flexibilitet i syfte atl uppnå en hög anslutning väl har tillgodosells.

Konventionen innehåller i övrigt artiklar om atl de senaste standarder
och riktlinjer som fastställts inom ramen för ILO skall beaktas (art. 2) och
om samråd med arbelsgivar- och arbetstagarorganisationer (art. 3), vilket
stämmer med SCB: s praxis i dag. Inget i konvenfionen skall medföra
skyldighet atl publicera eller yppa dala som kan avslöja information om
enskilda individer, hushåll, arbetsställen eller förelag (art. 4). Konven­
tionen föreskriver att medlemsstat skall delge ILO den sålunda publicera-
     5


 


de statistiken samt informafion om publiceringen (art. 5). Vidare anges Prop. 1985/86: 141 (art. 6) att detaljerade beskrivningar av källor, begrepp, definitioner och metoder skall utarbetas och uppdateras, delges ILO samt publiceras av behörig nationell myndighet. I praktiken ställer dessa två artiklar stora krav på distribution till ILO av en betydande mängd statistiska publika­tioner saml på dokumentation.

Avgörande för om och i vilken utsträckning Sverige kan ratificera kon­ventionen är sålunda vilken statistik som finns eller planeras för atl mot­svara kraven i artiklarna 7-15, avseende nio olika ämnesområden. Den alldeles övervägande delen av denna statistik är SCB ansvarig för och ILO-kommittén har i sitt yttrande artikel för artikel angivit hur dessa kan uppfyllas, vilket redovisas i avsnitt 2.3 och 2.4.

2.3 Konventionens krav avseende de nio statistikområdena samt kompletterande anvisningar i rekommendationen

Artikel 7 i konventionen behandlar löpande statistik över förvärvsarbetan­de befolkning, sysselsättning, arbetslöshet och synlig undersysselsällning. Artikelns krav tillgodoses genom de månadsvisa arbelskraflsundersök-ningarna (AKU) och rekommendationens anvisning (punkt 1(1)) om åriig statistik är därmed också väl tillgodosedd. Likaså är rekommendationens anvisning (punkt 1(2)) om klassificering efter kön, ålder och näringsgren tillgodosedd i AKU. En marginell notering är att åldersgruppen 65-74 år avses undersökas endast en gång per år och atl åldersgruppen 75 år och däröver inte alls omfattas.

Artikel 8 behandlar statistik över den förvärvsarbetande befolkningens struktur och fördelning. Rekommendationen (punkt 2(1)) anger en periodi­citel om minst en gång vart tionde år. Den statistik som här avses är av den karaktär som vanligtvis ingår i folkräkningar, i Sverige i folk- och bostads­räkningar (FoB). FoB har i Sverige normalt gjorts vart femte år, senast 1985. FoB 85 bygger när det gäller sysselsätlningsdata på del årliga syssel-sältningsregisler som upprättas på basis av underlag från skatteadministra­tionen, i första hand kontrolluppgifterna från arbetsgivarna. Delta register ger underlag för de sysselsattas klassificering efter näringsgren. I en tradi­tionell blanketlinsamling från allmänheten har dessutom insamlats vissa uppgifter av intresse i sammanhanget, nämligen om yrke beträffande dem som betraktas som sysselsatta under mätveckan.

FoB 85 motsvarar kravet i artikel 8 med undantag för de arbetslösa som ingår i artikelns begrepp "förvärvsarbetande befolkning" men inte omfat­tas av FoB 85. Några förutsättningar för atl ta med denna kategori i det åriiga sysselsättningsregistrel föreligger inle, då uppgifter om de arbetslösa med i detta sammanhang rimlig kvalitet inte kan hämtas från andra källor. Det råder för övrigt stor osäkerhet om eventuella framtida folk- och bo­stadsräkningars innehåll och utformning. Arlikel 8 kan således godtas med tillämpning av artikel 17 beträffande kategorin arbetslösa.

Rekommendationens anvisning (punkt 2(2)) om klassificeringar kan till­
godoses bortsett från yrkesgrupp (eller kvalifikalionsnivå) respektive sys-
selsättningsslalus. Yrkesuppgifter finns som nämnts i FoB 85, men del är
      6


 


oklart om någon motsvarande insamling kominer all äga rum år 1990 eller i Prop. 1985/86: 141 eventuella kommande FoB-ar. Det har också diskuterats all hämta yrkes­uppgifter för de förvärvsarbetande från olika administrativa och löneslalis-tiska material, men denna lösning har ej bedömts lämplig på grund av stora olikheter i kla.ssificeringssystemen och av andra kvalitelsbrister. Inte hel­ler klassificering efter "sysselsättningsslalus (såsom arbetsgivare, egen­företagare, anställd, oavlönad medhjälpande familjemedlem, medlem av producentkooperaliv)" är möjlig atl göra med nuvarande uppläggning av statistiken. De två sistnämnda kategorierna omfattas ej av sysselsättnings­registrel och en särredovisning av arbetsgivare och egenföretagare från anställda kan för närvarande inte göras med tillfredsställande resultat. Några planer på förändring härvidlag föreligger inle heller.

Artikel 9 föreskriver i punkt 1 löpande statistik över genomsnittlig ar­betsförtjänst och arbetstid och i punkt 2, där så är lämpligt, statistik över lönesatser och normal arbetstid. Statistiken skall omfatta alla vikliga kate­gorier av anställda (punkt I) resp. vikliga yrken eller yrkesgrupper (punkt 2) saml "alla vikliga" (punkt 1) resp. "vikliga" (punkt 2) näringsgrenar. Den skall vara representativ för hela landet. Rekommendafionen anger en periodicitel om minst en gång per år. ILO-kommittén tolkar artikeln så att del primära målet för lönestatistik är den statistik som nämns i punkt 1 över genomsnittlig arbetsförtjänst och arbetstid (faktisk eller betald). I punkt 2 anges substitut för denna typ av statistik. Statistik över lönesatser, dvs. enligt avtal eller andra överenskommelser stipulerade löner (tarifflö­ner, normallöner, minimi- resp. maximilöner), och normal arbetstid skall sammanställas där så är lämpligt.

SCB: s löpande årliga lönestatistik omfattar både privat och offentlig sektor och bygger vad gäller privat sektor i stor utsträckning på material som insamlats av arbelsmarknadsparter; del kompletteras sedan av direkl-insamlat material. Denna statistik tillgodoser i huvudsak konventionens krav i artikel 9, punkt I. ILO-kommittén finner del angelägel atl Sverige i sin ratifikation av konventionen kan inkludera det viktiga lönestalistikom-rådet. I anslutning till godtagandet av arlikel 9 bör dock ovan redovisade tolkning av artikeln återges, dvs alt statistik över lönesatser och normal arbetstid (punkten 2) ej är ett mål i sig och ej behöver sammanställas om så ej är lämpligt. Denna tolkning finner också stöd i de resonemang som fördes i arbetskonferensens utskott för arbetsmarknadsstatistik.

Vissa kategorier, t. ex. minderåriga, kan ligga utanför statistiken liksom vissa mindre näringsgrenar inom främst tjänstesektorn, men detta synes vara helt förenligt med konventionens krav med tillämpning av artikeln 17. Om SCB, med hänsyn till de ekonomiska resurserna, skulle komma all övergå från löpande årliga till inlermittenla undersökningar (l.ex. vartan­nat år) för vissa näringsgrenar torde detta enligt kommittén inle heller vara ett hinder för godtagande av artikeln: anvisningen om årlig statistik finns i rekommendationen.

Rekommendationens anvisning om klassificeringar i punkt 3 resp. 4 kan tillgodoses av nuvarande statistik.

Artikel 10 föreskriver statistik över lönestruktur och lönespridning inom
vikliga näringsgrenar. Enligl rekommendationen, punkt 5(1), bör sådan
         7


 


statislik göras regelbundet, om möjligt vart femte år. Den statistik del här Prop. 1985/86: 141 är fråga om förutsätter tillgång lill och bearbetningar av lönedala för enskilda individer. I den löpande årliga lönestatistiken finns sådant under­lag för större delen av arbetsmarknaden. Sålunda är hela den offentliga sektorns lönestatistiska material individbaserat liksom större delen av den privata sektorns. SCB har däremot, enligt gällande samarbetsavtal med olika organisationer, inle tillgång till dala i form av individuppgifter för den viktiga gruppen industriarbetare. Delta till trots finner ILO-kommittén atl arlikel 10 kan godtas med tillämpning av artikel 17 beträffande kategorin industriarbetare.

Artikel 11 behandlar statislik över arbetskraftskostnader, omfattande vikliga näringsgrenar. Rekommendationen anger i punkt 6 en periodicitel om minst en gång vart femte år. Den anger också alt statistiken bl.a. bör innehålla uppgifter om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansätt­ning.

Enligl ILO-kommilténs tolkning innebär konventionen, mol bakgrund också av vad som anges i rekommendationen, långtgående krav på detalje­rade undersökningar av intermiltenl karaktär. En sådan statistik görs inte av SCB i dag. Den löpande arbelskostnadsindex för industrianställda, som SCB utarbetar, har elt mer begränsat innehåll än konventionens intention.

Det skall dock anföras alt den officiella lönestatistiken innehåller erfor­derliga uppgifter över främst lönedelen, som är en stor del av de totala arbetskraftskostnaderna, men för andra slag av arbetskraftskostnader sak­nas statislik eller kan endast göras grova schablonskatlningar.

Skyldigheterna i denna artikel synes därför inte kunna godtas.

Artikel 12 behandlar konsumentprisindex. Artikeln föreskriver bl.a. atl index skall avse betydelsefulla befolkningsgrupper eller den totala befolk­ningen. Rekommendationen anger i punkt 8 en periodicitel av om möjligt en gång i månaden eller åtminstone en gång var tredje månad.

SCB utarbetar konsumentprisindex varje månad och index avser den totala konsumtionen. Härmed är artikelns krav tillgodosedda. De anvis­ningar som finns i rekommendationens punkt 7, 9 och 10 om publicering bl.a. för viktiga grupper av konsumtionsposler, om revidering av viktsy-slem och om varuurval för prisnoteringar är också tillgodosedda av del nuvarande systemet för konsumentprisindex.

Artikel 13 föreskriver statistik över hushållens alternativt familjernas utgifter och, där så är möjligt, också inkomster. Statisfiken skall bl.a. omfatta alla typer och storleksgrupper av privata hushåll eller familjer. Enligl rekommendationen, punkt 11(1), bör den göras minst en gång vart tionde år.

Artikelns krav på utgiftsstatistik tillgodoses genom SCB; s inlermittenla
undersökningar av hushållens utgifter. Sådana undersökningar görs på
urvalsbasis och avses, enligt SCB:s i anslagsframställningen för 1986/87
framlagda förslag, göras vart tredje år. För närvarande pågår en undersök­
ning avseende år 1985. Rekommendationens anvisningar om statistikens
innehåll och klassificeringar i punkt 11(2) fillgodoses också, även om
klassificeringen efter utgiftsklass är bristfällig. Utgiftsklassen bör avse
årsulgifler och dessa kan för merparten av konsumtionen endast grovt
          ?

skallas genom att multiplicera en månads utgifter med 12.


 


Artikelns krav på inkomslslalistik tillgodoses i första hand genom Prop. 1985/86: 141 SCB; s årliga inkomstfördelningsundersökningar, som görs på urvalsbasis. Rekommendationens anvisningar om statistikens innehåll och klassifice­ringar i punkt 11(2) tillgodoses väl genom denna statistik. Även den åriiga inkomst- och förmögenhetsstatisliken, som är en totalundersökning, är väl ägnad atl tillgodose konventionens krav och rekommendationens anvis­ningar, även om denna statistik inte är lika utvecklad när det gäller olika inkomstbegrepp, hushållsbegrepp och klassificeringar.

Artikel 14 föreskriver statistik över arbetsolycksfall (punkt t) och, så långt som möjligt, över arbetssjukdomar (punkt 2). Enligl rekommendatio­nen bör den vara minst årlig.

Den officiella arbetsskadeslalisliken (över arbetsolycksfall och arbets­sjukdomar saml även olycksfall vid färd lill eller från arbetet; de senare omfattas dock inte av konventionen) produceras i samarbete mellan SCB och ASS. Statistiken bygger på ASS informationssystem om arbetsskador (ISA) och utarbetas halvårs- och årsvis.

ILO-kommillén finner i likhet med ASS och SCB atl de i konventionen uppställda kraven avseende statistikens omfattning och vad som i rekom­mendationen anges beträffande periodicitel och indelningsgrunder (punkt 12(1) och 13(1) resp. 12(2) och 13 (2)) uppfylls väl i den svenska arbetsska-deslalistiken.

Artikel 15, slutligen, behandlar statistiken över arbetskonflikter. Den bör enligl rekommendationen (punkt 14(1)) göras minst åriigen. Enligl statens föriikningsmannaexpedition, som ansvarar för denna statistik, finns inga hinder för att godta denna arlikel eller all följa rekommendatio­nens anvisningar om klassificering efter åtminstone näringsgren.

o

2.4 Återstående punkter i rekommendationen

Rekommendationen innehåller, förutom ovan redovisade preciseringar av statistiken inom konventionens nio ämnesområden, en punkt om produkti-vitetsstatistik samt fem punkter om statistisk infrastruktur.

Punkt 15 i rekommendationen behandlar statistik över produktivitet; sådan statistik bör successivt byggas ut och sammanställas samt omfatta vikliga näringsgrenar. SCB utarbetar för närvarande produklivitelsstali-slik endast för industrin. Produktivitetsstalistik är förknippad med stora definitions-, mät- och metodproblem, vilket också framhållits under till­komsten av de nya instrumenten. Svårigheterna är inle minst påtagliga när del gäller tjänstenäringarna och den offentliga sektorn. För all utveckla en meningsfull produkliviletsslatistik för nu ej täckta områden erfordras ett omfattande utredningsarbete. ILO-kommittén noterar all området produk-tivilelsstatislik kom all ingå endast i rekommendationen och inte också i konventionen, ett förslag som livligt diskuterades i konferensens utskott för arbelsmarknadsstatisfik.

Punkt 16 anger att medlemsstaterna bör successivt bygga upp en lämplig statistisk infrastruktur. Denna bör huvudsakligen innehålla: a) etl arbetsställe- eller företagsregister för urval och för uppgiflsinsam-

lingar; SCB; s centrala förelags- och arbetsställeregisler synes väl mol-   9

svara detta krav.


 


b)   ett samordnat system för genomförande av uppgifisinsamlingar från arbetsställen eller företag; ILO-kommittén hänvisar här till SCB:s av­delningar för föreiagsstalistik och för arbetsmarknadsstatistik, till na­tionalräkenskapssystemet som ram för den ekonomiska statistiken med bl. a. samordnade enheter, begrepp och klassificeringar samt till syste­met för samordnade företagsurval.

c)   en kapacitet atl genomföra en fortlöpande och samordnad serie av nationella undersökningar av hushåll eller enskilda; ILO-kommittén hänvisar här främst lill den kompelens som finns hos SCB; s utrednings­institut för statistik om levnadsförhållanden och intervjuarenhet.

d)    tillgång för stafistiska ändamål fill administrativa register (med iaktta­
gande av lämpliga skyddsanordningar för deras konfidentiella behand­
ling); ILO-kommillén anför i detta avseende att administrativa register
är väsentliga underiag för statistikproduktionen inom arbetsmarknads­
området, såväl på SCB som på andra statistikproducerande myndighe­
ter.

Punkt 17 anger atl standarder för klassificeringar bör fastställas och att alla berörda organ bör uppmuntras atl eflerieva dessa standarder.

Punkt 18 anger atl åtgärder bör vidtas för alt samordna statistik som sammanställts enligl rekommendationen från olika källor och av olika organ. ILO-kommittén understryker det angelägna i dessa båda punkter och erinrar om SCB; s arbete med och ansvar för statistiska standarder och om SCB: s roll som samordningsorgan i den statliga statislikproduktionen med uppgift att även verka för samordning med annan statislikproduklion. SCB: s väl etablerade samarbete med arbetsmarknadens parter och med myndigheter med intressen på arbetsmarknadsstatistikens område syftar bl. a. till en ökad samordning.

Punkt 19 anger alt internationella rekommendationer, standarder och riktlinjer bör beaktas, vilket, som redan nämnts, stämmer med SCB:s praxis idag. Det är enligt ILO-kommillén angeläget atl arbelsgivar- och arbetstagarorganisationerna ges tillfälle att tillsammans med de statistik-producerande myndigheterna aktivt medverka när internationella normer för arbetsmarknadsstatistiken utarbetas eller revideras.

Punkt 20 tar upp möjligheten till bistånd från ILO vid utformning eller revidering av begrepp, definitioner och metoder och föranleder ingen kommentar.


Prop. 1985/86:141


 


2.5 Föredraganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 160. I sam­band med ratifikationen anges att Sverige godtar konventionens skyldigheter i fråga om artiklarna 7-10 och 12-15. Beträffande artikel 9 anges all ett godkännande är avhängigt av den tolkning som redovisats ovan.

ILO-rekommendationen nr 170 påkallar ingen åtgärd från statsmak­ternas sida.


10


 


ILO-kommitténs förslag: Har redovisats i avsnitt 2.2-2.4 och överens-     Prop. 1985/86: 141 stämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har ingen-fing all invända mot alt Sverige ratificerar konventionen. Dock bör den i konventionens artikel 16 angivna möjligheten lill undantag/förbehåll ut­nyttjas. För etl ämnesområde, arbetskraftskostnader (artikel 11), bör för närvarande konventionens skyldigheter inte godtas. Den nya konven­tionen och rekommendationen reviderar 1938 års konvention (nr 63) om arbetslöne- och arbelstidsstafistik. En svensk rafifikation av konventionen nr 160 innebär atl den gamla konventionen upphör all gälla för Sveriges del, vilket ILO-kommittén i sig anser vara en fördel.

Rekommendationen och dess specifikafionerav statistikens periodicitel, klassificeringar, innehåll och metoder i övrigt kan enligt ILO-kommittén i huvudsak följas - utom för arbetskraftskostnader - liksom vad som sägs om stafistisk infrastruktur. ILO-kommillén noterar i delta sammanhang med tillfredsställelse alt rekommendationen anvisar alt så gott som samllig statistik bör klassificeras efter kön.

Skälen för mitt förslag: Jämfört med flertalet andra länder torde Sverige ligga på en hög nivå vad gäller såväl statistikens omfattning som dess kvalitet. Som framgår ovan torde huvudparten av de nya ILO-inslrumen-tens krav kunna tillgodoses. Den svenska statistiken är i flertalet fall mer frekvenl, mer omfattande och mer detaljrik än vad som krävs. Endast ifråga om elt av de nio olika ämnesområdena i konvenfionen, nämligen arbetskraftskostnader, uppfyller Sverige enligl min bedömning inle kon­ventionens krav.

Jag finner således inga hinder föreligga mol en svensk ratifikation av ILO: s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik. För etl ämnesom­råde, arbetskraftskostnader (arlikel 11), bör visserligen för närvarande konventionens skyldigheter inte godtas, men de kan godtas för övriga ämnesområden. Beträffande vissa av dessa områden kan dock begränsade kategorier behöva undantas tills vidare. Någol ställningstagande i denna del är inle nödvändigt förrän Sverige första gången skall rapportera till inlernafionella arbetsbyrån om fillämpningen av konventionen. Däremot bör redan i samband med ratifikationen anges all ett godkännande av artikel 9 (lönestatistik) är avhängigt av den tolkning som redovisats ovan.

Vad gäller rekommendationen anser ILO-kommillén atl Sverige utan att några särskilda åtgärder vidtas i stort sett följer denna. Jag delar denna uppfattning.

3 Konventionen och rekommendationen om företagshälsovård

3.1 Bakgrund

Internationella arbetskonferensen antog år 1959 en rekommendation (nr
112) om företagshälsovård. Denna förelades riksdagen genom prop.
1960:22, varvid anmäldes atl arbelarskyddsslyrelsen fåll i uppdrag all
                     \\


 


pröva i vad mån rekommendationens principer borde komma till uttryck i     Prop. 1985/86: 141 styrelsens anvisningar.

Är 1959 antog arbetskonferensen dessutom en resolution, vari ILO; s styrelse anmodades föra upp ämnet företagshälsovård som en särskild punkt på konferensens dagordning i syfte att anta en konvention. Ett krav med samma innebörd restes i en resolution som antogs av arbetskonferen­sen år 1967. En av ILO tillsalt arbetsgrupp med uppgift atl göra en översyn av internationella normer på arbetslivels område lade år 1979 fram sin slutrapport i vilken man bl. a. föreslog att den existerande rekommendatio­nen skulle omarbetas till en konvention. År 1982 fattade ILO: s styrelse beslutet all föra upp ämnet förelagshälsovård på arbetskonferensens dag­ordning.

I sill svar på internationella arbetsbyråns frågeformulär förordade Sveri­ge utarbetande av en konvention kompletterad med en rekommendation.

Vid förslaårsbehandlingen under arbetskonferensen år 1984 fördes en livlig debatt om del nya instrumentets form i det särskilda utskott som hade atl behandla ämnet. Arbelstagargruppen och flertalet regeringsrepre-sentanler, däribland de nordiska ländernas, argumenterade för såväl en konvention som en rekommendation. Arbelsgivargruppens talesman före­språkade enbarl en rekommendation i ämnet. Voteringen i utskottet gav klar majoritet för en konvention kompletterad med en rekommendation, vilket också blev arbetskonferensens beslut.

Överläggningarna i konferensulskottet under andraårsbehandlingen präglades i hög grad av likartade motsättningar som under föregående år. De ursprungliga lextförslagen hade dock under förslaårsbehandlingen bli­vit föremål för en genomgripande omarbetning vilket underlättade ut-skoltsarbelet betydligt.

Efter avslutat utskotlsarbele antogs de föreslagna texterna i form av en konvention (nr 161) och en rekommendation (nr 171) om förelaghälsovård. Konventionen antogs med 399 röster för, I emot och 12 nedlagda.

Av de svenska ombuden röstade regerings- och arbelstagarrepresenlan­terna för konventionen, medan arbetsgivarrepresentanten lade ned sin röst. Rekommendationen antogs med 354 röster för, ingen emot och 55 nedlagda. De svenska regerings- och arbelstagarrepresenlanterna röstade för, under del all arbetsgivarrepresentanten lade ned sin röst.

Yttrande över instrumenten har avgelts av ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från socialstyrelsen, arbelarskyddsslyrelsen, statens arbetsmiljönämnd. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunför­bundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemän­nens centralorganisation. Centralorganisationen SACO/SR, Föreningen teknisk förelagshälsovård och Svensk yrkesmedicinsk förening.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen.

3.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen innehåller riktlinjer för en nationell politik om förelagshäl­
sovård saml avsnitt som närmare anger förelagshälsovårdens uppgifter,
      12
organisation och verksamhetsvillkor samt allmänna bestämmelser.


 


Enligl konventionens bestämmelser skall företagshälsovården huvud- Prop. 1985/86: 141 sakligen anförtros förebyggande och rådgivande uppgifter. I konventionen fastslås att företagshälsovården successivt skall byggas ut lill atl omfatta alla anställda inom såväl offentlig som enskild sektor och inom alla bran­scher och förelag. Utbyggnaden av förelagshälsovården skall ske i samver­kan med arbetsmarknadens parter.

I konventionen föreskrivs att förelagshälsovården bör ha lill uppgift alt identifiera och bedöma hälsoriskerna på arbetsplatsen, ge råd om arbetets planering och organisation, övervaka arbetstagarnas hälsa i samband med arbetet, lämna råd och information om hälsa, säkerhet och hygien i arbetet samt ifråga om ergonomi och skyddsutrustning, främja arbetsanpassning och yrkesmässig rehabilitering, organisera första hjälpen m. m.

Medlemsstaterna uppmanas all vidta åtgärder för atl införa förelagshäl­sovård med stöd av lagstiftning eller med stöd av kollektivavtal träffade mellan arbetsmarknadens parter, eller på annat sätt som godkänns av behörig instans efter samråd med parterna.

Företagshälsovården bör enligl konventionen ha en mullidisciplinär in­riktning, vara professionellt oberoende, knuten fill del lokala arbetsmil-jöarbetel och, när så är lämpligt, samverka med annan hälsovårdsverksam-hel. Behörig myndighet skall fastställa kompetenskrav för företagshälso­vårdens personal med hänsyn fill deras uppgifter och enligl landels lagar och praxis. Företagshälsovården skall informera om förekomst av ohälsa bland arbetstagare och arbelsfrånvaro av hälsoskäl i syfte alt fastställa om del finns samband mellan sjukfrånvaro och eventuella hälsorisker i arbe­tet.

I rekommendationen återkommer innehållet i konventionslexten mera detaljerat under fem huvudavsnitt. I likhet med konventionen upptar re­kommendationen således riktlinjer för nationell politik och verksamhels-villkor.

I rekommendationen anges atl parterna på arbetsmarknaden bör delta i utbyggandet av företagshälsovård. Parterna bör även ha inflytande på beslut avseende företagshälsovårdens organisation och verksamhet samt ijänsletillsällningar.

Rekommendationen ger också vägledning för inrättande av förelagshäl­sovård som en integrerad del av samhällets hälso- och sjukvård i länder, där förutsättningarna för partssamverkan är sämre utvecklade.

Enligt rekommendationen bör förelagshälsovården ge samma service till anställda i mulfinalionella företag, oberoende av i vilket land de är belägna.

De nyantagna instrumenten syftar lill all komplettera vissa äldre ILO-in-slrumenl, främst konventionen (nr 135) om arbetslagarnas representanter och konventionen (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö. Dessa båda konventioner har lillträlts av Sverige (prop. 1972:10 resp. 1981/82:166). Rekommendationen nr 171 ersätter dessutom 1959 års rekommendation om företagshälsovård.

13


 


3.3 Föredraganden


Prop. 1985/86: 141


Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 161. ILO-rekommendationen nr 171 påkallar ingen åtgärd från statsmak­ternas sida.

ILO-kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget alt invända mot att Sverige ansluter sig fill konventionen.

Skälen för mitt förslag: Del svenska synsättet på förelagshälsovård (prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 172) överensstämmer mycket väl med innehållet i konventionen. Den svenska uppfattningen all företagshäl­sovården i huvudsak skall ha förebyggande uppgifter och utgöra en utre­dande och rådgivande expertresurs ligger i linje med artiklarna 2 och 5 i konventionen. Avsikten atl bygga ut företagshälsovården till alt omfatta alla yrkesverksamma motsvarar ambitionen att alla arbetstagare på sikt skall ha tillgång till förelagshälsovård, såsom del fastslås i artikel 3 i konventionen.

Utbyggnaden av förelagshälsovården på grundval av avtal mellan ar­betsmarknadens parter tillgodoser de alternativ till reglering av förelags­hälsovården som föreskrivs i artiklarna 6 och 7. Delta gäller även den nya bestämmelsen (3 kap. 2 §) som införts i arbetsmiljölagen (1977:1160) från och med 1 januari 1986. genom vilken yrkesinspektionen i enskilda fall kan förelägga en arbetsgivare all ansluta sina anställda lill förelagshälsovård. Jag vill i delta sammanhang även erinra om den i arbelsmiljölagen från och med 1 januari i år införda bestämmelsen (6 kap. 9 §) som innebär att förelagshälsovården knyts närmare lill anpassnings- och rehabiliterings-verksamheten. Delta ligger i linje med konventionens artiklar 5 (g) och (h). Med hänvisning till punkt 46 i rekommendationen angående finansiering av företagshälsovård vill jag även nämna förordningen (1985; 326) om bidrag lill företagshälsovård. Jag finner atl någon ändring av svensk lagstiftning eller praxis inte erfordras med anledning av konventionen eller rekommen­dationen.


4 Resolutionen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet

4.1 Bakgrund

ILO har sedan lång tid tillbaka ägnat intresse åt kvinnornas situation i arbetslivet och ett antal instrument har utarbetats på delta område. Sedan 1970-lalel har perspektivet vidgats fill att gälla jämställdhet mellan kvinnor och män. År 1975 antogs sålunda en deklaration och en aktionsplan om lika möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare. Dessa texter redovi­sades för riksdagen genom prop. 1975/76: 126. Vidare antogs på nordiskt iniliafiv en separat jämställdhelsresolulion, i vilken ILO: s styrelse bl.a.


14


 


uppmanades all snarast sälla upp frågan om arbetstagare med familjean-    Prop. 1985/86: 141 svar på konferensens dagordning. Sä skedde och efter sedvanlig tvåårsbe­handling antogs år 1981 konventionen (nr 156) och rekommendationen (nr 165) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbets­tagare med familjeansvar (prop. 1981/82: 166).

Inför FN: s tredje kvinnokonferens år 1985 beslöt ILO: s styrelse alt på arbetskonferensens dagordning föra upp ämnet "Lika möjligheter och lika behandling för män och kvinnor i arbetslivet" för en allmän diskussion, vilket innebär atl konferensen i likhet med år 1975 inle hade möjlighet atl låta arbetet leda fram till någol instrument i form av konvention eller rekommendation.

Som underlag för det av konferensen tillsatta utskottets behandling av ämnet hade internationella arbetsbyrån utarbetat etl dokument med en bred analys av kvinnliga arbetstagares situation i olika delar av världen. Rapporten redovisar också ILO:s verksamhet för all förbättra kvinnors villkor genom bl.a. utarbetande av normer, forskning och biståndsverk­samhet.

Utskotlsarbetel inleddes med en tre dagar lång allmän debatt. Ett sexfio-lal talare kommenterade arbetsbyråns rapport och förslag. De flesta re­dovisade situationen, problem och vidtagna åtgärder i del egna landet. Flertalet medlemsländer hade infört lagstiftning som förbjuder diskrimine­ring på grund av kön och inrättat särskilda organ för alt främja jämställdhe­ten.

Mot slutet av den allmänna debatten presenterade ordföranden förslag till slutsatser. Till dessa anmäldes sammanlagt 282 ändringsförslag, inklusi­ve ett från arbelstagargruppen med utkast till en resolution. Åtskilliga förslag väckte lång och livlig debatt. Efter många kompromisser kunde utskottet enhälligt anta ett förslag fill resolution och slutsatser.

Resolutionen och slutsatserna antogs därefter av arbetskonferensen ulan omröstning.

4.2 Resolutionen

ILO; s resolution år 1985 om "lika möjligheter och lika behandling för män och kvinnor i arbetslivet" omfattar dels en preambel, dels slutsatser med rekommendationer om nationella åtgärder samt åtgärder från ILO; s sida.

Preambeln bekräftar ånyo giltigheten av 1975 års deklaration och ak­tionsplan. Den uppmanar medlemsstaterna atl vidta åtgärder i enlighet med slutsatserna samt ratificera och tillämpa ILO: s jämslälldhetskonven-lioner och -rekommendationer. Utöver etl uppdrag till ILO:s styrelse att presentera resolutionen vid FN:s kvinnokonferens i Nairobi i juli 1985 innehåller den en uppmaning lill styrelsen atl i övrigt beakta slutsatserna i den fortsatta verksamheten.

Slutsatserna inleds med en kort sammanfattning av utvecklingen under de gångna tio åren, följd av två huvudavsnitt, ett som behandlar nationella åtgärder och etl om åtgärder inom ramen för ILO.

Del första avsnittet räknar upp en rad åtgärder under följande rubriker:
Lika tillgång lill arbete och utbildning, Lika lön, Arbetsvillkor och arbets-
      15


 


miljö. Skydd vid havandeskap och barnsbörd. Arbetstagare med famil-     Prop. 1985/86: 141 jeansvar, Social trygghet. Deltagande (i beslutsprocesser), Administrativa arrangemang för att främja lika möjligheter och behandling samt Förbätt­rad statistik.

Del andra avsnittet behandlar åtgärder inom ramen för ILO. Myckel i linje med del nordiska resolutionsförslaget år 1975 uppmanas ILO: s styrel­se atl överväga behovet av nya internationella normer rörande lika möjlig­heter och behandling för kvinnor och män i arbetslivet i syfte att komplet­tera nuvarande normer. En översyn bör göras av de instrument som påbjuder särskilt skydd för kvinnor i arbetslivet för alt se huruvida dessa konventioner är adekvata i dag. Frågan om lika möjligheter och behandling skall uppmärksammas då dagordning fastställs för kommande regionala konferenser och industrikommittémöten. ILO skall fortsätta insamla och utvärdera statislik, bedriva forskning och utge publikationer i frågor som rör kvinnliga arbetstagare. ILO måste vidare se till alt såväl kvinnor som män både är ansvariga för och drar nytta av de biståndsinsatser där ILO medverkar.

Resolutioner antagna av arbetskonferensen har inle samma status som konvenfioner och rekommendafioner. Det finns inte något krav i ILO; s stadga all de skall föreläggas resp. stats lagstiftande församling och ILO följer inte på samma sätt upp deras tillämpning i medlemsländerna. Jag anser dock atl ILO: s resolution år 1985 om lika möjligheter och behandling för män och kvinnor i arbetslivet inte bara utgjort etl viktigt bidrag till FN:s tredje kvinnokonferens. Som elt av arbetskonferensens tre parter enhälligt antaget dokument bör den framöver kunna utgöra elt stöd för dem som arbetar för ökad jämställdhet i arbetslivet, såväl i parternas inbördes diskussioner som inom ramen för myndigheternas verksamhet. ILO: s styrelse har med resolufionen fått förnyat mandat att driva jäm-ställdhelsfrågorna i organisationens verksamhet.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen

dels föreslår riksdagen att godkänna konventionerna (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik och (nr 161) om företagshälsovård,

dels lämnar riksdagen tillfälle yttra sig över vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens sjuttioförsta möte an­tagna instrumenten.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar all genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de åtgärder och del ändamål som föredraganden har hemställt om.

16


 


Prop. 1985/86:141

Bilaga 1 Översättning


Convention (No. 160) Concerning Labour Statistics

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in ils Seventy-firsl Session on 7 June 1985, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo the revision of the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63), which is the fifth item on the agenda of the session, and

Considering that these proposals should take the form of an international Convention,

adopts this twenly-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-five the following Convention, which may be cited as the Labour Statistics Convention, 1985;


ILO:s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals lill Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1985 till sill sjuttioför­sta möte,

har beslutat anta vissa förslag om revide­ring av 1938 års konvention (nr 63) om arbets­löne- och arbetstidsslatistik, en fråga som ut­gör den femte punkten på mötets dagordning,

anser alt dessa förslag skall ta formen av en internationell konvention och

antar denna den tjugofemte dagen i juni månad år nittonhundraåtliofem följande kon­vention, som kan kallas 1985 års konvention om arbetsmarknadsstatistik.


 


I. General Provisions

Artide 1

Each Member which ralifies this Conven­tion undertakes that it will regularly collecl, compile and publish basic labour statistics, which shall be progressively expanded in ac­cordance with its resources to cover the fol­lowing subjecls;

(a)   economically active population, em-ploymenl, where relevant unemploymenl, and where possible visible underemploy-ment;

(b)   structure and distribution of the eco­nomically active population, for delailed ana­lysis and lo serve as benchmark dala;

(c)   average earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) and, where appropriate, time råtes of wages and normal hours of work;

(d)     wage structure and distribution;

(e)     labour cost;

(f) consumer price indices;

(g)   household expenditure or, where ap­
propriate,   family   expenditure  and,   where


I. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Varje medlemsstat som ratificerar denna konvention förbinder sig att regelbundet sam­la in, sammanställa och publicera grundläg­gande arbetsmarknadsstatistik som succesivl efter förmåga skall byggas ut till att omfatta följande ämnesområden:

a)    förvärvsarbetande befolkning, syssel­sättning, där så är tillämpligt arbetslöshet och där så är möjligt synlig undersysselsättning;

b)    den förvärvsarbetande befolkningens struktur och fördelning för detaljerad analys och för all tjäna som referenspunktsdala;

c)    genomsnittlig arbetsförtjänst och ar­betstid (faktisk eller betald arbetstid) och där så är lämpligt lönesatser och normal arbets­tid;

d) lönestruktur och lönespridning;

e) arbetskraftskostnader;
j) konsumentprisindex;

g) hushållens utgifter eller, där så är lämp­ligt, familjernas utgifter och, där så är möj-


 


2    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 141


17


 


Prop. 1985/86: 141


possible, household income or, where appro­priate, family income;

(h) occupational injuries and, as far as pos­sible, occupational diseases; and

(/) industriai dispules.

Artide 2

In designing or revising the concepts, defi­nitions and melhodology used in Ihe collec­lion, compilafion and publication of the sta­tistics required under this Convention, Members shall take into considération the latesl standards and guidelines eslablished under the auspices of the International La­bour Organisation.

Artide 3

In designing or revising the concepts, defi­nitions and melhodology used in the collec­lion, compilafion and publication of the sta­tistics required under this Convention, the representative organisations of employers and workers, where they exist, shall be con-sulled wilh a view lo taking into account their needs and lo ensuring their co-operalion.

Artide 4

Nolhing in this Convention shall impose an obligation to publish or reveal data which could result in the disclosure in any way of information relating lo an individual slatisli-cal unit, such as a person, a household, an eslablishmenl or an enlerprise.

Artide 5

Each Member which ralifies this Conven­tion underlakes lo communicale lo the Inter­national Labour Office, as soon as practica-ble, the published statistics compiled in pur-suance of the Convention and information concerning their publication, in particular-

(a)    the reference information appropriate lo the means of dissemination used (lilles and reference numbers in the case of prinied pub-lications and the equivalent descriplions in the case of data disseminaled in olher forms); and

(b)   the mosl recenl dates or periods for which the different lypes of statistics are available, and the dates of their publication or release.


ligt, hushållens inkomster eller, där så är lämpligt, familjernas inkomster;

h) arbetsolycksfall och så långt som möj­ligt arbetssjukdomar; saml

i) arbetskonflikter.

Artikd 2

Vid utformning eller revidering av de be­grepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet, sammanställandet och pub­licerandet av den statistik som krävs enligl denna konvention, skall medlemsstaterna be­akta de senaste standarder och rikfiinjer som fastställts inom ramen för internationella ar­betsorganisationen.

Artikel 3

Vid utformning eller revidering av de be­grepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet, sammanställandet och pub­licerandet av den statislik som krävs enligt denna konvention, skall, där sådana finns, de representativa arbelsgivar- och arbetstagar­organisationerna rådfrågas för atl beakta deras behov och säkerställa deras medver­kan.

Artikel 4

Ingenting i denna konvention skall medföra skyldighet att publicera eller yppa data som på någol sätt skulle kunna leda till alt infor­mation rörande en enskild statistisk enhet så­som en person, ett hushåll, ett arbetsställe eller etl företag, avslöjas.

Artikel 5

Varje medlemsstat som ratificerar denna konvention förbinder sig all så snart som möjligt delge internationella arbetsbyrån den publicerade statistik som sammanställts i en­lighet med konventionen saml information rörande publiceringen och då i synnerhet:

a) referensinformation rörande del använ­da spridningssättel (titel och referensnummer i fråga om tryckta publikationer och motsva­rande beskrivning i fråga om data som sprids på annat sätt); och

, b) de senaste tidpunkter eller perioder för vilka de olika slagen av statistik finns till­gängliga saml lidpunkterna för publicering el­ler frisläppande.

18


 


Prop. 1985/86:141


Artide 6

Delailed descriplions of the sources, con­cepts, definitions and melhodology used in collecling and compiling statistics in pursu-ance of this Convention shall be-

(a)    produced and updaied lo reflecl signifi­
cant changes;

(b)   communicated to the International La­bour Office as soon as practicable; and

(c)    published by the competent national body.


Artikel 6

Detaljerade beskrivningar av de källor, be­grepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet och sammanställandet av statistik i enlighet med denna konvention skall:

a)    utarbetas och uppdateras för all åter­spegla betydande förändringar;

b)   så snart som möjligt delges internatio­nella arbetsbyrån: och

c)    publiceras av behörig nationell myndig­het.


 


II. Basic Labour Statistics

Artide 7

Current statistics of the economically ac­tive populafion, employmenl, where relevant unemloyment, and where possible visible un-deremploymenl, shall be compiled in such a way as lo be representative of the country as a whole.

Artide 8

Statistics of the structure and distribution of the economically active population shall be compiled in such a way as lo be represen­tative of the country as a whole, for delailed analysis and lo serve as benchmark dala.

Artide 9

1.    Current statistics of average earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) shall be compiled covering all importanl calegories of employees and all im­portanl branches of economic aclivity, and in such a way as lo be representative of the country as a whole.

2.    Where appropriate, statistics of lime råtes of wages and normal hours of work shall be compiled covering importanl occupa-tions or groups of occupations in importanl branches of economic aclivity, and in such a way as lo be representative of the country as a whole.

Artide 10

Statistics of wage structure and distribu­tion shall be compiled covering emloyees in importanl branches of economic aclivity.


II. Grundläggande arbetsmarknadsstatistik

Artikel 7

Löpande statistik över förvärvsarbetande be­folkning, sysselsättning, där så är tillämpligt arbetslöshet och, där så är möjligt, synlig un­dersysselsällning skall sammanställas och vara representativ för hela landet.

Artikd 8

Statistik över den förvärvsarbetande befolk­ningens struktur och fördelning, som är re­presentativ för hela landet, skall sammanstäl­las för detaljerad analys och för alt tjäna som referenspunktsdala.

Artikd 9

I. Löpande statislik över genomsnittlig ar­betsförtjänst och arbetstid (faktisk eller be­tald arbetstid) skall sammanställas och om-falla alla viktiga kategorier av anställda, alla viktiga näringsgrenar saml vara representativ för hela landet.

2. Statistik över lönesatser och normal ar­betstid skall sammanställas, där så är lämp­ligt, och omfatta viktiga yrken eller yrkes­grupper inom vikliga näringsgrenar saml vara representativ för hela landet.

Artikel 10

Statistik över lönestruktur och lönespridning skall sammanställas och omfatta anställda inom vikliga näringsgrenar.


19


 


Prop. 1985/86: 141


Artide II

Statistics of labour cost shall be compiled covering importanl branches of economic ac­livity. Where possible, these statistics shall be consislenl with dala on employmenl and hours of work (hours actually worked or hours paid for) of the same scope.

Artide 12

Consumer price indices shall be compuled in order lo measure variations över time in the prices of ilems representative of the con-sumption patterns of significant populafion groups or of the total population.

Artide 13

Statistics of household expenditure or, where appropriate, family expenditure and, where possible, household income or, where appropriate, family income shall be compiled covering all lypes and sizes of private house-holds or families, and in such a way as to be representative of the country as a whole.

Artide 14

1.    Statistics of occupational injuries shall be compiled in such a way as to be represen­tative of the country as a whole, covering, where possible, all branches of economic ac­livity.

2.    As far as possible, statistics of occupa­tional diseases shall be compiled covering all branches of economic aclivity, and in such a way as lo be representative of the country as a whole.

Artide 15

Statistics of industriai dispules shall be compiled in such a way as to be representa­tive of the country as a whole, covering, where possible, all branches of economic ac­livity.


Artikd 11

Statislik över arbetskraftskostnader skall sammanställas och omfatta viktiga närings­grenar. Statistiken skall, där så är möjligt, vara konsistent med motsvarande dala om sysselsättning och arbetstid (faktisk eller be­tald arbetstid).

Artikd 12

Konsumentprisindex skall beräknas för atl mäta prisförändringarna över liden på varor som är representativa för konsumtionsmön-slren för betydelsefulla befolkningsgrupper eller den totala befolkningen.

Artikd 13

Statistik över hushållens utgifter eller, där så är lämpligt, familjernas utgifter och, där så är möjligt, hushållens inkomster eller, där så är lämpligt, familjernas inkomster skall sam­manställas och omfatta alla typer och stor­leksgrupper av privata hushåll eller familjer saml vara representativ för hela landet.

Artikel 14

1. Statistik över arbetsolycksfall skall sam­manställas och vara representativ för hela landet samt, där så är möjligt, omfatta alla näringsgrenar.

2. Statistik över arbetssjukdomar skall, så långt som möjligt, sammanställas och omfatta alla näringsgrenar samt vara representativ för hela landet.

Artikel 15

Statistik över arbelskonfiikler skall samman­ställas och vara representativ för hela landet samt, där så är möjligt, omfatta alla närings­grenar.


 


III. Acceptance of Obligations

Artide 16

I. Each Member which ralifies this Con­vention shall, in pursuance of the general ob­ligations referred lo in Part I, accept the obli­gations of the Convention in respect of one or more of the Artides of Part II.


III. Godtagande av skyldigheter

Artikel 16

I. Varje medlemsstat som ratificerar den­na konvention skall enligt de allmänna skyl­digheterna i del I godta skyldigheterna i den­na konvention i vad avser en eller flera artik­lar i del II.


20


 


Prop. 1985/86: 141


2.    Each Member shall specify in ils ralifi­cation the Artide or Artides of Part II in respect of which it accepts the obligations of this Convention.

3.    Each Member which has ratified this Convention may subsequenlly notify the Di-reclor-General of the International Labour Office that it accepts the obligations of the Convention in respect of one or more of the Artides of Part II which were not already specified in ils ralification. These notifica­lions shall have the force of ralification as from the date of their communicalion.

4.    Each Member which has ratified this Convention shall slate, in its reports on the applicalion of the Convention submilted un­der artide 22 of the Constitulion of the Inter­national Labour Organisation, the position of its law and practice on the subjecls covered by the Arlicles of Part II in respect of which il has not accepled the obligations of the Con­vention and the extent to which effect is giv­en or is proposed lo be given lo the Conven­tion in respect of such subjecls.


2.    Varje medlemsstat skall i sin ratifikation ange den artikel eller de artiklar i del II för vilka den godtar skyldigheterna i denna kon­vention.

3.    Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention kan därefter anmäla lill in­ternationella arbetsbyråns generaldirektör all den godtar skyldigheterna i konventionen i vad avser en eller flera artiklar i del II som den tidigare inle angivit i ratifikationen. Des­sa anmälningar skall gälla som ratifikation från dagen för delgivningen.

4.    Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention skall i sina rapporter om tillämpningen av konventionen, som avges enligl arlikel 22 i internationella arbetsorgani­sationens stadga, ange läget när det gäller lagstiftning och praxis vad belräff'ar de äm­nesområden som omfattas av artiklarna i del II för vilka den ej har godtagit skyldigheterna i konventionen samt i vilken utsträckning konventionen tillämpas eller föreslås tilläm­pas för sådana ämnesområden.


 


Artide 17

1.   A Member may limit initially the scope of the statistics referred lo in the Artide or Arlicles of Part II in respect of which il has accepled the obligations of this Convention to specified calegories of workers, seclors of the economy, branches of economic aclivity or geographical areas.

2.   Each Member which limils the scope of the statistics in pursuance of paragraph I of this Artide shall indicate in its first report on the applicalion of the Convention submilted under artide 22 of the Constitulion of the International Labour Organisation, the Arti­de or Arlicles of Part II lo which the limita-lion applies, stating the nalure of and reasons for such limilation, and shall slate in subse-quent reports the extent lo which il has been possible or it is proposed lo exlend the scope to other calegories of workers, seclors of the economy, branches of economic aclivity or geographical areas.

3.   After consulting the representative or­ganisations of employers and workers con­cerned, a  Member may,  by a declaration


Artikel 17

1.    En medlemsstat får inledningsvis be­gränsa omfattningen av den statistik som avses i den artikel eller de artiklar i del II för vilka den har godtagit skyldigheterna i denna konvention till vissa kategorier av arbetstaga­re, arbetsmarknadsseklorer, näringsgrenar eller geografiska områden.

2.    Varje medlemsstat som begränsar om­fattningen av statistiken i enlighet med punkt 1 i denna artikel skall i sin första rapport om tillämpningen av konventionen, som avges enligl arlikel 22 i internationella arbetsorgani­sationens stadga, ange den artikel eller de artiklar i del II för vilka begränsningen äger tillämpning, med uppgifter om arten av och anledningen lill sådan begränsning och skall i följande rapporter ange i vilken utsträckning den har hafl möjlighet alt eller ämnar utöka omfattningen till andra kategorier av arbets­tagare, arbetsmarknadsseklorer, närings­grenar eller geografiska områden.

3.    Efter samråd med de berörda represen­tativa arbelsgivar- och arbelstagarorganisa-tionerna kan en medlemsstat, under den må-


21


 


Prop. 1985/86: 141


communicated to the Direcior-General of the International Labour Office in the month fol­lowing each anniversary of the coming into force of the Convention, inlroduce subse-quenl limitations on the technical scope of the statistics covered by the Artide or Arti­des of Part II in respect of which il has ac­cepled the obligations of Ihe Convention. Such declarations shall take effect one year after the date on which they are registered. Each Member which introduces such limita­tions shall provide in its reports on the appli­calion of the Convention submilted under ar­tide 22 of the Constitulion of the Internation­al Labour Organisation the particulars re­ferred lo in paragraph 2 of this Artide.

Artide 18

This Convention revises the Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938.


nad som följer på varje årsdag för denna kon­ventions ikraftträdande, genom en förklaring ställd lill internationella arbetsbyråns gene­raldirektör senare införa begränsningar vad beträffar den tekniska omfattningen av stati­stik som omfattas av den artikel eller de artik­lar i del II för vilka den har godtagit skyldig­heterna i konvenfionen. Sådana förklaringar träder i kraft elt år efter dagen för registre­ring. Varje medlemsstat som inför sådana be­gränsningar skall i sina rapporter om tillämp­ningen av konventionen, som avges enligt ar­likel 22 i internationella arbetsorganisatio­nens stadga, lämna de uppgifter som avses i punkt 2 i denna arlikel.

Artikd 18

Denna konvention är en revidering av 1938 års konvention om arbelslöne- och arbels­tidsstafistik.


 


IV. Final Provisions

Artide 19

The formål ralificalions of this Convention shall be communicated lo the Direcior-Gen­eral of the International Labour Office for regislralion.

Artide 20

1.   This Convention shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ralificalions have been registered wilh the Direcior-General.

2.   It shall come into force iwelve monlhs after the date on which the ralificalions of two Members have been registered with the Direcior-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come into force for any Member Iwelve monlhs after the date on which ils ralification has been registered.

Artide 21

1. A Member which has ratified this Con­vention may denounce il, after the expiralion of len years from the date on which the Con­vention first comes into force, by an act com­municated to the Direcior-General of the In-


IV. Avslutande bestämmelser

Artikd 19

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikd 20

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har regi­strerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv måna­der efter det alt ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 21

1. En medlemsstat som ratificerar denna konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör


22


 


Prop. 1985/86: 141


ternational Labour Office for regislralion. Such denuncialion shall not lake effect until one year after the date on which it is regis­tered.

2.    Each Member which has ratified this Convention and which does not, wiihin the year following the expiralion of the period of ten years mentioned in the preceding para­graph, exercise the right of denuncialion pro­vided for in this Artide, will be bound for anolher period of len years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira­lion of each period of len years under the terms provided for in this Artide.

3.    After consulting the representative or­ganisations of employers and workers con­cerned, a Member which has ratified this Convention may, after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by a declaration com­municated lo the Direcior-General of the In­ternational Labour Office, withdraw ils ac­ceptance of the obligations of the Convention in respect of one or more of the Arlicles of Part II, provided that it maintains ils accep­tance of these obligations in respect of at least one of these Arlicles. Such withdrawal shall not take effect until one year after the date on which it was registered.

4.    Each Member which has ratified this Convention and which does not, wiihin the year following the expiralion of the period of five years mentioned in paragaph 3 of this Artide, exercise the right of withdrawal pro­vided for in that paragraph, shall be bound by the Arlicles of Part II in respect of which il has accepled the obligations of the Conven­tion for anolher period of five years and, thereafter, may withdraw ils acceptance of these obligations at the expiralion of each period of five years under the terms provided for in this Artide.


för registrering.   Uppsägningen  får  verkan först ett år efter del atl den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom elt år efter ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsräll enligt den­na artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna arlikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

3. Efter samråd med de berörda represen­tativa arbelsgivar- och arbetstagarorganisa­tionerna kan en medlemsstat som har ratifi­cerat denna konvention, sedan fem år förflu­tit från den dag då konventionen först trädde i kraft, genom en förklaring ställd lill interna­tionella arbetsbyråns generaldirektör, åter­kalla godtagandel av skyldigheterna i kon­ventionen i vad avser en eller fiera artiklar i del II, förutsatt atl den fortfarande godtar skyldigheterna beträffande minst en av dessa artiklar. Etl sådant återkallande träder ej i kraft förrän etl år efter dagen för registrering.

4. Varje medlemsstat som har ratificerat denna *:onvention och som ej inom elt år efter utgången av den femårsperiod som avses i punkt 3 i denna arlikel gör bruk av sin återkallanderätl enligl denna punkt, är bun­den av artiklarna i del II, för vilka den har godtagit skyldigheterna i konventionen för en ny femårsperiod och kan därefter efter ut­gången av varje femårsperiod återkalla godta­gandet av dessa skyldigheter i enlighet med denna arlikel.


 


Artide 22

I. The Direcior-General of the Interna­tional Labour Office shall notify all Members of Ihe International Labour Organisation of the regislralion ofall ralificalions and denun-cialions communicated lo him by the Mem­bers of the Organisation.


Artikel 22

I. Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.


23


 


Prop. 1985/86: 141


2. When nolifying the Members of the Or­ganisation of the regislralion of the second ralification communicated to him, the Direc­ior-General shall draw the allention of the Members of the Organisafion lo the date upon which the Convention will come into force.

Artide 23

The Direcior-General of the International Labour Office shall communicale to the Sec­retary-General of the United Nations for reg­islralion in accordance wilh Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralificalions and acts of denuncialion registered by him in accordance wilh the pro­visions of the preceding Arlicles.

Artide 24

Al such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present to the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 25

1.    Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Con­
vention otherwise provides-

(a)    the ralification by a Member of the new
revising Convention shall ipso jure involve
the immediate denuncialion of this Conven­
tion, notwithstanding the provisions of Arti­
de 21 above, if and when the new revising
Convention shall have come into force;

(b)    as from the date when the new revising
Convention comes into force this Convention
shall cease lo be open to ralification by the
Members.

2.    This Convenfion shall in any case re­
main in force in ils actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the revising Convention.

Artide 26

The English and French versions of the text of this Convention are equally aulhorita-tive.


2. När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 23

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligl arfikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats hos honom en­ligl bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 24

När internationella arbetsbyråns styrelse finner all del behövs, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om del finns skäl atl på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikel 25

1. Om konferensen antar en ny konven­tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat,

a)    skall, under förutsällning all den nya konventionen har trått i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 ovan;

b)    skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inle längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl­lande till form och innehåll för de medlems­stater som har ratificerat den men inle har ratificerat den nya konventionen varigenom den revideras.

Artikel 26

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.

24


 


Prop. 1985/86: 141

Bilaga 2 Översättning


Recommendation (No. 170) Concerning Labour Statistics

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisafion,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in its Seventy-firsl Session on 7 June 1985, and

Recognising the need for reliable labour statistics bolh in developed and in developing countries, particularly for the purposes of planning and moniloring social and economic progress, as well as for industriai relations,

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals wilh regard lo the revision of the Convention concerning Statisfics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63), which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Labour Statistics Conven­tion, 1985,

adopts this twenly-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and eighly-five the following Recommendation, which may be cited as the Labour Statistics Recom­mendation, 1985;


ILO: s rekommendation (nr 170) om arbetsmarknadsstatistik

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1985 till sitt sjuttioför­sta möte,

erkänner behovet av en tillförlifiig arbets­marknadsstatistik såväl i de utvecklade län­derna som i utvecklingsländerna, i synnerhet för att planera och följa de sociala och ekono­miska framstegen, liksom för förhållandel mellan arbetsmarknadens parter,

har beslutat anta vissa förslag angående revidering av 1938 års konvention (nr 63) om arbelslöne- och arbelsfidsstatistik, en fråga som utgör den femte punkten på mötets dag­ordning,

har fastställt alt dessa förslag skall ta for­men av en internationell rekommendation som kompletterar 1985 års konvention om arbetsmarknadsstatistik och

antar denna den ijogofemte dagen i juni månad år nittonhundraåtliofem följande re­kommendation, som kan kallas 1985 års re­kommendation om arbetsmarknadsstatistik.


 


I. Basic Labour Statistics

Statistics of the Economically Active Popula­tion. Employmenl, Unemploymenl and Underemployment

1.    (1) Current statistics of the economical­
ly active population, employmenl, where rel­
evant unemploymenl, and where possible
visible underemployment should be compiled
al least once a year.

(2) These statistics should be dassified ac­cording lo sex and, where possible, age group and branch of economic aclivity.

2.    (I) Wilh a view lo meeting long-term
needs for delailed analysis and for bench­
mark purposes, statistics of the structure and
distribution of the economically active popu-


I. Grundläggande arbetsmarknadsstatistik

Statistik över förvärvsarbetande befolkning, sysselsättning, arbetslöshet och undersysselsättning

1.    (1) Löpande statistik över den förvärvs­
arbetande befolkningen, sysselsättning, där
så är tillämpligt arbetslöshet och, där så är
möjligt, synlig undersysselsättning bör sam­
manställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras efter kön, och där så är möjligt, åldersgrupp och näringsgren.

2.    (1) I syfte att tillgodose långsikfiga be­
hov av detaljerad analys och för alt tjäna som
referenspunktdata bör statistik över den för­
värvsarbetande befolkningens struktur och


25


 


Prop. 1985/86: 141


lation should be compiled al least once every len years.

(2) These statistics should be dassified al least according to sex, age group, occupa­tional group or level of qualifications, branch of economic aclivity, geographical area and status in employmenl (such as employer, own-accounl worker, employee, unpaid fam­ily worker, member of producers' co-opera-tive).

Statistics of Wages and Hours of Work

3.    (I) Current statistics of average earn­
ings and hours of work (hours actually
worked or hours paid for) should be compiled
at least once a year.

(2) These statistics should be dassified at least according to branch of economic acliv­ity and sex, where relevant according to size of eslablishmenl and geographical area and, where possible, age group and occupational group or level of qualifications.

4.    (1) Where appropriate, current statis­
tics of time råtes of wages and normal hours
of work should be compiled al least once a
year.

(2) These statistics should be dassified al least according lo branch of economic acliv­ity and, where relevant, according lo sex, age group, occupalion or occupational group or level of qualifications, size of eslablishmenl and geographical area.

5.    (I) Wilh a view lo meeling long-term
needs for delailed analysis and for bench­
mark purposes, statistics of wage structure
and distribution should be compiled al regu­
lar intervals, if possible once every five
years.

(2)  These statistics should provide -

(a)    Dala on earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for) dassified at least according lo sex, age group, occupalion or occupational group or level of qualifications, branch of economic aclivity, size of eslablishmenl and geographi­cal area;

(b)    delailed dala on the composition of earnings (such as basic pay, premium pay for overtime, remuneralion for lime not worked and bonuses and gratuities) and of hours of work (hours actually worked or hours paid for); and


fördelning sammanställas minst en gång var tionde år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins­tone efter kön, åldersgrupp, yrkesgrupp eller kvalifikalionsnivå, näringsgren, geografiskt område och sysselsättningsslalus (såsom ar­betsgivare, egenföretagare, anställd, oav­lönad medhjälpande familjemedlem, medlem av producentkooperativ).

Statistik över löner och arbetstid

3.    (1) Löpande statistik över genomsnittlig
arbetsförtjänst och arbetstid (faktisk eller be­
tald arbetstid) bör sammanställas minst en
gång per år.

(2) Denna slafisfik bör klassificeras åtmins­tone efter näringsgren och kön, där så är till-lämpligt efter arbetsställeslorlek och geogra­fiskt område och, där så är möjligt, ålders­grupp och yrkesgrupp eller kvalifikalions­nivå.

4.    (I) Där så är lämpligt bör löpande stati­
stik över lönesatser och normal arbetstid
sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins­tone efter näringsgren och, där så är tillämp­ligt, efter kön, åldersgrupp, yrke eller yrkes­grupp eller kvalifikalionsnivå, arbetsställe-storlek och geografiskt område.

5.    (I) I syfte all tillgodose långsiktiga be­
hov av detaljerad analys och för all tjäna som
referenspunktdala bör statistik över löne­
struktur och lönespridning sammanställas
med regelbundna intervaller, om möjligt vart
femte år.

(2) Denna slalistik bör innehålla

(a)   uppgifter om arbetsförtjänst och arbets­
tid (faktisk eller betald arbetstid) som klassi­
ficerats åtminstone efter kön, åldersgrupp,
yrke eller yrkesgrupp eller kvalifikalions­
nivå, näringsgren, arbetsställeslorlek och
geografiskt område.

(b)    detaljerade uppgifter om arbetsför­
tjänstens sammansättning (såsom grundlön,
övertidsersättning, ersättning för icke arbe­
tad lid saml bonus och gratifikationer) och
arbetstid (faktisk eller betald arbetstid); och

26


 


Prop. 1985/86:141


(c) data on the distribution of, employees according to levels of earnings and hours of work (hours actually worked or hours paid for), dassified according lo importanl char-acterislics of employees, such as sex and age group.

6. (I) Wilh a view to meeting long-term needs, statistics of labour cost should be compiled at least once every five years.

(2) These statistics should provide dala on the level and composition of labour cost, dassified according to branch of economic aclivity.

Consumer Price Indices

I.     (1) A general consumer price index
should be computed and published for signifi­
cant population groups or for the total popu­
lation, covering all groups of consumption
ilems.

(2) Consumer price indices should be pub­lished separately for importanl groups of con­sumption ilems, such as food, drink and to­bacco; dothing and footwear; housing; fuel and lighling; and olher significant calegories.

8.   The consumer price indices should be compuled and published, if possible once a month, but at least once every three monlhs.

9.   The weighis used lo compute the con­sumer price indices should be reviewed at least once every len years, and adjusted when significant changes in the consumption patterns are revealed.

10.   The prices used to compute the con­
sumer price indices should be representative
of the respective purchasing habits (for ex­
ampie, regarding outlets and the nalure and
qualily of arlicles) of the population groups
concerned.

Statistics of Household Expenditure and Household Income

II.     (1) Slalisticsof household expenditure
or, where appropriate, family expenditure
and, where possible, household income or,
where appropriate, family income, should be
compiled at least once every len years.

(2) These statistics should provide, inter alia, in respect of households or families as the case may be -


(c) uppgifter om fördelning av anställda ef­ter förtjänstnivå och arbetstid (faktisk eller betald arbetstid) som klassificerats efter vik­tiga karakleristika för anställda, såsom kön och åldersgrupp.

6. (1) I syfte alt tillgodose långsikliga be­hov bör slalistik över arbetskraftskostnader sammanställas minst en gång vart femte år.

(2) Denna statistik bör innehålla uppgifter om arbetskraftskostnadernas nivå och sam­mansättning klassificerade efter näringsgren.

Konsumentprisindex

1. (1) En allmän konsumentprisindex bör beräknas och publiceras för viktiga befolk­ningsgrupper eller den totala befolkningen och omfatta alla grupper av konsumtions-poster.

(2) Konsumentprisindex bör publiceras se­parat för viktiga grupper av konsumtions-poster, såsom livsmedel, drycker och tobak; kläder och skor; bostäder; bränsle och el; samt andra viktiga kategorier.

8.   Konsumentprisindex bör om möjligt be­räknas och publiceras en gång i månaden, åtminstone en gång var tredje månad.

9.   De vikter som används för all beräkna konsumentprisindex bör ses över minst en gång vart tionde år och justeras i samband med viktiga förändringar i konsumtionsmöns­tren.

10.   De priser som används för att beräkna
konsumentprisindex bör vara representativa
för de berörda befolkningsgruppernas re­
spektive köpvanor (l.ex. beträffande mark­
nader, varuslag och varukvalitet).

Statistik över hushållens utgifter och inkomster

11.   (1) Statistik över hushållens utgifter el­
ler, där så är lämpligt, familjernas utgifter
och, där så är möjligt, hushållens inkomster
eller, där så är lämpligt, familjernas inkoms­
ter, bör sammanställas minst en gång vart
tionde år.

(2) Denna statistik bör, i vad avser hushåll eller familjer alltefter omständigheterna, bl.a. innehålla


27


 


Prop. 1985/86: 141


(a)    delailed data on expenditure;

(b)   where possible, delailed dala on in­come according lo level and source of in­come;

fcj delailed data on their composition, ac­cording lo sex, age group and other signifi­cant characierislics of their members; and

(d) dala on expenditure and, where possi­ble, income, dassified according lo their size and type, expenditure dass and, where possi­ble, income class.

Statistics of Occupational Injuries and Occu­pational Diseases

12.    (I) Statistics of occupational injuries
should be compiled at least once a year.

(2) These statistics should be dassified at least according to branch of economic acliv­ity and, as fas as possible, according to sig­nificant characierislics of employees (such as sex, age group and occupalion or occupation­al group or level of qualifications) and of es-tablishmenls.

13.    (1) As far as possible, statistics of oc­
cupational diseases should be compiled at
least once a year.

(2) These statistics should be dassified al least according to branch of economic acliv­ity and, as far as possible, according to sig­nificant characierislics of employees (such as sex, age group and occupalion or occupation­al group or level of qualifications) and of es-tablishmenls.

Statistics of Industriai Dispules

14.    (1) Statistics of industriai dispules
should be compiled al least once a year.

(2) These statistics should be dassified al least according lo branch of economic acliv­ity.

Statistics of Produclivity

15.    Statistics of produclivity should be
progressively developed and compiled cover­
ing importanl branches of economic aclivity.


a)   detaljerade uppgifter om utgifter;

b)  där så är möjligt, detaljerade uppgifter om inkomst efter inkomstnivå och inkomst­källa;

c)    detaljerade uppgifter om sammansätt­
ningen efter kön, åldersgrupp och andra vik­
liga karakleristika för medlemmarna; och

d)   uppgifter om utgifter och, där så är möj­
ligt, inkomst, som klassificerats efter storlek
och typ, utgiftsklass och, där så är möjligt,
inkomstklass.

Statistik över arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

12.   (1) Statistik över arbetsolycksfall bör
sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna slafisfik bör klassificeras åtmins­tone efter näringsgren och så långt som möj­ligt efter vikliga karakleristika för anställda (såsom kön, åldersgrupp och yrke eller yr­kesgrupp eller kvalifikationsnivå och för ar­betsställen.

13.   (1) Statistik över arbetssjukdomar bör
så långt som möjligt sammanställas minst en
gång per år.

(2) Denna statistik bör klassificeras åtmins­tone efter näringsgren och så långt som möj­ligt efter viktiga karakleristika för anställda (såsom kön, åldersgrupp och yrke eller yr­kesgrupp eller kvalifikationsnivå) och för ar­betsställen.

Statistik över arbetskonflikter

14.   (I) Statistik över arbetskonflikter bör
sammanställas minst en gång per år.

(2) Denna statislik bör klassificeras åtmins­tone efter näringsgren.

Statistik över produktivitet

15.   Slafisfik över produkfivilel bör succes­
sivt byggas ut och sammanställas och omfatta
viktiga näringsgrenar.


 


II. Statistical Infrastructure

16. For the purposes of collecling and compiling the labour statistics in pursuance of Part 1 of this Recommendation, Members


II. Statistisk infrastruktur

16. För att kunna samla in och sammanstäl­la arbetsmarknadsslatistik enligl Del I i den­na   rekommendation   bör   medlemsstaterna


28


 


Prop. 1985/86: 141


should progressively develop the appropriate national statistical infrastructure. The major elements of such an infrastructure should in­clude -

(a)    a comprehensive and up-to-dale regis­ter of establishments or enlerprises for the purposes of surveys or censuses; such a reg­ister should be sufficiently delailed lo permit the selection of samples of establishments or enlerprises;

(b)    a co-ordinated system for the imple­mentation of surveys or censuses of estab­lishments or enlerprises;

fe) a capability for the implementation of a confinuous and co-ordinated series of nation­al surveys of households or individuals; and

(d) access for statistical purposes, wilh ap­propriate safeguards for their confidential use, to administrative records (such as those of employmenl services, social security bo­dies, labour inspection services).

17.   Members should eslablish appropriate national standard dassificalions, and should encourage and co-ordinale the observance as far as possible of these dassificalions by all bodies concerned.

18.   Members should take the necessary steps lo harmonise the statistics compiled in pursuance of this Recommendation from dif­ferent sources and by different bodies.

19.   (I) In designing or revising the con­cepts, definitions and melhodology used in the colleclion, compilafion and publication of Ihe statistics provided for in this Recommen­dation, Members should take into considér­ation the international recommendalions on labour statistics eslablished under the aus­pices of the International Labour Organisa­tion, and relevant recommendalions of olher competent international organisations.

(2) Members should review and, if appro­priate, revise or update the concepts, defini­tions and dassificalions used in compiling labour statistics in pursuance of this Recom­mendation when the relevant international standards and guide-lines are revised, or when new ones are eslablished.

20.   In designing or revising the concepts.


successivt bygga upp en lämplig nationell sta­tistisk infrastruktur. En sådan infrastruktur bör huvudsakligen innehålla

a)   ett allsidigt och aktuellt register över arbetsställen eller förelag för att ulföra upp­gifisinsamlingar; elt sådant register bör vara tillräckligt detaljerat för att medge urval av arbetsställen eller företag;

b)  ett samordnat system för genomförande av uppgiftsinsamlingar från arbetsställen eller förelag;

c)   en kapacitet atl genomföra en fortlö­pande och samordnad serie av nationella un­dersökningar av hushåll eller enskilda; och

d)   tillgång för statistiska ändamål till admi­
nistrativa register (såsom register från arbets­
förmedlingar, socialförsäkringsmyndigheler,
yrkesinspektion), under iakttagande av lämp­
liga skyddsanordningar för deras konfiden­
tiella behandling.

17.  Medlemsstaterna bör fastställa lämpli­ga nationella standarder för klassificeringar och bör uppmuntra alla berörda organ all så långt möjligt iaktta dessa standarder.

18.  Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som är nödvändiga för att samordna slalistik som sammanställts enligt denna rekommen­dation från olika källor och av olika organ.

19.  (1) Vid utformningen eller revideringen av de begrepp, definitioner och metoder som används vid insamlandet, sammanställandel och publicerandet av slalistik enligl denna rekommendation bör medlemsstaterna beak­ta de internationella rekommendationer för arbetsmarknadsstatistiken som fastställts inom ramen för internationella arbetsorgani­sationen saml relevanta rekommendationer från andra behöriga internationella organisa­tioner.

(2) Medlemsstaterna bör granska och, om så är lämpligt, revidera eller uppdatera de begrepp, definitioner och klassificeringar som används vid sammanställandet av ar­betsmarknadsstatistik enligl denna rekom­mendation när de relevanta internationella standarderna och riktlinjerna reviderats eller när nya har fastställts.

(20). Vid utformningen eller revideringen


29


 


Prop. 1985/86:141

definitions and melhodology used in the col-         av de begrepp, definitioner och metoder som

leclion, compilafion and publication of the   används vid insamlandet, sammanställandel

statisfics provided for in the Labour Slalis- och publicerandet av slafisfik enligt 1985 års

lies Convention, 1985, and in this Recom-  konvention om arbetsmarknadstalislik och

mendalion, Members mighl seek assislance  denna rekommendation kan medlemsstaterna

from the International Labour Office.  anhålla om bistånd från internationella ar­
betsbyrån.

30


 


Prop. 1985/86: 141

Bilaga 3 Översättning


Convention (No. 161) Concerning Occupational Health Services

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in ils Seventy-firsl Session on 7 june 1985, and

Noting that the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employmenl is one of the läsks assigned to the International Labour Organi­sation under its Conslilution,

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendalions, and in particular the Protection of Workers' Health Recommendation, 1953, Ihe Occupational Health Services Recommendation, 1959, the Workers' Representatives Convention, 1971, and the Occupational Safety and Health Con­vention and Recommendation, 1981, which eslablish the principles of national policy and aclion at the national level,

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals wilh regard to occupational health services, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con­vention;

Adopts this Iwenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-five the following Convention, which may be cited as the Occupational Health Services Convention, 1985;


ILO:s konvention (nr 161) om företagshälsovård

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats lill Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1985 till sitt sjuttioför­sta möte,

beaktar all skydd för arbetstagare mol sjukdom och skada som uppstår till följd av arbetet är en av de uppgifter som tilldelats internationella arbetsorganisationen enligt dess stadga,

åberopar gällande internationella konven­tioner och rekommendationer på arbetslivels område och i synnerhet 1953 års rekommen­dation om skydd för arbetstagares hälsa, 1959 års rekommendation om förelagshälsovård, 1971 års konvention om arbetstagarnas repre­sentanter samt 1981 års konvention och re­kommendation om arbetarskydd och arbets­miljö, vilka fastställer principer för nationell politik och åtgärder på nationell nivå,

har beslutat anta vissa förslag angående förelagshälsovård, en fråga som utgör den Qärde punkten på mötels dagordning, och

har fastställt atl dessa förslag skall ta for­men av en internationell konvention;

antar denna den tjugosjätte dagen i juni månad år nittonhundraåtliofem följande kon­vention, som kan kallas 1985 års konvention om företagshälsovård.


 


Part I. Principles of National Policy

Artide 1

For the purpose of this Convention-

(a) term "occupational health services" means services enlrusted wilh essenlially preventive functions and responsible for ad-vising the employer, the workers and their representatives in the underlaking on-

(i) the requirements for eslablishing and


Del I. Principer för nationell politik

Artikel 1

Vid tillämpningen av denna konvention avses med utryckel

(a) "förelagshälsovård" tjänster som an-förtrolls huvudsakligen förebyggande upp­gifter och med ansvar för rådgiving lill arbets­givare, arbetstagare och deras representanter i företagel angående

(i) krav på utformande och upprällhål-


 


Prop. 1985/86: 141


maintaining a safe and heallhy working en­vironment which will facilitale optimal physical and mental health in relation lo work;

(ii) the adaptalion of work lo the capabi­lilies of workers in the lighl of their slate of physical and mental health; (b) the term "workers' representatives in the underlaking" means persons who are re-cognised as such under national law or prac­tice.


lande av en säker och hälsosam arbetsmil­jö, vilket kommer att bidra till optimal fysisk och psykisk hälsa i samband med arbetet;

(ii) anpassning av arbetet till arbetstagar­nas förutsättningar med hänsyn till deras fysiska och psykiska hälsa; (b) "arbelslagarrepresentanler   i   företa­gel" personer som erkänns som sådana enligl nationell lagstiftning eller praxis.


 


Artide 2

In the lighl of national conditions practice and in consultation wilh the mosl representa­tive organisations of employers and workers, where they exist, each Member shall formu-lale, implemenl and periodically review a co-herenl national policy on occupational health services.

Artide 3

1.    Each Member undertakes to develop progressively occupational health services for all workers, including those in the public sector and the members of producfion co-operalives, in all branches of economic acliv­ity and all underlakings. The provision made should be adequale and appropriate to the specific risks of the underlakings.

2.    If occupational health services cannot be immedialely eslablished for all undertak-ings, each Member concerned shall draw up plans for the eslablishmenl of such services in consultation wilh the mosl representative organisations of employers and workers, where they exist.

3.    Each Member concerned shall indicate, in the first report on the applicalion of the Convention submilted under artide 22 of the Constitulion of the International Labour Or­ganisation, the plans drawn up pursuant to paragraph 2 of this Artide, and indicate in subsequent reports any progress in their ap­plicalion.

Artide 4

The competent aulhorily shall consult the mosl representative organisations of employ­ers and workers, where they exist, on the


Artikel 2

Mot bakgrund av nationella förhållanden och praxis och i samråd med de mest repre­sentativa arbelsgivar- och arbetstagarorgani­sationerna, där sådana finns, skall varje med­lemsstat utforma, genomföra och med jämna mellanrum revidera en enhetlig nationell poli­tik avseende förelagshälsovård.

Artikel 3

1.    Vaije medlemsstat åtar sig att steg för steg bygga ut företagshälsovården för alla ar­betstagare, däri inbegripet arbetstagare inom den offentliga sektorn och medlemmar av produklionskooperaliv, inom alla arbets­marknadens områden och alla företag. De åt­gärder som vidtas skall vara anpassade till förekommande risker i företagen.

2.    Om företagshälsovård inle omedelbart kan införas för alla företag, skall varje berörd medlemsstat utarbeta planer för införande av sådan service i samråd med de mest repre­sentativa arbelsgivar- och arbetstagarorgani­sationerna, där sådana förekommer.

3.    Varje berörd medlemsstat skall i den första rapporten om tillämpningen av kon­ventionen, som inlämnas i enlighet med arli­kel 22 i internationella arbetsorganisationens stadga, ange vilka planer som utarbetats i enlighet med punkt 2 i denna artikel och skall i följande rapporter uppge de framsteg som gjorts beträffande deras genomförande.

Artikd 4

Behörig myndighet skall samråda med de mest representativa arbelsgivar- och arbets­tagarorganisationerna, där sådana finns, an-


32


 


Prop. 1985/86: 141


measures to be laken to give effect to the provisions of this Convention.


gående de åtgärder som skall vidtas för all genomföra bestämmelserna i denna konven­tion.


 


Part II. Functions

Artide 5

Without prejudice to the responsibilily of each employer for the health and safety of the workers in his employmenl, and wilh due regard lo the necessity for the workers lo participate in matters of occupational health and safety, occupafional health services shall have such of the following functions as are adequale and appropriate to the occupational risks of the undertaking:

(a)  identification and assessment of the risks from health hazards in the workplace;

(b)  surveillance of the factors in the work­ing environment and working praclices which may affect workers' health, including sani-lary installations, canteens and housing where these facilities are provided by the em­ployer;

(c)  advice on planning and organisation of work, including the design of workplaces, on the choice, maintenance and condition of ma-chinery and other equipment and on sub­stances used in work;

(d)  participafion in the development of
programmes for the improvemenl of working
praclices as well as testing and evaluation of
health aspects of new equipment;

(e)  advice on occupational health, safety
and hygiene and on ergonomics and individ­
ual and collective proteclive equipment;

(f)  surveillance of workers' health in rela­
tion lo work;

(g)  promoling the adaptalion of work lo
the worker;

(h) contribulion lo measures of vocational rehabililalion;

(i) collaboralion in providing information, training and educalion in the fields of occupa­tional health and hygiene and ergonomics;

(j) organising of first aid and emergency treatment;

(k) participation in analysis of occupation­al accidents and occupational diseases.


Del II. Uppgifter

Artikel 5

Utan inskränkning av varje arbetsgivares ansvar för sina anställdas hälsa och säkerhet och med vederbörlig hänsyn lill nödvändig­heten av arbelstagarmedverkan i arbetsmiljö­frågor skall företagshälsovården bland föl­jande uppgifter ha sådana som är i överens­stämmelse med riskerna på företaget;

(a)   identifiera och bedöma hälsoriskerna på arbetsplatsen;

(b)   övervaka de faktorer i arbetsmiljön och arbetsrutinerna som kan påverka arbetstagar­nas hälsa, innefattande sanitära anläggningar, personalmatsalar och bostäder, där sådana tillhandahålls av arbetsgivaren;

(c)   ge råd om arbetets planering och orga­nisation, innefattande arbetsplatsens utform­ning, om val, underhåll och kontroll av ma­skiner och annan utrustning samt om ämnen som används i arbetet;

(d)  delta såväl i utvecklingen av program
för förbättring av arbetsmetoder som vid
provning och bedömning av ny utrustning ur
hälsosynpunkt;

(e)  ge råd om hälsa och säkerhet i relation
lill arbetet och yrkeshygien samt om ergono­
mi och individuell och kollektiv skyddsut­
rustning;

(/) övervaka arbetstagares hälsa i samband med arbetet;

(g) främja arbetets anpassning till arbetsta­garen;

(h) bidra lill åtgärder för yrkesinriktad re­habilitering;

(i) medverka till tillhandahållande av infor­mation och utbildning inom områdena hälsa i arbetet och yrkeshygien samt ergonomi;

(j) organisera första hjälpen och akutsjuk­vård;

(k) delta i analyser av olycksfall i arbetet och arbelsrelalerade sjukdomar.


 


3    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 141


33


 


Prop. 1985/86:141


Part III. Organisation

Artide 6

Provision shall be made for the eslablish­menl of occupational health services

(a)    by laws or regulations; or

(b)   by collective agreements or as other­wise agreed upon by the employers and workers concerned; or

(c)    in any other manner approved by the competent aulhorily after consultation wilh the representative organisations of employ­ers and workers concerned.

Artide 7

1.    Occupational health services may be or-
ganised as a service for a single undertaking
or as a service common to a number of under­
lakings, as appropriate.

2.    In accordance with national conditions
and pracfice, occupational health  services
may be organised by-
fa) the undertakings or groups of under­
lakings concerned;

(b) public authorities or official services;

fe) social security institutions;

(d)    any other bodies authorised by the
competent aulhorily;

(e) a combinalion of any of the above.

Artide 8

The employer, ihe workers and their repre­sentatives, where they exist, shall cooperale and participate in the implemenfion of the organisalional and olher measures relating lo occupational health services on an equitable basis.


Del III. Organisation

Artikel 6

Åtgärder skall vidtas för att införa förelags­hälsovård

(a)    genom lagar eller bestämmelser; eller

(b)    genom kollektivavtal eller på annat sätt i samförstånd mellan berörda arbetsgivare och arbetstagare; eller

fe) på annat sätt som godkänns av behörig myndighet efter samråd med de berörda re­presentativa arbelsgivar- och arbetstagaror­ganisationerna.

Artikel 7

1.    Företagshälsovård kan anordnas som en service inom elt enda förelag eller som en för flera förtag gemensam service, beroende på vad som är lämpligast.

2.    1 överensstämmelse med nationella för­hållanden och praxis kan förelagshälsovår­den organiseras genom

 

(a)    berörda företag eller grupper av före­tag;

(b)    offentliga myndigheter eller offentliga tjänster;

fe) socialförsäkringsinsfitulioner;

(d)    andra organ som fått tillstånd därtill av
behörig myndighet;

(e) en kombination av ovanstående.

Artikel 8

Arbetsgivare, arbetstagare och deras före­trädare, där sådana finns, skall samarbeta och på lika villkor delta i genomförandet av organisatoriska och andra åtgärder med avse­ende på företagshälsovård.


 


Part IV. Conditions of Operation

Artide 9

1.    In accordance with national law and practice, occupational health services should be multidisciplinary. The composition of the personnel shall be determined by the nalure of the duties to be performed.

2.    Occupational health services shall carry out their functions in co-operation with other services in the underlaking.

3.    Measures shall be taken, in accordance


Del IV. Verksamhetsvillkor

Artikel 9

1.    I enlighet med nationell lagstiftning och
praxis bör företagshälsovården vara mullidis­
ciplinär. Personalsammansäliningen skall be­
stämmas med hänsyn till de uppgifter som
skall utföras.

2.    Företagshälsovården skall ulföra sina uppgifter i samverkan med övriga funktioner inom företaget.

3.    Åtgärder skall vidtas enligl nationell


34


 


Prop. 1985/86: 141


wilh national law and practice, lo ensure ade­quale co-operation and co-ordination be­tween occupational health services and, as appropriate, olher bodies concerned with the provision of health services.

Artide 10

The personnel providing occupational health services shall enjoy full professional independency from employers, workers, and their representatives, where they exist, in re­lation lo the functions listed in Artide 5.

Artide 11

The competent aulhorily shall determine the qualifications required for the personnel providing occupational health services, ac­cording to the nature of the duties to be per­formed and in accordance with national law and practice.

Artide 12

The surveillance of workers' health in rela-fion to work shall involve no loss of earnings for them, shall be free of charge and shall take place as far as possible during working hours.

Artide 13

All workers shall be informed of health hazards involved in their work.

Artide 14

Occupational health services shall be in­formed by the employer and workers of any known factors and any suspecled factors in the working environment which may affect the workers' health.

Artide 15

Occupational health services shall be in­formed of occurrences of ill health amongst workers and absence from work for health reasons, in order to be able lo identify wheth­er there is any relation between the reasons for ill health or absence and any health ha­zards which may be present at the work­place. Personnel providing occupational health services shall not be required by the employer lo verify the reasons for absence from work.


lagstiftning och praxis för alt säkerställa lämpligt samarbete och samordning mellan företagshälsovård och, i den mån del är lämp­ligt, annan hälsovårdsverksamhel.

Artikd 10

Förelagshälsovårdspersonal skall åtnjuta fullständigt professionellt oberoende från ar­betsgivare, arbetstagare och deras företräda­re, där sådana finns, med avseende på de uppgifter som anges i artikel 5.

Artikel 11

Den behöriga myndigheten skall fastställa kompetenskraven för företagshälsovårdsper­sonalen i enlighet med uppgifternas natur och enligl landels lagar och praxis.

Artikd 12

Övervakningen av arbetstagarnas hälsa i samband med arbetet skall inte innebära nå­gon inkomstförlust för dem; den skall vara kostnadsfri och så långt möjligt äga rum på arbetstid.

Artikd 13

Alla arbetstagare skall informeras om häl­soriskerna i sitt arbete.

Artikel 14

Företagshälsovården skall få information från arbetsgivare och arbetstagare om alla kända faktorer och alla faktorer i arbetsmil­jön som misstänks kunna påverka arbetstaga­res hälsa.

Artikel 15

Förelagshälsovården skall informeras om förekomst av ohälsa bland arbetstagare och arbelsfrånvaro av hälsoskäl för att kunna fastställa om del finns någol samband mellan orsakerna fill ohälsan eller frånvaron och eventuella hälsorisker på arbetsplatsen. Fö­relagshälsovårdspersonal skall inle åläggas av arbetsgivaren att intyga frånvaroorsaker.


35


 


Prop. 1985/86: 141


Part V. General Provisions

Artide 16

National laws or regulations shall desig-nate the aulhorily or authorities responsible both for supervising the operation of and for advising occupational health services once they have been eslablished.

Artide 17

The formål ralificalions of this Convention shall be communicated lo the Direcior-Gen­eral of the International Labour Office for regislralion.

Artide 18

1.    This Convention shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ralificalions have been registred with the Direcior-General.

2.    It shall come into force iwelve monlhs after the date on which the ralificafions of two Members have been registered wilh the Direcior-General.

3.    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member iwelve monlhs after the date on which ils ratificalion has been registered.

Artide 19

1.    A Member which has ratified this Con­
vention may denounce il after the expiralion
of ten years from the date on which the Con­
vention first comes into force, by an act com­
municated lo the Direcior-General of the In­
ternational Labour Office for regislralion.
Such denuncialion shall not lake effect until
one year after the date on which il is regis­
tered.

2.    Each Member which has ratified this
Convenfion and which does not, within the
year following the expiration of the period of
len years mentioned in the preceding para­
graph, exercise the right of denunciafion pro­
vided for in this Artide, will be bound for
anolher period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention al the expira­
tion of each period of len years under the
terms provided for in this Artide.


Del V. Allmänna bestämmelser

Artikel 16

I nationella lagar eller bestämmelser skall anges den myndighet eller de myndigheter som har ansvar både för tillsyn av verksam­heten och för rådgivning till redan etablerad förelagshälsovård.

Artikel 17

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas fill internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikd 18

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas rafifikationer har regi­strerats hos generaldirektören.

2.    Konvenfionen träder i kraft tolv måna­der efter det atl ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikd 19

1. En medlemsstat som har ratificerat den­na konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek­tör för registrering. Uppsägningen får verkan först etl år efter del all den har registrerats.

2. Vatje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut­gången av den tioårsperiod som avses i före­gående punkt gör bruk av sin uppsägningsräll enligl denna arlikel, är bunden för en ny peri­od av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp kon­ventionen vid utgången av varje tioårsperiod.


36


 


Prop. 1985/86:141


Artide 20

1.    The Direcior-General of the Interna­tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the regislralion ofall ralificalions and denun-cialions communicated to him by the Mem­bers of the Organisation.

2.    When nolifying the Members of the Or­ganisation of the regislralion of the second ratificalion communicated to him, the Direc­ior-General shall draw the allention of the Members of the Organisation lo the date upon which the Convention will come into force.

Artide 21

The Direcior-General of the International Labour Office shall communicale to the Sec­retary-General of the United Nations for reg­islralion in accordance wilh Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralificalions and acts of denuncialion registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Artides.

Artide 22

Al such times as il may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present to the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 23

1.    Should the  Conference adopt a new
Convention   revising   this   Convention   in
whole or in part, then, unless the new Con­
vention otherwise provides-
fa) the ralification by a Member of the new

revising Convention shall ipso jure involve the immediate denuncialion of this Conven­tion, notwithstanding the provisions of Arti­de 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratificalion by the Members.

2. This Convention shall in any case re-


Artikd 20

1.    Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar or­ganisationens medlemmar om regisleringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikd 21

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om alla ratifikationer och upp­sägningar som har registrerats hos honom en­ligl bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 22

När internationella arbetsbyråns styrelse anser det nödvändigt, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om del finns skäl alt på konferensens dagordning föra upp frågan om all helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikd 23

1.    Om konferensen antar en ny konven­
tion, varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inle föreskriver annat,

(a)    skall, under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems-stals ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i arlikel 19 ovan;

(b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl-

37


 


Prop. 1985/86: 141

main in force in ils actual form and content lande lill form och innehåll för de medlems-

for those Members which have ratified it bul         stater som har ratificerat den men inle har

have not ratified the revising Convenfion.   ratificerat den nya konventionen varigenom

den revideras.

Artide 24                                                                                Artikd 24

The English and French versions of the De engelska och franska versionerna av

text of this Convention are equally aulhorita- texten till denna konvention är lika giltiga,
tive.

38


 


Prop. 1985/86:141


Recommendation (No. 171) Concerning Occupational Health Services

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in ils Seventy-firsl Session on 7 June 1985, and

Noting that the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employmenl is one of the läsks assigned to the International Labour Organi­sation under ils Constitulion,

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations, and in particular the Protection of Workers' Health Recommendation, 1953, the Occupational Health Services Recommendation, 1959, the Workers' Representatives Convention, 1971, and the Occupational Safety and Health Con­vention and Recommendation, 1981, which eslablish the principles of national policy and aclion al the national level, and the Triparlite Declaration of Principles concerning Mulli-national Enlerprises and Social Policy adopl­ed by the Governing Body of the Internation­al Labour Office,

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to occupational health services, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that proposals shall lake the form of a Recommendation supple­menting the Occupational Health Services Convention, 1985:

Adopts this tweniy-sixlh day of June of the year one thousand nine hundred and eighly-five the following Recommendation, which may be cited as the Occupational Health Ser­vices Recommendation, 1985;


Bilaga 4 Översättning

ILO:s rekommendation (nr 171) om företagshälsovård

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1985 lill sitt sjuttioför­sta möte,

beaktar att skydd för arbetstagare mol sjukdom och skada som uppstår till följd av arbetet är en av de uppgifter som tilldelats internationella arbetsorganisationen enligt dess stadga,

åberopar gällande konventioner och re­kommendationer på arbetslivets område och särskilt 1953 års rekommendation om skydd för arbetstagares hälsa, 1959 års rekommen­dation om företagshälsovård, 1971 års kon­vention om arbelslagarrepresentanler och 1981 års konvention och rekommendation om arbetarskydd och arbetsmiljö, vilka fast­ställer principer för nationell politik och åt­gärder på nationell nivå samt den av interna­tionella arbetsbyråns styrelse antagna trepar­tiska deklarationen om riktlinjer rörande mul­tinationella företag och arbetsmarknaden,

har beslutat all anta vissa förslag angående förelagshälsovård, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning, och

som har fastställt all dessa förslag skall ta formen av en rekommendation som utgör ett tillägg till 1985 års konvention om företags­hälsovård,

antar denna den tjugosjätte dagen i juni månad år nitlonhundraåltiofem följande re­kommendation, som kan kallas 1985 års re­kommendation om förelagshälsovård.


 


I. Principles of National Policy

1. Each Member should, in the lighl of national conditions and practice and in con­sultation with the mosl representative organi­sations of employers and workers, where


I. Principer för nationell politik

1. Varje medlemsstat bör mol bakgrund av nationella förhållanden och praxis och i sam­råd med de mest representativa arbetsgivar-och arbetstagarorganisationerna, där sådana


39


 


Prop. 1985/86: 141


they exist, formulate, implemenl and periodi­cally review a coherent national policy on occupational health services, which should include general principles governing their functions, organisation and operation.

2. (1) Each Member should develop pro­gressively occupational health services for all workers, including those in the public sector and the members of produciion co-opera-tives, in all branches of economic aclivity and all undertakings. The provision made should be adequale and appropriate to the specific health risks of the undertakings.

(2) Provision should also be made for such measures as may be necessary and reason­ably practicable to make available to self-employed persons protection analogous lo that provided for in the Occupational Health Services Convention, 1985, and in this Rec­ommendation.


finns, utforma, genomföra och med jämna mellanrum se över en enhetlig nationell poli­tik beträffande företagshälsovård, som bör innefatta allmänna principer vad avser upp­gifter, organisation och verksamhet.

2. (I) Varje medlemsstat bör steg för steg bygga ut företagshälsovården för alla arbets­tagare, däri inbegripet arbetstagare inom den offentliga sektorn och medlemmar av pro­duklionskooperaliv, inom alla arbetsmarkna­dens områden och alla företag. De åtgärder som vidtas bör vara anpassade till förekom­mande hälsorisker i företagen.

(2) Åtgärder bör även vidtas i den mån det är nödvändigt och praktiskt genomförbart för atl ge egenföretagare tillgång till samma skydd som det som avses i 1985 års konven­tion om företagshälsovård och i denna re­kommendation.


 


II. Functions

3.    The role of occupational health services should be essenfially preventive.

4.    Occupational health services should es­lablish a programme of aclivity adapled to the undertaking or undertakings they serve, taking into account in particular the occupa­tional hazards in the working environment as well as the problems specific lo the branches of economic aclivity concerned.

A. Surveillance of the Working Environment

5.    (1) The surveillance of the working en­
vironment should include-

(a)    identification and evaluation of the en­
vironmenlal factors which may affecl the
workers' health;

(b)    assessment of conditions of occupa­
tional hygiene and factors in the organisation
of work which may give rise to risks for the
health of workers;

fe) assessment of collective and personal proteclive equipment;

(d)    assessment where appropriate of expo­
sure of workers to hazardous agents by valid
and generally accepled moniloring methods;

(e)    assessment of control systems de­
signed lo eliminate or reduce exposure.


II. Uppgifter

3.    Förelagshälsovården bör ha en huvud­sakligen förebyggande funktion.

4.    Företagshälsovården bör upprätta etl program för verksamheten anpassat lill del eller de företag som är anslutna, varvid hän­syn skall tas i synnerhet till risker i arbetsmil­jön samt lill de särskilda problem som före­kommer inom berörda näringsgrenar.

A. Övervakning av arbetsmiljön

5. (1) övervakning av arbetsmiljön bör in­nefatta

(a)    identifiering och värdering av de fakto­rer i arbetsmiljön som kan påverka arbetsta­garnas hälsa;

(b)   bedömning av yrkeshygieniska förhål­landen och faktorer i arbetsorganisationen som kan medföra hälsorisker för arbetstagar­na;

fe) bedömning av kollekliv och individuell skyddsutrustning;

(d)   bedömning, där så är lämpligt, i vilken
utsträckning arbetstagarna är utsatta för
skadliga ämnen genom effektiva och allmänt
godtagna kontrollmetoder;

(e)   bedömning av kontrollsystem avsedda
atl eliminera eller minska exponering.


40


 


Prop. 1985/86: 141


(2) Such surveillance should be carried out in liaison wilh the other technical services of the underlaking and in co-operalion wilh the workers concerned and their representatives in the undertaking or the safety and health committee, where they exist.

6.   (1) In accordance with national law and
practice, dala resulting from the surveillance
of the working environment should be re-
corded in an appropriate manner and be
available lo the employer, the workers and
their representatives in the underlaking con­
cerned or the safety and health committee,
where they exist.

(2)   These data should be used on a confi­dential basis and solely to provide guidance and advice on measures to improve the work­ing environment and the health and safety of workers.

(3)   The competent aulhorily should have access lo these dala. They may only be com­municated by the occupational health service lo olhers wilh the agreement of the employer and the workers or their representatives in the undertaking or the safety and health com­mittee, where they exist.

 

7.    The surveillance of the working envi­ronment should entail such visils by the per­sonnel providing occupational health ser­vices as may be necessary to examine the factors in the working environment which may affect the workers' health, the environ­menlal health conditions al the workplace and the working conditions.

8.    Occupational health services should-

(a)   carry out moniloring of workers' expo­
sure to special health hazards, when neces­
sary;

(b)   supervise sanitary installations and
olher facilities for the workers, such as drink-
ing water, canteens and living accommoda-
lion, when provided by the employer;

fe) advise on the possible impact on the workers' health of the use of lechnologies;

(d)  participate in and advise on the selec­
tion of the equipment necessary for the per­
sonal protection of the workers against occu­
pational hazards;

(e)  collaborate in job analysis and in the
sludy of organisation and methods of work


(2) Sådan övervakning bör ulföras i samar­bete med annan teknisk personal i företaget och i samarbete med berörda arbetstagare och deras företrädare i företaget eller skydds­kommittén, där sådana finns.

6.   (1) I enlighet med nafionell lagstiftning
och praxis bör uppgifter härrörande från
övervakningen av arbetsmiljön registreras på
lämpligt sätt och vara tillgängliga för arbetsgi­
varen, arbetstagarna och deras företrädare i
det berörda förelaget eller för skyddskommit­
tén, där sådana finns.

(2)   Dessa uppgifter bör användas konfi­dentiellt och enbarl för att ge vägledning och råd beträffande åtgärder för förbättring av arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa och sä­kerhet.

(3)   Behörig myndighet bör ha tillgång till dessa uppgifter. Företagshälsovården får en­dast lämna ut dem till andra med samtycke av arbetsgivare och arbetstagare eller deras fö­reträdare i företagel eller skyddskommittén, där sådana finns.

 

7.    I övervakningen av arbetsmiljön bör ingå sådana besök av företagshälsovårdsper­sonalen som kan vara nödvändiga för alt un­dersöka de faktorer i arbetsmiljön som kan påverka arbetstagarnas hälsa, de miljöhy­gieniska förhållandena på arbetsplatsen samt arbetsförhållandena.

8.    Företagshälsovården bör

 

(a)   kontrollera, då så är nödvändigt, ar­betslagarnas exponering för särskilda hälso­risker;

(b)   övervaka sanitära anläggningar och andra anordningar för arbetslagarna, l.ex. dricksvatten saml personalmatsalar och bo­städer, då arbetsgivaren tillhandahåller så­dana;

(c)   ge råd om eventuell inverkan på arbets­tagarnas hälsa vid utnyttjande av teknologier;

(d)   delta i och ge råd om val av utrustning
som är nödvändig för personligt skydd av
arbetstagare mol risker i arbetsmiljön;

fe) samarbeta vid arbetsanalys och vid un­dersökning av arbetsorganisation och -meto-


41


 


Prop. 1985/86:141


with a view to securing a better adaptalion of work to the workers;

(/) participate in the analysis of occupa­tional accidents and occupational diseases and in accident prevention programmes.

9.   Personnel providing occupational
health services should, after informing the
employer, workers and their representatives,
where appropriate-

(a)    have free access to all workplaces and lo the installations the undertaking provides for the workers;

(b)   have access to information concerning the processes, performance standards, pro­ducts, materials and substances used or whose use in envisaged, subject lo their pre-serving the confidentialiiy of any secrel infor­mation they may learn which does not affect the health of workers;

fe) be able lo take for the purpose of analy­sis samples of producis, materials and sub­stances used or handled.

10.   Occupational health services should be
consulted concerning proposed modificalions
in the work processes or in the conditions of
work liable to have an effect on the health or
safety of workers.

B. Surveillance of the Workers' Health

11.   (1) Surveillance of the workers'health
should include, in the cases and under the
conditions specified by the competent au­
lhorily, all assessmenls necessary to prolecl
the health of the workers, which may in­
clude—

(a)    health assessmenl of workers before their assignment to specific läsks which may involve a danger to their health or that of others;

(b)   health assessmenl al periodic intervals during employmenl which involves exposure to a particular hazard to health;

fe) health assessment on resumplion of work after a prolonged absence for health reasons for the purpose of determining its possible occupational causes, of recommend-ing appropriate action to prolecl the workers and of determining the worker's suitability for the job and needs for reassignment and rehabililalion;


der för alt åstadkomma en bättre anpassning av arbetet till arbetstagarna;

(f) delta i analyser av olycksfall i arbetet och arbelsrelalerade sjukdomar samt i pro­gram för förebyggande av olycksfall.

9.   Förelagshälsovårdspersonalen bör, där
så är lämpligt, och efter all ha informerat
arbetsgivare, arbetstagare och deras företrä­
dare

(a)   ha fritt tillträde till alla arbetsplatser och lill de anläggningar som företaget ställer lill arbetstagarnas förfogande;

(b)   ha tillgång lill information om de pro­cesser, preslalionsformer, produkter, materi­al och ämnen som används eller som man avser använda under förutsättning av tyst­nadsplikt beträffande all sekretessbelagd in­formation som kan komma till förelagshälso-vårdspersonalens kännedom och som inte be­rör arbetstagares hälsa;

fe) kunna la prov för analysändamål av produkter, material och ämnen som används eller hanleras.

10.  Företagshälsovården bör rådfrågas an­
gående föreslagna ändringar i de arbetspro­
cesser eller arbetsförhållanden som kan på­
verka arbetstagares hälsa eller säkerhet.

B. Övervakning av arbetstagarnas hälsa

11. (I) Övervakning av arbetslagarnas häl­sa bör innefatta, allt efter omständigheterna och i enlighet med de villkor som anges av den behöriga myndigheten, alla undersök­ningar som behövs för atl skydda arbetsta­garnas hälsa, bl.a.

(a)   bedömning av arbetstagarnas hälsa in­nan de tilldelas speciella uppgifter som kan innebära fara för deras egen eller andras häl­sa;

(b)   hälsobedömning med jämna mellanrum under arbete som innebär att arbetstagare ut­sätts för en särskild hälsorisk;

(c)   hälsobedömning vid återupptagande av arbetet efter lång sjukfrånvaro i syfte all fast­ställa om arbetet kan vara orsak till frånvaron och för att kunna rekommendera lämpliga skyddsåtgärder och fastställa om arbetstaga­ren är lämplig för arbetet samt behov av om­placering och rehabilitering;


42


 


Prop. 1985/86: 141


(d) health assessment on and after the ler-minalion of assignments involving hazards which mighl cause or coniribule to future health impairment.

(2) Provisions should be adopted to pro­lecl the privacy of the workers and to ensure that health surveillance is not used for dis-criminatory purposes or in any olher manner prejudidal lo their interests.

12.   (1) In the case of exposure of workers
lo specific occupational hazards, in addition
lo the health assessmenls provided for in
Paragraph 11 of this Recommendation, the
surveillance of the workers' health should
include, where appropriate, any examina­
tions and investigalions which may be neces­
sary lo delect exposure levels and early bio­
logical effects and responses.

(2) When a valid and generally accepled method of biological moniloring of the work­ers' health for the early deteclion of the ef­fects on health of exposure to specific occu­pafional hazards exists, it may be used lo identify workers who need a delailed medical examination, subject to the inividual work-er's consenl.

13.   Occupational health services should be informed of occurrences of ill health amongst workers and absences from work for health reasons, in order lo be able to identify wheth­er there is any relation between the reasons for ill health or absence and any health ha­zards which may be present at the work­place. Personnel providing occupational health services should not be required by the employer to verify the reasons for absence from work.

14.   (1) Occupational health services should record dala on workers' health in per­sonal confidential health filés. These filés should also contain information on jobs held by the workers, on exposure to occupational hazards involved in their work, and on the results of any assessmenls of workers' expo­sure to these hazards.

(2) The personnel providing occupational health services should have access lo person­al health filés only to the extent that the infor­mation conlained in the filés is relevant to the performance of their duties. Where the filés


(d) hälsobedömning vid och efter avslutat arbete som innebär risker vilka kan orsaka eller bidra lill nedsatt hälsa i framtiden.

(2) Åtgärder bör vidtas för att skydda ar­betstagarnas privatliv och för att säkerställa all hälsoövervakning inte används i diskrimi­nerande syfte eller på annat sätt som kan skada deras intressen.

12.   (1) Om arbetstagare utsätts för särskil­
da risker i sitt arbete, bör i övervakningen av
arbetslagarnas hälsa, utöver de hälsounder­
sökningar som avses i punkt 11 i denna re­
kommendation, även ingå, där så är lämpligt,
alla undersökningar och kontroller som kan
vara nödvändiga för atl få reda på såväl ex­
poneringsnivå som tidiga biologiska effekter
och reaktioner.

(2) När det finns en giltig och allmänt ac­cepterad metod för biologiska mätningar av arbetstagarnas hälsa för alt på ett tidigt stadi­um få reda på vilka effekter särskilda risker i arbetsmiljön har för hälsa, kan den användas för atl identifiera arbetstagare som har behov av en noggrann medicinsk undersökning, un­der förutsättning av den enskilde arbetslaga­rens samtycke.

13.   Företagshälsovården bör informeras
om förekomst av ohälsa bland arbetstagare
och frånvaro från arbetet av hälsoskäl för att
kunna fastställa om del finns något samband
mellan orsakerna till ohälsan eller frånvaron
och eventuella hälsorisker på arbetsplatsen.
Företagshälsovårdspersonalen bör inte åläg­
gas av arbetsgivaren atl intyga frånvaroor­
saker.

14. (1) Företagshälsovården bör införa uppgifter om arbetstagarnas hälsa i konfiden­tiella journaler. Dessa bör även innehålla uppgifter om de arbeten som arbetstagarna haft, om de varit utsatta för risker i samband med arbetet och om resultaten av alla bedöm­ningar av arbetslagamas exponering för des­sa risker.

(2) Förelagshälsovårdspersonalen bör ha tillgång till journaler endast i den utsträck­ning som informationen har samband med fullgörandet av deras uppgifter. I de fall då journalerna innehåller upplysningar om per-


43


 


Prop. 1985/86: 141


contain personal information covered by medical confidentialiiy this access should be restricted lo medical personnel.

(3) Personal data relating to health assess­menls may be communicated to olhers only with the informed consenl of the worker con­cerned.

15.   The conditions under which, and lime during which, personal health filés should be kepl, ihe conditions under which they may be communicated or transferred and the mea­sures necessary to keep them confidential, in particular when the information they contain is placed on computer, should be prescribed by national laws or regulations or by the com­petent aulhorily or, in accordance with na­tional practice, governed by recognised ethi-cal guide-lines.

16.   (1) On completing a prescribed medi­cal examination for the purpose of determin­ing fiiness for work involving exposure lo a particular hazard, the physician who has car­ried out the examination should communi­cale his conclusions in writing lo both the worker and the employer.

(2) These conclusions should contain no information of a medical nalure; they mighl, as appropriate, indicate fiiness for the pro­posed assignment or specify the kinds of jobs and the conditions of work which are medi-cally conlra-indicaied, either temporarily or permanently.

17.   Where the conlinued employmenl of a worker in a particular job is conlra-indicaied for health reasons, the occupational health service should collaborate in efforls lo find allernative employmenl for him in the under­taking, or anolher appropriate solution.

18.   Where an occupational disease has been detected Ihrough the surveillance of the worker's health, it should be notified to the competent aulhorily in accordance wilh na­tional law and practice. The employer, work­ers and workers' representatives should be informed that this nolification has been car­ried out.

C. Information, Education, Training, Advice

19.   Occupational health services should
participate in designing and implementing


sonliga förhållanden som omfattas av hälso-och sjukvårdspersonals tystnadsplikt, bör tillgången lill dessa begränsas lill sådan per­sonal.

(3) Personliga uppgifter rörande hälsobe-dömningar får endast utlämnas lill andra med den berörde arbetstagarens vetskap och sam­tycke.

15. Villkor för hur journaler skall bevaras och under hur lång tid, under vilka förhållan­den de kan utlämnas eller överföras saml nödvändiga åtgärder för atl bevara deras för­troliga karaktär, i synnerhet då den informa­tion de innehåller finns på data, bör föreskri­vas i nationella lagar eller bestämmelser eller av behörig myndighet eller i enlighet med nationell praxis och erkända eliska normer.

16.    (1) Efter avslutad föreskriven läkarun­
dersökning i syfte att fastställa en arbetstaga­
res lämplighet för ett arbete som innebär ex­
ponering för en särskild hälsorisk bör den
läkare som utfört undersökningen skriftligt
meddela sina slutsatser till både arbetslaga­
ren och arbetsgivaren.

(2) Dessa slutsatser bör ej innehålla upp­gifter av medicinsk natur; de kan, allt efter omständigheterna, ange om arbetstagaren är lämplig för del föreslagna arbetet eller närma­re ange vilka slags arbeten och arbetsförhål­landen som antingen temporärt eller perma­nent är olämpliga från medicinsk synpunkt.

17.   Om det är olämpligt av hälsoskäl all en arbetstagare stannar kvar i elt visst arbete, bör förelagshälsovården medverka i an­strängningarna atl finna annan sysselsättning för honom i företaget eller annan lämplig lös­ning.

18.   När en arbetsrelaterad sjukdom har uppläckts genom övervakning av arbetstaga­rens hälsa, bör anmälan därom göras till ve­derbörande myndighet i enlighet med natio­nell lagstiftning och praxis. Arbetsgivaren, arbetstagarna och deras företrädare bör in­formeras om denna anmälan.

C. Information, utbUdning och rådgivning

19. Företagshälsovården bör delta vid ut­formning och genomförande av program för


44


 


Prop. 1985/86: 141


programmes of informafion, education and training on health and hygiene in relation lo work for the personnel of the undertaking.

20.   Occupational health services should participate in the training and regular retrain-ing of firsl-aid personnel and in the progres­sive and continuing training of all workers in the undertaking who coniribule to occupa­tional safety and health.

21.   Wilh a view lo promoling the adapta­lion of work lo the workers and improving the working conditions and environment, oc­cupational health services should act as ad-visers on occupational health and hygiene and ergonomics lo the employer, the workers and their representatives in the undertaking and the safety and health committee, where they exist, and should collaborate with bo­dies already operating as advisers in this field.

22.   (I) Each worker should be informed in an adequale and appropriate manner of the health hazards involved in his work, of the results of the health examinations he has un-dergone and of the assessment of his health.

 

(2)   Each worker should have the right lo have correcled any dala which are erroneous or which mighl lead to error.

(3)   In addition, occupational health ser­vices should provide workers wilh personal advice concerning their health in relation lo their work.

D. First Aid. Treatment and Health Pro­grammes

23.   Taking into account national law and practice, occupational health services in un­dertakings should provide firsl-aid and emer­gency treatment in cases of accident or indis­position of workers al the workplace and should collaborate in the organisation of first aid.

24.   Taking into account the organisation of preventive medicine al the national level, oc­cupational health services mighl, where pos­sible and appropriate-

fa) carry out immunisations in respect of biological hazards in the working environ­ment;

(b) take part in campaigns for the protec­tion of health;


företagels personal avseende information och utbildning i frågor som rör hälsa i relation till arbetet och yrkeshygien.

20. Företagshälsovården bör delta vid ut­bildning och regelbundet återkommande ut­bildning av personal som kan ge första hjäl­pen vid olycks- och sjukdomsfall och vid fort­löpande och fortsatt utbildning av samfiiga arbetstagare i företagel som medverkar i ar­betarskyddet.

21.1 syfte atl främja anpassning av arbetet lill arbetstagarna och förbättra arbetsförhål­landena och arbetsmiljö bör företagshälso­vården fungera som rådgivare ål arbetsgiva­re, arbetstagare och deras företrädare i före­tagel saml skyddskommittén, där sådana finns, i frågor som rör hälsa i relation till arbetet och yrkeshygien saml ergonomi och bör samarbeta med organ som redan bedriver rådgivning inom detta område.

22. (1) Varje arbetstagare bör på lämpligt sätt informeras om de hälsorisker som är för­bundna med hans arbete, om resultaten av de hälsoundersökningar som han genomgått och om bedömning av hans hälsa.

(2)   Varje arbetstagare bör ha rätt all låta kortigera varje uppgift som är felaktig eller som kan leda lill misstag.

(3)   Dessutom bör företagshälsovården ge arbetstagarna personliga råd angående deras hälsa med avseende på deras arbete.

D. Första hjälpen, behandling och hälsoprogram

23.    Med beaktande av nationell lagstift­ning och praxis bör företagshälsovården i fö­relagen ge första hjälpen och akutvård, om arbetstagare råkar ut för olycksfall eller drab­bas av sjukdom på arbetsplatsen och bör medverka vid organisation av första hjälpen.

24.    Med beaktande av den förebyggande hälsovårdens organisation på nationell nivå kan förelagshälsovården, då så är möjligt och lämpligt,

 

(a)    ulföra vaccinationer mol biologiska hälsorisker i arbetsmiljön;

(b)   delta i hälsoskyddskampanjer;

45


 


Prop. 1985/86: 141


fcj collaborate with the health aulhorifies wiihin the framework of public health pro­grammes.

25.    Taking into account national law and
practice and after consultation with the mosl
representative organisations of employers
and workers, where they exist, the compe­
tent aulhorily should, where necessary, au-
thorise occupational health services, in
agreement with all concerned, including the
worker and his own doctor or a primary
health care service, where applicable, lo un­
dertake or to participate in one or more of the
following functions:

fa) treatment of workers who have not stopped work or who have resumed work after an absence;

(b) treatment of the victims of occupation­al accidents;

fe) treatment of occupational diseases and of health impairment aggravated by work;

(d) medical aspects of vocational re-edu-cation and rehabililalion.

26.   Taking into account national law and practice concerning the organisation of health care, and distance from clinics, occu­pational health services mighl engage in olher health aclivities, including curative medical care for workers and their families, as autho­rised by the competent aulhorily in cousul-tation wilh the mosl representative organi­sations of employers and workers, where they exist.

27.   Occupational health services should co-operate with the other services concerned in the eslablishmenl of emergency plans for aclion in the case of major accidents.

E. Other functions

28.    Occupational health services should
analyse the results of the surveillance of the
workers' health and of the working environ­
ment, as well as the results of biological mon­
iloring and of personal moniloring of work­
ers' exposure lo occupational hazards, where
they exist, wilh a view to assessing possible
conneclions between exposure to occupa­
tional hazards and health impairment and to
proposing measures for improving the work­
ing conditions and environment.


fe) samarbeta med hälsovårdsmyndighe­terna inom ramen för hälsovårdsprogram.

25.    Med beaktande av nationell lagstift­
ning och praxis och efter samråd med de mest
representativa arbelsgivar- och arbetslagar-
organisafionerna, där sådana finns, bör den
behöriga myndigheten vid behov ge förelags­
hälsovården, med samtycke av alla berörda,
däri inbegripet arbetstagaren och dennes
egen läkare eller i förekommande fall primär­
vården tillstånd att utföra eller delta i en eller
flera av nedanstående uppgifter:

(a)    behandling av arbetstagare som ej har avbrutit sitt arbete eller som har återupptagit arbetet efter frånvaro;

(b)   behandling av personer som råkat ut för olycksfall i arbetet;

fe) behandling av arbelsrelalerade sjukdo­mar och nedsatt hälsa förvärrad av arbetet;

(d) medicinska synpunkter på yrkesinrik­tad omskolning och rehabilitering.

26.    Med hänsyn till nationell lagstiftning och praxis rörande hälsovårdens organisation och avstånd till reguljär hälso- och sjukvård kan företagshälsovården delta i annan hälso­vårdande verksamhet, däri inbegripet läkar­vård för arbetstagare och deras familjer, efter bemyndigande av behörig myndighet och i samråd med de mest representativa arbelsgi­var- och arbetstagarorganisationerna, där så­dana finns.

27.    Förelagshälsovården bör samarbeta med andra berörda organ för alt utarbeta ka­tastrofplaner avsedda att tillgripas i händelse av svårare olyckor.

E. Övriga uppgifter

28. Företagshälsovården bör analysera re­sultaten från övervakningen av arbetstagar­nas hälsa och arbetsmiljön liksom resultaten från biologisk kontroll och individuell kon­troll av arbetstagarnas exponering för arbets­miljörisker, där sådana förekommer, för all bedöma om det kan finnas ett samband mel­lan exponering för arbelsmiljörisker och ned­satt hälsa och föreslå åtgärder för förbättring av arbetsförhållandena och arbetsmiljön.


46


 


Prop. 1985/86: 141


29.    Occupational health services should draw up plans and reports at appropriate in­tervals concerning their aclivities and health conditions in the underlaking. These plans and reports should be made available lo the employer and the workers' representatives in the undertaking or the safety and health com­mittee, where they exist, and be available to the competent aulhorily.

30.    (1) Occupafional health services, in consultation with the employers' and the workers' representatives, should coniribule to research, within the limils of their re­sources, by participaling in studies or inqui-ries in the undertaking or in the relevant branch of economic aclivity, for exampie, wilh a view to collecling data for epidemi-ological purposes and orienting their aclivi­ties.

(2) The results of the measurements car­ried out in the working environment and of the assessmenls of the workers' health may be used for research purposes, subject to the provisions of Paragraphs 6(3), 11(2) and 14(3) of this Recommendation.

31.   Occupational health services should
participate with other services in the under­
taking, as appropriate, in measures lo pre­
vent ils aclivities from having an adverse ef­
fect on the general environment.


29.   Företagshälsovården bör utarbeta planer och rapporter med lämpliga mellan­rum beträffande sin verksamhet och hälsotill­ståndet i förelaget. Dessa planer och rappor­ter bör göras tillgängliga för arbetsgivaren och arbetstagarnas företrädare i förelaget el­ler skyddskommittén, där sådana finns, samt den behöriga myndigheten.

30.   (1) Förelagshälsovården bör i samråd med arbelsgivar- och arbelslagarrepresen­tanler och inom ramen för sina resurser bidra till forskning genom alt delta i studier eller undersökningar i företagel eller inom rele­vant näringsgren l.ex., i syfte att insamla uppgifter för epidemiologiska ändamål och för all kunna bestämma verksamhetens in­riktning.

(2) Resultaten av de mätningar som utförts i arbetsmiljön och av bedömningarna av ar­betslagarnas hälsa kan användas i forsknings­syfte med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 6 (3), 11 (2) och 14 (3) i denna rekommendafion.

31.    Förelagshälsovården bör tillsammans
med andra organ inom företagel i förekom­
mande fall delta i åtgärder syftande lill atl
förhindra alt dess verksamhet skadar den all­
männa miljön.


 


III. Organisation

32.    Occupational health services should, as far as possible, be localed within or near the place of employmenl, or should be orga­nised in such a way as lo ensure that their functions are carried out al the place of em­ploymenl.

33.    (1) The employer, the workers and their representatives, where they exist, should co-operate and parlicipale in the im­plementation of the organisalional and olher measures relating to occupational health ser­vices on an equitable basis.

(2) In conformity wilh national conditions and practice, employers and workers or their representatives in the undertaking or the safety and health committee, where they ex­ist, should participate in decisions affecling the organisation and operation of these ser-


ni. Organisation

32. Företagshälsovården bör så vitt möjligt föriäggas till arbetsstället eller i dess närhet eller organiseras på sådant sätt all dess upp­gifter kan ulföras på arbetsstället.

33. (1) Arbetsgivaren, arbetstagarna och deras företrädare, där sådana finns, bör på lika villkor samarbeta och delta i genomfö­randel av organisatoriska och andra åtgärder avseende företagshälsovård.

(2) Arbetsgivare och arbetstagare eller deras företrädare i företagel eller skydds­kommittén, där sådana finns, bör i enlighet med nationella förhållanden och praxis delta i beslut som rör förelagshälsovårdens organi­sation och verksamhet, däri inbegripet beslut


47


 


Prop. 1985/86: 141


vices, including those relating lo the employ­menl of personnel and the planning of the service's programmes.

34.   (1) Occupational health services may
be organised as a service wiihin a single un­
dertaking or as a service common lo a num­
ber of underlakings, as appropriate.

(2)  In accordance with national conditions
and practice, occupational health services
may be organised by-

fa) the undertakings or groups of under­takings concerned;

(b) the public authorities or official ser­vices;

fe) social security institutions;

(d) any other bodies authorised by the competent aulhorily;

fe) a combinafion of any of the above.

(3)  The competent aulhorily should deter­
mine the circumslances in which, in the ab­
sence of an occupational health service, ap­
propriate existing services may, as an interim
measure, be recognised as authorised bodies
in accordance with subparagraph 2(d) of this
Paragraph.

35.   In situations where the competent au­
lhorily, after consulting the representative
organisations of employers and workers con­
cerned, where they exist, has determined
that the eslablishmenl of an occupational
health service, or access to such a service, is
impracticable, undertakings should, as an in­
terim measure, make arrangements, after
consulting the workers' representatives in
the underlaking or the safety and health
committe, where they exist, with a local
medical service for carrying out the health
examinations prescribed by national laws or
regulations, providing surveillance of the en­
vironmenlal health conditions in the under­
taking and ensuring that firsl-aid and emer­
gency treatment are properly organised.


angående anställning av personal och plane­ring av dess program.

34.   (1) Företagshälsovård kan anordnas
som en service inom elt enda företag eller
som en för flera företag gemensam service,
beroende på vad som är lämpligast.

(2)   I överensstämmelse med nationella för­
hållanden och praxis kan företagshälsovår­
den organiseras genom

(a)    berörda företag eller grupper av före­tag;

(b)   offentliga myndigheter eller offentliga tjänster;

fe) socialförsäkringsinslitutioner; (d) andra organ som fått tillstånd därtill av behörig myndighet; fe) en kombination av ovanstående.

(3)   Om företagshälsovård inte finns till­
gänglig, bör den behöriga myndigheten fast­
ställa under vilka omständigheter lämpliga
befintliga tjänster, såsom en övergångsåt­
gärd, kan erkännas som bemyndigade organ i
enlighet med 2(d) i denna punkt.

35.   I de fall då vederbörande myndighet,
efter samråd med de berörda representativa
arbelsgivar- och arbetstagarorganisationer­
na, där sådana finns, har fastställt alt det är
omöjligt alt inrätta eller få tillgång till före­
lagshälsovård bör företagen, såsom en över­
gångsåtgärd, och efter samråd med arbetsta­
garnas företrädare i förelaget eller skydds­
kommittén, där sådana finns, tillse att den
lokala hälsovårdscenlralen genomför de häl­
soundersökningar som föreskrivs i nationella
lagar eller bestämmelser och övervakar de
miljöhygieniska förhållandena i förelaget
saml alt den ansvarar för att första hjälpen
och akutsjukvård organiseras på lämpligt
sätt.


 


IV. Condifions of Operation

36. (1) In accordance with national law and practice, occupational health services should be made up of multidisciplinary teams whose composition should be determined by the nalure of the duties to be performed.

(2) Occupational  health   services  should


IV. Verksamhets villkor

36. (I) I enlighet med nationell lagstiftning och praxis bör företagshälsovården bestå av multidisciplinära lag vars sammansättning bör bestämmas med hänsyn fill de uppgifter som skall utföras. (2) Företagshälsovården bör ha en tillräck-


48


 


Prop. 1985/86:141


have sufficienl technical personnel with specialised training and experience in such fields as occupational medicine, occupational hygiene, ergonomics, occupational health nursing and other relevant fields. They should. as far as possible, keep ihemselves up to date wilh progress in the scientific and technical knowledge necessary to perform their duties and should be given the opportu­nlty to do so without loss of earnings.

(3) The occupational health services should, in addition, have the necessary admi­nistrative personnel for their operation.

37.     (I) The professional independence of
the personnel providing occupational health
services should be safeguarded. In accor­
dance with national law and practice, this
might be done ihrough laws or regulations
and appropriate consultations between the
employer, the workers, and their representa­
tives and the safety and health committees,
where they exist.

(2) The competent aulhorily should, where appropriate and in accordance wilh national law and practice, specify the condi­tions for the engagemenl and terminalion of employmenl of the personnel of occupational health services in consultation with the repre­sentative organisations of employers and workers concerned.

38.    Each person who works in an occupa­tional health service should be required to observe professional secrecy as regard bolh medical and technical information which may come to his knowledge in conneclion with his functions and the aclivities of the service, subject lo such exceptions as may be pro­vided for by national laws or regulations.

39.    (1) The competent aulhorily may pre-scribe standards for the premises and equip­ment necessary for occupational health ser­vices to exercise their functions.

(2) Occupational health services should have access to appropriate facilities for car­rying out the analyses and tests necessary for surveillance of the workers' health and for Ihe working environment.

40.    (I) Within the framework of a multidi­
sciplinary approach, occupational health ser­
vices should collaborate with-


ligt stor teknisk personal med specialutbild­ning och erfarenhet inom sådana områden som yrkesmedicin, yrkeshygien, ergonomi, företagshälsovård och andra relevanta områ­den. De bör så långt det är möjligt hålla sig ä jour med den vetenskapliga och tekniska kunskapsutveckling som erfordras för att ul­föra sina uppgifter och bör beredas möjlighet att göra detta ulan föriusl av inkomst.

(3) Förelagshälsovården bör dessutom ha den administrativa personal som är nödvän­dig för dess verksamhet.

37. (1) Förelagshälsovårdens personal bör garanteras professionellt oberoende. I över­ensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis kan detta ske genom lagar eller be­stämmelser och lämpliga samråd mellan ar­betsgivare, arbetstagare och deras företrä­dare och skyddskommittéer, där sådana finns.

(2) Behörig myndighet bör, där så är lämp­ligt och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis ange villkoren för anställning och uppsägning för förelagshälsovårdspersonal i samråd med de berörda representativa ar­belsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

38.    Varje person som arbetar inom före­tagshälsovården bör åläggas tystnadsplikt med avseende på såväl medicinska som tek­niska uppgifter som kan komma till hans kän­nedom i samband med tjänsten, dock med de undantag som kan föreskrivas i nationella la­gar eller bestämmelser.

39.    (1) Behörig myndighet kan föreskriva normer för de lokaler och den utrustning som behövs för alt företagshälsovården skall kun­na utföra sina uppgifter.

(2) Förelagshälsovården bör ha tillgång till ändamålsenliga resurser för alt kunna göra de analyser och prov som behövs för övervak­ning av arbetslagarnas hälsa och arbetsmil­jön.

40.    (I) Förelagshälsovården bör inom ra­
men för ett mullidisciplinärt synsätt samar­
beta med


 


4    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 141


49


 


Prop. 1985/86: 141


faj those services which are concerned wilh the safety of workers in the undertaking;

(b) the various produciion units, or de-partments, in order lo help Ihern in formula­ting and implementing relevant preventive programmes;

fe) the personnel department and other departmenls concerned;

(d) the workers' representatives in the un­derlaking, workers' safety representatives and the safety and health committee, where they exist.

(2) Occupational health services and occu­pational safety services might be organised together, where appropriate.

41.    Occupational health services should also, where necessary, have contacls wilh exlernal services and bodies dealing with questions of health. hygiene, safety, voca­tional rehabililalion, relraining and reas­signment, working conditions and the welfare of workers, as well as with inspection ser­vices and with the national body which has been designaled to take part in the Interna­tional Occupational Safety and Health Haz­ard Alert System sel up wiihin the framework of the International Labour Organisation.

42.    The person in charge of an occupation­al health service should be able, in accor­dance wilh the provisions of Paragraph 38, to consult the competent aulhorily, after in­forming the employer and the workers" repre­sentatives in the underlaking or the safety and health committee, where they exist, on the implementation of occupational safety and health standard in the underlaking.

43.    The occupational health services of a national or mullinational enlerprise wilh more than one eslablishmenl should provide the highest standard of services, without dis-criminalion, to the workers in all its estab­lishments, regardless of the place or country in which they are situated.


(a)    de organ inom företagel som sysslar med arbetarskydd

(b)   de olika produktionsenheterna eller av­delningarna för all hjälpa dem med utform­ning och genomförande av lämpliga förebyg­gande program;

(c)    personalavdelningen och övriga be­rörda avdelningar;

(d)   arbetslagarnas företrädare i företagel,
skyddsombud och skyddskommittén, där så­
dana finns.

(2) Företagshälsovård och arbetarskydd kan organiseras gemensamt, då så är lämp­ligt.

41.    Företagshälsovården bör även vid be­hov ha kontakter med tjänster och organ utanför förelaget som handhar frågor rörande hälsa, hygien, säkerhet, yrkesinriktad rehabi­litering, omskolning och omplacering, arbets­förhållanden saml arbetslagarnas välfärd lik­som med tillsynsmyndigheter och det natio­nella organ som utsetts alt delta i del interna­tionella varningssystemel för arbetsmiljöris­ken upprättat inom internationella arbetsor­ganisationens ram.

42.    Den person som svarar för företagshäl­sovården bör i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 och efter alt ha informerat arbets­givaren och arbelstagarrepresenlanterna i fö­relaget eller skyddskommittén, där sådana finns, konsullera behörig myndighet an­gående tillämpningen av arbetarskydds-normer i företagel.

43.    Förelagshälsovården i etl nationellt el­ler multinationellt förelag med mer än ett ar­betsställe bör ge arbetslagarna på alla arbets­ställen, utan åtskillnad och oavsett var eller i vilket land de är belägna, högsta serviceslan-dard.


 


V. General provisions

44. (I) Within the framework of their responsibilily for their employees' health and safety. employers should take all necessary measures to facilitale the execution of the duties of occupational health services.


V. Allmänna bestämmelser

44. (I) Arbetsgivare bör inom ramen för sitt ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet vidta alla åtgärder som behövs i syfte alt un­deriätta för förelagshälsovården att utföra sina uppgifter.


50


 


(2) Workers and their organisations should provide support lo the occupational health services in the execution of their duties.

45.    The occupational health-related facili­ties provided by the occupational health ser­vices should not involve any expense to the worker.

46.    In cases where occupational health services are eslablished and their functions specified by national laws or regulations, the manner of financing these services should also be so determined.

47.    For the purpose of this Recommenda­tion the term "workers' representatives in the underlaking" means persons who are recognised as such under national law or practice.

48.    This Recommendation, which supple­ments the Occupational Health Services Convention, 1985, supersedes the Occupa­tional Health Services Recommendation, 1959.


Prop. 1985/86: 141

(2) Arbetstagare och deras organisationer bör lämna sill stöd till företagshälsovården, då den utför sina uppgifter.

45.    Den service som företagshälsovården tillhandahåller bör inte innebära några kost­nader för arbetstagaren.

46.    1 de fall då förelagshälsovård har in­förts och dess uppgifter angivils i nationella lagar eller bestämmelser, bör även metoder för finansiering av denna service fastställas genom lagstiftning.

47.    Vid tillämpning av denna konvention avser uttrycket "arbetstagarrepresenianter i företaget" personer som är erkända som så­dana enligt nationell lagstiftning eller praxis.

48.    Denna rekommendation, som kom­pletterar 1985 års konvention om förelagshäl­sovård, ersätter 1959 års rekommendation om företagshälsovård.


51


 


Prop. 1985/86: 141

Bilaga 5 Översättning


Resolution on equal opportunities and equal treatment for men and women in employment'

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having taken note of the report on equal opportunities and equal treatment for men and women in employmenl,

Having discussed and evalualed the pro­gress achieved and problems encounlered wilh regard lo the situation of women work­ers since the adoption by the International Labour Conference in 1975 of a Declaration on Equality of Opporlunity and Treatment for Women Workers and a resolution con­cerning a Plan of Aclion with a view to Pro­moling Equality of Opporlunity and Treat­ment for Women Workers,

Having reviewed legislalive policies and measures adopled by the governmenls lo-wards the implementation of the above texts, keeping in mind different economic, social and political syslems and situations in var­ious countries,

Having taken stock of the lLO's policy and action in fa vour of women workers during the pasl len years,

Having arrived at Conclusions ihereon,

Having taken note of the need in accor­dance with United Nations resolutions lo es­lablish a new international economic and so­cial order with a view to ensuring better con­ditions of employmenl, work and life for women, especially in developing countries, and Ihe need lo devote particular attenlion to the situation of women in countries subject lo Ihe praclices of apartheid;

Reaffirms the validily of the Declaration and Plan of Action adopted in 1975;

Appeals to member States to give effect lo the part of the following Conclusions relating to national action; and in particular to ratify and implemenl ILO Conventions and Recom-


Resolution om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet'

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har tagit del av rapporten om jäm­ställdhet mellan män och kvinnor i arbetsli­vet,

som har diskuterat och utvärderat de fram­steg som gjorts och de problem man mött med avseende på kvinnliga arbetstagares si­tuation sedan internationella arbetskonferen­sen år 1975 antog en deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjlig­heter och behandling och en resolution om en aktionsplan i syfte att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare,

som har granskat de lagstiftnings- och and­ra åtgärder som vidtagits av regeringarna för tillämpning av ovanstående texter med beak­tande av de olika ländernas skilda ekonomis­ka, sociala och politiska syslem och förhål­landen,

som har granskal ILO:s handlingsprogram och åtgärder lill förmån för kvinnliga arbets­tagare under de senaste lio åren,

som har kommit fram till slutsatser i denna fråga,

som har beaktat behovet atl i enlighet med Förenta nationernas resolutioner upprätta en ny ekonomisk och social världsordning för all säkerställa bättre anställnings-, arbets-och levnadsförhållanden för kvinnor, särskilt i utvecklingsländer, saml behovet alt ägna särskild uppmärksamhet åt kvinnornas situa­tion i länder med aparlheidsyslem;

bekräftar på nytt giltigheten av 1975 års deklaration och aktionsplan;

uppmanar medlemsstaterna all genomföra den del av följande slutsatser som avser na­tionella åtgärder och i synnerhet att ratificera och genomföra ILO;s konventioner och re-


 


Adopted on 27 June 1985.


Antagen den 27 juni 1985.


52


 


Prop. 1985/86: 141


mendalions relating lo equality of opporluni­ty and treatment for men and women work­ers;

Invites the Go-- jrning Body lo request the Direcior-General-

(1)   to bring the following Conclusions lo the attenlion of the World Conference lo Re­view and Appraise the Achievements of the United Natioiis Decade for Women; Equa­lity. Development and Peace;

(2)   to give due considération lo these Con­clusions in ILO action and aclivities.


kommendationer   om   jämställdhet   mellan manliga och kvinnliga arbetstagare;

uppmanar styrelsen all anmoda generaldi­rektören

(1)   att låta världskonferensen för gransk­ning och utvärdering av de resultat som upp­nåtts under Förenta nationernas kvinnoår­tionde: jämställdhet, utveckling och fred få kännedom om följande slulsalsler;

(2)   alt ta vederbörlig hänsyn lill dessa slut­satser i ILO:s verksamhet.


 


Conclusions

Introdiiction

(a)    Undeniable progress has been regis­tered since the adoption by the International Labour Conference of the Declaration on Equality of Opporlunity and Treatment for Women Workers and the Plan of Action wilh a View to Promoling Equality of Opportunlty and Treatment for Women Workers, and the launching of the United Nations Decade for Women. Women in increasing numbers have joined the labour force in bolh developing and industrialised countries. They have en­tered certain seclors and occupations hither-to the domain of men, and more women are now found in highly skilled, technical, man-agerial and decision-making positions.

(b)   There is also a much greater awareness of bolh the contribulion of women to the economy and sociely and the disadvanlages and discrimination suffered by them, which must be eliminated.

(c)    Neverlheless, the pace of progress is uneven and the Decade has also witnessed a deterioration of the situation of women in some respects. Despite some progress, the majority of women workers continues to be concentrated in a limited range of occupa­tions; doing work requiring low skills or earn-ing low remuneralion.

(d)    Despite the growing consciousness
among women of their own circumslances, in
many countries they are still held back by
social and economic restrainls which, if any-
ihing, have increased during the last few
years of world-wide recession and far-reach-


Slutsatser

Inledning

(a)    Obestridliga framsteg har registrerats sedan internationella arbetskonferensen an-log deklarationen om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjligheter och be­handling och aktionsplanen i syfte all främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be­handling för kvinnliga arbetstagare och sedan Förenta nationernas kvinnoårtionde inled­des. Kvinnor har i ökande antal gått ut i ar­betslivet i både utvecklingsländer och indu­striländer. De har trängt in på vissa områden och i vissa yrken som hittills varil förbehållna männen, och fier kvinnor finns nu på högt kvalificerade befattningar, inom tekniska yr­ken och på chefsnivå.

(b)    Del finns även en mycket större med­vetenhet om både kvinnors bidrag till ekono­min och samhället och om den ogynnsamma behandling och diskriminering de utsätts för och som måste avskaffas.

fe) Likväl är framslegslaklen ojämn och del har även skett en försämring under detta årtionde av kvinnornas situation i en del hän­seenden. Trots vissa framsteg återfinns fort­farande de flesta kvinnliga arbetstagare inom ett begränsat antal yrken: de utför okvalifi­cerat arbete eller arbetar inom låglöneyrken.

(d) Trots den växande medvetenheten bland kvinnor om deras egna villkor hålls de fortfarande i många länder tillbaka av sociala och ekonomiska hinder, som snarare har ökat under de senaste årens världsomfattande konjunkturnedgång och långtgående föränd-


53


 


Prop. 1985/86: 141


ing changes in the organisation of produciion due to the inlroduclion of new lechnologies.

(e) Rural women, who provide essential goods and services for their families, are se-verely affecled by increasing poverty and de-teriorating living standards.

f/) In many industrialised and developing countries, women are taking more than their share of the unemploymenl and of the severe economic recession which marred the låter years of the Decade and which is eroding many of women's härd won gains.

(g) Political and social dislurbances and natural disaslers are driving growing num­bers of people into refugee camps, whose population is often made up largely of women and children.

(h) Lasiing peace is essential lo economic progress and social justice and therefore to the full implementation of equality of oppor­lunity and treatment for men and women workers in employmenl.


ringar inom produktionsorganisationen bero­ende på införandet av ny teknologi.

(e) Kvinnor på landsbygden som förser sina familjer med viktiga varor och tjänster drabbas allvarligt av den växande fattigdo­men och den sjunkande levnadsstandarden.

f/) I många industriländer och utvecklings­länder tar kvinnorna mer än sin andel av ar­betslösheten och den starka ekonomiska till­bakagången, som förmörkade årtiondets se­nare år och nu håller på all urholka många av kvinnornas svärvunna framsteg.

(g) Politiska och sociala oroligheler och naturkatastrofer driver etl växande antal människor till flyktingläger, som ofta i stor utsträckning befolkas av kvinnor och barn.

(h) Varaktig fred är nödvändig för ekono­miskt framåtskridande och social rättvisa och därför för fullständigt genomförande av jäm­ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare i arbetslivet.


 


I. National Acfion

Equal access to employment and training

I. In Order lo ensure the implementation of the principles laid down in the Declaration on Equality of Opportunlty and Treatment for Women Workers (1975), and further lo the Plan of Aclion with a View to Promoling Equality of Opporlunity and Treatment for Women Workers (1975), measures should be inlensified in order to promote and achieve equality of opporlunity of women and men in employment and in sociely as a whole. Priori-lies for the allainmenl of these objectives include, as appropriate lo national circum­slances-

(a) measures to promote the employmenl of women which should form an integral part of national policies and national development lo achieve full, producti ve and freely chosen employment, which should be regarded as the means of ensuring in practice the realisa­tion of the right to work as provided for in the Employmenl Policy Convention, 1964 (No. 122) and Recommendation, 1964 (No. 122), and the Employment Policy (Supplemenlary Provisions) Recommendation. 1984 (No. 169);


I. Nationella åtgärder

Lika tillgång till arbete och utbildning

1. I syfte atl säkerställa genomförandet av de principer som fastslagits i 1975 års dekla­ration om kvinnliga arbetstagares jämställd­het i fråga om möjligheter och behandling och som en uppföljning av aktionsplanen 1975 i syfte alt främja jämställdhet i fråga om möj­ligheter och behandling för kvinnliga arbets­tagare bör åtgärder intensifieras för alt främja och uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället som helhet. För atl uppnå dessa mål bör, med hänsyn till nationella förhållanden, följande prioriteras:

(a) åtgärder för atl frähija kvinnors syssel­sättning vilka bör ingå som en del i den natio­nella politiken och utvecklingen i syfte all uppnå full, produktiv och fritt vald sysselsätt­ning, vilket bör betraktas som ett medel att i praktiken säkerställa förverkligandet av rät­ten till arbete enligt 1964 års konvention (nr 122) och rekommendation (nr 122) om syssel­sättningspolitik samt 1984 års rekommenda­tion (nr 169) om sysselsättningspolitik (till-läggsbestämmelser);


54


 


Prop. 1985/86: 141


(b)   policies which should provide men and women with equal employment opportuni­ties, irrespective of the råte of economic growih and conditions in the employment märket, and benefit all workers without dis-linction based on sex, including on the grounds of marital status, age or family re­sponsibilities:

(c)    further efforls by the social partners in working out and applying equal opportunlty measures. The social partners should also support conslruclive measures to foster eco­nomic development in such a way that the situation of women will improve wiihin a framework of general policies for achieving economic recovery and employmenl growth;

(d)    the equal right of men and women lo
work and, by the same loken, to acquire a
personal income on equal terms and condi­
tions, regardless of the economic situation;

(e)    the promotion of individual skills and
abilities of workers by making available ap­
propriate educalion and training facilities rel­
evant to national conditions, in order that
more women will be amongst the mosl suit-
able individuals selected for jobs;

(/) measures aimed al enabling women lo coniribule meaningfully, ihrough the fullesl and mosl effeciive utilisalion of their apli-tudes and skills, to the economic and social development of their countries, whether in the formål or informal seclors in both urban and rural areas;

(g) policies aimed at achieving equality be­tween men and women workers which should include? the development and implementation of comprehensive programmes of positive ac­lion lo end discrimination against women in employment and to counler the effects of pasl discrimination. These programmes should incorporate measures on education, training, vocational guidance, counselling and placemenl, equality legislation and the development of support services for workers wilh family responsibilities;

(h) steps which should be laken in consul­tation with employers' and workers' organi­sations, as appropriate to national circum­slances, to eliminate occupational segrega­tion in labour markets-


(h) handlingsprogram som bör ge män och kvinnor lika möjligheter till sysselsättning, oberoende av den ekonomiska tillväxten och förhållandena på arbetsmarknaden, och kom­ma alia arbetstagare till godo utan åtskillnad på grund av kön, civilstånd, ålder eller famil­jeansvar;

fe) ytterligare ansträngningar av arbets­marknadens parter vid utformning och tillämpning av åtgärder för jämställdhet. Ar­betsmarknadens parter bör även stödja kon­struktiva åtgärder för alt främja ekonomisk utveckling på etl sådant sätt atl kvinnornas situation förbättras inom ramen för den all­männa politiken för ekonomisk återhämtning och ökad sysselsättning;

(d> lika rätt för män och kvinnor lill arbete och likaså atl på lika villkor förvärva en egen inkomst, oberoende av det ekonomiska lägel;

(e)   främjande av arbetstagares individuella
färdigheter och möjligheter genom atl i enlig­
het med varje lands förhållanden göra lämplig
utbildning tillgänglig så att fler kvinnor kom­
mer atl finnas bland de mest lämpliga perso­
nerna som väljs ut lill olika arbeten;

(f)    åtgärder som syftar till att göra det möj­
ligt för kvinnor atl på ett meningsfullt sätt
bidra till ekonomisk och social utveckling i
sina länder, vare sig i den formella eller infor­
mella sektorn inom såväl tätortsområden som
på landsbygden, genom all på bästa sätt till­
varata deras anlag och färdigheter;

(g)    handlingsprogram syftande till att upp­
nå jämställdhet mellan manliga och kvinnliga
arbetstagare och som bör innefatta utveck­
ling och genomförande av omfattande kon­
kreta ålgärdsprogram för alt få slut på diskri­
minering av kvinnor i arbetslivet och motver­
ka följderna av tidigare diskriminering. Dessa
program bör omfatta åtgärder avseende ut­
bildning, arbetsvägledning. rådgivning och
arbetsförmedling, jämställdhelslagstiftning
saml utveckling av social service för arbets­
tagare med familjeansvar;

(h) åtgärder som bör vidtas i samråd med arbelsgivar- och arbetstagarorganisationerna i enlighet med nationella förhållanden för att avskaffa yrkessegregering på arbetsmarkna­den;


55


 


Prop. 1985/86: 141


(i) by prohibiting direcl and indirect dis­crimination based on sex in recruilment, training or promotion, and by taking posi­tive action againsi bolh forms of discrimi­nation in order lo redress imbalance due to such discrimination;

(ii) by information and awareness cam­paigns designed to modify tradilional con­cepts of slereolyped roles for men and wo­men and to promote changes in atlitudes lowards the employment of women and by education and training programmes to overcome social bias which limils the range and level of occupations open lo them;

(iii) by encouraging and facililaling the entry of women into all occupations, parti­culariy in those seclors of working life where they are al present under-represent-ed and in the seclors of the future, as well as their access lo all levels of skill and responsibilily, on an equal footing wilh men;

(iv) by ensuring special attenlion lo and specific aclion for women in vocational guidance, counselling and placemenl ser­vices (for exampie by means of suitably qualified advisers in equal opporlunity questions) in efforls to eliminate segrega­tion in employment and to widen the occu­pational choices open to women;

(i) ensuring equal access and opportunities in educalion at all levels and promoling the elimination of sexism and sex stereotyping;

(j) measures to promote equal access of men and women lo employmenl and training which should be continuously monitored on a triparlite basis so that programmes can be progressively improved and made more ef­feciive;

(k) ensuring that women can benefil on an equal footing with men in the planning of general measures in the field of employmenl and training, including programmes of action againsi unemploymenl;

(1) specific measures lo meet the special needs of unemployed women when devising general, regional and local programmes of action againsi unemploymenl;


(i) genom att förbjuda direkt och indirekt diskriminering på grund av kön vid rekry­tering, utbildning eller befordran och ge­nom all vidta konkreta åtgärder mol båda formerna av diskriminering för att avhjälpa obalans lill följd av sådan diskriminering;

(ii) genom informations- och upplys­ningskampanjer som syftar lill att ändra de traditionella uppfattningarna om stelnade mans- och kvinnoroller och främja en atti­tydförändring till kvinnors förvärvsarbete samt genom utbildningsprogram för alt övervinna sociala fördomar som begränsar antalet yrken och nivåer som slår öppna för dem;

(iii) genom alt uppmuntra och underiätta kvinnors tillträde på samma villkor som män till alla yrken, i synnerhet inom de sektorer av arbetslivet där de för närvaran­de är underrepresenterade och inom fram­tidsbranscher, liksom deras tillträde lill alla kvalifikations- och ansvarsnivåer;

(iv) genom att säkerställa atl särskild uppmärksamhet ägnas ål kvinnor och sär­skilda åtgärder vidtas för kvinnor i fråga om arbetsvägledning, rådgivning och ar-beisförmedlingsservice (t. ex. genom lämp­ligt kvalificerade rådgivare i jämställdhets-frågor) för atl undanröja segregering i ar­betslivet och öka antalet yrken som står öppna för kvinnor;

(i) säkerställande av lika tillgång och lika möjligheter till utbildning pä alla nivåer och främjande av ett avskaffande av manschau­vinism och könsrollstänkande;

(/) åtgärder för all främja lika tillgång till sysselsättning och utbildning för män och kvinnor, vilka bör övervakas kontinuerligt på treparlsbasis, så all programmen successivt kan förbättras och göras mer effektiva;

(k) säkerställande av alt kvinnor på samma villkor som män beaktas vid planeringen av allmänna åtgärder på sysselsättningens och utbildningens område, däri inbegripet hand­lingsprogram mol arbetslöshet;

(1) särskilda åtgärder för all tillgodose de arbetslösa kvinnornas speciella behov vid ut­formningen av allmänna, regionala och lokala handlingsprogram mol arbetslöshet;


56


 


(m) measures which should be taken lo en­sure that the same criteria are applied lo all workers in case of redundancy or dismissal, without distinction based on sex, including on the grounds of marital status or age. Spe­cial protection againsi dismissal on the grounds of pregnancy and malernity leave should be applied;

fn) programmes which should, as appro­priate, be devised and implemented in order to meet the needs of, and overcome the ob-stacles to equal access to employment en­counlered by women who wish to re-enter employment after a period of absence, or who belong to disadvantaged groups such as migrants, refugees, the disabled, minority groups, single parent families and long-term unemployed. Special programmes should also be devised for women who are com-pelled to make a living by prosfitution by offering them work opportunities and, if needed, social assislance;

(o) measures which should be taken, as appropriate to nafional circumslances, lo en­sure that rural women have equal access with men to land, education, technology, training and extension service, credit and other re­sources. For those engaged in income-gener-ating occupations, measures should be aimed at making their employment more produclive and remunerative. Help should be given to rural women to enable them to take advan-tage of new employmenl opportunifies creat­ed by rural development and the inlroduclion of new lechnologies;

(p) equal access by women to financial and olher facilities available for the creation of business and for self-employment, particular­ly in the context of local initiatives to create employment, including those laken on a co-operative basis which offer women worth-while employment prospects and working conditions.

2. Further measures are required to pro­mote equal opportunities for women and men in educalion and vocational training. Appro­priate policy measures in this area may in­clude the following:

fa) steps which should be taken lo imple­menl rapidly the provisions of the Human Resources Development Convenfion and Re-


Prop. 1985/86:141

(m) åtgärder som bör vidtas för att säker­ställa all samma kriterier tillämpas för alla arbetstagare i händelse av permitteringar el­ler avskedanden, ulan åtskillnad på grund av kön, civilstånd eller ålder. Särskilt skydd mot avskedande på grund av havandeskap och moderskapsledighel bör tillämpas;

(n) program som allt efter omständigheter­na bör utformas och genomföras för att tillgo­dose behoven hos de kvinnor och övervinna de hinder till lika tillgång till sysselsättning som möter de kvinnor som önskar återgå till förvärvslivet efter en lid av frånvaro eller som tillhör missgynnade grupper, såsom in­vandrare, flyktingar, handikappade, minori­tetsgrupper, enföräldersfamiljer och långtids­arbetslösa. Särskilda program bör också utar­betas för kvinnor som tvingas leva av prosfi­tution genom att erbjuda dem arbetsmöjlighe­ter och, om så behövs, socialhjälp;

(o) åtgärder som bör vidtas med hänsyn till nationella förhållanden för alt säkerställa att kvinnor på landsbygden har samma tillgång som män till jord, teorefisk utbildning, tekno­logi, praktisk utbildning och rådgivning, kre­diter och andra resurser. I fråga om förvärvs­arbetande kvinnor bör åtgärderna inriktas på att göra deras arbete mera produktivt och lönsamt. Bistånd bör ges till kvinnor på landsbygden för atl göra del möjligt för dem atl dra nytta av nya sysselsättningsmöjlighe­ter som skapas genom landsbygdsutveckling och införandet av ny teknologi;

fp) samma tillgång för kvinnor lill finan­siella och andra anordningar som slår lill buds för att sätta upp företag och för egen verksamhet, särskilt i samband med lokala initiativ för atl skapa sysselsättning, däri in­begripet sådana på kooperativ grundval som erbjuder kvinnor värdefulla sysselsättnings­möjligheter och rimliga arbetsvillkor.

2. Ytteriigare insatser krävs för att främja lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om teoretisk utbildning och yrkesutbildning. Lämpliga handlingsprogram på detta område kan omfatta följande:

(a) åtgärder som bör vidtas för att snabbt genomföra bestämmelserna i 1975 års kon­vention (nr  142) och rekommendation (nr


 


5    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 141


57


 


Prop. 1985/86: 141


commendation, 1975 (No. 142 and No. 150), in particular Section VIII of the Recommen­dation, "Promotion of Equality of Women and Men in Training and Employment";

(b) ensuring that the basis for equality at work is laid al the level of primary and secon-dary education;

fe) national tripartite co-ordinating bodies for women's training and retraining which should be eslablished, as appropriate to na­tional conditions and circumslances, in order to ensure more effeciive planning and co-ordinafion of acfivities in this area and to develop and promote policies designed lo widen women's access to training ofall kinds and for the widesl range of occupations. Such bodies should-

(i) keep ihemselves informed of chang­ing occupational needs in the economy and make such information available to training inslitufions, lo workers', employers' and women's organisations and lo the public al large;

(ii) maintain invenlories of training insti­tutions and programmes, whether operated by governmental or non-governmental agencies, in order to inform women about such institutions and programmes and en­courage them lo seek training and retrain­ing;

(iii) act as focal poinls for the exchange and dissemination of information on ap-proaches used and experiences gained in inlegrafing women into training pro­grammes, both in their own and other countries;

(d) adequale administrative and budgetary provision, with effeciive co-ordination and information services, for the education, train­ing and retraining of women including those of disadvantaged groups;

fe) the modemisation, diversification and reorientafion of existing women's training in­stitutions and programmes to correspond to economic opportunities and the priorifies es­lablished in development plans and pro­grammes, with the promotion of co-educa-lion wherever possible;


150) om utveckling av mänskliga resurser, särskilt del VIII i rekommendationen, "Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om utbildning och sysselsätt­ning";

(b) säkerställande av atl grundvalen för jämställdhet i arbetslivet läggs i grundskolan och gymnasiet;

(e) nationella samordnande trepartsorgan för utbildning och omskolning av kvinnor som bör upprättas med hänsyn lill nationella förhållanden för att säkerställa en effektivare planering och samordning av verksamheter på detta område och utveckla och främja pro­gram som syftar till att ge kvinnor etl vidgat tillträde lill all slags utbildning och största möjliga antal yrken. Sådana organ bör

(i) hålla sig underrättade om näringsli­vels ändrade behov av olika yrkeskun­skaper och göra sådan information tillgäng­lig för ulbildningsinstitutioner, arbetstagar-och arbetsgivarorganisationer, kvinnoor­ganisationer och allmänheten;

(ii) hålla förteckningar över utbildnings­institutioner och utbildningsprogram, obe­roende av om de sköts av statliga eller icke-slatliga organ, för att kunna ge infor­mation till kvinnor om sådana institutioner och program samt uppmuntra dem alt delta i utbildning och omskolning;

(iii) vara centra för utbyte och spridande av information om de metoder som använts och de erfarenheter som vunnits i fråga om integrering av kvinnor i utbildningspro­gram, både i deras eget land och andra länder;

(d)  tillräcklig administrativ personal och
tillräckliga budgetmedel jämte eff"ektiva sam­
ordnings- och informationstjänster för utbild­
ning och omskolning av kvinnor, innefatta­
nde kvinnor som tillhör missgynnade grup­
per;

(e)  modernisering, utökning och omorien-
tering av befintliga utbildningsinstitutioner
och -program för kvinnor för att motsvara de
ekonomiska möjligheterna och de prioriteter
som fastställts i utvecklingsplaner och -pro­
gram jämte främjande av samundervisning,
där så är möjligt;


58


 


Prop. 1985/86: 141


(f)   information should be collecled and
disseminaled on—

(i) non-tradilional occupations and new-ly emerging fields so as to diversify career choices for girls and women;

(ii) training and continuing education opportunities;

(iii) the level of advancemenl of women within various seclors of employment;

(g)  training, recurrenl training, education
and information programmes which should
be organised, parficularly for women whose
skills need upgrading and those who re-enter
the labour force or wish to enler non-tradi-
fional occupations. In that context, new lech­
nologies and economic development should
be given as much considération as tradilional
employment, provided they offer women suf­
ficienl opportunities for adjusfing lo altered
employmenl requirements resulting from
technological change and the opportunlty for
employment;

(h) Ihe identification of training needs of women in the informal, rural and urban sec­lors of developing countries. Training capaci-ties should be developed with a view lo reaching them, and training programmes de­vised with due regard lo their levels of educa­tion and need to be able lo confinue lo earn a living while undergoing training wilh due re­gard, as appropriate to national circum­slances, lo the need for provision of child care. Responsible people in mainslream insti­tutions and programmes should be specially Irained lo serve these groups;

(i) in addition to the provision of occupa­tional skills, the development by training in­stitutions and programmes of decision-mak­ing abilities, and inlerest in occupational and career development and goal-selling;

(j) realislic and effeciive aclion at grass-roots level which calls for the full participa­tion of local community leaders, comprising adequale representation of women, in the de­velopment of training schemes from the early States of design Ihrough to implementation and evaluation. Active triparlite participation should be sought al all levels in order to take


(/) information bör samlas och spridas be­träffande

(i) olradilionella yrken och nya områden

för atl filekors och kvinnors yrkesval skall

bli mer omväxlande; (ii) möjligheter lill utbildning och fortsatt

utbildning;

(iii)   kvinnors   möjlighet  till   befordran

inom olika områden av arbetslivet;

(g) utbildning, återkommande utbildning, utbildnings- och informationsprogram som bör anordnas speciellt för kvinnor vars fär­digheter behöver förbättras och för dem som återinträder på arbetsmarknaden eller önskar ägna sig ål olradilionella yrken. I detta sam­manhang bör hänsyn las i lika hög grad lill ny teknologi och ekonomisk utveckling som till traditionell sysselsättning, under förutsätt­ning atl de erbjuder kvinnor tillräckliga möj­ligheter all anpassa sig lill ändrade anställ­ningskrav lill följd av teknologisk förändring och möjligheter atl få sysselsättning;

(h) fastställande av utbildningsbehov hos kvinnor i den informella sektorn, i städerna och på landsbygden i utvecklingsländerna. Utbildningskapaciteten bör utvecklas för atl nå dessa kvinnor och utbildningsprogram bör utformas med vederbörlig hänsyn till deras utbildningsnivå och behovet all kunna fort-sälta alt förtjäna sill uppehälle medan de ge­nomgår utbildning, saml i enlighet med natio­nella förhållanden, lill behovet av barnom­sorg. Personer i ansvarig ställning inom tradi­tionella institutioner och program bör få sär­skild utbildning för att tillgodose dessa grup­per;

(O utöver tillhandahållande av yrkesutbild­ning, utveckling genom utbildningsinstitutio­ner och utbildningsprogram av förmågan all falla beslut och intresse för utveckling i arbe­tet och karriärutveckling samt målformule­ring;

(/) realistiska och effektiva åtgärder på gräsrolsnivå vilket kräver full medverkan från de lokala företrädarnas sida, innefattan­de lämplig kvinnorepresentation, vid utveck­lingen av utbildningsprogram alltifrån plane­ringsstadiet lill genomförande och utvärde­ring. Aktiv medverkan på treparlsbasis bör eftersträvas på alla nivåer för atl på etl realis-


59


 


Prop. 1985/86: 141


needs realistically into account and obtain support for the measures envisaged;

(k) special programmes which should be implemented, where possible, with a view to responding to the needs of women belonging to marginalised groups, such as migrants, ref­ugees or minority-groups, and in order lo overcome the obstacles in the way of these women due lo lack of appropriate vocational training.

Equality of remuneralion

3. It is essential to promote the full imple­mentation of the principle of equal remunera­lion for work of equal value (Equal Remu­neralion Convention, 1951 (No. 100)) within the broader framework of equality of oppor­lunity and treatment between men and wom­en workers having regard to artides 7 (2), 7 (3) and 7 (4) of the 1975 Declaration. To achieve thisgoal-

fa) where necessary national legislation or measures consislenl with nafional law and practice should be tntroduced or broadened so as to ensure that all workers have the right to receive equal remuneralion for work of equal value;

(b) in addition, comprehensive implemen­tation machinery should be created to ensure the applicalion to all workers of the principle of equal remuneralion for men and women workers for work of equal value;

fe) in accordance with national law and practice, investigalion and complaint, ma­chinery should be available for all workers who should have the opportunlty of obtaining expert advice and support in presenting their case;

(d) employers' and workers' organisations should slrengthen their efforls to implemenl equal pay provisions and particularly to re­view exisfing wage determination pracfices in order to ensure that criteria for job dassifica-tion and evaluation are free from sex bias, and to promote public awareness, under­standing and acceptance of the principle of equal pay for work of equal value.


tiskt sätt kunna la hänsyn lill behoven och erhålla stöd för de planerade åtgärderna;

(k) särskilda program som, där så är möj­ligt, bör genomföras för all motsvara beho­ven hos kvinnor som tillhör marginella grup­per, t. ex. invandrare, flyktingar eller minori­tetsgrupper och för all övervinna de hinder som slår i vägen för dessa kvinnor på grund av att de saknar lämplig yrkesutbildning.

Lika lön

3. Del är vikligt alt främja fullständigt ge­nomförande av principen om lika lön för ar­bete av lika värde (1951 års konvention (nr 100) om lika lön) inom den bredare ramen för jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare i fråga om möjligheter och behand­ling med hänsyn lill artiklarna 7 (2), 7 (3) och 7 (4) i 1975 års deklaration. För alt uppnå delta mål bör

(a)   vid behov nationell lagstiftning eller åt­gärder i enlighet med nationell lag och praxis införas eller utsträckas för alt säkerställa alla arbetstagares rätt att få lika lön för arbete av lika värde;

(b)  därutöver elt omfattande implemenle-ringsmaskineri upprättas för all säkerställa att principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för arbete av lika vär­de tillämpas på alla arbetstagare;

(e) i enlighet med nationell lagstiftning och praxis en utrednings- och besvärsordning fin­nas tillgänglig för alla arbetstagare, som bör få möjlighet atl erhålla expertråd och stöd då de lägger fram sin sak.

(d) arbelsgivar- och arbetstagarorganisatio­ner öka sin ansträngningar all genomföra be­stämmelser om lika lön och särskilt granska gällande förfarande för fastställande av löner i syfte alt säkerställa aU de kriterier som an­vänds vid arbetsklassificering och arbetsvär­dering inte är könsdiskriminerande och främ­ja allmänhetens medvetenhet, förståelse och godtagande av principen om lika lön för arbe­te av lika värde.


60


 


Prop. 1985/86: 141


Working conditions and environment

4.    Measures to improve working condi­
tions and environment for all workers should
be guided by the Conclusions concerning fu­
ture aclion in the field of working conditions
and environment adopted by the Internation­
al Labour Conference in 1984, and in particu­
lar taking into considération the provisions
concerning hygiene, health and safety al
work for women. Due attenlion should be
paid-

(i) in particular lo those seclors and occu-pafions employing large numbers of women;

(ii) to the need to ensure proper applica­lion of relevant measures to all enlerprises covered;

(iii) lo the desirability of extending the scope of such measures so that working con­ditions in seclors or enlerprises hilherto ex-cluded, such as exportprocessing and free trade zones, may be approprialely regulated;

(iv) to the need for national legislation lo ensure that part-lime, temporary, seasonal and casual workers as well as home-based workers, contractual workers and domestic workers suffer no discrimination as regards terms and conditions of employment and that further segregation of the labour märket does not result.

5. As regards proteclive legislaiion-

(a)    women and men should be protected
from risks inherent in their employment and
occupalion in the lighl of advances in scienti­
fic and technological knowledge;

(b)    measures should be taken lo review all
proteclive legislation applying to women in
the lighl of up-to-dale scientific knowledge
and lechnoligical changes and to revise, sup­
plement, exlend, relain or repeal such legisla­
tion according to national circumslances,
these measures being aimed at the improve­
menl of the qualily of life and at promoling
equality in employment between men and
women;

fe) measures should be taken to exlend special protection to women and men for lypes of work proved lo be harmful for them, particularly from the standpoinl of their so­cial function of reproduclion, and such mea­sures should be reviewed and brought up to


Arbetsvillkor och arbetsmiljö

4.    Åtgärder för att förbättra arbetsvillkor
och arbetsmiljö för alla arbetstagare bör rätta
sig efter de slutsatser beträffande framlida
åtgärder i arbetslivet och arbetsmiljön som
antogs år 1984 av internationella arbetskon­
ferensen och därvid bör särskilt beaktas be­
stämmelserna i fråga om yrkeshygien och ar­
betarskydd för kvinnor. Vederbörlig upp­
märksamhet bör ägnas åt

(i) i synnerhet de näringsgrenar och yrken där det finns etl stort antal kvinnor;

(ii) behovet alt säkerställa genomförandet av relevanta åtgärder i samfiiga berörda före­tag;

(iii) att det är önskvärt att utsträcka åtgär­derna så atl arbetsvillkoren inom sektorer el­ler företag som hittills stått utanför, såsom industrier i exportfrizoner, kan regleras på lämpligt sätt;

(iv) behovet av nationell lagstiftning för all säkerställa att deltids-, visstids-, säsong- och tillfälligt anställda liksom hemmabaserade och kontraktsbundna arbetstagare saml de som arbetar i arbetsgivarens hushåll inle missgynnas i fråga om arbetsvillkor och all inte en ytterligare uppdelning av arbetsmark­naden uppstår.

5. I fråga om skyddslagstiftning bör

(a)    kvinnor och män skyddas mol risker i
arbetet mol bakgrund av de framsteg som
gjorts i fråga om vetenskaplig och teknolo­
gisk kunskap;

(b)     åtgärder vidtas för all granska all
skyddslagstiftning som rör kvinnor mot bak­
grund av vetenskapens senaste rön och tek­
nologiska förändringar saml för atl revidera,
komplettera, utvidga, bevara eller upphäva
sådan lagstiftning i enlighet med nationella
förhållanden. Åtgärderna skall syfta till atl
förbättra livskvaliteten och främja jämställd-
hel mellan män och kvinnor i arbetslivet;

(e) åtgärder vidtas för alt bereda särskilt skydd för kvinnor och män i fråga om sådant arbete som visat sig vara skadligt för dem, i synnerhet med hänsyn till deras samhälleliga funktion att fortplanta släktet, och dessa åt­gärder bör regelbundet omprövas och göras


61


 


Prop. 1985/86: 141


date periodically in the lighl of advances in scientific and technological knowledge;

(d) studies and research should be under­taken into processes which might have a harmful effect on women and men from the standpoinl of their social function of repro­duclion, and appropriate measures, based on that research, should be taken lo provide such protection as may be necessary.

6. Sexual harassmenl al the workplace is delrimental lo employees' working condi­tions and to employment and promotion prospects. Policies for the advancemenl of equality should therefore include measures to combat and prevent sexual harassmenl.

Maternity protection

7.    Consislenl with the recommendalions
of the Plan of Aclion with a View lo Promol­
ing Equality of Opporlunity and Treatment
for Women Workers adopled in 1975, mea­
sures should be taken-
fa) in the lighl of scientific knowledge and

technological advance, to provide an ade­quale standard of maternity protection and benefils ensuring that molhers are not disad­vantaged in their occupational life, it being understood that the costs should be borne by social security or olher public funds or by means of collective arrangements;

(b) to ensure that all couples and indivi­duals have access to the necessary informa­tion, educalion and means lo exercise their basic right lo decide freely and responsibly on the number and spacing of their children.

8.    Priorily considération should be given,
as appropriate to national circumslances, lo
the gradual extension of malernity protection
to women in all seclors of aclivity and enler­
prises of all sizes, including women who are
casual, temporary, part-lime, subconlract
and home-based workers as well as self-em-
ployed and family workers; and to the
strenglhening of social security syslems or
olher public or collective arrangements for
the financing of maternity protection
schemes.


aktuella mol bakgrund av framstegen i fråga om vetenskaplig och teknologisk kunskap;

(d) undersökningar utföras och forskning bedrivas angående processer som kan ha skadlig inverkan på kvinnor och män med hänsyn lill deras sociala funktion att fort­planta släktet, och lämpliga åtgärder på grundval av denna forskning bör vidtas för all åstadkomma nödvändigt skydd.

6.    Sexuella trakasserier på arbetsplatsen
inverkar menligt på arbetstagarnas arbetsvill­
kor och på deras anställnings- och beford-
ringsmöjligheler. Handlingsprogram för
främjande av jämställdhet bör därför även
omfatta åtgärder för atl bekämpa och för­
hindra sexuella trakasserier.

Skydd vid havandeskap och barnsbörd

7.    I enlighet med rekommendationerna i
den år 1975 antagna aktionsplanen i syfte att
främja jämställdhet i fråga om möjligheter
och behandling för kvinnliga arbetstagare bör
åtgärder vidtas för att

(a)   i ljuset av vetenskaplig kunskap och teknologiska framsteg ge tillfredsställande skydd och förmåner vid havandeskap och barnsbörd som säkerställer all mödrar inle missgynnas i arbetslivet, varvid det förutsätts atl kostnaderna skall bestridas genom social­försäkringssystem eller med andra offentliga medel eller genom kollekliva anordningar;

(b)   säkerställa all alla par och individer får tillgång till den information, den utbildning och de medel som erfordras för all utöva den grundläggande rättigheten att fritt och an­svarsfullt bestämma om antalet barn och av­ståndet mellan dem.

8.    Särskilt uppmärksamhet bör med hän­
syn lill nationella förhållanden ägnas åt en
gradvis utvidgning av skyddet vid havande­
skap och barnsbörd så atl det omfattar kvin­
nor inom alla näringsgrenar och förelag av
alla storiekar, inklusive kvinnor som är tillfäl­
ligt, visstids- och deltidsanställda, som arbe­
tar med legotillverkning och utför arbete
hemma liksom egna företagare och sådana
som arbetar inom familjen, och ål all stärka
socialförsäkringssystemen eller andra offent­
liga eller kollekliva anordningar för finansi­
ering av system för skydd vid havandeskap
och barnsbörd.


62


 


Prop. 1985/86: 141


Workers with family responsibilities

9.    Member States should develop suiiable
arrangements lo assist workers wilh family
responsibilities by measures consislenl wilh
the provisions of the Workers with Family
Responsibilities Convention, 1981 (No. 156),
and Recommendation, 1981 (No. 165). All
measures compafible with national condi­
fions and possibilities should be taken to de­
velop or promote child-care, family and olher
community services, public or private, to re-
spond to the needs of workers with family
responsibilities.

10.   The burden of household and family
responsibilities, which in mosl cases falls
mainly on women, can be an obstacle lo
achieving equality of opportunlty and treat­
ment in employment. Supporling measures
should be encouraged such as those designed
lo-

fa) make it easier for workers lo combine home and work responsibilities;

(b) engender broader understanding of the principle of equality of opportunlty and treat­ment for men and women workers and of the problems of workers with family responsibil­ities;

fe) promote such education as will encour­age the sharing of family responsibilities be­tween men and women.

Therefore, all necessary steps should be taken to ratify the Workers with Family Re­sponsibilities Convention, 1981 (No. 156), and to implemenl its provisions as well as those of the accompanying Recommendation (No. 165) with respect to the formulalion of a national policy in this regard and to the mea­sures required concerning the employmenl and training of workers concerned, including their terms and conditions of employment, the provision of child-care and family ser­vices and facilities, social security and help in the exercise of family responsibilifies.

Social security

11.   In cases where women receive unequal
social security benefits, specific measures lo
remedy this situafion without adversely af­
fecling existing rights may, as appropriate lo
nafional condifions and pracfice, include-

(a) provision of adequale resources with a


Arbetstagare med familjeansvar

9.     Medlemsstaterna bör utveckla lämpliga
anordningar för att bistå arbetstagare med
familjeansvar genom åtgärder som är i över­
ensstämmelse med 1981 års konvention (nr
156) och rekommendation (nr 165) om arbets­
tagare med familjeansvar. Alla åtgärder som
är förenliga med nationella förhållanden och
möjligheter bör vidtas bör atl utveckla eller
främja barnomsorg, annan service för famil­
jerna och annan social service, offentlig eller
privat, för att tillgodose behoven hos arbets­
tagare med familjeansvar.

10.    Omsorgen om hushåll och familj, som i
de flesta fall huvudsakligen faller på kvinnans
lott, kan utgöra ett hinder för all uppnå jäm­
ställdhet i arbetslivet. Stödjande åtgärder bör
uppmuntras såsom sådana som syftar lill all

(a)   underiätta för arbetstagare all kombine­ra uppgifter i hemmet och i arbetslivet;

(b)  skapa ökad förståelse för principen om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare och för de problem som möter ar­betstagare med familjeansvar;

(c)   främja sådan utbildning som uppmunt­rar en uppdelning av ansvaret för familjen mellan män och kvinnor.

Alla nödvändiga åtgärder bör därför vidtas för alt ratificera 1981 års konvention (nr 156) om arbetstagare med familjeansvar och ge­nomföra bestämmelserna i såväl konven­ tionen som i den kompletterande rekommen­dationen (nr 165) avseende utformning av en nationell politik i denna fråga och erforderliga åtgärder för sysselsättning och utbildning av berörda arbetstagare, däri inbegripet deras arbetsvillkor, barnomsorg och annan service och annat stöd för familjerna, social trygghet samt hjälp vid utövandet av familjeansvar.

Social trygghet

II. I de fall kvinnor ej erhåller samma so­cialförsäkringsförmåner kan med hänsyn lill nafionella förhållanden och praxis särskilda åtgärder för atl avhjälpa delta ulan att men­ligt påverka befintliga rättigheter innefatta

(a)   tillhandahållande   av   tillräckliga   re-


63


 


Prop. 1985/86: 141


view to providing social security coverage appripriale lo the needs of women workers;

(b) development of social security systems in such a way as to ensure equal treatment for men and women by prohibiting direcl or indi­rect discrimination regardless of marital or family status; such systems should be moni­tored on a tripartite basis, as appropriate, al regular intervals in this respect;

fe) considération being given to the gradu­al extension of social security coverage to workers hitherto not covered or only parfiy covered, including rural workers both male and female, and regardless or whether they are employed, self-employed or family work­ers.

Participation

12. In order to ensure that women's rights and needs are taken into account-

(a)    every effort should be made to ensure full parficipation of women in decision-mak­ing processes at all levels;

(b)    measures should be taken to remove obstacles to freedom of association and the exercise of trade union rights by men and women workers in accordance with the Free­dom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), the Right lo Organise and Collective Bargain-ing Convention, 1949 (No. 98), and the Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141);

fe) every effort by the organisations con­cerned should be made to increase the num­ber of women members and officers of trade unions and co-operatives and, Ihrough edu­cation, to make these organisations more aware of the specific problems mel by wom­en workers in achieving equality of opportu­nlty and treatment and the measures needed to overcome them;

(d) positive action should be taken by gov­ernmenls, employers' and workers' organisa-fions to ensure that women have access to all posifions and participate fully wilh men in social, economic and political life, as well as


surser för all ge ett socialförsäkringsskydd som motsvarar de kvinnliga arbetslagarnas behov;

(b) utveckling av socialförsäkringssystem så att lika behandling av män och kvinnor säkerställs genom förbud mol direkt eller in­direkt diskriminering oavsett civilstånd eller familjeförhållanden; sådana system bör över­vakas på irepartsbasis och, i förekommande fall, med jämna mellanrum;

(e) därvid bör övervägas en gradvis utvidg­ning av socialförsäkringsskyddel till arbetsta­gare som hittills inle omfattats eller endast delvis omfattats av sådant skydd, däri inbe­gripna både manliga och kvinnliga arbetsta­gare på landsbygden, och oberoende av om de är anställda, egna företagare eller utför arbete inom familjens förelag.

Deltagande

12. För all säkerställa alt hänsyn tas lill kvinnornas rättigheter och behov bör

(a)   varje ansträngning göras för all säker­
ställa kvinnornas fulla deltagande i besluts­
processen på alla nivåer;

(b)   åtgärder vidtas för all undanröja hinder
för föreningsfriheten och manliga och kvinn­
liga arbetstagares utövande av fackliga rätlig-
heter i enlighet med 1948 års konvention (nr
87) om föreningsfrihet och skydd för organi­
sationsrätten, 1949 års konvention (nr 98) om
organisationsrätten och den kollekliva för­
handlingsrätten saml 1975 års konvention (nr
141) om organisationer av arbetande på
landsbygden;

(e) varje ansträngning göras från de berör­da organisationernas sida för att öka antalet kvinnliga medlemmar och funktionärer i fackföreningar och kooperativ och genom ut­bildning göra dessa organisationer mer med­vetna om de speciella problem som kvinnliga arbetstagare möter på vägen mol jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling och om åtgärder som behövs för atl övervinna dessa problem;

(d) konkreta åtgärder vidtas av regeringar, arbelsgivar- och arbetstagarorganisationer för atl säkerställa att kvinnor får tillträde lill alla befattningar och på samma villkor som männen deltar i det sociala, ekonomiska och


64


 


Prop. 1985/86:141


in public institutions and bodies, including at the nafional and international levels;

fe) workers' and employers' organisa-fions, and where appropriate women's or­ganisations and govemment institutions spe-cialising in issues of concern to women, should be consulted on issues which particu­lariy affect women, at the decision-making and implementation stages.

Administrative   arrangements   to   promote equality of opportunlty and treatment

13.    Measures should be taken, as appro­
priate to national circumslances and condi­
tions, lo eslablish, if necessary, national tri­
partite machinery on the status of women
workers and to slrengthen national equal op­
portunlty bodies in order to sfimulate acfion
aimed at promoling equality of opportunity
and treatment for women in economic and
social life-

(a)    such bodies should also develop and
co-ordinale research and statistics, planning,
programming and action on equality of op­
portunity and treatment of women workers,
disseminate knowledge and information per-
taining to women's preparation for work life
and their integration in the workforce, and
provide a mechanism for systemafic consul-
tafion with employers' and workers' organi-
safions;

(b)    such bodies should have adequale re­
sources and staff to enable them to carry out
the above läsks;

fe) such bodies should be placed al a level that enables them effeclively lo monitor achievements with respect to women work­ers and, where necessary, to influence or sfimulate the initiation of relevant pro­grammes in other parts of the governmenl administration.

Improving the data base

14.    As existing statistics often fail to re­
flecl accurately women's participation in the
labour force, efforls should be made lo im­
prove statistical data colleclion and their ana­
lysis so as to reflecl more fully the contribu­
lion of women to produclive acfivities and
olher aspects of their employmenl. As re­
gards in particular the measurement of their


politiska livet samt medverkar i offentliga in-slilulioner och organ på såväl nationell som internationell nivå;

(e) arbetslagar- och arbetsgivarorganisa­tioner och, där så är lämpligt, kvinnoorgani­sationer och statliga organ som handhar kvin­nofrågor rådfrågas på besluts- och genomfö-randesladiel i frågor som särskilt berör kvin­nor.

Administrativa anordningar för att främja lika möjligheter och behandling

13.    Åtgärder bör vidtas med hänsyn till na­
tionella förhållanden för atl vid behov upprät­
ta etl nationellt trepartistiskt maskineri för
frågor rörande de kvinnliga arbetstagarnas
ställning och för alt stärka nationella jäm-
ställdhelsorgan i syfte alt stimulera åtgärder
som syftar lill alt främja lika möjligheter och
lika behandling för kvinnor i det ekonomiska
och sociala livet:

(a)    dessa organ bör även utveckla och samordna forskning och statistik, planering, programutformning och åtgärder avseende lika möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare, sprida kunskap och information om kvinnors förberedelse för arbetslivet och deras integrering i arbetskraften samt skapa ett syslem för systematiskt samråd med ar­belsgivar- och arbetstagarorganisationer;

(b)   dessa organ bör ha tillräckliga resurser och tillräckligt stor personal för all de skall kunna ulföra ovannämnda uppgifter;

(c)    dessa organ bör placeras på en nivå som gör det möjligt för dem all på elt effek­tivt sätt övervaka de resultat som uppnåtts med avseende på kvinnliga arbetstagare och, där så är nödvändigt, påverka eller stimulera införandet av relevanta program inom andra delar av den statliga förvaltningen.

Förbättrad statistik

14.    Eftersom tillgänglig statislik ofta miss­
lyckas all korrekt återge kvinnors förvärvs­
frekvens bör ansträngningar göras för att för­
bättra insamlandet av slalisfiska data och
analys av dessa för att därigenom mera full­
ständigt spegla kvinnornas medverkan i det
ekonomiska livet och andra aspekter på deras
sysselsättning. Särskilt i fråga om mätning av

65


 


Prop. 1985/86: 141


participation in the labour force, employ­ment, unemploymenl and underemployment, due regard should be had, inter alia, lo the recommendafions of the I3th International Conference of Labour Stalislicians. Aclion should be taken to improve quantitative and qualilalive information on the situation of women on the labour märket and the assess­menl of the impact of policies lo combat un­employmenl and lo promote the employmenl of women in order to be able to monitor pro­gress in combating segregation in employ­menl and identify female unemploymenl trends more accurately.


deras förvärvsfrekvens, sysselsättning, ar­betslöshet och undersysselsällning bör ve­derbörlig hänsyn tas lill bl.a. rekommenda­tionerna från den trettonde internationella ar-belsmarknadsslalislikerkonferensen. Åtgär­der bör vidtas för att förbättra den kvantita­tiva och kvalitativa informationen om kvin­nornas situafion på arbetsmarknaden och ut­värderingen av de effekter som programmen för bekämpning av arbetslöshet och främ­jande av sysselsättning av kvinnor har fört med sig för atl kunna övervaka framstegen i fråga om bekämpandet av segreringen i ar­betslivet och mer exakt identifiera arbetslös-hetsuivecklingen bland kvinnor.


 


II. Action by the ILO

15.   In the lighl of the conclusions emerg­
ing from the general discussion, the Commit­
tee recommends that the Conference invites
the ILO Governing Body lo-
fa) consider the possible need for addifion-

al standards on equality of opportunity and treatment, with a view lo incorporating, supplementing and updating, as necessary, relevant provisions in existing standards and, when elaborating new standards, bear in mind the interests of women workers, for exampie coverage of part-time and tempo­rary work;

(b) consider as a possible new item for fu­ture standard setting the situation of home-based workers and conlract workers.

16.   Future action by the Office should in­
clude the following-

fa) proteclive instruments, for exampie the Nighl Work (Women) Convention (Re­vised), 1948 (No. 89), should be reviewed periodically to determine whether their pro­visions are still adequale and appropriate in the lighl of experience acquired since their adoption and of scientific and technical infor­mation and social progress;

(b) the ILO should conlinue lo co-operate with the United Nations in the considération of the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina­tion against Women (1979), and taking ac­count of the relevant parts of the Convention,


II. Åtgärder från ILO:s sida

15.   Mot bakgrund av slutsatserna från den
allmänna debatten föreslår utskottet atl kon­
ferensen anmodar ILO:s styrelse att

fa) överväga etl eventuellt behov av ytter­ligare normer rörande lika möjligheter och lika behandling i syfte alt vid behov införliva, komplettera och uppdatera tillämpliga be­stämmelser i nuvarande normer och vid utar­betandet av nya normer beakta de kvinnliga arbetstagarnas intressen, l.ex. deltids- och visstidsarbete;

(b) överväga att ta upp de hemmabaserade och konlraktsbundna arbetstagarnas situa­tion som en ny fråga för det framtida normar­betet.

16.   I internationella arbetsbyråns framtida
verksamhet bör följande ingå:

fa) instrument som föreskriver skydd, l.ex. 1948 års konvention (nr 89) (reviderad) om kvinnors nattarbete, bör periodiskt ses över för att fastställa huruvida bestämmel­serna fortfarande är adekvata i ljuset av de erfarenheter som vunnits sedan de antogs och i ljuset av vetenskapliga och tekniska kunskaper samt socialt framåtskridande;

(b) ILO bör fortsätta sitt samarbete med Förenta nationerna beträffande granskningen av genomförandet av 1979 års konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och med beaktande av relevanta de­lar av konventionen fortsätta att lämna in


66


 


Prop. 1985/86: 141


should conlinue to submit reports on ils ap­plicalion in areas falling within the scope of ILO aclivities, including those relating lo ILO standards on equality of opportunity for men and women in employment;

(c)    the question of equal opportunity and
treatment for men and women workers
should be taken into account when preparing
the agendas of regional conferences and advi-
sory committee sessions and meetings of In­
dustriai and analogous Committees;

(d)    continuing research designed lo identi­
fy the situation and problems of women
workers in all conutries including—

(i) the specific positive or negative im­pact on women of major trends and devel­opmenls, such as technological change;

(ii) the situation of women working in rural areas, in the urban informal sector of developing countries and in exporl-pro-cessing and free trade zones;

(iii) the special problems of women mi­grants, refugees, the disabled and olher vulnerable groups;

(iv) the  review   of  policies   and   pro­grammes designed to overcome the diffi-culties mel by women workers, including praclical approaches to the elimination of sex-based discrimination. 17. The ILO should coniribule to the col­leclion of improved dala and conlinue ils publications concerning women workers in different parts of the worid —

fa) by reviewing and evalualing the use of new and existing concepts and definitions for measuring labour force participation, em­ployment, unemploymenl and underemploy­ment, with breakdowns according to sex. These should be supplemented by sufficient­ly detailed statistics on industriai and occupa­tional characleristics, wages, conditions of work and related topics for women and men workers separately;

(b) by surveying and disseminating infor­mation on new approaches to the measure­ment of women's participation in the econo­my and their contribulion to meeting basic needs and to the economy in general.


rapporter om konventionens tillämpning inom områden som faller inom ramen för ILO:s verksamhet, däri inbegripet sådana som avser ILO:s normer om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet;

fe) frågan om lika möjligheter och lika be­handling för manliga och kvinnliga arbetsta­gare bör beaktas då dagordning förbereds för regionala konferenser och sammanträden med rådgivande kommittéer samt för möten med industrikommitléer och liknande kom­mittéer;

(d) fortsatt forskning för att identifiera de kvinnliga arbetstagarnas situation och pro­blem i alla länder innefattande

(i) särskilda positiva eller negativa ef­fekter för kvinnor i samband med viktigare förändringar och utveckling, l.ex. teknolo­gisk förändring;

(ii) situationen för kvinnor som arbetar på landsbygden, i den informella sektorn i utvecklingsländernas städer och inom ex­portfrizoner;

(iii) särskilda problem som rör kvinnliga invandrare, flyktingar, handikappade och andra svaga grupper;

(iv) granskning av riktlinjer och program som syftar lill all övervinna de svårigheter som kvinnliga arbetstagare möter, inklusi­ve praktiska åtgärder för alt avskaffa köns­diskriminering. 17. ILO bör bidra till att samla in bättre in­formation och fortsätta alt utge publikationer i frågor som rör kvinnliga arbetstagare i olika delar av världen

(a)    genom all granska och utvärdera an­vändningen av nya och befintliga begrepp och definitioner för mätning av arbelskrafls-deltagande, sysselsättning, arbetslöshet och undersysselsällning med uppdelning på kön. Dessa bör kompletteras med tillräckligt detal­jerad statistik för kvinnliga respektive man­liga arbetstagare beträffande näringsgren och yrke, löner, arbetsvillkor och närliggande ämnen;

(b)   genom att övervaka och sprida infor­mation om nya metoder atl mäta kvinnors deltagande i del ekonomiska livet och deras bidrag till tillgodoseendet av basbehoven och lill ekonomin i största allmänhet.


67


 


Prop. 1985/86: 141


18. Efforts should be made-

fa) to develop technical co-operalion ac­livities in favour of women workers ihrough the design and execufion of projecls and Ihrough the indusion in olher projecls, wher­ever necessary, of componenls intended lo serve their needs or Ihrough ensuring the full participation of women in projecls of com­mon inlerest to men and women including the development of créches and child-care facili­ties;

(b) to reinforce the capadty of the ILO to implemenl the policy aims of technical co­operation programmes in favour of women and lo ensure that the needs of working wom­en receive due attenlion in all aspects and all areas of work of the Office, including em­ployment, training, industriai relations, la­bour legislation and administration, social se­curity and other related problems;

fe) lo examine the possible direcl and indi­recl impact on women and their activifies of all projecls, so as lo avoid undesirable ef­fects;

(d) to develop, implemenl and evaluale in-novalive projecls for women belonging to disadvantaged groups in co-operation with any work which is already being done for those groups in order to improve the possibil-ily of their integration in the workplace;

fe) to involve the women concerned in the selection, design, implementation and evalu­ation of the projecls;

(/) to slrengthen the capadty of the ILO's organisalional struclures al headquarters and at the regional levels to deal wilh women workers' questions and to develop appropri­ate technical co-operation programmes;

(g) to promote technical co-operation among developing countries ihrough encour­aging exchanges of experience at the regional or inter-regional levels between persons in­volved in programmes and projecls for wom­en workers, and enabling such persons lo sludy those experiences at first hand;

(h) to disseminate information in various languages. Information should be easily ac-cessible through a variety of means, includ-


18. Ansträngningar bör göras för atl

(a)  utveckla tekniskt samarbete till förmån för kvinnliga arbetstagare genom utformning och genomförande av projekt och genom in­förande i andra projekt, då så är nödvändigt, av komponenter avsedda atl tillgodose deras behov eller genom alt säkerställa kvinnornas fulla deltagande i projekt som är av gemen­samt intresse för både män och kvinnor, däri inbegripet utbyggnad av barnomsorgen;

(b)  stärka ILO;s möjlighet all genomföra den politiska målsättningen för de tekniska samarbetsprogrammen lill förmån för kvin­nor och se till atl de förvärvsarbetande kvin­nornas behov verkligen uppmärksammas i alla aspekter och inom alla områden av by­råns arbete, däri inbegripet sysselsättning, utbildning, förhållandel mellan arbetsmark­nadens parter, arbetslagstiftning och arbets-marknadsadminislralion, social trygghet och andra närliggande problem;

(c)  undersöka alla projektens eventuella direkta och indirekta effekt för kvinnor och deras verksamhet för att undvika oönskade effekter;

(d)  utveckla, genomföra och utvärdera nya
projekt för kvinnor som tillhör eftersatta
grupper i samverkan med insatser som redan
görs för dessa grupper i syfte att förbättra
deras möjligheter att integreras på arbetsplat­
sen;

(e)  ta med berörda kvinnor vid val, ut­
formning, genomförande och utvärdering av
projekten;

(f)   förbättra ILO;s möjligheter atl på hu­
vudkontoret och på regional nivå behandla
frågor som berör kvinnliga arbetstagare och
utveckla lämpliga program för tekniskt sam­
arbete;

(g)   främja tekniskt samarbete mellan ut­
vecklingsländer genom att uppmuntra utbyte
av erfarenheter på regional eller interregional
nivå mellan personer som håller på med pro­
gram och projekt för kvinnliga arbetstagare
och göra del möjligt för sådana personer alt i
första hand studera dessa erfarenheter;

f/t) sprida information på olika språk. In­formationen bör vara lätt tillgänglig genom olika metoder, innefattande dalabaser, au-


68


 


Prop. 1985/86: 141


ing compulerised data bases, audio-visual materials, serial publications, information sheels and monographs;

(i) lo encourage a larger number of women lo seek employmenl as technical co-opera-fion experts;

(/) lo ensure that the ILO sets an exampie in all ils services and struclures in the imple­mentation of equality of opportunity and treatment between men and women, in par-ficular-

(i) by providing child-care facilities lo ensure the widesl participation of women in its conferences, meetings and other ac­livities;

(ii) by bringing the terms used in its ba­sic texts and documents into hne wilh the principle of equal participation in order to avoid the use of terms which apply to one sex only.


diovisuellt    material,    periodiska    publika­tioner, informationsblad och monografier;

(i) uppmuntra elt större antal kvinnor atl söka anställning som tekniska samarbelsex-perter;

(j) säkerställa atl ILO föregår med gott ex­empel inom hela sin organisation då det gäller genomförandel av jämställdhet mellan män och kvinnor särskilt

(i) genom all tillhandahålla anordningar för barnomsorg för alt säkerställa största möjliga dellagande av kvinnor i organisa­tionens konferenser, möten och andra akti­viteter;

(ii) genom all bringa de uttryck som an­vänds i baslexler och basdokumenl i över­ensstämmelse med principen om lika delta­gande för alt undvika användning av ut­tryck som endast är tillämpliga på del ena könet.


 


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986


69