Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:14

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m. (UNHCR)


m

Prop. 1985/86:14


Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 oktober 1985.

Pä regeringens vägnar

Olof Palme

Lennart Bodström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR i Stockholm. Vidare föreslås, som en följd av avtalet, en ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 14


 


Prop. 1985/86:14    Propositionens lagförslag

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan tUl lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga (1)


Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ       Fysiska personer


Tillämplig

internationell

överenskommelse


 


2 Förenta nationerna (FN)


Medlemmarnas represen­tanter i Förenta nationerna och per­soner med tjänst hos eller uppdrag av orga­nisationen


Konvention den 13 februari 1946 röran­de Förenta nationer­nas privilegier och immuniteter: Avtal den 31 aiigiixii och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta Nalionernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett region-hmlorför UNHCR


Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag dä lagen enligt uppgift pä den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

(I) Bilagan omtryckt 1979:9. Senaste lydelse 1985: 199.


 


Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 oktober 1985

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peter­son, Andersson, Bodström, Gradin, Dahl, R, Carlsson, Holmberg, Hell­ström, Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Bodström


Prop. 1985/86:14


Proposition om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m. (UNHCR)

1    Inledning

Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) inrätta­des år 1949 och har värk verksam sedan år 1951. UNHCR har lill uppgift att bereda skydd åt flyktingar och att söka finna varaktiga lösningar i uppkomna flyktingsituationer. Dessa uppgifter söker UNHCR lösa genom att övervaka tillämpningen av internationella överenskommelser om skydd för flyktingar samt genom att främja flyktingars intressen i nationell lag­stiftning, UNHCR: s verksamhet grundar sig i första hand på 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning (flykting-konventionen) jämte 1967 års protokoll, UNHCR har också ett nära samarbete med enskilda organisationer som verkar för flyktingar,

UNHCR har sitt huvudkontor i Geneve, För att underlätta samarbetet med olika regeringar och öka informationen om flyktingar i olika länder samt bättre organisera den aktiva hjälpen till flyktingar i olika delar av världen har UNHCR vidare upprättat fakkontor i mer än 80 länder över hela världen. UNHCR: s roll i de olika länderna varierar beroende pä värdlandets möjligheter att kunna hjälpa flyktingar, I industrialiserade länder är UNHCR närmast att betrakta som ett serviceorgan för myndig­hetema och de frivilliga humanitära organisationerna och har således i huvudsak en rådgivande och förmedlande funktion,

I flykting-konventionen stadgas bl, a, att de fördragsslutande parterna ålar sig att samarbeta med UNHCR och fortlöpande informera om tillämp­ningen av konventionen. De fem nordiska länderna är de enda i Västeuro­pa där UNHCR inte har någon permanent representant. Frän UNHCR har därför framställts önskemål om att få inrätta ett regionkontor för Norden, Med hänsyn till antalet flyktingar i de olika nordiska ländema anser UNHCR att ett kontor för Norden bör placeras i Sverige,

I ärendet har förekommit överläggningar med de övriga nordiska län­derna,

ti    Riksdagen 1985/86. 1 saml. Nr 14


 


Prop, 1985/86: 14


Mot denna bakgmnd har mellan Sverige och UNHCR, under förutsätt­ning av riksdagens godkännande, den 31 augusti och den 30 september 1985 träffats en överenskommelse om ett regionkontor i Sverige, Överens­kommelsen, som är upprättad på engelska, bör jämte en översättning till svenska fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

Jag har i detta ärende samrått med statsrådet Gradin,


2 Föredragandens överväganden

Mitt förslag: Jag föreslär att riksdagen godkänner avtalet med UNHCR om ett regionkontor i Stockholm, Till följd av avtalet bör vissa justeringar göras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skålen för mitt förslag: Enligt avtalet skall UNHCR: s verksamhet i de nordiska länderna grunda sig på 35 § i FN: s flyktingkonvention (som bl. a, ålägger fördragsslutande part att tillhandahålla upplysningar beträffande flyktingars rättsliga ställning och genomförandet av konventionen), UNHCR: s stadgar samt resolutioner av FN: s generalförsamling avseende skydd och hjälp ät flyktingar och asylsökande, UNHCR: s representant skall alltid beredas möjlighet att träffa konventionsflyktingar och asylsö­kande. Kontorets personal beräknas bestå av en UNHCR-representant, en ställföreträdare för denne samt två bkräden. UNHCR svarar för samtiiga kostnader för kontoret och dess verksamhet.

Jag vill understryka att Sverige redan nu har ett mycket gött samarbete med UNHCR, såväl när det gäller dess verksamhet i allmänhet till förmån för flyktingarna i världen som vid behandlingen av enskilda asylansökning­ar. Möjligheten att kontakta UNHCR i Geneve och på andra håll i världen för information i olika frågor utnyttjas ofta av svenska myndigheter. Dessa direkta kontakter kommer även i fortsättningen att utgöra ett cenlrak inslag i vårt samarbete med UNHCR, Mot bakgrund av flyktingfrågornas ökade betydelse anser jag emellertid att det är värdefullt att UNHCR upprättar ett nordiskt regionkontor. Därigenom kan kontakterna mellan ä ena sidan myndigheter, enskilda organisationer och personer och å andra sidan UNHCR underlättas. Ett sådant kontor kan även få en viktig roU i opinionsbildningen kring flyktingfrågorna. Vidare kan kontoret i enlighet med flyktingkonventionens allmänna beslämmelser följa handläggningen av asylärenden och upprätthälla kontakter med myndigheter, enskilda och ombud. Jag vill här erinra om att den svenska ordningen för handläggning­en av utlänningsärenden innebär att besluten fattas självständigt av de svenska myndigheterna. Jag vill vidare understryka att i den mån region-kontoret engagerar sig i enskUda ärenden under prövning i Sverige detta självfallet inte får medföra någon onödig tidsutdräkt.

Sammanfattningsvis finner jag alltså all det är värdefuUl att UNHCR upprättar ett regionkontor i Stockholm, Jag föreslår därför att riksdagen godkänner avtalet med UNHCR om ett sådant kontor.


 


I avtalet regleras frågan om immunitet och privilegier för regionkonloret Prop, 1985/86: 14 och dess tjänstemän. Det skall emellertid framhållas att dessa frågor är generellt reglerade i konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta Nationernas privilegier och immuniteter till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti 1947, UNHCR omfattas av konventionens bestämmelser i dess egenskap av ett subsidiärt FN-organ (FN-stadgans artikel 22), Det förelig­gande avtalet preciserar gällande privilegier och immuniteter i förhällande till regionkontoret i Stockholm,

Enligt avtalet skall regionkontorets lokaler vara okränkbara, Samma sak gäller UNHCR-representantens bostad, liksom den internationellt rekryte­rade personalens bostäder. Svenska myndigheter skall visa sedvanlig om­sorg när det gäller att tillförsäkra lokalerna och bostäderna säkerhet och skydd.

Regionkontoret skall av utrikesdepartementet föras upp på den s,k, diplomatlistan. Dess tjänstemän skall åtnjuta i sammanhanget sedvanliga privilegier och immuniteter. Bl, a, skall de åtnjuta rättslig immunitet för sina åtgärder i tjänsten.

Enligt 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjuter vissa i en bilaga till lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Enligt punkt 2 i sagda bilaga gäller immunitet och privilegier för FN och medlemmarnas representanter i FN och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationerna. Subsidiära FN-organ nämns inte sär­skilt, men sådana är att betrakta som integrerade delar av FN.

Avtalet med UNHCR innehåller vissa preciseringar som går utöver bestämmelsema i 1946 års FN-konvention såvitt gäller förmåner för re­gionkontoret och dess personal. Bilagan bör därför kompletteras så att den täcker även avtalet med UNHCR om regionkontoret.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt. Bestäm­melserna i avtalet mellan Sverige och UNHCR blir dock, om inte annat föreskrivs, tillämpliga som svensk lag först från den dag dä avtalet träder i kraft i förhällande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s, 18 f). Det åligger regeringen att kungöra tidpunkten då avtalet har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

3    Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprät­tats förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privile­gier i vissa fall. Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Jag anser därför att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.


 


Prop. 1985/86:14    4   Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1,  godkänna avtalet med UNHCR om ett regionkontor i Sverige,

2,  anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privUegier i vissa fall.

5   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag föredraganden har lagt fram.


 


AGREEMENT

between the Government of Sweden and the United Nations High Commissioner for Refu-gees regarding the Office of the UNHCR Re­presentative for Nordic countries lo be si­tuated in Stockholm

The Government of Sweden and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

Considering that Sweden is a party to the 1951 United Nations Convenlion relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol therelo:

Considering that the Government of Swe­den (hereinafter referred to as "the Govern­ment") and the United Nations High Com­missioner for Refugees (hereinafter referred to as the "High Commissioner" or, alternati-vely. "UNHCR") have agreed to establish a Regional Ofllce of the UNHCR (hereinafter referred to as the "UNHCR Regional Of­fice") for Denmark. Finland, Iceland. Nor­way and Sweden (hereinafter referred to as the "Nordic countries"), located in Stock­holm;

Considering that the Convention on the Privileges and Immunities of the United Na­tions adopted by the General Assembly ofthe United Nations on 13 February 1946 (herein­after referred lo as the "General Conven­lion"). to which Sweden acceded on 28 Au­gust 1947, is applicable to UNHCR. a subsi-diary organ ofthe United Nations established pursuant to Artide 22 of the Charter of the United Nations as an integral part of the United Nations:

Considering that it is desirable to regulate further certain mallers relating lo the estab­lishment of the UNHCR Regional Ofllce in Stockholm;

Now therefore the Government and the UNHCR have entered into this agreement through the undersigned representative ofthe Government and the United Nations High Commissioner for Refugees.


Prop. 1985/86: 14

Bilaga Översättning

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Sveriges regering och Förenta Natio­nernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR: s repre­sentant förde nordiska länderna

Sveriges regering och Förenta Nationernas Höga Kommissariat för flyktingar.

som beaktar all Sverige anslutit sig till FN-konventionen 1951 rörande flyktingars rättsliga ställning och till 1967 års protokoll;

som beaktar att Sveriges regering (nedan kallad "regeringen") och Förenta Nationer­nas Höge Kommissarie för flyktingar (nedan kallad "Högre Kommis.sarien" eller alterna­tivt "UNHCR") har kommit överens om att upprätta ett regionkontor för UNHCR (nedan kallat "UNHCR: s regionkontor") för Dan­mark, Finland. Island, Norge och Sverige (nedan kallade de "nordiska länderna") i Stockholm;

.s(nn beaktar att konventionen om Förenta nationernas privilegier och immuniteter som antogs av Förenta nationernas generalför­samling den 13 februari 1946 (nedan kallad den "allmänna konventionen") och till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti 1947 är till­lämplig pä UNHCR, ett subsidiärt FN-organ upprättat enligt artikel 22 i Förenta nationer­nas stadga såsom en integrerad del av Fören­ta nationerna;

som anser det önskvärt att ytterligare reg­lera vissa frågor i samband med upprättandet av UNHCR: s regionkontor i Stockholm.

Därför har nu regeringen och UNHCR in­gått denna överenskommelse genom under­tecknade ombud för regeringen och Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flykting­ar.


 


Prop. 1985/86: 14


Artide I Functions

Section I. The UNHCR Regional Office will exercise in Sweden and in the other Nordic countries the functions assigned to it by the High Commissioner pursuant to Art. 35 of the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, the Statute of the Office of UNHCR and the subsequent Gene­ral Assembly resolutions relating to the provision of international protection and as­sistance to refugees and asylum-seekers.

Section 2. The Government shall - in ac­cordance with the 1951 United Nations Con­vention Relating to the Status of Refugees -grant the Regional UNHCR Representative and his staff free access in Sweden to refu­gees falling under the UNHCR mandate and persons seeking asylum or recognilion of their refugee status.


Artikel I Uppgifter

1. UNHCR: s regionkontor kommer i Sverige och de övriga nordiska länderna att utföra de uppgifter som det tilldelats av Höge Kommis­sarien enligt artikel 35 i FN-konventionen 1951 rörande flyktingars rättsliga ställning, stadgan för Förenta Nationernas Höga Kom­missariat för flyktingar samt senare resolu­tioner av generalförsamlingen angående in­ternationellt skydd och bistånd åt flyktingar och asylsökande.

2, Regeringen skall - i enlighet med FN-konventionen 1951 rörande flyktingars rättsliga ställning — bereda UNHCR: s regio-nale representant och dennes personal fritt tillträde i Sverige till flyktingar under UNHCR: s mandat och personer som söker asyl eller erkännande av flyktingstatus.


 


Artide II

Status ofthe UNHCR regional office Section 3. The premises ofthe UNHCR Re­gional Office and the residences ofthe Repre­sentative, his Deputy and other international­ly recruited UNHCR staff shall be inviolable.

Section 4. The appropriate Swedish autho-rities shall exercise due diligence lo ensure the security and protection ofthe premises of the UNHCR Regional Office and its staff.

Section 5. The UNHCR Regional Office shall have the right to import into Sweden free of tax or import duties its official vehi-cles, office furniture, machinery and sup­plies, induding UNHCR public information material for distribution inside the Nordic countries.

Section 6. The UNHCR Regional Office shall be incorporated by the Swedish Mini-stry of Foreign Affairs into the Diplomatic list.


Artikd II

Rättslig ställning för UNHCR.s regionkontor 3. Regionkontorets lokaler och representan­tens, ställföreträdarens liksom den övriga in­ternationellt rekryterade UNHCR-persona-lens bostäder skall vara okränkbara,

4,    Vederbörande svenska myndigheter skall visa vederbörlig omsorg när det gäller att tillförsäkra regionkontorets lokaler och dess personal säkerhet och skydd.

5,    Regionkontoret skall ha rätt att till Sve­rige utan tull eller importavgifter få införa tjänstebilar, kontorsmöbler, kontorsmaski­ner och kontorsartiklar, innefattande UNHCR-material för information till allmän­heten, avsett att distribueras i de nordiska länderna,

6,    UNHCR: s regionkontor skall av utri­kesdepartementet föras upp på diplomatlis­tan.


 


Artide III

Facilities and services

Section 7. The Government shall assist the

Regional Office in finding appropriate office

premises.


Artikd III

Lokaler och tjänster

7, Regeringen skall bistå regionkontoret med

att finna lämpHga kontorslokaler.


8


 


Prop. 1985/86:14


Section 8. The compelent Swedish authori-ties shall do their utmosi to ensure that the UNHCR Regional Office is at all times sup­plied with the necessary public services, and that such public services are supplied on equitable terms. The UNHCR Regional Of­fice shall enjoy tdephone, radio/tdegraph, telex and mail facilities on the same condi­tions that are normally accorded to diploma­tic missions.


8, Vederbörande svenska myndigheter skall göra sitt yttersta för att säkerställa att UNHCR: s regionkontor alltid har tillgång till nödvändiga offentliga tjänster och att dessa tjänster tillhandahålls pä skäliga villkor. UNHCR: s regionkontor skall åtnjuta samma förmåner i fråga om telefon, radio/telegraf, telex och post som vanligen tillkommer diplo­matiska representationer.


 


Artide IV

Officials ofthe UNHCR Section 9. Officials of the UNHCR Regional Office, irrespective of their rank or nationa-Hty, shall enjoy within and with respect to Sweden the following privileges and immuni­ties:

(a)  Immunity from legal process of any kind in respect of words spöken or written, and of acts performed by them in their official capacity, such immunity to continue notwith­standing that the persons concerned may have ceased to be officials of UNHCR;

(b)  Immunity from seizure of their official baggage;

(c)  Exemption from taxation in respect of the salaries, emoluments and indemnities paid to them by UNHCR;

(d)  Exemption, with respect to themselves,
their spouses and minor children from immi­
gration restrictions and åken registration;

(e)  Immunity from national service obliga­
tions;

(f)   The same privileges in respect of ex­
change facilities as are accorded to officials
of comparable rank forming part of diploma­
tic missions. In particular, UNHCR officials
shall have the right, at the termination of
their assignment to Sweden, to take out of
Sweden through authorized channels without
prohibilion or restriction, their funds in the
same currency and up to the same amounts
as they had brought into Sweden as well as
any other funds for the lawful possession of
which they can show good cause;


Artikel IV

Tjänstemän vid UNHCR

9, Tjänstemän vid UNHCR: s regionkontor,

oavsett ställning eller nationalitet, skaU inom

Sverige och med avseende på Sverige åtnjuta

följande privilegier och immuniteter:

(a)  immunitet mot rättsliga åtgärder av var­je slag såvitt avser muntiiga eller skriftliga uttalanden som de aort i egenskap av tjänste­män samt åtgärder som de vidtagit i denna egenskap. Immuniteten skaU fortsätta att gäl­la, även om berörda personer upphört alt vara i UNHCR: s tjänst;

(b) immunitet mot beslagtagande av offici­ellt bagage;

(c)  befrielse från skatt pä lön, ersättning
och skadestånd som utbetalats av UNHCR;

(d)  undantag för egen del, för make och
minderåriga barn från invandringsrestrik­
tioner och bestämmelser om registrering av
utlänningar;

(e)   immunitet mot nationek tjänsteplikt;

(O samma privilegier i valutahänseende som beviljas tjänstemän i motsvarande stäk-ning vid diplomatiska representationer, I syn­nerhet skak UNHCR: s tjänstemän ha rätt att då anställningen i Sverige upphör på laglig väg utan hinder eller restriktioner få föra ut penningmedel från Sverige i samma valuta och intill samma belopp som de införde lill Sverige liksom andra penningmedel, vars lag­liga innehav de kan styrka;


 


Prop. 1985/86: 14


(g) The same protection and repatrialion facilities with respect lo themselves, their spouses, their minor children and other members of their households as are accorded in time of international crisis to officials of comparable rank forming part of diplomatic missions;

(h) Upon moving to Sweden at the time of first taking up their appointment the right to import for personal use, free of duty and other levies on imports, their furnkure and personal effects in one or more separate ship-ments, induding a motor vehicle.

Section 10. In addition to the privileges and immunities specified in Section 9 the Regio­nal Representative ofthe High Commissioner and his Deputy, unless they are of Swedish nationality, shall enjoy, with respect to them­selves, their spouses and minor children the privUeges and immunities, exemptions and facUities normally accorded to diplomatic en-voys of comparable rank. They shall for this purpose be incorporated by the Swedish Mi-nistry of Foreign Affairs into the Diplomatic Hst.

Section 11. The privileges and immunities for which provision is made in this Agree­ment are granted solely for the purpose of carrying out effectively the aims and pur­poses of the UNHCR Regional Office. The High Commissioner may waive the immunity of any staff member whenever in his opinion such immunky would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of his Office.

Section 12. Without prejudice to the privi­leges and immunities accorded by this Agree- ■ ment, k is the duty of all persons enjoying such priviliges and immunities to respect the laws and regulations of Sweden.


(g) samma skydd och möjligheter till repa-iriering för egen del, för make, minderåriga barn och andra medlemmar av deras hushåll som vid internationella kriser medges tjänste­män i motsvarande ställning vid diplomatiska beskickningar;

(h) vid inflyttning lill Sverige ha rätt att dä de tillträder sin befattning för personligt bruk utan tull och andra införselavgifter få införa möbler och personHga tiUhörigheter, innefat­tande ett molortordon, med en eller flera se­parata sändningar.

10. Utöver de privilegier och immuniteter som anges i punkt 9 skall Höge Kommissa­riens regionale representant och dennes ställ­företrädare, såvida de ej är svenska medbor­gare, jämte make och minderåriga barn älnju-ta de privilegier och immuniteter, befrielser och förmåner som vanligtvis tillkommer dip­lomatiska sändebud i motsvarande ställning. 1 della syfte skall de av utrikesdepartementet uppföras på diplomatlistan.

11.  Privilegier och immuniteter enligt den­na överenskommelse beviljas endast i syfte att effektivt kunna utföra UNHCR-region-kontorets syften och ändamål. Höge Kom­missarien kan häva immuniteten för en tjäns­teman, då immuniteten enligl hans uppfatt­ning skulle hindra rättvisans gång och dä im­muniteten kan hävas utan att skada kommis­sariatets intressen.

12.  Alla som åtnjuter sådana privilegier och immuniteter är skyldiga att iaktta svensk lag­stiftning, om detta ej inkräktar pä de privile­gier och immuniteter som beviljats enligt den­na överenskommelse.


 


Artide V

General provisions

Section 13. The provisions of the General Convention shaU fully apply to UNHCR, and the provisions of this Agreement shaU be complementary to those of the General Con­vention. In so far as any provisions of this Agreement and any provision of the General


Artikel V

Allmänna bestämmelser 13. Bestämmelserna i den aUmänna konven­tionen skall till fullo tillämpas på UNHCR, och bestämmelserna i denna överenskom­melse skak utgöra ett tillägg tkl dessa. 1 den mån bestämmelser i denna överenskommelse och i den allmänna konventionen berör sam-


10


 


Convenlion reläte to the same subject malier, the two provisions shall, where possible. be treated as complementary. so Ihal both provisions shall be applicable and neither shall narrow the effect of the other.

Section 14. The Agreement shall be con­strued in the light of the primary purpose of enabling the UNHCR Regional Ofllce fully and efficiently to discharge its responsibili­ties and fulfill ils purposes.

Section 15. Consultations with respect to modifications of this Agreement shall be en­tered into at the request of either party. Any such modifications shall be by mulual con-sent.

Section 16. This Agreement may be ter­minated by agreement between the two par-ties. In the event of the UNHCR Regional Office being removed from the territory of Sweden this agreement shall, after the period reasonably required for such transfer and for the disposal of the property of UNHCR in Sweden, cease to be in force,

Section 17. This Agreement shall be ap­proved by the Parties in accordance with their own procedures. It shall enter into force on an agreed date when the Parlies have noti­fied each other that the procedures necessary lo this end have been completed,

Done al Geneva and Stockholm on 31 st August (985 and on 30th September 1985 re­spectively

FOR THE GOVERNMENT OF SWEDEN Lennart Bodströni Minister for Foreign Affairs

FOR THE OFFICE OF THE UNITED NA­TIONS HIGH COMMISSIONER FOR RE­FUGEES P(mt Harlting United Nations High Commissioner for Refugees


Prop. 1985/86: 14

ma sakfråga, skall båda bestämmelserna, där sä är möjligt, anses komplettera varandra så att häda tillämpas, och ingendera skall be­gränsa den andras verkan.

14,  Överenskommelsen skall tolkas med hänsyn till det primära syftet att göra det möjligt för UNHCR: s regionkontor att full­ständigt och effektivt kunna utföra sina ålig­ganden och uppfylla sina syften,

15,  Samråd beträffande ändringar i denna överenskommelse skall hållas på begäran av endera parten. Sådana ändringar skall ske med ömsesidigt samtycke,

16,  Denna överenskommelse upphör att gälla efter överenskommelse mellan de båda parterna, I händelse av att UNHCR: s region-kontor flyttas frän svenskt territorium, skall överenskommelsen upphöra att gälla efter den tidrymd som skäligen erfordras för sådan flyttning och för avyttring av UNHCR: s egendom i Sverige,

17,  Denna överenskommelse skall godkän­nas av parterna i enlighet med för dem gällan­de procedurer. Den träder i kraft vid överens­kommen tidpunkt, när parterna har underrät­tat varandra om att härför erforderliga proce­durer har fullgjorts.


 


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985


II