Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande 1985/86:7

om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m. (prop. 1985/86:14)


JuU

1985/86:7


Propositionen

I proposition 1985/86:14 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att riksdagen dels godkänner ett den 31 augusti och den 30 september 1985 träffat, avtal mellan regeringen och Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett kontor i Stockholm för UNHCRis represen­tant för de nordiska länderna, dels antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet

Utskottet finner inte anledning till erinringar mot förslagen i propositionen. Utskottet hemställer

1.  att riksdagen godkänner det i proposition 1985/86:14 angivna avtalet med UNHCR om ett kontor i Sverige,

2.  att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Stockholm den 12 november 1985

På justitieutskottets vägnar

Karin Ahriand

Närvarande: Karin Ahriand (fp), Arne Nygren (s), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Björn Körlof (m), Helge Klöver (s), Gunilla André (c), Sven Munke (m), Lars-Erik Lövdén (s), Hans Göran Franck (s), Birthe Sörestedt (s), Elving Andersson (c), Göran Magnusson (s), Berndt Ekholm (s), Göran Ericsson (m) och Lars Sundin (fp).-

1 Riksdagen 1985/86. 7 saml. Nr 7


*""-*   S,oc.,o;n, ,935 83536