Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1984/85:33

Regeringens proposition

1984/85:33

med förslag till lag om internationeU järnvägstrafik m. m.;

beslutad den 18 oktober 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Internationell järnvägsbefordran regleras i tre internationella överens­kommelser, 1970 års fördrag om godsbefordran med järnväg (CIM), 1970 års fördrag om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt 1966 års konvention om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas (den s. k. tilläggskonventionen till CIV). Ett trettiotal stater, där­ibland Sverige, har tiUträtt samtliga dessa fördrag. CIV och CIM har införlivats med svensk rätt genom lagen (1974:744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag m.m. och kungörelsen (1974:748) om internationell järnvägstransport. TiUäggskonventionens regler har till sina huvuddelar införlivats genom lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande. Regle­ringen i 1976 års lag har förts över tUl det förslag till en ny järnvägstrafiklag som f. n. behandlas av riksdagen (prop. 1983/84: i 17).

År 1980 slöts ett nytt fördrag om internationell järnvägstrafik (Conven-tion relative aux transports intemationaux ferroviaires, COTIF). Genom detta fördrag bildas en ny organisation, Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (FOrganisation intergouvemementale pour les transports intemationaux ferroviaires, OTIF), med säte i Bern. COTIF träder i kraft den 1 maj 1985. Det nya fördraget skall ersätta de tre nyssnämnda fördragen.

TiU COTIF hör ett protokoll om privilegier och immunitet för OTIF samt två bilagor, bihang A med enhetliga rättsregler för avtal om internationell jämvägsbefordran av resande och resgods (CIV) och bihang B med enhet­liga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). TiU CIM hör fyra underbilagor med reglementen om internationell 1    Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 33


 


Prop. 1984/85:33                                                       2

järnvägsbefordran av farligt gods (RID), av privatvagnar (RIP), av contain­rar (RICo) och av expressgods (RIEx).

I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda 1980 års fördrag. Vidare läggs fram förslag till en ny lag om internationell järnvägstrafik. Genom denna lag införlivas de delar av COTIF som innehåller materieUa bestämmelser med svensk rätt. Detta sker genom föreskrifter om att bi­hang A och bihang B skall tiUämpas som svensk lag. Undantag görs för reglementet om internationell jämvägsbefordran av farligt gods (RID). Avsikten är att RID skall införlivas med svensk rätt genom förordning. Den föreslagna lagen innehåller dessutom regler om verkställighet av ut­ländska domar.

Ändringar i det nya fördraget kan i vissa hänseenden beslutas av två särskilda utskott inom OTIF, revisionsutskottet och fackutskottet för be­fordran av farligt gods. Ändringar som har beslutats av något av dessa utskott blir bindande för alla stater som är medlemmar i OTIF, om inte minst en tredjedel av dessa stater inom viss tid har anmält till organisatio­nens sekretariat (centralbyrån) att de inte godtar ändringen. I propositio­nen behandlas de konstitutioneUa problem som uppstår till följd av detta ändringsförfarande.

Den föreslagna nya lagen ersätter 1974 års lag och 1974 års kungörelse.

I anslutning till förslaget till lag om internationell jämvägstrafik föreslås vissa ändringar i bl. a. den jämvägstrafiklag som f. n. behandlas av riksda­gen.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I maj 1985.

De flesta lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Propositionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 150), lagrådets yttrande (s. 268) och föredragande statsrådets ställ­ningstagande till lagrådets synpunkter samt skälen för de lagförslag som inte har granskats av lagrådet (s. 278).

Den som vUI ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa alla tre delarna.


 


Prop. 1984/85:33                                                                 3

1    Förslag till

Lag om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs följande.

1    § Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilagan intagna fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF).

2    § I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av resande som avses i bihang A tUl fördraget gäller bihanget i dess franska lydelse som svensk lag. Beträffande ansvarigheten för skada vid befordran av resande gäller dock 1 och 2 kap. jämvägstrafiklagen (1984:000) i stället för motsva­rande bestämmelser i bihang A.

3    § I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av gods som avses i bihang B till fördraget gäller bihanget, med undantag av bestämmelserna i bilaga I (RID), i dess franska lydelse som svensk lag.

4    § En utländsk dom som gmndas på fördraget får verkställas i Sverige, om domen

 

1.  har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget,

2.  har vunnit laga kraft,

3.  får verkställas enligt reglerna i det land där den har meddelats och

4.  har förklarats verkställbar efter ansökan enligt 5 §.

En föriikning i tvist angående en befordran som omfattas av fördraget Ukställs med en sådan dom som avses i första stycket, om förlikningen har träffats inför en domstol som är behörig enligt fördraget. Detsamma gäller en skiljedom som har meddelats enligt fördraget och som gäller ett trafik-företag eUer en trafikant.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om ett åläggande för käranden att, förutom rättegångskostnader, betala skadestånd på grund av att hans talan har ogillats.

5     §    Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.
Vid ansökningen skaU fogas

1.  exekutionstiteln i original eller i avskrift som har bestyrkts av en behörig myndighet,

2.  förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser tvist angående befordran som omfattas av fördra­get och att den får verkstäUas i den nämnda staten samt, i fråga om domstols dom, att den har vunnit laga kraft.

Hovrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för hovrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får hovrätten kräva att de handlingar som har fogats till ansökningen skall förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset skall vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är avfattad på svenska, danska eller norska, skall handlingen åtföljas av en bestyrkt översättning till svenska. Hovrätten får medge undantag från kravet på översättning.


 


Prop. 1984/85:33                                                       4

6 § En ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att motparten har
beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Om ansökningen bifalls, får verkställighet äga rum som för en svensk domstols lagakraftägande dom, om inte högsta domstolen förordnar annat efter besvär över hovrättens beslut.

Den sak som har avgjorts genom en sådan dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en sådan förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt.

7   § Om ett sådant skiljeförfarande som avses i fördraget inleds, avbryts preskription med den verkan som anges i 7 § preskriptionslagen (1981:130).

8   § Om ett utländskt trafikföretag har en fordran mot ett trafikföretag i Sverige på gmnd av en befordran som omfattas av fördraget, får fordringen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken det utländska företaget hör.

9   § Om en utländsk järnväg äger mllande materiel som finns i Sverige, får materielen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på gmnd av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken den utländska järnvägen hör. Detsamma gäller i fråga om andra föremål som tillhör en utländsk järnväg och är avsedda att användas vid befordran, såsom containrar, lastredskap och presenningar.

En privatvagn, vars registrerade innehavare inte har hemvist i Sverige, får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på gmnd av ett avgörande av en domstol i den stat där innehavaren har sitt hemvist. Detsamma gäller i fråga om föremål i vagnen som är avsedda att användas vid befordran och som tillhör innehavaren.

10 § Kan parterna i fall som avses i bihang A artikel 48 § 2 eller i bi­hang B artikel 52 § 2 inte enas om en viss sakkunnig, skall tingsrätten i den ort där godset eller resgodset finns efter ansökan förordna sakkunnig.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985. Genom lagen upphävs

1.  lagen (1974:744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag m. m.,

2.  kungörelsen (1974:748) om internationell järnvägstransport.

1 fråga om en dom eller fordran som grundas pä något av de fördrag som avses i de upphävda författningarna eller i övergångsföreskrifterna till den upphävda lagen tillämpas dock äldre bestämmelser.


 


Prop. 1984/85:33                                                                 5

Bilaga

Fördrag om

internationell järnvägstrafik

(COTIF)


 


Prop. 1984/85:33

(Översättning)


CONVENTION

RELATIVE   AUX   TRANSPORTS   IN-

TERNATIONAUX        FERROVIARIES

(COTIF)

Les parties contractantes. réunies en ap-plication de Tarticle 69, § 1 de la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de Farticle 64, § 1 de la Convention Internatio­nale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de Tarti-cle 27 de la Convention additionnelle å la CIV relative ä la responsabilité du chemin de fer pour la mört et les blessures de voyageurs du 26 février 1966,

-     convaincues de FutUité d'une organisa­tion Internationale,

-     reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux be-soins économiques et techniques,

sont convenues de ce qui suit:


FÖRDRAG

OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGS­TRAFIK (COTIF)

De fördragsslutande parterna, som har samlats i enlighet med artikel 69 § 1 i det internationella fördraget den 7 febmari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM), artikel 64 § 1 i det internationella fördraget samma dag om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) och artikel 27 i tilläggskon­ventionen den 26 febmari 1966 till CIV om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas.

som är övertygade om nyttan av en inter­nationell organisation,

som erkänner nödvändigheten av att an­passa de transporträttsliga bestämmelserna till de ekonomiska och tekniska behoven,

har kommit överens om följande.


 


TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Artide premier

Organisation intergouvemementale

§ 1. Les Parties å la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, FOr-ganisation intergouvemementale pour les transports intemationaux ferroviaires (OTIF), ci-aprés appelée «rOrganisation ».

Le siége de FOrganisation est fixé å Beme.

§ 2. L'Organisation a la personnalité juri-dique. Elle a notamment la capacité de con-tracter, d'acquérir et d'aliéner des biens im-mobiliers et mobUiers ainsi que d'ester en justice.

L'Organisation, les membres de son per-sonnel, les experts auxquels elle fait appel et les representants des Etats membres jouis-sent des priviléges et immunités nécessaires pour rempUr leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé ä la Convention dont U fait partie intégrante.

Les relations entré FOrganisation et FEtat du siége sont réglées dans un accord de siége.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I

Mellanstatlig organisation

§ 1. Parterna i detta fördrag bildar i egen­skap av medlemsstater Mellanstatliga organi­sationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), i det följande benämnd "organisatio­nen".

Organisationen har sitt säte i Bern.

§ 2. Organisationen är juridisk person. Den kan bland annat sluta avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan i rättegång.

Organisationen, dess anställda, sakkunniga som den anlitar och medlemsstaternas före­trädare åtnjuter, när detta är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag, pri­vilegier och immunitet i enlighet med vad som föreskrivs i det protokoU som har fogats till fördraget och som utgör en integrerande del av detta.

Förhållandet mellan organisationen och den stat i vilken den har sitt säte regleras genom en särskild överenskommelse.


 


Prop. 1984/85:33


§ 3. Les langues de travail de FOrganisa­tion sont le fran9ais et Fallemand.


§ 3. Organisationens arbetsspråk är frans­ka och tyska.


 


Artide 2

But de V Organisation

§ 1. L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme ap-plicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic Inter­national direct entré les Etats membres, em-pmntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciUter Fexécution et le développement de ce régime.

§ 2. Le régime de droit prévu au § 1 peut également étre appliqué aux transports inter-nationaux directs empmntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d"eau in-térieures.


Artikel 2 Organisationens ändamål

§ 1. Organisationen har främst till ändamål att upprätta en enhetlig rättsordning för be­fordran av resande, resgods och gods i ge­nomgående internationell trafik mellan med­lemsstaterna som utförs på järnvägslinjer samt att underlätta genomförandet och ut­vecklingen av denna rättsordning.

§ 2. Den rättsordning som avses i § 1 kan tillämpas också på genomgående internatio­nell befordran som utförs, förutom på järn­vägslinjer, på andra linjer till lands, linjer till sjöss eller linjer på inre vattenvägar.


 


Artide 3

Régles uniformes CIV et CIM

§ 1. Les transports en trafic International direct sont soumis:

-     aux «Régles uniformes concernant le contrat de transport International ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)», for-mant FAppendice A å la Convention;

-     aux «Régles uniformes concernant le contrat de transport International ferroviaire des marchandises (CIM)», formant FAppen­dice B ä la Convention.

§ 2. Les lignes visées ä 1'article 2, sur les-quelles s'effectuent ces transports, sont in-scrites sur deux listes; liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.

§ 3. Les entreprises dont relévent les lignes visées å 1'article 2, § 2, inscrites sur ces listes, ont les mémes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Régles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des condi­tions d'exploitation propres ä chaque mode de transport et publiées dans les mémes formes que les tarifs.

Toutefois, les régles de responsabilité ne peuvent faire Fobjet de dérogations.

§ 4. Les Régles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.


Artikel 3

Enhetliga rättsregler CIV och CIM

§ 1. På genomgående internationell be­fordran tillämpas

-     "Enhetliga rättsregler för avtal om inter­nationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV)", vilka utgör Bihang A till för­draget;

-     "Enhetliga rättsregler för avtal om inter­nationell järnvägsbefordran av gods (CIM)", vilka utgör Bihang B till fördraget.

§ 2. De linjer som avses i artikel 2 och används för sådan befordran anges i två lis­tor, listan för CIV-linjer och listan för CIM-linjer.

§ 3. Ett företag som trafikerar sådana linjer som avses i artikel 2 § 2 och som är upptagna på dessa listor har samma rättighe­ter och skyldigheter som enligt de enhetliga rättsreglerna CIV och CIM gäller för järnväg, dock med de avvikelser som föranleds av förhållanden som är säregna för befordrings-sättet i fråga och som har offentliggjorts på samma sätt som tarifferna.

Avvikelser får dock inte göras från regler­na om ansvarighet.

§ 4. De enhetliga rättsreglerna CIV och CIM utgör med tillhörande bilagor en integre­rande del av fördraget.


 


Prop. 1984/85:33


Artide 4

Definition de la notion « Convention »

Dans les textes ci-aprés, Fexpression »Convention » couvre la Convention propre-ment dite, le Protocole vise å 1'article pre­mier, § 2, alinéa 2 et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, vises å Farticle 3, §§ 1 et 4.


Artikel 4

Begreppet "fördrag"

I det följande förstås med uttrycket "för­drag" själva fördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 2 andra stycket samt de bihang A och B som anges i artikel 3 §§ 1 och 4, inbegripet bilagorna till dessa bihang.


 


TITRE II

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Artide 5 Organes

Le fonctionnement de FOrganisation est assuré par les organes ci-aprés:

-     Assemblée générale,

-     Comité administratif,

-     Commission de revision,

-     Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses,

-     Office central des transports intema­tionaux ferroviaires (OCTI).


AVDELNING II

UPPBYGGNAD OCH VERKSAMHET

Artikel 5 Organ

Organisationens verksamhet utövas genom följande organ: generalförsamlingen administrativa kommittén revisionsutskottet fackutskottet för befordran av farligt gods

centralbyrån för internationell järnvägstra­fik (OCTI)


 


Artide 6 Assemblée générale

§ 1. L'Assemblée générale se compose des representants des Etats membres.

§ 2. L'Assemblée générale

a)    établit son réglement intérieur;

b)   détermine la composition du Comité ad­ministratif conformément å Farticle 7, § 1;

c)    émet des directives concernant 1'acti-vité du Comité administratif et de FOffice central;

d)    fixe, par période quinquennale, le mon-
tant maximal que peuvent atteindre les dé-
penses annuelles de FOrganisation ou émet
des directives relatives ä la limitation de ces
dépenses;

e)    décide, conformément ä Farticle 19,
§ 2, sur les propositions tendant ä modifier la
Convention;

f)     décide sur les demandes d'adhésion qui
lui sont soumises en vertu de Farticle 23, § 2;

g)    décide sur les autres questions inscrites
ä 1'ordre du jour conformément au § 3.

§ 3. L'Office central convoque FAssem-blée générale une fois tous les cinq ans ou å la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi


Artikel 6 Generalförsamlingen

§ I. Generalförsamlingen består av med­lemsstaternas företrädare.

§ 2. Generalförsamlingen

a)    fastställer sin egen arbetsordning;

b)   beslutar om sammansättningen av ad­ministrativa kommittén enligt artikel 7 § 1;

c)    utfärdar riktlinjer för administrativa kommitténs och centralbyråns verksamhet;

d)    fastställer för perioder på fem år det
belopp till vilket organisationens årliga ut­
gifter högst får uppgå eller utfärdar riktlinjer
för begränsning av utgifterna;

e)    beslutar enligt artikel 19 § 2 angående
förslag till ändring av fördraget;

O beslutar angående sådana framställning­ar om anslutning som har hänskjutits till ge­neralförsamlingen enligt artikel 23 § 2;

g) beslutar i andra frågor som tagits upp på dagordningen enligt § 3.

§ 3. Centralbyrån skall sammankalla gene­ralförsamlingen vart femte år eller när en tredjedel av medlemsstaterna begär det samt


 


Prop. 1984/85:33


que dans les cas prévus aux artides 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats membres le pro-jet de Fordre du jour, au plus tärd trois mois avant 1'ouverture de la session.

§ 4. A FAssemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 5. Les décisions de FAssemblée géné­rale sont prises ä la majorité des Etats membres représentés lors du vote.

Toutefois, pour FappUcation du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Conven­tion proprement dite et du Protocole, la ma­jorité requise est celle des deux tiers.

§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, FOffice central invite aussi des Etats non membres ä participer, avec voix consultative, aux sessions de FAssemblée générale.

En accord avec la majorité des Etats membres, FOffice central invite å participer, avec voix consultative, aux sessions de FAs­semblée générale, des organisations interna-tionales ayant compétence en matiére de transport ou s'occupant de problémes in-scrits ä Fordre du jour.

§ 7. Avant les sessions de FAssemblée générale et suivant les directives du Comité administratif, la Commission de revision est convoquée pour procéder ä Fexamen préli-minaire des propositions visées ä Farticle 19, §2.


i de fall som anges i artiklarna 19 § 2 och 23 § 2; den skall tillställa medlemsstaterna förslag till dagordning senast tre månader före mötets böijan.

§ 4. Generalförsamlingen är beslutsmässig när majoriteten av medlemsstaterna är före­trädda.

En medlemsstat får låta en annan med­lemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§ 5. Generalförsamlingen fattar sina beslut med enkel majoritet bland de medlemsstater som är företrädda vid omröstningen.

För beslut enligt § 2 d) och för sådant be­slut enligt § 2 e) som gäller förslag till ändring i själva fördraget eller i protokollet krävs dock två tredjedels majoritet.

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån även stater som inte är medlemmar att utan röst­rätt delta i generalförsamlingens möten.

Efter samtycke av en majoritet av med-lemsstatema inbjuder centralbyrån interna­tionella organisationer som har behörighet i transportfrågor eller befattar sig med frågor som står på dagordningen att utan rösträtt delta i generalförsamlingens möten.

§ 7. Före generalförsamlingens möten skall revisionsutskottet inkallas enligt admi­nistrativa kommitténs anvisningar för att ut­föra en förberedande prövning av de förslag


 


Artide 7

Comité administratif

§ 1. Le Comité administratif se compose des representants de onze Etats membres.

La Confédération suisse dispose d'un siége permanent et assume la présidence du Co­mité. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du Comité est dé-terminée pour chaque période quinquennale, en tenant compt notamment d'une équitable répartition géographique. Aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pen-dant plus de deux périodes consécutives.


Artikel 7

Administrativa kommittén

§ 1. Administrativa kommittén består av företrädare för elva medlemsstater.

Schweiziska Edsförbundet är ständig med­lem av kommittén och innehar ordförande­skapet. De övriga staterna utses för en tid av fem år. Kommitténs sammansättning be­stäms för vaije femårsperiod, varvid hänsyn särskilt skall tas till en skälig geografisk för­delning. En medlemsstat får inte tillhöra kommittén under mer än två perioder i följd.


 


Prop. 1984/85:33


10


 


Si une vacance se produit, le Comité dé-signe un autre Etat membre pour le reste de la période.

Chaque Etat membre faisant partie du Co­mité désigne un délégué; il peut également designer un délégué suppleant.

§ 2. Le Comité

a)   établit son réglement intérieur;

b)   conclut Faccord de siége;

c)   établit le réglement concernant Forgani-sation, le fonctionnement et le statut du per-sonnel de FOffice central;

d)   nomme, en tenant compte de la compé­
tence des candidats et d'une équitable répar­
tition géographique, le .directeur general, le
vice-directeur general, les conseillers et les
conseillers-adjoints de FOffice central; celui-
ci informe en temps utile les Etats membres
de toute vacance relative a ces postes; le
Gouvernement suisse présente des candida-
tures pour les postes de directeur general et
de vice-directeur general;

e)   controle Facitvité de FOffice central
tant sur le plan administratif que sur le plan
financier;

O veille ä la bonne application, par FOffice central, de la Convention ainsi que des déci­sions prises par les autres organes; il préco-nise, s'il y a lieu, les mesures propres ä faci­Uter FappUcation de la Convention et de ces décisions;

g) donne des avis motivés sur les ques­tions qui peuvent intéresser Factivité de FOf­fice central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur general de FOffice central;

h) approuve le programme de travail an-nuel de FOffice central;

i) approuve le budget annuel de FOrgani­sation, le rapport de gestion et les comptes annuels;

j) communique aux Etats membres le rap­port de gestion, le relevé des comptes an­nuels ainsi que ses décisions et recommanda-tions;

k) établit et communique aux Etats membres, en vue de FAssemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tärd deux mois avant Fouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des proposiuons relatives ä son renouvelle-ment.


Om en stat lämnar sin plats i kommittén, skall kommittén utse en annan medlemsstat att inneha platsen för återstoden av perioden.

Varje medlemsstat som tillhör kommittén skall utse en företrädare och får även utse en ersättare för denne.

§ 2. Kommittén

a)   fastställer sin egen arbetsordning;

b)   ingår överenskommelsen om organisa­tionens säte;

c)   ger föreskrifter om centralbyråns orga­nisation och verksamhet samt om dess per­sonals rättsliga ställning;

d)   utnämner, med beaktande av de sö­
kandes kompetens och en skälig geografisk
fördelning, centralbyråns generaldirektör,
vice generaldirektör, råd och biträdande råd;
centralbyrån underrättar vid lämplig tidpunkt
medlemsstaterna när någon av dessa befatt­
ningar blir lediga; den schweiziska regeringen
avger förslag till tillsättning av befattningarna
som generaldirektör och vice generaldirek­
tör;

e)   övervakar centralbyråns administrativa
och finansiella förvaltning;

O övervakar att centralbyrån tillämpar för­draget och de beslut som fattas av övriga organ på ett riktigt sätt samt anvisar i före­kommande fall åtgärder som är ägnade att underlätta tillämpningen av fördraget och dessa beslut;

g) avger utlåtanden i frågor som kan berö­ra centralbyråns verksamhet och som under­ställs kommittén av en medlemsstat eller av centralbyråns generaldirektör;

h) godkänner centralbyråns årliga arbets­program;

i) godkänner organisationens årliga bud­get, förvaltningsberättelsen och årsredovis­ningen;

j) sänder medlemsstaterna förvaltnings­berättelsen och årsredovisningen samt sina beslut och anvisningar;

k) upprättar en verksamhetsberättelse och ett förslag till ny sammansättning av kommit­tén samt sänder medlemsstaterna dessa se­nast två månader innan det möte öppnas vid vilket generalförsamlingen skall bestämma om kommitténs sammansättning.


 


Prop. 1984/85:33


11


 


§ 3. S'U n'en décide pas autrement, le Co­mité se rénuit au siége de FOrganisation.

Il tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du presi­dent, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande.

Les procés-verbaux des sessions sont en­voyés ä tous les Etats membres.


§ 3. Om den inte beslutar annat, skall kommittén sammanträda där organisationen har sitt säte.

Kommittén skall hålla två möten årligen och skall dessutom sammanträda när dess ordförande beslutar det eller när fyra av dess medlemmar begär det.

Protokollen från förhandlingarna tillställs samtliga medlemsstater.


 


Artide 8 Commissions

§ 1. La Commission de revision et la Com­mission d'experts pour le transport des mar­chandises dangereuses, ci-aprés appelée « Commission d'experts », se composent des representants des Etats membres.

Le directeur general de FOffice central ou son representant participe aux sessions avec voix consultative.

§ 2. La Commission de revision

a)    décide, conformément ä Farticle 19, § 3, sur les propositions tendant ä modifier la Convention;

b)   examine, conformément ä Farticle 6, § 7, les propositions soumises å FAssemblée générale.

La Commission d'experts

décide, conformément ä Farticle 19, § 4, sur les propositions tendant å modifier la Convention.

§ 3. L'Office central convoque les Com­missions soit de sa propre initiative, soit ä la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu ä Farticle 6, § 7 et adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tärd deux mois avant Fouverture de la session.

§ 4. A la Commission de revision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés; å la Com­mission d'experts, le quomm est atteint lors-qu'un tiers des Etats membres y sont repré­sentés.

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 5. Chaque Etat membre représenté a droit ä une voix; le vote a lieu ä main levée ou, sur demande, par appel nominal.


Artikd 8 Utskott

§ 1. Revisionsutskottet och fackutskottet för befordran av farligt gods, i det följande benämnt "fackutskottet", består av med­lemsstaternas företrädare.

Centralbyråns generaldirektör eller en fö­reträdare för honom deltar i sammanträdena men har inte rösträtt.

§ 2. Revisionsutskottet

a)    beslutar enligt artikel 19 § 3 angående förslag tUl ändring av fördraget;

b)   prövar enligt artikel 6 § 7 förslag som har förelagts generalförsamlingen.

Fackutskottet

beslutar enligt artikel 19 § 4 angående för­slag till ändring av fördraget.

§ 3. Centralbyrån skaU sammankalla ut­skotten antingen på eget initiativ eller på be­gäran av fem medlemsstater samt i det fall som avses i artikel 6 § 7. Därvid skall byrån tillställa medlemsstaterna förslag till dagord­ning senast två månader före mötets början.

§ 4. Revisionsutskottet är beslutsmässigt när majoriteten av medlemsstaterna är före­trädda. Fackutskottet är beslutsmässigt när en tredjedel av medlemsstaterna är före­trädda.

En medlemsstat får låta en annan med­lemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§ 5. Varje företrädd medlemsstat har en röst. Omröstning äger rum genom handupp-räckning eller, om detta begärs, efter upprop.


 


Prop. 1984/85:33


12


 


Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

a)    au moins egal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,

b)   supérieur au nombre des voix nega­tives.

§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, FOffice central invite ä participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compé­tence en matiére de transport ou s'occupant de problémes inscrits ä Fordre du jour. Dans les mémes conditions, des experts indépen-dants peuvent étre invités aux sessions de la Commissions d'experts.

§ 7. Les Commissions élisent pour chaque session un president et un ou deux vice-prési-dents.

§ 8. Les délibérations ont lieu dans les lan­gues de travail. Les exposés faits en séance dans Fune des langues de travail sont traduits en substance dans Fautre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

§ 9. Les procés-verbaux résument les déli­bérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui conceme les décisions, le texte fran9ais fait foi.

Les procés-verbaux sont distribués aux Etats membres.

§ 10. Les Commissions peuvent designer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.

§ 11. Les Commissions peuvent se doter d'un réglement intérieur.


Ett förslag är antaget om antalet ja-röster

a)    utgör minst en tredjedel av antalet med­lemsstater som är företrädda vid omröstning­en,

b)   överstiger antalet nej-röster.

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån stater som inte är medlemmar och internationella organisationer som har behörighet i trans­portfrågor eller befattar sig med frågor som står på dagordningen att utan rösträtt delta i utskottens möten. Under samma förutsätt­ningar kan oberoende experter inbjudas til! fackutskottets möten.

§ 7. Utskotten väljer för varje möte en ordförande och en eller två vice ordförande.

§ 8. Förhandlingarna förs på arbetssprå­ken. De anföranden som vid sammanträdena hålls på det ena arbetsspråket översätts tUl sitt huvudinnehåU tUl det andra. Förslag och beslut översätts fullständigt.

§ 9. En sammanfattning av förhandlingar­na tas upp i protokollet. I detta återges för­slag och beslut fullständigt. I fråga om beslu­ten gäller den franska texten.

ProtokoUet skall tUlställas medlemssta-tema.

§ 10. Utskotten kan tillsätta arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

§11. Utskotten kan utarbeta en egen ar­betsordning.


 


Artide 9 Office central

§ 1. L'Office central des transports inter-nationaux ferroviaires assume le secrétariat de FOrganisation.

§ 2. L'Office central notamment:

a)    exécute les tåches qui lui sont confiées par les autres organes de FOrganisation;

b)   instruit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le cas échéani, ä Fassistance d'experts;

c)    convoque les Commissions;

d)    adresse, en temps opportun, aux Etats
membres les documents nécessaires aux ses­
sions des divers organes;


Artikel 9 Centralbyrån

§ 1. Centralbyrån för internationeU järn­vägstrafik är organisationens sekretariat.

§ 2. Det åligger centralbyrån särskilt att:

a)    utföra de uppdrag som organisationens övriga organ ger den;

b)   förbereda behandlingen av förslag till ändring av fördraget, varvid den i förekom­mande faU får anlita experter;

c)    sammankalla utskotten;

d)    i rätt tid tillstäUa medlemsstatema de
handlingar som behövs för de olika organens
möten;


 


Prop. 1984/85:33


13


 


e) tient a jour et publie les listes des lignes prévues ä Farticle 3, § 2;

O refoit les Communications faites par les Etats membres et par les entreprises de trans­port et les notifie, s'U y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport;

g) tient ä jour et publie un fichier de juris-pmdence;

h) publie un bulletin périodique;

i) représenté FOrganisation auprés d'autres organisations internationales com-pétentes pour des questions ayant trait aux objectifs vises par FOrganisation;

j) élabore le projet de budget annuel de FOrganisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;

k) gére les finances de FOrganisation dans le cadre du budget approuve;

1) tente, ä la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prétant ses bons offices, de regler les différends entré lesdits Etats ou entreprises nés de Finterpré-tation ou de FappUcation de la Convention;

m) émet, ä la demande des parties en cause - Etats membres, entreprises de trans­port ou usagers - un avis sur les différends nés de Finterprétation ou de FappUcation de la Convention;

n) coUabore au réglement de litiges par voie d'arbitrage, conformément au titre III;

o) faciUte, entré les entreprises de trans­port, les relations financiéres consécutives au trafic International, ainsi que le recouvre-ment des créances impayées.

§ 3. Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires å FappUcation de la Convention, ainsi que des études, juge-ments et informations importantes pour Fin­terprétation, FappUcation et Févolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues de travail.


e)   fortlöpande föra och ge offentlighet åt
de listor över Unjer som anges i artikel 3 § 2;

f)    ta emot meddelanden från medlems­
stater och trafikföretag och i förekommande
fall bringa meddelandena till övriga medlems­
staters och trafikföretags kännedom;

g)   fortlöpande föra och ge offentlighet åt
en förteckning över rättsliga avgöranden;

h) ge ut en periodisk tidskrift;

i) företräda organisationen hos andra in­ternationella organisationer som har behörig­het i frågor som har samband med organisa­tionens syften;

j) utarbeta förslag ull organisationens år­liga budget och lägga fram det för administra­tiva kommittén för fastställande;

k) förvalta organisationens medel inom ra­men för den fastställda budgeten;

1) på begäran av en medlemsstat eller ett trafikföretag försöka att genom att erbjuda sina tjänster bilägga tvister mellan berörda stater eller företag i fråga om tolkningen eller tiUämpningen av fördraget;

m) på begäran av berörda parter - med­lemsstater, trafikföretag eller trafikanter -avge utlåtande i tvister om tolkningen eUer tillämpningen av fördraget;

n) medverka till att tvister avgörs genom skiljeförfarande enligt avdelning III;

o) underlätta regleringen av sådana ekono­miska mellanhavanden för trafikföretagen som är en följd av den internationella trafiken och indrivningen av utestående fordringar dem emellan.

§ 3. Den periodiska tidskriften skall inne­hålla meddelanden som är nödvändiga för fördragets tiUämpning samt uppsatser, dom­stolsavgöranden och upplysningar som har betydelse för tolkningen, tiUämpningen och utvecklingen av rättsreglerna om järnvägsbe­fordran. Tidskriften utges på arbetsspråken.


 


Artide 10 Listes des lignes

§ I. Les Etats membres adressent ä FOf­fice central leurs Communications concernant Finscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues å Farticle 3, § 2.

Les lignes visées å Farticle 2, § 2, dans la mesure oii elles relient des Etats membres, ne  sont  inscrites  qu'apres accord  de  ces


Artikel 10 Listor över linjer

§ 1. Medlemsstaterna skall lämna central­byrån meddelande om införing eller strykning av linjer i de listor som anges i artikel 3 § 2.

I den mån linjer som avses i artikel 2 § 2 förbinder medlemsstater, förs de in i listan endast om de berörda staterna är eniga här-


 


Prop. 1984/85:33


14


 


Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.

L'Office central notifie Finscription ou la radiation d'une ligne å tous les Etats membres.

§ 2. Une ligne est soumise ä la Convention ä Fexpiration d'un mois ä compter de la date de la notification de son inscription.

§ 3. Une ligne cesse d'étre soumise ä la Convention å Fexpiration d'un mois ä compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les trans­ports en cours, qui doivent étre achevés.


om. För strykning av en sådan linje är med­delande från en av dessa stater tillräckligt.

Centralbyrån skall underrätta samtliga medlemsstater om införing eller strykning av en linje.

§ 2. En linje är underkastad fördraget när en månad har gått från den dag då central­byrån meddelade att linjen har förts in.

§ 3. Fördraget skall inte längre tillämpas på en viss linje när en månad har gått från den dag då centralbyrån meddelade att linjen har strukits, utom vad gäller en påbörjad beford­ran som måste avslutas.


 


Artide 11 Finances

§ 1. Le montant des dépenses de FOrgani­sation est arrété, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de FOf­fice central.

Les dépenses de FOrganisation sont sup-portées par les Etats membres proportionnel-lement å la longueur des lignes inscrites. Tou­tefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs; pour les autres lignes exploitées dans des conditions particuliéres, la contribution peut étre réduite de moitié au maximum par accord entré le Gouvernement intéressé et FOffice central, sous réserve de Fapprobation du Comité ad­ministratif.

§ 2. Lors de Fenvoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, FOffice central les invite ä verser leur part contributive aux dépenses de Fexer-cice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tärd le 31 décembre de Fannée de Fenvoi.

Apres cette date, les sommes dues portent intérét å raison de cinq pour cent Fan.

Si, deux ans apres cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'å ce qu'il ait satisfait ä Fobligation de paiement.

A Fexpiration d'un délai supplémentaire de deux ans, FAssemblée générale examine si Fattitude de cet Etat doit étre considérée comme une dénonciation tacite de la Conven­tion, en en fixant, le cas échéant, la date d'effet.


Artikd II Finanser

§ 1. Beloppen för organisationens utgifter beslutas för vaije räkenskapsår av admini­strativa kommittén på förslag av central­byrån.

För organisationens utgifter svarar med­lemsstaterna i förhållande till längden av de linjer som är införda i listorna. I fråga om linjer till sjöss eller på inre vattenvägar räk­nas dock endast halva längden. För övriga linjer som drivs under särskilda förhållanden kan bidraget reduceras med högst hälften ge­nom överenskommelse mellan den berörda regeringen och centralbyrån, under förutsätt­ning att överenskommelsen godkänns av ad­ministrativa kommittén.

§ 2. När centralbyrån sänder förvaltnings­berättelsen och årsredovisningen till med­lemsstaterna skall byrån samtidigt "uppmana dem att snarast, dock senast den 31 decem­ber det år då dessa handlingar översänds, betala sina bidrag till det gångna räkenskaps­årets utgifter.

Efter nämnda dag utgår ränta med fem pro­cent årligen på obetalda belopp.

Om en medlemsstat inte har betalat sitt bidrag inom två år från nämnda dag, är staten utan rösträtt till dess den har fullgjort sin betalningsskyldighet.

Efter utgången av en ytterligare frist på två år prövar generalförsamlingen frågan om sta­tens beteende bör betraktas som en tyst upp­sägning av fördraget, varvid församlingen i förekommande fall skall bestämma den tid­punkt vid vilken uppsägningen skall träda i kraft.


 


Prop. 1984/85:33


15


 


§ 3. Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation vises au § 2 et å Farticle 25 ainsi que dans les cas de suspen­sion du droit de vote.

§ 4. Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, étre couverts par des crédits de FOrganisation; Us peuvent étre ré-partis sur quatre exercices. Tout reliquat du deficit est porté sur un compte special au débit des autres Etats membres, dans la me­sure oti ils étaient parties ä la Convention pendant la période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement ä la lon­gueur de leurs lignes inscrites au jour de Fou­verture du compte special.

§ 5. L'Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir å nouveau Etat membre par ad-hésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.

§ 6. L'Organisation per9oit une rémunéra-tion pour couvrir les frais particuliers résul­tant des activités prévues ä Farticle 9, § 2, 1) än); dans les cas prévus ä Farticle 9, § 2, l)et m), cette rémunération est fixée par le Co­mité administratif, sur proposition de FOffice central; dans le cas prévu ä Farticle 9, § 2, n), Farticle 15, § 2 est applicable.

§ 7. La concordance des écritures et piéces comptables est vérifée par le Gouver­nement suisse qui présente un rapport au Co­mité administratif


§ 3. Betalningsskyldigheten för förfallna bidrag kvarstår även i fall av uppsägning en­ligt § 2 eller artikel 25 och i fall då rösträtten inte får utövas.

§ 4. De belopp som inte har betalats skall om möjligt täckas med organisationens me­del. Täckningen får fördelas på fyra räken­skapsår. Kvarstående brist bokförs på ett särskilt konto som en skuld för övriga med­lemsstater i den utsträckning dessa var an­slutna till fördraget under den tid då betal­ningen försummades. Betalningsskyldigheten fördelas i förhållande till längden av de linjer som för berörda stater var införda i listorna vid den tidpunkt då det särskilda kontot upp­rättades.

§ 5. En stat som har sagt upp fördraget kan genom anslutning till detta på nytt bli medlemsstat, fömtsatt att staten har betalat de belopp som den är skyldig.

§ 6. Organisationen uppbär ersättning för att täcka de särskilda kostnader som är före­nade med de verksamheter som avses i arti­kel 9 § 2, l)-n). I de fall som avses i artikel 9 §2,1) och m) bestäms ersättningen av admi­nistrativa kommittén på förslag av central­byrån. 1 det fall som avses i artikel 9 § 2, n) tillämpas artikel 15 § 2.

§ 7. Överensstämmelsen mellan räkenska­per och verifikationerna granskas av den schweiziska regeringen, som avger en granskningsrapport till administrativa kom­mittén.


 


TITRE III ARBITRAGE

Artide 12 Compétence

§ 1. Les litiges entré Etats membres, nés de Finterprétation ou de FappUcation de la Convention ainsi que les litiges entré Etats membres et FOrganisation, nés de Finterpré­tation ou de FappUcation du Protocole sur les priviléges et immunités peuvent, ä la de­mande d'une des parties, étre soumis ä un tribunal arbitral. Les parties déterminent li-brement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 2. Les litiges

a)   entré entreprises de transport,

b)   entré entreprises de transport et usagers,


AVDELNING III SKILJEDOM

Artikd 12 Behörighet

§ 1. Tvister mellan medlemsstater om för­dragets tolkning eller tUlämpning samt tvister meUan medlemsstater och organisationen om tolkningen eller tillämpningen av protokollet om privilegier och immunitet kan på begäran av endera parten underställas en skilje­nämnd. Parterna bestämmer fritt skiljenämn­dens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 2. Tvister

a)   mellan trafikföretag,

b)   mellan trafikföretag och trafikanter.


 


Prop. 1984/85:33


16


 


c) entré usagers,

nés de FappUcation des Régles uniformes CIV et des Régles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été régles å Famiable ou soumis ä la déci­sion des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entré les parties intéressées, étre sou­mis ä un tribunal arbitral. Les artides 13 ä 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 3. Chaque Etat peut, au moment oii il signe la Convention ou dépose son instru­ment de ratification, d'acceptation, d'appro-bation ou d'adhésion, se reserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des disposi­tions du § 1 et du § 2.

§ 4. Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, ä tout moment, en informant le Gouvernement dé-positaire. La renonciation ä la réserve pro­duit ses effets un mois apres la date ä laquelle le Gouvernement dépositaire en donne con-naissance aux Etats.


c) mellan trafikanter,

om tiUämpningen av de enhetliga rättsreg­lerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM kan, om de inte görs upp i godo eller anhäng-iggörs vid allmän domstol, genom överens­kommelse mellan de berörda parterna under­ställas en skiljenämnd. Artiklarna 13-16 till-lämpas på skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 3. När en stat undertecknar fördraget el­ler deponerar sitt instmment angående ratifi­kation, godtagande, godkännande eller an­slutning, får staten förbehålla sig rätten att helt eller delvis inte tillämpa bestämmelserna i §§ 1 och 2.

§ 4. En stat som har gjort förbehåll enligt § 3 kan när som helst återkalla detta genom meddelande till depositarieregeringen. Åter­kallelse av förbehåll får verkan en månad ef­ter den dag då depositarieregeringen har läm­nat staterna meddelande om återkallelsen.


 


Artide 13 Compromis. Greffe

Les parties concluent un compromis spéci-fiant en particulier:

a)   Fobjet du différend;

b)   la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des ar-bitres;

c)   le lieu convenu comme siége du tri­bunal.

Le compromis doit étre communique ä FOffice central qui assume les fonctions de greffe.


Artikd 13

Skiljeavtal. Sekretariat

Partema sluter ett skiljeavtal, i vilket sär­skilt anges:

a)   tvisteföremålet;

b)   skiljenämndens sammansättning och den tid inom vUken skiljeman eller skiljemän skall utses;

c)   den plats där skiljenämnden skall anses ha sitt säte.

Skiljeavtalet skall översändas till central­byrån, som fullgör sekretariatsuppgifterna åt skiljenämnden.


 


Artide 14 Arbitres

§ 1. Une liste d'arbitres est établie et tenue ä jour par FOffice central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'ar-bitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit International des transports.

§ 2. Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis.

Les arbitres sont choisis parmi les per-sonnes figurant sur la liste visée au § 1. Tou­tefois, si le compromis prévoit cinq arbitres.


Artikel 14 Skiljemän

§ 1. Centralbyrån skall upprätta en för­teckning över skiljemän och hålla den aktu­ell. Varje medlemsstat får låta föra in i för­teckningen två av sina medborgare som är sakkunniga i fråga om internationell trans­porträtt.

§ 2. En skiljenämnd består allt efter skil­jeavtalet av en, tre eller fem skiljemän.

Skiljemännen väljs bland de personer som finns upptagna i den förteckning som avses i § I.  Om enligt skiljeavtalet fem skiljemän


 


Prop. 1984/85:33


17


 


chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.

Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties.

Si le compromis prévoit trois ou cinq ar­bitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisiéme ou le cinquiéme arbitre, qui préside le tribunal arbitral.

En cas de désaccord entré les parties sur la désignation de Farbitre unique ou entré les arbitres choisis sur celle du troisiéme ou du cinquiéme arbitre, cette désignation est faite par le directeur general de FOffice central.

§ 3. L'arbitre unique, le troisiéme ou le cinquiéme arbitre doit étre d'une nationalité autre que celle des parties, å moins que celles-ci ne soient de méme nationalité.

L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tri­bunal arbitral.


skall utses, får dock vardera parlen välja en skiljeman som inte är upptagen i förteckning­en.

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall bestå av en enda skiljeman, utses denne ge­nom överenskommelse mellan parterna.

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall bestå av tre eller fem skiljemän, utser vardera parten en resp. två skiljemän. Dessa utser gemensamt den tredje eller femte skiljeman­nen, som skall vara ordförande i nämnden.

Om parterna inte kan enas om valet av den som ensam skall vara skiljeman eller om de av parterna utsedda skiljemännen inte kan enas om valet av den tredje eller femte skilje­mannen, utses denne av centralbyråns gene­raldirektör.

§ 3. En ensam skiljeman och den tredje eller femte skiljemannen skall vara av annan nationalitet än parterna, såvida inte dessa är av samma nationalitet.

En tredje parts inträde i tvisten inverkar inte på skiljenämndens sammansättning.


 


Artide 15 Procédure. Frais

§ 1. Le tribunal arbitral décide de la procé­dure ä suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-aprés:

a)    il instruit et juge les causes d'aprés les elements fournis par les parties, sans étre lié, lorsqu'il est appelé å dire le droit, par les interpretations de celles-ci;

b)   il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demande dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défen-deur a reconnu comme étant du;

c)    la sentence arbitrale, dument motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par FOffice central;

d)    sauf disposition contraire de droit im-
pératif du lieu ou siége le tribunal arbitral, et
sous réserve d'accord contraire des parties,
la sentence arbitrale est définitive.

§ 2. Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur general de FOffice central.

La sentence arbitrale fixe les frais et dé-pens et décide de leur répartition entré les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres. 2   Riksdagen 1984/85. I saml. Nr 33


Artikd 15 Förfarande. Kostnader

§ I Skiljenämnden beslutar vilket förfa­rande som skall följas, varvid särskilt föl­jande föreskrifter beaktas:

a)    nämnden utreder och bedömer tviste­frågan på grundval av det material som par­terna har förebringat men är inte bunden av parternas tolkning när den skall avgöra rätts­frågor;

b)   den får inte tillerkänna käranden mera eller annat än vad denne slutligen har yrkat och inte mindre än vad svaranden har med-gett;

c)    skiljedomen avfattas med tillhörande domskäl av skiljenämnden och delges par­terna av centralbyrån;

d)    om inte annat följer av tvingande rätts­
regler i den stat där skiljenämnden har sitt
säte eller av överenskommelse mellan par­
terna, får talan inte föras mot skiljedomen.

§ 2 Skiljemännens arvoden fastställs av centralbyråns generaldirektör.

I skiljedomen skall anges kostnaderna för förfarandet samt hur dessa och arvodena till skiljemännen skall fördelas mellan parterna.


 


Prop. 1984/85:33

Artide 16

Prescription. Force exécutoire

§ I. La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant å Finterruption de la pre­scription, le méme effet que celui prévu par le droit materiel applicable pour Fintroduction de Faction devant le juge ordinarie.

§ 2. La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans cha-cun des Etats membres apres Faccomplisse-ment des formalités prescrites dans FEtat oii Fexécution doit avoir lieu. La revision du fond de Faffaire n'est pas admise.


18

Artikd 16

Preskription. Verkställighet

§ I Att skiljeförfarande inleds har i fråga om avbrytande av preskription samma ver­kan som enligt tillämplig materiell rätt följer av att talan väcks vid allmän domstol.

§ 2 En skiljedom mot trafikföretag och tra­fikanter är verkställbar i varje medlemsstat, så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där verkställigheten skall äga rum. Ny prövning av själva saken är inte tillåten.


 


TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Artide 17

Recouvrement des créances impayées entré

des entreprises de transport

§ 1 Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Régles uniformes et restées impayées, peuvent étre adressés par Fentreprise de transport créanciére ä FOffice central pour en faciUter le recouvrement; å cet effet, il met Fentreprise de transport débi-trice en demeure de regler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

§ 2 Si FOffice central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément ä Farticle 12, § 2.

§ 3 Si FOffice central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, apres avoir éventuellement consuité un expert, déclarer que Fentreprise de trans­port débitrice est tenue de verser å FOffice central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'ä la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral.

§ 4 Si Fentreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par FOffice central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du refus.

§ 5 Si cette nouvelle mise en demeure reste infmctueuse pendant deux mois, FOf­fice central adresse ä FEtat membre dont re-


AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikd 17

Reglering mellan trafikförelag av utestående

fordringar

§ 1 För att underlätta indrivningen av obe­talda fordringar med anledning av sådana be­fordringar för vilka de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga, kan ett trafikföretag som har en sådan fordran anmäla denna hos central­byrån, varefter centralbyrån anmodar det tra­fikföretag mot vilket kravet riktas att omgå­ende betala det fordrade beloppet eller att ange skälen för sin vägran att betala.

§ 2 Om centralbyrån anser att skälen för betalningsvägran är tillräckliga, föreslår den parterna att vända sig till behörig domstol eller till skiljenämnd enligt artikel 12 § 2.

§ 3 Om centralbyrån anser att betalnings­skyldighet föreligger för hela eller en del av det fordrade beloppet, kan byrån, i förekom­mande fall efter att ha inhämtat utlåtande av en sakkunnig, förklara att det betalningsskyl­diga trafikföretaget skall betala hela eller en del av detta till byrån. Det sålunda inbetalda beloppet skall hållas nedsatt till dess att själva saken har slutligt avgjorts av behörig domstol eller av skiljenämnd.

§ 4 Om inte företaget inom två veckor be­talar in det belopp som centralbyrån har be­stämt, skall byrån utfärda en förnyad anmo­dan med angivande av följderna av utebliven betalning.

§ 5 Om den nya anmodan inte har lett till betalning inom två månader, skall central­byrån hos den medlemsstat under vilken fö-


 


Prop. 1984/85:33


19


 


leve Fentreprise un avis motivé Finvitant ä prendre des mesures et notamment å exa-miner s'il doit maintenir sur la listé des lignes celles de cette entreprise.

§ 6 Si FEtat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient Finscription des lignes de cette entreprise ou s"il laisse sans réponse pendant six semaines la communica­tion de 1'Office central, il est réputé, de plein droit, garantir le réglement de toutes les créances résultant des transports soumis aux Régles uniformes.


retaget hör göra en motiverad hemställan om åtgärder och särskilt om prövning av frågan om företagets linjer alltjämt bör vara införda i listorna.

§ 6 Om medlemsstaten förklarar att den, trots den uteblivna betalningen, vidhåller att företagets linjer skall vara införda i listorna eller lämnar centralbyråns hemställan obe­svarad i sex veckor, anses staten därigenom ha ställt garanti för betalningen av alla skulder med anledning av befordran som är underkastad de enhetliga rättsreglerna.


 


Artide 18

Jugemenls. Saisies. Cautions

§ I Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, con-tradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'aprés les lois appliquées par ce juge, ils acquiérent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres apres Faccomplissement des formalités prescrites dans FEtat oij Fexécu­tion doit avoir lieu. La revision du fond de Faffaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique ni aux juge­ments qui ne sont exécutoires que provisoire-ment, ni aux condamnations ä des dom-mages-intéréts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en rai­son du rejet de sa demande.

L'alinéa premier s'applique également aux transactions judiciaires.

§ 2 Les créances nées d'un transport sou­mis aux Régles uniformes, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entre­prise de transport qui ne reléve pas du méme Etat membre, ne peuvent étre saisies qu'en vertu d'unjugement rendu parFautoritéjudi-ciaire de FEtat membre dont reléve Fentre­prise titulaire des créances ä saisir.

§ 3 Le materiel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conte-neurs, agrés de chargement et båches, ne peuvent étre saisis, sur un territoire autre que celui de FEtat membre dont reléve le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un juge-ment rendu par Fautorité judiciaire de cet Etat.


Artikel 18

Domar. Kvarstad och utmätning. Ställande

av säkerhet

§ I Domar som har meddelats enligt detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller i anledning av ena partens ute-varo och som får verkställas enligt den lag som tillämpas av domstolen är verkställbara i alla andra medlemsstater, så snart de form­föreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där verkställigheten skall äga rum. Ny pröv­ning av själva saken är inte tUlåten.

Denna bestämmelse är inte tUlämplig vare sig på domar som får verkställas endast in­terimistiskt eller på sådana föreskrifter i do­mar som ålägger käranden att, förutom rätte­gångskostnaderna, betala skadestånd med anledning av att hans talan har ogillats.

Första stycket är tillämpligt också på för­likning som har träffats inför domstol.

§ 2 Om ett trafikföretag med anledning av en befordran, som är underkastad de enhet­liga rättsreglerna, har fått en fordran mot ett annat trafikföretag och företagen inte hör un­der samma medlemsstat, får fordringen be­läggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myn­dighet i den stat under vUken det företag hör vars fordran åtgärden avser.

§ 3 En järnvägs rullande materiel och alla andra föremål som används vid befordran och tiUhör järnvägen, såsom containrar, last­redskap och presenningar, får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan med­lemsstat än den under vilken järnvägen hör endast på gmnd av en dom av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten.


 


Prop. 1984/85:33


20


 


Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent, appartenant au proprié­taire du wagon, ne peuvent étre saisis, sur un territoire autre que celui de FEtat du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par Fautorité judiciaire de cet Etat.

§ 4 La caution ä fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut étre exigée ä Foccasion des actions judiciaires fondées sur la Convention.


Privatvagnar och däri befintliga föremål, som används vid befordran och tillhör vag­nens innehavare, får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan stat än den där innehavaren har sitt hemvist endast på gmnd av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten.

§ 4 Vid talan som grundas på fördraget får inte fordras att säkerhet ställs för betalning av rättegångskostnader.


 


TITRE V

MODIFICATION DE LA CONVENCION

Artide 19 Compétence

§ I Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Conven­tion ä FOffice central qui les porte immédia-tement å la connaissance des Etats membres.

§ 2 L'Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et 4.

L'inscription d'une proposition de modifi­cation ä Fordre du jour d'une session de FAs­semblée générale doit recueillir Faccord d'un tiers des Etats membres.

Saisie d'une proposition de modification, FAssemblée générale peut décider, ä la ma­jorité prévue ä Farticle 6, § 5, qu'une telle proposition présente un caractére d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entré dans la compé­tence de la Commission de revision confor­mément au § 3. Dans ce cas, FAssemblée générale est habilitée ä décider également sur la modification de cette ou de ces disposi­tions.

§ 3 Sous réserve des décisions de FAs­semblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commission de revision décide sur les pro­positions de modification relatives aux dispo­sitions énumérées ci-aprés:

a) Régles uniformes CIV:

-     Artide premier, § 3; artide 4, § 2; arti­des 5 (sauf § 2), 6, 9 ä 14, 15 (sauf § 6), 16 ä 21, 22, § 3; artides 23 ä 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et4),48, 49, 56ä58, 61;

-     les montants exprimés en unités de compte aux artides 30, 31, 38, 40 et 41, lors­que la modification vise ä une majoration de ces montants;


AVDELNING V

ÄNDRING AV FÖRDRAGET

Artikd 19 Behörighet

§ I Medlemsstaterna översänder sina för­slag till ändring av fördraget till centralbyrån, som genast skall underrätta medlemsstaterna om förslagen.

§ 2 Generalförsamlingen beslutar i fråga om ändringsförslag som rör de fördragsbe­stämmelser som inte anges i §§ 3 och 4.

Ett ändringsförslag förs upp på dagord­ningen för ett möte med generalförsamlingen endast om minst en tredjedel av medlemssta­terna samtycker till detta.   -

När generalförsamlingen behandlar ett ändringsförslag, kan den med den majoritet som anges i artikel 6 § 5 förklara att förslaget har en nära anknytning till en bestämmelse eller flera bestämmelser som revisionsutskot­tet enligt § 3 är behörigt att ändra. I ett sådant fall får generalförsamlingen besluta om änd­ring också av denna bestämmelse eller dessa bestämmelser.

§ 3 Utom i de fall då generalförsamlingen har avgett en förklaring enligt § 2 tredje stycket beslutar revisionsutskottet i fråga om ändringsförslag som rör följande bestämmel­ser:

a) de enhetliga rättsreglerna CIV:

-     artiklarna I § 3, artikel 4 § 2, artikel 5 (utom§ 2), 6, 9-14, 15 (utom § 6), 16-21,22 § 3, artiklarna 23-25, 37, 43 (utom §§ 2 och 4), 48,49, 56-58 och 61, samt

-     de belopp som uttrycks i beräkningsen­heter i artiklarna 30, 31, 38, 40 och 41, när ändringen avser en höjning av dessa belopp;


 


Prop. 1984/85:33


21


 


b) Régles uniformes CIM:

-     Artide premier, § 2; artide 3, §§ 2 å 5; artides 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8. 11 ä 13, 14 (sauf § 7), 15 ä 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 ä 24, 25 (sauf § 3). 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; artides 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure ou il ne s'agit que de procéder ä une adaptation au droit de trans­port International maritime), 52, 53, 59 å 61, 64,65;

-     le montant exprimé en unités de compte å Farticle 40, lorsque la modification vise ä une majoration de ce montant;

-     Réglement concernant le transport Inter­national ferroviaire des wagons de particu­liers (RIP), Annexell;

-     Réglement concernant le transport Inter­national ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe III;

-     Réglement concernant le transport Inter­national ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV.

§ 4 La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Réglement concernant le transport International ferroviaire des mar­chandises dangereuses (RID), Annexe I aux Régles uniformes CIM.


b) de enhetliga rättsreglerna CIM:

-     artikel I § 2, artikd 3 §§ 2-5, artiklarna 4, 5, 6 (utom 8 3), 7,8,11- 13, 14 (utom § 7), 15-17, 19 (utom § 4), 20 (utom § 3), 21-24, 25 (utom § 3), 26 (utom § 2), 27, 28 §§ 3 och 6, artiklarna 29, 30 (utom § 3), 31, 32 (utom § 3), 33 (utom § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (utom § 3), 48 (i den mån det enbart är fråga om en anpassning till internationell sjötrans­porträtt), 52, 53, 59-61, 64 och 65,

-     det belopp som uttrycks i beräkningsen­heter i artikel 40 när ändringen avser en höj­ning av beloppet,

-     reglementet om internationell järnvägs­befordran av privatvagnar (RIP), bilaga II;

-     reglementet om internationell järnvägs­befordran av containrar (RICo), bilaga III;

-     reglementet om internationell järnvägs­befordran av expressgods (RIEx), bilaga IV.

§ 4 Fackutskottet beslutar i fråga om för­slag till ändring som rör bestämmelserna i reglementet om internationell järnvägsbe­fordran av farligt gods (RID), bilaga 1 till de enhetliga rättsreglerna CIM.


 


Artide 20

Décisions de V Assemblée générale

§ I Les modifications décidées par FAs­semblée générale sont consignées dans un protocole signé par les representants des Etats membres. Ce protocole est soumis ä ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus töt possi­ble auprés du Gouvernement dépositaire.

§ 2 Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuve par plus des deux tiers des Etats membres, Fentrée en vigueur des décisions a lieu ä Fexpiration du délai fixé par FAssemblée générale.

§ 3 L'application des Régles uniformes CIV et CIM est suspendue des Fentrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entré les Etats membres qui n'auront pas en-core déposé leur instmment de ratification, d'acceptation ou d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en


Artikd 20

Beslut av generalförsamlingen

§ I Ändringar som har beslutats av gene­ralförsamlingen tas upp i ett protokoll, som undertecknas av medlemsstaternas företrä­dare. Protokollet skall ratificeras, godtas el­ler godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande deponeras snarast möjligt hos depositarieregeringen.

§ 2 När protokollet har ratificerats, godta­gits eller godkänts av mer än två tredjedelar av medlemsstaterna, träder besluten i kraft vid utgången av den frist som generalförsam­lingen bestämmer.

§ 3 Vid den tidpunkt då besluten träder i kraft upphör de enhetliga rättsreglerna CIV och CIM att gälla för trafik med och mellan de medlemsstater som inte har deponerat in­stmment om ratifikation, godtagande eller godkännande senast en månad före ikraftträ­dandet. Centralbyrån meddelar medlemssta-


 


Prop. 1984/85:33


22


 


vigueur. L'Office central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin å Fexpiration d'un mois ä compter de la date de la notification par FOffice central de la ratification, 1'acceptation ou Fapprobation desdites décisions par les Etats en cause.

Cette suspension n'a pas d"effet pour les Etats membres qui ont communique ä FOf­fice central qu'ils appliquent, sans avoir dé­posé leur instrument de ratification, d'accep-tation ou d'approbation, les modifications dé­cidées par FAssemblée générale.


terna denna inskränkning i fördragets giltig­het. Inskränkningen upphör när en månad har gått från den dag då centralbyrån har meddelat övriga medlemsstater att besluten har ratificerats, godtagits eller godkänts av de ifrågavarande staterna.

En sådan inskränkning i fördragets giltig­het uppkommer inte för de medlemsstater som, utan att ha deponerat instmment om ratifikation, godtagande eller godkännande, har meddelat centralbyrån att de tillämpar de ändringar som har beslutats av generalför­samlingen.


 


Artide 21

Décisions des Commissions

§ 1 Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par FOffice cen­tral aux Etats membres.

§ 2 Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douziéme mois suivant celui au cours duquel FOffice central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres formulée dans les quatre mois ä compter de la date de la notification.

Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la Commis­sion de revision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tärd deux mois avant la date prévue pour Fentrée en vigueur de cette décision, celle-ci n'entre en vigueur qu'au moment oii la dénonciation par FEtat intéressé prend effet.


Artikd 21

Beslut av utskotten

§ 1 Centralbyrån underrättar medlemssta­terna om de ändringar som har beslutats av utskotten.

§ 2 Ett sådant beslut träder i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i tolfte månaden efter den månad under vilken cen­tralbyrån har underrättat medlemsstaterna om beslutet, om inte minst en tredjedel av medlemsstaterna har gjort invändning mot beslutet inom fyra månader från dagen för underrättelsen.

Om en medlemsstat har gjort invändning mot revisionsutskottets beslut inom fyramå-nadersfristen och sagt upp fördraget senast två månader före den tidpunkt då beslutet skulle träda i kraft, träder beslutet i kraft först vid den tidpunkt då den berörda statens uppsägning får verkan.


 


TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Artide 22

Signature. ratification, acceptation, appro­bation de la Convention

§ 1 La Convention demeure ouverte å Beme, auprés du Gouvernement suisse, jus-qu'au 31 décembre 1980, å la signature des Etats qui ont été invités ä la huitiéme Confé-rence de revision ordinarie des Conventions CIM et CIV.

§ 2 La Convention est soumise ä ratifica­tion, acceptation ou approbation; les instru­ments de ratification, d'acceptation ou d'ap-probation sont déposés auprés du Gouverne­ment suisse, gouvernement dépositaire.


AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

Artikd 22

Undertecknande,   ratificering.   godtagande

eller godkännande avfördraget.

§ 1 Fram till den 31 december 1980 är för­draget öppet för undertecknande hos den schweiziska regeringen i Bern av de stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV.

§ 2 Fördraget skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instmment om ratifikation, god­tagande eller godkännande deponeras hos den schweiziska regeringen, som är deposi-tarie.


 


Prop. 1984/85:33

Artide 23

Adhésion a la Convention

§ I Les Etats qui. invités ä'la huitiéme Conférence de revision ordinaire des Con­ventions CIM et CIV, n'ont pas signé la Con­vention dans le délai prévu å Farticle 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhésion ä la Convention avant sa mise en vigueur. L'in-stmment d'adhésion est déposé auprés du Gouvernement dépositaire.

§ 2 Tout Etat qui désire adhérer å la Con­vention apres sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositarie une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports intemationaux. Le Gouvernement déposi­taire les communique aux Etats membres et ä FOffice central.

La demande est admise de plein droit six mois apres la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprés du Gouverne­ment dépositaire par cinq Etats membres. Le Gouvernement dépositaire en avise FEtat de­mandeur ainsi que les Etats membres et FOf­fice central. Le nouvel Etat membre se con-forme sans délai aux dispositions de Farticle 10.

En cas d'opposition, le Gouvernement dé­positaire soumet la demande d'adhésion ä FAssemblée générale qui en décide.

Apres le dépöt de Finstmment d'adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxi-éme mois suivant celui au cours duquel FOf­fice central a notifie aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre.

§ 3 Toute adhésion å la Convention ne peut concerner que la Convention et ses mo­difications alors en vigueur.

Artide 24

Mise en vigueur de la Convention

§ 1. Lorsque les instruments de ratifica­tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-sion ont été déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de Fentrée en vigueur de la Conven­tion.

§ 2. L'entrée en vigueur de la Convention entraine Fabrogation des Conventions inter­nationales concernant le transport par che­mins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février


23 Artikel 23 Anslutning till fördraget

§ I De stater som har inbjudits till den åt­tonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV men som inte har undertecknat fördraget inom den frist som anges i artikel 22 § 1 kan emellertid anmäla sin anslutning till fördraget innan detta har trätt i kraft. Instrument om anslutning skall deponeras hos depositarien.

§ 2 En stat som önskar ansluta sig till för­draget sedan detta har trätt i kraft skall hos depositarien göra framställning om detta och lämna en redogörelse för sina järnvägstrafik-företags förhållanden med avseende på inter­nationell befordran. Depositarien skall sända framställningen och redogörelsen till med­lemsstaterna och centralbyrån.

Om inte invändning har gjorts hos deposi­tarien av fem medlemsstater, anses framställ­ningen bifallen när sex månader har gått från det att de nämnda handlingarna översändes. Depositarien skall meddela detta till den stat som har gjort framställningen samt till med­lemsstaterna och centralbyrån. Den nya med­lemsstaten skall snarast uppfylla bestämmel­serna i artikel 10.

I händelse av invändning skall depositarien hänskjuta framställningen till generalförsam­lingen, som beslutar i frågan.

Sedan ett instrument om anslutning har de­ponerats, får anslutningen verkan den första dagen i andra månaden efter den under vilken centralbyrån har tillställt medlemsstaterna listan över den nya medlemsstatens linjer.

§ 3 En sådan anslutning till fördraget kan endast avse fördraget med de ändringar som är i kraft vid anslutningen.

Artikel 24

Ikraftträdandet av fördraget

§ I. Närinsirument om ratifikation, godta­gande, godkännande eller anslutning har de­ponerats av femton stater, skall depositarien sätta sig i förbindelse med de berörda rege­ringarna i syfte att nå en överenskommelse om att sätta fördraget i kraft.

§ 2. Fördragets ikraftträdande innebär att de internationella fördragen den 7 februari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM) och om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt tilläggskonventionen


 


Prop. 1984/85:33


24


 


1970 ainsi que de la Convention additionnelle å la CIV relative ä la responsabilité du che­min de fer pour la mört et les blessures de voyageurs du 26 février 1966.


den 26 februari 1966 till CIV om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas upphör att gälla.


 


Artide 25

Dénonciation de la Convention

Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépo­sitaire. La dénonciation prend effet le 31 dé­cembre de Fannée suivante.


Artikel 25

Uppsägning avfördraget

En medlemsstat som önskar säga upp för­draget skall meddela detta till depositarien. Uppsägningen träder i kraft den 31 december påföljande år.


 


Artide 26

Fonctions du Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invités ä la huitiéme Conférence de re­vision ordinaire des Conventions CIM et CIV, les autres Etats ayant adhéré ä la Con­vention, ainsi que FOffice central:

a)    des signatures de la Convention, du dé­pöt des instmments de ratification, d'accep-tation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation;

b)   de la date ä laquelle la Convention entré en vigueur en application de Farticle 24;

c)    de dépöt des instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des proto-coles vises å Farticle 20.


Artikel 26 Depositariens uppgifter

Depositarien underrättar de stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferen­sen för revision av fördragen CIM och CIV, andra stater som har anslutit sig till fördraget samt centralbyrån:

a)    om undertecknande av fördraget, om deponering av instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning och om meddelande om uppsägning;

b)   om dag då fördraget träder i kraft enligt artikel 24;

c)    om deponering av instrument om ratifi­kation, godtagande eller godkännande röran­de de protokoll som avses i artikel 20.


 


Artide 27

Réserves å la Convention

Des réserves å la Convention ne sont ad-mises que si elles sont prévues par celle-ci.


Artikd 27

Förbehåll mot fördraget

Förbehåll mot fördraget är tillåtna endast i de fall som anges i fördraget.


 


Artide 28

Textes de la Convention

La Convention est conclue et signée en langue fran9aise.

Au texte fran9ais sont jointes des traduc-tions officielles en langues allemande, ang-laise, arabe, italienne et néeriandaise.

Seul le texte fran9ais fait foi.

En foi de quoi, les soussignés dflment au-torisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


Artikd 28 Fördragstexter

Fördraget har slutits och undertecknats på franska språket.

Till den franska texten har fogats officiella översättningar till tyska, engelska, arabiska, italienska och nederländska språken.

Endast den franska texten har vitsord.

Till bekräftelse härav har undertecknade, av sina regeringar vederbörligen befullmäkti-gade ombud undertecknat detta fördrag.


 


Prop. 1984/85:33                                                                            25

Fait å Berne, le neuf mai mil neuf cent Sotn skedde i Bern den nionde maj 1980 i

quatre-vingt, en un seul exemplaire original ett enda originalexemplar på franska språket,

en langue frangaise, qui reste déposé dans les vilket exemplar skall förvaras i Schweiziska

Archives de la Confédération suisse. Une co- Edsförbundets arkiv. En med detta exemplar

pie certifiée conforme en sera remise ä cha- överensstämmande,   bestyrkt   kopia   skall

cun des Etats metnbres.                         överlämnas till varje medlemsstat.


 


Prop. 1984/85:33


26


(Översättning)


Protocole

sur les priviléges et immunités de FOr­ganisation intergouvemementale pour les transports intemationaux ferroviaires (OTIF)

Artide premier

§ 1. Dans le cadre de ses activités offi­cielles, FOrganisation bénéficie de Fimmu-nité de juridiction et d'exécution sauf:

a)    dans la mesure oii FOrganisation aurait expressément renoncé ä une telle immunité dans un cas particulier;

b)   en cas d'action civile en dommages-in-téréts, intentée par un tiers, relative å un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant ä FOrganisation ou circulant pour son compte ou en cas d"infraction ä la réglemen-tation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

c)    en cas de demande reconventionelle di-rectement liée ä une procédure entamée ä titre principal par FOrganisation;

d)    en cas de saisie, ordonnée par décision
judiciaire sur les traitements, salaires et
autres émoluments dus par FOrganisation å
un membre de son personnd.

§ 2. Les avoirs et biens de FOrganisation, quel que soit le lieu oii ils se trouvent, bénéfi-cient de Fimmunité ä Fégard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure oii le nécessitent temporaire-ment la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant ä FOrganisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquétes auxquelles peuvent donner lieu les dits accidents.

Toutefois, si une expropriation est néces-saire å des fins d'utilité publique, toutes dis­positions appropriées doivent étre prises afin d'empécher qu'elle ne constitue un obstade ä Fexercice des activités de FOrganisation et une indemnité préalable, prompte et adé-quate doit étre versée.


Protokoll

om privilegier och immunitet för Mellan­statliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Artikel I

§ I. Inom ramen för sin officiella verksam­het skall Organisationen åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande och verkställighet, utom:

a)    i den utsträckning Organisation i ett sär­skilt fall har uttryckligen avstått från sin im­munitet;

b)    i fråga om skadeståndstalan i tvistemål, som har väckts av tredje man till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller ett annat transportmedel som tillhör Or­ganisationen eller har framförts för dess räk­ning, eller i fråga om trafikbrott som har be­gåtts med ett sådant transportmedel;

c)    såvitt gäller ett kvittningsyrkande som framställs i direkt samband med ett sådant förfarande som har inletts av Organisationen för prövning av huvudfordringen;

d)    i händelse av utmätning eller kvarstad,
enligt beslut av judiciell myndighet, av lön
eller någon annan ersättning som Organisa­
tionen är skyldig en anställd.

§ 2. Organisationens egendom och till­gångar skall, var de än finns, åtnjuta immuni­tet mot vaije slag av beslag, konfiskation, tvångsförvaltning eller annan form av ut­mätning eller tvångsåtgärd, utom i den ut­sträckning detta tillfälligt kan vara nödvän­digt för att förhindra eller utreda olyckor med motorfordon som tillhör Organisationen eller framförs för dess räkning.

Om expropriation är nödvändig för all­männa ändamål, skall dock lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att den utgör ett hinder för Organisationen att utöva sin verk­samhet, och skälig ersättning skall utan dröjs­mål betalas ut i förskott.


 


Prop. 1984/85:33


27


 


§ 3. Chaque Etat membre exonére des im-pöts directs FOrganisation, ses. biens et re-venus, pour Fexercice de ses activités offi­cielles. Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour Fexercice des activités offi­cielles de FOrganisation sont effectués ou uti-lisés par FOrganisation el lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu"il est possible, en vue de Fexonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impöts et taxes qui ne con­stituent que la simple rémunération de ser­vices rendus.

Les produits importés ou exportés par FOrganisation et strictement nécessaires pour Fexercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes per9us å Fimportation ou ä Fexportation.

Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet artide, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourni-ture de services destinés aux besoins propres des membres du personnd de FOrganisation.

§ 4. Les biens acquis ou importés confor­mément au § 3 ne peuvent étre vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux condi­tions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

§ 5. Les activités officielles de FOrganisa­tion visées par le present Protocole sont les activités répondant aux buts définis å Farticle 2 de la Convention.

Artide 2

§ I. L'Organisation peut recevoir et dé-tenir tous fonds, devises, numéraires ou va­leurs mobiliéres; elle peut en disposer libre-ment pour tous usages prévus par la Conven­tion et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face å ses engagements.

§ 2. Pour ses Communications officielles et le transfert de tous ses documents, FOrgani­sation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internatio­nales comparables.


§ 3. Varje medlemsstat skall befria Orga­nisationen samt dess egendom och intäkter från direkta skatter inom ramen för dess offi­ciella verksamhet. När Organisationen köper sådana varor eller anlitar sådana tjänster till betydande belopp som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet och när skatter el­ler avgifter ingår i priset, skall medlemssta­terna vidta lämpliga åtgärder, då så är möj­ligt, för att befria Organisationen från sådana skatter eller avgifter eller till Organisationen återbetala motsvarande belopp.

Befrielse skall inte medges från skatter och avgifter som endast utgör ersättning för till­handahållna tjänster.

Varor som importeras eller exporteras av Organisationen och är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla tullar och avgifter som tas ut vid import eller export.

Befrielse enligt denna artikel skall inte medges för köp och import av varor samt tillhandahållande av tjänster som är avsedda för personligt bruk av Orgariisationens perso­nal.

§ 4. De varor som har förvärvats eller im­porterats i enlighet med § 3 får inte säljas, överlåtas eller användas på andra villkor än de som har fastställts av de medlemsstater som medgett befrielsen.

§ 5. Med Organisationens officiella verk­samhet förstås i detta protokoll den verksam­het som svarar mot de ändamål som anges i artikel 2 i fördraget.

Artikel 2

§ I. Organisationen får ta emot och inneha vatje slag av medel, valutor, kontanter och annan lös egendom; den får fritt disponera över sådan egendom för alla de ändamål som anges i fördraget samt ha konton i vilken valuta som helst i den omfattning som krävs för att den skall kunna fullgöra sina åtagan­den.

§ 2. För sina officiella meddelanden och överföring av alla sina handlingar skall Orga­nisationen av varje medlemsstat ges en minst lika förmånlig behandling som den staten ger andra jämförbara internationella organisatio­ner.


 


Prop. 1984/85:33


28


 


Artide 3

Les representants des Etats membres jouissent, dans Fexercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de service, des priviléges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

a)    immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes. y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonctions; cette im­munité ne joue cependant pas en cas de dom­mages résultant d'un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant å un representant d'un Etat ou conduit par lui ou en cas d'infraction å la réglementation de la circulation intéres­sant le moyen de transport précité;

b)   immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

c)    immunité de saisie de leurs bagages per-sonnels, sauf en cas de flagrant délit;

d)    inviolabilité de tous leurs papiers et do­
cuments officiels;

e)    exemption pour eux-mémes et pour
leurs conjoints de toute mesure limitant Fen­
trée et de toutes formalités d'enregistrement
des étrangers;

f)     mémes facilités en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou de change que
celles accordées aux representants de Gou­
vernements étrangers en mission officielle
temporaire.

Artide 4

Les membres du personnd de FOrganisa­tion jouissent, dans Fexercice de leurs fonc­tions, des priviléges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans Fexercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, méme apres qu'ils ont cessé d'étre au service de FOrgani­sation; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant ä un membre du personnel de FOrganisation ou conduit par lui ou en cas d'infraction ä la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;


Artikel 3

Medlemsstaternas företrädare skall när de fullgör sina uppgifter och under sina tjänste­resor åtnjuta privilegier och immunitet enligt följande inom varje medlemsstats område:

a)    immunitet mot rättsligt förfarande så­
vitt avser gärningar, däri inbegripet skriftliga
och muntliga uttalanden, som de har begått
vid fullgörandet av sina uppdrag och detta
även sedan deras uppdrag har slutförts; den-

' na immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportme­del som tillhör eller har framförts av en före­trädare för en medlemsstat och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportmedel;

b)   immunitet mot anhållande och häkt­ning, utom då de anträffas på bar gärning med brott;

c)    immunitet mot beslag av personligt ba­gage, utom om de anträffas på bar gärning med brott;

d)    okränkbarhet för alla handlingar och
dokument som rör deras uppdrag;

e)    undantag för sig själva och deras make
eller maka från invandringsrestriktioner och
anmälningsplikt för utlänningar;

f)     samma lättnader med avseende på va­
luta- och växlingsrestriktioner som medges
företrädare för en utländsk regering på ett
tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 4

Organisationens anställda skall när de full­gör sina uppgifter åtnjuta privilegier och im­munitet enligt följande inom varje medlems­stats område:

a) immunitet mot rättsligt förfarande så­vitt avser gärningar, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter i tjänsten, och detta även efter det att anställningen vid organisationen har upphört; denna immunitet skall dock inte gäUa vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av någon av organisatio­nens anställda och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportme-dd;


 


Prop. 1984/85:33


29


 


b)   inviolabilité de tous leurs papiers et do­cuments officiels;

c)    mémes exceptions aux disjjositions li­mitant Fimmigration et réglant Fenregistre-ment des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des or­ganisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mémes facilités;

d)    exonération de Fimpöt national sur le
revenu, sous réserve de Fintroduction, au
profit de FOrganisation, d'une imposition in-
terne des traitements, salaires et autres émo­
luments versés par FOrganisation; cepen­
dant, les Etats membres ont la possibilité de
tenir compte de ces traitements, salaires et
émoluments pour le calcul du montant de
Fimpöt ä percevoir sur les revenus d'autres
sources; les Etats membres ne sont pas tenus
d'appliquer cette exonération fiscale aux in-
demnités et pensions de retraite et rentes de
survie versées par FOrganisation aux andens
membres de son personnel ou ä leurs ayants
droit;

e)    en ce qui concerne les réglementations
de change, mémes priviléges que ceux géné­
ralement reconnus aux membres du person­
nel des organisations internationales;

O en période de crise Internationale, mémes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement recon­nues aux membres du personnel des organi­sations internationales.


b)   okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras tjänst;

c)    sanima undantag från bestämmelser om invandringsrestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar som vanligen medges interna­tionella organisationers anställda; familje­medlemmar som ingår i hushållet åtnjuter samma lättnader;

d)    befrielse från nationell inkomstskatt,
med förbehåll för införande av intern beskatt­
ning till Organisationen, av löner och arvo­
den som betalas av Organisationen; med­
lemsstaterna har dock rätt att ta hänsyn till
dessa löner och arvoden när det skattebelopp
som tas ut på inkomster från andra källor
skall beräknas; medlemsstaterna är inte skyl­
diga att tillämpa denna skattebefrielse på
pensioner och livräntor som Organisationen
betalar till sina tidigare anställda eller dessas
förmånstagare;

e)   såvitt avser växling av valuta, samma
privilegier som vanligen medges internatio­
nella organisationers personal;

f)    samma lättnader såvitt avser dem själva
och familjemedlemmar som tillhör deras hus­
håll för repatriering vid internationella kriser
som vanligen medges anställda vid internatio­
nella organisationer.


 


Artide 5

Les experts auxquels FOrganisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions auprés de FOrganisation ou accomplissent des missions pour cette derniére, jouissent des priviléges et immunités suivants, dans la mesure oö ceux-ci leur sont nécessaires pour Fexercice de leurs fonctions, y compris du-rant les voyages effectués dans Fexercice de ces fonctions ou au cours de ces missions:

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant å un expert ou con­duit par lui ou en cas d'infraction ä la régle-


Artikel 5

Sakkunniga, som Organisationen anlitar, skall när de utför uppgifter hos Organisatio­nen eller fullgör uppdrag för denna åtnjuta följande privilegier och immuniteter i den ut­sträckning som det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, och detta även under resor som företas under fullgö­randet av sådana uppgifter eller utförandet av sådana uppdrag:

a) immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser gärningar, däri inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter eller uppdrag; denna immunitet skall dock inte gälla vid ska­da till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transport­medel  som tillhör en  sakkunnig eller har


 


Prop. 1984/85:33


30


 


mentation de la circulation intéressant le moyen de transport précité; les experts con-tinuent de bénéficier de cette immunité méme apres la cessation de leurs fonctions auprés de FOrganisation;

b)   inviolabilité de tous leurs papiers et do­cuments officiels;

c)    facilités de change nécessaires au trans­fert de leur rémunération;

d)    mémes facilités. en ce qui concerne les
bagages personnels, que celles accordées aux
agents des Gouvernements étrangers en mis­
sion officielle temporaire.

Artide 6

§ I. Les priviléges et immunités prévus par ce Protocole sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de FOrganisation et la compléte indépendance des personnes aux­quelles ils sont accordés. Les autorités com-pétentes lévent toute immunité dans tous les cas oti son maintien est susceptible d'en-traver Faction de la justice et oii elle peut étre levée sans porter atteinte ä la realisation de Fobjectif pour lequel elle a été accordée.

§ 2. Les autorités compétentes selon le § I sont:

-     les Etats membres, pour leurs represen­tants,

-     le Comité administratif pour le directeur general,

-     le directeur general pour les autres membres du personnel ainsi que pour les ex­perts auxquels FOrganisaiton fait appel.

Artide 7

§ I. Aucune des dispositions de ce Proto­cole ne peut mettre en cause le droit que posséde chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans Fintérét de sa sécurité publique.

§ 2. L'Organisation coopére en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne admi­nistration de la justice, d'assurer le respect des lois et réglements des Etats membres concernés et d'empécher tout abus auquel pourraient donner lieu les priviléges et immu­nités prévus dans ce Protocole.


framförts av honom och inte heller vid trafik­brott som har begåtts med ett sådant trans­portmedel; de sakkunniga skall åtnjuta denna immunitet även efter det att de har upphört att utföra uppgifter för Organisationens räk­ning;

b)   okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras uppdrag;

c)    de lättnader från växlingsrestriktioner som erfordras för överföring av deras arvo­den;

d)    samma lättnader i fråga om deras per­
sonliga resgods som medges företrädare för
en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt
uppdrag.

Artikel 6

§ I. De privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll har tillkommit uteslu­tande i syfte att säkerställa att Organisatio­nens verksamhet under alla förhållanden skall kunna bedrivas utan hinder och att de personer som åtnjuter dessa privilegier och denna immunitet skall vara helt oberoende. De behöriga myndigheterna skall häva varje immunitet i alla de fall då den kan hindra rättvisans behöriga gång och då den kan hä­vas utan att det därigenom uppkommer hinder mot att de ändamål uppnås för vilka den har beviljats.

§ 2. Behöriga myndigheter enligt § 1 är:

medlemsstaterna, såvitt avser deras fö­reträdare,

administrativa kommittén, såvitt avser generaldirektören,

generaldirektören, såvitt avser övriga anställda samt de sakkunniga som Organisa­tionen anlitar.

Artikel 7

§ 1. Ingen bestämmelse i detta protokoll inskränker en medlemsstats rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet.

§ 2. Organisationen skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättsskipning, för att säker­ställa att lagar och förordningar i de berörda medlemsstaterna iakttas och för att hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll.


 


Prop. 1984/85:33


31


 


Artide 8

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les priviléges et immunités mentionnés dans ce Protocole

-    ä Farticle 3, ä Fexception de la lettre d),

-    ä Farticle 4, ä Fexception des lettres a), b) eld),

-    ä Farticle 5, å Fexception des lettres a) et b)

ä ses propres ressortissants ou aux per­sonnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

Artide 9

L'Organisation peut condure avec un ou plusieurs Etats membres des accords com-plémentaires en vue de FappUcation des dis­positions de ce Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de FOrganisation.


Artikel 8

En medlemsstat är inte skyldig att medge de privilegier och den immunitet som avses i detta protokoll

-     i artikel 3, med undantag av d),

-     i artikel 4, med undantag av a), b) och d),

-     i artikel 5. med undantag av a) och b)

till sina egna medborgare eller till personer som har sitt hemvist i den staten.

Artikel 9

Organisationen får sluta tilläggsavtal med en eUer flera medlemsstater beträffande till-lämpningen av bestämmelserna i detta proto­koll såvitt avser denna medlemsstat eller des­sa medlemsstater ävensom andra avtal för att säkerställa att Organisationens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.


 


Prop. 1984/85:33


32


(Översättning)


APPENDICE A

A LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS IN-TERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980


BIHANG A

TILL FÖRDRAGET DEN 9 MAJ 1980 OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)


 


RÉGLES UNIFORMES CONCERNANT    LE    CONTRAT    DE TRANSPORT INTERNATIONAL FER­ROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV)

TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Artide premier Champ d'application

§ 1. Sous réserve des exceptions prévues aux artides 2, 3 et 33, les Régles uniformes s'appliquent ä tous les transports de voya­geurs et de bagages effectués avec des titres de transport intemationaux établis pour un parcours empmntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exdusive-ment des lignes inscrites sur la liste prévue aux artides 3 et 10 de la Convention.

Les Régles uniformes s'appliquent égale­ment, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois ef­fectués conformément aux Régles uniformes concernant le contrat de transport Internatio­nal ferroviaire des marchandises (CIM).

§ 2. Les tarifs intemationaux fixent les re­lations pour lesqudles des titres de transport intemationaux sont délivrés.

§ 3. Dans les Régles uniformes, le terme «gare» couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour Fexécution du contrat de transport.


ENHETLIGA RÄTTSREGLER FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV RESAN­DE OCH RESGODS (CIV)

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikd I Tillämpningsområde

§ I. Med förbehåll för de undantag som anges i artiklarna 2, 3 och 33 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på all befordran av resande och resgods som sker med interna­tionella befordringshandlingar som har utfär­dats för en sträcka som berör minst två staters områden och som uteslutande omfat­tar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget.

Såvitt gäller järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas är de enhetliga rättsreglerna också tillämpliga på personer som åtföljer sändningar som befordras enligt de enhetliga rättsreglerna för avtal om inter­nationell järnvägsbefordran av gods (CIM).

§ 2. De förbindelser för vilka internatio­nella befordringshandlingar utfärdas anges i de internationella tarifferna.

§ 3. I de enhetliga rättsreglerna omfattar uttrycket "station" järnvägsstationer, sjö­fartslinjers hamnar och alla andra inrättning­ar som trafikföretagen har öppnat för allmän­heten i syfte att fullgöra befordringsavtal.


 


Prop. 1984/85:33


33


 


Artide 2

Exceptions du champ d'application

§ 1. Les transports dont la gare de départ el la gare de destination sont situées sur le territoire d'un méme Etat et qui n'empmn-tent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Régles uniformes:

a)    si les lignes par lesqudles s'effectue le transit sont exdusivement exploitées par un chemin de fer de FEtat de départ ou

b)   si les Etats ou les chemins de fer inté­ressés sont convenus de ne pas considérer ces transports comme intemationaux.

§ 2. Les transports entré gares de deux Etats limitrophes et les transports entré gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troisiéme Etat, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exdusivement ex­ploitées par un chemin de fer de Fun de ces trois Etats et que les lois et réglements d'au-cun de ces Etats ne s'y opposent, sont sou­mis au régime du trafic intérieur applicable å ce chemin de fer.


Artikd 2

Undanlag från tillämpningsområdet

§ I. När avrese- och bestämmelsestatio­nerna för en befordran ligger på en och sam­ma stats område och en annan stats område berörs endast av genomfart, är de enhetliga rättsreglerna inte tillämpliga på befordringen

a)    om genomfartslinjen trafikeras uteslu­tande av en järnväg med säte i avresestaten, eller

b)   om de berörda staterna eller järnvä­garna har enats om att inte betrakta beford­ringen som internationell.

§ 2. När en befordran sker mellan sta­tioner i två grannstater eller mellan stationer i två stater i genomfart över en tredje stats område, och de linjer på vilka befordringen utförs uteslutande trafikeras av en järnväg med säte i någon av dessa tre stater, tillämpas de föreskrifter som gäller för denna järnvägs inrikes trafik, om hinder mot detta inte möter på grund av lag eller annan författning i någon av staterna.


 


Artide 3

Réserve concernant la responsabilité en cas

de mört et de blessures de voyageurs

§ 1. Chaque Etat peut, au moment oii il signe la Convention ou dépose son instru­ment de ratification, d'acceptation, d'appro-bation ou d'adhésion, se reserver le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d'accidents survenus sur son territoire Fen-semble des dispositions relatives ä la respon­sabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habitudle dans cet Etat.

§ 2. Chaque Etat ayant fait la réserve ci-dessus peut y renoncer ä tout moment en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation å la réserve produit ses effets un mois apres la date ä laquelle le Gouverne­ment suisse en donne connaissance aux Etats.


Artikel 3

Förbehåll rörande ansvarigheten ifall då re­sande dödas eller skadas

§ I. En stat får, när den undertecknar för­draget eller deponerar instrument om ratifi­kation, godtagande, godkännande eller an­slutning, förbehålla sig rätten att, såvitt gäller skador i följd av olyckor inom den statens område, inte tillämpa samtliga de bestämmel­ser som reglerar järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas, om den resan­de är medborgare i den staten eller har hem­vist där.

§ 2. En stat som har gjort förbehåll enligt § 1 får när som helst återta förbehållet genom meddelande till depositarien. Förbehållet upphör att gälla en månad från den dag då schweiziska regeringen har underrättat med­lemsstaterna om återtagandet.


 


Artide 4

Obligation de transporter

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Régles uniformes, tout transport de voyageurs et de bagages, pourvu que:

3   Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 33


Artikel 4 Befordringsskyldighet

§ I. Järnvägen är skyldig att befordra re­sande och resgods i enlighet med de enhetliga rättsreglerna, under förutsättning att


 


Prop. 1984/85:33


34


 


a)    le voyageur se conforme aux Régles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs intemationaux ;

b)   le transport soit possible avec le person­nel et les moyens de transport normaux per-mettant de satisfaire les besoins regaliers du trafic;

c)    le transport ne soit pas empéché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

§ 2. Lorsque Fautorité compétente a dé­cide que le service sera supprimé ou suspen­du en totalité ou en partie, ces mesures doi­vent étre portées sans délai å la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.

§ 3. Toute infraction commise par le che­min de fer å cet artide peut donner lieu ä une action en reparation du dommage causé.


a)    den resande rättar sig efter de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna;

b)   befordringen kan genomföras med den personal och de normala transportmedel som svarar mot trafikens vanliga behov;

c)    befordringen inte hindras till följd av förhållanden som järnvägen inte kan undgå och som det inte ankommer på den att avhjäl­pa.

§ 2. Om en behörig myndighet har före­skrivit att trafiken varaktigt eller tillfälligt skall inställas eller inskränkas, skall allmän­heten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall underrätta järnvä-gama i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.

§ 3. Om en järnväg åsidosätter någon be­stämmelse i denna artikel, kan järnvägen för­pliktas att ersätta den skada som uppkommer härigenom.


 


Artide 5

Tarifs. Accords particuliers

§ 1. Les tarifs internafionaux doivent con-tenir toutes les conditions spéciales appli-cables au transport, notamment les elements nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions des tarifs intemationaux ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2. Les tarifs intemationaux doivent étre appliqués ä tous aux mémes conditions.

§ 3. Les chemins de fer peuvent condure des accords particuliers comportant des ré-ductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure ou des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trou­vent dans des situations comparables.

Des réductions de prix ou d'autres avan­tages peuvent étre accordés pour le service du chemin de fer, pour le service des admi­nistrations publiques ou pour des ceuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instmction.

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxiéme alinéa n'est pas obligatoire.


Artikel 5

Tariffer. Särskilda överenskommelser

§ I. I de internationella tarifferna skall tas upp alla de särskilda villkor som skall tilläm­pas på befordringen och särskilt de uppgifter som behövs för beräkning av befordringsav-giften och tilläggsavgifter samt, i förekom­mande fall, villkoren för omräkning till annan valuta.

Villkoren i de internationella tarifferna får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast när dessa uttryckligen medger det.

§ 2. De internationella tarifferna skall tillämpas gentemot alla på lika villkor.

§ 3. Järnvägarna får träffa särskilda över­enskommelser som medför prisnedsättningar eller andra förmåner, i den mån jämförbara kategorier av resande erbjuds likvärdiga vill­kor.

Prisnedsättningar eller andra förmåner får medges för järnvägsförvaltningen och den of­fentliga förvaltningen, för välgörande ända­mål och för uppfostrings- eller utbildningsän­damål.

Ätgärder som har vidtagits med stöd av första eller andra stycket behöver inte offent­liggöras.


 


Prop. 1984/85:33


35


 


S 4. La publication des tarifs intematio­naux n"est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent å ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur å la date indiquée lors de leur publi­cation. Les majorations de prix et autres dis­positions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus töt six jours apres leur publication.

Les modifications apportées aux prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs intemationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifica-tions d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

§ 5. Dans chaque gare ouverte au trafic International, le voyageur peut prendre con­naissance des tarifs intemationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets intemationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.


§ 4. En internationell tariff behöver of­fentliggöras endast i de stater vilkas järnvä­gar deltar i tariffen som avrese- eller bestäm­melsejärnväg. En tariff och ändringar i denna träder i kraft den dag som anges vid offentlig­görandet. Prishöjningar och andra ändringar som innebär en skärpning av befordringsvill-koren i tariffen träder dock i kraft tidigast sex dagar efter det att de har offentliggjorts.

Om ändrade växelkurser medför att be-fordringsavgifter eller tilläggsavgifter i en in­ternationell tariff måste ändras eller om rät­telse av ett uppenbart fel i tariffen påkallas, träder ändringen eller rättelsen i kraft dagen efter den dag då den har offentliggjorts.

§ 5. På varje station som är upplåten för internationell trafik skall den resande kunna ta del av internationella tariffer eller utdrag ur dessa som anger avgifterna för de internatio­nella biljetter som säljs där och motsvarande avgifter för inskrivet resgods.


 


Artide 6

Unilé de compte. Cours de conversion ou

d'acceptution des monnaies

§ I. L'unité de compte prévue par les Régles uniformes est le Droit de tirage special tel que défini par le Fonds Monétaire Interna­tional.

La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres operations et transactions.

§ 2. La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la fa9on déterminée per cet Etat.

Ce calcul doit exprimer en monnaie natio­nale une valeur reelle aussi proche que pos­sible de celle qui résuUerait de FappUcation du§ 1.

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § I ou le § 2, Funité de compte prévue par les Régles uni­formes est considérée comme étant égale å trois francs or.


Artikel 6

Beräkningsenhet.   Valutakurser vid omräk­ning eller växling

§ I. Med beräkningsenheter avses i de en­hetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valuta­fonden.

Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafon­den, bestämmas enligt den beräkningsmetod som valutafonden tillämpar för sin verksam­het och sina transaktioner.

§ 2. Värdet av en stats nationella mynt ut­tryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som be­stäms av den staten.

Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt över­ensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § I.

§ 3. För en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att § I eller § 2 tillämpas, anses den beräkningsenhet som anges i de enhetliga rättsreglerna motsvara tre guldfrancs.


 


Prop. 1984/85:33


36


 


Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur reelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de FappUcation du § I.

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport ä Funi­té de compte, communiquent ä FOffice cen­tral leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les resultats de la conversion confor­mément au § 3.

L'Office central notifie ces informations aux Etats.

§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

a)    il effectué la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangéres, payables en monnaie du pays (cours de con­version) ;

b)   il accepte en paiement des monnaies étrangéres (cours d'acceptation).


En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet.

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § I.

§ 4. Inom tre månader från det att fördra­get har trätt i kraft och varje gång som beräk­ningsmetoden ändras eller värdet av en stats mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, skall den berörda staten underrätta central­byrån om den beräkningsmetod enligt § 2 som staten tillämpar resp. resultatet av om­räkningen enligt § 3.

Centralbyrån skall delge staterna dessa upplysningar.

§ 5. Järnvägen skall offentliggöra de kur­ser till vilka

a)    den omräknar belopp som är uttryckta i utländskt mynt, när de skall betalas i landets mynt (omräkningskurs);

b)   den tar emot betalning i utländskt mynt (mottagningskurs).


 


Artide 7

Dispositions complémentaires

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour Fexécu­tion des Régles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2. Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et réglements de chaque Etat. Les dispositions complémen­taires et leur mise en vigueur sont communi-quées ä FOffice central.


Artikel 7 Tilläggsbestämmelser

§ 1. Två eller flera stater eller två eller fle­ra järnvägar får utfärda tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreg­lerna. En tilläggsbestämmelse får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast om det är uttryckligen medgivet i dessa.

§ 2. Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft och offentliggörs i den ordning som före­skrivs i lag eller annan författning i varje stat. Centralbyrån skall underrättas om tilläggs­bestämmelsernas innehåll och ikraftträ­dande.


 


Artide 8 Droit national

§ 1. A défaut de sfipulations dans les Rég­les uniformes, les dispositions complémen­taires et les tarifs intemationaux, le droit na­tional est applicable.

§ 2. On entend par droit national le droit de FEtat oii Fayant droit fait valoir ses droits, y compris les régles relatives aux conflits de lois.


Artikd 8 Nationell rätt

§ 1. Om bestämmelser saknas i de enhet­liga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna, är nationell rätt tillämplig.

§ 2. Med nationell rätt förstås rättsord­ningen - däri inbegripet dess lagvalsregler -i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande.


 


Prop. 1984/85:33


37


 


§ 3. Pour FappUcation des dispositions re­latives å la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs, le droit national est celui de FEtat sur le terri­toire duquel Faccident survenu au voyageur s'est produit. y compris les régles relatives aux conflits de lois.


§ 3. Vid tillämpningen av bestämmelserna om järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas gäller som nationell rätt rättsordningen - däri inbegripet dess lagvals­regler - i den stat på vars område den resan­de tillfogades skada.


 


TITRE II

CONTRAT DE TRANSPORT

Chapitre I

Transport de voyageurs

Artide 9

Horaires et utilisation des trains

§ I. Le chemin de fer doit porter de ma-niére appropriée Fhoraire des trains å la con­naissance du public.

§ 2. Les horaires ou les tarifs doivent indi-quer les restrictions dans Futilisation de cer-tains trains ou de certaines classes de voi-ture.


AVDELNING II BEFORDRINGSAVTALET

Kapitel I

Befordran av resande

Artikel 9

Tidtabeller och tillträde till tåg

§ I. Järnvägen skall pä lämpligt sätt till­kännage tågtidtabellerna för allmänheten.

§ 2. I tidtabellerna eller tarifferna skall anges de inskränkningar som kan gälla för användningen av vissa tåg eller vissa vagns­klasser.


 


Artide 10

Exclusion du transport. Admission sous con-

dition

§ 1. Sont exclues du transport ou peuvent en étre exclues en cours de route:

a)    les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduisent d'une maniére inconve-nante ou qui n'observent pas les prescrip-tions en vigueur dans chaque Etat; ces per­sonnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu"elles ont payé pour le transport de leurs bagages;

b)   les personnes qui, en raison d'une mala-die ou pour d'autres causes, paraitraient de-voir incommoder leurs voisins, å moins qu'un compartiment entier n'ait été réserve pour elles ou ne puisse étre mis ä leur disposi­tion contre paiement. Toutefois, les per­sonnes tombées målades en cours de route doivent étre transportées au moins jusqu'ä la premiére gare oii il est possible de leur don­ner les soins nécessaires; le prix du voyage leur est remboursé conformément ä Farticle 25, apres déduction de la part afférente au parcours effectué; le cas échéant, il en est de méme en ce qui concerne le transport des bagages.


Artikd 10

Förlust av rätt till befordran. Befordran på

vissa villkor.

§ 1. Följande personer befordras inte eller kan avvisas under befordringen:

a)    bemsade personer och personer som uppför sig anstötligt eller som inte iakttar de bestämmelser som gäller i varje stat; sådana personer har varken rätt att få tillbaka biljett­avgiften eller den avgift de kan ha betalat för resgodsbefordran;

b)   personer som på grund av sjukdom eller av någon annan anledning kan antas komma att förorsaka obehag för medresande, om inte en hel kupé har reserverats för dem eller kan ställas till deras förfogande mot betalning. Personer som har insjuknat under resan skall emellertid befordras åtminstone till den när­maste station där det är möjligt att ge dem den vård de behöver: befordringsavgiften be­talas tillbaka enligt artikel 25 med avdrag för vad som belöper på den tillryggalagda sträckan; i förekommande fall gäller det­samma för resgodsbefordran.


 


Prop. 1984/85:33


38


 


§ 2. Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est regi par les Con­ventions et réglements intemationaux ou, ä défaut, par les lois et réglements de chaque Etat.


§ 2. För befordran av personer som lider av smittsam sjukdom gäller internationella fördrag och reglementen eller, när sådana saknas, interna bestämmelser i den berörda staten.


 


Artide II Billets

§ 1. Les billets délivrés pour un transport intemational doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe  est admis.

§ 2. Les tarifs intemationaux ou les ac­cords entré chemins de fer déterminent la forme et le contenu des billets ainsi que la langue et les caractéres dans lesquds ils doi­vent étre imprimés et remplis.

§ 3. Sauf exception prévue par les tarifs intemationaux, les billets doivent comporter:

a)    les gares de départ et de destination;

b)   Fitinéraire; si Femploi de différents iti-néraires ou moyens de transport est permis, cette facuité doit étre mentionnée;

c)    la catégorie de train et la dasse de voi-ture;

d) le prix du transport;

e) le premier jour de validité;
O la durée de validité.

§ 4. Les carnets de coupons délivrés sur la base d'un tarif International constituent un billet unique au sens des Régles uniformes.

§ 5. Sauf exception prévue par les tarifs intemationaux, le billet est cessible s'U n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas com-mencé.

§ 6. Le voyageur doit s'assurer, ä la recep­tion du billet, que celui-ci a été établi selon ses indications.

§ 7. La durée de validité des billets et les arréts en cours de route sont régles par les tarifs intemationaux.


Artikd II Biljetter

§ 1. Biljetter som utfärdas för internatio­nell befordran skall vara märkta med förkort­ningen CIV. Övergångsbevis får teck­net  användas.

§ 2. I de internationella tarifferna eller ge­nom överenskommelser mellan järnvägar be­stäms biljetternas form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när biljetterna trycks och fylls i.

§ 3. Om inte annat anges i de internatio­nella tarifferna, skall biljetterna innehålla uppgift om:

a)    avresestationen och bestämmelsesta­tionen;

b)   befordringsvägen; om olika vägar eller färdmedel får väljas, skall detta anges;

c)    tågslag och vagnsklass;

d) befordringsavgiften;

e) första giltighetsdagen;
O giltighetstiden.

§ 4. Biljetthäften som utfärdas enligt en in­ternationell tariff anses vid tillämpning av de enhetliga rättsreglerna som en enda biljett.

§ 5. Om inte annat anges i de internatio­nella tarifferna, får en biljett överlåtas, om den inte är utställd på en namngiven person och resan inte har börjat.

§ 6. När den resande tar emot biljetten, skall han förvissa sig om att den stämmer överens med de uppgifter som han har läm­nat.

§ 7. Om biljettens giltighetstid och om up­pehåll under resan gäller bestämmelser i de internationella tarifferna.


 


Artide 12

Droit au transport. Voyageur sans billet va-

lable

§ I. Des le commencement du voyage, le voyageur doit étre muni d'un billet valable; U doit le conserver pendant tout le cours du


Artikd 12

Rätt till befordran. Resande som inte har

giltig biljett.

§ 1. Den resande skall från resans början vara försedd med en giltig biljett, som han skall bevara under hela resan. På begäran


 


Prop. 1984/85:33


39


 


voyage et, s'il en est requis, le presenter ä tout agent du chemin de fer chargé du con­trole et le rendre å la fm du voyage. Les tarifs intemationaux peuvent prévoir des excep­tions.

§ 2. Les billets ayant subi une modifica­tion illicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents du chemin de fer chargés du controle.

§ 3. Le voyageur qui ne peut presenter un billet valable doit payer, outre le prix du transport, une surtaxe calculée conformé­ment aux prescriptions applicables par le chemin de fer qui exige le paiement de la surtaxe.

§ 4. Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du transport ou de la sur­taxe peut étre exclu du transport. Le voya­geur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis ä sa disposition å une gare autre que la gare de destination.


skall biljetten visas upp för och vid resans slut överlämnas till järnvägstjänsteman som utför biljettkontroll. I de internationella tarif­ferna kan undantag medges från vad som nu har sagts.

§ 2. En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och skall tas om hand av den järn­vägstjänsteman som utför biljettkontroll.

§ 3. En resande som inte kan visa upp en giltig biljett skall förutom befordringsavgiften betala ett tillägg, som beräknas enligt tillämp­liga föreskrifter för den järnväg som kräver betalningen av tillägget.

§ 4. En resande som vägrar att genast be­tala befordringsavgiften eller tillägget förlorar rätten till befordran. Om den resande föriorar rätten till befordran, kan han inte kräva att hans resgods ställs till hans förfogande på någon annan station än bestämmelsesta­tionen.


 


Artide 13

Réduction de prix pour les enfants

§ I. Jusqu'ä Fäge de cinq ans révolus, les enfants pour lesquels il n'est pas réclamé une place distincte sont transportés gratuitement et sans billet.

§ 2. Les enfants ägés de plus de cinq ans jusqu'å dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est rédamée sont transportés å des prix réduits. Ceux-ci ne peuvent excéder la moitié des prix per9us pour les billets d'adultes, sauf en ce qui concerne les supplements per9us pour Futilisation de certains trains ou de certaines voitures, sans préjudice de Farrondissement des sommes effectué conformément aux pre­scriptions applicables par le chemin de fer émetteur du billet.

Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en com-portent déjå une autre par rapport au prix normal du billet simple.

§ 3. Toutefois, les tarifs intemationaux peuvent prévoir des limites d'äge différentes de celles des §§ I et 2, dans la mesure oii ces limites ne sont inférieures ni å quatre ans révolus, en ce qui concerne la gratuité de transport visée au § 1, ni ä dix ans révolus dans le cas d'application des prix réduits vises au § 2.


Artikd 13 Prisnedsättning för barn

§ 1. Barn under fem år befordras utan av­gift och biljett, om inte en särskild plats be­gärs för barnet.

§ 2. Barn mellan fem och tio år samt barn under fem år, för vilka en särskild plats be­gärs, befordras till nedsatt avgift. Denna av­gift fär inte överstiga hälften av avgiften för vuxna, utom när det är fråga om tilläggsavgift för färd med vissa tåg eUer i vissa vagnar och om sådan avmndning av belopp som sker enligt tillämpliga föreskrifter för den järnväg som utfärdar biljetten.

Denna prisnedsättning behöver inte tiUäm­pas på biljettavgifter som redan är nedsatta i förhållande till den ordinarie avgiften för en­kel biljett.

§ 3. I de internationella tarifferna får dock föreskrivas andra åldersgränser än de som anges i §§ 1 och 2, i den mån maximiåldern inte sätts lägre än fyra år för avgtftsfri beford­ran enligt § I och tio år för nedsättning enligt §2.


 


Prop. 1984/85:33


40


 


Artide 14 Occupation des places

§ I. L"occupation, Fattribution et la reser­vation des places dans les trains sont réglées par les prescriptions applicables par le che­min de fer.

§ 2. Dans les conditions fixées par les ta­rifs intemationaux, le voyageur peut utiliser une place d'une dasse supérieure ou un train d'une catégorie de prix supérieure å celles mentionnées sur le billet ou faire modifier Fitinéraire.


Artikel 14 Rätt till plats

§1.1 fråga om markering, anvisning och förbeställning av platser i tåg gäller de före­skrifter som tillämpas av den berörda järnvä­gen.

§ 2. På de villkor som fastställs i de inter­nationella tarifferna får en resande utnyttja plats i en högre vagnsklass eller i tåg i en hög­re prisklass än som anges i biljetten eller låta ändra färdvägen.


 


Artide 15

Inlroduction de colis å main et d'animaux

dans les voitures

§ 1. Le voyageur peut prendre gratuite­ment avec lui dans les voitures des objets faciles ä porter (colis ä main).

Chaque voyageur ne dispose pour ses colis ä main que de Fespace situé au-dessus et en dessous de la place qu'il occupe, ou d'un autre espace correspondant lorsque les voi­tures sont d'un type special, notamment lors-qu'elles comportent une soute ä bagages.

§ 2. Ne peuvent étre introduits dans les voitures:

a)    les matiéres et objets exclus du trans­port comme bagages en vertu de Farticle 18e), sauf exception prévue par les disposi­tions complémentaires ou les tarifs;

b)   les objets de nature å gener ou a incom­moder les voyageurs ou å causer un dom­mage;

c)    les objets que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne permettent pas d'introduire dans les voi­tures;

d)    les animaux vivants, sauf exception
prévue par les dispositions complémentaires
ou les tarifs.

§ 3. Les tarifs intemationaux peuvent pré­voir å quelles conditions les objets introduits dans les voitures en contravention aux §§ 1 et 2 b) sont néanmoins transportés comme colis ä main ou comme bagages.

§ 4. Le chemin de fer a le droit de s'as-surer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, en cas de présomption grave de contravention au § 2 a), b) et d). S'n n'est pas possible d'iden-


Artikd 15

Rätt all medföra handresgods och djur i per­sonvagnar

§ 1. Den resande får i en personvagn av­giftsfritt ta med sig föremål som lätt kan bäras (handresgods).

För sitt handresgods får den resande bara ta i anspråk utrymmet ovanför och under sin sittplats, eller annat motsvarande utrymme i vagnar av särskild typ, t. ex. vagnar som är försedda med bagagemm.

§ 2. Det är förbjudet att i en personvagn ta med:

a)    ämnen eller föremål som enligt artikel 18 inte får befordras som inskrivet resgods, om inte undantag medges i tilläggsbestäm­melser eller tariffer,

b)   föremål som kan medföra obehag eller besvär för de resande eller kan orsaka skada,

c)    föremål som enligt föreskrift av tull­myndigheter eller andra förvaltningsmyn­digheter inte får medföras i personvagn,

d)    levande djur, om inte undantag medges
i tilläggsbestämmelser eller tariffer.

§ 3. I de internationella tarifferna kan fö­reskrivas på vilka villkor föremål som har medförts i en personvagn i strid med § 1 eller § 2 b) ändå befordras som handresgods eller som inskrivet resgods.

§ 4. Vid grundad misstanke om överträ­delse av § 2 a), b) eller d) får järnvägen i den resandes närvaro förvissa sig om beskaffen­heten av föremål som har medförts i person­vagnen. Om det inte kan fastställas vilken


 


Prop. 1984/85:33


tifier le voyageur qui a pris avec lui les objets soumis ä vérification, le chemin de fer effec­tué celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

§ 5. La surveillance des objets et des ani­maux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut Fexercer du fait qu'il se trouve dans une voi­ture du type special vise au § 1.

§ 6. Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, ä moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute du chemin de fer, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux consé­quences desqueUes il ne pouvait pas obvier.

Cette disposition n'affecte pas la responsa­bilité qui peut incomber au chemin de fer en vertu de Fartide 26.


resande som har medfört det föremål som skall undersökas, får järnvägen utföra under­sökningen i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen.

S 5. Det åligger den resande att ha uppsikt över föremål och djur som han medför i en personvagn utom när han år ur stånd att ut­öva sådan uppsikt till följd av att han färdas i en vagn av sådan särskild typ som avses i § 1.

§ 6. Den resande är ansvarig för skada som orsakas av föremål eller djur som han medför i en personvagn, om han inte visar att skadan beror på fel eller försummelse från järnvägens eller tredje mans sida eller på nå­gon omständighet som den resande inte kun­de undgå eller förebygga följderna av.

Denna bestämmelse inverkar inte på järn­vägens ansvarighet enligt artikel 26.


 


Artide 16

Correspondance manquée.  Suppression de

trains

§ I. Lorsque par suite du retard d'un train la correspondance avec un autre train est manquée ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours et que le voya­geur veut continuer son voyage, le chemin de fer doit acheminer le voyageur avec ses colis å main et ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la méme gare de destination, par la méme ligne ou par une autre ligne relevant des chemins de fer participant å Fitinéraire de transport primitif, de fa9on ä permettre au voyageur d'arriver ä destination avec le moindre retard.

§ 2. Le chemin de fer doit, s'il y a lieu, certifier sur le bUlet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger la validité du billet dans la mesure nécessaire et le rendre valable pour le nouvel itinéraire, pour une dasse supérieure ou pour un train d'une catégorie de prix supérieure. Toute­fois, les tarifs ou les horaires peuvent exclure Futilisation de certains trains.


Artikel 16

Utebliven tåganslutning. Tåginslällelse

§ 1. Om anslutning till ett annat tåg inte har kommit till stånd på grund av att ett tåg har försenats eller har ställts in på hela eller del av dess färdsträcka, skall järnvägen, om den resande vill fortsätta resan, i den mån detta är möjligt befordra honom samt hans handresgods och inskrivna resgods vidare utan tilläggsavgift. Befordringen skall ske med ett annat tåg, som går mot samma be­stämmelsestation på samma linje eller på en annan linje som trafikeras av någon av de järnvägar som deltar i trafiken på den ur­spmngliga befordringsvägen och som gör det möjligt för den resande att nå sitt resmål med minsta försening.

§ 2. Järnvägen skall i förekommande fall anteckna den uteblivna anslutningen eller tåginställelsen på biljetten, förlänga biljettens giltighetstid om det behövs och göra den gU-tig för den nya resvägen, för en högre vagns­klass eller för tåg i en högre prisklass. I tariff eller tidtabell kan dock anges att vissa tåg inte får användas.


 


Prop. 1984/85:33


42


 


Chapitre II Transport de bagages

Artide 17 Objets admis

§ I. Sont admis au transport comme ba­gages les objets affectés ä des buts de voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mémes.

§ 2. Les tarifs intemationaux peuvent ad-mettre sous certaines conditions, comme ba­gages, des animaux et des objets non vises au § I, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis au transport avec ou sans remorque.

§ 3. Les tarifs ou les horaires peuvent ex­clure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.


Kapitel II

Befordran av inskrivet resgods

Artikd 17

Föremål som befordras

§ I. Som inskrivet resgods befordras före­mål, som är avsedda för reseändamål och som förvaras i koffert, korg, väska, färdsäck eller någon annan sådan förpackning, samt själva förpackningen.

§ 2. I de internationella tarifferna kan un­der särskilda villkor medges befordran som inskrivet resgods av djur och av föremål som inte avses under § 1, såsom av motorfordon med eller utan släpvagn som är åtföljda av förare.

§ 3. 1 tarifferna eller tidtabellerna kan anges undantag eller inskränkning i fråga om befordran av inskrivet resgods med vissa tåg eller tågslag.


 


Artide 18 Objets exclus Sont exclus du transport comme bagages:

a)    les objets dont le transport est interdit, ne föt-ce que sur Fun des territoires ä par-courir par les bagages;

b)   les objets dont le transport est réserve ä Fadministration des postes, ne fut-ce que sur Fun de territoires å parcourir par les bagages;

c)    les marchandises destinées au com-merce;

d)    les objets encombrants ou d'une masse
excessive;

e)    les matiéres et objets dangereux, no­
tamment les armes chargées, les matiéres et
objets explosibles ou inflammables, les ma­
tiéres comburantes, toxiques, radioactives
ou corrosives ainsi que les matiéres répug-
nantes ou infectieuses; les tarifs intematio­
naux peuvent admettre sous condition,
comme bagages, certains de ces matiéres et
objets.


Artikd 18

Föremål som inle befordras

Som inskrivet resgods befordras inte:

a)    föremål vars befordran är förbjuden, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

b)   föremål vars befordran är förbehållen postverket, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka beford­ringen skulle ha ägt rum:

c)    handelsvaror;

d)    föremål som är skrymmande eller har
hög vikt;

e)    farliga ämnen eller föremål, såsom lad­
dade skjutvapen, explosiva eller lättantändli-
ga ämnen eller föremål, självantändliga, gif­
tiga, radioaktiva eller frätande ämnen, samt
ämnen som är vämjeliga eller smittofarliga; i
de internationella tarifferna kan befordran
som inskrivet resgods av vissa av de nämnda
ämnena och föremålen medges på särskilda
villkor.


 


Artide 19

Enregistrement et transport des bagages

§ I. L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la presentation des billets valables au


Artikd 19

Inskrivning av resgods och befordran av det­ta

§ 1. Inskrivning av resgods sker endast mot företeende av en biljett som gäller minst


 


Prop. 1984/85:33


43


 


moins jusqu'ä la destination des bagages et pour Fitinéraire mentionné sur les billets.

Si le billet est valable pour plusieurs itiné-raires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit indiquer exactement Fitinéraire ä suivre ou la gare pour laquelle Fenregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des consé­quences de Finobservation de cette disposi­tion par le voyageur.

§ 2. Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité du billet, faire enregistrer des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques dece parcours.

§ 3. Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent étre admis au transport sans presentation de bil­lets ou pour un itinéraire autre que celui men­tionné sur le billet présente. Lorsque les ta­rifs prévoient que des bagages peuvent étre admis au transport sans presentation de bil­lets, les dispositions des Régles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs ä ses bagages s'appliquent par analo-gie ä Fexpéditeur de bagages.

§ 4. Le prix du transport des bagages doit étre payé lors de Fenregistrement.

§ 5. Pour le surplus, les formalités d'enre-gistrement des bagages sont déterminées par les prescriptions en vigeur ä la gare chargée de Fenregistrement.

§ 6. Le voyageur peut indiquer, confor­mément aux prescriptions en vigueur ä la gare chargée de Fenregistrement, le train par lequel ses bagages doivent étre expédiés. Si le voyageur n'use pas de cette facuité, Fache-minement a lieu par le premier train appro-prié.

Si les bagages doivent étre transbordés dans une gare de correspondance, le trans­port doit avoir lieu par le premier train assu-rant le transport régulier de bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.


till resgodsets bestämmelsestation och endast för den väg som anges på biljetten.

Om biljetten gäller för flera vägar eller om flera stationer kan komma i fräga på bestäm­melseorten, skall den resande noggrant ange befordringsvägen eller den station till vilken resgodset skall inskrivas. Järnvägen svarar inte för följderna av att den resande inte iakt­tar denna föreskrift.

§ 2. Om det medges i tarifferna, får den resande under biljettens giltighetstid låta in­skriva resgods antingen för hela sträckan el­ler för vilken del som helst av sträckan.

§ 3. I tarifferna anges om och på vilka vill­kor som resgods tas emot till befordran utan att biljett företes eller för någon annan sträc­ka än som anges i den företedda biljetten. Om det i tarifferna medges att resgods tas emot till befordran utan att biljett företes, har vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna om de resandes rättigheter och skyldigheter i frå­ga om resgodset motsvarande tillämpning på avsändaren av resgodset.

§ 4. Resgodsavgiften skall erläggas vid in­skrivningen.

§ 5. I övrigt tUlämpas vid inskrivningen av resgods de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum.

§ 6. Den resande får, i enlighet med de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum, ange med vilket tåg hans resgods skall sändas. Om han inte ut­nyttjar denna rätt, befordras resgodset med första lämpliga tåg.

Om resgodset måste lastas om vid en an­slutningsstation, skall befordringen fortsätta med nästa resgodsförande tåg.

Vad som har sagts ovan om befordran av resgods är tillämpligt endast om hinder inte möter med hänsyn till de åtgärder som tull­myndigheter eller andra förvaltningsmyn­digheter kräver före eller under befordringen.


 


Prop. 1984/85:33


44


 


Artide 20

Bulletin de bagages

§ 1. Lors de Fenregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur.

§ 2. Les bulletins de bagages délivrés pour un transport International doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe (t est admis.

§ 3. Les tarif intemationaux ou les ac­cords entré chemins de fer déterminent la forme et le contenu des bulletins de bagages, ainsi que la langue et les caractéres dans les­quels ils doivent étre imprimés el remplis.

§ 4. Sauf exception prévue par les tarifs intemationaux, les bulletins doivent com­porter:

a)    les gares de départ et de destination;

b)   Fitinéraire;

c)    le jour de la remise et le train par lequel les bagages doivent étre expédiés;

d) le nombre des voyageurs;

e) le nombre et la masse des colis;

f)  le prix du transport et les autres frais.

§ 5. Le voyageur doit s'assurer, ä la re­ception du bulletin de bagages, que celui-ci a été établi selon ses indications.


Artikel 20 Resgodsbevis

§ 1. När resgods skrivs in, skall etl res­godsbevis lämnas till den resande.

§ 2. Ett resgodsbevis som utfärdas för in­ternationell befordran skall vara märkt med förkortningen CIV. Övergångsvis får tecknet (t användas.

§ 3. I de internationella tarifferna eller ge­nom överenskommelser mellan järnvägar be­stäms resgodsbevisens form och innehåll saml det språk och de skrivtecken som skall användas när bevisen trycks och fylls i.

§ 4. Om inte annat anges i de internatio­nella tarifferna, skall ett resgodsbevis inne­hålla uppgift om:

a)    inlämningsstationen och bestämmelse­stationen;

b)   befordringsvägen;

c)    inlämningsdagen och det tåg med vilket resgodset skall befordras;

d) antal resande;

e) antal kollin och deras vikt;

f)  resgodsavgiften och andra kostnader.

§ 5. När den resande tar emot resgods­beviset, skall han förvissa sig om att det stämmer överens med de uppgifter som han har lämnat.


 


Artide 21

Etat.  conditionnement.  emballage et  mar-

quage des bagages

§ I. Les colis dont Felat ou le condition­nement est défectueux ou Femballage insuffi-sant ou qui presenten! des signes manifestes d'avaries peuvent étre refusés par le chemin de fer. Si néanmoins celui-ci les accepte, ii peut apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu Fexactitude de cette mention.

§ 2. Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des conditions de fixité suffisantes, d'une ma­niére Claire et de fagon indélébile ne permet-tant aucune confusion:

a)    son nom et son adresse,

b)   la gare et le pays de destination.


Artikel 21

Resgodsets tillstånd, beskaffenhet, förpack­ning och märkning

§ 1. Järnvägen kan vägra att ta emot res­gods, vars tillstånd eller beskaffenhet är otill­fredsställande eller som är otillräckligt för­packat eller visar tydliga tecken på att vara skadat. Om järnvägen ändå tar emot resgod­set, får järnvägen anteckna förhållandet på resgodsbeviset. Om en resande tar emot ett resgodsbevis med en sådan anteckning, anses detta som bevis för att han har erkänt anteck­ningens riktighet.

§ 2. Den resande skall pä varje kolli på väl synlig plats ange följande uppgifter på ett sätt som är tillräckligt hållbart, som är tydligt och outplånligt och som utesluter varje förväx­ling:

a)    sitt namn och sin adress,

b)   bestämmdsestalionen och bestämmel-sdandet.


 


Prop. 1984/85:33


45


 


Les indications périmées doivent étre ren-dues illisibles ou enlevées par le.voyageur.

Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites.


Den resande skall göra oläslig eller avlägs­na en märkning som inte längre är aktuell.

Järnvägen kan vägra att la emot kollin som saknar föreskriven märkning.


 


Artide 22

Responsabilité   du   voyageur.   Vérification.

Surtaxe

§ I. Le voyageur est responsable de toutes les conséquences de Finobservation des artides 17, 18 el 21, § 2.

§ 2. Le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de véri-fier si le contenu des bagages répond aux prescriptions lorsque les lois et réglements de FEtat ou la vérification doit avoir lieu ne Finterdisent pas. Le voyageur doit étre invite ä assister ä la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut étre atteint, la vérification doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

§ 3. Si une infraction est constatée, le voyageur doit payer les frais occasionnés par la vérification.

En cas d'infraction aux artides 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe fixée par les tarifs intemationaux, sans préju­dice du paiment de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour le dom­mage éventud.


Artikel 22

Resandens ansvarighet. Undersökning. Titl-läggsavgifler

§ I. Den resande är ansvarig för alla följ­der av att bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 samt artikel 21 § 2 inte har iakttagils.

§ 2. Järnvägen får undersöka om resgod­sets innehåll är i överensstämmelse med vad som har föreskrivits, om del finns grundad anledning alt misstänka en överträdelse och undersökningen inte är förbjuden enligl be­stämmelserna i den stal där undersökningen avses äga rum. Den resande skall anmodas att närvara vid undersökningen. Om han inle infinner sig eller inte kan nås, skall undersök­ningen göras i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen.

§ 3. Om det visar sig att gällande föreskrif­ter har överträtts, är den resande skyldig att betala kostnaderna för undersökningen.

Vid överträdelse av artiklarna 17 och 18 får jämvägen ta ul en tilläggsavgift som bestäms i de internationella tarifferna, utan att detta inverkar på järnvägens rätt till betalning av vad som fattas av den befordringsavgift som rätteligen skulle ha utgått eller på rätten till ersättning för eventuell skada.


 


Artide 23 Livraison

§ I. La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages el, le cas échéant, contre paiement des frais qui grév-ent Fenvoi. Le chemin de fer a le droit, sans y étre tenu, de vérifier si le détenteur du bulle­tin a qualité pour prendre livraison.

§ 2. Sont assimilés å la livraison au déten­teur du bulletin, lorsqu'ils sont effectués con­formément aux prescriptions en vigueur å la gare chargée de la livraison:

a)   la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d"expé-dition ou dans leurs entrepöts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer;

b)   le fait de confier des animaux vivants å un tiers.


Artikel 23 Utlämning

§ 1. Inskrivet resgods lämnas ul mot alt resgodsbevisel lämnas tillbaka och att, i före­kommande fall, den avgift som belöper på sändningen betalas. Järnvägen är berättigad men inte skyldig att pröva, om innehavaren av resgodsbeviset har rätt att få ut resgodset.

§ 2. Med utlämning till resgodsbevisets in­nehavare jämställs överlämnande i enlighet med de föreskrifter som gäller på den station där utlämning skall ske

a)   av resgodset till en myndighet som har hand om frågor om tullar eller andra införsel­avgifter i en sädan tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte står under järnvägens uppsikt;

b)   av levande djur till tredje man för förva­ring.


 


Prop. 1984/85:33


46


 


§ 3. Le détenteur du bulletin peut de-mander au service de livraison de la gare de destination la livraison des bagages aussitöt que s'est écoulé, apres Farrivée du train par lequel les bagages devaient étre transportés, le temps nécessaire pour la mise å disposition ainsi que, le cas échéani, pour Faccomplisse­ment des formalités exigées par les douanes ou d'auires autorités administratives.

§ 4. A défaut de remise du bulletin, le che­min de fer n'esl tenu de livrer les bagages qu'ä celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.

§ 5. Les bagages sont livrés ä la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, ä la demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent el si les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y op­posent pas, les bagages peuvent étre restitués ä la gare de départ ou livrés å une gare inter-médiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si les tarifs Fexigent, contre presentation du billet.

§ 6. Le détenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrés conformément au § 3 peut exiger la constatation, sur le bulletin, du jour et de Fheure auxquels il a demande la livraison.

§ 7. S'il en est requis par Fayant droit, le chemin de fer doit procéder en sa présence ä la vérification des bagages, en vue de con-stater un dommage allégué. L'ayant droit peut refuser la reception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite å sa de­mande.

§ 8. Pour le surplus, la livraison des ba­gages est effectuée conformément aux pre-scripUons en vigueur ä la gare chargée de la livraison.


§ 3. När del tåg med vilket resgodset borde ha befordrats har kommit fram, kan innehavaren av resgodsbeviset begära att res­godset lämnas ut på bestämmdseslationens utlämningsställe, så snart den tid har gått som behövs för all resgodset skall kunna hållas tillgängligt och, i förekommande fall, behand­las av tullmyndigheter eller andra förvalt­ningsmyndigheter.

§ 4. Om inte resgodsbeviset lämnas tillba­ka, behöver järnvägen inte lämna ut resgod­set till någon annan än den som bevisar att han har rätt till godset. Om bevisningen före­faller otillräcklig, får järnvägen fordra alt sä­kerhet ställs.

§ 5. Resgodset skall lämnas ut på den sta­tion till vilken det har skrivits in. Om inneha­varen av resgodsbeviset i god tid begär det, om förhållandena medger det och om inte tullmyndigheters eller andra förvaltnings­myndigheters föreskrifter lägger hinder i vä­gen, får resgodset lämnas tillbaka på inläm­ningsstationen eller lämnas ul på en station under vägen mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och alt, om detta föreskrivs i tarif­ferna, biljetlen visas upp.

§ 6. Om innehavaren av resgodsbeviset inte har fått resgodset utlämnat till sig enligl § 3, har han rätt att på resgodsbeviset få teck­nat intyg om den dag och det klockslag då han begärde utlämning.

§ 7. Järnvägen är skyldig att på begäran av den berättigade i hans närvaro undersöka res­godset för att fastställa om en påstådd skada föreligger. Den berättigade får vägra att la emot resgodset, om järnvägen inte efterkom­mer hans begäran.

§ 8. I övrigt sker utlämningen av resgodset enligt de bestämmelser som gäller på utläm-ningsstationen.


 


Chapitre III

Dispositions communes au transport de voya­geurs et de bagages

Artide 24

Accomplissement des formalités administra­tives

Le voyageur doit se conformer aux pre­scriptions des douanes ou d'autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa


Kapitel III

Gemensamma bestämmelser för befordran av

resande och befordran av inskrivet resgods

Artikel 24

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters fö­reskrifter

Den resande är skyldig att följa de före­skrifter som meddelas av tullmyndigheter el­ler andra förvaltningsmyndigheter såväl i frå-


 


Prop. 1984/85:33


47


 


personne el les animaux qu'il prend avec lui que la visile de ses colis ä main et bagages. II doit assister å cette visite, sauf exception pré­vue par les lois et réglements de chaque Etat. Le chemin de fer n'esl pas responsable, ä Fégard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne tient pas compte de ces obligations.


ga om hans person och de djur han har med sig som i fråga om undersökning av hans handresgods och inskrivna resgods. Han skall närvara vid en sådan undersökning, om inte undantag medges i de tillämpliga natio­nella bestämmelserna. Järnvägen är inle an­svarig gentemot den resande för skada som uppkommer till följd av all den resande inte fullgör dessa skyldigheter.


 


Artide 25

Remboursement. restitution et paiement sup­plémentaire

§ I. Le prix de transport est remboursé en totalité ou en partie, lorsque:

a)    le billet n'a pas été utilisé ou Fa été partieUement;

b)   par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une dasse ou un train d'une catégorie de prix inférieure å celles mention­nées sur le billet;

c)    les bagages ont été retirés ä la gare de départ ou livrés ä une gare intermédiaire.

§ 2. Les tarifs intemationaux fixent les piéces et attestations ä produire ä Fappui de la demande de remboursement, les montants ä rembourser, ainsi que les taxes ä en dé-duire.

Dans des cas déterminés, ces tarifs peu­vent exclure le remboursement du prix de transport ou le subordonner ä certaines con­ditions.

§ 3. Toute demande de remboursement fondée sur les paragraphes précédents et Far­ticle 10, § 1, b) est irrecevable si elle n'a pas été présentée au chemin de fer dans les six mois. Le délai commence å courir, pour les billets, du jour suivant Fexpiration de leur validité el, pour les bulletins de bagages, du jour de leur emission.

§ 4. En cas d'application irréguliére d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la percep-tion du prix de transport et d'autres frais, le trop-per9U n'est reslilué par le chemin de fer ou le moins-per9u versé ä celui-ci que si la différence excéde I unité de compte par billet ou par bulletin de bagages.

§ 5. Pour le calcul du trop-per9u ou du moins-per9u, il convient d'appliquer le cours du change officiel du jour ou le prix de trans-


Artikd 25

Återbetalning och tilläggsbetalning

§ 1. Befordringsavgiften skall betalas till­baka helt eller delvis, om

a)    biljetten inle har utnyttjats eller bara har utnyttjats delvis;

b)   biljetten på grund av platsbrist har ut­nyttjats i en lägre vagnsklass eller för ett tåg i en lägre prisklass än vad som anges i biljet­ten;

c)    inskrivet resgods har lagils tillbaka på inlämningsstationen eller lämnats ut på en station under vägen.

§ 2. I de internationella tarifferna bestäms vilka handlingar och intyg som skall företes till stöd för en begäran om återbetalning, vilka belopp som skall betalas tillbaka och de avgifter som skall dras av.

För särskilt angivna fall kan i tarifferna föreskrivas att befordringsavgiften inte skall betalas tillbaka eller betalas tillbaka endast på vissa villkor.

§ 3. Rätlen till återbetalning enligt §§ 1 och 2 eller enligt artikel 10 § 1 b) går förlorad, om krav inte har framställts hos järnvägen inom sex månader. Denna frist räknas, i fråga om biljetter, från dagen efter den dag då bil­jettens giltighetstid gick ut och, i fråga om resgodsbevis, från den dag då beviset utfär­dades.

§ 4. Om en tariff har tillämpats oriktigt el­ler något fel har gjorts när en befordringsav­gift eller något annat belopp har beräknats eller uppburits, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för mycket eller kräva vad som har betalats för litet, om skill­naden inte överstiger en beräkningsenhet för varje biljett eller resgodsbevis.

§ 5. När ett belopp för återbetalning eller tilläggsbelalning beräknas, bör den officiella växelkurs tillämpas som gällde den dag då


 


Prop. 1984/85:33


48


 


port a été per9U. Si le paiement en est effec­tué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour oii ce paiement a lieu.

§ 6. Dans tous les cas non prévus par cet artide et ä défaut d'accords entré les chemins de fer, les prescriptions en vigueur dans FEtat de départ sont applicables.


befordringsavgiften togs ut. Om beloppet be­talas i något annat myntslag än det i vilket avgiften togs ut, tillämpas kursen för den dag då betalningen sker.

§ 6. I de fall som inte avses i denna artikel och inte omfattas av nägon överenskommelse mellan järnvägarna tillämpas avresestatens bestämmelser.


 


TITRE III RESPONSABILITÉ

Chapitre I

Responsabilité du chemin de fer en cas de mört

et de blessures de voyageurs

Artide 26

Fondemeni de la responsabilité

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la mört, des blessures ou de toute autre atteinte ä Fintégrité physi-que ou mentale d'un voyageur causées par un accident en relation avec Fexploitation ferro­viaire survenu pendant que le voyageur sé-journe dans les véhicules, qu"il y entré ou qui'il en sort.

Le chemin de fer est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partidle ou de Favarie des objets que le voya­geur victime d'un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis å main, y com­pris les animaux.

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité:

a)    si Faccident a été causé par des circon­stances extérieures å Fexploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'aprés les particularités de Fespéce, ne pou­vait pas éviter et aux conséquences des­queUes il ne pouvait pas obvier;

b)   en tout ou en partie, dans la mesure oö Faccident est dö ä une faute du voyageur ou ä un comportement de celui-ci qui n'est pas conforme å la conduite normale des voya­geurs;

c)    si Faccident est dö au comportement d'un fiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'aprés les particularités de Fespéce, ne pouvait pas éviter et aux consé­quences duquel il ne pouvait pas obvier; si la responsabilité du chemin de fer n'est pas ex-clue de ce fait, il répond pour le tout dans les Umites des Régles uniformes et sans préju-


AVDELNING III ANSVARIGHET

Kapitel I

Järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas

eller skadas

Artikel 2b

Förutsättningarna för ansvarighet

§ I. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att resande dödas eller tillfogas kroppsskada eller annars ut­sätts för kroppsligt eller själsligt men genom en olyckshändelse-som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon eller stiger på eller av ett sådant fordon.

Järnvägen är dessutom ansvarig för full­ständig eller partiell förlust av eller skada på ett föremål som en resande som skadas ge­nom en sådan olyckshändelse bar på sig eller hade med sig som handresgods, däri inbegri­pet djur.

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het,

a)    om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om den hade iakttagit den omsorg som förhållandena hade påkallat;

b)   helt eller delvis, i den utsträckning som olyckshändelsen beror på fel eller försum­melse av den resande eller på ett beteende av denne som avviker från resandes normala be­teende;

c)    om olyckshändelsen beror på ett sådant beteende av tredje man som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följdema av, även om den hade iakttagit den omsorg som förhållandena hade påkallat; är enligt vad som nu har sagts ansvarighet för järnvä­gen inte utesluten, svarar järnvägen för hela skadan inom de gränser som anges i de enhet-


 


Prop. 1984/85:33


49


 


dice de son recours éventud contre le tiers.

§ 3. Les Régles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au che­min de fer pour les cas non prévus au § I.

§ 4. Le chemin de fer responsable au sens de ce chapitre est celui qui, d"aprés la liste des lignes prévue aux artides 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle Faccident s'est produit. Si d'aprés cette liste, il y a coexploitation par deux chemins de fer. chacun d'eux est responsable.


liga rättsreglerna men ulan inskränkning i den rätt till återkrav som järnvägen kan ha mot tredje man.

8 3. De enhetliga rättsreglerna inverkar inte på den ansvarighet som kan åvila järnvä­gen i andra fall än de som avses i § I.

§ 4. Med ansvarig järnväg förstås i detta kapitel den järnvåg som, enligt den lista över linjer som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, trafikerar den linje på vilken olyckshändelsen inträffade. Om del enligt denna lista föreligger samtrafik av tvåjårnvä-gar, är var och en av dessa järnvägar ansva­rig.


 


Artide 27

Dommages-intéréts en cas de mört

§ 1. En cas de mört du voyageur, les dom­mages-intéréts comprennent:

a)    les frais nécessaires conséculifs au décés, notamment ceux du transport du corps, d"inhumalion el d"incinération;

b)   si la mört n'esl pas survenue immédia-temenl, les dommages-intéréts prévus å Far­tide 28.

§ 2. Si, par la mört du voyageur, des per­sonnes envers lesquelles il avait ou aurait eu ä Favenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intéréts des personnes dont le voyageur assumait Fenlre-tien sans y étre tenu par la loi reste soumise au droit national.


Artikd 27

Ersättning vid dödsfall

§ I. Om en resande dödas, skall ersätt­ningen omfatta:

a)    de nödvändiga kostnader som föranleds av dödsfallet, särskilt kostnaderna för trans­port av kvarlevorna, begravning och eldbe-gängelse;

b)   om döden inte har inträffat omedelbart, de ersältningsposler som anges i artikel 28.

§ 2. Om genom den resandes död någon, mot vilken den döde var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, kommer att berövas sitt underhåll, skall er­sättning också lämnas för denna förlust. I fråga om ersättningskrav av någon som den resande har åtagit sig att underhålla utan att vara förpliktad till det enligt lag, skall natio­nell rätt tillämpas.


 


Artide 28

Dommages-intéréts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre at­teinte å Fintégrité physique ou mentale du voyageur, les dommages-intéréts compren­nent:

a)    les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport:

b)   la reparation du préjudice causé, soit par Fincapacité de travail totale ou partidle, soit par Faccroissement des besoins.


Artikd 28

Ersättning vid annan personskada

Om en resande tillfogas kroppsskada eller annars utsätts för kroppsligt eller själsligt men, skall ersättningen täcka:

a)    nödvändiga kostnader, särskilt kostna­der för vård och transport;

b)   inkomstförlust till följd av förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av lev­nadskostnaderna.


4    Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 33


 


Prop. 1984/85:33

Artide 29

Reparation d'autres préjudices

Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin de fer doit verser des dommages-intéréts pour des préjudices autres que ceux prévus aux artides 27 et 28, notamment les préjudices moral et physique (pretium doloris) et esthétique.


50

Artikel 29

Ersättning för andra skador

Enligt nationell rätt avgörs om och i vilken mån järnvägen är skyldig att betala ersättning för andra skador än sädana som avses i artik­larna 27 och 28, särskilt för själsligt lidande, sveda och värk samt förändring av utseendet.


 


Artide 30

Forme et limitation des dommages-intéréts

en cas de mört et de blessures

§ I. Les dommages-intéréts prévus aux artides 27, § 2 et 28 b) doivent étre alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet Fallocalion d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voya­geur lésé ou les ayants droit vises ä Fartide 27, 8 2, le demandent.

§ 2. Le montant des dommages-intéréts å allouer en vertu du § I est détermine selon le droit national. Toutefois, pour FappUcation des Régles uniformes, i! est fixé une limite maximale de 70000 unités de compte en capi­tal ou en rente annuelle correspondant ä ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas oö le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.


Artikd 30

Ersättningens form och begränsning vid dödsfall eller annan personskada

§ I. Ersättning som avses i artiklarna 27 § 2 och i artikel 28 b) skall utges som engångs­belopp. Ersättningen skall dock utgå som liv­ränta, om den nationella rätten tillåter det och den resande som har lidit skadan eller den rättsinnehavare som avses i artikel 27 § 2 begär det.

§ 2. Storleken av den ersättning som skall utges enligt § I bestäms enligt nationell rätt. Vid tiUämpning av de enhetliga rättsreglerna gäller dock en begränsning av engångsbelopp eller av livränta som svarar mot ett sådant belopp till 70000 beräkningsenheter per re­sande, om det i den nationella rätten före­skrivs begränsning till ett lägre belopp.


 


Artide 31

Limitation des dommages-intéréts en cas de

perte ou d'avarie d'objets

Lorsque le chemin de fer est responsable en vertu de Farticle 26, § 1, T alinéa, il doit réparer le dommage jusqu'å concurrence de 700 unités de compte pour chaque voyageur.


Artikel 31

Begränsning av ersättningen vid förlust av

föremål eller sakskada

Om järnvägen är ansvarig enligt artikel 26 § 1 andra stycket, skall den ersätta den uppkomna skadan intill ett belopp om 700 beräkningsenheter per resande.


 


Artide 32

Imerdiction de limiter la responsabilité

Les dispositions tarifaires et celles des ac­cords particuliers conclus entré le chemin de fer et le voyageur, qui tendent ä exonérer d'avance, totalement ou partieUement, le chemin de fer de sa responsabilité en cas de morl el de blessures de voyageurs, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au chemin de fer, ou qui établissent des limites inférieures ä celles fixées aux artides 30, § 2 et 31, sont nulles de plein droit. Toutefois, cette nullité n'entraine pas celle du contrat de transport.


Artikel 32

Förbud mot inskränkning av ansvarigheten

Sådana bestämmelser i tarifferna eller i sär­skilda överenskommelser mellan järnvägen och den resande som syftar till att i förväg helt eller delvis befria järnvägen frän dess ansvarighet i de fall då resande dödas eller skadas eller till att kasta om den bevisbörda som åvilar järnvägen eller till att fastställa lägre gränser för ersättningens storlek än de som föreskrivs i artikel 30 § 2 och artikel 31 är ogiltiga. Denna ogiltighet medför dock inte att befordringsavtalet blir ogiltigt.


 


Prop. 1984/85:33


51


 


Artide 33 Transports mixtes

§ I. Sous réserve du § 2, les dispositions relatives ä la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs ne sont pas applicables aux dommages sur­venus pendant le transport sur des lignes non ferroviaires inscrites sur la liste des lignes prévue aux artides 3 et 10 de la Convention.

§ 2. Toutefois, lorsque les véhicules ferro­viaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives ä la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs sont applicables aux dommages vises å Farticle 26, § 1, causes par un acci­dent en relation avec Fexploitation ferro­viaire survenu pendant que le voyageur sé-journe dans lesdits véhicules, qu'il y entré ou qu'il en sort.

Pour FappUcation de Falinéa ci-dessus, on entend par «Etat sur le territoire duquel Fac­cident survenu au voyageur s'est produit», FEtat dont le ferry-boat bal le pavillon.

§ 3. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans ['obligation d'inierrompre provisoire-ment son exploitalion et transporte ou fait transporter les voyageurs par un autre moyen de transport, il est responsable d'aprés le droit afférent å ce moyen de transport. Néan­moins, Farticle 18 de la Convention et les artides 8, 48 ä 53 et 55 des Régles uniformes demeurent applicables.


Artikel 33 Kombinerad befordran

§ I. Utom i de fall som avses i § 2 är be­stämmelserna om järnvägens ansvarighet i de fall då resande dödas eller skadas inte till­lämpliga på en skada som har uppkommit under befordran på en sådan linje som har tagits upp i den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget men som inte är en järnvägslinje.

§ 2. Om ett järnvägsfordon befordras med färja, är dock bestämmelserna om järn vägens ansvarighet i fall dä resande dödas eller ska­das tillämpliga på skador som avses i artikel 26 § I och som orsakas av en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i järnvägsfordonet eller stiger på eller av detta fordon.

Vid tillämpningen av första stycket förstås med "stat på vars område den resande har skadats" den stat vars flagga fäijan för.

§ 3. Om järnvägen till följd av särskilda omständigheter anser sig vara tvungen att till­fälligt avbryta järnvägsdriften och befordrar eller låter befordra de resande med ett annat transportmedel, svarar järnvägen enligt de regler som gäller för detta transportmedel. Artikel 18 i själva fördraget och artiklarna 8, 48-53 och 55 i de enhetliga rättsreglerna skall dock tillämpas.


 


Chapitre II

Responsabilité du chemin de fer pour les ba­gages

Artide 34

Responsabilité collective des chemins de fer

§ I. Le chemin de fer qui a accepté des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages est responsable de Fexécution du transport sur le parcours total jusqu'ä la liv­raison.

§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme de la prise en charge des bagages, panicipe au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de Farticle 51, § 3 concernant le chemin de fer de destination.


Kapitel II

Järnvägens ansvarighet för inskrivet resgods

Artikel 34

Järnvägarnas gemensamma ansvarighet

§ I. En järnväg, som har tagit emot inskri­vet resgods för befordran och utfärdat res­godsbevis, är ansvarig för befordringen under hela sträckan till dess att resgodset har läm­nats ut.

§ 2. Genom att överta resgodset inträder varje efterföljande järnväg i befordringsavta­let och åtar sig därmed de skyldigheter som följer av detta. Denna bestämmelse utgör inte hinder mot tillämpning av vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i artikel 51 § 3.


 


Prop. 1984/85:33


52


 


Artide 35

Etendue de la responsabilité

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou par­tielie et de Favarie des bagages survenues ä partir de Facceplation au transport jusqu'ä la livraison ainsi que du retard å la livraison.

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, Favarie ou le retard ä la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desqueUes il ne pouvait pas obvier.

§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou Fa­varie résulte des risques particuliers inhé-rents ä un ou plusieurs des faits ci-aprés:

a)    absence ou défectuosité de Femballage;

b)   nature spéciale des bagages;

c)    expedition comme bagages d'objets ex­clus du transport.


Artikd 35

Ansvarighetens omfattning

§ I. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att det inskrivna res­godset helt eller delvis går förlorat eller ska­das under tiden frän det att resgodset tas emot för befordran till dess att det lämnas ut samt för dröjsmål med utlämningen.

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen beror på fel eller försum­melse av den resande, på en anvisning som den resande har lämnat och som inte har för­anletts av fel eller försummelse frän järnvä­gens sida, pä fel i själva resgodset eller pä någon omständighet som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

§ 3. Järnvägen är fri frän denna ansvarig-hel, om förlusten eller skadan härrör av en sädan sårskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a)    frånvaro av förpackning eller bristfällig förpackning;

b)   resgodsets särskilda beskaffenhet;

c)    inlämning av föremål som inte befordras som inskrivet resgods.


 


Artide 36

Charge de la preuve

§ 1. La preuve que la perte, Favarie ou le retard ä la livraison, a eu pour cause un des faits prévus ä Farticle 35, § 2, incombe au chemin de fer.

§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou Favarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus å Farticle 35, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L"ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partieUement, Fun de ces risques.


Artikel 36 Bevisskyldighel

§ I. Det ankommer på järnvägen att bevi­sa att förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen har orsakats av något sådant för­hållande som anges i artikel 35 § 2.

§ 2. Om järnvägen visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande om­ständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 35 § 3, skall det antas att den är en följd av denna risk eller dessa risker. Den som kräver ersättning får dock visa att förlusten eller skadan inte alls eller inle uteslutande är en följd av en sådan risk.


 


Artide 37

Présomption de perte des bagages

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir ä four­nir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu ä sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément ä Farticle 23, § 3.


Artikd 37

Antagande att resgods har gått förlorat

§ 1. Utan att förebringa ytterligare bevis­ning får den berättigade anse ett resgodskolli som förlorat, om det inte har lämnats ut eller hållits tillgängligt för honom inom 14 dagar från det att del begärdes utlämnat enligt arti­kd 23 § 3.


 


Prop. 1984/85:33


53


 


§ 2. Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de Fannée qui suit la demande de livraison, le chemin de fer doit äviser Fayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut étre découverte.

§ 3. Dans les irenle jours qui suivent la reception de cet avis, Fayant droit peut exi­ger que le colis lui soit livré ä Fune des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférenls au transport du colis depuis la gare de départ jusqu"ä celle ou a lieu la livrai­son et restituer Findemnité re9ue, déduction faite des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits ä indemnité pour retard å la livraison prévus ä Farticle 40.

§ 4. Si le colis retrouvé n'a pas été ré­clamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an apres la demande de livraison, le chemin de fer en dispose confor­mément aux lois et réglements de FEtat dont il reléve.


§ 2. Om ett resgodskolli som har ansetts förlorat kommer till rätta inom etl år från det att det begärdes utlämnat, skall järnvägen un­derrätta den berättigade, om dennes adress är känd eller kan utrönas.

§ 3. Inom 30 dagar från det att den berätti­gade har fått underrättelsen får han begära att kollii lämnas ut till honom på en station vid befordringsvägen. 1 etl sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för kollits be­fordran från inlämningsslalionen till uiläm-ningsstationen och att betala tillbaka den er­sättning som han har fått med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i denna. Han behåller dock rätten till ersättning för dröjs­mål med utlämningen enligl artikel 40.

§ 4. Om utlämning av ett kolli som har kommit till rätta inte begärs inom den lid som anges i § 3 eller om ett kolli kommer till rätta senare än etl år efter det att utlämning be­gärdes, får järnvägen förfoga över kollit en­Ugt bestämmelserna i den stat till vilken järn­vägen hör.


 


Artide 38

Indemnité en cas de perte

§ I. En cas de perte totale ou partielie des bagages, le chemin de fer doit payer, ä Fex-clusion de tous autres dommages-intéréts:

a)    si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale ä ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 34 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 500 unités de compte par colis;

b)   si le montant du dommage n"est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 10 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 150 unités de compte par colis.

Le mode d'indemnisalion, par kilogramme manquant ou par colis, est détermine par les tarifs intemationaux.

§ 2. Le chemin de fer doit rembourser, en outre, le prix de transport, les droits de douane el les autres sommes déboursées å Foccasion du transport du colis perdu.


Artikd 38 Ersättning vid förlust

§ I. När inskrivet resgods har gått föriorat helt eller delvis, är järnvägen inte skyldig alt betala någon annan ersättning än:

a)    om skadans storlek är bevisad, en er­sättning som motsvarar skadan, dock högst 34 beräkningsenheter per kilogram av förlus­ten i bruttovikt eller 500 beräkningsenheter per kolli;

b)   om skadans storlek inte är bevisad, en ersättning med sammanlagt 10 beräkningsen­heter per kilogram av föriusten i bmttovikt eller 150 beräkningsenheter per kolli.

I de internationella tarifferna bestäms om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförluslen eller per kolli.

§ 2. Järnvägen skall vidare lämna ersätt­ning för befordringsavgifter, tullavgifter och andra utlägg i anledning av befordringen av det kolli som har gått förlorat.


 


Artide 39

Indemnité en cas d'avarie

§ I. En cas d'avarie des bagages, le che­min de fer doit payer. ä Fexdusion de tous


Artikd 39

Ersättning vid skada

§ 1. När resgods har skadats, skall järnvä­gen betala etl belopp som svarar mot minsk-


 


Prop. 1984/85:33


54


 


autres   dommages-intéréts,   une   indemnité équivalente ä la dépréciation des bagages. § 2. L'indemnité ne peut excéder:

a)    si la totalité des bagages est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)   si une partie seulement des bagages est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle au­rait atteint en cas de perte de la partie dépré­ciée.


ningen av resgodsets värde men inle ytterli­gare skadestånd.

§ 2. Ersättningen får inle överstiga,

a)    om allt resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat;

b)   om endast en del av resgodset har mins­kal i värde till följd av skadan, del belopp som skulle ha utgått om denna del hade gått förlorad.


 


Artide 40

Indemnité en cas de retard å la livraison

§ I. En cas de retard å la livraison des bagages, le chemin de fer doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures ä compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:

a)    si Fayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulte, une in­demnité égale au montant du dommage jus-qu'ä un maximum de 0,40 unité de compte par kilogramme de masse bmte des bagages ou de 7 unités de compte par colis, livrés en retard;

b)   si Fayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulte, une indemnité for­faitaire de 0,07 unité de compte par kilo­gramme de masse brute des bagages ou de 1,40 unité de compte par colis, livrés en re­tard.

Le mode d'indemnisalion, par kilogramme ou par colis, est détermine par les tarifs inter­nafionaux.

§ 2. En cas de perte totale des bagages, Findemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de Farticle 38.

§ 3. En cas de perte partidle des bagages, Findemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue.

§ 4. En cas d'avarie des bagages ne résul­tant pas du retard ä la livraison, Findemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle de Farticle 39.

§ 5. En aucun cas, le cumul de Findemnité prévue au § 1 avec celles des artides 38 et 39 ne peut donner lieu au paiement d'une indem­nité supérieure ä celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.


Artikel 40

Ersättning vid dröjsmål med utlämningen

§ 1. Vid dröjsmål med utlämningen av in­skrivet resgods omfattar järnvägens ersätt­ningsskyldighet för varje påbörjad 24-tim-marsperiod räknat frän den tidpunkt då res­godset begärdes utlämnat, dock högst för 14 dagar,

a)    om den berättigade visar att skada, var­med även förstås skada på själva resgodset, har uppkommit genom dröjsmålet, en ersätt­ning som motsvarar skadan, dock högst 0,40 beräkningsenheter per kilogram av bruttovik­ten av det för sent utlämnade resgodset eller 7 beräkningsenheter för varje kolli som har lämnats ut för sent,

b)   om den berättigade inte visar att skada har uppkommit genom dröjsmålet, en ersätt­ning på sammanlagt 0,07 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset eller 1,40 beräkningsen­heter för varje kolli som har lämnats ut för sent.

I de internationella tarifferna bestäms om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli.

§ 2. Om resgodset har gått helt förlorat, skall ersättning inte utgå enligt § 1 vid sidan av ersättning enligt artikel 38.

§ 3. Om resgodset har gått förlorat delvis, skall ersättning utgå enligt § 1 bara för vad som inte har gått förlorat.

§ 4. Om skadan pä resgodset inte har or­sakats av dröjsmålet med utlämningen, kan ersättning enligt § 1 i förekommande fall utgå vid sidan av ersättning enligt artikel 39.

§ 5. Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 38 och 39 får inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha utgått, om resgodset hade gått helt förlorat.


 


Prop. 1984/85:33


55


 


Artide 41

Véhicules automobiles accompagnés

§ 1. En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard ä la livraison d'un vehicule auto-mobile accompagné, le chemin de fer doit payer. lorsque Fayant droit prouve qu'un dommage en est résulte, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de trans­port du vehicule.

§ 2. Si Fayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le charge­ment pour une cause imputable au chemin de fer, le prix de transport du vehicule et des voyageurs est remboursé ä Fayant droit. En outre, celui-ci peut rédamer, lorsqu'il prouve qu"un dommage est résulte de ce retard. une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du vehicule.

§ 3. En cas de perte totale ou partidle d'un vehicule, Findemnité å payer ä Fayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'aprés la valeur usuelle du vehicule et ne peut excéder 4000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est consi­dérée comme un vehicule.

§ 4. En ce qui concerne les objets laissés dans le vehicule, le chemin de fer n'est res­ponsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale å payer ne peut excéder 700 unités de compte.

En ce qui concerne les objets laissés sur le vehicule, le chemin de fer n'est pas responsa­ble.

§ 5. Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont égale­ment applicables au transport des véhicules automobiles accompagnés.


Artikel 41

Motorfordon med förare

§ I. Om lastningen av ett motorfordon som åtföljs av förare blir försenad till följd av en omständighet för vilken järnvägen svarar eller om utlämningen av fordonet blir för­dröjd, och om den berättigade visar att det inträffade har medfört skada, skall järnvägen ersätta skadan intill det belopp som motsva­rar befordringsavgiften för fordonet.

§ 2. Om den berättigade haver beford­ringsavtalet pä grund av att lastning inte sker i rätt tid till följd av en omständighet för vil­ken järnvägen svarar, skall befordringsavgif­ten för fordonet och de resande betalas tillba­ka till honom. Visar denne att han har lidit skada genom dröjsmålet, får han dessutom kräva ersättning intill det belopp som mot­svarar befordringsavgiften för fordonet.

§ 3. Om ett fordon går förlorat helt eller delvis, skall ersättningen till den berättigade för bevisad skada beräknas efter fordonets bruksvärde men får inte överstiga 4000 be­räkningsenheter. En släpvagn med eller utan last betraktas som ett fordon.

§ 4. I fråga om föremål som har lämnats i fordonet är järnvägen ansvarig bara för sädan skada som den har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda skadeersätt­ningen skall inte överstiga 700 beräkningsen­heter.

Järnvägen är inte ansvarig för föremål som har lämnats på fordonet.

§ 5. I övrigt tillämpas bestämmelserna om ansvarigheten för inskrivet resgods också på befordran av motorfordon som åtföljs av fö­rare.


 


Chapitre III

Dispositions communes relatives ä la responsa­bilité

Artide 42

Indemnité en cas de dol ou de faute lourde

Lorsque le dommage résulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable au chemin de fer, les dispositions des artides 30, 31 et 38 ä 41 des Régles uniformes ou ceUes prévues par le droit national, qui limitent les indem-nités a un montant détermine, ne s'appli-quent pas.


Kapitel III

Gemensamma bestämmelser om ansvarighe­ten

Artikel 42

Ersättning vid uppsåt eller grov vårdslöshet

Om skadan har orsakats genom uppsåt el­ler grov vårdslöshet från järnvägens sida, till-lämpas inte de bestämmelser i nationell rätt eller i artiklarna 30, 31 och 38-41 i de enhet­liga rättsreglerna vilka begränsar ersättning­en till ett visst belopp.


 


Prop. 1984/85:33


56


 


En cas de faute lourde, Findemnité pour perte, avarie ou retard å la livraison des ba­gages est toutefois limitée au double des maxima prévus aux artides 38 ä 41.


Vid grov vårdslöshet är dock ersättningen för att resgodset har gått förlorat, skadats eller lämnats ut för sent begränsad till två gånger de maximibelopp som anges i artik­larna 38-41.


 


Artide 43

Inléréls de Vindemnité

§ I. L'ayant droit peut demander des in-téréts de Findemnité, calculés å raison de cinq pour cent Fan, ä partir du jour de la rédamation prévue å Farticle 49 ou, s'il n'y a pas eu de rédamation, du jour de la demande en justice.

§ 2. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des artides 27 et 28, les intéréts ne courent que du jour ou les faits qui ont servi ä la détermination de leur montant se sont pro­duits, si ce jour est postérieur ä celui de la rédamation ou de la demande en justice.

§ 3. En ce qui concerne les bagages, les intéréts ne sont dus que si Findemnité excéde 4 unités de compte par bulletin de bagages.

§ 4. En ce qui concerne les bagages, si Fayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les piéces justificatives nécessaires pour la liqui-dation définitive de la rédamation, les inté­réts ne courent pas entré Fexpiration du délai fixé et la remise effective des piéces.


Artikd 43

Ränta på ersättning

§ I. Den som har rätt till ersättning får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år, räknat från och med den dag dä krav framställdes enligt artikel 49 eller, om krav inte framställdes i sädan ordning, från och med den dag dä talan väcktes vid dom­stol.

§ 2. På ersättning enligt artiklarna 27 och 28 utgår dock ränta först från och med den dag då de omständigheter inträffade som lades till gmnd för beräkning av ersättnings­beloppet, om denna dag är senare än den dag då anspråket framställdes eller talan väcktes.

§ 3. I fråga om inskrivet resgods utgår ränta endast om ersättningsbeloppet över­stiger 4 beräkningsenheter per resgodsbevis.

§ 4. Om den som har rätt till ersättning i fråga om inskrivet resgods inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvä­gen överlämnar de handlingar som den behö­ver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från det att fristen går ut till dess att handlingarna överlämnas.


 


Artide 44

Responsabilité en cas d'accident nudéaire

Le chemin de fer est déchargé de la respon­sabilité qui lui incombe en vertu des Régles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nudéaire et qu'en application des lois et réglements d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de Fénergie nudéaire, Fexploitant d'une installation nu­déaire ou une autre personne qui lui est sub-stituée est responsable de ce dommage.

Artide 45

Responsabilité du chemin de fer pour ses

agents

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour Fexécution du transport.


Artikel 44

Ansvarighet vid alomolycka

Järnvägen är fri från ansvarighet enligt de enhetliga rättsreglerna, om skadan har orsa­kats av en atomolycka och innehavaren av en atomanläggning eller nägon annan person i hans ställe är ansvarig för skadan enligt en stats bestämmelser om ansvarighet pä atom­energins område.

Artikel 45

Järnvägens ansvarighet för sin personal

Järnvägen är ansvarig för sina anställda och för andra personer som den anlitar för att utföra befordringen.


 


Prop. 1984/85:33


57


 


Toutefois, si å la demande d'un voyageur, ces agents et autres personnes rendent des services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte du voyageur auquel ils rendent ces services.


Om emellertid någon av dessa anställda el­ler andra personer på begäran av en resande utför en tjänst som det inte åligger järnvägen att utföra, anses han handla på uppdrag av den resande åt vilken tjänsten utförs.


 


Artide 46 Autres actions

Dans tous les cas ou les Régles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, å quelque titre que ce soit, ne peut étre exercée contre le chemin de fer que dans les condi­tions et limitations desdites Régles.

II en est de méme pour toute action exer­cée contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de Fartide 45.


Artikel 46

Andra grunder för anspråk

1 alla de fall då de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga fär anspråk pä ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot järnvägen endast under de förutsättning­ar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa rättsregler.

Vad som nu har sagts gäller också i fråga om anspråk mot anställda och andra personer som järnvägen svarar för enligl artikel 45.


 


Artide 47 Dispositions spéciales

§ 1. Sous réserve de Farticle 41, la res­ponsabilité du chemin de fer pour le dom­mage causé par le retard ou la suppression d'un train ou par une correspondance man­quée reste soumise aux lois el réglements de FEtat ou le fait s'est produit.

§ 2. Sous réserve de Farticle 26, le chemin de fer n'esl responsable que du dommage causé par sa faute, en ce qui concerne les objets et les animaux dont la surveillance in­combe au voyageur conformément ä Farticle 15, § 5 et les objets que le voyageur a sur lui.

§ 3. Les autres artides du Titre III et le Titre IV ne sont pas applicables aux cas des §§ 1 et 2.


Artikel 47

Särskilda bestämmelser

§1.1 den mån inte annat följer av artikel 41. bestäms järnvägens ansvarighet för skada som uppkommer genom att tåg försenas eller ställs in eller all anslutning uteblir av lag eller annan författning i den stal där den händelse inträffade som orsakade skadan.

§ 2. I den män inle annat följer av artikel 26, svarar järnvägen för föremål och djur som del enligl artikel 15 § 5 åligger den resande att ha uppsikt över samt föremål som den resan­de bär pä sig endast i de fall då skadan har orsakats av fel eller försummelse från järnvä­gens sida.

§ 3. Övriga artiklar i avdelningarna III och IV är inte tillämpliga på de fall som avses i §§ I och 2.


 


TITRE IV

EXERCICE DES DROITS

Artide 48

Constatation de perte partidle ou d'avarie

des bagages

§ 1. Lorsqu'une perte partidle ou une avarie des bagages est découverte ou présu-mée par le chemin de fer ou que Fayant droit en allégue Fexislence, le chemin de fer doit dresser sans délai el, si possible, en présence de Fayant droit, un procés-verbal constatani, suivant la nature du dommage, Fétat des ba-


AVDELNING IV FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

Artikd 48

Fastställelse av att inskrivet resgods har ska­dats eller delvis gått förlorat.

§ I. Om järnvägen upptäcker eller får an­ledning anta att inskrivet resgods har skadats eller delvis gått förlorat eller om den som har rält till godset påstår all delta är fallet, skall järnvägen genast och om möjligt i dennes när­varo upprätta en redogörelse i vilken allt efter skadans art anges resgodsets tillstånd och


 


Prop. 1984/85:33


58


 


gages, leur masse et, autant que possible, Fimportance du dommage, sa cause el le mo­ment oö il s'est produit.

Une copie de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement å Fayant droit.

§ 2. Lorsque Fayant droit n'accepte pas les consiataiions du procés-verbal, il peut de­mander que Fétat et la masse des bagages ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois el réglements de FEtat oö la constatation a lieu.

§ 3. En cas de perte de colis, Fayant droit doit, pour faciliter les recherches du chemin de fer, donner une descriplion aussi exade que possible des colis perdus.


vikt samt, så långt möjligt, skadans omfatt­ning, dess orsak och tidpunkten då den inträf­fade.

En avskrift av redogörelsen skall kostnads­fritt tillställas den som har rätt till godset.

§ 2. Om den som har rätt till godset inte godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han begära att resgodsets tillstånd och vikt samt skadans orsak och storlek fastställs av en sakkunnig, som utses av parterna eller pä rättslig väg. 1 fråga om förfarandet gäller be­stämmelserna i den stat där utredningen äger rum.

§ 3. Om ett resgodskolli har gått förlorat, skall den berättigade för alt underlätta järn­vägens efterforskningar lämna en sä nog­grann beskrivning som möjligt av det förlora­de kollit.


 


Artide 49 Rédamations

§ I. Les rédamations relatives å la res­ponsabilité du chemin de fer en cas de morl el de blessures de voyageurs doivent étre adres-sées par écrit ä Fun des chemins de fer sui­vants:

a)    le chemin de fer responsable; si selon Farticle 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, å Fun d'eux;

b)   le chemin de fer de départ;

c)    le chemin de fer de destination;

d)    le chemin de fer du domicile ou de la
résidence habitudle du voyageur, pour au­
tant que le siége social de ce chemin de fer est
situé sur le territoire d'un Etat membre.

§ 2. Les autres rédamations relatives au contrat de transport doivent étre adressées par écrit au chemin de fer désigné å Farticle 5l,§§2et3.

Lors du réglement de la rédamation. le chemin de fer peut exiger la restitution des billels ou des bulletins de bagages.

§ 3. Le droit de presenter une rédamation appartient aux personnes qui ont le droit d'aclionner le chemin de fer en vertu de Far­ticle 50.

§ 4. Les billets, bulletins de bagages et autres piéces que Fayant droit juge utile de joindre ä la rédamation doivent étre pré-sentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dument légalisées si le chemin de fer le demande.


Artikd 49 Ersättningsanspråk

§ 1. Anspråk med anledning av järnvä­gens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas skall framställas skriftligen hos någon av följande järnvägar:

a)    den ansvariga järnvägen eller, om enligt artikel 26 § 4 tvä järnvägar är ansvariga, en av dessa;

b)   avresejärnvägen;

c)    bestämmelsejärnvägen;

d)    järnvägen i den resandes hemort eller
vanliga uppehållsort, i den mån järnvägen har
sitt säte inom en medlemsstat.

§ 2. Andra anspråk med anledning av ett befordringsavtal skall framställas skriftligen hos den järnväg som anges i artikel 51 §§ 2 och 3.

Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett an­språk får järnvägen fordra att biljetter eller resgodsbevis lämnas tillbaka.

§ 3. Behörighet alt framställa anspråk till­kommer den som är behörig att föra talan mot järnvägen enligt artikel 50.

§ 4. Biljetter, resgodsbevis och andra handlingar som den som framställer ansprå­ket önskar foga till framställningen skall före­tes i original eller i avskrift som skall vara behörigen bestyrkt, om järnvägen begär det.


 


Prop. 1984/85:33


59


 


Artide 50

Personnes qui peuvent aciionner le chemin

de fer

L'aclion judiciaire contre le chemin de fer appartient å celui qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, ä défaut, justifie de son droit d'une autre ma­niére.


Artikel 50

Behörighet att föra talan mot järnvägen

Talan mot järnvägen fär föras av den som företer biljett eller resgodsbevis eller som i avsaknad av denna handling på något annat sätt styrker sin behörighet all föra talan.


 


Artide 51

Chemins de fer qui peuvent étre actionnés

§ 1. L'action judiciaire fondée sur la res­ponsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs ne peut étre exer­cée que contre le chemin de fer responsable, au sens de Farticle 26, § 4. En cas de co­exploitation par deux chemins de fer, le de­mandeur a le choix entré eux.

§ 2. L'aclion judiciaire en repetition d'une somme payée en vertu du contrat de trans­port peut étre exercée contre le chemin de fer qui a per9U cette somme ou contre celui au profil duquel elle a été per9ue.

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissenl du contrat de transport peuvent étre exercées contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer de destination ou contre celui sur lequel s'est produit le fait généraieur de Faction.

Le chemin de fer de destination peut étre actionné, méme s'il n'a pas re9u les bagages.

§ 4. Si le demandeur a le choix entré plu­sieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteinl dés que Faction est intentée contre Fun d'eux.

§ 5. L'action judiciaire peut étre exercée contre un chemin de fer autre que ceux vises aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionneUe ou comme exception dans Finstance relative å une demande principale fondée sur le méme contrat de transport.

Artide 52 Compétence

§ 1. Les actions judiciaires fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs ne peuvent étre intentées que devant la juridiction com­pétente de FEtat sur le territoire duquel Fac-


Artikd5l

Järnvägar mot vilka talan får föras

§ I. Talan om ersättning på grund av järn­vägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas får föras endast mot den järnväg som är ansvarig järnväg enligt artikel 26 § 4. Om två järnvägar driver trafik gemensamt, får käranden välja mellan dem.

§ 2. Talan om återbetalning av ett belopp som har erlagts på grund av ett befordrings­avtal fär föras mot den järnväg som har tagit emot beloppet eller mot den järnväg för vars räkning beloppet har tagits emot.

§ 3. Annan talan på grund av befordrings­avtalet får föras mot avresejärnvägen, be­stämmelsejärnvägen eller den järnväg pä vars sträcka den omständighet har inträffat som talan grundas på.

En sädan talan fär föras mot bestämmelse-järnvägen, även om denna inte har tagit emot resgodset.

§ 4. Om käranden har rätt att välja mellan flera järnvägar, upphör hans valrätt när talan väcks mot en av dessa.

§ 5. Som genkäromål eller kvittningsin-vändning får talan föras mot nägon annan järnväg än de som avses i §§ 2 och 3, om talan grundas på samma befordringsavtal som huvudyrkandet i målet.

Artikd 52 Behörig domstol

§ I. Talan som grundas pä järnvägens an­svarighet i fall dä resande dödas eller skadas fär föras endast vid behörig domstol i den stat på vars område den skadevällande händelsen inträffade, om inte något annat föreskrivs i en


 


Prop. 1984/85:33


60


 


cident survenu au voyageur s'est produit, å moins qu'il n'en soit décide autrement dans les accords entré Etats ou les actes de concession.

§ 2. Les autres actions judiciaires fondées sur les Régles uniformes ne peuvent étre in­tentées que devant la juridiction compétente de FEtat dont reléve le chemin de fer ac­tionné, å moins qu'il n'en soit décide autre­ment dans les accords entré Etats ou les actes de concession.

Lorsqu'un chemin de fer exploite des ré-seaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un che­min de fer distinct pour FappUcation de ce paragraphe.


mellanstatlig  överenskommelse   eller  i   ett koncessionsbeslut.

§ 2. Annan talan som grundas på de enhet­liga rättsreglerna får föras endast vid behörig domstol i den stat dit den järnväg hör som talan riktas mot, om inte något annat före­skrivs i en mellanstatlig överenskommelse el­ler i ett koncessionsbeslut.

Om en järnväg trafikerar flera självständiga nät i skilda stater, betraktas varje sådant nät som en järnväg för sig vid tillämpningen av denna paragraf.


 


Artide 53

Extinction de faction née de la responsabi­lité en cas de mört et de blessures de voya­geurs

§ I. Toute action de Fayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas Faccident survenu au voyageur, dans les trois mois ä compter de la connaissance du dommage, å Fun des che­mins de fer auxquels une rédamation peut étre présentée selon Farticle 49, § 1.

Lorsque Fayant droit signale verbalement Faccident au chemin de fer, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

§ 2. Toutefois, Faction n'est pas éteinte si:

a)    dans le délai prévu au § 1, Fayant droit a présente une rédamation auprés de Fun des chemins de fer désignés ä Farticle 49, § I;

b)   dans le délai prévu au § 1, le chemin de fer responsable ou si, selon Farticle 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, Fun d'eux, a eu connaissance, par une autre voie, de Faccident survenu au voyageur;

c)    Faccident n"a pas été signale ou a été signale tardivement, ä la suite de circon­stances qui ne sont pas imputables ä Fayant droit:

d)    Fayant droit prouve que Faccident a eu
pour cause une faute du chemin de fer.


Artikd 53

Förlust av rätten att framställa anspråk som grundas pä ansvarigheten i fall då resande dödas eller skadas.

§ I. Rätten till sådan talan som grundas pä järnvägens ansvarighet i fall då resande dö­das eller skadas går förlorad, om inte den som har rätt till ersättning inom tre månader frän det han fick kännedom om skadan läm­nar meddelande om skadefallet till någon av de järnvägar hos vilka ett anspråk kan fram­ställas enligt artikel 49 § 1.

Om den som har rätt till ersättning lämnar meddelandet muntligen till järnvägen, skall denna ge honom ett intyg om det muntliga meddelandet.

§ 2. Rätten till talan går dock inte förlorad, om

a)    den som har rätt till ersättning inom den tid som anges i § I har framställt ett anspråk hos någon av de järnvägar som nämns i arti­kel 49 § 1;

b)   den ansvariga järnvägen eller, när tvä järnvägar är ansvariga enligt artikel 26 § 4, en av dessa, inom den tid som anges i § I, på något annat sätt har fått kännedom om att den resande har skadats;

c)    meddelande om skadefallet inte har lämnats eller inte har lämnats i tid till följd av omständigheter som inte kan läggas den be­rättigade till last;

d)    den berättigade visar att skadefallet har
orsakats av fel eller försummelse frän järnvä­
gens sida.


 


Prop. 1984/85:33


61


 


Artide 54

Extinction  de  Faction  née  du  contrat  de

transport des bagages

§ I. La reception des bagages par Fayant droit éteint toute action contre le chemin de fer, née du contrat de transport, en cas de perte "partidle, d'avarie ou de retard ä la li­vraison.

§ 2. Toutefois, Faction n'est pas éteinte:

a) en cas de perte partidle ou d'avarie, si
1° la perte ou Favarie a été constatée avant

la reception des bagages par Fayant droit conformément ä Farticle 48;

2° la constatation qui aurait du étre faite conformément å Farticle 48 n"a été omise que par la faute du chemin de fer;

b)    en cas de dommage non apparent dont
Fexislence est constatée apres la reception
des bagages par Fayant droit, si celui-ci

1° demande la constatation conformément å Farticle 48 immédiatement apres la décou­verte du dommage et au plus tärd dans les trois jours qui suivent la reception des ba­gages, et

T prouve, en outre, que le dommage s'est produit entré Facceplation au transport et la livraison;

c)    en cas de retard ä la livraison, si Fayant
droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir
ses droits auprés de Fun des chemins de fer
désignés ä Farticle 51, § 3;

d)    si Fayant droit prouve que le dommage
a pour cause un dol ou une faute lourde impu­
table au chemin de fer.


Artikel 54

Förlust av rätlen all framställa anspråk som grundar sig på avtal om befordran av inskri­vet resgods.

§ I. När den som har rätt till ersättning tar emot resgodset, upphör rätten att med stöd av befordringsavtalet föra talan mot jämvä­gen med anledning av att resgodset har gått förlorat delvis eller har blivit skadat eller har lämnats ut för sent.

§ 2. Talerätten upphör dock inte

a) vid delförlust eller skada, om

1)   förlusten eller skadan har fastställts en­ligt artikel 48 innan den berättigade tog emot resgodset;

2)   fastställelse som borde ha skett enligt artikel 48 har underlåtits enbart på grund av fel eller försummelse från järnvägens sida;

b)    vid skada som inte kan upptäckas ut­
ifrån och som har fastställts först efter det att
den som har rätt till ersättning tog emot res­
godset, om han

1.    begär fastställelse enligt artikel 48 ge­nast efter det att skadan upptäcktes och se­nast tre dagar efter det att resgodset togs emot, och

2.    dessutom bevisar att skadan har upp­kommit under tiden från det att resgodset togs emot till befordran till dess att det läm­nades ut;

c)    vid dröjsmål med utlämningen, om den
som har rätt till ersättning inom 21 dagar har
gjort sin rätt gällande hos någon av de järnvä­
gar som anges i artikel 51 § 3;

d)    om den som har rätt till ersättning visar,
att skadan har orsakats genom uppsåt eller
grov vårdslöshet från järnvägens sida.


 


Artide 55 Prescription de radion

§ I. Les actions en dommages-intéréts fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs sont prescrites :

a)    pour le voyageur, par trois ans ä compter du lendemain de Faccident;

b)   pour les autres ayants droit, par trois ans ä compter du lendemain du décés du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans å compter du lendemain de Faccident.


Artikel 55 Preskription av anspråk

§ I. En skadeståndsfordran som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas är preskriberad

a)    för den resande efter tre år, räknat från dagen efter den dag då den skadevällande händelsen inträffade;

b)   för andra skadelidande efter tre år, räk­nat från dagen efter den resandes bortgång, dock senast efter fem år räknat från dagen efter den dag då olyckan inträffade.


 


Prop. 1984/85:33


62


 


§ 2. Les autres actions qui naissent du contrat de transport sont prescrites par un an.

Toutefois, la prescription est de deux ans s"il s"agit de Faction fondée :

a)    sur un dommage ayant pour cause un dol;

b)   sur un cas de fraude.

§ 3. La prescription prévue au § 2 court pour Faction :

a)    en indemnité pour perte totale : du qua-torziéme jour qui suit Fexpiration du délai prévu ä Farticle 23, § 3;

b)   en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard ä la livraison : du jour ou la livrai­son a eu lieu;

c)    en paiement ou en remboursement du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou en rectification en cas d'applica-tion irréguliére d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception: du jour du paiement ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour oö le paiement aurait dO étre effectué;

d)    en paiement d"un supplement de droit
réclamé par les douanes ou d'autres autorités
administratives : du jour de la demande de
ces autorités;

e)    dans tous les autres cas concernant le
transport des voyageurs : du jour de Fexpira­
tion de la validité du billet.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

§ 4. En cas de rédamation adressée au chemin de fer conformément å Farticle 49 avec les piéces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour oö le chemin de fer rejette la rédamation par écrit et restitue les piéces. En cas d'accepta-tion partielle de la rédamation, la prescrip­tion reprend son cours pour la partie de la rédamation qui reste litigieuse. La preuve de la reception de la rédamation ou de la ré­ponse et celle de la restitution des piéces sont ä la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les rédamations ultérieures ayant le méme objet ne suspendent pas la prescrip­tion.

§ 5. L'action prescrite ne peut plus étre exercée, méme sous forme d'une demande reconventionneUe ou d'une exception.


§ 2. Andra fordringar på grund av beford­ringsavtal preskriberas efter ett år.

Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som

a)    avser skada som har orsakats uppsåtli­gen;

b)   grundas på svikligt förfarande,

§ 3. Den preskriptionstid som avses i § 2 räknas i fråga om

a)    fordran på ersättning för totalförlust: från den fjortonde dagen efter utgången av den tid som anges i artikel 23 § 3;

b)   fordran på ersättning för ddförlust, ska­da eller dröjsmål med utlämningen: från da­gen för utlämningen;

c)    fordran på betalning eller återbetalning av befordringsavgifter, andra kostnader eller tillägg eller fordran på gottgörelse när en ta­riff har tillämpats oriktigt eller något fel har begåtts vid beräkningen eller betalningen: från dagen för betalningen eller, om betalning inte har skett, från den dag dä betalningen borde ha skett;

d)    fordran på betalning av tilläggsbelopp
som tullmyndigheter eller andra förvaltnings­
myndigheter har begärt: från den dag dä myn­
digheten framställde begäran;

e)    fordran som i något annat avseende gäl­
ler den resandes befordranr frän den dag då
biljettens giltighetstid gick ut.

I preskriptionstiden inräknas inte den dag som anges som begynnelsedag.

§ 4. Om krav mot järnvägen framställs i överensstämmelse med artikel 49 och de handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll i preskriptionstiden till den dag då järnvägen skriftligen avslår kravet och återställer hand-. Ungarna. Medges kravet delvis, börjar pre­skriptionstiden äter att löpa för den del av kravet som alltjämt är tvistig. Skyldigheten att bevisa att krav eller svar därpå har tagits emot eller att handlingarna har lämnats tillba­ka åvilar den part som påstår att detta har skett.

Ett förnyat krav som avser samma sak medför inte uppehåll i preskriptionstiden.

§ 5. En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.


 


Prop. 1984/85:33


63


 


§ 6. Sous réserve des dispositions qui pré-cédent, la suspension et Finterruption de la prescription sont réglées par le droit national.


§ 6. Med undantag för vad som har sagts ovan gäller nationell rätt i fråga om förläng­ning av preskriptionstiden och preskriptions­avbrott.


 


TITRE V

RAPPORTS DES CHEMINS DE FER

ENTRÉ EUX

Artide 56

Réglement des comptes entré chemins de fer Tout chemin de fer doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé out qu"il aurait dö encaisser.


AVDELNING V

JÄRNVÄGARNAS   INBÖRDES   FÖRHÅL­LANDEN

Artikel 56

A vräkning mellan järnvägarna

Varje järnväg år skyldig att til! de berörda järnvägarna betala de andelar som tillkom­mer dem av en befordringsavgift som järnvä­gen har uppburit eller borde ha uppburit.


 


Artide 57

Recours en cas de perte ou d'avarie

§ 1. Le chemin de fer qui a payé une in­demnité pour perte totale ou partidle ou pour avarie de bagages, en vertu des Régles uni­formes, a un droit de recours contre les che­mins de fer ayant participe au transport con­formément aux dispositions suivantes :

a)    le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable;

b)   lorsque le dommage a été causé par plu­sieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, Findemnité est répartie entré eux conformément au c);

c)    s'il ne peut étre prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, Findemnité est répartie entré tous les chemins de fer ayant participe au transport, ä Fexception de ceux qui prouvent que le dom­mage n'a pas été causé sur leurs lignes; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d'application des ta­rifs.

§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de Fun de ces chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entré tous les autres chemins de fer ayant participe au transport, proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.


Artikd 57

Rätt till återkrav vid förlust eller skada

§ 1. Om en järnväg har betalat ersättning enligt de enhetliga rättsreglerna för att inskri­vet resgods har gått förlorat helt eller delvis eller har skadats, har järnvägen gentemot de järnvägar som har deltagit i befordringen rätt till återkrav enligt följande bestämmelser.

a)    Den järnväg som har orsakat skadan är ensam ansvarig för den.

b)   Om skadan har orsakats av flera järnvä­gar, svarar var och en av dem för den del av skadan som den järnvägen har orsakat. Om en sådan uppdelning inte kan göras, fördelas ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna enligt c).

c)    Om det inte kan visas att skadan har orsakats av en eller flera järnvägar, fördelas ersättningsskyldigheten mellan alla järnvägar som har deltagit i befordringen med undantag av dem som visaratt skadan inte har orsakats på deras linjer. Fördelningen sker i förhållan­de till antalet tariffkilometer.

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obe­stånd, skall vad den järnvägen inte betalar av sin andel fördelas mellan de övriga järnvägar som har deltagit i befordringen i förhällande till antalet tariffkilometer.


 


Prop. 1984/85:33


64


 


Artide 58

Recours en cas de retard ä la livraison

L'article 57 est applicable en cas d'indem-nité payée pour retard ä la livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, Findemnité est répartie entré ces chemins de fer proportionnellement å la durée du retard sur leurs lignes respectives.


Artikel 58

Rätt till återkrav vid dröjsmål med utläm­ningen

Artikd 57 är tillämplig i fråga om ersättning som har betalats för dröjsmål med utlämning­en. Om dröjsmålet har orsakats av flera järn­vägar, skall ersättningsskyldigheten fördelas mellan dessa järnvägar i förhållande till läng­den av den försening som för varje järnväg har uppkommit pä dess sträcka.


 


Artide 59 Procédure de recours

S I. Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exer9ant Fun des recours prévus aux artides 57 et 58 ne peut étre con-testé par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé, lorsque Findemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, dument assigné, a été mis å méme d'in!ervenir au procés. Le juge saisi de Fac­tion principale fixe les délais impartis pour la signification de Fassignation et pour Finter-vention.

§ 2. Le chemin de fer qui exerce son re­cours doit former sa demande dans une seule et méme instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et méme jugement sur tous les recours dont il est saisi.

§ 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.

§ 5. Des recours ne peuvent pas étre intro­duits dans Finstance relative ä la demande en indemnité exercée par Fayant droit au con­trat de transport.


Artikel 59

Förfarandet i mål om återkrav

§ I. En järnväg, mot vilken återkrav riktas enligt artikel 57 eller 58, får inte bestrida det befogade i en betalning som den äterkravssö-kande järnvägen har gjort, om ersättnings­beloppet har fastställts av domstol och den järnväg mot vilken återkravet riktas har blivit behörigen underrättad om stämningsansök­ningen och beretts tillfälle att inträda som intervenient i målet. Domstolen i huvudmålet fastställer de frister inom vilka underrättelsen och ansökan om intervention skall göras.

§ 2. Den järnväg som utövar sin rätt tUl återkrav skall stämma in samtliga järnvägar med vilka den inte har gjort upp i godo i en och samma rättegång. I annat fall förlorar den rätten till återkrav mot de järnvägar som inte har stämts in.

§ 3. Domstolen skall meddela en enda dom i fråga om aUa återkrav som den hand­lägger.

§ 4. De instämda järnvägarna har inte rätt till ytteriigare återkrav.

§ 5. Återkrav får inte handläggas gemen­samt med skadeståndskrav som väckts på grund av befordringsavtalet.


 


Artide 60

Compétence pour les recours

§ 1. La juridiction du siége du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est ex­dusivement compétente pour toutes les ac­tions en recours.

§ 2. Lorsque Faction doit étre intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir, entré les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il porte sa demande.


Artikel 60

Behörig domstol i mål om återkrav

§ 1. Behörig domstol i mål om återkrav är rätten i den ort där den järnväg mot vilken talan förs har sitt säte.

§ 2. Om käromålet avser flera järnvägar, har kärandejärnvägen rätt att välja mellan de domstolar som är behöriga enligt § 1.


 


Prop. 1984/85:33


65


 


Artide 61

Accords au siijet des recours

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réci-proques de ce Titre, ä Fexception de celle de Farticle 59, § 5.


Artikel 61

Överenskommelser i fråga om återkrav

Järnvägarna får komma överens om avvi­kelser frän bestämmelserna i denna avdelning om inbördes återkrav med undantag av be­stämmelsen i artikel 59 § 5.


 


TITRE VI

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Artide 62 Dérogations

Les dispositions des Régles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés ä prendre, dans le trafic entré eux, en application de certains traités tels que les Traités relatifs å la Communauté européenne du charbon et de Facier et å la Communauté économique européenne.


AVDELNING VI UNDANTAGSBESTÄMMELSER

Artikd 62 Avvikelser

Vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreg­lerna gäller inte i den mån det strider mot de bestämmelser som vissa stater meddelar för trafiken mellan sig vid tillämpningen av sär­skilda fördrag, såsom fördragen om den Eu­ropeiska kol- och stålgemenskapen och den Europeiska ekonomiska gemenskapen.


5    Riksdagen 1984185. 1 saml. Nr 33


 


Prop. 1984/85:33


66


(Översättning)


APPENDICE B

Ä LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS IN-TERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980

RÉGLES UNIFORMES CONCERNANT    LE    CONTRAT    DE TRANSPORT INTERNATIONAL FER­ROVIAIRE     DES     MARCHANDISES (CIM)


BIHANG B

TILL FÖRDRAGET DEN 9 MAJ 1980 OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)

ENHETLIGA RÄTTSREGLER

FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL

JÄRNVÄGSBEFORDRAN   AV   GODS

(CIM)


 


TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Artide premier Champ d'application

§ I. Sous réserve des exceptions prévues ä Farticle 2, les Régles uniformes s'appliquent ä tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les terri­toires d'au moins deux Etats et comprenant exdusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux artides 3 et 10 de la Convention.

§2. Dans les Régles uniformes, le ter­me «gare » couvre : les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour Fexécution du contrat de transport.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikd I

Tillämpningsområde

§1. Med förbehåll för de undantag som anges i artikel 2 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på alla godssändningar som läm­nas till befordran med en genomgående frakt­sedel som har utfärdats för en sträcka som berör minst tvä staters områden och som ute­slutande omfattar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget.

§2. I de enheUiga rättsreglerna innefattar uttrycket "station" järnvägsstationer, sjö­fartslinjers hamnar och alla andra inrättning­ar som trafikföretagen har öppnat för allmän­heten i syfte att fullgöra befordringsavtal.


 


Artide 2

Exceptions du champ d'application

§ 1. Les envois dont la gare expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le terri­toire d'un méme Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Régles uniformes :


Artikel 2

Undantag från tillämpningsområdet

§1. När avsändnings- och bestämmelse­stationerna för en sändning ligger på en och samma stats område och en annan stats om­råde berörs endast av genomfart, är de enhet­liga rättsreglerna inte tillämpliga på beford­ringen


 


Prop. 1984/85:33


67


 


a) si les lignes par lesquelles s"effectue le transit sont exdusivement exploitées par un chemin de fer de FEtat de départ ou

bl si les Etats ou les chemins de fer inté­ressés sont convenus de ne pas considérer ces envois comme intemationaux.

§2. Les envois entré gares de deux Etats limitrophes et les envois entré gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troi­siéme Etat, si les lignes par lesquelles s'effec-tue le transport sont exdusivement exploi­tées par un chemin de fer de Fun de ces trois Etats. sont soumis au régime du trafic inté­rieur applicable å ce chemin de fer, lorsque Fexpéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, le revendique et que les lois et réglements d"aucun des Etats intéressés ne s'y opposent.


a)    om genomfartslinjen trafikeras uteslu­tande av en järnväg med säte i avsändnings-staten. eller

b)   om de berörda staterna eller järnvä­garna har enats om att inte betrakta beford­ringen som internationell.

§ 2. När en befordran sker mellan stationer i två grannstater eller mellan stationer i två stater i genomfart över en tredje stats områ­de, och de linjer på vilka befordringen utförs uteslutande trafikeras av en järnväg med säte i nägon av dessa tre stater, tillämpas de före­skrifter som gäller för denna järnvägs inrikes trafik, om avsändaren begär det och an­vänder motsvarande fraktsedel samt hinder mot detta inte möter på grund av lag eller annan författning i någon av de berörda sta­terna.


 


Artide 3

Obligation de transporter

§ I. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Rgles uniformes, tout transport de marchandises par wagons com-plets, pourvu que:

a)    Fexpéditeur se conforme aux Régles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs;

b)   le transport soit possible avec le person­nel et les moyens de transport normaux per-mettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;

c)    le transport ne soit pas empéché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

§2. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter les marchandises dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent Femploi de moyens spéciaux que si les gares concernées disposent de ces moyens.

§3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter que les marchandises dont le transport peut étre effectué sans délai; les prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice déterminent les cas ou les marchandises ne remplissant pas cette condition doivent étre prises provisoire-ment en dépöt.

§4. Lorsque Fautorité compétente a dé­cide que:


Artikd 3 Befordringsskyldighet

§ I. Järnvägen är skyldig att befordra så­dant gods som lämnas in som vagnslastgods i enlighet med de enhetliga rättsreglerna, un­der förutsättning att

a)    avsändaren rättar sig efter de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och tarifferna;

b)   befordringen kan genomföras med den personal och de normala transportmedel som svarar mot trafikens vanliga behov;

c)    befordringen inte hindras till följd av förhållanden som järnvägen inte kan undgå och som det inte ankommer på den att avhjäl­pa.

 

2.    Järnvägen är inte skyldig att ta emot gods, vars lastning, omlastning eller lossning kräver att särskild utrustning används, om de berörda stationerna saknar sädan utrustning.

3.    Järnvägen är endast skyldig att ta emot gods som kan befordras utan dröjsmål. De föreskrifter som gäller för avsändarstationen avgör i vilka fall gods som inte uppfyller detta villkor skall tas emot för tillfällig förvaring.

§4. Om en behörig myndighet har före­skrivit att


 


Prop. 1984/85:33


68


 


a)    le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie.

b)   certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition,

ces mesures doivent étre portées sans délai å la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.

§5. Les chemins de fer peuvent, d"un commun accord, concentrer le transport de marchandises. dans certains relations, sur des points frontiéres et sur des pays de transit déterminés.

Ces mesures sont communiquées ä FOffice central. Elles sont consignées par les che­mins de fer sur des listes spéciales, publiées dans la forme prévue pour les tarifs intema­tionaux et entrent en vigueur un mois apres la date de la communication ä FOffice central.

§6. Toute infraction commise par le che­min de fer å cet artide peut donner lieu å une action en reparation du dommage causé.


a)    trafiken varaktigt eller tillfälligt skall in­ställas eller inskränkas.

b)   vissa sändningar inte får befordras eller får befordras endast på vissa villkor,

skall allmänheten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall un­derrättajärnvägarna i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.

§5. Järnvägarna får sinsemellan komma överens om att i vissa förbindelser koncen­trera godsbefordringen till bestämda gräns-övergångspunkter och genomfartsländer.

Sädana åtgärder skall meddelas till central­byrån. De skall av järnvägarna tas upp i sär­skilda listor, offentliggöras på samma sätt som de internationella tarifferna och träda i kraft en månad efter den dag då centralbyrån underrättades.

§6. Om en järnväg åsidosätter någon be­stämmelse i denna artikel, kan järnvägen för­pliktas ersätta den skada som uppkommer härigenom.


 


Artide 4

Objets exclus du transport Sont exclus du transport:

a)    les objets dont le transport est interdit, ne fflt-ce que sur Fun des territoires å par­courir;

b)   les objets dont le transport est réserve å Fadministration des postes, ne fut-ce que sur Fun des territoires å parcourir;

c)    les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement, ne se préte-raient pas au transport demande, en raison des installations ou du materiel, ne fut-ce que de Fun des chemins de fer ä emprunter;

d)    les matiéres et objets exclus du trans­
port en vertu du Réglement concernant le
transport intemational ferroviaire des mar­
chandises dangereuses (RID), Annexe I aux
Régles uniformes, sous réserve des déroga­
tions prévues å Farticle 5, § 2.


Artikel 4

Föremål som inle befordras Befordran sker inte av:

a)    föremål vars befordran är förbjuden, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

b)   föremål vars befordran är förbehållen postverket, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka beford­ringen skulle ha ägt rum;

c)    föremål som på grund av omfång, vikt eller beskaffenhet inte lämpar sig för den be­gärda befordringen med hänsyn till järnvägar­nas anläggningar eller utmstning, även om detta är fallet endast i fråga om en av de järnvägar som skulle ha utfört befordringen;

d)    ämnen och föremål som enligt regle­
mentet om internationell järnvägsbefordran
av farligt gods (RID), bilaga I till de enhetliga
rättsreglerna, inte får befordras, dock inte om
annat följer av artikel 5 § 2.


 


Prop. 1984/85:33


69


 


Artide 5

Objets admis au transport sous condition

§ I. Sont admis au transport sous condi­tion :

a)    les matiéres et objets admis au transport aux conditions du RID ou des accords et des clauses tarifaires prévus au § 2;

b)   les transport funéraires, les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, les animaux vivants, les envois dont le transport présente des difficultés particu­liéres en raison de leurs dimensions, de leur masse ou de leur conditionnement; aux con­ditions des dispositions complémentaires; celles-ci peuvent déroger aux Régles uni­formes.

Les animaux vivants doivent étre accom­pagnés d'un convoyeur fourni par Fexpédi­teur. Un convoyeur n'est toutefois pas exigé lorsque cela est prévu dans les tarifs intema­tionaux ou lorsque les chemins de fer partici­pant au transport y ont renoncé ä la demande de Fexpéditeur; dans ce cas, sauf convention contraire, le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité pour toute perte ou avarie qui résulte d'un risque que Fescorte avait pour but d'éviter.

§ 2. Deux ou plusieurs Etats, par des ac­cords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des clauses tarifaires, peuvent convenir des conditions auxquelles doivent satisfaire certaines matiéres ou certains objets exclus de transport par le RID, pour étre néanmoins admis.

Les Etats ou les chemins de fer peuvent, dans les mémes formes, rendre moins rigo-reuses les conditions d'admission prévues par le RID.

Ces accords et clauses tarifaires doivent étre publiés et communiqués ä FOffice cen­tral, qui les notifie aux Etats.


Artikel 5

Föremål som tas emot till befordran på vissa villkor

S 1. Befordran sker på vissa villkor i föl­jande fall:

a)    ämnen och föremål tas emot till beford­ran pä de villkor som föreskrivs i RID eller i sådana överenskommelser eller tariffbestäm­melser som avses i § 2;

b)   lik, järnvägsfordon som rullar på egna hjul, levande djur och föremål vars befordran är förenad med särskilda svårigheter på grund av föremålets omfång, vikt eller be­skaffenhet las emot till befordran på de vill­kor som anges i tilläggsbestämmelserna; så­dana villkor fär avvika från de enhetliga rätts­reglerna.

Levande djur skall åtföljas av en skötare som avsändaren ställer till förfogande. Nägon skötare behövs dock inte, när del medges i de internationella tarifferna eller när de järnvä­gar som deltar i befordringen har avstått frän kravet på skötare på avsändarens begäran. I ett sådant fall är järnvägen, om inle annat har avtalats, fri från ansvarighet för förlust eller skada som uppkommer till följd av den fara som skulle avvärjas genom att en skötare följ­de med.

§ 2. Två eller flera stater kan genom avtal och två eller flera järnvägar kan genom tariff-bestämmelser komma överens om vilka vill­kor som vissa ämnen eller föremål måste uppfylla för att de skall tas emot tUl beford­ran, trots att de enligt RID är uteslutna från befordran.

Staterna eller järnvägarna kan på samma sätt föreskriva lindrigare villkor för att gods skall tas emot till befordran än de som anges i RID.

Dessa avtal och tariffbestämmelser skall offentliggöras och meddelas till centralbyrån, som skall underrätta staterna om dem.


 


Artide 6

Tarifs. Accords particuliers

§ 1. Le prix de transport et les frais acces­soires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigeur et dument publiés dans


Artikel 6

Tariffer. Särskilda överenskommelser

§ I. Frakten och filläggsavgifterna skall beräknas enligt de tariffer som gäller och är vederbörligen offentliggjorda i varje stat vid


 


Prop. 1984/85:33


70


 


chaque Etat, valables au moment de la con-clusion du contrat de transport, méme si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.

§ 2. Les tarifs doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les elements nécassaires au cal­cul du prix de transport et des frais acces­soires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions de tarifs ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le pré­voient expressément.

§ 3. Les tarifs doivent étre appliqués ä tous aux mémes conditions.

§ 4. Les chemins de fer peuvent condure des accords particuliers comportant des ré­ductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure oö des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

Des réductions des prix ou d'autres avan­tages peuvent étre accordés pour le service du chemin de fer, pour la service des admini­strations publiques ou pour des ceuvres de bienfaisance.

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxiéme alinéa n'est pas obligatoire.

§ 5. Les tarifs intemationaux peuvent étre dédarés obligatoirement applicables en trafic intemational, ä Fexdusion des tarifs inté-rieurs.

L'application d'un tarif intemational peut étre subordonnée ä sa revendication expresse dans la lettre de voiture.

§ 6. Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés comme dument publiés au moment oö le chemin de fer en met tous les détails å la disposition des usagers.

La publication des tarifs intemationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participient ä ces tarifs comme réseau de départ ou de destination.

§ 7. Les majorations de prix des tarifs in­temationaux et autres dispositions qui au­raient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus töt quinze jours apres leur publication, suaf dans les cas suivants:


den tidpunkt då befordringsavtalet slöts, även om frakten beräknas sårskilt för olika delsträckor.

§ 2. 1 tarifferna skall tas upp alla de sär­skilda villkor som skall tillämpas på beford­ringen och särskilt de uppgifter som behövs för beräkning av frakten och tilläggsavgifter samt, i förekommande fall, villkoren för om­räkning till annan valuta.

Villkoren i tarifferna får avvika från de en­hetliga rättsreglerna endast när dessa ut­tryckligen medger det.

§ 3. Tarifferna skall tillämpas gentemot alla pä samma villkor.

§ 4. Järnvägarna får träffa särskilda över­enskommelser som medför fraktnedsältning-ar eller andra förmåner, iden mån jämförbara kategorier av transportkunder erbjuds likvär­diga villkor.

Fraktnedsättningar och andra förmåner får medges för järnvägsförvaltningen och den of­fentliga förvaltningen samt för välgörande än­damål.

Åtgärder som har vidtagits med stöd av första eller andra stycket behöver inte offent­liggöras.

§ 5. De internationella tarifferna kan för­klaras vara obligatoriskt tillämpliga i interna-fionell trafik så att de nationella tarifferna inte får tillämpas.

Tillämpningen av en internationell tariff kan göras beroende av att det i fraktsedeln uttryckligen begärs att den skall tillämpas.

§ 6. Tarifferna och ändringar i dem anses vara vederbörligen offentliggjorda så snart järnvägen har gjort dem tillgängliga i sin hel­het för transportkunderna.

En internationell tariff behöver offentlig­göras endast i de stater vilkas järnvägar del­tar i tariffen som avgångs- eller bestämmelse­järnväg.

§ 7. Frakthöjningar och andra ändringar som innebär en skärpning av befordringsvill-koren i tariffen träder i kraft tidigast femton dagar efter det att de har offentliggjorts, utom i följande fall:


 


Prop. 1984/85:33


71


 


a)    si un tarif intemational prévoit Fexten-sion d'un tarif intérieur au parcours total, les délais de publication de ce tarif intérieur sont applicables;

b)   si les majorations des prix d'un tarif intemational sont consécutives ä un reléve-ment general des prix des tarifs intérieurs d'un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication, ä condition que Fadaptation des prix du tarif intemational qu'entraine ce relévement aU été annoncée au moins quinze jours å l'a-vance; cette annonce ne peut toutefois pas étre antériure å la date de la publication du relévement des prix des tarifs intérieurs en cause;

c)    si les prix de transport et frais acces­soires prévus dans les tarifs intemationaux doivent étre modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs mani­festes doivent étre rectifiées, ces modifica­tions et rectifications entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

§ 8. Dans les Etats ou il n'existe pas d'obl-igation de publier certains tarifs, ni de les appliquer ä tous les usagers aux mémes con-diUons, les dispositions de cet artide ne font pas régle dans la mesure ou elles comportent une telle obligation.

§ 9. Le chemin de fer ne peut percevoir, en sus du prix de transport et des frais acces­soires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par lui. Ces dépenses doivent étre dument constatées et décomptées ä part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont été fournies par des piéces jointes å la lettre de voiture et si le paiement des dépenses correspondantes incombe å Fexpéditeur, ces piéces ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises ä Fexpéditeur avec le compte de frais mentionné ä Farticle 15, § 7.


a)    om en internationell tariff förutsätter att en nationell tariff skall gälla för hela beford-ringssträckan, skall den nationella tariffens frister för offentliggörande tillämpas;

b)   om frakthöjningar i en internationell ta­riff följer av en allmän höjning av priserna i en deltagande järnvägs nationella tariffer, träder de i kraft dagen efter den dag dä de har offenliggjorts, förutsatt att den anpassning av priserna i den internationella tariffen som den nationella höjningen föranleder har tillkänna­getts minst femton dagar i förväg; tillkännagi­vandet får dock inte ske tidigare än den dag då frakthöjningarna i den ifrågavarande na­tionella tariffen offentliggjordes;

c)    om frakterna eller tilläggsavgifterna i de internationella tarifferna skall ändras till följd av ändrade växelkurser eller rättas på grund av ett uppenbart fel i tariffen, träder ändring­en eller rättelsen i kraft dagen efter den dag då den har offentliggjorts.

§ 8. I de stater där det inte föreligger skyl­dighet att offentliggöra vissa tariffer och inte heller skyldighet att tillämpa dem gentemot alla transportkunder på samma villkor gäller bestämmelserna i denna artikel inte i den män de medför en sådan skyldighet.

§ 9. Järnvägen får inte utöver den frakt och de Ulläggsavgifter som anges i tarifferna ta ut någon annan ersättning än för sina ut­lägg. Utläggen skall behörigen styrkas och föras upp särskilt pä fraktsedeln med alla ve­rifikationer som behövs. När dessa verifika­tioner har fogats till fraktsedeln och det ålig­ger avsändaren att betala utläggen, skall veri­fikationerna inte lämnas ut med fraktsedeln till mottagaren utan återställas till avsändaren med den kostnadsavräkning som avses i arti­kel 15 § 7.


 


Artide 7

Unité de compte. Cours de conversion ou

d'acceptation des monnaies

§ I. L'unité de compte prévue par les Ré­gles uniformes est le Droit de tirage special tel que défini par le Fonds Monétaire Interna­tional.


Artikel 7

Beräkningsenhet.   Valutakurser vid omräk­ning eller växling

§ I. Med beräkningsenheter avses i de en­hetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valuta­fonden.


 


Prop. 1984/85:33


72


 


La valeur. en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d"évalution appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres operations et transactions.

§ 2. La valeur. en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la fason déterminée par cet Etat.

Ce calcul doit exprimer en monnaie natio­nale une valeur reelle aussi proche que possi­ble de celle qui résulterait de FappUcation du § I.

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d"appliquer le § I ou le § 2. Funité de compte prévue par les Régles uni­formes est considérée comme étant égale å trois francs or.

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0.900.

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur reelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de FappUcation du § I.

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui sui­vent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu"un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport å Funi­té de compte, communiquent å FOffice cen­tral leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les resultats de la conversion confor­mément au § 3.

L'Office central notifie ces informations aux Etats.

§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

a)   il effectué la conversion de sommes ex­primées en unités monétaires étrangéres, payables en monnaie du pays (cours de con­version):

b)  il accepte en paiement des monnaies étrangéres (cours d'acceptation).


Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafon­den, bestämmas enligt den beräkningsmetod som valutafonden tillämpar för sin verksam­het och sina transaktioner.

§ 2. Värdet av en stats nationella mynt ut­tryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som be­stäms av den staten.

Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt över­ensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § I.

§ 3. För en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att § 1 eller § 2 tillämpas, anses den beräkningsenhet som anges i de enhetliga rättsreglerna motsvara tre guldfrancs.

En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet.

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § I.

§ 4. Inom tre månader från det att fördra­get har trätt i kraft och varje gäng som beräk­ningsmetoden ändras eller värdet av en stats mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, skall den berörda staten underrätta central­byrån om den beräkningsmetod enligt § 2 som staten tillämpar resp. resultatet av om­räkningen enligt § 3.

Centralbyrån skall delge staterna dessa upplysningar.

§ 5. Järnvägen skall offentliggöra de kurser till vilka:

a)   den omräknar belopp som är uttryckta i utländskt mynt, när de skall betalas i landets mynt (omräkningskurs);

b)  den tar emot betalning i utländskt mynt (mottagningskurs).


 


Prop. 1984/85:33


73


 


Artide 8

Dispositions spéciales a certains transports

§ I. Pour le transport des wagons de parti­culiers, des dispositions spéciales sont pré­vues par le Réglement concernant le trans­port intemational ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe 11 aux Régles uni­formes.

§ 2. Pour le transport des conteneurs. des dispositions spéciales sont prévues par le Réglement concernant le transport intema­tional ferroviaire des conteneurs (RICo), An­nexe 111 aux Régles uniformes.

§ 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent, par des clauses tari­faires, convenir de dispositions spéciales conformes au Réglement concernant le trans­port intemational ferroviaire des colis ex­press (RIEx), Annexe IV aux Régles uni­formes.

§ 4. Deux ou plusieurs Etats, par des ac­cords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des dispositions complémentaires ou des clauses tarifaires, peuvent convenir de condi­tions dérogeant aux Régles uniformes pour les transport concernant:

a)   les envois avec document de transport négociable,

b)  les envois ä ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture,

c)   les envois de journaux,

d)   les envois destinés aux foires ou exposi­
tions,

e)   les envois d'agrés de chargement et de
moyens de protection contre la chaleur et le
froid pour les marchandises transportées,

O les envois effectués, sur tout ou partie du parcours, sous le couvert de lettres de voi­ture ne servant pas de document de taxation et de facturation,

g) les envois effectués sous le couvert d'un instrument servant ä la transmission automa-tique des données.


Artikels

Särskilda hestäninwlser för vissa befordring­ar

§ I. Särskilda bestämmelserom befordran av privatvagnar finns i reglementet om inter­nationell järnvägsbefordran för privatvagnar (RIP). bilaga II till de enhetliga rättsreglerna.

§ 2. Särskilda bestämmelser om befordran av containrar finns i reglementet om interna­tionell järnvägsbefordran av containrar (RICo), bilaga III till de enhetliga rättsreg­lerna.

§ 3. Järnvägarna kan komma överens om särskilda bestämmelser om befordran av ex­pressgods genom tariffbestämmelser i enlig­het med reglementet om internationell järn­vägsbefordran av expressgods (RIEx), bilaga IV till de enhetliga rättsreglerna.

§ 4. Två eller flera stater kan i avtal och två eller flera järnvägar kan genom tilläggs­bestämmelser eller tariffbestämmelser kom­ma överens om villkor som avviker från de enhetliga rättsreglerna för befordran av

a)   försändelser med transporthandlingar som får överlåtas,

b)  försändelser som får lämnas ut endast mot att fraktsedelsdubbletten lämnas tillba­ka,

c)   tidningsförsändelser,

d)   försändelser som är avsedda för mässor
eller utställningar,

e)   försändelser med lastningsanordningar
och anordningar för att skydda det transpor­
terade godset mot värme eller kyla,

O försändelser som för hela eller en del av befordringssträckan befordras med en frakt­sedel som inte utgör underlag för fraktbe­räkning och debitering.

g) försändelser med en transporthandling som utnyttjas för automatisk dataöverföring.


 


Prop. 1984/85:33


74


 


Artide 9

Dispositions complémentaires

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour Fexécu­tion des Régles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2. Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et réglements de chaque Etat. Les dispositions complémen­taires et leur mise en vigueur sont communi­quées å FOffice central.


Artikel 9 Tilläggsbestämmelser

§ 1. Två eller flera stater eller två eller fle­ra järnvägar fär utfärda tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreg­lerna. En tilläggsbestämmelse får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast om det är uttryckligen medgivet i dessa.

§ 2. Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft och offentliggörs i den ordning som före­skrivs i lag eller annan författning i varje stat. Centralbyrån skall underrättas om tilläggsbe­stämmelsernas innehåll och ikraftträdande.


 


Artide 10 Droit national

§ I. A défaut de stipulations dans les Ré­gles uniformes, les dispositions complémen­taires et les tarifs intemationaux, le droit na­tional est applicable.

§ 2. On entend par droit national le droit de FEtat ou Fayant droit fait valoir ses droits, y compris les régles relatives aux conflits de lois.


Artikd 10 Nationell rätt

§ I. Om bestämmelser saknas i de enhet­liga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna, är nationell rätt tillämplig.

§ 2. Med nationell rätt förstås rättsord­ningen - däri inbegripet dess lagvalsregler -i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande.


 


TITRE II

CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CON­TRAT DE TRANSPORT

Artide 11

Conclusion du contrat de transport

§ I. Le contrat de transport est condu dés que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L'acceptation est constatée par Fapposition sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur chaque feuille complémen-taire, du timbre de la gare expéditrice ou de Findication de la machine comptable, portant la date de FacceptaUon.

§ 2. Le traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement apres la remise au transport de la totalité de la marchandise fai­sant Fobjet de la lettre de voiture et, dans la mesure ou les prescriptions en vigueur å la gare expéditrice le prévoient, le paiement des frais que Fexpéditeur prend ä sa charge ou le


AVDELNING II

INGÅENDE OCH FULLGÖRANDE AV BE­FORDRINGSAVTALET

Artikd II Befordringsavtalels tillkomst

§ I. Ett befordringsavtal är slutet så snart avsändningsjärnvägen har tagit emot godset jämte fraktsedeln till befordran. Mottagandet erkänns genom att fraktsedeln och, i före­kommande fall, varje tilläggsblad förses med avsändningsstationens stämpel eller maski­nell kvittering med uppgift om dagen för mot­tagandet.

§ 2. Erkännandet enligt § I skall ske ome­delbart efter det att allt gods som fraktsedeln avser har lämnats till befordran och, i den män det föreskrivs i de bestämmelser som gäller för avsändningsstationen, avsändaren har betalat de belopp som belöper pä honom eller har deponerat ett garantibelopp enligt


 


Prop. 1984/85:33


75


 


dépöt d'une garantie conformément ä Farti­de 15,§ 7. Ledit traitement doit avoir lieu en présence de Fexpéditeur si celui-ci le de­mande.

§ 3. Apres Fapposition du timbre ou de Findication de la machine comptable, la lettre de voiture fait preuve de la conclusion et du contenu du contract de transport.

§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les mar­chandises dont le chargement incombe ä Fex­péditeur en vertu des tarifs ou des conven­tions entré celui-ci et le chemin de fer, lors­que de telles conventions sont autorisées å la gare expéditrice, les inscriptions portées sur la lettre de voiture relative ä la masse de la marchandise ou au nombre des colis ne font preuve contre le chemin de fer que si ce der­nier a vérifié cette masse ou ce nombre et Fa constaté sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces inscriptions peuvent étre prou-vées par d'autres moyens.

S'il est evident qu'aucun manque effectif ne correspond å la différence de masse ou de nombre des colis par rapport aux inscriptions portées sur la lettre de voiture, celles-ci ne font pas preuve contre le chemin de fer. II en est notamment ainsi lorsque le wagon est re­mis au destinataire avec des sceaux d'origine intacts.

§ 5. Le chemin de fer doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture, par Fapposi­tion du timbre ä date ou de Findication de la machine comptable, la reception de la mar­chandise et la date de Facceplation au trans­port, avant de restituer ce duplicata ä Fexpé­diteur.

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant la marchandise, ni d'un connaissement.


artikel 15 § 7. Erkännandet skall ske i närva­ro av avsändaren, om han begär det.

§ 3. När fraktsedeln har försetts med stäm­pel eller maskinell kvittering, utgör den bevis om att befordringsavtalet är slutet och om dess innehåll.

§ 4. I fråga om gods, som det åligger av­sändaren att lasta enligt tarifferna eller en överenskommelse mellan honom och järnvä­gen som är tilläten pä avsändningsstationen, utgör dock de uppgifter om godsets vikt eller antalet kollin som har antecknats i fraktse­deln bevis mot järnvägen endast om denna har kontrollerat vikten eller antalet kollin och detta har antecknats på fraktsedeln. I före­kommande fall kan uppgifterna styrkas på något annat sätt.

Om det är uppenbart att den skillnad som föreligger mellan den faktiska vikten eller det faktiska antalet kollin och de uppgifter som har antecknats i fraktsedeln inte motsvaras av någon verklig skillnad, utgör dessa anteck­ningar inte något bevis mot jämvägen. Fram­för allt är detta fallet när vagnen lämnas ut till mottagaren med obrutna ursprungsplombe-ringar.

§ 5. Innan fraktsedelsdubbletten lämnas tillbaka till avsändaren, är järnvägen skyldig att genom datumstämpel eller maskinell kvittering på fraktsedelsdubbletten intyga att godset har tagits emot och dagen dä det togs emot till befordran.

Denna dubblett är inte likvärdig vare sig med den fraktsedel som följer med godset eller med konossement.


 


Artide 12 Lettre de voiture

§ 1. L'expéditeur doit presenter une lettre de voiture dument remplie.

Une lettre de voiture doit étre établie pour chaque envoi. Une méme lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon. Les dispositions complémentaires peuvent déroger ä ces régles.


Artikd 12 Fraktsedeln

§ 1. Avsändaren skall lämna en fraktsedel som är rätt ifylld.

En fraktsedel skall upprättas för varje sändning. Samma fraktsedel kan avse endast en enda vagnslast. I tilläggsbestämmelserna får göras avvikelser från dessa regler.


 


Prop. 1984/85:33


76


 


§ 2. Les chemins de fer fixent, pour la pe­tite vitesse et pour la grande vitesse, le mo-déle uniforme de lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour Fexpéditeur.

Le choix de la lettre de voiture par Fexpé­diteur indique si la marchandise est å trans­porter en petite ou en grande vitesse. La de­mande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur une autre partie n'est pas admise, sauf accord entré tous les chemins de fer intéressés.

Pour certains trafics, notamment entré pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire. dans les tarifs, Femploi d'une lettre de voiture de modéle simplifié.

§ 3. La lettre de voiture doit étre imprimée dans deux ou éventuellement trois langues, dont Fune au moins doit étre choisie parmi les langues de travail de FOrganisation.

Les tarifs intemationaux peuvent déter­miner la langue dans laquelle doivent étre rédigées les inscriptions portées sur la lettre de voiture par Fexpéditeur. A défaut, elles doivent Fétre dans une des langues officielles de FEtat de départ et une traduction dans une des langues de travail de FOrganisation doit étre jointe, ä moins que les inscriptions ne soient rédigées dans une de ces langues.

Les inscriptions portées sur la lettre de voiture par Fexpéditeur doivent étre rédigées en caractéres latins, sauf dérogations prévues par les dispositions complémentaires ou les tarifs intemationaux.


§ 2. Järnvägarna skall fastställa fraktse­delsblanketter för fraktgods och för ilgods. De skall omfatta en dubblett för avsändaren.

Genom avsändarens val av fraktsedel anges om godset skall befordras som frakt­gods eller som ilgods. En begäran om ilgods-befordran på en del av befordringssträckan och om fraktgodsbefordran på en annan del av sträckan är inte tillåten, om inte samtliga berörda järnvägar har medgett det.

För viss trafik, särskilt mellan grannländer, får järnvägarna i tarifferna föreskriva att en förenklad fraktsedel skall användas.

§ 3. Fraktsedeln skall tryckas pä två eller eventuelU tre språk, av vilka minst ett skall vara något av organisationens arbetsspråk.

I de internationella tarifferna får föreskri­vas på vilket språk avsändaren skall avfatta de uppgifter som han för in i fraktsedeln. Har någon sådan föreskrift inte meddelats, skaU uppgifterna avfattas på ett av avsändnings-landets officiella språk, varvid en översätt­ning till ett av organisationens arbetsspråk skall bifogas, om uppgifterna inte är avfat­tade på något av dessa.

De uppgifter som avsändaren för in i frakt­sedeln skall skrivas med latinska bokstäver, om inte undantag härifrån medges i tilläggs­bestämmelserna eller de internationella tarif­ferna.


 


Artide 13

Teneur de la lettre de voiture

§ I. La lettre de voiture doit obligatoire­ment comporter:

a)    la désignation de la gare destinataire;

b)   le nom et Fadresse du destinataire; une seule personne physique ou autre sujet de droit doit étre inscrit comme destinataire;

c)    la désignation de la marchandise;

d)    la masse ou, å défaut, une indication
analogue conforme aux prescriptions en vi­
gueur å la gare expéditrice;

e)    le nombre de colis et la description de
Femballage, pour les envois de détail et pour
les wagons complets comportant un ou plu­
sieurs elements de chargement expédiés en


Artikel 13 Fraktsedelns innehåll

§ I. Fraktsedeln skall alltid innehålla upp­gift om:

a)    bestämmelsestationen;

b)   mottagarens namn och adress; som mottagare skall anges en enda fysisk person eller ett enda annat rättssubjekt;

c)    en beskrivning av godset;

d)    vikten eller, om denna inte anges, en
motsvarande uppgift enligt de föreskrifter
som gäller för avsändningsstationen;

e)    antalet kollin och förpackningens art
(kollislag), för styckegods samt för kompletta
vagnslaster när dessa innehåller en eller flera
lastenheter som befordras i kombinerad jäm-


 


Prop. 1984/85:33


77


 


trafic fer-mer et devant étre transbordés;

O le numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare. pour les marchandises dont le chargement incombe ä Fexpéditeur:

g) Fénumération détaillée des piéces re-quises par les douanes ou d'autres autorités administratives, jointes å la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues å la disposi­tion du chemin de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité:

h) le nom et Fadresse de Fexpéditeur: une seule personne physique ou autre sujet de droit doit étre inscrit comme expéditeur: si les prescriptions en vigueur ä la gare expédi­trice Fexigent, Fexpéditeur doit ajouter ä son nom et ä son adresse sa signature manuscrite. imprimée ou apposée au moyen d"un timbre.

Les prescriptions en vigueur å la gare ex­péditrice déterminent, pour Fensemble du parcours. les notions de « wagon complet » et d'« envoi de détail ».

§ 2. La lettre de voiture doit, s'il y a lieu, contenir toutes les autres inscriptions pré­vues par les Régles uniformes. Elle ne peut comporter d"autres inscriptions que si elles sont imposées ou admises par les lois et rég­lements d'un Etat, les dispositions complé­mentaires ou les tarifs, et ne sont pas con-traires aux Régles uniformes.

§ 3. Toutefois, Fexpéditeur peut insérer dans Femplacement de la lettre de voiture réserve å cet effet, mais å titre d'information pour le destinataire. des indications qui se rapportent ä Fenvoi, sans qu'il en résulte ni obligation, ni responsabilité pour le chemin de fer.

§ 4. II est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres documents ou d'y joindre d'autres piéces que ceux qui sont pre-scrits ou admis par les Régles uniformes, les dispositions complémentaires ou les tarifs.


vägs- och sjötrafik och som skall omlastas:

O vagnsnummer och för privatvagnar dessutom vagnens egenvikt i fråga om gods som det åligger avsändaren att lasta;

g) en noggrann förteckning över sådana handlingar som krävs av tullmyndigheter el­ler andra förvaltningsmyndigheter och som år fogade vid fraktsedeln eller uppges stå till järnvägens förfogande pä en angiven station, hos en tullkammare eller hos någon annan myndighet;

h) avsändarens namn och adress; som av­sändare skall anges en enda fysisk person eller ett enda annat rättssubjekt: om det krävs enligt de föreskrifter som gäller för av­sändningsstationen. skall avsändaren till upp­giften om namn och adress foga även sin namnteckning, handskriven, tryckt eller stämplad.

De föreskrifter som gäller för avsändnings­stationen avgör för hela befordringssträckan om sändningen skall anses utgöra "hel vagns­last" eller "styckegods".

§ 2. Fraktsedeln skall, i förekommande fall, dessutom innehålla sädana uppgifter som anges i de enhetliga rättsreglerna. Andra upp­gifter får föras in endast om de är föreskrivna eller tillåtna enligt lag eller annan författning i nägon stat. i tilläggsbestämmelserna eller i tarifferna och inte strider mot de enhetliga rättsreglerna.

§ 3. Avsändaren får dock pä den plats i fraktsedeln som är avsedd för upplysningar till mottagaren föra in uppgifter som rör sänd­ningen, utan att detta medför vare sig skyl­digheter eller ansvarighet för järnvägen.

§ 4. Det är förbjudet att ersätta fraktsedeln med andra handlingar eller att till denna foga andra dokument än sådana som är föreskriv­na eller tillåtna enligt de enhetliga rättsreg­lerna, tilläggsbestämmelserna eller tarifferna.


 


Artide 14

Itinéraire et tarijs applicables

§ I. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, Fitinéraire ä suivre, en le jalonnant par des points frontiéres ou par des


Artikel 14

Befordringsvägar och tillämpUga tariffer

§ I. Avsändaren kan i fraktsedeln före­skriva befordringsvägen genom att ange gränsövergångspunkter eller gränsstationer


 


Prop. 1984/85:33


78


 


gares frontiéres et, le cas échéant, par des gares de transit entré chemins de fer. II ne peut prescrire que des points frontiéres et des gares frontiéres ouverts au trafic dans la rela­tion considérée.

§ 2. Sont assimilées å une prescription d'itinéraire:

a)    la désignation des gares oö doivent s'ef-fectuer les formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives, ainsi que celle des gares oö des soins spéciaux doivent étre donnés ä la marchandise (soins ä donner aux animaux, reglasage, etc);

b)   la désignation des tarifs ä appliquer, si elle suffit ä déterminer les gares entré les­quelles les tarifs revendiqués doivent étre appliqués;

c)    Findication du paiement de tout ou par­tie des frais jusqu'ä X (X désignant nommé-ment le point oö se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes).

§ 3. Le chemin de fer ne peut, hors les cas vises ä Farticle 3, §§ 4 et 5 et ä Farticle 33, § 1, effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par Fexpéditeur qu'å la double condition :

a)    que les formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administra­tives, ainsi que les soins spéciaux ä donner ä la marchandise, aient toujours lieu aux gf.res désignées par Fexpéditeurs;

b)   que les frais et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais et aux délais calculés selon Fitinéraire prescrit par Fexpé­diteur.

La lettre a) ne s'appliqué pas aux envois de détail si un des chemins de fer participant au transport ne peut respecter Fitinéraire choisi par Fexpéditeur en raison des prescriptions d'itinéraire résultant de son organisation des transports intemationaux d'envois de détail.

§ 4. Sous réserve du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés selon Fitiné­raire prescrit par Fexpéditeur ou, å défaut, selon Fitinéraire que le chemin de fer a choisi.


och i förekommande fall stationer för transit mellan järnvägar. Han får dock inte föreskri­va andra gränsövergångspunkter eller gräns­stationer än sådana som är öppna för trafik i den förbindelse som det är fråga om.

§ 2. Med föreskrifter om befordringsväg likställs

a)    uppgifter om stationer där åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvalt­ningsmyndigheter skall fullgöras samt upp­gifter om stationer där särskild vård skall äg­nas godset (vård av levande djur. omisning osv.);

b)   uppgifter om de tariffer som skall tilläm­pas, om dessa uppgifter är tillräckliga för att bestämma de stationer mellan vilka de be­gärda tarifferna skall tillämpas;

c)    anvisningar om betalning av alla kostna­der eller del av kostnaderna till X (där X är namnet på en fraktberäkningssnittpunkt mel­lan grannländer).

§ 3. Bortsett frän de fall som anges i arti­kel 3 §§ 4 och 5 samt i artikel 33 § I får järnvägen utföra befordringen över en annan befordringsväg än den som har föreskrivits av avsändaren endast under den dubbla för­utsättningen

a)    att de åtgärder som krävs av tullmyn­digheter eller andra förvaltningsmyndigheter och den särskilda vård som skall ägnas god­set alltid fullgörs på de stationer som har angetts av avsändaren;

b)   att kostnadema inte blir större och le­veransfristerna inte blir längre än för den be­fordringsväg som har föreskrivits av avsän­daren.

Vad som anges under a) är inte tillämpligt på styckegods, om någon av de järnvägar som deltar i befordringen inte kan följa den befordringväg som har valts av avsändaren på grund av sädana bestämmelser om beford­ringsväg som är föranledda av det sätt på vilket denna järnvägs befordran av stycke­gods i internationell trafik är organiserad.

§ 4. Om inte annat följer av § 3, beräknas kostnaderna och leveransfristerna efter den befordringsväg som har föreskrivits av av­sändaren eller, om nägon sådan föreskrift inte finns, efter den väg som järnvägen har vaU.


 


Prop. 1984/85:33


79


 


§ 5. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs ä appliquer. Le chemin de fer doit appliquer ces tarifs si les conditions mises ä leur application sont rem-plies.

§ 6. Si les indications de Fexpéditeur ne suffisent pas ä déterminer Fitinéraire ou les tarifs ä appliquer ou si certaines de ces indi­cations sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir Fitinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour Fexpédi­teur.

§ 7. Le chemin de fer n'est responsable du dommage résultant du choix effectué confor­mément au § 6 qu'en cas de dol ou de faute lourde.

§ 8. S'il existe un tarif intemational depuis la gare expéditrice jusqu'ä la gare destina­taire et si, ä défaut d'indications suffisantes de Fexpéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il doit rembourser ä Fayant droit, sur sa demande, la différence entré le prix de transport ainsi appliqué et celui qu'aurait donné, sur le méme parcours, la soudure d'autres tarifs, lorsque cette différence ex­céde 4 unités de compte par lettre de voiture.

II en est de méme si, å défaut d'indications suffisantes de Fexpéditeur, le chemin de fer a appliqué la soudure des tarifs alors qu'il exis­te un tarif intemational plus avantageux quant au prix. toutes autres conditions étant par ailleurs identiques.


§ 5. Avsändaren får i fraktsedeln föreskri­va vilka tariffer som skall tillämpas. Järnvä­gen är skyldig att tillämpa dessa tariffer, om villkoren för deras tillämpning är uppfyllda.

§ 6. Om avsändarens uppgifter inte är till­räckliga för att befordringsvägen eller de ta­riffer som skall tillämpas skall kunna bestäm­mas eller om vissa av dessa uppgifter är oför­enliga, skall järnvägen välja den väg eller de tariffer som järnvägen anser vara förmånli­gast för avsändaren.

§ 7. Järnvägen är ansvarig för skada som uppstår till följd av ett val enligt § 6 endast om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

§ 8. Om det finns en internationell tariff frän avsändnings- till bestämmelsestationen och om järnvägen har tillämpat denna tariff på grund av att avsändaren inte har lämnat tillräckliga uppgifter, är järnvägen skyldig att pä begäran av den berättigade till denne beta­la tillbaka skillnaden mellan den sålunda be­räknade frakten och den frakt som skulle ha utgått för samma befordringssträcka enligt andra tariffer, när skillnaden per fraktsedel överstiger fyra beräkningsenheter.

Detsamma gäller, om järnvägen i brist på tillräckliga uppgifter frän avsändaren har ställt samman tariffer vid fraktberäkningen i stället för att tillämpa en genomgående inter­nationell tariff som ger lägre frakt under i övrigt lika förutsättningar.


 


Artide 15 Paiement des frais

§ I. Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenani å partir de Facceplation au trans­port jusqu'ä la livraison) sont payés soit par l'expéditeur, soit par le destinataire, confor­mément aux disposUions ci-dessous.

Pour FappUcation de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport les droits qui, d'aprés le tarif applicable, doivent étre ajoutés aux prix résultant des barémes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.

§ 2. L'expéditeur qui prend å sa charge la totalité ou une partie des frais doit Findiquer


Artikd 15

Betalning av kostnaderna

§ 1. Kostnaderna (frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och andra kostnader som upp­kommer från det att godset tas emot till be­fordran till dess att det lämnas ut) skall beta­las av avsändaren eller mottagaren i enlighet med följande bestämmelser.

Vid tillämpning av dessa bestämmelser skall som frakt anses de avgifter som enligt den tillämpliga tariffen vid fraktberäkningen skall läggas samman med fraktsatserna enligt ordinarie tariffer eller undantagstariffer.

§ 2. En avsändare som åtar sig att betala kostnaderna helt eller delvis skall ange detta i


 


Prop. 1984/85:33


80


 


dans la lettre de voiture en utilisant Fune des

mentions suivantes: a) r «franco de port», s'il prend ä sa

charge uniquement le prix de transport;

T «franco de port y compris ...>>, s'il prend ä sa charge des frais en sus du prix de transport; il doit designer exactement ces frais; les adjonctions. qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant å partir de Faccepla­tion au transport jusqu'ä la livraison, ainsi que les sommes percues par les douanes ou d'autres autorités administratives, ne doi­vent pas avoir pour effet de diviser le mon­tant total d'une méme catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes å payer ä la douane. la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée); 3" «franco de port jusqu'ä X » (X désig­nant nommément le point oö se fait la sou­dure des tarifs des pays limitrophes), s'il prend ä sa charge le prix de transport jus-qu'ä X;

4° « franco de port y compris ... jusqu'ä X » (X désignant nommément le point oö se fait la soudure des tarifs des pays limi­trophes), s"il prend ä sa charge des frais en sus du prix de transport jusqu'ä X, å Fex­dusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent; les dispo­sitions du 2" sont applicables par analogie;

b)    «franco de tous frais » , s'il prend a sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais);

c)    «franco pour...», s'il prend ä sa charge une somme déterminée; sauf disposi­tions contraires dans les tarifs, cette somme doit étre exprimée dans la monnaie du pays de départ.

Les frais accessoires et autres frais qui, selon les prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice, doivent étre calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d'intérét ä la livraison prévue ä Farticle 16, § 2, sont toujours payés en totalité par Fexpéditeur en cas de paiement des frais selon a) 4°.

§ 3. Les tarifs intemationaux peuvent pre­scrire, en matiére de paiement des frais, Fem­ploi exdusif de certaines mentions indiquées au § 2 ou Femploi d'autres mentions.


fraktsedeln genom något av följande uttryck:

a) 1. "franko frakt", om han åtar sig att betala endast frakten,

2.    "franko frakt inklusive ...", om han åtar sig att betala vissa kostnader utöver frakten; dessa kostnader skall noggrant anges; sådana tillägg, som fär avse endast tilläggsavgifter eller andra avgifter som uppkommer från det att godset tas emot till befordran till dess att det lämnas ut saml de belopp som tas ut av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter, får inle medföra att del sammanlagda belopp som belöper på ett och samma kosinadsslag (t.ex. det sammanlagda beloppet av tullav­gifter och andra avgifter som skall betalas till tullmyndigheten; mervärdeskatt anses vara ett kostnadsslag för sig) delas upp,

3.    "franko frakt till X" (där X är namnet på en fraklberäkningssnitipunkt mellan grannländer), om han åtar sig att betala frakten till X,

4.    "franko frakt inklusive... till X" (där X är namnet på en fraktberäknings­snittpunkt mellan grannländer), om han åtar sig att betala kostnader utöver frakten till X med undanlag av alla kostnader som hänför sig till ett efterföljande land eller en efterföljande järnväg; bestämmelserna un­der 2. har motsvarande tillämpning;

 

b)    "franko alla kostnader", om han åtar sig att betala alla kostnader (frakt, tilläggsav­gifter, tullavgifter och andra avgifter);

c)    "franko ...", om han åtar sig att betala ett bestämt belopp; om inte annat föreskrivs i tarifferna, skall detla belopp anges i avsänd-ningslandets myntslag.

Tilläggsavgifter och andra kostnader som enligt de föreskrifter som gäller på avsänd­ningsstationen skall beräknas för hela den ifrågavarande sträckan saml sådana avgifter för deklaration av leveransintresse som avses i artikel 16 § 2 skall alltid i sin helhet erläggas av avsändaren, om betalning sker enligl a) 4.

§ 3. I fräga om betalning av kostnaderna fär i de internationella tarifferna föreskrivas att endast vissa av de uttryck som anges i § 2 får användas eller att andra uttryck skall an­vändas.


 


Prop. 1984/85:33


n


 


§ 4. Les frais que Fexpéditeur n'a pas pris a sa charge sont considérés comme mis å la charge du destinataire. Toutefois. les frais sont toujours å la charge de Fexpéditeur lors­que le destinataire n"a pas retiré la lettre de voiture. ni fait valoir ses droits conformé­ment ä Farticle 28. § 4. ni modifié le contrat de transport conformément a Farticle 31.

§ 5. Les frais accessoires. tels que droits de stationnement. de magasinage. de pesage. dont la perception résulte d"un fait imputable au destinataire ou dune demande quil a pré­sentée, sont toujours payés par lui.

§ 6. Le chemin de fer expéditeur peut exi­ger de Fexpéditeur 1'avance des frais lorsqu'il s"agit de marchandises qui. d'aprés son ap-préciation. som sujettes å prompte détériora-tion ou qui. ä cause de leur valeur minime ou de leur nature. ne lui garantissent pas suffi­samment le paiement des frais.

§ 7. Si le montant des frais que Fexpédi­teur prend å sa charge ne peut étre fixé exac­tement au moment de la remise au transport, ces frais sont portés sur un bulletin d'affran-chissement, qui doit faire Fobjet d'un régle­ment de compte avec Fexpéditeur au plus tärd trente jours apres Fexpiration du délai de livraison. Le chemin de fer peut exiger ä titre de garantie le dépöt contre regu d'une somme representant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d"aprés les indications du bulletin d"affranchissement est délivré å Fexpéditeur contre restitution du regu.

§ 8. La gare expéditrice doit spécifier, dans la lettre de voiture et dans le duplicata. les frais pergus en port payé. sauf si les pre­scriptions en vigueur ä ladite gare disposent que ces frais ne doivent étre spécifiés que dans le duplicata. Dans le cas prévu au § 7. ces frais ne doivent étre spécifiés ni dans la lettre de voiture. ni dans le duplicata.


§ 4. De kostnader som avsändaren inte har åtagit sig att betala skall anses åvila motta­garen. Kostnaderna skall dock alltid åvila av­sändaren, om mottagaren inte har vare sig övertagit fraktsedeln eller gjort gällande sina rättigheter enligt artikel 28 § 4 eller ändrat fraktavtalet enligt artikel 31.

i) 5. Tilläggsavgifter. såsom uppställ­nings-, magasinerings- eller vågningsavgif-ler, vilkas debitering beror på omständighe­ter för vilka mottagaren svarar eller på en begäran som mottagaren har framställt, skall alltid betalas av denne.

§ 6. Avsändningsjärnvägen får av avsän­daren fordra förskottsbetalning av kostna­derna, när det är fråga om ett godsslag som enligt järnvägens bedömning är utsatt för snar förstörelse eller som på grund av sitt låga varde eller sin beskaffenhet inte ger järn­vågen tillräcklig säkerhet för kostnaderna.

S 7. Om de kostnader som avsändaren åtar sig att betala inte kan fastställas till beloppet når godset lämnas till befordran, skall dessa kostnader påföras den frankaturnota som skall avräknas med avsändaren senast 30 da­gar efter leveransfristens utgång. Järnvägen får som säkerhet och mot kvitto fordra depo­sition av etl belopp som ungefärligen motsva­rar kostnaderna. En detaljerad kostnadsav­räkning. upprättad efter uppgifterna i franka-turnotan, skall lämnas till avsändaren mot att denne lämnar tillbaka depositionskvittot.

§ 8. Avsändningsstationen skall ange i både fraktsedeln och fraktsedelsdubbletten vad som har betalats som frakt, om inte det i de föreskrifter som gäller på avsändningssta­tionen föreskrivs att dessa kostnader skall anges endast i fraktsedelsdubbletten. I det fall som avses i § 7 skall de nämnda kostna­derna inte anges i vare sig fraktsedeln eller fraktsedelsdubbletten.


 


Artide 16

Intérét ä la livraison

§ 1. Tout envoi peut faire Fobjet d"une dé-daration d'intérét ä la livraison. Son montant doit étre inscrit en chiffres sur la lettre de


Artikel 16 Leveransintresse

§ I. För varje sändning kan leveransin­tresse deklareras. 1 fraktsedeln skall med siff­ror föras in en uppgift om det belopp som


6    Riksdagen 1984185. I saml. Nr 33


 


Prop. 1984/85:33


82


 


voiture et exprimé en monnaie du pays de départ, en une autre monnaie fixée par les tarifs ou en unité de compte.

§ 2. La taxe d'intérét ä la livraison est cal­culée, pour tout le parcours intéressé, d'aprés les tarifs du chemin de fer expédi­teur.


leveransintresset uppgår till. Beloppet skall anges i avsändningslandets mynt, i något an­nat mynt som anges i tarifferna eller i beräk­ningsenheter.

§ 2. Avgiften för deklaration av leverans­intresse beräknas för hela den ifrågavarande befordringssträckan enligt avsändningsjärn-vägens tariffer.


 


Artide 17 Remboursement et déhours

§ 1. L'expéditeur peut grever la marchan­dise d'un remboursement jusqu'å concur­rence de sa valeur lors de Facceplation ä la gare expéditrice. Le montant du rembourse­ment doit étre exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.

§ 2. Le chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement que si le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit étre mis ä disposition dans le délai de trente jours ä partir de ce versement; des intéréts ä cinq pour cent Fan sont dus ä dater de Fex­piration de ce délai.

§ 3. Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaisse-ment préalable du remboursement, le chemin de fer doit payer ä Fexpéditeur le montant du dommage jusqu'ä concurrence du montant du remboursement, sauf recours contre le destinataire.

§ 4. L"envoi contre remboursement donne lieu ä la perception d'une taxe fixée par les tarifs; cette taxe est due méme si le rembour­sement est annulé ou diminué par une modifi­cation du contrat de transport conformément ä Farticle 30, § I.

§ 5. Les débours ne sont admis qu'en ap­plication des prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice.

§ 6. Le montant du remboursement et ce­lui des débours doivent étre inscrits en chiffres sur la lettre de voiture.


Artikd 17

Efterkrav och förskott

§ I. Avsändaren får belägga godset med efterkrav intill dess värde vid den tidpunkt då godset tas emot på avsändningsstationen. Ef-terkravsbeloppet skall anges i avsändnings­landets mynt; i tarifferna får dock medges undantag.

§ 2. Jämvägen är skyldig att betala ut ef-terkravsbdoppet endast om beloppet har be­talats av mottagaren. Detta belopp skall stäl­las till förfogande inom 30 dagar efter det att betalningen har skett; ränta löper med fem procent åriigen från fristens utgång.

§ 3. Om godset helt eller delvis har läm­nats ut till mottagaren utan att efterkravsbe-loppet dessförinnan har betalats, skall järnvä­gen ersätta avsändaren för skadan, dock högst med efterkravets belopp. Järnvägen har rätt att kräva av mottagaren vad den har betalat.

§ 4. Försändelse mot efterkrav berättigar till debitering av en avgift som fastställs i tarifferna; denna avgift skall erläggas även om efterkravet återkallas eller minskas ge­nom en ändring i fraktavtalet i enlighet med artikel 30 § I.

§ 5. Förskott fär medges endast med tillämpning av de föreskrifter som gäller för avsändningsstationen.

§ 6. Efterkravets och förskottets belopp skall anges i siffror i fraktsedeln.


 


Prop. 1984/85:33


83


 


Artide 18

Responsabilité pour les inscriptions portées

sur la lettre de voiture

L'expéditeur est responsable de Fexacti­tude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces ins­criptions seraient irréguliéres, inexactes, in-complétes ou portées ailleurs qu"ä la place réservée å chacune d'elles. Si cette place est insuffisante, une mention portée å cette méme place par Fexpéditeur renverra å Fen-droit de la lettre de voiture oö se trouve le complément de Finscription.


Ariikd 18

Ansvar för uppgifterna i fraktsedeln

Avsändaren är ansvarig för att de uppgifter som genom hans försorg har förts in i fraktse­deln är riktiga. Han är ansvarig iör alla följder av att dessa uppgifter är oriktiga, otydliga, ofullständiga eller införda på något annat stäl­le än i det utrymme som är avsett för varje uppgift. Om detta utrymme år otillräckligt, skall avsändaren där göra en hånvisning till den plats i fraktsedeln där resten av uppgif­terna finns.


 


Artide 19

Etat. emballage et marquage de la marchan­dise

§ I. Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que Fétat de cette marchandise soit indiqué sur la lettre de voiture.

§ 2. Lorsque, par sa nature, la marchan­dise exige un emballage, Fexpéditeur doit 1'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et qu'elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au materiel ou aux autres marchandises.

L'emballage doit, en outre, étre conforme aux prescriptions en vigueur ä la gare expédi­trice.

§ 3. Si Fexpéditeur ne s'est pas conforme aux § 2, le chemin de fer peut soit refuser la marchandise, soit exiger que Fexpéditeur re-connaisse, sur la lettre de voiture, Fabsence d'emballage ou Fétat défectueux de Fembal­lage en donnant une description exacte de celui-ci.

§ 4. L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences de Fabsence d'em-ballage ou de son état défectueux et doit no­tamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer. A défaut d'inscription portée sur la lettre de voiture, la preuve de Fabsence d'emballage ou de son état défec­tueux incombe au chemin de fer.


Artikd 19

Godsets tillstånd, förpackning och märkning

§ I. När järnvägen till befordran tar emot gods som visar tydliga tecken på skada, får järnvägen fordra att godsets tillstånd anges i fraktsedeln.

§ 2. Om godset är av sädan beskaffenhet att det behöver förpackas, är avsändaren skyldig att förpacka godset på ett sådant sätt att det skyddas mot att gä förlorat helt eller delvis och mot skada under befordringen och att det inte medför risk för skada på person, materiel eller annat gods.

Förpackningen skall dessutom överens­stämma med de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen.

§ 3. Om avsändaren inte har uppfyllt före­skrifterna i § 2, får järnvägen vägra att ta emot godset eller fordra att avsändaren i fraktsedeln bekräftar att förpackning saknas eller är bristfällig och noggrant anger bristfäl­ligheten.

§ 4. Avsändaren är ansvarig för alla följder av att förpackning saknas eller är bristfällig, och han skall särskilt ersätta den skada som järnvägen tillfogas av denna anledning. Om fraktsedeln inte innehåller någon uppgift här­om, ankommer det på järnvägen att visa att förpackning har saknats eller varit bristfällig.


 


Prop. 1984/85:33


84


 


§ 5. Sauf exception prévue dans les tarifs, Fexpéditeur d'un envoi de détail doit indi­quer sur chaque colis ou sur une étiquette agréée par le chemin de fer. d'une maniére Claire et de fagon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les inscriptions portées sur la lettre de voiture:

a)    le nom et Fadresse du destinataire,

b)   la gare destinataire.

Les indications sous a) et b) doivent aussi figurer sur chaque. element de chargement des wagons complets expédiés en trafic fer-mer et devant étre transbordés.

Les indications ou étiquettes périmées doi­vent étre rendues illisibles ou enlevées par Fexpéditeur.

§ 6. Sauf exception prévue dans les dispo­sitions complémentaires ou dans les tarifs, les marchandises fragiles ou susceptibles de s'éparpiller dans les wagons, ainsi que celles qui pourraient salir ou détériorer les autres marchandises, sont transportées uniquement par wagons complets, å moins qu'elles ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, en salir ou en détériorer d'autres.


§ 5. Om inle tarifferna medger undantag, skall avsändaren av en slyckegodsförsän-delse på varje kolli eller pä en etikett som har godkänts av järnvägen på ett tydligt och out­plånligt sätt som utesluter varje förväxling och som står i fullständig överensstämmelse med uppgifterna i fraktsedeln ange

a)    mottagarens namn och adress,

b)   bestämmelsestationen.

De uppgifterna som avses i a) och b) skall anges även på varje lastenhet i en sådan hel vagnslast i kombinerad järnvägs- och sjötra­fik som skall lastas om.

Avsändaren skall göra oläsliga eller avlägs­na påskrifter eller etiketter som inte längre är aktuella.

§ 6. Om inte undantag medges i tilläggsbe­stämmelserna eller tarifferna, befordras gods som är bräckligt eller som lätt skulle kunna spridas i vagnarna samt gods som skulle kun­na förorena eller skada annat gods endast som hel vagnslast, såvida godset inte är för­packat eller sammanfogat på ett sådant sätt att det inte kan bräckas, spridas, förorena eller skada annat gods.


 


Artide 20

Remise au transport el chargement de la

marchandise

§ I. Les operations de remise au transport de la marchandise sont régies par les pre­scriptions en vigueur å la gare expéditrice.

§ 2. Le chargement incombe soit au che­min de fer, soit ä Fexpéditeur, selon les pre­scriptions en vigueur å la gare expéditrice, ä moins que les Régles uniformes ne contien­nent d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionné une convention spé­ciale entré Fexpéditeur et le chemin de fer.

Lorsque le chargement incombe ä Fexpédi­teur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Si les lignes empruntées comportent des limites de charge différentes, la limite la plus faible est valable pour le parcours total Les dispositions indiquant les limites de charge ä observer sont publiées dans les mémes formes que les tarifs. Le chemin de


Artikd 20

Inlämning och lastning av gods

§ I. Inlämning av gods till befordran regle­ras av de föreskrifter som gäller på avsänd­ningsstationen.

§ 2. Lastningen åligger antingen järnvägen eller avsändaren enligt de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen, om inte de enhetliga rättsreglerna innehåller andra be­stämmelser eller det i fraktsedeln nämns att en särskild överenskommelse har träffats mellan avsändaren och järnvägen.

När lastningen åligger avsändaren, skall denne iaktta bestämmelserna för föreskriven lastgräns. Om de berörda linjerna har olika bestämmelser i detta avseende, gäller den lägsta föreskrivna lastgränsen för hela sträckan. Bestämmelserna om lastgränser of­fentliggörs i samma ordning som tarifferna. Jämvägen skall på avsändarens begäran un-


 


Prop. 1984/85:33


85


 


fer indique å Fexpéditeur, ä sa demande, la limite de charge ä observer.

§ 3. L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences d'un chargement dé­fectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer. Toutefois, Farticle 15 s'appli-que au paiement des frais occasionnés par la réfection d'un chargement défectueux. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.

§ 4. Les marchandises doivent étre tran­sportées en wagons couverts, en wagons dé-couverts, en wagons découverts bächés ou en wagons spéciaux aménagés, selon les tar­ifs intemationaux, ä moins que les Régles uniformes ne contiennent d'autres disposi­tions ä cet égard. S'il n'y a pas de tarifs intemationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions ä ce sujet, les prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.

§ 5. L'apposition des sceaux sur les wa­gons est régie par les prescriptions en vigueur åla gare expéditrice.

L'expéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture le nombre et la désignation des sceaux qu'il appose sur les wagons.


derrätta denne om den lastgräns som skall iakttas.

§ 3. Avsändaren är ansvarig för alla följder av en bristfällig lastning som har utförts av honom och skall bl. a. ersätta den skada som järnvägen tillfogas av denna anledning. Arti­kel 15 är emellertid tillämplig pä betalningen av de kostnader som har förorsakats genom omlastning till följd av bristfällig lastning. Det ankommer pä järnvägen att visa att lastning­en har varit bristfällig.

§ 4. I enlighet med vad som sägs i de inter­nationella tarifferna skall godset befordras i slutna vagnar, i öppna vagnar med eller utan presenningar eller i särskilt inrättade vagnar, om inte de enhetliga rättsreglerna innehåller andra bestämmelser i detta hänseende. Finns det inte internationella tariffer eller innehåller dessa inte bestämmelser i detta hänseende, tillämpas de föreskrifter som gäller på av­sändningsstationen för hela sträckan.

§ 5. Försegling av vagnar med sigill regle­ras av de föreskrifter som gäller på avsänd­ningsstationen.

Avsändaren skall i fraktsedeln ange antalet och beteckningen för de sigill som han har förseglat vagnarna med.


 


Artide 21 Vérification

§ I. Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si Fenvoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par Fexpédi­teur et si les dispositions relatives au trans­port des marchandises admises sous condi­tion ont été respectées.

§ 2. S'il s'agit de la vérification du contenu de Fenvoi, Fexpéditeur ou le destinataire doit étre invite ä y assister, selon qu'elle a lieu å la gare expéditrice ou ä la gare destinataire. Si Fintéressé ne se présente pas ou si la vérifica­tion a lieu en cours de route et å défaut d'autres dispositions dans les lois et régle­ments de FEtat ou la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Celui-ci ne peut cependant procéder å la vérification en cours de route que si cette operation est comman-dée par les nécessités de Fexploitation ou par


Artikd 21 Undersökning

§ 1. Järnvägen har alltid rätt att undersöka om försändelsen svarar mot de uppgifter som avsändaren har fört in i fraktsedeln och om bestämmelserna rörande befordran av före­mål som tas emot på vissa villkor har iaktta­gits.

§ 2. Om en undersökning skall göras av försändelsens innehåll, skall avsändaren eller mottagaren anmodas att närvara vid under­sökningen, beroende pä om undersökningen äger rum pä avsändningsstationen eller pä bestämmelsestationen. Om denne inte infin­ner sig eller undersökningen äger rum under vägen och några andra bestämmelser inte finns i lag eller annan författning i den stal i vilken undersökningen äger rum, skall under­sökningen göras i närvaro av tvä vittnen som inte är knutna tiU jämvägen. Jämvägen får dock företa en undersökning under vägen en-


 


Prop. 1984/85:33


86


 


les prescriptions des douanes ou d'autres au­torités administratives.

S 3. Le resultat de la vérification des in­scriptions portées sur la lettre de voiture doit étre mentionné sur celle-ci. Si la vérification a lieu å la gare expéditrice, le resultat doit également étre mentionné sur le duplicata de la lettre de voiture, lorsqui"il est détenu par le chemin de fer.

Si Fenvoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispo­sitions relatives au transport des marchan­dises admises sous condition n'ont pas été respectées, les frais occasionnés par la vérifi­cation grévent la marchandise, å moins qu'ils n"aient été payés immédiatement.


dast om detta är nödvändigt från trafiksyn­punkt eller på grund av tullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter. § 3. Resultatet av undersökningen huruvi­da uppgifterna i fraktsedeln är riktiga skall antecknas i denna. När undersökningen äger rum på avsändningsstationen, skall en an­teckning göras även på fraktsedelsdubblet­ten, om järnvägen förfogar över denna.

För det fall att försändelsen inte svarar mot uppgifterna i fraktsedeln eller bestämmelser­na rörande befordran av gods som tas emot pä vissa villkor inte har iakttagits, skall kost­naderna för undersökningen påföras godset, om de inte betalas omedelbart.


 


Artide 22

Constatation de ki masse et du nombre des

colis

§ I. Les prescriptions en vigueur dans chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer doit constater la masse de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la lare reelle des wagons.

Le chemin de fer doit menlionner sur la lettre de voiture le resultat de ces constata-tions.

§ 2. Si un pesage opéré par le chemin de fer apres la conclusion du contrat de trans­port fait apparaitre une différence, la masse constatée par la gare expéditrice ou, ä défaut, la masse déclarée par Fexpéditeur reste dé-terminante pour le calcul du prix de trans­port :

a)    si la différence est manifestement due å la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques ou

b)   si ce pesage est effectué sur pont-ba-scule et ne fait pas apparaUre une différence supérieure å deux pour cent de la masse con­statée par la gare expéditrice ou, å défaut, de celle déclarée par Fexpéditeur.


Artikel 22

Fastställande av kollins antal och vikt

§ 1. Järnvägens skyldighet att fastställa godsets vikt eller kolliantalet och vagnarnas faktiska egenvikt regleras av de föreskrifter som gäller i varje stat.

Järnvägen är skyldig att i fraktsedeln uppge vad den har fastställt i dessa hänseenden.

§ 2. Om en vägning som järnvägen har fö­retagit efter det att befordringavtalet slöts vi­sar en skillnad, skall den vikt som har fast­ställts av avsändningsstationen eller, om den­na station inte har fastställt vikten, den vikt som har angetts av avsändaren vara avgöran­de för fraktberäkningen i följande fall:

a)    om skillnaden uppenbariigen beror på godsets art eller pä inflytande av väderleken eller

b)   om vägningen har verkställts pä vagn­våg och inte utvisar större skillnad än två procent av den vikt som har fastställts av avsändningsstationen eller, om denna station inte har fastställt vikten, av den vikt som har angetts av avsändaren.


 


Prop. 1984/85:33


87


 


Artide 23 Surcharge

§ 1. Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, Fexcédent de charge peut étre retiré du wagon, méme si aucune surtaxe ne doit étre pergue. Le cas échéant, Fexpédi­teur ou, en cas de modification du contrat de transport conformément å Farticle 31, le des­tinataire est invite sans délai ä donner des instructions concernant Fexcédent de charge.

§ 2. Sans préjudice du paiement des sur­taxes prévues ä Farticle 24, la surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'aprés le prix de transport appliqué au chargement principal. En cas de déchargement de Fexcé­dent de charge, les frais de cette operation sont pergus d'aprés les tarifs du chemin de fer qui Feffectue.

Si Fayant droit prescrit d'expédier Fexcé­dent de charge å la gare destinataire du char­gement principal, ä une autre gare destina­taire ou de le renvoyer ä la gare expéditrice, il est traité comme un envoi distinct.


Artikel 23 Överlast

§ I. När överlast pä en vagn fastställs av avsändningsstationen eller av en station un­der vägen, får överlasten lossas även om nå­gon tilläggsfrakt inte får tas ut. I förekom­mande fall skall avsändaren eller, om be­fordringsavtalet har ändrats i enlighet med artikel 31, mottagaren utan dröjsmål anmo­das att ge anvisningar om överlasten.

§ 2. Frakten för överlasten för den sträcka över vilken den har befordrats beräknas efter den tariff som tillämpas för huvudlasten, utan att järnvägen därigenom förlorar den rätt att ta ut tilläggsfrakt som kan föreligga enligt artikel 24. Om överskjutande last lastas av, tas avgifterna för detta arbete ut enligt de tariffer som gäller för den järnväg som utför avlastningen.

Om den som har rätt till godset föreskriver att den överskjutande lasten skall sändas till huvudlastens bestämmelsestation, till en an­nan bestämmelsestation eller tillbaka till av­sändningsstationen, skall den behandlas som en särskild sändning.


 


Artide 24 Surtaxes

§ I. Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une in­demnité pour dommage éventud, le chemin de fer peut percevoir:

a)    une surtaxe égale å I unité de compte
par kg de masse brute du colis entier:

1.   en cas de désignation irréguliére, in-exacte ou incompléte des matiéres et ob­jets exclus du transport en vertu du RID;

2.   en cas de désignation irréguliére, in-exacte ou incompléte des matiéres et ob­jets admis au transport sous condition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses conditions;

b)    une surtaxe égale ä 5 unités de compte
par 100 kg de masse excédant la limite de
charge, lorsque le wagon a été chargé par
Fexpéditeur;


Artikel 24 Tilläggsfrakt

§ I. Utan inskränkning i rätten att ta ut fraktskillnad och ersättning för skada får järnvägen ta ut tilläggsfrakt enligt följande:

a)    tilläggsfrakt utgår med en beräkningsen­
het per kilogram av hela kollits bruttovikt:

1.    när en oriktig, otydlig eller ofullstän­
dig beskrivning har lämnats av ämnen och
föremål som enligt RID är uteslutna från
befordran;

2.    när en oriktig, otydlig eller ofullstän­
dig beskrivning har lämnats av ämnen eller
föremål som tas emot till befordran pä de
villkor som anges i RID, eller när dessa
villkor inte har uppfyllts;

b)    tilläggsfrakt utgår med fem beräknings­
enheter per 100 kilogram utöver lastgränsen,
när vagnen har lastats av avsändaren;


 


Prop. 1984/85:33


88


 


c) une surtaxe égale au double de la diffé­rence :

1.    entré le prix de transport qui aurait du
étre pergu depuis la gare expéditrice jus-
qu'ä la gare destinataire et celui qui a été
calculé, en cas de désignation irréguliére,
inexacte ou incompléte de marchandises
non prévues sous a), ou en general en cas
de désignation pouvant faire bénéficier
Fenvoi d'un tarif plus réduit que celui qui
est effectivement applicable;

2.    entré le prix de transport de la masse
déclarée et celui de la masse constatée, en
cas d'indication d"une masse inférieure ä la
masse reelle.

Lorsqu'un envoi est constitue par des mar­chandises taxées å des prix différents et que la masse de chacune d"elles peut étre déter­minée sans difficulté. la surtaxe est calculée d'aprés la taxe applicable å chacune des mar­chandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite.

§ 2. S'il y a, pour un méme wagon, indica­tion d'une masse inférieure ä la masse reelle et surcharge. les surtaxes relatives ä ces deux infractions sont per9ues cumulativement.

§ 3. Les surtaxes grévent la marchandise, quel que soit le lieu ou ont été constatés les faits qui justifienl leur perception.

§ 4. Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent étre mentionnés sur la lettre de voiture.

§ 5. Aucune surtaxe ne peut étre pergue en cas:

a)    d'indication inexacte de la masse. lors­que le pesage par le chemin de fer est obliga­toire d'aprés les prescriptions en vigueur å la gare expéditrice;

b)   d'indication inexacte de la masse ou en cas de surcharge. si Fexpéditeur a demande dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer;

c)    de surcharge occasionnée au cours du transport par des influences atmosphériques. s'il est prouvé que le chargement du wagon ne dépassait pas la limite de charge lors de la remise au transport;

d)    d'augmentation de la masse survenue
pendant le transport, sans qu'il y ait sur­
charge, s'il est prouvé que cette augmenta-
tion est due ä des influences atmosphériques;


c) tilläggsfrakt utgår med dubbla skillna­den:

1.   mellan den frakt som skulle ha tagits ut från avsändningsstationen till bestäm­melsestationen och den frakt som har be­räknats när beskrivningen av annat gods än sådant som avses under a) är oriktig, otyd­lig eller ofullständig eller annars når be­skrivningen kan leda till att frakten för för­sändelsen beräknas efter en billigare tariff än den som faktiskt är tillämplig;

2.   mellan frakterna för den uppgivna och den fastställda vikten, om en lägre vikt än den verkliga har uppgetts.

När en sändning består av flera godsslag för vilka gäller olika fraktsatser och vikten utan svårighet kan fastställas för vart och ett av dem. beräknas tilläggsfrakten efter den fraktsats som är tillämplig på varje godsslag för sig. om denna beräkning leder till en lägre tilläggsfrakt.

§ 2. Om det i fråga om samma vagn före­kommer både en för låg viktuppgift och över­last, tas tilläggsfrakt ut för båda överträdel­serna.

§ 3. Tilläggsfrakterna påförs godset oav­sett var de omständigheter har fastställts som berättigar att sådana avgifter tas ut.

§ 4. Tilläggsfrakternas belopp och orsaken till att de tas ut skall anges i fraktsedeln.

§ 5. Tilläggsfrakt får inte tas ut:

a)    om oriktig vikt har uppgetts för gods som järnvågen är skyldig att väga enligt de föreskrifter som gäller på avsändningssta­tionen:

b)   om oriklig vikt har uppgetls eller över­lastning har skett och avsändaren i fraktse­deln har begärt alt godset vägs genom järnvä­gens försorg;

c)    om överlast har uppkommit under be­fordringen genom värderlekens inverkan och del visas att lasten inle översteg lastgränsen när den lämnades till befordran;

d)    om vikten har ökat under transporten
utan att lastgränsen har överskridits, och del
visas att ökningen beror på väderlekens in­
verkan;


 


Prop. 1984/85:33


89


 


e)   d'indication inexacte de la masse sans
qu"il y ait surcharge, lorsque la différence
entré la masse inscrile sur la lettre de voiture
et celle constatée ne dépasse pas trois pour
cent de la masse déclarée;

f)    de surcharge d"un wagon. lorsque le
chemin de fer n'a ni publié. ni indiqué ä Fex­
péditeur la limite de charge d"une maniére qui
lui permelte de 1'observer.


e)   om oriktig vikt har uppgetts utan att
lastgränsen har överskridits, när skillnaden
mellan den vikt som har uppgetls i fraktse­
deln och den fastställda vikten inte överstiger
tre procent av den angivna vikten;

f)    om en vagn har överlastats och järnvä­
gen varken har offentliggjort lastgränsen eller
upplyst avsändaren om denna så alt det har
varit möjligt för honom all iaklta den.


 


Artide 25

Piéces pour les fonnalilés administratives.

Fermeture par la douane

§ I. L'expédileur doit joindre ä la lettre de voiture les piéces nécessaires ä Faccomplis­sement, avant la livraison de la marchandise, des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives. Ces piéces doivent concerner uniquement les marchan­dises faisant Fobjet d'une méme lettre de voi­ture, ä moins que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.

Cependant, lorsque ces piéces ne sont pas jointes å la lettre de voiture ou si elles doivent étre fournies par le destinataire, Fexpéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture la gare, le bureau de douane ou de toute autre autorité oö les piéces respectives seront mises å la disposition du chemin de fer et oö les forma­lités doivent étre remplies. Si Fexpéditeur assisle lui-méme aux formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administra­tives ou s'y fait représenter par un manda-taire, il suffit que ces piéces soient présentées lors desdites formalités.

§ 2. Le chemin de fer n'est pas tenu d'exa-miner se les piéces fournies sont suffisantes et exactes.

§ 3. L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tout dommage résultant de Fabsence, de Finsuffisance ou de Firrégu-larité de ces piéces, sauf le cas de faute du chemin de fer.

Le chemin de fer est responsable, en cas de faute. des conséquences de la perte. du dé­faut d'utilisation ou de Futilisation irréguliére des piéces énumérées sur la lettre de voiture qui accompagnent celle-ci, ou qui lui ont été confiées; toutefois, Findemnité éventudle ne


Artikel 25

Handlingar i anledning av administrativa fö-

reskrijter. Tullförsegling

§ I. Avsändaren skall till fraktsedeln foga de handlingar som behövs för att de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra för­valtningsmyndigheter skall kunna vidtas in­nan godset lämnas till mottagaren. Dessa handlingar får avse endast det gods som är upptaget på en och samma fraktsedel, om inte något annat har föreskrivits av tullmyn­digheter eller andra förvaltningsmyndigheter dier i tariffer.

Om dessa handlingar inte har fogats till fraktsedeln eller om de skall tillhandahällas av mottagaren, skall avsändaren dock i frakt­sedeln ange den station, den tullkammare el­ler annan myndighet där handlingarna kom­mer att ställas till järnvägens förfogande och där åtgärderna skall vidtas. Om avsändaren själv eller genom ombud är närvarande när de åtgärder vidtas som krävs av tullmyndighe­terna eller andra förvaltningsmyndigheter, är det tillräckligt att handlingarna företes i sam­band därmed.

§ 2. Järnvägen är inte skyldig att undersö­ka om de avlämnade handlingarna är fullstän­diga och riktiga.

§ 3. Avsändaren är ansvarig gentemot järnvägen för skada som uppstår till följd av att de ifrågavarande handlingarna saknas, är ofullständiga eller oriktiga, om felet inte före­ligger på järnvägens sida.

Om felet föreligger på järnvägens sida, är järnvägen ansvarig för följderna av att de handlingar som nämns i fraktsedeln och åt­följer denna eller som har anförtrotts järnvä­gen går förlorade, inte kommer till använd­ning eller används på ett oriktigt sätt; ett


 


Prop. 1984/85:33


90


 


doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 4. L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres auto­rités administratives au sujet de Femballage et du bächage des marchandises. Si Fexpédi­teur n'a pas emballé ou bäché les marchan­dises conformément ä ces prescriptions, le chemin de fer peut y pourvoir; les frais con-sécutifs grévent la marchandise.

§ 5. Le chemin de fer peut refuser les en­vois dont les sceaux apposés par les douanes ou d'autres autorités administratives sont en-dommagés ou défectueux.


eventuellt skadestånd fär dock aldrig över­stiga vad som skulle ha utgått, om godset hade gått förlorat.

§ 4. Avsändaren år skyldig att följa de fö­reskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter om god­sets förpackning och täckning med presen­ning. Om avsändaren inte har förpackat god­set eller täckt del med presenning enligt des­sa föreskrifter, får järnvägen ombesörja det­ta; kostnaderna i samband härmed påförs godset.

§ 5. Järnvägen fär vägra att ta emot för­sändelser, om de plomberingar som har an­bringats av tullmyndigheter eller andra för­valtningsmyndigheter är skadade eller brist­fälliga.


 


Artide 26

Accomplissement des formalités

administratives

§ I. En cours de route, les formalités exi­gées par les douanes ou d'autres autorités administratives sont accomplies par le che­min de fer. Néanmoins, celui-ci peut en con­fier le soin ä un mandataire.

§ 2. Dans Faccomplissement de ces for­malités, le chemin de fer répond de sa faute ou de celle de son mandataire; toutefois, Fin­demnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchan­dise.

§ 3. L'expéditeur. par une inscription por­tée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément ä Farticle 31, peut demander:

a)    d'assister lui-méme ä ces formalités ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous renseignements et formuler toutes observations utiles;

b)   d'accomplir lui-méme ces formalités ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure oö les lois et réglements de FEtat oö elles doivent s'effectuer le permet­tent;

c)    de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-méme ou son mandataire assiste aux formalités ou les accomplit, dans la mesure oö les lois et régle-


Artikel 26

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

§ 1. När godset är under befordran, skall de åtgärder som krävs av tullmyndigheter el­ler andra förvaltningsmyndigheter vidtas av järnvägen. Järnvägen får dock anförtro denna uppgift åt ett ombud.

§ 2. När dessa ätgärder vidtas, ansvarar järnvägen för de fel som den eller dess ombud begår; ett eventuellt skadestånd får dock ald­rig överstiga vad som skulle +ia utgått, om godset hade gått förlorat.

§ 3. Avsändaren kan genom anteckning i fraktsedeln eller mottagaren kan genom en anvisning enligt artikel 31 begära:

a)    att själv eller genom ombud få vara när­varande när dessa ätgärder vidtas för att läm­na upplysningar och framställa lämpliga erin­ringar;

b)   att själv eller genom ombud fä vidta dessa åtgärder, i den mån detta är tillätet enligt lag eller annan författning i den stat där åtgärderna skall vidtas;

c)    att få betala tullavgifter och andra kost­nader, om han eller hans ombud är närvaran­de när åtgärderna vidtas eller själv vidtar dem, i den mån betalningen är tilläten enligt


 


Prop. 1984/85:33


91


 


ments de FEtat ou elles s"effectuent permet­tent ce paiement.

Ni Fexpéditeur. ni le destinataire qui a le droit de disposition, ne leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchan­dise.

§ 4. Si Fexpéditeur a désigné. pour Fac­complissement des formalités, une gare ou les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de pro­céder qui ne peut pas étre exécuté, le chemin de fer opére de la fagon qui lui parait étre la plus favorable aux intéréts de Fayant droit et fait connaitre å Fexpéditeur les mesures prises.

Si Fexpéditeur a utilisé dans la lettre de voiture une mention d'affranchissement en-globant les droits de douane, le chemin de fer peut accomplir les formalités douaniéres ä son choix soit en cours de route, soit å la gare destinataire.

§ 5. Sous réserve de Fexception prévue au § 4, deuxiéme alinéa, le destinataire peut ac­complir les formalités douaniéres ä la gare destinataire pourvue d'un bureau de douane, si le dédouanement ä Farrivée est demande dans la lettre de voiture ou si, en Fabsence de cette demande, la marchandise arrive sous régime de douane. Le destinataire peut égale­ment accomplir ces formalités å la gare des­tinataire non pourvue d'un bureau de douane, si les lois et réglements de FEtat le permettent ou s'il y a une autorisation préala­ble du chemin de fer et de la douane. L"exer-cice de Fun de ces droits implique le paie­ment préalable des frais grevant la marchan­dise.

Toutefois, le chemin de fer peut procéder conformément au § 4 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur ä la gare des­tinataire.


lag eller annan författning i den stal där åtgär­derna skall vidtas.

Varken avsändaren eller en mottagare som har rätt att förfoga över godset eller ett om­bud för någon av dem får ta godset i besitt­ning.

S 4. Om avsändaren har angett en station där dessa åtgärder skall vidtas och de före­skrifter som gäller på den stationen inte till­låter att avsändarens anvisning följs eller om han för dessa åtgärder har lämnat andra an­visningar som inte kan följas, skall järnvägen förfara pä det sätt som den anser vara för­månligast för den som har rätt till godset samt underrätta avsändaren om de vidtagna åtgär­derna.

Om avsändaren i fraktsedeln har fört in en betalningsföreskrifl som omfattar tullavgif­terna, kan järnvägen efter eget val ombesörja tullklareringen under befordringen eller på bestämmdsestalionen.

§ 5. Med undantag av det fall som anges i § 4 andra stycket kan mottagaren ombesörja tullklareringen på en bestämmelsestation med tullkammare, om det i fraktsedeln be­gärs att förtullning skall ske vid framkomsten eller, när en sädan begäran saknas, om god­set kommer dit under tullkontroll. Motta­garen kan också ombesörja klareringen på en bestämmelsestation utan tullkammare, om detta är tillätet enligl lag eller annan författ­ning i den staten eller om detta har godkänts i förväg av järnvägen och tullmyndigheten. För alt dessa rättigheter skall få utövas, mås­te de kostnader som belastar godset ha beta­lats dessförinnan.

Järnvägen kan dock förfara enligt § 4, om mottagaren inte har övertagit fraktsedeln inom den frist som anges i de föreskrifter som gäller på beslämmelsestationen.


 


Artide 27

Délais de livraison

§ I. Les délais de livraison sont fixés par des accords conclus entré les chemins de fer participant au transport ou par les tarifs inter­nafionaux applicables depuis la gare expédi-


Artikel 27 Leveransfrister

§ I. Leveransfristerna fastställs genom av­tal mellan de järnvägar som deltar i beford­ringen eller genom de internationella tariffer som är tillämpliga från avsändnings- till be-


 


Prop. 1984/85:33


92


 


trice jusqu'å la gare destinataire. Pour cer­tains trafics particuliers el sur certaines rela­tions, ces délais peuvent également étre éta­blis sur la base des plans de transport applica­bles entré les chemins de fer intéressés; dans ce cas, ils doivent étre repris dans des tarifs intemationaux ou des conventions spéciales, qui prévoient éventuellement les dérogations aux §§ 3 ä 9 ci-dessous.

Tous ces délais ne peuvent étre supérieurs ä ceux résultant des paragraphes suivants.

§ 2. A défaut d'indicalion des délais de livraison prévue au § I. el sous réserve des paragraphes ci-aprés, les délais de livraison sont les suivants:

a) pour les wagons complets:
1° en grande vitesse :

délai d'expédition    .    12 heures;

délai de transport, par fraction indivisible de 400

km    ........................    24 heures;

2° en petite vitesse:

délai d'expédilion    ..    24 heures;

délai de transport, par
fraction indivisible de 300
km    ........................    24 heures;

b) pour les envois de détail:
r en grande vitesse :

délai d'expédition    .    12 heures;

délai de transport, par fraction indivisible de 300

km     .......................    24 heures;

2° en petite vitesse;

délai d'expédition    .    24 heures;

délai de transport, par fraction indivisible de 200

km    ........................    24 heures.

Toutes les distances se rapportent aux dis­tances kilométriques d'application des tarifs. § 3. Le délai de transport est calculé sur la distance totale enlre la gare expéditrice et la gare destinataire. Le délai d'expédition n'est compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux emprunlés.

§ 4. Le chemin de fer peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants :

a)    envois remis au transport ou livrables en dehors des gares;

b)   envois empruntant:


ståmmelsestationen. För viss enskild trafik och för vissa förbindelser kan fristerna även fastställas på grundval av de befordrings-planer som tillämpas mellan de berörda järn­vägarna; i så fall skall de tas upp också i de internationella tarifferna eller i särskilda överenskommelser som kan föreskriva avvi­kelser frän §§ 3-9.

Dessa frister får inte vara längre än de fris-ler som anges i de följande bestämmelserna.

§ 2. Saknas föreskrifter om sådana leve­ransfrister som avses i § 1, gäller följande leveransfrister, om inle annat följer av vad som sägs i de följande paragraferna:

a) för hela vagnslaster:

1. som ilgods:

expedieringsfrist    ..     12 limmar;

befordringsfrist, för varje
påbörjad sträcka av 400
km    ........................    24 timmar;

2. som fraktgods:

expedieringsfrist    ..    24 timmar;

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 300

km    ........................    24 timmar;

b) för styckegodssändningar:

1. som ilgods:

expedieringsfrist    ..    12 timmar;

befordringsfrist, för varje
påbörjad sträcka av 300
km    ........................    24 timmar;

2. som fraktgods:

expedieringsfrisl    ...    24 timmar;

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 200

km    ........................    24 timmar.

Samtliga avstånd avser tariffkilometer.

§ 3. Befordringsfristen beräknas för hela avståndet mellan avsändningsstationen och beslämmelsestationen. Expedieringsfristen räknas endast en gång oavsett antalet järn­vägsnät som berörs.

§ 4. Järnvägen får fastställa tilläggsfrisier av viss bestämd längd i följande fall:

a)    för sändningar som lämnas till beford­ran eller lämnas ul utanför stationerna;

b)   för sändningar som befordras


 


Prop. 1984/85:33


93


 


r une ligne ou un réseau non équipé pour le traitement rapide des envois,

2° un raccordement reliant deux lignes d'un méme réseau ou de réseaux diffé­rents,

3° une ligne secondaire.

4° des lignes dont 1'écartement des rails est différent.

5° la mer ou les voies navigables inté­rieures,

6° une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire:

c)    envois taxés ä des tarifs intérieurs spé­
ciaux ou exceptionnels ä prix réduits ;

d)    circonstances extraordinaires de nature
ä déterminer un développement anormal du
trafic ou des difficultés anormales pour Fex­
ploitation.

§ 5. Les délais supplémentaires prévus sous § 4a) ä c) doivent figurer dans les tarifs ou dans les prescriptions dument publiées dans chaque Etat.

Ceux prévus sous § 4d) doivent étre pu­bliés el ne peuvent enlrer en vigueur avant leur publication.

§ 6. Le délai de livraison commence ä courir ä minuit apres Facceplation au trans­port de la marchandise. Toutefois, pour les envois en grande vitesse. le délai commence ä courir vingt-quatre heures plus tärd lorsque le jour qui suit celui de Facceplation est un dimanche ou un jour férié legal et lorsque la gare expéditrice n'est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse. ce dimanche ou ce jour férié.

§ 7. Sauf faute imputable au chemin de fer. le délai de livraison est prolongé de la durée du séjour nécessité par:

a)    la vérification conforme aux artides 21 et 22, § I, qui fait apparaitre des différences par rapport aux inscriptions portées sur la lettre de voiture:

b)   Faccomplissement des formalités exi­gées par les douanes ou d'autres autorités administratives:

c)    la modification du contrat de transport conformément aux artides 30 ou 31:


1.    över en linje eller ett nät som inle har
utrustats för snabb behandling av sänd­
ningarna,

2.   över en bana som förenar två linjer inom samma eUer olika järnvägsnät,

3.   över en linje som år av underordnad betydelse,

4.   över en linje med avvikande spår­vidd,

5.   över hav eller på inre vattenvägar,

6.   på landsväg, om någon järnvägsför­bindelse inte finns;

c)    för sändningar som fraktberäknas efter
lokala specialtariffer eller undantagslariffer
med nedsatta fraktsatser;

d)    under osedvanliga förhållanden som
förorsakar en ovanlig ökning av trafiken eller
ovanliga driftsvårigheler.

§ 5. De tilläggsfrister som avses i § 4a)-c) skall anges i tarifferna eller i de föreskrifter som offentliggörs i varje stat.

Sådana frister som avses i § 4d) skall of­fentliggöras och fär inle träda i kraft förrän de har offentliggjorts.

§ 6. Leveransfristen börjar löpa vid mid­natt efter det att godset har tagits emot till befordran. 1 fråga om ilgodssändningar börjar dock fristen löpa ljugofyra limmar senare, om dagen efter den dag då godset togs emot till befordran är en söndag, en helgdag eller en dag som jämställs med helgdag och av­sändningsstationen inte är öppen för ilgods­sändningar denna söndag eller helgdag.

§ 7. Om inte något fel föreligger på järnvä­gens sida, förlängs leveranstiden med den tid som behövs

a)    för en undersökning enligt artiklarna 21 och 22 § 1, om det därvid upptäcks avvi­kelser från uppgifterna i fraktsedeln;

b)   för de åtgärder som krävs av tullmyn­digheter eller andra förvaltningsmyndigheter;

c)    till följd av att befordringsavtalet ändras enligt artikel 30 eller 31;


 


Prop. 1984/85:33


94


 


d)   les soins spéciaux å donner å la mar­
chandise;

e)   le transbordement ou la réfection d'un
chargement défectueux effectué par Fexpédi­
teur;

f)    toute inlermption de trafic empéchanl
temporairement de commencer ou de conti­
nuer le transport.

La cause et la durée de ces prolongalions doivent étre mentionnées dans la lettre de voiture. Le cas échéant, elles peuvent étre prouvées par d'autres moyens.

§ 8. Le délai de livraison est suspendu pour:

a)    la petite vitesse, les dimanches et jours fériés légaux;

b)   la grande vitesse, les dimanches et cer­tains jours fériés légaux lorsque, dans un Etat, les prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de li­vraison en trafic ferroviaire intérieur;

c)    la grande et la petite vitesse, les samedis lorsque, dans un Etat, les prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspen­sion du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.

§ 9. Lorsque le délai de livraison doit prendre fin apres Fheure de fermeture de la gare destinataire, Fexpiration en est reportée deux heures apres Fheure de la prochaine ouverture de la gare.

En outre, pour les envois en grande vi­tesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié dé­finis au § 8 b), Fexpiration en est reportée ä Fheure correspondante du premier jour ou-vrable suivant.

§ 10. Le délai de livraison est observé si, avant son expiration:

a)    Farrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue ä la disposition du destina­taire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en gare et faisant Fobjet d'un avis d'arrivée;

b)   la marchandise est tenue ä la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agil d'envois livra­bles en gare et ne faisant pas Fobjet d'un avis d'arrivée;

c)    la marchandise est mise å la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livra­bles en dehors des gares.


d)    för alt ombesörja särskild vård av god­
set;

e)    för att lasta om eller råtta till en last som
har lastats bristfälligt av avsändaren;

f)     till följd av etl avbrott i driften, som
tillfälligt hindrar att befordringen börjar eller
fortsätter.

Orsaken till och omfattningen av dessa för­längningar skall anges i fraktsedeln. 1 före­kommande fall kan de styrkas på något annat sätt.

§ 8. Leveransfrislen avbryts

a)    för fraktgods söndagar, helgdagar och dagar som jämställs med helgdagar;

b)   för ilgods söndagar, vissa helgdagar och dagar som jämställs med helgdagar, när del i de bestämmelser som gäller i en stal före­skrivs all leveransfristen i inrikes järnvägs­trafik skall avbrytas dessa dagar;

c)    för ilgods och fraktgods lördagar, när det i de bestämmelser som gäller i en stal föreskrivs att leveransfristen skall avbrytas lördagar i inrikes järnvägstrafik.

§ 9. När leveransfristen går ut efter be-stämmelsestalionens stängningstid, framflyt­tas fristens utgång till två timmar efter del att stationen äter öppnas.

Om leveransfristen för ilgodssändningar går ut en sådan sön- eller helgdag som avses i § 8 b), framflyttas fristens utgång till samma klockslag nästföljande vardag.

§ 10 Leveransfrislen är iakttagen om, in­nan fristen har gått ut:

a)    godsets ankomst har meddelats och godset har ställts till mottagarens förfogande, när det gäller en sändning som skall lämnas ut på en station och om vars ankomst meddelan­de skall lämnas;

b)   godset har ställts till mottagarens förfo­gande, när det gäller en sändning som skall lämnas ut pä en station men om vars ankomst något meddelande inte behöver lämnas;

c)    godset har ställts till mottagarens förfo­gande, när del gäller en sändning som skall lämnas ut utanför en station.


 


Prop. 1984/85:33


95


 


Artide 28 Livraison

§ I. Le chemin de fer doit remetlre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, ä la gare destinataire. contre dé­chargé el paiement des créances du chemin de fer mises ä la charge du destinataire.

L'acceplation de la lettre de voiture oblige le destinataire ä payer au chemin de fer le montant des créances mises å sa charge.

§ 2. Sont assimilés å la livraison au desti­nataire, lorsqu'ils sont effectués conformé­ment aux prescriptions en vigueur ä la gare destinataire:

a)    la remise de la marchandise aux auto­rités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepöts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer,

b)   Fentreposage auprés du chemin de fer de la marchandise ou son dépöt chez un com-missionnaire-expéditeur ou dans un enlrepöl public.

§ 3. Les prescriptions en vigueur ä la gare destinataire ou les conventions avec le des­tinataire déterminent si le chemin de fer a le droit ou Fobligation de lui remetlre la mar­chandise ailleurs qu'ä la gare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit å son domicile, soit dans un dépöt du chemin de fer. Si celui-ci remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement particu­lier, ä domicile ou dans un dépöt, la livraison est réputée effectuée au moment de cette re­mise. Sauf convention contraire enlre le che­min de fer et Futilisateur d'un embranche­ment particulier, les operations effectuées par le chemin de fer, pour le compte et sous la direction de cet utilisaleur, ne sont pas couvertes par le contrat de transport.

§ 4. Apres Farrivée de la marchandise å la gare destinataire, le destinataire peut de­mander au chemin de fer de lui remetlre la lettre de voiture el de lui livrer la marchan­dise.

Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée å Fexpira­tion du délai prévu å Farticle 39, § I, le des­tinataire peut faire valoir en son propre nom.


Artikel 28 Utlämnande av gods

§ 1. Järnvägen skall på beslämmelsesta­tionen lämna ut fraktsedeln och godset till mollagaren mot kvitto på mottagandet och mot betalning av de av järnvägens fordringar som har påförts mollagaren.

Mottagandet av fraktsedeln medför förplik­telse för mottagaren att till järnvägen betala de belopp som har påförts honom.

§ 2. Om följande åtgärder vidtas enligt de föreskrifter som gäller på bestämmelsesta­tionen, jämställs de med utlämnande till mot­tagaren:

a)   godset överlämnas till en myndighet som har hand om frågor om tullar eller andra införselavgifter i en sådan tjänste- eller lager­lokal som används av myndigheten och som inte står under järnvägens uppsikt,

b)   godset läggs upp till förvaring hos järn­vägen eller lämnas till en speditör eller ett offentligt lagerhus för förvaring.

§ 3. De föreskrifter som gäller på bestäm­mdsestalionen eller de avtal som ingåtts med mottagaren bestämmer om järnvägen har rätt eller skyldighet all överiämna godset till den­ne på någon annan plats än på bestämmelse­stationen, antingen på ett privat anslutnings­spår dier i mottagarens bostad eller pä något av järnvägens upplag. Om järnvägen över­lämnar eller låter överlämna godset på ett enskilt anslutningsspår, hemma hos motta­garen eller på ett upplag, anses godset utläm­nat vid detta överlämnande. Om något annat inte har överenskommits mellan järnvägen och den som utnyttjar etl enskilt anslutnings­spår, omfattar befordringsavtalet inte de åt­gärder för överlämnande som järnvägen har vidtagit för dennes räkning och under dennes ledning.

§ 4. Sedan godset har kommit fram till beslämmelsestationen, kan mottagaren ford­ra all jämvägen lämnar ut fraktsedeln och godset till honom.

Om förlust av godset har fastställts eller om godset inte kommit fram vid utgången av den frist som avses i artikel 39 § I, kan motta­garen i eget namn göra sina rättigheter på


 


Prop. 1984/85:33


96


 


å Fencontre du chemin de fer. les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

§ 5. L"ayant droit peut refuser Faccepta-tion de la marchandise. méme apres recep­tion de la lettre de voiture et paiement des frais, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifi-calions qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

S 6. Pour le surplus, la livraison de la mar­chandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur ä la gare destina­taire.


grund av fraktavtalet gällande gentemot järn­vägen.

§ 5. Den som har rätt till godset kan vägra att la emot det. åven efter del alt han har erhållit fraktsedeln och betalat kostnaderna, sä långe en undersökning som han har begärt för alt fastställa en påstådd skada inte har ulförts.

§ 6. I övrigt sker utlämningen av gods en­ligt de föreskrifter som gäller pä beslämmel­sestationen.


 


Artide 29

Rectification des perceptions

§ I. En cas d"application irréguliére d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la percep­tion des frais, le trop-pergu n'est restitue par le chemin de fer ou le moins-pergu versé ä celui-ci que si la différence excéde 4 unités de compte par lettre de voiture. La restitution esi effectuée d'ofnce.

§ 2. Le paiement au chemin de fer des moins-pergus incombe ä Fexpéditeur si la lettre de voiture n'est pas relirée. Lorsque la lettre de voiture a été accepiée par le destina­taire ou le contrat de transport modifié con­formément a Farticle 31, Fexpéditeur n'esi tenu au paiement d'un moins-pergu que dans la mesure ou celui-ci porte sur les frais a sa charge en vertu de la mention d"affranchisse-ment uiilisée dans la lettre de voiture. Le complément du moins-pergu est ä la charge du destinataire.

§ 3. Les sommes dues en vertu de cet arti­de portent intérét ä cinq pour cent Fan ä partir du jour de la reception de la mise en demeure de payer ou du jour de la rédama­tion prévue å Farticle 53 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni rédamation, du jour de la demande en justice.

Si Fayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les piéces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la rédamation, les intéréts ne courent pas enlre Fexpiration du délai fixé el la remise effective des piéces.


Artikd 29

Rättelse av uttagna avgifter

§ 1. Om en tariff har tillämpats oriktigt el­ler något fd har gjorts när någon avgift har beräknats eller uppburits, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för mycket eller kräva vad som har betalats för litet, om skillnaden inte överstiger fyra be­räkningsenheter per fraktsedel. Återbetal­ningen skall ske utan anfordran.

§ 2. När en avgift har uppburits med ett för litet belopp, åligger del avsändaren att betala det felande beloppet, om fraktsedeln inte har lösts ul frän järnvägen. När fraktse­deln har godkänts av mottagaren eller be­fordringsavtalet har ändrats enligl artikel 31, är avsändaren skyldig att betala ett för litet uttaget belopp endast i den mån detta avser kostnader som han skall betala enligl belal-ningsföreskrifterna i fraktsedeln. Det åligger mottagaren alt betala återstående belopp.

§ 3. De belopp som skall betalas enligt denna artikel löper med fem procent årlig ränta från den dag då anmodan om betalning togs emot eller krav framställdes enligt arti­kel 53 eller, om varken anmodan eller krav har framställts, frän den dag då talan väcktes vid domstol.

Om den som är berättigad till återbetalning inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvägen överlämnar de handling­ar som den behöver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från fristens utgång till dess att handlingarna har överlämnats.


 


Prop. 1984/85:33


97


 


TITRE III

MODIFICATION DU CONTRAT

DE TRANSPORT

Artide 30

Modification par V expéditeur

§ I. L'expéditeur peut, par des ordres ul-lérieurs, modifier le contrat de transport en prescrivant:

a)    le retrait de la marchandise å la gare expéditrice,

b)   1'arrét de la marchandise en cours de route,

c)    Fajournement de la livraison de la mar­chandise,

d)    la livraison de la marchandise å une per­
sonne autre que le destinataire inscrit sur la
lettre de voiture,

e)    la livraison de la marchandise ä une
gare autre que la gare destinataire inscrite sur
la lettre de voiture,

f)     le renvoi de la marchandise ä la gare
expéditrice,

g) Fétablissement d'un remboursement,
h) Faugmentalion, la diminution ou Fan-

nulalion d'un remboursement,

i) la mise å sa charge de frais d'un envoi non affranchi ou Faugmentalion de ceux prix en charge conformément ä Farticle 15, § 2.

Les tarifs du chemin de fer expéditeur peu­vent prévoir que les ordres vises sous g) ä i) ne sont pas admis.

Les dispositions complémentaires ou les tarifs intemationaux en vigueur entré les che­mins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser Fenvoi.

§ 2. Ces ordres doivent étre donnés å la gare expéditrice au moyen d'une dédaration écrite conforme au modéle fixé et publié par le chemin de fer.

Cette dédaration doit étre reproduite et signée par Fexpéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui doit étre présente en méme temps au chemin de fer. La gare expé­ditrice certifie la reception de Fordre en ap-posanl son timbre ä date sur le duplicata, au-


DEL III

ÄNDRING I BEFORDRINGSAVTALET

Artikel 30

Ändringar på begäran av avsändaren

§ 1. Avsändaren kan i efterhand ändra be­fordringsavtalet genom att föreskriva

a)    alt godset skall återlämnas på avsänd­ningsstationen,

b)   att godset skall stoppas under beford­ringen,

c)    alt godsets utlämning skall uppskjutas,

d)    att godset skall lämnas ut till någon an­
nan än den mottagare som anges i fraktse­
deln,

e)    att godset skall lämnas ut på en annan
station än den bestämmelsestation som anges
i fraktsedeln,

f)     att godset skall sändas tillbaka till av­
sändningsstationen,

g) att efterkrav skaU påläggas,

h) att ett efterkrav skall höjas, minskas el­ler återkallas,

i) att han själv skall betala avgifter för en icke betald försändelse eller att han skall be­tala högre avgifter än de som han har åtagit sig i enlighet med artikel 15 § 2.

I de tariffer som gäller för järnvägen på avsändningsorten kan föreskrivas att före­skrifter enligt punkterna g) till i) inte är tillåtna.

I tilläggsbestämmelserna eller de interna­tionella tariffer som gäller mellan de järnvä­gar som deltar i en befordran kan tillåtas an­visningar som inte är angivna ovan.

En anvisning får aldrig medföra att en sändning delas.

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas tiU avsändningsstationen genom en skriftlig för­klaring som är utformad efter en förebild som har fastställts och offentliggjorts av järnvä­gen.

Förklaringen skall av avsändaren föras in och undertecknas på fraktsedelsdubbletten, som samtidigt skall visas upp för järnvägen. Avsändningsstationen skall bekräfta motta­gandet av anvisningen genom att på dubblet­ten under avsändarens förklaring anbringa


7    Riksdagen 1984/85. I saml. Nr 33


 


Prop. 1984/85:33


98


 


dessous de la dédaration de Fexpéditeur, ä qui ce duplicata doit alors étre reslilué.

Quand Fexpéditeur demande Faugmenta­lion, la diminution ou Fannulalion d'un rem­boursement, il doit produire le titre qui lui a été délivré. En cas d'augmentation ou de di­minution du remboursement, ce titre est, apres rectification, rendu å Fexpéditeur; en cas d'annulation, il n'est pas reslilué.

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3. Si le chemin de fer donne suite aux ordres de Fexpéditeur sans exiger la présen-tafion du duplicata, alors que ce dernier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage en résultant. Toutefois, Findemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 4. Le droit pour Fexpéditeur, méme en possession du duplicata de la lettre de voi­ture, de modifier le contrat de transport s'é-teint dans les cas oö le destinataire:

a)    a retiré la lettre de voiture;

b)   a accepté la marchandise;

c)    a fait valoir ses droits conformément ä Fartide 28, § 4;

d)    est autorisé, conformément ä Farticle
31, ä donner des ordres, dés que Fenvoi est
entré dans le territoire douanier du pays de
desfination.

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres et aux instruc­tions du destinataire.


sin dalumstämpel, varefter dubbletten skall återlämnas till avsändaren.

När avsändaren begär att etl efterkrav skall höjas, minskas eller återkallas, skall han visa upp del bevis som har överlämnats till honom. Om efterkravet höjs eller minskas, skall beviset efter rättelse återlämnas till av­sändaren; om efterkravet återkallas, skall beviset inte återlämnas.

En anvisning som har meddelats i någon annan form än som har föreskrivits är ogiltig.

§ 3. Om järnvägen följer avsändarens an­visning utan att kräva att fraktsedelsdubblet­ten visas upp och denna har översänts till mottagaren, är jämvägen ansvarig gentemot denne för den skada som uppkommer därige­nom. Ett eventuellt skadestånd får dock ald­rig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.

§ 4. Avsändarens rätt att ändra beford­ringsavtalet upphör, även om han innehar fraktsedelsdubbletten, när mottagaren har

a)    övertagit fraktsedeln;

b)    tagit emot godset;

c)    gjort sina rättigheter gällande enligt arti­kd 28 § 4;

d)    blivit berättigad, enligt artikel 31, all
ändra befordringsavtalet, så snart sändningen
har kommit in på bestämmelselandets tullom­
råde.

Från denna tidpunkt åligger det järnvägen att följa mottagarens anvisningar.


 


Artide 31

Modification par le destinataire

§ I. Lorsque Fexpéditeur n'a pas pris ä sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lettre de voiture Finscription »"Destinataire non autorisé å donner des ordres ultérieurs», le destinataire peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescri­vant:

a)    Farrél de la marchandise en cours de route,

b)    Fajournement de la livraison de la mar­chandise,

c)    la livraison de la marchandise, dans le


Artikel 31

Ändringar på begäran av mottagaren

§ 1. När avsändaren inte har åtagit sig att betala de avgifter som avser befordringen i bestämmelselandet och inte heller i fraktse­deln har fört in uppgiften "mottagaren får inte ändra befordringsavtalet", får motta­garen senare ändra befordringsavtalet genom att föreskriva

a)    att godset skall stoppas under beford­ringen,

b)    att godsets utlämning skall uppskjutas,

c)    att godset i bestämmelselandet skall


 


Prop. 1984/85:33


99


 


pays de destination, ä une personne autre que le destinataire inscrit sur la lettre de voiture,

d)    la livraison de la marchandise, dans le
pays de destination, ä une gare autre que la
gare destinataire inscrite sur la lettre de voi­
ture, sauf dispositions contraires des tarifs
intemationaux,

e)    Faccomplissement des formalités exi­
gées par les douanes ou d'aulres autorités
administratives conformément å Farticle 26,
§3.

Les dispositions complémentaires ou les tarifs intemationaux en vigueur entré les che­mins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser Fenvoi.

Les ordres du destinataire ne sont exécu­toires qu'aprés de Fenvoi dan le territoire douanier du pays de destination.

§ 2. Ces ordres doivent étre donnés, a la gare destinataire ou ä la gare d'entrée dans le pays de destination, au moyen d'une dédara­tion écrite conforme au modéle fixé et publié par le chemin de fer.

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3. Le droit pour le destinataire de modi­fier le contrat de transport s'éteint dans les cas oö il a:

a)    retiré la lettre de voiture;

b)   accepté la marchandise;

c)    fait valoir ses droits conformément ä Farticle 28, § 4;

d)    désigné conformément au § 1 c) une
personne et que celle-ci a retiré la lettre de
voiture ou fait valoir ses droits conformé­
ment ä Farticle 28, § 4.

§ 4. Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise ä une autre personne, celle-ci n'est pas autorisée å modifier le contrat de transport.


lämnas ut till någon annan än den mottagare som anges i fraktsedeln,

d)    all godset i bestämmelselandel skall
lämnas ut på en annan station än den bestäm-
melsesiation som anges i fraktsedeln, om inle
annat föreskrivs i de internationella tarif­
ferna,

e)    all de ätgärder som krävs av tullmyn­
digheterna eller andra förvaltningsmyndig­
heter skall vidtas i enlighet med artikel 26 § 3.

I tilläggsbestämmelserna eller de interna­tionella tariffer som gäller mellan de järnvä­gar som deltar i en befordran kan tillåtas an­visningar som inte är angivna ovan.

En anvisning får aldrig medföra att en sändning delas.

Mottagarens anvisning får inle verkställas förrän försändelsen har kommit in på bestäm­melselandets tullområde.

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas till bestämmelsestationen eller till den station i bestämmelselandet dit godset först kommer genom en skriftlig förklaring som är utformad efter en förebild som har fastställts och of­fentliggjorts av järnvägen.

En anvisning som meddelas i någon annan form än som har föreskrivits är ogiltig.

§ 3. Mottagarens rält att ändra fraktavta­let upphör när han har

a)    övertagit fraktsedeln;

b)   tagit emot godset;

c)    gjort sina rättigheter gällande enligt arti­kel 28 § 4;

d)    angett en person enligt § 1 c) och denne
har övertagit fraktsedeln eller gjort gällande
sina rättigheter enligt artikel 28 § 4.

§ 4. Om mottagaren har föreskrivit att godset skall lämnas ut till en annan person, är denne inte berättigad all ändra fraktavtalet.


 


Prop. 1984/85:33


100


 


Artide 32

Exécution des ordres ultérieurs

§ 1. Le chemin de fer ne peut refuser d'exécuter les ordres donnés conformément aux artides 30 et 31, ni en retarder Fexécu­tion, sauf si:

a)    elle n'est plus possible au moment oö les ordres parviennent ä la gare qui doit les exécuter;

b)    elle est de nature å perturber le service régulier de Fexploitation;

c)    elle est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et réglements d'un Etat, notamment avec les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives;

d)    la valeur de la marchandise, lorsquMl
s'agit d'un changement de la gare destina­
taire, ne couvre pas, selon Fappréciation du
chemin de fer, tous les frais dont la marchan­
dise sera grevée ä Farrivée ä sa nouvelle des­
tination, å moins que ces frais ne soient payés
ou que leur paiement ne soit garanti immédia­
tement.

Celui qui a donné des ordres est avisé le plus töt possible des empéchements ä leur exécution.

Si le chemin de fer n'est pas ä méme de prévoir ces empéchements, celui qui a donné des ordres supporte toutes les conséquences résultant du commencement de leur exécu­tion.

§ 2. Les frais nés de Fexécution d'un ordre, å Fexception de ceux résultant d'une faute du chemin de fer, doivent étre payés conformément ä Farticle 15.

§ 3. Sous réserve du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des conséquences de Finexécution d'un ordre ou de son exécution défectueuse. Tou­tefois, Findemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.


Artikel 32

Utförande av anvisningar om ändring i be­fordringsavtalet

§ 1. Järnvägen fär inte vägra att verkställa en anvisning som har meddelats i enlighet med artiklarna 30 och 31 eller vänta med alt verkställa den utom i följande fall:

a)    om det inte längre är möjligt att verk­ställa anvisningen när den station som skall verkställa den får del av anvisningen;

b)    om det skulle medföra störningar i drif­ten att verkställa anvisningen;

c)    om verkställigheten av en anvisning om ändring av bestämmelsestationen skulle stri­da mot lag eller annan författning som gäller i en stat och då särskilt tullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter;

d)    om, när det gäller ändring av bestäm­
melsestationen, godsets värde enligt järnvä­
gens uppskattning inte täcker alla de avgifter
som kommer att belasta godset när det kom­
mer fram till den nya bestämmelsestationen
och dessa avgifter inte omedelbart erläggs
eller säkerhet omedelbart ställs för dem.

Den som har gett anvisningen skall snarast möjligt underrättas om hindret mot att verk­ställa den.

Om jämvägen inte kan fömtse ett sådant hinder, är den som har gett anvisningen an­svarig för aUa följder av att hans anvisning har börjat verkställas.

§ 2. Avgifter som uppkommer genom att en anvisning verkställs skall, med undantag av sådana som beror på fel eller försummelse på järnvägens sida, betalas i enlighet med artikel 15.

§ 3. Om järnvägen har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, är den med de undan­tag som följer av § I ansvarig för följderna av att en anvisning inte har verkställts eller har verkställts felaktigt. Ett eventueUt skade­stånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.


 


Prop. 1984/85:33


101


 


Artide 33

Empéchement au transport

§ 1. En cas d'empéchement au transport, le chemin de fer décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modi-fiant Fitinéraire ou s'il convient, dans Fin­térét de Fexpéditeur, de lui demander des instructions en lui fournissant les informa­tions utiles dont ie chemin de fer dispose.

Sauf faute de sa part, le chemin de fer peut percevoir le prix de transport applicable par Fitinéraire emprunté et dispose des délais correspondanls ä ce dernier.

§ 2. Si la conlinuation du transport n'est pas possible, le chemin de fer demande des instructions ä Fexpéditeur. Cette demande n'est pas obligatoire dans les cas d'empéche-ments temporaires résultant des mesures prises en application de Farticle 3, § 4.

§ 3. L'expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instmctions pour le cas ou un empéchement au transport se présen-terait.

Si le chemin de fer estime que ces instruc­tions ne peuvent étre exécutées, il en de­mande de nouvelles.

§ 4. L'expéditeur avisé d'un empéche­ment au transport peut donner ses instruc-fions soit ä la gare expéditrice, soit a la gare oö se trouve la marchandise. Si ces instruc-fions modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont données ä la gare ou se trouve la marchandise, Fexpédi­teur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de voiture et presenter celui-ci au che­min de fer.

§ 5. Si le chemin de fer donne suite aux instructions de Fexpéditeur sans exiger la presentation du duplicata, alors que ce der­nier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dom­mage en résultant. Toutefois, Findemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle pré­vue en cas de perte de la marchandise.

§ 6. Si Fexpéditeur avisé d'un empéche­ment au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécuta-bles, le chemin de fer procéde conformément aux prescriptions relatives aux empéche-


Artikel 33 Befordrihgshinder

§ 1. Vid befordringshinder bestämmer järnvägen om del är lämpligare att den själv väljer en annan befordringsväg för godset el­ler om den skall i avsändarens intresse begära anvisningar från denne, samtidigt som avsän­daren får alla de nödvändiga upplysningar som järnvägen har tillgång till.

Om järnvägen inte har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, fär den uppbära den frakt som är tillämplig för den använda be­fordringssträckan och åtnjuta de leveransfris­ter som svarar mot denna.

§ 2. Om det inte är möjligt att fortsätta befordringen, skall järnvägen begära anvis­ningar av avsändaren. Detta är dock inte nöd­vändigt vid tillfälliga hinder som beror pä ät­gärder som har vidtagits med tillämpning av artikel 3 § 4.

§ 3. Avsändaren kan i fraktsedeln lämna anvisningar om förfarandet i de fall dä be­fordringshinder föreligger.

Om järnvägen anser att dessa anvisningar inte kan följas, skall den begära nya anvis­ningar.

§ 4. En avsändare som har fått underrät­telse om befordringshinder kan meddela sina anvisningar antingen till avsändningssta-fionen eller till den station där godset finns. Om dessa anvisningar innebär ändring av mottagare eller bestämmelsestation eller meddelas till den station där godset finns, skall avsändaren föra in dem i fraktsedels-dubbletten och visa upp denna för järnvägen.

§ 5. Om järnvägen följer avsändarens an­visningar utan att fordra att dubbletten före­tes och denna har överlämnats till motta­garen, är järnvägen ansvarig gentemot denne för skada som uppkommer därigenom. Ett eventuellt skadestånd får dock aldrig över­stiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.

§ 6. Om en avsändare som har underrät­tats om befordringshinder inte inom rimlig tid lämnar en anvisning som kan följas, skall jämvägen förfara i enlighet med de bestäm­melser om hinder mot utlämning av gods som


 


Prop. 1984/85:33


102


 


ments å la livraison en vigueur au lieu oö la marchandise a été reienue.

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit étre tenu å la disposition de Fexpéditeur. Si le produit est inférieur å ces frais. Fexpéditeur doit payer la diffé­rence.

§ 7. Lorsque 1'empéchement au transport cesse avant Farrivée des instructions de Fex­péditeur, la marchandise est acheminée sur sa destination sans attendre les instructions: Fexpéditeur est prévenu le plus töt possible.

§ 8. Lorsque Fempéchemenl au transport intervient apres que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément ä Farti­cle 31, le chemin de fer doit aviser ce destina­taire. Les §§ I, 2, 6, 7 et 9 sont applicables par analogie.

§ 9. Sauf faute de sa part, le chemin de fer, en cas d'empéchement au transport, peut percevoir des droits de stationnement.

§ 10. L'article 32 est applicable aux trans­ports effectués conformément å Farticle 33.


gäller på den plats där godset har stoppats.

Om godset har sålts, skall försäljningsbe­loppet efter avdrag för de avgifter som har påförts godset ställas till avsändarens förfo­gande. Understiger försäljningsbeloppet des­sa avgifter, skall avsändaren betala skillna­den.

§ 7. Om befordringshindrel upphör innan avsändarens anvisningar har kommit, vidare­befordras godset till bestämmdsestalionen ulan att anvisningarna inväntas; avsändaren skall underrättas snarast möjligt.

§ 8. Om befordringshindrel uppkommer efter det all mottagaren har ändrat beford­ringsavtalet enligt artikel 31, skall jämvägen underrätta mottagaren. Bestämmelserna i §§ 1, 2, 6, 7 och 9 har motsvarande tillämpning.

§ 9. Vid befordringshinder fär järnvägen ta ul ersättning för kostnaderna i samband med hindret, om inle fel eller försummelse föreligger på järnvägens sida.

§ 10. Artikd 32 är tillämplig på befordran som sker enligl artikel 33.


 


Artide 34

Empéchement a la livraison

§ I. En cas d'empéchement å la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans délai Fexpéditeur, par Finler-médiaire de la gare expéditrice, pour lui de­mander des instructions. L'expéditeur doit étre avisé directement, soit par écrit, soit par télégraphe, soit par léléscripleur, quand il Fa demande dans la lettre de voiture; les frais de cet avis grévent la marchandise.

§ 2. Lorsque Fempéchemenl ä la livraison cesse avant Farrivée des instructions de Fex­péditeur å la gare destinataire, la marchan­dise est livrée au destinataire. L'expédileur doit en étre avisé sans délai par une lettre recommandée; les frais de cet avis grévent la marchandise.

§ 3. En cas de refus de la marchandise par le destinataire, Fexpéditeur a le droit de don­ner des instructions, méme s'il ne peut pro­duire le duplicata de la lettre de voiture.

§ 4. Par une inscription portée sur la lettre de voiture, Fexpéditeur peut aussi demander


Artikel 34 Utlämningshinder

§ 1. Om det föreligger hinder för godsels utlämning, skall bestämmelsestationen ome­delbart underrätta avsändaren om detta ge­nom avsändningsstationens förmedling och begära anvisningar av honom. Avsändaren skall underrättas direkt, skriftligen, telegra­fiskt eller med telex, när han har begärt detta i fraktsedeln; kostnaderna för underrättelsen påförs godset.

§ 2. Om hindret för utlämningen upphör innan avsändarens anvisningar har nätt be­slämmelsestationen, lämnas godset ut till mottagaren. Avsändaren skall omedelbart underrättas om detta genom rekommenderat brev; kostnaderna för underrättelsen påförs godset.

§ 3. Om mottagaren vägrar att ta emot godset, har avsändaren rätt att ge anvisningar även om han inte kan visa upp fraktsedels­dubbletten.

§ 4. Genom en anteckning i fraktsedeln kan avsändaren också begära att godset utan


 


Prop. 1984/85:33


103


 


que la marchandise lui soit renvoyée d'office s'il survient un empéchement å la livraison. En dehors de ce cas, son consentemenl exprés est nécessaire.

§ 5. A moins que les tarifs n'en disposent autrement, les instructions de Fexpéditeur doivent étre données par Finlermédiaire de la gare expéditrice.

§ 6. Pour tout ce qui n'est pas prévu ci-dessus, le chemin de fer chargé de la livraison procéde conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de la livraison.

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit étre tenu ä '.a disposition de Fexpéditeur. Si le produit est inférieur ä ces frais, Fexpéditeur doit payer la diffé­rence.

§ 7. Lorsque Fempéchemenl ä la livraison intervient apres que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément ä Farti­cle 31, le chemin de fer doit aviser ce destina­taire, Les §§ I, 2 el 6 sont applicables par analogie.

§ 8- L'arlicle 32 est applicable aux trans­ports effectués conformément ä Farticle 34.


vidare skall sändas till honom, om hinder för utlämningen uppstår. I annat fall behövs av­sändarens uttryckliga medgivande.

§ 5. Om det inte föreskrivs något annat i tarifferna, skall avsändaren ge sina anvis­ningar genom avsändningsstationen.

§ 6. I den mån bestämmelser inle finns ovan, skall den järnväg som har till uppgift att lämna ut godset handla i enlighet med de föreskrifter som gäller på platsen för utläm­nandet.

Om godset har sålts, skall försäljningsbe­loppet efter avdrag för de kostnader som har påförts godset ställas till avsändarens förfo­gande. Om försäljningsbeloppel understiger dessa kostnader, skall avsändaren betala skillnaden.

§ 7. Om utlämningshindret uppstår efter det att mottagaren har ändrat fraktavtalet en­ligt artikel 31, skall järnvägen underrätta ho­nom. Bestämmelserna i §§1, 2 och 6 har motsvarande tillämpning.

§ 8. Artikel 32 är tillämplig på befordran som sker enligl artikel 34.


 


TITRE IV RESPONSABILITÉ

Artide 35

Responsabilité collective des chemins de fer § 1. Le chemin de fer qui a accepté la mar­chandise au transport, avec la lettre de voi­ture, est responsable de Fexécution du trans­port sur le parcours total jusqu'ä la livraison.

§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme de la prise en charge de la mar­chandise avec la lettre de voiture, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de Farticle 55, § 3 concer­nant le chemin de fer destinataire.


DEL IV ANSVARIGHET

Artikd 35

Järnvägarnas gemensamma ansvarighet

§ 1. Den järnväg, som har tagit emot god­set till befordran tillsammans med fraktse­deln, är ansvarig för befordringen under hela befordringssträckan till dess att godset har lämnats ut.

§ 2. Genom att ta emot godset jämte frakt­sedeln inträder varje efterföljande järnväg i befordringsavtalet i enlighet med föreskrifter­na i fraktsedeln och åtar sig därmed de skyl­digheter som följer av detta. Denna bestäm­melse utgör inte hinder mot tillämpning av vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i ar­tikel 55 § 3.


 


Prop. 1984/85:33


104


 


Artide 36

Etendue de la responsabilité

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou par­tielle et de Favarie de la marchandise surve­nues ä partir de Facceplation au transport jusqu'å la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livrai­son.

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabUité si la perte, Favarie ou le dépas­sement du délai de livraison a eu pour cause une faute de Fayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détériora-tion intérieure, déchet, etc.) ou des circon­stances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desqueUes il ne pouvait pas obvier.

§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou Favarie ré­sulte des risques particuliers inhérents å un ou plusieurs des faits ci-aprés:

a)    transport effectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables ou de conventions enlre Fexpéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture;

b)   absence ou défectuosité de Femballage pour les marchandises exposées par leur na­ture ä des peries ou avaries quand elles ne sont pas emballées on sont mal emballées;

c)    operations de chargement par Fexpédi­teur ou de déchargement par le destinataire en vertu des dispositions applicables ou de convenfions enlre Fexpéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, ou de conventions entré le destinataire et le chemin de fer;

d)    chargement défectueux lorsque ce char­
gement a été effectué par Fexpéditeur en
vertu des dispositions applicables ou de con­
venfions entré lui et le chemin de fer et indi­
quées dans la lettre de voiture;

e)    accomplissement par Fexpéditeur, le
desfinataire ou un mandataire de Fun d'eux,
des formalités exigées par les douanes ou
d'autres autorités administratives;

O nature de certaines marchandises expo­sées par des causes inhérentes å cette nature méme ä la perte totale ou partielle ou ä Va-


Artikel 36 Ansvarighetens omfattning

§ I. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att godset helt eller delvis går förlorat eller skadas under tiden frän det all godset las emot för befordran till dess att det lämnas ut samt för den skada som uppkommer till följd av alt leveransfristen överskrids.

§ 2. Jämvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten, skadan eller överskridan­det av leveransfrislen beror pä fel eller för­summelse av den skadelidande, på en anvis­ning av denne som inte har föranletts av fel eller försummelse från järnvägens sida, pä fel i själva godset (inre förstöring, avdunstning, osv.) eller på någon omständighet som järn­vägen inle hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

§ 3. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a)    att godset har befordrats i öppen vagn enligl tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln;

b)   att godset inte är förpackat eller är brist­fälligt förpackat, om godsels beskaffenhet gör det utsatt för svinn eller skada när för­packningen är bristfällig eller saknas;

c)    att godset har lastats av avsändaren el­ler lossats av mottagaren enligt tiUämpliga bestämmelser eller enligt en överenskom­melse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln eller enligt överens­kommelse mellan mottagaren och järnvägen;

d)    att godset har lastats på ett felaktigt sätt
och lastningen har utförts av avsändaren en­
ligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en
överenskommelse mellan denne och järnvä­
gen som har tagits in i fraktsedeln;

e)    alt avsändaren, mottagaren eller ett om­
bud för någon av dem har vidtagit de åtgärder
som krävs av tullmyndigheterna eller av and­
ra förvaltningsmyndigheter;

f)     att godsets beskaffenhet gör del utsatt
för fara, att helt eller delvis gå förlorat eUer
skadas, särskilt genom bräckning, rost, inre


 


Prop. 1984/85:33


105


 


varie, notamment par bris, rouille, détériora-lion intérieure el spontanée, dessiccation, dé-perdition;

g) désignation irréguliére, inexacte ou in­compléte d"objets exclus du Iransport ou ad­mis sous condition, ou inobservation par Fexpéditeur des mesures de précaution pres­crites pour les objets admis sous conduion;

h) transport d'animaux vivants;

i) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions enlre Fexpédi­teur el le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, doit étre effectué sous es-corte, si la perte ou Favarie résulte d'un ris­que que Fescorte avait pour but d'eviter.


självförstöring, uttorkning eller svinn;

g) att godset har betecknats otydligt, orik­tigt eller ofullständigt och det gäller föremål som år uteslutna frän befordran eller som befordras endast på vissa villkor eller att av­sändaren har underlåtit att vidta de försiktig­hetsåtgärder som har föreskrivits för föremål som tas emot på vissa villkor;

h) alt befordringen avser levande djur;

i) att det är fråga om en befordran som enligl tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln skall åtföljas av en tillsynsman, om förlusten eller skadan har uppkommit som en följd av en sädan fara som skulle avvärjas genom att till­synsmannen följde med.


 


Artide 37

Charge de la preuve

§ 1. La preuve que la perte, Favarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus å Farticle 36, § 2 incombe au chemin de fer.

§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou Favarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus ä Farticle 36, § 3, U y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partieUement, Fun de ces risques.

Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu ä Farticle 36, § 3 a) s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.


Artikd 37 Bevisskyldighet

§ 1. Del ankommer på jämvägen att visa alt förlusten, skadan eller leveransfrisiens överskridande har orsakats av något sådant förhällande som avses i artikel 36 § 2.

§ 2. Om järnvägen visar alt förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande om­ständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 36 § 3, skall det antas all förlusten eller ska­dan är en följd av denna risk eller dessa risker. Den som kräver ersättning får dock visa alt förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.

Ett sådant antagande får inte göras i det fall som avses i artikel 36 § 3 a), när det är fråga om en onormalt stor förlust eller om förlust av hela kollin.


 


Artide 38

Présomption en cas de réexpédition

§ t. Lorsqu'un envoi expédié conformé­ment aux Régles uniformes a fait Fobjet d'une réexpédition soumise aux mémes Ré­gles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée apres cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous Vem-pire du dernier contrat de transport, si Fenvoi


Artikel 38

Antagande vid nyinlämning

§ 1. När en försändelse som har befordrats enligt de enhetliga rättsreglerna har nyinläm-nats enligt dessa rättsregler och en partiell förlust eller en skada har fastställts efter nyinlämningen, skall det antas all förlusten eller skadan har uppstått under den tid då det sista befordringsavtalet fullgjordes, om för-


 


Prop. 1984/85:33


106


 


est reste sous la garde du chemin de fer et a été réexpédié te! qu'il est arrivé å la gare de réexpédition.

§ 2. Cette présomption est également ap­plicable lorsque le contrat de transport anté-rieur å la réexpédition n'était pas soumis aux Régles uniformes, si celles-ci avaient été ap­plicables en cas d'expédition directe entré la premiére gare expéditrice et la derniére gare destinataiie.


sändelsen hela tiden har varit i järnvägens värd och den har nyinlämnals sädan den kom fram liU nyinlämningsstationen.

§ 2. Ett sådant antagande gäller ocksä när befordringsavtalet före nyinlämningen inte omfattades av de enhetliga rättsreglerna, om dessa regler hade varit tUlämpliga vid en ge­nomgående befordran mellan den första av­sändningsstationen och den slutliga bestäm­melsestationen.


 


Artide 39

Présomption de perte de la marchandise

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir ä four­nir d"auires preuves, considérer la man han-dise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue å sa disposi­tion dans les trente jours qui suivent Fexpira­tion des délais de livraison.

§ 2. L"ayant droit, en recevant le paiement de Findemnité pour la marchand'se perdue, peut demander par écrit ä étre avisé sans délai dans le c:is oö la marchandise est re-trouvée au cours de Fannée qui suit le paie­ment de Findemnité. Le chemin de fer donne acle par écrit de cette demande.

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la reception de cet avis, Fayant droit peut exi­ger que la marchandise lui soit livrée ä Fune des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu'å celle oii a lieu la livraison et restituer Findemnité re9ue, dé­duction faite des frais qui auraient été com­pris dans cette indemnité. Néanmoins, il con­serve ses droits å indemnité pour dépasse­ment du délai de livraison prévus aux artides 43 et 46.

§ 4. A défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an apres le paiement de Findemnité, le chemin de fer en dispose con­formément aux lois et réglements de FEtat dont il reléve.


Artikd 39

Antagande att gods har gått förlorat

§ 1. Utan att förebringa ytterligare bevis­ning fär den som har rätt till godset anse godset som förlorat, om det inte har lämnats ut till mottagaren eller hållits tillgängligt för honom inom trettio dagar efter leveransfris­tens utgång.

§ 2. När en skadelidande tar emot ersätt­ning för föriorat gods, fär han skriftligen be­gära all han skall underrättas omedelbart, om godset kommer till rätta inom ett år efter del att ersättning har utbetalats. Järnvägen skall skriftUgen bekräfta en sådan begäran.

§ 3. Inom 30 dagar efter det att den berätti­gade har fått underrättelsen fär han begära att godset lämnas ut till honom på en station vid befordringsvägen. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnadema för befordring­en från avsändningsstationen till utlämnings-stationen och att betala tillbaka den ersätt­ning som han har fått med avdrag för de kost­nader som kan ha räknats in i ersättningen. Han behäller dock rätten till ersättning för att leveransfristen har överskridits enligt artik­larna 43 och 46.

§ 4. Om någon begäran inte framställs en­ligt § 2 eller anvisningar inte ges inom den frist som anges i § 3, eUer om godset kommer fill rätta senare än ett år efter den dag då ersättningen betalades ut, fär järnvägen för­foga över godset enligt bestämmelserna i den stat tiU vUken järnvägen hör.


 


Prop. 1984/85:33


107


 


Artide 40

Indemnité en cas de perte

§ I. En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le chemin de fer doit payer, å Fexdusion de tous autres dommages-inté­réts, une indemnité calculée d'aprés le cours ä la bourse, ä défaut d'aprés le prix courant sur le marché el, ä défaut de Fun et de Fautre, d'aprés la valeur usuelle des mar­chandises de mémes nature et qualité, aux jour el lieu ou la marchandise a été accepiée au transport.

§ 2. L'indemnité ne peut excéder 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute, sous réserve de la limitation prévue ä Farticle 45.

§ 3. Le chemin de fer doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées å Foccasion du transport de la marchandise perdue.

§ 4. Lorsque le calcul de Findemnité im­plique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangéres, celle-ci est faite d'aprés le cours aux jour el lieu du paie­ment de Findemnité.


Artikd 40 Ersättning vid förlust

§ I. För gods som har gått förlorat helt eller delvis skall järnvägen betala skadestånd med ett belopp som beräknas efter börspriset eller, om börspris saknas, efter marknadspri­set, eller, om båda dessa värden saknas, efter det gängse värdet av gods av samma slag och beskaffenhet på avsändningsorten vid den tidpunkt då godset logs emot till befordran. Något ytteriigare skadestånd utgår inte.

§ 2. Ersättningen får inte överstiga 17 be­räkningsenheter per kilogram av förlusten i bmttovikt, med förbehåll för den begränsning som anges i artikel 45.

§ 3. Järnvägen skall dessutom betala till­baka befordringsavgiften. tullavgifter och andra utlägg i i anledning av befordringen av det gods som har gäll förlorat.

§ 4. När beräkningen av ersättningen med­för omräkning av belopp uttryckta i utländskt mynt, skall omräkningen verkställas efter den kurs som gäller pä dagen för betalningen på den ort där ersättningen skall betalas.


 


Artide 41

Responsabilité en cas de déchet de route

§ I. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissenl géné­ralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-des­sous:

a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au trans­port ä Fétat humide ainsi que pour les mar­chandises suivantes: Bois de réglisse,

Bois de teinture räpés ou moulus, Champignons frais, Charbons et cokes, Cornes et onglons, Crins, Cuirs,

Déchets de peaux, Ecorces,


Artikel 41

Ansvarighet för viktförlust vid transport

§1.1 fråga om gods som till följd av sin beskaffenhet vanligen förlorar vikt pä grund av själva befordringen, ansvarar järnvägen, oberoende av den tillryggalagda befordrings­sträckan, endast för den del av viktförlusten som överstiger följande procentsatser:

a) två procent av vikten för flytande varor eller för gods som har lämnats in till beford­ran i  fuktigt  tillstånd,  liksom för följande godsslag: lakritsrot,

färglrä. rivet eller målet, svamp, färsk, kol och koks, horn och klövar, tagel, läder, hudavfall, bark.


 


Prop. 1984/85:33


108


 


Feuilles de tabac fraiches,

Fourrures,

Fruits frais, séchés ou cuits,

Graisses,

Houblon,

Laine,

Légumes frais,

Mastic frais.

Os entiers ou moulus,

Peaux,

Poissons séchés,

Racines,

Savons et huiles concretes.

Sel,

Soies de porc,

Tabac häché,

Tendons d'animaux,

Tourbe;

b) un pour cent de la masse pour toutes les autres marchandises séchés.

§ 2. La restriction de responsabilité pré­vue au § 1 ne peut étre invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifienl la tolérance.

§ 3. Dans le cas oö plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut étre constatée d'une autre maniére.

§ 4. En cas de perte totale de la marchan­dise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de Findem­nité.

§ 5. Cet artide ne déroge pas aux artides 36 et 37.


tobaksblad, färska,

pälsvaror,

frukt, färsk, torkad eller inkokt,

fettämnen,

humle,

ull,

grönsaker, färska,

kin, färskt,

ben, hela eller malda,

hudar,

fisk,torkad,

rötter,

tvål (såpa) och fasta oljor,

salt,

svinborst,

tobak, skuren,

djursenor,

torv.

b) en procent av viklen för alla andra torra godsslag.

§ 2. Järnvägen får inte åberopa den in­skränkning i ansvarigheten som anges i § 1, om det visas att viktförlusten med hänsyn fill omständigheterna inte beror på de orsaker som har legat till gmnd för att en viss viktför­lust godtas.

§ 3. När flera kollin befordras enligt sam­ma fraktsedel, skall viktförlusten vid beford­ran beräknas för varje kolli för sig, om dess vikt vid avsändningen har angetts särskilt i fraktsedeln eller kan fastställas på något an­nat sätt.

§ 4. Om godset har gått helt förlorat, skall avdrag inle göras för viktförlust vid beford­ran, när ersättningen skall beräknas.

§ 5. Denna artikel innebär inte någon in­skränkning i tillämpningen av artiklarna 36 och 37.


 


Artide 42

Indemnité en cas d'avarie

§ I. En cas d'avarie de la marchandise, le chemin de fer doit payer, ä Fexdusion de tous autres dommages-intéréts, une indem­nité équivalente å la dépréciation de la mar­chandise. Son montant est calculé en appli-quant ä la valeur de la marchandise définie conformément ä Farticle 40, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destina­tion.


Artikd 42 Ersättning vid skada

§ 1. När gods har skadats, skall järnvägen betala ett belopp som svarar mot minskning­en av godsels värde men inte ytterligare ska­destånd. Beloppet beräknas genom att den procentsats varmed godset har minskat i vär­de på bestämmelseorten tillämpas på godsets värde bestämt på det sätt som anges i artikel 40.


 


Prop. 1984/85:33


109


 


§ 2. L'indemnité ne peut excéder:

a)    si la totalité de Fenvoi est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)   si une partie seulement de Fenvoi est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle au­rait atteint en cas de perte de la partie dépré­ciée.

§ 3. Le chemin de fer doit restituer. en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus ä Farticle 40, § 3.


§ 2. Ersättningen skall dock inle överstiga

a)    om hela försändelsen har minskal i vär­de till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om försändelsen hade gått helt för­lorad;

b)   om endast en del av försändelsen har minskal i värde till följd av skadan, det be­lopp som skulle ha utgått om den del av för­sändelsen som minskat i värde hade gått för­lorad.

§ 3. Järnvägen skall dessutom, efter den procentsats som avses i § I, betala tillbaka de kostnader som anges i artikd 40, § 3.


 


Artide 43

Indemnité en cas de dépassement du délai de

livraison

§ 1. Si un dommage, y compris un avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le triple du prix de transport.

§ 2. En cas de perte totale de la marchan­dise, Findemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de Farticle 40.

§ 3. En cas de perte partielle de la mar­chandise, Findemnité prévue au § 1 ne peut excéder le triple du prix de transport de la partie non perdue de Fenvoi.

§ 4. En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de li­vraison, Findemnité prévue au § I se cumule, s'il y a lieu, avec celle de Farticle 42.

§ 5. En aucun cas, le cumul de Findemnité prévue au § 1 avec celles des artides 40 et 42 ne peut donner lieu au paiement d'une indem­nité supérieure å celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.

§ 6. Le chemin de fer peut prévoir, dans des tarifs intemationaux ou des conventions spéciales, d'autres modalités d'indemnisa-tion que celles prévues au § I lorsque, con­formément å Farticle 27, § I, le délai de li­vraison est établi sur la base des plans de transport.

Si, dans ce cas, les délais de livraison pré­vue ä Farticle 27, § 2 sont dépassés, Fayant droit peut demander soit Findemnité prévue


Artikd 43

Ersättning när leveransfristen överskrids

§ I. Om skada har uppstått till följd av att leveransfrislen har överskridils, däri inbegri­pet skada på godset, skall järnvägen betala skadestånd, som inte får överskrida ett be­lopp som motsvarar tre gånger befordrings­avgiften.

§ 2. Om godset har gått helt föriorat, skall ersättning inle utgå enligl § I vid sidan av ersättning enligt artikel 40.

§ 3. Om godset har gått förlorat delvis, får den ersättning som anges i § 1 inte överstiga ett belopp som motsvarar tre gånger beford­ringsavgiften för den del av försändelsen som inte har gått förlorad.

§ 4. Om skadan på godset inte har orsa­kats av att leveransfristen har överskridits, kan ersättning enligt § I i förekommande fall utgå vid sidan av ersättning enligl artikel 42.

§ 5. Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklama 40 och 42 får inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha utgått, om godset hade gått helt förlorat.

§ 6. Järnvägen fär i internationella tariffer eller i särskilda överenskommelser ange and­ra sätt att beräkna ersättning än som anges i § I, när leveransfristen i enlighet med artikel 27 § I fastställs pä grundval av beford-ringsplaner.

Om de leveransfrisler som anges i artikel 27 § 2 överskrids i detta fall, kan den skadeli­dande begära antingen ersättning som före-


 


Prop. 1984/85:33


110


 


au § I ci-dessus, soit celle fixée par le tarif intemational ou la convention spéciale appli­qué.


skrivs i § 1 eUer ersättning som har fastställts i den intemationeUa tariff eller den särskilda överenskommelse som tiUämpas.


 


Artide 44

Indemnité en cas de dol ou de faute lourde

Lorsque la perte, Favarie ou le dépasse­ment du délai de livraison ou bien Finexécu­tion ou Fexécution défectueuse de presta­tions accessoires du chemin de fer prévues par les Régles uniformes ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complétement indemniser Fayant droit pour le dommage prouvé.

En cas de faute lourde, Findemnité est tou­tefois limitée au double des maxima prévus aux artides 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 el 46.


Artikel 44

Ersättning vid uppsåt eller grov vårdslöshet

När förlust eller skada uppstår eller leve­ransfrist överskrids eller järnvägen inte full­gör de biförpliklelser som anges i de enhetliga rättsreglerna eller fullgör dessa biförplik­lelser pä ett felaktigt sätt och detta beror på uppsåt eller grov vårdslöshet frän järnvägens sida, skall järnvägen betala den skadelidande full ersättning för den skada som han visas ha lidit.

Vid grov vårdslöshet begränsas ersättning­en dock till två gånger de högsta belopp som anges i artiklarna 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 och 46.


 


Artide 45

Limitation de Vindemnité par certains tarifs

Lorsque le chemin de fer accordé des con­ditions particuliéres de transport par des ta­rifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'aprés les tarifs généraux, il peut limiter Fin­demnité due ä Fayant droit en cas de perte, d'avarie ou de dépassement du délai de livrai­son, dans la mesure ou une telle limitation est indiquée dans le tarif.

Lorsque ces conditions particuliéres de transport s'appliquent seulement sur une par­tie du parcours, cette limitation ne peut étre invoquée que si le fait généraieur de Findem­nité s'esl produit sur celle partie.


Artikel 45

Begränsning av ersättningen enligt vissa ta­riffer

När järnvägen medger särskilda beford-ringsvillkor genom special- eller undantags­tariffer som innebär en nedsättning av den frakt som följer av de allmänna tarifferna, får järnvägen begränsa den ersättning som tiU­kommer den skadelidande vid förlust, skada eller överskridande av leveransfristen i den mån en sådan begränsning anges i tariffen.

När dessa särskilda befordringsvillkor till-lämpas endast på en del av sträckan, får be­gränsningen åberopas endast om den händel­se som utgör grunden för ersättningen har inträffat på den delen.


 


Artide 46

Indemnité en cas d'inlérét ä la livraison

En cas de dédaration d'inlérét ä la livrai­son. il peut élre demande, oulre les indem-nilés prévues aux artides 40, 42, 43 el 45, la réparalion du dommage supplémentaire prouvé jusqu'ä concurrence du montant dé­clare.


Artikel 46

Ersättning vid leveransintresse

Om leveransinlresse har deklarerats, får ersättning begäras för visad ytterligare skada utöver vad som anges i artiklarna 40, 42, 43 och 45 upp till det deklarerade beloppet.


 


Prop. 1984/85:33


111


 


Artide 47

Intéréts de findemnité

§ 1. L'ayant droit peut demander des in­téréts de Findemnité, calculés å raison de cinq pour cent Fan, ä partir du jour de la rédamation prévue å Farticle 53 ou, s'il n'y a pas eu de rédamation, du jour de la demande en justice.

§ 2. Les intéréts ne sont dus que si Fin­demnité excéde 4 unités de compte par lettre de voiture.

§ 3. Si Fayant droit ne remet pas au che­min de fer, dans un délai convenable qui est fixé, les piéces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la rédamation, les intéréts ne courent pas enlre Fexpiration du délai fixé et la remise effective des piéces.


Artikel 47

Ränta på ersättning

§ 1. Den skadelidande får kräva ränta pä ersättningsbeloppet med fem procent per år, räknat frän och med den dag då krav fram­ställdes enligt artikel 53 eller, om något krav inte framställdes i sädan ordning, frän och med den dag då talan väcktes vid domstol.

§ 2. Ränta betalas endast om ersättnings­beloppet överstiger fyra beräkningsenheter per fraktsedel.

§ 3. Om den skadelidande inte inom en skälig frist som har fastsiällis för honom lill järnvägen överlämnar de handlingar som den behöver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från det att fristen går ut lill dess att handlingarna har överlämnats.


 


Artide 48

Responsabilité en trafic fer-mer

§ I. Dans les transports fer-mer emprun­tant les lignes visées ä Farticle 2, § 2 de la Convention, chaque Etat peut, en demandanl que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux Régles uniformes, ajouter Fensemble des causes d'exonération ci-aprés å celles prévues å Farticle 36.

Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la prévue que la perte, Favarie ou le dépassement du délai de livraison est sur­venu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise ä bord du na-vire jusqu'å son déchargement du navire.

Ces causes d'exonération sont les sui­vantes :

a)    actes, négligence ou défaut du capi-taine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans Fadministration du navire;

b)   innavigabililé du navire, å condition que le transporteur fasse la preuve que cette inna­vigabililé n'est pas imputable ä un manque de diligence raisonnable de sa part å mettre le navire en état de navigabilité ou ä lui assurer un armemenl, un équipemenl et un approvi-


Artikd 48

Ansvarighet i kombinerad järnvägs- och .sjö­trafik

§ I. Såvitt gäller befordran i kombinerad järnvägs- och sjötrafik pä de linjer som avses i artikel 2 § 2 i själva fördraget fär varje stal, genom att begära alt en uppgift om delta tas in i listan över linjer som omfattas av de enhetliga rättsreglerna, till de grunder för be­frielse från ansvarighet som anges i artikel 36 lägga samtliga de grunder som anges nedan.

Fraktföraren fär åberopa dessa grunder en­dast om han visar alt förlusten, skadan eller överskridandel av leveransfrislen har inträf­fat på sjösträckan under tiden frän och med godsels lastning ombord pä fartyget lill och med lossningen.

Dessa befrielsegrunder är:

a)    handling, försummelse eller fel som be­fälhavaren, någon av besättningen, lotsen el­ler någon annan person i fraktförarens tjänst har begått vid navigeringen eller handhavan-det av fartyget;

b)   bristande sjövärdighet hos fartyget, om fraktföraren visar att denna inle kan tillskri­vas brist på skälig omsorg från hans sida för att sätta fartyget i sjövärdigt skick eller förse det med behörig bemanning, utrustning och proviant eller försätta alla de delar av fartyget


 


Prop. 1984/85:33


112


 


sionnement convenables, ou ä approprier el mettre en bon état toutes parties du navire oö la marchandise est chargée, de fa9on qu'elles soient aptes ä la reception, au transport et å la préservation de la marchandise;

c)    incendie, ä condition que le transpor­
teur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé
par son fait ou sa faute, par ceux du capi-
taine, marin, pilote ou de ses préposés;

d)    périls, dangers ou accidents de la mer
ou autres eaux navigables;

e)    sauvetage ou lentaiive de sauvetage de
vies ou de biens en mer;

f)     chargement de la marchandise sur le
ponl du navire, ä condition qu'elle ait été
chargée sur le ponl avec le consentemenl de
Fexpéditeur donné dans la lettre de voiture et
qu'elle ne soit pas sur wagon.

Les causes d'exonéraiion ci-dessus ne sup-priment ni ne diminueni en rien les obliga­tions générales du transporteur et notamment son obligation d'exercer une diligence raison­nable pour mettre le navire en état de naviga­bilité ou pour lui assurer un armemenl, un équipement et un approvisionnement con­venables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire oö la mar­chandise est chargée, de fa9on qu'elles soient aptes ä la reception, au transport el ä la pré­servation de la marchandise.

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précédent, il reste néanmoins responsable si Fayant droit fait la preuve que la perte, Favarie ou le dépasse­ment du délai de livraison est du å une faute du transporteur, du capiiaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous a).

§ 2. Lorsqu'un méme parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises in­scrites sur la liste mentionnée aux artides 3 et 10 de la Convention, le régime de respon­sabilité applicable ä ce parcours doit étre le méme pour toutes ces entreprises.

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste ä la demande de plusieurs Etats, Fadoption de ce régime doit au préala­ble faire Fobjet d'un accord entré ces Etats.


i vilka gods lastas i lämpligt och säkert skick sä att de lämpar sig för alt ta emot, befordra och skydda godset;

c)    brand, om fraktföraren visar att den inte
har orsakals av fel eller försummelse av ho­
nom, befälhavaren, nägon av besättningen;
lotsen eller någon annan person i hans tjänst,

d)    fara, våda eller sjöolycka till sjöss eller i
andra farvatten;

e)    räddning av eller försök till räddning av
liv eller egendom Ull sjöss;

f)     lastning av godset på däck, om denna
lastning har skett enligl etl medgivande av
avsändaren i fraktsedeln och godset inte be­
fordras i järnvägsvagn.

De befrielsegrunder som anges ovan var­ken upphäver eller minskar fraktförarens all­männa skyldigheter och särskilt inte hans skyldighet all visa skälig omsorg för att sätta fartyget i sjövärdigt skick, förse del med be­hörig bemanning, utrustning och proviant och försätta alla de delar av fartyget i vilka gods lastas i lämpligt och säkert skick så att de lämpar sig för all ta emot, befordra och skydda godset.

När fraktföraren åberopar de ansvarsfri-hetsgmnder som anges i det föregående, är han dock ansvarig om den skadelidande visar att förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen beror på någon annan försum­melse av fraktföraren, befälhavaren, någon av besättningen, lotsen eller någon annan person i fraktförarens tjänst än som anges under a).

§ 2. När en och samma sjösträcka trafi­keras av flera företag som är upptagna i den lista som nämns i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, skall för den sträckan gälla samma ansvarighetsregler för alla företagen.

När dessa företag har lagils upp i listan pä begäran av flera stater, skall frågan om vilka ansvarighetsregler som skall gälla dessförin­nan ha reglerats i en överenskommelse mel­lan dessa stater.


 


Prop. 1984/85:33


113


 


§ 3. Les mesures prises en conformité de cet artide sont communiquées å FOffice cen­tral. Elles entrent en vigueur, au plus töt, ä Fexpiration d'un délai de trente jours ä partir de la date de la lettre par laquelle FOffice central les notifie aux autres Etats.

Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdiies mesures.


§ 3. Centralbyrån skall underrättas om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna arti­kel. Åtgärderna får rättsverkan tidigast 30 da­gar från dagen för den skrivelse genom vilken centralbyrån underrättar övriga stater om åt­gärderna.

Sändningar som redan är under transport berörs inle av åtgärderna.


 


Artide 49

Responsabilité en cas d'accident nudéaire

Le chemin de fer est déchargé de la respon­sabilité qui lui incombe en vertu des Régles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nudéaire et qu'en application des lois el réglements d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de Fénergie nudéaire, Fexploitant d'une installation nu­déaire ou une autre personne qui lui est sub-stituée est responsable de ce dommage.


Artikd 49

Ansvarighet vid atomolycka

Järnvägen är fri från ansvarighet enligt de enhetliga rättsreglerna, om skadan har orsa­kats av en alomolycka och innehavaren av en atomanläggning eller någon annan person i hans ställe är ansvarig för skadan enligl en stals bestämmelser om ansvarighet pä atom­energins område.


 


Artide 50

Responsabilité du chemin de fer pour ses

agents

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour Fexécution du transport.

Toutefois, si å la demande d'un intéressé, ces agents el autres personnes établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'aulres services qui n'incombenl pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la per­sonne ä laquelle ils rendent ces services.


Artikd 50

Järnvägens ansvarighet jör sin personal

Järnvägen är ansvarig för sina anställda och för andra personer som den anlitar för att ulföra befordringen.

Om emellertid någon av dessa anställda el­ler andra personer pä begäran utfärdar en fraktsedel, gör en översättning eller utför nä­gon annan tjänst som det inle åligger jämvä­gen att utföra, anses han handla på uppdrag av den person åt vilken tjänsten utförs.


 


Artide 51 Autres actions

Dans tous les cas oö les Régles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, ä quelque titre que ce soit, ne peut étre exercée contre le chemin de fer que dans les condi­tions el limitations desdites Régles.

II en est de méme pour toute action exercé contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de Farticle 50.


Artikd 51

Andra grunder för anspråk

I alla de fall då de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot järnvägen endast under de förutsättning­ar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa rättsregler.

Vad som nu har sagts gäller också i fråga om anspråk mot anställda och andra personer som järnvägen svarar för enligl artikel 50.


8    Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 33


 


Prop. 1984/85:33


114


 


TITRE V

EXERCICE DES DROITS

Artide 52

Constatation de perte partielle ou d'avarie

§ I. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que Fayant droit en allégue Fexislence, le chemin de fer doit dresser sans délai et, si possible, en présence de Fayant droit, un procés-verbal constatani, suivant la nature du dommage, Fétat de la marchandise, sa masse et, autant que possible, Fimpor­tance du dommage, sa cause et le moment oö il s'est produit.

Une copie de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement å Fayant droit.

§ 2. Lorsque Fayant droit n'acceple pas les consiataiions du procés-verbal, il peut de­mander que Fétat et la masse de la marchan­dise ainsi que la cause el le montant du dom­mage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La pro­cédure est soumise aux lois et réglements de FEtat ou la constatation a lieu.


AVDELNING V FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

Artikd 52

Fastställelse av att gods har skadats eller

delvis gått förlorat

§ I. Om järnvägen upptäcker eller fär an­ledning anta all gods har skadats eller delvis gått förlorat eller om den som har rått till godset påstår all detta är fallet, skall järnvä­gen genast och om möjligt i dennes närvaro upprätta en redogörelse i vilken allt efter ska­dans art anges godsets tillstånd och vikt saml. så långt möjligt, skadans omfattning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

En avskrift av redogörelsen skall kostnads­fritt tillställas den som har rätt lill godset.

§ 2. Om den som har rätt lill godset inte godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han begära att godsets tillstånd och vikt saml ska­dans orsak och storlek fastställs av en sak­kunnig, som utses av parterna eller på rättslig väg. I fråga om förfarandet gäller bestämmel­serna i den stat där utredningen äger rum.


 


Artide 53 Rédamations

§ I. Les rédamations relatives au contrat de transport doivent étre adressées par écrit au chemin de fer désigné ä Farticle 55.

§ 2. Le droit de presenter une rédamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de Far­ticle 54.