Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets betänkande

1984/85:7

om lättnader i beskattningen av ideella föreningar (prop. 1984/85:8)

Sammanfattning

I propositionen föreslås alt grundavdraget för de ideella organisationerna höjs från 2000 till 15000 kr.

I de motioner som väckts med anledning av propositionen yrkas bl. a. all grundavdraget höjs till 1,5 basbelopp, f. n. 30400 kr., alt deklarationsplikts-gränsen höjs i motsvarande mån och att den av riksdagen begärda utredning­en om de ideella föreningarnas skalteförmåga tillsätts.

Utskottet tillstyrker propositionen och förordar med anledning av motio­nerna all deklaralionspliktsgränsen sätts till ett belopp som motsvarar grundavdraget. I övrigt avstyrker utskottet motionerna.

I en reservation yrkas bifall till motionsyrkandena om en ytterligare höjning av grundavdraget.

Propositionen

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85:8 att riksdagen antar vid propositionen fogade förslag fill

1.  lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2.  lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I propositionen föreslås all det grundavdrag som medges de allmännyttiga ideella föreningarna vid inkomstbeskattningen på f.n. 2000 kr. höjs till 15000 kr. Det högre avdraget skall medges fr. o. m. 1984 års taxering.

Lagförslagen har följande lydelse.

1    Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs all 48 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse   .

48 §

/ /trom.' Ideell förening, som är     / mom. Ideell förening, som är

hänföriig under 53 § 1 mom. e), äger     hänföriig under 53 § 1 mom. första att från den i hemortskommunen     stycket e), äger alt från den i hem-

' Senaste lydelse 1977: 572.

1 Riksdagen 1984/85. 6 saml. Nr 7


SkU 1984/85:7


 


SkU 1984/85:7

Nuvarande lydelse                Föreslagen lydelse

taxerade inkomsten åtnjuta kom-    ortskommunen taxerade inkomsten

munalt grundavdrag med 2ÖOOkro- åtnjuta   kommunall   grundavdrag

nor.                                   med/5 OÖO kronor.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den har kommit ul från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

Har en ideell förening vid 1984 års taxering inte medgetts grundavdrag enligt denna lag får rättelse beslutas av taxeringen enligt 72 a § taxeringsla­gen (1956:623) eller besvär anföras över taxeringen enligt 100 § samma lag.

2    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs alt 8§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt'
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                              Föreslagen lydelse

Förening, som är hänföriig under Förening, som är hänföriig under
53 § 1 mom. första stycket e) kom-
53 § I mom. första stycket e) kom­
munalskattelagen, äger all från den
munalskattelagen, äger att från den
laxerade inkomsten åtnjuta statligt
taxerade inkomsten åtnjuta statligt
grundavdrag med 2000 kronor.
grundavdrag med 15000 kronor.

Denna lag träder i kr-afl dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den har kommit ul från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

Har en ideell förening vid 1984 års taxering inte medgetts grundavdrag enligt denna lag får rättelse beslutas av laxeringen enligt 72 a § taxeringsla­gen (1956:623) eller besvär anföras över laxeringen enligt 100 § samma lag.

Motionerna

1984/85:42 av Stig Josefson m.fl. (c) I motionen yrkas

1.  all riksdagen bifaller propositioneris förslag om höjning av grundavdra­get för de allmännyttiga ideella föreningarna till 15000 kr.,

2.  all riksdagen beslutar vidhålla sin tidigare begäran hos regeringen om översyn av gällande skalleregler för ideella föreningar,

3.  att riksdagen beslutar anta följande

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770. ~ Senaste lydelse 1979: 1156.


 


SkU 1984/85:7                                                                     3

Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1956:623)

dels beträffande 22 § 1 mom. att första stycket tillförs en ny punkt, 2), av

nedan angivna lydelse, att de nuvarande punkterna 2)-5) betecknas 3)-6),

att hänvisningen i andra stycket till punkterna 2)-4) ändras till punkterna

2)-5) och att hänvisningarna i femte stycket till punkt 3) ändras till punkt 4),

dels att 33 § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

22 § Imom. första stycket

1 m o m . Nedannämnda skattskyldiga äro, där ej annat följer av stadgan-del i 3 mom., skyldiga alt utan anmaning till ledning för egen taxering avlämna deklaration (självdeklaration), nämligen:

2) förening, som är hänföriig un­der 53 § 1 motn. första stycket e) eller andra stycket kommunalskattelagen (1928:370) eller 7,? andra stycket la­gen (1947:576) om statlig inkomst­skatt, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under be­skattningsåret överstigit grundavdra­get enligt 48 § 1 mom. kommunal­skattelagen eller 8 § lagen om statlig inkomstskatt.

33 §

Är stiftelse eller förening helt eller Är stiftelse helt eller delvis frikal-
delvis frikallad från skattskyldighet,
lad från skattskyldighet, skall i fall
skall i fall som nedan aHg/vflj-särskild
som nedan anges särskild uppgift
uppgift avlämnas rörande inkomst
avlämnas rörande inkomst och för-
och förmögenhet, som icke i själv-
mogenhet, som icke i självdeklara-
deklaralion uppgivils till beskall-
  tion uppgivils till beskattning,
ning.

Uppgiflsskyldighet, som i första stycket sägs, åligger

5)  förening, som är hänföriig un­der 53 § 1 mom. första stycket e) kommunalskattelagen, ävensom

6)  stiftelse eller förening, som av-     5) stiftelse som avses i 53 § 1 mom. ses  i  53 §   1   mom.  andra  stycket     andra stycket kommunalskattelagen

r Riksdagen 1984/85. 6saml. Nr 7


 


SkU 1984/85:7

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

kommunalskattelagen eller 7 § and-     eller 7 §  andra stycket  lagen om

ra stycket lagen om statlig inkomst-     statiig inkomstskatt.

skatt.

Uppgift avfattas------------------------ från skattskyldighet.

Uppgift avlämnas---------------------------------- icke föras.

Det åligger stiftelse eller förening. Det åligger stiftelse som i denna

som i denna paragraf avses, all efter paragraf avses, att efter anmaning
anmaning meddela de ytterligare meddela de ytterligare upplysningar
upplysningar, som kunna erfordras som erfordras för bedömandet av
för bedömandet av stiftelsens eller stiftelsens eller föreningens skatt­
föreningens skattskyldighet.
       skyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången i fråga om 1985 års taxering.

1984/85:43 av tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson m.fl. (fp) I motionen yrkas

1.    att riksdagen avslår propositionen,

2.  alt riksdagen beslutar om en höjning av grundavdraget för de
allmännyttiga ideella föreningarna till 1,5 basbelopp.

1984/85:44 av Knut Wachtmeister m.fl. (m)

1.    att riksdagen avslår propositionen,

2.  att riksdagen beslutar om en höjning av grundavdraget för de
allmännyttiga ideella föreningarna till 1,5 basbelopp,

3.  att riksdagen beslutar vidhålla sin tidigare begäran hos regeringen om översyn av gällande skatteregler för ideella föreningar,

4.  att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändrad deklarationsskyl­dighet för ideella föreningar i enlighet med vad som anförs i motionen.

Utskottet

I propositionen föreslås alt grundavdraget för de allmännyttiga ideella föreningarna höjs från 2000 till 15000 kr. med verkan fr.o.m. 1984 års taxering. Samtidigt anför departementschefen all del enligt hans uppfattning inte är lämpligt att nu tillsälta en kommitté för alt se över de ideella föreningarnas beskattning på sätt som riksdagen begärde vid förra riksmötet (SkU 1983/84:38, rskr 276). Beträffande inkomstbeskattningen anser han alt omedelbara lättnader är motiverade, men de övriga frågorna kan enligt hans mening bäst utredas i annan ordning.

I motionerna 43 av Karl Erik Eriksson m.fl. (fp) och 44 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) yrkas all grundavdraget höjs till 1,5 basbelopp, dvs. f.n. 30400 kr. Motionärerna i dessa motioner och i motion 42 av Stig Josefson m.fl. (c) vidhåller dessutom riksdagens tidigare ulredpingskrav. I motionerna behandlas också vissa deklarationsfrågor för föreningarna.


 


SkU 1984/85:7                                                                         5

Bakgrunden till att utskottet våren 1984 förordade en separat utredning om samtliga skallefrågor för de ideella föreningarna var framför allt all vissa problem uppkommit för föreningar som bedriver insamlingsverksamhet med ideella insatser. I en del sådana fall hade mervärdeskattereglerna visat sig kunna medföra stora påfrestningar, och de informationer som utskottet då erhöll tydde på att mervärdeskatteutredningen - mot tidigare antaganden -inte skulle ta upp dessa frågor. Därtill kom att lägre beskaltningsinstanser på sina håll ansett att föreningarnas inkomster av verksamhet med denna eller likartad karaktär skulle redovisas som skattepliktig inkomst.

Enligt vad som nu har framkommit kommer mervärdeskatteulredningen all skyndsamt behandla föreningarnas skatteproblem på sitt område, och utredningen förväntas lägga fram sitt förslag nästa år. Att under sådana förhållanden tillsätta en särskild utredning om samtliga skattefrågor för de ideella föreningarna, och att således bryta ut mervärdeskattefrågorna från mervärdeskatteutredningens uppdrag i övrigt, kan enligt utskottets uppfatt­ning medföra att en lösning av dessa viktiga och komplicerade frågor fördröjs.

Beträffande inkomstskattefrågorna bör framhållas att de nya reglerna i allmänhet har fungerat tillfredsställande för föreningarna och alt de högre instanserna hittills inte har beskattat föreningarna för inkomst av sådan ideell verksamhet som nämnts tidigare. Utskottet vill också nämna att riksskatte­verket inom kort kommer att ge ut en ny broschyr rörande skattefrågorna med beaktande av hittills vunna erfarenheter av lagstiftningen.

Redan med hänsyn till vad utskottet nu anfört och till föreliggande förslag om en väsentlig höjning av grundavdraget finner utskottet att skälen för att nu tillsätta en särskild utredning rörande skattefrågorna till väsentlig del bortfallit. Härtill kommer att även arvs- och gåvoskattefrågorna kommer att tas upp av den kommitté (Fi 1984:02) som numera har tillsatts för en översyn av bestämmelserna inom detta skatteområde.

Vad som numera har framkommit leder till att utskottet åter kan stå fast vid den ursprungliga planläggningen av en översyn av grunderna för beskattningen av de ideella organisationerna. Denna planläggning innebär, enligt vad utskottet uttalat tidigare år, att vissa gmndläggande frågor rörande stiftelserna först bör belysas. Sedan stiftelseutredningens arbete numera lagts ned, övervägs de civilrättsliga frågorna rörande dessa organisationer inom justitiedepartementet.

Med det anförda avstyrker utskottet utredningsyrkandena i motionerna.

Utskottet instämmer i uppfattningen att en väsentlig höjning av grundav­draget är motiverad. En höjning undanröjer problemen för föreningar som har smärre inkomster av uthyrda fastigheter eller av annan kommersiell versamhet och underlättar också det praktiska taxeringsarbetet. I likhet med departementschef Fr. finner utskottet samtidigt att grundavdraget inte bör vara så stort att illojala förfaranden uppmuntras eller att konkurrensen med


 


SkU 1984/85:7                                                                         6

privata näringsidkare snedvrids. Med hänsyn härtill tillstyrker utskottet den i propositionen föreslagna höjningen till 15000 kr. och avstyrker motionerna 43 och 44 i denna del.

En allmännyttig ideell förening är deklaralionsskyldig endast om den har haft skattepliktiga bruttointäkter av fastighet eller rörelse på sammanlagt minst 100 kr., om den skall redovisa garantibelopp för fastighet eller om den har en skattepliktig förmögenhet — dvs. förmögenhet som lagts ned i en skattepliktig rörelse - på minst 25 000 kr. (22 § 1 mom. taxeringslagen). Inkomst och förmögenhet som tas upp i deklarationen redovisas i form av en "särskild uppgift" (33 § - blankett 4). 1 blanketten skall föreningen också ange de omständigheter som åberopas för skattebefrielse.

Den särskilda uppgiften skall i princip lämnas oavsett om deklarationsplikl föreligger eller ej. Skattechefen får dock efter ansökan befria föreningen från uppgiftsskyldighelen under viss lid. I allmänhet medges sådan befrielse för en tid av fem år.

I motionerna 42 och 44 yrkas alt deklaralionspliktsgränsen höjs till samma nivå som grundavdraget. Även i motion 43 anförs att gränsen bör höjas till denna nivå, men något särskilt yrkande i detta hänseende framställs inte. Motion 42 innehåller dessutom ett yrkande om all den särskilda uppgift som föreningarna skall lämna om icke skattepliktiga inkomster m. m. slopas.

Beskattningsreglerna för de allmännyttiga ideella föreningarna innebär att de endast är skattskyldiga för vissa speciella fastighets- eller rörelseinkomster och alt de är skyldiga att deklarera endast för sådana inkomster som nu har nämnts. 1 den mån deklarationsskyldighet föreligger torde också regelmäs­sigt de skallepliktiga inkomsterna översliga del nuvarande grundavdraget 2000 kr. Att föreningarna formellt är skyldiga all deklarera för speciella inkomster av delta slag även om bruttobeloppet understiger 2000 kr. har således redan av denna anledning haft begränsad praktisk betydelse. Skattemyndigheterna torde i sådana fall inte heller avfordra föreningarna en regelrätt deklaration, eftersom den särskilda uppgift som föreningarna skall avlämna i dessa fall i allmänhet får anses tillräcklig. Med anledning av vad som anförs i en av motionerna kan också framhållas all de nu ifrågavarande reglerna endast gäller för allmännyttiga ideella föreningar och all övriga ideella föreningar i princip skall beskattas för all inkomst över 100 kr.

Den särskilda uppgift som de allmännyttiga ideella föreningarna skall avlämna om sina ej deklarerade inkomster, förmögenhetsförhållanden och omständigheter i övrigt behövs för all över huvud taget kunna bedöma om föreningen verkligen uppfyller de krav som ställs för en begränsning av skattskyldigheten och för alt grundavdrag skall kunna medges. I de fall då föreningarna skall deklarera för sina faslighels- och rörelseinkomsler behöver skattemyndigheterna också den särskilda uppgiften för all kunna göra en närmare bedömning av deklarationen. Normall kan emellertid en förening som har allmännyttig karaktär och som har lämnat den föreskrivna


 


SkU 1984/85:7                                                                         7

uppgiften påräkna befrielse från att lämna förnyade uppgifter under en lid av fem år.

Med den nu förordnade höjningen äv grundavdraget kan frågan om beloppsgränsen för deklarationsskyldigheten sägas ha kommit i ell något annorlunda läge. Efter denna höjning kan det antas att ett ej obetydligt antal föreningar, som befriats från den särskilda uppgiftsskyldighelen, formellt sett skall deklarera för sina fastighets- eller rörelseinkomster, trots att dessa inkomster brutto inte uppgår till ett belopp som motsvarar grundavdraget. Utskottet tillstyrker därför alt deklaralionspliktsgränsen höjs på sätt som yrkas i motionerna 42 och 44. Däremot avstyrker utskottet yrkandet i motion 42 om alt den särskilda uppgiftsskyldighelen slopas.

Vad utskottet nyss har anfört innebär att de praktiska svårigheterna som de allmännyttiga ideella föreningarna kan ställas inför i samband med deklaration och andra uppgifter till skaltemyndigheterna knappast har sin grund i utformningen av reglerna i taxeringslagen. Utskottet förutsätter all riksskatteverket i möjligaste mån kommer att förenkla blanketterna och tar upp frågan om andra förbättringar som kan anses motiverade.

Utskottet hemställer

1.           beträffande utredning om beskattningen av ideella föreningar

att riksdagen avslår motionerna 1984/85:42 yrkande 2 och 1984/ 85:44 yrkande 3,

2.           beträffande grundavdraget

all riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:43 och 1984/85:44 yrkandena 1 och 2 och med bifall till proposition 1984/85:8 och till motion 1984/85:42 yrkande 1 antar de vid propositionen fogade förslagen till

1.   lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2.   lag om ändring i lagen (1947:576) om statiig inkomstskatt,

3.           beträffande deklarationsskyldigheten

all riksdagen med bifall till motion 1984/85:42 yrkande 3 i denna del och till motion 1984/85:44 yrkande 4 antar följande

Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)

Härigenom föreskrivs att 22 § 1 mom. taxeringslagen (1956:623) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

22§

Imom. Nedannämnda skattskyldiga äro, där ej annat följer av stadgan­det i 3 mom., skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering


 


SkU 1984/85:7


Nuvarande lydelse

avlämna deklaration (självdekla
1) aktiebolag, ekonomisk--


Föreslagen lydelse

ralion), nämligen:

------------ ekonomiska intressen,


 


2)     annan juridisk — — — 100 kronor,

3)     fysisk person - - - 100 kronor,

 

4)  fysisk eller------ kronor, samt

5)  fysisk eller------- skattepliktig

inkomst.

Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyl­dighet enligt punkterna 2)-4) skall hänsyn —■■— statlig förmögenhets­skatt.

Har makar - - - och förmö­genhet.

Skall skattskyldig--- deklara­
tionsskyldighetens bedömande.

Vid tillämpning av vad i första stycket vid 3) är stadgat — - -stycket vid 3) är stadgat icke ha varit här i riket bosatt.

I fråga-------- den avlidne.


2) förening, som är hänföriig un­
der 53 § 1 mom. första stycket e) eller
andra stycket kommunalskattelagen
(1928:370) eller 7§ andra stycket la­
gen (1947:576) om statlig inkomst­
skatt, om dess bruttointäkter av en
eller flera förvärvskällor under be­
skattningsåret överstigit grundavdra­
get enligt 48 § 1 mom. kommunal­
skattelagen eller 8 § lagen om statlig
inkomstskatt,

3)  annan juridisk - - - 100
kronor,

4)   fysisk person---- 100

kronor,

5)  fysisk eller------ kronor, samt

6)  fysisk eller------- skattepliktig

inkomst.

Vid bedömandet av fysisk eller
juridisk persons deklarationsskyl­
dighet enligt punkterna 2)-5) skall
hänsyn----- statlig förmögenhets­
skatt.

Har makar — - — och förmö­genhet.

Skall skattskyldig--- deklara­
tionsskyldighetens bedömande.

Vid tillämpning av vad i första stycket vid 4) är stadgat - — — stycket vid 4) är stadgat icke ha varit här i riket bosatt.

I fråga-------- den avlidne.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången i fråga om 1985 års taxering.

4. beträffande föreningarrms särskilda uppgiftsskyldighet

att riksdagen avslår motion 1984/85:42 yrkande 3 i denna del.

Stockholm den 25 oktober 1984

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN


 


SkU 1984/85:7                                                         9

Närvarande: Rune Caristein (s), Stig Josefson (c), förste vice talman Ingegerd Troedsson (m), Olle Westberg (s), Hagar Normark (s), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s)*, Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s)*, Lars Hedfors (s), Ewy Möller (m), Bruno Poromaa (s), Erkki Tammenoksa (s) och Göran Riegnell (m)*.

* Ej närvarande vid justeringen.

Reservation

Stig Josefson (c), förste vice talman Ingegerd Troedsson (m), Ingemar Hallenius (c), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Ewy Möller (m) och Göran Riegnell (m) har

dels anfört följande:

Enhgt vår uppfattning kan stark kritik riktas mot all regeringen inte efterkommit riksdagens begäran om en översyn av de aktuella skatteregler­na. Sedan en tid tillbaka har flera fall uppmärksammats där vissa föreningar lyckats finansiera sin ungdomsverksamhet med hjälp av ideella insatser från medlemmarna och sedan hamnat i ekonomiska problem på grund av att skattereglerna är oklart utformade. Vi anser att det är fel alt avvakta den pågående prejudikatsbildningen rörande problem som är så pass vikfiga för den allmännytfiga verksamhet som det här är fråga om och att man snarast bör söka tillrättalägga de missförhållanden som skattelagstiftningen medfört på detta område.

Regeringens förslag innebär att vissa delfrågor nu kommer att tas upp i särskild ordning. Efter långt dröjsmål kommer mervärdeskatteulredningen nu - enligt vad som uppgivits vid utskottsbehandlingen — att ta upp mervärdeskaltefrågorna för de ideella föreningarna med förtur, och vi utgår således från att dessa frågor kommer att lösas inom en nära framlid. När del gäller inkomstbeskattningen torde de mest kännbara behoven av förbättring­ar — i avvaktan på en mer grundläggande översyn — temporärt kunna lösas genom en väsentlig höjning av gmndavdraget. Erfarenheterna hitfills visar alt en höjning fill 15 000 kr. inte är fillräcklig för att man skall kunna undvika en olämplig beskattning av allför många ideella föreningars frivilliga arbete.

Mot denna bakgrund yrkar vi att grundavdraget höjs till 1,5 basbelopp, dvs. f. n. 30400 kr. Med hänsyn härtill och fill att arvs- och gåvoskatlefrågor-na nu utreds av en särskild kommitté anser vi oss t. v. kunna avslå från att fullfölja kravet på en omedelbar utredning av övriga här ej berörda frågor.

dels ansett att utskottet i mom. 2 bort hemställa 2. beträffande grundavdraget

alt riksdagen med bifall fill motionerna 1984/85:43 och 1984/85:44


 


SkU 1984/85:7                                                                       10

yrkandena 1 och 2 och med anledning av proposition 1984/85:8 och motion 1984/85:42 yrkande 1 antar de vid propositionen fogade lagförslagen med den ändringen att orden "15000 kronor" byts ul mot "150 procent av det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring beslämts för året närmast före taxeringsåret".