Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Socialförsäkringsutskottets betänkande

1984/85:4

om viss följdlagstiftning till lagen (1984:668) om uppbörd av socialav­gifter från arbetsgivare samt om vissa bestämmelser rörande beräk­ning av pensionsgrundande inkomst m. m. (prop. 1984/85:22)

Sammanfattning

I proposition 1984/85:22 läggs fram förslag till de följdändringar i vissa lagar som föranleds av den lag med nya bestämmelser om uppbörd av arbetsgivaravgifter som träder i kraft den 1 januari 1985. I propositionen läggs också fram förslag i några andra frågor i syfte att bl. a. uppnå en förenkling av handläggningen hos den lokala skattemyndigheten.

Utskottet har tillstyrkt propositionens förslag.

Ett särskilt yttrande (m, c och fp) har avgetls.

propositionen

I proposition 1984/85:22 om viss följdlagstiftning till lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt om vissa bestämmelser rörande beräkning av pensionsgrundande inkomst, m. m. har regeringen (socialdepartementet) föreslagit riksdagen all antaga följande lagförslag

1.   lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

2.   lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatteford­ringar m. m.,

3.   lag om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- oeh avgifts­processen,

4.   lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skaller, tullar och avgifter,

5.   lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),

6.   lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,

7.   lag om ändring i lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län,

8.   lag om ändring i lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt,

9.   lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden,

 

10.  lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

11.  lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),

12.  lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Lagförslagen återfinns som bilaga till betänkandet.

1 Riksdagen 1984185.11 saml. Nr 4


SfU 1984/85:4


 


SfU 1984/85:4                                                                      2

Utskottet

Våren 1984 antog riksdagen nya bestämmelser om uppbörd av socialavgif­ter (prop. 1983/84:167, SfU 28, rskr 369). Bestämmelserna, som träder i kraft den 1 januari 1985, finns intagna i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Lagen innebär all arbetsgivaravgifterna knyts an till de löpande löneutbetalningarna och samordnas med uppbörden av preliminär A-skatt. Uppbörden skall ske månadsvis på grundval av en uppbördsdeklaration som innefattar uppgifter om såväl skatter som avgifter. Förfarandet medför att de arbetsgivaravgifter som månadsvis betalas under uppbördsåret för de flesta arbetsgivare blir definifiva. En samordnad redovisning för hela utgiftsåret skall lämnas endast i särskilt angivna fall. Del nya uppbördssystemet skall administreras av de lokala skattemyndigheterna, länsstyrelserna och riksskatleverket.

I den nu aktuella propositionen, 1984/85:22, läggs fram förslag till de följdändringar i vissa lagar som föranleds av lagen med nya bestämmelser om uppbörd av arbetsgivaravgifter. I propositionen läggs också fram förslag i några andra frågor. Syftet är alt uppnå en förenkling av handläggningen hos den lokala skattemyndigheten, minskad ärendetillströmning hos de allmän­na förvaltningsdomstolarna samt större klarhet och därmed ökad rättssäker­het för den enskilde. Förslagen innebär i korthet följande. Sambandet mellan de regler som gäller för taxeringsarbetet och reglerna för beräkning av pensionsgrundande inkomst förstärks. Delta sker genom att reglerna för besluts-, besvärs- och underrättelseförfarandet blir i stort sett gemensamma och genom att ett omprövningsförfarande, motsvarande det som gäller för taxeringsnämnd, införs hos lokal skattemyndighet vid beräkning av pen­sionsgrundande inkomst. Besvärsreglerna för fastställande av underlag för egenavgifter knyts an till dem som gäller pensionsgrundande inkomst.

I bestämmelserna om beräkning av pensionspoäng föreslås vissa lagteknis­ka justeringar.

De nya bestämmelserna skall gälla fr. o. m. den 1 januari 1985.

Propositionens förslag har inte föranlett något motionsyrkande och utskottet biträder förslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer

att riksdagen med bifall till proposition  1984/85:22 antar de i propositionen framlagda förslagen till

a)  lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­domstolar,

b) lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.,

c)  lag om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen,


 


SfU 1984/85:4                                                                          3

d)              lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för
skatter, tullar och avgifter,

e)              lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),

f)              lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatteford­
ringar m.m.,

g)             lag om ändring i lagen (1983:1055) om nedsättning av socialav­
gifter och allmän löneavgift i Norrbottens län,

h) lag om ändring i lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, i) lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden,

j) lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrun­dande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, k) lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 1) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Stockholm den 6 november 1984

På socialförsäkringsutskottets vägnar SVEN ASPLING

Närvarande: Sven Aspling (s), Nils Carlshamre (m), Elis Andersson (c), Börje Nilsson (s), Allan Åkerlind (m), Ralf Lindström (s), Lars-Åke Larsson (s), Gullan Lindblad (m), Karin Israelsson (c), Ulla Johansson (s), Gunhild Bolander (c), Margö Ingvardsson (vpk), Nils-Olof Gustafsson (s), Ingegerd Elm (s) och Kenth Skårvik (fp).

Särskilt yttrande

Nils Carlshamre (m), Elis Andersson (c), Allan Åkerlind (m), Gullan Lindblad (m), Karin Israelsson (c), Gunhild Bolander (c) och Kenth Skårvik (fp) anför:

Vid behandlingen av proposition 1983/84:167 om nya regler för uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare m. m. avgavs tre reservationer till utskottets betänkande SfU 1983/84:28. I reservation 1 (c) hemställdes att uppbörden skulle ske varannan månad i stället för, såsom föreslagils i propositionen, varje månad. Om detta förslag inte skulle vinna riksdagens bifall hemställdes i reservation 3 (c) att propositionen skulle avslås av riksdagen. I reservation 2 (m) hemställdes om avslag på propositionen. Vid behandlingen i kammaren av utskottsbetänkandet yrkade talesmannen för folkpartiet bifall till reserva­tionerna 1 och 3. Riksdagen beslöt emellertid bifalla propositionen och avslå reservationerna. Med hänsyn härtill anser vi oss böra bifalla den nu förevarande propositionens förslag om viss följdlagstiftning lill den tidigare antagna nya lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

1* Riksdagen 1984/85.11 saml. Nr4


 


SfU 1984/85:4                                                          4

Bilaga
1 Förslag till
                                                                        

Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­domstolar

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­domstolar' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

18 §2 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1.    när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2.    vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan länsrätt samt vid sådant förhör i ärende enhgt utlänningslagen (1980:376) som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3.    vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende,

4.    vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5.    vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1.    mål om utdömande av vite,

2.    mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsproces­sen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt taxeringslagen (1956:623),

3.    mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 § lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall,

4.   mål enligt uppbörds- och folk-  4. mål enligt uppbörds- och folk­bokföringsförfattningarna med un- bokföringsförfattningarna med un­dantag av mål om arbetsgivares an- dantag av mål om arbetsgivares an­svarighet för arbetstagares skatt,         svårighet för arbetstagares skatt och

mål enligt lagen (1984:668) om upp­börd av socialavgifter från arbetsgi­vare,

5.    mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastighetstaxe­ringslagen (1979:1152),

6.    mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 2 500 kr.,

7.    mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet överens­stämmer med parternas samstämmiga mening,

8.    mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan myndighet.

1        Lagen omtryckt 1981:1323,

2        Senaste lydelse 1982:1089,


 


SfU 1984/85:4

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något
körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10.   mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade

skattefordringar m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1971:1072) om förmånsberät­tigade skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

l§i Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran på

1.    skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272), samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624) och lagen (1983:219) om tillfäUig vinst­skatt,

2.    skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

3.    skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­skattelagen (1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeproduk­ter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckes­skatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier samt lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel,

4.    skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) samt lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,

5.    tull och särskild avgift enligt 39 § tullagen (1973:670) samt avgift enligt lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6.    avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område,

1 Senaste lydelse 1984:602.


 


SfU 1984/85:4

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område och lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,

7. avgift som uppbärs med till- 7. avgift som uppbärs med till-
lämpning av lagen (1959:552) om lämpning av lagen (1984:668) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen uppbörd av socialavgifter från ar-
(1981:691) om socialavgifter.
betsgivare.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

3 §2
Fordran  på  slufiig  skatt  enligt Fordran  på  slutlig  skatt  enligt

uppbördslagen (1953:272) oc/j/ord- uppbördslagen (1953:272) har för­
rän på slutlig avgift enligt författning, månsrätt endast om den tidrymd till
som anges i I § 7 denna lag, har vilken skatten är att hänföra har gått
förmånsrätt endast om den tidrymd till ända innan beslutet om konkurs
till vilken skatten eller avgiften är att meddelas. Fordran på avgift enligt
hänföra har gått till ända innan 1 § 7 har förmånsrätt i den mån
beslutet om egendomsavträde med- avgiften belöper på lön eller annan
delades.
                              ersättning   som   har   utgetts   före

beslutet om konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller tidigare år.

3 Förslag till

Lag om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte-

och avgiftsprocessen

Härigenom föreskrivs att 1 § bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte-och avgiftsprocessen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

1§'
Denna lag är tillämplig vid revi-
Denna lag är tillämplig vid revi­
sion eller annan granskning för fast-
sion eller annan granskning för fast­
ställande av skatt, tull eller avgift
ställande av skatt, tull eller avgift
enligt lagen (1908:128 s. 1) om
enligt lagen (1908:128 s. 1) om
bevillningsavgifter för särskilda för-
bevillningsavgifter för särskilda för­
måner och rättigheter, uppbördsla-
maner och rättigheter, uppbördsla­
gen (1953:272), taxeringslagen
gen (1953:272), taxeringslagen
(1956:623), lagen (1958:295) om
(1956:623), lagen (1958:295) om
sjömansskatt, lagen (1959:552) om
sjömansskatt, stämpelskattelagen
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen
(1964:308),   lagen   (1968:430)   om

2 Senaste Ivdelse 1982:197. 1 Senaste lydelse 1984:171.


 


SfU 1984/85:4

Nuvarande lydelse

om allmän försäkring, m. m., stäm­pelskattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ku­pongskattelagen (1970:624), vägtra­fikskattelagen (1973:601), förord­ningen (1973:602) om särskild väg­trafikskatt, tullagen (1973:670) och lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.


Föreslagen lydelse

mervärdeskatt, kupongskattelagen (1970:624), vägtrafikskattelagen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt, tullagen (1973:670), lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav­gifter och lagen (1984:668) om upp­börd av socialavgifter från arbetsgi­vare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller tidigare år.

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


2§'

Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på

1.     skatt, tull eller avgift som avses i 1 § första stycket lagen.(1971:1072) om
förmånsberättigade skattefodringar m. m.,

2.  skatt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

3.  skatte- eller avgiftstillägg eller förseningsavgift,

4.  ränta eller avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning av fordran enligt 1, 2 eller 3,

5. skattebelopp jämte restavgift eller ränta som företrädare för juri­disk person är skyldig att betala enligt 77 a § uppbördslagen (1953:272), 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt, 17 § 1 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt e//er5 kap. 17 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav­gifter.

5. skatte- eller avgiftsbelopp jämte restavgift eller ränta som företrädare för juridisk person, är skyldig att betala enligt 77 a § uppbördslagen (1953:272), 48 a § lagen (1968:430) om  mervärdeskatt,   17 §   1   mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt, 5 kap.   17 §  lagen  (1984:151)  om punktskatter och prisregleringsav­gifter eller 21 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från ar­betsgivare. Betalningssäkring får användas också i fråga om sådan fordran på utländsk skatt, tull eller avgift, för vilken säkerställande av betalning får ske här i riket enligt överensskommelse mellan Sverige och främmande stat.

1 Senaste lydelse 1984:172.


 


SfU 1984/85:4

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Lagen skall också tillämpas på avgiftsbelopp jämte restavgift som företrädare för juridisk person är skyldig att betala enligt 30 a § lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

5 Förslag till

Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Härigenom föreskrivs att 1,3 och 7 §§ skatteregisterlagen (1980:343)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1.  samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysiska och juridiska personer,

2.  planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­trollverksamhet,

3.  inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions­grundande inkomst,

4.  bestämmande och uppbörd 4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen av skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och lagen (1968:430) om (1953:272) och lagen (1968:430) om mervärdeskatt.     mervärdeskatt   samt   avgift   enligt

lagen (1982:423) om allmän löneav­gift och lagen (1984:668) om upp­börd av socialavgifter från arbetsgi­vare. Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

3§ Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

1.  skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och sjömansskatt,

2.  mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift för vilken riksskatle­verket är beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,

3.  arbetsgivaravgift,                 3.  arbetsgivaravgift och allmän

löneavgift,

4.  skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift,

5.  ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning av skatt eller avgift enligt 1-4.

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt 1 § nämnda lag, även annan avgift och ränta som utgår enligt bestämmelserna i lagen.

1 Lagen omtryckt 1983:143.


 


SfU 1984/85:4                                                         9

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

7§2 För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5 och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1.  Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i 25 § 8) taxeringslagen (1956:623).

2.  Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller mer­värdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3.  Uppgitt om registrering av skyl- 3. Uppgift om registrering av skyl­
dighet att betala skatt, uppgifter som     dighet att betala skatt, uppgifter som
behövs för att bestämma skatt enligt     behövs för att bestämma skatt enligt
uppbördslagen (1953:272) och lagen     uppbördslagen (1953:272) och lagen
om mervärdeskatt samt uppgifter     om mervärdeskatt eller avgift enligt
om   redovisning,   inbetalning   och     lagen (1982:423) om allmän löneav-
återbetalning av sådana skatter.           gift och lagen (1984:668) om upp­
börd av socialavgifter från arbetsgi­
vare samt uppgifter om redovisning,
inbetalning   och   återbetalning   av
sådana skatter eller avgifter.

4.  Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt lag eller förordning skall antecknas i skattelängd.

5.  Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6.  Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattning­en.

7.  Uppgifter som skall lämnas i självdeklaration i sammanställningarna för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögenhetsredovisningen om skattepUktig förmögenhet.

8.  Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, samt uppgift om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen.

9.  Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyn­dighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord, likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.

 

10.  Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.

11.  Uppgift om telefonnummer samt särskild adress för skattsedelsförsän­delse.

12.  Uppgift från kontrolluppgift 12. Uppgift från kontrolluppgift en-
enligt 37 § 1-3, 3 b-3 f och 4 tax- ligt 37 § i mom. 1-3,3 b-3 f, 4 och 8
eringslagen.
                         taxeringslagen samt från sådan sär­
skild uppgift som avses i 3 § lagen
(1959:551) om beräkning av pen­
sionsgrundande inkomst enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

2 Senaste lydelse 1984:358.


 


SfU 1984/85:4                                                         10

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

13.  Uppgift om beteckning, taxeringsvärde, delvärde och beskattningsna­tur för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare samt sådan uppgift om fastigheten som behövs för bedömning huruvida inkomst av fastigheten skall beräknas med tillämpning av 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och uppgift om intäkt som har beräknats med tillämpning av nämnda lagrum.

14.  Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för planerat taxerings- eller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen om mervärdeskatt.

15.  Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings­idkare.

16.  Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fördelning på olika kategorier av tjänst samt summan av avdrag från intäkten och dennas fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan och övriga kostnader å andra sidan.

17.  Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.

18.  Uppgift angående varulager, resultat av bruttovinstberäkning, annan beräkning av relationstal eller liknande, nettointäkt eller underskott av förvärvskälla med angivande av den del därav som belöper på delägare, skönsmässig beräkning, belopp som under beskattningsåret har stått till förfogande för levnadskostnader, varuuttag, totala bilkostnader samt privat andel därav, bilförmån, bostadsförmån eller annan sådan förmån, avsättning till fond, investeringsreserv eller liknande, insättning på skogskonto eller liknande, nedskrivning av fordringar samt av- och nedskrivning med högsta möjliga belopp, dock endast uppgift om att här angivet förhållande föreligger och om belopp, procenttal eller årtal.

 

19.   Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20.   Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatte­fordringar m. m.

Härigenom föreskrivs att 3§ lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning, om inte annat följer av andra stycket.

Har en fordran fastställts till sitt Har en,fordran fastställts till sitt
belopp
                                 belopp

1. sedan den förfallit till betalning    1. sedan den förfallit till betalning

eller                                    eller


 


SfU 1984/85:4                                                         11

Nuvarande lydelse                              Föreslagen lydelse

2. sedan föreskriven tid för av- 2. sedan föreskriven tid för av­
lämnande av deklaration eller annan
lämnande av deklaration eller annan
redovisning för fordringen gått ut,
redovisning för fordringen gått ut,

räknas preskriptionstiden i fråga räknas preskriptionstiden i fråga
om sådan del av fordringen som
om sådan del av fordringen som
dessförinnan inte har varit indriv-
dessförinnan inte har varit indriv-
ningsbar från utgången av det kålen-
ningsbar från utgången av det kalen­
derår då fastställelsen  ägde rum.
derår då fastställelsen ägde rum.
Punkt 2 gäller dock inte i fråga om en
Punkt 2 gäller dock inte i fråga om en
fordran som har påförts enligt upp-
fordran som har påförts enligt upp­
bördslagen   (1953:272)  eller lagen
bördslagen (1953:272).
(1959:552)  om  uppbörd av  vissa
avgifter enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om fordringar som påförts enligt lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

7 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1055) om nedsättning av social­avgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

Härigenom föreskrivs att 6§ lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Nedsättning av arbetsgivaravgifter enligt denna lag skall i första hand avse folkpensionsavgiften och därefter barnomsorgsavgiften.

Nedsättning av egenavgifter skall i första hand avse folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning barnomsorgsavgiften, sjukförsäkringsavgif­ten, delpensionsavgiften, arbetsskadeavgiften och tilläggspensionsavgif­ten.

I fråga om förfarandet för nedsatt- I fråga om förfarandet för nedsätt-

ningen av arbetsgivaravgifter gäller ningen av arbetsgivaravgifter gäller bestämmelserna i lagen (1959:552) bestämmelserna i lagen (1984:668) om uppbörd av vissa avgifter enligt om uppbörd av socialavgifter från lagen (1981:691) om socialavgifter.       arbetsgivare.

I fråga om förfarandet för nedsättningen av egenavgifter gäller bestäm­melserna i uppbördslagen (1953:272).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller tidigare år.


 


SfU 1984/85:4                                                         12

8 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

10 §

Bestämmelserna i taxeringslagen (1956:623) om taxering för inkomst och förmögenhet skall gälla i fråga om bestämmande av vinstdelningsunderlaget. Bestämmelserna om särskilda avgifter i nämnda lag skall dock inte tillämpas. Ändras taxeringen till statlig inkomstskatt genom dom av länsrätt, kammar­rätt eller regeringsrätten skall domstolen även besluta om den ändring av vinstdelningsunderlaget som föranleds härav.

I fråga om debitering och uppbörd   I fråga om debitering och uppbörd

av skatten gäller bestämmelserna i av skatten gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Vidare uppbördslagen (1953:272). Vidare tillämpas 51 § lagen (1959:552) om tillämpas 5 fca/?. 6 J lagen (1981:691) uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om socialavgifter på vinstdelnings-(1981:691) om socialavgifter på skatten. Riksförsäkringsverket får vinstdelningsskatten. Riksförsäk- dock som förskott tillgodoföra sig 70 ringsverket får dock som förskott procent av summan av den vinstdel-tillgodoföra sig 70 procent av sum- ningsskatt som kan beräknas bli man av den vinstdelningsskatt som debiterad under året. Riksskattever-kan beräknas bli debiterad under ket skall före utgången av juU månad året. Riksskatteverket skall före lämna riksförsäkringsverket uppgift utgången av juh månad lämna riks- om den beräknade skatten, försäkringsverket uppgift om den beräknade skatten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vinstdelningsskatt på grund av 1985 års taxering.

9 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna

pensionsfonden

Härigenom föreskrivs att 2§ lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

2§ Riksförsäkringsverket skall varje år överföra

1.    till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som erläggs av staten, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt av bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter har ett bestämmande inflytande,

2.    till andra fondstyrelsens för- 2. till andra fondstyrelsens för­valtning tiiläggspensionsavgifter som    valtning tilläggspensionsavgifter som


 


SfU 1984/85:4                                                         13

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

erläggs av andra arbetsgivare än erläggs av andra arbetsgivare än
som har nämnts under 1 och som som har nämnts under 1, såvitt de
debiterats på grundval av ett avgifts- avser månad med ett avgiftsunderlag
underlag som överstiger 225 gånger som överstiger 20 gånger det basbe-
det basbelopp som gäller enligt lagen lopp som gäller enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring,
    (1962:381) om allmän försäkring,

3.    till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter samt

4.    till varje fondstyrelses förvaltning en tredjedel av vinstskatten och av vinstdelningsskatten.

Vad som sägs i första stycket 1- 4 gäller med den begränsning som följer av bestämmelserna i 26 och 27 §§ om fjärde fondstyrelsens och löntagarfond-styrelsemas rätt att rekvirera medel hos riksförsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av de medel som styrelsen förvaltar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om tilläggspensionsavgifter som avser år 1984 eller tidigare år.

10 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensions­grundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring' dels att 6, 8, 9 och 11 §§ skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

6§ Förekommer  anledning   att   vid        Den    lokala    skattemyndigheten beräkning av pensionsgrundande in-     skall se till att utredning görs och att komst hänföra belopp, som enligt     den försäkrade bereds tillfälle att försäkrads   allmänna  självdeklara-     yttra sig när det behövs för myndig-tion utgör inkomst av anställning, till     hetens beslut, inkomst av annat förvärvsarbete eller att eljest hänföra visst belopp till annat slag av inkomst än den försäk­rade  uppgivit  eller  ock  att göra avdrag, som i 4 § tredje stycket sägs, skall, där hinder ej möter, den för­säkrade beredas tillfälle att yttra sig. Dock vare detta ej nödigt ifråga om

1 Lagen omtryckt 1976:1015. Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:1015,


 


SfU 1984/85:4


14


 


Nuvarande lydelse

misskrivning eller annat uppenbart förbiseende eller då eljest yttrande av den försäkrade uppenbarligen icke är erforderligt för frågans bedömande.


Föreslagen lydelse


 


Har belopp, som enligt försäkrads allmänna självdeklaration utgör in­komst av anställning, vid beräkning av pensionsgrundande inkomst hän­förts till inkomst av annat förvärvs­arbete eller har eljest visst belopp hänförts till annat slag av inkomst än den försäkrade uppgivit, skall denne underrättas om beslutet. Likaså skall underrättelse lämnas om beslut om sådant avdrag som i 4 § tredje stycket sägs.

Om pensionsgrundande inkomst beräknats för försäkrad, vilken icke avgivit allmän självdeklaration, skall denne underrättas om beslutet.

Pensionsgrundande inkomst skall angivas på debetsedel å slutlig skatt när sä kan ske. I annat fall skall särskild underrättelse om den pen-sjonsgrundande inkomst som be­stämts sändas till den försäkrade. Sådan underrättelse behöver dock icke sändas till försäkrad som avses i 1 kap. 3 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Har verkställd beräkning av pen­sionsgrundande inkomst ändrats, skall underrättelse om beslutet sändas till den försäkrade.


Har belopp, som enligt försäkrads allmänna självdeklaration utgör in­komst av anställning, vid beräkning av pensionsgrundande inkomst hän­förts till inkomst av annat förvärvs­arbete eller har eljest visst belopp hänförts till annat slag av inkomst än den försäkrade uppgivit, skall denne underrättas om beslutet med angi­vande av skälen för beslutet och möjligheten till omprövning enligt 8a §.

Pensionsgrundande inkomst skall angivas på skattsedel å slutlig skatt när så kan ske. I annat fall skall särskild underrättelse om den pen­sionsgrundande inkomst som be­stämts sändas till den försäkrade. Sådan underrättelse behöver dock icke sändas till försäkrad som avses i 1 kap. 3 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.


8a§

Den lokala skattemyndigheten skall ompröva sitt beslut när den försäkrade begär det eller skäl annars föreligger. Därvid gäller bestämmel­serna i 6 §. Underrättelse om det nya beslutet skall sändas till den försäk­rade med angivande av skälen för beslutet och möjligheten till ompröv­ning. Sådana beslut får dock inte meddelas efter utgången av novem­ber månad under taxeringsåret. Ett beslut får inte omprövas om den försäkrade har anfört besvär över det


 


SfU 1984/85:4


15


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse

och särskilda skäl för prövning inte föreligger.


9 §2

Underrättelser som avses i 8 och 8a§§ skallsändas till den försäkrade i vanligt brev. Försändelsen får i särskilda fall rekommenderas eller delges den försäkrade.

Underrättelse, som avses i 8 § för­sta stycket, skall översändas i brev. Vad nu har sagts skall gälla även underrättelse jämlikt 8 § andra styck­et till försäkrad, som för året har taxerats till statlig inkomstskatt.

Underrättelse, varom i 8§ tredje eller fjärde stycket sägs, skall när ej annat följer av tredje stycket delgivas vederbörande, om det ej är känt att han icke kan anträffas.

Meddelas beslut som avses i 8 § fjärde stycket före utgången av november månad under taxerings­året, skall underrättelse om beslutet översändas i brev.


11 §3 Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten genom besvär.

Den lokala skattemyndighetens, länsrättens och kammarrättens be­slut får överklagas även av riksför­säkringsverket. Verket kan överkla­ga också till förmån för en enskild part. Om riksförsäkringsverket har beslutat att inte överklaga, får läns­rätten och kammarrätten ändå före­lägga verket att svara i målet, om det föreligger skäl till det.

Den lokala skattemyndighetens, länsrättens och kammarrättens be­slut får överklagas även av riksför­säkringsverket. Verket får även begära ändring enligt 8 a§. Verket får överklaga också till förmån för en enskild part. / ett mål, där en enskild part överklagar ett beslut hos länsrätt eller kammarrätt, bestämmer verket om verket skall vara part i målet. Om verket har beslutat att inte vara part får rätten ändå förelägga verket alt svara i målet, om det föreligger skäl till det. Om en enskild part klagar till kammarrätten och verket har varit part i länsrätten, är verket alltid motpart i kammarrätten. Riksförsäkringsverket får överklaga ett avgörande av länsrätten eller kammarrätten även om verket inte har varit part där. Om en enskild part klagar över kammarrättens avgörande, är verket alltid motpart i regerings­rätten.

Besvärshandlingen skall, om inte annat följer av femte stycket, ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av det överklagade

2        Senaste lydelse 1978:320.

3        Senaste lydelse 1982:123.


 


SfU 1984/85:4


16


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


beslutet eller, om besvären har anförts av riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Den lokala skattemyndighetens be­slut beträffande beräkning av pen­sionsgrundande inkomst, som den försäkrade har underrättats om under taxeringsåret enligt 8 § första eller andra stycket, får överklagas genom besvär intill utgången av februari månad året efter taxerings­året. Detsamma gäller beslut som anges i9 § tredje stycket och som den försäkrade har underrättats om senast under taxeringsåret enligt 8 § fjärde stycket. Har den försäkrade inte fått någon underrättelse under taxeringsåret, får beslutet överklagas intill utgången av året näst efter taxeringsåret eller, om han inte under taxeringsåret har fått en utfärdad debetsedel eller underrättelse enligt 8 § tredje stycket, inom ett år efter det han har fått en sådan debetsedel eller underrättelse.

Besvär av den försäkrade över den lokala skattemyndighetens beslut be­träffande beräkning av pensions­grundande inkomst som meddelats under taxeringsåret skall ha inkom­mit före utgången av februari månad året efter taxeringsåret. Inkommer den försäkrades besvär efter denna tid men före utgången av juni månad året efter taxeringsåret, får länsrätten pröva besvären om riksförsäkrings­verket helt eller delvis tillstyrker besvären i sak. Besvär av riksförsäk­ringsverket skall ha inkommit före utgången av juni månad året efter taxeringsåret. Har den försäkrade inte under taxeringsåret fått sådan underrättelse som föreskrivs i 8 § första stycket eller 8 a§, får han överklaga beslutet hos länsrätten intill utgången av året efter taxerings­året. Har den försäkrade inte under taxeringsåret fått en skattsedel på slutlig skatt eller särskild underrättel­se enligt 8 § andra stycket får han anföra besvär inom ett år efter det han fått én sådan skattsedel eller underrät­telse. Den lokala skattemyndighetens, länsrättens och kammarrättens beslut skall gälla även om beslutet har överklagats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Bestämmelsen i 8 a § om november månad skall till dess regeringen förordnar annat avse oktober månad.


 


SfU 1984/85:4                                                                        17

11 Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Härigenom föreskrivs att 85 § 1 mom. uppbördslagen (1953:272)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

85 §
1 mom. Den lokala skattemyn-
       1 mom. Den lokala skattemyndig-

dighetens beslut enligt denna lag hetens beslut enligt denna lag över­
överklagas hos länsrätten genom klagas hos länsrätten genom besvär,
besvär.
                                         Ifråga om beslut om fastställande av

avgiftsunderlag för egenavgifter gäl­ler vad som föreskrivs i 11 § lagen (1959:551)  om beräkning av pen­sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Beslut om preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär skatt, debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag och anstånd med inbetalning av skatt överklagas dock hos länsstyrelsen genom besvär.

De allmänna ombuden får överklaga lokala skattemyndigheters beslut endast i fråga om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt.

Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 § 1 mom. eller varigenom vite har förelagts får inte överklagas.

Om en besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till någon annan länsrätt eller länsstyrelse än den som har att pröva besvären, skall de trots detta tas upp till prövning. HandUngarna skall då omedelbart översändas till den länsrätt eller länsstyrelse som skall pröva besvären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 11  kap.  6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

11 kap.

För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för en

försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån den

pensionsgrundande inkomsten härrör från inkomst av annat förvärvsarbete

får dock pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast om tilläggs-

' Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771,

2          Senaste lydelse 1981:1156,

3          Lagen omtryckt 1982:120,


 


SfU 1984/85:4                                                         18

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

pensionsavgift för året till fullo erlagts inom föreskriven tid. Utan hinder av att sådan avgiftsbetalning inte skett skall pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade för de båda år som närmast föregått det då pension vid bifall till ansökningen skulle börja utgå. Pensionspoäng skall vidare alltid tillgodoräk­nas för pensionsgrundande inkomst som härrör från inkomst som avses i 3 § första stycket d).

Pensionspoäng som i första styck-  Pensionspoäng som i första styck-

et sägs är den pensionsgrundande et sägs är den pensionsgrundande
inkomsten delad med det vid årets- inkomsten delad med det vid årets
ingång gällande basbeloppet. Pen- ingång gällande basbeloppet. Pen­
sionspoäng beräknas med två deci- sionspoäng beräknas med två deci­
maler,
                                 maler, dock lägst till en hundradels

poäng.

Har försäkrad under minst halva året åtnjutit halv eller två tredjedelar av hel förtidspension enligt 13 kap. 2 §, skall han, utöver pensionspoäng enligt första stycket tillgodoräknas, om han åtnjutit halv förtidspension, hälften och, om han åtnjutit två tredjedelar av hel förtidspension, två tredjedelar av det poängmedeltal som avses i andra stycket av nämnda paragraf. Vad nu sagts skall icke gälla om pensionen enligt 6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring är samordnad med livränta. Är endast en del av pensionen samordnad med livräntan, beaktas dock så stor del av poängme-dellalet som svarar mot förhållandet mellan den del av pensionen, som icke är samordnad med livräntan, och pensionen.

Har försäkrad under olika tider av året åtnjutit hel förtidspension, två tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtidspension, skall vid tillämpning av tredje stycket den pension som utgått under den längsta tiden anses ha utgått under hela tiden. Har pensionerna utgått under Uka lång lid av året skall den för den försäkrade gynnsammaste beräkningsgrunden tillämpas.

Oavsett bestämmelserna i denna Oavsett bestämmelserna i denna

paragraf skall försäkrad för år, var- paragraf skall försäkrad för år, var­
under han åtnjutit förtidspension under han åtnjutit förtidspension
enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoräk- enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoräk­
nas lägst pensionspoäng molsvaran- nas lägst pensionspoäng motsvaran­
de vad enligt nämnda paragraf skall de vad enhgt nämnda paragraf skall
antagas hava tillgodoräknats honom antagas hava tillgodoräknats honom
för samma år.
                      för samma år. Den pensionspoäng

som tillgodoräknas får sammanlagt inte överstiga 6,50.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.