Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande 1984/85:17

om internationell järnvägstrafik m. m. (prop. 1984/85:33 delvis)

Sammanfattning

1 proposition 1984/85:33 föreslås bl. a. att riksdagen skall godkänna 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF). Utskottet tillstyrker förslaget. Fördragets materiella bestämmelser föreslås införlivas med svensk rätt genom att i en ny lag om internationell järnvägstrafik tas in föreskrifter om att de till fördraget fogade och på franska språket avfattade bihang A och bihang B skall tillämpas som svensk lag (inkorporalionsmetoden).

Frågan om en svensk lag får vara skriven endast på främmande språk har besvarats nekande i en motion av Allan Ekström (m) som yrkar avslag på förslaget till ny lag om internationell järnvägstrafik. Lagutskottet har inhämtat yttrande beträffande denna principfråga från konstitutionsutskot­tet (bilaga 2). Konstitutionsutskottet konstaterar att den använda inkorpora­lionsmetoden i tidigare svensk praxis använts i flera fall och alt den bör kunna tillämpas även i förevarande fall. Lagutskottet har anslutit sig till konstitu­tionsutskottets ställningstagande och tillstyrker lagförslaget.

Allan Ekström har reserverat sig för bifall till motionen. Vpk-ledamoten Per Israelsson har avgett ett särskilt yttrande beträffande framtida ändringar i COTIF och i den svenska lagstiftningen.

Propositionen

I proposition 1984/85:33 föreslår regeringen (justitiedepartementet) att riksdagen dels antar i propositionen framlagda förslag till

1,   lag om internationell järnvägstrafik,

2,   lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1984:000),

3,   lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,

4,   lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

5,   lag om ändring i körkortslagen (1977:477),

dels godkänner fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik

(COTIF), Över lagförslagen \-i har inhämtats lagrådets yttrande, 1 detta betänkande behandlar utskottet lagförslagen nr 1, 3 och 4 vilka har

tagits in i bilaga 1 till betänkandet. Lagförslagen nr 2 och 5 kommer utskottet

att behandla i betänkandet LU 1984/85:27,

1 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


LU 1984/85:17


 


LU 1984/85:17                                                                         2

Motionsyrkande

I motion 1984/85:146 av Allan Ekström (m) yrkas (yrkande 1) att riksdagen avslår förslaget till lag om internationell järnvägstrafik.

Yrkande 2 i motionen liksom även den med anledning av propositionen väckta motionen 1984/85:147 kommer utskottet att behandla i det ovan­nämnda betänkandet LU 1984/85:27.

Utskottet

Inledning

Järnvägstrafiken mellan Sverige och utlandet regleras sedan länge av internationella överenskommelser. Den första europeiska överenskommel­sen om internationell godsbefordran med järnväg undertecknades i Bern redan år 1890 och Sverige anslöt sig år 1907 till fördraget. Det nu gällande fördraget om internationell godsbefordran från år 1970 (CIV) trädde i kraft år 1975. Internationell järnvägsbefordran regleras i övrigt i två internationel­la överenskommelser, 1970 års fördrag om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt 1966 års konvention om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas (den s.k. tilläggskonventionen till CIV). Ett trettiotal stater, däribland Sverige, har tillträtt samtliga dessa fördrag. Fördragen administreras av en centralbyrå för internationella järnvägstrans­porter. Centralbyrån har sitt säte i Bern.

CIV och CIM har införlivats med svensk rätt genom lagen (1974:744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag m.m. och kungörelsen (1974:748) om internationell järn­vägstransport. Tilläggskonventionens regler har till sina huvuddelar införli­vats genom lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande.

Vid en revisionskonferens år 1980 gjordes en fullständig omarbetning av hela regelsystemet på den internationella järnvägsrättens område. De tre gällande fördragen fördes samman till ett enda fördrag om internationell järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux ferrovia-ires, COTIF). Genom detta fördrag bildas en ny organisation, Mellanstatliga organisationen för internationell jiirnvägstrafik (FOrganisation intergouver-nementale pour les transports internationaux ferroviaires, OTIF), med säte i Bern. COTIF träder i kraft den 1 maj 1985 och ersätter då de nu gällande fördragen.

Till COTIF hör ett protokoll om privilegier och immunitet för OTIF samt två bilagor, bihang A med enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV)R;h bihang B med enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). Till CIM hör fyra underbilagor med reglementen om internationell järnvägsbe­fordran av farligt gods (RID), av privatvagnar (RIP), av containrar (RICo)


 


LU 1984/85:17                                                                         3

och av expressgods (RIEx).

Frågan om Sveriges tillträde till COTIF och därav föranledd lagstiftning har behandlats i departementspromemorian (Ds Ju 1983:12) Internationell järnvägsbefordran m. m,, 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF). Promemorian, som har remissbehandlats, har lagts till grund för förslagen i propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda 1980 års fördrag. Vidare läggs fram förslag till en ny lag om internationell järnvägstrafik. Genom denna lag införlivas de delar av COTIF som innehåller materiella bestämmel­ser med svensk rätt. Detta sker genom föreskrifter om att bihang A och bihang B skall tillämpas som svensk lag. Undantag görs för reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID). Avsikten är att RID skall införlivas med svensk rätt genom förordning. Den föreslagna lagen innehåller dessutom regler om verkställighet av utländska domar.

Konventionens regler om järnvägs ansvarighet när resande dödas eller skadas har förts in i 2 kap. i det i proposition 1983/84:117 framlagda förslaget till järnvägslrafiklag vilket utskottet kommer att behandla i betänkandet LU 1984/85:27.

Sveriges tillträde till COTIF

Sverige har sedan 1907 deltagit i det internationella järnvägssamarbetel och har när det gäller tillkomsten av det nya fördraget haft en aktiv roll. Som framgår av propositionen finns det anledning att räkna med att flertalet av de trettiotal stater i Europa, Främre Orienten och Nordafrika som är bundna av de nu gällande fördragen också kommer att tillträda COTIF inom den närmaste tiden .Under sådana omständigheter skulle det medföra betydande olägenheter om Sverige nu ställde sig utanför den konventionsreglering som utgör ramen för det internationella järnvägssamarbetet.

Syftet med revisionen av de internationella järnvägsfördragen har varit att få till stånd en förenkling och systematisering av regelsystemet. Genom COTIF har delta syfte i viss mån uppnåtts. Som framgår av den i bilaga 1 intagna lagtexten innebär dock fördraget inte någon avgörande begränsning av antalet bestämmelser.

Enligt utskottets mening är det materiella innehållet i COTIF i huvudsak tillfredsställande. Som några remissinstanser framhållit finns det dock vissa frågor som borde ha fått en annan lösning. Det gäller t. ex. räntesatsen för obetalt skadestånd för skada som tillfogas en resande, begränsningsbeloppen för järnvägens ansvarighet för skador på den resandes personliga egendom, undersökningsplikten beträffande inskrivet resgods samt vissa reklamations­frister. Beträffande några av dessa spörsmål har de fördragsslutande staterna


 


LU 1984/85:17                                                                         4

emellertid möjlighet att göra förbehåll mot reglernas tillämpning och i stället införa en särreglering i nationell rätt. 1 propositionen föreslås också att Sverige skall göra förbehåll mot reglerna i CIV om järnvägens ansvarighet vid befordran av resande. Beträffande detta förbehåll hänvisar utskottet närmare till betänkandet LU 1984/85:27 vari behandlas förslaget till järn­vägslrafiklag. När det gäller övriga brister i COTIF och beträffande vilka det inte är möjligt att införa avvikande bestämmelser i svensk rätt delar utskottet departementschefens uppfattning att bristerna inte är av sådan vikt att de kan anföras som skäl mot ett svenskt tillträde till konventionen. Utskottet vill framhålla att det emellertid kan vara lämpligt att man från svensk sida tar upp dessa brister vid framlida revisioner av fördraget och då verkar för att få en ändring till stånd.

På anförda skäl tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner Sveriges tillträde till COTIF och att därvid det i propositionen föreslagna förbehållet görs.

I anslutning till frågan om Sveriges tillträde till fördraget vill utskottet något beröra frågan hur framtida ändringar skall kunna ske i delsamma. Enligt fördraget kan ändringar i vissa hänseenden beslutas av två särskilda utskott inom OTIF, revisionsutskotlet och fackutskottet för befordran av farligt gods. Av särskilt intresse är revisionsutskottet, som är behörigt att ändra ett stort antal civilrältsliga bestämmelser i bihangen och i bilagorna till bihang B med undantag av RID, bl, a, bestämmelserna om järnvägens och transportkundens rättigheter och skyldigheter mot varandra. Ändringar som har beslutats av revisionsutskottet blir bindande för alla stater som är medlemmar i OTIF, om inte minst en tredjedel av dessa stater inom fyra månader från det underrättelse om ändringen lämnats har anmält till centralbyrån att de inte godtar ändringen.

Frågan är då om Sverige genom att tillträda COTIF med detta ändringsför­farande överlåter någon normgivningsmakt till OTIF och således 10 kap, 5 § regeringsformen (RF) blir tillämplig. Lagutskottet delar departementsche­fens uppfattning att så inte blir fallet. Med tillträdet till COTIF åtar sig Sverige endast att med den svenska rättsordningen införliva de ändringar som OTlF:s organ beslutar. Varje beslutad ändring måste således understäl­las riksdagen för godkännande. En annan sak är alt riksdagen då endast har två valmöjligheter, antingen att godkänna ändringen eller också att uppdra åt regeringen att säga upp fördraget.

Ett särskilt problem utgör den korta tidsfristen i ändringsförfarandet. Någon möjlighet för riksdagen att "i förväg" godkänna de ändringar som antas inom OTIF ger RF inte i sin nuvarande lydelse. Utskottet erinrar dock om att riksdagen den 13 februari 1985 som vilande antagit ett förslag till ändring i 10 kap, 5 § RF (KU 1984/85:21), Förslaget innebär att riksdagen, när en internationell överenskommelse införlivas med svensk rätt genom inkorporering, får föreskriva att framtida ändringar i överenskommelsen automatiskt skall gälla här i riket. En sådan förtida inkorporering får dock bara avse ändringar av begränsad omfattning.


 


LU 1984/85:17                                                                         5

Om det vilande grundlagsförslaget slutligt genomförs öppnas således möjlighet att "i förväg" godkänna en ändring inom OTIF varefter den korta tidsfristen inte behöver bli något problem. För ett sådant "i förväg"-godkännande krävs emellertid att riksdagen fattar ett särskilt beslut i den ordning som föreskrivs i 10 kap, 5 § första stycket RF, Regeringen måste därför, om den finner ett "i förväg"-godkännande nödvändigt, återkomma till riksdagen med förslag härom.

Lagstiftningsmetod

I svensk rätt finns inte några föreskrifter om hur bestämmelserna i en internationell överenskommelse som Sverige tillträder skall införlivas med den svenska rättsordningen. I praxis har två olika metoder kommit till användning, transformation eller inkorporation.

Vid transformation avfattas författningstexten på svenska. Som regel blir konventionstexten föremål för en betydande omarbetning så att texten får den systematik och det språkbruk som normalt används vid rent intern lagstiftning. Alternativt kan en mer eller mindre noggrann översättning tas in i den svenska författningen. I sådant fall är den svenska översättningen gällande författning och konventionstexten utgör endast ett hjälpmedel för tolkning av bestämmelserna.

Inkorporation innebär att det i en lag eller annan författning föreskrivs att konventionernas bestämmelser direkt gäller i Sverige och skall tillämpas av de svenska myndigheterna. I sådana fall kan en utländsk text bli gällande inhemsk rätt. Vid bilaterala överenskommelser är det vanligt alt konven­tionstexten är avfattad på båda förhandlingsparternas språk, varvid den ena texten enligt överenskommelse mellan parterna kan ha tolkningsföreträde. Båda texterna blir emellertid, vid inkorporeringen gällande rätt. Saknas konventionstext på det inhemska språket, vilket ofta kan bli fallet vid multilaterala överenskommelser, medför inkorporeringen att en konven-tionslexl som enbart är avfattad på främmande språk blir inhemsk rätt. Inkorporalionsmetoden har i tidigare svensk praxis använts i åtskilliga fall där den inkorporerade överenskommelsen haft både svensk och utländsk text och i några fall även när svensk text saknas i konventionen. Ett typiskt exempel på användandet av inkorporalionsmetoden i sistnämnda fall är införlivandet med svensk rätt av konventionen om fraktavtalet vid interna­tionell godsbefordran på väg (CMR).

I propositionen föreslås att de till COTIF fogade bihang A och bihang B, vilka innehåller de befordringsrättsliga reglerna, införlivas med svensk rätt genom inkorporation. De kommer därigenom alt gälla som svensk rätt i deras franska lydelse. Inkorporation skall dock inte ske i fråga om bestämmelserna i bihang A om järnvägens ansvarighet för skada som tillfogas resande och deras personliga tillhörigheter. Anledningen härtill är att dessa bestämmelser i sak redan har införlivats med svensk rätt genom


 


LU 1984/85:17                                                                         6

transformation i 1976 års ansvarighetslag. I själva fördraget finns vidare bestämmelser om verkställighet av domar. Departementschefen föreslår att dessa regler införlivas med svensk rätt genom transformation och tas in i lagen om internationell järnvägstrafik.

I motion 146 yrkas, yrkande 1, att riksdagen skall avslå förslaget till ny lag om internationell järnvägstrafik. Motionären hävdar att inkorporalionsme­toden måste anses stå i strid mot grundvalarna för det svenska statsskicket och att riksdagen måste vara från statsrättslig synpunkt förhindrad att utfärda lagar på utländska språk. Visserligen finns, påpekar motionären, till den franska texten fogad en översättning till svenska men den svenska texten har från rättslig synpunkt endast karaktären av hjälpmedel för tillämpningen.

Departementschefen har i propositionens allmänna motivering (s. 203-207) noggrant redovisat sina skäl för valet av lagstiftningsmetod. Frågan har därefter ingående diskuterats i lagrådet (s. 268-272). Med hänsyn till de skäl som departementschefen åberopat för att inkorporationsmetoden skall få användas anser lagrådets majoritet att denna metod bör godtas. Som en förutsättning för att inkorporationsmetoden skall få användas gäller dock enligt lagrådet att en omsorgsfullt utförd svensk översättning av fördraget åtföljer författningstexten som hjälpmedel när den kungörs. En ledamot av lagrådet har emellertid avstyrkt att fördraget införlivas med svensk rätt genom inkorporation i sin franska lydelse. Han anför att principiella skäl talar för att lagtexten utformas på svenska. Enligt hans uppfattning bör detta ske genom att en korrekt översättning till svenska görs till svensk lagtext.

Med anledning av lagrådets yttrande har departementschefen i slutproto­kollet (s. 279-283) ånyo ingående diskuterat frågan om lagstiftningsmetod. Han har därvid kommit fram till att det är lämpligast att i detta fall låta fördragets bestämmelser på originalspråket gälla som svensk rätt under den fömtsättningen att en noggrann översättning till svenska fogas vid den autentiska texten som hjälpmedel vid tolkningen. Departementschefen vidhåller därför i propositionen att de aktuella bestämmelserna skall införlivas med svensk rätt i deras lydelse på franska. Den svenska översätt­ningen har efter lagrådsgranskningen setts över och därvid justerats på en del punkter.

Lagutskottet har inhämtat yttrande från konstitutionsutskottet {bilaga 2).

Konstitutionsutskottet hänvisar till att utskottet i ett tidigare ärende framhållit att både transformations- och inkorporationsmetoden får anses godtagbara från konstitutionell synpunkt. Det måste enligt konstitutionsut­skottet således avgöras från fall till fall vilken metod som skall användas. Konstitutionsutskottet anför vidare att, om en konvention saknar svensk autentisk text, huvudregeln bör vara att transformationsmetoden skall användas. När särskilda skäl talar för det, såsom exempelvis att reglerna huvudsakligen riktar sig till myndigheter eller särskilda grupper av enskilda för vilka det inte kan antas innebära några svårigheter att ta del av konventionstexten, kan emellertid även i sådana fall inkorporationsmetoden


 


LU 1984/85:17                                                          7

godtas. Konstitutionsutskottet anser i likhet med lagrådets majoritet att det härvid i regel måste krävas att en omsorgsfullt utarbetad officiell översättning till svenska av konventionstexten utges parallellt med författningen. Om denna riktar sig till en bredare allmänhet bör detta ovillkorligen ske. Vad som i den nu aktuella propositionen anförts angående den föreslagna lagstiftningsmetoden talar enligt konstitutionsutskottets mening för att konventionsbestämmelserna i förevarande fall bör kunna införlivas med svensk rätt genom inkorporation. Konstitutionsutskottet anser därför att den valda lagstiftningsmetoden kan godtas från de synpunkter konstitutionsut­skottet har att företräda.

Lagutskottet anser för sin del att den ingående analys som sålunda skett av det grundlagsenhga i inkorporationsmetoden och av lämpligheten att i olika situationer använda denna metod har varit värdefull och kommer att utgöra en god grund för framtida överväganden om på vilket sätt en internationell överenskommelse skall införlivas med den svenska rättsordningen. Lagut­skottet ansluter sig till det ställningstagande som konstitutionsutskottet gjort och vill tillägga att det nu aktuella fördraget synes utgöra ett typexempel på när inkorporationsmetoden kan och också bör användas.

På anförda skäl avstyrker utskottet bifall till motion 146 yrkande 1.

Propositionen i övrigt

Förslaget till lag om internationell järnvägstrafik föranleder i övrigt inga särskilda uttalanden från utskottets sida. Inte heller de föreslagna följdänd­ringarna i lagen om inrikes vägtransport och lagen om immunitet och privilegier i vissa fall har gett anledning till några kommentarer av utskottet.

COTIF träder i kraft den 1 maj 1985. Som framgår av propositionen måste Sverige ratificera konventionen senast den 31 mars 1985 för att kunna tillträda konventionen den dag den träder i kraft; Några problem med att hinna verkställa ratificeringen synes inte föreligga.

Utskottets hemställan

Utskottet hemställer

1.       beträffande fördraget

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:33 godkänner fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (CO­TIF), dock med det förbehåll som avses i bihang A (CIV) artikel 3,

2.       beträffande lagstiftningsmetod

att riksdagen med avslag på motion 1984/85:146 yrkande 1 godkänner vad utskottet anfört därom,

3.       beträffande lagförslagen

att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till a. lag om internationell järnvägstrafik.


 


LU 1984/85:17                                                                          8

b.              lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,

c.               lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Stockholm den 19 februari 1985

På lagutskottets vägnar PER-OLOF STRINDBERG

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m), Lennart Andersson (s). Stig Olsson (s), Martin Olsson (c)*. Elvy Nilsson (s), Arne Andersson i Gamleby (s)*, Ingemar Konradsson (s), Allan Ekström (m), Marianne Karlsson (c), Owe Andréasson (s), Sigvard Persson (c), Per Israelsson (vpk), Berit Löfstedt (s), Sten Andersson i Malmö (m)* och Sven Skoglund (m)*.

' Ej närvarande vid betänkandets justering.

Reservationer

1. Lagstiftningsmetod (mom. 2) Allan Ekström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 7 som börjar med "Lagutskottet anser" och slutar med "motion 146 yrkande 1" bort ha följande lydelse:

Lagutskottet vill för sin del till en början understryka att den i propositio­nen använda inkorporationsmetoden således innebär alt konventionens franska text skall gälla som svensk lag. Till konventionstexten är visserligen fogad svensk översättning men denna är att betrakta endast som hjälpmedel; den saknar all rättslig verkan.

Enligt utskottets mening måste det emellertid stå i strid med själva grundvalarna för vårt statsskick - där portalparagrafen i 1 kap. 1 § regerings­formen står i främsta rummet ("All offentlig makt utgår från folket") - att riksdagen stiftar lag (enbart) på utländskt språk.

Ett uppgivande av grundsatsen om att lag skall avfattas på vårt modersmål kan enligt utskottets mening dessutom få verkningar som inte synes klarlagda. Enligt en erkänd rättsprincip kan en enskild medborgare icke åberopa till sitt försvar att han icke känt till lagens innehåll (ignorantia juris nocet). Skall denna princip gälla fullt ut även om lagen är skriven enbart på utländskt språk? Och vilka utländska språk - utöver engelska och franska -skall tillåtas vara bärare av författningar utfärdade av riksdagen?

Rättegångsbalken (RB) förutsätter att förhandling inför domstol skall hållas på svenska språket. Detta förklaras i förarbetena till 5 kap. RB vara av


 


LU 1984/85:17                                                                          9

vikt ej endast av hänsyn till part - och ledamot av rätten - som inte behärskar det främmande språket utan även från den synpunkten att förhandlingen skall vara offentlig. Förhandlingen måste därför föras på svenska även om t. ex. båda parterna är engelsmän och rättens samtliga ledamöter behärskar engelska (Ekelöf, Rättegång I s. 130 och Gullnäs m.fl. Rättegångsbalken I s. 5:11). Kan ett uppgivande av nationalitetsprincipen dådet gäller stiftande av lag tänkas få återverkningar vid valet av domstolsspråk? Det kan säkert uppstå andra spörsmål av liknande slag.

Enligt utskottets mening bör riksdagen därför vara förhindrad att skriva lag på utländskt språk.

Den sålunda föreliggande bristen i lagstiftningsärendet bör - på sätt förordats även av lagrådets ledamöter, regeringsrådet Mueller-kunna lösas utan alltför stora besvär genom att översättningen förlänas karaktär och verkan av svensk lag. Denna metod - enligt vilken inkorporation sker av översättningen till svenska - har f, ö, använts i några fall tidigare. Den i propositionen av departementschefen åberopade omständigheten, "att man inte bör överdriva skillnaden mellan den metod som jag förordat och den metod som innebär att en svensk översättning görs till svensk lag" (s, 281), talar också till förmån för den av utskottet föreslagna metoden.

Sammanfattningsvis anser sålunda utskottet att som lagstiftningsmetod bör användas inkorporering av den svenska översättningen av konventions­texten men däremot inte av den autentiska franska texten. Några större tekniska svårigheter behöver en sådan metod inte medföra. Omarbetningen bör dock göras av regeringen och inte av riksdagen. Utskottet förordar därför att riksdagen med bifall till motion 146 yrkande 1 avslår förslaget till lag om internationell järnvägstrafik och begär ett nytt lagförslag,

dels att utskottet under mom, 2 bort hemställa 2, beträffande lagstiftningsmetod att riksdagen med bifall till motion 1984/85:146 yrkande 1 godkän­ner vad utskottet anfört därom.

2. Lagförslagen (mom, 3)

Allan Ekström (m) anser - under förutsättning av bifall till reservation 1 -att utskottet under moment 3 bort hemställa 3, beträffande lagförslagen att riksdagen avslår de i propositionen framlagda lagförslagen 1, 3 och 4,


 


LU 1984/85:17                                                                    10

Särskilt yttrande

Per Israelsson (vpk) anför

I betänkandet (s, 4) las upp frågan på vilket sätt framtida ändringar av konventionen skall införlivas med svensk rätt. Utskottet hänvisar härvid till det som vilande antagna förslaget till ändringar i 10 kap, 5 § RF (KU 1984/85:21). Förslaget innebär bl. a. att riksdagen, när en internationell överenskommelse införlivats med svensk rätt genom inkorporering, får föreskriva att framtida ändringar i överenskommelsen automatiskt skall gälla här i riket.

Med anledning härav vill jag erinra om att vänsterpartiet kommunisterna motsatt sig de föreslagna grundlagsändringarna och avgivit en reservation till konstitutionsutskottets betänkande. Självfallet har vi alltjämt den uppfatt­ningen att den vilande grundlagsändringen inte bör genomföras. Vårt ställningstagande har sin grund i ätt vpk anser att den nationella självbestäm­manderätten inte bör begränsas genom att konstitutionella befogenheter och andra offentligrättsliga uppgifter överlåtes till olika internationella organ.

Om den vilande grundlagsändringen slutligt antas av riksdagen bör enligt min mening riksdagen avstå från att utnyttja möjligheten att föreskriva alt en av OTIF:s revisionsutskott beslutcid ändring i COTIF skall gälla automatiskt här i riket. Det förhållandet att ett sådant "i förväg"-godkännande endast får avse framtida ändring av begränsad omfattning har härvidlag ingen betydel­se. Enligt min mening bör riksdagen vid varje tillfälle få möjlighet att ta ställning till om Sverige skall godkänna en ändring i konventionen.


 


LU 1984/85:17                                                                     11

1    Förslag till                                                   Bilaga 1

Lag om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs följande.

1    § Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilagan intagna fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF).

2    § I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av resande som avses i bihang A till fördraget gäller bihanget i dess franska lydelse som svensk lag. Beträffande ansvarigheten för skada vid befordran av resande gäller dock 1 och 2 kap. järnvägstrafiklagen (1984:000) i stället för motsva­rande bestämmelser i bihang A.

3    § I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av gods som avses i bihang B till fördraget gäller bihanget, med undantag av bestämmelserna i bilaga I (RID), i dess franska lydelse som svensk lag.

4    § En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige, om domen

 

1.  har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget,

2.  har vunnit laga kraft,

3.  far verkställas enligt reglerna i det land där den har meddelats och

4.  har förklarats verkställbar efter ansökan enligt 5 §.

En förlikning i tvist angående en befordran som omfattas av fördraget likställs med en sådan dom som avses i första stycket, om förlikningen har träffats inför en domstol som är behörig enligt fördraget. Detsamma gäller en skiljedom som har meddelats enligt fördraget och som gäller ett trafik­företag eller en trafikant.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om ett åläggande för käranden att, förutom rättegångskostnader, betala skadestånd på grund av att hans talan har ogillats.

5 §   Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.
Vid ansökningen skall fogas

1.  exekutionstiteln i original eller i avskrift som har bestyrkts av en behörig myndighet,

2.  förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser tvist angående befordran som omfattas av fördra­get och att den får verkställas i den nämnda staten samt, i fråga om domstols dom, att den har vunnit laga kraft.

Hovrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för hovrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får hovrätten kräva att de handlingar som har fogats till ansökningen skall förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset skall vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är avfattad på svenska, danska eller norska, skall handlingen åtföljas av en bestyrkt översättning till svenska. Hovrätten får medge undantag från kravet på översättning.


 


LU 1984/85:17                                                         12

6 § En ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att motparten har
beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Om ansökningen bifalls, får verkställighet äga rum som för en svensk domstols lagakraftägande dom, om inte högsta domstolen förordnar annat efter besvär över hovrättens beslut.

Den sak som har avgjorts genom en sådan dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en sådan föriikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt.

7   § Om ett sådant skiljeförfarande som avses i fördraget inleds, avbryts preskription med den verkan som anges i 7 § preskriptionslagen (1981:130).

8   § Om ett utländskt trafikföretag har en fordran mot ett trafikföretag i Sverige på grund av en befordran som omfattas av fördraget, får fordringen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken det utländska företaget hör.

9   § Om en utländsk järnväg äger rullande materiel som finns i Sverige, får materielen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken den utländska järnvägen hör. Detsamma gäller i fråga om andra föremål som tillhör en utiändsk järnväg och är avsedda att användas vid befordran, såsom containrar, lastredskap och presenningar.

En privatvagn, vars registrerade innehavare inte har hemvist i Sverige, får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat där innehavaren har sitt hemvist. Detsamma gäller i fråga om föremål i vagnen som är avsedda att användas vid befordran och som tillhör innehavaren.

10 § Kan parterna i fall som civses i bihang A artikel 48 § 2 eller i bi­
hang B artikel 52 § 2 inte enas om en viss sakkunnig, skall tingsrätten i den
ort där godset eller resgodset finns efter ansökan förordna sakkunnig.

Denna lag träder i kraft den 1 rnaj 1985. Genom lagen upphävs

1.  lagen (1974:744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag m.m.,

2.  kungörelsen (1974: 748) om internationell järnvägstransport.

I fråga om en dom eller fordran som grundas på något av de fördrag som avses i de upphävda författningarna eller i övergångsföreskrifterna till den upphävda lagen tillämpas dock äldre bestämmelser.


 


LU 1984/85:17                                                        13

Bilaga

Fördrag om

internationell järnvägstrafik

(COTIF)


 


LU 1984/85:17


14


 


CONVENTION

RELATIVE AUX TRANSPORTS IN­TERNATIONAUX FERROVIARIES (COTIF)

Les parlies contractantes, réunies en ap-plication de Tarticle 69, § I de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de Tarticle 64, § 1 de la Convention internatio­nale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de Tarti-cle 27 de la Convention additionnelle å la CIV relative ä la responsabilité du chemin de fer pour la mört et les blessures de voyageurs du 26 février 1966,

-     convaincues de 1'utilité d'une organisa­tion internationale,

-     reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droil des transports aux be-soins économiques et techniques,

sont convenues de ce qui suit:


(Översättning)

FÖRDRAG

OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGS­TRAFIK (COTIF)

De fördragsslutande parterna, som har samlats i enlighet med artikel 69 § I i det internationella fördraget den 7 febmari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM), artikel 64 § 1 i det internationella fördraget samma dag om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) och artikel 27 i tilläggskon­ventionen den 26 febmari 1966 till CIV om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas.

som är övertygade om nyttan av en inter­nationell organisation,

som erkänner nödvändigheten av att an­passa de transporträttsliga bestämmelserna till de ekonomiska och tekniska behoven,

har kommit överens om följande.


 


TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Artide premier

Organisation intergouvernementate

§ 1. Les Parties ä la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, FOr­ganisation intergouvernementate pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-aprés appelée «rOrganisation ».

Le siége de TOrganisation est fixé ä Berne.

§ 2. L'Organisation a la personnalité juri-dique. Elle a notamment la capacité de con-tracter, d'acquérir et d'aliéner des biens im-mobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

L'Organisation, les membres de son per-sonnel, les experts auxquels elle fait appel el les representants des Etats membres jouis-sent des priviléges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé ä la Convention dont il fait partie intégrante.

Les relations entré FOrganisation el TEtat du siége sont réglées dans un accord de siége.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Mellanstatlig organisation

§ 1. Parterna i detta fördrag bildar i egen­skap av medlemsstater Mellanstatliga organi­sationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), i det följande benämnd "organisatio­nen".

Organisationen har sitt säte i Bern.

§ 2. Organisationen är juridisk person. Den kan bland annat sluta avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan i rättegång.

Organisationen, dess anställda, sakkunniga som den anlitar och medlemsstaternas före­trädare åtnjuter, när detta är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag, pri­vilegier och immunitet i enlighet med vad som föreskrivs i det protokoll som har fogats till fördraget och som utgör en integrerande del av delta.

Förhållandel mellan organisationen och den stat i vilken den har sitt säte regleras genom en särskild överenskommelse.


 


LU 1984/85:17


15


 


§ 3. Les langues de travail de FOrganisa­tion sont le franais et Fallemand.


§ 3. Organisationens arbetsspråk är frans­ka och tyska.


 


Artide 2

But de I'Organisation

§ 1. L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme ap-plicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic Inter­national direct entré les Etats membres, em-pmntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter Fexécution et le développement de ce régime.

§ 2. Le régime de droit prévu au § I peut également étre appliqué aux transports inter­nationaux directs empmntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau in-térieures.


Artikel 2 Organisationens ändamål

§ 1. Organisationen har främst till ändamål att upprätta en enhetlig rättsordning för be­fordran av resande, resgods och gods i ge­nomgående internationell trafik mellan med­lemsstaterna som utförs på järnvägslinjer samt att underlätta genomförandet och ut­vecklingen av denna rättsordning.

§ 2, Den rättsordning som avses i § 1 kan tillämpas också på genomgående internatio­nell befordran som utförs, förutom på järn­vägslinjer, på andra linjer till lands, linjer till sjöss eller linjer på inre vattenvägar.


 


Artide 3

Régles uniformes CIV et CIM

§ 1. Les transports en trafic international direct sont soumis:

aux «Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)», for-mant FAppendice A ä la Convention;

aux «Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) », formant FAppen­dice B ä la Convention.

§ 2. Les lignes visées å Farticle 2, sur les-quelles s'eft'ectuent ces transports, sont in-scrites sur deux listes: liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.

§ 3. Les entreprises dont relévent les lignes visées å Farticle 2, § 2, inscrites sur ces listes, ont les mémes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Régles uniformes CIV el CIM, sous réserve des dérogations résultant des condi­tions d'exploitation propres å chaque mode de transport et publiées dans les mémes formes que les tarifs.

Toutefois, les régles de responsabilité ne peuvent faire Fobjet de dérogations.

§ 4. Les Régles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.


Artikel 3

Enhetliga rättsregler CIV och CIM

§ 1, På genomgående internationell be­fordran tillämpas

-     "Enhetliga rättsregler för avtal om inter­nationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV)", vilka utgör Bihang A till för­draget;

-     "Enhetliga rättsregler för avtal om inter­nationell järnvägsbefordran av gods (CIM)", vilka utgör Bihang B till fördraget.

§ 2. De linjer som avses i artikel 2 och används för sådan befordran anges i två lis­tor, listan för CIV-linjer och listan för CIM-linjer.

§ 3. Ett företag som trafikerar sådana linjer som avses i artikel 2 § 2 och som är upptagna på dessa listor har samma rättighe­ter och skyldigheter som enligt de enhetliga rättsreglerna CIV och CIM gäller för järnväg, dock med de avvikelser som föranleds av förhållanden som är säregna för befordrings-sättet i fråga och som har offentliggjorts på samma sätt som tarifferna.

Avvikelser får dock inte göras från regler­na om ansvarighet,

§ 4, De enhetliga rättsreglerna CIV och CIM utgör med tillhörande bilagor en integre­rande del av fördraget.


 


LU 1984/85:17


16


 


Artide 4

Definition de ta nollon « Convention »

Dans les textes ci-aprés, Fexpression »Convention » couvre la Convention propre-ment dite, le Protocole vise å Farticle pre­mier, § 2, alinéa 2 et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, vises å Farticle 3, §§ 1 el 4,


Artikel 4

Begreppet "fördrag"

I det följande förstås med uttrycket "för­drag" själva fördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 2 andra stycket samt de bihang A och B som anges i artikel 3 §§ 1 och 4, inbegripet bilagorna till dessa bihang.


 


TITRE II

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Artide 5 Organes

Le fonclionnement de FOrganisation est assuré par les organes ci-aprés :

-     Assemblée générale,

-     Comilé administratif,

-     Commission de revision,

-     Commission d"experts pour le transport des marchandises dangereuses,

-     Office central  des  transports  interna­tionaux ferroviaires (OCTI),


AVDELNING II

UPPBYGGNAD OCH VERKSAMHET

Artikel 5 Organ

Organisationens verksamhet utövas genom följande organ: generalförsamlingen administrativa kommittén revisionsutskottet fackutskoitet för befordran av farligt gods

centralbyrån för internationell järnvägstra­fik (OCTI)


 


Artide 6 Assemblée générale

§1, L'Assemblée générale se compose des representants des Etats membres,

§ 2. L'Assemblée générale

a)    élablit son réglement intérieur;

b)   délermine la composition du Comilé ad­ministratif conformément å Farticle 7, § 1;

c)    émet des direclives concernant Facti-vité du Comité administratif et de FOffice central;

d) fixe, par période quinquennale, le mon-
tant maximal que peuvent atleindre les dé-
penses annuelles de FOrganisation ou émet
des direclives relalives å la limitalion de ces
dépenses;

e) décide, conformément å Farticle 19,
§ 2, sur les propositions tendant å modifier la
Convention;

O décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont soumises en verlu de Farticle 23, § 2;

g) décide sur les autres questions inscrites ä Fordre du jour conformément au § 3,

§3, L'Office central convoque FAssem-blée générale une fois tous les cinq ans ou å la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi


Artikel 6 Generalförsamlingen

§ 1, Generalförsamlingen består av med­lemsstaternas företrädare, § 2, Generalförsamlingen

a)    fastställer sin egen arbetsordning;

b)   beslutar om sammansättningen av ad­ministrativa kommittén enligt artikel 7 § 1;

c)    utfärdar riktlinjer för administrativa kommitténs och centralbyråns verksamhet;

d) fastställer för perioder på fem år det
belopp till vilket organisationens årliga ut­
gifter högst får uppgå eller utfärdar riktlinjer
för begränsning av utgifterna;

e) beslutar enligt artikel 19 § 2 angående
förslag till ändring av fördraget;

O beslutar angående sådana framställning­ar om anslutning som har hänskjutits till ge­neralförsamlingen enligt artikel 23 § 2;

g) beslutar i andra frågor som lagils upp på dagordningen enligt § 3,

§ 3, Centralbyrån skall sammankalla gene­ralförsamlingen vart femte år eller när en tredjedel av medlemsstaterna begär det samt


 


LU 1984/85:17


17


 


que dans les cas prévus aux artides 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats membres le pro-jet de Fordre du jour, au plus tärd trois mois avant Fouverture de la session.

§ 4. A FAssemblée générale, le quomm est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 5. Les décisions de FAssemblée géné­rale sont prises ä la majorité des Etats membres représentés lors du vote.

Toutefois, pour Fapplication du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Conven­tion proprement dite et du Protocole, la ma­jorité requise est celle des deux tiers.

§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, FOffice central invite aussi des Etats non membres ä participer, avec voix consultative, aux sessions de FAssemblée générale.

En accord avec la majorité des Etats membres, FOffice central invite å participer, avec voix consultative, aux sessions de FAs­semblée générale, des organisations interna-tionales ayant compétence en matiére de transport ou s'occupant de problémes in-scrits ä Fordre du jour.

§ 7. Avant les sessions de FAssemblée générale et suivant les direclives du Comité administratif, la Commission de revision est convoquée pour procéder ä Fexamen préli-minaire des propositions visées ä Farticle 19, §2.


i de fall som anges i artiklarna 19 § 2 och 23 § 2; den skall*tillställa medlemsstaterna förslag till dagordning senast tre månader före mötets början.

§ 4. Generalförsamlingen är beslutsmässig när majoriteten av medlemsstaterna är före­trädda.

En medlemsstat får låta en annan med­lemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§ 5. Generalförsamlingen fattar sina beslut med enkel majoritet bland de medlemsstater som är företrädda vid omröstningen.

För beslut enligt § 2 d) och för sådant be­slut enligt § 2 e) som gäller förslag till ändring i själva fördraget eller i protokollet krävs dock två tredjedels majoritet.

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån även stater som inte är medlemmar att utan röst­rätt delta i generalförsamlingens möten.

Efter samtycke av en majoritet av med­lemsstaterna inbjuder centralbyrån interna­tionella organisationer som har behörighet i transportfrågor eller befattar sig med frågor som står på dagordningen att utan rösträtt delta i generalförsamlingens möten.

§ 7. Före generalförsamlingens möten skall revisionsutskotlet inkallas enligt admi­nistrativa kommitténs anvisningar för att ut­föra en förberedande prövning av de förslag


 


Artide 7

Comité administratif

§ 1. Le Comité administratif se compose des representants de onze Etats membres.

La Confédération suisse dispose d'un siége permanent et assume la présidence du Co­mité. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du Comité est dé-terminée pour chaque période quinquennale, en tenanl compl notamment d'une équitable répartition géographique. Aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pen-dant plus de deux périodes consécutives.


Artikel 7

Administrativa kommittén

§ 1. Administrativa kommittén består av företrädare för elva medlemsstater.

Schweiziska Edsförbundet är ständig med­lem av kommitién och innehar ordförande­skapet. De övriga staterna utses för en tid av fem år. Kommitténs sammansättning be­stäms för varje femårsperiod, varvid hänsyn särskilt skall tas till en skälig geografisk för­delning. En medlemsstat får inte tillhöra kommittén under mer än två perioder i följd.


2 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


18


 


Si une vacance se produit, le Comité dé-signe un autre Etat membre pour le reste de la période.

Chaque Etat membre faisant partie du Co­mité désigne un délégué; il peut également designer un délégué suppleant.

§ 2. Le Comité

a)   établit son réglement intérieur;

b)  conclut Faccord de siége;

c)   établit le réglement concernant Forgani-sation, le fonclionnement et le statut du per-sonnel de FOffice central;

d)      nomme, en tenanl compte de la compé­
tence des candidats et d'une équitable répar­
tition géographique, le .directeur general, le
vice-directeur general, les conseillers et les
conseillers-adjoints de FOffice central; celui-
ci informe en temps utile les Etals membres
de toute vacance relative ä ces postes; le
Gouvernement suisse présente des candida-
tures pour les postes de directeur general et
de vice-directeur general;

e)      contröle Facitvité de FOflice central
tant sur le plan administratif que sur le plan
financier;

f) veille ä la bonne application, par FOffice
central, de la Convention ainsi que des déci­
sions prises par les autres organes; il préco-
nise, s'il y a lieu, les mesures propres ä faci­
liter Fapplication de la Convention et de ces
décisions;

g)      donne des avis motivés sur les ques­
tions qui peuvent intéresser Factivité de FOf­
fice central et qui lui sont soumises par un
Etat membre ou par le directeur general de
FOffice central;

h) approuve le programme de travail an-nuel de FOffice central;

i) approuve le budget annuel de FOrgani­sation, le rapport de gestion et les comptes annuels;

j) communique aux Etats membres le rap­port de gestion, le relevé des comptes an­nuels ainsi que ses décisions et recommanda-tions;

k) établit et communique aux Etals membres, en vue de FAssemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tärd deux mois avant Fouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives ä son renouvelle-ment.


Om en stat lämnar sin plats i kommittén, skall kommittén utse en annan medlemsstat att inneha platsen för återstoden av perioden.

Varje medlemsstat som tillhör kommittén skall utse en företrädare och får även utse en ersättare för denne.

§ 2. Kommittén

a)    fastställer sin egen arbetsordning;

b)   ingår överenskommelsen om organisa­tionens säte;

c)    ger föreskrifter om centralbyråns orga­nisation och verksamhet samt om dess per­sonals rättsliga ställning;

d) utnämner, med beaktande av de sö­
kandes kompetens och en skälig geografisk
fördelning, centralbyråns generaldirektör,
vice generaldirektör, råd och biträdande råd;
centralbyrån underrättar vid lämplig lidpunkt
medlemsstaterna när någon av dessa befatt­
ningar blir lediga; den schweiziska regeringen
avger förslag till tillsättning av befattningarna
som generaldirektör och vice generaldirek­
tör;

e) övervakar centralbyråns administrativa
och finansiella förvaltning;

f) övervakar att centralbyrån tillämpar för­
draget och de beslut som fattas av övriga
organ på ett riktigt sätt saml anvisar i före­
kommande fall åtgärder som är ägnade att
underlätta tillämpningen av fördraget och
dessa beslut;

g)      avger utlåtanden i frågor som kan berö­
ra centralbyråns verksamhet och som under­
ställs kommittén av en medlemsstat eller av
centralbyråns generaldirektör;

h) godkänner centralbyråns årliga arbets­program;

i) godkänner organisationens årliga bud­get, förvaltningsberättelsen och årsredovis­ningen;

j) sänder medlemsstaterna förvaltnings­berättelsen och årsredovisningen samt sina beslut och anvisningar;

k) upprättar en verksamhetsberättelse och ett förslag till ny sammansättning av kommit­tén samt sänder medlemsstaterna dessa se­nast två månader innan det möte öppnas vid vilket generalförsamlingen skall bestämma om kommitténs sammansättning.


 


LU 1984/85:17


19


 


§ 3. S'il n'en décide pas autrement, le Co­mité se rénuit au siége de FOrganisation.

Il tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du presi­dent, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande.

Les procés-verbaux des sessions sont en­voyés ä tous les Etats membres.


§ 3. Om den inte beslutar annat, skall kommittén sammanträda där organisationen har sitt säte.

Kommittén skall hålla två möten årligen och skall dessutom sammanträda när dess ordförande beslutar det eller när fyra av dess medlemmar begär det.

Protokollen från förhandlingarna tillställs samtliga medlemsstater.


 


Artide 8 Commissions

§ I. La Commission de revision et la Com­mission d'experts pour le transport des mar­chandises dangereuses, ci-aprés appelée «Commission d'experts», se composent des representants des Etats membres.

Le directeur general de FOffice central ou son representant participe aux sessions avec voix consultative.

§ 2. La Commission de revision

a)    décide, conformément ä Farticle 19, § 3, sur les propositions tendant ä modifier la Convention;

b)   examine, conformément ä Farticle 6, § 7, les propositions soumises å FAssemblée générale.

La Commission d'experts

décide, conformément ä Farticle 19, § 4, sur les propositions tendant ä modifier la Convention.

§ 3. L'Office central convoque les Com­missions soit de sa propre initiative, soit å la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu å Farticle 6, § 7 et adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tärd deux mois avant Fouverture de la session.

§ 4. A la Commission de revision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés; å la Com­mission d'experts, le quomm est atteint lors-qu'un tiers des Etats membres y sont repré­sentés.

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 5. Chaque Etat membre représenté a droit ä une voix; le vote a lieu å main levée ou, sur demande, par appel nominal.


Artikd 8 Utskott

§ 1. Revisionsutskottet och fackutskottet för befordran av farligt gods, i det följande benämnt "fackutskottet", består av med­lemsstaternas företrädare.

Centralbyråns generaldirektör eller en fö­reträdare för honom deltar i sammanträdena men har inte rösträtt.

§ 2. Revisionsutskottet

a)    beslutar enligt artikel 19 § 3 angående förslag till ändring av fördraget;

b)   prövar enligt artikel 6 § 7 förslag som har förelagts generalförsamlingen.

Fackutskottet

beslutar enligt artikel 19 § 4 angående för­slag till ändring av fördraget.

§ 3. Centralbyrån skall sammankalla ut­skotten antingen på eget initiativ eller på be­gäran av fem medlemsstater samt i del fall som avses i artikel 6 § 7. Därvid skall byrån tillställa medlemsstaterna förslag till dagord­ning senast två månader före mötets början.

§ 4. Revisionsutskotlet är beslutsmässigt när majoriteten av medlemsstaterna är före­trädda. Fackutskottet är beslutsmässigt när en tredjedel av medlemsstaterna är före­trädda.

En medlemsstat får låta en annan med­lemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§ 5. Varje företrädd medlemsstat har en röst. Omröstning äger rum genom handupp-räckning eller, om detta begärs, efter upprop.


 


LU 1984/85:17


20


 


Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

a)   au moins egal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,

b)   supérieur au nombre des voix nega­tives.

§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, FOffice central invite ä participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compé­tence en matiére de transport ou s'occupant de problémes inscrits å Fordre du jour. Dans les mémes conditions, des experts indépen-dants peuvent étre invités aux sessions de la Commissions d'experts.

§ 7. Les Commissions élisent pour chaque session un president et un ou deux vice-prési-dents.

§ 8. Les délibérations ont lieu dans les lan­gues de travail. Les exposés faits en séance dans Fune des langues de travail sont traduits en substance dans I'autre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

§ 9. Les procés-verbaux résument les déli­bérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui conceme les décisions, le texte frangais fait foi.

Les procés-verbaux sont distribués aux Etats membres.

§ 10. Les Commissions peuvent designer des groupes de travail chargés de trailer des questions déterminées.

§ II. Les Commissions peuvent se doler d'un réglement intérieur.


Ett förslag är antaget om antalet ja-röster

a)   utgör minst en tredjedel av antalet med­lemsstater som är företrädda vid omröstning­en,

b)   överstiger antalet nej-röster.

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån stater som inte är medlemmar och internationella organisationer som har behörighet i trans­portfrågor eller befattar sig med frågor som står på dagordningen att utan rösträtt delta i utskottens möten. Under samma förutsätt­ningar kan oberoende experter inbjudas till fackutskottets möten.

§ 7. Utskotten väljer för varje möte en ordförande och en eller två vice ordförande.

§ 8. Förhandlingarna förs på arbetssprå­ken. De anföranden som vid sammanträdena hålls på del ena arbetsspråket översätts till sitt huvudinnehåll till det andra. Förslag och beslut översätts fullständigt.

§ 9. En sammanfattning av förhandlingar­na tas upp i protokollet. 1 detta återges för­slag och beslut fullständigt. I fråga om beslu­ten gäller den franska texten.

Protokollet skall tillställas medlemssta­terna.

§ 10. Utskotten kan tillsätta arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

§ 11. Utskotten kan utarbeta en egen ar­betsordning.


 


Artide 9 Office central

§ 1. L'Office central des transports inter­nationaux ferroviaires assume le secrétariat de FOrganisation.

§ 2. L'Office central notamment:

a)   exécute les täches qui lui sont confiées par les autres organes de FOrganisation;

b)   instmit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le cas échéant, ä Fassistance d'experts;

c)   convoque les Commissions;

d) adresse, en temps opportun, aux Etats
membres les documents nécessaires aux ses­
sions des divers organes;


Artikel 9 Centralbyrån

§ 1. Centralbyrån för internationell järn­vägstrafik är organisationens sekretariat.

§ 2. Det åligger centralbyrån särskilt att:

a)   utföra de uppdrag som organisationens övriga organ ger den;

b)   förbereda behandlingen av förslag till ändring av fördraget, varvid den i förekom­mande fall får anlita experter;

c)   sammankalla utskotten;

d) i rätt tid tillställa medlemsstaterna de
handlingar som behövs för de olika organens
möten;


 


LU 1984/85:17


21


 


e)      tient å jour et publie les listes des lignes
prévues ä Farticle 3, § 2;

f) reoit les Communications faites par les
Etats membres et par les entreprises de trans­
port et les notifie, s'il y a lieu, aux autres
Etats membres et entreprises de transport;

g)      tient å jour et publie un fichier de juris-
pmdence;

h) publie un bulletin périodique;

i) représenté FOrganisation auprés d'autres organisations internationales com-pétentes pour des questions ayant trait aux objectifs vises par FOrganisation;

j) élabore le projet de budget annuel de FOrganisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;

k) gére les finances de FOrganisation dans le cadre du budget approuve;

1) tente, å la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prétant ses bons offices, de regler les différends entré lesdits Etats ou entreprises nés de Finterpré-tation ou de Fapplication de la Convention;

m) émet, ä la demande des parties en cause - Etats membres, entreprises de trans­port ou usagers - un avis sur les différends nés de Finterprétation ou de Fapplication de la Convention;

n) collabore au réglement de litiges par voie d'arbitrage, conformément au titre III;

o) facilite, entré les entreprises de trans­port, les relations financiéres consécutives au trafic international, ainsi que le recouvre-ment des créances impayées.

§ 3. Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires ä Fapplication de la Convention, ainsi que des études, juge-ments et informations importantes pour Fin­terprétation, Fapplication et Févolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues de travail.


e)      fortlöpande föra och ge offentlighet åt
de listor över linjer som anges i artikel 3 § 2;

f) ta emot meddelanden från medlems­
stater och trafikföretag och i förekommande
fall bringa meddelandena till övriga medlems­
staters och trafikföretags kännedom;

g)      fortlöpande föra och ge offentlighet åt
en förteckning över rättsliga avgöranden;

h) ge ut en periodisk tidskrift;

i) företräda organisationen hos andra in­ternationella organisationer som har behörig­het i frågor som har samband med organisa­tionens syften;

j) utarbeta förslag till organisationens år­liga budget och lägga fram det för administra­tiva kommittén för fastställande;

k) förvalta organisationens medel inom ra­men för den fastställda budgeten;

1) på begäran av en medlemsstat eller ett trafikföretag försöka att genom att erbjuda sina tjänster bilägga tvister mellan berörda stater eller företag i fråga om tolkningen eller tillämpningen av fördraget;

m) på begäran av berörda parter — med­lemsstater, trafikföretag eller trafikanter -avge uUåtande i tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördraget;

n) medverka till att tvister avgörs genom skiljeförfarande enligt avdelning III;

o) underlätta regleringen av sådana ekono­miska mellanhavanden för trafikföretagen som är en följd av den internationella trafiken och indrivningen av utestående fordringar dem emellan.

§ 3. Den periodiska tidskriften skall inne­hålla meddelanden som är nödvändiga för fördragets tillämpning samt uppsatser, dom­stolsavgöranden och upplysningar som har betydelse för tolkningen, tillämpningen och utvecklingen av rättsreglerna om järnvägsbe­fordran. Tidskriften utges på arbetsspråken.


 


Artide 10 Listes des lignes

§ 1. Les Etats membres adressent å FOf­fice central leurs Communications concernant Finscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues ä Farticle 3, § 2.

Les lignes visées å Farticle 2, § 2, dans la mesure oij elles relient des Etats membres, ne  sont  inscrites  qu'aprés  accord  de  ces


Artikd 10 Listor över linjer

§ 1. Medlemsstaterna skall lämna central­byrån meddelande om införing eller strykning av linjer i de listor som anges i artikel 3 § 2.

1 den mån linjer som avses i artikel 2 § 2 förbinder medlemsstater, förs de in i listan endast om de berörda staterna är eniga här-


 


LU 1984/85:17


22


 


Etats; pour la radiation d'une lelle ligne, la communication d'un seul de ces Etals suffil.

L'Ofrice central notifie Finscription ou la radiation d'une ligne ä tous les Etats membres.

§ 2. Une ligne est soumise ä la Convention ä Fexpiration d'un mois ä compler de la date de la notification de son inscription.

§ 3. Une ligne cesse d'étre soumise å la Convention å Fexpiration d'un mois å compler de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les trans­ports en cours, qui doivent étre achevés.


om. För strykning av en sådan linje är med­delande från en av dessa stater tillräckligt.

Centralbyrån skall underrätta samtliga medlemsstater om införing eller strykning av en linje.

§ 2. En linje är underkastad fördraget när en månad har gått från den dag då central­byrån meddelade att linjen har förts in.

§ 3. Fördraget skall inte längre tillämpas på en viss linje när en månad har gått från den dag då centralbyrån meddelade alt linjen har strukits, utom vad gäller en påbörjad beford­ran som måste avslutas.


 


Artide II Finances

§ 1. Le montant des dépenses de FOrgani­sation est arrété, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de FOf­fice central.

Les dépenses de FOrganisation sont sup-portées par les Etats membres proportionnel-lement ä la longueur des lignes inscrites. Tou­tefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs; pour les autres lignes exploitées dans des conditions particuliéres, la contribution peut étre réduite de moitié au maximum par accord entré le Gouvernement intéressé et FOffice central, sous réserve de Fapprobation dt Comité ad­ministratif.

§ 2. Lors de Fenvoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, FOffice central les invite ä verser leur part contributive aux dépenses de Fexer-cice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tärd le 31 décembre de Fannée de Fenvoi.

Apres cette date, les sommes dues portent intérét ä raison de cinq pour cent Fan.

Si, deux ans apres cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'å ce qu'il ait satisfait ä Fobligation de paiement.

A Fexpiration d'un délai supplémentaire de deux ans, FAssemblée générale examine si Fattitude de cet Etat doit étre considérée comme une dénonciation tacite de la Conven­tion, en en fixant, le cas échéant, la date d'effet.


Artikel II Finanser

§ 1. Beloppen för organisationens utgifter beslutas för varje räkenskapsår av admini­strativa kommittén på förslag av central­byrån.

För organisationens utgifter svarar med­lemsstaterna i förhållande till längden av de linjer som är införda i listorna. 1 fråga om linjer till sjöss eller på inre vattenvägar räk­nas dock endast halva längden. För övriga linjer som drivs under särskilda förhållanden kan bidraget reduceras med högst hälften ge­nom överenskommelse mellan den berörda regeringen och centralbyrån, under förutsätt­ning att överenskommelsen godkänns av ad­ministrativa kommittén.

§ 2. När centralbyrån sänder förvaltnings­berättelsen och årsredovisningen till med­lemsstaterna skall byrån samtidigt tippmana dem att snarast, dock senast den 31 decem­ber det år då dessa handlingar översänds, betala sina bidrag till det gångna räkenskaps­årets utgifter.

Efter nämnda dag utgår ränta med fem pro­cent årligen på obetalda belopp.

Om en medlemsstat inte har betalat sitt bidrag inom två år från nämnda dag, är staten utan rösträtt till dess den har fullgjort sin betalningsskyldighet.

Efter utgången av en ytterligare frist på två år prövar generalförsamlingen frågan om sta­tens beteende bör betraktas som en tyst upp­sägning av fördraget, varvid församlingen i förekommande fall skall bestämma den tid­punkt vid vilken uppsägningen skall träda i kraft.


 


LU 1984/85:17


23


 


§ 3. Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation vises au § 2 et ä Farticle 25 ainsi que dans les cas de suspen­sion du droit de vote.

§ 4. Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, étre couverts par des crédits de FOrganisation; ils peuvent étre ré-partis sur quatre exercices. Toul reliquat du deficit est porté sur un compte special au débit des autres Etats membres, dans la me­sure oij ils étaient parties ä la Convention pendant la période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement å la lon­gueur de leurs lignes inscrites au jour de Fou­verture du compte special.

§ 5. L'Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir ä nouveau Etat membre par ad-hésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur. < § 6. L'Organisation pergoit une rémunéra-tion pour couvrir les frais particuliers résul­tant des activités prévues å Farticle 9, § 2, 1) ä n); dans les cas prévus ä Farticle 9, § 2, 1) et m), cette rémunération est fixée par le Co­mité administratif, sur proposition de FOffice central; dans le cas prévu ä Farticle 9, § 2, n), Farticle 15, § 2 est applicable.

§ 7. La concordance des écritures et piéces comptables est vérifée par le Gouver­nement suisse qui présente un rapport au Co­mité administratif.


§ 3. Betalningsskyldigheten för förfallna bidrag kvarstår även i fall av uppsägning en­ligt § 2 eller artikel 25 och i fall då rösträtten inte får utövas.

§ 4. De belopp som inte har betalats skall om möjligt täckas med organisationens me­del. Täckningen får fördelas på fyra räken­skapsår. Kvarstående brist bokförs på ett särskilt konto som en skuld för övriga med­lemsstater i den utsträckning dessa var an­slutna till fördraget under den tid då betal­ningen försummades. Betalningsskyldigheten fördelas i förhållande till längden av de linjer som för berörda stater var införda i listorna vid den tidpunkt då del särskilda kontot upp­rättades.

§ 5. En stat som har sagt upp fördraget kan genom anslutning till detta på nytt bli medlemsstat, fömtsatt att staten har betalat de belopp som den är skyldig.

§ 6. Organisationen uppbär ersättning för att täcka de särskilda kostnader som är före­nade med de verksamheter som avses i arti­kel 9 § 2, l)-n). I de fall som avses i artikel 9 §2,1) och m) bestäms ersättningen av admi­nistrativa kommittén på förslag av central­byrån. I det fall som avses i artikel 9 § 2, n) tillämpas artikel 15 § 2.

§ 7. Överensstämmelsen mellan räkenska­per och verifikationerna granskas av den schweiziska regeringen, som avger en granskningsrapport till administrativa kom­mittén.


 


TITRE III ARBITRAGE

Artide 12 Compétence

§ 1. Les litiges entré Etats membres, nés de Finterprétation ou de Fapplication de la Convention ainsi que les litiges entré Etats membres et FOrganisation, nés de Finterpré­tation ou de Fapplication du Protocole sur les priviléges et immunités peuvent, å la de­mande d'une des parties, étre soumis ä un tribunal arbitral. Les parties déterminent li-brement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 2. Les litiges

a)   entré entreprises de transport,

b)   entré entreprises de transport et usagers.


AVDELNING III SKILJEDOM

Artikd 12 Behörighet

§ 1. Tvister mellan medlemsstater om för­dragets tolkning eller tillämpning samt tvister mellan medlemsstater och organisationen om tolkningen eller tillämpningen av protokollet om privilegier och immunitet kan på begäran av endera parten underställas en skilje­nämnd. Parterna bestämmer fritt skiljenämn­dens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 2. Tvister

a)    mellan trafikföretag,

b)   mellan trafikföretag och trafikanter,


 


LU 1984/85:17


24


 


c) entré usagers,

nés de Fapplication des Régles uniformes CIV et des Régles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été régles ä Famiable ou soumis ä la déci­sion des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entré les parties intéressées, étre sou­mis å un tribunal arbitral. Les artides 13 ä 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 3. Chaque Etat peut, au moment ou il signe la Convention ou dépose son instru­ment de ratification, d'acceptation, d'appro-bation ou d'adhésion, se reserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des disposi­tions du § I et du § 2.

§ 4. Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, å tout moment, en informant le Gouvernement dé-positaire. La renonciation ä la réserve pro­duit ses effets un mois apres la date å laquelle le Gouvernement dépositaire en donne con-naissance aux Etats.


c) mellan trafikanter,

om tillämpningen av de enhetliga rättsreg­lerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM kan, om de inte görs upp i godo eller anhäng-iggörs vid allmän domstol, genom överens­kommelse mellan de berörda parterna under­ställas en skiljenämnd. Artiklarna 13-16 till-lämpas på skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 3. När en stat undertecknar fördraget el­ler deponerar sitt instrument angående ratifi­kation, godtagande, godkännande eller an­slutning, får staten förbehålla sig rätten att helt eller delvis inte tillämpa bestämmelserna i §§ I och 2.

§ 4. En stal som har gjort förbehåll enligt § 3 kan när som helst återkalla detta genom meddelande till depositarieregeringen. Åter­kallelse av förbehåll får verkan en månad ef­ter den dag då depositarieregeringen har läm­nat staterna meddelande om återkallelsen.


 


Artide 13 Compromis. Greffe

Les parties conduent un compromis spéci-fiant en particulier:

a)    Fobjet du différend;

b)   la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des ar-bitres;

c)    le lieu convenu comme siége du tri­bunal.

Le compromis doit étre communique å FOffice central qui assume les fonctions de greffe.


Artikd 13

Skiljeavtal. Sekretariat

Parterna sluter ett skiljeavtal, i vilket sär­skilt anges:

a)    tvisteföremålet;

b)   skiljenämndens sammansättning och den tid inom vilken skiljeman eller skiljemän skall utses;

c)    den plats där skiljenämnden skall anses ha sitt säte.

Skiljeavtalet skall översändas till central­byrån, som fullgör sekretariatsuppgifterna åt skiljenämnden.


 


Artide 14 Arbitres

§ 1. Une liste d'arbitres est établie et tenue ä jour par FOffice central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'ar-bitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des transports.

§ 2. Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis.

Les arbitres sont choisis parrni les per-sonnes figurant sur la liste visée au § 1. Tou­tefois, si le compromis prévoit cinq arbitres,


Artikel 14 Skiljemän

§ 1. Centralbyrån skall upprätta en för­teckning över skiljemän och hålla den aktu­ell. Varje medlemsstat får låta föra in i för­teckningen två av sina medborgare som är sakkunniga i fråga om internationell trans­porträtt.

§ 2. En skiljenämnd består allt efter skil­jeavtalet av en, tre eller fem skiljemän.

Skiljemännen väljs bland de personer som finns upptagna i den förteckning som avses i § 1. Om enligt skiljeavtalet fem skiljemän


 


LU 1984/85:17


25


 


chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.

Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties.

Si le compromis prévoit trois ou cinq ar­bitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisiéme ou le cinquiéme arbitre, qui préside le tribunal arbitral.

En cas de désaccord entré les parties sur la désignation de Farbitre unique ou entré les arbitres choisis sur celle du troisiéme ou du cinquiéme arbitre, cette désignation est faite par le directeur general de FOffice central.

§ 3. L'arbitre unique, le troisiéme ou le cinquiéme arbitre doit étre d'une nationalité autre que celle des parties, ä moins que celles-ci ne soient de méme nationalité.

L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tri­bunal arbitral.


skall utses, får dock vardera parten välja en skiljeman som inte är upptagen i förteckning­en.

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall beslå av en enda skiljeman, utses denne ge­nom överenskommelse mellan parterna.

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall bestå av tre eller fem skiljemän, utser vardera parten en resp. två skiljemän. Dessa utser gemensamt den tredje eller femte skiljeman­nen, som skall vara ordförande i nämnden.

Om parterna inte kan enas om valet av den som ensam skall vara skiljeman eller om de av parterna utsedda skiljemännen inte kan enas om valet av den tredje eller femte skilje­mannen, utses denne av centralbyråns gene­raldirektör.

§ 3. En ensam skiljeman och den tredje eller femte skiljemannen skall vara av annan nationalitet än parterna, såvida inte dessa är av samma nationalitet.

En tredje parts inträde i tvisten inverkar inte på skiljenämndens sammansättning.


 


Artide 15 Procédure. Frais

§ I. Le tribunal arbitral décide de la procé­dure å suivre en tenanl compte notamment des dispositions ci-aprés:

a)    il instmit et juge les causes d'aprés les elements fournis par les parties, sans étre lié, lorsqu'il est appelé ä dire le droit, par les interpretations de celles-ci;

b)   il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demande dans les condusions du demandeur, ni moins que ce que le défen-deur a reconnu comme étant dö;

c)    la sentence arbitrale, döment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral el notifiée aux parties par FOffice central;

d) sauf disposition contraire de droit im-
pératif du lieu oii siége le tribunal arbitral, et
sous réserve d'accord contraire des parties,
la sentence arbitrale est définitive.

§ 2. Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur general de FOffice central.

La sentence arbitrale fixe les frais et dé-pens et décide de leur répartition enlre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.


Arlikd 15 Förfarande. Kostnader

§ 1 Skiljenämnden beslutar vilket förfa­rande som skall följas, varvid särskilt föl­jande föreskrifter beaktas:

a)    nämnden utreder och bedömer tviste­frågan på grundval av det material som par­terna har förebringat men är inte bunden av parternas tolkning när den skall avgöra rätts­frågor;

b)   den får inte tillerkänna käranden mera eller annat än vad denne slutligen har yrkat och inte mindre än vad svaranden har med-gett;

c)    skiljedomen avfattas med tillhörande domskäl av skiljenämnden och delges par­terna av centralbyrån;

d) om inte annat följer av tvingande rätts­
regler i den stat där skiljenämnden har sitt
säte eller av överenskommelse mellan par­
terna, får talan inte föras mot skiljedomen.

§ 2 Skiljemännens arvoden fastställs av centralbyråns generaldirektör.

1 skiljedomen skall anges kostnaderna för förfarandet samt hur dessa och arvodena till skiljemännen skall fördelas mellan parterna.


 


LU 1984/85:17


26


 


Artide 16

Prescription. Force exécutoire

§ 1. La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant ä Finterruplion de la pre­scription, le méme effet que celui prévu par le droit materiel applicable pour Fintroduction de Faction devanl le juge ordinarie.

§ 2. La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans cha-cun des Etats membres apres Faccomplisse-ment des formalités prescrites dans FElal oii Fexécution doit avoir lieu. La revision du fond de Faffaire n'est pas admise.


Artikel 16

Preskription. Verkställighet

§ 1 Att skiljeförfarande inleds har i fråga om avbrytande av preskription samma ver­kan som enligt tillämplig materiell rätt följer av att talan väcks vid allmän domstol.

§ 2 En skiljedom mot trafikförelag och tra­fikanter är verksiällbar i varje medlemsstat, sä snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där verkställigheten skall äga rum. Ny prövning av själva saken är inte tillåten.


 


TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Artide 17

Recouvrement des créances impayées entré

des entreprises de transport

§ I Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Régles uniformes et restées impayées, peuvent étre adressés par Fentreprise de transport créanciére ä FOffice central pour en faciliter le recouvrement; å cet effet, il mel Fentreprise de transport débi-trice en demeure de regler la sornme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

§ 2 Si FOffice central estime que les motifs du refus sont suffisammenl fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit de vant le juge compétent, soit devanl le tribunal arbitral conformément å Farticle 12, § 2.

§ 3 Si FOffice central estime que la tolalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, apres avoir éventuellement consulté un expert, dédarer que Fentreprise de trans­port débitrice est tenue de verser å FOffice central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'å la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral.

§ 4 Si Fentreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par FOffice central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indicalion des conséquences du refus.

§ 5 Si cette nouvelle mise en demeure reste infmclueuse pendant deux mois, FOf­fice central adresse ä FElal membre dont re-


AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Reglering mellan trafikförelag av utestående fordringar

§ 1 För att underlätta indrivningen av obe­talda fordringar med anledning av sådana be­fordringar för vilka de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga, kan ett trafikföretag som har en sådan fordran anmäla denna hos central­byrån, varefter centralbyrån anmodar det ira-fikföretag mot vilket kravet riktas alt omgå­ende betala det fordrade beloppet eller att ange skälen för sin vägran att betala.

§ 2 Om centralbyrån anser au skälen för betalningsvägran är tillräckliga, föreslår den parterna att vända sig till behörig domstol eller till skiljenämnd enligt artikel 12 § 2.

§ 3 Om centralbyrån anser att betalnings­skyldighet föreligger för hela eller en del av det fordrade beloppet, kan byrån, i förekom­mande fall efter att ha inhämtat utlåtande av en sakkunnig, förklara att det betalningsskyl­diga trafikföretagel skall betala hela eller en del av detta till byrån. Del sålunda inbetalda beloppet skall hållas nedsatt till dess att själva saken har slutligt avgjorts av behörig domstol eller av skiljenämnd.

§ 4 Om inte företagel inom två veckor be­talar in det belopp som centralbyrån har be­stämt, skall byrån utfärda en förnyad anmo­dan med angivande av följderna av utebliven betalning.

§ 5 Om den nya anmodan inte har lett till betalning inom två månader, skall central­byrån hos den medlemsstat under vilken fö-


 


LU 1984/85:17


27


 


leve Fentreprise un avis molivé Finviianl ä prendre des mesures el notamment å exa-miner s'il doit mainlenir sur la liste des lignes celles de celle entreprise.

§ 6 Si FElal membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient Finscription des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communica­tion de FOffice central, il est répulé, de plein droit, garantir le réglement de toutes les créances résultant des transports soumis aux Régles uniformes.


retaget hör göra en motiverad hemställan om åtgärder och särskilt om prövning av frågan om företagets linjer alltjämt bör vara införda i listorna.

§ 6 Om medlemsstaten förklarar att den. trots den uteblivna betalningen, vidhåller all företagets linjer skall vara införda i listorna eller lämnar centralbyråns hemställan obe­svarad i sex veckor, anses staten därigenom ha ställt garanti för betalningen av alla skulder med anledning av befordran som är underkastad de enhetliga rättsreglerna.


 


Artide 18

Jugements. Saisies. Cauiions

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, con-tradicloirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'aprés les lois appliquées par ce juge, ils acquiérent force exécutoire dans chacun des autres Etals membres apres Faccomplissemenl des formalités prescrites dans FElal oii Fexécu­tion doit avoir lieu. La revision du fond de Faffaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique ni aux juge­ments qui ne sont exécutoires que provisoire-ment, ni aux condamnations ä des dom-mages-inléréts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en rai­son du rejet de sa demande.

L'alinéa premier s'applique également aux transactionsjudiciaires.

§ 2 Les créances nées d'un transport sou­mis aux Régles uniformes, au profit d"une entreprise de transport sur une autre entre­prise de transport qui ne reléve pas du méme Etat membre, ne peuvent étre saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par Fautorité judi-ciaire de FElat membre dont reléve Fentre­prise titulaire des créances å saisir.

§ 3 Le materiel roulanl du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conle-neurs, agrés de chargemenl el bäches, ne peuvent étre saisis, sur un territoire autre que celui de FEtat membre dont reléve le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un juge­ment rendu par Fautorité judiciaire de cet Etat.


Artikd 18

Domar. Kvarstad och utmätning. Ställande

av säkerhet

§ 1 Domar som har meddelats enligt detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller i anledning av ena partens ute-varo och som får verkställas enligt den lag som tillämpas av domstolen är verkställbara i alla andra medlemsstater, så snart de form­föreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där verkställigheten skall äga rum. Ny pröv­ning av själva saken är inte tillåten.

Denna bestämmelse är inte tillämplig vare sig på domar som får verkställas endast in­terimistiskt eller på sådana föreskrifter i do­mar som ålägger käranden alt, förutom rätte­gångskostnaderna, betala skadestånd med anledning av alt hans talan har ogillats.

Första stycket är tillämpligt också på för­likning som har träffats inför domstol.

§ 2 Om ett trafikföretag med anledning av en befordran, som är underkastad de enhet­liga rättsreglerna, har fått en fordran mot ett annat trafikföretag och företagen inte hör un­der samma medlemsstat, får fordringen be­läggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myn­dighet i den stat under vilken det företag hör vars fordran åtgärden avser.

§ 3 En järnvägs rullande materiel och alla andra föremål som används vid befordran och tillhör järnvägen, såsom containrar, last­redskap och presenningar, får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan med­lemsstat än den under vilken järnvägen hör endast på grund av en dom av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten.


 


LU 1984/85:17


28


 


Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent, appartenant au proprié­taire du wagon, ne peuvent étre saisis, sur un territoire autre que celui de FEtat du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par Fautorité judiciaire de cet Etat.

§ 4 La caution å fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut étre exigée ä Foccasion des actions judiciaires fondées sur la Convention.


Privatvagnar och däri befintliga föremål, som används vid befordran och tillhör vag­nens innehavare, får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan stat än den där innehavaren har sitt hemvist endast på gmnd av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten.

§ 4 Vid talan som grundas på fördraget får inte fordras att säkerhet ställs för betalning av rättegångskostnader.


 


TITRE V

MODIFICATION DE LA CONVENCION

Artide 19 Compétence

§ 1 Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Conven­tion å FOffice central qui les porte immédia-temenl å la connaissance des Etats membres.

§ 2 L'Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et 4.

L'inscription d'une proposition de modifi­cation ä Fordre du jour d'une session de FAs­semblée générale doit recueillir Faccord d'un tiers des Etats membres.

Saisie d'une proposition de modification, FAssemblée générale peut décider, ä la ma­jorité prévue å Farticle 6, § 5, qu'une telle proposition présente un caractére d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification enlre dans la compé­tence de la Commission de revision confor­mément au § 3. Dans ce cas, FAssemblée générale est habilitée ä décider également sur la modification de cette ou de ces disposi­tions.

§ 3 Sous réserve des décisions de FAs­semblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commission de revision décide sur les pro­positions de modification relatives aux dispo­sitions énumérées ci-aprés:

a) Régles uniformes CIV:

— Artide premier, § 3; artide 4, § 2; arti­
des 5 (sauf § 2), 6, 9 ä 14, 15 (sauf § 6), 16 ä
21, 22, § 3; artictes 23 ä 25, 37, 43 (sauf §§ 2
et4), 48,49, 56ä58, 61;

-   les montants exprimés en unités de
compte aux artides 30, 31, 38, 40 et 41, lors­
que la modification vise ä une majoration de
ces montants;


AVDELNING V

ÄNDRING AV FÖRDRAGET

Artikd 19 Behörighet

§ 1 Medlemsstaterna översänder sina för­slag till ändring av fördraget till centralbyrån, som genast skall underrätta medlemsstaterna om förslagen,

§ 2 Generalförsamlingen beslutar i fråga om ändringsförslag som rör de fördragsbe­stämmelser som inte anges i §§ 3 och 4,

Ett ändringsförslag förs upp på dagord­ningen för ett möte med generalförsamlingen endast om minst en tredjedel av medlemssta­terna samtycker till detta.

När generalförsamlingen behandlar ett ändringsförslag, kan den med den majoritet som anges i artikel 6 § 5 förklara att förslaget har en nära anknytning till en bestämmelse eller flera bestämmelser som revisionsutskot­tet enligt § 3 är behörigt att ändra. 1 ett sådant fall får generalförsamlingen besluta om änd­ring också av denna bestämmelse eller dessa bestämmelser.

§ 3 Utom i de fall då generalförsamlingen har avgett en förklaring enligt § 2 tredje stycket beslutar revisionsutskotlet i fråga om ändringsförslag som rör följande bestämmel­ser:

a) de enhetliga rättsreglerna CIV:

-     artiklarna 1 § 3, artikel 4 § 2, artikel 5 (utom § 2), 6, 9-14, 15 (utom § 6), 16-21, 22 § 3, artiklarna 23-25, 37, 43 (utom §§ 2 och 4), 48, 49, 56-58 och 61, saml

-     de belopp som uttrycks i beräkningsen­heter i artiklarna 30, 31, 38, 40 och 41. när ändringen avser en höjning av dessa belopp;


 


LU 1984/85:17


29


 


b) Régles uniformes CIM:

-     Artide premier, § 2; artide 3, §§ 2 å 5: arlicles4, 5,6(sauf§3),7,8, lläl3, 14(sauf § 7), 15 ä 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 ä 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; artides 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure ou il ne s'agil que de procéder å une adaptation au droit de trans­port international maritime), 52, 53, 59 å 61, 64,65;

-     le montant exprimé en unités de compte å Farticle 40, lorsque la modification vise å une majoralion de ce montant;

-     Réglement concernant le transport inter­national ferroviaire des wagons de particu­liers (RIP), Annexe II;

-     Réglement concernant le transport inter­national ferroviaire des conteneurs (RlCo), Annexe III;

-     Réglement concernant le transport inter­national ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV.

§ 4 La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Réglement concernant le transport international ferroviaire des mar­chandises dangereuses (RID), Annexe 1 aux Régles uniformes CIM.


b) de enhetliga rättsreglerna CIM:

-     artikel 1 § 2, artikel 3 §§ 2-5, artiklarna 4, 5, 6 (utom § 3), 7, 8, 11-13, 14 (utom § 7), 15-17, 19 (utom § 4), 20 (utom § 3), 21-24, 25 (utom § 3), 26 (utom § 2), 27, 28 §§ 3 och 6, artiklarna 29, 30 (utom § 3), 31, 32 (utom § 3), 33 (utom § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (utom § 3), 48 (i den mån del enbart är fråga om en anpassning till internationell sjötrans­porträtt), 52, 53, 59-61, 64 och 65,

-     del belopp som uttrycks i beräkningsen­heter i artikel 40 när ändringen avser en höj­ning av beloppet,

-     reglementet om internationell järnvägs­befordran av privatvagnar (RIP), bilaga 11;

-     reglementet om internationell järnvägs­befordran av containrar (RICo), bilaga 111;

-     reglementet om internationell järnvägs­befordran av expressgods (RIEx), bilaga IV.

§ 4 Fackutskotiet beslutar i fråga om för­slag till ändring som rör bestämmelserna i reglementet om internationell järnvägsbe­fordran av farligt gods (RID), bilaga I till de enhetliga rättsreglerna CIM.


 


Artide 20

Décisions de I'Assemblée générale

§ 1 Les modifications décidées par FAs­semblée générale sont consignées dans un protocole signé par les representants des Etals membres. Ce protocole est soumis å ratification, acceptalion ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptalion ou d'approbation sont déposés le plus löt possi­ble auprés du Gouvernement dépositaire.

§ 2 Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuve par plus des deux tiers des Etats membres, Fentrée en vigueur des décisions a lieu ä Fexpiration du délai fixé par FAssemblée générale.

S 3 L"application des Régles uniformes CIV et CIM est suspendue des Fentrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec el enlre les Etats membres qui n"auront pas en-core déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en


Artikd 20

Beslut av generalförsamlingen

§ 1 Ändringar som har beslutats av gene­ralförsamlingen tas upp i ett protokoll, som undertecknas av medlemsstaternas företrä­dare. Protokollet skall ratificeras, godtas el­ler godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande deponeras snarast möjligt hos depositarieregeringen.

§ 2 När protokollet har ratificerats, godta­gits eller godkänts av mer än två tredjedelar av medlemsstaterna, träder besluten i kraft vid utgången av den frist som generalförsam­lingen bestämmer.

§ 3 Vid den tidpunkt då besluten träder i kraft upphör de enhetliga rättsreglerna CIV och CIM att gälla för trafik med och mellan de medlemsstater som inte har deponerat in­strument om ratifikation, godtagande eller godkännande senast en månad före ikraftträ­dandet. Centralbyrån meddelar medlemssta-


 


LU 1984/85:17


30


 


vigueur. L'Office central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin å Fexpiration d'un mois ä compter de la date de la notification par FOffice central de la ratification, Facceptation ou Fapprobation desdites décisions par les Etats en cause.

Cette suspension n'a pas d'efl'et pour les Etats membres qui ont communique å FOf­fice central qu'ils appliquent, sans avoir dé­posé leur instrument de ratification, d'accep-tation ou d'approbation, les modifications dé­cidées par FAssemblée générale.


terna denna inskränkning i fördragets giltig­het. Inskränkningen upphör när en månad har gått från den dag då centralbyrån har meddelat övriga medlemsstater att besluten har ratificerats, godtagits eller godkänts av de ifrågavarande staterna.

En sådan inskränkning i fördragets giltig­het uppkommer inte för de medlemsstater som, utan att ha deponerat instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande, har meddelat centralbyrån att de tillämpar de ändringar som har beslutats av generalför­samlingen.


 


Artide 21

Décisions des Commissions

§ 1 Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par FOffice cen­tral aux Etats membres.

§ 2 Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douziéme mois suivant celui au cours duquel FOffice central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres formulée dans les qualre mois ä compter de la date de la notification.

Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la Commis­sion de revision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tärd deux mois avant la date prévue pour Fentrée en vigueur de cette décision, celle-ci n"entre en vigueur qu'au moment oii la dénonciation par FEtat intéressé prend effet.


Artikd 21

Beslut av utskotten

§ I Centralbyrån underrättar medlemssta­terna om de ändringar som har beslutats av utskotten.

§ 2 Ett sådant beslut träder i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i tolfte månaden efter den månad under vilken cen­tralbyrån har underrättat medlemsstaterna om beslutet, om inte minst en tredjedel av medlemsstaterna har gjort invändning mot beslutet inom fyra månader från dagen för underrättelsen.

Om en medlemsstat har gjort invändning mot revisionsutskottets beslut inom fyramå-nadersfristen och sagt upp fördraget senast två månader före den tidpunkt då beslutet skulle träda i kraft, träder beslutet i kraft först vid den tidpunkt då den berörda statens uppsägning får verkan.


 


TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Artide 22

Signature, ratijication, acceptalion, appro­bation de la Convention

§ I La Convention demeure ouverte ä Berne, auprés du Gouvernement suisse, jus-qu'au 31 décembre 1980, å la signature des Etats qui ont été invités, ä la huitiéme Confé-rence de revision ordinarie des Conventions CIM et CIV.

§ 2 La Convention est soumise ä ratifica­tion, acceptation ou approbation; les instru­ments de ratification, d'acceptation ou d'ap-probation sont déposés auprés du Gouverne­ment suisse, gouvernement dépositaire.


AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Undertecknande,   ratificering,   godtagande

eller godkännande avfördraget.

§ 1 Fram till den 31 december 1980 är för­draget öppet för undertecknande hos den schweiziska regeringen i Bern av de stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV.

§ 2 Fördraget skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument om ratifikation, god­tagande eller godkännande deponeras hos den schweiziska regeringen, som är deposi-tarie.


 


LU 1984/85:17


31


 


Artide 23

Adhésion a la Convention

§ 1 Les Etats qui, invités ä la huitiéme Conférence de revision ordinaire des Con­ventions CIM et CIV, n'ont pas signé la Con­vention dans le délai prévu ä Farticle 22, § I, peuvent cependant notifier leur adhésion ä la Convention avant sa mise en vigueur. L'in-strument d'adhésion est déposé auprés du Gouvernement dépositaire.

§ 2 Tout Etat qui désire adhérer ä la Con­vention apres sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositarie une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le Gouvernement déposi­taire les communique aux Etats membres et ä FOffice central.

La demande est admise de plein droit six mois apres la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprés du Gouverne­ment dépositaire par cinq Etats membres. Le Gouvernement dépositaire en avise FEtat de­mandeur ainsi que les Etats membres et FOf­fice central. Le nouvel Etat membre se con-forme sans délai aux dispositions de Farticle 10.

En cas d"opposition, le Gouvernement dé­positaire soumet la demande d'adhésion ä FAssemblée générale qui en décide.

Apres le dépöt de Finstrument d'adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxi-éme mois suivant celui au cours duquel FOf­fice central a notifie aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre.

§ 3 Toute adhésion å la Convention ne peut concerner que la Convention et ses mo­difications alors en vigueur.

Artide 24

Mise en vigueur de la Convention

§ 1. Lorsque les instruments de ratifica­tion, d"acceptation, d'approbation ou d'adhé-sion ont été déposés par quinze Etats. le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de Fentrée en vigueur de la Conven­tion.

*j 2. L'entrée en vigueur de la Convention entraine Fabrogation des Conventions inter­nationales concernant le transport par che­mins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février


Artikd 23

Anslutning till fördraget

§ I De stater som har inbjudits till den åt­tonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV men som inte har undertecknat fördraget inom den frist som anges i artikel 22 § 1 kan emellertid anmäla sin anslutning till fördraget innan detta har trätt i kraft. Instrument om anslutning skall deponeras hos depositarien.

§ 2 En stat som önskar ansluta sig till för­draget sedan detta har trätt i kraft skall hos depositarien göra framställning om detta och lämna en redogörelse för sina järnvägstrafik-företags förhållanden med avseende på inter­nationell befordran. Depositarien skall sända framställningen och redogörelsen till med­lemsstaterna och centralbyrån.

Om inte invändning har gjorts hos deposi­tarien av fem medlemsstater, anses framställ­ningen bifallen när sex månader har gått från det att de nämnda handlingarna översändes. Depositarien skall meddela detta till den stat som har gjort framställningen samt till med­lemsstaterna och centralbyrån. Den nya med­lemsstaten skall snarast uppfylla bestämmel­serna i artikel 10.

I händelse av invändning skall depositarien hänskjuta framställningen till generalförsam­lingen, som beslutar i frågan.

Sedan ett instrument om anslutning har de­ponerats, får anslutningen verkan den första dagen i andra månaden efter den under vilken centralbyrån har tillställt medlemsstaterna listan över den nya medlemsstatens linjer.

§ 3 En sådan anslutning till fördraget kan endast avse fördraget med de ändringar som är i kraft vid anslutningen.

Artikd 24

Ikraftträdandet a v fördraget

§ I. När instrument om ratifikation, godta­gande, godkännande eller anslutning har de­ponerats av femton stater, skall depositarien sätta sig i förbindelse med de berörda rege­ringarna i syfte att nå en överenskommelse om att sätta fördraget i kraft.

§ 2. Fördragets ikraftträdande innebär att de internationella fördragen den 7 februari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM) och om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt tilläggskonventionen


 


LU 1984/85:17


32


 


1970 ainsi que de la Convention additionnelle å la CIV relative å la responsabilité du che­min de fer pour la mört et les blessures de voyageurs du 26 février 1966.


den 26 februari 1966 till CIV om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas upphör att gälla.


 


Artide 25

Dénonciation de la Convention

Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépo­sitaire. La dénonciation prend effet le 31 dé­cembre de Fannée suivante.


Artikel 25

Uppsägning avfördraget

En medlemsstat som önskar säga upp för­draget skall meddela detta till depositarien. Uppsägningen träder i kraft den 31 december påföljande år.


 


Artide 26

Fonctions du Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invités ä la huitiéme Conférence de re­vision ordinaire des Conventions CIM et CIV, les autres Etats ayant adhéré ä la Con­vention, ainsi que FOffice central:

a)    des signatures de la Convention, du dé­pöt des instruments de ratification, d'accep-tation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation;

b)   de la date å laquelle la Convention entré en vigueur en application de Farride 24;

c)    de dépöt des instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des proto-coles vises å Farticle 20.


Arlikd 26 Deposilariens uppgifter

Depositarien underrättar de stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferen­sen för revision av fördragen CIM och CIV, andra stater som har anslutit sig till fördraget samt centralbyrån:

a)    om undertecknande av fördraget, om deponering av instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning och om meddelande om uppsägning;

b)   om dag då fördraget träder i kraft enligt artikel 24;

c)    om deponering av instrument om ratifi­kation, godtagande eller godkännande röran­de de protokoll som avses i artikel 20.


 


Artide 27

Réserves å la Convention

Des réserves ä la Convention ne sont ad-mises que si elles sont prévues par celle-ci.


Artikd 27

Förbehåll mot fördraget

Förbehåll mot fördraget är tillåtna endast i de fall som anges i fördraget.


 


Artide 28

Textes de la Convention

La Convention est conclue et signée en langue frangaise.

Au texte frangais sont jointes des traduc-tions officielles en langues allernande, ang-laise, arabe, italienne et néerlandaise.

Seul le texte fran9ais fait foi.

En foi de quoi, les soussignés döment au-torisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


Arlikd 28 Fördragstexter

Fördraget har slutits och undertecknats på franska språket.

Till den franska texten har fogats officiella översättningar till tyska, engelska, arabiska, italienska och nederländska språken.

Endast den franska texten har vitsord.

Till bekräftelse härav har undertecknade, av sina regeringar vederbörligen befullmäkti-gade ombud undertecknat detta fördrag.


 


LU 1984/85:17                                                                                33

Fait å Berne, le neuf mai mil neuf cent Som skedde i Bern den nionde maj 1980 i

quatre-vingt, en un seul exemplaire original ett enda originalexemplar på franska språket,

en langue fran?aise, qui reste déposé dans les vilket exemplar skall förvaras i Schweiziska

Archives de la Confédération suisse. Une co- Edsförbundets arkiv. En med detta exemplar

pie certifiée conforme en sera remise ä cha- överensstämmande,   bestyrkt   kopia   skall

cun des Etats membres.                         överlämnas till varje medlemsstat.

3 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


34


(Översättning)


Protocole

sur les priviléges et immunités de TOr-

ganisation intergouvernementale pour les

transports    internationaux    ferroviaires

(OTIF)

Artide premier

§ 1. Dans le cadre de ses activités offi­cielles, FOrganisation bénéficie de Fimmu-nité de juridiction et d'exécution sauf:

a)    dans la mesure ou FOrganisation aurait expressément renoncé å une telle immunité dans un cas particulier;

b)   en cas d'action civile en dommages-in-téréts, intentée par un tiers, relative ä un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant ä FOrganisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction ä la réglemen-tation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

c)    en cas de demande reconventionelle di-rectement liée ä une procédure entamée ä titre principal par FOrganisation;

d) en cas de saisie, ordonnée par décision
judiciaire sur les traitements, salaires et
autres émoluments dus par FOiganisation å
un membre de son personnel.

§ 2. Les avoirs et biens de FOrganisation, quel que soit le lieu ou ils se trouvent, bénéfi-cient de Fimmunité ä Fégard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure ou le nécessitent temporaire-ment la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant å FOrganisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquétes auxquelles peuvent donner lieu les dits accidents.

Toutefois, si une expropriation est néces-saire ä des fins d'utilité publique, toutes dis­positions appropriées doivent étre prises afin d'empécher qu'elle ne constitue un obstacle ä Fexercice des activités de FOrganisation et une indemnité préalable, prompte et adé-quate doit étre versée.


Protokoll

om privilegier och immunitet för Mellan­statliga organisationen för internationell järnvägstrank (OTIF)

Artikd I

§ 1. Inom ramen för sin officiella verksam­het skall Organisationen åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande och verkställighet, utom:

a)    i den utsträckning Organisation i ett sär­skilt fall har uttryckligen avstått från sin im­munitet;

b)   i fråga om skadeståndstalan i tvistemål, som har väckts av tredje man till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller ett annat transportmedel som tillhör Or­ganisationen eller har framförts för dess räk­ning, eller i fråga om trafikbrott som har be­gåtts med ett sådant transportmedel;

c)    såvitt gäller ett kvittningsyrkande som framställs i direkt samband med ett sådant förfarande som har inletts av Organisationen för prövning av huvudfordringen:

d) i händelse av utmätning eller kvarstad,
enligt beslut av judiciell myndighet, av lön
eller någon annan ersättning som Organisa­
tionen är skyldig en anställd.      '

§ 2. Organisationens egendom och till­gångar skall, var de än finns, åtnjuta immuni­tet mot varje slag av beslag, konfiskation, tvångsförvaltning eller annan form av ut­mätning eller tvångsåtgärd, utom i den ut­sträckning detta tillfälligt kan vara nödvän­digt för att förhindra eller utreda olyckor med motorfordon som tillhör Organisationen eller framförs för dess räkning.

Om expropriation är nödvändig för all­männa ändamål, skall dock lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att den utgör ett hinder för Organisationen att utöva sin verk­samhet, och skälig ersättning skall utan dröjs­mål betalas ut i förskott.


 


LU 1984/85:17


35


 


§ 3. Chaque Etat membre exonére des im-pöts directs FOrganisation, ses biens et re-venus, pour Fexercice de ses activités offi­cielles. Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour Fexercice des activités offi­cielles de FOrganisation sont effectués ou uti-lisés par FOrganisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de Fexonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impöts et taxes qui ne con­stituent que la simple rémunération de ser­vices rendus.

Les produits importés ou exportés par FOrganisation et strictement nécessaires pour Fexercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes pergus ä Fimportation ou ä Fexportation.

Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet artide, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourni-ture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de FOrganisation.

§ 4. Les biens acquis ou importés confor­mément au § 3 ne peuvent étre vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux condi­tions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

§ 5. Les activités officielles de FOrganisa­tion visées par le present Protocole sont les activités répondant aux buts définis ä Farticle 2 de la Convention.

Artide 2

§ 1. L'Organisation peut recevoir et dé-tenir tous fonds, devises, numéraires ou va­leurs mobiliéres; elle peut en disposer libre-ment pour tous usages prévus par la Conven­tion et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face å ses engagements.

§ 2. Pour ses Communications officielles et le transfert de tous ses documents, FOrgani­sation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internatio­nales comparables.


§ 3. Varje medlemsstat skall befria Orga­nisationen samt dess egendom och intäkter från direkta skatter inom ramen för dess offi­ciella verksamhet. När Organisationen köper sådana varor eller anlitar sådana tjänster till betydande belopp som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet och när skatter el­ler avgifter ingår i priset, skall medlemssta­terna vidta lämpliga åtgärder, då så är möj­ligt, för att befria Organisationen från sådana skatter eller avgifter eller till Organisationen återbetala motsvarande belopp.

Befrielse skall inte medges från skatter och avgifter som endast utgör ersättning för till­handahållna tjänster.

Varor som importeras eller exporteras av Organisationen och är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla tullar och avgifter som tas ut vid import eller export.

Befrielse enligt denna artikel skall inte medges för köp och import av varor samt tillhandahållande av tjänster som är avsedda för personligt bruk av Organisationens perso­nal.

§ 4. De varor som har förvärvats eller im­porterats i enlighet med § 3 får inte säljas, överlåtas eller användas på andra villkor än de som har fastställts av de medlemsstater som medgett befrielsen.

§ 5. Med Organisationens officiella verk­samhet förstås i detta protokoll den verksam­het som svarar mot de ändamål som anges i artikel 2 i fördraget.

Artikd 2

§ 1. Organisationen får ta emot och inneha varje slag av medel, valutor, kontanter och annan lös egendom; den får fritt disponera över sådan egendom för alla de ändamål som anges i fördraget samt ha konton i vilken valuta som helst i den omfattning som krävs för att den skall kunna fullgöra sina åtagan­den.

§ 2. För sina officiella meddelanden och överföring av alla sina handlingar skall Orga­nisationen av varje medlemsstat ges en minst lika förmånlig behandling som den staten ger andra jämförbara internationella organisatio­ner.


 


LU 1984/85:17


36


 


Artide 3

Les representants des Etats membres jouissent, dans Fexercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de service, des priviléges et immunités siiivants sur le territoire de chaque Etat membre:

a)    immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonctions; cette im­munité ne joue cependant pas en cas de dom­mages résultant d'un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant ä un representant d'un Etat ou conduit par lui ou en cas d"infraction ä la réglementation de la circulation intéres­sant le moyen de transport précité;

b)   immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

c)    immunité de saisie de leurs bagages per-sonnels, sauf en cas de flagrant délit;

d) inviolabilité de tous leurs papiers et do­
cuments officiels;

e) exemption pour eux-mémes et pour
leurs conjoints de toute mesure limitant Fen­
trée et de toutes formalités d'enregistremeni
des étrangers;

O mémes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux representants de Gou­vernements étrangers en mission officielle temporaire.

Artide 4

Les membres du personnel de FOrganisa­tion jouissent, dans Fexercice de leurs fonc­tions, des priviléges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans Fexercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, méme apres qu'ils ont cessé d'étre au service de FOrgani­sation; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'iin accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant ä un membre du personnel de FOrganisation ou conduit par lui ou en cas d'infraction å la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;


Artikel 3

Medlemsstaternas företrädare skall när de fullgör sina uppgifter och under sina tjänste­resor åtnjuta privilegier och immunitet enligt följande inom varje medlemsstats område:

a)    immunitet mot rättsligt förfarande så­vitt avser gärningar, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppdrag och detta även sedan deras uppdrag har slutförts; den­na immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportme­del som tillhör eller har framförts av en före­trädare för en medlemsstat och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportmedel;

b)   immunitet mot anhållande och häkt­ning, utom då de anträffas på bar gärning med brott;

c)    immunitet mot beslag av personligt ba­gage, utom om de anträffas på bar gärning med brott;

d) okränkbarhet för alla handlingar och
dokument som rör deras uppdrag;

e) undantag för sig själva och deras make
eller maka från invandringsrestriktioner och
anmälningsplikt för utlänningar;

O samma lättnader med avseende på va­luta- och växlingsrestriktioner som medges företrädare för en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 4

Organisationens anställda skall när de full­gör sina uppgifter åtnjuta privilegier och im­munitet enligt följande inom varje medlems­stats område:

a) immunitet mot rättsligt förfarande så­vitt avser gärningar, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter i tjänsten, och detta även efter det att anställningen vid organisationen har upphört; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av någon av organisatio­nens anställda och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportme­del;


 


LU 1984/85:17


37


 


b)  inviolabilité de tous leurs papiers et do­cuments officiels;

c)   mémes exceptions aux dispositions li­mitant Fimmigration et réglant Fenregistre-ment des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des or­ganisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mémes facilités;

d)      exonération de Fimpöt national sur le
revenu, sous réserve de Fintroduction, au
profit de FOrganisation, d'une imposition in-
terne des traitements, salaires et autres émo­
luments versés par FOrganisation; cepen­
dant, les Etats membres ont la possibilité de
tenir compte de ces traitements, salaires et
émoluments pour le calcul du montant de
Fimpöt å percevoir sur les revenus d'autres
sources; les Etats membres ne sont pas tenus
d'appliquer cette exonération fiscale aux in-
demnités et pensions de retraite et rentes de
survie versées par FOrganisation aux andens
membres de son personnel ou å leurs ayants
droit;

e)      en ce qui concerne les réglementations
de change, mémes priviléges que ceux géné­
ralement reconnus aux membres du person­
nel des organisations internationales;

f) en période de crise internationale,
mémes facilités de rapatriement pour eux et
les membres de leur famille faisant partie de
leur ménage que celles généralement recon­
nues aux membres du personnel des organi­
sations internationales.

Artide 5

Les experts auxquels FOrganisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions auprés de FOrganisation ou accomplissent des missions pour cette derniére, jouissent des priviléges et immunités suivants, dans la mesure ou ceux-ci leur sont nécessaires pour Fexercice de leurs fonctions, y compris du-rant les voyages effectués dans Fexercice de ces fonctions ou au cours de ces missions:

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant ä un expert ou con­duit par lui ou en cas d'infraction å la régle-


b) okränkbarhet för alla handlingar och
dokument som rör deras tjänst;

c) samma undantag från bestämmelser om
invandringsrestriktioner och anmälningsplikt
för utlänningar som vanligen medges interna­
tionella organisationers anställda; familje­
medlemmar som ingår i hushållet åtnjuter
samma lättnader;

d) befrielse från nationell inkomstskatt,
med förbehåll för införande av intern beskatt­
ning till Organisationen, av löner och arvo­
den som betalas av Organisationen; med­
lemsstaterna har dock rätt att ta hänsyn till
dessa löner och arvoden när det skattebelopp
som tas ut på inkomster från andra källor
skall beräknas; medlemsstaterna är inte skyl­
diga att tillämpa denna skattebefrielse på
pensioner och livräntor som Organisationen
betalar till sina tidigare anställda eller dessas
förmånstagare;

e) såvitt avser växling av valuta, samma privilegier som vanligen medges internatio­nella organisationers personal;

O samma lättnader såvitt avser dem själva och familjemedlemmar som tillhör deras hus­håll för repatriering vid internationella kriser som vanligen medges anställda vid internatio­nella organisationer.

Artikel 5

Sakkunniga, som Organisationen anlitar, skall när de utför uppgifter hos Organisatio­nen eller fullgör uppdrag för denna åtnjuta följande privilegier och immuniteter i den ut­sträckning som det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, och detta även under resor som företas under fullgö­randet av sådana uppgifter eller utförandet av sådana uppdrag:

a) immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser gärningar, däri inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter eller uppdrag; denna immunitet skall dock inte gälla vid ska­da till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transport­medel som tillhör en sakkunnig eller har


 


LU 1984/85:17


38


 


mentation de la circulation intéressant le moyen de transport précité; les experts con-tinuent de bénéficier de cette immunité méme apres la cessation de leurs fonctions auprés de FOrganisation;

b)   inviolabilité de tous leurs papiers et do­cuments officiels;

c)    facilités de change nécessaires au trans­fert de leur rémunération;

d) mémes facilités, en ce qui concerne les
bagages personnels, que celles accordées aux
agents des Gouvernements étrangers en mis­
sion officielle temporaire.

Artide 6

§ 1. Les priviléges et immunités prévus par ce Protocole sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de FOrganisation et la compléte indépendance des personnes aux­quelles ils sont accordés. Les aulorités com-pétentes lévent toute immunité dans tous les cas ou son maintien est susceptible d'en-traver Faction de lajustice et ou elle peut étre levée sans porter atteinte å la realisation de Fobjectif pour lequel elle a été accordée.

§ 2. Les autorités compétentes selon le § 1 sont:

-     les Etats membres, pour leurs represen­tants,

-     le Comité administratif pour le directeur general,

-     le directeur general pour les autres membres du personnel ainsi que pour les ex­perts auxquels 1'Organisaiton fait appel.

Artide 7

§ 1. Aucune des dispositions de ce Proto­cole ne peut mettre en cause le droit que posséde chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans Fintérét de sa sécurité publique.

§ 2. L'Organisation coopére en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne admi­nistration de la justice, d'assure:r le respect des lois et réglements des Etats membres concernés et d'empécher tout a.bus auquel pourraient donner lieu les priviléges et immu­nités prévus dans ce Protocole.


framförts av honom och inte heller vid trafik­brott som har begåtts med ett sådant trans­portmedel; de sakkunniga skall åtnjuta denna immunitet även efter det att de har upphört att utföra uppgifter för Organisationens räk­ning;

b)   okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras uppdrag;

c)    de lättnader från växlingsrestriktioner som erfordras för överföring av deras arvo­den;

d)  samma lättnader i fråga om deras per­
sonliga resgods som medges företrädare för
en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt
uppdrag.

Artikel 6

§ 1. De privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll har tillkommit uteslu­tande i syfte att säkerställa att Organisatio­nens verksamhet under alla förhållanden skall kunna bedrivas utan hinder och att de personer som åtnjuter dessa privilegier och denna immunitet skall vara helt oberoende. De behöriga myndigheterna skall häva varje immunitet i alla de fall då den kan hindra rättvisans behöriga gång och då den kan hä­vas utan att det därigenom uppkommer hinder mot att de ändamål uppnås för vilka den har beviljats.

§ 2. Behöriga myndigheter enligt § 1 är:

-  medlemsstaterna, såvitt avser deras fö-
. re träd are,

-     administrativa kommittén, såvitt avser generaldirektören,

-     generaldirektören, såvitt avser övriga anställda samt de sakkunniga som Organisa­tionen anlitar.

Artikel 7

§ 1. Ingen bestämmelse i detta protokoll inskränker en medlemsstats rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet.

§ 2. Organisationen skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättsskipning, för att säker­ställa att lagar och förordningar i de berörda medlemsstaterna iakttas och för att hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll.


 


LU 1984/85:17


39


 


Artide 8

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les priviléges et immunités mentionnés dans ce Protocole

-     ä Farticle 3, ä Fexception de la lettre d),

-     ä Farticle 4, å Fexception des lettres a), b)etd),

-     ä Farticle 5, ä Fexception des lettres a) et b)

ä ses propres ressortissants ou aux per­sonnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

Artide 9

L'Organisation peut condure avec un ou plusieurs Etats membres des accords com-plémentaires en vue de Fapplication des dis­positions de ce Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de FOrganisation.


Artikd 8

En medlemsstat är inte skyldig att medge de privilegier och den immunitet som avses i detta protokoll

-     i artikel 3, med undantag av d),

-     i artikel 4, med undantag av a), b) och d),

-     i artikel 5, med undantag av a) och b)

till sina egna medborgare eller till personer som har sitt hemvist i den staten.

Artikel 9

Organisationen får sluta tilläggsavtal med en eller flera medlemsstater beträffande till-lämpningen av bestämmelserna i detta proto­koll såvitt avser denna medlemsstat eller des­sa medlemsstater ävensom andra avtal för att säkerställa att Organisationens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.


 


LU 1984/85:17


40


(Översättning)


APPENDICE A

A LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS IN­TERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980


BIHANG A

TILL FÖRDRAGET DEN 9 MAJ 1980 OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)


 


RÉGLES UNIFORMES CONCERNANT    LE    CONTRAT    DE TRANSPORT INTERNATIONAL FER­ROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV)


ENHETLIGA RATTSREGLER FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV RESAN­DE OCH RESGODS (CIV)


 


TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Artide premier Champ d'application

§ 1. Sous réserve des exceptions prévues aux artides 2, 3 et 33, les Régles uniformes s'appliquent ä tous les transports de voya­geurs et de bagages effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empmntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusive-ment des lignes inscrites sur la liste prévue aux artides 3 et 10 de la Convention.

Les Régles uniformes s'appliquent égale­ment, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois ef­fectués conformément aux Régles uniformes concernant le contrat de transport internatio­nal ferroviaire des marchandises (CIM).

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les re­lations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.

§ 3. Dans les Régles uniformes, le terme «gare» couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour Fexécution du contrat de transport.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1 Tillämpningsområde

§ 1. Med förbehåll för de undantag som anges i artiklarna 2, 3 och 33 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på all befordran av resande och resgods som sker med interna­tionella befordringshandlingar som har utfär­dats för en sträcka som berör minst två staters områden och som uteslutande omfat­tar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget.

Såvitt gäller järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas är de enhetliga rättsreglerna också tillämpliga på personer som åtföljer sändningar som befordras enligt de enhetliga rättsreglerna för avtal om inter­nationell järnvägsbefordran av gods (CIM).

§ 2. De förbindelser för vilka internatio­nella befordringshandlingar utfärdas anges i de internationella tarifferna.

§ 3. I de enhetliga rättsreglerna omfattar uttrycket "station" järnvägsstationer, sjö­fartslinjers hamnar och alla andra inrättning­ar som trafikföretagen har öppnat för allmän­heten i syfte att fullgöra befordringsavtal.


 


LU 1984/85:17


41


 


Artide 2

Exceptions du champ d'application

§ 1. Les transports dont la gare de départ et la gare de destination sont situées sur le territoire d'un mérrie Etat et qui n'emprun-tent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Régles uniformes:

a)    si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exdusivement exploitées par un chemin de fer de FEtat de départ ou

b)   si les Etats ou les chemins de fer inté­ressés sont convenus de ne pas considérer ces transports comme internationaux.

§ 2. Les transports entré gares de deux Etats limitrophes et les transports entré gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troisiéme Etat, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exdusivement ex­ploitées par un chemin de fer de Fun de ces trois Etats et que les lois et réglements d'au-cun de ces Etats ne s'y opposent, sont sou­mis au régime du trafic intérieur applicable ä ce chemin de fer.


Artikel 2

Undantag från tillämpningsområdet

§ 1. När avrese- och bestämmelsestatio­nerna för en befordran ligger på en och sam­ma stats område och en annan stats område berörs endast av genomfart, är de enhetliga rättsreglerna inte tillämpliga på befordringen

a)    om genomfartslinjen trafikeras uteslu­tande av en järnväg med säte i avresestaten, eller

b)   om de berörda staterna eller järnvä­garna har enats om att inte betrakta beford­ringen som internationell.

§ 2. När en befordran sker mellan sta­tioner i två grannstater eller mellan stationer i två stater i genomfart över en tredje stats område, och de linjer på vilka befordringen utförs uteslutande trafikeras av en järnväg med säte i någon av dessa tre stater, tillämpas de föreskrifter som gäller för denna järnvägs inrikes trafik, om hinder mot detta inte möter på grund av lag eller annan författning i någon av staterna.


 


Artide 3

Réserve concernant la responsabilité en cas

de mört et de blessures de voyageurs

§ 1. Chaque Etat peut, au moment ou il signe la Convention ou dépose son instru­ment de ratification, d'acceptation, d'appro-bation ou d'adhésion, se reserver le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d'accidents survenus sur son territoire Fen-semble des dispositions relatives ä la respon­sabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

§ 2. Chaque Etat ayant fait la réserve ci-dessus peut y renoncer ä tout moment en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation ä la réserve produit ses effets un mois apres la date ä laquelle le Gouverne­ment suisse en donne connaissance aux Etats.


Artikel 3

Förbehåll rörande ansvarigheten ifall då re­sande dödas eller skadas

§ 1. En stat får, när den undertecknar för­draget eller deponerar instrument om ratifi­kation, godtagande, godkännande eller an­slutning, förbehålla sig rätten att, såvitt gäller skador i följd av olyckor inom den statens område, inte tillämpa samtliga de bestämmel­ser som reglerar järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas, om den resan­de är medborgare i den staten eller har hem­vist där.

§ 2. En stat som har gjort förbehåll enligt § 1 får när som helst återta förbehållet genom meddelande till depositarien. Förbehållet upphör att gälla en månad från den dag då schweiziska regeringen har underrättat med­lemsstaterna om återtagandet.


 


Artide 4

Obligation de transporter

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Régles uniformes, tout transport de voyageurs et de bagages, pourvu que:


Artikel 4 Befordringsskyldighet

§ 1. Järnvägen är skyldig att befordra re­sande och resgods i enlighet med de enhetliga rättsreglerna, under förutsättning att


 


LU 1984/85:17


42


 


a)    le voyageur se conforme aux Régles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs internationaux ;

b)   le transport soit possible avec le person­nel et les moyens de transport normaux per-mettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;

c)    le transport ne soit pas empéché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

§ 2. Lorsque Fautorité compétente a dé­cide que le service sera supprimé ou suspen­du en totalité ou en partie, ces mesures doi­vent étre portées sans délai å la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.

§ 3. Toute infraction commise par le che­min de fer ä cet artide peut donner lieu å une action en reparation du dommage causé.


a)    den resande rättar sig efter de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna;

b)   befordringen kan genomföras med den personal och de normala transportmedel som svarar mot trafikens vanliga behov;

c)    befordringen inte hindras till följd av förhållanden som järnvägen inte kan undgå och som det inte ankommer på den att avhjäl­pa.

§ 2. Om en behörig myndighet har före­skrivit att trafiken varaktigt eller tillfälligt skall inställas eller inskränkas, skall allmän­heten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall underrätta järnvä­garna i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.

§ .3. Om en järnväg åsidosätter någon be­stämmelse i denna artikel, kan järnvägen för­pliktas att ersätta den skada som uppkommer härigenom.


 


Artide 5

Tarifs. Accords particuliers

§ 1. Les tarifs internationaux doivent con-tenir toutes les conditions spéciales appli-cables au transport, notamment les elements nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2. Les tarifs internationaux doivent étre appliqués ä tous aux mémes conditions.

§ 3. Les chemins de fer peuvent condure des accords particuliers comportant des ré-ductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure ou des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trou­vent dans des situations comparables.

Des réductions de prix ou d'autres avan­tages peuvent étre accordés pour le service du chemin de fer, pour le service des admi­nistrations publiques ou pour des ceuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxiéme alinéa n'est pas obligatoire.


Arlikd 5

Tariffer. Särskilda överenskommelser

S 1. 1 de internationella tarifferna skall tas upp alla de särskilda villkor som skall tilläm­pas på befordringen och särskilt de uppgifter som behövs för beräkning av befordringsav-giften och tilläggsavgifter samt, i förekom­mande fall, villkoren för omräkning till annan valuta.

Villkoren i de internationella tarifferna får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast när dessa uttryckligen medger det.

§ 2. De internationella tarifferna skall tillämpas gentemot alla på lika villkor.

§ 3. Järnvägarna får träffa särskilda över­enskommelser som medför prisnedsättningar eller andra förmåner, i den mån jämförbara kategorier av resande erbjuds likvärdiga vill­kor.

Prisnedsättningar eller andra förmåner får medges för järnvägsförvaltningen och den of­fentliga förvaltningen, för välgörande ända­mål och för uppfostrings- eller utbildningsän­damål.

Åtgärder som har vidtagits med stöd av första eller andra stycket behöver inte offent­liggöras.


 


LU 1984/85:17


43


 


§ 4. La publication des tarifs internatio­naux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent ä ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur ä la date indiquée lors de leur publi­cation. Les majorations de prix et autres dis­positions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus töt six jours apres leur publication.

Les modifications apportées aux prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifica-tions d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

§ 5. Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre con­naissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.


§ 4. En internationell tariff behöver of­fentliggöras endast i de stater vilkas järnvä­gar deltar i tariffen som avrese- eller bestäm­melsejärnväg. En tariff och ändringar i denna träder i kraft den dag som anges vid offentlig­görandet. Prishöjningar och andra ändringar som innebär en skärpning av befordringsvill-koren i tariffen träder dock i kraft tidigast sex dagar efter det att de har offentliggjorts.

Om ändrade växelkurser medför att be-fordringsavgifter eller tilläggsavgifter i en in­ternationell tariff måste ändras eller om rät­telse av ett uppenbart fel i tariffen påkallas, träder ändringen eller rättelsen i kraft dagen efter den dag då den har offentliggjorts.

§ 5. På varje station som är upplåten för internationell trafik skall den resande kunna ta del av internationella tariffer eller utdrag ur dessa som anger avgifterna för de internatio­nella biljetter som säljs där och motsvarande avgifter för inskrivet resgods.


 


Artide 6

Vnité de compte. Cours de conversion ou

d'acceptation des monnaies

§ 1. L'unité de compte prévue par les Régles uniformes est le Droit de tirage special tel que défini par le Fonds Monétaire Interna­tional.

La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres operations et transactions.

§ 2. La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la fa?on déterminée per cet Etat.

Ce calcul doit exprimer en monnaie natio­nale une valeur reelle aussi proche que pos­sible de celle qui résulterait de Fapplication du§ 1.

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, Funité de compte prévue par les Régles uni­formes est considérée comme étant égale ä trois francs or.


Artikel 6

Beräkningsenhet.   Valutakurser vid omräk­ning eller växling

§ 1. Med beräkningsenheter avses i de en­hetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valuta­fonden.

Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafon­den, bestämmas enligt den beräkningsmetod som valutafonden tillämpar för sin verksam­het och sina transaktioner.

§ 2. Värdet av en stats nationella mynt ut­tryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som be­stäms av den staten.

Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt över­ensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § 1.

§ 3. För en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att § 1 eller § 2 tillämpas, anses den beräkningsenhet som anges i de enhetliga rättsreglerna motsvara tre guldfrancs.


 


LU 1984/85:17


44


 


Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur reelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de Fapplication du § 1.

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport ä Funi­té de compte, communiquent ä FOffice cen­tral leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les resultats de la conversion confor­mément au § 3.

L'Office central notifie ces informations aux Etats.

§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

a)    il effectué la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangéres, payables en monnaie du pays (cours de con­version) ;

b)   il accepte en paiement des monnaies étrangéres (cours d'acceptation).


En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet.

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § 1.

§ 4. Inom tre månader från det att fördra­get har trätt i kraft och varje gång som beräk­ningsmetoden ändras eller värdet av en stats mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, skall den berörda staten underrätta central­byrån om den beräkningsmetod enligt § 2 som staten tillämpar resp. resultatet av om­räkningen enligt § 3.

Centralbyrån skall delge staterna dessa upplysningar.

§ 5. Järnvägen skall offentliggöra de kur­ser till vilka

a)    den omräknar belopp som är uttryckta i utländskt mynt, när de skall betalas i landets mynt (omräkningskurs);

b)   den tar emot betalning i utländskt mynt (mottagningskurs).


 


Artide 7

Dispositions complémentaires

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour Fexécu­tion des Régles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2. Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et réglements de chaque Etat. Les dispositions complémen­taires et leur mise en vigueur sont communi-quées å FOffice central.


Artikel 7 Tilläggsbestämmelser

§ 1. Två eller flera stater eller två eller fle­ra järnvägar får utfärda tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreg­lerna. En tilläggsbestämmelse får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast om det är uttryckligen medgivet i dessa.

§ 2. Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft och offentliggörs i den ordning som före­skrivs i lag eller annan författning i varje stat. Centralbyrån skall underrättas om tilläggs­bestämmelsernas innehåll och ikraftträ­dande.


 


Artide 8 Droit national

§ 1. A défaut de stipulations dans les Rég­les uniformes, les dispositions complémen­taires et les tarifs internationaux, le droit na­tional est applicable.

§ 2. On entend par droit national le droit de FEtat ou Fayant droit fait valoir ses droits, y compris les régles relatives aux conflits de lois.


Artikd 8 Nationell rätt

§ 1. Om bestämmelser saknas i de enhet­liga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna, är nationell rätt tillämplig.

§ 2. Med nationell rätt förstås rättsord­ningen - däri inbegripet dess lagvalsregler -i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande.


 


LU 1984/85:17


45


 


§ 3. Pour Fapplication des dispositions re­latives ä la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs, le droit national est celui de FEtat sur le terri­toire duquel Faccident survenu au voyageur s'est produit, y compris les régles relatives aux conflits de lois.


§ 3. Vid tillämpningen av bestämmelserna om järnvägens ansvarighet i fall dä resande dödas eller skadas gäller som nationell rätt rättsordningen - däri inbegripet dess lagvals­regler - i den stat på vars område den resan­de tillfogades skada.


 


TITRE II

CONTRAT DE TRANSPORT

Chapitre I

Transport de voyageurs

Artide 9

Horaires et uiilisation des trains

§ 1. Le chemin de fer doit porter de ma-niére appropriée Fhoraire des trains ä la con­naissance du public.

§ 2. Les horaires ou les tarifs doivent indi-quer les restrictions dans Futilisation de cer-tains trains ou de certaines classes de voi-ture.


AVDELNING II BEFORDRINGSAVTALET

Kapitel I

Befordran av resande

Artikd 9

Tidtabeller och tillträde till tåg

§ I. Järnvägen skall pä lämpligt sätt till­kännage tågtidtabellerna för allmänheten.

§ 2. I tidtabellerna eller tarifferna skall anges de inskränkningar som kan gälla för användningen av vissa tåg eller vissa vagns­klasser.


 


Artide 10

Exdusion du transport. Admission sous con-

dition

§ 1. Sont exclues du transport ou peuvent en étre exclues en cours de route:

a)    les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduisent d'une maniére inconve-nante ou qui n'observent pas les prescrip-tions en vigueur dans chaque Etat; ces per­sonnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages;

b)   les personnes qui, en raison d'une mala-die ou pour d'autres causes, paraitraient de-voir incommoder leurs voisins, å moins qu'un compartiment entier n'ait été réserve pour elfes ou ne puisse étre mis ä leur disposi­tion contre paiement. Toutefois, les per­sonnes tombées målades en cours de route doivent étre transportées au moins jusqu'ä la premiére gare ou il est possible de leur don­ner les soins nécessaires; le prix du voyage leur est remboursé conformément ä Farticle 25, apres déduction de la part afférente au parcours effectué; le cas échéant, il en est de méme en ce qui concerne (e transport des bagages.


Artikd 10

Förlust av rätt till befordran. Befordran på vissa villkor.

§ 1, Följande personer befordras inte eller kan avvisas under befordringen:

a)    bemsade personer och personer som uppför sig anstötligt eller som inte iakttar de bestämmelser som gäller i varje stat; sådana personer har varken rätt att få tillbaka biljett-avgiften eller den avgift de kan ha betalat för resgodsbefordran;

b)   personer som på grund av sjukdom eller av någon annan anledning kan antas komma att förorsaka obehag för medresande, om inte en hel kupé har reserverats för dem eller kan ställas till deras förfogande mot betalning. Personer som har insjuknat under resan skall emellertid befordras åtminstone till den när­maste station där det är möjligt att ge dem den vård de behöver; befordringsavgiften be­talas tillbaka enligt artikel 25 med avdrag för vad som belöper pä den tillryggalagda sträckan; i förekommande fall gäller det­samma för resgodsbefordran.


 


LU 1984/85:17


46


 


§ 2. Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est regi par les Con­ventions et réglements internationaux ou, ä défaut, par les lois et réglements de chaque Etat,


§ 2, För befordran av personer som lider av smittsam sjukdom gäller internationella fördrag och reglementen eller, när sådana saknas, interna bestämmelser i den berörda staten.


 


Artide II Billets

§ I, Les billets délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe $ est admis.

§ 2. Les tarifs internationauii ou les ac­cords entré chemins de fer déterminent la forme et le contenu des billets ainsi que la langue et les caractéres dans lesquels ils doi­vent étre imprimés et remplis.

§ 3. Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les billets doivent comporter:

a)    les gares de départ et de destination;

b)   Fitinéraire; si Femploi de différents iti-néraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit étre mentionnée;

c)    la catégorie de train et la classe de voi-ture;

d)    le prix du transport;

e)    le premier jour de validité;
O la durée de validité.

§ 4. Les carnets de coupons délivrés sur la base d'un tarif international constituent un billet unique au sens des Régles uniformes.

§ 5. Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, le billet est cessible s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas com-mencé.

§ 6. Le voyageur doit s'assurer, ä la recep­tion du billet, que celui-ci a été établi selon ses indications.

§ 7. La durée de validité des billets et les ärrets en cours de route sont régles par les tarifs internationaux.


Artikel II Biljetter

§ 1. Biljetter som utfärdas för internatio­nell befordran skall vara märkta med förkort­ningen CIV. Övergångsbevis får teck­net  användas.

§ 2. I de internationella tarifferna eller ge­nom överenskommelser mellan järnvägar be­stäms biljetternas form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när biljetterna trycks och fylls i.

§ 3. Om inte annat anges i de internatio­nella tarifferna, skall biljetterna innehålla uppgift om:

a)    avresestationen och bestämmelsesta­tionen;

b)   befordringsvägen; om olika vägar eller färdmedel får väljas, skalj detta anges;

c)    tågslag och vagnsklass;

d)    befordringsavgiften;

e)    första giltighetsdagen;
O giltighetstiden.

§ 4. Biljetthäften som utfärdas enligt en in­ternationell tariff anses vid tillämpning av de enhetliga rättsreglerna som en enda biljett.

§ 5. Om inte annat anges i de internatio­nella tarifferna, får en biljett överlåtas, om den inte är utställd på en namngiven person och resan inte har börjat.

§ 6. När den resande tar emot biljetten, skall han förvissa sig om att den stämmer överens med de uppgifter som han har läm­nat.

§ 7. Om biljettens giltighetstid och om up­pehåll under resan gäller bestämmelser i de internationella tarifferna.


 


Artide 12

Droil au transport. Voyageur sans billet va-

lahle

§ 1. Dés le commencement du voyage, le voyageur doit étre muni d'un billet valable; il doit le conserver pendant tout le cours du


Artikel 12

Rätt till befordran. Resande som inte har

giltig biljett.

§ 1. Den resande skall från resans början vara försedd med en giltig biljett, som han skall bevara under hela resan. På begäran


 


LU 1984/85:17


47


 


voyage et, s"il en est requis, le presenter å tout agent du chemin de fer chargé du con­tröle et le rendre å la fin du voyage. Les tarifs internationaux peuvent prévoir des excep­tions.

§ 2. Les billets ayant subi une modifica­tion illicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents du chemin de fer chargés du contröle.

§ 3. Le voyageur qui ne peut presenter un billet valable doit payer, outre le prix du transport, une surtaxe calculée conformé­ment aux prescriptions applicables par le chemin de fer qui exige le paiement de la surtaxe.

§ 4. Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du transport ou de la sur­taxe peut étre exclu du transport. Le voya­geur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis ä sa disposition å une gare autre que la gare de destination.


skall biljetten visas upp för och vid resans slut överlämnas till järnvägstjänsteman som utför biljettkontroll. I de internationella tarif­ferna kan undantag medges från vad som nu har sagts.

§ 2. En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och skall tas om hand av den järn­vägstjänsteman som utför biljettkontroll.

§ 3. En resande som inte kan visa upp en giltig biljett skall förutom befordringsavgiften betala ett tillägg, som beräknas enligt tillämp­liga föreskrifter för den järnväg som kräver betalningen av tillägget,

§ 4, En resande som vägrar att genast be­tala befordringsavgiften eller tillägget förlorar rätten till befordran. Om den resande förlorar rätten till befordran, kan han inte kräva att hans resgods ställs till hans förfogande på någon annan station än bestämmelsesta­tionen.


 


Ariicle 13

Réduction de prix pour les enfants

§ 1, Jusqu'ä Fäge de cinq ans révolus, les enfants pour lesquels il n'est pas réclamé une place distincte sont transportés gratuitement et sans billet,

S 2, Les enfants ågés de plus de cinq ans jusqu'ä dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est rédamée sont transportés ä des prix réduits, Ceux-ci ne peuvent excéder la moitié des prix perfus pour les billets d'adultes, sauf en ce qui concerne les supplements per9us pour Futilisation de certains trains ou de certaines voitures, sans préjudice de Farrondissement des sommes effectué conformément aux pre­scriptions applicables par le chemin de fer émetteur du billet,

Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en com-portent déjå une autre par rapport au prix normal du billet simple,

§ 3, Toutefois, les tarifs internationaux peuvent prévoir des limites d'åge différentes de celles des §S 1 et 2, dans la mesure ou ces limites ne sont inférieures ni ä quatie ans révolus, en ce qui concerne la gratijité de transport visée au § 1, ni ä dix ans révolus dans le cas d'application des prix réduits vises au § 2,


Arlikd 13 Prisnedsättning för barn

§ 1, Barn under fem år befordras utan av­gift och biljett, om inte en särskild plats be­gärs för barnet,

§ 2, Barn mellan fem och tio år samt barn under fem år, för vilka en särskild plats be­gärs, befordras till nedsatt avgift. Denna av­gift får inte överstiga hälften av avgiften för vuxna, utom när det är fråga om tilläggsavgift för färd med vissa tåg eller i vissa vagnar och om sådan avrundning av belopp som sker enligt tillämpliga föreskrifter för den järnväg som utfärdar biljetten.

Denna prisnedsättning behöver inte tilläm­pas på biljettavgifter som redan är nedsatta i förhållande till den ordinarie avgiften för en­kel biljett.

§ 3. 1 de internationella tarifferna får dock föreskrivas andra åldersgränser än de som anges i §§ 1 och 2, i den mån maximiåldern inte sätts lägre än fyra år för avgiftsfri beford­ran enligt § 1 och tio år för nedsättning enligt §2.


 


LU 1984/85:17


48


 


Artide 14 Occupation des places

§ 1. L'occupation, Fattribution et la reser­vation des places dans les trains sont réglées par les prescriptions applicables par le che­min de fer.

§ 2. Dans les conditions fixées par les ta­rifs internationaux, le voyageur peut utiliser une place d'une classe supérieure ou un train d'une catégorie de prix supérieure ä celles mentionnées sur le billet ou faire modifier Fitinéraire.


Artikd 14 Rätt till plats

§1.1 fråga om markering, anvisning och förbeställning av platser i tåg gäller de före­skrifter som tillämpas av den berörda järnvä­gen.

§ 2. På de villkor som fastställs i de inter­nationella tarifferna får en resande utnyttja plats i en högre vagnsklass eller i tåg i en hög­re prisklass än som anges i biljetten eller låta ändra färdvägen.


 


Artide 15

Inlroduction de colis a main el d'animaux

dans les voitures

§ 1. Le voyageur peut prendre gratuite­ment avec lui dans les voitures des objets faciles ä porter (colis ä main).

Chaque voyageur ne dispose pour ses colis ä main que de Fespace situé au-dessus et en dessous de la place qu'il occupe, ou d'un autre espace correspondant lorsque les voi­tures sont d'un type special, notamment lors-qu'elles comportent une soute å bagages.

§ 2. Ne peuvent étre introduits dans les voitures:

a)    les matiéres et objets exclus du trans­port comme bagages en vertu de Farticle 18e), sauf exception prévue par les disposi­tions complémentaires ou les tarifs;

b)   les objets de nature å gener ou å incom­moder les voyageurs ou å causer un dom­mage;

c)    les objets que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne permettent pas d'introduire dans les voi­tures;

d) les animaux vivants, sauf exception
prévue par les dispositions complémentaires
ou les tarifs.

§ 3. Les tarifs internationaux peuvent pré­voir å quelles conditions les objets introduits dans les voitures en contravention aux §§ 1 et 2 b) sont néanmoins transportés comme colis å main ou comme bagages.

§ 4. Le chemin de fer a le droit de s'as-surer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, en cas de présomption grave de contravention au § 2 a), b) et d). S'il n'est pas possible d'iden-


Artikel 15

Rätt att medföra handresgods och djur i per­sonvagnar

§ 1. Den resande får i en personvagn av­giftsfritt ta med sig föremål som lätt kan bäras (handresgods).

För sitt handresgods får den resande bara ta i anspråk utrymmet ovanför och under sin sittplats, eller annat motsvarande utrymme i vagnar av särskild typ, t. ex. vagnar som är försedda med bagagemm.

§ 2. Det är förbjudet att i en personvagn ta med:

a)    ämnen eller föremål som enligt artikel 18 inte får befordras som inskrivet resgods, om inte undantag medges i tilläggsbestäm­melser eller tariffer,

b)   föremål som kan medföra obehag eller besvär för de resande eller kan orsaka skada,

c)    föremål som enligt föreskrift av tull­myndigheter eller andra förvaltningsmyn­digheter inte får medföras i personvagn,

d) levande djur, om inte undantag medges
i tilläggsbestämmelser eller tariffer.

§ 3. 1 de internationella tarifferna kan fö­reskrivas på vilka villkor föremål som har medförts i en personvagn i strid med § 1 eller § 2 b) ändå befordras som handresgods eller som inskrivet resgods.

§ 4. Vid grundad misstanke om överträ­delse av § 2 a), b) eller d) får järnvägen i den resandes närvaro förvissa sig om beskaffen­heten av föremål som har medförts i person­vagnen. Om det inte kan fastställas vilken


 


LU 1984/85:17


49


 


tifier le voyageur qui a pris avec lui les objets
soumis ä vérification, le chemin de fer effec­
tué celle-ci en présence de deux témöins
étrangers au chemin de fer.
          I

§ 5. La surveillance des objets et des ani­maux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut Fexercer du fait qu'il se trouve dans une voi­ture du type special vise au § I.

§ 6. Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, ä moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute du chemin de fer, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux consé­quences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Cette disposition n'affecte pas la responsa­bilité qui peut incomber au chemin de fer en vertu de Farticle 26.


resande som har medfört det föremål som skall undersökas, får järnvägen utföra under­sökningen i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen.

§ 5. Det åligger den resande att ha uppsikt över föremål och djur som han medför i en personvagn utom när han är ur stånd att ut­öva sådan uppsikt till följd av att han färdas i en vagn av sådan särskild typ som avses i § 1.

§ 6. Den resande är ansvarig för skada som orsakas av föremål eller djur som han medför i en personvagn, om han inte visar att skadan beror på fel eller försummelse från järnvägens eller tredje mans sida eller på nå­gon omständighet som den resande inte kun­de undgå eller förebygga följderna av.

Denna bestämmelse inverkar inte på järn­vägens ansvarighet enligt artikel 26.


 


Artide 16

Correspondance manquée.  Suppression de

trains

§ I. Lorsque par suite du retard d'un train la correspondance avec un autre train est manquée ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours et que le voya­geur veut continuer son voyage, le chemin de fer doit acheminer le voyageur avec ses colis ä main et ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la méme gare de destination, par la méme ligne ou par une autre ligne relevant des chemins de fer participant å Fitinéraire de transport primitif, de fa?on ä permettre au voyageur d'arriver ä destination avec le moindre retard.

§ 2.. Le chemin de fer doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger la validité du billet dans la mesure nécessaire et le rendre valable pour le nouvel itinéraire, pour une classe supérieure ou pour un train d'une catégorie de prix supérieure. Toute­fois, les tarifs ou les horaires peuvent exclure Futilisation de certains trains.


Artikel 16

Utebliven tåganslutning. Tåginställelse

§ 1. Om anslutning till ett annat tåg inte har kommit till stånd på grund av att ett tåg har försenats eller har ställts in på hela eller del av dess färdsträcka, skall järnvägen, om den resande vill fortsätta resan, i den mån detta är möjligt befordra honom samt hans handresgods och inskrivna resgods vidare utan tilläggsavgift. Befordringen skall ske med ett annat tåg, som går mot samma be­stämmelsestation på samma linje eller på en annan linje som trafikeras av någon av de järnvägar som deltar i trafiken på den ur-spmngliga befordringsvägen och som gör det möjligt för den resande att nå sitt resmål med minsta försening.

§ 2. Järnvägen skall i förekommande fall anteckna den uteblivna anslutningen eller tåginställelsen på biljetten, förlänga biljettens giltighetstid om det behövs och göra den gil­tig för den nya resvägen, för en högre vagns­klass eller för tåg i en högre prisklass. I tariff eller tidtabell kan dock anges att vissa tåg inte får användas.


4 Riksdagen 1984/85. 8 saml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


50


 


Chapitre II Transport de bagages

Artide 17 Objets admis

§ 1, Sont admis au transport comme ba­gages les objets affectés ä des buts de voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mémes.

§ 2. Les tarifs internationaux peuvent ad-mettre sous certaines conditions, comme ba­gages, des animaux et des objets non vises au § 1, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis au transport avec ou sans remorque.

§ 3. Les tarifs ou les horaires peuvent ex­clure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.


Kapitel II

Befordran av inskrivet resgods

Artikel 17

Föremål som befordras

§ 1. Som inskrivet resgods befordras före­mål, som är avsedda för reseändamål och som förvaras i koffert, korg, väska, färdsäck eller någon annan sådan förpackning, samt själva förpackningen.

§ 2. 1 de internationella tarifferna kan un­der särskilda villkor medges befordran som inskrivet resgods av djur och av föremål som inte avses under § 1, såsom av motorfordon med eller utan släpvagn som är åtföljda av förare.

§ 3. I tarifferna eller tidtabellerna kan anges undantag eller inskränkning i fråga om befordran av inskrivet resgods med vissa tåg eller tågslag.


 


Artide 18 Objets exclus Sont exclus du transport comme bagages:

a)    les objets dont le transport est interdit, ne föt-ce que sur Fun des territoires ä par-courir par les bagages;

b)   les objets dont le transport est réserve ä Fadministration des postes, ne föt-ce que sur Fun de territoires ä parcourir par les bagages;

c)    les marchandises destinées au com-merce;

d) les objets encombrants ou d'une masse
excessive;

e) les matiéres et objets dangereux, no­
tamment les armes chargées, les matiéres et
objets explosibles ou inflammables, les ma­
tiéres comburantes, toxiques, radioactives
ou corrosives ainsi que les matiéres répug-
nantes ou infectieuses; les tarifs internatio­
naux peuvent admettre sous condition,
comme bagages, certains de ces matiéres et
objets.


Artikel 18

Föremål som inte befordras

Som inskrivet resgods befordras inte:

a)    föremål vars befordran är förbjuden, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

b)   föremål vars befordran är förbehållen postverket, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka beford­ringen skulle ha ägt rum;

c)    handelsvaror;

d) föremål som är skrymmande eller har
hög vikt;

e) fariiga ämnen eller föremål, såsom lad­
dade skjutvapen, explosiva eller lättantändli-
ga ämnen eller föremål, självantändliga, gif­
tiga, radioaktiva eller frätande ämnen, samt
ämnen som är vämjeliga eller smittofarliga; i
de internationella tarifferna kan befordran
som inskrivet resgods av vissa av de nämnda
ämnena och föremålen medges på särskilda
villkor.


 


Artide 19

Enregistrement et transport des bagages

§ I. L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la presentation des billets valables au


Artikel 19

Inskrivning av resgods och befordran av det-

ta

§ 1. Inskrivning av resgods sker endast mot företeende av en biljett som gäller minst


 


LU 1984/85:17


51


 


moins jusqu'å la destination des bagages et pour Fitinéraire mentionné sur les billets.

Si le billet est valable pour plusieurs itiné-raires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit indiquer exactement Fitinéraire ä suivre ou la gare pour laquelle Fenregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des consé­quences de Finobservation de cette disposi­tion par le voyageur.

§ 2. Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité du billet, faire enregistrer des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques dece parcours.

§ 3. Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent étre admis au transport sans presentation de bil­lets ou pour un itinéraire autre que celui men­tionné sur le billet présente. Lorsque les ta­rifs prévoient que des bagages peuvent étre admis au transport sans presentation de bil­lets, les dispositions des Régles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur rdatifs ä ses bagages s'appliquent par analo-gie å Fexpéditeur de bagages.

§ 4. Le prix du transport des bagages doit étre payé lors de Fenregistrement.

§ 5. Pour le surplus, les formalités d'enre-gistrement des bagages sont déterminées par les prescriptions en vigeur ä la gare chargée de Fenregistrement.

§ 6. Le voyageur peut indiquer, confor­mément aux prescriptions en vigueur ä la gare chargée de Fenregistrement, le train par lequel ses bagages doivent étre expédiés. Si le voyageur n'use pas de cette faculté, Fache-minement a lieu par le premier train appro-prié.

Si les bagages doivent étre transbordés dans une gare de correspondance, le trans­port doit avoir lieu par le premier train assu-rant le transport régulier de bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.


till resgodsets bestämmelsestation och endast för den väg som anges på biljetten.

Om biljetten gäller för flera vägar eller om flera stationer kan komma i fråga på bestäm­melseorten, skall den resande noggrant ange befordringsvägen eller den station till vilken resgodset skall inskrivas. Järnvägen svarar inte för följderna av att den resande inte iakt­tar denna föreskrift.

§ 2. Om det medges i tarifferna, får den resande under biljettens giltighetstid låta in­skriva resgods antingen för hela sträckan el­ler för vilken del som helst av sträckan.

§ 3. 1 tarifferna anges om och på vilka vill­kor som resgods tas emot till befordran utan att biljett företes eller för någon annan sträc­ka än som anges i den företedda biljetten. Om det i tarifferna medges att resgods tas emot till befordran utan att biljett företes, har vad som föreskrivs i de enhetiiga rättsreglerna om de resandes rättigheter och skyldigheter i frå­ga om resgodset motsvarande tillämpning på avsändaren av resgodset.

§ 4. Resgodsavgiften skall erläggas vid in­skrivningen.

§ 5. I övrigt tillämpas vid inskrivningen av resgods de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum.

§ 6. Den resande får, i enlighet med de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum, ange med vilket tåg hans resgods skall sändas. Om han inte ut­nyttjar denna rätt, befordras resgodset med första lämpliga tåg.

Om resgodset måste lastas om vid en an­slutningsstation, skall befordringen fortsätta med nästa resgodsförande tåg.

Vad som har sagts ovan om befordran av resgods är tillämpligt endast om hinder inte möter med hänsyn till de åtgärder som tull­myndigheter eller andra förvaltningsmyn­digheter kräver före eller under befordringen.


 


LU 1984/85:17


52


 


Artide 20

Bulletin de bagages

§ 1. Lors de Fenregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur.

§ 2. Les bulletins de bagages délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe (I est admis.

§ 3. Les tarif internationaux ou les ac­cords entré chemins de fer déterminent la forme et le contenu des bulletins de bagages, ainsi que la langue et les caractéres dans les­quels ils doivent étre imprimés et remplis.

§ 4. Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les bulletins doivent com­porter:

a)    les gares de départ et de destination;

b)   Fitinéraire;

c)    le jour de la remise et le train par lequel les bagages doivent étre expédiés;

d)    le nombre des voyageurs;

e)    le nombre et la masse des colis;

f)     le prix du transport et les autres frais.

§ 5. Le voyageur doit s'assurer, ä la re­ception du bulletin de bagages, que celui-ci a été établi selon ses indications.


Artikel 20 Resgodsbevis

§ 1. När resgods skrivs in, skall ett res­godsbevis lämnas till den resande.

§ 2. Ett resgodsbevis som utfärdas för in­ternationell befordran skall vara märkt med förkortningen CIV. Övergångsvis får tecknet (I användas.

§ 3. I de internationella tarifferna eller ge­nom överenskommelser mellan järnvägar be­stäms resgodsbevisens form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när bevisen trycks och fylls i.

§ 4. Om inte annat anges i de internatio­nella tarifferna, skall ett resgodsbevis inne­hålla uppgift om:

a)    inlämningsstationen och bestämmelse­stationen;

b)   befordringsvägen;

c)    inlämningsdagen och det tåg med vilket resgodset skall befordras;

d)    antal resande;

e)    antal kollin och deras vikt;

f)     resgodsavgiften och andra kostnader.

§ 5. När den resande tar emot resgods­beviset, skall han förvissa sig om att det stämmer överens med de uppgifter som han har lämnat.


 


Artide 21

Etat,  conditionnement,  emballage el mar-

quage des bagages

§ 1. Les colis dont Fétat ou le condition­nement est défectueux ou Femballage insuffi-sant ou qui présentent des signes manifestes d'avaries peuvent étre refusés par le chemin de fer. Si néanmoins celui-ci les accepte, il peut apporter une mention approjDriée sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu Fexactitude de cette mention.

§ 2. Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des conditions de fixité suffisantes, d'une ma­niére Claire et de fagon indélébile ne permet-tant aucune confusion:

a)    son nom et son adresse,

b)   la gare et le pays de destination.


Artikd 21

Resgodsets tillstånd, beskaffenhet, förpack­ning och märkning

§ 1. Järnvägen kan vägra att ta emot res­gods, vars tillstånd eller beskaffenhet är otill­fredsställande eller som är otillräckligt för­packat eller visar tydliga tecken på att vara skadat. Om järnvägen ändå tar emot resgod­set, får järnvägen anteckna förhållandet på resgodsbeviset. Om en resande tar emot ett resgodsbevis med en sådan anteckning, anses detta som bevis för att han har erkänt anteck­ningens riktighet.

§ 2. Den resande skall på varje kolli på väl synlig plats ange följande uppgifter på ett sätt som är tillräckligt hållbart, som är tydligt och outplånligt och som utesluter varje förväx­ling:

a)    sitt namn och sin adress,

b)   bestämmelsestationen och bestämmel­selandet.


 


LU 1984/85:17


53


 


Les indications périmées doivent étre ren-dues illisibles ou enlevées par le voyageur.

Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites.


Den resande skall göra oläslig eller avlägs­na en märkning som inte längre är aktuell.

Järnvägen kan vägra att ta emot kollin som saknar föreskriven märkning.


 


Artide 22

Responsabilité   du   voyageur.   Vérification.

Surtaxe

§ 1. Le voyageur est responsable de toutes les conséquences de Finobservation des artides 17, 18 et 21, § 2.

§ 2. Le chemin de fer a le droit, en casde présomptioTi grave de contravention, de véri-fier si le contenu des bagages répond aux prescriptions lorsque les lois et réglements de FEtat ou la vérification doit avoir lieu ne Finterdisent pas. Le voyageur doit étre invite ä assister ä la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut étre atteint, la vérification doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

§ 3. Si une infraction est constatée, le voyageur doit payer les frais occasionnés par la vérification.

En cas d'infraction aux artides 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe fixée par les tarifs internationaux, sans préju­dice du paiment de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour le dom­mage éventuel.


Artikd 22

Resandens ansvarighet. Undersökning. Till-läggsavgifter

§ 1. Den resande är ansvarig för alla följ­der av att bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 samt artikel 21 § 2 inte har iakttagits.

§ 2. Järnvägen får undersöka om resgod­sets innehåll är i överensstämmelse med vad som har föreskrivits, om det finns gmndad anledning att misstänka en överträdelse och undersökningen inte är förbjuden enligt be­stämmelserna i den stat där undersökningen avses äga rum. Den resande skall anmodas att närvara vid undersökningen. Om han inte infinner sig eller inte kan nås, skall undersök­ningen göras i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen.

§ 3. Om det visar sig att gällande föreskrif­ter har överträtts, är den resande skyldig att betala kostnaderna för undersökningen.

Vid överträdelse av artiklarna 17 och 18 får järnvägen ta ut en tilläggsavgift som bestäms i de internationella tarifferna, utan att detta inverkar på järnvägens rätt till betalning av vad som fattas av den befordringsavgift som rätteligen skulle ha utgått eller på rätten till ersättning för eventuell skada.


 


Artide 23 Livraison

§ 1. La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grév-ent Fenvoi. Le chemin de fer a le droit, sans y étre tenu, de vérifier si le détenteur du bulle­tin a qualité pour prendre livraison.

§ 2. Sont assimilés ä la livraison au déten­teur du bulletin, lorsqu'ils sont effectués con­formément aux prescriptions en vigueur ä la gare chargée de la livraison:

a)    la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expé-dition ou dans leurs entrepöts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer;

b)   le fait de confier des animaux vivants ä un tiers.


Artikd 23 Utlämning

§ 1. Inskrivet resgods lämnas ut mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och att, i före­kommande fall, den avgift som belöper på sändningen betalas. Järnvägen är berättigad men inte skyldig att pröva, om innehavaren av resgodsbeviset har rätt att få ut resgodset.

§ 2. Med utlämning till resgodsbevisets in­nehavare jämställs överlämnande i enlighet med de föreskrifter som gäller på den station där utlämning skall ske

a)    av resgodset till en myndighet som har hand om frågor om tullar eller andra införsel­avgifter i en sådan tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte står under järnvägens uppsikt;

b)   av levande djur till tredje man för förva­ring.


 


LU 1984/85:17


54


 


§ 3. Le détenteur du bulletin peut de-mander au service de livraison de la gare de destination la livraison des bagages aussitöt que s'est écoulé, apres Farrivée du train par lequel les bagages devaient étre transportés, le temps nécessaire pour la mise å disposition ainsi que, le cas échéant, pour Faccomplisse-ment des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives.

§ 4. A défaut de remise du bulletin, le che­min de fer n'est tenu de livrer les bagages qu'å celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.

§ 5. Les bagages sont livrés å la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, å la demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y op­posent pas, les bagages peuvent étre restitués ä la gare de départ ou livrés å une gare inter-médiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si les tarifs Fexigent, contre presentation du billet.

§ 6. Le détenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrés conformément au § 3 peut exiger la constatation, sur le bulletin, du jour et de Fheure auxquels il a demande la livraison.

§ 7. S'il en est requis par Fayant droit, le chemin de fer doit procéder en sa présence ä la vérification des bagages, en vue de con-stater un dommage allégué. L'ayant droit peut refuser la reception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite ä sa de­mande.

§ 8. Pour le surplus, la livraison des ba­gages est effectuée conformément aux pre­scriptions en vigueur å la gare chargée de la livraison.


§ 3. När det tåg med vilket resgodset borde ha befordrats har kommit fram, kan innehavaren av resgodsbeviset begära att res­godset lämnas ut på bestämmelsestationens utlämningsställe, så snart den tid har gått som behövs för att resgodset skall kunna hållas tillgängligt och, i förekommande fall, behand­las av tullmyndigheter eller andra förvalt­ningsmyndigheter.

§ 4. Om inte resgodsbeviset lämnas tillba­ka, behöver järnvägen inte lämna ut resgod­set till någon annan än den som bevisar att han har rätt till godset. Om bevisningen före­faller otillräcklig, får järnvägen fordra att sä­kerhet ställs.

§ 5. Resgodset skall lämnas ut på den sta­tion till vilken det har skrivits in. Om inneha­varen av resgodsbeviset i god tid begär det, om förhållandena medger det och om inte tullmyndigheters eller andra förvaltnings­myndigheters föreskrifter lägger hinder i vä­gen, får resgodset lämnas tillbaka på inläm­ningsstationen eller lämnas ut på en station under vägen mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och att, om detta föreskrivs i tarif­ferna, biljetten visas upp.

§ 6. Om innehavaren av resgodsbeviset inte har fått resgodset utlämnat till sig enligt § 3, har han rätt att på resgodsbeviset få teck­nat intyg om den dag och det klockslag då han begärde utlämning.

§ 7. Järnvägen är skyldig att på begäran av den berättigade i hans närvaro undersöka res­godset för att fastställa om en påstådd skada föreligger. Den berättigade får vägra att ta emot resgodset, om järnvägen inte efterkom­mer hans begäran.

§8.1 övrigt sker utlämningen av resgodset enligt de bestämmelser som gäller på utläm-ningsstationen.


 


Chapitre III

Dispositions communes au transport de voya­geurs et de bagages

Artide 24

Accomplissement des formalités administra­tives

Le voyageur doit se conformcr aux pre­scriptions des douanes ou d'autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa


Kapitel III

Gemensamma bestämmelser för befordran av

resande och befordran av inskrivet resgods

Artikd 24

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters fö­reskrifter

Den resande är skyldig att följa de före­skrifter som meddelas av tullmyndigheter el­ler andra förvaltningsmyndigheter såväl i frå-


 


LU 1984/85:17


55


 


personne et les animaux qu'il prend avec lui que la visite de ses colis å main et bagages. 11 doit assister å cette visite, sauf exception pré­vue par les lois et réglements de chaque Etat. Le chemin de fer n'est pas responsable, å Fégard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne tient pas compte de ces obligations.


ga om hans person och de djur han har med sig som i fråga om undersökning av hans handresgods och inskrivna resgods. Han skall närvara vid en sådan undersökning, om inte undantag medges i de tillämpliga natio­nella bestämmelserna. Järnvägen är inte an­svarig gentemot den resande för skada som uppkommer till följd av att den resande inte fullgör dessa skyldigheter.


 


Artide 25

Remboursement, restitution el paiement sup­plémentaire

§ 1. Le prix de transport est remboursé en totalité ou en partie, lorsque:

a)    le billet n'a pas été utilisé ou Fa été partiellement;

b)   par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou un train d'une catégorie de prix inférieure ä celles mention­nées sur le billet;

c)    les bagages ont été retirés å la gare de départ ou livrés ä une gare intermédiaire.

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les piéces et attestations ä produire å Fappui de la demande de remboursement, les montants ä rembourser, ainsi que les taxes ä en dé-duire.

Dans des cas déterminés, ces tarifs peu­vent exclure le remboursement du prix de transport ou le subordonner ä certaines con­ditions.

§ 3. Toute demande de remboursement fondée sur les paragraphes précédents et Far­ticle 10, § 1, b) est irrecevable si elle n'a pas été présentée au chemin de fer dans les six mois. Le délai commence å courir, pour les billets, du jour suivant Fexpiration de leur validité et, pour les bulletins de bagages, du jour de leur emission.

§ 4. En cas d'application irréguliére d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la percep-tion du prix de transport et d'autres frais, le trop-pergu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-pergu versé å celui-ci que si la différence excéde 1 unité de compte par billet ou par bulletin de bagages.

§ 5. Pour le calcul du trop-pergu ou du moins-pergu, il convient d'appliquer le cours du change officid du jour oii le prix de trans-


Artikd 25

Återbetalning och tilläggsbetalning

§ 1. Befordringsavgiften skall betalas till­baka helt eller delvis, om

a)    biljetten inte har utnyttjats eller bara har utnyttjats delvis;

b)   biljetten på grund av platsbrist har ut­nyttjats i en lägre vagnsklass eller för ett tåg i en lägre prisklass än vad som anges i biljet­ten;

c)    inskrivet resgods har tagits tillbaka på inlämningsstationen eller lämnats ut på en station under vägen.

§ 2. I de internationella tarifferna bestäms vilka handlingar och intyg som skall företes till stöd för en begäran om återbetalning, vilka belopp som skall betalas tillbaka och de avgifter som skall dras av.

För särskilt angivna fall kan i tarifferna föreskrivas att befordringsavgiften inte skall betalas tillbaka eller betalas tillbaka endast på vissa villkor.

§ 3. Rätten till återbetalning enligt §§ 1 och 2 eller enligt artikel 10 § 1 b) går förlorad, om krav inte har framställts hos järnvägen inom sex månader. Denna frist räknas, i fråga om biljetter, från dagen efter den dag då bil­jettens giltighetstid gick ut och, i fråga om resgodsbevis, från den dag då beviset utfär­dades.

§ 4. Om en tariff har tillämpats oriktigt el­ler något fel har gjorts när en befordringsav­gift eller något annat belopp har beräknats eller uppburits, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för mycket eller kräva vad som har betalats för litet, om skill­naden inte överstiger en beräkningsenhet för varje biljett eller resgodsbevis.

§ 5. När ett belopp för återbetalning eller tilläggsbetalning beräknas, bör den officiella växelkurs tillämpas som gällde den dag då


 


LU 1984/85:17


56


 


port a été pergu. Si le paiement en est effec­tué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour ou ce paiement a lieu.

§ 6. Dans tous les cas non prévus par cet artide et å défaut d'accords entré les chemins de fer, les prescriptions en vigueur dans FEtat de départ sont applicables.


befordringsavgiften togs ut. Om beloppet be­talas i något annat myntslag än det i vilket avgiften togs ut, tillämpas kursen för den dag då betalningen sker.

§ 6. 1 de fall som inte avses i denna artikel och inte omfattas av någon överenskommelse mellan järnvägarna tillämpas avresestatens bestämmelser.


 


TITRE III RESPONSABILITÉ

Chapitre I

Responsabilité du chemin de fer en cas de mört

et de blessures de voyageurs

Artide 26

Fondemenl de la responsabilité

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la mört, des blessures ou de toute autre atteinte å Fintégrité physi-que ou mentale d'un voyageur causées par un accident en relation avec Fexploil:ation ferro­viaire survenu pendant que le voyageur sé-journe dans les véhicules, qu'il y entré ou qui'il en sort.

Le chemin de fer est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de Favarie des objets que le voya­geur victime d'un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis ä main, y com­pris les animaux.

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité:

a)    si Faccident a été causé par des circon­stances extérieures ä Fexploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'aprés les particularités de Fespéce, ne pou­vait pas éviter et aux conséquences des­quelles il ne pouvait pas obvier;

b)   en tout ou en partie, dans la mesure ou Faccident est du å une faute du voyageur ou å un comportement de celui-ci qui n'est pas conforme å la conduite normale des voya­geurs;

c)    si Faccident est du au comportement d'un tiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'aprés les particularités de Fespéce, ne pouvait pas éviter et aux consé­quences duquel il ne pouvait pas obvier; si la responsabilité du chemin de fer nest pas ex-clue de ce fait, il répond pour le tout dans les limites des Régles uniformes et sans préju-


AVDELNING III ANSVARIGHET

Kapitel I

Järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas

eller skadas

Artikel 26

Förutsättningarna för ansvarighet

§ 1. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att resande dödas eller tillfogas kroppsskada eller annars ut­sätts för kroppsligt eller själsligt men genom en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon eller stiger på eller av ett sådant fordon.

Järnvägen är dessutom ansvarig för full­ständig eller partiell förlust av eller skada på ett föremål som en resande som skadas ge­nom en sådan olyckshändelse bar på sig eller hade med sig som handresgods, däri inbegri­pet djur.

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het,

a)    om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om den hade iakttagit den omsorg som förhållandena hade påkallat;

b)   helt eller delvis, i den utsträckning som olyckshändelsen beror på fel eller försum­melse av den resande eller på ett beteende av denne som avviker från resandes normala be­teende;

c)    om olyckshändelsen beror på ett sådant beteende av tredje man som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om den hade iakttagit den omsorg som förhållandena hade påkallat; är enligt vad som nu har sagts ansvarighet för järnvä­gen inte utesluten, svarar järnvägen för hela skadan inom de gränser som anges i de enhet-


 


LU 1984/85:17


57


 


dice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 3. Les Régles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au che­min de fer pour les cas non prévus au § 1.

§ 4. Le chemin de fer responsable au sens de ce chapitre est celui qui, d'aprés la liste des lignes prévue aux artides 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle Faccident s'est produit. Si d'aprés celle liste. il y a coexploitation par deux chemins de fer, chacun d'eux est responsable.


liga rättsreglerna men utan inskränkning i den rätt till återkrav som järnvägen kan ha mot tredje man.

§ 3. De enhetliga rättsreglerna inverkar inte på den ansvarighet som kan åvila järnvä­gen i andra fall än de som avses i § 1.

§ 4. Med ansvarig järnväg förstås i detta kapitel den järnväg som, enligt den lista över linjer som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, trafikerar den linje på vilken olyckshändelsen inträffade. Om det enligt denna lista föreligger samtrafik av två järnvä­gar, är var och en av dessa järnvägar ansva­rig.


 


Artide 27

Dommages-intéréts en cas de mori

§ 1. En cas de mört du voyageur, les dom­mages-intéréts comprennent:

a)    les frais nécessaires consécutifs au décés, notamment ceux du transport du corps, d'inhumation et d"incinération;

b)   si la mört n'est pas survenue immédia-tement, les dommages-intéréts prévus å Far­ticle 28.

§ 2. Si, par la mört du voyageur, des per­sonnes envers lesquelles il avait ou aurail eu å Favenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intéréts des personnes dont le voyageur assumait Fentre-tien sans y étre tenu par la loi reste soumise au droit national.


Arlikd 27

Ersättning vid dödsjäll

§ 1. Om en resande dödas, skall ersätt­ningen omfatta:

a)    de nödvändiga kostnader som föranleds av dödsfallet, särskilt kostnaderna för trans­port av kvarlevorna, begravning och eldbe-gängelse;

b)   om döden inte har inträffat omedelbart, de ersättningsposter som anges i artikel 28.

§ 2. Om genom den resandes död någon, mot vilken den döde var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, kommer att berövas sitt underhåll, skall er­sättning också lämnas för denna föriust. 1 fråga om ersättningskrav av någon som den resande har åtagit sig att underhålla utan att vara förpliktad till det enligt lag, skall natio­nell rätt tillämpas.


 


Artide 28

Dommages-intéréts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre at­teinte å Fintégrité physique ou mentale du voyageur, les dommages-intéréts compren­nent:

a)    les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b)   la reparation du préjudice causé, soit par Fincapacité de travail totale ou partielle, soit par Faccroissement des besoins.


Artikel 28

Ersättning vid annan personskada

Om en resande tillfogas kroppsskada eller annars utsätts för kroppsligt eller själsligt men, skall ersättningen täcka:

a)    nödvändiga kostnader, särskilt kostna­der för vård och transport;

b)   inkomstförlust till följd av förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av lev­nadskostnaderna.


 


LU 1984/85:17


58


 


Artide 29

Reparation d'aulres préjudices

Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin de fer doit verser des dommages-intéréts pour des préjudices autres que ceux prévus aux artides 27 et 28, notamment les préjudices moral et physique (pretium doloris) et esthétique.


Artikd 29

Ersättning för andra skador

Enligt nationell rätt avgörs om och i vilken mån järnvägen är skyldig att betala ersättning för andra skador än sådana som avses i artik­larna 27 och 28, särskilt för själsligt lidande, sveda och värk samt förändring av utseendet.


 


Artide 30

Forme el limitalion des dommages-intéréts

en cas de mört et de blessures

§ 1. Les dommages-intéréts prévus aux artides 27, § 2 et 28 b) doivent étre alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet Fallocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voya­geur lésé ou les ayants droit vises å Farticle 27, § 2, le demandent.

§ 2. Le montant des dommages-intéréts å allouer en vertu du § 1 est détermine selon le droit national. Toutefois, pour Fapplication des Régles uniformes, il est fixé une limite maximale de 70000 unités de compte en capi­tal ou en rente annuelle correspondant å ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas ou le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.


Artikd 30

Ersättningens form och begränsning vid dödsfall eller annan personskada

§ 1. Ersättning som avses i artiklarna 27 § 2 och i artikel 28 b) skall utges som engångs­belopp. Ersättningen skall dock utgå som liv­ränta, om den nationella rätten tillåter det och den resande som har lidit skadan eller den rättsinnehavare som avses i artikel 27 § 2 begär det.

§ 2. Storleken av den ersättning som skall utges enligt § 1 bestäms enligt nationell rätt. Vid tillämpning av de enhetliga rättsreglerna gäller dock en begränsning av engångsbelopp eller av livränta som svarar mot ett sådant belopp till 70000 beräkningsenheter per re­sande, om det i den nationella rätten före­skrivs begränsning till ett lägre belopp.


 


Artide 31

Limitalion des dommages-intéréts en cas de

perte ou d'avarie d'objets

Lorsque le chemin de fer est responsable en vertu de Farticle 26, § 1, 2' alinéa, il doit réparer le dommage jusqu'ä concurrence de 700 unités de compte pour chaque voyageur.


Artikd 31

Begränsning av ersättningen vid förlust av

föremål eller sakskada

Om järnvägen är ansvarig enligt artikel 26 § 1 andra stycket, skall den ersätta den uppkomna skadan intill ett belopp om 700 beräkningsenheter per resande.


 


Artide 32

Interdiction de limiter la responsabilité

Les dispositions tarifaires et celles des ac­cords particuliers conclus entré le chemin de fer et le voyageur, qui tendent ä exonérer d'avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilii;é en cas de mört et de blessures de voyageurs, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au chemin de fer, ou qui établissent des limites inférieures ä celles fixées aux artides 30, § 2 et 31, sont nullesde plein droit. Toutefois, cette nullité n'entraine pas celle du contrat de transport.


Artikd 32

Förbud mot inskränkning av ansvarigheten

Sådana bestämmelser i tarifferna eller i sär­skilda överenskommelser mellan järnvägen och den resande som syftar till att i förväg helt eller delvis befria järnvägen från dess ansvarighet i de fall då resande dödas eller skadas eller till att kasta om den bevisbörda som åvilar järnvägen eller till att fastställa lägre gränser för ersättningens storlek än de som föreskrivs i artikel 30 § 2 och artikel 31 är ogiltiga. Denna ogiltighet medför dock inte att befordringsavtalet blir ogiltigt.


 


LU 1984/85:17


59


 


Artide 33 Transports mixtes

§ 1. Sous réserve du § 2, les dispositions relatives ä la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs ne sont pas applicables aux dommages sur­venus pendant le transport sur des lignes non ferroviaires inscrites sur la liste des lignes prévue aux artides 3 et 10 de la Convention.

§ 2. Toutefois, lorsque les véhicules ferro­viaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives å la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs sont applicables aux dommages vises ä Farticle 26, § 1, causes par un acci­dent en relation avec Fexploitation ferro­viaire survenu pendant que le voyageur sé-journe dans lesdits véhicules, qu'il y entré ou qu'il en sort.

Pour Fapplication de Falinéa ci-dessus, on entend par «Etat sur le territoire duquel Fac­cident survenu au voyageur s'est produit», FEtat dont le ferry-boat bat le pavillon.

§ 3. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans Fobligation d'interrompre provisoire-ment son exploitation et transporte ou fait transporter les voyageurs par un autre moyen de transport, il est responsable d'aprés le droit afférent ä ce moyen de transport. Néan­moins, Farticle 18 de la Convention et les artides 8, 48 å 53 et 55 des Régles uniformes demeurent applicables.


Artikel 33 Kombinerad befordran

§ 1. Utom i de fall som avses i § 2 är be­stämmelserna om järnvägens ansvarighet i de fall då resande dödas eller skadas inte till­lämpliga på en skada som har uppkommit under befordran på en sådan linje som har tagits upp i den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget men som inte är en järnvägslinje.

§ 2. Om ett järnvägsfordon befordras med fäija, är dock bestämmelserna om järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller ska­das tillämpliga på skador som avses i artikel 26 § 1 och som orsakas av en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i järnvägsfordonet eller stiger på eller av detta fordon.

Vid tillämpningen av första stycket förstås med "stat på vars område den resande har skadats" den stat vars flagga färjan för.

§ 3. Om järnvägen till följd av särskilda omständigheter anser sig vara tvungen att till­fälligt avbryta järnvägsdriften och befordrar eller låter befordra de resande med ett annat transportmedel, svarar järnvägen enligt de regler som gäller för detta transportmedel. Artikel 18 i själva fördraget och artiklarna 8, 48-53 och 55 i de enhetliga rättsreglerna skall dock tillämpas.


 


Chapitre II

Responsabilité du chemin de fer pour les ba­gages

Artide 34

Responsabilité collective des chemins de fer

§ 1. Le chemin de fer qui a accepté des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages est responsable de Fexécution du transport sur le parcours total jusqu'å la liv­raison.

§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait méme de la prise en charge des bagages, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de Farticle 51, § 3 concernant le chemin de fer de destination.


Kapitel II

Järnvägens ansvarighet för inskrivet resgods

Arlikd 34

Järnvägarnas gemensamma ansvarighet

§ 1. En järnväg, som har tagit emot inskri­vet resgods för befordran och utfärdat res­godsbevis, är ansvarig för befordringen under hela sträckan till dess att resgodset har läm­nats ut.

§ 2. Genom att överta resgodset inträder vaije efterföljande järnväg i befordringsavta­let och åtar sig därmed de skyldigheter som följer av detta. Denna bestämmelse utgör inte hinder mot tillämpning av vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i artikel 51 § 3.


 


LU 1984/85:17


60


 


Artide 35

Elendue de la responsabilité

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou par­tielle et de Favarie des bagages survenues ä partir de Facceptation au transport jusqu'ä la livraison ainsi que du retard ä la livraison.

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, Favarie ou le retard ä la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou Fa­varie résulte des risques particuliers inhé-rents å un ou plusieurs des faits ci-aprés:

a)    absence ou défectuosité de Femballage;

b)   nature spéciale des bagages;

c)    expedition comme bagages d'objets ex­clus du transport.


Artikd 35 Ansvarighetens omfattning

§ 1. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att det inskrivna res­godset helt eller delvis går förlorat eller ska­das under tiden från det att resgodset tas emot för befordran till dess att det lämnas ut samt för dröjsmål med utlämningen.

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen beror på fel eller försum­melse av den resande, på en anvisning som den resande har lämnat och som inte har för­anletts av fel eller försummelse från järnvä­gens sida, på fel i själva resgodset eller på någon omständighet som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

§ 3. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten eller skadan härrör av en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a)    frånvaro av förpackning eller bristfällig förpackning;

b)   resgodsets särskilda beskaffenhet;

c)    inlämning av föremål som inte befordras som inskrivet resgods.


 


Artide 36

Charge de la preuve

§ 1, La preuve que la perte, Favarie ou le retard å la livraison, a eu pour cause un des faits prévus ä Farticle 35, § 2, incombe au chemin de fer.

§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou Favarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus ä Farticle 35, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, Fun de ces risques.


Artikd 36 Bevisskyldighel

§ 1. Det ankommer på järnvägen att bevi­sa att förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen har orsakats av något sådant för­hållande som anges i artikel 35 § 2.

§ 2. Om järnvägen visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande om­ständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 35 § 3, skall det antas att den är en följd av denna risk eller dessa risker. Den som kräver ersättning får dock visa att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.


 


Artide 37

Présomption de perte des bagages

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir ä four­nir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu å sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément ä Farticle 23, § 3.


Artikd 37

Anlagande att resgods har gått förlorat

§ 1. Utan att förebringa ytterligare bevis­ning får den berättigade anse ett resgodskolli som föriorat, om det inte har lämnats ut eller hållits tillgängligt för honom inom 14 dagar från det att det begärdes utlämnat enligt arti­kd 23 § 3,


 


LU 1984/85:17


61


 


§ 2, Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de Fannée qui suit la demande de livraison, le chemin de fer doit aviser Fayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut étre découverte,

§ 3, Dans les trente jours qui suivent la reception de cet avis, Fayant droit peut exi­ger que le colis lui soit livré ä Fune des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis la gare de départ jusqu'å celle ou a lieu la livrai­son et restituer Findemnité regue, déduction faite des frais qui auraient élé compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits å indemnité pour retard å la livraison prévus ä Farticle 40.

§ 4. Si le colis retrouvé n'a pas été ré­clamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an apres la demande de livraison, le chemin de fer en dispose confor­mément aux lois et réglements de FEtat dont il reléve.


§ 2. Om ett resgodskolli som har ansetts förlorat kommer till rätta inom ett år från det att det begärdes utlämnat, skall järnvägen un­derrätta den berättigade, om dennes adress är känd eller kan utrönas.

§ 3. Inom 30 dagar från det att den berätti­gade har fått underrättelsen får han begära att kollit lämnas ut till honom på en station vid befordringsvägen. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för kollits be­fordran från inlämningsstationen till utläm-ningsstationen och att betala tillbaka den er­sättning som han har fått med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i denna. Han behåller dock rätten till ersättning för dröjs­mål med utlämningen enligt artikel 40.

§ 4. Om utlämning av ett kolli som har kommit till rätta inte begärs inom den tid som anges i § 3 eller om ett kolli kommer till rätta senare än ett år efter det att utlämning be­gärdes, får järnvägen förfoga över kollit en­ligt bestämmelserna i den stat till vilken järn­vägen hör.


 


Artide 38

Indemnité en cas de perte

§ 1. En cas de perte totale ou partielle des bagages, le chemin de fer doit payer, ä Fex-clusion de tous autres dommages-intéréts;

a)    si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale ä ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 34 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 500 unités de compte par colis;

b)   si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 10 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 150 unités de compte par colis.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est détermine par les tarifs internationaux.

§ 2. Le chemin de fer doit rembourser, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées ä Foccasion du transport du colis perdu.


Artikd 38 Ersättning vid förlust

§ 1. När inskrivet resgods har gått förlorat helt eller delvis, är järnvägen inte skyldig att betala någon annan ersättning än:

a)    om skadans storlek är bevisad, en er­sättning som motsvarar skadan, dock högst 34 beräkningsenheter per kilogram av förius-ten i bruttovikt eller 500 beräkningsenheter per kolli;

b)   om skadans storlek inte är bevisad, en ersättning med sammanlagt 10 beräkningsen­heter per kilogram av föriusten i bruttovikt eller 150 beräkningsenheter per kolli.

I de internationella tarifferna bestäms om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli.

§ 2. Järnvägen skall vidare lämna ersätt­ning för befordringsavgifter, tullavgifter och andra utlägg i anledning av befordringen av det kolli som har gått föriorat.


 


Artide 39

Indemnité en cas d'avarie

§ 1. En cas d'avarie des bagages, le che­min de fer doit payer, ä Fexdusion de tous


Artikd 39 Ersättning vid skada

§  1. När resgods har skadats, skall järnvä­gen betala ett belopp som svarar mot minsk-


 


LU 1984/85:17


62


 


autres   dommages-intéréts,   une   indemnité équivalente ä la dépréciation des bagages. § 2. L'indemnité ne peut excéder:

a)    si la totalité des bagages est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)   si une partie seulement des bagages est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle au­rait atteint en cas de perte de la partie dépré­ciée.


ningen av resgodsets värde men inte ytterii-gare skadestånd.

§ 2. Ersättningen får inte överstiga,

a)    om allt resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat;

b)   om endast en del av resgodset har mins­kat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om denna del hade gått förlorad.


 


Artide 40

Indemnité en cas de retard a la livraison

§ 1. En cas de retard å la livraison des bagages, le chemin de fer doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures ä compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :

a)    si Fayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulte, une in­demnité égale au montant du dommage jus-qu"ä un maximum de 0,40 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 7 unités de compte par colis, livrés en retard;

b)   si Fayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulte, une indemnité for­faitaire de 0,07 unité de compte par kilo­gramme de masse brute des bagages ou de 1,40 unité de compte par colis, livrés en re­tard.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est détermine par les tarifs inter­nationaux,

S 2, En cas de perte totale des bagages, Findemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de Farticle 38,

§ 3, En cas de perte partielle des bagages, Findemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue,

§ 4, En cas d"avarie des bagages ne résul­tant pas du retard ä la livraison, Findemnité prévue au § I se cumule, s'il y a lieu, avec celle de Farticle 39,

§ 5, En aucun cas, le cumul de Findemnité prévue au § I avec celles des artides 38 et 39 ne peut donner lieu au paiement d'une indem­nité supérieure ä celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.


Artikel 40

Ersättning vid dröjsmål med inlämningen

§ 1, Vid dröjsmål med utlämningen av in­skrivet resgods omfattar järnvägens ersätt­ningsskyldighet för varje påbörjad 24-tim-marsperiod räknat från den tidpunkt då res­godset begärdes utlämnat, dock högst för 14 dagar,

a)    om den berättigade visar att skada, var­med även förstås skada på själva resgodset, har uppkommit genom dröjsmålet, en ersätt­ning som motsvarar skadan, dock högst 0,40 beräkningsenheter per kilogram av bruttovik­ten av det för sent utlämnade resgodset eller 7 beräkningsenheter för varje kolli som har lämnats ut för sent,

b)   om den berättigade inte visar att skada har uppkommit genom dröjsmålet, en ersätt­ning på sammanlagt 0,07 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset eller 1,40 beräkningsen­heter för varje kolli som har lämnats ut för sent,

I de internationella tarifferna bestäms om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli,

§ 2, Om resgodset har gått helt förlorat, skall ersättning inte utgå enligt § 1 vid sidan av ersättning enligt artikel 38,

§ 3, Om resgodset har gått förlorat delvis, skall ersättning utgå enligt § 1 bara för vad som inte har gått förlorat.

§ 4. Om skadan på resgodset inte har or­sakats av dröjsmålet med utlämningen, kan ersättning enligt § 1 i förekommande fall utgå vid sidan av ersättning enligt artikel 39.

§ 5. Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 38 och 39 får inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha utgått, om resgodset hade gått helt förlorat.


 


LU 1984/85:17


63


 


Artide 41

Véhicules aiitomobiles accompagnés

§ I. En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard ä la livraison d'un vehicule auto-mobile accompagné, le chemin de fer doit payer, lorsque Fayant droit prouve qu'un dommage en est résulte, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de trans­port du vehicule.

§ 2. Si Fayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le charge­ment pour une cause imputable au chemin de fer, le prix de transport du vehicule et des voyageurs est remboursé ä Fayant droit. En outre, celui-ci peut réciamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulte de ce retard, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du vehicule.

§ 3. En cas de perte totale ou partielle d"un vehicule, Findemnité å payer å Fayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'aprés la valeur usuelle du vehicule et ne peut excéder 4000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est consi­dérée comme un vehicule.

§ 4. En ce qui concerne les objets laissés dans le vehicule, le chemin de fer n'est res­ponsable que du dommage causé par sa faute. LMndemnité totale ä payer ne peut excéder 700 unités de compte.

En ce qui concerne les objets laissés sur le vehicule, le chemin de fer n'est pas responsa­ble.

§ 5. Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont égale­ment applicables au transport des véhicules automobiles accompagnés.


Artikd 41

Motorfordon med förare

§ 1. Om lastningen av ett motorfordon som åtföljs av förare blir försenad till följd av en omständighet för vilken järnvägen svarar eller om utlämningen av fordonet blir för­dröjd, och om den berättigade visar att det inträffade har medfört skada, skall järnvägen ersätta skadan intill det belopp som motsva­rar befordringsavgiften för fordonet.

§ 2. Om den berättigade häver beford­ringsavtalet på grund av att lastning inte sker i rätt tid till följd av en omständighet för vil­ken järnvägen svarar, skall befordringsavgif­ten för fordonet och de resande betalas tillba­ka till honom. Visar denne att han har lidit skada genom dröjsmålet, får han dessutom kräva ersättning intill det belopp som mot­svarar befordringsavgiften för fordonet.

§ 3. Om ett fordon går förlorat helt eller delvis, skall ersättningen till den berättigade för bevisad skada beräknas efter fordonets bruksvärde men får inte översliga 4000 be­räkningsenheter. En släpvagn med eller utan last betraktas som ett fordon.

§ 4. I fråga om föremål som har lämnats i fordonet är järnvägen ansvarig bara för sådan skada som den har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda skadeersätt­ningen skall inte överstiga 700 beräkningsen­heter.

Järnvägen är inte ansvarig för föremål som har lämnats på fordonet.

§ 5. I övrigt tillämpas bestämmelserna om ansvarigheten för inskrivet resgods också på befordran av motorfordon som åtföljs av fö­rare.


 


Chapitre III

Dispositions communes relatives ä la responsa­bilité

Artide 42

Indemnité en cas de dol ou de faute lourde

Lorsque le dommage résulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable au chemin de fer, les dispositions des artides 30, 31 et 38 ä 41 des Régles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indem-nités ä un montant détermine, ne s'appli-quent pas.


Kapitel III

Gemensamma bestämmelser om ansvarighe­ten

Artikd 42

Ersättning vid uppsåt eller grov vårdslöshet Om skadan har orsakats genom uppsåt el­ler grov vårdslöshet från järnvägens sida, till-lämpas inte de bestämmelser i nationell rätt eller i artiklarna 30, 31 och 38-41 i de enhet­liga rättsreglerna vilka begränsar ersättning­en till ett visst belopp.


 


LU 1984/85:17


64


 


En cas de faute lourde, Findemnité pour perte, avarie ou retard å la livraison des ba­gages est toutefois limitée au double des maxima prévus aux artides 38 ä 41.

Artide 43

Intéréls de 1'indemnilé

§ 1. L'ayant droit peut demander des in-téréts de Findemnité, calculés ä raison de cinq pour cent Fan, ä partir du jour de la réclamation prévue ä Farticle 49 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 2. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des artides 27 et 28, les intéréts ne coureni que du jour ou les faits qui ont servi ä la détermination de leur montant se sont pro­duits, si ce jour est postérieur ä celui de la réclamation ou de la demande en justice.

§ 3. En ce qui concerne les bagages, les intéréts ne sont dus que si Findemnité excéde 4 unités de compte par bulletin de bagages.

§ 4. En ce qui concerne les bagages, si Fayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les piéces jusiificatives nécessaires pour la liqui-dation définitive de la réclamation, les inté­réts ne courent pas entré Fexpiration du délai fixé et la remise effective des piéces.


Vid grov vårdslöshet är dock ersättningen för att resgodset har gått förlorat, skadats eller lämnats ut för sent begränsad till två gånger de maximibelopp som anges i artik­larna 38-41.

Artikd 43

Ränta på ersättning

§ 1. Den som har rätt till ersättning får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år, räknat från och med den dag då krav framställdes enligt artikel 49 eller, om krav inte framställdes i sådan ordning, från och med den dag då talan väcktes vid dom­stol.

§ 2. På ersättning enligt artiklarna 27 och 28 utgår dock ränta först från och med den dag då de omständigheter inträffade som lades till gmnd för beräkning av ersättnings­beloppet, om denna dag är senare än den dag då anspråket framställdes eller talan väcktes.

§ 3. I fråga om inskrivet resgods utgår ränta endast om ersättningsbeloppet över­stiger 4 beräkningsenheter per resgodsbevis.

§ 4. Om den som har rätt till ersättning i fråga om inskrivet resgods inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvä­gen överlämnar de handlingar som den behö­ver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från det att fristen går ut till dess att handlingarna överlämnas.


 


Artide 44

Responsabilité en cas d'accident nudéaire

Le chemin de fer est déchargé de la respon­sabilité qui lui incombe en venu des Régles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nudéaire et qu'en application des lois el réglements d'un Etai réglant la responsabilité dans le domaine de Fénergie nudéaire, Fexploitant d'une installation nu­déaire ou une autre personne qui lui est sub-stituée est responsable de ce dommage.

Artide 45

Responsabilité du chemin de fer pour ses

agents

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour Fexécution du transport.


Artikel 44

Ansvarighet vid atomolycka

Järnvägen är fri från ansvarighet enligt de enhetliga rättsreglerna, om skadan har orsa­kats av en atomolycka och innehavaren av en atomanläggning eller någon annan person i hans ställe är ansvarig för skadan enligt en stats bestämmelser om ansvarighet på atom­energins område.

Artikel 45

Järnvägens ansvarighet för sin personal

Järnvägen är ansvarig för sina anställda och för andra personer som den anlitar för att utföra befordringen.


 


LU 1984/85:17


65


 


Toutefois, si ä la demande d"un voyageur, ces agents et autres personnes rendent des services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sonl considérés comme agissant pour le compte du voyageur auquel ils rendent ces services.

Artide 46 Autres actions

Dans tous les cas oiJ les Régles uniformes s"appliquent, toute action en responsabilité, ä quelque titre que ce soit, ne peut étre exercée contre le chemin de fer que dans les condi­tions et limitations desdites Régles.

II en est de méme pour toute action exer­cée contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de Fartide 45.

Artide 47 Dispositions spéciales

§ 1. Sous réserve de Farticle 41, la res­ponsabilité du chemin de fer pour le dom­mage causé par le retard ou la suppression d'un train ou par une correspondance man­quée reste soumise aux lois et réglements de FEtat ou le fait s"est produit.

§ 2. Sous réserve de Farticle 26, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. en ce qui concerne les objets et les animaux dont la surveillance in­combe au voyageur conformément ä Farticle 15, § 5 et les objets que le voyageur a sur lui.

§ 3. Les autres artides du Titre 111 et le Titre IV ne sont pas applicables aux cas des §§ 1 et 2.


Om emellertid någon av dessa anställda el­ler andra personer på begäran av en resande utför en tjänst som det inte åligger järnvägen att utföra, anses han handla på uppdrag av den resande åt vilken tjänsten utförs.

Artikel 46

Andra grunder för anspråk

1 alla de fall dä de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot järnvägen endast under de förutsättning­ar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa rättsregler.

Vad som nu har sagts gäller också i fråga om anspråk mot anställda och andra personer som järnvägen svarar för enligt artikel 45,

Arlikd 47

Särskilda bestämmelser

§1,1 den mån inte annat följer av artikel 41. bestäms järnvägens ansvarighet för skada som uppkommer genom att tåg försenas eller ställs in eller att anslutning uteblir av lag eller annan författning i den stat där den händelse inträffade som orsakade skadan.

8 2, I den mån inte annat följer av artikel 26, svarar järnvägen för föremål och djur som del enligt artikel 15 § 5 åligger den resande att ha uppsikt över saml föremål som den resan­de bär på sig endast i de fall då skadan har orsakats av fel eller försummelse från järnvä­gens sida.

8 3, Övriga artiklar i avdelningarna III och IV är inte tillämpliga pä de fall som avses i §§ I och 2,


 


TITRE IV

EXERCICE DES DROITS

Artide 48

Constatation de perte partielle ou d'avarie

des bagages

§ 1, Lorsqu'une perte partielle ou une avarie des bagages est découverte ou présu-mée par le chemin de fer ou que Fayant droil en allégue Fexistence. le chemin de fer doit dresser sans délai et, si possible, en présence de Fayant droit, un procés-verbal constatanl, suivant la nature du dommage, Fétat des ba-


AVDELNING IV FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

Artikd 48

Fastställelse av alt inskrivet resgods har ska­dats eller delvis gått förlorat.

§ 1, Om järnvägen upptäcker eller får an­ledning anta all inskrivet resgods har skadats eller delvis gått förlorat eller om den som har rätt till godset påstår att delta är fallet, skall järnvägen genast och om möjligt i dennes när­varo upprätta en redogörelse i vilken allt efter skadans art anges resgodsels tillstånd och


5 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


66


 


gages, leur masse et, autant que possible, Fimportance du dommage, sa cause el le mo­ment oCi il s'est produit.

Une copie de ce procés-verbal doit étre remise gratuitement å Fayant droit.

§ 2. Lorsque Fayant droil n'acceple pas les constatations du procés-verbal, il peut de­mander que Fétat et la masse des bagages ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et réglements de FEtat ou la constatation a lieu.

§ 3. En cas de perte de colis, Fayant droit doit, pour faciliter les recherches du chemin de fer, donner une description aussi exacte que possible des colis perdus.


vikt samt, så långt möjligt, skadans omfatt­ning, dess orsak och tidpunkten då den inträf­fade.

En avskrift av redogörelsen skall kostnads­fritt tillställas den som har rätt till godset.

§ 2. Om den som har rätt till godset inte godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han begära att resgodsets tillstånd och vikt samt skadans orsak och storlek fastställs av en sakkunnig, som utses av parterna eller på rättslig väg. I fråga om förfarandet gäller be­stämmelserna i den stat där utredningen äger rum.

§ 3. Om ett resgodskolli har gått förlorat, skall den berättigade för alt underlätta järn­vägens efterforskningar lämna en så nog­grann beskrivning som möjligt av det förlora­de kollit.


 


Artide 49 Rédamalions

§ 1. Les rédamalions relatives å la res­ponsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs doivent étre adres-sées par écrit ä Fun des chemins de fer sui­vants:

a)    le chemin de fer responsable; si selon Farticle 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, ä Fun d"eux;

b)   le chemin de fer de départ;

c)    le chemin de fer de destination;

d) le chemin de fer du domicile ou de la
résidence habituelle du voyageur, pour au­
tant que le siége social de ce chemin de fer est
situé sur le territoire d'un Etat membre.

§ 2. Les autres rédamalions relatives au contrat de transport doivent étre adressées par écrit au chemin de fer désigné ä Farticle 51, §§2 et 3.

Lors du réglement de la réclamation, le chemin de fer peut exiger la restitution des billets ou des bulletins de bagages.

§ 3. Le droit de presenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'aclionner le chemin de fer en verlu de Far­ticle 50.

§ 4. Les billets, bulletins de bagages et autres piéces que Fayant droit juge utile de joindre ä la réclamation doivent étre pré-senlés soit en originaux. soit en copies, celles-ci döment légalisées si le chemin de fer le demande.


Arlikd 49 Ersättningsanspråk

§ 1. Anspråk med anledning av järnvä­gens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas skall framställas skriftligen hos någon av följande järnvägar:

a)    den ansvariga järnvägen eller, om enligt artikel 26 § 4 två järnvägar är ansvariga, en av dessa;

b)   avresejärnvägen;

c)    bestämmelsejärnvägen;

d) järnvägen i den resandes hemort eller
vanliga uppehållsort, i den mån järnvägen har
sitt säte inom en medlemsstat.

§ 2. Andra anspråk med anledning av ett befordringsavtal skall framställas skriftligen hos den järnväg som anges i artikel 51 §§ 2 och 3.

Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett an­språk får järnvägen fordra att biljetter eller resgodsbevis lämnas tillbaka.

§ 3. Behörighet att framställa anspråk till­kommer den som är behörig att föra talan mot järnvägen enligt artikel 50.

§ 4. Biljetter, resgodsbevis och andra handlingar som den som framställer ansprå­ket önskar foga till framställningen skall före­tes i original eller i avskrift som skall vara behörigen bestyrkt, om järnvägen begär det.


 


LU 1984/85:17


67


 


Artide 50

Personnes qui peuvent actionner le chemin

de fer

L'action judiciaire contre le chemin de fer appartient ä celui qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, å défaut, justifie de son droit d'une autre ma­niére.

Artide 51

Chemins de fer qui peuvent étre actionnés

§ 1, L'action judiciaire fondée sur la res­ponsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs ne peut étre exer­cée que contre le chemin de fer responsable, au sens de Farticle 26, § 4, En cas de co­exploitation par deux chemins de fer, le de­mandeur a le choix entré eux,

§ 2, L'action judiciaire en repetition d'une somme payée en vertu du contrat de trans­port peut étre exercée contre le chemin de fer qui a pergu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été pergue,

§ 3, Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent étre exercées contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer de destination ou contre celui sur lequel s"est produit le fait générateur de Faction,

Le chemin de fer de destination peut étre actionné, méme s'il n'a pas re?u les bagages,

§ 4, Si le demandeur a le choix entré plu­sieurs chemins de fer, son droit d'option s'éleint dés que Faction est intentée contre Fun d"eux,

§ 5, L'action judiciaire peut étre exercée contre un chemin de fer autre que ceux vises aux §§ 2 et 3, lorsqu'eIle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans Finstance relative ä une demande principale fondée sur le méme contrat de transport.

Artide 52 Compétence

§ 1, Les actions judiciaires fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs ne peuvent étre intentées que devant la juridiction com­pétente de FEtat sur le territoire duquel Fac-


Artikd 50

Behörighet att föra talan mot järnvägen

Talan mot järnvägen får föras av den som företer biljett eller resgodsbevis eller som i avsaknad av denna handling på något annat sätt styrker sin behörighet att föra talan.

Artikel 51

Järnvägar mot vilka talan får föras

§ 1, Talan om ersättning på grund av järn­vägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas får föras endast mot den järnväg som är ansvarig järnväg enligt artikel 26 § 4. Om två järnvägar driver trafik gemensamt, får käranden välja mellan dem.

§ 2. Talan om återbetalning av ett belopp som har erlagts på grund av ett befordrings­avtal får föras mot den järnväg som har tagit emot beloppet eller mot den järnväg för vars räkning beloppet har tagits emot.

§ 3. Annan talan på grund av befordrings­avtalet får föras mot avresejärnvägen, be­stämmelsejärnvägen eller den järnväg på vars sträcka den omständighet har inträffat som talan grundas på.

En sådan talan får föras mot bestämmelse­järnvägen, även om denna inte har tagit emot resgodset.

§ 4. Om käranden har rätt att välja mellan flera järnvägar, upphör hans valrätt när talan väcks mot en av dessa.

§ 5. Som genkäromål eller kvittningsin-vändning får talan föras mot någon annan järnväg än de som avses i §§ 2 och 3, om talan grundas på samma befordringsavtal som huvudyrkandet i målet.

Artikel 52

Behörig domstol

§ 1. Talan som grundas på järnvägens an­svarighet i fall då resande dödas eller skadas får föras endast vid behörig domstol i den stat på vars område den skadevållande händelsen inträffade, om inte något annat föreskrivs i en


 


LU 1984/85:17


68


 


cident survenu au voyageur s"est produit, å moins qu'il n'en soit décide autrement dans les accords entré Etats ou les actes de concession.

§ 2. Les autres actions judiciaires fondées sur les Régles uniformes ne peuvent étre in­tentées que devant la juridiction compétente de FEtat dont reléve le chemin de fer ac­tionné, ä moins qu'il n'en soit décide autre­ment dans les accords entré Etats ou les actes de concession.

Lorsqu'un chemin de fer exploite des ré-seaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un che­min de fer distinct pour Fapplication de ce paragraphe.


mellanstatlig  överenskommelse  eller  i  ett koncessionsbeslut.

§ 2. Annan talan som grundas på de enhet­liga rättsreglerna får föras endast vid behörig domstol i den stat dit den järnväg hör som talan riktas mot, om inte något annat före­skrivs i en mellanstatlig överenskommelse el­ler i ett koncessionsbeslut.

Om en järnväg trafikerar flera självständiga nät i skilda stater, betraktas varje sådant nät som en järnväg för sig vid tillämpningen av denna paragraf


 


Artide 53

Extinction de radion née de la responsabi­lité en cas de mört et de blessures de voya­geurs

§ 1, Toute action de Fayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas Faccident survenu au voyageur, dans les trois mois ä compter de la connaissance du dommage, å Fun des che­mins de fer auxquels une réclamation peut étre présentée selon Farticle 49, § 1,

Lorsque Fayant droit signale verbalement Faccident au chemin de fer, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal,

§ 2, Toutefois. Faction nest pas éteinte si:

a)    dans le délai prévu au 8 1, Fayant droit a présente une réclamation auprés de Fun des chemins de fer désignés å Farticle 49. § 1;

b)   dans le délai prévu au § 1. le chemin de fer responsable ou si, selon Farticle 26, § 4. deux chemins de fer sont responsables, Fun d'eux, a eu connaissance, par une autre voie. de Faccident survenu au voyageur;

c)    Faccident n"a pas été signale ou a été signale tardivement, ä la suite de circon­stances qui ne sont pas imputables ä Fayant droit;

d) Fayant droit prouve que Faccident a eu
pour cause une faute du chemin de fer.


Artikd 53

Förlust av rätten att framställa anspråk som grundas på ansvarigheten i fall då resande dödas eller skadas.

§ I, Rätten till sådan talan som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dö­das eller skadas går förlorad, om inte den som har rätt till ersättning inom tre månader från det han fick kännedom om skadan läm­nar meddelande om skadefallet till någon av de järnvägar hos vilka ett anspråk kan fram­ställas enligt artikel 49 § 1,

Om den som har rätt till ersättning lämnar meddelandet muntligen till järnvägen, skall denna ge honom ett intyg om det muntliga meddelandet,

§ 2, Rätten till talan går dock inte förlorad, om

a)    den som har rätt till ersättning inom den tid som anges i § 1 har framställt ett anspråk hos någon av de järnvägar som nämns i arti­kel 49 § 1:

b)   den ansvariga järnvägen eller, när två järnvägar är ansvariga enligt artikel 26 § 4, en av dessa, inom den tid som anges i § 1, på något annat sätt har fått kännedom om att den resande har skadats;

c)    meddelande om skadefallet inte har lämnats eller inte har lämnats i tid till följd av omständigheter som inte kan läggas den be­rättigade till last;

d) den berättigade visaratt skadefallet har
orsakats av fel eller försummelse från järnvä­
gens sida.


 


LU 1984/85:17


69


 


Artide 54

Extinction  de  radion  née  du  contrat  de

transport des hagages

§ 1, La reception des bagages par Fayant droit éteint toute action contre le chemin de fer, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d"avarie ou de retard ä la li­vraison,

§ 2, Toutefois, Faction n'est pas éteinte:

a)    en cas de perte partielle ou d'avarie, si
r la perte ou Favarie a été constatée avant

la reception des bagages par Fayant dröjt conformément ä Farticle 48;

2° la constatation qui aurait du étre faite conformément ä Farticle 48 n'a été omise que par la faute du chemin de fer;

b) en cas de dommage non apparent dont
Fexistence est constatée apres la reception
des bagages par Fayant droit, si celui-ci

r demande la constatation conformément å Fartide 48 immédiatement apres la décou­verte du dommage et au plus tärd dans les trois jours qui suivent la reception des ba­gages, et

2° prouve, en outre, que le dommage s'est produit entré Facceptation au transport et la livraison;

c) en cas de retard ä la livraison, si Fayant
droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir
ses droits auprés de Fun des chemins de fer
désignés ä Farticle 51, § 3;

d) si Fayant droit prouve que le dommage
a pour cause un dol ou une faute lourde impu­
table au chemin de fer.


Artikel 54

Förlust av rätten aii framställa anspråk som grundar sig på avtal om befordran av inskri­vet resgods.

§ 1, När den som har rätt till ersättning tar emot resgodset, upphör rätten att med stöd av befordringsavtalet föra talan mot järnvä­gen med anledning av att resgodset har gått förlorat delvis eller har blivit skadat eller har lämnats ut för sent,

§ 2, Talerätten upphör dock inte

a)    vid delförlust eller skada, om

U förlusten eller skadan har fastställts en­ligt artikel 48 innan den berättigade tog emot resgodset;

2) fastställelse som borde ha skett enligt artikel 48 har underlåtits enbart på gmnd av fel eller försummelse från järnvägens sida;

b) vid skada som inte kan upptäckas ut­
ifrån och som har fastställts först efter det att
den som har rätt till ersättning tog emot res­
godset, om han

1,   begär fastställelse enligt artikel 48 ge­nast efter det att skadan upptäcktes och se­nast tre dagar efter det att resgodset togs emot, och

2,   dessutom bevisar att skadan har upp­kommit under tiden från det att resgodset togs emot till befordran till dess att det läm­nades ut;

c) vid dröjsmål med utlämningen, om den
som har rätt till ersättning inom 21 dagar har
gjort sin rätt gällande hos någon av de järnvä­
gar som anges i artikel 51 § 3;

d) om den som har rätt till ersättning visar,
att skadan har orsakats genom uppsåt eller
grov vårdslöshet från järnvägens sida.


 


Artide 55 Prescription de faction

§ 1, Les actions en dommages-intéréts fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mört et de blessures de voyageurs sonl prescrites :

a)    pour le voyageur, par trois ans ä compler du lendemain de Faccident;

b)   pour les autres ayants droit, par trois ans å compter du lendemain du décés du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans ä compter du lendemain de Faccident,


Artikd 55

Preskription av anspråk

§ 1, En skadeslåndsfordran som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas är preskriberad

a)    för den resande efter tre år, räknat från dagen efter den dag då den skadevållande händelsen inträffade;

b)   för andra skadelidande efter tre år, räk­nat från dagen efter den resandes bortgång, dock senast efter fem år räknat från dagen efter den dag då olyckan inträffade.


 


LU 1984/85:17


70


 


§ 2, Les autres actions qui naissent du contrat de transport sont prescrites par un an,

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de Faction fondée :

a)    sur un dommage ayant pour cause un dol;

b)   sur un cas de fraude.

§ 3, La prescription prévue au § 2 court pour Faction :

a)    en indemnité pour perte totale : du qua-torziéme jour qui suit Fexpiration du délai prévu ä Farticle 23, § 3;

b)   en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard ä la livraison : du jour oii la livrai­son a eu lieu;

c)    en paiement ou en remboursement du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou en rectification en cas d'applica-tion irréguliére d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception: du jour du paiement ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour oö le paiement aurait du étre effectué;

d) en paiement d'un supplement de droit
réclamé par les douanes ou d'autres autorités
administratives : du jour de la demande de
ces autorités;

e) dans tous les autres cas concernant le
transport des voyageurs : du jour de Fexpira­
tion de la validité du billet.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai,

§ 4, En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément ä Farticle 49 avec les piéces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqiFau jour ou le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitué les piéces. En cas d'accepta-tion partielle de la réclamation, la prescrip­tion reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la reception de la réclamation ou de la ré­ponse et celle de la restitution des piéces sont ä la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les rédamalions ullérieures ayant le méme objet ne suspendent pas la prescrip­tion.

§ 5. L'action prescrite ne peut plus étre exercée, méme sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.


§ 2. Andra fordringar på grund av beford­ringsavtal preskriberas efter ett år.

Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som

a)    avser skada som har orsakats uppsåtli­gen;

b)   grundas på svikligt förfarande,

§ 3. Den preskriptionstid som avses i § 2 räknas i fråga om

a)    fordran på ersättning för totalförlust: från den fjortonde dagen efter utgången av den tid som anges i artikel 23 § 3;

b)   fordran på ersättning för delförlust, ska­da eller dröjsmål med utlämningen: från da­gen för utlämningen;

c)    fordran på betalning eller återbetalning av befordringsavgifter, andra kostnader eller tillägg eller fordran på gottgörelse när en ta­riff har tillämpats oriktigt eller något fel har begåtts vid beräkningen eller betalningen: från dagen för betalningen eller, om betalning inte har skett, från den dag då betalningen borde ha skett;

d) fordran på betalning av tilläggsbelopp
som tullmyndigheter eller andra förvaltnings­
myndigheter har begärt: från den dag då myn­
digheten framställde begäran;

e) fordran som i något annat avseende gäl­
ler den resandes befordran: från den dag då
biljettens giltighetstid gick ut.

I preskriptionstiden inräknas inte den dag som anges som begynnelsedag.

§ 4. Om krav mot järnvägen framställs i överensstämmelse med artikel 49 och de handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll i preskriptionstiden till den dag då järnvägen skriftligen avslår kravet och återställer hand-, lingarna. Medges kravet delvis, börjar pre­skriptionstiden åter att löpa för den del av kravet som alltjämt är tvistig. Skyldigheten att bevisa att krav eller svar därpå har tagits emot eller att handlingarna har lämnats tillba­ka åvilar den part som påstår att detta har skett.

Ett förnyat krav som avser samma sak medför inte uppehåll i preskriptionstiden.

§ 5. En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.


 


LU 1984/85:17


71


 


§ 6. Sous réserve des dispositions qui pré-cédent, la suspension et Finterruplion de la prescription sont réglées par le droit national.


§ 6. Med undantag för vad som har sagts ovan gäller nationell rätt i fråga om förläng­ning av preskriptionstiden och preskriptions­avbrott.


 


TITRE V

RAPPORTS DES CHEMINS DE FER

ENTRÉ EUX

Artide 56

Réglement des comptes enlre chemins de fer Tout chemin de fer doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé out qu'il aurait dö encaisser.


AVDELNING V

JÄRNVÄGARNAS   INBÖRDES   FÖRHÅL­LANDEN

Artikd 56

Avräkning mellan järnvägarna

Varje järnväg är skyldig att till de berörda järnvägarna betala de andelar som tillkom­mer dem av en befordringsavgift som järnvä­gen har uppburit eller borde ha uppburit.


 


Artide 57

Recours en cas de perte ou d'avarie

§ 1. Le chemin de fer qui a payé une in­demnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de bagages, en vertu des Régles uni­formes, a un droit de recours contre les che­mins de fer ayant participe au transport con­formément aux dispositions suivantes :

a)    le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable;

b)   lorsque le dommage a été causé par plu­sieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, Findemnité est répartie entré eux conformément au c);

c)    s'il ne peut étre prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, Findemnité est répartie entré tous les chemins de fer ayant participe au transport, å Fexception de ceux qui prouvent que le dom­mage n'a pas été causé sur leurs lignes; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d'application des ta­rifs.

§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de Fun de ces chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entré tous les autres chemins de fer ayant participe au transport, proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.


Artikd 57

Rätt till återkrav vid förlust eller skada

§ 1. Om en järnväg har betalat ersättning enligt de enhetliga rättsreglerna för att inskri­vet resgods har gått förlorat helt eller delvis eller har skadats, har järnvägen gentemot de järnvägar som har deltagit i befordringen rätt till återkrav enligt följande bestämmelser.

a)    Den järnväg som har orsakat skadan är ensam ansvarig för den.

b)   Om skadan har orsakats av fiera järnvä­gar, svarar var och en av dem för den del av skadan som den järnvägen har orsakat. Om en sådan uppdelning inte kan göras, fördelas ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna enligt c).

c)    Om det inte kan visas att skadan har orsakats av en eller flera järnvägar, fördelas ersättningsskyldigheten mellan allajärnvägar som har deltagit i befordringen med undantag av dem som visar att skadan inte har orsakats på deras linjer. Fördelningen sker i förhållan­de till antalet tariffkilometer.

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obe­stånd, skall vad den järnvägen inte betalar av sin andel fördelas mellan de övriga järnvägar som har deltagit i befordringen i förhållande till antalet tariffkilometer.


 


LU 1984/85:17


72


 


Artide 58

Recours en cas de retard å la livraison

L'article 57 est applicable en cas d'indem-nité payée pour retard å la livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, Findemnité est répartie entré ces chemins de fer proportionnellement ä la durée du retard sur leurs lignes respeciives.


Artikel 58

Rått till återkrav vid dröjsmål med utläm­ningen

Artikel 57 är tillämplig i fråga om ersättning som har betalats för dröjsmål med utlämning­en. Om dröjsmålet har orsakats av flera järn­vägar, skall ersättningsskyldigheten fördelas mellan dessa järnvägar i förhållande till läng­den av den försening som för varje järnväg har uppkommit på dess sträcka.


 


Artide 59 Procédure de recours

§ 1, Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exergant Fun des recours prévus aux artides 57 el 58 ne peut étre con-lesté par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé. lorsque Findenmité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, dunicnl assigné. a élé mis å méme d'inlervenir au procés. Le juge saisi de Fac­tion principale fixe les délais impanis pour la signification de Fassignation et [lour Finter-vention,

§ 2. Le chemin de fer qui exerce son re­cours doit former sa demande dans une seule el méme inslance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n"a pas transigé. sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés,

§ 3, Le juge doil slaiuer par un seul et méme jugement sur tous les recours dont il est saisi,

§ 4, Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur,

§ 5, Des recours ne peuvent pas étre intro­duits dans Finstance relative ä la demande en indemnité exercée par Fayant droit au con­trat de transport.


Artikd 59

Förfarandet i mål om återkrav

§ 1, En järnväg, mot vilken återkrav riktas enligt artikel 57 eller 58, får inte bestrida det befogade i en betalning som den återkravssö-kande järnvägen har gjort, om ersättnings­beloppet har fastställts av domstol och den järnväg mot vilken återkravet riktas har blivit behörigen underrättad om stämningsansök­ningen och beretts tillfälle att inträda som intervenient i målet. Domstolen i huvudmålet fastställer de frister inom vilka underrättelsen och ansökan om intervention skall göras.

§ 2. Den järnväg som utövar sin rätt till återkrav skall stämma in samtliga järnvägar med vilka den inte har gjort upp i godo i en och samma rättegång. I annat fall förlorar den rätten till återkrav mot de järnvägar som inte har stämts in.

§ 3. Domstolen skall meddela en enda dom i fråga om alla återkrav som den hand­lägger.

§ 4. De instämda järnvägarna har inte rätt till ytterligare återkrav.

§ 5. Återkrav får inte handläggas gemen­samt med skadeståndskrav som väckts på grund av befordringsavtalet.


 


Artide 60

Compétence pour les recours

§ 1. La juridiction du siége du chemin de fer contre lequel le recours s"exerce est ex­dusivement compétente pour toutes les ac­tions en recours.

§ 2. Lorsque Faction doit étre intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir, entré les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il porte sa demande.


Artikel 60

Behörig domstol i mål om återkrav

§ 1, Behörig domstol i mål om återkrav är rätten i den ort där den järnväg mot vilken talan förs har sitt säte,

§ 2, Om käromålet avser flera järnvägar, har kärandejärnvägen rätt alt välja mellan de domstolar som är behöriga enligt § 1,


 


LU 1984/85:17


73


 


Artide 61

Accords au sujet des recours

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réci-proques de ce Titre, ä Fexception de celle de Farticle 59, § 5,


Artikd 61

Överenskommelser i fråga om återkrav

Järnvägarna får komma överens om avvi­kelser från bestämmelserna i denna avdelning om inbördes återkrav med undantag av be­stämmelsen i artikel 59 § 5,


 


TITRE VI

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Artide 62 Dérogations

Les dispositions des Régles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés ä prendre, dans le trafic enlre eux, en application de certains trailés tels que les Trailés relaiifs å la Communauté européenne du charbon et de Fader et å la Communauté économique européenne.


AVDELNING VI UNDANTAGSBESTÄMMELSER

Artikel 62 Avvikelser

Vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreg­lerna gäller inte i den mån det strider mot de bestämmelser som vissa siater meddelar för trafiken mellan sig vid tillämpningen av sär­skilda fördrag, såsom fördragen om den Eu­ropeiska kol- och stålgemenskapen och den Europeiska ekonomiska gemenskapen.


 


LU 1984/85:17


74


(Översättning)


APPENDICE B

Ä LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS IN­TERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980

RÉGLES UNIFORMES CONCERNANT    LE    CONTRAT    DE TRANSPORT INTERNATIONAL FER­ROVIAIRE     DES     MARCHANDISES (CIM)


BIHANG B

TILL FÖRDRAGET DEN 9 MAJ 1980 OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)

ENHETLIGA RÄTTSREGLER

FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL

JÄRNVÄGSBEFORDRAN    AV   GODS

(CIM)


 


TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Artide premier Champ d'application

§ I, Sous réserve des exceptions prévues ä Farticle 2, les Régles uniformes s'appliquent å tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empmntant les terri­toires d"au moins deux Etats et comprenant exdusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux artides 3 et 10 de la Convention,

§2, Dans les Régles uniformes, le ter­me «gare » couvre : les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour Fexécution du contrat de transport.


AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I

Tillämpningsområde

§ 1, Med förbehåll för de undantag som anges i artikel 2 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på alla godssändningar som läm­nas till befordran med en genomgående frakt­sedel som har utfärdats för en sträcka som berör minst två staters områden och som ute­slutande omfattar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget,

§2, 1 de enhetliga rättsreglerna innefattar uttrycket "station" järnvägsstationer, sjö­fartslinjers hamnar och alla andra inrättning­ar som trafikföretagen har öppnat för allmän­heten i syfte att fullgöra befordringsavtal.


 


Artide 2

E.xceptions du champ d'application

§ 1. Les envois dont la gare expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le terri­toire d'un méme Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Régles uniformes:


Artikd 2

Undantag från tillämpningsområdet

§1. När avsändnings- och bestämmelse­stationerna för en sändning ligger på en och samma stats område och en annan stats om­råde berörs endast av genomfart, är de enhet­liga rättsreglerna inte tillämpliga på beford­ringen


 


LU 1984/85:17


75


 


a)    si les lignes par lesquelles s"effectue le transit sont exdusivement exploitées par un chemin de fer de FEtat de départ ou

b)   si les Etats ou les chemins de fer inté­ressés sont convenus de ne pas considérer ces envois comme internationaux,

§2, Les envois entré gares de deux Etats limitrophes et les envois entré gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troi­siéme Etat, si les lignes par lesquelles s"effec-tue le transport sont exdusivement exploi­tées par un chemin de fer de Fun de ces trois Etats. sont soumis au régime du trafic inté­rieur applicable ä ce chemin de fer, lorsque Fexpéditeur. en utilisant la lettre de voiture correspondante, le revendique et que les lois et réglements d'aucun des Etats intéressés ne s'y opposent.


a)    om genomfartslinjen trafikeras uteslu­tande av en järnväg med säte i avsändnings-slaten, eller

b)   om de berörda staterna eller järnvä­garna har enats om att inte betrakta beford­ringen som internationell.

§ 2. När en befordran sker mellan stationer i två grannstater eller mellan stationer i två stater i genomfart över en tredje stats områ­de, och de linjer på vilka befordringen utförs uteslutande trafikeras av en järnväg med säte i någon av dessa tre stater, tillämpas de före­skrifter som gäller för denna järnvägs inrikes trafik, om avsändaren begär det och an­vänder motsvarande fraktsedel samt hinder mot detta inte möter på grund av lag eller annan författning i någon av de berörda sta­terna.


 


Artide 3

Obligation de transporter

§ I, Le chemin de fer est tenu d"effectuer, aux conditions des Rgles uniformes, tout transport de marchandises par wagons com-plets, pourvu que:

a)    Fexpéditeur se conforme aux Régles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs;

b)   le transport soit possible avec le person­nel et les moyens de transport normaux per-mettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;

c)    le transport ne soit pas empéché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier,

§ 2, Le chemin de fer n'est tenu d"accepter les marchandises dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent Femploi de moyens spéciaux que si les gares concernées disposent de ces moyens,

§ 3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter que les marchandises dont le transport peut étre effectué sans délai; les prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice déterminent les cas oii les marchandises ne remplissant pas cette condition doivent étre prises provisoire-ment en dépöt.

§4. Lorsque Fautorité compétente a dé­cide que:


Artikel 3 Befordringsskyldighet

8 1. Järnvägen är skyldig att befordra så­dant gods som lämnas in som vagnslastgods i enlighet med de enhetliga rättsreglerna, un­der förutsättning att

a)    avsändaren rättar sig efter de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och tarifferna;

b)   befordringen kan genomföras med den personal och de normala transportmedel som svarar mot trafikens vanliga behov;

c)    befordringen inte hindras till följd av förhållanden som järnvägen inte kan undgå och som det inte ankommer på den att avhjäl­pa,

 

2,   Järnvägen är inte skyldig att ta emot gods, vars lastning, omlastning eller lossning kräver att särskild utrustning används, om de berörda stationerna saknar sådan utrustning,

3,   Järnvägen är endast skyldig att ta emot gods som kan befordras utan dröjsmål. De föreskrifter som gäller för avsändarstationen avgör i vilka fall gods som inte uppfyller detta villkor skall tas emot för tillfällig förvaring.

§4, Om en behörig myndighet har före­skrivit att


 


LU 1984/85:17


76


 


a)    le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie,

b)   certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition,

ces mesures doivent étre portées sans délai å la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication,

§5, Les chemins de fer pejvent, d'un commun accord, concentrer le transport de marchandises, dans certains relations, sur des points frontiéres et sur des pays de transit déterminés,

Ces mesures sont communiquées å FOffice central, Elles sont consignées par les che­mins de fer sur des listes spéciales. publiées dans la forme prévue pour les tarifs interna­tionaux et entrent en vigueur un mois apres la date de la communication ä FOffice central.

§6. Toute infraction commise par le che­min de fer ä cet artide peut donner lieu å une action en reparation du dommage causé.


a)    trafiken varaktigt eller tillfälligt skall in­ställas eller inskränkas,

b)   vissa sändningar inte får befordras eller får befordras endast på vissa villkor,

skall allmänheten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall un­derrättajärnvägarna i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.

8 5. Järnvägarna får sinsemellan komma överens om att i vissa förbindelser koncen­trera godsbefordringen till bestämda gräns-övergångspunkter och genomfartsländer.

Sådana åtgärder skall meddelas till central­byrån. De skall av järnvägarna tas upp i sär­skilda listor, offentliggöras på samma sätt som de internationella tarifferna och träda i kraft en månad efter den dag då centralbyrån underrättades.

§6. Om en järnväg åsidosätter någon be­stämmelse i denna artikel, kan järnvägen för­pliktas ersätta den skada som uppkommer härigenom.


 


Artide 4

Objets exclus du transport Sont exclus du transport:

a)    les objets dont le transport est interdit, ne föt-ce que sur Fun des territoires ä par­courir;

b)   les objets dont le transport est réserve ä Fadministration des postes. ne föt-ce que sur Fun des territoires ä parcourir;

c)    les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement. ne se préte-raient pas au transport demande. en raison des installations ou du materiel, ne föt-ce que de Fun des chemins de fer ä emprunter:

d) les matiéres et objets exclus du trans­
port en vertu du Réglement concernant le
transport international ferroviaire des mar­
chandises dangereuses (RID). Annexe I aux
Régles uniformes, sous réserve des déroga­
tions prévues å Farticle 5. § 2.


Arlikd 4

Föremål som inte befordras Befordran sker inte av:

a)    föremål vars befordran är förbjuden, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum:

b)   föremål vars befordran är förbehållen postverket, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka beford­ringen skulle ha ägt rum:

c)    föremål som på grund av omfång, vikt eller beskaffenhet inte lämpar sig för den be­gärda befordringen med hänsyn till järnvägar­nas anläggningar eller utrustning, även om detta är fallet endast i fråga om en av de järnvägar som skulle ha utfört befordringen;

d) ämnen och föremål som enligt regle­
mentet om internationell järnvägsbefordran
av fariigt gods (RID), bilaga I till de enhetliga
rättsreglerna, inte får befordras, dock inte om
annat följer av artikel 5 § 2.


 


LU 1984/85:17


77


 


Artide 5

Objets admis au transport sous condition

§ 1, Sont admis au transport sous condi­tion :

a)    les matiéres et objets admis au transport aux conditions du RID ou des accords et des clauses tarifaires prévus au § 2;

b)   les transport funéraires, les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, les animaux vivants, les envois dont le transport présente des difficultés particu­liéres en raison de leurs dimensions, de leur masse ou de leur conditionnement; aux con­ditions des dispositions complémentaires; celles-ci peuvent déroger aux Régles uni­formes,

Les animaux vivants doivent étre accom­pagnés d'un convoyeur fourni par Fexpédi­teur. Un convoyeur n'est toutefois pas exigé lorsque cela est prévu dans les tarifs interna­tionaux ou lorsque les chemins de fer partici­pant au transport y ont renoncé ä la demande de Fexpéditeur; dans ce cas, sauf convention contraire, le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité pour toute perte ou avarie qui résulte d'un risque que Fescorte avait pour but d'éviter.

§ 2. Deux ou plusieurs Etats, par des ac­cords, ou deux ou plusieurs chemins de fer. par des clauses tarifaires, peuvent convenir des conditions auxquelles doivent satisfaire certaines matiéres ou certains objets exclus de transport par le RID, pour étre néanmoins admis,

Les Etats ou les chemins de fer peuvent, dans les mémes formes, rendre moins rigo-reuses les conditions d"admission prévues par le RID,

Ces accords et clauses tarifaires doivent étre publiés et communiqués å FOffice cen­tral, qui les notifie aux Etats,


Artikel 5

Föremål som tas emot till befordran på vissa

villkor

8 1, Befordran sker på vissa villkor i föl­jande fall:

a)    ämnen och föremål tas emot till beford­ran på de villkor som föreskrivs i RID eller i sådana överenskommelser eller tariffbestäm­melser som avses i § 2;

b)   lik. järnvägsfordon som rullar på egna hjul. levande djur och föremål vars befordran är förenad med särskilda svårigheter på grund av föremålets omfång, vikt eller be­skaffenhet tas emot till befordran på de vill­kor som anges i tilläggsbestämmelserna; så­dana villkor får avvika från de enhetliga rätts­reglerna.

Levande djur skall åtföljas av en skötare som avsändaren ställer till förfogande. Någon skötare behövs dock inte, när det medges i de internationella tarifferna eller när de järnvä­gar som deltar i befordringen har avstått från kravet på skötare på avsändarens begäran. I ett sådant fall är järnvägen, om inte annat har avtalats, fri från ansvarighet för förlust eller skada som uppkommer till följd av den fara som skulle avvärjas genom att en skötare följ­de med.

§ 2. Två eller flera stater kan genom avtal och två eller flera järnvägar kan genom tariff­bestämmelser komma överens om vilka vill­kor som vissa ämnen eller föremål måste uppfylla för att de skall tas emot till beford­ran, trots att de enligt RID är uteslutna från befordran.

Staterna eller järnvägarna kan på samma sätt föreskriva lindrigare villkor för alt gods skall tas emot till befordran än de som anges i RID.

Dessa avtal och tariffbestämmelser skall offentliggöras och meddelas till centralbyrån, som skall underrätta staterna om dem.


 


Artide 6

Tarifs. Accords particuliers

§ 1. Le prix de transport el les frais acces­soires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigeur el döment publiés dans


Artikel 6

Tariffer. Särskilda överenskommelser

8 1. Frakten och tilläggsavgifterna skall beräknas enligt de tariffer som gäller och är vederbörligen offentliggjorda i varje stal vid


 


LU 1984/85:17


78


 


chaque Etat, valables au moment de la con-clusion du contrat de transport, méme si le prix de iransport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.

§ 2. Les tarifs doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les elements nécassaires au cal­cul du prix de transport et des frais acces­soires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions de tarifs ne peuvent déroger aux Régles uniformes que si celles-ci le pré­voient expressément.

§ 3. Les tarifs doivent étre appliqués å tous aux mémes conditions.

§ 4. Les chemins de fer peuvent condure des accords particuliers comportant des ré­ductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure oij des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

Des réductions des prix ou d',äutres avan­tages peuvent étre accordés pour le service du chemin de fer, pour la service des admini­strations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance.

La publication des mesures prises en verlu du premier et du deuxiéme alinéa n'est pas obligatoire,

§ 5, Les tarifs internationaux peuvent, étre dédarés obligatoirement applicables en trafic international, ä Fexdusion des tarifs inté-rieurs,

L'application d'un tarif international peut étre subordonnée ä sa revendication expresse dans la lettre de voiture,

§ 6, Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés comme döment publiés au moment ou le chemin de fer en met tous les détails ä la disposition des usagers.

La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participient å ces tarifs comme réseau de départ ou de destination,

§ 7, Les majorations de prix des tarifs in­ternationaux et autres dispositions qui au­raient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus töt quinze jours apres leur publication, suaf dans les cas suivants:


den tidpunkt då befordringsavtalet slöts, även om frakten beräknas särskilt för olika delsträckor.

§ 2, I tarifferna skall tas upp alla de sär­skilda villkor som skall tillämpas på beford­ringen och särskilt de uppgifter som behövs för beräkning av frakten och tilläggsavgifter samt, i förekommande fall, villkoren för om­räkning till annan valuta.

Villkoren i tarifferna får avvika från de en­hetliga rättsreglerna endast när dessa ut­ tryckligen medger det,

§ 3, Tarifferna skall tillämpas gentemot alla på samma villkor,

§ 4, Järnvägarna får träffa särskilda över­enskommelser som medför fraktnedsättning-ar eller andra förmåner, i den mån jämförbara kategorier av transportkunder erbjuds likvär­diga villkor,

Fraklnedsättningar och andra förmåner får medges för järnvägsförvaltningen och den of­fentliga förvaltningen samt för välgörande än­damål.

Åtgärder som har vidtagits med stöd av första eller andra stycket behöver inte offent­liggöras,

8 5, De internationella tarifferna kan för­klaras vara obligatoriskt tillämpliga i interna­tionell trafik så att de nationella tarifferna inte får tillämpas.

Tillämpningen av en internationell tariff kan göras beroende av att det i fraktsedeln uttryckligen begärs att den skall tillämpas,

§ 6, Tarifferna och ändringar i dem anses vara vederbörligen offentliggjorda sä snart järnvägen har gjort dem tillgängliga i sin hel­het för transportkunderna.

En internationell tariff behöver offentlig­göras endast i de stater vilkas järnvägar del­tar i tariffen som avgångs- eller bestämmelse­järnväg,

8 7, Frakthöjningar och andra ändringar som innebär en skärpning av befordringsvill-koren i tariffen träder i kraft tidigast femton dagar efter det att de har offentliggjorts, utom i följande fall:


 


LU 1984/85:17


79


 


a)    si un tarif international prévoit Fexten-sion d'un tarif intérieur au parcours total, les délais de publication de ce tarif intérieur sont applicables;

b)   si les majorations des prix d'un tarif international sont consécutives ä un reléve-ment general des prix des tarifs intérieurs d'un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication, ä condition que Fadaptation des prix du tarif international qu'entraine ce rdévement ait été annoncée au moins quinze jours å Fa-vance; cette annonce ne peut toutefois pas étre antériure ä la date de la publication du rdévement des prix des tarifs intérieurs en cause;

c)    si les prix de transport et frais acces­soires prévus dans les tarifs internationaux doivent étre modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs mani­festes doivent étre rectifiées, ces modifica­tions et rectifications entrent en vigueur le lendemain de leur publication,

§ 8, Dans les Etats ou il n'existe pas d'obl-igation de publier certains tarifs, ni de les appliquer ä tous les usagers aux mémes con­ditions. les dispositions de cet artide ne font pas régle dans la mesure ou elles comportent une telle obligation.

§ 9. Le chemin de fer ne peut percevoir, en sus du prix de transport et des frais acces­soires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par lui. Ces dépenses doivent étre döment constatées et décomptées å part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont été fournies par des piéces jointes å la lettre de voiture et si le paiement des dépenses correspondantes incombe ä Fexpéditeur, ces piéces ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises ä Fexpéditeur avec le compte de frais mentionné ä Farticle 15, § 7.


a)   om en internationell tariff förutsätter att en nationell tariff skall gälla för hela beford-ringssträckan, skall den nationella tariffens frister för offentliggörande tillämpas;

b)   om fraklhöjningar i en internationell ta­riff följer av en allmän höjning av priserna i en deltagande järnvägs nationella tariffer, träder de i kraft dagen efter den dag då de har offenliggjorts, förutsatt att den anpassning av priserna i den internationella tariffen som den nationella höjningen föranleder har tillkänna­getts minst femton dagar i förväg; tillkännagi­vandet får dock inte ske tidigare än den dag då frakthöjningarna i den ifrågavarande na­tionella tariffen offentliggjordes;

c)   om frakterna eller tilläggsavgifterna i de internationella tarifferna skall ändras till följd av ändrade växelkurser eller rättas på grund av ett uppenbart fel i tariffen, träder ändring­en eller rättelsen i kraft dagen efter dén dag då den har offentliggjorts.

§ 8. 1 de stater där det inte föreligger skyl­dighet att offentliggöra vissa tariffer och inte heller skyldighet att tillämpa dem gentemot alla transportkunder på samma villkor gäller bestämmelserna i denna artikel inte i den mån de medför en sådan skyldighet.

§ 9. Järnvägen får inte utöver den frakt och de tilläggsavgifter som anges i tarifferna ta ut någon annan ersättning än för sina ut­lägg. Utläggen skall behörigen styrkas och föras upp särskilt på fraktsedeln med alla ve­rifikationer som behövs. När dessa verifika­tioner har fogats till fraktsedeln och det ålig­ger avsändaren att betala utläggen, skall veri­fikationerna inte lämnas ut med fraktsedeln till mottagaren utan återställas till avsändaren med den kostnadsavräkning som avses i arti­kel 15 8 7.


 


Artide 7

Unité de compte. Cours de conversion ou

d'acceptation des monnaies

8 1. L'unité de compte prévue par les Ré­gles unifonnes est le Di-oit de tirage special tel que défini par le Fonds Monétaire Interna­tional.


Artikel 7

Beräkningsenhet.   Valutakurser vid omräk­ning eller växling

§ 1. Med beräkningsenheter avses i de en­hetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valuta­fonden.


 


LU 1984/85:17


80


 


La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d"un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évalution appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres operations et transactions.

8 2. La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la fagon déterminée par cet Etat,

Ce calcul doit exprimer en monnaie natio­nale une valeur reelle aussi proche que possi­ble de celle qui résulterait de Fapplication du 8 1,

§ 3, Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, Funité de compte prévue par les Régles uni­formes est considérée comme étant égale å trois francs or.

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'orau titre de 0,900,

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur reelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de Fapplication du 8 I,

8 4, Les Etats, dans les trois mois qui sui­vent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur momiaie nationale par rapport ä Funi­té de compte, communiquent å FOffice cen­tral leur méthode de calcul conformément au 8 2 ou les resultats de la conversion confor­mément au § 3.

L"Office central notifie ces informations aux Etats.

8 5, Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

a)   il effectué la conversion de sommes ex­primées en unités monétaires étrangéres, payables en monnaie du pays (cours de con­version);

b)  il accepte en paiement des monnaies étrangéres (cours d"acceptation).


Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafon­den, bestämmas enligt den beräkningsmetod som valutafonden tillämpar för sin verksam­het och sina transaktioner.

8 2, Värdet av en stats nationella mynt ut­tryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som be­stäms av den staten.

Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt över­ensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av 8 1,

§ 3. För en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att § 1 eller § 2 tillämpas, anses den beräkningsenhet som anges i de enhetliga rättsreglerna motsvara tre guldfrancs.

En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet.

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av 8 I.

8 4. Inom tre månader från det att fördra­get har trätt i kraft och varje gång som beräk­ningsmetoden ändras eller värdet av en stats mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, skall den berörda staten underrätta central­byrån om den beräkningsmetod enligt 8 2 som staten tillämpar resp. resultatet av om­räkningen enligt 8 3.

Centralbyrån skall delge staterna dessa upplysningar.

8 5. Järnvägen skall offentliggöra de kurser till vilka:

a)   den omräknar belopp som är uttryckta i utländskt mynt, när de skall betalas i landets mynt (omräkningskurs);

b)  den tar emot betalning i utländskt mynt (mottagningskurs).


 


LU 1984/85:17


81


 


Artide 8

Dispositions spéciales å certains transports

§ 1. Pour le transport des wagons de parti­culiers, des dispositions spéciales sont pré­vues par le Réglement concernant le trans­port international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II aux Régles uni­formes.

8 2. Pour le transport des conteneurs. des dispositions spéciales sont prévues par le Réglement concernant le transport interna­tional ferroviaire des conteneurs (RICo), An­nexe 111 aux Régles uniformes.

§ 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent, par des clauses tari­faires, convenir de dispositions spéciales conformes au Réglement concernant le trans­port international ferroviaire des colis ex­press (RIEx). Annexe IV aux Régles uni­formes.

8 4, Deux ou plusieurs Etats, par des ac­cords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des dispositions complémentaires ou des clauses tarifaires, peuvent convenir de condi­tions dérogeant aux Régles uniformes pour les transport concernant:

a)   les envois avec document de transport négociable.

b)  les envois ä ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture,

c)   les envois de journaux.

d) les envois destinés aux foires ou exposi­
tions,

e) les envois d'agrés de chargement et de
moyens de protection contre la chaleur et le
froid pour les marchandises transportées,

O les envois effectués, sur tout ou partie du parcours, sous le couvert de lettres de voi­ture ne servant pas de document de taxation et de facturation.

g) les envois effectués sous le couvert d'un instrument servant ä la transmission automa-tique des données.


Artikels

Särskilda bestämmelserJör vissa befordring­ar

§ 1, Särskilda bestämmelser om befordran av privatvagnar finns i reglementet om inter­nationell järnvägsbefordran för privatvagnar (RIP). bilaga 11 till de enhetliga rättsreglerna.

8 2, Särskilda bestämmelser om befordran av containrar finns i reglementet om interna­tionell järnvägsbefordran av containrar (RICo). bilaga 111 till de enhetliga rättsreg­ierna.

8 3. Järnvägarna kan komma överens om särskilda bestämmelser om befordran av ex­pressgods genom tariffbestämmelser i enlig­het med reglementet om internationell järn­vägsbefordran av expressgods (RIEx). bilaga IV till de enhetliga rättsreglerna,

8 4, Tvä eller flera stater kan i avtal och två eller flera järnvägar kan genom tilläggs­bestämmelser eller larifllDestämmelser kom­ma överens om villkor som avviker från de enhetliga rättsreglerna för befordran av

a)  försändelser med transporthandlingar som får överlåtas,

b) försändelser som får lämnas ut endast mot att fraktsedelsdubbletten lämnas tillba­ka.

c)  tidningsförsändelser.

d)      försändelser som är avsedda för mässor
eller utställningar.

e)      försändelser med lastningsanordningar
och anordningar för att skydda det transpor­
terade godset mot värme eller kyla.

f) försändelser som för hela eller en del av
befordringssträckan befordras med en frakt­
sedel som inte utgör underlag för fraktbe­
räkning och debitering,

g)      försändelser med en transporthandling
som utnyttjas för automatisk dataöverföring.


6 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


82


 


Artide 9

Dispositions complémeulaires

8 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour Fexécu­tion des Régles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Régles uniformes que,si celles-ci le prévoient expressément,

8 2, Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et réglements de chaque Etat, Les dispositions complémen­taires et leur mise en vigueur sont communi­quées ä FOffice central.


Artikd 9 liUäggsheslämmdser

8 1, Två eller flera stater eller två eller fle­rajärnvägar får utfärda tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreg­lerna. En tilläggsbestämmelse får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast om det är uttryckligen medgivet i dessa,

8 2, Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft och offentliggörs i den ordning som före­skrivs i lag eller annan författning i varje stat. Centralbyrån skall underrättas om tilläggsbe­stämmelsernas innehåll och ikraftträdande.


 


Artide 10 Droil national

8 I, A défaut de stipulations dans les Ré­gles uniformes. les dispositions complémen­taires et les tarifs internationaux. le droit na­tional est applicable.

8 2, On entend par droit national le droit de FEtat ou Fayant droit fait valoir ses droits. y compris les régles relalives aux conflits de lois.


Artikd 10 Nationell rätl

8 1, Om bestämmelser.saknas i de enhet­liga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna, är nationell rätt tillämplig.

8 2. Med nationell rätt förstås rättsord­ningen - däri inbegripet dess lagvalsregler -i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande.


 


TITRE II

CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CON­TRAT DE TRANSPORT

Arlide II

Condtision du contrat de transport

8 1. Le contrat de transport est conclu dés que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture, L'acceptation est constatée par Fapposition sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur chaque feuille complémen-taire. du timbre de la gare expéditrice ou de Findication de la machine comptable, portant la date de Facceptation,

§ 2. Le traitement conforme au 8 1 doit avoir lieu immédiatement apres la remise au transport de la totalité de la marchandise fai­sant Fobjet de la lettre de voiture et, dans la mesure ou les prescriptions en vigueur å la gare expéditrice le prévoient, le paiement des frais que Fexpéditeur prend ä sa charge ou le


AVDELNING II

INGÅENDE OCH FULLGÖRANDE AV BE­FORDRINGSAVTALET

Artikel 11 Befordringsavtalets tillkomst

8 1. Ett befordringsavtal är slutet så snart avsändningsjärnvägen har tagit emot godset jämte fraktsedeln till befordran. Mottagandet erkänns genom att fraktsedeln och, i före­kommande fall. varje tilläggsblad förses med avsändningsstationens stämpel eller maski­nell kvittering med uppgift om dagen för mot­tagandet.

8 2. Erkännandet enligt § 1 skall ske ome­delbart efter det att allt gods som fraktsedeln avser har lämnats till befordran och, i den mån det föreskrivs i de bestämmelser som gäller för avsändningsstationen, avsändaren har betalat de belopp som belöper på honom eller har deponerat ett garantibelopp enligt


 


LU 1984/85:17


83


 


dépöt d'une garantie conformément ä Farti­cle 15,§7. Ledit traitement doit avoir lieu en présence de Fexpéditeur si celui-ci le de­mande.

8 3. Apres Fapposition du timbre ou de Findication de la machine comptable, la lettre de voiture fait preuve de la condusion et du contenu du contract de transport.

§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les mar­chandises dont le chargement incombe ä Fex­péditeur en vertu des tarifs ou des conven­tions entré celui-ci et le chemin de fer, lors­que de telles conventions sont autorisées ä la gare expéditrice, les inscriptions portées sur la lettre de voiture relative ä la masse de la marchandise ou au nombre des colis ne font preuve contre le chemin de fer.que si ce der­nier a vérifié cette masse ou ce nombre et Fa constaté sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces inscriptions peuvent étre prou-vées par d'autres moyens.

S'il est evident qu'aucun manque effectif ne correspond ä la différence de masse ou de nombre des colis par rapport aux inscriptions portées sur la lettre de voiture, celles-ci ne font pas preuve contre le chemin de fer. II en est notamment ainsi lorsque le wagon est re­mis au destinataire avec des sceaux d"origine intacts.

§ 5. Le chemin de fer doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture, par Fapposi­tion du timbre å date ou de Findication de la machine comptable, la reception de la mar­chandise et la date de Facceptation au trans­port, avant de restituer ce duplicata ä Fexpé­diteur.

Ce duplicata n"a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant la marchandise, ni d'un connaissement.


artikel 15 8 7. Erkännandet skall ske i närva­ro av avsändaren, om han begär det.

§ 3. När fraktsedeln har försetts med stäm­pel eller maskinell kvittering, utgör den bevis om att befordringsavtalet är slutet och om dess innehåll.

8 4. I fråga om gods, som det åligger av­sändaren att lasta enligt tarifferna eller en överenskommelse mellan honom och järnvä­gen som är tillåten på avsändningsstationen, utgör dock de uppgifter om godsets vikt eller antalet kollin som har antecknats i fraktse­deln bevis mot järnvägen endast om denna har kontrollerat vikten eller antalet kollin och detta har antecknats på fraktsedeln. I före­kommande fall kan uppgifterna styrkas på något annat sätt.

Om det är uppenbart att den skillnad som. föreligger mellan den faktiska vikten eller det faktiska antalet kollin och de uppgifter som har antecknats i fraktsedeln inte motsvaras av någon verklig skillnad, utgör dessa anteck­ningar inte något bevis mot järnvägen. Fram­för allt är detta fallet när vagnen lämnas ut till mottagaren med obrutna ursprungsplombe-ringar,

§ 5, Innan fraktsedelsdubbletten lämnas tillbaka till avsändaren, är järnvägen skyldig att genom datumstämpel eller maskinell kvittering på fraktsedelsdubbleiten intyga att godset har tagits emot och dagen då det togs emot till befordran.

Denna dubblett är inte likvärdig vare sig med den fraktsedel som följer med godset eller med konossement.


 


Artide 12 Lettre de voiture

§ 1, L'expéditeur doit presenter une lettre de voiture döment remplie,

Une lettre de voiture doit étre établie pour chaque envoi, Une méme lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon, Les dispositions complémentaires peuvent déroger å ces régles.


Artikd 12 Fraktsedeln

§ I, Avsändaren skall lämna en fraktsedel som är rätt ifylld.

En fraktsedel skall upprättas för varje sändning, Samma fraktsedel kan avse endast en enda vagnslast, 1 tilläggsbestämmelserna får göras avvikelser från dessa regler.


 


LU 1984/85:17


84


 


§ 2, Les chemins de fer fixent, pour la pe-tite vitesse et pour la grande vitesse, le mo-déle uniforme de lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour Fexpéditeur,

Le choix de la lettre de voiture par Fexpé­diteur indique si la marchandise est å trans­porter en petite ou en grande vitesse. La de­mande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur une autre partie n'est pas admise, sauf accord entré tous les chemins de fer intéressés.

Pour certains trafics, notamment entré pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire, dans les tarifs, Femploi d'une lettre de voiture de modéle simplifié.

8 3. La lettre de voiture doit étre imprimée dans deux ou éventuellement trois langues, dont Fune au moins doit étre choisie parmi les langues de travail de FOrganisation.

Les tarifs internationaux peuvent déter­miner la langue dans laquelle doivent étre rédigées les inscriptions portées sur la lettre de voiture par Fexpéditeur. A défaut, elles doivent Fétre dans une des langues officielles de FEtat de départ et une traduction dans une des langues de travail de FOrganisation doit étre jointe, ä moins que les inscriptions ne soient rédigées dans une de ces langues.

Les inscriptions portées sur la lettre de voiture par Fexpéditeur doivent étre rédigées en caractéres latins, sauf dérogations prévues par les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux.


§ 2. Järnvägarna skall fastställa fraktse­delsblanketter för fraktgods och för ilgods. De skall omfatta en dubblett för avsändaren.

Genom avsändarens val av fraktsedel anges om godset skall befordras som frakt­gods eller som ilgods. En begäran om ilgods-befordran på en del av befordringssträckan och om fraktgodsbefordran på en annan del av sträckan är inte tillåten, om inte samtliga berörda järnvägar har medgett det.

För viss trafik, särskilt mellan grannländer, får järnvägarna i tarifferna föreskriva att en förenklad fraktsedel skall användas.

§ 3. Fraktsedeln skall tryckas på två eller eventuellt tre språk, av vilka minst ett skall vara något av organisationens arbetsspråk.

I de internationella tarifferna får föreskri­vas på vilket språk avsändaren skall avfatta de uppgifter som han för in i fraktsedeln. Har någon sådan föreskrift inte meddelats, skall uppgifterna avfattas på ett av avsändnings-landets officiella språk, varvid en översätt­ning till ett av organisationens arbetsspråk skall bifogas, om uppgifterna inte är avfat­tade på något av dessa.

De uppgifter som avsändaren för in i frakt­sedeln skall skrivas med latinska bokstäver, om inte undantag härifrån medges i tilläggs­bestämmelserna eller de internationella tarif­ferna.


 


Artide 13

Teneiir de la lettre de voiture

§ 1. La lettre de voiture doit obligatoire­ment comporter:

a)    la désignation de la gare destinataire;

b)   le nom et Fadresse du destinataire; une seule personne physique ou autre sujet de droit doit étre inscrit comme destinataire;

c)    la désignation de la marchandise;

d) la masse ou, ä défaut, une indication
analogue conforme aux prescriptions en vi­
gueur å la gare expéditrice;

e) le nombre de colis et la description de
Femballage, pour les envois de détail et pour
les wagons complets comportant un ou plu­
sieurs elements de chargement expédiés en


Artikd 13 Fraktsedelns innehåll

§ 1. Fraktsedeln skall alltid innehålla upp­gift om:

a)   bestämmelsestationen;

b)   mottagarens namn och adress; som mottagare skall anges en enda fysisk person eller ett enda annat rättssubjekt;

c)   en beskrivning av godset;

d) vikten eller, om denna inte anges, en
motsvarande uppgift enligt de föreskrifter
som gäller för avsändningsstationen;

e) antalet kollin och förpackningens art
(kollislag), för styckegods samt för kompletta
vagnslaster när dessa innehåller en eller flera
lastenheter som befordras i kombinerad järn-


 


LU 1984/85:17


85


 


trafic fer-mer et devant étre transbordés;

O le numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare. pour les marchandises dont le chargement incombe ä Fexpéditeur;

g) Fénumération détaillée des piéces re-quises par les douanes ou d'autres autorités administratives, jointes å la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues ä la disposi­tion du chemin de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité;

h) le nom et Fadresse de Fexpéditeur; une seule personne physique ou autre sujet de droit doit étre inscrit comme expéditeur: si les prescriptions en vigueur å la gare expédi­trice Fexigent, Fexpéditeur doit ajouter ä son nom et å son adresse sa signature manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre.

Les prescriptions en vigueur ä la gare ex­péditrice déterminent, pour Fensemble du parcours, les notions de « wagon complet » et d'«envoi de détail ».

§ 2. La lettre de voiture doit, s'il y a lieu, contenir toutes les autres inscriptions pré­vues par les Régles uniformes. Elle ne peut comporter d'autres inscriptions que si elles sont imposées ou admises par les lois et rég­lements d'un Etat, les dispositions complé­mentaires ou les tarifs, et ne sont pas con-traires aux Régles uniformes.

§ 3. Toutefois, Fexpéditeur peut insérer dans Femplacement de la lettre de voiture réserve ä cet effet, mais å titre d'information pour le destinataire, des indications qui se rapportent ä Fenvoi, sans qu'il en résulte ni obligation, ni responsabilité pour le chemin de fer.

§ 4. II est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres documents ou d'y joindre d'autres piéces que ceux qui sont pre-scrits ou admis par les Régles uniformes, les dispositions complémentaires ou les tarifs.


vägs- och sjötrafik och som skall omlastas;

O vagnsnummer och för privatvagnar dessutom vagnens egenvikt i fråga om gods som det åligger avsändaren att lasta;

g) en noggrann förteckning över sådana handlingar som krävs av tullmyndigheter el­ler andra förvaltningsmyndigheter och som är fogade vid fraktsedeln eller uppges stå till järnvägens förfogande på en angiven station, hos en tullkammare eller hos någon annan myndighet;

h) avsändarens namn och adress; som av­sändare skall anges en enda fysisk person eller ett enda annat rättssubjekt; om det krävs enligt de föreskrifter som gäller för av­sändningsstationen, skall avsändaren till upp­giften om namn och adress foga även sin namnteckning, handskriven, tryckt eller stämplad.

De föreskrifter som gäller för avsändnings­stationen avgör för hela befordringssträckan om sändningen skall anses utgöra "hel vagns­last" eller "styckegods".

8 2. Fraktsedeln skall, i förekommande fall, dessutom innehålla sådana uppgifter som anges i de enhetliga rättsreglerna. Andra upp­gifter får föras in endast om de är föreskrivna eller tillåtna enligt lag eller annan författning i någon stat, i tilläggsbestämmelserna eller i tarifferna och inte strider mot de enhetliga rättsreglerna.

8 3. Avsändaren får dock på den plats i fraktsedeln som är avsedd för upplysningar till mottagaren föra in uppgifter som rör sänd­ningen, utan att detta medför vare sig skyl­digheter eller ansvarighet för järnvägen.

8 4. Det är förbjudet att ersätta fraktsedeln med andra handlingar eller att till denna foga andra dokument än sådana som är föreskriv­na eller tillåtna enligt de enhetliga rättsreg­lerna, tilläggsbestämmelserna eller tarifferna.


 


Artide 14

Itinéraire et tarifs applicables

§ 1. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, Fitinéraire ä suivre, en le jalonnant par des points frontiéres ou par des


Artikd 14

Befordringsvägar och tillämpliga tariffer

§ 1. Avsändaren kan i fraktsedeln före­skriva befordringsvägen genom att ange gränsövergångspunkter eller gränsstationer


 


LU 1984/85:17


86


 


gares frontiéres et, le cas échéant, par des gares de transit entré chemins de fer. II ne peut prescrire que des points frontiéres et des gares frontiéres ouverts au trafic dans la rela­tion considérée.

§ 2, Sont assimilées ä une prescription d'itinéraire:

a)    la désignation des gares ou doivent s'ef-fectuer les formalités exigées par les douanes ou d"autres autorités administratives, ainsi que celle des gares ou des soins spéciaux doivent étre donnés ä la inarchandise (soins ä donner aux animaux, regiagage, etc);

b)   la désignation des tarifs å appliquer, si elle suffit ä déterminer les gares entré les­quelles les tarifs revendiqués doivent étre appliqués;

c)    Findication du paiement de toul ou par­tie des frais jusqu'ä X (X désignant nommé-menl le point oij se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes).

8 3, Le chemin de fer ne peut, hors les cas vises å Fartide 3, §§ 4 et 5 el ä Farticle 33. 8 1. effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par Fexpéditeur qu'ä la double condition :

a)    que les formalités exigées par les douanes ou d'auires autorités administra­tives. ainsi que les soins spéciaux ä donner ä la marchandise. aient toujours lieu aux gares désignées par Fexpédileurs;

b)   que les frais et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais et aux délais calculés selon Fitinéraire prescrit par Fexpé­diteur.

La lettre a) ne s"applique pas aux envois de détail si un des chemins de fer participant au transport ne peut respecter Fitinéraire choisi par Fexpéditeur en raison des prescriptions d'itinéraire résultant de son organisation des transports internationaux d'envois de détail.

8 4. Sous réserve du 8 3, les frais et les délais de livraison sont calculés selon Fitiné­raire prescrit par Fexpéditeur ou, ä défaut. selon Fitinéraire que le chemin de fer a choisi.


och i förekommande fall stationer för transit mellan järnvägar. Han får dock inte föreskri­va andra gränsövergångspunkter eller gräns­stationer än sådana som är öppna för trafik i den förbindelse som det är fråga om,

8 2, Med föreskrifter om befordringsväg likställs

a)    uppgifter om stationer där åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvalt­ningsmyndigheter skall fullgöras samt upp­gifter om stationer där särskild vård skall äg­nas godset (vård av levande djur, omisning osv,);

b)   uppgifter om de tariffer som skall tilläm­pas, om dessa uppgifter är tillräckliga för att bestämma de stationer mellan vilka de be­gärda tarifferna skall tillämpas;

c)    anvisningar om betalning av alla kostna­der eller del av kostnaderna till X (där X är namnet på en fraktberäkningssnittpunkt mel­lan grannländer),

8 3, Bortsett från de fall som anges i arti­kel 3 88 4 och 5 samt i artikel 33 § 1 får järnvägen utföra befordringen över en annan befordringsväg än den som har föreskrivits av avsändaren endast under den dubbla för­utsättningen

a)    att de åtgärder som krävs av tullmyn­digheter eller andra förvaltningsmyndigheter och den särskilda vård som skall ägnas god­set alltid fullgörs på de stationer som har angetts av avsändaren;

b)   att kostnaderna inte blir större och le­veransfristerna inte blir längre än för den be­fordringsväg som har föreskrivits av avsän­daren.

Vad som anges under a) är inte tillämpligt på styckegods, om någon av de järnvägar som deltar i befordringen inte kan följa den befordringväg som har valts av avsändaren på grund av sådana bestämmelser om beford­ringsväg som är föranledda av det sätt på vilket denna järnvägs befordran av stycke­gods i internationell trafik är organiserad,

8 4, Om inte annat följer av § 3, beräknas kostnaderna och leveransfristerna efter den befordringsväg som har föreskrivits av av­sändaren eller, om någon sådan föreskrift inte finns, efter den väg som järnvägen har valt.


 


LU 1984/85:17


87


 


§ 5, L'expéditeur peut prescrire. dans la lettre de voiture, les tarifs ä appliquer. Le chemin de fer doit appliquer ces tarifs si les conditions mises å leur application sont rem-plies.

§ 6, Si les indications de Fexpéditeur ne suffisent. pas ä déterminer Fitinéraire ou les tarifs å appliquer ou si certaines de ces indi­cations sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir Fitinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour Fexpédi­teur,

§ 7, Le chemin de fer n'est responsable du dommage résultant du choix effectué confor­mément au § 6 qu"en cas de dol ou de faute lourde,

§ 8, S'il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu'å la gare destina­taire et si, ä défaut d'indications suffisantes de Fexpéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif. il doit rembourser ä Fayant droit, sur sa demande, la différence entré le prix de transport ainsi appliqué et celui qu'aurait donné, sur le méme parcours. la soudure d"autres tarifs, lorsque cette différence ex­céde 4 unités de compte par lettre de voiture.

II en est de méme si, å défaut d'indications suffisantes de Fexpéditeur, le chemin de fer a appliqué la soudure des tarifs alors qu'il exis­te un tarif international plus avantageux quant au prix, toutes autres conditions étant par ailleurs identiques.


8 5. Avsändaren får i fraktsedeln föreskri­va vilka tariffer som skall tillämpas. Järnvä­gen är skyldig att tillämpa dessa tariffer, om villkoren för deras tillämpning är uppfyllda.

§ 6. Om avsändarens uppgifter inte är till­räckliga för att befordringsvägen eller de ta­riffer som skall tillämpas skall kunna bestäm­mas eller om vissa av dessa uppgifter är oför­enliga, skall järnvägen välja den väg eller de tariffer som järnvägen anser vara förmånli­gast för avsändaren,

§ 7, Järnvägen är ansvarig för skada som uppstår till följd av ett val enligt 8 6 endast om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger,

8 8, Om del finns en internationell tariff från avsändnings- till beslämmelsestaiionen och om järnvägen har tillämpat denna tariff på grund av att avsändaren inte har lämnat tillräckliga uppgifter, är järnvägen skyldig att på begäran av den berättigade till denne beta­la tillbaka skillnaden mellan den sålunda be­räknade frakten och den frakt som skulle ha utgått för samma befordringssträcka enligt andra tariffer, när skillnaden per fraktsedel överstiger fyra beräkningsenheter.

Detsamma gäller, om järnvägen i brist på tillräckliga uppgifter från avsändaren har ställt samman tariffer vid fraktberäkningen i stället för att tillämpa en genomgående inter­nationell tariff som ger lägre frakt under i övrigt lika förutsättningar.


 


Artide 15 Paiement des frais

8 1, Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant ä partir de Facceptation au trans­port jusqu'ä la livraison) sont payés soit par Fexpéditeur, soit par le destinataire, confor­mément aux dispositions ci-dessous,

Pour Fapplication de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport les droits qui, d'aprés le tarif applicable, doivent étre ajoutés aux prix résultant des barémes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport,

§ 2, L'expéditeur qui prend ä sa charge la totalité ou une partie des frais doit Findiquer


Artikel 15

Betalning av kostnaderna

8 1, Kostnaderna (frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och andra kostnader som upp­kommer från det att godset tas emot till be­fordran till dess att det lämnas ut) skall beta­las av avsändaren eller mottagaren i enlighet med följande bestämmelser.

Vid tillämpning av dessa bestämmelser skall som frakt anses de avgifter som enligt den tillämpliga tariffen vid fraktberäkningen skall läggas samman med fraktsatserna enligt ordinarie tariffer eller undantagstariffer,

§ 2, En avsändare som åtar sig att betala kostnaderna helt eller delvis skall ange detta i


 


LU 1984/85:17


dans la lettre de voiture en utilisant Fune des mentions suivantes:

a) I" "fianco de port», s"il prend ä sa
chaige uniquement le prix de transport;

2" « franco de port y compris ,,, », s"il prend ;> sa charge des frais en sus du prix de transport: il doit designer exactement ces frais; les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres fiais survenant ä partir de Faccepta­tion au transport jusqu'ä la livraison, ainsi que les sommes pergues par les douanes ou d'autres autorités administratives. ne doi­vent pas avoir pour effet de diviser le mon­tant loial d"une méme catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes å payer ä la douane, la ta.\e sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée);

3" xiVanco de port jusqu'å X » (X désig­nant nomirément le point ou se fait la sou­dure des tarifs des pays limitrophes). s'il prend ä sa charge le prix de transport jus-qu'ä X;

4" « franco de port y compris ... jusqu'å X » (X désignant nommément le point ou se fait la soudure des tarifs des pays limi­trophes). s"il prend ä sa charge des frais en sus du prix de transport jusqu"ä X. ä Fex­dusion de tous frais se rapportant au pays 011 au chemin de fer subséqueni.; les dispo­sitions du 2" sont applicables par analogie;

b)    « franco de tous frais » . s'il prend å sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires. dioits de douane et autres frais);

c)    «franco pour..,», s"il prend ä sa charge une somme déterminée; sauf disposi­tions contraires dans les tarifs, cette somme doit étre exprimée dans la monnaie du pays de départ,

Les frais accessoires et autres frais qui, selon les prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice, doivent étre calculés pour tout le parcours intéressé. ainsi que la ta;ie d"intérét ä la livraison prévue ä Farticle Ki, 8 2. sont toujours payés en totalité par Fexpéditeur en cas de paiement des frais selon a) 4".

8 3. Les tarifs internationaux peuvent pre­scrire. en matiére de paiement des frais. Fem­ploi exdusif de certaines mentions indiquées au 8 2 ou Femploi d'autres mentions.


fraktsedeln genom något av följande uttryck:

a) 1. "franko frakt", om han åtar sig att
betala endast frakten,

2.    "franko frakt inklusive ...", om han åtar sig att betala vissa kostnader utöver frakten; dessa kostnader skall noggrant anges; sådana tillägg, som får avse endast tilläggsavgifter eller andra avgifter som uppkommer från det att godset tas emot till befordran till dess att det lämnas ut samt de belopp som tas ut av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter, får inte medföra att det sammanlagda belopp som belöper på ett och samma kostnadsslag (t. ex. det sammanlagda beloppet av tullav­gifter och andra avgifter som skall betalas till tullmyndigheten; mervärdeskatt anses vara ett kostnadsslag för sig) delas upp,

3.    "franko frakt till X" (där X är namnet på en fraktberäkningssnittpunkt mellan grannländer), om han åtar sig att betala frakten till X,

4.    "franko frakt inklusive ... till X" (där X är namnet på en fraktberäknings­snittpunkt mellan grannländer), om han åtar sig att betala kostnader utöver frakten till X med undantag av alla kostnader som hänför sig till ett efterföljande land eller en efterföljande järnväg; bestämmelserna un­der 2. har motsvarande tillämpning;

 

b)    "franko alla kostnader", om han åtar sig att betala alla kostnader (frakt, tilläggsav­gifter, tullavgifter och andra avgifter):

c)    "franko ..,", om han åtar sig att betala ett bestämt belopp: om inte annat föreskrivs i tarifferna, skall detta belopp anges i avsänd-ningslandets myntslag.

Tilläggsavgifter och andra kostnader som enligt de föreskrifter som gäller på avsänd­ningsstationen skall beräknas för hela den ifrågavarande sträckan samt sådana avgifter för deklaration av leveransintresse som avses i artikel 16 8 2 skall alltid i sin helhet eriäggas av avsändaren, om betalning sker enligt a) 4.

8 3. 1 fråga om betalning av kostnaderna får i de internationella tarifferna föreskrivas att endast vissa av de uttryck som anges i 8 2 får användas eller att andra uttryck skall an­vändas.


 


LU 1984/85:17


89


 


§ 4. Les frais que Fexpéditeur n'a pas pris å sa charge sont considérés comme mis ä la charge du destinataire. Toutefois, les frais sont toujours ä la charge de Fexpéditeur lors­que le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformé­ment ä Farticle 28, § 4, ni modifié le contrat de transport conformément ä Farticle 31.

§ 5. Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage. de pesage, dont la perception résulte d"un fait imputable au destinataire ou d'une demande qu'il a pré­sentée, sont toujours payés par lui.

§ 6. Le chemin de fer expéditeur peut exi­ger de Fexpéditeur Favance des frais lorsqu"il s'agit de marchandises qui, d"aprés son ap- ' préciation, sont sujettes å prompte détériora-tion ou qui, ä cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffi­sammenl le paiement des frais.

§ 7. Si le montant des frais que Fexpédi­teur prend ä sa charge ne peut étre fixé exac­tement au moment de la remise au iransport, ces frais sont portés sur un bulletin d'affran-chissement, qui doit faire Fobjet d'un régle­ment de compte avec Fexpéditeur au plus tärd trente jours apres Fexpiration du délai de livraison. Le chemin de fer peui exiger ä titre de garantie le dépöt contre regu d"une somme representant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d'aprés les indications du bulletin d'affranchissement est délivré ä Fexpéditeur contre restitution du re?u.

§ 8. La gare expéditrice doit spécifier, dans la lettre de voiture et dans le duplicata, les frais pergus en port payé, sauf si les pre­scriptions en vigueur ä ladite gare disposent que ces frais ne doivent étre spécifiés que dans le duplicata. Dans le cas prévu au § 7, ces frais ne doivent étre spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.


§ 4. De kostnader som avsändaren inte har åtagit sig att betala skall anses åvila motta­garen. Kostnaderna skall dock alltid åvila av­sändaren, om mottagaren inte har vare sig övertagit fraktsedeln eller gjort gällande sina rättigheter enligt artikel 28 § 4 eller ändrat fraktavtalet enligt artikel 31,

8 5, Tilläggsavgifter, såsom uppställ­nings-, magasinerings- eller vägningsavgif-ter, vilkas debitering beror på omständighe­ter för vilka mottagaren svarar eller på en begäran som mottagaren har framställt, skall alltid betalas av denne.

8 6. Avsändningsjärnvägen får av avsän­daren fordra förskottsbetalning av kostna­derna, när det är fråga om ett godsslag som enligt järnvägens bedömning är utsatt för snar förstörelse eller som på grund av sitt låga värde eller sin beskaffenhet inte ger järn­vägen tillräcklig säkerhet för kostnaderna.

§ 7. Om de kostnader som avsändaren åtar sig att betala inte kan fastställas till beloppet när godset lämnas till befordran, skall dessa kostnader påföras den frankaturnoia som skall avräknas med avsändaren senast 30 da­gar efter leveransfristens utgång. Järnvägen får som säkerhet och mot kvitto fordra depo­sition av ett belopp som ungefärligen motsva­rar kostnaderna. En detaljerad kostnadsav­räkning, upprättad efter uppgifterna i franka-turnotan, skall lämnas till avsändaren mot att denne lämnar tillbaka depositionskvittot.

8 8, Avsändningsstationen skall ange i både fraktsedeln och fraktsedelsdubbletten vad som har betalats som frakt, om inte det i de föreskrifter som gäller på avsändningssta­tionen föreskrivs att dessa kostnader skall anges endast i fraktsedelsdubbletten, I det fall som avses i § 7 skall de nämnda kostna­derna inte anges i vare sig fraktsedeln eller fraktsedelsdubbletten.


 


Artide 16

Intérét a la livraison

§ 1, Tout envoi peut faire Fobjet d'une dé-daration d'intérét ä la livraison. Son montant doit étre inscrit en chiffres sur la lettre de


Artikel 16 Leveransintresse

§ 1, För varje sändning kan leveransin­tresse deklareras, I fraktsedeln skall med siff­ror föras in en uppgift om det belopp som


 


LU 1984/85:17


90


 


voiture et exprimé en monnaie du pays de départ, en une autre monnaie fixée par les tarifs ou en unité de compte.

§ 2, La taxe d'intérét å la livraison est cal­culée, pour toul le parcours intéressé, d"aprés les tarifs du chemin de fer expédi­teur.


leveransintresset uppgår till. Beloppet skall anges i avsändningslandets mynt. i något an­nat mynt som anges i tarifferna eller i beräk­ningsenheter.

§ 2. Avgiften för deklaration av leverans-intresse beräknas för hela den ifrågavarande befordringssträckan enligt avsändningsjärn-vägens tariffer.


 


Artide 17 Remboursement el déhours

8 I. L"expédileur peut grever la marchan­dise d"un remboursement jusqu'ä concur­rence de sa valeur lors de Facceptation ä la gare expéditrice. Le montant du rembourse­ment doit étre exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions,

8 2, Le chemin de fer n"est tenu de payer le remboursement que si le montant en a été versé par le destinataire, Ce montant doit étre mis ä disposition dans le délai de trente jours ä partir de ce versement; des intéréts å cinq pour cent Fan sont dus å dater de Fex­piration de ce délai,

§ 3, Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaisse-ment préalable du remboursement, le chemin de fer doit payer ä Fexpéditeur le montant du dommage jusqu"ä concurrence du montant du remboursement, sauf recours contre le destinataire,

8 4, L"envoi contre remboursement donne lieu ä la perception d'une taxe fixée par les tarifs; cette taxe est due méme si le rembour­sement est annulé ou diminué par une modifi­cation du contrat de transport conformément ä Farticle 30, 8 I.

§ 5, Les débours ne sont admis qu"en ap­plication des prescriptions en vigueur å la gare expéditrice,

8 6, Le montant du remboursement et ce­lui des débours doivent étre inscrits en chiffres sur la lettre de voiture.


Artikeln

Eflerkrav och förskott

§ I, Avsändaren får belägga godset med efterkrav intill dess värde vid den tidpunkt då godset tas emot på avsändningsstationen, Ef-terkravsbeloppet skall anges i avsändnings­landets mynt; i tarifferna får dock medges undantag,

§ 2, Järnvägen är skyldig att betala ut ef-terkravsbeloppet endast om beloppet har be­talats av mottagaren. Detta belopp skall stäl­las till förfogande inom 30 dagar efter det att betalningen har skett; ränta löper med fem procent årligen från fristens utgång,

§ 3, Om godset helt eller delvis har läm­nats ut till mottagaren utan att efterkravsbe-loppet dessförinnan har betalats, skall järnvä­gen ersätta avsändaren för skadan, dock högst med efterkravets belopp. Järnvägen har rätt att kräva av mottagaren vad den har betalat,

8 4, Försändelse mot efterkrav berättigar till debitering av en avgift som fastställs i tarifferna; denna avgift skall erläggas även om efterkravet återkallas eller minskas ge­nom en ändring i fraktavtalet i enlighet med artikel 30 8 I,

8 5, Förskott får medges endast med tillämpning av de föreskrifter som gäller för avsändningsstationen,

§ 6, Efterkravets och förskottets belopp skall anges i siffror i fraktsedeln.


 


LU 1984/85:17


91


 


Artide IS

Responsabilité pour les inscriptions portées

sur la lettre de voiture

L'expéditeur est responsable de Fexacti­tude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture, II supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces ins­criptions seraient irréguliérés, inexactes, in-complétes ou portées ailleurs qu'å la place réservée å chacune d'elles. Si cette place est insuffisante, une mention portée ä cette méme place par Fexpéditeur renverra ä Fen-droit de la lettre de voiture ou se trouve le complément de Finscription,


Artikd 18

Ansvar för uppgifterna i fraktsedeln

Avsändaren är ansvarig för ati de uppgifter som genom hans försorg har förts in i fraktse­deln är riktiga. Han är ansvarig för alla följder av att dessa uppgifter är oriktiga, otydliga, ofullständiga eller införda på något annat stäl­le än i det utrymme som är avsett för varje uppgift. Om detta utrymme är otillräckligt, skall avsändaren där göra en hänvisning till den plats i fraktsedeln där resten av uppgif­terna finns.


 


Artide 19

Etat, emballage et marquage de la marchan­dise

§ 1. Lorsque le chemin de ler accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie; il peut exiger que Fétat de cette marchandise soit indiqué sur la lettre de voiture,

§ 2, Lorsque, par sa nature, la marchan­dise exige un emballage, Fexpéditeur doit Femballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et qu'elle ne risque pas de porter dommage äux personnes, au materiel ou aux autres marchandises,

L'emballage doit, en outre, étre conforme aux prescriptions en vigueur ä la gare expédi­trice.

§ 3. Si Fexpéditeur ne s"est pas conforme aux § 2, le chemin de fer peut soit refuser la marchandise, soit exiger que Fexpéditeur re-connaisse, sur la lettre de voiture, Fabsence d'emballage ou Fétat défectueux de Fembal­lage en donnant une description exacte de celui-ci.

§ 4. L"expéditeur est responsable de toutes les conséquences dé Fabsence d'em-ballage ou de son état défectueux et doit no­tamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer. A défaut d'inscription portée sur la lettre de voiture, la preuve de Fabsence d'emballage ou de son état défec­tueux incombe au chemin de fer.


Artikd 19

Godsets tillstånd, förpackning och märkning

8 1. När järnvägen till befordran tar emot gods som visar tydliga tecken på skada, får järnvägen fordra att godsets tillstånd anges i fraktsedeln.

8 2, Om godset är av sådan beskaffenhet att det behöver förpackas, är avsändaren skyldig att förpacka godset på ett sådant sätt alt det skyddas mot all gå förlorat helt eller delvis och mot skada under befordringen och alt det inte medför risk för skada på person, materiel eller annat gods.

Förpackningen skall dessutom överens­stämma med de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen,

§ 3, Om avsändaren inte har uppfyllt före­skrifterna i § 2, får järnvägen vägra alt ta emot godset eller fordra att avsändaren i fraktsedeln bekräftar att förpackning saknas eller är bristfällig och noggrant anger bristfäl­ligheten,

8 4, Avsändaren är ansvarig för alla följder av alt förpackning saknas eller är bristfällig, och han skall särskilt ersätta den skada som järnvägen tillfogas av denna anledning. Om fraktsedeln inte innehåller någon uppgift här­om, ankommer det på järnvägen att visa all förpackning har saknats eller varit bristfällig.


 


LU 1984/85:17


92


 


§ 5. Sauf exception prévue dans les tarifs. Fexpéditeur d'un envoi de détail doit indi­quer sur chaque colis ou sur une éliquelte agréée par le chemin de fer. dune maniére Claire et de fagon indélébile ne permettant aucune confusion el concordant parfaitement avec les inscriptions portées sur la lellre de voiture:

a)    le nom el Fadresse du destinataire.

b)   la gare destinataire,

Les indications sous a) el b) doivent aussi figurer sur chaque élémeni de chargement des wagons complets expédiés en trafic fer-mer el devanl étre transbordés,

Les indications ou étiquelles périmées doi­vent étre rendues illisibles ou enlevées par Fexpéditeur,

§ 6, Sauf exception prévue dans les dispo­sitions complémentaires ou dans les tarifs, les marchandises fragiles ou susceptibles de s'éparpiller dans les wagons, ainsi que celles qui pourraient salir ou délériorer les autres marchandises. sont transportées uniquement par wagons complets. ä moins qu'elles ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, en salir ou en délériorer d"aulres.


8 5. Om inte tarifferna medger undantag, skall avsändaren av en slyckegodsförsän-delse på varje kolli eller på en etikett som har godkänts av järnvägen på ett tydligt och out­plånligt sätt som utesluter varje förväxling och som står i fullständig överensstämmelse med uppgifterna i fraktsedeln ange

a)    mouagarens namn och adress,

b)   beslämmelsestaiionen.

De uppgifterna som avses i a) och b) skall anges även på varje lasienhei i en sådan hel vagnslasl i kombinerad järnvägs- och sjötra­fik som skall lastas om.

Avsändaren skall göra oläsliga eller avlägs­na påskrifter eller etiketter som inte längre är aktuella,

§ 6, Om inte undantag medges i lilläggsbc-slämmelserna eller tarifferna, befordras gods som är bräckligt eller som lätt skulle kunna spridas i vagnarna samt gods som skulle kun­na förorena eller skada annat gods endast som hel vagnslast, såvida godset inte är för-packal eller sammanfogat på eti sådant sätt all del inie kan bräckas, spridas, förorena eller skada annai gods.


 


Artide 20

Remise au iransport et chargemenl de  la

marchandise

§ 1. Les operations de remise au Iransport de la marchandise sonl régies par les pre­scriptions en vigueur ä la gare expéditrice.

§ 2. Le chargement incombe soil au che­min de fer, soit ä Fexpéditeur, selon les pre­scriptions en vigueur ä la gare expéditrice, ä moins que les Régles uniformes ne contien­nent d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionné une convention spé­ciale enlre Fexpéditeur et le chemin de fer.

Lorsque le chargemenl incombe ä Fexpédi­teur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Si les lignes empruniées comportent des limites de charge différentes, la limite la plus faible est valable pour le parcours total Les dispositions indiquant les limites de charge å observer sont publiées dans les mémes formes que les tarifs. Le chemin de


Artikel 20

Inlämning och lastning av gods

8 I. Inlämning av gods till befordran regle­ras av de föreskrifter som gäller på avsänd­ningsstationen.

8 2. Lastningen åligger antingen järnvägen eller avsändaren enligt de föreskrifter som gäller på avsändningsslalionen, om inie de enhetliga rällsreglerna innehåller andra be­stämmelser eller dei i fiaklsedeln nämns ati en särskild överenskommelse har träffats mellan avsändaren och järnvägen.

När lastningen åligger avsändaren, skall denne iaktta bestämmelserna för föreskriven laslgräns. Om de berörda linjerna har olika beslämmelser i delta avseende, gäller den lägsta föreskrivna lastgränsen för hela sträckan. Bestämmelserna om laslgränser of­fentliggörs i samma ordning som tarifferna. Järnvägen skall på avsändarens begäran un-


 


LU 1984/85:17


93


 


fer indique ä Fexpéditeur, a sa demande, la limite de charge ä observer,

§ 3, L"expédileur est responsable de toutes les conséquences d'un chargemenl dé­fectueux effectué par lui el doil notamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer, Toutefois, Farticle 15 s'appli-que au paiement des frais occasionnés par la réfection d'un chargemenl défectueux. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer,

§ 4, Les marchandises doivent étre tran­sportées en wagons couverts. en wagons dé-couverls, en wagons découverls bächés ou en wagons spéciaux aménagés, selon les tar­ifs internationaux. å moins que les Régles uniformes ne contiennent d'auires disposi­tions å cel égard. S"il n"y a pas de larifs inlernalionaux ou s'ils ne contiennenl pas de dispositions ä ce sujel, les prescriptions en vigueur ä la gare expéditrice sont valables pour toul le parcours.

§ 5. L"apposition des sceaux sur les wa­gons est régie par les prescriptions en vigueur å la gare expéditrice,

L'expédileur doit inscrire sur la lettre de voiture le nombre et la désignation des sceaux qu'il appose sur les wagons.


derrälta denne om den laslgräns som skall iakttas,

§ 3, Avsändaren är ansvarig för alla följder av en bristfällig lastning som har ulförts av honom och skall bl, a, ersätta den skada som järnvägen tillfogas av denna anledning. Arti­kel 15 är emellertid tillämplig på belalningen av de koslnader som har förorsakals genom omlastning till följd av bristfällig lastning. Det ankommer på järnvägen att visa att laslning-en har varit bristfällig,

§ 4, I enlighet med vad som sägs i de inter­nationella tarifferna skall godset befordras i slutna vagnar, i öppna vagnar med eller utan presenningar eller i särskilt inrättade vagnar, om inte de enhetliga rättsreglerna innehåller andra bestämmelser i delta hänseende. Finns del inte internationella tariffer eller innehåller dessa inte bestämmelser i delta hänseende, tillämpas de föreskrifter som gäller på av­sändningsstationen för hela sträckan,

§ 5, Försegling av vagnar med sigill regle­ras av de föreskrifter som gäller på avsänd­ningsstationen.

Avsändaren skall i fraktsedeln ange anialel och beteckningen för de sigill som han har förseglat vagnarna med.


 


Artide 21 Vérification

§ 1, Le chemin de fer a toujours le droil de vérifier si Fenvoi répond aux inscriptions portées sur la leitre de voiture par Fexpédi­teur et si les dispositions relalives au irans-porl des marchandises admises sous condi­tion ont élé respeclées,

§ 2, S"il s'agil de la vérification du contenu de Fenvoi, Fexpéditeur ou le destinataire doit étre invite å y assister, selon qu'elle a lieu ä la gare expéditrice ou ä la gare destinalaire. Si Fintéressé ne se présente pas ou si la vérifica­tion a lieu en cours de route el ä défaut d'autres dispositions dans les lois el régle-menls de FElat ou la vérification a lieu, celle-ci doil se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer, Celui-ci ne peut cependant procéder ä la vérification en cours de route que si celle operation est comman-dée par les nécessités de Fexploitation ou par


Artikel 2 f Undersökning

§ 1, Järnvägen har alllid rätl all undersöka om försändelsen svarar mot de uppgifter som avsändaren har fört in i fraktsedeln och om bestämmelserna rörande befordran av före­mål som tas emot på vissa villkor har iaktta­gits,

§ 2, Om en undersökning skall göras av försändelsens innehåll, skall avsändaren eller mottagaren anmodas att närvara vid under­sökningen, beroende på om undersökningen äger mm på avsändningsslalionen eller på bestämmelsestationen. Om denne inte infin­ner sig eller undersökningen äger rum under vägen och några andra beslämmelser inte finns i lag eller annan författning i den siat i vilken undersökningen äger rum, skall under­sökningen göras i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen. Järnvägen får dock företa en undersökning under vägen en-


 


LU 1984/85:17


94


 


les prescriptions des douanes ou d"autres au­torités ;idminis'ratives,

8 3. Le resultat de la vérification des in­scriptions portées sur la lettre de voiture doit étre mentionné sur celle-ci. Si la vérification a lieu ä la gare expéditrice, le resultat doil égalemenl étre mentionné sur le duplicata de la leitre de voiture, loisqui"il est délenu par le chemin de fer.

Si Fenvoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la leitre de voiture ou si les dispo­sitions relalives au iransport des marchan­dises admises sous condition n'onl pas élé respeclées, les frais occasionnés par la vérifi­cation grévenl la marchandise, ä moins qu"ils n"aienl élé payés immédialemenl.


dasl om detta är nödvändigt från irafiksyn-punkl eller pä grund av lullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter, § 3,. Resullalél av undersökningen huruvi­da uppgifterna i fraktsedeln är riktiga skall antecknas i denna. När undersökningen äger rum på avsändningsstationen, skall en an­teckning göras även på fraktsedelsdubblet­ten, orn järnvägen förfogar över denna.

För det fall all försändelsen inie svarar mot uppgifterna i fraktsedeln eller bestämmelser­na rörande befordran av gods som las emot på vissa villkor inie har iakiiagiis, skall kost­naderna för undersökningen påföras godset, om de inte betalas omedelbart.


 


Artide 22

Constatation de la masse el du nombre des

colis

8 1, Les prescriptions en vigueur dans chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer doil conslaler la masse de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la lare reelle des wagons,

L,e chemin de fer doil meniionner sur la lettre de voiture le resultat de ces constata­tions,

8 2, Si un pesage opéré par le chemin de fer apres la condusion du contrat de trans­port fait apparaitre une différence. la masse constatée par la gare expéditrice ou, å défaut, la masse déclarée par Fexpéditeur reste dé-terminante pour le calcul du prix de trans­port :

a)    si la différence est manifestement due å la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques ou

b)   si ce pesage est effectué sur poni-ba-scule el ne fait pas apparaitre une différence supérieure k deux pour cent de la masse con­statée par la gare expédilrice ou, å défaui, de celle déclarée par Fexpédileur,


Artikd 22

Fastställande av kollins antal och vikt

8 I, Järnvägens skyldighei all fastställa godsels vikt eller kolliantalel och vagnarnas faktiska egenviki regleras av de föreskrifter som gäller i varje stal,    .   ,

Järnvägen är skyldig att i fraktsedeln uppge vad den har fastställt i dessa hänseenden,

§ 2, Om en vägning som järnvägen har fö­retagit efter det att befordringavialet slöts vi­sar en skillnad, skall den vikt som har fasl-slallis av avsändningsstationen eller, om den­na station inie har fastställt vikten, den vikt som har angetts av avsändaren vara avgöran­de för fraktberäkningen i följande fall:

a)    om skillnaden uppenbarligen beror på godsets art eller på inflytande av väderleken eller

b)   om vägningen har verkslällls på vagn­våg och inte utvisar större skillnad än Ivå procent av den vikt som har fasisiällis av avsändningsslalionen eller, om,denna station inte har fasiställt viklen, av den vikl som har angetts av avsändaren.


 


LU 1984/85:17


95


 


Artide 23 Surcharge

§ 1. Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expédilrice ou par une gare intermédiaire, Fexcédent de charge peut étre retiré du wagon, méme si aucune surtaxe ne doit étre pergue. Le cas échéant, Fexpédi­teur ou, en cas de modification du contrat de transport conformément ä Farticle 31, le des­tinataire est invite sans délai å donner des instructions concernant Fexcédent de charge.

§ 2. Sans préjudice du paiement des sur­taxes prévues å Farticle 24, la surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'aprés le prix de transport appliqué au chargement principal. En cas de déchargement de Fexcé­dent de charge, les frais de celle operation sont perfus d'aprés les tarifs du chemin de fer qui Feffectue.

- Si Fayant droit prescrit d"expédier Fexcé­dent de charge å la gare destinataire du char­gement principal, ä une autre gare destina­taire ou de le renvoyer ä la gare expédilrice, il est traité comme un envoi distinct.


Artikel 23 Överlast

§ 1. När överlast på en vagn faslslälls av avsändningsstationen eller av en station un­der vägen, får överlasten lossas även om nå­gon tilläggsfrakt inte får tas ut, 1 förekom­mande fall skall avsändaren eller, om be­fordringsavtalet har ändrats i enlighet med artikel 31, mollagaren utan dröjsmål anmo­das all ge anvisningar om överlasten.

§ 2, Frakten för överlasten för den sträcka över vilken den har befordrats beräknas efter den tariff som tillämpas för huvudlaslen, ulan att järnvägen därigenom förlorar den rätl alt ta ut tilläggsfrakt som kan föreligga enligt artikel 24, Om överskjutande last lastas av, tas avgifterna för detia arbeie ut enligt de tariffer som gäller för den järnväg som utför avlastningen.

Om den som har rätt till godset föreskriver att den överskjutande lasten skall sändas till huvudlaslens bestämmelseslalion, till en an­nan bestämmelsestalion eller tillbaka lill av­sändningsstationen, skall den behandlas som en särskild sändning.


 


Arlide 24 Surtaxes

§ 1. Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une in­demnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir:

a) une surtaxe égale ä 1 unité de compte
par kg de masse bmte du colis entier:

1.    en cas de désignation irréguliére, in-exacte ou incompléte des matiéres et ob­jets exclus du transport en vertu du RID;

2.    en cas de désignation irréguliére, in-exacte ou incompléte des matiéres et ob­jets admis au transport sous condition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses conditions;

b) une surtaxe égale å 5 unités de compte
par 100 kg de masse excédant la limite de
charge, lorsque le wagon a été chargé par
Fexpéditeur;


Artikd 24 Tilläggsfrakl

8 1. Utan inskränkning i rätten all ta ut fraktskillnad och ersättning för skada får järnvägen ta ut tilläggsfrakt enligt följande:

a) tilläggsfrakt utgår med en beräkningsen­
het per kilogram av hela kollits bruttovikt:

1.   när en oriktig, otydlig eller ofullstän­dig beskrivning har lämnats av ämnen och föremål som enligt RID är uteslutna från befordran;

2.   när en oriktig, otydlig eller ofullstän­dig beskrivning har lämnats av ämnen eller föremål som tas emot till befordran på de villkor som anges i RID, eller när dessa villkor inte har uppfyllts;

b) tilläggsfrakt utgår med fem beräknings­
enheter per 100 kilogram utöver lastgränsen,
när vagnen har lastats av avsändaren;


 


LU 1984/85:17


96


 


c) une surtaxe égale au double de la diffé­rence :

1.    enlre le prix de transport qui aurait dö
étre pergu depuis la gare expéditrice jus-
qu'ä la gare destinataire el celui qui a été
calculé, en cas de désignation irréguliére,
inexacle ou incompléte de marchandises
non prévues sous a), ou en general en cas
de désignation pouvanl faire bénéficier
Fenvoi d'un tarif plus réduit que celui qui
est effectivement applicable;

2.    enlre le prix de transport de la masse
déclarée et celui de la masse constatée, en
cas d'indication d"une masse inférieure ä la
masse reelle.

Lorsqu'un envoi est constitue par des mar­chandises taxées å des prix différents et que la masse de chacune d"elles peut étre déter­minée sans difficuité, la surtaxe est calculée d'aprés la taxe applicable ä chacune des mar­chandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite,

§ 2, S'il y a, pour un méme wagon, indica­tion d'une masse inférieure å la masse reelle et surcharge, les surtaxes relatives ä ces deux infraclions sonl pergues cumulalivement,

§ 3, Les surtaxes grévenl la marchandise, quel que soil le lieu oii ont élé constatés les faits qui juslifient leur perception,

8 4, Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent étre mentionnés sur la lettre de voiture,

8 5, Aucune surtaxe ne peut étre pergue en cas:

a)    d"indication inexacle de la masse, lors­que le pesage par le chemin de fer est obliga­toire d"aprés les prescriptions en vigueur å la gare expéditrice:

b)   d'indication inexacle de la masse ou en cas de surcharge, si Fexpéditeur a demande dans la leitre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer;

c)    de surcharge occasionnée au cours du transport par des influences atmosphériques, s'il est prouvé que le chargemenl du wagon ne dépassaii pas la limile de charge lors de la remise au transport;

d) d"augmentalion de la masse survenue
pendant le transport, sans qu'il y ail sur­
charge, s'il esl prouvé que celle augmenta-
tion esl due ä des influences almosphériques;


c) tilläggsfrakl utgår med dubbla skillna­den:

1,    mellan den frakt som skulle ha tagils ut från avsändningsstationen till bestäm­melsestationen och den frakt som har be­räknats när beskrivningen av annat gods än sådant som avses under a) är oriklig, otyd­lig eller ofullständig eller annars när be­skrivningen kan leda till att frakten för för­sändelsen beräknas efter en billigare tariff än den som faktiskt är tillämplig:

2,    mellan frakterna för den uppgivna och den fastställda vikten, om en lägre vikl än den verkliga har uppgelts.

När en sändning består av flera godsslag för vilka gäller olika fraktsatser och vikten utan svårighet kan fastställas för vart och ell av dem, beräknas lilläggsfrakien efter den fraktsats som är tillämplig på varje godsslag för sig, om denna beräkning leder till en lägre tilläggsfrakt,

§ 2, Om det i fråga om samma vagn före­kommer både en för låg viktuppgift och över­last, tas tilläggsfrakt ut för båda överträdel­serna,

8 3, Tilläggsfrakterna påförs godset oav­sett var de omständigheter har fastslällts som berättigar all sådana avgifter las ut,

§ 4, Tilläggsfrakternas belopp och orsaken lill all de las ul skall anges i fraktsedeln.

8 5, Tilläggsfrakt får inie las ul:

a)    om oriktig vikt har uppgelts.för gods som järnvägen är skyldig att väga enligt de föreskrifter som gäller på avsändningssta­tionen;

b)   om oriktig vikt har uppgetls eller över­lastning har skelt och avsändaren i fraktse­deln har begärt att godset vägs genom järnvä­gens försorg;

c)    om överlast har uppkommit under be­fordringen genom värderlekens inverkan och det visas att lasten inte översteg lastgränsen när den lämnades till befordran;

d) om vikten har ökat under transporten
ulan att lastgränsen har överskridits, och det
visas att ökningen beror på väderlekens in­
verkan;


 


LU 1984/85:17


97


 


e)      d'indication inexacle de la masse sans
qu'il y ait surcharge, lorsque la différence
entré la masse inscrite sur la lellre de voiture
et celle constatée ne dépasse pas trois pour
cent de la masse déclarée:

f) de surcharge d'un wagon. lorsque le
chemin de fer n'a ni publié, ni indiqué ä Fex­
péditeur la limite de charge d"une maniére qui
lui permette de Fobserver.


e) om oriktig vikt har uppgelts ulan att lastgränsen har överskridits, när skillnaden mellan den vikl som har uppgetts i fraktse­deln och den fastställda vikten inte överstiger tre procent av den angivna vikten;

O om en vagn har överlastats och järnvä­gen varken har offentliggjort lastgränsen eller upplyst avsändaren om denna så att det har varit möjligt för honom all iaktla den.


 


Artide 25

Piéces pour les formalités administratives.

Fermeture par la douane

§ 1. L'expéditeur doit joindre ä la lettre de voiture les piéces nécessaires å Faccomplis­semenl, avant la livraison de la marchandise, des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives. Ces piéces doivent concerner uniquement les marchan­dises faisant Fobjet d'une méme lettre de voi­ture, ä moins que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.

Cependant, lorsque ces piéces ne sont pas jointes ä la lettre de voiture ou si elles doivent étre fournies par le destinataire, Fexpéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture la gare, le bureau de douane ou de toute autre autorité ou les piéces respeciives seronl mises ä la disposition du chemin de fer et ou les forma­lités doivent étre remplies. Si Fexpéditeur assiste lui-méme aux formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administra­tives ou s'y fait représenter par un manda-taire, il suffit que ces piéces soient présentées lors desdiies formalités.

§ 2. Le chemin de fer n'est pas tenu d'exa-miner se les piéces fournies sont suffisantes et exades.   .

§ 3. L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tout dommage résultant de Fabsence, de Finsuffisance ou de Firrégu-larité de ces piéces, sauf le cas de faute du chemin de fer.

Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des conséquences de la perte. du dé­faut d'utilisation ou de Futilisation irréguliére des piéces énumérées sur la lettre de voiture qui accompagnent celle-ci, ou qui lui ont été confiées; toutefois, Findemnité éveniuelle ne


Artikd 25

Handlingar i anledning av administrativa fö­reskrifter. Tullförsegling

§ 1. Avsändaren skall till fraktsedeln foga de handlingar som behövs för att de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra för­valtningsmyndigheter skall kunna vidtas in­nan godset lämnas till mottagaren. Dessa handlingar får avse endast det gods som är upptaget på en och samma fraktsedel, om inte något annat har föreskrivits av tullmyn­digheter eller andra förvaltningsmyndigheter eller i tariffer.

Om dessa handlingar inte har fogats till fraktsedeln eller om de skall tillhandahållas av mottagaren, skall avsändaren dock i frakt­sedeln ange den station, den tullkammare el­ler annan myndighet där handlingarna kom­mer att ställas till järnvägens förfogande och där åtgärderna skall vidtas. Om avsändaren själv eller genom ombud är närvarande när de åtgärder vidtas som krävs av tullmyndighe­terna eller andra förvaltningsmyndigheter, är det tillräckligt att handlingarna företes i sam­band därmed.

§ 2. Järnvägen är inte skyldig att undersö­ka om de avlämnade handlingarna är fullstän­diga och riktiga.

§ 3. Avsändaren är ansvarig gentemot järnvägen för skada som uppstår lill följd av att de ifrågavarande handlingarna saknas, är ofullständiga eller orikliga, om felet inte före­ligger på järnvägens sida.

Om felet föreligger på järnvägens sida, är järnvägen ansvarig för följderna av att de handlingar som nämns i fraktsedeln och åt­följer denna eller som har anförtrotts järnvä­gen går förlorade, inte kommer till använd­ning eller används på ett oriktigt sätt; ett


7 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


98


 


doil jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

8 4. L'expédileur doil se conformer aux prescriptions des douanes ou d'aulres auto­rités administratives au sujet de Femballage el du bäthage des marchandises. Si Fexpédi­teur n'a pas emballé ou båché les marchan­dises conformément ä ces prescriptions, le chemin de fer peut y pourvoir; les frais con­sécutifs grévenl la marchandise,

§ 5, Le chemin de fer peut refuser les en­vois dom les sceaux apposés par les douanes ou d'autres autorités administratives sont en-dommagés ou défectueux.


eventuellt skadestånd får dock aldrig över­stiga vad som skulle ha utgått, om godset hade gått förlorat,

§ 4, Avsändaren är skyldig alt följa de fö­reskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter om god­sets förpackning och täckning med presen­ning. Om avsändaren inte har förpackat god­set eller täckt del med presenning enligi des­sa föreskrifter, får järnvägen ombesörja del­ta; kostnaderna i samband härmed påförs gödsel,

8 5, Järnvägen får vägra att ta einol för­sändelser, om de plomberingar som har an­bringats av tullmyndigheter eller andra för­valtningsmyndigheter är skadade eller brist­fälliga.


 


Artide 26

Accomplissement des formalités

administratives

8 1, En cours de route, les formalités exi­gées par los douanes ou d'autres autorités administratives sont accomplies par le che­min de fer, Néanmoins, celui-ci peut en con­fier le soin å un mandalaire.

8 2. Dans Faccomplissemenl de ces for­malités, le chemin de fer répond de sa faute ou de celle de son mandalaire; toutefois, Fin­demnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchan­dise.

§ 3. L"expéditeur. par une inscription por­tée sur la lellre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément ä Farticle 31, peut demander:

a)    d'assister lui-méme å ces formalités ou de s'y faire représenler par un mandalaire, pour fournir tous renseignements et formuler toutes observations utiles;

b)   d'accomplir lui-méme ces formalités ou de les faire accomplir par un mandalaire, dans la mesure ou les lois et réglements de FEtat ou elles doivent s'effectuer le permet­tent;

c)    de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-méme ou son mandalaire assiste aux formalités ou les accomplii, dans la mesure ou les lois et régle-


Artikel 26

Fullgörande a v förvaltningsmyndigheters föreskrifter

§ 1. När godset är under befordran, skall de åtgärder som krävs av tullmyndigheter el­ler andra förvaltningsmyndigheter vidtas av järnvägen. Järnvägen får dock anförtro denna uppgift ål elt ombud.

8 2. När dessa åtgärder vidtas, ansvarar järnvägen för de fel som den eller dess ombud begår; ett eventuellt skadestånd får dock ald­rig översliga vad som skulle lia utgått, om godset hade gått föriorat.

8 3. Avsändaren kan genom anteckning i fraktsedeln eller mottagaren kan genom en anvisning enligt artikel 31 begära:

a)    att själv eller genom ombud få vara när­varande när dessa åtgärder vidtas för att läm­na upplysningar och framställa lämpliga erin­ringar;

b)   att själv eller genom ombud få vidta dessa åtgärder, i den mån detta är tillåtet enligt lag eller annan författning i den stat där åtgärderna skall vidtas;

c)    att få betala tullavgifter och andra kost­nader, om han eller hans ombud är närvaran­de när åtgärderna vidtas eller själv vidtar dem, i den mån betalningen är tillåten enligt


 


LU 1984/85:17


99


 


ments de FEtat ou elles s'effectuenl permet­tent ce paiement.

Ni Fexpéditeur, ni le destinalaire qui a le droit de disposition, ne leur mandalaire ne peuvent prendre possession de la marchan­dise.

§ 4. Si Fexpéditeur a désigné, pour Fac­complissemenl des formalités, une gare ou les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de pro­céder qui ne peut pas étre exécuté, le chemin de fer opére de la fagon qui lui parail étre la plus favorable aux intéréts de Fayant droit et fait connaitre ä Fexpéditeur les mesures prises.

Si Fexpéditeur a utilisé dans la leitre de voiture une mention d'affranchissement en-globant les droits de douane, le chemin de fer peut accomplir les formalités douaniéres å son choix soit en cours de route, soit å la gare destinataire.

§ 5. Sous réserve de Fexception prévue au § 4, deuxiéme alinéa, le destinataire peut ac­complir les formalités douaniéres ä la gare destinataire pourvue d'un bureau de douane, si le dédouanement ä Farrivée est demande dans la lettre de voiture ou si, en Fabsence de cette demande, la marchandise arrive sous régime de douane. Le destinataire peut égale­ment accomplir ces formalités ä la gare des­tinataire non pourvue d'un bureau de douane, si les lois et réglements de FEtat le permettent ou s'il y a une autorisation préala­ble du chemin de fer et de la douane. L'exer-cice de Fun de ces droits implique le paie­ment préalable des frais grevant la marchan­dise.

Toutefois, le chemin de fer peut procéder conformément au § 4 si le destinataire n"a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur ä la gare des­tinataire.


lag eller annan författning i den stat där åtgär­derna skall vidtas.

Varken avsändaren eller en mottagare som har rätl att förfoga över godset eller ett om­bud för någon av dem får la godset i besitt­ning.

8 4. Om avsändaren har angett en station där dessa åtgärder skall vidtas och de före­skrifter som gäller på den stationen inte till­låter att avsändarens anvisning följs eller om han för dessa åtgärder har lämnat andra an­visningar som inte kan följas, skall järnvägen förfara på det sätt som den anser vara för­månligast för den som har rätt till godset samt underrätta avsändaren om de vidtagna åtgär­derna.

Om avsändaren i fraktsedeln har fört in en betalningsföreskrift som omfattar tullavgif­terna, kan järnvägen efter eget val ombesörja tullklareringen under befordringen eller på bestämmelsestationen.

§ 5. Med undantag av det fall som anges i § 4 andra stycket kan mottagaren ombesörja tullklareringen på en bestämmelsestation med tullkammare, om det i fraktsedeln be­gärs att förtullning skall ske vid framkomsten eller, när en sådan begäran saknas, om god­set kommer dit under tullkontroll. Motta­garen kan också ombesörja klareringen på en bestämmelsestation utan tullkammare, om detta är tillåtet enligt lag eller annan författ­ning i den staten eller om detta har godkänts i förväg av järnvägen och tullmyndigheten. För att dessa rättigheter skall få utövas, mås­te de kostnader som belastar godset ha beta­lats dessförinnan.

Järnvägen kan dock förfara enligt § 4, om mottagaren inte har övertagit fraktsedeln inom den frist som anges i de föreskrifter som gäller på bestämmelsestationen.


 


Artide 27

Délais de livraison

§ 1. Les délais de livraison sont fixés par des accords conclus enlre les chemins de fer participant au transport ou par les tarifs inter­nationaux applicables depuis la gare expédi-


Ariikd 27 Leveransfrister

§ 1. Leveransfristerna fastställs genom av­tal mellan de järnvägar som deltar i beford­ringen eller genom de internationella tariffer som är tillämpliga från avsändnings- till be-


 


LU 1984/85:17


100


 


irice jusqu'ä la gare destinalaire. Pour cer-lains trafics particuliers et sur certaines rela­tions, ces délais peuvent égalemenl éire éla-blis sur la base des plans de transport applica­bles enlre les chemins de fer intéressés; dans ce cas, ils doivent élre repris dans des tarifs internationaux ou des conventions spéciales. qui prévoient éventuellement les dérogations aux 88 3 ä 9 ci-dessous.

Tous ces délais ne peuvent étre supérieurs å ceux résullani des paragraphes suivanis.

8 2. A défaut d'indication des délais de livraison prévue au § 1. el sous réserve des paragraphes ci-aprés. les délais de livraison sonl les suivanis:

a)      pour les wagons complets :
r en grande viiesse :

délai d'expédilion    ..........     12 heures;

délai de iransporl, par fraclion indivisible de 400

km    .................................    24 heures:

2° en pelite vitesse :

délai d"expédilion    .........    24 heures:

délai de iransport, par
fraclion indivisible de 300
km    .................................    24 heures;

b)      pour les envois de détail:
r en grande viiesse :

délai d'expédiiion    ..........     12 heures:

délai de transport, par fraclion indivisible de 300

km    .................................    24 heures:

2° en pelile vitesse :

délai d'expédilion    ..........    24 heures:

délai de iransporl. par fraclion indivisible de 200

km                  ...................    24 heures.

Toutes les distances se rapportent aux dis­tances kilomélriques d'applicalion des tarifs. 8 3. Le délai de iransport esl calculé sur la dislance lotale enlre la gare expédilrice el la gare destinalaire. Le délai d"expédition n"est complé qu"une seule fois. quel que soit le nombre des réseaux empruntés.

§ 4. Le chemin de fer peut fixer des délais supplémentaires d"une durée déterminée dans les cas suivants:

a)    envois remis au iransport ou livrables en dehors des gares:

b)   envois empruntant:


slämmelseslationen. För viss enskild irafik och för vissa förbindelser kan fristerna även faslslällas på grundval av de befordrings-planer som tillämpas mellan de berörda järn­vägarna: i så fall skall de las upp också i de inlernalionella tarilTerna eller i särskilda överenskommelser som kan föreskriva avvi­kelser från 88 3-9.

Dessa frister får inte vara längre än de fris­ter som anges i de följande bestämmelserna.

8 2. Saknas föreskrifter om sådana leve­ransfrister som avses i § 1, gäller följande leveransfrister, om inte annat följer av vad som sägs i de följande paragraferna:

a)     för hela vagnslaster:

1.      som ilgods;

expedieringsfrist    ...........     12 timmar;

befordringsfrist. för vaije
påbörjad sträcka av 400
km    ................................    24 timmar;

2.      som fraktgods:

expedieringsfrist    ...........    24 timmar;

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 300

km    .................................    24 timmar;

b)     för siyckegodssändningar:

1.      som ilgods:

expedieringsfrist    ...........    12 limmar;

befordringsfrisl. för varje
påbörjad slräcka av 300
km    .................................    24 limmar;

2.      som fraklgods:

expedieringsfrisl    ...........    24 timmar;

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 200

km    .................................    24 limmar.

Samiliga avstånd avser lariffkilometer.

8 3. Befordringsfristen beräknas för hela avståndet mellan avsändningsslalionen och beslämmelsestaiionen. Expedieringsfristen räknas endast en gång oavsett antalet järn­vägsnät som berörs.

S 4, Järnvägen får fastställa tilläggsfrister av viss bestämd längd i följande fall:

a)    för sändningar som lämnas till beford­ran eller lämnas ut utanför stationerna;

b)   för sändningar som befordras


 


LU 1984/85:17


101


 


1° une ligne ou un réseau non équipé pour le traitement rapidc des envois,

2° un raccordemenl relianl deux lignes d"un méme réseau ou de réseaux diffé­rents,

3" une ligne secondaire.

4° des lignes dont Fécartement des raiis esl différent,

5 la mer ou les voies navigables inté­rieures,

6° une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;

c)  envois taxés ä des larifs iniérieurs spé­
ciaux ou exceptionnels ä prix réduiis;

d) circonstances exlraoidinaires de nature
ä déterminer un développemem anormal du
trafic ou des difficultés anormales pour Fex­
ploitation.

§ 5. Les délais supplémentaires prévus sous 8 4a) å c) doivent figurer dans les tarifs ou dans les prescriptions döment publiées dans chaque Elat.

Ceux prévus sous 8 4d) doivent étre pu­bliés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.

§ 6. Le délai de livraison commence å courir ä minuit apres Facceplaiion au irans­port de la marchandise. Toulefois, pour les envois en grande viiesse, le délai commence å courir vingl-quaire heures plus tärd lorsque le jour qui suit celui de Facceptation est un dimanche ou un jour férié legal el lorsque la gare expédilrice n"esl pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié,

- § 7, Sauf faute imputable au chemin de fer, le délai de livraison esl prolongé de la durée du séjour nécessilé par:

a)    la vérification conforme aux artides 21 el 22, § 1. qui fail apparailre des diftérences par rapport aux inscriptions portées sur la lettre de voiiure;

b)   Faccomplissemenl des formalités exi­gées par les douanes ou d'aulres aulorités adminislratives;

c)    la modification du contrat de iransporl conformémeni aux artides 30 ou 31;


1,    över en linje eller ett nät som inte har
utrustats för snabb behandling av sänd­
ningarna,

2.    över en bana som förenar två linjer
inom samma eller olika järnvägsnät,

3,    över en linje som är av underordnad betydelse,

4,    över en linje med avvikande spår­vidd.

 

5.    över hav eller på inre vattenvägar,

6.    på landsväg, om någon järnvägsför­bindelse inie finns;

c)  för sändningar som fraktberäknas efter
lokala specialtariffer eller undantagstariffer
med nedsatta frakisalser;

d) under osedvanliga förhållanden som
förorsakar en ovanlig ökning av trafiken eller
ovanliga driftsvårigheter.

8 5. De lilläggsfrister som avses i § 4a)-c) skall anges i tarifferna eller i de föreskrifter som offentliggörs i varje stat.

Sådana frister som avses i 8 4d) skall of­fentliggöras och får inte träda i kraft förrän de har offentliggjorts.

§ 6. Leveransfrislen börjar löpa vid mid­natt efter det all godset har tagits emot lill befordran. 1 fråga om ilgodssändningar börjar dock frislen löpa ljugofyra limmar senare, om dagen efter den dag då gödsel togs emot till befordran är en söndag, en helgdag eller en dag som jämställs med helgdag och av­sändningsslalionen inte är öppen för ilgods­sändningar denna söndag eller helgdag.

8 7. Om inte något fel föreligger på järnvä­gens sida, förlängs leveranstiden med den lid som behövs

a)    för en undersökning enligt artiklarna 21 och 22 § 1, om det därvid upptäcks avvi­kelser från uppgifterna i fraktsedeln;

b)   för de åtgärder som krävs av tullmyn­digheter eller andra förvaltningsmyndigheter;

c)    till följd av all befordringsavtalet ändras enligt artikel 30 eller 31;


 


LU 1984/85:17


102


 


d) les suin-i spéciaux ä donnor ä la mar­chandise.;

c) II- liansbordement ou la réfection d'un chargement tiéfectueux effectué par Fexpédi-leiir;

O ttuitc inieriupiiori de trafic empéchant tempoiairenieni de commencer ou de conti­nuer le tra.nport.

La cause et la durée ue ces prolongations doivL-nl cire mentionnées dans la lellre de voiiure. Le cas échéanl, elles fieuvenl ét.fe proijvées pa; d"auties moyens.

8 8. Le délai de livraison est suspendu pour:

a) la nctile viiesse. les dimanches et jours
fériés Icgaux;

b) la grande viiesse, les dimanches et cer­
tains jours fériés iégaux lorsque, dans un
Elat. les prescriptions en vigueur prévoient
pour ceux-ci une suspension du délai de li­
vraison v.n irafic feiioviaire iniérieur;

c) la grande el la peiile viiesse, les samedis
lorsque, dans un Elal, les prescriptions en
vigueur prévoient pour ceux-ci une suspen­
sion du délai de livraison en trafic ferroviaire
iniérieur.

8 9. Lorsque le délai de livraison doit prendre fin apres Fheure de fermeture de la gare destinataire. Fexpiration en est reportée deux heures apres Fheure de la prochaine ouveriure de la gare.

En oulre, pour les envois en grande vi­iesse, loisque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié dé­finis au 8 8 b), Fexpiration en est reporlée å Fheure correspondante du premier jour ou-vrable suivanl.

8 10. Le délai de livraison est observé si. avani son expiiation:

a) Farrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci lenue ä la disposition du destina­taire, lorsqu"il s'agii d"envois livrables en ga;e et faisant Fobjet d'un avis d'arrivée:

lon

b) la marchandise est tenue ä la dispositiui du destinalaire. lorsqu'il s'agit d'envois livra bles en gare et ne faisant pas Fobjet d'un avis d'airi\éc:

C) la maichandise esl mise å la disposition du destinalaire, lorsqu'il s'agil d'envois livra­bles en dehors des gares.


d) för att ombesörja särskild vård av god­
set:

e) för alt lasta om eller rätla till en last som
har lastats bristfälligt av avsändaren;

f)  till följd av ett avbrotl i driften, som
tillfälligt hindrar att befordringen börjat eller
forisätter.

Orsaken lill och omfattningen av dessa för­längningar skall anges i fraktsedeln. I före­kommande fall kan de styrkas på något annat sätt.

8 8.  Leveransfrislen avbryts

a)    för fraktgods söndagar, helgdagar och dagar som jämställs med helgdagar;

b)   för ilgods söndagar, vissa helgdagar och dagar som jämställs med helgdagar, när del i de beslämmelser som gäller i en sial före­skrivs alt leveransfristen i inrikes järnvägs­trafik skall avbrytas dessa dagar;

c)    för ilgods och fraklgods lördagar, när det i de bestämmelser som gäller i en siat föreskrivs all leveransfrislen skall avbrylas lördagar i inrikes järnvägstrafik.

§ 9. När leveransfristen går ul efter be-slämmelseslaiionetls siängningslid, framflyi-las fristens utgång till ivå timmar efter det att stationen åter öppnas.

Om leveransfristen för ilgodssändningar går ut en sådan sön- eller helgdag som avses i § 8 b), framflyiias frislens ulgång till samma klockslag nästföljande vardag.

§ 10 Leveransfrislen är iaktiagen om, in­nan frislen har gått ut:

a)    godsels ankomst har meddelais och gödsel har ställts till mottagarens förtogandCi när del gäller en sändning som skall lämnas ut på en station och o.m vars ankomst meddelan­de skall lämnas;

b)   godset har ställts till mottagarens förfo­gande, när det gäller en sändning som skall lämnas ul på en slalion men om vars ankomst något meddelande inie behöver lämnas;

c)    gödsel har ställts lill mollagarens förfo­gande, när det gäller en sändning som skall lämnas ut utanför en station.


 


LU 1984/85:17


103


 


Artide 28 Livraison

§ 1. Le chemin de fer doit remettre la leitre de voiiure el livrer la marchandise au destinalaire, ä la gare destinalaire. contre dé­chargé et paiement des créances du chemin de fer mises ä la charge du destinataire.

L'acceplalion de la lettre de voiture oblige le destinalaire ä payer au chemin de fer le monlant des créances mises ä sa charge,

8 2, Sont assimilés ä la livraison au desti­nalaire, lorsqu'ils sonl effectués conformé­ment aux prescriptions en vigueur ä la gare destinalaire:

a)    la remise de la marchandise aux auto-rités de douane ou d"ociroi dans leurs locaux d'expédilion ou dans leurs entrepöis, lorsque ceux-ci ne se irouvenl pas sous la garde du chemin de fer,

b)   Fenlreposage auprés du chemin de fer de la marchandise ou son dépöl chez un com-missionnaire-expédileur ou dans un enlrepöi public,

8 3, Les prescriptions en vigueur å la gare destinalaire ou les conventions avec le des­tinataire délerminenl si le chemin de fer a le droil ou Fobligation de lui remeiire la mar­chandise ailleurs qu"ä la gare destinalaire, soil sur embranchement particulier, soil å son domicile, soit dans un dépöl du chemin de fer. Si celui-ci remet ou fail remeitre la marchandise sur un embranchemenl particu­lier, ä domicile ou dans un dépöl, la livraison esl réputée effectuée au moment de cette re­mise. Sauf convention contraire enlre le che­min de fer el Futilisateur d'un embranche­menl particulier, les operations effectuées par le chemin de fer, pour le compte el sous la direction de cet ulilisateur, ne sont pas couvertes par le contrat de transport.

§ 4. Apres Farrivée de la marchandise ä la gare destinalaire, le destinataire peui de­mander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiiure el de lui livrer la marchan­dise.

Si la perte de la marchandise esl établie ou si la marchandise n'esl pas arrivée a Fexpira­tion du délai prévu å Farticle 39, § I, le des­tinalaire peui faire valoir en son propre nom.


Artikel 28 Utlämnande a\' gods

8 1, Järnvägen skall på beslämmelsesta­iionen lämna ut fraktsedeln och godset till mottagaren mot kvitto på mottagandet och mot betalning av de av järnvägens fordringar som har påförts mottagaren.

Mottagandet av fraktsedeln medför förplik-lelse för moitagaren att lill järnvägen betala de belopp som har påförts honom,

8 2. Om följande åtgärder vidtas enligt de föreskrifter som gäller pä bestämmelsesta-tionen, jämställs de med utlämnande till mot­tagaren;

a)   godset överlämnas till en myndighet som har hand om frågor om tullar eller andra införselavgifler i en sådan tjänste- eller lager­lokal som används av myndigheten och som inte slår under järnvägens uppsikt,

b)   godset läggs upp till förvaring hos järn­vägen eller lämnas lill en spedilö.-" eller ett offentligt lagerhus för förvaring.

§ 3. De föreskrifter som gäller på bestäm-melsestaiionen eller de avtal som ingåtts med moitagaren bestämmer om järnvägen har rätt eller skyldighet att överlämna godset till den­ne på någon annan plats än på bestämmelse-slationen, antingen på ell privat anslutnings-spår eller i mottagarens bostad eller på något av järnvägens upplag. Om järnvägen över­lämnar eller låter överlämna godset på ett enskilt anslutningsspår. hemma hos motta­garen eller på ell upplag, anses godset utläm­nat vid detta överlämnande. Om något annat inte har överenskommits mellan järnvägen och den som utnyttjar ett enskilt anslutnings-spår, omfattar befordringsavialel inte de ål-gärder för överlämnande som järnvägen har vidtagit för dennes räkning och under dennes ledning.

8 4. Sedan godset har kommit fram till beslämmelsestaiionen, kan mollagaren ford­ra all järnvägen lämnar ut fraktsedeln och godset lill honom.

Om förlusi av godset har fastställls eller om gödsel inte kommii fram vid uigången av den frisi som avses i artikd 39 8 1, kan moita­garen i egei namn göra sina rälligheler på


 


LU 1984/85:17


104


 


å Fenconire du chemin de fer. les droits qui résulieni pour lui du contral de transport.

8 5. L'ayant droil peui refuser Faccepla­iion de la marchandise, méme apres recep­tion de la leitre de voiiure et paiement des frais, tant qu'irn'a pas élé procédé aux vérifi-cations qu'il a requises en vue de conslaler un dommage allégué,

§ 6, Pour le surplus, la livraison de la mar­chandise esl effectuée conformément aux prescriptions en vigueur ä la gare destina­laire.


grund av fraktavialet gällande gentemol järn­vägen,

8 5, Den sorn har räll till godset kan vägra all la emot det, även efter del alt han har erhållit fraktsedeln och betalat kostnaderna, så länge en undersökning som han har begärt för ati fastställa en påstådd skada inie har ulföris,

8 6, 1 övrigi sker ullämningen av gods en­ligt de föreskrifter som gällei på beslämmel­sestaiionen.


 


Artide 29

Rectification des perceptions

§ 1, En cas d'application irréguliére d'un tarif ou d"erreur dans le calcul ou la percep­tion des frais, le Irop-perfu n"est restilué par le chemin de fer ou le moins-pen;u versé å celui-ci que si la différence excéde 4 unités de compte par lellre de voiture. La restitution esl effectuée d'office,

§ 2, Le paiemenl au chemin de fer des nioins-pergus incombe ä Fexpédileur si la lettre de voiiure n"esl pas retirée, Lorsque la lettre de voiture a été acceplée par le destina­taire ou le coniral de transport modifié con­formément a Farticle 31, Fexpédileur n'esl lenu au paiemenl d'un moins-pergu que dans la mesure ou celui-ci porte sur les frais ä sa charge en verlu de la mention d'affranchisse-nienl uiilisée dans la lellre de voiiure. Le complémenl du moins-pergu esl ä la charge du destinalaire,

§ 3, Les sommes dues en vertu de cet arti­de porteni inlérél å cinq pour cent Fan ä partir du jour de la reception de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclama­tion prévue ä Farticle 53 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justice.

Si Fayanl droil ne remel pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui esl fixé, les piéces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intéréts ne courent pas entré Fexpiration du délai fixé et la remise effective des piéces.


Artikd 29

Rättelse av uttagna avgifter

8 1. Om en tariff har tillämpats oriktigt el­ler något fel har gjorts när någon avgift har beräknats eller uppburils, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för myckel eller kräva vad som har betalats för litet, om skillnaden inte överstiger fyra be­räkningsenheter per fraktsedel. Återbetal­ningen skall ske utan anlbrdran.

§ 2. När en avgift har uppburits med ett för litet belopp, åligger del avsändaren att betala det felande beloppet, om fraktsedeln inte har lösts ut från järnvägen. När fraktse­deln har godkänts av motiagaren eller be­fordringsavtalet har ändrais enligi artikel 31, är avsändaren skyldig att betala ell för litet utlagel belopp endasi i den mån delta avser koslnader som han skall betala enligt betal-ningsföreskriflerna i fraktsedeln. Det åligger mollagaren att betala återstående belopp.

§ 3. De belopp som skall betalas enligt denna artikel löper med fem procent årlig ränta från den dag då anmodan om belalning logs emot eller krav framställdes enligt arti­kel 53 eller, om varken anmodan eller krav har framställts, från den dag då talan väcktes vid domstol.

Om den som är berättigad till återbetalning inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvägen överlämnar de handling­ar som den behöver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från fristens ulgång lill dess att handlingarna har överlämnats.


 


LU 1984/85:17


105


 


TITRE III

MODIFICATION DU CONTRAT

DE TRANSPORT

Artide 30

Modification par fexpéditeur

§ I. L'expédiieur peut, par des ordres ul-térieurs, modifier le coniral de iransport en prescrivanl:

a)    le retrait de la marchandise ä la gare expédilrice,

b)    Farrét de la marchandise en cours de route,

c)    Fajournemeni de la livraison de la mar­chandise,

d) la livraison de la marchandise å une per­
sonne aulre que le destinataire inscrit sur la
lellre de voiiure,

e) la livraison de la marchandise å une
gare aulre que la gare destinalaire inscrite sur
la lellre de voiture.

f)  le renvoi de la marchandise ä la gare
expéditrice,

g)    Fétablissemenl d'un remboursement,
h) Faugmenlation, la diminution ou Fan-

nulalion d'un remboursement,

i) la mise ä sa charge de frais d'un envoi non affranchi ou Faugmenlation de ceux prix en charge conformément ä Farticle 15, § 2.

Les tarifs du chemin de fer expéditeur peu­vent prévoir que les ordres vises sous g) ä i) ne sont pas admis.

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur enlre les che­mins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser Fenvoi.

§ 2. Ces ordres doivent élre donnés å la gare expéditrice au moyen d'une dédaration écrite conforme au modéle fixé el publié par le chemin de fer.

Cette dédaration doit étre reproduite et signée par Fexpéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui doit étre présente en méme temps au chemin de fer. La gare expé­ditrice certifie la reception de Fordre en ap-posant son timbre ä date sur le duplicata, au-


DEL III

ÄNDRING I BEFORDRINGSAVTALET

Artikd 30

Ändringar på begäran av avsändaren

§ 1. Avsändaren kan i efterhand ändra be­fordringsavtalet genom all föreskriva

a)    att godset skall återlämnas på avsänd­ningsstationen,

b)    att godset skall stoppas under beford­ringen,

c)    au godsets utlämning skall uppskjutas,

d) alt godset skall lämnas ut till någon an­
nan än den mottagare som anges i fraktse­
deln,

e) att godset skall lämnas ut på en annan
station än den bestämmelsestation som anges
i fraktsedeln,

0  att godset skall sändas tillbaka till av­
sändningsstationen ,

g) att efterkrav skall påläggas,

h) att ett efterkrav skall höjas, minskas el­ler återkallas,

i) att han själv skall betala avgifter för en icke betald försändelse eller att han skall be­tala högre avgifter än de som han har åtagit sig i enlighet med artikel 15 § 2.

1 de tariffer som gäller för järnvägen på
avsändningsorten kan föreskrivas att före­
skrifter enligt punkterna g) lill i) inte är
tillåtna.

1 tilläggsbestämmelserna eller de interna­tionella tariffer som gäller mellan de järnvä­gar som deltar i en befordran kan tillåtas an­visningar som inte är angivna ovan.

En anvisning får aldrig medföra att en sändning delas.

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas till avsändningsstationen genom en skriftlig för­klaring som är utformad efter en förebild som har fastställts och offentliggjorts av järnvä­gen.

Förklaringen skall av avsändaren föras in och undertecknas på fraktsedelsdubbletten, som samtidigt skall visas upp för järnvägen. Avsändningsstationen skall bekräfta motta­gandet av anvisningen genom att på dubblet­ten under avsändarens förklaring anbringa


 


LU 1984/85:17


106


 


dessous de la dédaration de Fexpédileur, å qui ce duplicala doil alors étre restitué.

Quand Fexpéditeur demande Faugmenla­tion, la diminution ou Fannulation d'un rem­boursement, il doit produire le titre qui lui a élé délivré. En cas d'augmenlation ou de di­minution du remboursemenl, ce tiire est, apres rectification, rendu å Fexpédileur; en cas d'annulalion, il n'est pas restitué,

Toul ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul,

§ 3, Si le chemin de fer donne suite aux ordres de Fexpédileur sans exiger la presen­tation du duplicata, alors que ce dernier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage en résultant, Toulefois, Findemnité éventuelle ne doil jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise,

§ 4, Le droit pour Fexpédileur, méme en possession du duplicata de la lettre de voi­ture, de modifier le contral de transport s'é-leinl dans les cas ou le destinalaire:

a)    a retiré la lettre de voiture;

b)   a accepté la marchandise;

c)    a fait valoir ses droits conformément å Farticle 28, 8 4;

d) est autorisé, conformémeni ä Farticle
31, ä donner des ordres, dés que Fenvoi est
entré dans le territoire douanier du pays de
destination,

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres el aux instruc­tions du destinataire.


sin datumstämpel, varefter dubbletten skall återlämnas till avsändaren.

När avsändaren begär att elt efterkrav skall höjas, minskas eller ålerkallas, skall han visa upp del bevis som har överlämnats till honom. Om efterkravet höjs eller ininskas, skall beviset efter rättelse återlämnas till av­sändaren; om efterkravet ålerkallas, skall bevisei inte återlämnas.

En anvisning som har meddelais i någon annan form än som har föreskrivits är ogiltig,

8 3, Om järnvägen följer avsändarens an­visning utan att kräva att fraktsedelsdubblei­ten visas upp och denna har översänts lill moitagaren, är järnvägen ansvarig gentemot denne för den skada som uppkommer därige­nom. Ett eventuellt skadestånd får dock ald­rig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.

8 4. Avsändarens räll all ändra beford­ringsavtalet upphör, även om han innehar fraktsedelsdubbleiten, när mollagaren har

a)    övertagit fraktsedeln;

b)   tagit emot godset;

c)    gjort sina rättigheter gällande enligt arti­kel 28 § 4;

d) blivit berättigad, enligt artikel 31, alt
ändra befordringsavtalet, så snart sändningen
har kommit in på besiämmelselandets tullom­
råde.

Från denna tidpunkt åligger det järnvägen att följa mottagarens anvisningar.


 


Artide 31

Modification pur le destinataire

§ 1. Lorsque Fexpéditeur n'a pas pris ä sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lellre de voiiure Finscription «"Destinataire non autorisé ä donner des ordres ultérieurs», le destinataire peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescri­vanl :

a)    Farrét de la marchandise en cours de route,

b)    Fajournemeni de la livraison de la mar­chandise,

c)    la livraison de la marchandise, dans le


Artikel 31

Ändringar på begäran av mollagaren

§ 1. När avsändaren inte har ålagil sig alt betala de avgifter som avser befordringen i bestämmelselandet och inic heller i fraktse­deln har fört in uppgiften "mottagaren får inte ändra befordringsavtalet", får motta­garen senare ändra befordringsavtalet genom all föreskriva

a)    att godset skall stoppas under beford­ringen,

b)   att godsets utlämning skall uppskjutas,

c)    att  godset  i  beslämmelselandel  skall


 


LU 1984/85:17


107


 


pays de destination, å une personne autre que le destinataire inscrit sur la lellre de voiture,

d) la livraison de la marchandise, dans le
pays de destination, ä une gare aulre que la
gare destinalaire inscrite sur la leitre de voi­
ture, sauf dispositions contraires des tarifs
internationaux,

e) Faccomplissemenl des formalités exi­
gées par les douanes ou d'autres autorités
administratives conformémeni ä Farticle 26,
§3.

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur enlre les che­mins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

En aucun cas. les ordres ne doiveni avoir pour effet de diviser Fenvoi.

Les ordres du destinalaire ne sonl exécu­toires qu'apres de Fenvoi dan le territoire douanier du pays de destination.

§ 2. Ces ordres doiveni étre donnés, å la gare destinataire ou å la gare d'enlrée dans le pays de destination, au moyen d'une dédara­tion écrite conforme au modéle fixé et publié par le chemin de fer.

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3. Le droil pour le destinalaire de modi­fier le contrat de transport s'éteinl dans les cas ou il a:

a)    reiiré la lettre de voiiure;

b)    accepté la marchandise;

c)    fail valoir ses droils conformément å Farticle 28, 8 4:

d) désigné conformément au § 1 c) une
personne et que celle-ci a reiiré la lellre de
voiture ou fait valoir ses droits conformé­
ment ä Farticle 28, 8 4.

§ 4. Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise ä une auire personne, celle-ci n'est pas aulorisée ä moditler le contrat de transport.


lämnas ut till någon annan än den moliagare som anges i fraklsedeln,

d) att godset i beslämmelselandel skall
lämnas ut på en annan station än den bestäm­
melsestation som anges i fraktsedeln, om inte
annat föreskrivs i de inlernalionella tarif­
ferna,

e) alt de åtgärder som krävs av tullmyn­
digheterna eller andra förvaltningsmyndig-
heler skall vidtas i enlighet med artikel 26 8 3.

I tilläggsbestämmelserna eller de interna­tionella tariffer som gäller mellan de järnvä­gar som deltar i en befordran kan tillåtas an­visningar som inte är angivna ovan.

En anvisning får aldrig medföra alt en sändning delas.

Mollagarens anvisning får inte verkställas förrän försändelsen har kommit in pä besiäm­melselandets tullområde,

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas lill beslämmelsestaiionen eller lill den station i beslämmelselandel dit godset först kommer genom en skriftlig förklaring som är utformad efter en förebild som har fasisiällis och of­fentliggjorts av järnvägen.

En anvisning som meddelas i någon annan form än som har föreskrivits är ogiltig,

§ 3. Mollagarens räll ati ändra fiakiavia-let upphör när han har

a)    övertagit fraklsedeln;

b)   lagii emot gödsel;

c)    gjort sina rättigheter gällande enligt arti­kel 28 § 4;

d) angett en person enligt 8 1 c) och denne
har övertagit fraklsedeln eller gjorl gällande
sina rälligheler enligi artikel 28 8 4,

§ 4, Om motiagaren har, föreskrivit ait godset skall lämnas ut lill en annan person, äi denne inte berättigad att ändra frakiavlalei.


 


LU 1984/85:17


108


 


Artide 32

Exécution des ordres ultérieurs

§ 1. Le chemin de fer ne peut refuser d'exécuter les ordres donnés conformément aux artides 30 et 31, ni en retarder Fexécu­tion, sauf si:

a)    elle n'esl plus possible au moment oö les ordres parviennent å la gare qui doit les exécuter;

b)   elle est de nature å perlurber le service régulier de Fexploitation;

c)    elle est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et réglements d'un Etat, notamment avec les prescriptions des douanes ou d'autres autorités adminislratives;

d) la valeur de la marchandise, lorsqu'il
s'agit d'un changement de la gare destina­
taire, ne couvre pas, selon Fappréciation du
chemin de fer, tous les frais dont la marchan­
dise sera grevée ä Farrivée å sa nouvelle des­
tination, å moins que ces frais ne soient payés
ou que leur paiement ne soit garanti immédia­
tement,

Celui qui a donné des ordres est avisé le plus töt possible des empéchements å leur exécution.

Si le chemin de fer n'est pas ä méme de prévoir ces empéchements, celui qui a donné des ordres supporte toutes les conséquences résultant du commencement de leur exécu­tion,

§ 2. Les frais nés de Fexécution d'un ordre, å Fexception de ceux résultant d'une faute du chemin de fer, doiveni étre payés conformément å Farticle 15,

§ 3, Sous réserve du § I. le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des conséquences de Finexécution d'un ordre ou de son exécution défectueuse. Tou­tefois, Findemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.


Artikd 32

Utförande av anvisningar om ändring i be­fordringsavtalet

§ 1. Järnvägen får inte vägra att verkställa en anvisning som har meddelats i enlighet med artiklarna 30 och 31 eller vänta med att verkställa den utom i följande fall:

a)    om det inte längre är möjligt all verk­ställa anvisningen när den station som skall verkställa den får del av anvisningen;

b)   om del skulle medföra störningar i drif­ten att verkställa anvisningen;

c)    om verkställigheien av en anvisning om ändring av beslämmelsestaiionen skulle stri­da mot lag eller annan förfallning som gäller i en stal och då särskilt lullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter;

d) om, när det gäller ändring av besläm­
melsestaiionen, godsels värde enligi järnvä­
gens uppskallning inte läcker alla de avgifter
som kommer att belasta godset när det kom­
mer fram till den nya bestämmelsestationen
och dessa avgifter inte omedelbart erläggs
eller säkerhet omedelbart ställs för dem.

Den som har gett anvisningen skall snarast möjligt underrättas om hindret mot alt verk­ställa den.

Om järnvägen inte kan förutse ett sådant hinder, är den som har gett anvisningen an­svarig för alla följder av att hans anvisning har börjat verkställas.

§ 2. Avgifter som uppkommer genom att en anvisning verkställs skall, med undanlag av sådana som beror på fel eller försummelse på järnvägens sida, betalas i enlighet med artikel 15.

§ 3. Om järnvägen har gjorl sig skyldig till fel eller försummelse, är den med de undan­tag som följer av 8 1 ansvarig för följderna av att en anvisning inte har verkställts eller har verkställts felaktigt. Ett eventuellt skade­stånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.


 


LU 1984/85:17


109


 


Artide 33

Empéchemenl au transport

§ 1. En cas d'empéchement au transport, le chemin de fer décide s"il esl préférable de transporter d'office la marchandise en modi-fiant Fitinéraire ou s"il convient, dans Fin-térél de Fexpédileur, de lui demander des instructions en lui fournissant les informa­tions utiles dont le chemin de fer dispose.

Sauf faute de sa part, le chemin de fer peut percevoir le prix de Iransporl applicable par Fitinéraire empmnté el dispose des délais correspondanls å ce dernier.

§ 2. Si la continuation du transport n'est pas possible, le chemin de fer demande des instructions ä Fexpéditeur. Cette demande n'est pas obligatoire dans les cas d'empéche-ments temporaires résultant des mesures prises en application de Farticle 3, § 4.

§ 3. L'expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas oö un empéchemenl au transport se présen-terait.

Si le chemin de fer estime que ces instruc­tions ne peuvent étre exécutées, il en de­mande de nouvelles.

§ 4. L'expéditeur avisé d'un empéche­menl au transport peut donner ses instruc­tions soit ä la gare expédilrice, soit å la gare oö se trouve la marchandise. Si ces instruc­tions modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinalaire ou sonl données ä la gare ou se trouve la marchandise, Fexpédi­teur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de voiiure el presenter celui-ci au che­min de fer.

§ 5. Si le chemin de fer donne suite aux instructions de Fexpéditeur sans exiger la presentation du duplicata, alors que ce der­nier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dom­mage en résultant. Toutefois, Findemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle pré­vue en cas de perte de la marchandise.

§ 6. Si Fexpéditeur avisé d'un empéche­menl au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécuta-bles, le chemin de fer procéde conformément aux   prescriptions   relalives  aux   empéche-


Artikd 33 Befordringshinder

§ 1. Vid befordringshinder beslämmer järnvägen om del är lämpligare all den själv väljer en annan befordringsväg för godset el­ler om den skall i avsändarens intresse begära anvisningar från denne, samtidigt som avsän­daren får alla de nödvändiga upplysningar som järnvägen har tillgång till.

Om järnvägen inte har gjorl sig skyldig till fel eller försummelse, får den uppbära den frakt som är tillämplig för den använda be­fordringssträckan och åtnjuta de leveransfris­ter som svarar mot denna.

§ 2. Om del inte är möjligt alt fortsätta befordringen, skall järnvägen begära anvis­ningar av avsändaren. Delta är dock inte nöd­vändigt vid tillfälliga hinder som beror på åt­gärder som har vidtagits med tillämpning av artikel 3 § 4.

§ 3. Avsändaren kan i fraklsedeln lämna anvisningar om förfarandet i de fall då be­fordringshinder föreligger.

Om järnvägen anser att dessa anvisningar inte kan följas, skall den begära nya anvis­ningar.

§ 4. En avsändare som har fått underrät­telse om befordringshinder kan meddela sina anvisningar antingen lill avsändningssta­tionen eller till den station där godset finns. Om dessa anvisningar innebär ändring av mottagare eller bestämmelseslalion eller meddelas till den station där godset finns, skall avsändaren föra in dem i fraktsedels-dubbletten och visa upp denna för järnvägen.

§ 5. Om järnvägen följer avsändarens an­visningar utan all fordra alt dubbletten före­tes och denna har överlämnats till motta­garen, är järnvägen ansvarig gentemot denne för skada som uppkommer därigenom. Ett eventuellt skadestånd får dock aldrig över­stiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått föriorat.

§ 6. Om en avsändare som har underrät­tats om befordringshinder inte inom rimlig tid lämnar en anvisning som kan följas, skall järnvägen förfara i enlighet med de bestäm­ melser om hinder mot utlämning av gods som


 


LU 1984/85:17


110


 


ments ä la livraison en vigueur au lieu ou la marchandise a élé relenue.

Si la marchandise a élé vendue, le produit de la vente, déduction faile des frais grevani la marchandise, doil étre tenu å la disposition de Fexpéditeur. Si le produit est inférieur ä ces frais, Fexpédileur doil payer la diffé­rence.

§ 7, Lorsque Fempéchemenl au transport cesse avanl Farrivée des inslruclions de Fex­pédileur, la marchandise est acheminée sur sa destination sans altendre les instructions; Fexpéditeur esl prévenu le plus löt possible,

8 8, Lorsque Fempéchemenl au transport intervient apres que le destinataire a modifié le coniral de transport conformémeni å Farti­cle 31. le chemin de fer doit aviser ce destina­laire. Les §8 1, 2, 6, 7 et 9 sonl applicables par analogie.

8 9. Sauf faute de sa part, le chemin de fer. en cas dempéchemenl au Iransport, peut percevoir des droits de stationnement.

8 10. Lartide 32 esl applicable aux irans-porls effeclués conformémeni ä Farticle 33.


gäller på den plats där godset har stoppats.

Om godset har sålts, skall försäljningsbe-loppel efter avdrag för de avgifter som har påförts godset ställas lill avsändarens förfo­gande. Understiger försäljningsbeloppet des­sa avgifter, skall avsändaren betala skillna­den.

§ 7. Om befordringshindrel upphör innan avsändarens anvisningar har kommit, vidare­befordras godset lill beslämmelsestaiionen ulan alt anvisningarna inväntas; avsändaren skall underrällas snarast möjligt.

§ 8. Om befordringshindrel uppkommer efter det alt mottagaren har ändrat beford­ringsavtalet enligt artikel 31, skall järnvägen underrätta motiagaren. Bestämmelserna i §§ 1, 2, 6, 7 och 9 har motsvarande tillämpning.

§ 9. Vid befordringshinder får järnvägen ta ut ersättning för kostnaderna i samband med hindret, om inte fel eller försummelse föreligger på järnvägens sida.

§ 10. Artikel 32 är tillämplig på befordran som sker enligt artikel 33.


 


Artide 34

Empéchemenl ä la livraison

§ I. En cas d"empéchement å la livraison de la marchandise, la gare destinataire doil en prévenir sans délai Fexpédileur, par Finter-médiaire de la gare expédilrice. pour lui de­mander des instructions. L'expédileur doit étre avisé direclemenl, soit par écrit, soil par lélégraphe, soil par léléscripieur, quand il Fa demande dans la lellre de voiiure; les frais de cet avis grévenl la marchandise.

§ 2. Lorsque Fempéchemenl ä la livraison cesse avant Farrivée des inslruclions de Fex­pédileur ä la gare destinalaire, la marchan­dise est livrée au destinalaire. L'expédiieur doit en étre avisé sans délai par une lellre recommandée; les frais de cel avis grévenl la marchandise,

§ 3, En cas de refus de la marchandise par-le destinalaire, Fexpédileur a le droit de don­ner des inslruclions, méme s'il ne peui pro­duire le duplicala de la lellre de voiiure,

§ 4, Par une inscription portée sur la leitre de voiiure, Fexpédileur peut aussi demander


Artikel 34 Utlämningshinder

8 1, Om det föreligger hinder för godsets utlämning, skall beslämmelsestaiionen ome­delbart underrätta avsändaren om detta ge­nom avsändningsstationens förmedling och begära anvisningar av honom. Avsändaren skall underrällas direkt, skriftligen, telegra­fiskt eller med telex, när han har begärt detta i fraktsedeln; kostnaderna för underrättelsen påförs godset,

§ 2, Om hindret för utlämningen upphör innan avsändarens anvisningar har nått be­slämmelsestaiionen. lämnas godset ut till mottagaren. Avsändaren skall omedelbart underrättas om detta genom rekommenderat brev; kostnaderna för underrättelsen påförs godset,

§ 3, Om mottagaren vägrar att la emot godset, har avsändaren räll att ge anvisningar även om han inte kan visa upp fraktsedels­dubbletten,

§ 4, Genom en anteckning i fraktsedeln kan avsändaren också begära att godset utan


 


LU 1984/85:17


111


 


que la marchandise lui soil renvoyée d"office s"il survienl un empéchemenl å la livraison. En dehors de ce cas, son consentement exprés esl nécessaire,

8 5, A moins que les larifs n"en disposent autremenl, les inslruclions de Fexpédileur doivent étre données par Finlermédiaire de la gare expédilrice,

8 6, Pour tout ce qui n"est pas prévu ci-dessus, le chemin de fer chargé de la livraison procéde conformémeni aux prescriptions en vigueur au lieu de la livraison.

Si la marchandise a élé vendue, le produit de la vente, déduction faile des frais grevant la marchandise, doit étre lenu ä ;a disposition de Fexpédileur, Si le produii esl inférieur å ces frais, Fexpédileur doil payer la diffé­rence,

8 7, Lorsque Fempécheinent ä la livraison inlervienl apres que le destinalaire a modifié le contrat de transport conformément ä Farti­cle 31. le chemin de fer doit aviser ce destina­laire. Les S§ 1, 2 el 6 sonl applicables par analogie.

8 8, L'article 32 est applicable aux trans­ports effeclués conformément å Farticle 34,


vidare skall sändas lill honom, om hinder för utlämningen uppstår, I annat fall behövs av­sändarens uttryckliga medgivande,

§ 5, Om del inte föreskrivs någol annal i tarifferna, skall avsändaren ge sina anvis­ningar genom avsändningsstationen,

§ 6, 1 den mån bestämmelser inte finns ovan. skall den järnväg som har lill uppgift all lämna ut godset handla i enlighet med de föreskrifter som gäller på platsen för utläm­nandet.

Om godset har sålts, skall försäljningsbe­loppet efter avdrag för de koslnader som har påförts godset ställas till avsändarens förfo­gande. Om försäljningsbdoppel understiger dessa koslnader, skall avsändaren betala skillnaden.

§ 7. Om utlämningshindrel uppstår efter del all mollagaren har ändrat frakiavlalei en­ligt artikel 31, skall järnvägen underrätta ho­nom. Bestämmelserna i 88 1, 2 och 6 har molsvarande tillämpning.

8 8. Artikel 32 är tillämplig på befordran som sker enligt artikel 34.


 


TITRE IV RESPONSABILITÉ

Artide 35

Responsabilité collective des chemins de fer 8 I. Le chemin de fer qui a accepté la mar­chandise au transport, avec la lettre de voi­ture, esl responsable de Fexécution du trans­port sur le parcours total jusqu"å la livraison.

§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fail méme de la prise en charge de la mar­chandise avec la lellre de voiture, participe au coniral de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de Farticle 55, § 3 concer­nant le chemin de fer destinataire.


DEL IV ANSVARIGHET

Artikel 35

Järnvägarnas gemensamma ansvarighet

§ 1. Den järnväg, som har tagit emot god­set till befordran tillsammans med fraktse­deln, är ansvarig för befordringen under hela befordringssträckan till dess att godset har lämnats ut.

§ 2'. Genom att ta emot godset jämte frakt­sedeln inträder varje efterföljande järnväg i befordringsavtalet i enlighet med föreskrifter­na i fraktsedeln och åtar sig därmed de skyl­digheter som följer av detta. Denna bestäm­melse utgör inte hinder mot tillämpning av vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i ar­tikel 55 § 3.


 


LU 1984/85:17


112


 


Arlide 36

Etendue de la responsabilité

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou par­tielle et de Favarie de la marchandise surve­nues å partir de Facceptation au transport jusqu'ä la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livrai­son.

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, Favarie ou le dépas­sement du délai de livraison a eu pour cause une faute de Fayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détériora-tion intérieure, déchet, etc.) ou des circon­stances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou Favarie ré­sulte des risques particuliers inhérents ä un ou plusieurs des faits ci-aprés:

a)    transport effectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables ou de conventions entré Fexpéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture;

b)   absence ou défectuosité de Femballage pour les marchandises exposées par leur na­ture ä des pertes ou avaries quand elles ne sont pas emballées on sont mal emballées;

c)    operations de chargement par Fexpédi­teur ou de déchargement par le destinataire en vertu des dispositions applicables ou de conventions entré Fexpéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, ou de conventions enlre le destinataire et le chemin de fer;

d) chargement défectueux lorsque ce char­
gement a été effectué par Fexpéditeur en
vertu des dispositions applicables ou de con­
ventions entré lui et le chemin de fer et indi­
quées dans la lettre de voiture;

e) accomplissement par Fexpéditeur, le
destinataire ou un mandalaire de Fun d'eux,
des formalités exigées par les douanes ou
d'autres autorités administratives;

O nature de certaines marchandises expo­sées par des causes inhérentes ä cette nature méme ä la perte totale ou partielle ou å Fa-


Ariikel 36 Ansvarighetens omfattning

§ 1. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av all gödsel helt eller delvis går förlorat eller skadas under liden från det all gödsel las emot för befordran lill dess att del lämnas ut saml för den skada som uppkommer lill följd av all leveransfristen överskrids.

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten, skadan eller överskridan­det av leveransfristen beror på fel eller för­summelse av den skadelidande, på en anvis­ning av denne som inte har föranletls av fel eller försummelse från järnvägens sida, på fel i själva godset (inre förstöring, avdunstning, osv.) eller på någon omständighet som järn­vägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

§ 3. Järnvägen är fri från denna ansvarig­het, om förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a)   att godset har befordrats i öppen vagn enligt tillämpliga beslämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln;

b)   att godset inte är förpackat eller är brist­fälligt förpackat, om godsets beskaffenhet gör det utsatt för svinn eller skada när för­packningen är bristfällig eller saknas;

c)   att godset har lastats av avsändaren el­ler lossats av mottagaren enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskom­melse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln eller enligt överens­kommelse mellan mottagaren och järnvägen;

d) att godset har lastats på elt felaktigt sätt
och lastningen har utförts av avsändaren en­
ligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en
överenskommelse mellan denne och järnvä­
gen som har tagits in i fraktsedeln;

e) att avsändaren, mottagaren eller ett om­
bud för någon av dem har vidtagit de åtgärder
som krävs av tullmyndigheterna eller av and­
ra förvaltningsmyndigheter;

f)  att godsets beskaffenhet gör det utsatt
för fara, att helt eller delvis gå förlorat eller
skadas, särskilt genom bräckning, rost, inre


 


LU 1984/85:17


113


 


varie, notamment par bris, rouille. détériora-tion intérieure el sponlanée, dessiccalion, dé-perdiiion;

g) désignation irréguliére, inexacle ou in­compléte d'objels exclus du transport ou ad­mis sous condition, ou inobservaiion par l'expédileur des mesures de précaulion pres-criles pour les objels admis sous condition;

h) Iransport d'animaux vivants;

i) Iransporl qui, en verlu des dispositions applicables ou de conventions enlre Fexpédi­leur el le chemin de fer el indiquées dans la lellre de voiiure, doil étre effeclué sous es-corte, si la perte ou Favarie résulte d"un ris­que que Fescorte avail pour bui d'eviter.


självförslöring. uilorkning eller svinn;

g) all godset har betecknats otydligt, orik­tigt eller ofullständigt och det gäller föremål som är uteslutna från befordran eller som befordras endast pä vissa villkor eller att av­sändaren har underlåtit att vidta de lorsikiig-helsåigäfder som har föreskriviis för föremål som las emol på vissa villkor;

h) all befordringen avser levande djur: i) alt del är fråga om en befordran som enligi tillämpliga beslämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har lagils in i fraklsedeln skall ålföljas av en tillsynsman, om förlusien eller skadan har uppkommil som en följd av en sådan fara som skulle avvärjas genom all till­synsmannen följde med.


 


Arlide 37

Charge de la preuve

§ 1. La preuve que la perte, Favarie ou le dépassemenl du délai de livraison a eu pour cause un des fails prévus ä Farticle 36, § 2 incombe au chemin de fer.

§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou Favarie a pu résulter, élanl donné les circonstances de fail, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus ä Farticle 36, § 3, il y a présomption qu"elle en résulie. L'ayanl droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, Fun de ces risques.

Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu ä Farticle 36, § 3 a) s'il y a peile d'une imporlance anormale ou perle de colis.


Artikel 37 Bevisskyldighet

§ I. Del ankommer på järnvägen att visa au förlusien. skadan eller leveransfristens överskridande har orsakals av något sådant förhållande som avses i artikel 36 § 2.

§ 2. Om järnvägen visar au förlusien eller skadan med hänsyn till de föreliggande om­ständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 36 § 3, skall del anias all förlusten eller ska­dan är en följd av denna risk eller dessa risker. Den som kräver ersättning får dock visa all förlusien eller skadan inte alls eller inte uieslutande är en följd av en sådan risk.

Ell sådanl antagande får inte göras i del fall som avses i artikel 36 § 3 a), när del är fråga om en onormall slor förlusi eller om förlust av hela kollin.


 


Artide 38

Présomption en cas de rée.xpédiiion § 1. Lorsqu'un envoi expédié conformé­meni aux Régles uniformes a fait Fobjet d'une réexpédition soumise aux mémes Ré­gles et qu'une perle partielle ou une avarie esl constatée apres cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous Fem-pire du dernier contral de transport, si Fenvoi


Artikd 38

Antagande vid nyinlämning

8 1. När en försändelse som har befordrats enligt de enhetliga rättsreglerna har nyinläm-nais enligi dessa rätlsregler och en partiell förlusi eller en skada har fasisiällis efter nyinlämningen, skall det antas att föriusten eller skadan har uppstått under den lid då det sista befordringsavtalet fullgjordes, om för-


8 Riksdagen 1984/85. Ssaml. Nr 17


 


LU 1984/85:17


114


 


esl reslé sous la garde du chemin de fer et a été réexpédié tel qu'il est arrivé å la gare de réexpédition.

§ 2. Cette présomption est également ap­plicable lorsque le contrat de transport anté-rieur ä la réexpédition n'était pas soumis aux Régles uniformes, si celles-ci avaient été ap­plicables en cas d'expédition directe entré la premiére gare expédilrice el la derniére gare destinalaire.


sändelsen hela tiden har varit i järnvägens vård och den har nyinlämnats sådan den kom fram till nyinlämningsstationen.

§ 2. Ett sådant antagande gäller också när befordringsavtalet före nyinlämningen inte omfattades av de enhetliga rättsreglerna, om dessa regler hade varit tillämpliga vid en ge­nomgående befordran mellan den första av­sändningsstationen och den slutliga bestäm­melsestationen.


 


Artide 39

Présomption de perle de la marchandise

§ 1. L'ayant droil peut, sans avoir ä four­nir d'autres preuves, considérer la marchan­dise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue ä sa disposi­tion dans les trente jours qui suivent Fexpira­tion des délais de livraison.

§ 2. L'ayant droit, en recevant le paiement de Findemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écril å étre avisé sans délai dans le cas ou la marchandise est re-trouvée au cours de Fannée qui suit le paie­menl de Findemnité. Le chemin de fer donne acte par écrit de cette demande.

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la reception de cet avis, Fayant droil peut exi­ger que la marchandise lui soit livrée ä Fune des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport depuis la gare expédilrice jusqu'å celle ou a lieu la livraison et restituer Findemnité re?ue, dé­duction faite des frais qui auraient été com­pris dans cette indemnité. Néanmoins, il con­serve ses droits ä indemnité pour dépasse­ment du délai de livraison prévus aux artides 43 et 46.

§ 4. A défaut soil de la demande prévue au 8 2, soil d"instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est relrouvée plus d"un an apres le paiement de Findemnité, le chemin de fer en dispose con-forméinent aux lois et réglements de FEtat dont il reléve.


Artikel 39

Antagande att gods har gått förlorat

§ I. Utan aU förebringa ytterligare bevis­ning får den som har rätt till godset anse godset som förlorat, om det inte har lämnats ut till mottagaren eller hållits tillgängligt för honom inom trettio dagar efter leveransfris­tens utgång.

§ 2. När en skadelidande tar emot ersätt­ning för förlorat gods, får han skriftligen be­gära att han skall underrättas omedelbart, om godset kommer till rätta inom ett år efter det att ersättning har utbetalats. Järnvägen skall skriftligen bekräfta en sådan begäran.

§ 3. Inom 30 dagar efter det att den berätti­gade har fått underrättelsen får han begära att godset lämnas ut till honom på en station vid befordringsvägen. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för befordring­en från avsändningsstationen till utlämnings-stationen och att betala tillbaka den ersätt­ning som han har fått med avdrag för de kost­nader som kan ha räknats in i ersättningen. Han behåller dock rätten till ersättning för att leveransfristen har överskridits enligt artik­larna 43 och 46.

§ 4. Om någon begäran inte framställs en­ligt § 2 eller anvisningar inte ges inom den frist som anges i § 3, eller om godset kommer till rätta senare än ett år efter den dag då ersättningen betalades ut, får järnvägen för­foga över godset enligt bestämmelserna i den stat till vilken järnvägen hör.


 


LU 1984/85:17


115


 


Artide 40

Indemnité en cas de perle

§ 1. En cas de perte totale ou partielle de la marchandise. le chemin de fer doil payer, ä Fexdusion de tous autres dommages-inté­réts, une indemnité calculée d'aprés le cours å la bourse, ä défaut d"aprés le prix couranl sur le marché el, ä défaui de Fun el de Fautre, d"aprés la valeur usuelle des mar­chandises de mémes nature el qualité. aux jour et lieu ou la marchandise a été acceplée au transport.

§ 2. L'indemnilé ne peut excéder 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute, sous réserve de la limilaiion prévue ä Farticle 45.

§ 3. Le chemin de fer doil restituer, en outre. le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées å Foccasion du transport de la marchandise perdue.

§ 4. Lorsque le calcul de Findemnité im­plique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangéres, celle-ci est faite d'aprés le cours aux jour el lieu du paie­menl de Findemnité.


Artikel 40 Ersättning vid förlust

8 1. För gods som har gått föriorat helt eller delvis skall järnvägen betala skadestånd med ett belopp som beräknas efter börspriset eller, om börspris saknas, efter marknadspri­set, eller, om båda dessa värden saknas, efter del gängse värdel av gods av samma slag och beskaffenhet på avsändningsorten vid den tidpunkt då godset togs emol till befordran. Något ytterligare skadestånd utgår inte.

§ 2. Ersättningen får inte överstiga 17 be­räkningsenheter per kilogram av förlusten i bmttovikt, med förbehåll för den begränsning som anges i artikel 45.

§ 3. Järnvägen skall dessutom betala till­baka befordringsavgiften, tullavgifter och andra utlägg i i anledning av befordringen av det gods som har gåll förioral.

§ 4. När beräkningen av ersättningen med­för omräkning av belopp uttryckta i utländskt mynt, skall omräkningen verkställas efter den kurs som gäller på dagen för belalningen på den ort där ersältningen skall betalas.


 


Artide 41

Responsabilité en cas de déchet de route

§ 1. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent géné­ralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soil le parcours effeclué, les lolérances ci-des­sous:

a) deux pour cenl de la masse pour les marchandises liquides ou remises au trans­port ä Fétat humide ainsi que pour les mar­chandises suivantes; Bois de réglisse,

Bois de leinture råpés ou moulus, Champignons frais, Charbons et cokes, Cornes et onglons, Crins, Cuirs,

Déchets de peaux, Ecorces,


Artikd 41

Ansvarighet för viktförlust vid transport

§1.1 fråga om gods som lill följd av sin beskaffenhet vanligen förlorar vikt på grund av själva befordringen, ansvarar järnvägen, oberoende av den tillryggalagda befordrings­sträckan, endast för den del av viklförlusten som överstiger följande procentsatser:

a) två procent av viklen för flytande varor eller för gods som har lämnals in lill beford­ran i fuktigt tillstånd,  liksom för följande godsslag: lakritsrol,

färgträ, rivet eller malel, svamp, färsk, kol och koks, horn och klövar, tagel, läder, hudavfall, bark,


 


LU 1984/85:17


116


 


Feuilles de tabac fraiches.

Fourrures,

Fruits frais, séchés ou cuits.

Graisses.

Houblon.

Laine,

Légumes frais,

Maslic frais.

Os entiers ou moulus,

Peaux,

Poissons séchés,

Racines,

Savons et huiles concréles,

Sel.

Soies de porc,

Tabac häché,

Tendons d"animaux.

Tourbe;

b) un pour cenl de la masse pour toutes les autres marchandises séchés.

§ 2. La restriction de responsabilité pré­vue au 8 I ne peut étre invoquée s'il est prouvé, élanl donné les circonstances de fail. que la perte ne résulte pas des causes qui juslifient la tolérance.

8 3, Dans le cas ou plusieurs colis sonl transportés avec une seule lellre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparémenl sur la lellre de voiiure ou peui élre conslatée d'une autre maniére.

8 4. En cas de perte totale de la marchan­dise, il n'esl fall aucune déduction icsuluini du déchet de route pour le calcul de Findcm-nité.

§ 5. Cel artide ne déroge pas aux artides 36 et 37.


tobaksblad, färska.

pälsvaror,

fruki. färsk, torkad eller inkokt.

feiiämnen,

humle.

ull.

grönsaker, färska.

kin, färski,

ben. hela eller malda,

hudar.

fisk, torkad,

rötter,

tvål (såpa) och fasta oljor,

salt.

svinborst,

tobak, skuren,

diursenor.

torv.

b) en procent av vikten för alla andra torra godsslag,

8 2, Järnvägen får inte åberopa den in­skränkning i ansvarigheten som anges i § 1, om del visas alt viktförlusien med hänsyn lill omständigheterna inte beror på de orsaker som har legal till grund för alt en viss viktför-lusl godtas,

8 3, När flera kollin befordras enligi sam­ma fraklsedel, skall viktförlusien vid beford­ran beräknas för varje kolli för sig, om dess vikl vid avsändningen har angells särskill i fraklsedeln eller kan faslslällas på något an­nat sätt,

8 4, Om godset har gåll hell förlorat, skall avdrag inie göras för viktförlusl vid beford­ran, när ersättningen skall beräknas,

8 5, Denna artikel innebär inte någon in­skränkning i tillämpningen av artiklarna 36

och 37.


 


Artide 42

Indemnité en cas d'avarie

8 1, En cas d'avarie de la marchandise. le chemin de fer doil payer, å Fexdusion de tous autres dommages-intéréts, une indem­nité équivalente å la dépréciation de la mar­chandise. Son monlant esl calculé en appli-quanl å la valeur de la marchandise définie conformémeni ä Farticle 40, le pourcentage de dépréciation conslaié au lieu de destina­tion.


Artikd 42 Ersättning vid skada

§ 1. När gods har skadats, skall järnvägen betala eti belopp som svarar mot minskning­en av godsets värde men inie ytterligare ska­destånd. Beloppet beräknas genom all den procenisals varmed gödsel har minskal i vär­de på beslämmelseorlen tillämpas på godsels värde besiäml på del säli som anges i artikel 40.


 


LU 1984/85:17


117


 


8 2,  L'indemnité ne peut excéder;

a)    si la totalité de Fenvoi est dépréciée par Favarie, le montant qu"elle aurail atteint en cas de perle lotale:

b)   si une parlie seulement de Fenvoi est dépréciée par Favarie, le montant qu'elle au­rait atteint en cas de perle de la parlie dépré­ciée,

8 3, Le chemin de fer doit lesliluer. en oulre, dans la proportion déterminée au 8 I. les frais prévus å Fartide 40, 8 .V


8 2, Ersältningen skall dock inie översliga

a)   om hela försändelsen har minskat i vär­de lill följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om försändelsen hade gått hell för­lorad;

b)   om endast en del ay försändelsen har minskat i värde lill följd av skadan, del be­lopp som skulle ha uigått om den del av för­sändelsen som minskal i värde hade gåll för­lorad.

8 3. Järnvägen skall dessutom, efter den procenisals som avses 18 1. betala tillbaka de koslnader som anges i artikel 40. 8 3.


 


Artide 43

Indemnité en cas de dépassemenl du délai de

livraison

§ 1. Si un dommage, y compris un avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le iriplc du prix de transport.

§ 2. En cas de perte totale de la marchan­dise, Findemnité prévue au § I ne peut se cumuler avec celle de Farticle 40.

§ 3. En cas de perte partielle de la mar­chandise, Findemnilé prévue au 8 I ne peui excéder le iriple du prix de transport de la parlie non perdue de Fenvoi.

8 4. En cas d"avarie de la marchandise ne résullani pas du dépassemenl du délai de li­vraison, Findemnilé prévue au 8 I se cumule, s'il y a lieu. avec celle de Farticle 42.

8 5. En aucun cas, le cumul de Findemnilé prévue au 8 I avec celles des artides 40 et 42 ne peut donner lieu au paiemenl d'une indem-nilé supérieure ä celle qui seraii due en cas de perle totale de la marchandise.

8 6. Le chemin de fer peui prévoir. dans des larifs internationaux ou des conventions spéciales, d"aulres niodalilés d'indemnisa-lion que celles prévues au 8 1 lorsque, con­formément å Farticle 27, § I, le délai de li­vraison est établi sur la base des plans de transport.

Si, dans ce cas, les délais de livraison pré­vue å Farticle 27, § 2 sonl dépassés. Fayanl droil peut demander soit Findemnité prévue


Artikel 43

Ersättning när leveransfristen överskrids

8 1, Om skada har uppslån lill följd av alt leveransfrislen har överskridils, däri inbegri­pet skada på godset, skall järnvägen betala skadestånd, som inte får överskrida ett be­lopp som motsvarar tre gånger befordrings­avgiften.

§ 2. Om godset har gåll hell förlorat, skall ersättning inte utgå enligt 8 1 vid sidan av ersättning enligt artikel 40,

8 3, Om godset har gåll förlorat delvis, får den ersäilning som anges i 8 I inie översliga eti belopp som motsvarar tre gånger beford­ringsavgiften för den del av försändelsen som inie har gått förlorad,

8 4, Om skadan på godset inie har orsa­kals av au leveransfrislen har överskridils, kan ersättning enligt 8 1 i förekommande fall utgå vid sidan av ersätining enligt artikel 42,

8 5, Den sammanlagda ersällningen enligi 8 1 och artiklarna 40 och 42 får inie i något fall översliga den ersättning som skulle ha utgått, om godset hade gåll hell förlorat,

§ 6, Järnvägen får i inlernalionella lariffer eller i särskilda överenskommelser ange and­ra säli all beräkna ersättning än som anges i 8 I. när leveransfristen i enlighet med artikel 27 8 I faslslälls på grundval av beford-ringsplaner.

Om de leveransfrisier som anges i artikel 27 8 2 överskrids i delia fall, kan den skadeli­dande begära antingen ersättning som före-


 


LU 1984/85:17


118


 


au 8 I ci-dessus, soit celle fixée par le larif inlernational ou la convention spéciale appli­qué.


skrivs i § 1 eller ersättning som har fastställts i den internationella tariff eller den särskilda överenskommelse som tillämpas.


 


Artide 44

Indemnilé en cas de dol ou de jäule lourde

Lorsque la perte, Favarie ou le dépasse­ment du délai de livraison ou bien Finexécu­tion ou Fexécution défectueuse de presta­tions accessoires du chemin de fer prévues par les Régles uniformes ont pour cause un dol ou une faute lourde impulable au chemin de fer. celui-ci doil complélemenl indemniser Fayanl droil pour le dommage prouvé.

En cas de faule lourde. Findemnilé esl lou-lefois limitée au double des maxima prévus aux artides 25, 26. 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 el 46,


Artikel 44

Ersättning vid uppsåt eller grov vårdslöshet

När föriusl eller skada uppslår eller leve-ransfrisl överskrids eller järnvägen inie full­gör de biföipliklelser som anges i de enhetliga rättsreglerna eller fullgör dessa biförplik-telser på ett felaktigt säli och delta beror på uppsål eller grov vårdslöshet från järnvägens sida, skall järnvägen betala den skadelidande full ersättning för den skada som han visas ha lidil.

Vid grov vårdslöshel begränsas ersättning­en dock lill Ivå gånger de högsla belopp som anges i artiklarna 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 och 46,


 


Artide 45   

Limitalion de I'indemnité par certains tarifs

Lorsque le chemin de fer accordé des con­ditions particuliéres de iransport par des la­rifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d"aprés les larifs généraux, il peui limiler Fin­demnilé due ä Fayanl droil en cas de perle, d'avarie ou de dépassement du délai de livrai­son, dans la mesure ou une telle limitalion esl indiquée dans le tarif

Lorsque ces conditions particuliéres de transport s"appiiquent seulement sur une par­lie du parcours. celle limilaiion ne peut étre invoquée que si le fait généraleur de Findem­nité s'est produii sur celle parlie.


Artikd 45

Begränsning av ersättningen enligt vissa ta­riffer

När järnvägen medger särskilda beford-ringsvillkor genom special- eller undantags­tariffer som innebär en nedsättning av den frakl som följer av de allmänna larifferna, får järnvägen begränsa den ersättning som till­kommer den skadelidande vid föriusl, skada eller överskridande av leveransfrislen i den mån en sådan begränsning anges i tariffen.

När dessa särskilda befordringsvillkor till-lämpas endasi på en del av sträckan, får be­gränsningen åberopas endasi om den händel­se som utgör grunden för ersättningen har inträffat på den delen.


 


Artide 46

Indemnilé en cas d'inlérét ä la livraison

En cas de dédaration d"intérét ä la livrai­son. il peut étre demande, outre les indem­nités prévues aux artides 40, 42, 43 et 45, la reparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'ä concurrence du montanl dé­clare.


Artikel 46

Ersättning vid leveransinlresse

Om leveransintresse har deklarerats, får ersätining begäras för visad ytterligare skada utöver vad som anges i artiklarna 40, 42, 43 och 45 upp lill det deklarerade beloppet.


 


LU 1984/85:17


119


 


Artide 47

Intéréls de findemnité

8 I. L'ayant droit peut demander des in-téiéls de Findemnilé. calculés ä raison de cinq pour cenl Fan. ä partir du jour de la réclamation prévue å Farticle 53 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

8 2, L,es inléréls ne sonl dus que si Fin­demnité excéde 4 unités de compte par lellre de voiiure,

8 3, Si Fayant droit ne remet pas au che­min de fer, dans un délai convenable qui esl fixé, les piéces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intéréls ne courent pas enlre Fexpiration du délai fixé el la remise effective des piéces.


Artikd 47

Ränta på ersätining

8 I, Den skadelidande får kräva iiinta på ersätlningsbeloppel med fem proceii! ,pcr år, räknat frän och med den dag då krav fiam-ställdes enligt artikel 53 eller, om någui krav inie framslälides i sådan ordning, frän och med den dag dä lalan väcktes vid domstol.

8 2, Ränta betalas endast om ersätlnings­beloppel överstiger fyra beräkningsenheter per fraklsedel,

8 3, Om den skadelidande inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvägen överlämnar de hancllinp.ar som den behöver för all kunna skilföra behandlingen av hans krav. utgår inte ranta för liden från del all frislen går ul till dess alt handlingarna har överlämnats.


 


Artide 48

Responsabilité en Irnjic jer-mer

8 I, Dans les iransports fer-mer empmn­tant les lignes visées ä Farticle 2, § 2 de la Convention, chaque Etat peut, en demandanl que la mention ulile soil portée sur la liste des lignes soumises aux Régles uniformes, ajouter Fensemble des causes d"exonération ci-aprés ä celles prévues ä Farticle 36,

Le transporteur ne peut s"en prévaloir que s"il fait la prévue que la perte. Favarie ou le dépassement du délai de livraison esl sur­venu sur le parcours maritime, depuis le chargemenl de la marchandise å bord du na-vire jusqu'ä son déchargemeni du navire.

Ces causes d'exonération sont les sui­vantes :

a)    acies, négligence ou défaui du capi-laine, marin, pilole, ou des préposés du iransporteur dans la navigation ou dans Fadminisiralion du navire:

b)   innavigabilité du navire, ä condition que le transporteur fasse la preuve que cette inna­vigabilité n'est pas impulable å un manque de diligence raisonnable de sa part ä mettre le navire en état de navigabililé ou ä lui assurer un armement, un équipemenl et un approvi-


Ariikd48

Ansvarighet i komhinerad järnvägs- och .sjö-irujik

8 I. Såvitt galler befordran i kombinerad järnvägs- och sjötrafik pä de linjer som avses i artikel 2 8 2 i själva fördraget får varje stat, genom alt begära att en uppgift om delta las in i listan övei linjer som omfattas av de enhetliga rättsreglerna, till de grunder för be­frielse från ansvarighet som anges i artikel 36 lägga samtliga de grunder som anges nedan.

Fraktföraren fä:' åberopa dessa grunder en­dast om han visar att löriusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen har inlräf-fal på sjöslräckan under tiden från och med godsels lastning ombord på fartyget lill och med lossningen.

Dessa befrielsegrunder är:

a)    handling, försummelse eller fel som be­fälhavaren, någon av besäilningen. lotsen el­ler någon annan person i fraklförarens tjänsi har begåli vid navigeringen eller handhavan-del av fartygel;

b)   bristande sjövärdighet hos fartyget, om fraktföraren visar all denna inie kan tillskri­vas brisl på skälig omsorg från hans sida för all sälla fariygel i sjövärdigl skick eller förse det med behörig bemanning, utrustning och proviant eller försälla alla de delar av fartyget


 


LU 1984/85:17


120


 


sionnemenl convenables, ou ä appioprier el mellie en bon élat toules parlies du navire ou la marchandise esl chargée, de fafon qu'dles soienl aptes ä la reception, au transport el ä la préservation de la marchandise;

c)  incendie, ä condition que le iranspor-
leur fasse la preuve qu'il n'a pas élé causé
par son fait ou sa faute, par ceux du capi-
laine, marin, pilole ou de ses préposés:

d) périls, dangers ou acddenis de la mer
ou auires eaux navigables;

e) sauvelage ou tcntalive de sauveiage de
vies ou de biens en mer;

t) chargemenl de la marchandise sur le ponl du navire. å condition qu'elle ait élé chargée sur le ponl avec le consentement de Fexpédileur donné dans la lellre de voiiure et qu'elle ne soit pas sur wagon.

Les causes d'exonération ci-dessus ne sup-primenl ni ne diminuenl en rien les obliga­tions générales du iransporteur el notamment son obligation d'exercer une diligence raison­nable pour mettre le navire en état de naviga-bilité ou pour lui assurer un armement, un équipemenl el un approvisionnement con­venables, ou pour approprier el mettre en bon état toutes parties du navire ou la mar­chandise esl chargée, de faon qu'elles soient aptes ä la reception, au iransporl el ä la pré­servation de la marchandise.

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d"exonération qui précédent, il reste néanmoins responsable si Fayant droil fait la preuve que la perle, Favarie ou le dépasse­ment du délai de livraison esl du ä une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilole ou de ses préposés, faule aulre que celle qui esl prévue sous a),

§ 2, Lorsqu'un méme parcours maritime esl desservi par plusieurs enlreprises in-scriies sur la lisie mentionnée aux artides 3 el 10 de la Convention. le régime de respon-sabiliié applicable ä ce parcours doit étre le méme pour loutes ces entreprises.

En outre, lorsque ces enlreprises ont élé inscriles sur la lisle å la demande de plusieurs Elals, Fadoption de ce régime doit au préala­ble faire Fobjet d'un accord enlre ces Etats.


i vilka gods lastas i lämpligt och säkert skick så alt de lämpar sig för alt la emol, befordra och skydda godset;

c) brand, om fraklföraren visar all den inte
har orsakats av fel eller försummelse av ho­
nom, befälhavaren, någon av besättningen;
loisen eller någon annan person i hans Ijänsl,

d) fara, våda eller sjöolycka till sjöss eller i
andra farvatten;

e) räddning av eller försök till räddning av
liv eller egendom till sjöss;

f)  lastning av godset på däck, om denna
lastning har skett enligt ell medgivande av
avsändaren i fraklsedeln och godset inte be­
fordras i järnvägsvagn.

De befrielsegrunder som anges ovan var­ken upphäver eller minskar fraktförarens all­männa skyldigheter och särskilt inte hans skyldighet att visa skälig omsorg för all sälta fartyget i sjövärdigl skick, förse del med be­hörig bemanning, ulrustning och provianl och försälla alla de delar av farlygei i vilka gods laslas i lämpligt och säkert skick så att de lämpar sig för all la emol. befordra och skydda gödsel.

När' fraktföraren åberopar de ansvarsfri-hetsgmnder som anges i det föregående, är han dock ansvarig om den skadelidande visar att förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen beror på någon annan försum­melse av fraktföraren, befälhavaren, någon av besättningen, loisen eller någon annan person i fraktförarens tjänsi än som anges under a).

8 2. När en och samma sjöslräcka Irafir keras av flera förelag som är upptagna i den lista som nämns i artiklarna 3 och 10 i själva fördragel, skall för den slräckan gälla samma ansvarighelsregler för alla förelagen.

När dessa förelag har lagits upp i listan på begäran av flera staier, skall frågan om vilka ansvarighelsregler som skall gälla dessförin­nan ha reglerats i en överenskommelse mel­lan dessa siater.


 


LU 1984/85:17


121


 


§ 3. Les mesures prises en conformité de cel artide sont communiquées ä FOffice cen­tral. Elles entrent en vigueur, au plus töt, ä Fexpiration d'un délai de trente jours ä partir de la date de la lettre par laquelle FOffice central les notifie aux autres Etats.

Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdiles mesures.


§ 3. Centralbyrån skall underrällas om de ålgärder som vidtas i enlighet med denna arti­kel. Åtgärderna får rättsverkan tidigast 30 da­gar från dagen för den skrivelse genom vilken centralbyrån underrättar övriga stater om åt­gärderna.

Sändningar som redan är under transport berörs inte av åtgärderna.


 


Artide 49

Responsabilité en cas d'accident nudéaire

Le chemin de fer est déchargé de la respon­sabilité qui lui incombe en vertu des Régles uniformes lorsque le dommage a élé causé par un accident nudéaire el qu'en application des lois et réglements d'un Elal réglani la responsabilité dans le domaine de Fénergie nudéaire, Fexploitant d'une installation nu­déaire ou une aulre personne qui lui est sub-stituée est responsable de ce dommage.


Artikel 49

Ansvarighet vid alomolycka

Järnvägen är fri från ansvarighet enligi de enhelliga rällsreglerna. om skadan har orsa­kats av en alomolycka och innehavaren av en alomanläggning eller någon annan person i hans slälle är ansvarig för skadan enligi en siats beslämmelser om ansvarighet på atom­energins område.


 


Artide 50

Responsabilité du chemin de fer pour ses

agents

Le chemin de fer esl responsable de ses agents et des auires personnes qu'il emploie pour Fexécution du transport.

Toutefois, si ä la demande d"un intéressé, ces agents et autres personnes établissent les lettres de voiiure, fonl des iraductions ou rendenl d'aulres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sonl considérés comme agissant pour le compte de la per­sonne å laquelle ils rendenl ces services.


Artikd 50

Järnvägens ansvarighet för sin personal

Järnvägen är ansvarig för sina anslällda och för andra personer som den anlilar för att utföra befordringen.

Om emellertid någon av dessa anställda el­ler andra personer på begäran utfärdar en fraktsedel, gör en översättning eller utför nå­gon annan tjänsi som det inie åligger järnvä­gen att utföra, anses han handla på uppdrag av den person ål vilken tjänsten utförs.


 


Artide 51 Autres actions

Dans tous les cas ou les Régles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, å quelque titre que ce soil, ne peut étre exercée contre le chemin de fer que dans les condi­tions et limitations desdites Régles,

II en esl de méme pour loule action exercé contre les agents el auires personnes donl le chemin de fer répond en vertu de Farticle 50,


Artikel 51

Andra grunder för anspråk

1 alla de fall då de enhelliga rällsreglerna är tillämpliga får anspråk på ersäilning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot järnvägen endasi under de föruisättning-ar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa rättsregler.

Vad som nu har sagts gäller också i fråga om anspråk mot anslällda och andra personer som järnvägen svarar för enligt artikel 50,


 


LU 1984/85:17


122


 


TITRE V

EXERCICE DES DROITS

Artide 52

Constatation de perte partielle ou d'avarie

§ 1, Lorsqu'une perte partielle ou une avarie esl découverte ou présumée par le chemin de fer ou que Fayant droil en allégue Fexistence, le chemin de fer doil dresser sans délai et, si possible, en présence de Fayant droit, un procés-verbal constatanl, suivant la nature du dommage, Fétat de la marchandise, sa masse el, autant que possible, Fimpor­tance du dommage, sa cause et le moment ou il s'esi produii,

Une copie de ce procés-verbal doil élre remise gratuitement å Fayanl droil,

§ 2, Lorsque Fayanl droil n'acceple pas les constatations du procés-verbal, il peui de­mander que Félal el la masse de la marchan­dise ainsi que la cause el le montanl du dom­mage soienl conslatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La pro­cédure est soumise aux lois el réglements de FElat ou la constatation a lieu.


AVDELNING V FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

Artikd 52

Fastställelse av att gods har skadats eller delvis gått förlorat

8 1, Om järnvägen upptäcker eller får an­ledning anta att gods har skadats eller delvis gått förioral eller om den som har räll till godset påslår alt detta är fallet, skall järnvä­gen genast och om möjligt i dennes närvaro upprätia en redogörelse i vilken allt efter ska­dans an anges godsels tillstånd och vikl saml, så långl möjligl, skadans oinfallning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

En avskrift av redogörelsen skall kostnads­fritt tillställas den som har räll till gödsel.

§ 2. Om den som har räll lill gödsel inte godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han begära alt godsels tillstånd och viki samt ska­dans orsak och storlek fastställs av en sak­kunnig, som utses av parterna eller på räiislig väg, 1 fråga om förfarandel gäller bestämmel­serna i den stal där ulredningen äger rum.


 


Arlide 53 Rédamalions

§ 1. Les rédamalions relatives au coniral de Iransporl doiveni élre adressées par écril au chemin de fer désigné å Farticle 55.

§ 2. Le droit de presenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'aclionner le chemin de fer en verlu de Far­ticle 54.

§ 3. L"expédileur, pour presenter la récla­mation, doit produire le duplicala de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire Fautori-salion du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé Fenvoi.

Le destinataire, pour presenter la réclama­tion, doit produire la lellre de voiture si elle lui a élé remise.

§ 4. La lettre de voiture, le duplicala el les auires piéces que Fayanl droil juge ulile de joindre ä la réclamation doiveni étre pré-sentés soit en originaux, soil en copies, celles-ci döment légalisées si le chemin de fer le demande.


Artikel 53 Ersättningsanspråk

§ 1. Anspråk med anledning av ell be­fordringsavtal skall framställas skriftligen hos den järnväg som anges i artikel 55.

§ 2. Behörighet all framställa anspråk till­kommer den som är behörig att föra talan mot järnvägen enligt artikel 54.

8 3. När avsändaren framställer anspråk, skall han visa upp fraktsedelsdubbleiten. Kan han inie del, skall han visa all motta­garen har lämnat sill medgivande eller all denne har vägral att la emot försändelsen.

När moitagaren framställer anspråk, skall han visa upp fraktsedeln, om den har lämnats ut till honom,

§ 4, Fraktsedeln, fraktsedelsdubbletten och andra handlingar som den som fram­ställer anspråk önskar foga lill framställning­en skall företes i original eller i avskrift som skall vara behörigen bestyrkt, om järnvägen begär det.


 


LU 1984/85:17


123


 


Lors du réglement de la réclamation, le chemin de fer peut exiger la presentation en original de la lettre de voiiure, du duplicata ou du bulletin de remboursemenl en vue d"y porter la constatation du réglement.


Vid sluilig uppgörelse i fråga om eii an­språk får järnvägen fordra alt fraktsedeln, fraktsedelsdubbletten eller efterkravsbevisel företes i original för att förses med påskrift om uppgörelsen.


 


Artide 54

Personnes qui peuvent actionner le chemin

de fer

§ 1, L'aclion judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contral de transport n'appartient qu'ä celui qui a effec­tué le paiement,

§ 2, L'action judiciaire relative aux rem-boursemenls prévus ä Farticle 17 n'appar-tient qu'ä Fexpédileur,

§ 3, Les auires actions judiciaires qui nais­sent du contrat de iransporl appartiennent:

a) ä Fexpédileur jusqu"au momeni oö le
destinataire a:

r retiré la leitre de voiiure, 2° accepté la marchandise, ou 3° fait valoir les droits qui lui appartien­nent en vertu de Farticle 28, § 4 ou de Farticle 31;

b) au destinataire ä partir du moment ou il
a:
    '

1° retiré la lettre de voiiure, 2° accepté la marchandise, 3° fait valoir les droils qui lui appartien­nent en verlu de Fartide 28, § 4, ou

4° fait valoir les droits qui lui appartien­nent en vertu de Farticle 31; loutefois, le droit d'exercer cette action est éteint dés que la personne désignée par le destina­taire conformément ä Farticle 31, § 1 c) a retiré la lettre de voiiure, accepté la mar­chandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de Farticle 28, § 4. § 4. L'expédileur,  pour exercer  les  ac­tions, doit produire la duplicata de la lettre de voiture. A défaut, pour Fexercice des actions visées au § 3 a), il doil produire Faulorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé Fenvoi.

La destinalaire, pour exercer les actions, doit produire la lellre de voiiure si elle lui a été remise.


Artikel 54

Behörighet alt föra lalan mot järnväg

§ 1. Talan mol järnvägen om återbetalning av ett belopp som har betalats på grund av befordringsavialel får föras endasi av den som har erlagt belalningen.

§ 2. Talan mot järnvägen om eflerkrav en­ligi artikel 17 får föras endasi av avsändaren.

§ 3. Annan talan mot järnvägen på grund av befordiingsavtalel får föras av:

a)    avsändaren till dess motiagaren har

1.    övertagit fraklsedeln,

2.    tagit emot godset, eller

3.    gjort sina rälligheler gällande enligt artikel 28 § 4 eller artikel 31;

b)    mottagaren från del alt han har

1.    övertagit fraktsedeln,

2.    lagil emot godset,

3.    gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 28 8 4, eller

4.    £Jort sina rättigheter gällande enligt artikel 31, i vilket fall lalerällen dock upp­hör så snart, någon som har angells av mot­ tagaren enligi artikel 318 le) har antingen övertagil fraktsedeln eller lagil emot god­set eller gjort sina rälligheler gällande en­ligt artikel 28 § 4.

§ 4. För all få föra talan är avsändaren skyldig all visa upp fraklsedeisdubbletien. Om han inte gör del, skall han för all få föra talan enligi § 3 a) visa all mollagaren har lämnal sitt medgivande eller att denne har vägrat all ta emot försändelsen.

För all få föra lalan är motiagaren skyldig att visa upp fraktsedeln, om den har lämnats till honom.


 


LU 1984/85:17


124


 


Artide 55

Chemins de fer qui peuvent étre actionnés

§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peui élre exercée contre le chemin de fer qui a peru celle somme ou contre celui au profit duquel elle a été pergue.

§ 2. L'aclion judiciaire relative au rem­boursemenl prévu ä Farticle 17 peut étre exercée uniquement conlre le chemin de fer expéditeur.

§ 3. Les auires actions judiciaires qui nais­sent du coniral de iransporl peuvenl étre pxercées contre le chemin de fer expéditeur, contre le chemin de fer destinalaire ou contre celui sur lequel s"est produit le fail généraleur de Faction.

Le chemin de fer destinalaire peui élre ac­tionné, méme s'il n'a reu ni la marchandise, ni la leitre de voilui"e.

§ 4. Si le demandeur a le choix enlre plu­sieurs chemins de fer, son droil d'option s'éteint dés que Faction esl intentée contre Tun d'eux.

§ 5. L'action judiciaire peui étre exercée contre un chemin de fer autre que ceux vises aux §§ 1, 2 el 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans Finstance relative ä une demande principale fondée sur le méme contrat de iransporl.


Artikd 55

Järnvägar mot vilka talan jår föras

§ I, Talan om åierbeialning av ell belopp som har erlagls på grund av ell befordrings-avlal får föras mol den järnväg som har tagit emot beloppet eller mot den järnväg för vars räkning beloppel har tagils emol,

§ 2, Talan som gäller eflerkrav enligi arti­kel 17 får föras uieslutande mot avsändnings­järnvägen,

§ 3, Annan talan på grund av befordrings­avialel får föras mol avsändningsjärnvägen, bestämmelsejärnvägen eller den järnväg på vars sträcka den omständighet har inträffat som talan grundas på.

En sådan talan får föras mot bestämmelse­järnvägen, även om denna inte har tagit emot vare sig godset eller fraktsedeln,

§ 4, Om käranden har rätl all välja mellan flera järnvägar, upphör hans valrätt när talan väcks mol en av dessa.

§ 5, Som genkäromål eller kvittningsin-vändning får lalan föras mol någon annan järnväg än de som avses i §8 1,2 och 3, om talan grundas på samma befordringsavtal som huvudyrkandet i målel.


 


Artide 56 Compétence

Les actions judiciaires fondées sur les Ré­gles uniformes ne peuvenl étre inienlées que devant la juridiction compétente de FEtat dont reléve le chemin de fer actionné, å moins qu'il n'en soit décide autrement dans les accords enire Etats ou les acles de concession,

Lorsqu'un chemin de fer exploile des ré­seaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un che­min de fer distinct pour Fapplication de cet rticle.


Artikel 56 Behörig domstol

Talan som grundas på de enhetliga rätts­reglerna får föras endast vid behörig domstol i den stat dit den järnväg hör som talan riktas mot. om inte någol annat föreskrivs i en mel­lanstatlig överenskommelse eller i ett konces-sionsbeslul.

Om en järnväg irafikerar flera självständiga nät i skilda slaler, betraktas varje sådant nät som en järnväg för sig vid tillämpningen av denna artikel.


 


LU 1984/85:17


125


 


Artide 57

Extinction de radion contre le chemin de fer

§ 1, L'acceptalion de la marchandise par Fayanl droit éleini loule action conlre le che­min de fer née du coniral de iransporl en cas de perte partielle, d'avarie ou de dépasse­menl du délai de livraison,

§ 2, Toulefois, Faction n'est pas éleinle :

a)   en cas de perle partielle ou d'avarie, si
r la perte ou Favarie a été constatée

avant Facceptation de la marchandise par Fayanl droil conformémeni å Farticle 52;

2- la conslatalion qui aurail du élre faile conformément ä Farticle 52 n'a élé omise que par la faule du chemin de fer;

b) en cas de dommage non apparent dont
l'existence est constatée apres Facceptation
de la marchandise par Fayant droit, si celui-ci

1° demande la conslatalion conformé­ment ä Farticle 52 immédiatement apres la découverte du dommage el au plus lärd dans les sept jours qui suivenl Faccepta­tion de la marchandise, el

2° prouve, en oulre, que le dommage s'esl produit enlre Facceptation ou trans­port el la livraison;

c)  en cas de dépassemenl du délai de li­
vraison, si Fayant droit a, dans les soixante
jours, fail valoir ses droits auprés de Fun des
chemins de fer vises ä Farticle 55, § 3;

d) si Fayanl droil prouve que le dommage
a pour cause un dol ou une faute lourde impu­
table au chemin de fer,

§ 3, Si la marchandise a été réexpédiée conformément å Farticle 38, § 1, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie nées de Fun des conlrals de iransport anlérieurs s'éteignent comme s'il s'agissail d'un contrat unique.


Artikd 57

Förlust av rätten all framställa anspråk mol

järnvägen

§ 1, När den som har rätt lill ersäilning tar emol godset, upphör rätlen alt på grund av befordringsavtalet föra lalan mot järnvägen med anledning av all goiset har gått förlorat delvis eller blivit skadat eller ätt leveransfris­ten har överskridits.

§ 2. Talerätten upphör dock inte:

a)    vid delförlusl eller skada, om

1.    föriusten eller skadan har fasisiällis enligt artikel 52 innan den berättigade tog emot godset,

2.    fastställelse som borde ha gjorts en­ligt artikel 52 har underiåtits enbart på grund av fel eller försummelse från järnvä­gens sida;

b) vid skada som inte kan upptäckas ut­
ifrån och som har fastställts först efter det att
den berättigade tog emot godset, om han

1.    begär fastställelse enligi artikel 52 genast efter det att skadan uppläcktes och senast sju dagar efter det all godset togs emot, och

2.    dessutom bevisar att skadan har upp­kommit under tiden från det att godset togs emot lill befordran och till dess att det läm­nades ut;

c)  vid överskridande av leveransfristen,
om den berättigade inom 60 dagar har gjort
sin rätt gällande hos någon av de järnvägar
som anges i artikel 55 § 3;

d) om den berättigade visar, att skadan har
orsakats genom uppsål eller grov vårdslöshet
från järnvägens sida,

§ 3, Om godset har nyinlämnats i enlighet med artikel 38 § 1, upphör talerätten vid del­förlust eller skada med anledning av de före­gående befordringsavtalen som om del gällde ett enda befordringsavtal.


 


Artide 58 Prescription de faction

§ 1, L'aclion née du contrat de iransport est prescrite par un an.


Artikd 58

Preskription av anspråk

§ I. Fordringar på grund av ett beford­ringsavtal preskriberas efter ett år.


 


LU 1984/85:17


126


 


Toulefois. la prescription esl de deux ans s'il s"agil de Faction :

a)    en versement d'un remboursemenl pergu du destinataire par le chemin de fer;

b)   en versement du produit d'une vente effectuée par le chemin de fer;

c)    fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;

d)    fondée sur un cas de fraude;

e) fondée sur Fun des conlrals de trans­
port anlérieurs ä la réexpédition, dans le cas
prévu ä Farlicje 38, § 1.

§ 2, La prescription court pour Faction:

a)    en indemnilé pour perte totale: du tren-liéme jour qui suit Fexpiration du délai de livraison;

b)   en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison: du jour ou la livraison a eu lieu;

c)    en paiemenl ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou de surtaxes, ou en rectification en cas d'application irréguliére d'un larif ou d'er-reur dans le calcul ou la perception:

r s'il y a eu paiement: du jour du paie­ment;

2° s'il n'y a pas eu paiemenl: du jour de Facceptation de la maichandise au iransport si le paiemenl incombe ä Fexpéditeur, ou du jour ou le destinalaire a retiré la lellre de voiiure si le paiement lui incombe;

3° s'il s"agil de sommes alTranchies ä Faide d"un bulletin d'affranchissement: du jour ou le chemin de fer remel å Fexpéditeur le compte de frais prévu ä Farticle 15, § 7; å défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court å partir du irentiéme jour qui suit Fexpiration du délai de livraison;

d) du chemin de fer en paiement d'une
som.me payée par le destinataire aux lieu el
place de Fexpédileur, ou vice versa, que le
chemin de fer doit restituer å Fayanl droil:
du jour de la demande de restitution;

e) relative au remboursement prévu ä Far­ticle 17: du irentiéme jour qui suit Fexpira­tion du délai de livraison;


Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som

a)    avser belalning av efterkrav som järnvä­gen har uppburil av mollagaren:

b)   avser belalning av överskoll från en för­säljning som har verkslällls av järnvägen;

c)    avser skada som har orsakals iippsålli-gen;

d)    grundas på svikligt förfarande;

e) grundas på någol av de befordringsavtal
som har föregått nyinlämningen enligt artikel
38 § 1.

8 2. Preskriptionstiden räknas i fråga om

a)    fordran på ersäilning för lolalförlusl: från den ireltionde dagen efler uigången av leveransfrislen;

b)   fordran på ersäilning för delförlust, ska­da eller överskridande av leveransfristen: från dagen för ullämningen;

c)    fordran på betalning eller återbetalning av befordringsavgifter, extra avgifter, andra koslnader eller tillägg eller fordran på gott­görelse när en tariff har tillämpats oriktigt eller någol fel har begåtts vid beräkningen eller belalningen

1.     om betalning har skett: från dagen för
belalningen.

2.    om belalning inie har skett: från den dag dä godset logs emol lill befordran, om belalningen åligger avsändaren, eller från den dag då motiagaren övertog fraklsedeln, om han är beialningsskyldig,

3.    om det är fråga om belopp enligt fran­katurnoia: från den dag då järnvägen till av­sändaren överlämnar den kostnadsavräkning som avses i artikel 15 § 7; om denna inte har överlämnats, räknas den frist inom vilken järnvägen skall göra sin fordran gällande från trettionde dagen efler leveransfristens ut­gång;

d) fordran från jäinvägens sida i fråga om.
belalning av elt belopp som har erlagts av
mollagaren i avsändarens slälle eller omvänt
och som järnvägen är skyldig all betala tillba­
ka till den berättigade: från den dag då fram-
ställning om åierbeialning gjordes till järnvä­
gen;

e) fordran rörande efterkrav enligt artikel
17: från trettionde dagen efter leveranstidens
utgång;


 


LU 1984/85:17


127


 


1) en versement du produit d"une vente: du jour de la vente;

g) en paiemenl d"un supplement de droit réclamé par les douanes ou d"auires autorités administratives: du jour de la demande de ces aulorités;

h) dans tous les autres cas: du jour ou le droil peui étre exercé.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n"est jamais compris dans le délai.

§ 3. En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément ä Farticle 53 avec les piéces justificatives nécessaires, la prescription esl suspendue jusqu'au jour ou le chemin de fer rejelle la réciamalion par écril el reslilue les piéces. En cas d'accepia-lion partielle de la réclamation. la prescrip­tion reprend son cours pour la parlie de la réciamalion qui resle litigieuse. La preuve de la reception de la réclamation ou de la ré­ponse et celle de la restitution des piéces sonl ä la charge de la partie qui invoque ce fail.

Les rédamalions ullérieures ayanl le méme objet ne suspendenl pas la prescrip­tion.

8 4. L'action prescrite ne peut plus étre exercée, méme sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

8 5. Sous réserve des dispositions qui pré­cédent, la suspension el Finterruplion de la prescription sont réglées par le droil national.


0  fordran på belalning av överskoll från
en försäljning: från försäljningsdagen;

g) fordran på belalning av tilläggsavgift som tullmyndighet eller någon annan förvalt-ningsmyndighel har begärt: från den dag då myndigheten framställde begäran;

h) fordran i andra fall: från den dag då fordringen kan göras gällande.

1       preskriptionstiden inräknas inte den dag
som anges som begynnelsedag.

8 3. Om krav mol järnvägen framställs i överensstämmelse med artikel 53 och de handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll i preskriptionstiden lill den dag då järnvägen skriftligen avslår kravel och åiersläller hand­lingarna. Medges kravet delvis, börjar pre­skriptionstiden åter att löpa för den del av kravet som alltjäml är tvistig. Skyldigheten att bevisa all krav eller svar därpå har lagils emol eller all handlingarna har lämnats tillba­ka åvilar den part som påslår all delta har skeu.

Ett förnyat krav som avser samma sak medför inte uppehåll i preskriptionstiden.

8 4. En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

8 5. Med undantag för vad som har sagts ovan gäller nationell rätt i fråga om förläng­ning av preskriptionstiden och preskriptions-avbrott.


 


TITRE VI

RAPPORTS DES CHEMINS DE FER EN-TRE EUX

Artide 59

Réglement des comptes enlre chemins de fer § 1. Tout chemin de fer qui a encaissé soit au départ, soit ä Farrivée, les frais ou autres créances résultant du contral de iransport, doil payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient.

Les modalités de paiement sont fixées par accords enlre chemins de fer.

§ 2. Sous réserve de ses droits contre Fex­péditeur, le chemin de fer expéditeur est re­sponsable du prix de Iransport et des autres


AVDELNING VI JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN

Arlikd 59

Avräkning mellan järnvägarna

§ 1. Varje järnväg som vid inlämning eller utlämning av gods har uppburit betalning för avgifter eller andra fordringar som grundas på befordringsavtalet är skyldig att till de be­rörda järnvägarna betala de andelar som till­kommer dem.

Betalningssättet bestäms i överenskom­melser mellan järnvägarna.

§ 2. Med förbehåll för sina rättigheter i förhållande till avsändaren svarar avsänd­ningsjärnvägen för befordringsavgifter och


 


LU 1984/85:17


128


 


frais qu'il n'a pas encaissés alors que Fexpé­diteur les avail pris ä sa charge conformé­meni ä Farticle 15.

§ 3. Si le chemin de fer destinalaire livré la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résullani du contrat de trans­port, il en esl responsable envers les chemins de fer ayanl participe au iransporl et les autres intéressés.

§ 4. En cas de carence de paiement de Fun des chemins de fer conslatée par FOffice cen­tral å la demande de Fun des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont suppor-lées par tous les auires chemins de fer ayant participe au transport, proportionnellement ä leur part dans le prix de transport.

Le droit de recours conlre le chemin de fer dont la carence a élé constalée rcsie réserve.


andra koslnader som den inte har tagit ut av avsändaren, om denne enligt artikel 15 har åtagit sig all stå för dem.

§ 3. Om bestämmelsejärnvägen lämnar ut godset utan att ta upp belalning för avgifter eller andra fordringar som grundas på be­fordringsavtalet, svarar den för dessa gent­emot de järnvägar som har deltagit i beford­ringen och andra berörda.

§ 4. Om centralbyrån på begäran av en av de järnvägar som har en fordran har fastställt att någon järnväg brister i betalning, skall övriga järnvägar som har deltagit i beford­ringen svara för det belopp som inte har beta­lats i förhållande till vars och ens andel av befordringsavgiften.

Rätten lill återkrav mot den järnväg som inte har betalat sin skuld kvarstår.


 


Artide 60

Recours en cas de perte ou d'avarie

§ 1. Le chemin de fer qui a t>ayé une in­demnilé pour perle totale ou partielle ou pour avarie, en verlu des Régles uniformes, a un droil de recours conlre les chemins de fer ayant participe au transport conformément aux dispositions suivantes:

a)    le chemin de fer qui a causé le dommage en esl seul responsable;

b)   lorsque le dommage a élé causé par plu­sieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction esl impossible, Findemnilé esl répartie enlre eux conformémeni au c):

c)    s"il ne peui étre prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, Findemnilé esl répartie entré tous les chemins de fer ayant participe au transport, å Fexception de ceux qui prouvenl que le dom­mage n'a pas élé causé sur leuis lignes; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d'applicalion des la­rifs.

§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de Fun de ces chemins de fer, la part lui incombant el non payée par lui est répartie enlre tous les auires chemins de fer ayanl participe au iransport, proportionnellemeni aux distances kilométriques d'application des larifs.


Artikel 60

Rätt till återkrav vid förlust eller skada

§ 1. Om en järnväg har betalat ersättning enligt de enhetliga rättsreglerna för att gods har gått föriorat helt eller delvis eller för att det har skadats, har järnvägen gentemot de järnvägar som har deltagit i befordringen rätt till återkrav enligt följande bestämmelser:

a)    Den järnväg som har orsakat skadan är ensam ansvarig för den.

b)   Om skadan har orsakats av flera järnvä­gar, svarar var och en av dem för den del av skadan som den järnvägen har orsakat. Om en sådan uppdelning inte kan göras, fördelas ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna eriligt c).

c)    Om del inte kan visas all skadan har orsakals av en eller flera järnvägar, fördelas ersättningsskyldigheten mellan alla järnvägar som har deltagit i befordringen med undantag av dem som visar att skadan inte har orsakats på deras linjer. Fördelningen sker i förhållan­de till antalet tariffkilometer.

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obe­stånd, skall vad den järnvägen inte betalar av sin andel fördelas mellan de övriga järnvägar som har deltagit i befordringen i förhållände till antalet tariffkilometer.


 


LU 1984/85:17


129


 


Artide 61

Recours en cas de dépassemenl du délai de

livraison

§ 1. L'article 60 esl applicable en cas d'in-demnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, Findemnité est répartie entré ces chemins de fer proportionnellement ä la durée du retard sur leurs lignes respeciives.

§ 2. Les délais de livraison fixés par Farti­cle 27 sonl partagés de la maniére suivante:

a) lorsque deux chemins de fer ont parti­
cipe au transport

r le délai d'expédition est partagé par moitié;

2° le délai de transport est partagé pro­portionnellement aux distances kilométri­ques d'applicalion des tarifs;

b) lorsque trois chemins de fer ou plus ont
participe au transport

r le délai d'expédition est partagé par moitié enlre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire;

2° le délai de transport esl partagé entré tous les chemins de fer:

-     pour un tiers en parts égales,

-     pour deux tiers proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

§ 3. Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droil lui sont attribués.

§ 4. Le temps écoulé enlre la remise de la marchandise au chemin de fer el le poinl de départ du délai d'expédition est attribué ex­dusivement au chemin de fer expéditeur.

§ 5. Le partage ci-dessus n'est pris en con-sidération que si le délai de livraison total n'a pas été observé.


Artikel 61

Rätl lill återkrav när leveransfrislen över­skrids

§ 1. Artikel 60 är tillämplig i fråga om er­sättning som har betalats för överskridande av leveransfristen. Om överskridandet har orsakats av flera järnvägar, skall ersättnings­skyldigheten fördelas mellan dessa järnvägar i förhållande till längden av den försening som för varje järnväg har uppkommil på dess sträcka.

§ 2. De leveransfrister som föreskrivs i ar­tikel 27 skall delas på följande sätt:

a) när två järnvägar har deltagit i beford­
ringen