Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1983/84:81

med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskon-ferensen vid dess sextioåttonde och sextionionde möten;

beslutad den 15 december 1983.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar OLOF PALME

ANNA-GRETA LEIJON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 157) om bibehål­lande av socialförsäkringsrättigheter. Genom propositionen ges riksdagen även tillfälle att yttra sig över den av ILO antagna rekommendationen (nr 167) i samma ämne.

1    Riksdagen 1983/84. I .saml. Nr 81


Prop. 1983/84: 81


 


Prop. 1983/84:81                                                                    2

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-12-15

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peter­son, Andersson, Boström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carls­son, Holmberg, Hellström, Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbets-konferensen vid dess sextioåttonde och sextionionde möten;

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO: s beslutande församling - internationella arbetskonferensen -sammanträder i regel en gäng per är. Ärenden på dagordningen kan enligl artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslul antingen om internatio­nella konventioner, avsedda alt ratificeras av organisationens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, l.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution. Varje medlem skall inom ett år (undantags­vis arton månader) från avslutandet av ett konferenssammanträde föreläg­ga antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lagstifining eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyråns generaldirek­tör om de åtgärder som har vidtagits för alt uppfylla denna förpliktelse samt om vilka ålgärder som i övrigt har vidtagits.

Arbetskonferensen antog vid sitt sextioåttonde möte år 1982 bl.a. en konvention (nr 157) om upprättande av ett inlernationdit system för bibe­hållande av sodalförsåkringsrältigheter. Frågan om godkännande av kon­ventionen fick anstå till dess att en förutsedd rekommendation i samma ämne kunde föreläggas riksdagen (prop. 1982/83:124, AU 28, rskr 332). Arbetskonferensen antog vid sitt sexlionionde möte i är en rekommenda­tion (nr 167) i ämnet.

Efter samråd med chefen för socialdepartementet anhällerjag alt nu i elt sammanhang fä anmäla frågan om godkännande av konventionen nr 157 samt tillämpning av rekommendationen nr 167.


 


Prop. 1983/84:81                                                                    3

Texterna på engelska och svenska till konventionen nr 157 och rekommen­dationen nr 167 bör fogas lill regeringsprotokollet i della ärende som bilaga /och 2.

1.    Konventionen om bibehållande av socialförsäkringsrättigheter

1.1 Konventionens syfte och uppbyggnad

Internationella arbetskonferensen atitog år 1935 en konvention (nr 48) om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare. Konventionen utgjorde en milstolpe när det gällde alt utveckla internationell rätt rörande social trygghet. Den kom att bilda utgångspunkten för många bilaterala och multilaterala konventioner.

Däremot har mycket få länder ratificerat själva konventionen, främst pä grund av dess detaljerade och direkt bindande bestämmelser om beräkning och export av intjänade pensioner. Konventionen anmäldes i Sverige för riksdagen genom prop. 1936: 15. Föredragande statsrådet ansåg sig inte kunna förorda ratifikation av konventionen eftersom en sådan skulle kräva en betydande förändring av den nyligen reviderade obligatoriska folkpen­sioneringen. Riksdagen anslöt sig lill denna uppfattning. Sverige har inte heller senare ratificerat konventionen.

I november 1979 beslöt ILO:s styrelse atl på dagordningen för 1981 års konferens föra upp ämnet "Bibehållande av migrerande arbetstagares socialförsäkringsrättigheler". Tiden ansågs då mogen att revidera konven­tionen nr 48 i två riktningar, dels i riktning mot en reglering av samtliga socialförsäkringsgrenar, dels mot mera flexibla lösningar av de olika detalj­problemen.

Arbetet på en ny konvention avslutades under 1982 års arbetskonferens. Konferensen antog konventionen (nr 157) om bibehållande av socialför­säkringsrättigheter med röstsiffrorna 404 för och inga emot. 29 röster lades ned. Samtliga svenska ombud röstade för konventionens antagande.

Konventionen är elt samordningsinstrument för ILO:s medlemsstater avsedd alt leda till att ett större antal länder än hittills ges möjlighel att samordna sina socialförsäkringssystem. Del grundläggande syftet är atl i så slor utsträckning som möjligt ge flyttande arbetare och deras familjer etl kontinuerligt skydd från de olika staternas trygghetssystem såväl under aktivt förvärvsarbete som efter uppnådd pensionsålder.

Konventionen är tekniskt så uppbyggd atl den innehåller dels omedel­bart bindande bestämmelser, dels bestämmelser som kan sägas vara av rekommendationskaraktär och som innehåller förslag till lösningar av in­lernalionella samordningsproblem på socialförsäkringsområdet. De grun­dar sig på internationell praxis på området sådan denna har kommil till uttryck i existerande multilaterala och bilaterala socialförsäkringskonven­lioner.


 


Prop. 1983/84:81                                                                     4

Endast ett fåtal av bestämmelserna är bindande och blir omedelbart tillämpliga mellan de stater som ratificerar konventionen. Dessa bestäm­melser ulgör del minimum av förpliktelser, som anslutande stater ålar sig. Den viktigaste av dessa bestämmelser föreskriver atl arbetspension intjä­nad i etl land skall utbetalas till medborgare i ratificerande stat oavsett i vilkel land denne är bosatt.

Övriga bestämmelser i konventionen får effekt i förhällandet mellan de ratificerande staler som i särskilda bilaterala eller multilaterala avlal kom­mer överens om att tillämpa dem.

I vissa fall är problemlösningar i konventionen endast antydda och den närmare regleringen direkt hänvisad till vad de olika länderna själva kan finna ut och komma överens om.

ILO-kommiitén har inhämtat yttranden över konventionen från social­styrelsen, riksförsäkringsverket (RFV), statens löne- och pensionsverk, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), statens invandrarverk (SIV), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska kommunförbundet. Landstings­förbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens central­organisation (TCO) och Försäkringskasseförbundet.

1.2 Konventionens huvudsakliga innehåll

De omedelbart bindande bestämmelserna framgår av artikd 4 punkt 2 och utgörs av artikel 7 punkt 4, artikel 8 punkterna 2 och 3, artikel 9 punkterna 1 och 4, artikel 11, artikel 12, artikel 14 och artikel 18 punkt 3.

Tekniken med sammanläggning av försäkringsperioder för atl öppna rätt lill förmåner enligt artikel 7 i konventionen har använts i samtliga bilaterala socialförsäkringskonventioner som Sverige ingått sedan år 1975. Den inne­bär sålunda inte någon nyhet för svenskt vidkommande. Den har betydelse inom bl.a. föräldraförsäkringen och tilläggspensionsförsäkringen. Hittills har försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning kunnat sammanläggas med perioder enligl ett annat lands lagstiftning för att öppna rätt lill svenska förmåner. En anslutning till konventionen innebär enligl artikel 7 punkt 4, som är en omedelbart tillämplig beslämmelse, all försäkrings­perioder, som fullgjorts i två eller fiera stater som Sverige träffat avtal med, skall kunna sammanräknas med perioder enligt svensk lagstifining för att öppna rått till en förmån. ILO-kommltién bedömer att regeln kommer att få liten praktisk betydelse för den svenska lagstifiningens vidkommande, eftersom både föräldraförsäkringen och tilläggspensions­försäkringen har förhållandevis korta kvalifikationstider - 180 dagar resp 3 är. Regeln fär framför allt betydelse för syslem med långa kvalifikations-lider, l.ex. pensionssystem med kvalifikationslider på 15 är. Jag finner regeln allmänt sett värdefull därt"ör att den ger möjlighet att behandla fall som rör flera länder med hjälp av existerande bilaterala konventioner. Den innebär således en utvidgning av de bilaterala konventionernas tillämp-


 


Prop. 1983/84:81                                                                    5

ningsområde och minskar samtidigt behovet av multilaterala konventions­lösningar.

Socialstyrelsen anför att enligt lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag och lagen (1964: 143) om bidragsförskott säsom förutsättning för atl kom­ma i åtnjutande av respektive förmån för vissa fall uppställs krav på 6 månaders vistelse i landet. Dessa regler i den svenska lagstiftningen ulgör enligt styrelsens uppfattning etl hinder för Sverige att uppfylla bestämmel­serna i artikel 7 om likställande av bosättning i en ratificerande stat med bosättning i annan stat.

Jag konstaterar dock att de grundläggande reglerna i artikd 7 punkterna 1-3 om sammanläggning av försäkrings- och bosältningsperioder, m.m. inte är omedelbart tillämpliga, varför något hinder för ratifikation inte föreligger av denna anledning. Härtill kommer att Sverige i sina bilaterala avtal i fiera fall hell har eflergett kravet på sex månaders bosättning i Sverige för rätt till barnbidrag under förutsättning att det andra landet inte kräver någon väntetid för svenska medborgares rätt till deras motsvarande bidrag. Bidragsförskott är enligt internationellt synsätt inle någon social­försäkringsförmån och omfatlas därför inte alls av konventionen.

De därpå följande bindande bestämmelserna i artikel 8 punkterna 2 och 3 om beräkning och utgivande av förmåner, vartill rått uppstått genom sammanläggning av försäkringsperioder i flera länder enligt bestämmelser­na i artikel 7 punkt 4, medför inga svårigheter för svenskt vidkommande då förmånernas storiek kan beräknas direkt med utgångspunkt från den svenska lagstiftningens regler oavsett om rätt uppstått genom tillämpning av ett eller flera bilaterala socialförsäkringsavtal.

Artikel 9 punkt 1 i konventionen, som föreskriver att invaliditets-, ål­ders- och efterlevandepensioner, arbetsskadelivräntor och dödsfallsersätl-ningar skall kunna utbetalas till medborgare i annan stat som ratificerat konventionen oavsett i vilket land han är bosalt, äger tillämpning på den svenska lagstiftningen om tilläggspension och arbetsskadeförsäkring. Re­geln blir för svensk del tillämplig på förmåner från fillåggspensioneringen och arbetsskadeförsäkringen. Sådana förmåner är som regel exportabla redan enligl den svenska lagstiftningen. I prop. 1983/84:73 om reformering av efterlevandepensioneringen m. m. föreslås elt undanlag från denna re­gel såvitt gäller särskilt efterlevandebidrag (s. 129). Möjlighet att genom dispens medge utbetalning utomlands av bidraget skall emellertid finnas. Likaså förutses möjligheten till reglering konventionsvågen. Det sist­nämnda överensslämmer med konventionen nr 157, som i artikel 9 punkt 1 räknar med att förutsättningarna för utbetalning av förmåner utomlands kan regleras i överenskommelse mellan staler som har tillträtt konven­tionen.

I artikel 9 punkt 3 i konventionen har givits en undantagsbestämmelse med avseende på export av förmåner från icke avgiflsberoende system. Regeln innebår att för export av förmåner från icke avgiftsberoende för­säkringsgrenar måste slutas särskilda bilaterala eller multilaterala överens-


 


Prop. 1983/84:81                                                                    6

kommelser, varvid villkoren för export skall bestämmas. ILO-kommittén anför att i samtliga hittills ingångna socialförsäkringskonventioner har de svenska principerna för export av folkpension accepterats. Det saknas anledning anta annat än att dessa principer kommer att accepteras vid avtal som ingås med anledning av åtagande enligt konvention nr 157.

Övriga omedelbart bindande bestämmelser medför enligt min bedöm­ning inga svårigheter för svenskt vidkommande och innebär inle störte åtaganden än vad som hittills skett.

RFV framhåller alt en av de grundläggande bestämmelserna för träf­fande av överenskommelser enligt konventionen är artikel 5. som innehål­ler regler för bestämmande av tillämplig lagstifining. Det väsentliga i denna artikel är att försäkringslillhörigheten skall bestämmas enligt lagstiftningen i det land dår en sysselsättning utförs även om bosättning föreligger i en annan medlemsstat. Bosättning som grund för försäkringstillhörighet gäller enligt konventionens huvudregel endasl för icke förvärvsarbetande perso­ner.

Enligt artikd 5 punkt 2 kan emellertid utan hinder av bestämmelserna i punkt I a)—c) berörda medlemsstater komma överens om atl vissa person­grupper skall omfattas av lagstiftningen i den stat inom vars territorium de bor. Av förarbetena till konventionen framgår beträffande denna punkt att ett undantag från huvudregeln, att sysselsättningslandets lagstiftning skall vara tillämplig, kan göras så generellt att bosättning kan hävdas som grund för försäkringstillhörighet. Jag anser således inte bestämmelserna i artikel 5 utgöra något ralifikationshinder.

I detta sammanhang fäster RFV uppmärksamheten på följande.

Eftersom bosättning är etl grundrekvisil för tillhörighet till svensk so­cialförsäkring med undantag för arbetsskadeförsäkring, där som villkor gäller att förvärvsarbete utövas i verksamhet i riket, kan enligt gällande svensk socialförsäkringslagstiftning gränsarbetare och säsongarbetare inte erhålla annat skydd från lagstiftningen än från arbetsskadeförsäkringen (Jfr artikel 4 punkt 3 b). Samma gäller för andra arbetstagare med tillfälligt arbete.

Frågan om grånsarbetares socialförsäkringstillhörighet finner Jag emel­lertid i praktiken vara löst genom bestämmelserna i den nordiska trygg­hetskonventionen. Begreppet gränsarbetare saknas i den nordiska konven­tionen. Den innehåller i stället en generell regel om försäkringstillhörighet med avseende på inkomstrelalerade förmåner för den som är bosalt i etl nordiskt land och är sysselsatt i ett annal nordiskt land.

När det gäller remissinstansernas synpunkter i övrigt kan nämnas att Landstingsförbundet finner att trygghetsfrågorna pä det internationella området är svåra att överblicka och alt konsekvenserna av en ratifikation av konventionen med hänsyn hårtill är svåröverskådliga, AMS och SIV, Svenska kommunförbundet och Försäkringskasseförbundet finner där-


 


Prop. 1983/84:81                                                      7

emot inga hinder mot ratifikation. SAF, LO och TCO tillstyrker ratifikation av konventionen.

ILO-kommittén framhåller att en anslutning till konventionen nr 157 även innebär förpliktelse "att sträva efter alt delta i system för bevarande av rättigheter under förvärvande samt för bevarande av rättigheter som förvärvats". Förpliktelsen kan fullgöras genom slutande av avtal om social trygghet. Sverige har sedan år 1975 ingått 13 socialförsäkringskonven­tioner. Några har inneburit revision av tidigare gällande konventioner. Ytterligare konventioner är under behandling och frågor om inledande av förhandlingar med andra länder har väckts.

Även om de nuvarande konventionerna inte innehåller så långt gående föreskrifter om export av förmåner frän de olika trygghetsgrenarna, som konvention nr 157 föreskriver, kan från svensk sida hävdas att ett arbete för ett ökat åtagande inom den sociala Irygghelens område skett och att detta arbete alltjämt pågår.

ILO-kommittén förordar för sin del att Sverige ratificerar konventionen.

Några ratifikationshinder vad avser de omedelbart gällande beslämmel­serna finns som tidigare visats inte. Vad avser konventionens övriga be­stämmelser anser Jag dem utgöra en god grund för förhandlingar om bilaterala socialförsäkringsavtal med andra länder. Därför vill Jag efter samråd med chefen för socialdepartementet instämma i ILO-kommitléns bedömning och förorda atl Sverige ratificerar konventionen.

2.    Rekommendationen om bibehållande av socialförsäkringsrät­tigheter

Den av arbetskonferensen i Juni 1983 antagna rekommendationen med bilagor innehåller modellbestämmelser för slutande av bilaterala och multi­laterala överenskommelser om social trygghet med detaljerade förslag till lösningar av principiella problem, som kan uppstå vid samordning av olika trygghetssystem, samt modellbeståmmelser för samordning av överens­kommelser. ILO-kommittén har inhämtat yttranden över rekommendatio­nen från samma myndigheter och organisationer, som yttrat sig över konventionen.

Kommittén anser att rekommendationen utgör ett väsentligt komple­ment fill konventionen. Den synes kunna tjäna som ledning såväl vid inledande av mellanstatliga förhandlingar om social trygghet som vid revi­sion av redan gällande avtal.

Jag instämmer i denna bedömning.


 


Prop. 1983/84:81                                                                8

3.    Hemställan

Med hänvisning till vad Jag nu har anfört hemställer Jag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen (nr 157) om

bibehållande av socialförsäkringsrättigheter. dels lämnar riksdagen t/Kfälle att yttra s/g över vad jag anfört om den vid internationella arbetskonferensens sextionionde möte an­tagna rekommendationen nr (167) i samma ämne

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de åtgärder som föredraganden har hemställt om.


 


Prop. 1983/84:81

Bilaga 1 Översättning


Convention (No. 157) Concerning the Es­tablishment of an International System for the Maintenance of Rights in Social Security

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in ils Sixty-eightb Session on 2 June 1982, and

Recalling the principles established by the Equality of Trealmenl (Social Security) Con­vention, 1962. which reläte not only to equality of tr"eatmenl but also to Ihe mainten­ance of acquired rights and of rights in course of acquisition. and

Considering il necessary lo provide for the application of the principles of the mainte­nance of rights in course of acquisition and of acquired rights in respect ofall the branches of social security covered by the Social Se­curity (Minimum Standards) Convention, 1952, and

Having decided upon Ihe adoplion of cer-lain proposals with regard lo maintenance of migranl workers" rights in social security (re­vision of Convention No. 48). which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con­vention:

adopts this twenly-first day of June of the year one thousand nine hundred and eighly-iwo Ihe following Convenlion, which may be died as Ihe Mainlenance of Social Security Rights Convention. 1982:


ILO:s konvention (nr 157) om upprät­tande av ett internationellt system för bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats lill Geneve av sly­relsen för inlernalionella arbetsbyrän och samlats där den 2 juni 1982 till sill sextioål-londe möte.

åberopar de principer, som fastlagts i 1962 års konvention om utlänningars likställande (social trygghet) och som avser icke blott li­kabehandling ulan också bevarande av för­värvade rättigheter och rälligheter under för­värvande.

anser det nödvändigt att sörja för tillämp­ning av principerna om bevarande av rättig­heter under förvärvande och av förvärvade rättigheter i fråga om alla grenar av social trygghet som omfattas av 1952 års konven­tion om minimistandard för social trygghet.

har beslutat atl anla vissa förslag om be­varande av flyttande arbetares rättigheter inom den sociala tryggheten (revision av kon­vention nr 48), en fråga som utgör den fjärde punkten pä mötets dagordning.

har beslutat att dessa förslag skall la for­men av en internationell konvention, och

antar denna den tjugoförsta dagen i juni månad år niltonbundraälliolvå följande kon­vention, som kan kallas 1982 års konvention om bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten.


 


Part 1. General Provisions

Artide I

In this Convention-

(a)    the term "Member" means any Mem­
ber of the International Labour Organisation
that is bound by the Convention:

(b)   the term "legislalion" includes any so­cial security rules as well as laws and regula­tions;

(c)    the term "competent Member" means the Member under whose legislalion the per-


Del I. Allmänna bestämmelser

Artikel I

I denna konvention skall

a)    med "medlemsstat" förstås varje med­lem av internationella arbetsorganisationen som år bunden genom konventionen;

b)   med "lagstiftning" förslås alla lagar, förordningar och regler om social trygghet;

c)    med "behörig medlemsstat" förslås medlemsstat, enligt vars lagstiftning den ifrä-


 


Prop. 1983/84:81

son concerned can claim benefit:

((/) the term "institution" means the body or authority directly responsible for applying all or part of the legislalion of a Member;

(et the term "refugee" has the meaning assigned to it in Artide 1 of the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and in paragraph 2 of Artide 1 of the Protocol relating lo the Status of Refugees of 31 January 1967;

(/) the term "staldess person" has the meaning assigned to it in Artide 1 of the Convenlion relating to the Status of Slateless Persons of 28 September 1954;

(g) Ihe term "members of the family" means persons defined or recognised as such or as members of the household by the legis­lalion under which benefits are awarded or provided, as appropriate. or persons deter­mined by mulual agreement between the Members concerned; where persons are de­fined or recognised as members of the family or as members of the household under the relevant legislalion only on the condilion that they are living with the person concerned, this condition shall be deemed to be salisfied in respect of persons who obtain their main support from the person concerned;

(/;) the term "survivors" means persons defined or recognised as such by the legisla­lion under which benefits are awarded: where persons are defined or recognised as survivors under the relevant legislalion only on the condition that they were living with the deceased, this condition shall be deemed to be salisfied in respect of persons who ob-lained their main support from the deceased;

(i) the term "residence" means ordinary residence;

(j) the term "temporary residence" means a temporary stay;

(k) the term "periods of Insurance" means periods of contribution, employment, occu-palional activity or residence which are de­fined or recognised as periods of Insurance by the legislalion under which they were compleled, and such other periods as are re-garded by that legislalion as equivalent to periods of Insurance:


10

gavarande personen kan göra anspråk på för­mån;

d)    med "institution" förstås det organ
eller den myndighet som har direkt ansvar för
tillämpningen av medlemsstatens hela lag­
stiftning eller del därav;

e)    "flykting" ha samma innebörd som i
artikel 1 i konvenfionen den 28 juli 1951 om
flyktingars rättsliga ställning och i punkt 2 i
artikel 1 i protokollet den 31 januari 1967
angående flyktingars rättsliga ställning;

f)     ""stalslös" ha samma innebörd som i ar­
tikel 1 i konventionen den 28

september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning;

g)    med "Tamiljemedlemmar" förstås per­
soner, som definieras eller erkänns som sä­
dana eller som hushällsmedlemmar i den lag­
stiftning enligl vilken förmåner beviljas eller
utbetalas, eller personer bestämda genom in­
bördes överenskommelse mellan de berörda
medlemsstaterna: i fall då personer definieras
eller erkänns som familjemedlemmar eller
hushållsmedlemmar enligt den aktuella lag­
stiftningen endasl under förutsättning att de
lever tillsammans med den berörda personen,
skall denna förutsättning anses vara uppfylld
i fråga om personer som fär sitt huvudsakliga
uppehälle genom den ifrågavarande per­
sonen;

h) med "efterlevande" förstås personer som defineras eller erkänns som sädana i den lagstiftning enligt vilken förmåner beviljas; i fall då personer definieras eller erkänns som efterlevande enligt den aktuella lagstiftningen endast under förutsättning alt de levde till­sammans med den avlidne, skall denna förut­sättning anses vara uppfylld i fräga om per­soner som fick sitt huvudsakliga uppehälle genom den avlidne;

i) med "bosättning" förslås den vanliga bosättningen;

j) med "tillfällig bosättning" förstås en till­fällig vistelse:

k) med "försäkringsperioder" förstås pe­rioder av avgiftsbetalning, anställning, för­värvsverksamhet eller bosättning, som är de­finierade eller erkända som försäkringspe­rioder i den lagstifining enligt vilken de full­gjorts, och andra sådana perioder som enligt denna lagstiftning anses likvärdiga med för­säkringsperioder;


 


Prop. 1983/84:81


II


 


(1) the term "periods of employment" and "periods of occupalional acliviiy"" mean pe­riods defined or recognised as such by the legislalion under which they were compleled and such other periods as are regarded by that legislalion as equivalent to periods of employment or periods of occupalional activ­ity respectively;

(m) the term "periods of residence" means periods of residence defined or recog­nised as such by ihe legislalion under which they were compleled;

(n) the term "non-contributory"" applies lo benefits the award of which does not depend on direct financial partidpation by the per­sons protected or by their employer, or on a qualifying period of occupalional activity. and lo any scheme which exclusively awards such benefits;

(o) the term "benefils awarded under tran-silional arrangements"' covers benefits awarded lo persons who are över a given age on the date of entry into force of the legisla­lion applicable, as well as benefils awarded, as a iransitional measure, in consideration of events that have occurred or periods that have been compleled outside the current frontiers of the territory of a Member.

Artide 2

1.    Subject to the provisions of paragraph 1
and of paragraph 3. subparagraph (a), of Arti­
de 4, this Convention applies to those of the
following branches of social security for
which a Member has legislalion in force:

(a)   medical care:

(b)   sickness benefit;

(c)   malernity benefit;

(d) invalidity benefit;

(e) oid-age benefit;
(/) survivors' benefit;

(g) employment injury benefit, namely bene­fit in respect of occupalional injuries and dis-eases;

(h) unemployment benefit; and (;) family benefil.

2.   This Convention applies to rehabilita-lioii benefits provided by legislalion concern­ing any of the branches of social security referred to in paragraph 1 of this Artide.

3.   This Convention applies to all general and special social security schemes, both contributory and non-contributory, as well as


1) med "'anställningsperioder'" och ""för-värvsverksamhelsperioder"" förslås perioder definierade eller erkända som sädana i den lagstiftning, enligl vilken de fullgjorts, och andra sådana perioder som enligt denna lag­stiftning anses som likvärdiga med anställ­ningsperioder eller förvärvsverksamhetspe­rioder.

m) med '"bosältningsperioder"" förslås bo­sältningsperioder definierade eller erkända som sådana i den lagstiftning, enligt vilken de fullgiorls:

n) "icke avgiflsberoende"" hänföra sig till förmåner, vars beviljande icke beror av di­rekt finansielll dellagande av de skyddade personerna eller deras arbetsgivare eller av en kvalificeringsperiod av förvärvsverksam­het, och till varje system som uteslutande beviljar sådana förmåner;

o) ""förmåner beviljade enligl övergångs­anordningar"" täcka förmåner som beviljals personer som vid dagen för ikraftträdandet av den tillämpliga lagstiftningen överskridit viss ålder, liksom förmåner som övergångs­vis beviljats med hänsyn till omsländigheler som har inträffat eller perioder som har full­gjorts utanför en medlemsstats nuvarande gränser.

Artikel 2

1.    Med iakttagande av bestämmelserna i
punkt I och punkt 3 mom. a) i artikel 4 gäller
konventionen för de av följande grenar inom
den sociala tryggheten för vilka en medlems­
stat har lagstiftning i kraft:

a)   sjukvård;

b)  sjukpenning;

c)   förmåner vid havandeskap och barnsbörd;

d)         förmåner vid invaliditet;

e)         förmåner vid ålderdom;

f) förmåner till efterlevande;

g)         förmåner vid arbetsskada (olycksfall i ar­
bete och yrkessjukdom);

h) förmåner vid arbetslöshet; och i) familjeförmåner.

2.    Konventionen gäller för rehabiliterings-förmåner som utges enligt lagstiftning rö­rande någon av de grenar av social trygghet som avses i punkt I.

3.    Konventionen gäller för alla allmänna och särskilda syslem inom den sociala tryggheten, både avgiftsberoende och icke


 


Prop. 1983/84:81


12


 


lo schemes consisting of obligations imposed on employers by legislalion in respecl of any branch of social securily referred to in para­graph I of this Artide.

4. Ihis Convention does not apply lo spe­cial schemes for civil servants, lo special schemes for war viclims or lo social or medi­cal assislance schemes.

Artide 3

1.    Subject to the provisions of paragraph I and paragraph 3. subparagraph (b), of Artide 4 and of paragraph I of Artide 9. this Con­venlion applies to persons who are or have been subject lo the legislalion of one or more Members. as well as to the members of their families and to iheir survivors, in all cases in which the international system for the main­tenance of rights established by this Conven­lion requires that account be taken of the legislalion of a Member olher than the Mem­ber in whose territory the persons concerned are resident or lemporarily resident.

2.    This Convention does not require any Member to apply its provisions to persons who. by virtue of internalional instruments, are exempted from the application of the leg­islalion of that Member.

Article 4

1.    Members may give effecl lo their obli­gations under the terms of Parts II to VI of this Convenlion by bilateral or multilateral instruments giving effecl to these obligations, under conditions to be determined by mulual agreement between the Members concerned.

2.    Notwithstanding the provisions of para­graph I of this Artide, the provisions of para­graph 4 of Artide 7, of paragraphs 2 and 3 of Artide 8, of paragraphs 1 and 4 of Artide 9, of Artide 11, of Artide 12, of Artide 14 and of paragraph 3 of Artide 18 of this Conven­lion shall be immediately applied by each Member as from the coming into force of this Convention for that Member.

3.    The instruments referted to in para­graph 1 of this Artide shall specify in particu-lar-

(a) the branches of social security to which they apply, having regard to the re-quirement of reciprocity referred to in Arti­des  6  and   10  of this  Convention;  these


avgiftsberoende, liksom system som består av förpliktelser som genom lagstiftning på­lagts arbetsgivare i fråga om någon av de grenar av social trygghet som avses i punkt I. 4. Konventionen gäller icke för särskilda syslem för statligt anställda, särskilda syslem för krigsoffer eller socialhjälpssystem.

Artikel 3

1.    Med iakttagande av bestämmelserna i punkl 1 och punkt 3 mom. b) i artikel 4 och i punkt I i artikel 9 gäller konventionen för personer som är eller varit underkastade lag­stiftningen i en eller flera medlemsstater lik­som för deras familjemedlemmar och efterie­vande, i alla fall då det enligt det internatio­nella system för bevarande av rättigheter som upprättats enligt denna konvention fordras att hänsyn tas till lagstiftningen i en annan medlemsstat än den rriedlemsslat, inom vars territorium de berörda personerna är bosatta eller tillfälligt vistas.

2.    Konventionen ålägger icke någon med­lemsstat att tillämpa dess bestämmelser på personer som med stöd av internationella överenskommelser är undantagna från till­lämpningen av medlemsstatens lagstiftning.

Artikel 4

1.    Medlemsstaterna kan fullgöra sina för­pliktelser enligt delarna II till VI i konven­tionen genom alt sluta bilaterala eller multila­terala överenskommelser om fullgörandet av dessa förpliktelser enligt de villkor som in­bördes avtalats mellan de berörda medlems­staterna.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i punkl 1 skall bestämmelserna i punkl 4 i artikel 7, punkterna 2 och 3 i artikel 8, punkterna 1 och 4 i artikel 9, artikel 11, artikel 12, artikel 14 och punkt 3 i artikel 18 i konventionen ome­delbart tillämpas av varje medlemsstat från del att konventionen träder i kraft för med­lemsstaten.

3.    De överenskommelser som avses i punkt 1 skall särskilt ange

a) de grenar av social trygghet för vilka de gäller, med hänsyn tagen lill det krav på öm­sesidighet som framgår av artiklarna 6 och 10 i konventionen; dessa grenar skall i de fall, då


 


Prop. 1983/84:81


branches shall, where the Members con­cerned have legislalion covering them, com-prise at least invalidity benefits, old-age benefits, survivors' benefits and pensions in respect of employment injuries, including death grants, as well as, subject to the provi­sions of paragraph 1 of Artide 10 of this Convention, medical care, sickness benefits, malernity benefits and benefits in respect of employment injuries, other than pensions and death grants;

(b)   the calegories of persons to which they are applicable; these calegories shall com-prise at least employees (including, as appro­priate, frontier workers and seasonal work­ers), as well as the members of their families and their survivors, who are nationals of one of the Members concerned or who are refu­gees or stateless persons resident in ihe terri­tory of one of these Members;

(c)    the arrangements for the reimburse-menl of the benefits provided and olher costs borne by the institution of one Member on behalf of the institution of another Member unless it has ben agreed that there shall be no reimbursement;

(d)    the rules to avoid undue plurality of
contributions or other liabililies or of bene­
fits.


det i de berörda medlemsstaterna finns lag­stiftning som täcker dem. omfatta älminslone förmåner vid invaliditet, förmåner vid ålder­dom, förmåner till efterlevande och pension­er vid arbetsskada inbegripet engångsbelopp vid dödsfall liksom, enligl bestämmelserna i punkt 1 i artikel 10 i konventionen, sjukvård, sjukpenning, förmåner vid havandeskap och barnsbörd och ändra förmåner vid arbets­skada ån pensioner och engångsbelopp vid dödsfall;

b)   de grupper av personer, pä vilka de är tillämpliga; dessa grupper skall omfatta åt­minstone arbetstagare (inbegripet i förekom­mande fall gränsarbetare och såsongarbetare) liksom deras familjemedlemmar och efterle­vande som är medborgare i någon av de be­rörda medlemsstaterna eller som är flyktingar eller statslösa, bosatta inom en av dessa med­lemsstaters territorium;

c)    anordningar för återbetalning av för­måner som Ulgelts eller andra kostnader som burils av institution i en medlemsstat för in­stitution i annan medlemsstat, såvida del inte har överenskommits att avstå från återbetal­ning;

d)    regler för att undvika otillbörligt sam­
manträffande av avgifter eller andra skyl­
digheter eller av förmåner.


 


Part II. Applicable Legislafion

Artide 5

I. The legislalion applicable in respect of the persons covered by this Convention shall be determined by mulual agreement between the Members concerned, with a view lo avoiding conflicts of laws and the undesirable consequences that might ensue for those con­cerned either through lack of protection, or as a result of undue plurality of contributions or other liabililies or of benefits, in accord­ance with the following rules:

(a)    employees who are normally employed in the territory of a Member shall be subject to the legislalion of that Member, even if they are resident in the territory of another Mem­ber or if the undertaking which employs them has its registered office, or their employer has his place of residence, in the territory of another Member;

(b)   self-employed persons who normally


Del II. Tillämplig lagstiftning

Artikel 5

Den lagstiftning som år tillämplig pä per­soner som omfattas av konventionen skall bestämmas genom inbördes överenskom­melse mellan de berörda medlemsstaterna, i avsikt alt undvika rättsliga konflikter och de inte önskvärda konsekvenser som kan uppstå för de berörda personerna antingen genom uteblivet skydd eller som följd av otillbörligt sammanträffande av avgifter eller andra skyl­digheter eller av förmåner, i överensstäm­melse med följande regler:

a)    arbetstagare som normalt är anställda inom en medlemsstats territorium, skall om­fattas av denna medlemsstats lagstifining, även om de är bosatta inom en annan med­lemsstats territorium, eller om det förelag där de är anställda har sitt säte eller deras arbets­givare är bosatt inom en annan medlemsstats territorium.

b)   självständigt   förvärvsarbetande,   som


 


Prop. 1983/84:81


14


 


engage in their occupation in the territory of a Member shall be subject to the legislalion of that Member. even if they are resident in the territory of another Member;

(c)    employees and self-employed persons
sailing on board a ship flying the fiag of a
Member shall be subject to the legislalion of
that Member even if they are resident in the
territory of another Member or if the under­
taking which employs them has ils registered
office. or their employer has his place of resi­
dence, in the territory of another Member;

(d)    persons who are not part of the eco-
nomically active population shall be subject
to the legislalion of the Member in whose
territory they are resident, in so far as they
are not protected in virtue of subparagraphs
(a) to (c) of this paragraph.

2.    Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) to (c) of paragraph 1 of this Artide, Members concerned may agree that certain calegories of persons, in particular self-employed persons, shall be subject lo the legislalion of the Member in whose territory they are resident.

3.    Members concerned may determine by mulual agreement olher exceptions to the rules set forth in paragraph I of this Artide, in the interest of the persons concerned.


normall är sysselsatta inom en medlemsstats territorium, skall omfattas av denna med­lemsstats lagstiftning, även om de är bosatta inom en annan medlemsstats territorium;

c)    arbetstagare och självständigt förvärvs­
arbetande, som arbetar pä ett fartyg som för
en medlemsstats flagga, skall omfattas av
denna medlemsstats lagstifining. även om de
bor inom en annan medlemsstats territorium
eller om del förelag där de är anslällda har
sitt säte eller deras arbetsgivare år bosatt
inom en annan medlemsstats territorium;

d)    icke förvärvsarbetande personer skall
omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat,
inom vars territorium de är bosatta, om de
inte är skyddade pä grund av mom. a) till c) i
denna punkt.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i mom. a) till c) i punkt I i denna artikel kan berörda medlemsstater komma överens om atl vissa persongrupper, särskill självständigt för­värvsarbetande, skall omfatlas av lagstift­ningen i den medlemsstat inom vars territo­rium de är bosatta.

3.    Berörda medlemsstater kan, i de ifråga­varande personernas intresse, genom in­bördes överenskommelse fastställa andra un­dantag från reglerna i punkt 1 i denna artikel.


 


Part III. Maintenance of Rights in Course of Acquisition

Artide 6

Subject lo the provisions of paragraph 3, subparagraph (a), of Artide 4 of this Conven­tion, each Member shall endeavour to partici­pate with every other member concerned in schemes for the maintenance of rights in course of acquisition, as regards each branch of social security referred to in paragraph 1 of Artide 2 of this Convention and for which every one of these Members has legislalion in force, for the benefit of persons who have been subject successively or alternately to the legislalion of the said Members.

Artide 7

1. The schemes for the maintenance of rights in course of acquisition referred to in Artide 6 of this Convention shall provide for the adding together, lo the extent necessary, of periods of Insurance, employment, occu-


Del III. Bevarande av rättigheter under för­värvande

Artikel 6

Med iakttagande av bestämmelserna i punkt 3 mom. a) i artikel 4 i konventionen skall varje medlemsstat sträva efter all med varje annan berörd medlemsstat delta i sys­tem för bevarande av rättigheter under för­värvande inom varje gren av social trygghet som avses i punkt 1 i artikel 2 i konventionen och för vilken var och en av dessa medlems­stater har en lagstifining i kraft, till gagn för de personer som efter vartannat eller omväx­lande omfattas av de nämnda medlemsstater­nas lagstiftning.

Artikel 7

1. De i artikel 6 i konventionen nämnda sysiemen för bevarande av rälligheter under förvärvande skall föreskriva alt i erforderlig utsträckning perioder av försäkring, anställ­ning, förvärvsverksamhet  eller bosättning.


 


Prop. 1983/84:81


15


 


pational activity or residence, as the case may be, compleled under the legislalion of the Members concerned for the purposes of:

(a)    partidpation in voluntary Insurance or optional continued Insurance, where appro­priate;

(b)   acquisition, maintenance or recovery of rights and, as the case may be, calculation of benefits.

 

2.    Periods compleled concurrently under the legislalion of two or more Members shall be reckoned only once.

3.    The Members concerned shall, where necessary, determine by mutual agreement special arrangements for adding together pe­riods which are differeni in nature and pe­riods qualifying for right to benefits under special schemes.

4.    Where a person has compleled periods under the legislalion of three or more Mem­bers which are parties to differeni bilateral or multilateral instruments, each Member which is concurrently bound by two or more of the instruments in question shall add these pe­riods together, lo the extent necessary, in accordance with the provisions of these in­struments, for the purposes of acquisition, maintenance or recovery of rights to benefit.


allt efter omständigheterna, som fullgjorts en­ligt lagstiftningen i de berörda medlemssta­terna sammanläggs för att möjliggöra

a)    deltagande i frivillig försäkring eller val­fri fortsättningsförsäkring i förekommande fall;

b)   förvärv, bevarande eller återupplivande av rättigheter och, allt efter omständighe­terna, beräkning av förmåner.

 

2.    Perioder som samtidigt fullgjorts enligt lagstiftningen i två eller flera medlemsstater skall räknas endast en gång.

3.    De berörda medlemsstaterna skall, då så erfordras, genom inbördes överenskom­melse fastställa särskilda förfaringssätt för att lägga samman perioder av olika slag och pe­rioder under vilka rättigheter förvärvas enligl särskilda system.

4.    1 fall då en person har fullgjort perioder enligt lagstiftningen i tre eller flera medlems­stater, som är parter i olika bilaterala eller multilaterala överenskommelser, skall varje medlemsstat, som samtidigt är bunden genom två eller flera av de ifrågavarande överenskommelserna, i erforderlig utsträck­ning, enligt bestämmelserna i överenskom­melserna lägga samman dessa perioder för förvärv, bevarande eller återvinning av rått till förmån.


 


Artide 8

1.    The schemes for the maintenance of
rights in course of acquisition referred to in
Artide 6 of this Convenlion shall determine
the formula of awarding:

(a)    invalidity, old-age and survivors' bene­fits, and

(b)   pensions, in respecl of occupalional diseases,

as well as the apportionmeni, where appro­priate, of the costs involved.

2.    In the case referred to in paragraph 4 of Artide 7 of this Convention, each Member which is concurrently bound by two or more of the instruments in question shall apply the provisions of these instruments for the pur­pose of calculating benefits to which there is a right under ils legislalion, taking into ac­count the periods added together in accord­ance with the legislalion of the Members con­cerned.

3.    Where in application of the provisions


Artikel 8

1.    De i artikel 6 i konventionen nämnda
systemen för bevarande av rättigheter under
förvärvande skall bestämma förfarandet vid
beviljande av

a)    förmåner vid invaliditet och ålderdom och till efterievande och

b)   pensioner vid yrkessjukdom,

liksom förfarandet vid en eventuell för­delning av de därmed förbundna kostna­derna.

2.    För det fall som nämns i punkl 4 i artikel 7 i konventionen skall varje medlemsstat, som samtidigt är bunden av två eller flera av de ifrågavarande överenskommelserna, till-lämpa bestämmelserna i dessa överenskom­melser vid beräkning av förmåner, till vilka rätt föreligger enligt dess lagstifining, varvid medräknas de perioder som sammanlagts en­ligt de berörda ländernas lagstiftning.

3.    1 de fall då en medlemsstat vid tillämp-


 


Prop. 1983/84:81


of paragraph 2 of this Artide a Member would have to award benefils of the same nature to the same person in pursuance of two or more bilateral or multilateral inslru-menls. that Member shall be required lo award only the benefil most favourable lo ihe person concerned as delermined on the initial award of these benefits.

4. Notwithstanding the provisions of para­graph 2 of this Artide the Members con­cerned may, where necessary, agree on sup-plementary provisions for the calculation of Ihe benefils specified in that paragraph.


ning av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall bevilja samma person förmåner av samma slag på grund av två eller flera bilaterala eller multilaterala överenskom­melser, är denna medlemsstat skyldig all be­vilja endast den förmän som är fördelaktigast för den berörda personen vid den lidpunkt då dessa förmåner först beviljas.

4. Ulan hinder av beslämmelserna i punkt 2 i denna artikel kan berörda medlemsstater, om så erfordras, komma överens om tilläggs­bestämmelser för beräkning av de förmåner som anges i nämnda punkt.


 


Part IV. Maintenance of Acquired Rights and Provision of Benefits Abroad

Artide 9

1.    Each Member shall guaraniee the provi­
sion of invalidity, old-age and survivors" cash
benefils, pensions in respect of employment
injuries and death grants, to which a right is
acquired under its legislalion, lo beneficiaries
who are nationals of a Member or refugees or
stateless persons, irrespeclive of their place
of residence, subject to measures for this pur­
pose to be taken, where necessary, by agree­
ment between Ihe Members or wiih the
States concerned.

2.    Notwithstanding the provisions of para­graph 1 of this Artide, the Members con­cerned which participate in the schemes for the mainlenance of rights in course of acqui­sition referred to in Artide 6 of this Conven­tion may agree to guaraniee the provision of the benefits referred lo in the said paragraph lo beneficiaries resident in the territory of a Member other than the competent Member, within the framework of the bilateral or mul­tilateral agreements referred to in paragraph 1 of Artide 4 of this Convenlion.

3.    In addition, notwithstanding the provi­sions of paragraph I of this Artide, in the case of non-contributory benefits, the Mem­bers concerned shall determine by mutual agreement ihe conditions under which the provision of these benefits shall be guaran-leed to beneficiaries resident in the territory of a Member other than the competent mem­ber.

4.    The provisions of paragraphs 1, 2 and 3
of this Artide need not be applied to:


Del IV. Bevarande av förvärvade rättigheter och utgivande av förmåner utomlands

Artikel 9

1.    Varje medlemsstat skall garantera utgi­vandet av de kontanta förmåner vid invalidi­tet och ålderdom och lill efterlevande, pen­sioner vid arbetsskador och engångsbelopp vid dödsfall, till vilka rätt förvärvats enligl dess lagstifining, till förmånstagare som är medborgare i en medlemsstat eller flyktingar eller statslösa. oberoende av var de är bo­satta, enligl åtgärder i delta syfle som, om så erfordras, skall vidtas genom överenskom­melse mellan de berörda medlemsstaterna eller med de berörda staterna.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i punkl 1 i denna artikel kan berörda medlemsstater som deltar i de system för bevarande av rät­tigheter under förvärvande som avses i arti­kel 6 i konventionen komma överens om atl, inom ramen för de bilaterala eller multilate­rala överenskommelser som avses i punkl 1 i artikd 4 i konventionen, garantera ulgivandel av förmåner som avses i nämnda punkt till förmånstagare som är bosatta inom en annan medlemsstats lerritorium än den behöriga medlemsstatens.

3.    I fräga om icke avgiftsberoende för­måner skall vidare, ulan hinder av besläm­melserna i punkl 1 i denna artikel, de berörda medlemsstaterna genom inbördes överens­kommelse bestämma de villkor, enligl vilka utgivandet av dessa förmåner skall garan­teras förmånstagare som är bosatta inom en annan medlemsstats lerrilorium än den be­höriga medlemsstatens.

4.    Beslämmelserna i punkterna 1. 2 och 3 i
denna artikel behöver inte tillämpas på


 


Prop. 1983/84:81


17


 


(a)    special non-contributory benefits awarded as a form of assislance or in cases of need;

(b)   benefits awarded under Iransitional schemes.

Artide 10

1. Members concerned shall endeavour to participate in schemes for the mainlenance of rights acquired under their legislalion, taking irito account the provisions of Part III of this Convention, as regards each of the following branches of social security for which each of these Members has legislalion in force: medi­cal care, sickness benefit, malernity benefit and benefit in respect of employment inju­ries, other than pensions and death grants. These scherrres shall guaraniee such benefits to persons resident or lemporarily resident in the territory of one of these Members other than the competent Member, under condi­tions and within limits to be determined by mutual agreement between the Members concerned.

2.    When not assured by existing legisla­lion, the reciprocity required by paragraph 1 of this Artide may be assured by measures taken by a Member to guaraniee benefits cor-responding to the benefits provided under the legislalion of another Member, subject to the agreement of that Member.

3.    Members concerned shall endeavour to participate in schemes for the maintenance of rights acquired under their legislalion, taking into account the provisions of Part 111 of this Convention, as regards each of the following branches of social security for which each of these Members has legislalion in force: un­employment benefit, family benefit and, not­withstanding the provisions of paragraph 1 of Artide 9 of this Convention and paragraph 1 of this Artide, rehabilitation benefit. These schemes shall guaraniee such benefils lo per­sons resident in the territory of one of these Members other than the competent Member, under conditions and within limits to be de­termined by mutual agreement between the Members concerned.


a)    särskilda icke avgiftsberoende förmåner som beviljats som socialhjälp eller på grund av ett nödläge;

b)   förmåner som beviljats enligl över­gångssystem.

Artikel 10

1.    Berörda medlemsstater skall, med beaktande av beslämmelserna i del III i kon­ventionen, sträva efter att delta i system för bevarande av rättigheter som förvärvals en­ligt deras lagstiftning för var och en av föl­jande grenar av social trygghet för vilka var och en av dessa medlemsstater har gällande lagstiftning: sjukvård, sjukpenning, förmåner vid havandeskap och barnsbörd och, i fråga om arbetsskador, andra förmåner än pension­er och engångsbelopp vid dödsfall. Dessa system skall garantera sädana förmåner till personer som är bosatta eller tillfälligt bo­satta inom en av dessa medlemsstaters terri­torium annan än den behöriga medlemssta­tens, enligt de villkor och med de begräns­ningar som bestäms genom inbördes överens­kommelse mellan de berörda medlemssta­terna.

2.    Den ömsesidighet som krävs enligl punkt 1 i denna artikel kan, om den inte är tillförsäkrad genom gällande lagsfiftning, till­försäkras genom åtgärder som vidtas av en medlemsstat för att garantera förmåner som motsvarar de förmåner som utges enligt en annan medlemsstats lagstiftning, om denna medlemsstat godkänner detta.

3.    Berörda medlemsstater skall, med beaktande av beslämmelserna i del III i kon­ventionen, sträva efter alt delta i system för bevarande av rättigheter som förvärvals en­ligt deras lagstiftning för var och en av föl­jande grenar av social trygghet för vilka var och en av dessa medlemsstater har gällande lagstiftning: arbelslöshetsförmäner, familje­förmåner och, utan hinder av beslämmel­serna i punkt 1 i arlikd 9 i konventionen och punkl 1 i denna artikel, rehabiliteringsför­måner. Dessa system skall garantera sådana förmåner till personer som är bosatta inom en av dessa medlemsstaters lerrilorium annan än den behöriga medlemsstatens, enligl de villkor och med de begränsningar som be­stäms genom inbördes överenskommelse mellan de berörda medlemssiulerna.


Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 81


 


Prop. 1983/84:81


18


 


Artide 11

The rules for Ihe adjustment of benefits provided for under the legislalion of a Mem­ber shall be applicable to the benefits payable under that legislalion by virtue of the provi­sions of this Convention.


Artikel II

Reglerna för ändring av förmåner som utges enligt en medlemsstats lagstiftning skall tillämpas på de förmåner som utbetalas enligt nämnda lagstiftning på grund av bestämmel­serna i konventionen.


 


Part V. Administrative Assislance and Assis­lance to Persons Covered by this Convention

Artide 12

1.    The authorities and institutions of Mem­
bers shall afford one another assislance with
a view to facilitating the application of this
Convention and of their respective legisla­
lion.

2.   In principle, the administrative assis­lance given by these authorities and institu­tions to one another shall be free of charge. Members may agree to reimburse certain ex­penses.

3.   The authorities, insitutions and jurisdic-tions of one Member may not reject claims or other documents submitted to them by rea­son of the fact that they are written in an official language of another Member.

Artide 13

1.    Where a daimant is resident in the terri­
tory of a Member other than the competent
member, he may present his claim validly to
the institution of his place of residence,
which shall forward il to the institution or
institutions referred to in the claim.

2.    Any claim, dedaraiion or appeal that
should have been submitted, under the legis­
lalion of a Member, within a specified time to
an authority, institution or Jurisdiction of that
Member, shall be admissible if it is submitted
within that time-limit to an authority, institu­
tion or jurisdiction of another Member in the
territory of which the claimant is resident. In
such event, the authority, institution or juris­
diction receiving the claim, dedaraiion or ap­
peal shall forward it without delay to the
competent authority, institution or Jurisdic­
tion of the firsl Member. The date on which
any claim, dedaraiion or appeal was submit­
ted to an authority, institution or jurisdiction
of the second Member shall be deemed to be
the date of its submission lo the authority,
inslitulion or jurisdiction competent to deal


Del V. Administrativt bistånd och bistånd till personer som omfattas av konventionen

Artikd 12

1.    Myndigheterna och institutionerna i medlemsstaterna skall bistå varandra för att underlätta tillämpningen av konventionen och av sin lagstiftning.

2.    Myndigheternas och institutionernas administrativa bistånd till varandra skall i princip lämnas utan vederlag. Medlemssta­terna kan komma överens om atl ersätta vissa kostnader.

3.    Myndigheterna, institutionerna och domstolarna i en medlemsstat får inte tillba­kavisa till dem ingivna ansökningar och andra handlingar på grund av att de är utfärdade på en annan medlemsstats officiella språk.

Artikd 13

1.    1 fall då en förmånssökande är bosatt inom en annan medlemsstats territorium än den behöriga medlemsstatens, kan han med laga verkan inlämna sin ansökan lill bosätt­ningsortens institution, som skall vidarebe­fordra den till den eller de institutioner som avses i ansökan.

2.    Varje ansökan, förklaring eller besvär, som enligt en medlemsstats lagstifining skulle ha ingetts inom angiven tid till en myndighet, institution eller domstol i denna medlemsstat, skall beaktas om handlingen inom den an­givna tiden inges till en myndighet, institution eller domstol i en annan medlemsstat, inom vars territorium sökanden är bosatt. I sädana fall skall den myndighet, institution eller domstol som tar emot ansökningen, förkla­ringen eller besvärshandlingen utan dröjsmål vidarebefordra handlingen till den behöriga myndigheten, institutionen eller domstolen i den förra medlemsstaten. Den dag då ansö­kan, förklaring eller besvär ingavs till en myndighet, institution eller domstol i den an­dra medlemsstaten skall anses vara den dag då handlingen ingavs till den myndighet, in-


 


Prop. 1983/84:81

with it.

3. Benefits to be provided by a Member to a beneficiary resident or lemporarily resident in the lertilory of another Member may be provided either directly by the institution lia-ble for the payment, or through the interme-diary of an institution designated by the lalter Member, at the place where the beneficiary is resident or lemporarily resident, subject to the agreement of the Members concerned.

Artide 14

Each Member shall promote the develop­ment of social services to assist persons cov­ered by this Convention, particulariy migranl workers, in their dealings with the authori­ties, institutions and jurisdictions, particular­iy with respect to the award and receipt of benefits to which they are entitled and the exercise of their right of appeal, as well as in order to promote their personal and family welfare.


19

stituiion eller domstol som år behörig att handlägga ärendet.

3. Förmåner, som en medlemsstat skall utge till en förmånstagare som är bosatt eller tillfälligt bosatt inom en annan medlemsstats territorium, kan utbetalas antingen direkt av den institution som är ansvarig för utbetal­ningen eller genom förmedling av en av den senare medlemsstaten anvisad institution, på den ort där förmånstagaren år bosatt eller tillfälligt bosalt, förutsatt alt de berörda med­lemsstaterna är överens härom.

Artikd 14

Varje medlemsstat skall främja utveckling­en av sociala tjänster i syfte att bistå personer som omfattas av konventionen, sårskilt fiyt-tande arbetare, i deras förhållande till myn­digheter, institutioner och domstolar, särskilt i fråga om beviljandet och erhållandet av för­måner som de är berättigade till och utövan­det av deras besvärsrätt, liksom för att för­bättra deras personliga och deras familjers situation.


 


Part VI. Miscellaneous Provisions

Artide 15

Except for invalidity, old-age and survi­vors' benefits and benefils in respecl of occu­palional disease, the costs of which are ap-portioned among two or more Members, this Convenlion shall not confer or maintain a right to several benefits of the same nature based on the same period of compulsory In­surance, employment, occupalional activity or residence.

Artide 16

1.   The benefits provided and other costs borne by an institution of a Member on behalf of an institution of another Member shall be reimbursed in accordance with the modalities determined by mutual agreement among these Members, unless they have agreed that there shall be no reimbursement.

2.   Transfers of sums resulting from the ap­plication of this Convention shall be effected. if need be, in accordance with the agreements in force between the Members concerned at the date of transfer. In the absence of such agreements,    the   necessary   arrangements


Del VI. Diverse bestämmelser

Artikd 15

Med undantag av förmåner vid invaliditet och ålderdom och lill efterlevande och för­måner vid yrkessjukdom, för vilka kostna­derna fördelas mellan två eller flera medlems­stater, kan genom konventionen inle förvär­vas eller bevaras någon rätt till flera förmåner av samma slag grundade på samma period av obligatorisk försäkring, anställning, förvärvs-verksamhel eller bosättning.

Artikd 16

1.    De förmåner som utgetts och andra kostnader som burits av en insiiiulion i en medlemsstat för en institution i en annan medlemsstat skall ålerbelalas enligt de före­skrifter som faslslällls genom inbördes över­enskommelse mellan dessa medlemsstater, om de inte kommit överens om alt ingen åter­betalning skall ske.

2.    Överföring av belopp till följd av kon­ventionens tillämpning skall, om så eriord­ras, ske i överensstämmelse med de överens­kommelser som vid liden för överföringen gäller mellan de berörda medlemsstaterna. Saknas   sådana   överenskommelser,    skall


 


Prop. 1983/84:81

shall be agreed between them.

Artide 17

1.    Members may derogate from the provi­sions of this Convenlion by special arrange­ments within the framework of the bilater­al or multilateral instruments conduded amongst two or more of them, on condition that they do not affect the rights and obliga­tions of other Members and sellie ihe main­lenance of rights on terms which, in the ag-gregate, are at least as favourable as those of this Convention.

2.    A Member shall be deemed to satisfy the provisions of paragraph I of Artide 9 and of Artide 11 of this Convention:

 

(a)    if it guaranlees at the date of its ratifi­cation the provision of the relevant benefits in a subslantial amount prescribed under its legislalion, to all beneficiaries regardless of their natronality and irrespeclive of their place of residence; and

(b)    if it gives effecl to the provisions of paragraph I of Artide 9 and of Artide 11 of this Convention within the framework of the bilateral or multilateral instruments referred to in paragraph I of Artide 4 of this Conven­tion.

3.    Each Member which has laken advan-
tage of the provisions of paragraph 2 of this
Artide shall indicale in its reports on the
application of this Convention submitted un­
der artide 22 of the Constituiion of the Inter­
national Labour Organisation:

(a)    that its reasons for doing so subsist; or

(b)    that it renounces its right to avail itself of the provisions of the above-mentioned paragraph of this Artide as from a stated date.


20

medlemsstaterna komma överens om erfor­derliga åtgärder.

Artikel 17

1.    Medlemsstater kan avvika från konven­
tionens regler genom särskilda bestämmelser
inom ramen för bilaterala eller multilaterala
överenskommelser mellan två eller flera av
dem, under förutsättning att dessa besläm­
melser inte påverkar andra medlemsstaters
rättigheter och förpliktelser och alt reglerna
för att bevara rättigheter sammantaget är
minst lika förmånliga som reglerna i konven­
tionen.

2.    En medlemsstat anses ha uppfyllt be­
stämmelserna i punkl I i artikel 9 och i artikel
11 i konventionen.

a)    om den från dagen för ratifikatation ga­ranterar utgivandet av de ifrågavarande för­månerna med etl väsentligt belopp, föreskri­vet i dess lagstiftning, till alla förmånstagare utan hänsyn till deras nationalitet och obe­roende av var de är bosatta; och

b)   om den sätter i kraft bestämmelserna i punkt 1 i artikel 9 och i artikel 11 i konven­tionen inom ramen för de bilaterala eller mul­tilaterala överenskommelser som åsyftas i punkl I i artikel 4 i konventionen.

3.    Varje medlemsstat som utnyttjat be­
stämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall i
sina redogörelser för lillämpningen av kon­
ventionen, avlämnade enligt artikel 22 i inter­
nationella arbetsorganisationens sladga, ange

a)    att dess skäl atl göra detta kvarstår; eller

b)   att den från en angiven dag avstår frän sin rått all ulnyllja beslämmelserna i den nyssnämnda punkten.


 


Part VII. Transitiunal and Final Provisions

Artide 18

1.   This Convenlion does not confer any right to benefil in respect of a period prior to ils eoining inlo force for ihe Members con­cerned.

2.   For Ihe applicalion of Ihe provisions of lliis Convenlion, all periods of insurance, em­ployment, occupalional acliviiy or residence compleled under ihe legislalion of a Member


Del VII. Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 18

1.    Konventionen medför inte någon rätt lill förmån för tid innan den träder i kraft för den berörda medlemsstaten.

2.    Vid tillämpning av konventionens be­stämmelser skall alla perioder av försäkring, anställning, förvärvsverksamhet eller bo­sättning, som fullgjorts enligl lagstiftningen i


 


Prop. 1983/84:81


21


 


before the date on which a scheme for the maintenance of rights in course of acquisition referted to in Artide 6 of this Convention enters into force for the Member concerned shall be taken into account for the purpose of determining whether rights arise under that scheme as from the date of its entry into force, subject to specific provisions lo be agreed upon, if necessary, between the Mem­bers concerned.

3.    Any benefil referred to in paragraph I of Artide 9 of this Convention, which has not been awarded or which has been suspended on account of the residence of the claimant in the territory of a State other than the compe­tent Member, shall be awarded or resumed, at the request of the person concerned, as from the date on which this Convenlion en­ters into force for the lalter Member or from the date of its entry into force for the Member of which he is a national, 'whichever is the låter, unless the person concerned has pre­viously obtained a lumpsum settlement in place of this benefit. The provisions of the legislalion of the competent Member con­cerning the extinction of rights shall not be invoked against the person concerned if he submits his request within two years follow­ing this date or the date of the coming into effecl of the measures provided for in para­graph 1 of Artide 9, as the case may be.

4.    Members concerned shall determine by mutual agreement the extent to which a scheme for the maintenance of rights in course of acquisition referred to in Artide 6 of this Convention applies to a contingency arising before the entry into force of that scheme for these Members.


en medlemsstat före den dag då ett i konven­tionens artikel 6 nämnl system för bevarande av rättigheter under färvärvande iräder i kraft för den berörda medlemsstaten, medräknas vid bestämmande av om rättigheter uppkom­mer enligt detta system från dagen för dess ikraftträdande, enligt särskilda beslämmelser som, om så erfordras, de berörda medlems­staterna kommer överens om.

3.    Varje i punkt I i artikel 9 i konventionen nämnd förmän, som inle beviljats eller som har förklarats vilande på grund av atl sökan­den är bosatt inom en annan stats territorium än den behöriga medlemsstatens, skall på be­gäran av den berörda personen beviljas eller återupplivas frän den dag konventionen träd­er i kraft för den senare medlemsstaten eller, om detta skett senare, från den dag den träd­er i kraft för den medlemsstat, där han är medborgare, om inte den berörda personen tidigare erhållit en engångsgottgörelse i stäl­let för förmånen. Bestämmelserna i den be­höriga medlemsstatens lagstiftning om upp­hörande av rättigheter skall inte åberopas mot den berörda personen, om han ansöker om förmånen inom två år efter nämnda dag eller, allt efter omständigheterna, efter den dag då de åtgärder som avses i punkt 1 i artikel 9 trätt i kraft.

4.    Berörda medlemsstater skall genom in­bördes överenskommelse bestämma i vilken utsträckning ett sådant system för bevarande av rättigheter under förvärvande som nämns i artikel 6 i konventionen är tillämpligt på för­säkringsfall som inträffar innan detta system träder i kraft för dessa medlemsstater.


 


Artide 19

1.   The denundation of this Convention by a Member shall not affect the Member's obli­gations with respect to conlingendes arising before the date on which denundation has taken effecl.

2.   Rights in course of acquisition which are maintained by virtue of this Convention shall not lapse by reason of its denundation by a Member; their further maintenance dur­ing the period subsequent to the date on which this Convention ceased lo be in force shall be determined by the bilateral or multi­lateral social security instruments conduded


Artikd 19

1.    En medlemsstats uppsägning av kon­ventionen skall inte påverka medlemsstatens förpliktelser i fråga om försäkringsfall som inträffar före den dag då uppsägningen träder i kraft.

2.    Rättigheter under förvärvande, som be­varas med stöd av konventionen, skall inte gå förlorade på grund av atl den sägs upp av en medlemsstat. Deras fortsatta bevarande un­der perioden efter den dag då konventionen upphört atl gälla skall bestämmas genom de bilaterala eller multilaterala överenskom­melser om social trygghet som medlemssta-


 


Prop. 1983/84:81


22


 


by the Member, or. in the absence of such instruments, by the legislalion of the said Member.

Artide 20

1.   This Convention revises, on the terms set forth in the following paragraphs of this Artide, the Maintenance of Migrants' Pen­sion Rights Convention, 1935.

2.   The coming into force of this Conven­tion for any Member bound by the obliga­tions of the Maintenance of Migrants' Pen­sion Rights Convention, 1935, shall not, ipso jiire, involve the immediate denundation of that Convention.

3.   The Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention, 1935. shall cease to have effect in the relations between any Members parties thereto as and when a scheme for the mainlenance of rights in course of acquisition in pursuance of Artide 6 of this Convention has become applicable in these relations.


ten slutit eller, om sådana överenskommelser saknas, genom den nämnda medlemsstatens lagstiftning.

Artikd 20

1.   Genom konventionen revideras på de villkor som anges i de följande punkterna i denna artikel, 1935 års konvention om beva­rande av pensionsrättigheter för fiyttande ar­betare.

2.   Ikraftträdandet av konventionen för medlemsstat som är bunden av förpliktel­serna i 1935 års konvention om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare skall icke därigenom innebära att nämnda konvention omedelbart betraktas som upp­sagd.

3.   1935 års konvention om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare skall upphöra att vara tillämplig på förhållan­dena mellan medlemsstater, som år bundna av den, sä snart ett i artikel 6 i denna konven­tion nämnt system för bevarande av rättig­heter under förvärvande blivit tillämpligt på dessa förhållanden.


 


Artide 21

The formål ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen-eral of the International Labour Office for registration.

Artide 22

1.    This Convention shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ratifications have been registered with the Direclor-General.

2.    tt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.    Thereafter, this Convention shall come inlo force for any Member twelve months afler the date on which ils ratification has been registered.

Artide 23

I. A Member which has ratified this Con­vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con­venlion firsl comes into force. by an act com­municated to the Director-General of the In­ternational   Labour Office  for registration.


Artikel 21

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 22

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har regi­strerats hos generaldirektören.

2.    Den iräder i kraft tolv månader efter det att ratifikationer frän två medlemsstater har registrerats hos generaldirektören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 23

1. Medlemsstat som ratificerar denna kon­vention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen försl trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör för  registrering.   Uppsägningen  får  verkan


 


Prop. 1983/84:81


23


 


Such denundation shall not take effecl until one year after the date on which it is regis­tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years menlioned in the preceding para­graph, exercise the right of denundation pro­vided for in this Artide, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira­tion of each period of ten years under the terms provided for in this Artide.

Artide 24

1.   The Director-General of the Interna­tional Labour Office shall notify all Members of the Internalional Labour Organisation of the registration ofall ratifications and denun-dalions communicated to him by the Mem­bers of the Organisation.

2.   When notifying the Members of the Or­ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc­tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

A rticle 25

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec­retary-General of the United Nations for reg­istration in accordance with artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denundation registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Artides.

Artide 26

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present to the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 27

1. Should the Conference adopl a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Con­vention otherwise provides-


först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut­gången av den.tioårsperiod som nämns i före­gående punkt gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, är bunden för en ny peri­od av tio är och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp kon­ventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 24

1.    Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören undertättar or­ganisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 25

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas sladga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats hos honom en­ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 26

När internationella arbetsbyråns styrelse anser del nödvändigt, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl atl pä konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon­venfionen.

ArUkel 27

1. Om konferensen antar en ny konven­tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat.


 


Prop. 1983/84:81


24


 


(a)    the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jiire involve the immediate denundation of this Conven­tion, notwithstanding the provision of Artide 23 above, if and when the new revising Con­vention shall have come into force;

(b)   as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members,

2, This Convention shall in any case re­main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention,


a)    skall, under förutsättning atl den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 23 ovan;

b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl­lande till form och innehåll för de medlems­stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konventionen varigenom den revideras.


 


Artide 28

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita-tive.


Artikd 28

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1983/84:81


■>s


 


Recommendation (No. 167) Concerning the Establishment of an International Sy­stem for the Maintenance of Rights in So­cial Security

The General Conference of ihe Internatio­nal Labour Organisation.

Having been convened al Geneva by ihe Governing Body of the Internalional Labour Office, and having met in ils Sixly-ninlh Ses­sion on I June 1983. and

Recalling ihe principles eslablished by Ihe Equalily of Trealmenl (Social Securily) Con­venlion. 1962. which relale not only to equalily of irealmeni bul also lo ihe mainlen­ance of rights in course of acquisition and of acquired rights. and by the Mainlenance of Social Securily Rights Convention. 1982. and

Considering it necessary to promote the conclusion of bilateral or multilateral social security instruments between Members of the Internalional Labour Organisation, as well as the internalional co-ordinalion of these instruments, in particular for ihe appli­calion of Ihe Equalily of Trealmenl (Social Securily) Convention, 1962. and of the Main­tenance of Social Security Rights Conven­tion. 1982 and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo Ihe mainlenance of rights in social security. which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having delermined that these proposals shall take the form of an international Re­commendation:

adopts this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-three the following Recommendation, which may be died as the Mainlenance of Social Security Rights Recommendation, 1983:

1. In this Recommendation —

(a)    the term "Member" means any State Member of ihe International Labour Organi­sation;

(b)   the term "legislalion" includes any so­cial security rules as well as laws and regula­tions;

(c)    Ihe term "refugee" has the meaning assigned to it in Artide I of Ihe Convention


Bilaga 2 Översättning

ILO:s rekommendationen (nr 167) om upprättande av ett internationellt system för bevarande av rättigheter inom den so­ciala tryggheten.

Inlernalionella arbclsorganisalionens all­männa konferens.

som har sammankallals lill Geneve av sly­relsen för internationella arbetsbyrän och samlats där den I juni 1983 lill sill sextio-nionde möte.

åberopar de principer som fastlagts av 1962 års konvention om utlänningars likställande (social trygghet) och som avser inle blott lika-behandling ulan också bevarande av rällighe-ler under förvärvande och förvärvade rällig-heler genom 1982 års konvenfion om beva­rande av rälligheter inom den sociala trygg­heten.

anser del nödvändigl all främja slutande av bilaterala eller multilaterala överenskom­melser inom den sociala tryggheten såväl som den inlernalionella samordningen av dessa överenskommelser, särskilt för tillämp­ningen av 1962 års konvention om utlänning­ars likställande (social irygghel) och upp­rätthållande av 1982 års konvention om be­varande av rättigheter inom den sociala tryggheten.

har beslutat att anla vissa förslag avseende bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten, vilket är den femte punkten på mötets dagordning.

har beslutat, att dessa förslag skall få for­men av en internationell rekommendation, och

antar denna den tjugonde dagen i juni år niltonhundraålliotre följande rekommenda­tion, som kan kallas 1983 års rekommenda­tion om bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten.

1. I denna rekommendation skall

a)    med "medlemsstat" förstås varje stat som är medlem av internationella arbetsorga­nisationen:

b)   med "lagstiftning" förstås alla lagar, förordningar och regler om social trygghet;

c)    "flykting" ha samma innebörd som i artikel I i konventionen den 28 juli 1951 an-


 


Prop. 1983/84:81


26


 


relating lo the Slalus of Refugees of 28 July 1951 and in paragraph 2 of Artide I of the Proiocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967. withoul geographical limila-lion:

(d)    the term "stateless person" has the
meaning assigned to il in Artide I of the
Convenlion relating to the Slalus of Slateless
Persons of 28 September 1954:

(e)    the term "members of the family"
means persons defined or recognised as such
or as members of the household by the legis­
lalion under which benefits are awarded or
provided. as appropriate. or persons deter­
mined by mulual agreement between the
Members concerned; where persons are de­
fined or recognised as members of the family
or as members of the household under the
relevant legislalion only on the condition that
they are living with the person concerned.
this condilion shall be deemed to be stalisfied
in respect of persons who obtain their main
support from the person concerned:

(/) the term "survivors" means persons defined or recognised as such by the legisla­lion under which benefits are awarded: where persons are defined or recognised as survivors under the relevant legislalion only on the condition that they were living with the deceased. this condition shall be deemed lo be salisfied in respecl of persons who ob­tained their main support from the deceased:

(g) the term "residence" means ordinary residence.

2. Members bound by a bilateral or multi­lateral social securily instrument should en­deavour by mulual agreement to extend lo the nalionals of any other Member. as well as lo refugees and stateless persons resident in the territory of any Member, the benefil of the provisions of that instrument relating to-

(a)   the   determinalion   of  (he   applicable
legislalion;

(b)   Ihe maintenance of rights in course of acquisition;

(c)    the maintenance of acquired rights and provision of benefits abroad.

3. Members should condude among them­selves and with the States concerned appro-


gående flyktingars rättsliga ställning och i punkt 2 i artikel I i protokollet den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga slällning, utan geografisk begränsning:

d)    "statslös" ha samma innebörd som i
artikel 1 i konventionen den 28 september
1954 angående statslösa personers rättsliga
ställning;

e)    med "familjemedlemmar" förstås per­
soner, som definieras eller erkänns som så­
dana eller som hushållsmedlemmar i den lag­
stiftning, enligl vilken förmåner beviljas eller
ulbetalas. eller personer bestämda genom
ömsesidig överenskommelse mellan de be­
rörda medlemsstaterna: i fall då personer de­
finieras eller erkänns som familjemedlemmar
eller hushållsmedlemmar enligt den aktuella
lagstiftningen endasl under förutsättning atl
de lever tillsammans med den berörda perso­
nen, skall denna förutsättning anses vara
uppfylld i fråga om personer som får sill hu­
vudsakliga uppehälle genom den ifrågavaran­
de personen:

f)     med "efterlevande" förslås personer
som definieras eller erkänns som sådana i den
lagstiftning enligt vilken förmåner beviljas; i
fall då personer definieras eller erkänns som
efterlevande enligl den aktuella lagstiftningen
endasl under förutsättning att de levde till­
sammans med den avlidne, skall denna förut­
sättning anses vara uppfylld i fråga om perso­
ner som fick sill huvudsakliga uppehälle ge­
nom den avlidne:

g)    med ""bosättning"" förstås den vanliga
bosättningen.

2.    Medlemsstater, som är bundna genom
bilateral eller multilateral överenskommelse
om social trygghet skall sträva efter att ge­
nom ömsesidig överenskommelse låta med­
borgare i varje annan medlemsstat såväl som
flyktingar och statslösa, som är bosalla inom
någon medlemsstats lerrilorium, omfattas av
de bestämmelser i överenskommelser som
avser

a)    bestämmandet av den lillämpliga lag­sfiftningen:

b)   bevarandet av rättigheter under förvär­vande;

c)    bevarandet av förvärvade rättigheter och utgivande av förmåner utom landel.

3.    Medlemsstater skall sinsemellan och
med berörda stater vidta lämpliga administra-


 


Prop. 1983/84:81


27


 


priaie administrative or financial arrange­ments to remove possible obstades to the provision of invalidity. old-age and survi­vors" benefits. pensions in respecl of employ­ment injuries and death grants. to which a right is acquired under their legislalion. to beneficiaries who are nalionals of a Member or refugees or slateless persons resident abroad.

4. Where one of the Members bound by a bilateral or multilateral social security instru­ment has no legislalion in force in respecl of unemployment benefit or family benefil. the Members so bound should endeavour to con­dude between themselves appropriate arran­gements lo compensate equilably the loss or the absence of rights resulting iherefrom for persons who transfer their residence from the territory of a Member which has legislalion in force in respect of the benefits concerned lo the territory of a Member which has no such legislalion. or for the members of the family of persons entitled to family benefit under the legislalion of the firsl Member when these members of the family are residenl in the territory of the second Member.

5.    Where. in applicalion of ihe Equalily of Trealmenl (Social Securily) Convention. 1962. the Mainlenance of Social Security Rights Convention. 1982, or any bilateral or multilateral social securily instrument, cash benefits have to be paid to beneficiaries re-siding in Ihe lerritory of a State olher than the one in whose territory the institution liable for the payment is localed. this institution should. whenever possible. pay the benefi­ciary direct. particulariy in the case of inva­lidity. old-age and survivors" benefits and also pensions in respecl of employment injur­ies. The transfer of these benefits and pen­sions should be made with the minimum de­lay, so that beneficiaries may have them at their disposal as quickly as possible. In Ihe case of indirecl paymenl. the institution act­ing as inlermediary in the country of resi­dence of the beneficiary should do its utmosl to see that the lalter shall receive promplly the benefits due.

6.    Members concerned should endeavour lo condude bilateral and multilateral social


liva och ekonomiska åtgärder för all undan­röja möjliga hinder för all till förmånstagare. som iir medborgare i en medlemsstat eller flyktingar eller statslösa och bosatta utom­lands, utge sädana förmåner vid invaliditet och ålderdom och till efterlevande, pensioner på grund av yrkesskada och kapitalbelopp vid dödsfall, varlill räll förvärvats enligt deras lagstiftning.

4.    1 fall dä en medlemssial som är bunden genom bilateral eller multilateral överens­kommelse om social trygghet, inte har någon lagstiftning i kraft avseende förmåner vid ar­betslöshet eller familjeförmäner. skall de på detta sätt bundna medlemsstaterna eftersträ­va atl sinsemellan vidta lämpliga åtgärder för alt skäligen kompensera den därigenom upp­komna förlusten av rättigheter för personer som ändrar sin bosättning från en medlems­stats lerrilorium. där del finns gällande lag­stiftning avseende de ifrågavarande förmå­nerna, lill en medlemsstats territorium, dår det inte finns någon sådan lagstiftning, eller för familjemedlemmar lill personer, som är berättigade till familjeförmåner enligl den första medlemsstatens lagstiftning, när dessa familjemedlemmar bor inom den andra med-lemsslalens lerritorium.

5.    I fall dä. vid tillämpning av 1962 års konvention om utlänningars likställande (so­cial trygghet). 1982 års konvention om beva­rande av rättigheter inom den sociala trygg­heten eller annan bilateral eller multilateral överenskommelse om social trygghet, kon­tantförmåner skall utbetalas till förmånstaga­re som bor inom en annan stats territorium ån den. inom vars lerritorium den institution som är ansvarig för utbetalningen är belägen, skall denna institution, när så år möjligt, be­lala förmånstagaren direki. särskilt i fråga om förmåner vid invaliditet och ålderdom och till efterlevande, ävensom pensioner på grund av arbetsskada. Överförandet av dessa förmå­ner och pensioner skall göras med minsta dröjsmål, så alt de står lill förmånstagarnas förfogande så snart som möjligt. Om ulbeial-ningen inle sker direkt, skall den institution som tjänstgör som förmedlare i förmånslaga-rens bosättningsland göra sitt yttersta för all tillse att förmånstagaren snabbi skall få de förmåner som tillkommer honom.

6.    Berörda medlemsstater skall sträva ef­ter all sluta bilaterala och multilaterala över-


 


Prop. 1983/84:81


28


 


security instruments covering the nine branches of social security menlioned in par­agraph I of Artide 2 of the Maintenance of Rights in Social Securily Convenlion. 1982; to develop ihe co-ordinalion of bilateral or multilaieral social security instruments by which they are respectively bound: and lo condude an internalional agreement to this eftcct. with the assislance of the Internalio­nal Labour Orfice. where appropriate.

7.    For Ihe applicalion of Ihe provisions of Artides 6 lo 8 of the Equalily of Trealmenl (Social Security) Convention, 1962, and of paragraph 1 of Artide 4 of the Mainlenance of Social Security Rights Convention. 1982. Members bound by these Convenlions should lake account. as appropriate. of the model provisions and the model agreement annexed to this Recommendation. designed for Ihe conclusion of bilateral or multilateral social securily instruments and for their co-ordinalion.

8.    Members concerned, even if they are not yet bound by al least one of ihe Conven­lions referred lo in Paragraph 7 of this Rec­ommendation. should endeavour to partici­pate in the international syslem provided for by the Mainlenance of Social Security Rights Convenlion. 1982. taking account. as appro­priate, of the model provisions and the model agreement annexed to this Recommendalion.


enskommelser om social irygghel som läcker de nio grenar av den sociala iryggheten som nämns i punkt 1 i artikd 2 i 1982 års konven­tion om bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten: att utveckla samordning­en av de bilaterala eller multilaterala överens­kommelser om social trygghet som de är bundna av och att i detta syfte träffa en inler­nalionell överenskommelse, där så erfordras med biträde av internationella arbetsbyrän.

7.    För tillämpning av bestämmelserna i ar­tiklarna 6 till 8 i 1962 års konvention om utlänningars likslållande (social trygghet) och punkl I i artikel 4 i 1982 års konvention om bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten skall medlemsstater, som är bundna av dessa konventioner, i den mån så erfordras, beakta de normerande bestämmel­ser och de normerande avlal som fogats till denna rekommendation och som utformats för slutande och samordning av bilaterala och mullilalerala överenskommelser och samord­ningen av dessa.

8.    Berörda medlemsstater skall, även om de ännu inle är bundna av åtminstone den ena av de konventioner som avses i punkt 7 i denna rekommendation, sträva efler att delta i del inlernalionella syslem som skapats ge­nom 1982 års konvention om bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten, om så eriordras med iakttagande av de norme­rande beslämmelser och del normerande av­lal som fogats lill denna rekommendation.


 


ANNEX I

Model Provisions for the Conclusion of

Bilateral or Multilateral Social Security

Instruments


BILAGA 1

Normerande bestämmelser för slutande av bilaterala eller multilaterala överens­kommelser om social trygghet


 


I. Definitions


I. Derinitioner


 


Artide t

For the purpose of these model provisions-

(a)    the term "legislalion" includes any so­
cial security rules as well as laws and regula­
tions;

(b)    the term "competent State" means a
Conlracting Party under whose legislalion
the person concerned can claim benefit;


Arnkd 1

Vid tillämpningen av dessa normerande beslämmelser skall

a)    med "lagstiftning" förstås alla lagar, förordningar och regler om social trygghet;

b)   med "behörig stat" förstås fördragsslu­tande stat, enligt vars lagstiftning den ifråga­varande personen kan göra anspråk på för­män;


 


Prop. 1983/84:81


29


 


(c)    the term "competent authority" means
the minister, ministers or other correspond-
ing authority responsible for the social secu­
rily schemes in all or any part of the territory
of each Conlracting Party;

(d)   the term "institution"' means anybody
or authority directly responsible for applying
all or part of the legislalion of a Conlracting
Party;

(e)   the term "competent institution"
means-

(i) in relation to a social insurance scheme, either the institution with which the person concerned is insured when he claims benefit, or an inslituion from which he is entitled to receive benefit or would be intitled to receive benefit if he were resi­dent in the territory of the Contracling Par­ty where that institution is situated, or the institution designaled by the competent au­thority Of the Conlracting Party concerned;

(ii) in relation to a scheme other than a social insurance scheme, or in relation to a farrrily benefits scheme, the institution des­ignated by the competent authority of the Contracling Party concerned;

(iii) in relation to a scheme consisting of obligations imposed on employers, either the employer or his insurer or, in defaull thereof, the body or authority designated by the competent authority of the Con­tracling Party concerned;

(/) the term "providenl fund" means a compulsory savings institution;

(g) the term "members of the family" means persons defined or recognised as such or as members of the household by the legis­lalion under which benefits are awarded or provided, as appropriate, or persons deter­mined by mutual agreement between the Contracling Parties concerned; where per­sons are defined or recognised as members of the family or as members of the household under the relevant legislalion only on the condition that they are living with the person concerned, this condition shall be deemed lo be salisfied in respecl of persons who obtain their main support from the person con­cerned;

(h) the term "survivors" means persons defined or recognised as such by the legisla-


c)    med "behörig myndighet" förstås den
eller de ministrar eller den motsvarande myn­
dighet som har ansvar för den sociala trygg­
heten inom hela eller någon del av varje för­
dragsslutande stats territorium:

d)   med "institution" förstås varje organ
eller myndighet som har direki ansvar för
tillämpningen av för"dragsslutande stats hela
lagstiftning eller del därav;

e)      med "behörig institution" förstås

i) i fråga om socialförsäkringssystem an-lingen den inslitulion, hos vilken den ifrå­gavarande personen är försäkrad när han gör anspråk på förmän, eller en inslitulion, frän vilken han är berättigad atl uppbära förmån eller skulle vara berättigad att upp­bära förmån, om han hade bott inom den fördragsslulande statens territorium, där institutionen är belägen, eller den institu­tion som anges av den berörda statens be­höriga myndighet;

(ii) i fråga om annal system än socialför­säkringssystem eller i fråga om elt system med familjeförmäner, den institution som anges av den berörda fördragsslulande sta­tens behöriga myndighet;

(iii) i fräga om ett syslem, som består av förpliktelser som ålagts arbetsgivare, an­tingen arbetsgivaren eller hans försäkrings­givare eller, om sådan inle finns, det organ eller den myndighet sorrr anges av den be-rörda för"dragsslutande statens behöriga myndighet;

f)    med "försörjningskassa" förstås en in­
stitution för obligatoriskt sparande;

g)   med "familjemedlemmar" förstås per­
soner, som definieras eller erkänns sorrr så­
dana eller som hushållsmedlemmar i den lag­
stiftning enligt vilken förmåner beviljas eller
utbetalas, eller personer bestämda genom in­
bördes överenskommelse mellan de berörda
fördragsslutande staterna; i fall dä personer
definieras eller erkänns som familjemedlem­
mar eller hushållsmedlemmar enligt den ak­
tuella lagstiftningen endast under förutsätt­
ning att de lever tillsammans med den be­
rörda personen, skall denna förutsättning
anses vara uppfylld i fråga om personer som
fär sitt huvudsakliga uppehälle genom den
ifrågavarande personen;

h) med "efterlevande" förstås personer som definieras eller erkänns som sådana i den


 


Prop. 1983/84:81


30


 


tion under which benefils are awarded; where persons are defined or recognised as survivors under the relevant legislalion only on the condilion ihal Ihey were living with the deceased, this condition shall be deemed to be salisfied in respecl of persons who ob­tained their main support from the deceased;

(/) the term "residence" means ordinary residence;

(j) the term "temporary residence" means a temporary stay;

(k) the term "institution of the place of residence" means the instiluional empow-ered, under the Conracting Pariy's legislalion applied by it. to provide the benefils in ques­tion at the place of residence or, where no such institution exists, the institution desig­nated by the competent authority of the Con­tracling Party concerned;

il) the term "institution of the place of temporary residence" means the inslitulion empowered, under the Conlracting Pariy's legislalion applied by it, to provide the bene­fits in question al the place of temporary resi­dence of the person concerned or, where no such institution exists, the institution desig­nated by the competent authority of the Con­tracling Party concerned;

(m) the term "periods of insurance" means periods of contribution, employment, occupalional activity or residence which are defined or recognised as periods of insurance by the legislalion under which they were compleled, and such other periods as are re­garded by that legislalion as equivalent to periods of insurance;

(/() the terms "periods of employment" and "periods of occupalional activity" mean periods defined or recognised as such by the legislalion under which they were compleled and such other periods as are regarded by that legislalion as equivalent to periods of employment or periods of occupalional activ­ity respectively;

(o) the term "periods of residence" means periods of residence defined or recognised as such by the legislalion under which they were compleled;

(p) the term "benefits" means all benefits in kind and in cash provided in respeci of the contingency concerned, including death grants, and —


lagstifining enligt vilken förmåner beviljas; i fall då personer definieras eller erkänns som efterievande enligl den aktuella lagsfiftningen endasl under förutsättning att de levde till­sammans med den avlidne, skall denna förut­sättning anses vara uppfylld i fråga om per­soner som fick sitt huvudsakliga uppehälle genom den avlidne;

i) med "bosättning" förstås den vanliga bosättningen;

J) med "tillfällig bosättning" förslås en till­fällig vistelse;

k) med "bosättningsortens inslitulion" förstås den institution som bemyndigats, en­ligl den lagstiftning som den fördragsslutande staten tillämpar, att utge ifrågavarande för­måner på bosättningsorten eller, om del inte finns någon sådan institution, den institution som anges av den berörda fördragsslutande statens behöriga myndighet;

I) med "tillfälliga bostadsortens institu­tion" förstås den institution som bemyndi­gats, enligt den lagstiftning som den för­dragsslulande slaten tillämpar, alt utge ifrå­gavarande förmåner på den berörda perso­nens lillfälliga bostadsorl eller, om del inle finns någon sådan insiilution, den institution som anges av den berörda fördragsslutande statens behöriga myndighet;

m) med "försäkringsperioder" förstås perioder av avgiflsbetalning, anställning, för­värvsverksamhet eller bosättning, som är de­finierade eller erkända som försäkringspe­rioder i den lagsfiftning enligl vilken de full­gjorts, och andra sädana perioder som enligt denna lagstiftning anses likvärdiga med för­säkringsperioder:

n) med "anställningsperioder" och "för-värvsverksamheisperioder" förstås perioder definierade eller erkända som sädana i den lagstiftning, enligt vilken de fullgjorts, och andra sådana perioder som enligt denna lag­stiftning anses likvärdiga med anställnings­perioder respektive förvärvsverksamhets­perioder;

o) med "bosättningsperioder" förstås bo­sättningsperioder definierade eller erkända som sådana i den lagsfiftning enligt vilken de fullgjorts;

p) med "förmåner" förstås alla naturaför­måner och kontantförmåner som utges på grund av det ifrågavarande försäkringsfallet, inbegripet kapitalbelopp vid dödsfall, och


 


Prop. 1983/84:81


31


 


(i) as benefits in kind, benefits aimed al the prevention of any contingency covered by social security, physical rehabilitation and vocational rehabilitation;

(ii) as benefits in cash, all components thereof provided out of public funds, and all increases, revaluation allowances of supplementary allowances, and any bene­fits awarded for the purpose of maintaining or improving earning capacity, lump-sum benefits which may be paid in lieu of pen­sions and, where applicable, any payments made by way of refund of contributions;

(q) (i) the term "family benefits" means any benefits in kind or in cash, including family allowances, granted to offset family maintenance costs, with the exception of increases in, or supplements to, pensions provided for the members of the family of the recipients of such pensions;

(ii) the term "family allowances" means periodical cash benefits granted according to the number and age of children; (r) the  term   "death  grant"   means  any lump sum payable in the event of death, other than the lump-sum benefits menlioned in sub­paragraph fp) (ii) of this artide;

(s) the term "non-contributory" applies to benefits the award of which does not depend on direct financial partidpation by the per­sons protected or by their employer, or on a qualifying period of occupalional activity, and to any scheme which exclusively awards such benefits.


(i) som naturaförmåner förmåner som åsyftar alt förebygga varje försåkringsläll som läcks av den sociala tryggheten eller som åsyftar fysisk rehabilitering eller yr­kesinriktad rehabilitering;

(ii) som kontantförmåner alla sådana förmåner som utges av allmänna kassor och alla höjningar, dyrtidsersättningar och kompletterande ersättningar och varje för­mån som beviljas i syfte att bevara eller förbättra arbetsförmågan, engångsersätt­ningar som betalas i stället för pensioner och, i förekommande fall, varje utbetalning i form av återbetalning av avgifter; q) (i) med "familjeförmåner" förstås na­turaförmåner eller kontantförmåner, inbe­gripet familjebidrag, som utges för att läcka kostnader för familjens uppehälle, med undantag av ökningar av eller tillägg till pensioner som utges för pensionstagar-nas familjemedlemmar;

(ii) med "familjebidrag" försläs perio­diska kontantförmåner som utges i förhål­lande till barnens antal och ålder; r) med "kapitalbelopp vid dödsfall" för­stås varje engångsbelopp som ulbetalas i hän­delse av dödsfall, dock inte kapitalbelopp som anges i mom. p) (ii) i denna artikel;

s) "icke avgiftsberoende" hänföra sig till förmåner, vars beviljande inte beror av direkt finansiellt deltagande av de skyddade perso­nerna eller deras arbetsgivare eller av en kva­lificeringsperiod av förvärvsverksamhet, och till varje system som uteslutande beviljar sä­dana förmåner.


 


II. Applicable Legislalion

Artide 2

1. Notwithstanding the general rule relat­ing to the applicalion of the legislalion of the Conlracting Party in the lerritory of which the employed persons are employed,' the leg­islalion applicable to employed persons re­ferred to in this paragraph is determined in accordance with the following provisions: (a) (i) employed   persons   who   are   em­ployed in the territory of a Contracling Par­ty by an undertaking which is their regular


II. Tillämplig lagstiftning

Artikd 2

1. Utan hinder av den allmänna regeln i fråga om tillämpning av fördragsslulande sta­tens lagstiftning inom det territorium där ar­betslagarna är sysselsatta' skall den lagstift­ning som är tillämplig för arbetstagare som avses i denna punkt bestämmas enligt föl­jande bestämmelser:

a) (i) arbetstagare, som inom en för­dragsslutande stals territorium är anställda hos ett företag som är deras vanliga arbets-


 


' See paragraph 1 (a) of Artide 5 of ihe Mainten­ance of Social Securily Rights Convention, 1982.


' Se punkt 1 a) i artikel 5 i 1982 ars konvention om bevarande av rälligheter inom den sociala irygghe­ten.


 


Prop. 1983/84:81


32


 


employer and who are sent by ihai under­taking to work for it in the territory of another Contracling Party shall remain subject to the legislalion of the firsl Party, provided that the expected duration of the work does not exceed the time-limit deler­mined by mulual agreement between the Conlracting Parlies concerned and that they are not sent to replace other employed persons who have compleled their period of secondment abroad;

(ii) if the work lo be carried out contin-ues because of unforeseeable circum-stances for a period longer than originally foreseen and exceeding the delermined time-limit, the legislalion of the firsl Party shull remain applicable until the work is compleled, subject to the consent of the compeienl authority of the second Party or of the body designaled by it;

(b) (i) employed persons who are em­
ployed in internalional transport in the ter­
ritory of two or more Contracling Parlies
as travelling personnel in the service of an
undertaking which has its registered office
in the territory of a Conlracting Party and
which, on behalf of others or on ils own
account, transports passengers or goods by
rail, road, air or inland walerway, shall be
subject lo the legislalion of the latier Party;

(ii) however, if they are employed by a branch or permanent agency which the said undertaking has in the territory of a Contracling Party other than the Party in whose territory il has its registered office, they shall be subject to the legislalion of the Contracling Party in whose territory the branch or permanent agency is situat­ed;

(iii) if they are employed mainly in the territory of the Contracling Party where they are resident, they shall be subject to the legislalion of that Party, even if the undertaking which employs them has nei-ther its registered office nor a branch or permanent agency in that lerritory;

(c) (i) employed persons other than those
in international transport who normally fol-
low their occupation in the territory of two
or more Conlracting Parties shall be sub­
ject to the legislalion of the Conlracting
Party in whose lerritory they reside if their


givare och som av företaget utsänds för att arbeta för företaget inom en annan för­dragsslutande stats lerrilorium, skall om­fattas av lagstiftningen i den förra slalen under förutsättning atl den förväntade var­aktigheten av arbetet inte överstiger den lidsgräns som överenskommits genom in­bördes överenskommelse mellan de be­rörda fördragsslulande staterna och de inte sänts ul för att ersätta andra arbetstagare som fullgjort sin tjänstgöring ulomlands;

(ii) om arbetet som skall utföras fortsät­ter på grund av oförutsedda omständig­heter under längre lid än som ursprungli­gen avsetts och överstiger den fastställda lidsgränsen, skall lagstiftningen i den första fördragsslulande slalen fortsätta alt vara tillämplig lill dess arbetet år avslutat, om den andra statens behöriga myndighet eller av denna utsett organ samtycker bärtill;

b) (i) arbetstagare, som är anställd i inler­
nalionell transport inom två eller fiera för­
dragsslulande staters lerrilorium som re­
sande personal i tjänst hos ett företag som
har sitt säte i en fördragsslutande stals ler­
rilorium och som för andras eller egen
räkning transporterar passagerare eller
gods med järnvåg, på väg, i luften eller
inom landel vattenvägen, skall omfattas av
lagstiftningen i den senare staten;

(ii) dock skall de, om de är anställda genom avdelningskontor eller stadigva­rande represenlalion som nämnda företag har inom annan fördragsslutande stats ler­rilorium än den medlemsstats där förelaget har sitt säte. omfatlas av lagstiftningen i den fördragsslulande stat inom vars terri­torium avdelningskontoret eller den stadig­varande representationen finns;

(iii) om de är sysselsatta huvudsakligen inom den fördragsslulande stals territo­rium där de är bosatta, skall de omfattas av lagstiftningen i denna stal, även om det företag där de är anslällda inte har vare sig sitt säte eller ell avdelningskontor eller en stadigvarande representation inom delta lerrilorium;

c) (i) andra arbelstagare än de i interna­
tionell transport, som normalt är syssel­
satta inom två eller flera fördragsslulande
staters lerrilorium, skall omfattas av lag­
stiftningen i den fördragsslulande stal,
inom vars lerritorium de är bosalla, om de


 


Prop. 1983/84:81


33


 


occupation is carried on partly in that lerri­tory or if they ar-e employed by several underlakings or by sevei'al employers hav­ing their registered offices or their places of i'esidence in the territory of differeni Con­tracling Parties;

(ii) in olher cases they shall be subject lo the legislalion of the Contracling Party in whose territory the under-taking which em­ploys Iheni has ils registered office or their employer has his place of residence; (d) employed persons who are employed in the terr-itory of a Contracling Party by an undertaking which has its registered office in the territory of another Conlracling Par­ty and whose premises lie astride the com­mon frontier of the Contracling Parlies concerned shall be subject to the legisla­lion of the Contracling Party in whose ler-rilory ihe undertaking has ils register-ed of­fice.

2. Notwithstanding the general rule relat­ing to the application of the legislalion of the Conlracting Party in Ihe lerritory of which self-employed persons engage in an occupa­tion,' the legislalion applicable lo the self-employed persons referr-ed to in this para­graph is determined in accordance with the following provisions:

(a) self-employed persons who reside in
the leiriiory of one Conlracting Party and
engage in their occupation in the territory
of another Contracling Party shall be sub­
ject lo Ihe legislalion of Ihe firsl Party:

(i) if the second Party has no legislalion applicable to lheni, or

(ii) if, under the legislalion of each of the Parties concerned, self-employed persons are subject to that legislalion solely by rea­son of the fact that they are resident in the territory of those Parlies;

(b) self-employed persons who normally
engage in their occupation in the territory
of two or mor"e Contracling Parlies shall be
subjecl 10 the legislalion of the Conlracting
Party in whose territory they ar'e residenl,
if they work partly in that territory or if,
under that legislalion, they are subjecl lo il


år till en del sysselsatta inom detta lerrilo­rium eller om de år anslällda av flera före­lag eller av flera arbetsgivare som har sitt säte eller är bosatta inom olika fördragsslu­lande länders lerritorium;

(ii) i andra fall skall de omfattas av lag­stiftningen i den fördragsslutande stal inom vars territorium det för"etag där de är an­slällda har sill säte eller deras arbetsgivare är bosatt;

d) arbetstagare, som inom en fördragsslu­tande stats lerrilorium är sysselsatta av etl förelag som har sitt säte inom en annan fördragsslutande stats territorium och vars lokaler ligger tvärs över de berörda för­dragsslulande staternas gemensamma gräns, skall omfattas av lagstiftningen i den fördragsslutande stal inom vars lerritorium företaget har sitt säte.

2. Utan hinder av den allmänna regeln av­seende lillämpningen av lagstiftningen i för­dragsslutande stat, inom vars lerritorium självständigt förvärvsarbetande personer är sysselsatta', bestäms den lagstifining som är tillämplig för de självständigt förvärvsarbe­tande som avses i denna punkl enligl följande r-egler:

a) självständigt förvärvsarbetande per­
soner, som är bosatta inom en fördr"agsslu-
lande stals lerrilorium och arbetar inom en
annan för-dragsslulande stats lerrilorium,
skall omfattas av den första statens lag­
stiftning;

(i) om den andra staten inle har någon lagstiftning som gäller för dem eller

(ii) om självståndigi förvärvsarbetande personer enligl lagstiftningen i var och en av de berörda medlemsstaterna omfattas av den lagstiftningen enbart på grund av att de bor inom dessa staters territorium;

b) självständigt förvärvsarbetande per­
soner, som normalt arbetar inom två eller
flera fördragsslutande staters territorium
skall omfattas av lagstiftningen i den för­
dragsslulande slal inom vars lerrilorium de
år bosatta, om de lill en del arbetar inom
della lerrilorium eller öm de enligl den lag-


 


' See paragraph I (b) of Artide 5 of Ihe Mainlen­ance of Social Security Rights Convenlion. 1982.

3    Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 81


' Se punkt I b) i artikel .*> i 1982 är konvention om bevarande av raitiiilietei' inom Jen sociala trygghe­ten.


 


Prop. 1983/84:81


34


 


solely by reason of the fact that they are resident in the territory of that Party;

(c) where the self-employed persons re­ferred to in the preceding subparagraph do not work partly in the lerritory of the Con­lracting Party where they are resident, or where, under the legislafion of that Party, they are not subject lo that legislalion sole­ly by reason of their residence, or where that Party has no legislalion applicable to them, they shall be subject lo the legisla­lion mutually agreed upon by the Conlracl­ing Parties concerned or by their compe­tent authorities.

3.    Where by virtue of the preceding para­graphs of this artide, a worker is subject to the legislalion of a Conlracting Party in whose territory he is neither employed nor engaged in an occupation nor resident, that legislalion shall be applicable lo him as if he were employed or engaged in an occupation or resident in the territory of that Party, as the case may be.

4.    The competent authorities of the Con­tracling Parties may, by mutual agreement, make other provisions than those of the pre­ceding paragraphs of this Artide, in the inter­est of the persons concerned.


sliftningen omfatlas av denna enbart pä grund av alt de bor inom denna stats terri­torium;

c) i fall dä de självständigt förvärvsarbe­tande personer som avses i föregående mo­ment inte till någon del arbetar inom den fördragsslutande statens territorium, där de är bosatta, eller om de enligt den statens lagstiftning inte omfattas av denna enbart på grund av sin bosättning eller om den fördragsslutande staten inle har någon lag­stiftning som gäller för dem, skall de omfat­tas av den lagstiftning som inbördes över­enskommits om av de berörda fördragsslu­lande staterna eller av deras behöriga myn­digheter.

3.    I fall dä en arbetstagare på grund av de föregående punkterna i denna artikel omfat­tas av lagstiftningen i en fördragsslulande stat, inom vars territorium han varken är an­ställd eller självständigt förvärvsarbetande eller bosalt, skall lagstiftningen vara till-lämplig på honom som om han vore anställd eller självständigt förvärvsarbetande eller, allt efter omständigheterna, bosatt inom denna stats territorium.

4.    De behöriga myndigheterna i medlems­staterna kan, i de ifrågavarande personernas intresse, genom ömsesidig överenskommelse fastställa andra bestämmelser än de som anges i de föregående punkterna i denna arti­kel.


 


III. Maintenance of Rights in Course of Ac­quisition

A. Adding Together Periods

1. Medical Care, Sickness Benefit, Maternity Bene­fit and Family Benefit

Artide 3

Where the legislalion of a Conlracling Par­ty makes the acquisition, maintenance or re­covery of the right to benefit condilional upon the completion of periods of insurance, employmenl, occupalional activity or resi­dence, the inslitulion which applies Ihat leg­islalion shall, for Ihe purpose of adding pe­riods logelher and lo ihe exienl necessary, lake account of periods of insurance, em­ployment. occupalional activity and resi­dence compleled under the corresponding legislalion of any olher Contracling Party, in


III. Bevarande av rättigheter under förvär­vande

A. Sammanläggning av perioder

1. Sjukvård, sjukpenning, förmåner vid havande­skap och barnsbörd och familjeförmåner

Artikel 3

I fall då lagstiftningen i en fördragsslutande slal gör förvärv, bevarande eller återvinning av rätt till förmån beroende av atl perioder av försäkring, anställning, förvärvsverksamhet eller bosättning fullgjorts, skall den institu­tion som tillämpar lagstiftningen vid samman­läggning av perioder, i den utsträckning som er'fordr"as, beakta perioder av försäkring, an­ställning, förvärvsverksamhet och bosättning som fullgjorts enligl molsvarande lagstiftning i annan fördragsslulande stat i den män de inle sammanfaller, som om de vore perioder


 


Prop. 1983/84:81


35


 


so far as they are not overlapping, as if they were periods compleled under the legislalion of the firsl Party.


fullgjorda enligt den första medlemsstatens lagstiftning.


 


2. Unemployment Benefit

Arlicle 4

1.    Where the legislalion of a Contracling Party makes the acquisition, maintenance or recovery of the right to benefil condilional upon the completion of periods of insurance, employment, occupalional activity or resi­dence, Ihe insiiiulion which applies thal leg­islalion shall, for ihe purpose of adding pe­riods together and to the extent necessary, take account of periods of insurance, em­ploymenl, occupalional activity and resi­dence compleled under the corresponding legislalion of any olher Conlracting Party, in so far as they are not overlapping, as if they were periods completed under the legislalion of the firsl Party.

2.    However, the institution of a Contracl­ing Party whose legislalion requires the com­pletion of periods of insurance for the estab­lishment of the right to benefil may make the adding together of periods of employmenl or occupalion activity completed under the cor­responding legislafion of another Contracling Party subjecl lo the condition that these pe­riods would have been considered as periods of insurance if they had been compleled un­der the legislalion of the firsl Party.

3.    The provisions of the preceding para­graphs of this artide shall apply, mutatis mu­tandis, where the legislalion of a Contracling Party provides ihal ihe length of the period during which benefit may be awarded de-pends on the length of the periods completed.


2. Förmåner vid arbetslöshet

Artikel 4

1.    I fall dä lagstiftningen i en fördragsslu­tande stat gör förvärv, bevarande eller åter­vinning av rätt lill förmån beroende av att perioder av försäkring, anställning, förvärvs­verksamhet eller bosättning fullgjorts, skall den institution som tillämpar lagstiftningen vid sammanläggning av perioder i den ul­siräckning som erfordras beakta perioder av försäkring, anställning, förvärvsverksamhet och bosättning som fullgjorts enligt motsva­rande lagstiftning i annan medlemsstat, i den mån de inle sammanfaller, som om de vore fullgjorda enligt den första medlemsstatens lagstifining.

2.    Dock kan institutionen i en fördragsslu­lande stal, vars lagstiftning kräver att perio­der av försäkring fullgjorts för all rätt till förmån skall föreligga, göra sammanläggning­en av perioder av anställning eller förvärvs­verksamhet, fullgjorda under motsvarande lagstiftning i annan medlemsstat, beroende av alt dessa perioder skulle ha betraktats som försäkringsperioder, om de fullgjorts enligt den första fördragsslutande statens lagstift­ning.

3.    Beslämmelserna i de föregående punk­terna i denna arfikel skall gälla, med molsva­rande tillämpning, om lagstiftningen i en för­dragsslutande slal stadgar, atl längden av den period, för vilken förmän kan beviljas, beror av längden av de fullgjorda perioderna.


 


3. Invalidity, Old-age and Survivors' Benefit

Artide 5

I. Where the legislalion of a Conlracting Party makes the acquisition, maintenance or recovery of the right lo benefit condilional upon the complelion of periods of insurance, employmenl, occupalional activity or resi­dence, the institution which applies that leg­islalion shall, for the purpose of adding peri­ods together, lake account of periods of in­surance, employment, occupalional activity


3. Förmåner vid invaliditet och ålderdom och till efterlevande

Artikel 5

I. I fall då lagstiftningen i en fördragsslu­lande stat gör förvärv, bevarande eller åter­vinning av rätt lill förmän beroende av att perioder av försäkring, ansiållning. förvärvs­verksamhet eller bosättning fullgjorts, skall den inslitulion som tillämpar lagsfiftningen vid sammanläggning av perioder ta hänsyn till perioder av försäkring, anställning, för­värvsverksamhet  och  bosättning  som  full-


 


Prop. 1983/84:81


36


 


and residence compleled under the corre­sponding legislalion of any other Conlracting Party, in so far as they are not overlapping, as if they were periods completed under the legislalion of Ihe first Party.

2.    Where the legislalion of a Contracling Party makes the provision of benefit condi­lional on the person concerned or, in the case of survivors' benefit, the deceased, having been subject to that legislalion at the time al which the contingency arose, that condilion shall be deemed to be fulfilled if the person concerned or the deceased, as the case may be, was subject al that time lo the legislalion of another Contracling Party or, failing that, if the person concerned or the survivor can claim corresponding benefits under the legis­lalion of another Contracling Party.

3.    Where the legislafion of a Conlracting Parly provides that the period of payment of a pension may be laken inlo consideration for the acquisition, maintenance or recovery of the right to benefit, the competent institution of that Pariy shall for this purpose take ac­count of any period during which a pension was paid under the legislalion of any other Contracling Parly.


gjorts enligl molsvarande lagsfiftning i annan fördragsslutande slal, i den mån de inte sam­manfaller, som om de vore fullgjorda enligl den förslå medlemsstatens lagstiftning.

2,    1 fall dä lagstiftningen i en fördragsslu­tande stat gör utgivandet av förmån beroende av atl den beröi"da personen eller, i fräga om förmåner till efterlevande, den avlidne omfat­tades av lagstiftningen vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffade, skall detta villkor anses uppfyllt, om den berörda personen eller i för"ekommande fall den avlidne vid den tidpunkten omfattades av lagstiftningen i an­nan fördragsslulande stat eller, om så inle är fallel, den berörda personen eller den efterle­vande kan ansöka om molsvarande förmåner enligt lagstiftningen i annan fördragsslulande stal,

3,    I fall då lagstiftningen i en fördragsslu­tande stat stadgar all utbetalningstiden för en pension kan beaktas för förvärv, bevarande eller återvinning av rätt till förmån, skall den behöriga institutionen i den staten för delta ändamål ta hänsyn lill varje period under vil­ken pensionen betalats enligl lagstiftningen i varje annan fördragsslulande stat.


 


4. Common Provisions Artide 6

Where the legislalion of a Contracling Par­ly makes the provision of certain benefits condilional upon the completion of periods in an occupation covered by a special scheme or in a specified occupalion or employment, only periods compleled under a correspond­ing scheme or, in the absence of such a scheme, in the same occupalion or in the same employment, as the case may be, under the legislalion of other Contracling Parties, shall be laken into account for the award of such benefits, If, nolwiihslanding periods completed in ihis way, the person concerned does nol satisfy the conditions for entitle-ment to the said benefils, ihe periods con­cerned shall be laken inlo accounl for ihe award of benefils under ihe general scheme or, in Ihe absence of such a scheme, the scheme applicable lo wage earners or lo sala-ried employees, as appropriale.


4. Allmänna bestämmelser

Artikel 6

1 fall då lagstiftningen i en fördragsslutande stat gör utgivandet av vissa förmåner beroen­de av all perioder fullgjorts i en förvärvsverk­samhet som omfattas av ett särskilt system eller i en viss bestämd förvärvsverksamhet eller anställning, skall endasl perioder, som enligt lagslifiningen i annan fördragsslulande slal fullgjorts enligt molsvarande system eller, om det inle finns någol sådani, i samma förvärvsverksamhet eller anställning, alll efier omsländighelerna, beaktas vid beviljan­det av sådana förmåner. Om den berörda per­sonen, oaktat all perioder fullgjorts pä della säll, inte uppfyller villkoren för rätt lill nämnda förmåner, skall berörda perioder beaktas för beviljande av förniåner enligt del allmänna systemet eller, orn det inte finns något sådant, det system som gäller för arbe-lare respekfive tjänstemän.


 


Prop. 1983/84:81


37


 


B. Determinalion of invalidity. old-age and survivors' benefit

Ariide 7

The determinalion of invalidity. old-age and survivors' benefit shall be carried out in conformity with either the melhod of appor-tionment or the method of integration, ac­cording lo the choice made by mutual agree­ment between Ihe Contracling Parties con­cerned.


B. Bestämmande av förmåner vid invaliditet och ålderdom och till efterlevande

Artikel 7

Förmåner vid invaliditet och ålderdom och lill efterlevande skall bestämmas antingen en­ligt fördelningsmetod eller enligt integrations-metod; valet av metod sker genom ömsesidig överenskommelse mellan de berörda för­dragsslutande staterna.


 


Allernative l-Method of Appnrtionment \. Common Provisions

Artide 8

1.    Where a person has been subjecl suc­cessively or alternately to the legislalion of two or more Contracling Parlies, the insiiiu­lion of each of Ihese Parlies shall determine, in accordance with the legislalion which it applies. whether such person, or his survi­vors, satisfies the conditions for right lo benefit having regard, where appropriate, lo the provisions of Artide 5.

2.    Where the person concerned satisfies these conditions, the competent institution of any Contracling Parly whose legislalion pro­vides thal the amount of benefits or certain parts thereof shall be in proportion lo the periods completed may calculate those bene­fits or parts thereof directly, solely on the basis of the periods completed under the leg­islalion which it applies, notwithstanding the provisions of the following par-agraphs of this Artide.

3.    If the person concerned satisfies the conditions referred to in paragraph 1 of this Ar-tide the competent institution of any of Ihe other Conlracting Parlies shall calculate the theoretical amount of the benefits he could clair"n if all the periods completed under the legislalion ofall the Conlracting Parlies con­cerned and laken into account for establish-ing entillemenl, in accordance with the provi­sions of Arlicle 5, had been completed exclu­sively under the legislalion which thal insiiiu­lion applies.

4.    However,

(fl) in the case of benefits the amount of which does not depend on the length of peri­ods compleled. thal amount shall be taken lo


Alternativ 1 — Fördelningsmetod 1. Allmänna bestämmelser

Artikd 8

1.    I fall då en person efter vartannat eller omväxlande omfattats av lagstiftningen i ivå eller flera fördragsslulande stater, skall insti­tutionen i var och en av dessa stater bestäm­ma, i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar, om personen eller hans efterle­vande uppfyller villkoren för rätt till förmån, varvid dä så är lämpligt beaktas bestämmel­serna i artikel 5.

2.    I fall då den berörda personen uppfyller dessa villkor, kan den behöriga institutionen i varje fördragsslutande stal, i vars lagstiftning stadgas atl förmånsbeloppel eller vissa delar därav skall stå i förhållande till de fullgjorda perioderna, utan hinder av de följande punk­terna i denna artikel, beräkna dessa förmåner eller delar därav direkt enbart pä grundval av de perioder som fullgjorts enligt den lagstift­ning som institutionen tillämpar.

3.    Om den berörda personen uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel, skall den behöriga institutionen i var och en av de andra fördragsslulande staterna beräk­na det teoretiska förmånsbelopp han kunde göra anspråk på, om alla perioder som full­gjorts enligt lagstiftningen i alla de berörda fördragsslutande staterna och som beaktats vid uppkomsten av rätt lill förmån, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5, hade full­gjorts uteslutande enligl den lagsfiftning som institutionen tillämpar.

4.    Dock skall gälla att

a) i fråga om förmåner, vars belopp inte beror på längden av fullgjorda perioder, detta


 


Prop. 1983/84:81


38


 


be the theoretical amount referred to in the preceding paragraph;

(b) in the case of non-contributory benefits the amount of which does not depend on the length of periods completed, the theoretical amount referred lo in the preceding para­graph may be calculaled on the basis of and up to the amount of the full benefil:

(i) in the case of invalidity or death, in proportion to the ratio of the total periods completed. before ihe contingency arose, by the person concerned or the deceased under the legislalion ofall Conlracling Par­ties concerned and taken inlo accounl in accordance with the provisions of Artide 5, lo iwo-lhirds the number of years which elapsed between the date on which the per­sons concerned or the deceased reached the age of 15-or a higher age fixed by mutual agreement between the Conlracting Parties concerned-and the date on which the incapacity for work followed by inval­idity or Ihe death, as the case may be, occurred, disregarding any years subse­quent to pensionable age:

(ii) in the case of old age, in proportion to the ratio of the total periods completed by Ihe person concerned under ihe legisla­lion of all the Conlracting Parlies con­cerned and taken inlo account in accor­dance with the provisions of artide 5, to 30 years, disregarding any years subsequent to pensionable age.

5.   The institution referred to in paragraph 3 of this Arlicle shall then calculate the actual amounl of ihe benefit payable by it to the person concerned on the basis of the theoreti­cal amount calculaled in accordance with the provisions of paragraph 3 or of paragraph 4 of this Arlicle. as appropriate, and in proportion lo the ratio of the periods completed before the contingency arose under the legislalion which il applies. lo the total of the peribds completed before the contingency arose un­der the legislalion ofall the Conlracling Par­lies concerned.

6.   If the total of the periods completed un­der the legislalion ofall the Conlracting Par­lies concerned before Ihe contingency arose exceeds the maximum period required by the legislalion of one of these Parlies for the re­ceipt of full benefits, the institution of thal Party shall. when applying the provisions of


belopp skall anses vara det teoretiska belopp som avses i föregående punkt;

b) i fråga om icke avgiflsberoende för­måner, vars belopp inle beror på längden av fullgjorda perioder, det teoretiska belopp som avses i föregående punkt kan beräknas pä basis av och intill beloppel av full förmån:

(i) i händelse av invaliditet eller dödsfall efter förhållandet mellan de sammanlagda perioder, som före försäkringsfallet full­gjorts av den berörda personen eller den avlidne enligt lagstiftningen i alla berörda fördragsslutande staler och som medräk­nats i enlighel med bestämmelserna i arti­kel 5, och två tredjedelar av det anlal år som förflutit mellan den dag då den berör­da personen eller den avlidne uppnådde 15 års ålder - eller en högre ålder bestämd genom inbördes överenskommelse mellan de berörda fördragsslutande staterna -och den dag då arbetsoförmågan övergick i invaliditet respektive dödsfallet inträffade, varvid bortses från år efter pensionsåldern;

(ii) i händelse av ålderdom efter förhål­landet mellan de sammanlagda perioder, som den berörda personen fullgjort enligt lagstiftningen i alla de berörda fördragsslu­tande staterna och som medräknats i en­lighet med bestämmelserna i artikel 5, och 30 år. varvid bortses från år efler pensions­åldern.

5.    Den institution som avses i punkt 3 i denna artikel skall sedan beräkna det verkliga förmånsbelopp, som den skall belala till den berörda personen på basis av det teoretiska beloppet, beräknat i enlighet med bestämmel­serna i punkt 3 eller i förekommande fall punkt 4 i denna artikel efter förhållandet mel­lan de perioder som före försäkringsfallet fullgjorts enligt den lagstifining som institu­tionen tillämpar, och del sammanlagda anta­let perioder som före försäkringsfallet full­gjorts enligt lagstiftningen i alla berörda för­dragsslulande staler.

6.    Om summan av de perioder som före försäkringsfallel fullgjorts enligt lagstiftning­en i alla de berörda fördragsslulande slaterna överstiger den längsta period, som enligt lag­stiftningen i en av dessa staler krävs för rätt till fulla förmåner, skall institutionen i denna slal   vid  tillämpning  av  bestämmelserna   i


 


Prop. 1983/84:81


39


 


paragraphs 3 and 5 of this Artide, take into account this maximum period instead of the total of Ihe periods completed, without, how­ever, being obliged to award higher benefits than the full benefils provided for by the leg­islafion which it applies.

Artide 9

1.   Notwithstanding the provisions of Arli­cle 8, where the total duration of the periods completed under the legislalion of a Con­tracling Parly is less than one year and where, taking into accounl only those peri­ods, no right to benefit exists under thal legis­lalion, the institution of the Party concerned shall nol be bound to award benefit in respect of the said periods.

2.   The periods referred to in the preceding paragraph shall be taken into accounl by the institution of each of the olher Conlracting Parties concerned for the purpose of applying the provisions of Artide 8, except those of paragraph 5 thereof.

3.   However, where the application of the provisions of paragraph 1 of this Artide would have the effect of rdieving all the insti­tutions concerned of the obligation lo award benefil, benefit shall be awarded

(Alternative A) exclusively under the legis­lalion of the last Conlracling Party whose condifions are fulfilled by the person con­cerned, regard being had to the provisions of Artide 5, as if all the periods referred to in paragraph 1 of this Arlicle had been complel­ed under the legislalion of that Party.

(Alternative B) in accordance with the pro­visions of Arlicle 8.

Artide 10

1. If the person concerned does not, at a given date, satisfy Ihe conditions required by the legislalion of all the Conlracling Parties concerned, regard being had to the provi­sions of Arlicle 5, but satisfies the conditions of the legislalion of only one or more of them, the following provisions shall apply:

(a) the amount of the benefit payable shall be calculaled in accordance with the provi­sions of paragraph 2 or of paragraphs 3 to 6 of Artide 8, as appropriate, by each of the com­petent institutions applying legislalion the conditions of which are fulfilled;


punkterna 3 och 5 i denna artikel la hänsyn till denna längsta tid i stället för summan av de fullgjorda perioderna, dock utan att vara skyldig atl bevilja högre förmåner ån fulla förmåner enligt den lagstiftning som institu­tionen tillämpar.

Artikd 9

1.    Utan hinder av beslämmelserna i artikel
8 skall, i fall då den sammanlagda längden av
de perioder som fullgjorts enligt lagstiftning­
en i en fördragsslutande stat är mindre än etl
år och ingen räll till förmän föreligger enligt
denna lagstiftning om endast dessa perioder
beaktas, institutionen i den berörda för­
dragsslutande slalen inte vara skyldig att be­
vilja förmån för nämnda perioder.

2.    De perioder som avses i föregående punkt skall beaktas av institutionen i var och en av de andra berörda fördragsslutande sta­terna vid tillämpning av bestämmelserna i ar­tikel 8 med undantag av punkt 5.

3.    Dock skall, i fall då tillämpningen av bestämmelserna i punkt I i denna artikel skulle leda till all alla de berörda instiluli-onerna skulle befrias från skyldigheten atl bevilja förmåner, förmåner beviljas

(Alternativ A) uteslutande enligt lagstift­ningen i den sista fördragsslutande stat vars villkor uppfyllts av den berörda personen, med beakiande av bestämmelserna i artikel 5, som om alla de perioder som avses i punkt 1 i denna artikel hade fullgjorts enligt lagstift­ningen i denna stat.

(Alternaliv B) enligt bestämmelserna i arti­kel 8.

Artikd 10

1. Om den berörda personen vid en given lidpunkt inte uppfyller villkoren enligt lag­stiftningen i alla de berörda fördragsslutande staterna, med beaktande av bestämmelserna i artikel 5, men uppfyller villkoren enligt lag­stiftningen i endast en eller fiera av dem, skall följande bestämmelser gälla:

a) förmånsbeloppet som skall utbetalas skall beräknas enligt bestämmelserna i punkt 2 eller punkterna 3 till 6 i artikel 8, allt efter omständigheterna, av var och en av de behö­riga institutioner som tillämpar lagstiftning vars villkor är uppfyllda;


 


Prop. 1983/84:81


,40


 


(b) however;

(i) if the person concerned satisfies the conditions of the legislalion of al least two Conlracling Parties, withoul any need to include periods compleled under any legis­lalion the conditions of which are not ful­filled, such periods shall not be taken into accounl for the purpose of applying the provisions of paragraphs 3 to 6 of Artide 8;

(ii) if the person concerned satisfies the conditions of the legislalion of one Con-ti"acting Parly only. withoul any need lo invoke ihe provisions of Arlicle 5, the amounl of the benefil payable shall be cal­culaled exclusively in accordance with the provisions of the legislalion the conditions of which are fulfilled, taking account of periods completed under that legislalion only.

2.    Benefils awarded under the legislalion of one or more Conlracling Parties concerned in the case covered by the preceding para­graph shall be recalculaled automatically, in accordance with the provisions of paragraph 2 or of paragraphs 3 to 6 of Arlicle 8, when the conditions prescribed by the olher legisla­lion or legislations concerned are salisfied, regard being had, where appropriate, lo the provisions of Artide 5.

3.    Benefits awarded under ihe legislalion of iwo or more Conlracting Parties shall be recalculaled. in accordance with the provi­sions of paragraph I of this Artide, al the request of the beneficiary. when the condi­tions prescribed by the legislalion of one or more of these Conlracling Parlies cease to be fulfilled.

Artide 11

I. Where Ihe amount of Ihe benefits a per­son would be entitled to claim under the leg­islalion of a Conlracting Party, without re­gard to the provisions of Artides 5 and 8 lo 10. is greater than the total benefits payable in accordance with those provisions, Ihe compeienl institution of that Parly shall pay a supplement equal to the difference between Ihe two amounts. That institution shall bear the whole cosi of the supplement.

(Aliernative A) 2. Where the applicalion of the provisions of the preceding paragraph would have ihe effecl of enlitling Ihe person concerned to supplements from the inslilu-


b) dock skall gälla:

(i) om den berörda personen uppfyller villkoren enligl lagstiftningen i minst två fördragsslulande slater, utan att perioder som fullgjorts enligt någon lagstiftning vars villkor inle är uppfyllda behöver medräk­nas, skall sådana per"ioder inle beaktas vid tillämpning av beslämmelserna i punkterna 3 till 6 i artikel 8;

(ii) om den berörda personen uppfyller villkoren enligl lagsfiftningen i endasl en fördragsslutande stat. ulan atl bestämmel­serna i artikel 5 behöver åberopas, skall förmånsbeloppel som skall betalas beräk­nas uteslutande enligt bestämmelserna i den lagstiftning vars villkor är uppfyllda, varvid beaktas endast perioder som full­gjorts enligl denna lagstiftning.

2.    Förmåner beviljade enligl lagstiftningen i en eller flera berörda fördragsslulande stater skall i del fall som läcks av den föregående punklen omräknas aulomatiskl enligt be­slämmelserna i punkt 2 eller punkterna 3 till 6 i artikel 8, när villkoren som föreskrivits i annan lagstiftning eller i den berörda lagstift­ningen är uppfyllda, i förekommande fall med beakiande av bestämmelserna i artikel 5.

3.    Förmåner beviljade enligl lagsfiftningen i två eller flera fördragsslulande stater skall på begäran av förmånstagaren omräknas en­ligt bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel, når villkoren enligt lagstiftningen i en eller flera av dessa fördragsslulande staler upphör all vara uppfyllda.

Artikel 11

I, I fall då beloppet av de förmåner som en person skulle vara berättigad alt begära enligl lagstiftningen i en fördragsslutande stat, ulan hänsyn till bestämmelserna i artiklarna 5 och 8 till 10, är siörre än de sammanlagda för­måner som skall betalas enligt dessa besläm­melser. skall den behöriga institutionen i den staten belala elt tillägg som är lika med skill­naden mellan de två beloppen. Den institu­tionen skall bära hela kostnaden för tillägget.

(Alternativ A) 2. I fall då lillämpningen av beslämmelserna i föregående punkt skulle medföra all den berörda personen får rätt till tillägg från institutionerna i två eller flera för-


 


Prop. 1983/84:81


41


 


lions of iwo or more Conlracting Parties. he shall receive only whichever is Ihe largest. The cosl of Ihis supplement shall be appor-lioned among ihe compeienl inslilutions of ihe Conlracling Parlies concerned according to the ratio between the amounl of the sup­plement which each of them would have to pay if il alone had been concerned and ihe amount of the combined supplement which all Ihe said institutions would have to pay.

{Alternative B) 2. Where the application of the provisions of the preceding pai-agraph would have the effecl of enlitling the person concerned lo supplements from the institu­tions of two or more Conlracling Parlies. he shall receive these supplements only within the limit of the higbesl theoretical amount calculaled by these inslilutions in accordance with the provisions of paragraphs 3 or 4 of Arlicle 8. If ihe lolal amounl of ihe benefil and supplemenis exceeds the highest theo­retical amounl. each institution of the Con­lracting Parlies concerned may reduce the amount of the supplement which it would have lo pay, by a fraclion of ihe excess deter­mined according to ihe ralio belween ihc amounl of the latier supplement and the amount of the combined supplement which all the said institutions would have lo pay.

3. The supplemenis referred to in the pre­ceding paragraphs of Ihis Arlicle shall be re­garded as a componeni of the benefil pro­vided by the institution liable for payment. Their amount shall be delermined once and for all, except where the provisions of para­graph 2 or paragraph 3 of Artide 10 are appli­cable.


dragsslulande stater, skall han uppbära en­dasl det största. Kostnaden för delta tillägg skall fördelas mellan de behöriga institutio­nerna i de berörda fördragsslutande staterna efler förhällandet mellan beloppet av det lill-lägg söm var och en av dem skulle haft atl belala. om institutionen ensam kommit i fråga, och beloppel av det sammanlagda till-lägg som alla de nämnda institutionerna skulle haft all belala.

(Alternaliv B) 2. 1 fall dä tillämpningen av bestäinmelserna i föregående punkt skulle medföra atl den berörda personen lår rätt lill tillägg från institutionerna i två eller flera för­dragsslulande staler. skall han uppbära dessa tillägg endasl inom ramen för det högsla teo­retiska belopp som beräknats av dessa insti­tutioner enligt beslämmelserna i punkterna 3 eller 4 i artikel 8. Om den lolala summan av förmånen och lilläggen överstiger del högsla teoretiska beloppel. kan varje institution i de berörda fördragsslulande staterna minska be­loppel av det tillägg som institutionen skulle ha alt belala med den del av det överskju­tande beloppel som beräknats enligl förhål­landel mellan beloppel av del senare lilläggel och beloppel av del sammanlagda tillägg som alla de nämnda institutionerna skulle ha all betala.

3, De tillägg som avses i de föregående punkterna i denna artikel skall anses som en del av de förmåner som utges av den betal­ningsskyldiga institutionen. Beloppet skall bestämmas en gång för alla, utom i de fall då beslämmelserna i punkt 2 eller punkl 3 i arfi­kel 10 är lillämpliga.


 


2, Special Provisions concerning Invalidity and Sur­vivors' Benefits

Arlicle 12

I. In the evenl of an aggravalion of any invalidity for which a person is receiving benefit under the legislafion of one Contracl­ing Party only, the following provisions shall apply:

((() if the person concerned has not been subject lo the legislalion of any other Con­lracting Parly since he began to receive bene­fit, the competent institution of the firsl Parly shall be bound lo lake the aggravalion inlo accounl, when awai"ding benefil, in accor-


2. Särskilda bestämmelser avseende förmåner vid invaliditet och till efterlevande

Artikel 12

1. För den händelse invalidilel, för vilken en person uppbär förmån enligt lagstiftningen i endast en fördragsslulande stat. förvärras, skall följande gälla:

a) om den berörda personen inte har om-fatlats av lagstiftningen i någon annan för­dragsslutande stal sedan han började uppbära förmånen, skall den behöriga inslilulionen i den första fördragsslulande slalen enligl be­slämmelserna i den lagsfiftning som den till-


 


Prop. 1983/84:81


42


 


dance with the provisions of the legislalion which il applies;

(b)    if the person concerned has been sub­jecl to the legislalion of one or more olher Conlracling Parlies since he began to receive benefit. the aggravalion shall be taken into accounl when awarding benefit in accor­dance with Ihe provisions of Artides 5 and 8 to 11;

(c)    in the case referred lo in the preceding subparagraph. the date on which ihe aggrava­lion was demonslrated shall be regarded as the date on which the contingency arose:

((/) if in the case referred lo in subpara­graph (/;) of this paragraph the person con­cerned is nol entitled to benefit from the insti­tution of another Conlracting Party, the com­peienl insiiiulion of the first Parly shall be bound to lake ihe aggi"avalion inlo accounl. when awarding benefil. in accordance wilb the provisions of ihe legislalion which il ap­plies.

2. In Ihe evenl of aggravalion of any inval­idity for which person is receiving benefit under the legislalion of two or more Con­lracling Parlies. the aggravalion shall be lak­en into account, when awarding benefit. in accordance with the provisions of Artides 5 and 8 lo II. The provisions of subparagraph (c) of the preceding paragraph shall apply mutatis miilandls.


lämpar vara skyldig att vid bestämmandet av förmånen ta hänsyn till försämringen;

b)   om den berörda personen har omfattats av lagstiftningen i en eller flera andra för­dragsslulande slater sedan han började upp­bära förmånen, skall försämringen beaktas vid bestämmandet av förmånen enligt be­stämmelserna i artiklarna 5 och 8 till 11;

c)    i det fall som avses i föregående mo­ment skall den dag då försämringen visades anses som den dag då försäkringsfallel in­trädde;

d)    om den berörda personen i del fall som
avses i mom. b) i denna punkt inte är berätti­
gad till förmån från institutionen i annan för­
dragsslutande stat. skall den behöriga institu­
tionen i den första staten vara skyldig atl
enligt bestämmelserna i den lagstiftning som
den tillämpar ta hänsyn till försämringen när
den beslämmer förmånen.

2. För den händelse invalidilel, för vilken en person uppbär förmån enligl lagstiftningen i två eller flera medlemsstater, förvärras, skall försämringen vid beräkning av förmån beaktas enligt bestämmelserna i artiklarna 5 och 8 till 11. Bestämmelserna i mom. c) i den föregående punkten skall gälla med motsva­rande tillämpning.


 


Artide 13

1.    Invalidity or survivors' benefil shall. where appropriale, be convened into old-age benefit. on conditions prescribed by the legis­lalion under which they have been awarded and in accordance with the provisions of Ar­tides 5 and 8 to 11.

2.    Where. in the case referred lo in Artide 10, a redpient of invalidity or survivors' benefit payable under the legislalion of one or more Contracling Parties becomes entitled to old-age benefit, any institution liable for the paymenl of invalidily or survivors' benefit shall continue to pay the redpient the benefit to which he is entitled under the legislalion which il applies unlil such lime as the provi­sions of the preceding paragraph become ap­plicable in respect of thal institution.


Arlikd 13

1.    Förmån vid invaliditet eller till efterle­vande skall där så är lämpligl förvandlas lill förmån vid ålderdom pä de villkor som före­skrivs i den lagstiftning enligt vilken för­månen beviljats och enligt bestämmelserna i artiklarna 5 och 8 till 11.

2.    Om i det fall som avses i artikel 10 en person, som uppbär invalid- eller efterlevan­deförmån som utbetalas enligt lagstiftningen i en eller fiera fördragsslutande staler, blir be­rättigad till förmån vid ålderdom, skall varje institution som år skyldig atl betala invalid-dier efterlevandeförmån fortsätta att till för­månstagaren utge den förmån som han har rätt till enligt den lagstiftning som institu­tionen tillämpar, intill dess beslämmelserna i föregående punkl blir lillämpliga i fråga om denna inslitulion.


 


Prop. 1983/84:81


43


 


Alternative ll-Metliod of Integration

Formula A —Integration Linked with Residence

.Artide 14

1.   Where a person has been subjecl suc­cessively or allernately to ihe legislafion of IWO or more Contracling Parties. he or his survivors shall be entitled only to the benefils determined in accordance with the legislalion of the Conlracling Parly in the territory of which Ihey reside. provided ihal they salisfy ihe conditions prescribed by thal legislalion or by the Conlracling Parties concerned. hav­ing regard, where appropriate. to the provi­sions of Arlicle 5,

2.   The cosl of the benefits delermined in accordance with ihe provisions oftbe preced­ing paragraph shall be:

(fl) borne enlirely by the institution of the Conlracting Party in the territory of which the person concerned resides; however. ihe applicalion of this provision may be made condilional upon ihe person concerned hav­ing been residenl in thal territory at the date of the submission of his benefit claim or. in respecl of survivors" benefil. upon the de­ceased having been i"esident in that territory al the date of his death for a minimum period fixed by mutual agreement belween the Con­tracling Parlies concerned; or

ib) apporlioned among Ihe institutions of all the Contracling Parties concerned accord­ing to the ralio belween the duration of the periods completed under the legislalion which each of those inslilulions applies. be­fore Ihe conlingency arose. and Ihe lolal du-ralion of the periods completed under the legislalion of all Conlracting Parlies con­cerned before the contingency arose; or

(c) borne by the institution of the Con­lracling Parly in the territory of which the person concerned resides. bul compensaled by the institutions of the olher Contracling Parlies concerned according lo a lump-sum arrangemenl agreed upon belween all these F'arlies on the basis of the partidpation of the person concerned in the scheme of each of the Conlracting Parties which is not liable lo pay benefit.

3.    If the person concerned does not satisfy
the conditions of the legislalion of the Con­
tracling Party referred to in paragraph 1 of


Alternatir II — Inlegrationsmelnd

Beräkningsmetod A — Integrationen knuten till bo-sältningen

Artikd 14

1.    1 fall då en person efter vartannat eller omväxlande omfattats av lagstiftningen i tvä eller flera fördragsslulande slater, skall han eller hans efterlevande endasl ha rätt lill för­måner enligl lagstiftningen i den medlems­stat, inom vars territorium de är bosatta, för­utsatt atl de uppfyller de villkor som lore-ski'ivs i denna lagstifining eller av de berörda föi'dragsslulande staterna, varvid då så är lämpligt beaktas beslämmelserna i tirlikel 5.

2.    Kostnaderna för de förmåner som fasl­slällls enligt bestämmelserna i föregående punkt skall

 

a)    bäras i sin helhet av institutionen i den fördragsslulande stat inom vars lerrilorium den berörda personen är bosalt; dock kan tillämpningen av denna bestämmelse bli be­roende av om den berörda personen vaiil bosalt inom detta territorium den dag då hans krav på förmånen ingavs eller, i fräga om efterlevandeförmån. om den avlidne vid dödsfallet varit bosatt inom delta territorium under en minimiperiod som faslslällls genom överenskommelse mellan de berörda för­dragsslulande staterna: eller

b)   fördelas mellan institutionerna i alla berörda fördragsslulande staler enligl förhål­landel mellan längden av de perioder som före försäkringsfallel fullgjorts enligl den lag­stiftning som var och en av dessa inslilu­lioner lillåmpar och den sammanlagda läng­den av de perioder som före försäkringsfallel fullgjorts enligt lagstiftningen i alla de be­rörda fördragsslutande slaierna: eller

c)    baras av inslilulionen i den fördragsslu­lande stat. inom vars lerritorium den berörda personen är bosatt, varvid gottgörelse lämnas av inslitulionerna i de andra berörda för'-dragsslulande slaierna i form av en anordning med engångsbelopp som alla dessa fördrags­slulande slater kommil överens om på grund­val av i vad män den berörda personen omfat­tats av syslem i andra medlemsslaler som inle är skyldiga alt utbetala någon förmån.

3.    Om den ifrågavarande personen inle
uppfyller villkoren enligl den fördragsslu­
tande stats lagstiftning som avses i punkt 1 i


 


Prop. 1983/84:81


44


 


this Ariide or if that legislalion does nol pro­vide for the award of invalidily. old-age or survivors" benefit, he shall receive the most favourable benefit lo which he is entitled un­der the legislalion of any olher Conlracling Party, regard being had, where appropriale. to the provisions of Artide 5.


denna artikel eller om denna lagstiftning inte omfattar beviljande av förmåner vid invalidi­tet eller ålderdom eller till efterlevande, skall han uppbära den fördelaktigaste föi-mån som han har rått till enligl lagstiftningen i någon annan medlemsstat, varvid då så är lämpligl beaktas beslämmelserna i artikel 5.


 


Formula B-Integration I.inked with the Occurrence of Invalidity or Death'

Ariide 15

1.   Where a person has been subjecl suc­cessively or alternately to the legislalion of two or more Conlracting Parlies. he or his survivors shall be entitled lo benefil in accor­dance with the provisions of the following paragi"aphs of this .'krticle.

2.   The inslitulion of Ihe Contracling Parly whose legislalion was applicable when Ihe incapacily for work followed by invalidity or dealh occurred shall delermine. in accor­dance wilh Ihe provisions of that legislalion. whether ihe person concerned satisfies the conditions for right lo benefil. regard being had. where appropriale, to the provisions of Arlicle 5.

3.   The person concerned who satisfies these conditions shall obtain Ihe benefit from the said institution only, in accordance wilh the provisions of the legislalion which it ap­plies.

4.   If the person concerned does not salisfy the conditions of Ihe legislalion of Ihe Con­tracling Parly referred to in paragraph 2 of this Arlicle, or if that legislalion does not provide for invalidily or survivors' benefil, he shall receive the most favourable benefit to which he is entitled under Ihe legislalion of any other Conlracting Party, having regard, where applicable, to the provisions of Artide 5,


Beräkningsmetod B — Integration knuten till invali­ditetsfall eller dödsfall'

Arlikd 15

1.   1 fall då en person har omfattats efter vartannat eller omväxlande av lagstiftningen i två eller flera fördragsslutande slater, skall han eller hans efterlevande ha rätt lill för­måner enligl bestämmelserna i de följande punkterna i denna artikel,

2.   Inslilulionen i den fördragsslulande stat, vars lagstiftning var tillämplig när ar­betsoförmågan övergr-ck i invaliditet eller dödsfall inlräffade, skall avgöra, enligl be-slåmmdserna i den lagsfiftningen. om den berörda personen uppfyller villkoren för räll lill förmån, varvid då så är lämpligl beaktas beslämmelserna i artikel 5.

3.   Den berörda person som uppfyller dessa villkor skall erhålla förmånen enbart från nämnda institution enligt beslämmel­serna i den lagstiftning som den tillämpar.

4.   Om den berörda personen inle uppfyller villkoren enligt den fördragsslutande siats lagstiftning som avses i punkt 2 i denna arti­kel eller om den lagstiftningen inte omfaltar förmåner vid invaliditet eller till efterlevande, skall han uppbära den fördelaktigaste förmån som han har rätt till enligt lagstiftningen i varje annan fördragsslutande stal, varvid då så är lämpligl beaklas beslämmelserna i arti­kel 5.


 


' This formula may be limiled to cases where the person considered has completed periods exclu­sively under legislalion under which Ihe amounl of benefits is independent of Ihe duration of periods completed.


' Denna beräkningsmetod kan begränsas till fall då den berörda personen har fullgjort perioder uteslu­tande enligt lagstiftning där beloppel av förmå­nerna är oberoende av längden av fullgjorda pe­rioder.


 


Prop. 1983/84:81


45


 


Artide 16

The provisions of Arlicle 12, paragraph shall apply mutatis mutandis.


Artikd 16

Bestämmelserna i artikel 12 skall gälla med molsvarande tillämpning.


 


C. Determinalion of benefits in respect of occupalional diseases

Artide 17

1.    If a worker contracts an occupalional disease after having been engaged in an occu­pation likely lo cause thal disease under the legislalion of two or more Contracling Par­lies, the benefit to which he or his survivors may be entitled shall be awarded exclusively under the legislalion of the last of the said Pai-ties the conditions of which they fulfil, regard being had, where applicable, lo the provisions of paragraphs 2 to 4 of this Arlicle.

2.    Where the legislafion of a Contracling Parly makes the right lo benefit for occupa­lional diseases condilional upon the disease in question being first diagnosed in its terri­tory, Ihal condition shall be deemed lo have been fulfilled if this disease was firsl diag­nosed in the territory of another Conlracting Party.

3.    Where ihe legislalion of a Contracling Parly explidtly or implicitly makes the right to benefil for occupalional diseases condi­lional upon the disease in question being di­agnosed within a specified period after the terminalion of the last occupalion liable to cause such a disease, the competent institu­tion of that Parly, when ascertaining the lime al which ihe occupation in question was en­gaged in shall, to the exienl necessary, lake accounl of any occupation of the same kind engaged in under the legislalion of any other Conlracling Parly, as if it had been engaged in under the legislalion of ihe firsl Parly.

4.    Where the legislalion of a Conlracting Party explidtly or implicitly makes entille­menl lo benefit for occupalional diseases condilional upon an occupation liable lo cause the disease in question having been pursued for a specific period, the compeienl institution of that Party shall, lo the extent necessary, lake accounl, for the purpose of adding periods logheiher, of periods during which such an occupation was followed in the territory of any other Conlracling Party.


C. Bestämmande av förmåner avseende yr-kessfiikdomur

Artikd 17

1.    Om en arbetstagare ådrar sig en yrkes­sjukdom efter alt ha ulöval en sysselsättning som har benägenhet all orsaka denna sjuk­dom och som faller under lagstiftningen i två eller fiera fördragsslulande slater. skall den förmån, som han eller hans efterlevande kan ha räll lill, beviljas uteslutande enligl lagstift­ningen i den sista av nämnda fördragsslu­lande stater', vars villkor"' de uppfyller, varvid då så är lämpligl beaklas beslämmelserna i punklerna 2 lill 4 i denna artikel.

2.    1 fall då lagstiftningen i en fördragsslu­lande stat gör rällen lill förmån vid yrkes­sjukdom beroende av alt sjukdomen i fråga första gången diagnostiserades inom dess ler­rilorium. skall detta villkor anses uppfyllt, om sjukdomen första gången diagnostise­rades inom annan fördragsslutande stats ter­ritorium.

3.    1 fall då lagstiftningen i en fördragsslu­lande slal explicit eller implidl gör rällen lill förmän vid yrkessjukdom beroende av all sjukdomen i fräga blivii diagnosiicerad inom en viss besiämd period efler uvslulandei av den sisia sysselsällning som har benägenhet att orsaka en sådan sjukdom, skall den behö­riga institutionen inom denna fördragsslu­lande slal, när den undersöker vid vilken lid sysselsättningen ifråga utförts, i den mån så erfordras la hänsyn till utförd sysselsättning av samma slag som omfattas av lagstiftningen i annan fördragsslutande slal, som om den hade ulförts enligt lagstiftningen.i den första fördragsslulande staten.

4.    I fall då lagstiftningen i en fördragsslu­tande stal explicit eller implicit gör rätlen lill förmån vid yrkessjukdom beroende av all en sysselsällning som har benägenhel alt orsaka sjukdomen i fiåga har utförts under en viss besiämd period, skall den behöriga inslilu­lionen i denna' fördragsslulande stat i den mån så erfordras vid sammanläggning av pe­rioder la hänsyn till perioder under vilka så­dan sysselsällning utförts inom annan för­dragsslutande stals territorium.


 


Prop. 1983/84:81


46


 


5. Ill those cases where the provisions of paragraph 3 or paragraph 4 of this Arlicle are applied,

{Altcrnaiive 1) the cosl of benefils (Aliernaiive II) the cosl of pensions in respecl of occupalional diseases may be apporlioned among the Contracling Parties concerned.

{Alternative A) in proportion lo the ratio between the duration of exposure to the risk under the legislalion of each of those Parties and the lolal duration of exposure lo ihe risk under ihe legislalion of Ihc said Parlies.

{Aliernaiive B) in proportion lo the ralio belween ihe duralion of the periods complet­ed under ihe legislalion of each of ihose Par­ties and the total duration of the periods com­pleled under the legislalion of the said Par­lies,

{Aliernaiive C) equally between those Par­lies under whose legislalion the duralion of exposuie lo risk has reached a percentage, fixed by mulual agreement belween the Par­lies concerned, of ihe lolal duralion of expo­sure 10 Ihe risk under the legislalion of the said Parlies,

Arlicle 18

Where a worker having conlracted an oc­cupalional disease has received or is receiv­ing compensation from the institution of a Conlracling Parly, and in the event of an aggravalion of his condition claims benefils from Ihe institution of another Contracling Parly, the following provisions shall apply:

(fl) where the worker has nol engaged, un­der the legislalion of the second Party, in an occupation liable to cause or aggravate the disease in question, the competent institution of ihe firsl Party shall bear the cosl of the benefit, taking the aggravalion into account, in accordance with the provisions of the leg­islalion which that inslitulion applies;

(/:>) where the worker has engaged in such an occupation under the legislalion of ihe second Party, ihe compeienl insiiiulion of the firsl Party shall bear the cosl of ihe bene­fit, leaving the aggravalion out of account, in


5. 1 de fall då bestämmelserna i punkt 3 eller punkl 4 i denna arlikd tillämpas kan

(Allernativ I) koslnadema för förmåner (Alternaliv II) kostnaderna för pensioner avseende yrkessjukdomar för"delas mellan de berörda medlemsstaierna

(Alternativ A) i proportion lill förhållandel mellan den tid som den berörda personen varit utsatt för risken enligt lagstiftningen i var och en av dessa staler och den samman­lagda tid han varil utsatt för risken enligt lagstiftningen i nämnda fördragsslulande stater,

(,'Mlernaliv B) i proportion lill förhällandet mellan längden av de fullgjorda perioderna enligl lagsfiftningen i var och en av dessa fördragsslulande staler och den samman­lagda längden av de perioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i nämnda fördragsslu­lande stater,

(.Alternativ C) lika mellan de fördragsslu­lande slater enligl vars lagstiftning den be­rörda personen varit utsatt för risken under viss fid, beräknad i procent av den samman­lagda lid han varil utsatt för risken enligl de nämnda fördragsslulande staternas lagstift­ning; procentlalel (äslställes genom inbördes överenskommelse mellan de berörda sta­terna.

Artikel 18

I de fall då en arbetstagare som ådragit sig en yrkessjukdom har uppburit eller uppbär ersättning från instittilionen i en fördragsslu­lande stat och han i händelse av försämring av sitt hälsotillstånd begär förmän från insti­tutionen i annan fördragsslulande stat, skall följande gälla:

a)    om arbetstagaren inle enligt lagstiftning­en i den andra fördragsslulande slalen varil sysselsatt i arbele med benägenhel atl orsaka eller förvärra den ifrågavarande sjukdomen, skall den behöriga institutionen i den första fördragsslutande slalen rrred beaktande av försämringen bära koslnaden för förmånen enligl beslämmelserna i den lagstiftning sorrr institutionen tillämpar;

b)   om arbetstagaren enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande slalen har varil sysselsatt i sådant arbele, skall den behöriga institutionen i den första staten, med bort­seende från försämringen, bära koslnaden för


 


Prop. 1983/84:81


47


 


accordance with the provisions of the legisla­lion which it applies; the competent institu­tion of the second Party shall award to the worker a supplementary benefil the amount of which shall be equal to the difference be­tween the amounl of the benefit due after the aggravalion and the amount of the benefil Ihal would, in accordance wilh the provisions of the legislalion which thal institution ap­plies, have been due before the aggravalion if the disease in question had been conlracted under the legislalion of that Party.


förmånen enligl bestämmelserna i den lag­stiftning som den tillämpar; den behöriga in­stitutionen i den andra slalen skall bevilja arbetstagaren en lilläggsförmän, vars belopp skall vara lika med skillnaden mellan det för-månsbdopp som framräknals eller försäm­ringen och det förmånsbelopp, som enligl beslämmelserna i den lagstiftning som insti­tutionen lillåmpar, skulle ha framräknals in­nan försämringen av sjukdomen i fråga hade inlrätl enligl lagstiftningen i denna slal.


 


IV. Maintenance of Acquired Rights and Pro­vision of Benefits Abroad

1. Medical Care, Sickness Benefit, Maternity Bene­fit and Benefits Other than Pensions in respect of Occupalional Injuries and Diseases

Arlicle 19

1.    Persons who reside in the lerritory of a
Contracling Parly other than the competent
State and who salisfy the conditions for right
lo benefil prescribed by the legislalion of the
lalter State, regard being had, where appro­
priale, to the pi'Ovisions of Arlicle 3, shall
receive in the territory of the Contracling
Parly in which they reside-

(a) benefils in kind, provided al the ex-pense oftbe competent institution by the in­stitution of the place of residence in accor­dance with the provisions of the legislalion which the lalter institution applies, as if these persons were affiliated to it;

(h) cash benefils, paid by the competent institution in accordance wilh the provisions oftbe legislalion which il applies, as if ihese persons were residenl in the territory of the competent State. However, by agreement be­lween the competent institution and the insti­tution of the place of residence, cash benefils may also be paid through the lalter institu­tion, on behalf of the competent institution.

2.    The provisions of the preceding para­
graph shall apply, mutatis mutandis. in re­
spect of medical care, sickness and malernity
benefits, to members of the family who are
residenl in ihe lerrilory of a Conlracling Par­
ly olher Ihan the compeienl Slale.


IV. Bevarande av förvärvade rättigheter och utgivande av förmåner utomlands

1. Sjukvård, sjukpenning, förmåner vid havande­skap och harnshörd och andra förmåner än pension­er vid olycksfall i arbete och yrkessjukdom

Artikel 19

1.    Personer som är bosatta inom en annan
fördragsslutande stats territorium än den be­
höriga statens och som uppfyller de villkor
för rått till förmån som är föreskrivna i den
senare statens lagstiftning, varvid då så är
lämpligt beaktas beslämmelserna i artikel 3,
skall inom den fördragsslutande statens terri­
torium dår de är bosatta uppbära

a)    naturaförmåner, på den behöriga insti­tutionens bekostnad utgivna av bosättnings­ortens institution enligl bestämmelserna i den lagstiftning som den senare institutionen lill-låmpar, som om dessa personer vore an­slutna lill den;

b)   kontantförmåner, utbetalade av den be­höriga inslilulionen enligl bestämmelserna i den lagstiftning som den tillämpar, som om dessa personer vore bosatta inom den behö­riga statens territorium. Genom överenskom­melse mellan den behöriga institutionen och bosättningsortens institution kan dock kon­tantförmåner också utbetalas genom den se­nare inslilulionen för den behöriga institutio­nens räkning.

2.    Beslämmelserna i föregående punkt
skall med motsvarande tillämpning gälla i
fråga om läkarvård, sjukpenning och för­
måner vid havandeskap och barnsbörd för
familjemedlemmar som är bosatta inom an­
nan fördragsslulande siats territorium än den
behöriga statens.


 


Prop. 1983/84:81


48


 


3. Benefits may also be provided lo fron­tier workers and lo members of their family by the competent inslitulion in ihe lerrilory of Ihe compeienl State, in accordance wiih the provisions of ihe legislalion of ihal State, as if they were residenl in ils leritory.


3. Förmåner kan också utges lill gränsar­betare och lill deras familjemedlemmar av den behöriga inslilulionen inom den behöriga statens lerrilorium enligl bestämmelserna i denna slais lagstiftning, som om de vore bo-salta inom dess lerrilorium.


 


Artide 20 (Aliernaiive I)

I. Persons who salisfy the conditions for righi lo benefil under ihe legislalion of the competent State, regard being had where ap­propriate, lo the provisions of Artide 3, and-

(a)    whose condilion necessilales the im-
niediate provision of benefils during tempo­
rary residence in the territory of a Conlracl­
ing Pariy olher ihan the competent State; or

(b)   who, having become entitled lo bene­fils payable by ihe competent inslilirtion, are aulhorised by thal inslitulion lo return to the territory of a Conlracting Party where they reside, olher than the compeienl Slale, or lo transfer their residence to the lerritory of a Conlracting Party other than the compeienl Slale; or

(c)    Who are aulhorised by ihe competent inslitulion lo go lo the lerritory of a Contracl­ing Party olher than the competent State in order to receive the trealmenl required by their condilion,

shall receive-

(i) benefits in kind, provided at the ex-pense of the competent institution by the institution of the place of residence or tem­porary residence in accordance wiih the provisions of the legislalion applied by ihe lalter institution, as if these persons were affiliated to it, for a period nol longer Ihan ihal which may be prescribed by ihe legis­lalion of the competent Slale;

(ii) cash benefits, paid by the competent institution in accordance wilh the provi­sions of the legislalion which it applies, as if these persons were in the lerrilory of the competent State. However, by agreement between the competent institution and the institution of the place of residence or tem­porary residence, cash benefils may be paid through the lalter inslitulion, on be­half of ibe compeienl instiiution.


Artikel 20 (.'Mternativ I)

I. Personer som uppfyller villkoren för rått till förmån enligl den behöriga statens lagstiftning, med beaktande då så år lämpligt av bestämmelserna i artikel 3, och

a)    vars hälsotillstånd nödvändiggör att för­måner omedelbart utges under tillfällig bo­sättning inom annan medlemsstats lerrilo­rium än den behöriga sialens; eller

b)   som, efter alt ha blivit berättigade lill förmån från den behöriga inslilulionen, av denna institution fåll lillsländ all återvända lill en fördragsslulande sials lerrilorium -annan ån den behöriga — där de är bosatta eller all ändra sin bosättning lill annan fördragsslulande stals lerrilorium än den be­höriga statens: eller

c)    som av den behöriga institutionen fäll tillstånd att bege sig lill annan fördragsslu­lande siats lerrilorium ån den behöriga sia­lens för alt där få den behandling som deras hälsotillstånd kräver, skall uppbära

(i) naturaförmåner, på bekostnad av den behöriga institutionen utgivna av bosätt­ningsortens eller den lillfälliga bosättnings­ortens institution enligt bestämmelserna i den lagstiftning som den senare institu­tionen tillämpar, sorrr om dessa personer vore anslutna till denna, under en period som inte är längre än vad som kan vara föreskrivet i den behöriga medlernsstalens lagstiftning;

(ii) konlanlförmåner, ulbelalade av den behöriga inslilulionen enligl beslämmel­serna i den lagsliflning som denna tilläm­par, som om dessa personer befann sig inom den behöriga statens territorium. Genom överenskommelse mellan den be­höriga institutionen och bosättningsorlens eller den lillfälliga bosättningsortens insti­tution kan dock kontantförmåner ulbeialas genom den senare institutionen för den be­höriga inslilutionens räkning.


 


Prop. 1983/84:81


49


 


2.    (a) The auihorisation referred to in sub­
paragraph (b) of the preceding paragraph may
be refused only if the move might prejudice
the healih or the course of medical trealmenl
of the person concerned.

(b) The auihorisation referred lo in sub­paragraph (c) of the preceding paragraph shall not be refused when the requisile treal­menl cannot be given in the territory of the Contracling Parly in which the person con­cerned resides.

3.    The provisions of the pr"eceding para­
graphs of this Arlicle shall apply, mutatis
mutandis, lo members of the family in re­
specl of medical care, sickness and maternity
benefils.

(Alternative II)

1. Persons who salisfy Ihe condifions for righl lo benefil under ihe legislalion of the competent Slale, regard being had. where ap­propriate, lo the provisions of Arlicle 3, and-

(a)    whose condilion necessilales the im­
mediate provision of benefits during tempo­
rary residence in the lerritory of a Contracl­
ing Party other than the competent State; or

(b)   who, having become entitled lo bene­fils payable by the competent institution, r'e-lurn to the lerrilory of a Conlracting Parly where they reside, other than the competent Slale, or transfer iheir residence lo ihe lerri­lory of a Conlracling Party olher than the competent State; or

(c)    who go to the territory of a Conlracling Paity other than the competent Slale in order to receive the trealmenl required by their condilion,

shall receive-

(i) benefits in kind, provided by the in­stitution of the place of residence or tem­porary residence in accordance with the provisions of the legislalion applied by that institution, as if these persons were affili­ated to il;

(ii) cash benefils, paid by the competent institution in accordance wilh the provi­sions of the legislalion which it applies. as if these persons were in the territory of the competent State. However, by agreement between the competent instiiution and the institution of the place of residence or tem­porary  residence, cash  benefits  may  be


2.    a) Del tillstånd som avses i mom. b) i
föregående punkt kan vägras endast om för­
flyttningen kan vara till förfång för den be­
rörda personens hälsa eller läkarbehandling.

b) Det tillstånd som avses i mom. c) i före­gående punkt får inte vägras om den erforder­liga behandlingen inle kan utföras inom den fördragsslutande stals territorium där den berörda personen är bosatt.

3.    Bestämmelserna i de föregående punk­
terna i denna artikel skall med med motsva­
rande tillämpning gälla familjemedlemmar i
vad avser läkarvård, sjukpenning och för­
måner vid havandeskap och barnsbörd.
(Alternativ
II)

I. Personer som uppfyller villkoren för rätt till förmån enligt den behöriga statens lagstiftning, med beaktande då så år lämpligl av bestämmelserna i artikel 3, och

a)    vars hälsotillstånd nödvändiggör atl för­måner omedelbart utges under fillfällig bo­sättning inom annan fördragsslulande stats territorium ån den behöriga

b)   som, efter alt ha blivit berättigade till förmåner från den behöriga institutionen återvänder lill en fördragsslulande stats territorium - annan ån den behöriga statens - där de är bosatta eller ändrar sin bosättning lill annan fördragsslulande stals lerrilorium än den behöriga statens; eller

c)    som beger sig lill annan fördragsslu­lande siats lerrilorium än den behöriga sta­tens för att fä den behandling som deras häl-soiillslånd kräver.

skall uppbära

(i) naturaförmåner, utgivna av bosätl-ningsorlens eller den lillfälliga bosättnings­ortens institution enligl beslämmelserna i den lagsliflning som denna inslitulion till-lämpar, som om dessa personer vore an­slutna till denna;

(ii) konlanlförmåner. ulbelalade av den behöriga institutionen enligt bestämmel­serna i den lagstiftning som den tillämpar, som om dessa personer befann sig inoni den behöriga statens territorium. Genom överenskommelse mellan den behöriga in­stitutionen och bosäliningsoriens eller den lillfälliga bosätiningsorteiis inslitulion kan


4    Rik.Silagcn 1983/84. / saml. Nr 81


 


Prop. 1983/84:81


50


 


paid ihrough the lalter institution, on be­half of the competent institution.

2. The provisions of the preceding para­graph shall apply, mutatis mutandis, to mem­bers of the family inrespect of medical care, sickness and maternity benefits.


dock   kontantförmåner   utbetalas   genom

den senare institutionen för den behöriga

institutionens räkning.

2. Bestämmelserna i föregående punkt skall med motsvarande tillämpning gälla fa­miljemedlemmar i vad avser läkarvård, sjuk­penning och förmåner vid havandeskap och barnsbörd.


 


2. Unemployment Benefit

Artide 21

1.    Unemployed workers who satisfy the
conditions for right to benefit prescribed by
the legislalion of one Contracling Party in
respect of the completion of periods of insur­
ance, employment, occupalional activity or
residence, regard being had, where appropri­
ate lo the provisions of Artide 4, and who
transfer their residence to the territory of an­
other Conlracling Party, shall be deemed to
have also salisfied the conditions for right to
benefit prescribed by the legislalion of the
second Party, provided that they place them­
selves at the disposal of the employment ser­
vices in the territory of that Party and filé a
claim with the institution of their new place
of residence within 30 days of their transfer
of residence, or such longer period as may be
fixed by mutual agreement between the Con­
lracting Parties. The benefit shall be paid by
the institution of the place of residence, in
accordance with the provisions oftbe legisla­
lion which thal institution applies, the cosl
being borne by the competent institution of
the first Party,

(Alternative I) for a period not exceeding any period which may be prescribed by the legislalion of thal Parly.

(Alternative II) for a period nol exceeding the shorlest oftbe periods fixed by the legis­lalion of each of ihe iwo Contracling Parties concerned.

(Alternative III) for a period nol exceeding Ihal prescribed by mulual agreement be­lween ihe Conlracling Parties.

2.    Without prejudice to the provisions of
the preceding paragraph. an unemployed per­
son who, during his last employmenl, was
residenl in the territory of a Conlracling Par­
ly other Ihan Ihe competent Slate shall re-
deve benefil in accordance with the follow­
ing provisions:


2. F"örmäner vid arbetslöshet

Artikel 21

1.    Arbetslösa arbelstagare, som uppfyller
de villkor för räll till förmån som föreskrivs i
lagstiftningen i en fördragsslutande slal av­
seende fullgjorda perioder av försäkring, an­
ställning, förvärvsarbete eller bosättning,
varvid då så är lämpligt beaktas bestämmel­
serna i artikel 4, och som ändrar sin bosätt­
ning till annan fördragsslulande stats territo­
rium, skall anses ha uppfyllt också de villkor
för rätt lill förmån som föreskrivs i den andra
statens lagstiftning, förutsatt atl de står till
arbetsförmedlingens förfogande inom denna
stats territorium och hos den nya bosätt­
ningsortens institution ansöker om ersättning
inom 30 dagar efler ändringen av bosättning­
en eller sådan längre period som kan vara
fastställd genom inbördes överenskommelse
mellan de fördragsslutande slaterna. För­
månen skall utbetalas av bosättningsorlens
institution enligl beslämmelserna i den lag­
stiftning som denna insiiiulion lillämpar, var­
vid koslnadema bärs av den behöriga institu­
tionen i den första slalen,

(Alternativ 1) för en period som inle över­sfiger någon period som kan föreskrivas i denna siats lagstiftning.

(Alternaliv II) för en period som inte över­stiger den kortaste av de perioder som fast­ställs i lagstiftningen i vardera av de tvä för­dragsslutande staterna.

(Alternativ 111) för en period som inte överstiger den som stadgas genom ömsesidig överenskommelse mellan medlemsstaterna.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i före­
gående punkt skall en arbetslös person som
under sin senaste anställning var bosatt inom
annan fördragsslutande stats territorium än
den behöriga statens uppbära förmån enligt
följande beslämmelser:


 


Prop. 1983/84:81


51


 


(a) (i) a frontier worker who is paritally or incidenlally unemployed in the under­taking which employs him shall receive benefit in accordance with the provisions of the legislalion of the competent State, as if he were resident in the territory of that Slale, regard being had, where appropri­ate, to the provisions of Artide 4; such benefil shall be paid by the competent in­slitulion;

(ii) a frontier worker is wholly unem­ployed shall receive benefit in accor­dance with the provisions of the legisla­lion of the Contracling Party in whose lerrilory he resides, as if he had been subjecl to that legislalion during his last employmenl, regard being had, where appropriale, to the provisions of Artide 4; such benefit shall be paid by the insti­tution of the place of residence al ils own cosl;

(/;) (i) a worker, olher than a frontier worker. who becomes partially, incidenlal­ly or wholly unemployed and remains available lo his employer or to the employ­ment services in the territory of the compe­tent State, shall receive benefit in accor­dance wilh the provisions oftbe legislalion of the competent State, as if he were resi­denl in the territory of that Slate, regard being had, where appropriale. lo the provi­sions of Arlicle 4; such benefit shall be paid by the competent inslituion;

(ii) a worker, other ihan a frontier worker, who becomes wholly unem­ployed and makes himself available lo the employment services in the territory of the Conlracling Pariy where he re­sides, or returns to thal territory, shall receive benefil in accordance with the provisions of ihe legislalion of that Par­ly. as if he had been subjecl lo that legis­lafion during his lasl employment, regard being had, where appropriate, to the pro­visions of Artide 4; such benefil shall be paid by the instiiution of the place of residence at its own cosl;

(iii) however, if the worker referred to in subparagraph (b) (ii) of this paragraph has become entitled lo benefil from ihe compeienl inslitulion oftbe Conlracling Parly lo whose legislalion he was last subject, he shall receive benefit in accor-


a)    (i) en gränsarabeiare som är partiellt
eller tillfälligt arbetslös hos det företag som
sysselsätter honom skall uppbära förmån
enligt bestämmelserna i den behöriga sta­
tens lagstiftning, som om han var bosatt
inom denna stats territorium, varvid dä så
är lämpligt beaktas beslämmelserna i arti­
kel 4; sådan förmån skall ulbetalas av den
behöriga inslilulionen;

(ii) en gränsarbeiare som är fullsiän-digl arbeislös skall uppbära förmän en­ligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat inom vars lerrilorium han är bosalt, som om han hade omfattats av denna lagstiftning under sin senaste anställ­ning, varvid dä så är lämpligt beaktas be­stämmelserna i artikel 4; sådan förmån skall utbetalas och bekostas av bosätt­ningsortens institution;

b)    (i) annan arbetstagare än gränsarbe­
iare, som blir partiellt eller tillfälligt eller
fullständigt arbetslös och slår lill förfo­
gande för arbetsgivaren eller för arbetsför­
medlingen inom den behöriga statens lerri­
lorium, skall uppbära förmån enligl be­
stämmelserna i den behöriga statens lag­
stiftning som om han var bosall inom
denna stals territorium, varvid dä sä är
lämpligt beaktas beslämmelserna i artikel
4; sådan förmån skall uibetals av den be­
höriga inslilulionen;

(ii) annan arbetstagare än gränsarbe­tare, som blir fullständigt arbetslös och ställer sig lill förtbgande för arbetsför­medlingen inom den fördragsslulande stats territorium där han är bosatt eller återvänder lill della lerrilorium. skall uppbära förmån enligt beslämmelserna i denna stats lagstiftning, som om han hade omfiiliats av denna lagstiftning un­der sin senasle anställning, varvid dä sä år lämpligt beaktas beslämmelserna i ar­tikel 4; sådan förmån skall utbetalas och bekostas av bosättningsortens institu­tion:

(iii) om arbetstagare som avses i mom. b) (ii) i denna punkt har blivit be­rättigad lill förmån frän den behöriga in­stitutionen i den fördragsslulande stat. vars lagsliflning han senast var under­kastad, skall han dock uppbara förnian


 


Prop. 1983/84:81


52


 


dance with the provisions oftbe preced­ing paragraph, as if he had transferred his residence to the territory of the Con­tracling Party  referred to in subpara­graph (b) (ii) of this paragraph, fora peri­od not exceeding the period laid down in the preceding paragraph. 3. As long as an unemployed person is en­titled to benefit by virtue of subparagraph (a) (i) or subparagraph (b) (i) of the preceding paragraph, he shall nol be entitled to benefit under the legislafion oftbe Conlracting Party in the territory of which he resides.


enligt bestämmelserna i den föregående punklen, som om han hade ändrat sin bosättning till den fördragsslutande stats territorium som avses i mom. b) (ii) i denna punkt,  för en  period  som  inte överstiger den period som stadgas i före­gående punkt. 3. Så länge en arbetslös person är berätti­gad till förmån med stöd av mom a) (i) eller mom. b) (i) i den föregående punkten, skall han inte ha rätt till förmån enligt lagstiftning­en i den fördragsslutande stat där han är bo­satt.


 


3. Family Benefit

Alternative I—Family Allowances

Arlicle 22

1.    Persons who are subjecl to the legisla­lion of a Contracling Parly, regard being had, where appropriate, to the provisions of Arti­de 3, shall receive, in respect of the members of their family who are resident in the lerri­tory of another Conlracting Party, the family allowances provided under the legislalion of the first Parly, as if these members of the family were resident in the lerritory of that Party.

2.    The family allowances shall be paid in accordance with the provisions oftbe legisla­lion of the Contracling Party to which the beneficiary is subject, even if the person or body corporale lo whom ihese allowances are payable is resident or is localed in the territory of another Contracling Party. In thal case, by agreement belween the competent institution and the institution of the place of residence of the members of the family, the family allowances may also be paid through the lalter institution, on behalf of the compe­tent institution.


3. Familjeförmåner Alternaliv I — familjebidrag Artikel 22

1.    Personer, som omfattas av en fördrags­slutande stats lagstiftning, varvid då sä är lämpligt beaklas beslämmelserna i arlikd 3, skall för de familjemedlemmar som är bosalla inom annan fördragsslulande stals territo­rium uppbära de familjebidrag som utges en­ligt den första statens lagstifining, som om dessa familjemedlemmar var bosatta inom denna stals territorium.

2.    Familjebidrag skall utbetalas enligt be­stämmelserna i den fördragsslutande stals lagsliflning som förmånstagaren omfattas av, även om den person eller del förelag som dessa familjebidrag utbetalas lill är bosalt eller befinner sig inom annan fördragsslu­tande stats lerritorium. I detta fall kan famil­jebidragen genom överenskommelse mellan den behöriga inslilulionen och den inslitulion på den ort där familjemedlemmarna år bo-salta ocksä ulbeialas genom den senare insli­lulionen för den behöriga inslilutionens räk­ning.


 


.Miernalire II—Family Benefil

Ariide 23 (Alternative A)

I. Persons who are subjecl to the legisla­lion of a Contracling Party shall receive, re­gard being had, where appropriate, lo the provisions of Artide 3, in respecl of the members of their fiimily who reside in the territory of another Conlracling Parly, the


Alternativ II — familjeförmåner

Artikel 23 (Alternativ A)

I. Personer som omfattas av lagstiftningen i en fördragsslulande stat skall, varvid då så är lämpligt beaktas bestämmelserna i artikel 3, för familjemedlemmar som är bosatta inom annan fördragsslutande stats territorium upp­bär-a de familjeförmåner som utges enligl den


 


Prop. 1983/84:81


53


 


family benefil provided under the legislalion of the latier party, as if the said persons were subjecl lo its legislalion.

2. The family benefit shall be paid to the members of the family by the institution of their place of residence, in accordance with the provisions of the legislalion which that institution applies, at the expense of the com­petent institution, in an amount not exceed­ing the amount of the benefit due by the lalter institution.

(Alternative B)

Where the members of the family of a per­son who works or resides in the territory of a Conlracling Party reside in the territory of another Contracling Party, family benefils shall be paid to them by and at the expense of the institution of their place of residence.


senare statens lagsliflning, som om nämnda personer omfattades av denna lagstiftning.

2. Familjeförmånerna skall utbetalas till familjemedlemmarna genom institutionen i deras bosättningsort enligt bestämmelserna i den lagstiftning som denna institution tilläm­par och bekostas av den behöriga institu­tionen; beloppet skall inte överstiga det för­månsbelopp som den senare institutionen har att betala.

(Alternativ B)

I fall då familjemedlemmar lill en person, som arbetar eller bor inom en fördragsslu­tande stats territorium, bor inom en annan fördragsslutande stats territorium, skall fa­miljeförmånerna ulbetalas lill dem av institu­tionen i deras bosättningsort och bekostas av denna.


 


4. Non-contributory Invalidity, Old-age and Survi­vors' Benefit

Artide 24

(Alternative I) Where the provisions of Ar­licle 8 are not applicable, and where the beneficiary of non-contributory invalidity, old-age or survivors' benefit, the amount of which does not depend on the length of the periods of residence completed, is resident in the territory of a Conlracting Party other than the one under whose legislalion he is entitled to benefil. the benefit may be calculaled in accordance with the following provisions:

(fl) in the case of invalidity or death, in proportion to the ratio of the number of years of residence completed by the person con­cerned or the deceased under the said legisla­fion between the date on which he reached the age of 15-or a higher age fixed by mutual agreement between the Conlracting Parties concerned-and the date of incapacily for work followed by invalidity or of death, to iwo-lhirds of the number of years separaling those two dates, disregarding any years sub­sequent lo pensionable age;

(b) in the case of old-age, in proportion to the ratio of the number of years of residence completed by the person concerned under the said legislalion between the date on which he reached the age of 15-or a higher


4. Icke avgiftsberoende förmåner vid invaliditet och ålderdom och till efterlevande

Artikel 24

(Alternativ I) I fall dä bestämmelserna i artikel 8 inte är tillämpliga och då förmånsta­garen av en icke avgiftsberoende förmån vid invaliditet eller ålderdom eller till efterie­vande, vars belopp inte beror av längden av fullgjorda bosättningsperioder, är bosatt inom en annan fördragsslutande stals terti-torium än den medlemsstats, enligt vars lag­stiftning han är berättigad till förmån, kan förmånen bestämmas enligt följande bestäm­melser.

a)    i händelse av invaliditet eller dödsfall efter förhållandet mellan antalet bosättnings-år som den berörda personen eller den av­lidne fullgjort enligt den nämnda lagstiftning­en mellan den dag då han uppnådde 15 års ålder - eller högre ålder fastställd genom inbördes överenskommelse mellan de berör­da fördragsslutande staterna - och den dag då arbetsoförmågan övergick i invaliditet eller dödsfall inträffade och två tredjedelar av antalet år mellan dessa dagar, varvid år efter pensionsåldern inle beaktas;

b)   i händelse av ålderdom efter förhållan­det mellan antalet bosättningsår som den be­rörda personen fullgjort enligt den nämnda lagstiftningen mellan den dag då han upp­nådde 15 års ålder - eller en högre ålder


 


Prop. 1983/84:81


54


 


age fixed by mutual agreement between the Contracling Parties concerned-and the date on which he reached the pensionable age, lo 30 years.

(Alternative II) Where the provisions of Arlicle 8 are not applicable. and where the legislalion of a Conlracling Party provides for both contributory and non-contributory in­validily, old-age or survivors' benefits, the non-contributory invalidity. old-age or survi­vors" benefits whose amount does nol de­pend on the lenglh of ihe periods of residence are paid lo the beneficiary who is resident in the lerrilory of another Conlracting Party in the same proportion that the contributory benefits to which that beneficiary is entitled bear to the lolal amounl of Ihe conlribulory benefits to which he would be entitled if he bad completed the total duration oftbe peri­ods required for entitlement.


fastställd genom ömsesidig överenskom­melse mellan de berörda fördragsslulande staterna - och den dag dä han uppnådde pensionsåldern och 30 år.

(Alternativ II) I fall då bestämmelserna i artikel 8 inte är tillämpliga och då lagstiftning­en i en fördragsslutande stat omfaltar både avgiftsberoende och icke avgiflsberoende förmåner vid invalidilel eller ålderdom eller till efterlevande, skall den icke avgiflsberoen­de förmånen vid invaliditet eller ålderdom eller till efterlevande, vars belopp inte beror på längden av fullgjorda bosältningsperioder. ulbetalas till den förmånstagare, som är bo­satt inom annan fördragsslulande stats terri­torium, efler förhållandet mellan de avgifts­beroende förmåner som denne förmånstagare är berättigad till och det sammanlagda belop­pet av de avgiflsberoende förmåner, som han skulle ha rätt till om han hade fullgjort alla de perioder som medför räll lill förmån.


 


V. Regulation of Undue Plurality

Artide 25

Provisions in the legislalion of a Conlract­ing Party for the reduction, suspension or suppression of benefits where there is undue plurality with other benefits or other income, or because the person otherwise entitled is in employment or in an occupalional activity. shall apply also lo a beneficiary even in re­spect of benefits acquired under the legisla­lion of another Contracling Party or of in­come obtained or employment or occupalion­al activity undertaken in the lertilory of an­other Conlracling Parly. However, in apply­ing this rule no account shall be taken of benefits of the same nature awarded in re­specl of invalidily, old-age, survivors or oc­cupalional disease by the institutions of two or more Conlracting Parties in accordance with the provisions of Artide 8 or of Arlicle 18. subparagraph (h).


V. Reglering av otillbörligt sammanfallande förmåner

Arlikd 25

Beslämmelser i en fördragsslulande stats lagstiftning om atl förmåner skall minskas, förklaras vilande eller dras in, dä de otillbör­ligt sammanfaller med andra förmåner eller annan inkomst, eller på grund av att den per­son som annars skulle ha rätt lill förmånen är anställd eller självständigt fövärvsarbetande, skall också gälla förmånstagare även i fråga om förmåner som förvärvats enligt lagstift­ningen i en annan fördragsslutande stat eller inkomst från anställning eller självständigt förvärvsarbete som utförts inom en annan fördragsslutande stats lerrilorium. Vid lill-lämpningen av denna regel skall dock ingen hänsyn tas till förmåner av samma slag av­seende invaliditet eller ålderdom eller lill ef­terlevande eller yrkessjukdom som beviljats av institutionerna i två eller flera fördragsslu­tande slater enligt bestämmelserna i artikel 8 eller artikel 18 mom. b).


 


Artide 26

Where a person in receipt of benefil under the legislalion of one Contracling Party is also entitled lo benefil under the legislalion of


Artikel 26

Om en person som uppbär förmån enligl lagstiftningen i en fördragsslulande slal också har rätt till förmän enligt lagstiftningen i en


 


Prop. 1983/84:81


55


 


one or more of the other Contracling Parlies, the following rules shall apply:

(fl) where the applicalion of the provisions of the legislalion of two or more Contracling Parties would enlail the concomitant reduc­tion, suspension or suppression of such bene­fits, none of them may be reduced, suspend­ed or suppressed to an exienl greater than the amount which would be obtained by dividing the sum affecled by the reduction, suspen­sion or suppiession in accordance with the legislalion under which benefit is due by the number of benefils subject to reduction, sus­pension or suppression to which the benefi­ciary is entitled:

(b) notwithstanding the foregoing, where the benefits concerned are invalidity, old-age or survivors' benefits paid in conformity wilh the provisions of Artide 8 by the institution of a Conlracting Party, that institution shall take account oftbe benefits, income or remu­neralion entailing the reduction, suspension or suppression of the benefits due from it solely for the purposes oftbe reduction, sus­pension or suppression of the amount re­ferred to in paragraph 2 or paragraph 5 of Artide 8, but not for the calculation of the theoretical amounl referred to in paragraphs 3 and 4 of the said Artide 8; however, ac­count shall be taken of such benefits, income or remuneralion only lo the extent of that fraclion of their amount corresponding to the ratio oftbe periods compleled, as prescribed in Artide 8, paragraph 5.

Arlicle 27

Where a person has a claim to medical care or sickness benefit under the legislalion of two or more Conlracting Parties, such benefit may be provided solely under the legislalion of the Party in the lerritory of which he re­sides or, if he does not reside in the territory of one of those Parties, solely under the legis­lalion of the.Party to which this person or the person through whom entitlement to the said benefits arises was last subject.

Artide 28

Where a person has a claim to maternity benefil under the legislafion of two or more Conlracting Parties, such benefit may be pro­vided solely under the legislalion of the Parly in the lerritory of which the birth look place


eller flera andra fördragsslutande stater, skall följande gälla:

a)   om tillämpningen av bestämmelserna i lagstiftningen i tvä eller flera fördragsslu­tande stater skulle medföra att sådana för­måner minskas, förklaras vilande eller dras in, kan ingen av dem minskas, förklaras vi­lande eller dras in med större belopp än det belopp som skulle erhållas genom att dela den summa, som skulle påverkas av att för­månen minskas, förklaras vilande eller dras in i enlighet med den lagstiftning enligt vilken förmånen utges, med antalet av de förmåner som minskas, förklaras vilande eller dras in och som förmånstagaren har rätt till;

b)   utan hinder av ovanstående skall, när de berörda förmånerna avser invaliditet eller ålderdom eller efterlevande och ulbetalas en­ligt bestämmelserna i artikel 8 genom institu­tionen i en fördragsslutande stal, institu­tionen ta hänsyn till förmåner, inkomst eller lön som leder till att förmånerna från den minskas, förklaras vilande eller dras in en­dast såvitt det gäller atl minska, förklara vi­lande eller dra in det belopp som avses i punkt 2 eller punkt 5 i artikel 8, men inte för beräkning av det leoriska belopp som avses i punkterna 3 och 4 i nämnda artikel 8; dock skall hänsyn tas till sådan förmån, inkomst eller lön endast i den mån det gäller den del av deras belopp som svarar mot andelen fullgjorda perioder, såsom föreskrivits i arti­kel 8, punkt 5.

Artikd 27

I fall då en person har anspråk på sjukvård och sjukpenning enligt lagstiftningen i tvä eller fiera fördragsslutande stater, kan sådana förmåner utges endast enligl lagstiftningen i den stat inom vars tertitorium han är bosatt eller, om han inte är bosalt inom någon av dessa staters territorium, endast enligl den stats lagstiftning som senast gällde för denna person eller den person genom vilken rått till de nämnda förmånerna inträdde.

Artikd 28

I fall då en person har anspåk på förmåner vid havandeskap och barnsbörd enligt lag­stiftningen i två eller flera fördragsslutande stater, kan sådana förmåner utges endast en­ligt lagstiftningen i den stat inom vars terri-


 


Prop. 1983/84:81


56


 


or. if the birth did nol lake place in the lerri­lory of one of those Parties, solely under the legislalion of the Party to which this person or the person Ihrough whom entitlement lo the said benefits arises was last subject.

Artide 29

1.    Where death occurs in the territory of a Conlracting Party, the right to a death grant acquired under the legislalion of that Party may be alone recognised, to the exdusion of any right acquired under the legislalion of any olher Contracling Party.

2.    Where death occurs in the lerritory of a Contracling Party and the righl to a death grant has been acquired solely under the leg­islalion of two or more other Conlracting Par­ties. the righl acquired under the legislalion of the Contracling Party lo which the de­ceased was last subject may be alone recog­nised. to the exdusion of any right acquired under ihe legislalion of any olher Contracling Party.

3.    Where dealh occurs outside the terri­tory of the Contracling Parties and the right to dealh grant has been acquired under the legislalion of two or more Conlracting Par­ties, the righl acquired under the legislalion of the Contracling Party to which the de­ceased was last subject may be alone recog­nised, to the exdusion of any right acquired under the legislalion of any olher Contracling Party.

Artide 30

(Alternative I) Where, över the same peri­od, family allowances are payable for the same members of the family under the provi­sions of Artide 22 and under the legislalion of the Contracling Parly in the lerrilory of which those members of the family reside, the right to family allowances payable under the legislalion of the latier shall be suspend­ed. However, in the case where a member of the family is engaged in an occupation in the territory of the said Parly. that righl shall be maintained. whereas the righl to family allowances payable under the provisions of Ariide 22 shall be suspended.

(Alternative II) Where, över the same pe­riod, family allowances are payable for the same members of the family under ihe provi-


torium förlossningen ägde rum eller, om för­lossningen inle ägde rum inom någon av dessa staters lerritorium. endast ,enligl den stals lagstiftning som senast gällde för denna person eller den person genom vilken rätt till de nämnda förmånerna inträdde.

Artikd 29

1.   Om dödsfall inträffar inom en fördrags­slutande stals territorium, föreligger rätt till kapitalbelopop vid dödsfall enbart enligl lag­stiftningen i denna stat. varvid utesluts vaiJe rätt som förvärvats enligt lagstiftningen i an­nan fördragsslutande stat.

2.   Om dödsfall inträffar inom en fördrags­slutande stats territorium och rätten till kapi­talbelopp vid dödsfall har förvärvats enbart enligt lagstiftningen i två eller flera fördrags­slulande stater, skall endast den rätt vara gäl­lande som förvärvats enligt den fördragsslu­tande stals lagsliflning som den avlidne se­nast var underkastad, varvid utesluts varje rätt som förvärvats enligt lagstiftningen i an­nan fördragsslutande stat.

3.   Om dödsfall inträffar utom fördragsslu­tande stats territorium och rätt till kapitalbe­lopp vid dödsfall har förvärvats enligt lagstift­ningen i två eller flera fördragsslutande staler. skall endasl den rått vara gällande som förvärvats enligt den fördragsslulande stals lagstiftning som den avlidne senast var un­derkastad, varvid utesluts varje rätt som för­värvats enligt lagstiftningen i annan för­dragsslutande stat.

Artikd 30

(Alternativ I) I fall då familjebidrag skall utbetalas för samma period för samma famil­jemedlemmar enligt villkoren i artikel 22 och enligl lagstiftningen i den fördragsslutande stat inom vars lerrilorium dessa familjemed­lemmar är bosatta, skall den rätt lill familjebi­drag enligt den senare medlemsstatens lag­sliflning förklaras vilande. 1 fall då en familje­medlem uiför förvärvsarbele inom nämnda medlemsslals lerritorium. skall dock denna rätt bibehållas under del att rätten lill familje­bidrag enligl bestämmelserna i artikel 22 förklaras vilande.

(Alternaliv II) I fall då familjebidrag skall utbetalas för samma period för samma famil­jemedlemmar enligt villkoren i artikel 22 och


 


Prop. 1983/84:81


57


 


sions of Arlicle 22 and under the legislalion of the Conlracting Party in the territory of which those members of the family reside. the right to family allowances payable under the provisions of Arlicle 22 shall be suspend­ed.


enligl lagstiftningen i den fördragsslutande stal inom vars territorium dessa familjemed­lemmar är bosatta, skall rällen lill familjebi­drag enligl beslämmelserna i artikel 22 förkla­ras vilande.


 


VI. Miscellaneous Provisions

Arlicle 31

Medical examinations prescribed by the le­gislalion of one Conlracling Party may be carried out, at the request of the institution which applies this legislalion. in the lerrilory of another Contracling Parly, by the institu­tion of the place of residence or temporary residence. In such event. they shall be deemed lo have been carried out in the terri­tory oftbe first Party.

Artide 32

1.   For the calculation of the amount of contributions due to the instiiution of a Con­lracling Parly. accounl shall be taken, where appropriate. of any income received in the lerrilory of any olher Contracling Party.

2.   The recovery of contributions due to the institution of one Conlracting Party may be effected in the lerritory of another Con­lracling Parly in accordance wilh Ihe admini-slralive procedures and subjecl to the gua­ranlees and privileges applicable to the reco­very of contributions due to a corresponding institution of the lalter Party.

Artide 33

Any exemplion from, or reduction of, laxes, stamp duly, legal dues or registration fees provided for in the legislafion of one Conlracting Party in connection with certifi-cates or documents required lo be produced for the purposes of the legislalion of that Party shall be extended lo similar cerlificates and documents required to be produced for the purposes of the legislalion of another Contracling Party or of these model provi­sions.

Artide 34

1. The competent authorities of the Con­lracting Parties may designäte liaison bodies empowered  to communicate directly  with


VI. Diverse bestämmelser

Artikel 31

Läkarundersökningar som föreskrivs i lag­stiftningen i en fördragsslutande stal kan på begäran av den inslitulion som tillämpar den­na lagsliflning ulföras inom annan fördrags­slulande stats territorium av bosättningsor­tens eller den tillfälliga bosättningsortens in­stitution. 1 sådana fall skall de anses ha ut­förts inom den första statens territorium.

Artikel 32

1.    Vid beräkning av beloppet av avgifter lill institutionen i en fördragsslulande siat skall då så är lämpligl hänsyn tas till inkomst som erhållits inom annan fördragsslulande stals territorium.

2.    Återbetalning av avgifter till institutio­nen i en fördragsslulande stat kan ske inom annan fördragsslulande stats territorium en­ligt de administrativa förfaranden och med de garantier och rälligheter som tillämpas för återbetalning av avgifter till en molsvarande institution i den senare staten.

Artikel 33

Varje undantag från eller nedsättning av skatter, stämpelavgifter, domstolskostnader eller registreringsavgifter som föreskrivs i en fördragsslulande stats lagstiftning i samband med intyg eller handlingar, som erfordras en­ligt lagstiftningen i denna stat skall utsträckas att gälla liknande intyg och handlingar som erfordras för lagstiftningen i annan fördrags­slutande stat eller enligt dessa normerande bestämmelser.

Artikd 34

I. De behöriga myndigheterna i de för­dragsslutande staterna kan utse förbindel­seorgan med fullmakt att direkt meddela sig


 


Prop. 1983/84:81


58


 


one another and. provided they are aulhori­sed lo do so by Ihe competent authorities of Ihal Parly. wilh the institutions of any Con­lracling Parly.

2. Any insiiiulion of a Conlracling Party, and likewise any person residing or lempora­rily residing in the territory of a Contracling Party, may approach the instiiution of an­other Contracling Parly either directly or Ihrough Ihe liaison bodies.

Ariide 35

1.    Any dispute which arises between two or more Conlracting Parlies concerning ihe inlerpretalion or application of these model provisions shall be settled by means of dirécl negoiialion belween ibe compeienl authori­ties of the Conlracling Parlies concerned.

2.    If the dispute cannot be so settled within a period of six monlhs form Ihe begin-ning of negolialions. il shall be submitted to a commission of arbitralion; the composilion and the procedure of this commission shall be determined by mutual agreement among the Contracling Parlies concerned.

3.    The decisions of Ihe commission of ar­bitralion shall be binding and final.

VII. Provisions concerning the Maintenance of Rights in the Relations between or with Provident Funds

A Iternative I

Artide 36

1.   Where a person ceases lo be subjecl to the legislalion of a Conlracting Parly under which he has been registered with a provi­dent fund, before the occurrence of a risk enlitling him to obtain the payment of the amount credited to his account, he may, upon request. either withdraw the total amounl or have il transferred to the institu­tion lo which he is affiliated in the territory of the Conlracting Parly to whose legislalion he is now subjecl.

2.   If this institution is itself a provident fund, the amount transferred shall be credit­ed to the account opened by this institution in the name of Ihe person concerned.

3.   If Ihe inslitulion referred to in para­graph 1 of Ihis Artide is competent in respect of pensions, the amount-transferred shall be


med varandra och med inslitulionerna i varje fördragsslulande slal. om de bemyndigas här­fill av de behöriga myndighelerna i den sta­ten.

2. Varje institution i en fördragsslutande stat liksom varje person som år bosatt eller tillfälligt bosall inom en fördragsslulande stats territorium kan vända sig till institutio­nen i annan fördragsslutande stat antingen direki eller genom förbindelseorgan.

Artikel 35

1.   Tvist som uppkommer mellan två eller fiera fördragsslulande slater angående tolk­ningen eller lillämpningen av dessa norme­rande beslämmelser skall avgöras genom di­rekta förhandlingar mellan de behöriga myn­dighelerna i de berörda fördragsslutande sta­terna.

2.   Om tvisten inle kan avgöras inom sex månader efter förhandlingarnas början, skall den underställas en skiljenämnd; nämndens sammansättning och arbetssätt skall bestäm­mas genom ömsesidig överenskommelse mel­lan de berörda fördragsslutande staterna.

3.   Skiljenämndens beslut skall vara bin­dande och slutliga.

VII. Bestämmelser angående bevarande av rättigheter I förhållandet mellan och till försörjningskassor

Alternative I Arlikd 36

1.   I fall dä en person upphör att omfattas av en fördragsslutande stats lagstiftning, en­ligt vilken han varil ansluten till en försörj­ningskassa, innan någon händelse inträffar som berättigar honom att erhålla det belopp som gollskrivits honom, kan han på begäran antingen la ul hela beloppet eller få del över­fört lill den institution till vilken han är anslu­ten inom territoriet i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning han nu är underkastad.

2.   Om denna institution själv är en försörj­ningskassa, skall det överförda beloppet gottskrivas det konto som institutionen öpp­nar i den berörda personens namn.

3.   Om den instiiution som avses i punkt I i denna artikel är behörig när del gäller pen­sioner, skall del överförda beloppet utbetalas


 


Prop. 1983/84:81


59


 


paid to the inslitulion concerned in order lo enable the person concerned to buy back pe­riods for the purpose of acquiring ör improv­ing his righls to benefits under the legislalion applied by. this institution. The method of buying back periods shall be determined either in accordance wilh the provisions of Ihal legislalion or by mulual • agreemenl belween the Contracling Parlies concerned.


lill den berörda inslilulionen i syfte atl me)j-liggöra för den berörda personen all köpa tillbaka perioder för atl fiirvärva eller förbiill­ra rällen lill förmåner enligl den lagstiftning som institutionen tillämpar. Metoden att köpa tillbaka perioder skall bestämmas an-lingen enligl beslämmelserna i denna lagslifl­ning eller genom inbördes överenskommelse mellan de berörda fördragsslulande staterna.


 


Artide 37

Where a person ceases lo be subjecl to the legislalion of a Contracling Parly under which he had been affiliated lo a pensions scheme in order lo move lo the lerrilory of another Conlracting Pary under whose legis­lalion he is registered with a provideni fund. before having acquired ihe right lo a pension under the legislalion of the first Parly. {Alternative A) the pension righls in course of acquisition of this person for himself and his survivors are maintained unlil ihe condifions required for ihe receipl of Ihe pension are salisfied. Failing this. the amount of the con­tributions paid by this person or on his behalf shall be transferred to the provident fund un­der conditions fixed by mutual agreemenl belween the Conlracling Parlies concerned.

{Alternative B) the amounl of the contribu­tions paid by this person or on his behalf shall be transferred to the provident fund under the conditions fixed by mulual agreemenl belween the Contracling Parties concerned.


Artikel 37

1 fall då en person upphör all omfiillas av en fördragsslulande stals lagsfiftning. enligl vilken han varil ansluten lill elt pensionssy­stem, för atl flytta fill en annan fördragsslu­lande siats territorium, enligl vars lagslifl­ning han år ansluten till en försörjnincskassa. innan han förvärvat räll lill pension enligl den första statens lagstiftning (Alternaliv A) skall de pensionsrättigheter denna person håller pä att förvärva för sig och sina efterlevande bevaras lill dess de vill­kor uppfyllts som krävs för atl uppbära pen­sion. Om så inle sker, skall de avgifter som erlagts av denna person eller för hans räkning överföras lill försörjningskassan enligl de villkor som fastställts genom inbördes över­enskommelse mellan de berörda fördragsslu­tande staterna.

(Alternaliv B) skall de avgifter som erlagts av denna person eller för hans räkning överföras till försörjningskassan enligl de villkor som fastställts genom inbördes överenskommelse mellan de berörda fördragsslulande slaterna.


 


Aliernaiive II

Ariide 38

1.    Where the legislalion of a Conlracling Party makes the acquisition. mainlenance or recovery of Ihe right to pension condilional upon the completion of periods of insurance, employment, occupalional activity or resi­dence. the inslitulion which applies thal le­gislalion shall, for the purpose of adding peri­ods together, take accounl of periods during which a person was regislered with a provi­denl fund and required to make contributions to thal fund.

2.    Where ihe person concerned satisfies the conditions for payment of a pension lak-


A llernaliv II

Artikel 38

1.    I fall dä lagstiftningen i en fördragsslu­lande stal gör förvärv, bevarande eller åter­vinning av pensionsrätl beroende av fullgjor­da perioder av försäkring, anställning, för­värvsverksamhet eller bosättning, skall den institution som tillämpar denna lagsliflning vid sammanläggning av perioder la hänsyn lill perioder under vilka en person var anslu­ten till en försörjningskassa och skyldig att erlägga avgifter till den kassan.

2.    1 fall då den berörda personen uppfyller villkoren för utbetalning av pension med be-


 


Prop. 1983/84:81


60


 


ing account of paragraph I of this Arlicle, the amount of the pension shall be determined in accordance wilh Artides 8 to 13.

3. Where the legislalion of a Conlracting Party makes the paymenl of amounts credil-ed lo a person's account under a provident fund condilional upon Ihe complelion of peri­ods of coniributions. Ihe inslitulion which applies thal legislalion shall. for the purpose of adding periods together, lake account of periods of insurance, employment, occupa­lional activity and residence compleled under the legislalion of a Conlracling Parly under which he was affilialed lo a pensions scheme.


aklande av punkl 1 i denna artikel, skall pen­sionsbeloppets bestämmas i överensstäm­melse med artiklarna 8 till 13.

3. I fall då lagstiftningen i en fördragsslu­tande stal gör utbetalning av belopp som gottskrivits en person i en försörjningskassa beroende av all avgiftsbelalningsperioder fullgjorts, skall den institution som tillämpar denna lagstiftning vid sammanläggning av pe­rioder ta hänsyn till perioder av försäkring, anställning, förvärvsverksamhet och bosätt­ning som fullgjorts enligl en fördragsslulande slals lagsliflning, enligt vilken han var anslu­ten till elt pensionssystem.


 


ANNEX II


BILAGA 2


 


Model Agreement for the co-ordination of bilateral or multilateral social security instruments

Ariide I

For the purpose of this agreement-((/) the term "Conlracting Parly" means any State Member of the International La­bour Organisation thal is bound by the agree­ment:

(b)   the term "legislalion" includes any so­cial security rules as well as laws and regula­tions;

(c)    the term "refugee" has the meaning assigned lo il in Artide I of the Convenlion relating lo ihe Status of Refugees of 28 July 1951 and in paragraph 2 of Artide 1 of the Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, withoul geographical limita-tion;

(d)    the term "slateless person" has the
meaning assigned to it in Artide 1 of the
Convention relating to the Status of Stateless
Persons of 28 September 1954;

(c) the term "instrument" means any bila­teral or multilateral instrument concerning the mainlenance of rights in course of acqui­sition in social security thal is binding or will be binding on two or more Conlracting Par­lies;

(/") the term "institution" means any body or authority directly responsible for applying all or part of the legislalion of a Contracling Party;


Normerande avtal för samordning av bilaterala och multilaterala överens­kommelser inom den sociala tryggheten

Artikel I

I detta avtal skall

a)   med "fördragsslutande stat" förslås varje stat som är medlem av internationella arbetsorganisationen och som år bunden av detta avtal;

b)   med "lagstiftning" förstås alla lagar, förordningar och regler om social trygghet;

c)   "flykting" ha samma innebörd som i artikel 1 i konventionen den 28 juli 1951 an­gående flyktingars rättsliga ställning och i punkt 2 i artikel 1 i protokollet den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning, utan geografisk begränsning;

d)    "statslös" ha samma innebörd som i
artikel 1 i konventionen den 28 september
1954 angående statslösa personers rättsliga
ställning;

e)    med "överenskommelse" förslås varje
bilateral eller multilateral överenskommelse
angående bevarande av råtligheter under för­
värvande inom den sociala Iryggheten som är
bindande eller kommer att bli bindande för
två eller flera fördragsslutande stater;

f)     med "instiiution" förstås varje organ
eller myndighet som är direkt ansvarig för
tilllämpningen av en fördragsslutande stats
hela lagstifining eller del därav;


 


Prop. 1983/84:81


61


 


(g) the term "periods of insurance" means periods of conlribution, employmenl, occu­palional acliviiy or residence which are de­fined or recognised as periods of insurance by the legislalion under which they were compleled, and such olher periods as are re­garded by thal legislalion as equivalent to periods of insurance;

(/i) the term "periods of employment" and "periods of occupalional activity" mean pe­riods defined or recognised as such by the legislalion under which they were completed, and such olher periods as are regarded by that legislalion as equivalent lo periods of employmenl or periods of occupalional acti­vity, respectively;

(;") the term "periods of residence" means periods of residence defined or recognised as such by the legislalion under which they were completed;

(y) the term "benefits" means all benefits in kind and in cash provided in respect of the conlingency concerned, including dealh grants and —

(i) as benefils in kind, benefils aimed al

Ihe prevention of any conlingency covered

by social securily, physical rehabilitation

and vocational rehabilitation;

(ii) as benfits in cash, all components therof provided out of public funds, and all increases, revaluation allowances or supp­lementary allowances, and any benefits awarded for the purpose of maintaning or improving earning capacity, lump-sum benefils which may be paid in lieu of pen­sions and, where applicable, any payments made by way of refund of contributions.


g) med "försäkringsperioder" förstås pe­rioder av avgiflsbetalning. anställning, för­värvsverksamhet eller bosättning, som är de­finierade eller erkända som försåkringspe-rioder i den lagsliflning enligl vilken de fullg­jorts, och andra sådana perioder som enligl denna lagsliflning anses likvärdiga med för­säkringsperioder;

h) med "anställningsperioder" och "för­värvsverksamhetsperioder" förstås perioder, som år definierade eller erkända som sådana i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts, och andra sådana perioder som enligt denna lag­stiftning anses likvärdiga med anställnings­perioder respektive förvärvsverksamhets­perioder;

i) med "bosättningsperioder" förstås bo­sättningsperioder som år definierade eller er­kända som sådana i den lagstiftning enligl vilken de fullgjorts;

j) med "förmåner" förstås alla naturaför­måner och kontantförmåner som utges på grund av del ifrågavarande försäkringsfallel, inbegripet kapitalbelopp vid dödsfall, och (i) som naturaförmåner åsyftar atl före­bygga varje försåkringsfall som täcks av den sociala tryggheten eller som åsyftar fysisk rehabilitering eller yrkesinriktad re­habilitering;

(ii) som kontantförmåner alla sådana förmåner som utges av allmänna kassor och alla höjningar, dyrtidsersättningar och kompletterande ersättningar och varje för­mån som beviljas i syfte atl bevara eller förbättra förvärvsförmågan, engångsersätt­ningar som betalas i stället för pensioner och, i förekommande fall, utbetalningar i form av återbetalning av avgifter.


 


Artide 2

In the field governed by this agreemenl, coverage by the pr'ovisions of each instru­ment binding on two or more Conlracting Parties shall be extended to the nationals of any other Conlracting Party, as well as to the refugees and stateless persons residenl in the territory of any Contracling Parly.


Artikel 2

Inom det område som täcks av delta avtal skall skydd, som lämnas genom beslämmel­serna i varje överenskommelse som binder två eller fiera fördragsslutande slaier, ui-sträckas fill medborgarna i varje annan för­dragsslutande stat, liksom lill flyktingar och statslösa och som är bosatta inom någon för­dragsslulande stats territorium.


 


Artide 3

This agreement shall be applicable to all persons covered by the provisions of two or more instruments.


Artikel 3

Detta avtal skall gälla alla personer som omfattas av bestämmelserna i två eller flera överenskommelser.


 


Prop. 1983/84:81


Artide 4

1.    fhe provisions of an instrumeni binding
on two or rrrore Conlracling Parlies, concern­
ing the adding together of periods of insur­
ance, employmenl, occupalional acliviiy or
residence for ihe acquisilion. rrruinicnance or
recovery of the righl to benefil shall be appli­
cable lo corresponding periods compleled
under ihe legislalion of any olher Conlracting
Parly bound with ihe said Parties by an in­
strumeni which also coniprises provisions
concerning ihe adding logelher of such peri­
ods, provided thal the periods lo be added
logelher are nol overlapping.

2.    If, under Ihe provisions of paragraph 1 of this Ariide, the institution of a Conlracling Party should apply ihe provisions of two or more instruments which contain differeni modalities for the adding logelher of periods, Ihis insiiiulion shall apply exclusively ihe provisions which are most favourable for the person concerned.

3.    In the case of benefils which, under all relevani inslrumenls. are awarded in comfor-mily wilh ihe legislalion of only one Con­lracting Party, the adding logelher referred to in paragraph I of this Arlicle is carried out only to the extent necessary for the acquisi­lion, mainlenance or recovery of the right to Ihe mosi favourable benefils provided for un­der this legislalion.

Arlicle 5

1.    If the provisions of Arlicle 4 are applica­
ble. invalidily, old-age and survivors' bene­
fils are delermined in conformity wilh ihe
provisions of paiagraphs 2 to 4 of this Ariide.

2.    If all the relevani inslrumenls have re-cour.se to the method of apportionmeni. the institution of each Conlracling Parly shall ap­ply the provisions of ihe instruments by which this Pariy is bound, regard being had lo the adding logelher of periods carried out according to the provisions of Ariide 4, para­graphs I and 2; however, il shall only award Ihe highest amount of the benefits deter­mined under these instruments.

3.    Ii" all the relevani inslrumenls have re-course lo the method of integration, the insli­tulion of the Conlracting Party which should award Ihe benefils shall take into accounl for this purpose the provisions of Ariide 4.


Artikd 4

1.    Bestämmelserna i en överenskommelse som binder två eller fiera fördragsslutande slater angående sammanläggning av lörsåk-ringsperioder, anställningsperioder. för-värvsverksamhelsperioder och bosättnings-perioder för förvärv, bevarande och återvin­ning av rätlen lill förmän skall lillänipas för molsvarande perioder som fullgjorts enligl lagsfiftningen i varje annan fördragsslutande slal som ocksä omläliar villkor angående sammanläggning av sådana perioder, förui-sall att de perioder som skall läggas samman inle sammanfaller.

2.    Om institutionen i en fördragsslutande stal enligl bestämmelserna i punkt I i denna artikel skall lilliimpa beslämmelserna i två eller flera överenskommelser som innehåller olika meloder för sammanläggning av pe­rioder, skall inslilulionen lillämpa uteslutan­de de villkor som är fördelaktigast för den berörda personen.

3.    Då del gäller förmåner som enligl alla de aktuella överenskommelserna skall beviljas enligl lagstiftningen i endasl en fördragsslu­lande slal. skall den sammanläggning som avses i punkl I i denna artikel ulloras endasl i den ulsiräckning som erfordras för förvärv, bevarande eller återvinning av i-ätten till de fördelaktigaste förmånerna enligl denna lag­stiftning.

Artikels

1.   Onr bestämmelserna i artikel 4 är tillämpliga skall förmåner vid invaliditet och ålderdom och lill efterlevande lästsiällas en­ligl beslämmelserna i punkterna 2 lill 4 i den­na artikel.

2.   Om alla aktuella överenskommelser till-lämpar föidelningsmeloden. skall institutio­nen i varje fördragsslulande stat tillämpa be-stånmielserna i de överenskommelser, ge­nom vilka staten är bunden, varvid beaklas sammanläggning av perioder som fullgjorts enligl beslämmelserna i arlikd 4 punklerna 1 och 2; inslilulionen skall dock bevilja endast de hösta förmånsbelopp som beslåints enligl dessa överenskommelser.

3.   Om alla aktuella överenskommelser till-lämpar inlegiaiionsmeioden. skall inslilulio­nen i den fördragsslutande stat som skall be­vilja förmånerna därvid beakta beståmniel-serna i artikel 4.


 


Prop. 1983/84:81


63


 


4. If the relevant instruments have re-course respectively to the method of appor­tionmeni and the method of integration, the institution of each Contracling Party shall ap­ply the provisions of the instruments by which this Parly is bound, regard being had to the adding together of periods carried out according to the provisions of Artide 4; how­ever, only the benefits resulting from the ap­plication of the most favourable melhod shall be awarded to the person concerned.


4. Om de aktuella överenskommelserna lillämpar fördelningsmeloden respektive in­tegrationsmetoden, skall institutionen i varje fördragsslulande slal lillämpa beslämmelser­na i den överenskommelser genom vilka den­na stat år bunden, varvid beaklas sarrrman-läggning av perioder fullgjorda enligl artikel 4; dock skall den berörda personen beviljas endast de förmåner som följer av all den för-delaktigaste metoden tillämpas.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983