Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1983/84:139

Regeringens proposition

1983/84:139

med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskon-ferensen vid dess sextionionde möte;

beslutad den I mars 1984.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upplagils i bifogade uldrag av regeringsprolokoll för den åtgärd och del ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar OLOF PALME

ANNA-GRETA LEIJON

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 159) om yrkesinrik­tad rehabilitering och arbete (personer med handikapp). Genom proposi­tionen ges riksdagen även tillfälle alt yttra sig över den av ILO antagna rekommendationen (nr 168) i samma ämne.

1    Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr 139


 


Prop. 1983/84:139                                                                   2

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-03-01

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden 1. Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Boström, Bodström, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg, Wick­bom

Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbets-konferensen vid dess sextionionde möte

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling - internationella arbelskonferensen -sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internatio­nella konventioner, avsedda att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, l.ex. då del gäller en begäran om utredning, brukar del ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ell år (undantagsvis arton månader) från avslu­tandel av elt konferenssammaniräde förelägga antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag­stiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet atl underrätta internalionella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för alt uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens sextionionde möte hölls i Geneve den I-22 juni 1983.

Sverige dellog på sedvanligt sätl med en fullständig delegation, dvs. två regerings-, ett arbelsgivar- och ett arbelstagarombud samt ett anlal exper-

' Genom beslut den 5 maj 1983 utsåg regeringen följande personer att delta i konferensen som ombud, nämligen

för regeringen: departementsrådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson och depanementssekreteraren i socialdepartementet Ulla Fredriksson; för arbetsgivarna: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Hollen; för arbetstagarna: internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Erik . Karlsson.


 


Prop. 1983/84:139                                                     3

Arbelskonferensen antog år 1983 dels en rekommendation (nr 167) om bibehållande av socialförsäkringsrättigheter, dels en konvention (nr 159) och en rekommendation (nr 168) om yrkesinriktad rehabilitering och arbe­te (personer med handikapp).

Rekommendationen (nr 167) om bibehållande av socialförsäkringsrät­tigheter förelades riksdagen tillsammans med den år 1982 antagna konven­tionen (nr 157) i samma ämne genom prop. 1983/84:81. Jag anhåller atl nu få anmäla frågan om godkännande av konventionen nr 159.

1    Bakgrund

Internationella arbelskonferensen antog år 1955 en rekommendation (nr 99) angående arbetsvärd för partiellt arbetsföra. Denna förelades i Sverige riksdagen genom prop. 1956:18, vari föreslogs, alt de i rekommen­dationen framlagda riktlinjerna borde beaktas vid den svenska arbetsvär­dens fortsatta utbyggnad.

Kravet atl frågan om yrkesinriktad rehabilitering åter skulle föras upp på arbetskonferensens dagordning fördes fram i en nordisk treparlisk resolu­tion, som antogs av konferensen år 1979.

Vid förstaårsbehandlingen av ämnet år 1982 ägde i del av konferensen tillsatta utskottet en intensiv diskussion rum om det nya instrumentets form. Arbelslagargmppen argumenterade för en konvention medan arbets­givarna och flertalet regeringsrepresentanter förordade en rekommenda­tion. Voteringen i utskottet gav majoritet för rekommendationslinjen, vil­kel också blev arbetskonferensens beslut år 1982.

Vid andraårsbehandlingen under arbelskonferensen 1983 rådde full enig­het om behovet av ett modernt instmment på området yrkesinriktad reha­bilitering. En förnyad debatt i formfrågan ledde till all en knapp majoritet i utskottet nu förordade en konvention kompletterad med en rekommenda­tion.

År 1982 hade utskottet beslutat att företrädare för internationella handi­kapporganisationer skulle inbjudas alt delta som observatörer vid an­draårsbehandlingen av det nya inslmmenlet. År 1983 dellog sålunda repre­sentanter för trettio organisationer i utskoltsarbetet och gav därvid vikliga upplysningar om sina resp. organisationers ståndpunkter i olika defini­tions- och andra frågor.

Efter avslutat utskollsarbete antog arbelskonferensen konventionen nr 159 och rekommendalionen nr 168. Konventionen antogs med röstsiff­rorna 344 för, ingen emot och 77 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade regerings- och arbetstagarrepresentanterna för konventionen me­dan arbetsgivarrepresentanten lade ned sin röst. Rekommendalionen an­togs med 417 röster för. ingen emot och tre nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för rekommendalionen. De engelska texterna till inslru-


 


Prop. 1983/84:139                                                     4

menlen bör jämte översättningar till svenska fogas som bdaga I och 2 till regeringsprotokollet i detta ärende.

Yttrande över intmmenten har avgetls av ILO-kommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, statens handikappråd, statens arbetsmarknadsnämnd, universitets- och högsko­leämbetet, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskydds­slyrelsen. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Stiftelsen Samhällsföretag, Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemännens centralorganisation. Centralorganisationen SACO/SR, De handikappades riksförbund och Handikappförbundens cen­tralkommitté.

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har ingenting atl invända mot alt Sverige ratificerar konventionen.

2    Konventionen nr 159

Konventionen bygger på och syftar till att stärka det viktiga sambandet mellan yrkesinriktad rehabilitering och handikappades möjligheter till ar­bete och därmed deltagande i samhällslivet i övrigt.

Konventionens del I innehåller definitioner och anger tillämpningsområ­den, medan del II ställer upp principer för yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättningspolitik för personer med handikapp. Varje medlemsland skall formulera, genomföra och med jämna mellanrum följa upp nationella riktlinjer för yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättning av handikappa­de. Jämslälldhelsprindpen såväl mellan handikappade och icke handikap­pade som mellan män och kvinnor slås fast. Särskilda åtgärder till förmån för handikappade skall dock inte betraktas som diskriminering. Denna formulering om "positiv särbehandling" är resultatet av elt svenskt för­slag. Arbetsmarknadens parter och handikapporganisationerna skall ges möjlighet alt medverka.

Konveniionens del III föreskriver åtgärder på det nationella planet för all utveckla yrkesinriktad rehabilitering och förmedlingsservice för perso­ner med handikapp. Bl.a. skall åtgärder vidtas för att främja etablering och utveckling av sådan rehabiliterings- och förmedlingsservice på landsbyg­den och i glesbygder.

ILO-kommittén har vid sin genomgång av konventionslexlen funnit atl den innehåller vikliga principer som stämmer väl överens med svenskt synsätt. Någon ändring av svensk lagstiftning eller praxis föranleds enligt kommitténs uppfattning inle av konventionen. ILO-kommittén förordar att Sverige ratificerar konventionen.

För egen del finner jag att ILO-konvenlionen nr 159 är ett viktigt steg i uppföljningen av det internalionella handikappåret 1981 och FN:s år 1982 antagna väridsaktionsplan i handikappfrågor (skr. 1982/83:131). Den bör.


 


Prop. 1983/84:139                                                    5

tillsammans med den kompletterande rekommendationen nr 168, kunna bli ett värdefullt stöd i arbetslivet för de handikappade i världen.

Jag ansluter mig till ILO-kommitténs förslag och förordar att Sverige tiUträder konventionen.

3   Rekommendationen nr 168

Rekommendationen, som är ett komplement till 1955 års rekommenda­tion (nr 99) om arbetsvärd för partiellt arbetsföra, innehåller detaljerade anvisningar om hur handikappade genom åtgärder på olika områden skall kunna integreras i arbetslivet och därigenom i samhällslivet i övrigt.

I rekommendationens punkt 39 anges att medlemsstaterna även bör vägledas av vissa bestämmelser i tre tidigare antagna ILO-konventioner nämligen,

1952 års konvention (nr 102) om minimistandard för social trygghet, artikel 35,

1964 års konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada, artikel 26 och

1967 års konvention (nr 128) om invaliditets-, ålders- och efterlevande-förmåner, artikd 13.

Sverige har ratificerat konventionen nr 102 till vissa delar, bl.a. del VI om förmåner vid yrkesskada, i vilken artikel 35 ingår, konventionen nr 121 i sin helhet och konventionen nr 128 ull vissa delar. bl.a. del II om förmåner vid invaliditet, i vilken artikel 13 ingår.

Rekommendationen nr 168 påkallar enligt ILO-kommitténs uppfattning ingen åtgärd från statsmakternas sida. Jag instämmer i denna bedömning. Jag vill dock i detta sammanhang erinra om att jag tidigare i dag har anmält förslag (prop. 1983/84:122) om inlroduktionsstöd och reformerat lönebi­drag för arbetshandikappade m.m.

4    Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen (nr 159) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (personer med handi­kapp), dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag har anfört om den vid internationella arbetskonferensens sextionionde möte an­tagna rekommendationen (nr 168) i samma ämne.

11    Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 139


 


Prop. 1983/84:139

5   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de åtgärder som föredraganden har hemställt om.


 


Prop. 1983/84:139


BUaga 1 Översättning


 


Convention (No. 159) Concerning Voca-tional Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Sixty-ninth Ses­sion on I June 1983, and

Noling the existing international standards contained in the Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommendation, 1955, and the Human Resources Development Recommen­dation, 1975, and

Noling that since the adoption of the Voca­tional Rehabilitation (Disabled) Recommen­dation, 1955, significant developments have occurred in the underslanding of rehabilita­tion needs, the scope and organisation of re­habilitation services, and the law and prac­tice of many Members on the queslions cov­ered by that Recommendation, and

Considering that the year 1981 was de­dared by the United nations General Assem­bly the International Year of Disabled Per­sons, with the theme "full participalion and equality" and that a comprehensive World Programme of Action conceming Disabled Persons is to provide effective measures at the intemational and national levels for the realisation ofthe goals of "full participalion" of disabled persons in social life and develop­ment, and of "equality", and

Considering that these developments have made it appropriate to adopt new interna­tional standards on the subject which take account, in particular, of the need to ensure equality of opportunity and treatment to all categories of disabled persons, in both mral and urban areas, for employment and integra­tion into the communily, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to vocational reha­bilitation which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals


ILO:s konvention (nr 159) om yrkesinrik­tad rehabilitering och arbete (personer med handikapp)

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 1 juni 1983 till sitt sextio-riionde möte,

åberopar nu gällande internationella normer, som ingår i 1955 års rekommenda­tion om arbetsvärd för partiellt arbetsföra samt i 1975 års rekommendation om utveck­ling av mänskliga resurser,

konstaterar atl alltsedan antagandet av 1955 års rekommendation om arbetsvärd för partiellt arbetsföra har en betydande utveck­ling skett när del gäller förståelsen för rehabi­literingsbehov, omfattningen och organisatio­nen av rehabiliteringsservice liksom lagstift­ning och praxis i många medlemsstater röran­de de frågor som omfattas av nämnda rekom­mendation,

beaktar att år 1981 av Förenta nationernas generalförsamling proklamerades som del in­ternationella handikappåret med temat "full delaktighet och jämlikhet" och att ett världs­omfattande handlingsprogram rörande perso­ner med handikapp förutses resultera i effek­tiva åtgärder på internationell och nationell nivå i syfte att förverkliga målen "full delak­tighet" för personer med handikapp i sam­hällslivet och samhällsutvecklingen samt "jämlikhet",

anser att denna utveckling ger anledning atl anta nya internationella normer i ämnet, vilka särskilt lar hänsyn till behovet att till­försäkra alla kategorier personer med handi­kapp, såväl på landsbygden som i städerna, hka möjligheter och lika behandling vad avser arbete och integrering i samhället,

har beslutat anta vissa förslag om yrkesin­riktad rehabilitering, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for-


 


Prop. 1983/84:139


shall lake the form of an international Con­vention,

adopts this twentielh day of June of the year one thousand nine hundred and eighiy-three the following Convention, which may be cited as the Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983:


men av en internationell konvention oeh

antar denna den ljugonde dagen i juni må­nad år nitlonhundraåtliolre följande konven­tion, som kan kallas 1983 års konvention om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (per­soner med handikapp).


 


Part 1. Oellnition and Scope

Artide I

1.    For the purposes of this Convention, the term "disabled person" means an indi­vidual whose prospects of securing, retaining and advancing in suitable employment are substantially reduced as a result of a duly recognised physical or mental impairment.

2.    For the purposes of this Convention, each Member shall consider the purpose of vocational rehabilitation as being to enable a disabled person to secure, retain and advance in suitable employment and thereby to fur­ther such person's integration or reintegra-tion into sociely.

3.    The provisions of this Convention shall be applied by each Member through meas­ures which are appropriate to national condi­tions and consistent with national practice.

4.    The provisions of this Convention shall apply to all categories of disabled persons.


Del I. Deflnition och tillämpningsområde

Artikd I

1.   Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycket "person med handi­kapp" en person vars utsikter atl erhålla, behålla och bli befordrad i lämpligt arbete är väsentligt begränsade till följd av en i veder­börlig ordning konstaterad fysisk eller psy­kisk skada.

2.   Vid tillämpningen av denna konvention skall varje medlemsstat sätta som mål lorden yrkesinriktade rehabiliteringen atl göra del möjligl för en person med handikapp att er­hålla, behålla och bli befordrad i lämpligt ar­bete och därigenom främja en sådan persons integrering eller återintegrering i samhället.

 

3.      Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas av varje medlemsstat genom åtgärder som är lämpliga enligt nationella för­hållanden och stämmer överens med natio­nell praxis.

4.      Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas på alla kategorier handikappa­de personer.


 


Part II. Principles of Vocational Rehabilitation and Employment Policies for Disabled Persons

Artide 2

Each Member shall, in accordance wilh national conditions, practice and possibili­ties, formulate, implemenl and periodically review a national policy on vocational reha­bilitation and employment of disabled per­sons.

Artide 3

The said policy shall aim at ensuring that appropriate vocational rehabilitation meas­ures are made available to all categories of disabled persons, and at promoling employ­ment opportunities for disabled persons in the open labour märket.


Del II. Principer för yrkesinriktad rehabilite­ring och sysselsättningspolitik avseende perso­ner med handikapp

Artikd 2

Varje medlemsstat skall, i enlighet med na­tionella förhållanden, praxis och möjligheter, fastställa, genomföra och regelbundet se över ett nationellt program för yrkesinriktad reha­bilitering och arbete för personer med handi­kapp.

Artikel 3

Nämnda program skall syfta till att garan­tera att lämpliga yrkesinriktade rehabilite­ringsålgärder görs tillgängliga för alla katego­rier handikappade personer och till atl främja möjligheter för handikappade personer all få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.


 


Prop. 1983/84:139


Artide 4

The said policy shall be based on the prin­ciple of equal opportunity between disabled workers and workers generally. Equality of opportunity and treatment for disabled men and women workers shall be respected. Spe­cial positive measures aimed at effective equality of opportunity and Ireamenl be­tween disabled workers and olher workers shall nol be regarded as discriminating against other workers.

Artide 5

The representative organisations of em-ployers and workers shall be consiilted on the implementation of the said policy. including the measures to be laken lo promole co-op­eration and co-ordination between the public and private bodies engaged in vocational re­habilitation aclivities. The representative or­ganisations of and for disabled persons shall also be consulled.


Artikel 4

Nämnda program skall bygga på principen om jämlikhet mellan arbetstagare med handi­kapp och arbetstagare i allmänhet. Principen om lika möjligheter för och lika behandling av manliga och kvinnliga arbetstagare med han­dikapp skatl iakttas. Särskilda positiva åtgär­der som syftar till reell jämlikhet mellan ar­betstagare med handikapp och andra arbets­tagare skall inle anses diskriminera andra ar­betstagare.

Artikels

De representativa arbelsgivar- och arbets­tagarorganisationerna skall rådfrågas an­gående tillämpningen av nämnda program, inbegripet åtgärder som skall vidtas för all främja samarbete och samordning mellan de statliga och privata organ som bedriver verk­samhet inom yrkesinriktad rehabilitering. Re­presentativa organisationer som företräder eller arbetar för personer med handikapp skall också rådfrågas.


 


Part III. Action at the National Level for the Development of Vocational Rehabilitation and Employment Services for Disabled Persons

Artide 6

Each Member shall. by laws or regulalions or by any olher method consistent with na­tional conditions and practice, take such steps as may be necessary to give effecl to Articles 2. 3. 4 and 5 of this Convention.

Artide 7

The competent aulhorities shall take meas­ures with a view lo providing and evaluating vocational guidance, vocational training, placement, employment and other related services to enable disabled persons to secure, relain and advance in employment; existing services for workers generally shall, wherev­er possible and appropriate, be used with necessary adaplalions.

Artide 8

Measures shall be taken to promole the establishmenl and development of vocational


Del III. Åtgärder på nationell nivå för att ut­veckla yrkesinriktad rehabilitering och arbets­förmedlingsservice för personer med handi­kapp

Artikel 6

Varje medlemsstat skall genom lagar eller bestämmelser eller pä annat sätl som stäm­mer överens med nationella förhållanden och praxis, vidla sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att genomföra vad som före­skrivs i artiklarna 2, 3, 4 och 5 i denna kon­vention.

Artikd 7

Vederbörande myndigheter skall vidta åt­gärder i syfte att tillhandahålla och utvärdera arbetsvägledning, yrkesutbildning, arbetspla­cering, arbetsförmedlingsservice och andra likartade tjänster för att möjliggöra för perso­ner med handikapp att erhålla, behålla och bli befordrade i en anställning eller ett arbete; befintlig service för arbetstagare i allmänhet skall, i den utsträckning det är möjligl och lämpligt, utnyttjas med erforderlig anpass­ning.

Artikel 8

Åtgärder skall vidtas för att främja inrät­tande och utveckling av yrkesinriktad rehabi-


 


Prop. 1983/84:139


10


 


rehabilitation and employment services for disabled persons in mral areas and remote communilies.

Artide 9

Each Member shall aim at ensuring the training and availabiliiy of rehabilitation counsdlors and other suilably qualified staff responsible for the vocational guidance, vo­cational training, placement and employment of disabled persons.

Part IV. Final Provisions

Artide 10

The formål ralifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen­eral of Ihe Inlernational Labour Office for registration.

Artide 11

1.   This Convention shall be binding only upon those Members ofthe International La­bour Organisation whose ralifications have been registered with the Director-General.

2.   It shall come into force twelve months after the date on which the ralifications of two Members have been registered wilh the Direclor-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Artide 12

1.    A Member which has ratified Ihis Con­
vention may denounce it after the expiration
of len years from the date on which the Con­
vention first comes into force, by an act com­
municated to the Director-General of the In­
ternational Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take effect until
one year after the dale on which il is regis­
tered.

2.     Each Member which has ratified this
Convention and which does not. within the
year following the expiration ofthe period of
ten years mentioned in the preceding para­
graph. exercise the right of denunciation pro­
vided for in this Artide, will be bound for
another period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at the expira-


litering och arbelsförmedlingsservice för per­soner med handikapp på landsbygden och i glesbygder.

Artikel 9

Varje medlemsstat skall sträva efter att sä­kerställa utbildning av och tillgång till vägled­ningspersonal på rehabiliteringsområdet och annan personal med lämpliga kvalifikationer med ansvar för arbetsvägledning, yrkesut­bildning, arbetsplacering och sysselsättning för personer med handikapp.

Del IV. Avslutande bestämmelser

Artikel 10

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikd II

1.   Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har regis­trerats hos generaldirektören.

2.   Konventionen träder i kraft tolv måna­der efler det att ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek--tören.

3.   Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikd 12

1. En medlemsstat som ratificerar denna konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt I gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt den­na artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.


 


Prop. 1983/84:139


11


 


tion of each period of ten years under the terms provided for in Ihis Arlicle.

Artide 13

1.    The Director-General ofthe Inlernalion­
al Labour Office shall nolify all Members of
the International Labour Organisation of the
registration of all ralifications and denunci­
ations communicated to him by the Members
ofthe Organisation.

2.    When notifying the Members ofthe Or­
ganisation of the registration of the second
ratification communicated to him, the Direc­
tor-General shall draw the attention of the
Members of Ihe Organisation tö the dale
upon which the Convention will come into
force.

Artide 14

The Direclor-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec­retary-General ofthe United Nations for reg­istration in accordance wilh Artide 102 ofthe Charter of the United Nations full parliculars of all ralifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Articles.

Artide 15

At such limes as it may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present to the General Con­ference a report on ihe working of Ihis Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 16

I. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, uniess the new Con­vention otherwise provides-

(a)    the ratification by a Member ofthe new
revising Convention shall ip.so jiire involve
the immediate denunciation of this Conven­
tion, nolwithstanding the provisions of Arti­
de 12 above, if and when the new revising
Convention shall have come into force;

(b)    as from the date when the new revising
Convention comes into force this Convention
shall cease to be open to ratification by the
Members.


Artikd 13

1.   Internalionella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbel.sorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.   När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som han har tagit emot. skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 14

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats hos honom en­ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikd 15

När internalionella arbetsbyråns styrelse anser det nödvändigt, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikel 16

1. Om konferensen antar en ny konven­tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annal,

a)    skall, under fömtsättning att den nya konventionen har trätt ikraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 12 ovan;

b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstatema.


 


Prop. 1983/84:139


12


 


2. This Convention shall in any case re­main in force in its aclual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Artide 17

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita­tive.


2. Denna konvention skall likväl förbli gäl­lande till form och innehåll för de medlems­stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras.

Artikd 17

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1983/84:139


13


Bilaga 2 Översättning


 


Recommendation (No. 168) Concerning Vocational Rehabilitation and Employ­ment (Disabled Persons)

The General Conference of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in ils Sixty-ninth Ses­sion on 1 June 1983, and

Noling the existing international standards contained in the Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommendation, 1955, and

Noling that since the adoption ofthe Voca­tional Rehabilitation (Disabled) Recommen­dation, 1955, significant developments have occurred in the underslanding of rehabilita­tion needs, the scope and organisation of re­habilitation services, and the law and prac­tice of many Members on the queslions cov­ered by that Recommendation, and

Considering thal the year 1981 was de­dared by the United Nations General Assem­bly the Intemational Year of Disabled Per­sons, with the theme "full participalion and equality" and thal a comprehensive World Programme of Action concerning Disabled Persons is to provide effective measures at the international and national levels for the realisation ofthe goals of "full participalion" of disabled persons in social life and develop­ment, and of "equality", and

Considering that these developments have made it appropriate to adopt new inlernation­al standards on the subject which take ac­count, in particular, of the need to ensure equality of opportunity and treatment to all categories of disabled persons, in both mral and urban areas, for employment and integra­tion into the communily, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to vocational reha­bilitation which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having delermined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplemenling Ihe Vocational Rehabilitation


ILO:s rekommendation (nr 168) om yr­kesinriktad rehabilitering och arbete (personer med handikapp)

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 1 juni 1983 till sitt sextio­nionde möte,

åberopar nu gällande internalionella normer som ingår i 1955 års rekommendation om arbetsvärd för partiellt arbetsföra,

konstaterar att alltsedan antagandet av 1955 års rekommendation om arbetsvärd för partiellt arbetsföra har en betydande utveck­ling skett när det gäller förståelsen för rehabi­literingsbehov, omfattningen och organisatio­nen av rehabilileringsservice liksom lagstift­ning och praxis i många medlemsstater röran­de de frågor som omfattas av nämnda rekom­mendation,

beaktar att år 1981 av Förenta nationernas generalförsamling proklamerades som det in­ternationella handikappåret med temat "full delaktighet och jämlikhet" och alt ett världs­omfattande handlingsprogram rörande perso­ner med handikapp förutses resultera i effek­tiva åtgärder på internationell och nationell nivå i syfte atl förverkliga målen "full delak­tighet" för personer med handikapp i sam­hällslivet och samhällsutvecklingen samt "jämlikhet",

anser att denna utveckling ger anledning alt anta nya internationella normer i ämnet vilka särskilt tar hänsyn till behovet atl till­försäkra alla kategorier handikappade perso­ner, såväl på landsbygden som i städerna, lika möjligheter och lika behandling vad avser arbete och integrering i samhället,

har beslutat anta vissa förslag om yrkesin­riktad rehabilitering, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötels dagordning,

har fastställt alt dessa förslag skall ta for­men av en rekommendation som komplement till 1983 års konvention om yrkesinriktad re-


 


Prop. 1983/84:139


14


 


and Employment (Disabled Persons) Con­vention. 1983, and the Vocational Rehabilita­tion (Disabled) Recommendalion, 1955,

adopts this twentielh day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-three the following Recommendation, which may be cited as the Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Recom­mendation, 1983.


habililering och arbete (personer med handi­kapp) och 1955 års rekommendation om ar­betsvärd för partiellt arbetsföra och

antar denna den tjugonde dagen i juni må­nad år nillonhundraåttiolre följande rekom­mendation, som kan kallas 1983 års rekom­mendation om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (personer med handikapp).


 


I. Dennitions and Scope

1.    In applying this Recommendalion, as well as the Vocational Rehabilitation (Dis­abled) Recommendalion, 1955, Members should consider the term "disabled person" as meaning an individual whose prospects of securing, retaining and advancing in suitable employment are substantially reduced as a result of a duly recognised physical or mental impairment.

2.    In applying this Recommendation. as well as the Vocational Rehabilitation (Dis­abled) Recommendalion, 1955, Members should consider the purpose of vocational re­habilitation, as defined in the latler Recom­mendation, as being to enable a disabled per­son to secure, relain and advance in suitable employment and thereby to further such person's integration or rdntegralion into sociely.

3.    The provisions of this Recommendalion should be applied by Members through meas­ures which are appropriate to national condi­tions and consistent whith national practice.

4.    Vocational rehabilitation measures should be made available lo all categories of disabled persons.

5.    In planning and providing services for the vocational rehabilitation and employment of disabled persons, existing vocational guid­ance, vocational training, placement, em­ployment and related services for workers generally should, wherever possible, be used with any necessary adaptations.

6. Vocational rehabilitation should be started as eariy as possible. For this purpose, heallh-care syslems and other bodies respon­sible for medical and social rehabilitation


I. Dennitioner och tillämpningsområde

1.   Vid tillämpning av säväl denna rekom­mendation som 1955 års rekommendation om arbetsvärd för partiellt arbetsföra bör med­lemsstaterna med uttrycket "person med handikapp" förslå en person vars utsikter all erhålla, behålla och bli befordrad i lämpligt arbete är väsentligt begränsade till följd av en i vederbörlig ordning konstaterad fysisk eller psykisk skada.

2.   Vid tillämpningen av såväl denna rekom­mendation som 1955 års rekommendation om arbetsvärd för partiellt arbetsföra bör med­lemsstaterna sälta som mål för den yrkesin­riktade rehabiliteringen, såsom den definie­ras i den sistnämnda rekommendalionen. atl göra del möjligl för en person med bandikapp atl erhålla, behålla och bli befordrad i lämp­ligt arbete och därigenom främja en sådan persons integrering eller återintegrering i samhället.

3.   Bestämmelserna i denna rekommenda­tion bör tillämpas av medlemsstaterna genom åtgärder som är lämpliga med hänsyn till na­tionella förhållanden och överensstämmer med nationell praxis.

4.   Åtgärder för yrkesinriktad rehabilitering bör göras tillgängliga för alla kategorier per­soner med handikapp.

5.   Vid planering och tillhandahållande av service för att tillförsäkra personer med han­dikapp yrkesinriktad rehabilitering och arbe­te bör befintlig arbetsväglednings-, yrkesut­bildnings-, arbetsptacerings-, arbetsförmed­lingsservice och andra likartade tjänster för arbetstagare i allmänhet, i den utsträckning del kan ske, användas med erforderlig an­passning.

6.   Yrkesinriktad rehabilitering bör påbör­jas så tidigt som möjligt. 1 detta syfte bör hälso- och sjukvården och andra organ som ansvarar för medicinsk och social rehabilite-


 


Prop. 1983/84:139


15


 


should co-operate regulariy with those re­sponsible for vocational rehabilitation.


ring samarbeta regelbundet med dem som är ansvariga för yrkesinriktad rehabilitering.


 


II. Vocational Rehabilitation and Employment Opportunities

7.    Disabled persons should enjoy equality of opportunity and treatment in respect of access to, relenlion of and advancemenl in employment which, wherever possible, cor­responds to their own choice and lakes ac­count of their individual suilability for such employment.

8.    In providing vocational rehabilitation and employment assistance to disabled per­sons, the principle of equality of opportunity and treatment for men and women workers should be respected.

9.    Special positive measures aimed at ef­fective equality of opportunity and treatment belween disabled workers and other workers should not be regarded as discriminating against other workers.

 

10.   Measures should be taken to promole employment opportunities for disabled per­sons which conform lo the employment and salary standards applicable to workers gener­ally.

11.   Such measures, in addition to those enumerated in Part VII ofthe Vocational Re­habilitation (Disabled) Recommendalion, 1955, should include:

 

(a)    appropriate measures lo creale job op­portunities on the open labour märket, in­cluding financial incentives to employers to encourage them to provide training and sub­sequent employment for disabled persons, as well as to make reasonable adaptations lo workplaces, job design, lools, machinery and work organisation lo facilitale such Iraining and employment;

(b)   appropriate government support for the establishmenl of various types of shd­tered employment for disabled persons for whom access to open employment is not praciicable;

(c)    encouragement of co-operation be­tween shdtered and produclion workshops on organisation and management queslions so as to improve the employment situation of their disabled workers and, wherever possi­ble. to help prepare them for employment under normal conditions;


II. Yrkesinriktad rehabilitering och  arbets­möjligheter

7.   Personer med handikapp bör åtnjuta lika
möjligheter och lika behandling när det gäller
tillträde till, bibehållande av och befordran i
elt arbete som, där så är möjligt, svarar mot
deras eget val och tar hänsyn till deras indivi­
duella lämplighet för sådant arbete.

8.    Principen om lika möjligheter för och lika behandling av manliga och kvinnliga ar­betstagare bör iakttas då yrkesinriktad reha­bilitering och förmedlingsservice tillhanda-hålles personer med handikapp.

9.    Särskilda positiva åtgärder som syftar till full jämlikhet mellan arbetstagare med handikapp och andra arbetstagare bör inte anses diskriminera andra arbetstagare.

10. Åtgärder bör vidtas för att främja ar­betsmöjligheter för personer med handikapp, vilka överensstämmer med de normer för an­ställning och lön som tillämpas för arbetsta­gare i allmänhet.

11.   Sådana åtgärder bör utöver dem som
uppräknas i 1955 års rekommendation om ar­
betsvärd för partiellt arbetsföra, del VII, om­
fatta:

(a)   lämpliga åtgärder för att skapa arbets­tillfällen på den reguljära arbetsmarknaden, inberäknat ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att stimulera dem att tillhandahålla utbild­ning och påföljande anställning för personer med handikapp liksom även att vidla rimlig anpassning av arbetsplatser, arbetsplanering, verktyg, maskiner och arbetsorganisation för att underlätta sådan utbildning och anställ­ning,

(b)   lämpligt statligt stöd för inrättande av olika slag av skyddat arbete för personer med handikapp för vilka tillträde till den reguljära arbetsmarknaden inte är möjligt,

(c)   främjande av samarbete mellan skyd­dade verkstäder i organisations- och admini­strativa frågor för att förbättra arbetssitua­tionen för deras anställda med handikapp och då så är möjligt bidra till att förbereda dem för arbete under normala förhållanden.


 


Prop. 1983/84:139


16


 


(d)    appropriate government support lo vo­
cational Iraining, vocational guidance, shd­
tered employment and placement services for
disabled persons mn by non-governmental
organisations;

(e)    encouragement of the establishmenl
and development of co-operatives by and for
disabled persons and, if appropriate, open to
workers generally;

(/) appropriate government support for the establishmenl and development of small-scale industry, co-operative and other types of produclion workshops by and for disabled persons (and, if appropriate, open to workers generally), provided such workshops meel defined minimum standards;

(g) elimination, by stages if necessary, of physical, communication and archilectural barriers and obstades affecling transport and access to and free movement in premises for the training and employment of disabled per­sons; appropriate standards should be taken into account for new public buildings and facilities;

(h) wherever possible and appropriate, fa-cilitalion of adequate means of transport to and from the places of rehabilitation and work according lo the needs of disabled per­sons;

(/) encouragement of the dissemination of information on examples of aclual and suc-cessful inslances of the integration of dis­abled persons in employment;

(J) exemption from the levy of internal tax­es or olher internal charges of any kind, im­posed al the time of importation or subse-quentiy on specified articles, training materi­als and equipment required for rehabilitation centres, workshops, employers and disabled persons, and on specified aids and devices required to assist disabled persons in secur­ing and retaining employment;

(k) provision of part-time employment and olher job arrangements, in accordance with the capabilities ofthe individual disabled per­son for whom full-time employment is not immediately, and may not ever be, praciica­ble;

(/) research and the possible application of its results lo various types of disability in order to further the participalion of disabled persons in ordinary working life;

(m) appropriate  government   support   to


(d)    lämpligt statligt stöd till yrkesutbild­
ning, arbetsvägledning, skyddat arbete och
platsförmedlingsservice för personer med
handikapp, som bedrivs av icke statliga orga­
nisationer,

(e)    främjande av alt kooperativa förelag
bildas och utvecklas av och för personer med
handikapp och, om så är lämpligt, öppna för
arbetstagare i allmänhet,

(f)    lämpligt statligt slöd för bildandet och
utvecklandet av småindustri, kooperativa
och andra slag av verkstäder av och för per­
soner med handikapp (och, om så är lämpligt,
öppna för arbetstagare i allmänhet), förutsatt
att sådana verkstäder uppfyller fastställda
miniminormer,

(g)   undanröjande, om så erfordras i etap­
per, av fysiska, byggnadstekniska och kom-
munikalionshinder som inverkar på transpor­
ter och tillträde till samt möjligheten att fritt
röra sig i byggnader där personer med handi­
kapp utbildas och arbetar; lämpliga normer
bör beaktas ifråga om nya offentliga byggna­
der och serviceinrättningar,

(h) där så är möjligt och lämpligt, främ­jande av lämpliga transportmedel till och från arbetsplatsen i enlighet med handikappade personers behov,

(i) stöd till spridning av information om exempel på verkliga fall där handikappade personer framgångsrikt har integrerats i arbe­te,

(j) befrielse från skatter eller från andra avgifter som påförs vid importtillfället eller därefter vad gäller specificerade varor, ut­bildningsmaterial och utmstning, som behövs vid rehabiliteringscenler och verkstäder, av arbetsgivare och personer med handikapp, och specificerade hjälpmedel samt anord­ningar, som behövs för att personer med han­dikapp skall kunna få och behålla ett arbete,

(k) tillhandahållande av deltidsarbete och andra arrangemang som överensstämmer med den enskilde handikappade personens förmåga i de fall heltidsarbete inle är omedel­bart möjligt och kanske aldrig blir det,

(1) forskning och möjlig tillämpning av dess resultat med avseende på olika slag av handi­kapp i syfte alt främja handikappade perso­ners dellagande i vanligt arbetsliv,

(m) lämpliga statliga åtgärder för att undan-


 


Prop. 1983/84:139


17


 


diminale the potential for exploitalion wiihin the framework of vocational iraining and shdtered employment and to facilitale transi­tion to the open labour märket.

12.   In devising programmes for the inte­gration or rdntegralion of disabled persons into working life and sociely, all forms of training should be taken into consideration; these should include, where necessary and appropriate, vocational preparation and training, modulär iraining, training in aclivi­ties of daily living, in literacy and in other areas relevant lo vocational rehabilitation.

13.   To ensure the integration or rdntegra­lion of disabled persons into ordinary work­ing life, and thereby into sociely, the need for special support measures should also be tak­en into consideration, including the provision of aids, devices and ongoing personal ser­vices to enable disabled persons to secure, retain and advance in suitable employment.

14.   Vocational rehabilitation measures for disabled persons should be followed up in orderio assess the results of these measures.


röja möjligheten all orätt utnyttjande sker inom ramen för yrkesutbildning och skyddat arbete samt för att underlätta övergång till den reguljära arbetsmarknaden.

12.   Vid utarbetande av program för handi­kappade personers integrering eller återinte­grering i arbetsliv och samhälle bör alla former av utbildning övervägas; dessa bör där så är behövligt och lämpligt omfatta yrkesförberedelse och -utbildning, modul­träning, träning i det dagliga livets aktiviteter och i läs- och skrivkunnighet och på andra områden som är relevanta för yrkesinriktad rehabilitering.

13.   I syfte alt integrera eller ålerinlegrera en handikappad person i vanligt arbetsliv och därmed i samhället, bör behovet av särskilda stödåtgärder beaktas, inbegripet hjälpmedel, anordningar och fortlöpande personlig ser­vice för alt möjliggöra för personer med han­dikapp att få, behålla och bli befordrade i lämpligt arbete.

14.   Åtgärder för yrkesinriktad rehabilite­ring av personer med handikapp bör följas upp så all resultaten av dessa åtgärder kan utvärderas.


 


III. Community Participalion

15.   Vocational rehabilitation services in bolh urban and mral areas and in remote communilies should be organised and oper­ated with the fullest possible community par­ticipalion, in particular with that ofthe repre­sentatives of employers', workers' and dis­abled persons' organisations.

16.   Communily participalion in the organi­sation of vocational rehabilitation services for disabled persons should be facilitaled by carefully planned public information meas­ures wilh the aims of:

 

(a)    informing disabled persons, and if nec­essary their families, about their righls and opportunities in the employment field; and

(b)   overcoming prejudice, misinformation and altitudes unfavourable lo the employ­ment of disabled persons and their integra­tion or rdntegralion into sociely.

17.   Community leaders and groups, in­
cluding disabled persons themselves and
their organisations, should co-operate with


III. Samhällets medverkan

15.   Yrkesinriktad rehabilitering bör både i städer och på landsbygden och i glesbygder organiseras och genomföras med största möj­liga samhällsmedverkan, i synnerhet av före­trädare för arbelsgivar- och arbetstagarorga­nisationer och handikappades organisationer.

16.   Medverkan från samhällets sida med att organisera yrkesinriktad rehabilitering för personer med handikapp bör underlättas ge­nom omsorgsfullt planerade offentliga infor­mationsåtgärder i syfte all:

(a)   informera personer med handikapp och
när så är nödvändigt deras familjer om deras
rättigheter och möjligheter i fråga om arbete,
och

(b)    övervinna fördomar, felaktig informa­
tion och negativa attityder vilka är till hinder
för handikappade personers arbete och för
deras integrering eller återintegrering i sam­
hället.

17.    Företrädare för samhället och olika
grupper i samhället, däribland de handikap­
pade  själva och deras organisationer,  bör


 


Prop. 1983/84:139


18


 


health, social welfare, education, labour and other relevant government aulhorities in identifying the needs of disabled persons in the community and in ensuring thal, wherev­er possible, disabled persons are induded in aclivities and services available generally.

18.   Vocational rehabihtation and employ­ment services for disabled persons should be integrated into the mainstream of community development and where appropriate receive financial, material and technical support.

19.   Offidal recognition should be given to voluntary organisations which have a par­ticularly good record of providing vocational rehabilitation services and enabling disabled persons to be integrated or reinlegrated into the worklife ofthe communily.


samarbeta med hälsovårds-, social-, utbild­nings-, arbetsmarknads- och andra berörda statliga myndigheter för att lära känna de be­hov som handikappade personer i samhället har och för att se till att, där så är möjligt, handikappade personer får del av de aktivi­teter och den service som finns för befolk­ningen i allmänhet.

18.  Yrkesinriktad rehabilitering och arbets­förmedlingsservice för personer med handi­kapp bör integreras i den allmänna utveck­lingen i samhället och där så är lämpligt åtnju­ta finansiellt, materiellt och tekniskt slöd.

19.  Officiellt erkännande bör ges frivilliga organisationer som har visat särskilt goda re­sultat när det gäller att tillhandahålla yrkesin­riktad rehabilitering och göra det möjligl för personer med handikapp att integreras eller återintegreras i aktivt samhällsliv.


 


IV. Vocational Rehabilitation in Rural Areas

20.    Particular efforts should be made to ensure that vocational rehabilitation services are provided for disabled persons in rural areas and in remote communilies al the same level and on the same terms as those pro­vided for urban areas. The development of such services should be an integral part of general rural development policies.

21.    To this end, measures should be taken, where appropriate, to:

 

(a)   designate existing rural vocational re­habilitation services or, if these do nol exist, vocational rehabilitation services in urban areas as focal points to train rehabilitation staff for rural areas;

(b)   eslablish mobile vocational rehabilita­tion units to serve disabled persons in rural areas and to act as centres for the dissemina­tion of information on rural training and em­ployment opportunities for disabled persons;

(c)   train rural development and communi­ly development workers in vocational reha­bilitation techniques;

(d)  provide loans, granls or lools and ma­
terials lo help disabled persons in rural com­
munilies to eslablish and manage co-opera­
tives or lo work on their own account in
collage industry or in agricultural, craft or
Olher activities;


IV. Yrkesinriktad rehabilitering på landsbyg­den

20. Särskilda ansträngningar bör göras för alt se till att yrkesinriktad rehabilitering er­bjuds handikappade personer på landsbygden och i glesbygder på samma nivå och på sam­ma villkor som i städerna. Utbyggnaden av sådan service bör ingå som en del av den allmänna politiken rörande landsbygdens ut­veckling.

21.1 detta syfte bör åtgärder vidtas då så är lämpligt föratt:

(a)   utse befintlig yrkesinriktad rehabilite­ringsservice på landsbygden eller, om sådan inte finns, yrkesinriktad rehabilileringsser­vice i städerna till centrum för utbildning av rehabiliteringspersonal för landsbygden,

(b)  upprätta rörliga enheter för yrkesinrik­tad rehabilitering som skall betjäna personer med handikapp på landsbygden och utgöra centra för informationsspridning om utbild­nings- och arbetsmöjligheter på landsbygden för personer med handikapp,

(c)   utbilda personal, som arbetar med
landsbygdens utveckling och samhällsut­
veckling i allmänhet, i yrkesinriktad rehabili­
teringsmetodik,

(d)  bevilja lån, bidrag eller verktyg och ma­
terial för atl hjälpa personer med handikapp
på landsbygden atl upprätta och driva koope­
rativ eller arbeta som egna företagare inom
småindustri, jordbruk, hantverk eller annan
verksamhet.


 


Prop. 1983/84:139


19


 


(e) incorporale assistance lo disabled per­sons into existing or planned general rural development aclivities;

(/) facilitale disabled persons' access lo housing within reasonable reach ofthe work-place.


(e) inordna hjälp till handikappade i befint­liga eller planerade åtgärder för befolkningen i allmänhet i syfte all utveckla landsbygden,

(O underlätta för personer med handikapp atl bo inom rimligt avstånd från arbetsplat­sen.


 


V. Training of Staff

22.    In addition lo professionally trained re­habilitation counsdlors and specialists, all other persons who are involved in the voca­tional rehabihtation of disabled persons and the development of employment opportuni­ties should be given iraining or orienlalion in rehabilitation issues.

23.    Persons engaged in vocational guid­ance, vocational training and placement of workers generally should have an adequale knowledge of disabilities and their limiling effects, as well as a knowledge ofthe support services available to facilitale a disabled per-son's integration into active economic and social life. Opportunities should be provided for such persons to update their knowledge and extend their experience in these fields.

24.    The training, qualifications and rému­nération of staff engaged in the vocational rehabilitation and iraining of disabled per­sons should be comparable lo those of per­sons engaged in general vocational training who have similar duties and responsibilities; career opportunities should be comparable for both groups of specialists and transfers of staff between vocational rehabilitation and general vocational training should be encour-aged.

25.    Staff of vocational rehabilitation, shd­tered and produclion workshops should re­ceive, as part of their general iraining and as appropriate, iraining in workshop manage­ment as well as in produclion and markering techniques.

26.    Wherever sufficieni numbers of fully trained rehabilitation staff are nol available, measures should be considered for recmiting and training vocational rehabilitation aides and auxiliaries. The use of such aides and auxiliaries should not be resoried lo as a per­manent substitute for fully trained staff. Wherever possible, provision should be made for further iraining of such personnd in order lo integrate them fully inio the trained staff.


V. Utbildning av personal

22.  Utöver utbildade rådgivare och specia­lister inom yrkesinriktad rehabilitering bör alla andra personer som arbetar med yrkesin­riktad rehabilitering av personer med handi­kapp och utveckling av arbetsmöjligheter få utbildning och orientering i rehabiliteringsfrå­gor.

23.  Personer som arbetar med arbetsväg­ledning, yrkesutbildning och arbetsplacering i allmänhet bör ha en tillräcklig kännedom om handikapp och deras begränsande effekter, lika väl som kännedom om det stöd som finns tillgängligt för alt underlätta handikappade personers integrering i aktivt ekonomiskt och socialt liv. Möjligheter bör ges åt sådana per­soner atl hålla sina kunskaper aktuella och vidga sina erfarenheter på dessa områden.

24.  Personal verksam med yrkesinriktad rehabilitering och utbildning av personer med handikapp bör ha utbildning, kvalifikationer och lön jämförbara med vad som gäller för personal verksam med yrkesutbildning i all­mänhet och med liknande uppgifter och an­svar; karriärmöjligheterna för dessa båda grupper av specialister bör vara jämförbara och överflyttning av personal mellan yrkesin­riktad rehabilitering och yrkesutbildning i all­mänhet bör uppmuntras.

25.  Personal inom yrkesinriktad rehabilite­ring och skyddade verksläder bör som en del av sin allmänna utbildning och då så är lämp­ligt få utbildning såväl i administration som i produktions- och marknadsföringsteknik.

26.  Då tillräckligt antal fullt utbildad reha­biliteringspersonal inte finns atl tillgå, bör ål-gärder övervägas för att rekrytera och utbilda hjäppersonal inom yrkesinriktad rehabilite­ring. Användning av sådan hjälppersonal bör inle tillgripas som varaktig ersättning för fullt utbildad personal. Då så är möjligl bör åtgär­der vidtas för att vidareutbilda sådan perso­nal i syfte att integrera den med den fullt utbildade personalen.


 


Prop. 1983/84:139


20


 


27.    Where appropriate, the establishmenl of regional and subregional vocational reha­bilitation staff training centres should be en-couraged.

28.    Staff engaged in vocational guidance, vocational training, placement and employ­ment support of disabled persons should have appropriate training and experience to recognise the motivational problems and dif­ficulties that disabled persons may experi­ence and, within their competence, deal with the resulting needs.

29.    Where appropriate, measures should be laken to encourage disabled persons to undergo training as vocational rehabilitation personnd and to facilitale their entry into employment in the rehabilitation field.

30.   Disabled persons and their organisa­
tions should be consulled in the develop­
ment, provision and evaluation of iraining
programmes for vocational rehabilitation
staff


27.   Då så är lämpligt bör inrättandet av regionala och lokala utbildningscentra för personal inom yrkesinriktad rehabilitering främjas.

28.   Personal verksam med arbetsvägled­ning, yrkesutbildning, arbetsplacering och sysselsättningsstöd för personer med handi­kapp bör ha sådan utbildning och erfarenhet att den kan känna igen de molivationsprob-lem och svårigheter som en handikappad per­son kan ha och, inom ramen för sin kompe­tens, gripa sig an med de därav uppkomna behoven.

29.   Då så är lämpligt bör åtgärder vidtas för att uppmuntra personer med handikapp att genomgå utbildning till arbete med yrkesin­riktad rehabilitering och underlätta deras till­träde till arbete på rehabilileringsområdet.

30.   Personer med handikapp och deras or­ganisationer bör rådfrågas vid utarbetande, genomförande och utvärdering av utbild­ningsprogram för personal inom yrkesinrik­tad rehabilitering.


 


VI. The Contribution of Employers' and Workers' Organisations to the Development of Vocational Rehabilitation Services

31.    Employers' and workers' organisa­tions should adopt a policy for the promotion of training and suitable employment of dis­abled persons on an equal fooling with olher workers.

32.    Employers' and workers' organisa­tions, together with disabled persons and their organisations, should be able lo contri-bute to the formulation of policies concerning the organisation and development of voca­tional rehabilitation services, as well as to carry out research and propose legislation in this field.

33.    Wherever possible and appropriate, representatives of employers', workers' and disabled persons' organisations should be in­duded in the membership of the boards and committees of vocational rehabilitation and training centres used by disabled persons, which make decisions on policy and technical matters, with a view lo ensuring that the vo­cational rehabilitation programmes corre-spond to the requirements ofthe various eco­nomic sectors.


VI. Arbelsgivar- och arbetstagarorganisatio­nernas medverkan i utvecklingen av yrkesin­riktad rehabiliteringsservice

31.   Arbelsgivar- och arbetstagarorganisa­tionerna bör anta riktlinjer i syfte att främja utbildning och lämpligt arbete för personer med handikapp på lika villkor som för andra anslällda.

32.   Arbelsgivar- och arbetstagarorganisa­tionerna bör, tillsammans med handikappade personer och deras organisationer, ges möj­lighet alt medverka vid utformningen av rikt­linjer för organisation och utveckling av yr­kesinriktad rehabiliteringsservice, och även att utföra forskning och föreslå lagstiftning inom detla område.

33.   Då så är möjligl och lämpligt bör före­trädare för arbelsgivar-, arbetslagar- och handikapporganisationer ingå som medlem­mar i styrelser och kommittéer vid institut för yrkesinriktad rehabilitering och utbildning anlitade av handikappade personer vilka fat­tar beslut i policy- och tekniska frågor, delta i syfte alt se till att programmen för yrkesinrik­tad rehabilitering svarar mot kraven inom oli­ka ekonomiska sektorer.


 


Prop. 1983/84:139

34.    Wherever possible and appropriate, employers and workers" representatives in the undertaking should co-operate wilh ap­propriate specialists in considering the possi­bilities for vocational rehabilitation and job reallocation of disabled persons employed by that undertaking and for giving employment lo other disabled persons.

35.    Wherever possible and appropriate. undertakings should be encouraged to eslab­lish or mainlain their own vocational rehabili­tation services, including various lypes of shdtered employment. in dose co-operation with community-based and other rehabilita­tion services.

36.    Wherever possible and appropriate, employers" organisations should lake steps to:

(a) advise their members on vocational re­habilitation services which could be made available to disabled workers;

(h) co-operate with bodies and institutions which promole the rdntegralion of disabled persons into active working life by providing, for instance, information on working condi­tions and job requirements which disabled persons have to meel;

(c)    advise their members on adjustmenls
which could be made for disabled workers to
the essential duties or requirements of suit­
able jobs;

(d)    advise their members to consider the
impact that reorganisalion produclion
methods might have, so thal disabled persons
are not inadvertently displaced.

37.    Wherever possible and appropriate,
workers" organisations shoid lake steps to:

(a)    promole the participation of disabled workers in discussions al the shop-floor level and in works councils or any other body rep­resenting the workers;

(b)    propose guiddines for the vocational rehabilitation and protection of workers who become disabled through sickness or acci­dent. whelher work-related or not, and have such guiddines induded in colleclive agree­ments, regulalions, arbilration awards or olher appropriate instmments;

(c)    offer advice on shop-floor arrange­ments affecling disabled workers, including job adaptation, special work organisation, trial Iraining and employment and the fixing of work norms;


21

34.  Då så är möjligt och lämpligt bör ar­betsgivarna och arbetstagarnas förelagsre-presenlanler samarbeta med lämpliga specia­lister för all överväga möjligheter till yrkesin­riktad rehabilitering och omplacering av per­soner med handikapp anställda vid företagel samt till anställning av andra personer med handikapp.

35.  Då så är möjligt och lämpligt bör förela­gen uppmuntras all inrätta eller behålla egen yrkesinriktad rehabilitering, inbegripet olika slag av skyddat arbete, i nära samarbete med samhällelig och annan rehabiliterings.service.

36.    Då så är möjligt och lämpligt bör ar­
betsgivarorganisationerna vidta åtgärder för
alt:

(a)  ge sina medlemmar råd angående yrkes­inriktad rehabilitering som kan ställas till för­fogande för arbetstagare med handikapp,

(b) samarbeta med organ och institutioner som främjar återintegrering av personer med handikapp i aktivt arbetsliv, genom all bl.a. lillhandahålla information om arbetsvillkor och krav i arbetslivet som personer med han­dikapp har atl möta,

(c)  ge sina medlemmar råd angående an­passning som kan göras för arbetstagare med handikapp vad gäller huvudsakliga arbets­uppgifter eller krav för visst lämpligt arbete,

(d)    råda sina medlemmar all beakta den
effekt som omorganisation av produktions­
metoder kan ha, så att personer med handi­
kapp inte genom förbiseende trängs undan.

37.    Då så är möjligt och lämpligt bör ar­
betstagarorganisationerna vidla åtgärder för
att:

(a)   främja handikappade personers delta­gande i diskussioner på arbetsplatsen och i förelagsnämnder eller i andra organ vilka re­presenterar arbetstagare,

(b)  föreslå riktlinjer för yrkesinriktad reha­bilitering och skydd för arbetstagare som blir handikappade genom sjukdom eller olycks­fall, vare sig det är en arbetsskada eller inte, och atl la med sådana riktlinjer i kollektivav­tal, föreskrifter, skiljedomar eller andra lämpliga instmment,

(c)   ge råd om arbetsplatsanordningar som berör arbetstagare med handikapp, inbegri­pet arbetsanpassning, särskild arbetsorgani­sation, arbetsprövning och provanställning samt fastställande av normer för arbetet.


 


Prop. 1983/84:139


22


 


(d) raise the problems of vocational reha­bilitation and employment of disabled per­sons at trade union meetings and inform their members, through publications and semi-nars, ofthe problems of and possibilities for tbe vocational rehabilitation and employment of disabled persons.

VII. The Contribution of Disabled Persons and Their Organisations to the Development of Vo­cational Rehabilitation Services

38. In addition to Ihe participation of dis­abled persons, their representatives and or­ganisations in rehabilitation activities re­ferred to in Paragraphs 15, 17, 30, 32 and 33 of this Recommendation, measures to in­volve disabled persons and their organisa­tions in the development of vocational reha­bilitation services should include:

(a)    encouragement of disabled persons and their organisations lo participale in the development of community activities aimed at vocational rehabilitation of disabled per­sons so as to further Iheir employment and their integration or rdntegralion into sociely;

(b)   appropriate government support to promole the development of organisations of and for disabled persons and their involve-ment in vocational rehabilitation and employ­ment services, including support for the pro­vision of training programmes in self-advo-cacy for disabled persons;

(c)    appropriate government support to these organisations to undertake public edu­cation programmes which project a positive image ofthe abilities of disabled persons.


(d) ta upp problem som rör yrkesinriktad rehabilitering och arbete för personer med handikapp på fackföreningsmöten och infor­mera medlemmarna genom publikationer och seminarier om dessa problem och om möjlig­heter till yrkesinriktad rehabilitering och ar­bete för personer med handikapp.

VII. Medverkan av personer med handikapp och deras organisationer i utvecklingen av yr­kesinriktad rehabiliteringsservice

38. Fömtom handikappade personers, deras företrädares och organisationers med­verkan i de rehabilileringsaktiviteter, som nämns i punkterna 15, 17, 30, 32 och 33 i denna rekommendation, bör åtgärderna för atl engagera personer med handikapp och deras organisationer i utvecklingen av yrkes­inriktad rehabiliteringsservice omfatta:

(a)  främjande av medverkan av handikap­pade personer och deras organisationer i ut­vecklingen av samhällsaktiviteter vilka har som mål yrkesinriktad rehabilitering av per­soner med handikapp i syfte att främja arbete för dem samt deras integrering eller återinte­grering i samhället,

(b)  lämpligt statligt stöd för att främja att organisationer av och för personer med han­dikapp utvecklas och involveras i yrkesinrik­tad rehabilitering och arbetsförmedlingsser­vice, inbegripet slöd för tillhandahållande av utbildningsprogram för personer med handi­kapp i att själva verka för sin sak.

(c)  lämpligt statligt stöd till dessa organisa­tioner för att genomföra allmänna utbild­ningsprogram med syfte att ge en positiv bild av handikappade personers förmåga.


 


VIII. Vocational Rehabilitation under Social Security Schemes

39.    In applying the provisions of this Rec­ommendation, Members should also be guid­ed by the provisions of Artide 35 of the So­cial Security (Minimum Standards) Conven­tion, 1952, of Artide 26 of the Employment Injury Benefits Convention, 1964, and of Ar­tide 13 ofthe Invalidity, Old-Age and Survi-vors" Benefils Convention, 1967, in so far as they are not bound by obligations arising out of ratificalion of these instmments.

40.    Wherever possible and appropriate,


VIII. Yrkesinriktad rehabilitering inom ra­men Rir socialförsäkringssystemet

39.   Vid tillämpning av bestämmelserna i
denna rekommendation bör medlemsstaterna
också vägledas av bestämmelserna i artikel
35 i 1952 års konvention om minimistandard
för social trygghet, artikel 26 i 1964 års kon­
vention om förmåner vid yrkesskada och av
artikel 13 i 1967 års konvention om invalidi­
tets-, ålders- och efterievandeförmåner i den
mån de inte är bundna av förpliktelser genom
ratifikation av dessa instmment.

40.   Då så är möjligl och lämpligt bör social-


 


Prop. 1983/84:139


social security schemes should provide, or conlribule to the organisation, development and financing of training, placement and em­ployment (including sheltered employment) programmes and vocational rehabilitation services for disabled persons, including reha­bilitation counsdling.

41. These schemes should also provide in­centives to disabled persons lo seek employ­ment and measures to facilitale a gradual transition into the open labour märket.


försäkringssystemen tillhandahålla eller bidra till organisation, utveckling och finansiering av utbildnings-, arbelsplacerings- och syssel­sättningsprogram (inklusive skyddad syssel­sättning) och yrkesinriktad rehabiliterings­service för personer med handikapp, bl.a. vägledning i rehabiliteringsfrågor.

41. Dessa syslem bör även stimulera handi­kappade personer alt söka arbete samt under­lätta en gradvis övergång till den reguljära arbetsmarknaden.


 


IX. Co-ordination

42. Measures should be taken lo ensure, as far as practicable, thal policies and pro­grammes concerning vocational rehabilita­tion are co-ordinated with policies and pro­grammes of social and economic develop­ment (including scientific research and ad­vanced technology) affecling labour adminis­tration, general employment policy and pro­motion, vocational training, social integra­tion, social security, co-operatives, rural de­velopment, small-scale industry and crafls, safety and health at work, adaptation of methods and organisation of work to the needs of the individual and the improvement of working conditions.


IX. Samordning

42. Åtgärder bör vidtas för att se till atl riktlinjer och program rörande yrkesinriktad rehabilitering så långt del låter sig göra sam­ordnas med riktlinjer och program rörande social och ekonomisk utveckling, (inklusive vetenskaplig forskning och avancerad teknik) som berör arbelsmarknadsadminislralion, allmän sysselsättningspolitik och sysselsäit-ningsfrämjande åtgärder, yrkesutbildning, social integration, social trygghet, koopera­tiv, utveckling på landsbygden, småindustri och hantverk, arbetarskydd, anpassning av arbetsmetoder och arbetsorganisation till in­dividens behov samt förbättring av arbetsvill­koren.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984