Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets betänkande

1983/84:24

om beskattning av trygghetsförsäkringar för yrkesfiskare m. m. (prop. 1983/84:82)

Propositionen

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1983/84:82 att riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till

1.   lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2.   lag om ändring i taxeringslagen (1956:623).

I propositionen läggs fram förslag om beskattningsregler för det nyligen införda särskilda försäkringsskyddet för yrkesfiskare. Skyddet omfattar tre försäkringsformer, nämligen grupplivförsäkring genom avtal, avtals­gruppsjukförsäkring och irygghelsförsäkring vid arbetsskada. Förslagel innebär all dessa försäkringsformer fär samma skattemässiga behandling som motsvarande kollektiva försäkringar för anställda och lantbrukare, dvs. främst att förmånen av fri premie inte behöver tas upp som inkomst.

1 propositionen föreslås vidare att livförsäkringsanstalter befrias från beskattning av sädana kapital- och fastighetsinkomsler som belöper på avgångsbidragsförsäkringar vilka grundas på kollektivavtal.

Med anledning av atl kungörelsen (1926:389) om allmänna grunder angående försäkring med statsbidrag mol förluster pä grund av smitt­samma husdjurssjukdomar har upphävts fr. o.m. utgången av juni 1983 föreslås slutligen att de försäkringsanstalier som gjort avsättningar till särskilda reservfonder enligl kungörelsen får möjlighet att ulan någon beskaltningskonsekvens föra över de avsalta medlen till sina resp. utjäm­ningsfonder.

De nya bestämmelserna föreslås i huvudsak bli tillämpliga redan vid 1984 års laxering.

Lagförslagen har följande lydelse.

1 Riksdagen 1983184.6 saml. Nr 24


SkU 1983/84:24


 


SkU 1983/84:24                                                                    2

1    Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskaltelagen (1928: 370) dels all 19 6, 30 8 2 mom., punkterna I och 2 av anvisningarna till 30 6

samt punkl I av anvisningarna lill 50 8 skall ha nedan angivna lydelse, dels alt i anvisningarna till 28 8 skall införas en ny punkt, 11, av nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

19 8'

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:

vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskifl bo eller gåva;

vinst vid icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som avses i 35 8 3-4 mom.;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinsldragning pä här i riket utfärdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinstdragning pä utländska premieobligationer, som uppgår lill högst 100 kronor;

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om icke er­sältningen grundas pä förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre belopp för år eller utgör föräldrapenning, sä ock sådan ersättning enligl annan lag eller särskild förfalining, som. utgått annorledes än på grund av sjukförsäk­ring, som nyss sagts, lill någon vid sjukdom eller olycksfall i arbele eller under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersätlning till sjö­män om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre belopp för år, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycks­fall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke tagils i samband med tjänst, dock all till skattepliktig inkomst räknas ersältning i form av pension eller i form av livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligl 32 8 1 eller 2 mom., så ock ersättning som ulgår på grund av trafikförsäk­ring eller, med nedan angivet undantag, annan ansvarighetsförsäkring eller på grund av skadeståndsförsäkring och avser förlorad inkomsi av skatte­pliktig natur;

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligl grunder som fast­ställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen ulgår under de första treilio dagarna av den tid den skadade är arbetsoförmögen och beräknas så alt ersältningen uppgår för insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar lill högst 6 kronor för dag;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått på grund av kapilalförsäkring;

försäkringsersättning eller annan ersättning för skada pä egendom, dock atl skalleplikt föreligger dels i den män ersättningen avser driftbyggnad på jordbruksfastighet, byggnad på fastighet som avses i 24 6 I mom., byggnad som är avsedd för användning i ägarens rörelse eller sådan del av värdet av markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, dels

' Lydelse enligt prop. 1983/84:67.


 


SkU 1983/84:24                                                                       3

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

i den mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försäkrade eller skadade egendomen i stället hade sålls, hade varit atl hänföra till intäkt av fastighet eller av rörelse och dels i den mån ersättningen eljest motsvarar skattepliktig intäkt av eller avdragsgill omkostnad för fastighet eller rörel­se;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, som utgått pä grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning pä grund av skadeförsäkring, för vilken rätt lill avdrag för premie icke förelegal;

ersättning jämlikt lagen (1956: 293) om ersättning ål smittbärare om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre be­lopp för år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den mån givaren enligt 20 8 eller punkt 5 av anvisningarna till 46 8 icke är berättigad lill avdrag för utgivet belopp;

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda för mottagarens utbildning;

studiestöd enligt 2, 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973: 349), inlernatbi-drag, äterbetalningspliktiga studiemedel och resekoslnadsersältning enligl 6 och 7 kap. samma lag saml sådani särskill bidrag vilket enligl av regering­en eller slallig myndighel meddelade bestämmelser utgår till deltagare i arbetsmarknadsutbildning saml med dem i fråga om sådant bidrag lik­ställda, och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;

allmänt barnbidrag;

lön eller annan gottgörelse, för vilken skall eriäggas skall enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt;

kontanlunderstöd, som utgives av arbetslöshelsnämnd med bidrag av statsmedel;

handikappersättning enligt 9 kap. 2 och 3 88 lagen om allmän försäkring, sådan del av vårdbidrag enligl 9 kap. 4 8 samma lag som ulgör ersättning för merkostnader saml hemsjukvårdsbidrag, som ulgår av kommunala eller landstingskommunala medel lill den vårdbehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om huslrulillägg och kommunalt bostadstillägg fill folkpension;

kommunalt bostadstillägg lill handikappade;

bostadsbidrag som avses i förordningen (1976: 263) om statliga bostads­bidrag till barnfamiljer, förordningen (1976:262) om slatskommunala bo­stadsbidrag eller förordningen (1977:392) om slatskommunala bostadsbi­dragtill vissa folkpensionärer m.fl.;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den del sfiftelsen ej ägt andra medel för att lämna gotlgörelsen än sådana för vilka avdrag icke åtnjutits vid avsättning lill stiftelsen;

kompensation av staten för bensinskatl på bensin som förbrukats vid yrkesmässig användning av motorsåg;

intäkter av försäljning av vilt växande bär och svampar som den skatt­skyldige själv plockat till den del intäkterna under ett beskattningsår inte överstiger 5000 kronor, såvida intäkterna inlekan hänföras lill rörelse som den skaitskyldige driver eller ulgör lön eller liknande förmån.


 


SkU 1983/84:24                                                                       4

Nuvarande lydelse                                          Föreslagen lydelse

Beträffande vissa försäkringsbe-  Beträffande vissa försäkringsbe­
lopp som ulgår lill lantbrukare
        lopp som ulgår lill lantbrukare,
m. fl. gäller särskilda bestämmelser
yrkesfiskare m.fi. gäller särskilda
i punkt 16 av anvisningarna till
bestämmelser i punkt 16 av anvis-
21 8.
                                    ningarna till 21 8 och i punkt 11 eiv
(Se vidare anvisningarna.)
                       anvisningarna till 28 §.

(Se vidare anvisningarna.)

30 8
2 mom. Såsom nettointäkt av
         2 mom. Såsom nettointäkt av

försäkringsrörelse, som drivits av försäkringsrörelse, som drivits av
inländsk livförsäkringsan- inländsk livförsäkringsan­
stalt, anses nettointäkten av an- stall, anses nettointäkten av an­
staltens kapital- och fastighetsför- stallens kapital- och fastighetsför­
valtning med undanlag för den del valtning med undanlag för den del
av intäkten som belöper på pen- av intäkten som belöper på dels
sionsförsäkringar, vilka anstalten pensionsförsäkringar, vilka anstal-
meddclal direkt eller meddelat i ten meddelat direkt eller meddelat i
återförsäkring åt annan inländsk återförsäkring ål annan inländsk
försäkringsanstall.
                        försäkringsanslalt, dels avgångsbi-

dragsförsäkringar  meddelade  en­ligt grunder som fastställts i kollek­tivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Om värdet av tillgångarna i försäkringsrörelse, som drivits av inländsk livförsäkringsanstalt, vid beskattningsårets utgång understiger summan av dels försäkringstekniska skulder ökade med en ijugondel därav, dels be­loppet av de skulder som icke grunda sig på meddelade försäkringar, fär ett belopp motsvarande fem gånger skillnaden avdragas frän nettointäkten.

Anvisningar

lill 28 8

//. Förmån av sådan fri grupp­livförsäkring , avtalsgruppsjukför­säkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada som fastställts enligt grunderna i ett år 1983 träffat avtal mellan Sveriges fiskares riksför­bund och vederbörande försäk­ringsanstalt utgör inte skattepliktig intäkt. Av 19 § framgår att ej heller ersättning som — i annan form än pension eller livränta - utgår på grund av sådan livförsäkring eller sjukförsäkring räknas som skatte­pliktig intäkt. Ersättning enligt så­dan trygghetsförsäkring som nyss nämnts utgör dock skattepliktig in­täkt av rörelse utom till den del er­sättningen utgår under de första - Senaste lydelse 1982: 1087.


 


SkU 1983/84:24                                                                       5

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

trettio dagarna av den tid den skei-dade är arbetsoförmögen och inle överstiger för insjuknandedagen 30 kronor och för övriga tjugonio da­gar 6 kronor för dag.

till 30 6

1. Vid beräkning av nettointäkt av försäkringsrörelse som driyits av livförsäkringsanstalt skall följande iakttagas.

Som bruttointäkt upptages inläkt  Som bruttointäkt upptages intäkt

av kapital- och fastighetsförvalt- av kapital- och fastighetsförvalt­
ning med undanlag av den del av ning med undantag av den del av
intäkten som belöper på pensions- intäkten som belöper på dels pen-
försäkringar, vilka anstalten med- sionsförsäkringar, vilka anstalten
delat direkt eller meddelat i återför- meddelat direkt eller meddelat i
säkring åt inländsk försäkringsan- återförsäkring åt inländsk försäk-
stalt.
                                           ringsanstall, dels avgångsbidrags-

försäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektiv­avtal mellan arbetsmarknadens hu­vudorganisationer.

Som bruttointäkt upptages även vinst vid försäljning av eller vid upp­skrivning av värdet av annan tillgång än inventarium eller för stadigvaran­de bruk i rörelsen avsedd fastighet. Vid försäljning av fastighet som utgör omsältningstillgång i försäkringsrörelsen skall punkt 1 Qärde stycket av anvisningarna fill 28 8 tillämpas. I bruttointäkten upptages vidare hyres-värde av fastighet, som använts i försäkringsrörelsen. Har livförsäkrings­anstalt hos utländsk försäkringsanstall återförsäkrat direkt meddelad eller i återförsäkring åt inländsk försäkringsanstalt meddelad annan försäkring än pensionsförsäkring utan att hos sig behålla premiereserven, anses som ränteintäkt ränla på värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet enligt den räntefot som legat lill grund för premieberäkningen.

Från bmttointäkten får avdragas dels ränta på gäld, dels, i fråga om fastighetsförvaltning, annan enligt 25 6 avdragsgill omkostnad för fastig­het, dels förlust vid försäljning av annan tillgäng än inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet, dels belopp varmed värdet av annan tillgång än inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet enligt denna lag nedskrivits, dels 5 procent av vad som återstår av bruttointäkten efter avdrag enligt delta stycke.

I fråga om individuell livförsäk-      I fråga om individuell livförsäk-

ring, individuell annan personför- ring, individuell annan personför­säkring och gmppförsäkring får i säkring och gmppförsäkring får i varje sådan verksamhet för sig, se- vaije sådan verksamhel för sig, se­dan avdrag åtnjutits enligt föregå- dan avdrag åtnjutits enligt föregå­ende stycke, från återstående brut- ende stycke, från återstående brut­tointäkt göras avdrag med belopp loinläkt göras avdrag med belopp motsvarande för varje direkt teck- motsvarande för varje direkt teck­nad personförsäkring, som icke är nad personförsäkring, som icke är pensionsförsäkring, 3 promille av pensionsförsäkring eZ/erflviå/ii/)/-del basbelopp som enligl 1 kap. 6 8      dragsförsäkring som avses i andra

 Senaste lydelse 1982: 1087.


 


SkU 1983/84:24


Nuvarande lydelse

lagen (1962:381) om allmän försäk­ring fastställts för taxeringsåret. Avdraget skall för varje försäkring beräknas till helt krontal så, att öre­tal bortfaller. Som en försäkring anses dels alla individuella livför­säkringar, som samtidigt tecknats pä samma persons eller samma per­soners liv, dels alla andra individu­ella personförsäkringar, som samti­digt tecknats med samma person som försäkrad, dels samma persons alla gruppförsäkringar som han har inom en och samma grupp. Sam­manlagt avdrag enligt detta stycke får icke översliga återstående brut­tointäkt av den verksamhet till vil­ken avdraget hänför sig.

Avdrag får icke ske för sädan ränta försäkringstagare.

2. Vid beräkning av överskottet av försäkringsrörelse, som drivits av inländsk skadeförsäk­ringsanstalt, må från bruttoin­täkten avdrag göras förutom för driftkostnader, som avses i 29 6, för ökning av försäkringstekniska skulder för egen räkning, för ökning av säkerhetsreserv, för utbetald återbäring eller verkställd premie­återbetalning,/ö/- avsättning till så­dan reservfond, som av ömsesidig försäkringsanslalt för husdjursför­säkring bildas enligl gällande före­skrifter om allmänna grunder an­gående försäkring med statsbidrag mot förluster på grund av smitt­samma husdjurssjukdomar, för av­sättning till sådan regleringsfond, som av trafikförsäkringsanstall bil­das enligl gällande villkor och före­skrifter för utövande av irafikför-säkringsrörelse, ävensom för ök­ning av utjämningsfonderna, i den män denna ökning icke överstiger vinslen ä själva försäkringsrörel­sen. Denna vinst skall beräknas en­ligt andra, tredje och fjärde styck-


Föreslagen lydelse

stycket. 3 promille av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 S lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställts för taxeringsåret. Avdra­get skall för varje försäkring beräk­nas till hell krontal sä, alt öretal bortfaller. Som en försäkring anses dels alla individuella livförsäkring­ar, som samiidigi lecknais på sam­ma persons eller samma personers liv, dels alla andra individuella per­sonförsäkringar, som samtidigt tecknats med samma person som försäkrad, dels samma persons alla gruppförsäkringar som han har inom en och samma grupp. Sam­manlagt avdrag enligt detta stycke får icke överstiga återstående brut­tointäkt av den verksamhet lill vil­ken avdraget hänför sig. på återbäringsmedel som tillkommer

2. Vid beräkning av överskottet av försäkringsrörelse, som drivits av inländsk skadeförsäk­ringsanstall, må från bruttoin­täkten avdrag göras förutom för driftkostnader, som avses i 29 8, för ökning av försäkringstekniska skulder för egen räkning, för ökning av säkerhetsreserv, för utbetald återbäring eller verkställd premie­återbetalning, för avsättning fill så­dan regleringsfond, som av trafik­försäkringsanstall bildas enligl gäl­lande villkor och föreskrifter för ut­övande av irafikförsäkringsrörelse, ävensom för ökning av utjämnings­fonderna, i den män denna ökning icke översliger vinslen å själva för­säkringsrörelsen. Denna vinst skall beräknas enligl andra, iredje och fjärde styckena.


Senaste lydelse 1982:1087.


 


SkU 1983/84:24

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

Vinsten ulgör, om ej annal följer av tredje eller fjärde stycket, skillnaden mellan å ena sidan summan av följande inkomstposter, nämligen:

a)   försäkringstekniska skulder för egen räkning vid årets ingång,

b)  säkerhetsreserv vid årets ingång,

c)   premieinkomst för egen räkning,

d)    4 procent ränta på posterna a) och b);

å andra sidan summan av följande utgiftsposter, nämligen:

e)    utbetalningar för egen räkning för försäkringsfall,

f)     utgiven vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning,

g) förvaltningskostnader för egen räkning oavsett om de äro avdrags­
gilla i skattehänseende,

h) beräknad hyra för fasfighet som tillhör anstalten och ingår i rörelsen,

i) försäkringstekniska skulder för egen räkning vid årets utgång,

j) säkerhetsreserv vid årets utgång.

Från sålunda framräknad vinst skall avräknas ökning av föreskriven regleringsfond för trafikförsäkringsrörelse eller, om fonden nedsatts, tilläg­gas belopp motsvarande nedsättningen.

Driver anstalt försäkringsrörelse även från fast driftställe i annan stal och är inkomst av rörelse som är hänförlig till det fasta driftstället på grund av avtal för undvikande av dubbelbeskattning.undantagen från beskattning här i riket skall vinslen vidare minskas med överskott av den genom driftstället bedrivna verksamheten. Uppkommer underskott i sådan verk­samhet får lill vinslen läggas ell belopp motsvarande underskottet.

Med försäkringstekniska skulder för egen räkning förstås sådana skulder enligl 7 kap. 1 6 första siycket försäkringsrörelselagen (1982:713) (pre­miereserv, ersältningsreserv, skadebehandlingsreserv och tilldelad återbä­ring) minskade med värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet.

Med säkerhetsreserv förstås den reserv skadeförsäkringsanstali får re­dovisa enligt en av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av försäkringsinspektionen fastställd normalplan.

Med premieinkomst, förvaltningskostnader m. m. för egen räkning för­stås anstaltens premieinkomst, förvaltningskostnader m. m. minskade med återförsäkringsgivares andelar.

Med utjämningsfond förslås här fond, som enligt bolagsordningen eller, i fråga om sådant ömsesidigt bolag på vilkel försäkringsrörelselagen icke äger tillämpning, stadgarna för bolaget må användas endast lill atl hell eller delvis täcka förlusl å själva försäkringsrörelsen saml efler sådan disposi­tion kvarstående förlust å rörelsen i dess helhet i den mån icke förenämnda bolagsordning eller stadgar föreskriver förlusltäckning genom ianspråkta­gande av andra till framlida förfogande avsalta medel.

Minskning    av    försäkringstek-   Minskning    av    försäkringstek-

niska skulder för egen räkning, av niska skulder för egen räkning, av säkerhetsreserv och av / första säkerhetsreserv och av sårskild re-stycket omnämnd reservfond för servfond för ömsesidig försäkrings-ömsesidig försäkringsanstalt för anstalt för husdjursförsäkring och husdjursförsäkring och reglerings- regleringsfond för trafikförsäk-fond för trafikförsäkringsanstall ringsanstall ävensom minskning av ävensom minskning av utjämnings- utjämningsfonderna skall anses fonderna skall anses som intäkt. som intäkt. Sker ändring av bolags-Sker ändring av bolagsordningen,     ordningen, varigenom anstalten får


 


SkU 1983/84:24                                                                       8

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

varigenom anstalten får rätt att på rätt atl på annat sätt än ovan sagts annat sätt än ovan sagts disponera disponera en den 1 januari 1929 be-en den 1 januari 1929 befintlig ut- finllig utjämningsfond, för vilken jämningsfond, för vilken bestäm- bestämmelser om inskränkt dispo-melser om inskränkt dispositions- sitionsrätt funnits, eller utjämnings-rätt funnits, eller utjämningsfond, fond, som bildats efler nämnda dag, som bildats efter nämnda dag, skall skall fonden anses härigenom un-fonden anses härigenom undergå dergå minskning med hela det be-minskning med hela det belopp, lopp, vartill den uppgick före änd-vartill den uppgick före ändringen.      ringen.

Utöver vad ovan stadgats må avdrag icke ske för avsättning lill omedel­bar eller framtida vinstutdelning till försäkringstagare.

till 50 8

I.' Den skattskyldiges skatteförmåga bedöms med hänsyn, å ena sidan, till hans inkomst och förmögenhet samt, å andra sidan, lill vad han kan anses ha behövt lill nödvändigt underhåll för sig själv och för make och oförsörjda barn (existensminimum). Om inte särskilda förhållanden moti­verar det skall existensminimum bedömas med hänsyn till förhållandena under hela beskattningsåret. Sådana särskilda förhållanden fär anses före­ligga t.ex. om en skattskyldig under året börjat i förvärvsarbete eller upphört med sådant arbete och inkomsten utslagen på hela året därför understigit existensminimibeloppet. I sådana fall bör existensminimum bedömas med hänsyn till den tid inkomsten åtnjutits.

Regeringen eller den myndighel regeringen bestämmer meddelar närma­re föreskrifter om existensminimum enligt de grunder som anges i del följande.

Existensminimum i det särskilda fallet bestäms med ledning av normal­belopp för existensminimum. Normalbeloppen utgör för ensamstående skattskyldig 15 300 kronor, för sammanlevande makar 26600 kronor och för varje barn 6500 kronor multiplicerade med del tal (jämförelsetal) som anger förhållandel mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före inkomståret och prislägel i oktober 1980. Förändringarna i det allmänna prisläget skall därvid beräknas på grundval av konsumentprisindex. Nor­malbeloppen skall avrundas uppåt lill helt hundratal kronor. Normalbelop­pen skall anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskost­nad, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen.

Normalbeloppen för existensminimum är i första hand avsedda för skatt­skyldiga, vilkas inkomst huvudsakligen hänför sig till förvärvskällan tjänst.

Vid bestämning av  avdrag för       Vid bestämning av  avdrag för

nedsatt skatteförmåga vid existens- nedsatt skalleförmåga vid existens­minimum skall såsom inkomst av minimum skall såsom inkomst av tjänst upptas den skallskyldiges tjänst upptas den skattskyldiges bruttointäkter - inklusive biin- bmtlointäkler - inklusive biin­komster - minskade med sådana komsier - minskade med sådana nödvändiga utgifter för inkomstens nödvändiga utgifter för inkomstens förvärvande som är avdragsgilla vid förvärvande som är avdragsgilla vid laxeringen, t.ex. avgifter för sjuk-     laxeringen, l.ex. avgifter för sjuk-

Senaste lydelse 1981:999.


 


SkU 1983/84:24


Nuvarande lydelse

eller olycksfallsförsäkring som ta­gits i samband med tjänst, avgifter som den skatlskyldige har eriagt i samband med Ijänslen för egen el­ler eflerlevandes pensionering på annat sätt än genom försäkring, el­ler kostnader för resor till och från arbetet. Beslår inkomsten av sådan livränta som avses i 32 6 2 mom. skall livräntan inräknas i inkomsten med oreducerat belopp. Även så­dan livränta till följd av personska­da som inte är av skattepliktig natur skall inräknas i inkomsten. Vid be­stämning av avdrag för nedsatt skalteförmåga vid existensmini­mum skall hänsyn vidare tas till om den skattskyldige uppburit skattefri ersättning på gmnd av sådan kol­lektiv sjukförsäkring söm avses i 32 6 3 mom. Iredje stycket. Barnbi­drag medräknas inte i inkomsten.

Föreslagen lydelse

eller olycksfallsförsäkring som la­gils i samband med tjänst, avgifter som den skatlskyldige har erlagl i samband med tjänsten för egen el­ler efterievandes pensionering på annat sätt än genom försäkring, el­ler kostnader för resor lill och från arbetet. Beslår inkomsten av sådan livränta som avses i 32 8 2 mom. skall livräntan inräknas i inkomsten med oreducerat belopp. Även så­dan livränta till följd av personska­da som inte är av skatleplikfig natur skall inräknas-i inkomsten. Vid be­stämning av avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensmini­mum skall hänsyn vidare tas till om den skatlskyldige uppburit skattefri ersättning på gmnd av sådan kol­lekfiv sjukförsäkring som avses i 32 6 3 mom. tredje stycket, punkt 16 av anvisningarna tdl 21 § eller punkt 11 av anvisningarna tdl 28 §. Barnbidrag medräknas inte i in­komsten. När frågan om avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensminimum bedöms skall särskild vikt läggas vid att inkomstförhållandena uppskattas på ett riktigt sätt, speciellt med hänsyn fill omfattningen av eventuella naturaförmåner och deras värde.

Har den skattskyldige hafl lägre levnadskostnader än normalt skall den skattskyldiges existensminimum anses ha understigit normalbeloppet i motsvarande mån, t.ex. om han är ogift och har haft gemensamt hushåll med anhöriga eller andra eller om han har hafl särskilda förmåner i form av billiga livsmedel eller andra liknande förmåner. I regel torde del inle finnas anledning att bevilja avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensmini­mum åt s. k. hemmasöner eller hemmadöttrar. Ej heller får avdrag medges om den skattskyldige ägt tillgångar. Härvid bortses från sedvanliga hus-geråd, möbler och kläder, arbetsredskap, en mindre bostadsfastighet av enklaste beskaffenhet osv. Å andra sidan får existensminimum beräknas ha överstigit normalbeloppet om den skatlskyldige haft utgifter för under­håll av make och barn som han inte levt tillsammans med under beskatt­ningsåret. Existensminimum för den skattskyldige får även i andra fall bestämmas högre än normalbeloppet, om det är motiverat av särskilda skäl.

Har den skattskyldige under beskattningsåret enligt beslut av den lokala skattemyndigheten fått befrielse från eller nedsättning av den preliminära skatten på gmnd av nedsatt skatteförmåga vid existensminimum, bör vid prövning av frågan om avdrag vid taxeringen för nedsatt skalteförmåga avvikelse inte ske från det av den lokala skattemyndigheten fastställda existensminimibeloppet, om inte nya omständigheter framkommit. Som exempel på sådana omständigheter kan nämnas att den skallskyldige äger


 


SkU 1983/84:24                                                                     K)

Nuvarande lydelse                       Föreslagen lydelse

lillgångar, som den lokala skattemyndigheten saknat kännedom om, eller att den skallskyldiges ekonomiska ställning påtagligt förbättrats efter den lokala skattemyndighetens beslut.

Om den skatlskyldige inle har hafl högre inkomst än del för honom beräknade existensminimibeloppel och delta beror på sådana förhållanden som anges i 50 6 2 mom. tredje siycket, bör avdrag för nedsatt skatteför­måga medges med så stort belopp atl den skattskyldige inte påförs beskatt­ningsbar inkomst. Har den skallskyldige räll till skallereduktion enligl 2 8 4 mom. uppbördslagen (1953:272), skall della beaktas då avdraget för nedsatt skalteförmåga beräknas.

Är inkomsten högre men inte så stor, atl inkomsten minskad med skat­ten uppgår lill existensminimum, bör avdrag för nedsatt skalteförmåga beviljas med så stort belopp, att större skalt inle kommer alt tas ut än att inkomsten, minskad med skallen, uppgår till beloppet av existensmini­mum.

Nedsatt arbetsförmåga skall även anses föreligga om den skaitskyldige pä grund av arbetsskygghel eller missanpassning eller annars av psykiska skäl har svårt att förvärva normal arbetsinkomst.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

De nya beslämmelserna i 19 6, 30 8 2 mom., punkt 11 av anvisningarna till 28 8 saml punkterna I och 2 av anvisningarna till 30 8 tillämpas första gången vid 1984 års taxering. De nya beslämmelserna i punkl 1 av anvis­ningarna lill 50 8 lillämpas första gången vid 1985 års taxering.

En ömsesidig försäkringsanslalt för husdjursförsäkring medges vid 1984 ärs taxering avdrag för avsättning till anstaltens utjämningsfond utöver vad som följer av punkt 2 första siycket av anvisningarna lill 30 8 med ett belopp motsvarande minskningen av en sådan reservfond som bildats enligl tidigare gällande föreskrifter om allmänna grunder angående försäk­ring med statsbidrag mot förluster på grund av smittsamma husdjurssjuk­domar.


 


SkU 1983/84:24


11


2    Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)


Härigenom föreskrivs att 37 8 ha nedan angivna lydelse.


mom. taxeringslagen (1956:623)' skall


37 8 Nuvarande lydelse I mom. Till ledning vid inkomsttaxering och regislrering av preliminär A-skall, som har innehållits genom skatteavdrag, skall varje år ulan an­maning avlämnas uppgifter (kontrolluppgifter) för del föregående kalen­deråret enligt följande uppställning.


Uppgiftsskyldig


Vem uppgiften skall avse      Vad uppgiften skall avse


 


3. Försäkringsanstall och understödsför­ening.


Den som från anstalten eller föreningen uppburit belopp, ej understigande 200 kronor för hela årel, pä grund av försäkring av den art atl skatteplikt för belop­pet föreligger, dock att om livränta utgivits till följd av personskada eller om er­sättning utgått på grund av sådan kollektiv sjukförsäk­ring som avses i 32 § 3 mom. tredje siycket kom­munalskattelagen (1928:370). uppgift skall lämnas även om belopp som icke är av skattepliktig natur och som för hela året överstiger 200 kronor.


Utgivet belopp. Har till följd av personskada utgivits skattepliktigt engångsbelopp skall särskilt anmärkas om skattepliktigt engångsbelopp utgivits tidigare pä grund av samma skada. Om så är fallet skall angivas beloppets stor­lek och utbelalningsåret.


Föreslagen lydelse I mom. Till ledning vid inkomsttaxering och registrering av preliminär A-skatt, som har innehållits genom skatteavdrag, skall varje år ulan an­maning avlämnas uppgifter (kontrolluppgifter) för del föregående kalen­deråret enligl följande uppställning.


Uppgiftsskyldig


Vem uppgiften skall avse      Vad uppgiften skall avse


 


3. Försäkringsanstalt      Den som från anstalten
och understödsför-
      eller föreningen uppburit

ening.                     belopp, ej understigande

200 kronor för hela året, på grund av försäkring av den art atl skatteplikt för belop­pet föreligger, dock att om livränta utgivits till följd av personskada eller om er-

' Lagen omtryckt 1971: 399.

Senasle lydelse av lagens rubrik 1974:773. - Lydelse enligt prop, 1983/84:46.


Utgivet belopp. Har lill följd av personskada utgivits skattepliktigt engångsbelopp skall särskill anmärkas om skattepliktigt engångsbelopp utgivits tidigare pä grund av samma skada. Om så är fallet skall angivas beloppets stor­lek och utbelalningsåret.


 


SkU 1983/84:24                                                       12

Uppgiftsskyldig         Vem uppgiften skall avse      Vad uppgiften skidl avse

sättning utgått på grund av sådan kollektiv sjukförsäk­ring som avses i 32 § 3 mom. tredje stycket, punkt 16 av anvisningarna till 21 § eller punkl 11 av an­visningarna lill 28 § kom­munalskaltelagen (1928:370), uppgift skall lämnas även om belopp som icke är av skattepliktig natur och som för hela året överstiger 200 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas första gången i fråga om kontrolluppgift till ledning vid 1985 års laxering.


 


SkU 1983/84:24                                                                  13

Utskottet

Utskottet, som inte har något att erinra mot propositionen, hemställer att riksdagen med bifall till proposition 1983/84:82 antar de vid propositionen fogade förslagen till

1.   lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2.   lag om ändring i taxeringslagen (1956:623).

Stockholm den 7 februari 1984

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Caristein (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), Olle Westberg (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s), Ewy Möller (m) och Bruno Poromaa (s).