Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande

1983/84:29

om immunitet och privilegier för INMARSAT (prop. 1983/84:155)

Propositionen

I proposition 1983/84:155 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) alt riksdagen godkänner ett den 1 december 1981 upprättat protokoll om immunitet och privilegier för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) samt antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet

År 1979 godkände riksdagen en konvention om upprättande av en internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) och en därtill anslutande driftsöverenskommelse (prop, 1978/79:166, TU 24, rskr 375), Organisationens syfte är att med användning av rymdsatelliter förbättra handelssjöfartens telekommunikationer. Den har sitt säte i London,

I enlighet med vad som föreskrivs i konventionen har - den 1 december 1981 - uppräHats ett protokoll om immunitet och privilegier för organisatio­nen, dess generaldirektör, dess personal och experter samt företrädare för parter och signatärer. Protokollet undertecknades av Sverige i mars 1982, Ett svenskt tillträde till protokollet föranleder en ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet samt beslutar om de ändringar i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall som elt tillträde till protokollet föranleder.

Utskottet finner inte anledning till erinringar mot förslagen i proposi­tionen. Utskottet hemställer

l,att riksdagen godkänner det i proposition 1983/84:155 angivna protokollet den 1 december 1981 om privilegier och immuniteter för INMARSAT, 2, att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget fill lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

Stockholm den 15 maj 1984

På justitieutskottets vägnar LISA MATTSON

1 Riksdagen 1983/84. 7saml. Nr29


JuU 1983/84:29


 


JuU 1983/84:29                                                        2

Närvarande: Lisa Mattson (s), Eric Jönsson (s), Karin .Söder (c), Arne Nygren (s), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Helge Klöver (s), Arne Svensson (m), Gunilla André (c), Karl-Gustaf Mathsson (s), Ulla-Britt Åbark (s), Sven Munke (m), Lars-Erik Lövdén (s), Inger Wickzén (m), Göran Ericsson (m) och Kerstin Anér (fp).

minab/gotab 78560   Stockholm 1984