Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1982/83:142

Regeringens proposition

1982/83:142

om godkännande av 1983 års internationella kaff'eavtal, m.m.;

beslutad den 10 mars 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME

MATS HELLSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås all riksdagen godkänner 1983 ärs internationeUa kaffeavtal som har utarbetats inom den internationella kaffeorganisa-. tionen. Vidare föresläs en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1982/83. 1 .samt. Nr 142


 


Prop. 1982/83:142

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Härigenom föreskrivs alt bilagan' tiU lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skaU ha nedan angivna lydelse.

 

Bilaga

 

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell

Internationella organ                        Fysiska personer

 

26 Intemationella kaffe-                     

organisationen

1983 års inter­nationella kaffe­avtal

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Bilagan omtryckt 1979:9.

Förslag till ny lydelse av punkten 3 i bilagan i prop. 1982/83: 104.


 


Prop. 1982/83:142                                                    3

Utdrag
UTRIKESDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

Handelsavdelningen                       vid regeringssammanträde

1983-03-10

Närvarande: statsminister Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-WaUén, Peter­son, Andersson, Rainer, Boström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg

Föredragande: statsrådet Hellslröm

Proposition om godkännande av 1983 års internationella kaff'eavtal, m.m.

1    Inledning

1976 års internationella kaffeavtal trädde i kraft den 1 oktober 1976 och gällde t.o.m. den 30 september 1982 (prop. 1975/76:186, NU 58, rskr 313). Genom beslul den 28 september 1981 i internationella kaffeorganisationens råd har avtalet förlängts all gälla l.o.m. den 30 september 1983.

Inom den internationella kaffeorganisationen har förhandlingar om ett nytt kaffeavtal ägt rum. Förhandlingarna avslutades den 16 september 1982 dä organisationens råd antog texten till ett nytt kaffeavtal för tiden den 1 oktober 1983 - den 30 september 1989. Avtalet bör fogas tiU protokollet i detta ärende som bilaga.

2   Bakgrund

2.1 Marknadsförhållandena och 1976 års avtal

De största kaffeproducerande ländema är BrasUien, Colombia, Indone­sien, Elfenbenskusten, Etiopien, El Salvador och Guatemala. Tvä huvud­typer av kaffe produceras, nämligen arabica och robusta. Arabica-kaffe lämpar sig genom sin mUdare smak väl för bryggning. För tillverkning av pulverkaffe dominerar robusta. Arabica-kaffe produceras i Syd- och Mel­lanamerika samt Östafrika, medan de övriga afrikanska och de asiatiska producentländerna huvudsakligen odlar robusta-kaffe. Sveriges kaffeim­port beslår nästan enbart av arabica-kaffe. Största leverantörer är Brasi­lien, Colombia och Kenya.


 


Prop. 1982/83:142                                                    4

Under den tid som 1976 års internationella kaffeavlal varit i krafl har kaffepriserna p.g.a. förändringar i utbudet varierat kraftigt. Efterfrågan har varit relativt stabil. Kaffemarknaden har dominerats av följderna av den svåra frosten i Brasilien år 1975. Den brasilianska produktionen redu­cerades dä i ett slag till en tredjedel av sin tidigare nivä. Detta gav upphov fill en kraftig prisrörelse. Kaffeorganisationens marknadsindikatorpris steg frän ca 60 amerikanska cents per pound år 1975 till ett högsta värde av 326,50 cents är 1977. Marknadsindikatorpriset är en sammanvägning av dagliga noteringar för olika kaffesorter. Brasiliens återhämtning och övriga producentländers ökade produktion för atl läcka det tillfälliga brasilianska bortfallet ledde fill ett överskott av kaffe mot slutet av 1970-lalet. De kaffeproducerande länderna försökte då försvara priset genom att agera inom ramen för samarbetet i den s.k. Bogotägmppen. Gmppens resurser var dock inte tillräckliga.

Hösten 1980 hade priset sjunkit liU ca 125 cents per pound. Producent-och konsumenlländer kunde då inom ramen för 1976 ärs avtal enas om att införa en kvotering av utbudet. Som ett led i denna överenskommelse avvecklades också samarbetet i Bogotägmppen. Kvoteringen har därefter bibehållits och prisfallet hejdats. Producentländerna har emellertid till höga kostnader tvingats lagra stora mängder kaffe som inle rymts inom exportkvoterna. Dessa lager beräknas f.n. motsvara omkring elt ärs ex­port. En del av lagren avsätts tiU konsumentländer, som inte har anslutit sig till avtalet, och till priser som reducerats lill hälften av vad som las ul i medlemsländerna. Detta förfarande strider mot ett uttryckligt stadgande i 1976 års avtal. En luddad kaffemarknad har sålunda uppstått; dels en kvolerad i medlemsländerna, dels en icke-kvolerad i andra länder. Pro­blem med kontrollen av handeln mellan dessa båda marknader har upp­ställ. Sedan kvoteringen infördes har en drygt 50-procenlig ökning av exporten till icke medlemsländer noterats. En del av denna export torde läcka in tiU medlemsländerna.

2.2 1983 års avtal

Del nya avtalet har samma syften som 1976 års avtal, nämligen alt

1.    uppnå balans mellan tillgäng och efterfrågan på kaffe,

2.  undvika starka svängningar i utbud, lager och priser,

3.  medverka till all utveckla produktionsresurserna samt främja och upprätthålla sysselsättning och inkomsler i medlemsländerna,

4.  höja de kaffeexporterande ländernas köpkraft,

5.  främja och öka kaffekonsumlionen samt

6.  allmänt främja internationellt samarbete med avseende på världens kaffeproblem.

1983 års avtal har i allt väsentligt samma uppbyggnad och innehåll som de tidigare avtalen. Liksom i dessa är medlet för alt kontrollera prissväng-


 


Prop. 1982/83:142                                                    5

ningarna på kaffemarknaden en reglering av utbudet. Del totala behovet av kaffe i de importerande medlemsländema uppskattas varje år och fördelas mellan producentmedlemmarna. Dessa förbinder sig att iaktta de tilldelade exportkvoterna som uttrycks i antal säckar om 60 kg. Kvoterna kan vid behov ändras så att utbudet anpassas till den aktuella efterfrågan. För atl exportregleringen skall fungera fordras en omfattande kontroll. Bl.a. skall varje parti kaffe som importeras lill etl medlemsland åtföljas av ett giltigt ursprungscertifikat.

Avtalet innehåller inte nägra regler om hur den åriiga totala exportkvo­ten skall fördelas mellan exportmedlemmarna. För det första avtalsåret har dock en procentuell fördelning fastställts. För de följande åren skall kaf­feorganisationens räd fastställa en fördelning. Liksom i 1976 års avtal skall en del av kvotfördelningen påverkas av hur stora lager exportmedlem­marna har.

Särskilda bestämmelser gäller för de små kaffeproducenterna. Bumndi och Rwanda får det första avtalsåret exportera 450 000 säckar och därefter 470 000 säckar per år till importmedlemmarna. För övriga småproducenter reserveras 4,2 % av den åriiga totala exportkvoten.

Förväntade leveransunderskotl i förhållande fill tilldelad exportkvot skall anmälas till kaffeorganisationen så att underskotten kan fördelas mellan andra producenter. När kvotering råder skall medlemmarna be­gränsa den åriiga importen från icke medlemsländer till en mängd som motsvarar ländernas genomsnittliga import under en bestämd period i början av 1970-lalet. För import från sådana icke medlemsländer som varit medlemmar av 1976 års avtal skall gälla en begränsning fill en viss procen­tuell andel av den genomsnittliga årliga importen från dessa länder åren 1976-1983.

Några prisgränser som avgör när kvoterna skaU ändras, upphävas eller återinföras finns inte inskrivna i avtalet. Sådana prisgränser fastställs i stället av organisationens räd, normalt för ettårsperioder. Rådet skall därvid ta hänsyn till bl.a. följande faktorer, nämligen

—       aktuella prisnivåer och -trender,

-förväntad utveckling beträffande produktion, konsumfion och lager,

- valutautvecklingen samt
-inflationen.

Rådet kan också upprätta särskilda prisramar för enskilda kaffelyper och ett syslem för atl anpassa kvoterna efter prisförändringar för enskilda kaffelyper. Önskemål om elt sådant s.k. selektivt kvolsystem framfördes från konsumentsidan under förhandlingarna om det nya avtalet men avvi­sades av producenterna. Rädet skall dock göra en teknisk studie av ett selektivt kvotsystem och därefter besluta om etl sådant syslem skall till­lämpas.

Det nya avtalet är öppet för undertecknande under tiden den 1 januari -den 30 juni 1983. Det träder slutgilfigt i kraft den I oktober 1983 under


 


Prop. 1982/83:142                                                    6

fömtsältning att etl fillräckligt antal länder ansluter sig till det. Möjlighet lill provisoriskt ikraftträdande finns (artikel 61). Avtalet har en giltighetstid pä sex år. Rådet kan efter den 30 september 1987 besluta antingen alt ta upp nya förhandlingar om avtalet eller att förlänga det, med eller utan ändringar.

3   Remissyttranden

Efter remiss har kommerskollegium, generaltullstyrelsen och siatens jordbmksnämnd avgivit yttranden. Kollegiet har bifogat yttranden av Sve­riges kafferosteriers förening. Svenska kaffeagenters förening. Kooperati­va förbundet och ICA Rosteri AB.

I yttrandena lill kommerskollegium tillstyrks genomgående en svensk anslutning till avtalet. Sveriges kafferosteriers förening anser dock alt avtalet är bristfälligt på några viktiga punkter. Stadgandet i artikel 2:3 att producentländerna inte skall sälja kaffe till länder utanför avtalet pä för­månligare villkor än fill medlemsländer anser föreningen vara alltför all­mänt hållet för alt det skall kunna förväntas bli efterlevt. Föreningen pekar också på alt kriterier saknas för fördelningen av kvoter och på att de mindre producenternas möjligheter att öka sin export inte tillgodosetls. Föreningen konstaterar beträffande införande av etl selektivt kvotssystem att formuleringen i artikel 39 är föga förpliktigande. Svenska kaffeagenters förening erinrar om bl.a. behovet av en förstärkt kontroll av exporten till länder utanför avtalet. Kooperativa förbundet anser att avtalets export­kvotering måste kompletteras med planer på en global produktionsbe­gränsning för alt den i de flesta exportländer pågående lagemppbyggnaden skall kunna hejdas och därmed följande fmansieringsproblem undvikas. ICA Rosteri AB uttrycker visst missnöje över atl producenlländemas överskott säljs fill den icke reglerade delen av världsmarknaden till väsent­ligt lägre priser än vad avtalets medlemsländer får betala.

Kommerskollegium konstaterar att ett betydande kaffeöverskolt kan väntas under 1980-talet. En dragkamp pågår mellan de kaffeproducerande ländema om avsättningsutrymme på den reglerade delen av världsmarkna­den. Kollegiet pekar på Brasiliens och Colombias dominans i denna drag­kamp och atl avtalets fortbestånd fömlsätler uppgörelser dem emellan. Som ett resullal av den hårda konkurtensen om marknadsandelar saknas i det nya avtalet kriterier för fördelning av baskvoter, vilket har varit elt önskemål från konsumentländerna. Dessa länder och de mindre produ­centländerna har för avtalets första år fått acceptera den fördelning som Brasilien och Colombia kom överens om. Enligt kollegiets uppfattning torde man kunna förvänta hårda förhandUngar när baskvoter skall faststäl­las för de därpå följande åren. Kollegiet pekar också på risken för atl de ledande producentländerna - Brasilien och Colombia - när kvotfördel-


 


Prop. 1982/83:142                                                    7

ningen skaU omförhandlas kan anse sig ha mer atl vinna på att släppa konkurtensen fri än att genom fortsatt kvotering säkra en viss marknads­andel. Om endera av dessa producentländer väljer den utvägen skulle avtalet i prakfiken sättas ur spel.

Kollegiet anser vidare — i likhet med Kooperativa förbundet - att exportkvoteringen borde leda till en produktionsbegränsning. Det kan dock vara politiskt svårt för regeringarna i mänga producenlländer att låta odlarna bära kostnaden för lagring av produktion utöver kvoterna. Rege­ringama kan anse sig vara nödsakade att bekosta lagringen. Kollegiet menar därför all en samordnad internationell produktionspolilik inom kaf­feavtalets ram torde förutsätta finansiellt bistånd för att utveckla alternativ produktion till länder som förbinder sig att begränsa kaffeodlingen.

När del gäller den tudelade kaffemarknad som uppstått sedan kvotering­en infördes år 1980 och problemen alt kontrollera exporten tiU icke med­lemsländer anser kollegiet alt det fmns skäl att från svensk sida kraftigt stödja de ansträngningar som görs inom kaffeorganisationen för att förstär­ka kontroUen. Kollegiet delar Sveriges kafferosteriers förenings pessimis-fiska syn pä möjligheterna att skapa ett selekfivl kvotsystem.

Sammanfattningsvis finner kollegiet alt 1983 års internationella kaffeav­tal visserligen har brister, men atl det i den överskottssiluation som håller pä att växa fram pä kaffemarknaden är nödvändigt med ett avtal som reglerar utbudet av kaffe. Kollegiet tillstyrker en svensk anslutning fill avtalet, men erinrar samfidigt om risken för att det kan bryta samman om inte lagemppbyggnaden kan hejdas.

Generaltullstyrelsen har inte något att erinra mot en svensk anslutning till 1983 ärs internationella kaffeavtal. Styrelsen fömtsätter att kontrollsy­stemet kommer att utformas pä motsvarande sätt som gäller enligt 1976 ärs kaffeavtal.

Inte heller statens Jordbruksnämnd har någon erinran mot en svensk anslutning till det nya avtalet. Nämnden konstaterar att detta inte innebär någon ändring i reglema om begränsning av importen från icke medlems­länder och att dessa regler inte kommer att medföra några större admini­strafiva olägenheter för nämnden om medlemskretsen blir ungefar densam­ma som i 1976 ärs avtal.

4   Föredragandens överväganden

4.1 Svensk anslutning till det nya kaffeavtalet

Flertalet u-länder är för sin ekonomi starkt beroende av råvamexport. Väridsmarknadspriserna för dessa råvaror visar stora fluktuationer som återverkar på u-ländernas exportintäkter. Från svensk sida har det sedan länge ansetts all internationella rävamavtal i vissa fall kan vara lämpliga


 


Prop. 1982/83:142                                                    8

instrument för alt stabilisera marknaderna. Sverige har därför aktivt delta­git i olika internationella förhandlingar om sådana avtal.

Råvarufrägorna är etl huvudområde för arbetet inom FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD). Sverige har varit en av de akfiva tillskyndarna av det s.k. integrerade råvamprogram som antogs vid konfe­rensens Qärde session (UNCTAD IV) år 1976. Programmet innehåller en förhandlingsplan för prisslabiliserande avtal och andra åtgärder för 18 råvaror, däribland kaffe. Elt cenlralt element i programmet är den s.k. gemensamma fonden med etl första konto för buffertlagerfinansiering och ett andra konto för olika utvecklingsåtgärder. Kaffeavtalet, som inte har nägra lagringsbestämmelser, är dock f.n. inte aktuellt för anslutning fill gemensamma fonden.

Inom det integrerade rävamprogrammels ram har avtal träffats om na­turgummi år 1979, om den gemensamma fonden år 1980 och om jute år 1982. Dessutom har tidigare avtal för kakao och tenn omförhandlats. Sverige har ratificerat samtliga dessa avtal utom juleavtalel. Detta avtal har dock undertecknats ijanuari 1983. Det skaU - under fömtsättning atl riksdagen godkänner del (prop. 1982/83:106) - ratificeras senare i år.

Det första kaffeavtalet kom till för drygt tjugo är sedan. 1983 års avtal är del Qärde. Samfiiga avtal har haft som främsta syfte att uppnå balans mellan produktion och konsumtion och därmed förhindra alltför stora prisfluktuationer.

Underdel första avtalet åren 1962-1968 uppnåddes en förhållandevis god stabilitet. Det andra avtalet åren 1968-1976 utsattes genom en ökande balansbrist mellan fillgång och efterfrågan för påfrestningar som inte kunde bemästras. Avtalels operativa delar fick därför sättas ur kraft. I den överskottssiluation som de senaste åren uppstått sedan produktionen åter nått en hög nivå efter den svära brasilianska frosten vid mitten av 1970-ta-let, har marknaden inom ramen för det tredje avtalet (1976-1983) åter kvoterats och prisnedgången dämpats. Producenlländemas inkomster från kaffeexporten har också stabiliserats även om en viss nedgång, mätt i fasta priser, inte kunnat undvikas.

Efter råolja är kaffe den i världshandeln fill värdet största råvaran. Kaffe produceras huvudsakligen i u-länder och har i mänga av dessa länder en mycket stor betydelse som inkomstkälla.

Sveriges deltagande i kaffeavtalen är i första hand etl uttryck för vårt slöd för elt viktigt u-landsintresse. Det är emellertid också för konsument­länder, bland vilka Sverige är en av de största förbrukarna räknat per capita, angeläget atl söka stabilisera kaffemarknaden och därmed undvika alltför stora svängningar i utbud och priser. Sverige, som är starkt beroen­de av utrikeshandeln, har dessutom ett intresse av att stödja multilaterala ansträngningar för atl lösa internationella handelsproblem.

Remissinslanserna har, trots viss krifik mol delar av avtalet, i allmänhet ställt sig positiva lill en svensk anslutning till 1983 års internationella


 


Prop. 1982/83:142                                                    9

kaffeavtal. Sveriges kafferosteriers förening pekar på avtalets brist pä kriterier för kvotfördelningen mellan producentländerna. Jag delar uppfatt­ningen alt fasta kriterier för kvotfördelningen hade varit önskvärda. Från konsumentsynpunkt är det naturiigt att hävda all den faktiska efterfrågan på olika kaffesorter bör styra kvotfördelningen. Mänga producentländer hävdar emellertid att tiUgången bör vara avgörande. Kvolfördelningen är en mycket svår fråga mellan producentländerna. Under avtalsförhandling­arna visade det sig endast vara möjligt alt nä enighet om en kvotfördelning för det första avtalsåret utan alt det angavs vilka grunder den byggde pä. Del blir en viktig uppgift alt då baskvoter skall fastställas för de därpå följande åren söka uppnå en fördelning som i tillräcklig grad motsvarar efterfrågans inriktning.

Det har länge varit elt önskemål frän kaffeimportörerna i Sverige och flertalet övriga konsumenfiänder att den grundläggande kvotfördelning som normalt fastställts för ettärsperioder även skulle kunna justeras lö­pande på gmndval av prisförändringar för olika huvudtyper av kaffe. I etl sådant s.k. selektivt kvotsystem skulle kvoterna för vissa producenter kunna ökas då efterfrågan på den enskilde producentens kaffelyp stiger. En viktig fördel vore att systemet skulle innebära ett incitament för produ­centerna alt förbättra kvaliteten. Under avtalsförhandlingarna beslutades att en teknisk studie beträffande ett selektivt kvotsystem skall genomföras. Därefter skall ställning tas tUl om ett sådant syslem skall tillämpas. Med hänsyn lUl den bestämt avvisande inställning till ett selektivt kvolsystem som hittills rått bland producenlländerna måste utsikterna fill elt positivt beslut bedömas som begränsade. Trots detta anser jag det vara betydelse­fullt alt frägan drivs även i fortsättningen.

Som jag nyss redovisat har en dubbel kaffemarknad uppstått sedan en kvotering infördes av producenlländemas försäljning lill kaffeavlalets medlemsländer hösten 1980. Tack vare kvoteringen har prisfall kunnat undvikas inom medlemsländerna. Samtidigt har emellertid försäljningen till länder utanför avtalet, främst östeuropeiska länder och länder i Mel­lersta Östern, ökal med över 50 %. Denna försäljning äger mm fill priser som - i strid mot avtalels ultryckUga bestämmelser -understiger vad som tas ul i medlemsländerna. Det är uppenbart att en del av delta kaffe finner vägar in till marknaden i medlemsländerna och där stör konkurrensförhål­landena. Detta tvåmarknadsproblem är en oundviklig följd av kvoteringen sä länge del finns länder som står utanför avtalet. Problemet är emellerfid ännu relativi begränsat. Kvoteringen har i och för sig varit effektiv. Den dubbla marknaden kan emellertid komma att allvariigt störa konkurrens­villkoren och möjligheterna alt upprätthålla kvoteringen. Kaffeorganisa­tionen har nyligen beslutat förstärka kontrollen av exporten lill länder utanför avtalet. Sverige har stött detta beslut. Det är emellertid inte möjligt att upprätthålla två skilda kaffemarknader mer än under en begränsad lid. Kvoteringens syfte är enligl min uppfattning endast att bromsa etl alltför


 


Prop. 1982/83:142                                                   10

kraftigt prisfall. En anpassning av produktionen till efterfrågan måste ske så atl kvoteringen så småningom kan upphävas. Jag delar Kooperafiva förbundets uppfattning alt det vore önskvärt att komplettera avtalets ex-porlkvolering med en planerad begränsning av produktionen. Producenl­länderna bör ha ett gemensamt iniresse av att komma ifrån den dyrbara lagring av överskottsproduktion som de nu tvingas till. Jag måste emeller­tid samtidigt konstatera atl det med den hårda konkurrens om avsätlnings­ulrymme som råder inte synes möjligt att inom kaffeorganisationen nå överenskommelse om en produktionsbegränsning.

Av del anförda framgår att jag förordar att Sverige ansluter sig till 1983 års internationella kaffeavtal.

I prop. 1982/83:100 bil. 5 har jag under anslaget B 6. Byråer för handels-och råvarufrågor m.m. beräknat Sveriges bidrag budgelårel 1983/84 fill internationella kaffeorganisalionens förvaltningskostnader lill 487 000 kr.

4.2 Immunitet och privilegier

En svensk anslutning fill 1983 ärs kaffeavlal aktualiserar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Liksom 1976 ärs kaffeavlal innehåller 1983 års avtal regler om immuni­tet och privilegier för organisationen och dess tjänstemän (kapitel V). Dessa regler innebär bl.a. att regeringarna i medlemsländerna skall bevilja organisationen samma lättnader i fräga om valuta- eller växelkursrestrik­tioner, innehav av bankkonton samt överföring av penningmedel som beviljas FN:s fackorgan. Reglerna i del nya avtalet överensstämmer med vad som gäller enligt 1976 ärs avtal. Lagändringen inskränker sig därför till alt hänvisningen till 1976 års internationella kaffeavtal ändras lill att avse 1983 års avtal.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Bestämmelser­na om immunitet och privilegier i del nya kaffeavtalet blir dock tillämpliga som svensk lag försl den dag dä avtalet träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 18-20). Del åligger regeringen atl kungöra fidpunklen då avtalet har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementets handelsavdelning upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna ändringen i lagen är okomplicerad. Jag anser därför atl lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.


 


Prop. 1982/83:142                                                             11

5   Hemställan

Med hänvisning fill vad jag nu har anfört hemställer jag alt regeringen föreslår riksdagen att

1.    godkänna 1983 ärs internationella kaffeavtal,

2.   antaga förslaget till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.

6   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslä riksdagen atl antaga de förslag som föredra­ganden har lagt fram.


 


Prop. 1982/83:142


12


 


International Coffee Agreement 1983

PREAMBLE

The Govemments party to this Agreement,

Recognising the exceptional importaiice of coffee lo the economies of many counlries which are largely dependent upon this com­modily for their export earnings and thus for the continuation of their development prog rammes in the social and economic fields;

Considering that close internafional co-operation on trade in coffee will foster the economic diversification and development of coffeeproducing countries, will improve po­litical and economic relations between pro­ducers and consumers and will provide for increasing consumption of coffee;

Recognising the desirability of aVoiding disequilibrium between production and con­sumption which can give rise to pronounced fluctuations in prices harmful both to produ­cers and to consumers;

Believing that internafional measures can assist in correcting the effects of such dis­equilibrium, as well as help to ensure an ade­quale level of eamings to producers through remunerative prices;

Noting the advantages derived from the internafional coopération which resulled from the operation of the Intemational Cof­fee Agreements 1962, 1968 and 1976;

Have agreed as follows:


1983 års internationella kaifeavtal

INLEDNING

De regeringar, som är parter i detta avtal,

vilka erkänner kaffets utomordentliga be­tydelse för ekonomin i många länder, som tiU stor del är beroende av denna vara för sina exportinkomster och sålunda för fullföljandet av sina utvecklingsprogram pä de sociala och ekonomiska områdena;

vilka anser att elt nära internafionellt sam­arbete i fräga om handeln med kaffe kommer att främja den ekonomiska differentieringen och utvecklingen i de kaffeproducerande län­derna, förbättra de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan producenter och kon­sumenter samt öka kaffekonsumtionen;

vilka erkänner önskvärdheten av alt undvi­ka bristande jämvikt meUan produktion och konsumtion, som kan ge upphov till markera­de prisfluktuafioner till skada för både produ­center och konsumenter;

vilka är övertygade om alt internationella åtgärder kan bidraga till att rätta till följderna av en sådan bristande jämvikt samt att bidra­ga lill att garantera producenterna en adekvat inkomstnivå genom lönsamma priser;

vilka beaktar de fördelar av det internatio­nella samarbete som följt av verksamheten inom ramen för 1962, 1968 och 1976 års inter­nationella kaffeavtal;

har överenskommit om följande:


 


CHAPTER I - OBJECTIVES

Artide I

Objectives

The objectives of this Agreement are:

(1)   lo achieve a reasonable balance be­tween worid supply and demand on a basis which will assure adequale supplies of coffee at fair prices to consumers and märkets for coffee al remunerative prices to producers and which will be conducive lo long-lerm equilibrium between production and con­sumption;

(2)   to avoid excessive fluctuations in the levels of worid supplies, stocks and prices which are harmful lo both producers and con­sumers;

(3)   to contribute to the development of


KAPITEL I - SYFTEN

Artikel 1 Syften Delta avtals syften är:

(1)   alt uppnå en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan på världsmarknaden på en grundval som garanterar konsumenterna till­räcklig tillgång på kaffe till skäliga priser och producenterna avsättning för kaffet fill lön­samma priser samt främjar en långsiktig jäm­vikt mellan produkfion och konsumtion;

(2)   att undvika starka fluktuationer i fråga om utbud, lager och priser på världsmarkna­den, vilka är fill skada för både producenter och konsumenter;

(3)   att medverka tiU att utveckla de pro-


 


Prop. 1982/83:142


13


 


productive resources and to the promotion and maintance of employment and income in Member countries, ihereby helping to bring about fair wages, higher Uving standards and better working condifions;

(4)   to increase the purchasing power of coffee-exporting counlries by keeping prices in accordance with the provisions of para­graph (1) of this Article and by increasing consumption;

(5)   to promole and increase the consump­tion of coffee by every possible means;

(6)   in general, in recognition of the rela-fionship of the trade in coffee to the econom­ic stability of märkets for industrial products, lo further intemational coopération in con­nection wUh worid coffee problems.


duktiva resurserna saml till atl främja och upprätthålla sysselsättning och inkomster i medlemsländerna och därigenom bidraga fill att åstadkomma skäliga löner, högre levnads­standard och bättre arbetsvillkor;

(4)   att höja de kaffeexporterande länder­nas köpkraft genom att hålla priserna i enlig­hel med bestämmelserna i moment (1) i den­na artikel och genom atl öka konsumtionen;

(5)   alt främja och öka kaffekonsumtionen med alla tUlgängliga medel; samt

(6)   att allmänt, med beaktande av samban­det meljan handeln med kaffe och den ekono­miska StabUileten hos marknaderna för in­dustriprodukter, främja internationelll sam­arbete med avseende på världens kaffepro­blem.


 


Article 2

General undertakings by Members

(1)   Members undertake to conduct their trade policy in such a way that the objecfives set out in Article 1 may be attained. They further undertake to achieve these objectives by strid observance of the obligations and provisions of this Agreement.

(2)   Members recognise the need lo adopt policies which will maintain prices al levels which will ensure adequale remuneralion to producers aiid seek to ensure that prices of coffee to consumers will not hamper a desir­able increase in consumption. When such ob­jectives are being achieved Members shall abstain from multilateral actions which could affect the price of coffee.

(3)   Exporfing Members undertake not lo adopt or maintain any governmental mea­sures which would permit the sale of coffee to non-members on terms commercially more favourable than those which they are pre­pared to offer at the same time to importing Members, taking into accounl normal trade praclices.

(4)   The Council shall review periodically compliance with the provisions of paragraph (3) of this Artide and may require Members to supply appropriate information in accor­dance with the provisions of Artide 53.

(5)   Members recognise that Certificates of Origin are a vital source of information on the trade in coffee. During periods when quotas


Artikel 2

Medlemmarnas allmänna åtaganden

(1)   Medlemmama åtager sig att föra sin handelspolitik på sådant sätt, atl de syften som anges i artikel I kan uppnäs. De åtager sig vidare att uppnå dessa syften genom att strikt iakttaga de skyldigheter och besläm­melser som avtalet innehåller.

(2)   Medlemniama erkänner behovet av att föra en politik genom vilken priserna upprätt­hålls på nivåer som säkerstäUer fullgod er­sättning till producenterna och söker garante­ra alt kaffepriserna för konsumenterna icke hindrar en önskvärd konsumtionsökning. Då man strävar atl nå sådana syften skall med­lemmarna avhålla sig från multilaterala ak­tioner som skuUe kunna påverka kaffepriset.

(3)   Exportmedlemmarna åtager sig atl icke vidtaga eller bibehålla ålgärder som möjliggör försäljning av kaffe tiU icke-medlemmar på villkor som kommersiellt är fördelaktigare än de som exportmedjemmarna är beredda atl samfidigt erbjuda importmedlemmarna med beaktande av nprnialt handelsbmk.

(4)   Rådet skall periodvis granska atl åta­gandet i momenl (3) uppfylls och kan kräva att medlemmarna lärnnar lämplig information i enlighel med artikel 53.

(5)   Medlemmarna delar uppfattningen atl urspmngscertifikat utgör en utomordentlig vikfig   informationskälla  om   kaffehandeln.


 


Prop. 1982/83:142


14


 


are suspended, the responsibilily for ensuring the proper use of Certificates of Origin rests with exporting Members. However, import­ing Members, while under no obligation to demand that Certificates accompany con-signments of coffee when quotas are not in effect, shall cooperate fully with the Organi­zation in the coUection and verification of Certificates relating to shipments of coffee received from exporting Member countries in order to ensure that the maximum informa­fion is available to all Members.


Under de perioder då kvoterna är upphävda, bär exportmedlemsländerna ansvaret för en riktig användning av urspmngscertifikalen. Importmedlemsländerna, som icke är skyl­diga alt begära atl certifikat medföljer sänd­ning när kvoterna icke gäller, skall dock pä ett fullgott sätt samarbeta med Internationel­la kaffeorganisationen genom alt samla in och kontrollera certifikai avseende sändningar från exportmedlemsländer i syfte att garante­ra mesta möjliga information tiU samtliga medlemmar.


 


CHAPTER II - DEFINITIONS

Article 3

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(1) "Coffee" means the beans and cher-ries of the coffee tree, whether parchment, green or roasted, and indudes ground, decaf-feinated, liquid and soluble coffee. These terms shaU have the foUowing meaning:

(a)   "green coffee" means all coffee in the naked bean form before roasting;

(b)   "dried coffee cherty" means the dried fruit of the coffee tree; to find the equivalenl of dried coffee cherry to green coffee, mulii-ply the net weight of the dried coffee cherty by 0.50;

(c)   "parchment coffee" means the green coffee bean contained in the parchment skin; to find the equivalenl of parchment coffee to green coffee, muUiply the nel weight of the parchment coffee by 0.80;

(d)   "roasted coffee" means green coffee
roasted to any degree and indudes ground
coffee; to find the equivalenl of roasted cof­
fee to green coffe, multiply the net weight of
roasted coffee by 1.19;

(e)   "decaffeinated coffee" means green,
roasted or soluble coffee from which caffeine
has been exlracted; to find the equivalenl of
decaffeinated coffee to green coffee, multiply
the net weight of the decaffeinated coffee in
green, roasted or soluble form by 1.00, 1.19
or 2.6 respectively;

(O "liquid coffee" means the water-sol-uble solids derived from roasted coffee and put into liquid form; lo find the equivalenl of


KAPITEL II - DEFINITIONER

Artikel 3

Definitioner

Vid tillämpningen av detta avtal avses med:

(1) "kaffe" kaffebuskens bönor och bär, i form av pergamentkaffe, råkaffe eller rostat kaffe, härunder inbegripet målet kaffe, kof­feinfritt kaffe och kaffeextrakt i flytande eller fast form. Dessa uttryck skaU ha följande in­nebörd:

(a)   "råkaffe" avser kaffe i form ay oros­tade bönor utan skal och hinnor;

(b)   "torkat kaffebär" avser kaffebuskens torkade fmkl; motsvarande vikt råkaffe er­hålles genom alt de torkade kaffebärens net­tovikt multipliceras med 0,50;

(c)   "pergamentkaffe" avser orostade kaf­febönor med kvarsittande pergamentskal; motsvarande vikl råkaffe erhålles genom att pergmanetkaffets nettovikt multipliceras med 0,80;

(d)  "rostat kaffe" avser kaffe som rostats,
oavsett rostningsgraden, målet kaffe här­
under inbegripet; motsvarande vikt råkaffe
erhålles genom att del rostade kaffets netto­
vikt multipliceras med 1,19;

(e)  "koffeinfritl kaffe" avser råkaffe, ros­
tat kaffe och kaffeextrakt ur vilka koffein har
frånskilts; motsvarande vikt råkaffe erhålles
genom atl det koffeinfria kaffets nettovikl i rå
eller rostad form eller som extrakt i fast form
multipliceras med respektive 1,00, 1,19 eUer
2,6;

(f)   "kaffeextrakt i flytande form" avser
den vattenlösliga substans som utvunnUs ur
rostat kaffe och försatts i flytande form; mot-


 


Prop. 1982/83:142


15


 


Uquid to green coffee, multiply the nel weight of the dried coffee solids contained in the liquid coffee by 2,6; and

(g) "soluble coffee" means the dried wa-ler-soluble solids derived from roasted cof­fee; to find the equivalenl of soluble coffee to green coffee, multiply the nel weight of the soluble coffee by 2.6.

(2)   "Bag" means 60 kilogrammes or 132.276 pounds of green coffee; "tonne" means a metric tonne of 1,000 kilogrammes or 2,204.6 pounds; and "pound" means 453.597 grammes.

(3)   "Coffee year" means the period of one year, from 1 October to 30 September.

(4)   "Organization", "Council" and "Board" mean, respectively, the Interna­tional Coffee Organization, the International Coffee Council and the Execufive Board.

(5)   "Member" means a Contracting Party, including an intergovernmental organization referred to in paragraph (3) of Article 4; a designated territory or territories in respect of which separate membership has been de­clared under the provisions of Article 5; or two or more Contracting Parties or designal­ed lertUories, or both, which participate in the Organizalion as a Member group under the provisions of Article 6 or 7.

(6)   "Exporting Member" or "exporting country" means a Member or country, re-specfively, which is a net exporter of coffee; that is, a Member or country whose exports exceed its imports.

(7)   "Importing Member" or "importing country" means a Member or country, re­spectively, which is a net importer of coffee; that is, a Member or country whose imports exceed its exports.

(8)   "Producing Member" or "producing country" means a Member or country, re­spectively, which grows coffee in commer-ciaUy significant quanfities.

(9)   "Dislributed simple majority vote" means a majority of the votes east by export­ing Members present and voting and a majo­rity of the votes casi by importing Members present and vofing, counled separately.

(10)  "Dislributed two-thirds majority
vote" means a two-thirds majority of the


svarande vikl råkaffe erhålles genom att net-toviklen av den torra kaffesubstans, som in­går i det flytande kaffeextraktet, mulfipli-ceras med 2,6;

(g) "kaffeextrakt i fast form" avser den torkade vattenlösliga substans som utvunnits ur rostal kaffe; motsvarande vikt råkaffe er­hålles genom att kaffeextraktets nettovikt multipliceras med 2,6.

(2)  "säck" 60 kilogram eUer 132,276 pund råkaffe, "lon" ett metriskt ton om 1000 kilo­gram eller 2204,6 pund och "pund" 453,597 gram;

(3)  "kaffeår" en period om elt år från och med den 1 oktober tUl och med den 30 sep­tember;

(4)  "organisafionen", "rådet" och "sty­relsen" den internationeUa kaffeorganisa­tionen, det internationella kafferädet och exekutivstyrelsen;

(5)  "medlem" en avtalsslutande part, in­begripet mellanstatlig organisation som avses i artikel 4, moment (3) eller etl angivet om­råde eller områden beträffande vilka särskilt medlemskap tillkännagivits enligt artikel 5, eller tvä eller flera avtalsslutande parter och/eller angivna områden, vilka deltager i organisationen som en medlemsgmpp enligt artikel 6 eller 7;

(6)  "exportmedlem" eller "exportland" en medlem respekfive etl land som är net­toexportör av kaffe, dvs. vars export över­stiger importen;

(7)  "importmedlem" eller "importland" en medlem respekfive ett land som är net­toimportör av kaffe, dvs. vars import över­stiger exporten;

(8)  "producentmedlem" eller "producent­land" en medlem respektive elt land, som odlar kaffe i kommersieUt betydande kvanfi­leter;

(9)  "fördelad enkel majorUet" en majoritet av de röster som avgivits av närvarande och röstande exportmedlemmar och en majoritet av de röster som avgivits av närvarande och röstande importmedlemmar, båda grupperna räknade var för sig.

(10)  "fördelad två tredjedelars majoritet"
två tredjedelars majoritet av de röster som


 


Prop. 1982/83:142

votes east by exporting Members present and voting and a two-thirds majority of the votes east by importing Members present and vot­ing, counled separately.

(11)   "Enlry inlo force" means, except as otherwise provided, the date on which this Agreement enters into force, whether provi­sionaUy or definitively,

(12)   "Exportable production" means the total production of coffee of an exporting country in a given coffe or crop year, less the amount deslined for domestic consumption in the same year.

(13)   "Availability for export" means the exportable production of an exporting coun­try in a given coffee year, plus accumulated stocks from previous years.

(14)   "Export entifiement" means the total quanlity of coffee which a Member is aulho­rised to export under the various provisions of this Agreement, but exduding exports which under the provisions of Arfide 44 are not charged lo quotas.

(15)   "Shortfall" means any amount by which the annual export entitlement of an exporting Member in a given coffee year ex­ceeds the amount of coffee as identified with­in the first six months of the coffee year, which:

 

(a)   the Member has available for export, calculated on the basis of stocks and forecast crop; or

(b)   the Member slates that it intends to expori lo quota niarkets in that coffee year.

(16)  "Undershipment" means the differ-
ence between the annual export entitlement
of an exporting Member in a given coffee
year and the amount of coffee which that
Member has exported to quota märkets in
that coffee year, unless this difference is a
"shortfaU" as defined in paragraph (15) of
this Article.


16

avgivits av närvarande och röstande export­medlemmar och tvä tredjedelars majoritet av de röster som avgivits av närvarande och rös­tande importmedlemmar, båda gmpperna räknade varför sig;

(11)    "ikraftträdande", när ej annat före­skrivits, den lidpunkt då detta avtal träder i krafl, vare sig provisoriskt eUer slutgiltigt;

(12)    "produkfion som kan exporteras" ett exportlands totala produkfion av kaffe under ett bestämt kaffe- eller skördeår minus den kvanfilet som är avsedd för inhemsk konsum­fion under samma år;

(13)    "fillgänglig export" ett exporfiands produktion som kan exporteras under ett be­stämt kaffeår plus sammanlagda lager från tidigare år;

(14)    "exportbemyndigande" den totala kvantitet kaffe som en medlem är bemyndi­gad atl exportera enligt de olika bestämmel­serna i delta avtal med undantag för den ex­port som enUgt bestämmelserna i artikel 44 icke belastar kvoterna;

(15)    "underskott" den mängd med vilken en exportmedlems årliga exportbemyndi­gande under ett visst kaffeår översfiger den inom kaffeårels första sex månader fast­ställda kaffemängd som:

 

(a)    medlemmen har tillgänglig för export enligt beräkning som grundar sig på lager och fömtsedd skörd; eUer

(b)   medlemmen förklarar sig ämna expor­tera till kvotmarknader under det kaffeåret.

(16)  "underleverans" skUlnaden meUan en
exportmedlems ärliga exportbemyndigande
under etl visst kaffeår och den mängd kaffe
som medlemmen under del kaffeåret har ex­
porterat tUl kvotmarknader, om denna skill­
nad inte är ett "underskott" enligl definifio­
nen i moment (15) i denna artikel.


 


CHAPTER III - MEMBERSHIP

Article 4

Membership iri the Organization

(1) Each Contracting Party, together with those territories to which this Agreement is extended under the provisions of paragraph (1) of Artide 64, shaU constitute a single


KAPITEL III - MEDLEMSKAP

Artikel 4

Medlemskap i organisationen

(I) Varje avtalsslutande part, fillsammans med de områden för vUka detta avtal gäller enligt artikel 64, moment (1), skall utgöra en medlem av organisationen, i den mån ej an-


 


Prop. 1982/83:142


17


 


Member of the Organization, except as other­wise provided for under the provisions of Artides 5, 6 and 7.

(2)   A Member may change its calegory of membership on such conditions as the Coun­cil may agree.

(3)   Any reference in this Agreement to a Government shall be conslmed as including a reference lo the European Economic Com­munity, or any intergovernmental organiza­tion having comparable responsibilities in re­spect of the negotiation, condusion and ap­plication of internafional agreements, in par­ticular commodily agreements.

(4)   Such intergovemmental organization shall not itself have any votes but in the case of a vote on matters within its competence it shaU be entitled to casi collectively the votes of Us Member States. In such cases, the Member States of such intergovernmental or­ganization shall not be entitled to exercise their individual voting rights.

(5)   The provisions of paragraph (I) of Arti­cle 16 shaU nol apply to such intergovern­mental organization bul it may participate in the discussions of the Execufive Board on matters within its competence. In the case of a vote on matters within its competence, and notwithstanding the provisions of paragraph (I), of Article 19, the votes which Us Member Slates are entitled to east in the Executive Board may be casi collectively by any one of those Member States.


norlunda stadgas i artiklarna 5, 6 och 7.

(2)   En medlem kan på de vUlkor som rådet godkänner ändra sin form av medlemskap.

(3)   Varje hänvisning i detta avtal tiU en regering skaU tolkas så, alt den inbegriper hänvisning tUl Europeiska gemenskapen eller meUanslatlig organisation med jämförbart an­svar avseende förhandlingar om samt ingåen­de i och tiUämpning av internationella avtal och särskUt rävamavtal.

(4)   Sådana mellanstatliga organisationer skall icke själva äga rösträtt, men i fråga om röstning i ärenden inom deras kompetensom­råde skall de vara berättigade att avge deras medlemsstaters röster, vUket skall ske kol­lektivt. I sådana fall skall medlemsstaterna i dessa meUanstalliga organisationer icke vara berättigade atl utöva sin individueUa rösträtt.

(5)   Bestämmelsema i artikel 16, moment (1) skaU icke tillämpas på sådana mellanstat­liga organisationer, men dessa kan dellaga i exekutivstyrelsens överläggningar i ärenden inom deras kompetensområde. I fråga om röstning i ärenden inom deras kompetensom­råde och utan hinder av bestämmelserna i artikel 19, moment (I) kan de röster som deras medlemsstater är berättigade att avge i exekutivstyrelsen avges kollektivt av vilken som helst av dessa medlemmar.


 


Article 5

Separate membership in respect of designat­ed territories

Any Contracting Party which is a net im­porter of coffee may, at any time, by appro­priate notification in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 64, de­clare that it is participating in the Organiza­tion separately with respect to any of the territories for whose internafional relations it is responsible, which are nel exporters of coffee and which it designates. In such case, the metropoUtan territory and its non-desig-naled territories wUl have a single member­ship, and its designated territories, eUher in­dividually or collectively as the notification indicates, will have separate membership.


Artikel 5

Särskilt medlemskap med avseende på an­givna områden

Vaije avtalsslutande part, som är nelloim-portör av kaffe kan när som helst genom ve­derbörlig underrättelse i enlighet med artikel 64, moment (2) tUlkännage alt den dellager i organisationen separat med avseende på nå­got av de områden, vars internationella för­bindelser den handhar, vilka är neltoexpor-törer av kaffe och vilka den anger. I sådant fall skaU moderlandet och dess icke angivna områden anses utgöra en medlem och dess angivna områden åtnjuta särskilt medlem­skap, antingen individuellt eller kollektivt i enlighet med vad som angivits i underrättel­sen.


2   Riksdagen 1982/83. 1 samt. Nr 142


 


Prop, 1982/83:142


18


 


Article 6

Group membership upon joining the Organi­zation

(1)   Two or more Contracting Parties which
are net exporters of coffee may, by appropri­
ate notification to the Council and to the Sec­
retary-General of the United Nations at the
time of deposit of their respeclive instru­
ments of approval, ratification, acceptance or
accession, declare that they are joining the
Organization as a Member group. A territory
to which this Agreement has been extended
under the provisions of paragraph (1) of Arti­
cle 64 may constitute part of such Member
group if the Government of the State respon­
sible for its internafional relations has given
appropriate notification thereof under the
provisions of paragraph (2) of Article 64.
Such Contracting Parties and designated ter­
ritories must satisfy the following conditions:

(a)   they shall declare their willingness to accept responsibilily for group obligations in an individual as well as a group capacity; and

(b)   they shaU subsequently provide satis­factory evidence to the Council that:

(i) the group has the organization neces­sary to implement a common coffee policy and that they have the means of comply-ing, together with the other parties to the group, with their obligations under this Agreement; and that either

(ii) they have been recognised as a group in a previous International Coffee Agreement; or

(iii) they have a common or coordinated commercial and economic policy in rela­tion lo coffee and a coordinated monetary and finandal policy, as well as the organs necessary to implement such policies, so that the CouncU is safisfied that the Mem­ber group is able lo comply with the group obligations involved.

(2)   The Member group shall consfitute a
single Member of the Organization, except
that each party to the group shall be treated
as if it were a single Member in relation lo
matters arising under the following provi­
sions:

(a)   Artides 11 and 12 and paragraph (I) of Article 20;

(b)   Artides 50 and 51; and


Artikel 6

Gruppmedlemskap vid inträde i organisatio­nen

(1)   Två eller flera avtalsslutande parter,
som är nettoexportörer av kaffe, kan genom
vederbörlig underrättelse tiU rådet och tUl
Förenta nationernas generalsekreterare vid
tidpunkten för deponering av instmment an­
gående godkännande, ratifikation, antagande
eUer anslutning, tillkännagiva att de inträder i
organisationen som en medlemsgmpp. Ett
område, för vilket avtalet gäUer enligt artikel
64, moment (1) kan utgöra part i en sädan
medlemsgmpp om regeringen i den stat som
är ansvarig för dess intemationella förbin­
delser har lämnat vederbörlig underrätlelse
därom enligt artikel 64, moment (2). Sådana
avtalsslutande parter och angivna områden
måste uppfylla följande villkor:

(a)   de skall förklara sig vUliga att svara för gmppens förpliktelser såväl i egenskap av en­skilda medlemmar som gmppmedlemmar; och

(b)   de skall vidare för rådet på ett tillfreds­ställande sätt styrka

(i) att gmppen har den organisation som är nödvändig för att föra en gemensam kaf­fepolitik och att de tillsammans med de andra parterna i gmppen är i stånd att upp­fyUa sina förpliktelser enligt avtalet; och

(ii) att de blivit erkända som en gmpp i ett tidigare intemationellt kaffeavtal; eller

(iii) atl de har en gemensam eller sam­ordnad kommersieU och ekonomisk politik beträffande kaffe och en samordnad pen­ning- och finanspolitik samt de organ som erfordras för att föra en sådan politik, så att rådet är övertygat om att medlemsgmppen kan iakttaga gmppens förpliktelser.

(2)   Medlemsgmppen skall utgöra en med­
lem av organisationen. Varje part i gruppen
skall dock behandlas som om den vore en
enskild medlem i frågor som uppstår i sam­
band med följande stadganden

(a)   artiklarna II, 12 och moment (I) i arti­kel 20;

(b)   artiklarna 50 och 51; och


 


Prop. 1982/83:142


19


 


(c) Article 67.

(3)   The Contracfing Parties and designaled territories joining as a Member group shall specify the Government or organization which wiU represent them in the Council on matters arising under this Agreement other than those specified in paragraph (2) of this Article.

(4)   The voting rights of the Member group shaU be as follows:

 

(a)   the Member group shall have the same number of basic votes as a single Member country joining the Organization in an indi­vidual capacity. These basic votes shall be attributed to and casi by the Govemmenl or organizalion representing the group; and

(b)   in the event of a vote on any malters arising under the provisions of paragraph (2) of this Article, the parties to the Member group may east separately the votes attribut­ed lo them under the provisions of para­graphs (3) and (4) of Article 13 as if each were an individual Member of the Organization, except for the basic votes, which shall remain attributable only to the Government or orga­nizalion representing the group.

(5)  Any Contracting Party or designated
territory which is a party to a Member group
may, by notification to the CouncU, withdraw
from that group and become a separate Mem­
ber. Such withdrawal shall take effect upon
receipt of the nofificafion by the CouncU. If a
party to a Member group withdraws from
that group or ceases to participate in the Or­
ganization, the remaining parties to the group
may apply to the Council to maintain the
group; the group shall continue to exist un­
less the Council disapproves the applicafion.
If the Member group is dissolved, each for­
mer party lo the group will become a separate
Member. A Member vvhich has ceased to be a
party lo a group may not, as long as this
Agreement remains in force, again become a
party lo a group.


(c) artikel 67.

(3)   De avtalsslutande parter och angivna områden vUka inträder som en medlems­grupp skall ange den regering eller organisa­tion som skall representera dem i rådet i frå­gor, som uppstår i samband med avtalet med undantag för dem som angivits i moment (2) i denna artikel.

(4)   I fråga om medlemsgmppens rösträtt skall följande gälla

 

(a)   medlemsgmppen skall ha samma antal gmndröster som ett medlemsland, vUkel in­trätt i organisafionen som enskUd medlem. Dessa gmndröster skaU tUlerkännas och avges av den regering eller organisation som företräder gruppen; och

(b)   i händelse av omröstning i frågor som uppstår i samband med de i momenl (2) i denna artikel angivna bestämmelserna, kan parterna i medlemsgmppen enskilt avge de röster som tillerkänts dem genom bestämmel­serna i artikel 13, moment (3) och (4) som om de vore individuella medlemmar av organisa­tionen, dock med undantag för gmndrös-tema, över vilka endast den regering eller organisation som företräder gmppen får för­foga.

(5)  Varje avtalsslutande part eller angivet
område, som är part i en medlemsgmpp, kan
genom undertättelse tUl rådet, utträda ur
gmppen och bli enskild medlem. Sädanl ut­
träde träder i kraft när rådet mottagit anmä­
lan därom. Om en part i en medlemsgrupp
utträder eller upphör att deltaga i organisatio­
nen, kan de kvarvarande partema i gmppen
begära hos rådet att gmppen bibehålles;
gmppen skaU då bestå såvida rädet ej avslår
begäran om fortsatt medlemskap. Om med­
lemsgmppen upplöses blir varje tidigare part
i gmppen enskild medlem. En medlem som
upphört att vara part i en gmpp får ej åter bli
part i en gmpp sä länge detta avtal är i kraft.


 


Article 7

Subsequent group membership

Two or more exporting Members may, at any time after this Agreement has entered into force, apply to the Council lo form a Member group. The Council shall approve


Artikel 7

Senare gruppmedlemskap

Två eller flera exportmedlemmar kan när som helst, sedan detta avtal trätt i kraft, an­söka hos rädet att fä bilda en medlemsgmpp. Rådet skall bifalla ansökan om det finner atl


 


Prop. 1982/83:142


20


 


the application if it finds that the Members have made a déclaration and have provided satisfactory evidence in accordance with the requirements of paragraph (1) of Article 6. Upon such approval, the Member group shall be subject to the provisions of paragraphs (2), (3), (4) and (5) of that Artide.


medlemmarna har avgivit en förklaring och förebragt bevis, som uppfyUer fordringarna enligl artikel 6, moment (1). Om en sådan ansökan bifallils, skall för medlemsgmppen gälla bestämmelserna i artikel 6, moment (2), (3), (4) och (5).


 


CHAPTER IV - ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 8

Seat and structure of the International Cof­fee Organization

(1)   The International Coffee Organization established under the 1962 Agreement shall continue in being to adminisler the provisions and supervise the operation of this Agree­ment.

(2)   The seal of the Organization shall be in London unless the CouncU by a dislributed two-thirds majority vote decides otherwise.

(3)   The Organization shall function through the Intemational Coffee Council, the Executive Board, the Executive Director and the staff.


KAPITEL IV  -  ORGANISATION  OCH FÖRVALTNING

Artikel 8

Internationella    kaffeorganisationens    säte och uppbyggnad

(1)   Internationella kaffeorganisationen, som upprättades enligt 1962 års avtal, skall fortsätta att finnas till för att handha tillämp­ningen av avtalets beslämmelser och över­vaka verksamheten inom ramen för avtalet.

(2)   Organisationen skall ha sitt säte i Lon­don, såvida ej rådet beslutar annorlunda med fördelad två tredjedelars majoritet.

(3)   Organisationen skall verka genom del intemationeUa kafferådet, exekutivstyrelsen, verkställande direktören och personalen.


 


Article 9

Composilion   of the   International   Coffee

CouncU

(1)   The highesl authority of the Organiza­tion shall be the International Coffee Coun­cil, which shaU consist ofall the Members of the Organization.

(2)   Each Member shall appoint one repre­sentative on the Council and, if it so desires, one or more allernates. A Member may also designale one or more advisers lo ils repre­sentative or allernates.


Artikel 9

Internationella kafferådets sammansättning

(1)  Organisationens högsta myndighet skall
vara det internationella kafferädet, som skall
bestå av organisationens samtliga medlem­
mar.

(2)  Varje medlem skall utse ett ombud i
rådet och, om den så önskar, en eller flera
suppleanter. En medlem kan även utse en
eller flera sakkunniga åt ombudet eller supp­
leanterna.


 


Article 10.

Powers and functions of the CouncU

(1)   All powers specifically conferred by this Agreement shall be vesled in the Coun­cil, which shall have the powers and perform the functions necessary to carry out the pro­visions of this Agreement.

(2)   The Council shall, by a dislributed two-thirds majority vote, establish such rules and regulations, including ils own mles of proce-


Artikel 10

Rådets befogenhet och uppgifter

(1)   Alla i avtalet angivna befogenheter ut­övas i rådet, som skall ha de befogenheter och fullgöra de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra avtalets bestämmelser.

(2)   Rädet skall med fördelad två tredjede­lars majoritet fastställa sådana regler och fö­reskrifter, hämnder inbegripet rådets egen


 


Prop. 1982/83:142


21


 


dure and the financial and staff regulations of the Organization, as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and are consistent therewith. The CouncU may, in its mles of procedure, provide the means where­by it may, without meeting, decide specific quesfions.

(3) The Council shall also keep such re­cords as are required to perform its functions under this Agreement and such other records as it considers desirable.


arbetsordning samt de finansieUa och perso­nella föreskrifter för organisationen, som är nödvändiga för att genomföra avtalets be­stämmelser och som är förenliga därmed. Rå­det kan i sin arbetsordning föreskriva på vil­ket sätt det utan att sammanträda kan avgöra särskilda frågor.

(3) Rådet skall också bevara de handlingar som erfordras för fullgörande av dess upp­gifter enligt detta avtal, liksom sådana övriga handlingar som det anser vara önskvärda.


 


Artide 11

Election of the Chairman and Vice-Chairmen

of the CouncU

(1)   The Council shall elect, for each coffee year, a Chairman and a first, a second and a third Vice-Chairman.

(2)   As a general mle, the Chau-man and the first Vice-Chairman shall both be elecled ei­ther from among the representatives of ex­porting Members or from among the repre­sentatives of importing Members and the sec­ond and the third Vice-Chairmen shall be elecled from among representatives of the other calegory of Member. These offices shall alternale each coffee year between the two categories of Member.

(3)   Neither the Chairman nor any Vice-Chairman acting as Chairman shall have the right to vote. His altemate wHl in such case exercise the voting rights of the Member.


Artikd 11

Val av rådets ordförande och vice ordföran­de

(1)  Rådet skall för vaije kaffeår välja en ordförande samt en förste, en andre och en tredje vice ordförande.

(2)  Som en allmän regel skall ordföranden och förste vice ordföranden väljas antingen bland ombuden för exportmedlemmarna eller bland ombuden för importmedlemmarna, samt andre och tredje vice ordförandena bland ombuden för den andra medlemskate­gorin. Dessa uppdrag skall varje kaffeår väx­la mellan de båda medlemskategorierna.

(3) Ordföranden och vice ordföranden som fungerar som ordförande skall icke vara röst­berättigad. Vederbörande suppleant utövar i sådant fall medlemmens rösträtt.


 


Article 12

Sessions of the Council

As a general mle, the Council shall hold regular sessions twice a year. It may hold special sessions should it so decide. Special sessions shall also be held at the request of the Executive Board, of any five Members, or of a Member or Members having at least 200 votes. Notice of sessions shaU be given at least 30 days in advance except in cases of emergency. Sessions shall be held at the seat of the Organization, unless the Council de­cides otherwise.


Artikd 12

Rådets sammanträden

Som en allmän regel skall rådet häUa ordi­narie sammanträde två gånger om året. Det kan hålla extra sammanträden om det beslu­tar därom. Extra sammanträden skaU också hållas, om detta begäres antingen av exeku-fivstyrelsen eller av fem medlemmar eUer av en eUer flera medlemmar, som sammanlagt innehar minst 200 röster. Kallelse till sam­manträde skall utfärdas minst 30 dagar i för­väg, utom i brådskande fall. Sammanträdena skall hållas där organisationen har sitt säte, såvida rådet ej annorlunda beslutar.


 


Prop. 1982/83:142


22


 


Article 13 Votes

(1)   The exporting Members shall together hold 1,000 votes and the importing Members shall together hold 1,000 votes, dislributed within each calegory of Member-that is, ex­porting and importing Members, respective­ly—as provided for in the following para­graphs of this Article.

(2)   Each Member shaU have five basic votes, provided that the total number of basic votes within each category of Member does not exceed 150. Should there be more than 30 exporting Members or more than 30 import­ing Members, the number of basic votes for each Member within that category of mem­bership shall be adjusled to keep the number of basic votes for each category of Member within the maximum of 150.

(3)   Exporting Members Usted in Annex 2 shall, in addition to the basic votes, have the number of votes attributed to them in column (2) of that Annex. If any exporting Member referted to in this paragraph elects to have a basic quota under the provisions of para­graph (3) of Article 31, the provisions of this paragraph shall cease to apply to it.

(4)   The remaining votes of exporting Members shaU be divided among those Mem­bers having a basic quota in proportion to the average volume of their respeclive exports of coffee to importing Members in the preceding four calender years.

(5)   The remaining votes of importing Members shall be divided among those Mem­bers in proportion to the average volume of ■their respeclive imports of coffee in the pre­ceding four calender years.

(6)   The distribution of votes shall be. deter­mined by the Council in accordance with the provisions of this Article at the beginning of each coffee year and shall remain in effect during that year, except as provided for in paragraph (7) of this Article.

(7)  The Council shall provide for the redis­
lribulion of votes in accordance with thepro-
visions of this Article whenever there is a
change in the membership of the Organiza­
tion or if the voting rights of a Member are
suspended or regained under the provisions
of Artide 26, 42, 45, 47, 55 or 58.


Artikd 13 Röster

(1)  Exportmedlemmarna skall fillsammans ha 1000 röster och importmedlemmarna fill­sammans 1000 röster, fördelade inom varje medlemskategori, dvs. exportmedlemmar respekfive importmedlemmar, på sätt som föreskrives i följande moment i denna arfikel.

(2)  Varje medlem skaU ha fem gmndröster, varvid fömtsättes att det totala antalet gmnd­röster inom varje medlemskategori ej över­skrider 150. SkuUe det finnas mer än 30 ex­portmedlemmar eUer mer än 30 importmed­lemmar, skall antalet gmndröster för varje medlem inom denna kategori jämkas så, atl det sammanlagda antalet gmndröster för var­je medlemskategori icke överskrider 150.

(3)  Exportmedlemmar som är uppräknade i bilaga 2 skall utöver gmndröstema ha det antal röster som tilldelats dem i spalt 2 i bi­laga 2. Föredrar exportmedlem som avses i detta momenl att ha en baskvol enligt artikel 31, moment (3) skall bestämmelserna i detta moment icke längre fillämpas på denna med­lem.

(4)  Exportmedlemmamas återstående rös­ter skall fördelas mellan de medlemmar som tUldelats en baskvot i förhållande till genom­snittsvolymen av deras respektive kaffeex­port lill importmedlemmar under de fyra fö­regående kalenderåren.

(5)  Importmedlemmamas återstående rös­ter skall fördelas mellan dessa medlemmar i förhållande till genomsnittsvolymen av deras kaffeimport under närmast föregående fyra­årsperiod, räknat efter kalenderår.

 

(6)   Röstfördelningen skall i enlighet med bestämmelserna i denna artikel fastställas av rådet i början av varje kaffeår och förbli i krafl under detta är, dock med undanlag för vad som stadgas i moment (7) i denna artikel.

(7)   Rådet skall enligt denna artikel omför­dela rösterna närhelst en ändring inträder i organisationens medlemskap eller om en medlems rösträtt upphävts eUer återvunnits enligt bestämmelserna i artiklarna 26, 42, 45, 47, 55 eller 58.


 


Prop. 1982/83:142


23


 


(8)   No Member shall hold more than 400 votes.

(9)   There shall be no fraclional votes.


(8)  Ingen medlem skaU ha mer än 400 rös­ter.

(9)  Bråkdelar av röster skall icke finnas.


 


Article 14

Voting procedure of the CouncU   .

(1)   Each Member shaU be entified to east the number of votes it holds and shall not be entitled to divide its votes. However, a Mem­ber may casi differenlly any votes which it holds under the provisions of paragraph (2) of this Article.

(2)   Any exporting Member may aulhorise any other exporting Member, and any im­porting Member, to represent its interests and to exercise its right to vote at any meet­ing or meetings of the Council. The limitafion provided for in paragraph (8) of Artide 13 shall nol apply in this case.


Artikel 14

Rådets omröstningsförfarande

(1)  Varje medlem skall ha rätt att avge det antal röster som den innehar och får icke dela dessa röster. En medlem kan emellertid an­norlunda disponera de röster som den förfo­gar över enligt bestämmelserna i moment (2) i denna artikel.

(2)  Varje exportmedlem kan bemyndiga en annan exportmedlem och varje importmed­lem kan bemyndiga en annan importmedlem att företräda dess intressen och alt utöva dess rösträtt vid etl eller flera sammanträden med rådet. Den begränsning som stadgas i mo­ment (8) i artikel 13 skall ej äga fillämpning i detta fall.


 


Article 15

Decisions of the CouncU

(1)   All decisions of the Council shall be taken, and all recommendations shall be made, by a dislributed simple majority vote unless otherwise provided for in this Agree­ment.

(2)   The following procedure shall apply wUh respect to any decision by the CouncU which under the provisions of this Agreement requires a dislributed two-thirds majority vote:

 

(a)   if a dislributed two-thirds majority vote is not oblained because of the negative vote of three or less exporting or three or less importing Members, the proposal shall, if the CouncU so decides by a majority of the Mem­bers present and by a dislributed simple ma­jority vote, be put to a vote again whithin 48 hours;

(b)   if a dislributed two-thirds majority vote is again not oblained because of the negative vote of two or less exporting or two or less importing Members, the proposal shall, if the Council so decides by a majority of the Mem­bers present and by a dislributed simple ma­jority vote, be put to a vote again within 24 hours;

(c)   if a dislributed two-thirds majority vote is not oblained in the third vote because of


Artikd 15 Rådets beslut

(1)  Alla rådets beslut skall fattas och alla rekommendafioner skall avges med fördelad enkel majoritet såvida icke annorlunda stad­gas i detta avtal.

(2)  Följande förfarande skaU tillämpas med avseende på de beslut av rädet vilka enligt avtalet fordrar fördelad två tredjedelars ma­joritet.

 

(a)  om en fördelad tvä tredjedelars majori­tet ej erhåUes på gmnd av att nejröster avgi­vits av högst tre exportmedlemmar eller av högst tre importmedlemmar, skall förslaget underkastas fömyad omröstning inom 48 tim­mar om rådet med majoritet av de närvarande medlemmama och med fördelad enkel majo­ritet beslutar härom;

(b)  om en fördelad två tredjedelars majori­tet åter ej erhålles på gmnd av atl nejrösler avgivits av högst två importmedlemmar eller av högst två exportmedlemmar, skall försla­get underkastas fömyad omröstning inom 24 timmar om rådet med majoritet av de närva­rande medlemmama och med fördelad enkel majoritet beslutar härom;

(c)  om en fördelad två tredjedelars majori­tet ej heUer erhålles i tredje omröstningen pä


 


Prop. 1982/83:142


24


 


the negative vote of one exporting Member or one importing Member, the proposal shaU be considered adopted; and

(d) if the Council fails lo put a proposal to a further vote, it shaU be considered rejected.

(3) Members undertake to accept as bind­ing aU decisions of the Council under the provisions of this Agreement.


gmnd av att nejröst avgivits av en export­medlem eUer av en importmedlem, skall för­slaget ändock anses som antaget; och

(d) om rådet ej underkastar ett förslag lill fömyad omröstning, skall förslaget anses som förkastat.

(3) Medlemmarna åtager sig att såsom bin­dande godkänna alla beslut av rådet som fat­tas i enlighet med bestämmelserna i detta av­tal.


 


Article 16

Composilion of the Board

(1)   The Executive Board shall consist of eight exporting Members and eight importing Members elecled for each coffee year in ac­cordance with the provisions of Article 17. Members may be re-elected.

(2)   Each Member of the Board shall ap­point one representative and, if il so desires, one or more allernates. Each Member may also designale one or more advisers to its representative or allernates.

(3)   The Executive Board shall have a Chairman and Vice-Chairman who shall be elecled by the Council for each coffee year and may be re-elected. Neither the Chairman nor a Vice-Chairman acting as Chairman shall have the right to vote. If a representa-five is elecled Chairman or if a Vice-Chair­man is acting as Chairman, his alternale will have the right to vote in his place. As a gener­al mle, the Chau-man and the Vice-Chairman for each coffee year shall be elecled from among the representatives of the same cate­gory of membership.

(4)   The Board shall normaUy meet at the-seat of the Organization but may meet else­where.


Artikel 16

Exekutivstyrelsens sammansättning

(1)  Exekufivstyrelsen skall bestå av åtta
exportmedlemmar och åtta importmedlem­
mar valda för varje kaffeår i enlighet med
artikel 17. Medlem kan återväljas.

(2)  Varje medlem av styrelsen skall utse etl ombud och, om den så önskar, en eller flera suppleanter. Varje medlem kan även utse en eller flera sakkunniga för sill ombud eller sina suppleanter.

(3)  Exekufivstyrelsen skall ha en ordföran­de och en vice ordförande, som skall väljas av rådet för varje kaffeår och kan återväljas. Varken ordföranden eller vice ordförande som trätt i ordförandens ställe skall äga röst­rätt. Om ett ombud utses fill ordförande, eller en vice ordförande fungerar som ordförande, skall hans suppleant äga rösträtt i hans stäUe. Som allmän regel gäller, alt ordföranden och vice ordföranden för varje kaffeår skall utses bland ombuden för samma medlemskategori.

(4) Styrelsen skall normalt sammanträda där organisationen har sitt säte men kan sam­manträda annorstädes.


 


Article 17

Election of the Board

(1)   The exporting and the importing Mem­bers of the Board shall be elecled in the Council by the exporting and the importing Members of the Organization respectively. The election within each category shall be held in accordance with the provisions of the following paragraphs of this Article.

(2)   Each Member shall east for a single candidate all the votes of which il is enfitled


Artikel 17

Val av exekutivstyrelse

(1)   De exportmedlemmar och importmed­lemmar som skaU ingå i styrelsen skall väljas i rådet av organisationens exportmedlemmar respektive importmedlemmar. Valet skall inpm varje kategori förtättas i enlighet med bestämmelserna i följande momenl i denna artikel.

(2)   Varje medlem skall avge alla de röster som den är berättigad lill enligt artikel 13 för


 


Prop. 1982/83:142


25


 


under the provisions of Article 13. A Member may east for another candidate any votes which il holds under the provisions of para­graph (2) of Article 14.

(3)   The eight candidates receiving the larg­est number of votes shall be elecled; howev­er, no candidate shall be elecled on the first ballot unless it receives at least 75 votes.

(4)   If, under the provisions of paragraph (3) of this Article, less than eight candidates are elecled on the first ballot, further ballots shall be held in which only Members which did nol vote for any of the candidates elected shall have the right to vote. In each further ballot the minimum number of votes required for elecfion shaU be successively diminished by five until eight candidates are elecled.

(5)   Any Member which did not vote for any of the Members elected shall assign its votes to one of them, subject to the provi­sions of paragraphs (6) and (7) of this Article.

(6)   A Member shall be deemed to have received the number of votes east for il when it was elected and, in addition, the number of votes assigned to it, provided that the total number of votes shall nol exceed 499 for any Member elected.

(7)   If the votes deemed received by an elected Member exceed 499, Members which voled for or assigned their votes to such elected Member shall arrange among Ihem­selves for one or more of them to withdraw their votes from that Member and assign or re-assign them lo anoiher elecled Member so that the votes received by each elected Mem­ber shall not exceed the limit of 499.


en enda kandidat. En medlem kan för en an­nan kandidat avge de röster som den förfogar över enligl bestämmelserna i artikel 14, mo­ment (2).

(3)  De älta kandidater som erhåller det högsta antalet röster skall belraktas som valda; ingért kandidat får emellertid betraktas som vald vid första omröstningen, såvida han ej erhåUit minst 75 röster.

(4)  Om, enligt bestämmelserna i moment (3) i denna artikel, farrC än åtta kandidater blivit valda i första omröstningen, skall ytter­ligare omröstningar förrättas, vid vilka en­dast de medlemmar som ej röstade för någon av de valda kandidaterna äger rösträtt. Vid

, varje ytterligare omröstning skall det mini­miantal röster som erfordras för val succes­sivt minskas med fem, tills älta kandidater har valts.

(5)  Varje medlem, som ej röstade för någon av de valda medlemmama, skall överlåta sina röster till någon av dessa i enlighel med mo­menl (6) och (7) i denna artikel i

(6)  En medlem skall anses ha erhållit det antal röster som avgivits till dess förmån när den valdes samt därjämte det antal röster som överlåtits fill den, dock att det totala antalet röster för nägon medlem som vaUs ej får översliga 499.

(7)  Om de röster som anses erhållna äv en vald medlem skulle överskrida 499, skall de medlemmar som röstade för eller överlät sina röster tUl den valde medlemmen sinsemellan överenskomma om att en eller flera av dem drager tillbaka sina röster från denna medlem samt överlåter eller omfördelar dem lill för­mån för en annan vald medlem, sä alt de röster som erhållits av varje vald medlem ej överskrider 499.


 


Article 18

Competence of the Board

(1)   The Board shaU be responsible to and work under the general direction of the Coun-dl.

(2)   The CouncU may, by a dislributed two-thirds majority vote, delegate to Ihe Board the exercise of any or aU of its powers other than the foUowing:

(a) approval of the Administrative Budget and assessment of contributions under the provisions of Article 25;


Artikel 18 Exekutivstyrelsens behörighet

(1)  Styrelsen skaU vara ansvarig inför rådet och utöva sin verksamhet under dess all­männa överinseende.

(2)  Rådet kan med fördelad två tredjedelars majoritet lill styrelsen delegera utövandet av vUken som helst av sina befogenheter med undantag för följande:

(a) godkännande av den administrativa budgeten och fastställande av bidragen enligt artikel 25;


 


Prop. 1982/83:142


26


 


(b)   suspension of the vofing rights of a
Member under the provisions of Article 45 or

.58;

(c)    decisions on disputes under the provi­
sions of Article 58;

(d)   establishment of condilions for acces­
sion under the provisions of Article 62;

(e)   a decision to exclude a Member under
the provisions of Article 66;

(O a decision concerning the renegofi-ation, extension or termination of this Agree­ment under the provisions of Article 68; and

(g) recommendafion of amendments to Members under the provisions of Article 69.

(3) The Council may, by a dislributed sim­ple majority vote, at any fime revoke any powers which have been delegated lo the Board.


(b)  upphävande av en medlems rösträtt en­ligt artikel 45 eller 58;

(c)   avgörande i tvister enligt arfikel 58;

(d)   faststäUande av villkor för anslutning
enligt artikel 62;

(e)   beslul angäende en medlems uteslut­
ning enligt artikel 66;

(O beslut angäende omförhandling, förläng­ning eller upphävande av delta avtal enligt artikel 68; och

(g) rekommendafion tiU medlemmarna an­gående ändringar av avtalet enligt artikel 69.

(3) Rådet kan när som helst med fördelad enkel majoritet återkaUa en till styrelsen dele­gerad befogenhet.


 


Article 19

Voting procedure of the Board

(1)   Each Member of the Board shall be entified to east the number of votes received by il under the provisions of paragraphs (6) and (7) of Artide 17. Voting by proxy shaU not be allowed. A Member of the Board shaU not be entitled to divide its votes.

(2)   Any decision laken by the Board shall require the same majority as such decision would require if taken by the Council.


Artikel 19

Exekutivstyrelsens omröstningsförfarande

(1)     Varje medlem av exekufivstyrelsen
skall äga rätt att avge det antal röster som den
erhållit enligt bestämmelserna i artikel 17,
moment (6) och (7). Röstning genom ombud
är ej tillåten. En medlem får ej dela upp sina
röster.

(2)   För beslut i styrelsen erfordras samma
majoritet som vore erforderlig om beslutet
fattades i rådet.


 


Article 20

Quorum for the CouncU and the Board

(1)   The quomm for any meeting of the CouncU shall be the presence of a majority of the Members represenfing a dislributed two-thirds majority of the total votes. If there is no quomm at the time appointed for the com­mencement of any Council meefing, the Chairman of the Council may decide to post-pone the opening fime of the meefing for at least three hours. If there is no quomm at the new time set, the Chairman may again defer the opening fime of the CouncU meeting for at least a further three hours. This procedure may be repeated until a quomm is present at the appointed time. Representation in accor­dance with the provisions of paragraph (2) of Article 14 shall be considered as presence.

(2)   The quomm for any meeting of the


Artikel 20

Rådets och exekutivstyrelsens  beslulsmä.s-

sighet

(1)    För beslulsmässighet vid rådssamman­träde erfordras närvaro av majoriteten av medlemmarna, representerande en fördelad två tredjedelars majoritet av del totala antalet röster. Om beslulsmässighet icke föreligger vid den lidpunkt som utsatts för öppnandet av råds sammanträdet, kan rådets ordförande besluta att uppskjuta mötet minsl tre fimmar. öm beslulsmässighet icke föreligger vid den nya tidpunkten, kan ordföranden återigen uppskjuta mötet ytterligare minst tre timmar. Denna procedur kan upprepas till dess att beslulsmässighet föreligger vid fastställd tid­punkt. Representation i enlighet med artikel 14, moment (2) skall belraktas som närvaro.

(2)    För beslulsmässighet vid  styrelsens


 


Prop. 1982/83:142


27


 


Board shaU be the presence of a majority of the Members representing a dislributed two-thirds majority of the total votes.


sammanträden erfordras närvaro av majorite­ten av medlemmarna, representerande en fördelad två tredjedelars majoritet av det to­tala antalet röster.


 


Artide 21

The Executive Director and the staff

(1)   The Council shall appoint the Execu­tive Director on the recommendation of the Board. The terms of appoinlment of the Ex­ecufive Director shall be established by the Council and shall be comparable to those ap­plying to cortesponding officials of similar intergovernmenlal organizations.

(2)   The Executive Director shall be the chief adminislrafive officer of the Organiza­fion and shall be responsible for the perfor­mance of any duties devolving upon him in the administration of this Agreement.

(3)   The Executive Director shall appoint the staff in accordance with regulalions es­tablished by the Council.

(4)   Neither the Executive Director nor any member of the staff shall have any financial interest in the coffee industry, the coffee trade or the transportation of coffee.

(5)   In the performance of their duties, the Execufive Director and the staff shaU nol seek or receive instmcfions from any Mem­ber or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflecl on their position as internafional officials responsible only lo the Organization. Each member undertakes to respect the exdusively internafional charac­ter of the responsibilities of the Executive Director and the staff and not lo seek to influ­ence them in the discharge of their responsi­bilities.


Artikel 21

Verkställande direktören och personalen

(1)  Rådet skall utse verkställande direktö­ren på förslag av styrelsen. Verkställande di­rektörens anställningsvillkor skall fastställas av rådet och skall vara jämförliga med dem som gäller för motsvarande tjänstemän i lik­nande mellanstatliga organisationer.

(2)  Verkställande direktören skall vara or­ganisationens chefstjänsteman och skall vara ansvarig för utförandet av de uppgifter som ankommer pä honom vid administreringen av della avtal.

(3)  Verkställande direktören skall utse per­sonalen i överensstämmelse med de av rådet fastställda reglerna.

(4)  Verkställande direktören och övrig per­sonal får icke ha några ekonomiska intressen i kaffeproduklionen eller i handeln med eller transporten av kaffe.

(5)  Verkställande direktören och persona­len skall vid fullgörandet av sina tjänsteålig­ganden ej begära eller mottaga instmktioner frän någon medlem eller från någon annan myndighet utanför organisationen. De skall avstå frän varje handling som är oförenlig med deras ställning som internationella tjäns­temän, ansvariga endast inför organisatio­nen. Varje medlem förbinder sig atl respekte­ra den uteslutande internationella arten av verkställande direktörens och personalens åligganden saml alt ej söka påverka dem vid fullgörandet av deras åligganden.


 


Article 22

Coopération with other organizations

The Council may make artangements for consultalion and coopérafion with the United Nafions and its specialised agencies and with other appropriate intergovernmenlal organi­zations. Such artangements may include fi­nancial artangements which the Council con­siders appropriate for achieving the objec­fives of the Agreement. The Council may invite these organizations and any organiza-


Artikel 22

Samarbete med andra organisationer

Rådet kan vidtaga ålgärder för samråd och samarbete med Förenta nationerna och dess fackorgan samt med övriga mellanstatliga or­ganisationer som kan komma i fråga. Dessa åtgärder kan innefatta finansiella åtgärder som rådet anser lämpliga för att uppnå syf­tena med detta avtal. Rådet kan inbjuda des­sa organisationer och alla andra organisatio­ner, som har befattning med kaffe, alt sända


 


Prop. 1982/83:142


28


 


tions concerned with coffee to send observ­ers to its meelings.


observatörer till dess sammanträden.


 


CHAPTER V - PRIVILÉGES AND IM­MUNITIES

Article 23

PrivUeges and immunities

(1)   The Organizafion shall have legal per­sonalily. It shall in particular have the cäpac-Uy lo contract, acquire and dispose of mov able and immovable property and to institute legal proceedings.

(2)   The status, priviléges and immunities of the Organizalion, of its Executive Direc­tor, its staff and experts, and of representa­tives of Members while in the tertitory of Ihé United Kingdom of Great Brilain and North ern Ireland for the purpose of exercising their functions, shall continue lo be governed by the Headquarters Agreement conduded be­tween the Government of the United King­dom of Great Brilain and Northern Ireland (hereinafter referted to as the hosl Govern­ment) and the Organization on 28 May 1969.

(3)   The Headquarters Agreement referred to in paragraph (2) of this Article shall be independent of this Agreement. It shall how­ever terminate;

 

(a)  by agreement between the hosl Gov­ernment and the Organization;

(b) in the event of the headquarters of the Organization being moved from the ter­ritory of the hosl Govemmenl; or

(c)  in the evenl of the Organization ceas­ing lo exist.

 

(4)   The Organization may conclude with one or more olher Members agreements to be approved by the Council relafing to such priviléges and immunities as may be neces­sary for the proper funclioning of this Agree­ment.

(5)   The Govemmenl of Member counlries other than the hosl Government shall grant the Organizafion the same facUities in respect of currency or exchange restriclions, main­tenance of bank accounts and transfer of monies, as are accorded lo the specialised agencies of the United Nations.


KAPITEL V - PRIVILEGIER OCH IMMUNITETER

Artikel 23

Privilegier och immuniteter

(1)  Organisationen skall vara en juridisk person. Den skall särskilt ha behörighet atl sluta avtal om, förvärva och förfoga över lös och fast egendom och att föra lalan vid dom­stolar och andra myndigheter.

(2)  Status, privilegier och immunileler för organisafionen, dess verkställande direktör, övrig personal inklusive experter och med­lemsländernas ombud, då dessa vistas inom Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands område i syfte atl utöva sina funkfioner, skall även fortsältningsvis regle­ras genom det "huvudsätesavtal" som den 28 maj 1969 slutils mellan regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallad värdlandets regering) och inter­nafionella kaffeorganisafionen.

(3)  Det "huvudsätesavtal" som avses i mo­menl (2) skaU vara oberoende av detta avtal. Det skall likväl upphöra alt gälla

(a)  genom överenskommelse mellan värd­
landets regering och organisationen;

(b)  för den händelse alt organisationens
säte flyttas frän värdlandets område; eller

(c)  för den händelse atl organisationen upp­
hör att existera.

(4)  Organisationen kan sluta avtal, för god­kännande av rådet, med en eller flera med­lemmar angående sådana privUegier och im­muniteter som kan behövas för alt detta avtal skall fungera.

(5)  Regeringarna i andra medlemsländer än värdlandet skaU bevilja organisationen sam­ma lättnader i fråga om valuta- eller växel-kursreslriktioner, innehav av bankkonton samt överföring av penningmedel som bevil­jas Förenta nationernas fackorgan.


 


Prop. 1982/83:142


29


 


CHAPTER VI - FINANCE

Article 24

Finance

(1)   The expenses of delegåfions lo the Council, representatives on the Board and representatives on any of the commiltees of the Council or the Board shall be mel by their respeclive Govemments.

(2)   The other expenses necessary for the administrafion of this Agreement shall be met by annual contributions from the Members assessed in accordance with the provisions of Article 25. However, the Council may levy fees for specific services.

(3)   The financial year of the Organization shall be the same as the coffee year.


KAPITEL VI - FINANSIERING

Artikel 24

Finansiering

(1)  Utgifter för delegationer i rådet, för om­bud i styrelsen och för ombud i rådets eller styrelsens kommittéer skall bestridas av re­spektive regeringar.

(2)  Andra utgifter som är nödvändiga för administreringen av avtalet skall bestridas genom årliga bidrag från medlemmarna fast­ställda i enlighet med Artikel 25. Rådet kan emellertid avgiftsbelägga särskUda tjänster.

(3)   Organisationens räkenskapsår skall
vara detsamma som kaffeåret.


 


Article 25

Délerminalion of the Budget and

assessment of contributions

(1)  During the second half of each financial year, the Council shall approve the Adminis­trative Budget of the Organization for the following financial year and shall assess the contributions of each Member to that Bud­get.

(2)  The contribufion of each Member to the Budget for each finandal year shaU be in the proportion which the number of its votes at the lime the Budget for that financial year is approved bears to the total votes of aU the Members. However, if there is any change in the distribution of votes among Members jn accordance with the provisions of paragraph (6) of Article 13 al the beginning of the finan­cial year for which contributions are as­sessed, such coniributions shaU be corre-spondingly adjusled for that year. In deter­mining contributions, the votes of each Mem­ber shall be calculated without regard to the suspension of the voting rights of any Mem­ber or any redislribulion of votes resulting therefrom.

(3)  The initial contribution of any Member joining the Organizalion after the entry into force of this Agreement shall be assessed by the Council on the basis of the number of votes to be held by U and the period remain­ing in the current financial year, but the as-sessmenls made upon other Members for the curtent financial year shall not be allered.


Artikel 25

Fastställande av budget och bidrag

(1)  Rådet skall under andra hälften av varje räkenskapsår godkänna organisationens ad­ministrativa budgel för det följande räken­skapsåret och fastställa varje medlems bidrag tjll dentiä budget.

(2)  Varje medlems bidrag fill budgeten för varje räkenskapsår skall stå i samma förhäl­lande tiU det totala bidraget som dess röster, vid den tidpunkt då budgeten för räkenskaps­året i fråga godkännes, står tiU del totala an­talet röster för alla medlemmar. Om emeller­tid fördelningen av rösterna mellan medlem-niarria ändras i överensstämmelse med be­stämmelserna i artikel 13, momenl (6) i bör­jan av det räkenskapsår för vilket bidragen faststäUts, skall dessa bidrag anpassas i mot­svarande grad. Vid fastställande av bidragen skll varje medlems röster räknas utan hän­syn fill upphävandet av en medlems rösträtt eiler den därav följande omfördelningen av rösterna.

(3)  Begynnelsebidraget för varje medlem, som ansluter sig fill organisationen efter detta avtals ikraftträdande, skall fastslällas av rå­det på grundval av det antal röster som med-lemigen tilldelas och den tid som återstår av del löpande räkenskapsåret; dock att den bi­dragsfördelning som för det löpande räken­skapsåret fastställts för övriga medlemmar icke skall ändras.


 


Prop. 1982/83:142


30


 


Article 26

Payment of contributions

(1)   Contribufions lo the Administrative Budget for each financial year shall be pay­able in freely convertible curtency and shall become due on the first day of that financial year.

(2)   If any Member fails to pay its full con­tribution to the Adminislrafive Budgel within six months of the date on which the contribu­tion is due, both ils voting rights in the Coun­cil and its right to have its votes east in the Board shall be suspended unfil such contribu­fion has been paid. However, unless the CouncU by a dislributed two-thirds majority vote so decides, such Member shall not be deprived of any of its other rights nor re­lieved of any of its obligafions under this Agreement.

(3)   Any Member whose voting rights have been suspended eilher under the provisions of paragraph (2) of this Article or under the provisions of Article 42, 45, 47, 55 or 58 shall nevertheless remain responsible for the pay­ment of ils contribution.


Artikel 26 Betalning av bidrag

(1)   Bidrag till den administrativa budgeten för varje räkenskapsår skall betalas i fritt konvertibla valutor och skaU förfalla till be­talning på räkenskapsårets första dag.

(2)   Om en medlem försummar all betala hela skt bidrag fill den administrativa budge­ten inom sex månader från det datum dä det förfallit till betalning, skall bäde dess rösträtt i rädet och dess rätt att fä sina röster avgivna i styrelsen upphävas fill dess bidraget betalts. Medlemmen skall emellertid icke fråntagas några av sina andra rättigheter och ej heller befrias från sina skyldigheter enligl detta av­tal, såvida icke rädet sä beslutar med förder lad två tredjedelars majoritet.

(3)   Varje medlem, vars rösträtt upphävts antingen enligt moment (2) i denna artikel eller enligt artiklarna 42, 45, 47, 55 eller 58 skall icke desto mindre förbli ansvarig för betalningen av sitt bidrag.


 


Artide 27

AudU and publication of accounts

As soon as possible after the close of each financial year, an independenlly audited statement of the Organization's receipts and expendilures during that financial year shall be presented to the CouncU for approval and publication.


Artikel 27

Revision och publicering av räkenskaperna

Snarast möjligl efter varje räkenskapsårs slut skall en oberoende revisionsberättelse över organisationens inkomsler och utgifter under det ifrågavarande räkenskapsåret före­läggas rådet för godkännande och publice­ring.


 


CHAPTER VII - RÉGULATION OF EX­PORTS AND IMPORTS

Artide 28 General provisions

(1)   AU decisions of the CouncU under the provisions of this Chapter shall be adopted by a dislributed two-lhirds majority vote.

(2)   The word "annual" in this Chapter shall mean any period of 12 months estab­lished by the Council. However, the CouncU may adopt procédures for applying the provi­sions of this Chapter for a period longer than 12 months.


KAPITEL VII - EXPORT- OCH IMPORT­REGLERING

Artikel 28

Allmänna bestämmelser

(1)   AUa rådsbeslut i enlighet med bestäm­melsema i detta kapitel skaU fattas med,en fördelad två tredjedelars majoritet.

(2)   Ordet "årlig" i detta kapitel skall avse varje period om 12 månader som fastställts av rådet, dock kan rådet anta förfaringssätt för tUlämpning av bestämmelsema i detta kapitel för en period överstigande 12 månader.


 


Prop. 1982/83:142


31


 


Article 29

Märkets subject to quota

For the purpose of this Agreement, the worid coffee märket shall. be divided into Member quota and non-member non-quota märkets.


Artikel 29

Marknader för vilka kvotering gäller

Vid tillämpning av detta avtal skall värl­dens kaffemarknad vara uppdelad i dels med­lemsmarknader med kvoter, dels icke-med-lemsmarknader utan kvoter.


 


Artide 30 Basic quotas

(1)  Each exporfing Member shaU, subject
to the provisions of Artides 31 and 32, be
entitled to a basic quota. The basic quotas
shall, subject to the provisions of paragraph

(1)      of Article 35, be used for the distribution
of the fixed part of the annual quota in accor­
dance with the provisions of paragraph (2) of
that Article.

(2)   Not laler than 30 September 1984, the Council shall set the basic quotas for a period of nol less than two years with effect from 1 October 1984. Before the complefion of this period the CouncU shall, if necessary, sel the basic quotas for the remainder of the life of the Agreement.

(3)   If the Council fails to set basic quotas in accordance with the provisions of para­graph (2) of this Article and unless it decides otherwise quotas shall be suspended notwith­standing the provisions of Arfide 33.

(4)   Quotas may be reinlroduced at any fime after their suspension under the provi­sions of paragraph (3) of this Article as soon as the Council has sel the basic quotas in accordance with the provisions of paragraph

(2)      of this Article provided that the relevant
price conditions referred to in Article 33 are
mel.

(5)  The provisions of this Article shall ap­
ply to Angola under the condilions sel out in
Annex 1.


Artikel 30 Baskvoter

(1)   Varje exportmedlem skall, med reser­vation för vad som stadgas i artiklarna 31 och 32, vara berättigad till en baskvot. Baskvo-teraa skaU, med förbehåll för bestämmelser­na i artikel 35, moment (1), användas för för­delningen av den fasta delen av den årliga kvoten i enlighet med artikel 35, moment (2).

(2)   Senast den 30 september 1984 skall rå­det fastställa baskvotema för en period om minsl två år, med verkan från den 1 oktober 1984. Före slutet av denna period skall rådet om nödvändigt fastställa baskvoterna för återstoden av avtalels giltighetstid.

(3)   Om rådet inte fastställer baskvoter i enlighet med bestämmelserna i moment (2) i denna artikel och såframt det inte beslutar annorlunda, skall kvotema upphävas ulan hinder av vad som stadgas i artikel 33.

(4)   Kvotema kan när som helst efter deras upphävande i enlighet med moment (3) i den­na artikel återinföras sä snart rädet har fast­ställt baskvoterna enligt moment (2) i denna artikel, förutsatt atl de i artikel 33 nämnda relevanta prisvillkoren uppfyllts.

(5) Bestämmelserna i denna artikel skaU gälla för Angola på de villkor som anges i bilaga I.


 


Article 31

Exporting Members exempt from basic quo­tas

(1)   The Members Usted in Annex 2, ex­duding Burundi and Rwanda, shaU together have an export quota corresponding to 4.2 percenl of the global annual quota set by the Council under the provisions of Article 34.

(2)   The quota referted to in paragraph (1)


Artikd 31

Exportmedlemmar befriade från baskvoter

(1)   De medlemmar som förtecknas i bilaga 2, med undanlag för Bumndi och Rwanda, skall tillsammans ha en exporlkvol motsva­rande 4,2% av den globala årskvot som fast­ställts av rådet enligt stadgandena i artikel 34.

(2)   Den   i   momenl   (1)   i   denna  artikel


 


Prop. 1982/83:142


32


 


of this Article shall be dislributed among the Members listed in Annex 2 in accordance with the percentages shown in column (1) of that Annex.

(3)   Any exporting Member listed in Anneli 2 may at any lime request the Council to establish a basic quota for il. In the event that ä basic quota is established for one of these countries the percentage indicated in para­graph (1) of this Artide shall be decreased proportionally.

(4)   If an exporting country accedes to the Agreement and is subject to the provisions of this Article, the CouncU shall allocale a quota lo the Member and the percentage referred to in paragraph (1) of this Article shall be in­creased proportionally.

(5)   Of the Members Usted in Annex 2 only those with annual quotas above 100,000 bags shall be subject lo the provisions of Artides 36 and 37.

(6)   Bumndi and Rwanda shall each have the following annual export quotas:

 

(a)   for coffee year 1983/84; 450,000 bags;

(b)   for subsequent coffee years during the lifetime of the present Agreement; 470,000 bags,

 

(7)   Whenever the CouncU sets basic quo­tas in accordance with the provisions of para­graph (2) of Article 30, the percentage re­ferred to in paragraph (1) and the amount shown in sub-paragraph (b) of paragraph (6) of this Article shaU be reviewed and may be modified.

(8)   Subject to the provisions of Artides 6 and 41, shortfalls declared by exporting Members listed in Annex 2 shall be dislribut­ed pro rata tp their annual quotas among those other Members listed in Annex 2 able and prepared lo export the amount of the shortfalls.


nämnda kvoten skall fördelas mellan de i bi­laga 2 förtecknade medlemmama i enlighet med de procenttal som anges i kolumn (1) i denna bilaga.

(3)   Varje i bilaga 2 förtecknad exportmed­lem kan när som helsl begära att rådet fast­ställer en baskvol för dess vidkommande. I händelse alt en baskvol fastställs för ett av dessa länder skall det i momenl (1) i denna artikel angivna procenttalet minskas i propor­tion härtUI.

(4)   Om ett exportland ansluter sig fiU detta avtal och är underkastat bestämmelserna i denna artikel, skall rädet filldela medlemmen en kvot och det i moment (1) i denna artikel angivna procenttalet ökas i proportion härtill.

(5)   Av de i bilaga 2 förtecknade medlem­marna skall endast de vilkas årskvoter över­stiger 100000 säckar vara underkastade be­stämmelsema i artiklarna 36 och 37.

(6)   Bumndi och Rwanda skall vartdera ha följande årsexportkvoter:

 

(a)    för kaffeåret 1983/84: 450000 säckar;

(b)   för senare kaffeår under della avtals giltighetstid: 470000 säckar.

 

(7)   Närhelsl rådet fastställer baskvoter i enlighet med stadgandena i artikel 30, mo­ment (2), skall det i moment (1) i denna arti­kel angivna procenttalet och den i momenl (6), undermomenl (b), i denna artikel angivna mängden omprövas och eventuellt ändras.

(8)   Med förbehåll för bestämmelsema i ar­fiklarna 6 och 41 skall underskott som har anmälts av i bilaga 2 förtecknade exportmed­lemmar fördelas meUan de övriga i bilaga 2 uppräknade medlemmar som kan och är be­redda alt exportera den mängd som motsva­rar underskotten; fördelningen skall göras i proportion lill dessa övriga medlemmars årskvoter.


 


Article 32

Provisions for the adjustment of basic quotas (1) If an importing country which was nei­ther a Contracting Party to the International Coffee Agreenient 1976 nor lo the Interna­tional Coffee Agreement 1976 as Extended becomes a Member of the Organizafion, the


Artikel 32

Bestämmelser för jämkning av baskvoter

(1) Om ett importland som varken var an­slutet till del intemationella kaffeavtalet 1976 eller till del förlängda intemationeUa kaffeav­talet 1976 blir medlem av organisationen, skaU rådet jämka baskvotema som etl resul-


 


Prop. 1982/83:142


33


 


Council shall adjusl the basic quotas resulting from the application of the provisions of Arti­de 30.

(2)   The adjustment referred to in para­graph (I) of this Artide shaU take into ac­counl eilher the average exports of individual exporting Members lo the importing country concerned during the period 1976 to 1982 or the proportionate share of individual export­ing Members in the average imports of that country during the same period.

(3)   The CouncU shall approve the data to be used as a basis for the calculations neces­sary for the adjustment of basic quotas, as well as the criteria to be followed for the purpose of applying the provisions of this Artide.


tal av tillämpning av artikel 30.

(2)   Den jämkning som avses i moment (1) i denna artikel skaU ta hänsyn lill antingen en skilda exportmedlemmars genomsniltsexport tUl ifrågavarande importland under perioden 1976-1982 eUer enskilda exportmedlemmars proportionella andel av genomsnUtsimporten under samma period i detta land.

(3)   Rådet skall godkänna de fakta som skall användas som gmndval för de beräk­ningar som erfordras för justering av baskvo­tema saml de kriterier som skall följas i syfte att tiUämpa bestämmelserna i denna artikel.


 


Artide 33

Provisions for the continuation, suspension and reintroduction of quotas

(1)   If the Council faUs to eslabUsh the con­ditions for the operation of the quota system under the relevant Artides of this Chapter and unless il decides otherwise, quotas shaU continue in effect at the commencement of a coffee year if the fifteen-day moving average of the composite indicator price is at or below the highesl price for the upward adjustment öf quotas in the price range established by the CouncU for the preceding coffee year under the provisions of Article 38.

(2)   Unless the Council decides otherwise, quotas shall be suspended as soon as either of the foUowing condifions is fulfilled:

 

(a)   the fifteen-day moving average of the composite indicator price remains, during 30 consecutive märket days, 3.5 percent or more above the highesl price for the upward adjustment of quotas in the price range in effect provided that all pro rata upward ad-justments to the global annual quota esiab-Ushed by the CouncU have already been ap­plied ; or

(b)  the fifteen-day moving average of the composite indicator price remains, during 45 consecutive märket days, 3.5 percent or more above the highesl price for the upward adjustment of quotas in the price range in effect and provided that any remaining up­ward adjustmenls are applied on the date on


Artikel 33

Bestämmelser för   kvoternas fortbestånd,

upphävande och återinförande

(1)   öm rådet inte lyckas reglera kvotsyste­mets funktion i enlighel med tillämpliga artik­lar i detta kapitel och om det ej beslutar an­norlunda, skaU kvoterna fortbestå i början av ett kaffeår såframt det rörliga femlondagars-genomsnillel av det sammanvägda indika-torprisel ligger vid eller under det högsta pri­set för uppjustering av kvoterna inom den prisram som rädet har fastställt för det före­gående kaffeårel i enlighet med stadgandena i arfikel 38.

(2)   Om rådet inte beslutar annorlunda skall kvotema upphävas så snart ettdera av föl­jande vUlkor har uppfyllts:

 

(a)   del rörliga femtondagarsgenomsniltet av del sammanvägda indikatorprisel under 30 pä varandra följande marknadsdagar håller sig 3,5% eller mera över det högsta priset för uppjustering av kvoterna inom den gällande prisramen, fömtsatt att alla proportionella uppjusteringar lill den av rädet fastställda globala årskvoten redan har genomförts; eUer

(b)   det rörliga femtondagarsgenomsniltet av det sammanvägda indikatorpriset under 45 på varandra följande marknadsdagar håller sig 3,5 % eller mera över det högsta priset för uppjustering av kvoterna inom den gällande prisramen och fömtsatt att alla återstående uppjusteringar genomförs den dag då del rör-


3   Riksdagen 1982/83. 1 samt. Nr 142


 


Prop. 1982/83:142


34


 


which   Ihe   fifteen-day   moving   average reaches that price.

(3)   If quotas are suspended under the pro­visions of paragraph (2) of this Article for more than 12 months the Council shall meet in order to review and possibly revise the price range or price ranges established under the provisions of Artide 38.

(4)   Unless the Council decides otherwise, quotas shaU be reinlroduced in accordance with the provisions of paragraph (6) of this Artide if the fifteen-day moving average of the composite indicator price is at or below a price corresponding to the mid-point, in­creased by 3.5 percent, between the highesl price for the upward adjustment of quotas and the lowest price for the downward ad­justment of quotas in the most recent price range established by the Council.

(5)   If quotas continue in effect under the provisions of paragraph (I) of this Artide, the Executive Director shall immediately set a global annual quota on the basis of the disap-pearance of coffee in quota märkets, estimat­ed in accordance with the criteria established in Article 34. This quota shall be allocated to exporting Members in accordance with the provisions of Artides 31 and 35. Except as otherwise provided for in this Agreement, the quotas shall be fixed for a period of four quarters.

(6)   Whenever the relevant price conditions referred lo in paragraph (4) of this Article are met, quotas shaU come into effect as soon as possible and in any event not laler than the quorter following the fulfilment of the rel­evant price condilions. Except as otherwise provided for in this Agreement, the quotas shaU be fixed for a period of four quarters. If the global annual and quarteriy quotas have not previously been established by the Coun­cil, the Executive Director shall set a quota as provided for in paragraph (5) of this Arti­cle. This quota shaU be allocated to exporting Members in accordance with the provisions of Artides 31 and 35.

(7)   The Council shall be convened:

 

(a)   during the first quarter of the coffee year if quotas confinue in effect in accor­dance with the provisions of paragraph (I) of this Article; and

(b)   during the first quarter foUowing the reintroduction of quotas under the provisions of paragraph (4) of this Article.


liga femtondagarsgenomsniltet når detta pris.

(3)   Om kvoterna är upphävda enligl be­stämmelserna i moment (2) i denna artikel under mer än 12 månader, skall rådet sam­manträda för att se över och eventueUt ändra den eller de prisramar som fastställts enligl bestämmelsema i artikel 38.

(4)   Om rådet inte beslutar annorlunda skall kvoterna återinföras i enlighet med vad som stadgas i moment (6) i denna artikel såvida det rörliga femtondagarsgenomsniltet av del sammanvägda indikatorpriset ligger vid eller under ett pris motsvarande mittpunkten, ökad med 3,5%, mellan del högsta priset för uppjustering av kvoterna och det lägsta priset för nedjustering av kvotema inom den senas­te prisram som rådet har faststäUt.

(5)   Om kvotema förblir i krafl enligt mo­ment (1) i denna artikel skall verkställande direktören omedelbart fastställa en global årskvot på gmndval av kaffets avsättning på kvotmarknadema, uppskattad i enlighet med de kriterier som anges i artikel 34. Denna kvot skall fördelas mellan exportmedlém­marna enligl vad som stadgas i artiklarna 31 och 35. Om ej annorlunda stadgas i detta avtal, skall kvotema fastställas för en period om fyra kvartal.

(6)   Närhelst de relevanta prisvillkor som anges i momenl (4) i denna artikel uppfylls, skall kvoterna träda i kraft snarast möjligt och i alla händelser inte senare än under det kvartal som följer på uppfyllandet av de rele­vanta prisvUIkoren. Om ej annorlunda stad­gas i detta avtal, skall kvotema fastställas för en period om fyra kvartal. Om de globala års-och kvartalskvoterna inte tidigare har fast­ställts av rådet, skall verkställande direktö­ren fastställa en kvot i enlighet med moment (5) i denna artikel. Denna kvot skall fördelas meUan exportmedlemmarna enligt vad som stadgas i artiklarna 31 och 35.

(7)   Rådet skall sammankallas:

 

(a)   under kaffeårels första kvartal om kvo­terna fortbestår i enlighet med bestämmelser­na i moment (I) i denna artikel; och

(b)   under det första kvartalet efter kvoter­nas återinförande i enlighel med stadgandena i moment (4) i denna artikel.


 


Prop. 1982/83:142


35


 


The Council shall establish a price range or price ranges and review and, if necessary, revise quotas for such a period as it deems advisable, provided that this period does not exceed 12 months from the first day of the coffee year if quotas continue in effect or from the date on which the reintroduction of quotas lakes place, whichever is relevant. If during the first quarter after the provisions of paragraphs (1) and (4) of this Article have been applied, the CouncU faUs to establish a price range or price ranges and fails to agree on quotas the quotas set by the Executive Director shall be suspended.


Rådet skall fastställa en eller flera prisra­mar och se över och om nödvändigt ändra kvotema för den period det anser lämplig; denna period får dock inte överstiga 12 måna­der från kaffeårets första dag om kvoterna fortsätter att vara i krafl eller från det datum dä kvotema ålerinförs, vilkeldera som är lill-lämpligl. Om rådet under det första kvartalet efter del att bestämmelserna i moment (I) och (4) i denna artikel har tillämpats ej lyckas faststäUa en eller flera prisramar och ej kan enas om kvoterna, skall de kvoter som fast­ställts av verkställande direktören upphävas.


 


Article 34

Setting of the global annual quota

Subject to the provisions of Article 33, the CouncU shall, at its last regular session of the coffee year, set a global annual quota taking into account inter alia the following:

(a)   estimated annual consumption of im­porting Members;

(b)  estimated imports of Members from other importing Members and from non-member countries;

(c)   estimated changes in the level of inven-tories in importing Member counlries and in free ports;

(d)  compliance with the provisions of Arti­
cle 40 concerning shortfalls and their redis­
lribulion; and

(e)  for the reintroduction of quotas under
the provisions of paragraph (4) of Article 33,
exports of exporting Members to importing
Members and to non-members during the
twelve-month period preceding the reintro­
duction of quotas.


Artikel 34

Fastställande av global årskvot

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 33 skaU rådet under sitt sista reguljära möte under kaffeårel fastställa en global årskvot och därvid ta hänsyn tiU bl. a. följande:

(a)   beräknad årlig konsumtion i import-medlemsländema;

(b)  medlemmarnas beräknade import från andra importmedlemmar och från icke-med-lemsländer;

(c)   beräknade förändringar i lagerhållning­en i impprtmedlemsländer och frihamnar;

{é) iakttagande av bestämmelsema i arti­kel 40 rörande underskott på kaffe och om­fördelning av detta; och

(e) i fråga om återinförande av kvoter i enlighel med moment (4) i artikel 33, export från exportmedlemmar tUl importmedlemmar och icke-medlemmar under den 12-måna-dersperiod som föregår införandel av kvoter.


 


Article 35

Allocation of annual quotas

(1)   In the light of the decision taken under the provisions of Article 34 and after deducl-ing the amount of coffee required lo comply with the provisions of Article 31, the annual quotas of exporting Members entitled lo a basic quota for coffee year 1983/84 shall be allocated to them in the proportions shown in Annex 3.

(2)   With effect from I October 1984, an­nual quotas shall be allocated in fixed and


Artikel 35

Fördelning av årskvoter

(1)   På gmndval av det beslut som fattats enligl bestämmelsema i artikel 34 och efter avdrag av den mängd kaffe som erfordras för iakttagande av vad som stadgas i artikel 31, skall årskvoter i de proportioner som anges i bUaga 3 tilldelas de exportmedlemmar som är berättigade till baskvot för kaffeåret 1983/84.

(2)   Med verkan från den I oktober 1984 skall fasta och  rörliga årskvoter tilldelas


 


Prop. 1982/83:142


36


 


variable parts to exporting Members entitled lo a basic quota in the light of the decision taken under the provisions of Article 34 and after deducting the amount of coffee required to comply with the provisions of Article 31. The fixed part shall correspond to 70 percent of the global annual quota, as adjusled to comply with the provisions of Article 31, and shall be dislributed among exporting Mem­bers in accordance with the provisions of Ar­ticle 30. The variable part shall correspond lo 30 percent of the global annual quota, as ad­jusled to comply with the provisions of Arti­cle 31. These proportions may be changed by the Council but the fixed part shall never be less than 70 percenl. Subject to the provi­sions of paragraph (3) of this Article, the vari­able part shaU be dislributed among export­ing Members in proportion which the verified stocks of each exporting Member bears to the total verified stocks ofall exporting Members having basic quotas, provided that, unless the Council eslablishes a different limit, no Member shall receive a share of the variable part of the quota in excess of 40 percent of the total volume of such variable part.

(3) The stocks lo be taken inlo account for the purposes of this Article shall be those verified in accordance with the appropriate mles for the verificafion of stocks.


baskvotsberättigade exporlmedlemmar. på grundval av det beslul som fattats enligl be­stämmelserna i artikel 34 och efter avdrag av den mängd kaffe som erfordras för iakttagan­de av vad som stadgas i artikel 31. Den fasta årskvotsdelen skall motsvara 70% av den globala årskvoten, jämkad så att bestämmel­serna i artikel 31 uppfylls, och skaU fördelas meUan exportmedlémmarna i enlighel med vad som stadgas i artikel 30. Den rörliga de­len skall motsvara 30% av den globala års­kvoten, jämkad så alt bestämmelserna i arti­kel 31 uppfyUs. Dessa proportioner kan änd­ras av rådet, men den fasta delen får aldrig understiga 70%. Med förbehåll för bestäm­melsema i moment (3) i denna artikel skall den rörliga delen fördelas mellan exportmed­lemmarna på gmndval av den andel som var­je exportmedlems kontrollerade lager utgör av samtliga kontrollerade lager i alla export­medlemsländer som har baskvoter; såvida rå­det ej fastställer någon annan gräns skall dock ingen medlem erhålla en andel av den rörliga delen av kvoten som överstiger 40% av den rörliga delens totala volym.

(3) De lager som skall tas med i beräkning­en vid tillämpningen av denna artikel skall utgöras av de lager som kontrollerals i enlig­het med vederbörliga regler för lagerkontroll.


 


Article 36 Quarteriy quotas

(1)   Immediately following the aUocation of annual quotas under the provisions of para­graphs (I) and (2) of Artide 35, and subject to the provisions of Article 31, the CouncU shall allocale quarteriy quotas to each exporting Member for the purpose of assuring an order-ly flow of coffee to worid märkets throughout the period for which quotas are set.

(2)   Unless the Council decides otherwise, these quotas shaU be normally 25 percent of the annual quota of each Member. The Coun­cil may aulhorise the alternation of the quar­teriy quotas of two or more Members pro­vided that this does not aller the global quota for the quarter. If exports by any Member in one quarter are less than its quota for that quarter, the oulslanding balance shall be ad­ded lo ils quota for the following quarter.

(3)   The provisions of this Article shall also


Artikel 36 Kvartalskvoter

(1)  Efter genomförandel av vad som stad­
gas i artikel 35, moment (1) och (2) och med
beaktande av bestämmelserna i artikel 31,
skall rådet omedelbart tilldela varje exporl­
medlem kvartalskvoler i syfte alt säkerställa
ett regelbundet utbud av kaffe pä världsmark-
nadema under hela den period för vilken kvo­
tema fastställts.

(2)   Såvida rädet ej beslutar annorlunda skall dessa kvoter normall utgöra 25% av varje medlems årskvot. Rådet kan bemyn­diga ändring av två eller flera medlemmars kvartalskvoler, fömtsatt att detta inle föränd­rar den globala kvoten för kvartalet. Om en medlems export under något kvartal är mind­re än dess kvot för delta kvartal, skall den outnyttjade kvantiteten läggas lill dess kvot för det följande kvartalet.

(3)   Bestämmelserna i denna artikel skaU


 


Prop. 1982/83:142


37


 


apply to the implementation of paragraphs (5) and (6) of Article 33.

(4) If, on account of exceptional circum­slances, an exporting Member considers that the limitation provided for in paragraph (2) of this Article would be likely to cause serious harm to its economy, the Council may, al the request of that Member, take appropriate ac­tion under the provisions of Article 56. The Member concemed must furnish evidence of harm and provide adequale guaranlees con­cerning the maintenance of price stability. The Council shaU not, however, in any event, aulhorise a Member to export more than 35 percent of its annual quota in the first quar­ter, 65 percent in the first two quarters, and 85 percenl in the first three quarters.


även gälla vid tillämpningen av moment (5) och (6) i artikel 33.

(4) Om en exportmedlem på gmnd av ut­omordentliga omständigheter anser de i mo­ment (2) i denna artikel stadgade begräns­ningarna skulle kunna tillfoga dess ekonomi allvarlig skada, kan rådet på begäran av den­na medlem vidta lämpliga åtgärder med stöd av artikel 56. Medlemmen i fräga måste dä förebringa bevis om skada samt lämna till­räckliga garanfier för upprätthållande av pris-stabiUtelen. Rådet skall emellertid under inga omständigheter bemyndiga en medlem att ex­portera mer än 35 % av sin årliga kvot under del första kvartalet, 65 % under de två första kvartalen och 85 % under de tre första kvarta­len.


 


Article 37

Adjustment of annual and quarteriy quotas

(1)   If märket conditions so require, the CouncU may vary the annual and quarteriy quotas allocated under the provisions of Arti­des 33, 35 and 36. Subject to the provisions of paragraphs (I) and (2) of Article 35 and except as provided for in Article 31 and para­graph (3) of Article 39, the quotas of each exporting Member shall be varied by the same percentage.

(2)   Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, the Council may, if it finds the märket situation so re­quires, make adjustments among the curtcnt and remaining quarteriy quotas of exporting Members without, however, altering the an­nual quotas.


Artikel 37

Jämkning av års- och kvartalskvoter

(1)  öm marknadsförhållandena så kräver kan rådet ändra de års- och kvartalskvoter som fastställts enligt bestämmelsema i artik­larna 33, 35 och 36. Med förbehåll för be­stämmelserna i moment (1) och (2) i artikel 35 och med undantag av det som stadgas i arti­kel 31 och i artikel 39, moment (3) skaU varje exportmedlems kvoter ändras med samma procentsats.

(2)  Oaktat bestämmelsema i moment (1) i denna artikel kan rådet, om det finner att marknadsläget så kräver, vidta justeringar bland exportmedlemmamas rådande och återstående kvartalskvoter, dock ulan alt ändra de årliga kvoterna.


 


Article 38 Price measures

(1)   The Council shall establish a system of indicator prices which shall provide for a dai-ly composite indicator price.

(2)   On the basis of such a system, the Council may establish price ranges and price differentials for the principal groups of coffee and a composite price range.

(3)   ln eslablishing and adjusfing any price range for the purposes of this Article, the Council shall take inlo consideration the pre-vaiUng level and trend of coffee prices includ­ing the influence thereon of:


Artikel 38 Prisåtgärder

(1)  Rådet skall fastställa ett indikatorpris-system varigenom dagliga sammanvägda in­dikatorpriser erhålles.

(2)  På gmndval av elt sådant syslem kan rådet fastställa prisramar och prisdifferen­tialer för de vikfigaste kaffegruppema samt en sammanvägd prisram.

(3)  När det fastställer och justerar prisram enligt denna artikel skall rådet ta hänsyn liU kaffeprisemas aktuella nivå och tendens in­kluderande verkningama av:


 


Prop. 1982/83:142


38


 


-     the levels and trends of consumption and production as weU as stocks in importing and exporting countries;

-     changes in the worid monetary system;

-     the trend of worid inflation or deflation; and

-     any other faclors which might affect the achievement of the objecfives set out in this Agreement.

The Executive Director shall supply the data necessary lo permit the Council to give due consideration to the foregoing elements.


-     nivåer och trender i konsumfion och pro­duktion liksom lagerhåUning i import- och exportländer;

-     förändringar i världens monetära system;

-     trenden i väridens inflation eller deflation; och

-     varje annan faktor som skulle kunna inver­ka på uppfyllandet av de syften som upp­ställts i detta avtal.

Verkställande direktören skall ställa nöd­vändiga uppgifter till förfogande för att rädet skall kunna laga vederbörlig hänsyn till ovan­nämnda faktorer.


 


Article 39

Additional measures for the adjustment of

quotas

(1)   If quotas are in effect, the Council shaU be convened in order to establish a system for the pro rata adjustment of quotas in re­sponse to movemenls in the composite indi­cator price, as provided for in Artide 38.

(2)   Such a system shall include provisions regarding price ranges, the number of märket days över which counts shall be held and the number and size of adjustments.

(3)   The councU may establish a system for adjusting quotas in response to movemenls in the prices of the principal groups of coffee. The Council shaU undertake a sludy of the feasibUity of such a system. The Council shall decide whether to apply such a system during coffee year 1983/84. Similarly, the CouncU shaU decide whether to apply such a system whenever it eslabUshes a composite indicator price range under the provisions of paragraph (1) of this Article.


Artikel 39

Ytterligare åtgärder för Jämkning av kvoter

(1)  Om kvotema är i funktion skaU rådet sammankaUas i syfte att fastställa etl system rörande proportionell jämkning av kvoter som svar på rörelser i det sammanvägda indi­katorpriset i enlighet med vad som stadgas i artikel 38.

(2)  Elt sådant syslem skall omfatla besläm­melser rörande prisramar, antal marknadsda­gar som skall räknas, samt antal jämkningar och dessas storlek.

(3)  Rådet kan inrätta elt system för jämk­ning av kvoterna som svar på prisrörelser för de viktigaste kaffegruppema. Rådet skall ut­reda genomförbarheten av ett sådant system. Rådet skall besluta humvida ett sådant sy­stem skall lillämpas under kaffeåret 1983/84. Likaledes skall rådet besluta humvida ell så­dant system skall tillämpas närhelst det fast­ställer en ram för det sammanvägda indika­torprisel enligt vad som stadgas i moment (1) i denna artikel.


 


Article 40

ShortfaUs and undershipments

(I) When quotas are in force at the begin­ning of a coffee year each exporting Member shall declare any anticipaled shortfall from its export entitlement in order to permit redis­lribulion in the same coffee year among ex­porting Members able and prepared to export the amount of the shortfalls. An equivalenl amount lo any shortfall nol declared by the sixth month of the coffee year and therefore not redistribuled during the same coffee year


Artikel 40

Underskott och underleveranser

(1) När kvoterna är i kraft i början av ett kaffeår skall varje exportmedlem anmäla var­je fömtsett underskoll i förhållande lill sitt exportbemyndigande för att möjliggöra om­fördelning under samma kaffeår bland ex­portmedlemmar som kan och är beredda alt exportera den mängd som motsvarar under­skotten. En mängd lika stor som det under­skott som inle anmälts inom kaffeårets första sex månader och därför inle har omfördelats


 


Prop. 1982/83:142


39


 


shall be added to the quota for the following year and dislributed only to those Members which did not have undeclared shortfalls.

(2)   Special provisions may be established when quotas are introduced in the course of a coffee year.

(3)   Before the end of coffee year 1983/84 the Council shall make mles for the purposes of this Article, in order to enforce déclaration and redislribulion of shortfalls and identtfica-tion of undershipments.


under samma kaffeår skall läggas tUl kvoten för det följande året och fördelas enbart mel­lan de medlemmar som inte hade några oan­mälda underskott.

(2)   Särskilda bestämmelser kan faststäUas när kvoter införs under loppet av ett kaffeår.

(3)   Före slutet av kaffeåret 1983/84 skall rådet utfärda regler för tillämpningen av den­na artikel i syfte atl genomdriva anmälan och omfördelning av underskott och fastställande av underleveranser.


 


Article 41

Export entitlement of a Member group

If two or more Members form a Member group in accordance with the provisions of Artide 6 or 7, the basic quotas or the export entifiemenls, as the case may be, of those Members shall be added together and the combined total treated as a single basic quota or a single export entitlement for the-pur­poses of this Chapter.


Artikel 41

En medlemsgrupps tUlåtna kvot

Om två eller flera medlemmar bildar en medlemsgmpp i enlighet med artikel 6 eller 7, skall vid tillämpningen av detta kapitel bas­kvoter eller tillåtna exportkvoter, vilkeldera del nu är, läggas fillsammans och summan härav behandlas som en enda baskvot eller en enda tillålen exportkvot.


 


Article 42

Compliance with quotas

(1)   Exporting Members shaU adopt the measures required to ensure full compliance with all provisions of this Agreement relating to quotas. In addition to any measures the Member itself may take, the Council may require such Member to adopt additional measures for the effective implementation of the quota system provided for in this Agree­ment.

(2)   Exporting Members shall not exceed the annual and quarteriy quotas allocated to them.

(3)   If an exporting Member exceeds its quota for any quarter, the Council shall de­duct from one or more of its subsequent quot­as a quanlity equal to 110 percent of that excess.

(4)   If an exporting Member for the second time exceeds its quarteriy quota, the Council shall make the same déduclion as that pro­vided for in paragraph (3) of this Article.

(5)   If an exporting Member for a third or subsequent time exceeds its quarteriy quöla, the Council shall make the same déduclion as provided for in paragraph (3) of this Article


Artikel 42

Iakttagande av exportkvoter

(1)   Exportmedlémmarna skall vidtaga de åtgärder som är erforderliga för att säkerstäl­la iakttagandet av alla bestämmelser avseen­de kvoter i detta avtal. Fömtom de ålgärder som medlemmen själv vidtager kan rådet an­moda medlem att vidtaga ytterligare åtgärder för att effektivt genomföra det kvotsystem som stadgas i detta avtal.

(2)   Exportmedlémmarna skall ej överskri­da de årliga export- och kvartalskvoter som fiUdelats dem.

(3)   Om en exportmedlem överskrider sin kvot för ett kvartal, skall rådet från en eller flera av vederbörandes följande kvoter av­draga en kvantitet motsvarande 110% av överskridandet.

(4)   Om en exportmedlem en andra gång överskrider sin kvartalskvot skall rådet göra samma avdrag som stadgas i moment (3) i denna artikel.

(5)   Om en exportmedlem en tredje gång eller ännu flera gånger överskrider sin kvar­talskvot, skall rådet göra samma avdrag som stadgas i moment (3) i denna artikel, och


 


Prop. 1982/83:142


40'


 


and the vofing rights of the Member shaU be suspended inlU such lime as the Council de­cides welher lo exclude such member from the Organization iinder the provisions of Ar­fide 66.

(6)   The déduclions provided for in para­graphs (3), (4) and (5) of this Article shaU be deemed to be shortfalls for the purposes of paragraph (I) of Article 40.

(7)   The Council shall apply Provisions of paragraphs (I) lo (5) of this Article as soon as the necessary information is avaible.


medlemmens rösträtt upphävas lills rådet be­slutar humvida medlemmen skaU, med stöd av artikel 66, uteslutas ur organisationen.

(6)   De avdrag som stadgas i moment (3), (4) och (5) i denna artikel skall vid tillämp­ningen av artikel 40, moment I, anses vara underskott.

(7)   Rädet skall tiUämpa bestämmelserna i moment (1—5) i denna artikel så snart nöd­vändig informafion föreligger.


 


Article 43

Certificates of Origin and other forms of Cer­tificates

(1)   Every export of coffee by a Member shall be covered by a valid Certificale of Ori­gin. Certificates of Origin shaU be issued, in accordance with mles established by the Council, by a qualified agency chosen by the Member and approved by the Organization.

(2)   If quotas are in effect, every re-export of coffee by a Member shaU be covered by a valid Certificale of Re-export. Certificates of Re-export shall be issued, in accordance with mles established by the CouncU, by a quali­fied agency chosen by the Member and ap­proved by the Organization, and shaU certify that the coffee in question was imported in accordance with the provisions of this Agree­ment.

(3)   The mles referred to in this Article shall conlain provisions which wiU permil their application to groups of importing Mem­bers forming a customs union.

(4)   The CouncU may make mles governing the printing, validalion, issuing and use of Certificates and may adopt measures to issue coffee export stamps against payment of a fee to be determined by the Council. The affixing of such stamps to Certificates of Origin may be one of the means prescribed for the valida­lion of such Certificates. The Council may make similar arrangements for the validalion of other forms of Certificates and for the issu­ing of other forms of coffee stamps on condi­tions to be determined.

(5)   Each Member shall notify the Organi­zation of the govemmenl or non-govemment agency which is lo perform the functions


Artikel 43

Ursprungscertifikat och andra former av cer­tifikat

(1)   All export av kaffe från medlem skall åtföljas av etl giltigt urspmngscertifikat, ut-fårdal, i överenstämmelse med av rådet fast­ställda regler, av elt behörigt organ, utsett av vederbörande medlem och godkänt av orga­nisationen.

(2)   Om kvotema är i kraft, skall all reex-port av kaffe från medlem åtföljas av etl gil­tigt reexportcertifikat, utfärdat, i överens­stämmelse med av rådet fastställda regler, av ett behörigt organ, utsett av vederbörande medlem och godkänt av organisationen, vari intygas atl kaffet i fråga importerats i enlighet med avtalets bestämmelser.

 

(3)   De regler lUl vilka hänvisning sker i denna artikel skall innehålla bestämmelser som möjliggör deras tiUämpning på gmpper av importmedlemmar som bildar en tulluni­on.

(4)   Rådet kan uppställa regler rörande tryckning, giltighet, utfärdande och använd­ning av certifikat och kan vidtaga åtgärder för utfärdande av kaffeexportmärken mot erläg­gande av en av rådet fastställd avgifi. An­bringandet av sådana märken pä ursprungs­certifikat kan utgöra elt av de sätt som före­skrivits för giltigheten av sådana certifikat. Rådet kan vidtaga liknande åtgärder för gil­tigheten av andra typer av certifikat och för utfärdande av andra typer av kaffemärken pä vUlkor som fastställs.

(5)   Varje medlem skall underrätta organi­sationen om det statliga eller icke-statliga or­gan som skall handha och fullgöra de i mo-


 


Prop. 1982/83:142


41


 


specified in paragraphs (1) and (2) of this Article. The Organizalion shall specifically approve a non-govemmertt agency upon sub-mission by the Member of satisfactory evi­dence of the agency's ability and willingness to fulfil the Member's responsibilities in ac­cordance with the rtjles and regulalions es­tablished under the provisions of this Agree­ment. The Council mäy at any time, for cause, declare a particular non-goveramenl agency to be no longer acceptable to it. The Council shall, either direcfiy or through an intemafionally recognised world-wide orga­nization, take all necessary steps so that at any time it will be able to safisfy itself that aU forms of Certificates are being issued and used correctly and lo ascertain the quanlilies of coffee which have been exported by each Member.

(6)   A non-government agency approved as a certifying agency under the provisions of paragraph (5) of this Article shall keep re­cords of the Certificates issued and the basis for their issue, for a period of nol less than four years. In order to oblain approval as a certifying agency under the provisions of paragraph (5) of this Article, a non-govem­ment agency must previously agree lo make such records available for examination by the Organization.

(7)   If quotas are in effect Members shall, subject to the provisions of Article 44 and those of paragraphs (1) and (2) of Article 45, prohibil the import of any shipment of coffee which is not accompanied by a valid Certifi­cale in the appropriate form issued in accor­dance with mles estabUshed by the Council.

(8)   Small quantUies of coffee in such forms as the Council may déterminé, or coffee for direcl consumption on ships, aircrafl and olh­er intemational carriers, shall be exempt from the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article.

(9)   Notwithstanding the provisions of paragraph (5) of Article 2 and of paragraphs (2) and (7) of this Article the Council may require Members lo apply the provisions of these paragraphs when quotas are not in ef­fect.

(10)  The Council shall make roles concern­
ing the effect of the introduction of quotas or
adjustments thereto on contracts entered into
prior to such introduction or adjustment.


ment (1) och (2) i denna artikel angivna upp­gifterna. Organisationen skall formligen god­känna ett icke-statUgt organ sedan medlems­landet framlagt tillfredsställande bevis om or­ganets förmåga och villighet att fullgöra med­lemslandets förpliktelser i överensstämmelse med de regler och föreskrifter som fastställts enligt bestämmelserna i detta avtal. Rådet kan, om skäl föreligger, när som helst förkla­ra alt elt visst icke-statligl organ ej längre kan godkännas. Rädet skall, antingen direkt eller genom en internafionellt erkänd världsomfat­tande organisation, vidtaga alla erforderiiga åtgärder för att när som helst kunna förvissa sig om att alla typer av certifikat utfärdas och används korrekt och för att kunna utröna hur stora kvantiteter kaffe varje medlem har ex­porterat.

(6)   Elt icke-stafiigt organ som erhållit be­hörighet att utfärda certifikat i överensstäm­melse med moment (5) i denna artikel skall föra register över de utfärdade certifikaten och del material som legat lill gmnd för deras utfärdande under en period av minst fyra år. För att erhålla behörighet att utfärda certifi­kat i överensstämmelse med momenl (5) i denna artikel måste ett icke-statligl organ på förhand ulfästa sig att hålla de ovannämnda registren tillgängliga för granskning av orga­nisafionen.

(7)   Om kvotema är i krafl skall medlem­mama, med reservalion för bestämmelserna i artikel 44 saml i artikel 45, moment (1) och (2), förbjuda import av kaffepartier som icke åtföljes av giltigt certifikat i vederbörlig form utfärdat i överensstämmelse med av rådet fastställda regler.

(8)   Mindre kvantiteter kaffe i sådana former, som rådet kan bestämma, och kaffe för direkt konsumtion på fartyg, flygplan och andra internationella transportmedel skall vara undantagna bestämmelsema i moment (1) och (2) i denna artikel.

(9)   Oaktat bestämmelserna i artikel 2, mo­ment (5), och i momenl (2) och (7) i denna artikel kan rådet begära att medlemmarna till-lämpar bestämmelsema i dessa momenl när kvoterna inte är i kraft.

(10)  Rådet skall uppställa regler rörande
verkningama av införandet av kvoter eller
jämkningar av kvoter på avtal som ingätts
före sådant införande eller sädan jämkning.


 


Prop. 1982/83:142


42


 


Article 44

Exports not charged to quotas

(1)  As provided for in Article 29, exports to countries not party to this Agreement shall not be charged to quotas. The CouncU may make mles governing, inter alia, the conduct and supervision of this trade, the treatment of, and the penalfies for, diversions and re-exports from non-member to Member coun­lries and the documents required to cover exports lo both Member and non-member countries.

(2)  Exports of coffee beans as raw material for industrial processing for any purposes other than human consumption as a beverage or foodsluff shall not be charged to quotas, provided that the Council is satisfied from informafion supplied by the exporting Mem­ber that the coffee beans are in facl used for such other purposes.

(3)  The CouncU may, at the request of an exporting Member, decide that exports of coffee made by that Member for humanilar-ian or olher noncommercial purposes shall nol be charged lo its quota.


Artikel 44

Export som ej belastar kvoterna

(1)1 enlighet med artikel 29 skaU export till länder som icke är medlemmar i avtalet ej belasta kvoterna. Rådet kan uppställa regler rörande bland annat genomförande och kon­troll av denna handel, behandling och be­straffning av omdestination och reexport från icke-medlemsländer fill medlemsländer och för underlagshandlingar som kan erfordras för export tiU både medlems- och icke-med­lemsländer.

(2)  Export av kaffebönor såsom råmaterial för industriell bearbetning för annat ändamål än konsumtion som dryck eller födoämne för människor skaU ej belasta kvotema, under fömtsättning att exportmedlemmen på ett för rådet tillfredsställande sätt styrker att kaffe­bönorna verkligen användes för dylika ända­mål.

(3)  Rådet kan, på framställning av export­medlem, besluta alt export av kaffe, som fö­retagils av ifrågavarande medlem i humani­tärt eller annat icke kommersiellt syfte, icke skaU belasta dess kvot.


 


Article 45 Régulation of imports

(1)  To prevenl non-member countries from
increasing their exports at the expense of ex­
porting Members, each Member shaU, when­
ever quotas are in effect, limit ils annual im­
ports of coffee from non-member countries
which were not Contracting Parties to the
International Coffee Agreement 1968 to an
amount equal to the annual average of ils
imports of coffee from non-member countries
from either calender year 1971 to calender
year 1974 indusive, or from calender year
1972 lo calender year 1974 indusive. If a non-
member country becomes a party to the
Agreement the limitation of each Member in
respect of the annual limitation of coffee from
non-member countries shall be adjusled ac­
cordingly. The adjusled limitation shall apply
from the following coffee year onwards.

(2)  When quotas are in effect, Members
shaU also limit their annual imports of coffee
from each noii-member which was a Con­
tracting Party to the International Coffee
Agreement 1976 or the International Coffee


Artikel 45 Importreglering

(1)  För att hindra icke-medlemsländer från atl öka sin export på exportmedlemmamas bekostnad skall varje medlem, när kvoterna är i kraft, begränsa sin årsimport av kaffe från icke-medlemsländer, som icke var parter i 1968 års internationella kaffeavlal, till en kvantitet motsvarande dess genomsnittliga årsimport av kaffe från icke medlemsländer antingen från och med kalenderåret 1971 till och med kalenderåret 1974 eUer frän och med kalenderåret 1972 till och med kalenderåret 1974. Om ett icke-medlemsland blir part i avtalet, skall varje medlems begränsning av sin årsimport av kaffe från icke-medlems­länder jämkas i motsvarande mån. Den jäm­kade begränsningen skall tUlämpas från och med det följande kaffeåret.

(2)  När kvotema är i kraft skall medlem­mama också begränsa sin ärliga import av kaffe från varje icke-medlem som var part i 1976 års intemationeUa kaffeavtal eller i 1976 års förlängda kaffeavtal tUl en kvantitet icke


 


Prop. 1982/83:142


43


 


Agreement 1976 as Extended to a quanlity not greater than a percentage of the average annual imports from that non-member during coffee years 1976/77 lo 1981/82. In coffee year 1983/84 this percentage shall be 70 per­cent and in coffee years 1984/85 to 1988/89 this percentage shall correspond to the pro­portion which the fixed part bears to the glo­bal annual quota under the provisions of paragraph (2) of Article 35.

(3)  The Council shall revise the quanlita-five limitations resulting froiii the applicafion of the provisions of paragraph (1) of this Arti­cle prior lo the end of coffee year 1983/84 taking into accounl more recent reference years than those referted to in that para­graph.

(4)  The obligations established in the pre­ceding paragraphs of this Article shall nol derogate from any conflicting bilateral or mulfilateral obligations which importing Members have entered inlo with non-mem­ber counlries prior to the entry inlo force of this Agreement, provided that any importing Member which has such conflicting obliga­tions shaU carty them out in such a way as to minimise any conflict with the obligations es­tablished in the preceding paragraphs. Such Member shall take steps as soon as possible to bring its obligations inle harmony with the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article and shall inform the Council of the details of the conflicfing obligations as well as of the steps taken lo minimise or eliminate the conflict.

(5)  If an importing Member fails to comply with the provisions of this Article the CouncU may suspend both its vofing rights in the Council and its right to have ils votes casi in the Board.


överstigande en viss procent av den genom­snittliga årsimporten från denna ickemedlem under kaffeåren 1976/77-1981/82. Under kaf­feårel 1983/84 skall denna procent vara 70% och under kaffeåren 1984/85-1988/89 skall den överensstämma med den fasta delens an­del av den globala årskvoten enligt bestäm­melserna i artikel 35, moment (2).

(3)  Rådet skall revidera de kvantitativa be­gränsningar som resulterar ur tillämpningen av bestämmelserna i moment (I) i denna arti­kel före slutet av kaffeåret 1983/84 med hän­syn lill senare referensår än de i delta mo­menl nämnda.

(4)  Förpliktelserna enligl ovanslående mo­menl i denna artikel skall ej göra inträng i eventuellt stridande bilaterala eller multila­terala förpliktelser, vilka importmedlem-mama före ikraftträdandet av della avtal har påtagit sig gentemot icke-medlemsländer. Varje importmedlem som har ingått dylika förpliktelser skall dock tillämpa dem så alt motsättningen mol förpliktelserna enligl ovanslående momenl reduceras fill elt mini­mum och vidtaga åtgärder för alt snarast möj­ligt bringa sina förpliktelser i överensstäm­melse med ovanstående momenl samt under­rätta rådet om innebörden av de mot dessa moment stridande förpliktelserna och om de ålgärder som vidtagits för att fill elt minimum reducera eller eliminera motsättningen.

(5)  Om någon importmedlem brister i sina ålaganden enligt denna artikel, kan rädet upphäva bäde dess rösträtt i rådet och dess rätt atl få sina röster avgivna i styrelsen.


 


CHAPTER VIII - OTHER ECONOMIC PROVISIONS

Article 46

Measures related to processed coffee

(1) Members recognise the need of devel­oping countries to broaden the base of their economies through, inter alia, industrialisa-tion and the export of manufactured pro­ducts, including the processing of coffee and the export of processed coffee.


KAPITEL VIII - ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Artikel 46

Åtgärder rörande bearbetat kaffe

(1) Medlemmama erkänner utvecklingslän­dernas behov atl bredda basen för sin ekono­mi genom bland annat industrialisering och export av färdigvaror, inbegripet bearbetning av kaffe och export av bearbetat kaffe.


 


Prop. 1982/83:142


44


 


(2)  In this connecfion, Members shall avoid the adoption of governmental measures which could cause dismpfion lo the coffee sector of olher Members.

(3)  Should a Member consider that the pro-visionsof paragraph (2) of this Article are nol being complied with, it should consull with the other Members concerned, having due regard lo the provisions of Article 57. The Members concerned shall make every effort lo reach amicable settlement on a bilateral basis. If these consultafions do not lead to a mutually satisfactory solution, eilher party may bring the matter before the Council for consideration under the provisions of Article 58.

(4)  Nothing in this Agreement shall preju­dice the right of any Member to take mea­sures to prevenl or remedy dismpfion to ils coffee sector by imports of processed coffee.


(2)  I detta sammanhang skall medlemmar­na undvika att vidtaga åtgärder som skulle kunna förorsaka allvarlig störning inom andra medlemmars kafféséktorer.

(3)  Skulle ert medlem anse alt bestämmel­serna i moment (2) ovan icke iaktlages, bör den samräda rned övriga berörda medlemmar med vederbörlig hänsyn tiU bestämmelsema i artikel 57. Berörda medlemmar skall pä allt sätt sträva efter atl nå en vänskaplig uppgö­relse pä bilateral gmnd. Om överläggningar­na icke leder fiU en ömsesidigt fillfredsstäl­lande lösning, kan endera parten hänskjuta frågan till rådet för behandling enligt artikel 58.

(4)  Ingenting i detta avtal skall inskränka på en medlems rätt att vidtaga ålgärder för att förhindra eller avhjälpa aUvarliga störningar inom dess kaffesektor till följd av import av bearbetat kaffe.


 


Article 47 Promotion

(1)  Members undertake to encourage the consumption of coffee by every possible means.

(2)  To achieve this purpose the Promotion Fund shall confinue to operate. The Fund shall be administered by a Committee com­posed ofall exporting Members.

(3)  The Committee shall approve its own bye-laws by a two-thirds majority vote not laler than 31 March 1984. All decisions of the Committee shall be taken by a two-thirds ma­jority vote.

(4)  The Committee shall déterminé in its bye-laws the ways and means in which assis­tance shall be given to exporting Members for the encouragement of their domestic con­sumption.

(5)  The Committee in its bye-laws shall also provide for consultalion on proposed promotion activities with the appropriate par-fies in the importing Member counlries con­cemed.

(6)  The Committee may establish a com­pulsory levy for exporting Members. Other Members may also participate in the financ­ing of the Fund on terms to be approved by the Committee.

(7)  The resources of the Fund shall be used


Artikel 47

Reklam och marknadsföring

(1)   Medlemmama förbinder sig atl främja kaffekonsumtionen med alla tillgängliga me-dd.

(2)   För att delta syfte skall uppnås skall reklamfonden fortbestå. Fonden skall förval­tas av en kommitté bestående av samtliga exportmedlemmar.

(3)   Kommittén skall godkänna sina egna stadgar med två tredjedelars majoritet senast den 31 mars 1984. Alla beslut i kommittén skall fattas med två tredjedelars majoritet.

(4)   Kommittén skall i sina stadgar faststäl­la med vilka metoder man skall hjälpa export-medlemmarna att främja sin inhemska kon­sumfion.

(5)   Kommittén skall i sina stadgar också föranstalta om konsultationer rörande före­slagna marknadsföringsaktivileter med lämp­liga instanser i berörda importmedlems­länder.

(6)   Kommittén kan fastställa en obligato­risk avgtft för exportmedlémmarna. Även andra medlemmar kan ta del i fondens finan­siering på villkor som godkänns av kommit­tén.

(7)   Fondens tillgångar skall uteslutande


 


Prop. 1982/83:142


45


 


solely to finance promotion campaigns, to sponsor research and studies relaled to the consumption of coffee and lo cover the ad­ministrative expendilures incurred in carty-ing out such activities.

(8)  The levy referted to in paragraph (6) of this Article shall be payable in US dollars and shall be deposited in a special account which shall be at the disposal of the Committee and shall be designaled the Promotion Fund Ac­counl.

(9)  The levies established by the Commit­tee shaU be payable on the terms established for this purpose. Sanclions for the non-pay­ment of levies shall be applied as foUows:

 

(a)  if any Member remains in artears for a period exceeding three months its voting rights in the Committee shall be suspended automatically;

(b)  if payment of the levy remains oul­slanding for six months the Member country concerned shall also lose ils votes in the Ex­ecutive Board and the CouncU; and

(c)  if payment of the levy remains oul­slanding for longer than six months the Mem­ber country concemed shall be given an addi­tional period of 45 days to sellie its arrears. If the levy remains unpaid at the end of this additional period, the Executive Director shall wilhhold the export stamps cortespond­ing to the quanfily of coffee on which the unpaid levy is due and shall forthwith notify the Member concerned. The Executive Di­rector shall report each such case to the Ex­ecutive Board which may amend or cancel the action laken by the Executive Director. The Executive Director shall rdease such stamps as soon as the appropriate payment is made.

 

(10)   The committee shall approve pronaor tion plans and programmes nol less than six months before the date of their implementa­tion. Should this not occur the uncommilted funds shall be returned to Member countries, unless the Committee decides otherwise.

(11)   The Execufive Director shaU be the Chairman of the Committee and shall report periodically to the CouncU on activities relat­ing to promotion.


användas för att finansiera marknadsförings­kampanjer, stödja forskning och undersök­ningar med anknytning tUl konsumtionen av kaffe och täcka de adminislrativa ulgifter som genomförandet av dylika aktiviteter för med sig.

(8)   Den avgift som nämns i moment (6) i denna artikel skall betalas i USA-dollar och insättas pä ett särskilt konto som skall stå till kommitténs förfogande och kallas reklam-fondkontol.

(9)   De avgifter som faststäUts av kommit­tén skall inbetalas på de villkor som före­skrivs för ändamålet. Sanktioner för utebli­ven avgiflsbelalning skaU tillämpas enligt föl­jande:

a)  om en medlem resterar med betalningen
under en period överstigande tre månader,
skall dess rösträtt i kommittén automatiskt
upphävas;

b)    om avgiftsbelalningen kvarstår oreg­lerad under sex månader skall ifrågavarande medlemsland ocksä förlora sina röster i exe­kutivstyrelsen och rådet; och

c)    om avgiftsbetalningen kvarstår oreg­lerad under längre tid än sex månader, skall ifrågavarande medlemsland få ytterligare 45 dagars anstånd med att betala sin resterande skuld. Om avgiften fortfarande är obetald vid slutet av denna fiUäggsfid, skall verkställande direktören innehålla exportmärken motsva­rande den kaffekvanlilel för vilken den obe­talda avgiften gäller och genast underrätta den berörda medlemmen. Verkställande di­rektören skall rapportera varje sådant fall till exekutivstyrelsen, som kan ändra eller upp­häva den av verkställande direktören vid­tagna åtgärden. Verkställande direktören skall frisläppa exportmärkena så snart veder­börlig betalning har erlagts.

 

(10)   Kommittén skall godkänna marknads­föringsplaner och -program senast sex måna­der före det datum då de skall genomföras. Om sä icke sker skall de outnyttjade medlen återlämnas lill medlemsländema, såvida kommittén ej beslutar annorlunda.

(11)   Verkställande direktören skall vara kommitténs ordförande och periodiskt rap­portera till rådet om aktiviteter med anknyt­ning till reklam och marknadsföring.


 


Prop. 1982/83:142


46


 


Article 48

Removal of obstacles to consumption

(1)   Members recognise the utmosl impor­tance of achieving the grealest possible in­crease of coffee consumption as rapidly as possible, in particular through the progres­sive removal of any obstacles which may hinder such increase.

(2)   Members recognise that there are at present in effect measures which may lo a greater or lesser extent hinder the increase in consumption of coffee, in particular:

 

(a)   import artangements applicable to cof­fee, including preferential and other tariffs, quotas, operations of government monopo-lies and official purchasing agencies, and oth­er administrative mles and commercial prac-fices;

(b)   export artangements as regards direcl or indirect subsidies and olher administrative mles and commercial praclices; and

(c)   internal trade conditions and domestic legal and adminislrafive provisions which may affect consumption.

 

(3)   Having regard to the objectives stated above and to the provisions of paragraph (4) of this Article, Members shall endeavour to pursue tariff reductions on coffee or to take other action to remove obstacles lo increased consumption.

(4)   Taking inlo accounl their mutual inter­est, Members undertake to seek ways and means by which the obstacles to increased trade and consumption referred to in para­graph (2) of this Article may be progressively reduced and evenlually, wherever possible, eliminated, or by which the effects of such obstacles may be substantially diminished.

(5)   Taking into account any commilments undertaken under the provisions of para­graph (4) of this Article, Members shall in­form the Council annually of all measures adopted with a view lo implementing the pro­visions of this Article.

(6)   The Executive Director shall prepare periodically a survey of the obstacles lo con-sumpfion to be reviewed by the CouncU.

(7)   The CouncU may, in order lo further the purposes of this Article, make recom­mendations to Members which shall report as


Artikel 48

Avlägsnande av konsumtionshinder

(1)  Medlemmarna erkänner den synnerli­gen stora betydelsen av atl öka kaffekonsum-fionen så snabbt som möjligl, särskih genom ell gradvis avlägsnande av hinder som kan slå i vägen för en sådan ökning.

(2)  Medlemmarna erkänner all del för när­varande föreligger omsländigheter som i stör­re eller mindre utsträckning kan försvåra en ökning av kaffekonsumtionen, i synnerhet följande:

 

(a)   importbeslämmelser i fräga om kaffe, hämnder inbegripet preferenstullar och andra tullar, kvoter, statliga monopols och officiella inköpsorgans verksamhet samt andra adminir strativa bestämmelser och handelsbmk;

(b)  exportbestämmelser avseende direkta eller indirekta subventioner samt andra admi­nistrafiva bestämmelser och handelsbmk; samt

(c)   intema handelsförhållanden, inhemska lagar och administrativa förordningar vilka kan påverka konsumtionen.

 

(3)  Med beaktande av ovannämnda syften och bestämmelserna i moment (4) i denna artikel skall medlemmama eftersträva atl ge­nomföra tullsänkningar på kaffe eller att vid­taga andra åtgärder för alt avlägsna hindren för en ökad konsumtion.

(4)  Med beaktande av ömsesidiga intressen förbinder sig medlemmama atl undersöka på vilka sätt de i moment (2) i denna artikel omnämnda hindren mot ökad handel och konsumtion gradvis kan minskas och om möjligl slutligen avskaffas, eller hur verkningarna av dessa hinder avsevärt kan minskas.

 

(5)   Med hänsyn tUl åtaganden i enlighet med moment (4) i denna artikel skall medlem­mama årUgen undertälta rädet om samtliga vidtagna ålgärder syftande tUl genomförande av bestämmelsema i denna artikel.

(6)   Verkställande direktören skall period­vis upprätta en översikt över konsumtions­hindren, vilken skall granskas av rädet.

(7)   Rådet kan, för atl yllerligare främja denna artikels syften, avge rekommendatio­ner lill medlemmama, vUka snarast möjligt


 


Prop. 1982/83:142


47


 


soon as possible to the Council on the mea­sures adopled with a view lo implementing such recommendations.


skall rapportera lill rådet om åtgärder som vidtagits i syfte att genomföra rekommenda­tionema.


 


Article 49

Mixtures and substitutes

(1)   Members shall not maintain any regula­tions requiring the mixing, processing or us­ing of other products with coffee for commer­cial resale as coffee. Members shall endea­vour lo prohibit the sale and advertisemenl of products under the name of coffee if such products conlain less than the equivalenl of 90 percent green coffee as the basic raw ma­terial.

(2)   The CouncU may request any Member to lake the steps necessary to ensure obser­vance of the provisions of this Article.

(3)   The Executive Director shall submit to the Council a periodic report on compliance with the provisions of this Article.


Artikel 49

Blandningar och surrogat

(1)  Medlemmarna skall ej vidmakthålla be­slämmelser som kräver att andra produkter blandas, bearbetas eller användes tillsam­mans med kaffe för att kommersiellt försäljas såsom kaffe. Medlemmarna skall eftersträva att förbjuda försäljning av och reklam för pro­dukter under benämningen kaffe, om råvaran för sådana produkter innehåller mindre än vad som motsvarar 90 % råkaffe.

(2)  Rådet kan anmoda en medlem att vid­taga erforderliga åtgärder för atl tillse atl be­stämmelserna i denna artikel iaktlages.

(3)  VerkstäUande direktören skall förelägga rådet en periodisk rapport om iakttagandet av dessa beslämmelser.


 


Article 50 Production policy

(1)   To facUitate the achievement of the ob­jecfives set out in paragraph (1) of Article 1, exporting Members undertake to adopt and to implement a production policy.

(2)   The CouncU shall, by a dislributed two-thirds majority vote, establish procédures for coordinating the production policies referted lo in paragraph (1) of Ihis Article. These pro­cédures may include appropriate measures for, or encouragement of, diversification, to­gether with the means whereby Members may oblain both technical and financial assis­tance.

(3)   The CouncU may establish a contribu­tion payable by exporting Members which shall be used to permil the Organization to carry out appropriate technical studies for the purpose of assisting exporting Members to adopt the measures necessary to pursue an adequale production policy. Such contribu­tion shall not exceed 2 US cents per bag exported lo importing Member countries and shall be payable in convertible curtency.


Artikel 50 Produktionspolitik

(1)   För atl underlätta uppnåendet av de i artikel 1, moment (I) uppställda syftena för­binder sig exportmedlémmarna alt antaga och genomföra en produktionspolilik.

(2)   Rådet skall med fördelad två tredjede­lars majoritet fastställa förfaringssätt för alt samordna den produktionspolitik som avses i moment (1) i denna artikel. Dessa kan omfat­ta lämpliga åtgärder för eller uppmuntran av differentiering tillsammans med olika sätt varigenom medlemmarna kan erhålla såväl tekniskt som finansiellt bistånd.

(3)   Rådet kan fastställa etl bidrag, som skall betalas av exportmedlemmar och som skall användas för att möjliggöra för organi­sationen att utföra lämpliga tekniska studier i syfte att bistå exportmedlemmar i vidtagan­det av ålgärder som är nödvändiga för att de skall kunna föra en lämplig produktionspoli­lik. Sädanl bidrag skall icke överstiga 2 U.S. cent per säck och beräknas på export lill im­portmedlemsländer samt vara betalbart i kon­vertibel valuta.


 


Prop. 1982/83:142


48


 


Article 51

Policy relative to coffee stocks

(1)   To complemenl the provisions of Chapter VII and of Artide 50, the CouncU shall, by a dislributed two-thirds majority vote, establish a policy relating lo coffee stocks in producing Member countries.

(2)   The Council shall adopt measures to ascertain annually the volume of coffee stocks in the hands of individual exporting Members in accordance with the provisions of Article 35. The Members concerned shall faciUtate this annual survey.

(3)   Producing Members shaU ensure that adequale facilifies exist in their respeclive counlries for the proper storage of coffee stocks.

(4)   The CouncU shall undertake a sludy of the feasibUity of supporting the objectives of this Agreement by an internafional stock ar­rangemenl.


Artikd 51 Lagerpolitik

(1)  För att komplettera bestämmelserna i kapitel VII och i artikel 50 skall rådet med fördelad tvä-tredjeddars majoritet fastställa en politik angående lagren av kaffe i produ-cenlmedlemmarnas länder.

(2)  Rådet skall vidtaga åtgärder för alt årli­gen fastställa omfattningen av kaffelagren i de skilda exportmedlemsländerna enligt be­stämmelserna i artikel 35. Ifrågavarande medlemmar skall underlätta för rådet alt göra denna ärliga översikt.

(3)  Producenlmedlemmama skall tillse att lämpliga lokaler finns i deras respektive länder för rätt maganisering av kaffet.

(4)  Rädet skall förelaga en undersökning rörande möjligheten all stödja delta avtals syften genom en intemationeU lageranord­ning.


 


Article 52

Consultafion and coopération with the trade

(1)   The Organizafion shaU maintain close Uaison with appropriate non-governmental organizations concerned with intemational commerce in coffee, and with experts in cof­fee matters.

(2)   Members shaU conduct their acfivities within the framework of this Agreement in a manner consonant with established trade channels and shall refrain from discrimina-lory sales praclices. In carrying out these activities they shall endeavour to take due

. accounl of the legiiimaie inleresls of the cof­fee trade.


Artikel 52

Samråd och samarbete med branschen

(1)   Organisationen skall upprätthålla nära förbindelse med lämpliga icke-statliga organi­sationer inom den inlernalionella kaffehan­deln och med experter på frågor rörande kaf­fe.

(2)   Medlemmarna skall bedriva sin verk­samhet inom ramen för detta avtal på ett sätt som överensstämmer med branschens rå­dande stmktur och skall avslå frän diskrimir nerande försäljningsseder. I sin verksamhet skall medlemmama eftersträva atl taga ve­derbörlig hänsyn till branschens legitima intressen.


 


Article 53 Information

(1)  The Organization shall act as a centre
for the coUection, exchange and publication
of:

(a)   statislical information on worid pro­duction, prices, exports and imports, distri­bution and consumption of coffee; and

(b)   in so far as is cosidered appropriate, technical information on the cultivafion, pro­cessing and utilisation of coffee.

(2)   The CouncU may require Members lo


Artikel 53 Upplysningsverksamhet

(!) Organisationen skall utgöra etl centrum för insamling, utbyte pch publicering av:

(1)  statistiska upplysningar om produktion,
priser, export, import, distribution och kon­
sumtion av kaffe i världen; samt

(b) såvitt det anses lämpligt tekniska upp­lysningar om odling, bearbetning och an­vändning av kaffe.

(2) Rädet kan begära att medlemmama


 


Prop. 1982/83:142


49


 


furnish such information as it considers nec­essary for ils operations, including regular statislical reports on coffee production, pro­ducfion trends, exports and imports, distribu­fion, consumption, stocks, prices and tax­ation, but no information shall be published which might serve to identtfy the operafions of persons or companies producing, process­ing or marketing coffee. Members shall fur­nish information requested in as detailed and accurale a manner as is practicable.

(3)   If a Member fails to supply or finds difficulty in supplying within a reasonable time statislical and other information re­quired by the Council for the proper funclion­ing of the Organization, the Council may re­quire the Member concemed lo explain the reasons for non-compliance. If it is found that technical assistance is needed in the malier, the Council may lake any necessary mea­sures.

(4)   In addition to the measures provided for in paragraph (3) of this Article, the Execu­tive Director may, after giving due notice and unless the CouncU decides otherwise, wilh­hold the rdease of coffee stamps or olher equivalenl export authorisations as provided förin Article 43.


lämnar de upplysningar som rådet anser nöd­vändiga för sin verksamhel, hämnder inbe­gripet periodiska statistiska rapporter om produkfion, produkfionstrender, export, im­port, distribufion, konsumtion, lager, priser och beskattning av kaffe. Rådet skall icke publicera upplysningar, vilka kan tjäna till identifiering av verksamhel som bedrivs av personer eller företag som framställer, bear­betar eller saluför kaffe. Medlemmarna skall lämna begärda uppgifter så detaljerat och noggrant som möjligl.

(3)   Om en medlem försummar eUer har svårt alt inom skälig tid lämna de statistiska och övriga upplysningar som rådet behöver för organisationens verksamhet, kan rådet anmoda medlemmen i fräga alt avgiva förkla­ring om anledningen tiU försummelsen. Om det befinnes att tekniskt bisländ är behövligt i detta avseende, kan rädet vidtaga erforder­liga åtgärder.

(4)   Utöver de åtgärder som stadgas i mo­ment (3) kan verkställande direktören, efter vederbörlig kungörelse och under förutsätt­ning atl rådet icke annorlunda beslutar, vägra alt utlämna kaffemärken eller andra likvär­diga exportliUslånd i enlighet med det som stadgas i arfikel 43.


 


Article 54 Studies

(1)   The Council may promole studies con­cerning the economies of coffee production and distribution, the impacl of governmental measures in producing and consuming coun­tries on the production and consumption of coffee, the opportunities for expansion of coffee consumption for traditional and possi­ble new uses and the effects of the operation of this Agreement on producers and consum­ers of coffee, including their terms of trade.

(2)   The Organizalion may sludy the practi-cability of eslablishing minimum standards for exports of coffee from producing Mem­bers.


Artikel 54 Undersökningar

(1)  Rådet kan främja undersökningar i fräga om kaffeproduktionens och kaffedislribulio-nens ekonomi, inverkan av statliga åtgärder i producent- och konsumentländerna pä pro­duktionen och konsumtionen av kaffe, möj­lighelerna all utvidga konsumtionen inom traditionella och eventuella nya användnings­områden saml betydelsen av avtalets tillämp­ning för producenter och konsumenter av kaffe, härunder inbegripet förhällandet mel­lan export- och importpriser.

(2)  Organisationen kan studera möjlighe­terna att fastställa minimikvaliieler med av­seende pä export från medlemmar som odlar kaffe.


 


Article 55 Special Fund

(1) A special fund shaU be established to permil the Organizalion to adopt and finance

4   Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 142


Artikd 55 Särskilda fonden

(1) En särskild fond skall inrättas för att organisafionen skall kunna uppfylla bestäm-


 


Prop. 1982/83:142


50


 


any additional measures required to imple­ment provisions of this Agreement relevant lo ils operation, in particular the verUication of stocks provided for in paragraph (2) of Artide 51.

(2)   Payments to the Fund shall consist of contributions payable by exporting Members pro rata to their exports to importing Mem­bers.

(3)   The Execufive Director shaU, al the same fime as he submits the Administrative Budgel referted to in Artide 25, submit a plan of activities lo be fmanced by the Fund, together with the cortesponding Budget which shall be approved by exporting Mem­bers by a two-thirds majority vote.

(4)   The contribution payable by each ex­porting Member shall be assessed on the ba­sis of the Budget of the Special Fund, shaU be payable in US dollars and shall become due on the same date as contributions to the Ad­ministrative Budgel.

(5)   The Fund shall be managed and admin­istered by a Committee composed of the ex­porting Members of the Executive Board in coopération with the Executive Director and shall be subject to an independent annual au­dit as required for the accounts of the Organi­zalion under the provisions of Arfide 27.

(6)   The coniributions assessed in accor­dance with the provisions of paragraph (4) of this Article shaU be payable on the terms established by the Committee for this pur­pose. Sanclions for the non-payment of the contributions shaU be applied as follows:

 

(a)   if any Member remains in arrears for a period exceeding three months its voting rights in the Committee shall be suspended aulomaticaUy;

(b)   if payment of the contribution remains oulslanding for six months the Member con­cerned shall also lose hs votes in the Execu­five Board and the Council; and

(c)   if payment of the contribution remains oulslanding for longer than six months the Member concemed shall be given an addi­tional period of 45 days to sellie its arrears. If the contribufion remains unpaid at the end of this additional period, the Executive Director shall wilhhold the export stamps cortespond­ing to the quanlity of coffee on which the unpaid contribution is due and shall forthwith notify the Member concerned. The Execu-


melserna i delta avtal rörande verksamheten inom dess ram, särskilt bestämmelsen om la-gerkontroU i artikel 51, moment (2).

(2)  Betalningarna till fonden skall utgöras av bidrag som skall erläggas av exportmed­lemmarna i proportion tiU deras export till importmedlemmama.

(3)  Samtidigt som verkställande direktören framlägger den administrativa budgel som omtalas i artikel 25, skall han framlägga en plan för de aktiviteter som skaU finansieras av fonden och en budget för dessa aktiviteter som skall godkännas av exportmedlémmarna med tvä tredjedelars majoritet.

(4)  Varje exportmedlems bidrag skall fast­slällas på gmndval av budgeten för särskilda fonden, erläggas i USA-dollar och förfaUa till betalning samma datum som bidragen lill den administrativa budgeten.

(5)  Fonden skall förvaltas av en kommitté sammansatt av exportmedlemmarna i exeku­fivstyrelsen i samarbete med verkställande direktören och bli föremål för en oberoende årlig revision i enlighet med vad som krävs för organisationens räkenskaper enligt artikel 27.

(6)  De i enlighel med bestämmelserna i mo­ment (4) i denna artikel fastställda bidragen skall betalas enligl de villkor som för ända­målet har fastställts av kommittén. Sank­tioner för utebliven bidragsbelalning skall till­lämpas enligt följande:

(a)  om en medlem resterar med betalningen
under en period överstigande tre månader,
skall dess rösträtt i kommittén automatiskt
upphävas;

(b)   om bidragsbetalningen kvarstår oreg­lerad under sex månader, skall ifrågavarande medlem också förlora sina röster i exekutiv-slyrelsen och rädet; och

(c)   om bidragsbetalningen kvarstår oreg­lerad under längre fid än sex månader, skaU ifrågavarande medlem få ytterligare 45 dagars anstånd med atl betala sin resterande skuld. Om bidraget fortfarande är obetalt vid slutet av denna tiUäggsfid, skall verkställande di­rektören innehålla exportmärken motsvaran­de den kaffekvantitet för vilken del obetalda bidraget gäller och genast undertälta den be­rörda medlemmen. Verkställande direktören


 


Prop. 1982/83:142


51


 


tive Director shaU report each such case to the Executive Board which may amend or cancel the action taken by the Executive Di­rector. The Executive Director shall rdease such stamps as soon as the appropriate pay­ment is made.


skall rapportera varje sådant faU till exekufiv­styrelsen, som kan ändra eller upphäva den av verkställande direktören vidtagna åtgär­den. Verkställande du-ektören skall frisläppa exportmärkena så snart vederbörlig betalning har erlagts.


 


Article 56 Waiver

(1)   The Council may, by a dislributed two-lhirds majority vote, reUeve a Member of an obligation on account of exceptional or emer­gency circumslances, force majeure, consti­lulional obligations or internafional obliga­tions under the United Nations Charter for territories administered under the Imsteeship syslem.

(2)   The CouncU, in granting a waiver to a Member, shall stale explicitly the terms and conditions on which and the period for which the Member is relieved of such obligation.

(3)   Unless the Council decides otherwise, if a waiver brings about an increase in the annual export entifiement of the Member concerned the annual quotas of all olher ex­porting Members entitled to a basic quota shall be adjusled pro rata so that the global annual quota remains unallered.

(4)   The CouncU shall not consider a re­quest for a waiver of quota obligations solely on the basis of the exislence in the Member country making the request, in one or more years, of an exportable production in excess of its permilted exports or which is the conse-quence of the Member having failed to com­ply with the provisions of Artides 50 and 51.

(5)   The Council may make mles concern­ing the procédures for the granting of waivers and the criteria for so doing.


Artikel 56 Dispens

(1)  Rådet kan med fördelad två-tredjede­lars majoritet befria en medlem frän en för­pliktelse på gmnd av utomordentliga eller kri­fiska omständigheter, force majeure, konsti-tutioneUa förpliktelser eller internationella förpliktelser enligt Förenta nationemas stad­ga för territorier administrerade enligt förval-tarskapssystemel.

(2)  När rådet ger en medlem dispens, skall det uttryckligen angivas på vilka villkor och för vilken period medlemmen befrias från för­pliktelsen i fråga.

(3)  Om en dispens leder till en ökning av den berörda medlemmens årUga exportbe­myndigande skaU, såvida rådet ej beslutar annorlunda, de årliga kvoterna för alla övri­ga, baskvotsberättigade medlemmar jämkas i motsvarande mån, så atl den globala årskvo­ten förblir oförändrad.

(4)  Rådet skall ej behandla en begäran om dispens från kvotförpliktelser enbart på gmndval av förekomsten i del land som fram­ställer begäran, under etl eller flera år, av en för export fillgänglig produktion, vilken över­stiger den tillåtna exporten eller är en följd av att medlemmen ej har iakttagit bestämmelser­na i artiklarna 50 och 51.

(5) Rådet kan utfärda regler rörande förfaran­dena för beviljandet av dispenser och krite­rierna härför.


 


CHAPTER IX-CONSULTATIONS, DIS­PUTES AND COMPLAINTS

Article 57 Consultations

Each Member shall accord sympathelic consideration to, and shall afford adequale opportunity for, consultalion regarding such representations as may be made by anoiher Member with respect to any malier relating lo this Agreement. In the course of such con-


KAPITEL IX - SAMRAD, TVISTER OCH KLAGOMÅL

Artikel 57 Samråd

Varje medlem skall skänka välvilligt beak­tande åt saml bereda vederböriigt tillfälle till samråd angående sådana framställningar som kan göras av annan medlem belräffande varje fråga som har samband med detta avtal. Vid sådant samråd skall verkställande direktören


 


Prop. 1982/83:142


52


 


sullalion, on request by either party and with the consent of the other, the Executive Di­rector shall establish an independent panel which shall use its good offices with a view to condliating the parties. The costs of the pan­el shall not be chargeable lo the Organiza­tion. If a party does not agree to the estab­lishment of a panel by the Executive Direc­tor, or if the consultalion does nol lead lo a solution, the malier may be referred to the CouncU in accordance with the provisions of Article 58. If the consultalion does lead lo a solufion, it shall be reported to the Execufive Director who shall dislribule the report lo all Members.


pä begäran av endera parten och med sam­tycke av den andra parten upprätta en fristå­ende nämnd, som skall söka få parterna alt nå enighet. Kostnaderna för nämnden skaU ej åvila organisationen. Skulle en av parterna ej samtycka lill alt verkställande direktören upprättar en nämnd, eller om samrådet ej leder tUl lösning av problemet, kan ärendet i enlighet med artikel 58 hänskjutas till rådet. Om samrådet leder tUl lösning av problemel, skall rapport härom lämnas lill verkställande direktören, som skall distribuera rapporten lill samtliga medlemmar.


 


Article 58

Disputes and complainls

(1)  Any dispute conceming the interpreta­tion or application of this Agreement which is not settled by negotiation shall, at the request of any Member party lo the dispute, be re­ferred to the Council for decision.

(2)  In any case where a dispute has been referted lo the Council under the provisions of paragraph (1) of this Artide, a majority of Members, or Members holding not less than one-third of the total votes, may require the Council, after discussion, lo seek the opinion of the advisory panel referred to in paragraph (3) of this Article on the issues in dispute before giving its decision.

(3)  (a) Unless the Council unanimously agrees otherwise, the panel shall consist of:

(i) two persons, one having wide exper-. ience in malters of the kind in dispute and the olher having legal slanding and exper­ience, nominaied by the exporting Mem­bers;

(ii) two such persons nominaied by the importing Members; and

(iii) a chairman sdecled unanimously by the four persons nominaied under (i) and (ii) or, if they fail to agree, by the Chairman of the Council.

(b)   Persons from countries whose Govem­ments are Contracting Parties to this Agree­ment shall be digible to serve on the advisory panel.

(c)   Persons appointed to the advisory pan­el shall act in their personal capacilies and


Artikel 58

Tvister och klagomål

(1)  Varje tvist rörande tolkningen eller till­lämpningen av della avtal, som icke bilägges genom förhandlingar, skall på begäran av en medlem som är part i tvisten, hänskjutas tUl rädet för avgörande.

(2)  I de fall dä en tvist har hänskjutits till rådet enligt moment (1) i denna arfikel, kan en majoritet av medlemmarna eller medlem­mar som har minst en tredjedel av det sam­manlagda antalet röster begära att rådet, efter diskussion av ärendet och innan det fattar sitt beslut, skall infordra yttrande beträffande de omtvistade frågorna av den rådgivande nämnd som omnämns i moment (3) av denna artikel.

(3)  (a) Såvida icke rådet enhälligt beslutar annorlunda, skall nämnden bestå av:

(i) två personer, varav den ena skall ha ingående erfarenhet av del slags frägor som är föremål för tvist och den andre skall ha juridisk stäUning och erfarenhet, båda ut­sedda av exportmedlemmarna;

(ii) två sådana personer, utsedda av im­portmedlemmama; och

(iii) en ordförande, enhälligt vald av de fyra personer som utsetts enligt i) och ii) eller, om dessa icke kan enas, av ordföran­den i rådet.

(b)  Personer från länder vilkas regeringar är avtalsslutande parter i detta avtal skall vara valbara för tjänstgöring i den rådgivande nämnden.

(c)  Personer som utsetts alt ingå i den råd­givande nämnden skall handla i sin personliga


 


Prop. 1982/83:142

without instmctions from any Government.

(d) The expenses of the advisory panel shall be paid by the Organizafion.

(4)   The opinion of the advisory panel and the reasons therefor shall be submitted lo the Council which, after considering aU the rel­evant information, shall decide the dispule.

(5)   The Council shall mle on any dispule broughl before it within six months of sub-mission of such dispute for its considerafion.

(6)   Any complainl that any Member has failed lo fulfil its obligations under this Agreement shall, at the request of the Mem­ber making the complainl, be referted to the Council which shall make a decision on the matter.

(7)   No Member shall be found to have been in breach of ils obligations under this Agreement except by a dislributed simple majority vote. Any finding that a Member is in breach of its obligafions under this Agree­ment shall specify the nature of the breach.

(8)   If the Council finds that a Member is in breach of ils obligations under this Agree­ment, U may, without prejudice to other en­forcement measures provided for in other Ar-ficles of this Agreement, by a dislributed two-thirds majority vote, suspend such Mem-ber's vofing rights in the Council and its right to have its votes east in the Board until it fulfils ils obligafions, or the CouncU may de­cide lo exclude such Member from the Orga­nization under the provisions of Artide 66.

(9)   A Member may seek the prior opinion of the Executive Board in a matter of dispute or complainl before the matter is discussed by the Council.


53

egenskap och ulan instmktioner frän nägon regering.

(d) Kostnadema för den rådgivande nämn­den skall bestridas av organisationen.

(4)  Den rådgivande nämndens uppfattning och skälen därför skall underställas rådet som, efter att ha övervägt alla upplysningar av betydelse, skall avgöra tvisten.

(5)  Rådet skall avgöra varje tvist som hän­skjutits till detsamma inom sex månader se­dan tvisten framlagts för behandling.

(6)  Varje klagomål rörande nägon medlems underlåtenhet att uppfylla sina åligganden en­ligl avtalet skall, på begäran av den medlem som framställer klagomålet, hänskjutas till rådet, som skall besluta i frågan.

(7)  För all en medlem skall anses ha bmfil mot avtalet erfordras en fördelad enkel majo­ritet. Varje beslut om att en medlem brutit mot avtalet skall ange avtalsbrottets natur.

(8) Om rådet finner alt en medlem bmtit mot avtalet, kan rådet utan alt inskränka and­ra i avtalet stadgade sanktioner med fördelad två-tredjedelars majoritet upphäva medlem­mens rösträtt i rådet samt dennes rätt att få sina röster avgivna i styrelsen tills medlem­men fullgjort sina skyldigheter, eller också kan rådet besluta om uteslutning enligt artikel 66.

(9) En medlem kan höra exekufivstyrelsen i ell ärende rörande tvist eller klagomål, in­nan ärendet diskuteras av rådet.


 


CHAPTER X-FINAL PROVISIONS

Article 59

Signature

This Agreement shall be open for signature al the United Nations headquarters from I January 1983 until and including 30 June 1983 by Contracting Parties to the International Coffee Agreement 1976 or the Intemational Coffee Agreement 1976 as Extended and Govemments invited to the sessions of the Internafional Coffee CouncU convened for the purpose of negofiating this Agreement.


KAPITEL X - SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 59

Undertecknande

Detta avtal skall vara öppet för underteck­nande i Förenta nationemas högkvarter från den 1 januari 1983 t. o. m. den 30 juni 1983 av avlalsslutande parter i 1976 års internationel­la kaffeavtal eller 1976 års förlängda interna­tionella kaffeavtal och av regeringar som in­bjudits till de sammanträden med internatio­nella kafferådet som sammankallats för att förhandla om detta avtal.


 


Prop. 1982/83:142


54


 


Article 60

Ratification, acceptance, approval

(1)   This Agreement shall be subject lo rati­fication, acceptance or approval by the signa­tory Govemments in accordance with their respeclive constilulional procédures.

(2)   Except as provided for in Article 61, instmments of ratification, acceptance or ap­proval shall be deposiied with the Secretary-General of the United Nations nol laler than 30 September 1983. However, the Council may grant exlensions of time to signatory Govemments which are unable to deposit their instmments by that date.


Artikel 60

Ratifikation, antagande, godkännande

(1)   Della avtal skall vara beroende av rati­fikation, antagande eller godkännande av sig-natärtegeringarna i överensstämmelse med deras respektive konstitufionella förfaran­den.

(2)   Med undantag för vad som stadgas i artikel 61 skall instmment för ratifikation, an­lagande eller godkännande deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare se­nast den 30 september 1983. Rädet kan dock bevilja förlängd tid för signatärregeringar som ej kan deponera sina instmment före denna dag.


 


Article 61 Entry into force

(1)   This Agreement shall enter into force definifively on 1 October 1983 if by that date Govemments representing at least 20 export­ing Members holding at least 80 percent of the votes of the exporting Members and al least 10 importing Members holding at least 80 percenl of the votes of the importing Mem­bers, calculated as at 30 September 1983, have deposiied their instruments of ratifica­tion, acceptance or approval. Allernativdy, il shall enter into force definitively at any fime after 1 October 1983 if it is provisionaUy in force in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article and these per­centage requiremenls are satisfied by the de­posit of instmments of ratificafion, accep­lance or approval.

(2)   This Agreement may enter inlo force provisionaUy on 1 October 1983. For this pur­pose, a notification by a signatory Govern­ment or by any other Contracting Party to the International Coffee Agreement 1976 as Ex­tended containing an undertaking lo apply this Agreement provisionaUy and to seek rafi­fication, acceplance or approval in accor­dance with its consfitutional procédures as rapidly as possible, which is received by the Secretary-General of the United Nations nol laler than 30 September 1983, shall be regard­ed as equal in effect lo an instmment of rafifi­cation, acceptance or approval. A Govern­ment which undertakes to apply this Agree­ment provisionaUy pending the deposit of an


Artikel 61 Ikraftträdande

(1)   Detta avtal skall träda i kraft slutgilligt den 1 oktober 1983, om regeringar represen­terande minst 20 exportmedlemmar med minst 80% av exportmedlemmarnas röster och minsl 10 importmedlemmar med minst 80% av importmedlemmarnas röster enligt beräkning den 30 september 1983, har depo­nerat sina instmment för ratifikation, anta­gande eller godkännande. Alternativet skall del träda i kraft slutgiltigt när som helst efter den I oktober 1983 om det är provisoriskt i kraft i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, momenl (2) och dessa procenlkrav uppfylles genom deponering av instrument för ratifikation, antagande eller godkännan­de.

(2)   Detta avtal kan träda i krafl proviso­riskt den 1 oktober 1983.1 della syfte skall ett meddelande från en signalärregering eller an­nan avlalsslutande part i 1976 års förlängda internationella kaffeavtal till Förenta natio­nemas generalsekreterare senast den 30 sep­tember 1983, belraktas som likvärdigt med etl instmment rörande ratifikation, antagan­de eller godkännande, om meddelandet inne­håller elt åtagande, alt tillämpa detta avtal provisoriskt och atl så snart som möjligt söka erhålla ratifikation, antagande eller godkän­nande enligl de konstitutionella bestämmel­serna. En regering som åtager sig atl tillämpa detta avtal provisoriskt i avvaktan på depo­nering av instmment rörande ratifikation, an-


 


Prop. 1982/83:142


55


 


instrument of ratificafion, acceptance or ap­proval shall be regarded as a provisional par­ty thereto untU it deposits ils instmment of rafification, acceptance or approval, or unlil and including 31 December 1983 whichever is the eariier. The Council may grant an exten­sion of the time within which any Govern­ment which is applying this Agreement provi­sionaUy may deposU its instmment of ralifi­calion, acceptance or approval.

(3) If this Agreement has nol entered into force definitively or provisionaUy on 1 Octo­ber 1983 under the provisions of paragraph (1) or (2) of this Article, those Govemments which have deposited instmments of ratifica­tion, acceptance, approval or accession or made notifications containing an undertaking to apply this Agreement provisionaUy and to seek ratification, acceptance or approval may, by mutual consent, decide that it shall enter into force among Ihemselves. SimUariy, if this Agreement has entered inlo force pro­visionaUy but has not entered into force de­finitively on 31 December 1983, those Gov­emments which have deposited instmments of ratification, acceptance, approval or ac­cession or made the notificafions referted to in paragraph (2) of this Article, may, by mu­tual consent, decide that it shall confinue in force provisionaUy or enter into force defini­fively among Ihemselves.


tagande eller godkännande skall provisoriskt betraktas som avlalsslutande part intill dess regeringen deponerar sina instmment röran­de ratifikafion, antagande eller godkännande eller t. o. m. den 31 december 1983, beroende på vilket som inträffar tidigast. Rådet kan bevilja en förlängd lidsgräns inom vilken en regering som fillämpar detta avtal proviso­riskt kan deponera sina instmment rörande rafikalion, antagande eller godkännande.

(3) Om delta avtal ej slutgilfigt eller provi­soriskt trätt i kraft den 1 oktober 1983 enligt bestämmelserna i moment (I) och (2) i denna artikel, kan de regeringar som har deponerat instmment rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning eller avgivit meddelande om åtagande atl tillämpa della avtal provisoriskt och alt söka erhålla god­kännande om ratifikafion, antagande eller godkännande, genom inbördes överenskom­melse, besluta att avtalet skall träda i kraft dem emellan. Om detta avtal trätt i kraft pro­visoriskt men ej slutgiltigt den 31 december 1983, kan likaledes de regeringar som depo­nerat instmment rörande rattfikation, anta­gande, godkännande eUer anslutning eller av­givU meddelande enligt momenl (2) i denna artikel, genom inbördes överenskommelse, besluta atl avtalet skall fortsätta att vara i kraft provisoriskt eller träda i kraft slutgiltigt dem emellan.


 


Artide 62 Accession

(1)   The Government of any State member of the United Nations or of any of its special­ised agencies may accede to this Agreement upon conditions which shall be established by the Council.

(2)   Instmments of accession shall be de­posited with the Secretary-General of the United Nafions. The accession, shall lake ef­fect upon deposit of the instmment.


Artikel 62 Anslutning

(1)   Varje regering i medlemsstat i Förenta nafionerna eller dess fackorgan kan ansluta sig till detta avtal pä villkor som skall faststäl­las av rådet.

(2)   Anslutningsinstrument deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. An­slutningen skall träda i kraft då instrumentet deponeras.


 


Artide 63 Reservations

Reservations may not be made with re­spect to any of the provisions of this Agree­ment.


Artikel 63 Reservationer

Reservationer kan icke göras rörande nä­gon av avtalets bestämmelser.


 


Prop. 1982/83:142


56


 


Artide 64

Extension to designated territories

(1)   Any government may, at the fime of signature or deposit of an instmment of ratifi­cation, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, by nolificafion lo the Secretary-General of the United Nations, de­clare that this Agreement shall extend to any of the territories for whose intemational rela-fions it is responsible; this Agreement shall extend to the tertilories named therein from the date of such notification.

(2)   Any Contracting Party which desires lo exercise ils rights under the provisions of Article 5 in respect of any of the tertilories for whose intemational relations k is respon­sible or which desires to aulhorise any such territory lo become part of a Member group formed under the provisions of Artide 6 or 7, may do so by making a nolificafion lo that effect lo the Secretary-General of the United Nafions, either at the fime of the deposit of ks instmment of ralificalion, acceptance, ap­proval or accession, or al any laler lime.

(3)   Any Contracting Party which has made a déclaration under the provisions of para­graph (1) of this Article may at any fime thereafter, by notification lo the Secretary-General of the Untited Nations, declare that this Agreement shall cease to extend to the territory named in the notification. This Agreement shall cease to extend to such ter­ritory from the date of such notification.

(4)   When a territory to which this Agree­ment has been extended under the provisions of paragraph (I) of this Article subsequently attains its independence, the Govemmenl of the new State may, wkhin 90 days after the allainmenl of independence, declare by nofi­ficafion lo the Secretary-General of the Unit­ed Nafions that it has assumed the rights and obligafions of a Contracting Party to this Agreement. It shall, as from the date of such nofificafion, become a Contracting Party to this Agreement. The Council may grant an extension of the lime within which such noti­fication may be made.


Artikel 64

Tillämpning på angivna områden

(1)   Varje regering kan vid tidpunkten för deponering av ett instmment rörande ratifi­kation, antagande, godkännande eller anslut­ning eller vid vilken senare tidpunkt som helst genom undertättelse till Förenta natio­nemas generalsekreterare förklara alt delta avtal skall omfatla de områden för vars inter­nationella förbindelser den är ansvarig; detta avtal skall dä omfatta de namngivna områ­dena frän dagen för sådan underätlelse.

(2)   Varje avlalsslutande part som önskar utöva sina rättigheter enligl artikel 5 vad avser någol av de områden för vars interna­tionella förbindelser den är ansvarig eller som önskar bemyndiga någol av dessa områden att bli part i en medlemsgmpp som bildats enligt artikel 6 eller 7, kan göra detta genom underrätlelse därom till Förenta nationernas generalsekreterare, antingen vid tidpunkten för deponering av dess instmment rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslulningsinstmment eller vid en senare fid­punkt.

(3)   Varje avlalsslutande part som avgivit deklaration enligt momenl (1) i denna artikel kan vid vUken tidpunkt som helst därefter genom undertättelse lill Förenta nationernas generalsekreterare förklara att detta avtal icke längre skall omfatta det i underrättelsen nämnda området; detta avtal skall då upphö­ra alt omfatta sådant område från och med dagen för undertätlelsen.

(4)   Dä etl område till vilket avtal ut­sträckts enligt momenl (1) i denna artikel se­nare uppnår oberoende, kan den nya statens regering inom 90 dagar efter det att oberoen­det uppnåtts, genom underrätlelse lill Fören­ta nationernas generalsekreterare förklara all den har iklätt sig en avtalsslutande parts rät­figheter och skyldigheter. Från dagen för sä­dan underrättelse skall regeringen bli avtals­slutande part liU delta avtal. Rådet kan bevil­ja förlängning av den tid inom vilken sädan underrättelse kan göras.


 


Prop. 1982/83:142


57


 


Article 65

Voluntary wUhdrawal

Any Contracfing Party may wilhdraw from this Agreement al any time by giving a writ­ten notice of withdrawal to the Secretary-General of the United Nations. Withdrawal shall become effective 90 days after the no­tice is received.


Artikel 65 Frivilligt frånlräde

Varje avtalsslutande part kan frånträda av­talet när som helsl genom skriftligt meddelan­de till Förenta nationernas generalsekretera­re. Frånlrädel skall träda i kraft 90 dagar efter det att meddelande därom mottagils.


 


Article 66 Exdusion

If the Council decides that any Member is in breach of its obligations under this Agree­ment and decides further that such breach significanlly impairs the operafion of this Agreement, it may, by a dislributed two-lhirds majority vote, exclude such Member from the Organizafion. The Council shall im­mediately notify the Secretary-General of the United Nations of any such decision. Ninely days after the date of the CouncU's decision, such Member shall cease to be a Member of the Organizalion and, if such Member is a Contracfing Party, a party lo this Agreement.


Artikel 66 Uteslutning

Om rådet fastställer att nägon medlem bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal och vidare fastställer att sådant brott avse­värt hindrar den i avtalet fömlsedda verk­samheten, kan det genom fördelad två-tredje­dels majoritet utesluta sådan medlem ur orga­nisafionen. Rådet skall omedelbart underrät­ta Förenta nationernas generalsekreterare om sådant beslul. Nittio dagar efter dagen för rådets beslut skall sådan medlem upphöra atl vara medlem i organisationen och om sådan medlem är avtalsslutande part, all vara part fill detta avtal.


 


Article 67

Settlement of accounts .with withdrawing or

excluded Members

(1)   The Council shall déterminé any settle­ment of accounts with a withdrawing or ex­cluded Member. The Organization shall re­tain any amounts already paid by a withdraw­ing or exluded Member and such Member shall remain bound to pay any amounts due from it to the Organization at the time the withdrawal or the exdusion becomes effec­tive; provided, however, that in the case of a Contracting Party which is unable to accept an amendment and consequently ceases to participate in this Agreement under the pro­visions of paragraph (2) of Article 69, the Council may déterminé any settlement of ac­counts which it finds equilable.

(2)   A Member which has ceased to partici­pate in this Agreement shall not be entitled to any share of the proceeds of liquidation or the other assets of the Organization; nor shaU it be liable for payment of any part of the deficit, if any, of the Organization upon ter­mination of this Agreement.


Artikel 67

FaststäUande av räkenskaper med frånträ­dande eller uteslutna medlemmar

(1)   Rådet skall besluta om fastställande av räkenskaper med fränträdande eller utesluten medlem. Organisationen skall innehålla be­lopp som redan erlagts av frånträdande eller utesluten medlem och sådan medlem skall förbli bunden att erlägga belopp som den är skyldig organisafionen vid den fidpunkt då frånlrädel eller uteslutningen träder i kraft; dock med reservation för en avlalsslutande part som ej kan antaga en ändring i delta avtal och följaktligen upphör att deltaga i avtalet enligt artikel 69, moment (2), där rådet kan besluta om sådant fastställande av räkenska­perna som det finner skäligt.

(2)   Medlem som upphört att deltaga i detta avtal skall ej vara berättigad lill någon del av behållningen vid avvecklingen eUer till övriga av organisationens tillgångar; den skall ej hel­ler vara ansvarig för betalning av någon del av organisationens eventuella brist vid avta­lets upphörande.


 


Prop. 1982/83:142


58


 


Article 68

Duration and termination

(1)   This Agreement shall remain in force for a period of six years until 30 September 1989 unless extended under the provisions of paragraph (2) of this Article or terminaled under the provisions of paragraph (3) of this Article.

(2)   The Council may, at any lime after 30 September 1987 by a vote of 58 percent of the Members having not less than a dislributed majority of 70 percent of the lolal votes, de­cide eilher that this Agreement be renegoliat-ed or that k be extended, with or without modification, for such period as the Council shall déterminé. Any Contracting Party which by the date on which such renegotiated or extended Agreement enters into force has nol made a notification of acceptance of such renegotiated or extended Agreement to the Secretary-General of the United Nations, or any territory which is eilher a Member or a party to a Member group on behalf of which such notification has not been made by that date, shall as of that date cease to participate in such Agreement.

(3)   The CouncU may at any lime, by a vote of a majority of the Members having not less than a dislributed two-thirds majority of the total votes, decide to terminate this Agree­ment. Termination shall take effect on such date as the Council shall decide.

(4)   Notwithstanding the termination of this Agreement, the Council shall remain in being for as long as necessary to carry out the liqui­dation of the Organizafion, settlement of ils accounts and disposal of its assets and shaU have during that period such powers and funcfions as may be necessary for those pur­poses.


Artikel 68

Varaktighet och upphörande

(1)   Detta avtal skall förbli i kraft för en period av sex år lill den 30 september 1989, för såvitt del icke förlängs enligl moment (2) i denna artikel eller upphör enligt bestämmel­serna i momenl (3) i denna artikel.

(2)   Rådet kan när som helst efter den 30 september 1987 genom röstning av 58% av medlemmar representerande minsl en förde­lad majoritet på 70% av sammanlagda antalet röster, besluta antingen all detta avtal skall omförhandlas eller all del skall förlängas, med eller utan ändringar, för en period som rådet beslutar. Varje avtalsslutande part som icke före den dag då sådan omförhandling eller förlängning av avtalet träder i krafl, har lämnat underrättelse om godkännande av sä­dan omförhandling eller förlängning av avta­let, till Förenta nationernas generalsekretera­re, eller varje område som antingen är med­lem eller part till medlemsgmpp för vars räk­ning sädan undertättelse ej har lämnats före nämnda dag, skall från och med den dagen upphöra all dellaga i sådant avtal.

(3)   Rådet kan när som helsl genom majori­teten av medlemmar representerande minst en fördelad två-tredjedelars majoritet av sam­manlagda antalet röster, besluta atl låta avta­let upphöra. Rådet skall besluta från vilken dag sådant upphörande skall träda i kraft.

(4)   Utan hinder av avtalels upphörande skall rådet fortsätta atl existera så läng tid som erfordras för alt genomföra organisatio­nens avveckling, avsluta dess räkenskaper och avyttra dess tillgångar och skall under denna tid ha de befogenheter och uppgifter, som erfordras för dessa ändamål.


 


Artide 69 Amendment

(I) The CouncU may, by a dislributed two-thirds majority vote, recommend an amend­ment of this Agreement to the Contracting Parties. The amendment shaU become effec­tive 100 days after the Secretary-General of the United Nations has received notifications of acceptance from Contracting Parties re­presenting at least 75 percent of the exporting


Artikel 69 Ändring

(1) Rådet kan genom en fördelad två-tred­jedelars majorilet rekommendera avtalsslu­tande parter en ändring i delta avtal. Änd­ringen skall träda i krafl 100 dagar efter del alt Förenta nationemas generalsekreterare har mottagit undertättelse om godkännande från avtalsslutande parter representerande minst 75% av exportländerna med minst


 


Prop. 1982/83:142


59


 


counlries holding at least 85 percenl of the votes of the exporting Members, and from Contracting parties representing at least 75 percenl of the importing counlries holding at least 80 percent of the votes of the importing Members. The CouncU shall fix a fime within which Contracting Parties shall notify the Secretary-General of the United Nations of their acceptance of the amendment. If, on expiry of such lime limit, the percentage re­quirements for the entry into effect of the amendment have nol been met, the amend­ment shaU be considered withdrawn.

(2)   Any Contracfing Party which has not nofified acceplance of an amendment within the period fixed by the Council, or any terri­tory which is eilher a Member or a party to a Member group on behalf of which such notifi­cation has nol been made by that date, shall cease to participate in this Agreement from the date on which such amendment becomes effective.

(3)   The provisions of this Article shall not affect any power invested in the Council un­der this Agreement to revise any Annexes thereto.


85 % av exportmedlemmarnas röster och frän avlalsslutande parter representerande minsl 75% av importländerna med minst 80% av importmedlemmarnas röster. Rådet skall fastställa en fidsgräns inom vilken avtalsslu­tande parter skall underrätta Förenta natio­nernas generalsekreterare om alt de godtagit ändringen. Har vid utgången av sådan tids­gräns procentkraven för ändringens ikraftträ­dande ej uppfyllts, skall ändringen anses åter­kallad.

(2)   Varje avtalsslutande part som ej har lämnat undertättelse om alt den godtagit en ändring inom den fidsgräns som fastställts äv rådet eller varje område som antingen är medlem eUer part lill en medlemsgmpp för vars räkning sädan underrättelse ej har läm­nats före fastställda dag, skall upphöra att dellaga i detta avtal frän den dag då ändring­en träder i kraft.

(3)   Bestämmelserna i denna artikel skall icke inverka pä någon befogenhet att revidera bilagorna till delta avtal som rådet ges i delta avtal.


 


Article 70

Supplementary and transitional provisions

(1)   This Agreement shall be considered as a continuation of the International Coffee Agreement 1976 as Extended.

(2)   ln order to facUilate the uninterrupted continuation of the International Coffee Agreement 1976 as Extended:

 

(a)   all acts by or on behalf of the Organiza­tion or any of its organs under the Interna­tional Coffee Agreement 1976 as Extended, in effect on 30 September 1983, the terms of which do not provide for expiry on that date, shall remain in effect unless changed under the provisions of this Agreement; and

(b)   all decisions required to be laken by the Council during coffee year 1982/83 for application in coffee year 1983/84 shall be taken by the Council in coffee year 1982/83 and applied on a provisional basis as if this Agreement had already entered into force.


Artikel 70

Tilläggs- och övergångsbestämmelser

(1)   Detta avtal skall betraktas som en fort­sättning på 1976 års förlängda intemationella kaffeavtal.

(2)   För att underlätta en oavbmten fort­sättning på 1976 års förlängda internationella kaffeavtal skall:

 

(a)   alla beslut av eller för organisafionen eller dess organs räkning enligt 1976 års för­längda internafionella kaffeavtal, vilka är i kraft den 30 september 1983, och vars lydelse ej stadgar om upphörande den dagen, förbli i krafl såvida de ej ändras enligt bestämmelser­na i detta avtal; och

(b)   alla beslul som behöver fallas av rådet under kaffeårel 1982/83 för tillämpning under kaffeårel 1983/84 skall fattas av rädet under kaffeårel 1982/83 och tillämpas provisoriskt som om delta avtal redan trätt i kraft.


 


Prop. 1982/83:142


60


 


Article 71

Aulhenlic texts of the Agreement

The texts of this Agreement in Ihé English, French, Portuguese and Spanish languages shall all be equally aulhenlic, The originals shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF Ihé under­signed, having been duly aulhorised to this effect by their respeclive Govemments, have signed this Agreement on the dates appearing opposite their signatures.


Artikd 71 Avtalstexternas vitsord

Textema till detta avtal på engelska, frans­ka, portugisiska och spanska språken skall äga lika vitsord. Originalen skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Till bestyrkande härav har undertecknade, därtiU vederbörligen bemyndigade av sina re­spektive regeringar, undertecknat della avtal den dag som anges vid underskriften.


 


Prop. 1982/83:142


61


 


Annex 1


BUaga I


 


People's Republic of Angola

1.    Not laler than 31 July of each year An­gola shaU notify the Executive Director of the amount of coffee it expects lo have available for export during the following coffee year. The quota of Angola for that coffee year shall be the amount thus indicated provided that this amount does not exceed the export enti­tlement for Angola calculated on the basis of the application of the provisions of Artides 30 and 35 of the International Coffee Agree­ment 1976 and provided that the amount indi­cated by the Member is confirmed by the Executive Directpr.

2.    The annual quota of Angola estabUshed under the p/ovisions of paragraph 1 of this Annex shall be exempt from downward or upward adjustmenls of quota and shall be deducled from the global annual quota estab­Ushed by the Council under the provisions of Article 34 prior to the aUocafion of annual quotas to exporting Members entkled to a basic quota under the provisions of para­graphs (1) and (2) of Article 35.

3.    If the amount of coffee declared by An­gola to be available for expori in a coffee year exceeds the quota to which it would have been entitled under the provisions of Articles 30 and 35 of the International Coffee Agree­ment 1976 the procédures provided förin this Annex shall be suspended. A basic quota shall be established for Angola and k shall be subject to all the provisions of the Agreement applicable to exporting Members entitled tp a basic quota.


Folkrepubliken Angola

(1)   Senast den 31 juli varje är skall Angola underrätta verkställande direktören om hur stor mängd kaffe landet räknar med att ha tillgänglig för export under det följande kaf­feårel. Angolas kvot för delta kaffeår skall vara lika med den sålunda angivna mängden, fömtsatt att denna mängd inle överstiger An­golas exportbemyndigande beräknat på gmndval av tiUämpningen av bestämmelser­na i artiklarna 30 och 35 i 1976 års internatio­nella kaffeavtal, och all den av medlemmen angivna mängden bekräftas av verkställande direktören.

(2)   Angolas enligt bestämmelserna i mo­ment (1) av denna bilaga fastställda årskvot skall vara undantagen från a|la kvotjustering­ar och dras av från den globala årskvot som fastställts av rädet enligt bestämmelserna i artikel 34 före fördelningen av årskvoter till baskvotsberättigade exportmedlemmar enligt moment (1) och (2) i artikel 35.

(3) Om den kaffemängd som Angola för­klarar finnas tillgänglig för export under ett kaffeår överstiger den kvot tiU vilken landet skulle ha varit berättigat enligt bestämmelser­na i artiklarna 30 och 35 i 1976 års internatio­nella kaffeavtal, skall de förfaranden som föreskrivs i denna bilaga ej längre tillämpas. En baskvol skall fastställas för Angola och landet skall vara underkastat alla de avtalsbg stämmelser som avser baskvotsberättigade exportmedlemmar.


 


Prop. 1982/83:142


62


 


Annex 2


Bilaga 2


 


Exporting Members Subject to the Pro­visions of Article 31


Exportmedlemmar som är underkastade bestämmelserna i artikel 31


 

Exporting Member

Percentage

Number of

Exportmedlem

Procentuell

Antal

 

share'

votes in addition to basic votes

 

andel'

röster utöver grund-röstema

TOTAL

 

 

TOTALT

 

 

(a) with OAMCAF

100.00

44

(a) inklusive

 

 

(b) without OAMCAF

70.62

35

OAMCAF

(b) exklusive

100,00

44

Bolivia

4.65

2

OAMCAF

70.62

35

Burundi

 

1

 

 

 

Ghana

2.14

0

Bolivia

4.65

2

Guinea

4.25

2

Burundi'

 

 

Haifi

16.99

7

Ghana

2,14

0

Jamaica

0.74

0

Guinea

4,25

2

Liberia

5.52

2

Haiti

16,99

7

Malawi

0.99

0

Jamaica

0,74

0

Nigeria Panama

3.11

•2.79

0 0

Liberia Malawi

5,52 0,99

2 0

Paraguay Rwanda'

4.61

2 7

Nigeria Panama

3,11 2,79

0 0

Sierra Leone Sri Länka

9.94 2.29

4 0

Paraguay Rwanda

4,61

2 7

Thailand

4.44

2

Sierra Leone

9,94

4

Trinidad and

 

 

Sri Länka

2,29

0

Tobago Venezuela

1.45 3.40

0 0

Thailand Trinidad och

4,44

2

Zimbabwe

3.31

0

Tobago

1,45

0

 

 

 

Venezuela

3,40

0

OAMCAF

29.38

9

Zimbabwe

3,31

0

Benin

2.24

0

 

 

 

Central African

 

 

OAMCAF

29,38

9

Republic

Congo

Gabon

11.32 1.70 1.70

4 0 0

Benin

Centralafrikanska republiken

2,24 11,32

0

4

Togo

12.42

5

Kongo Gabon

1,70 1,70

0 0

' Refers to Members to

which the

provisions of

Togo

12,42

5

paragraph (2) of Article 31 apply * Refers to the provisions of paragraph (3) of Arti­cle 13 ' See paragraph (6) of Article 31

' Avser medlemmar för vilka bestämmelserna i ar­tikel 31, moment (2) gäller.  Avser bestämmelserna i artikel 13, moment (3). ' Se artikel 31, moment (6).


 


Prop. 1982/83:142


63


 


Annex 3


Bilaga 3


 


Share of Individual Members in the Glo­bal Quota for Exporting Members Enti­tled to a Basic Quota in Coffee Year 1983/84


Enskilda medlemmars andelar i den glo­bala kvoten för baskvotsberättigade ex­portmedlemmar kafl'eåret 1983/84


 

Exporting Member

Percentage

Exportmedlem

Procent

TOTAL

100.00

TOTALT

100,00

Colombian Milds

20.12

Colombian Milds

20,12

Colombia

16.28

Colombia

16,28

Kenya

2.48

Kenya

2,48

Tanzania

1.36

Tanzania

1,36

Other Milds

23.36

Other Milds

23.36

Costa Rica

2.16

Costa Rica

2,16

Dominican Republic

0.95

Dominikanska Republiken

0,95

Ecuador

2.17

Ecuador

2,17

El Salvador

4.48

El Salvador

4,48

Guatemala

3.47

Guatemala

3,47

Honduras

1.49

Honduras

1,49

India

1.24

Indien

1,24

Mexico

3.65

Mexico

3,65

Nicaragua

1.28

Nicaragua

1,28

Papua New Guinea

1.16

Papua Nya Guinea

1,16

Peru

1.31

Peru

1,31

Brazilian and Other Arabicas

33.45

Brazilian and Olher Arabicas

33,45

Brazil

30.83

Brasilien

30,83

Ethiopia

2.62

Etiopien

2,62

Robustas

23.07

Robustas

23,07

Indonesia

4.55

Indonesien

4,55

OAMCAF

11.96

OAMCAF

11,96

Uganda

4.44

Uganda

4,44

Zaire

2.12

Zaire

2,12


Note: The Philippines as an exporting Member en­titled to a basic quota shall have an annual quota in coffee year 1983/84 of 470000 bags which shall be subject to any adjustments applied to the quotas of exporting Members entitled to a basic quota under the provisions of the Agreement


Anmärkning: Filippinerna skall såsom baskvots-berättigad exportmedlem under kaffeårel 1983/84 ha en årskvot om 470000 säckar, som skall vara underkastad alla eventuella justeringar av kvoterna för baskvotsberättigade exportmedlemmars kvoter enligt avtalets bestämmelser.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983