Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1982/83:124

Regeringens proposition

1982/83:124

med anledning av beslut som har fattats av internationella arbetskon­ferensen vid dess sextioåttonde möte;

beslutad den 3 mars 1983.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar OLOF PALME

ANNA-GRETA LEIJON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisafionen (ILO) antagna konventionen (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens inifiafiv. Genom propositionen ges riksdagen även tillfälle att yttra sig över den av ILO antagna rekommenda­tionen (nr 166) i samma ämne.

I   Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 124


 


Prop. 1982/83:124

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-03-03

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peter­son, Rainer, Boström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg

Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition med anledning av beslut som har fattats av internationella ar­betskonferensen vid dess sextioåttonde möte

Genom sin anslutning fill Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling - internationella arbetskonferensen — sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internatio­nella konventioner, avsedda att rafificeras av organisationens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvdsakligen av formell innebörd, t.ex. då det gäller en begäran om utredning, bmkar det ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ett år (undantagsvis arton månader) från avslu­tandet av ett koriferenssammanträde förelägga antagna konvenfioner och rekommendafioner vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag­stiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att undertälta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Intemationella arbetskonferensens sextioåttonde möte hölls i Geneve den 2-23 juni 1982.

Sverige deltog på sedvanligt sätt med en fullständig delegation, dvs. två


 


Prop. 1982/83:124                                                                  3

regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett anlal exper­ter.'

Arbetskonferensen antog år 1982 dels en konvention (nr 157) om upprät­tande av ett intemationellt system för bibehållande av socialförsäkringsrät­tigheter, dels en konvention (nr 158) och en rekommendafion (nr 166) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ och dels ett protokoll till 1958 års konvention (nr 110) om anställningsförhållanden för plantagearbetare.

1    Konventionen om bibehållande av sociaiförsäkringsrättigheter

Internationella arbetskonferensen antog år 1935 en konvention (nr 48) om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare. Konventionen utgjorde en milstolpe när det gällde att utveckla internationell rätt rörande social trygghet. Den kom att bilda utgångspunkten för många bilaterala och multilaterala konventioner.

Däremot har mycket få länder ratificerat själva konventionen, främst på gmnd av dess detaljerade och direkt bindande bestämmelser om beräkning och export av intjänade pensioner. Konventionen anmäldes i Sverige för riksdagen genom prop. 1936:15. Föredragande statsrådet ansåg sig inte kunna förorda ratifikation av konventionen eftersom en sådan skulle kräva en betydande förändring av den nyligen reviderade obligatoriska folkpen­sioneringen. Riksdagen anslöt sig fill denna uppfattning. Sverige har inte heller senare kunnat ratificera konvenfionen.

I november 1979 beslöt ILO:s styrelse att på dagordningen för 1981 års konferens föra upp ämnet "Bibehållande av migrerande arbetstagares socialförsäkringsrättigheter". Tiden ansågs då mogen att revidera konven­tionen nr 48 i två riktningar, dels i riktning mot en reglering av samtliga socialförsäkringsgrenar, dels mot mera flexibla lösningar av de olika detalj­problemen.

Arbetet på en ny konvention avslutades under 1982 års arbetskonferens. Konferensen antog konventionen (nr 157) om bibehållande av socialför­säkringsrättigheter med röstsiffrorna 404 för och inga emot. 29 röster lades ned. Samtliga svenska ombud röstade för konventionens antagande.

Konvenfionen skall vid 1983 års arbetskonferens kompletteras med en rekommendation, till vilken ett utkast har utarbetats av en trepartisk

' Genom beslut den 29 april 1982 utsåg regeringen följande personer att delta i konferensen som ombud, nämligen

för regeringen: departementsrådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson och departementssekreteraren i socialdepartementet Ulla Fredriksson;

för arbetsgivarna: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Hol-ten;

för arbetslagarna: internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson.

ti    Riksdagen 1982/83.1 samt. Nr 124


 


Prop. 1982/83:124                                                    4

expertkommitté. Rekommendationen skall innehålla mer detaljerade mo­deller för bilaterala och multilaterala socialförsäkringskonventioner.

ILO-kommittén har inhämtat yttranden över konventionen från social­styrelsen, riksförsäkringsverket, statens löne- och pensionsverk, arbets­marknadsstyrelsen, statens invandrarverk. Svenska arbetsgivareförening­en. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisa­tionen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Försäkringskas­seförbundet.

Den antagna konventionen innehåller olika slag av bestämmelser, dels sådana som blir omedelbart bindande mellan de stater som ratificerar konvenfionen, dels bestämmelser av rekommendafionskaraktär. Vid en sammanfattande bedömning av konventionen i de delar som blir omedel­bart tillämpliga vid en ratifikafion konstaterar ILO-kommittén att svensk lagstiftning inte torde lägga hinder i vägen för anslutning till konventionen. Innan en fullständig bedömning av det lämpliga i att ratificera konven­fionen kan göras bör emellertid, enligt ILO-kommittén, den rekommenda­tion som skall komplettera konventionen föreligga. Först då menar kom­mittén att man slutgiltigt kan bedöma vilka konsekvenser tillträde till konvenfionen får.

För egen del förordarjag efter samråd med chefen för socialdepartemen­tet att frågan om godkännande av konventionen får anstå till dess att också den förutsedda rekommendationen kan föreläggas riksdagen.

2   Konventionen och rekommendationen om uppsägning av anställ­ningsavtal på arbetsgivarens initiativ

Internationella arbetskonferensen antog år 1963 en rekommendation (nr 119) om uppsägning av anställningsavtal. Denna rekommendation före­lades riksdagen genom prop. 1964:14 men föranledde då ingen åtgärd (jfr sedermera prop. 1973:129 s. 55 ff). År 1974 företog ILO:s expertkommitté för granskning av konventions- och rekommendationstillämmpning en stu­die av den internationella utvecklingen på anställningsskyddsområdet, och vederbörande konferensutskott fann att ämnet åter borde föras upp på arbetskonferensens dagordning.

År 1982 antog konferensen konventionen (nr 158) och rekommendatio­nen (nr 166) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. För konventionens antagande röstade 356 ombud och 9 emot. 54 avstod. Den kompletterande rekommendationen antogs med 375 röster och inga emot. 16 röster lades ned. Samtliga svenska ombud röstade för konven­tionen och rekommendationen. De engelska texterna till instmmenten bör jämte översättningar till svenska fogas som bilaga I och 2 till regeringspro­tokollet i detta ärende.

ILO-kommittén har inhämtat yttranden över de båda instrumenten frän


 


Prop. 1982/83:124                                                    5

arbetsmarknadsstyrelsen, statens arbetsgivarverk. Svenska arbetsgivare­föreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsor­ganisafionen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Centralor­ganisafionen SACO/SR.

ILO-kommitténs genomgång av den slutliga konventionstexten har bl. a. givit följande vid handen.

Art. I ger ratificerande stat frihet att genomföra konventionens bestäm­melser genom lag eller annan författning, genom kollektivavtal, skiljedom eller domstolsbeslut eller på annat sätt som överensstämmer med nationell praxis.

Art. 2 Kraven i artikeln får anses tillgodosedda enligt följande.

Punkten 3.1 punkten 2 medges undantag från konventionens tillämpning för visstidsanställning och provanställning. Lagen (1982:80) om anställ­ningsskydd bestämmer i 5 § de fall av visstidsanställning som får förekom­ma direkt med stöd av lagen. Provanställning regleras i 6 §. Hämtöver får ytterligare undantag från huvudregeln ske genom centrala kollektivavtal. Fömtom dessa garantier mot kringgående av det skydd som konventionen ger finns också bl.a. bestämmelserna i 28 § om underrättelse till en arbets­tagarorganisation i vissa fall. Kraven i punkten 3 torde därmed vara fillgo­dosedda.

Punkterna 4 och 5. Anstäilningsskyddslagen gäller arbetstagare i allmän och enskild Qänst med de undantag som anges i 1 §:

a)  Företagsledare. Detta undantag torde vara hänföriigt till de undantag som konventionen tillåter enligt punkten 4 i artikeln.

b) Arbetstagare som fillhör arbetsgivarens familj. Dessa bör anses falla in under det undantag som får göras enligt punkten 4 eller under det undantag som tillåts i punkten 5.

c)  Arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll. Dessa bör kunna anses falla in under undantaget i punkten 5. Anställningsskyddet för denna grupp är dock reglerat i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

d)  Arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.
De bör kunna anses falla in under punkten 5.

Art. 4, 5 och 6 är uppfyllda genom 7 § lagen om anställningsskydd, som föreskriver att uppsägning skall vara sakligt gmndad. I motiven till 7 § anges mer allmänt vad som ligger i kravet på saklig gmnd och några exempel anförs. Innebörden av begreppet har närmare preciserats i rätts­tillämpningen. Gällande rätt tillgodoser kraven i konvenfionen på de punk­ter som nämns i de angivna artiklarna.

Art. 7. 30 § lagen om anställningsskydd föreskriver skyldighet för en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl att underrätta arbetstagaren i förväg. År arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren samtidigt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorga­nisation. Arbetstagaren och organisationen har sedan rätt till överläggning


 


Prop. 1982/83:124                                                    6

om den planerade uppsägningen. Har överläggning begärts, får uppsäg­ningen inte verkställas förrän överläggningen är avslutad. Genom dessa bestämmelser får artikeln anses uppfylld.

Art. 8. Punkten 1. Enligt 34 § lagen om anställningsskydd har en arbets­tagare som har blivit uppsagd möjlighet att få uppsägningen prövad av domstol.

Punkten 2 är ej aktuell.

Punkten 3. En arbetstagare som vill yrka ogiltigförklaring av en uppsäg­ning (eller ett avskedande) skall normalt undertälta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter uppsägningen (eller avskedandet). Har förhandling påkallats om uppsägningen inom underrättelsetiden, skall talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom två veckor efter det tiden för underrättelse gick ut. Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom denna tid, har parten förlorat sin talan (40 och 42 §§ lagen om anställningsskydd).

Artikeln fär anses uppfylld.

Art. 9. Punkten 1 år tillgodosedd genom att domstolsprövningen av en uppsägning avser att klarlägga humvida de skäl som en arbetsgivare åbero­par för uppsägningen utgör saklig gmnd för uppsägningen eller om den är ogiltig.

Punkten 2. Enligt den domstolspraxis som gäller har arbetsgivaren be­visbördan för att saklig gmnd för uppsägning föreligger (prop. 1981/82:71 s. 68). Punkten är därmed uppfylld.

Punkten 3 behandlar närmast prövningen av uppsägningar på gmnd av arbetsbrist. I princip bestämmer arbetsgivaren själv när arbetsbrist skall anses föreligga men i en anställningsskyddstvist kan domstolen pröva humvida arbetsbrist har utgjort det verkliga mofivet för uppsägningen eller om motivet i själva verket är ett annat (fingerad arbetsbrist). Tillåtligheten av uppsägningen prövas i så fall med hänsyn till den verkliga gmnden för uppsägningen (prop. 1973:129 s. 123). Kraven i punkten är tillgodosedda.

Artikeln är alltså i sin helhet uppfylld.

Art. 10. Enligt 34 § lagen om anställningsskydd kan en uppsägning förklaras ogiltig om arbetstagaren yrkar det. Om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom om ogiltigförklaring kan arbetsgivaren inte åläggas att återinsätta arbetstagaren i tjänst. Anställningsförhållandet anses i den situationen upplöst. Däremot kan arbetsgivaren enligt 39 § anställnings­skyddslagen ådömas att utge skadestånd för sin vägran.

Artikeln är således uppfylld.

Art. 11. Bestämmelser om uppsägningstid finns i 11 § lagen om anställ­ningsskydd. Rätt till uppsägningstid föreligger inte vid avskedande. Avske­dande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Kortare uppsägningstider än i 11 § kan förekomma på gmnd av kollektivavtal. Om en regel i ett kollektivavtal inskränker arbetstagar­nas rättigheter i ett visst avseende innehåller normalt avtalet också andra


 


Prop. 1982/83:124                                                    7

regler som kompenserar inskränkningen. Mot den bakgmnden får kraven i artikeln anses uppfyllda.

Art. 12 innehåller inte något absolut krav på rätt till avgångsvederlag för en uppsagd arbetstagare. Sådant vederlag utgör emellertid endast ett av tre alternativ av vilka bara ett behöver vara uppfyllt enligt konventionen. För Sveriges del är artikelns krav uppfyllda enligt alternativ 1 b). Detta tillgo­doses genom lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, lagen (1962:381) om allmän försäkring och bestämmelserna om ekonomisk hjälp och bistånd till försöijning i sociakjänstlagen (1980:620). Enligt bestämmelsen i punkten 2 behöver inte heller avgångsvederlag betalas till en arbetstagare enbart av det skälet att arbetstagaren inte får någon ersättning enligt 1 b)-alternativet om gmnden för den uteblivna ersättningen är att arbetstagaren inte uppfyller de villkor som i allmänhet gäller för arbetslöshetsersättning etc.

Kraven i artikeln är alltså tillgodosedda.

Art. 13. Punkten 1 a och b. Enligt 29 § lagen om anställningsskydd gäller i fråga om skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisation före beslut om uppsägning på gmnd av arbetsbrist reglerna i 11 —14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Uppsägning på gmnd av arbetsbrist samt de därtill hörande turordningsdiskussionerna hör till området för arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet. Av reglema om förhand­lingsskyldighet följer en skyldighet för arbetsgivaren att informera.

Innan en uppsägning övervägs, måste arbetsgivaren vidare försöka om­placera arbetstagarna (7 § andra stycket lagen om anställningsskydd).

Punkterna 2-3 behöver inte kommenteras.

Artikeln är alltså i sin helhet uppfylld.

Art. 14. Punkterna 1 och 3. Lagen (1974:13) om vissa anställningsfräm­jande åtgärder innehåller regler om skyldighet för arbetsgivaren att varsla länsarbetsnämnden om en driftsinskränkning som kan medföra uppsäg­ning. Varseltiden är mellan två och sex månader före driftsinskränkning­ens genomförande och längden är beroende av hur många arbetstagare som berörs (2 §). Vid visstidsanställningars upphörande vid arbetsbrist är varseltiden sex veckor (3 § andra stycket). Tiden får avkortas om arbetsgi­varen inte har kunnat fömtse de omständigheter som driftsinskränkningen beror av så lång fid i förväg att den föreskrivna tiden kan iakttas (4 §). Enligt punkten 3 skall varsel om uppsägning ske en viss minsta fid innan uppsägningarna genomförs. Varseltiden räknas enligt främjandelagen, som nämnts, från drlftinskränkningens genomförande. Främjandelagens regler medför dock att varsel till länsarbetsnämnden skall ske inte bara innan uppsägningarna genomförs utan också innan besked om uppsägning läm­nas fill arbetstagarna.

Varsel skall innehålla uppgift om orsaken till driftsinskränkningen, tid­punkten för genomförandet och antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper (5 §). t2   Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 124


 


Prop. 1982/83:124                                                    8

Punkten 2. Varselskyldighet föreligger före en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare (1 §).

Kraven i artikeln får därmed anses fillgodosedda.

Sammanfattningsvis konstaterar ILO-kommittén att något hinder mot svensk ratifikation av konventionen inte torde föreligga. Kommittén föror­dar att konventionen föreläggs riksdagen för godkännande.

Rekommendationen nr 166 föranleder enligt kommitténs uppfattning ingen åtgärd från statsmakternas sida.

För egen del förordarjag, efter samråd med chefen för civildepartemen­tet, att Sverige ansluter sig till konventionen nr 158. Rekommendationen nr 166 föranleder ingen åtgärd från statsmakternas sida.

3   Protokollet till konventionen (nr 110) om anställningsförhållan­den för plantagearbetare

Konventionen (nr 110) och rekommendationen (nr 110) om anställnings­förhållanden för plantagearbetare antogs av arbetskonferensen år 1958. När instrumenten därefter remissbehandlades, fann ILO-kommittén det uppenbart att de saknar omedelbart jntresse för Sveriges vidkommande. Konvenfionen kunde, anförde kommittén, "icke rimligen ratificeras av Sverige", och inte heller rekommendationen påkallade, enligt kommitténs uppfattning, någon åtgärd från svensk sida. Till dessa synpunkter anslöt sig föredragande statsrådet i prop. 1959:23 och likaså riksdagen (2 LU 2, rskr 83).

Det av arbetskonferensen år 1982 antagna protokollet innehåller en reviderad version av konventionens art. 1. Den engelska texten till proto­kollet bör fogas som bilaga 3 till regeringsprotokollet i detta ärende. I protokollet till konvenfionen kvarstår uttrycket "jordbruksföretag beläget inom tropiskt eller subtropiskt område". ILO-kommittén har mot den bakgrunden inte funnit det påkallat att genom formell remiss inhämta synpunkter på frågan om svensk ratifikation av protokollet, som f.ö. inte kan ratificeras isolerat från den ursprungliga konventionen.

Varken protokollet eller konventionen (nr 110) om anställningsförhållan­den för plantagearbetare föranleder enligt min uppfattning någon ytterliga­re åtgärd från statsmakternas sida.


 


Prop. 1982/83:124                                                             9

4   Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konvenfionen (nr 158) om

uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag i övrigt har anfört om de vid internationella arbetskonferensens sextioåt­tonde möte antagna instmmenten.

5   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.


 


Prop. 1982/83:124


10


 


Convention (No. 158) Concerning Ter­mination of Employment at the Initialive of the Employer

The General Conference of the Interna­fional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-eighth Session on 2 June 1982, and

Noting the existing intemational standards contained in the Termination of Employment Recommendation, 1963, and

Noting that since the adoption of the Ter­mination of Employment Recommendation, 1963, significant developments have oc-curted in the law and pracfice of many member States on the questions covered by that Recommendation, and

Considering that these developments have made it appropriate to adopt new intemation­al standards on the subject, particularly hav­ing regard to the serious problems in this field resulting from the economic difficulties and technological changes experienced in recent years in many countries,

Having decided upon the adopfion of cer­tain proposals with regard to termination of employment at the inifiative of the employer, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an intemational Con­vention;

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-two the following Convention, which may be cited as the Termination of Employ­ment Convention, 1982:


BUaga 1 Översättning

ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens ini­tiativ

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som av styrelsen för internationella arbets-byrån sammankallats fill Geneve och där samlats den 2 juni 1982 till sitt sextioåttonde möte, och

som konstaterar förekomsten av de inter­nationella normer som ingår i 1963 års rekom­mendation angående uppsägning av anställ-ningsavtal; och

som konstaterar att, sedan 1963 års rekom­mendation angående uppsägning av anställ­ningsavtal antogs, en betydelsefull utveckling har ägt rum i många medlemsstaters lagstift­ning och praxis såvitt avser de frågor som behandlas i rekommendationen, och

som anser att nämnda utveckling mofiverar att nya internationella normer antas i ämnet, i synnerhet med hänsyn till de allvarliga pro­blem på området som har uppkommit till följd av ekonomiska svårigheter och teknologiska förändringar som på senare år har inträffat i många länder,

som har beslutat att anta vissa förslag i fråga om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, vilken fråga är den femte punkten pä dagordningen för mötet, och

som har beslutat att dessa förslag skall få formen av en internationell konvention,

antar denna dag, den 22 juni år nittonhund-raåttiotvå, följande konvention, som be­nämns 1982 års konvention om uppsägning av anställningsavtal.


 


Part I. Methods of Implementation, Scope and Deflnitions

Article I

The provisions of this Convention shall, in so far as they are not otherwise made effec­tive by means of collective agreements, arbi-


Del I. Tillämpningsmetoder, tillämpningsom­råde och definitioner

Artikel I

Bestämmelserna i denna konvention skall genomföras genom lag eller annan författning i den mån det inte sker genom kollektivavtal.


 


Prop. 1982/83:124


11


 


tration awards or court decisions or in such other manner as may be consistent with na­tional practice, be given effect by laws or regulations.

Artide 2

1.   This Convention applies to all branches of economic aclivily and to. all employed per­sons.

2.   A Member may exclude the following categories of employed persons from all or some of the provisions of this Convention:

 

(a)    workers engaged under a contract of employment for a specified period of time or a specified task;

(b)   workers' serving a period of probation or a qualifying period of employment, deter­mined in advance and of reasonable duration;

(c) workers engaged on a casual basis for a short period.

3.    Adequale safeguards shall be provided against recourse to contracts of employment for a specified period of time the aim of which is to avoid the protection resulting from this Convention.

4.    In so far as necessary, measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country, after consultalion with the organisations of em-ployers and workers concerned, where such exist, to exclude from the application of this Convention or certain provisions thereof cat­egories of employed persons whose terms and conditions of employment are governed by special arrangements which as a whole provide protecfion that is at least equivalenl to the protection afforded under the Conven­tion.

5.    In so far as necessary, measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country, after consultafion with the organisafions of em-ployers and workers concerned, where such exist, to exclude from the application of this Convention or certain provisions thereof other limited categories of employed persons in respect of which special problems of a substantial nature arise in the light of the particular condiUons of employment of the workers concerned or the size or nature of the undertaking that employs them.


skiljedom eller domstolsbeslut eller på annat sätt som stärrimer överens med nationell praxis.

Artikel 2

1.    Denna konvention är tillämplig på alla arbetsmarknadens områden och alla arbetsta­gare.

2.    En medlemsstat får undanta följande kategorier av arbetstagare från tillämpning av alla eller vissa bestämmelser i konventionen:

 

(a)    arbetstagare som anställs för viss tid eller visst arbete;     °

(b)   arbetstagare som fullgör en prov­anställning eller som Qänstgör under en kvali-ficeringstid före fast anställning, under fömt­sättning att prövotiden eller kvalificeringsti-den har bestämts på förhand och är av rimlig varakfighet;

(c)    arbetstagare som anställs fiUfälligt för en kort tid.

 

3.    Det skall finnas tillräckliga garanfier mot att anställning för viss fid utnytQas i syfte att kringgå det skydd som tillerkänns arbets­tagarna genom denna konvenfion.

4.    I den mån det är nödvändigt, får behörig myndighet eller vederbörligt organ i ett land, efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att från tillämpning av den­na konvenfion eller vissa bestämmelser däri undanta kategorier av arbetstagare vilkas an­ställningsförhållanden och anställningsvillkor regleras på särskilda sätt som totalt sett er­bjuder ett skydd som är minst likvärdigt med det skydd som ges i konvenfionen.

5. I den mån det är nödvändigt, får behörig myndighet eller vederbörligt organ i ett land, efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att frän tillämpning av den­na konvention eller vissa bestämmelser däri undanta andra begränsade kategorier av ar­betstagare beträffande vilka särskilda pro­blem av väsentlig art uppkommer med hän­syn till de berörda arbetstagarnas särskilda anställningsförhållanden eller storleken eller arten av det företag där de är anställda.


 


Prop. 1982/83:124


12


 


6. Each Member which ratifies this Con­vention shall list in the first report on the application of the Convenfion submitted un­der article 22 of the Consfitution of the Inter­national Labour Organisation any categories which may have been excluded in pursuance of paragraphs 4 and 5 of this Article, giving the reasons for such exdusion, and shall State in subsequent reports the position of its law and practice regarding the categories ex­cluded, and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Convention in respect of such categories.

o

Article 3

For the purpose of this Convenfion the terms "termination" and "termination of employment" mean terminafion of employ­ment at the initialive of the employer.


6. Varje medlemsstat som ratificerar den­na konvention skall i sin första rapport om fillämpningen av konvenfionen enligt artikel 22 i internationella arbetsorganisationens stadga förteckna alla kategorier av arbetsta­gare som kan ha undantagits enligt punkterna 4 och 5 med angivande av skälen för sådana undantag, och skall i följande rapporter ange situationen i lagstiftning och praxis för de undantagna kategorierna, liksom i vilken om­fattning konventionen fillämpas eller avses bli tillämpad i fråga om dessa kategorier.

Artikel 3

Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycken "uppsägning" och "uppsägning av anställningsavtal" anställ­ningens upphörande på arbetsgivarens initia­fiv.


 


Part II. Standards of General Application

Division A. Justificationfor Termination Article 4

The employment of a worker shall not be terminated unless there is a valid reason for such termination connected with the capacity or conduct of the worker or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or service.

Article 5

The following, inter alia, shall not consti­tute valid reasons for termination:

(a)    Union membership or participation in union acfivities oulside working hours or, with the consent of the employer, within working hours;

(b)   seeking office as, or acting or having acted in the capacity of a workers' represen­tative;

(c)    the filing of a complainl or the partici­pation in proceedings against an employer involving alleged violalion of laws or regula-fions or recourse to competent administrative authorities;

(d)    race, colour, sex, marital status, family
responsibilities, pregnancy, religion, political
opinion, national extraction or social origin;

(e)    absence from work during matemity
leave.


Del II. Allmänt tillämpliga normer

Avdelning A. Giltigt skäl för uppsägning Artikel 4

En arbetstagare får inte sägas upp annat än om det finns ett giltigt skäl för uppsägning som beror av arbetstagarens duglighet eller uppförande eller som har sin grund i hänsy­nen till verksamhetens behöriga gång i företa­get eller förvaltningen.

Artikel 5

Bl.a. följande omständigheter skall inte ut­göra giltigt skäl för uppsägning:

(a)    medlemskap i en facklig organisation eller deltagande i facklig verksamhet utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens medgi­vande, under arbetstiden;

(b)   att någon kandiderar till, utövar eller har utövat uppdrag som arbetstagarrepresen-tant;

(c)    att någon har gett in klagomål eller del­tagit i ett rättsligt förfarande mot en arbetsgi­vare, vilket innebär påstående om överträ­delse av lag eller annan författning, eller vänt sig fill behörig myndighet;

(d)    ras, hudfärg, kön, civilstånd, famil­
jeansvar, havandeskap, religion, politisk
uppfattning, nationell härstamning eller soci­
alt urspmng;

(e)    frånvaro från arbetet under ledighet på
grund av barnsbörd.


 


Prop. 1982/83:124


13


 


Article 6

1.    Temporary absence from work because of illness or injury shall not constitute a valid reason for termination.

2.    The definition of what constilules tem­porary absence from work, the extent to which medical certification shall be required and possible limitations to the application of paragraph 1 of this Article shall be deter­mined in accordance with the methods of im­plementation referred to in Article 1 of this Convenfion.

Division B. Procedure Prior to or at the Time of Termination

Article 7

The employment of a worker shall not be terminated for reasons relaled to the worker's conduct or performance before he is provided an opportunity to defend himself against the allegations made, unless the em­ployer cannot reasonably be expecled to pro­vide this opportunity.

Division C. Procedure of Appeal against Ter­mination Article 8

1.    A worker who considers that his em­ployment has been unjustifiably terminated shall be entitled to appeal against that termi­nafion to an impartial body, such as a court, labour tribunal, arbitration committee or ar­bitrator.

2.    Where termination has been aulhorised by a competent authority the applicafion of paragraph 1 of this Article may be varied according to national law and practice.

3.    A worker may be deemed to have waived his right to appeal against the termi­nafion of his employment if he has not exer­cised that right within a reasonable period of time after termination.

Article 9

1. The bodies referred to in Article 8 of this Convention shall be empowered to exa­mine the reasons given for the termination and the other circumslances relafing to the case and to render a decision on whether the termination was justified.


Artikel 6

1.   Tillfällig frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller skada skall inte utgöra giltigt skäl för uppsägning.

2.   Innebörden av "tillfällig frånvaro från arbetet", i vilken omfattning frånvaron skall intygas av läkare, och tänkbara begränsning­ar av första punktens tillämpning, skall be­stämmas på sätt som anges i artikel I.

Avdelning B. Förfarandet före etter vid upp­sägning

Artikel 7

En arbetstagare får inte sägas upp från sin anställning av skäl som har att göra med ar-, betstagarens uppförande eller fullgörande av arbetsuppgifter utan aU först ha beretts tillfäl­le att försvara sig mot de anmärkningar som framförts, med mindre det inte kan begäras av arbetsgivaren att arbetstagaren bereds ett sådant tillfälle.

Avdelning C. Rätt attfå en uppsägning prö­vad Artikel 8

1.    En arbetstagare som anser sig ha blivit
uppsagd utan giltigt skäl skall ha rätt att få
uppsägningen prövad av ett opartiskt organ,
såsom en domstol, en arbetsdomstol, en skil­
jenämnd eller en skiljedomare.

2.    Om uppsägningen har godkänts av en behörig myndighet, får tillämpningen av punkt 1 anpassas till nationell lagstiftning och praxis.

3.    En arbetstagare kan få anses ha avstått från sin rätt att få uppsägningen prövad, om arbetstagaren inte har utnyttjat denna rätt inom rimlig tid efter uppsägningen.

Artikel 9

1. De organ som avses i artikel 8 skall ha behörighet att pröva de skäl som har angetts för uppsägningen och de övriga omständighe­terna i fallet och meddela ett beslut huruvida det fanns giltiga skäl för uppsägningen.


 


Prop. 1982/83:124


14


 


2.    In order for the worker not to have to
bear alone the burden of proving that the
termination was not jusfified, the methods of
implementation referted to in Article 1 of this
Convention shall provide for one or the other
or both of the following possibilifies:

(a)    the burden of proving the exislence of a vaHd reason for the termination as defined in Article 4 of this Convention shall rest on the employer;

(b)   the bodies referted to in Article 8 of this Convention shall be empowered to reach a condusion on the reason for the termina­tion having regard to the evidence provided by the parties and according to procédures provided for by national law and practice.

3.    In cases of termination stated to be for
reasons based on the operational require-

• ments of the undertaking, establishment or service, the bodies referted to in Article 8 of this Convention shall be empowered to déter­miné whether the termination was indeed for these reasons, but the extent to which they shall also be empowered to decide whether these reasons are sufficienl to justify that ter­minafion shall be determined by the methods of implementation referted to in Article 1 of this Convention.


2.    För att inte arbetstagaren ensam skall
ha bevisbördan för att det saknades giltiga
skäl för uppsägningen, skall de metoder för
genomförandet av konventionen som anges i
artikel 1 tillhandahålla endera eller båda av
följande möjligheter:

(a)    arbetsgivaren skall ha bevisbördan för att giltigt skäl för uppsägning enligt artikel 4 föreligger;

(b)   de organ som nämns i artikel 8 skall ha rätt att ta ställning till skälen för uppsägning­en med hänsyn till det bevismaterial som har lagts fram av parterna och enligt det förfaran­de som nationell lagstiftning och praxis anvi­sar.

3.    I fall där en uppsägning påstås ha skett
av hänsyn fill verksamhetens behöriga gång i
företaget eller förvaltningen, skall de organ
som avses i artikel 8 ha befogenhet att avgöra
huruvida uppsägningen faktiskt har vidtagits
av de angivna skälen. I vilken utsträckning de
också skall vara behöriga att avgöra om de
angivna skälen är tillräckliga såsom giltig
grund för uppsägning, skall fastställas på sätt
som anges i artikel 1.


 


Article 10

If the bodies referred to in Article 8 of this Convention find that termination is unjusti-fied and if they are not empowered or do not find it practicable, in accordance with nafion­al law and practice, to declare the termina­tion invalid and/or order or propose reinstate-ment of the worker, they shall be empowered to order payment of adequale compensation or such other reUef as may be deemed appro­priate.

Division D. Period of Notice Article II

A worker whose employment is to be ter­minated shall be entitled to a reasonable peri­od of notice or compensation in lieu thereof, unless he is guilty of serious misconduct, that is, misconduct of such a nature that it would be unreasonable to require the employer to continue his employment during the nofice period.


Artikel 10

Om de organ som avses i artikel 8 finner att uppsägningen inte är grundad på giltiga skäl, och om de inte är behöriga eller inte finner det lämpligt, enligt nafionell lagstiftning eller praxis, att förklara uppsägningen ogiltig och/eller att ålägga eller förorda att arbetsta­garen återinsätts, skall de vara behöriga att ålägga betalning av lämplig ekonomisk ersätt­ning eller sådan annan ersättning som kan anses befogad.

Avdelning D. Uppsägningstid Artikel II

1. En arbetstagare som skall sägas upp skall ha rätt fill skälig uppsägningstid eller ersättning, utom när arbetstagaren har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, dvs. en förseelse av sådan natur att det skulle vara orimligt att begära av arbetsgivaren att låta anställningen fortsätta under uppsägnings­tiden.


 


Prop. 1982/83:124


15


 


Division E. Severance Allowance and Other Income Protection Article 12

1.    A worker whose employment has been
terminated shall be entitled, in accordance
with national law and practice, to-

(a)    a severance allowance or other separa­
fion benefits, the amount of which shall be
based inter alia on length of service and the
level of wages, and paid direclly by the em­
ployer or by a fund constituted by employers'
contributions; or

(b)   benefits from unemployment Insurance or assistance or other forms of social secur­ity, such as old-age or invalidity benefits, under the normal conditions to which such benefits are subject; or

(c)    a combinalion of such allowance and benefits.

 

2.   A worker who does not fulfil the quali­fying conditions for unemployment Insurance or assistance under a scheme of general scope need not be paid any allowance or benefit referred to in* paragraph 1, subpara­graph (a), of this Article solely because he is not receiving an unemployment benefit under paragraph 1, subparagraph (b).

3.   Provision may be made by the methods of implementation referred to in Article 1 of this Convenfion for loss of entitlement to the allowance or benefits referred to in paragraph 1, subparagraph (a), of this Article in the event of termination for serious misconduct.


Avdelning E. Avgångsvedertag och annat in-komslskydd

Artikel 12

1.    1 enlighet med nationell lagstiftning och
praxis skall en uppsagd arbetstagare ha rätt
till -

(a)    avgångsvederiag eller liknande förmå­ner vilkas storlek skall baseras på bl.a. an­ställningstid och lönenivå och som skall beta­las direkt av arbetsgivaren eller av en fond som har bildats genom arbetsgivaravgifter; eller

(b)   förmåner från arbetslöshetsförsäkring, arbetslöshetsbidrag eller socialförsäkrings­förmåner av annat slag, såsom ålders- eller invaliditetspension, på de normala villkor som sådana förmåner är underkastade; eller

(c)    en kombination av vederlag och förmå­ner.

 

2.   En arbetstagare som inte uppfyller vill­koren för arbetslöshetsförsäkring eller ar­betslöshetsbidrag i ett allmänt system härför behöver inte tillförsäkras vederiag eller för­måner som avses i punkten l(a) endast därför att arbetstagaren inte uppbär någon förmån enligt punkt l(b).

3.   Föreskrifter får på sätt som anges i arti­kel 1 meddelas om förlust av rätt till vederlag eller förmåner som avses i punkten l(a) i denna artikel vid uppsägning på grund av all­varlig förseelse.


 


Part III. Supplementary Provisions concern­ing Terminalions of Employment for Econom­ic, Technological, Structural or Similar Rea­sons

Division A. Consultalion of Workers' Repre­sentatives Artide 13

1. When the employer contemplates ter­minalions for reasons of an economic, tech­nological, stmctural or similar nature, the employer shall:

(a) provide the workers' representatives concerned in good time with relevant infor­mation including the reasons for the termina­lions contemplated, the number and catego­ries of workers likely to be affected and the period över which the terminalions are in­tended to be carried out;


Del III. Tilläggsbestämmelser när uppsägning sker av ekonomiska, teknologiska, strukturel­la eller liknande skäl

Avdelning A. Samråd med företrädare för arbetstagarna

Artikd 13

1. När en arbetsgivare överväger uppsäg­ningar av ekonomiska, teknologiska, struktu­rella eller liknande skäl, skall arbetsgivaren:

(a) i god tid informera arbetstagarnas re­presentanter och därvid även ange skälen till de uppsägningar som övervägs, antalet och vilka kategorier arbetstagare som kan komma att bli berörda liksom den tidsperiod under vilken uppsägningarna avses bli genomförda;


 


Prop. 1982/83:124


16


 


(b) give, in accordance with national law and practice, the workers' representatives concerned, as early as possible, an opportu­nity for consultafion on measures to be taken to avert or to minimise the terminations and measures to mitigate the adverse effects of any terminations on the workers concerned such as finding altemative employment.

2.    The applicabilily of paragraph 1 of this Artide may be limited by the methods of implemenlation referred to in Article 1 of this Convention to cases in which the number of workers whose termination of employment is contemplated is at least a specified number or percentage of the workforce.

3.    For the purposes of this Article the term "the workers' representatives concerned" means the workers' representatives recog-nised as such by national law or practice, in conformity with the Workers' Representa­fives Convention, 1971.

Division B. Notification to the Competent

Authority

Article 14

1.   When the employer contemplates ter­minations for reasons of an economic, tech­nological, stmctural or similar nature, he shall notify, in accordance with national law and pracfice, the competent authority thereof as eariy as possible, giving relevant informa­tion, including a written statement of the rea­sons for the terminations, the number and categories of workers likely to be affected and the period över which the terminations are intended to be carried out.

2.   National laws or regulations may limit the applicability of paragraph 1 of this Article to cases in which the number of workers whose terminafion of employment is contem­plated is at least a specified number or per­centage of the workforce.

3.   The employer shall notify the compe­tent authority of the terminations referted to in paragraph 1 of this Article a minimum peri­od of time before carrying out the termina­tions, such period to be specified by national laws or regulations.


(b) så snart som möjligt ge de berörda ar-betstagartepresentanterna, i enlighet med na­fionell lagstiftning och praxis, tillfälle till överläggningar om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra eller minska omfatt­ningen av uppsägningarna och för att lindra de skadliga effekterna för berörda arbetstaga­re av eventuella uppsägningar, exempelvis att finna annan sysselsättning.

2.    Tillämpligheten av punkten 1 får be­gränsas pä" sätt som anges i artikel 1 till fall i vilka de arbetstagare som kan komma att be­röras av uppsägning utgör åtminstone ett visst angivet antal eller en viss angiven andel av arbetskraften.

3.    Vid tillämpningen av denna artikel bety­der "berörda arbetstagarrepresentanter" de arbetstagarrepresentanter som erkänns som sådana i nafionell lag eller praxis, i överens­stämmelse med 1971 års konvention om ar­betstagarnas representanter.

Avdelning B. Varsel till behörig myndighet

Artikel 14

1.    När en arbetsgivare överväger uppsäg­
ning av ekonomiska, teknologiska, stmktu­
rella eller liknande skäl, skall arbetsgivaren i
enlighet med nationell lagstiftning och praxis,
varsla behörig myndighet så snart som möj­
ligt samt ge denna behövlig informafion och
en skriffiig uppgift om skälen fill uppsägning­
arna, det antal och de kategorier av arbetsta­
gare som kan komma att beröras och den
period under vilken uppsägningarna avses bli
genomförda.

2.   Nationell lagsfiftning eller nationella be­stämmelser får begränsa tillämpligheten av punkt 1 till fall då de arbetstagare som kan komma att beröras av uppsägning utgör åt­minstone ett visst angivet antal eller en viss angiven andel av arbetskraften.

3.   Arbetsgivaren skall varsla behörig myn­dighet om uppsägningar som avses i punkt 1 en viss minsta tid innan uppsägningarna ge­nomförs. Denna minsta tid skall anges i natio­nell lagsfiftning eller bestämmelser.


 


Prop. 1982/83:124


17


 


Part IV. Final Provisions

Article 15

The formål ratifications of this Convention shall be communicaled to the Director-Gene-ral of the Internafional Labour Office for reg­istration.

Article 16

1.   This Convention shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2.   It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.   Thereafter, this Convenfion shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratificafion has been registered.

Article 17

1.   A Member which has ratified this Con­vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con­vention first comes into force, by an act com­municaled to the Director-General of the In­ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis­tered.

2.   Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira-fion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 18

1.    The Director-General of the Interna­fional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all rafifications and denun-ciafions communicaled to him by the Members of the Organisation.

2.    When nolifying the Members of the Or­ganisation of the registration of the second ratification communicaled to him, the Direc-


Del IV. Avslutande bestämmelser

Artikel 15

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 16

1.    Denna konvention är bindande endasi för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har regi­strerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv måna­der efter det att ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikd 17

1. En medlemsstat som ratificerar denna konvenfion kan, sedan tio år har förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom én skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek­tör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut­gången av den fioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna arfikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tio­årsperiod.

Artikd 18

1.    Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisafionen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som gene-


 


Prop. 1982/83:124


tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Artide 19

The Director-General of the International Labour Office shall communicate lo the Sec­retary-General of the United Nations for reg-istrafion in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Artides.

Artide 20

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present to the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 21

1.    Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Con­
vention otherwise provides -

(a)    the rafification by a Member of the new revising Convention shall ipso Jtire involve the immediate denunciation of this Conven­tion, notwithstanding the provisions of Ar­ticle 17 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)   as from the date when the new revising Convention comes inlo force this Convention shall cease to be open to ratificafion by the Members.

2.    This Convention shall in any case re­
main in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the revising Convention.

Article 22

The English and French versions of the text of this Convenfion are equally authorita­tive.


raldirektören har tagit emot, skall generaldi­rektören fästa medlemmarnas uppmärksam­het på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikd 19

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt arfikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje rafifikation och upp­sägning som har registrerats hos generaldi­rektören enligl bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikd 20

När internationella arbetsbyråns styrelse anser det behövligt, skall den lämna interna­tionella arbetsorganisationens allmänna kon­ferens en redogörelse för denna konventions fillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frå­gan om att helt eller delvis revidera konven­tionen.

Artikd 21

1.    Om konferensen antar en ny konven­
fion, varigenom denna konvenfion helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inte föreskriver annat -

(a)    skall, under fömtsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i arfikel 17 ovan;

(b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2.    Denna konvenfion skall likväl förbli gäl­
lande till form och innehåll för de medlems­
stater som har ratificerat den men inte har
ratificerat den nya konventionen varigenom
den revideras.

Artikel 22

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1982/83:124


19


 


Recommendation (No. 166) Concerning Termination of Employment at the Initia-tive of the Employer

The General Conference of the Internatio­nal Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-eighth Session on 2 June 1982, and

Having decided upon the adopfion of cer­tain proposals with regard to termination of employment at the initafive of the employer, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Termination of Employ­ment Convention, 1982;

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-two the following Recommendation, which may be cited as the Terminafion of Employment Recommendation, .1982:


Bilaga 2 Översättning

ILO:s rekommendation (nr 166) om upp­sägning av anställningsavtal på arbetsgi­varens initiativ

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som av styrelsen för internationella arbets-byrån sammankallats till Geneve och där samlats den 2 juni 1982 till sitt sextioåttonde möte, och

som har beslutat att anta vissa förslag i fråga om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, vilken fråga är den femte punkten på dagordningen för mötet, och

som har beslutat att dessa förslag skall få formen av en rekommendation som fillägg fill , 1982 års konvention om uppsägning av an­ställningsavtal,

antar denna dag, den 22 juni år nittonhund-raåttiotvå, följande rekommendation, som benämns 1982 års rekommendation om upp­sägning av anställningsavtal.


 


1. Methods of Implementation, Scope and De­finitions

1.   The provisions of this Recommendation may be applied by national laws or regula­tions, collective agreements, works mles, ar­bitration awards or court decisions or in such other manner consistent with national prac­tice as may be appropriate under national condiUons.

2.   (1) This Recommendation applies to all branches of economic activity and to all em­ployed persons.

(2) A Member may exclude the following categories of employed persons from all or some of the provisions of this Recommenda­tion:

(a)    workers engaged under a contract of employment for a specified period of time or a specified task;

(b)   workers serving a period of probation or a qualifying period of employment, deter­mined in advance and of reasonable duration;


I. Tillämpningsmetoder, tillämpningsområde och definitioner

1.    Bestämmelserna i denna rekommenda­tion får genomföras genom lag eller annan författning, kollekfivavtal, arbetsplatsföre­skrifter, skiljedom eller domstolsbeslut eller på annat sätt enligt nationell praxis som kan vara lämpligt med hänsyn till landets förhål­landen.

2.    (1) Denna rekommendafion är lillämplig på alla arbetsmarknadens områden och alla arbetstagare.

(2) En medlemsstat får undanta följande kategorier av arbetstagare från tillämpning av alla eller vissa bestämmelser i rekommenda­tionen:

(a)   arbetstagare som anställs för viss tid eller visst arbete;

(b)  arbetstagare som fullgör en prov­anställning eller som tjänstgör under en kvali-ficeringstid före fast anställning, under förut-


 


Prop. 1982/83:124


20


 


(c) workers engaged on a casual basis for a short period.

(3)   In so far as necessary, measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country, after consultalion with the organisa­tions of employers and workers concerned, where such exist, to exclude from the appli­cation of this Recommendation or certain provisions thereof categories of employed persons whose terms and condifions of em­ployment are governed by special arrange­ments, which as a whole provide protection that is al least equivalenl to the protecfion afforded under the Recommendation.

(4)   In so far as necessary, measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country, after consultalion with the organisa­fions of employers and workers concerned, where such exist, to exclude from the appli­cation of this Recommendafion or certain provisions thereof other limited categories of employed persons in respect of which special problems of a substantial nature arise in the light of the particular conditions of employ­ment of the workers concerned or the size or nature of the undertaking that employs them.

3. (1) Adequale safeguards should be pro­vided against recourse to contracts of em­ployment for a specified period of time the aim of which is to avoid the protection result­ing from the Termination of Employment Convention, 1982, and this Recommenda­tion.

(2) To this end, for example, provision may be made for one or more of the follow­ing:

(a)   limiting recourse to contracts for a spe­cified period of time to cases in which, owing either to the nature of the work to be effected or to the circumslances under which it is to be effected or to the interests of the worker, the employment relationship cannot be of in­determinate duration;

(b)   deeming contracts for a specified pe­riod of time, other than in the cases referred to in clause (a) of this subparagraph, to be contracts of employment of indeterminate durafion;


sättning att prövotiden eller kvalificeringsti-den har bestämts på förhand och är av rimlig varaktighet;

(c) arbetstagare som anställs tillfälligt för en kort tid.

(3)   I den mån det är nödvändigt, får behö­rig myndighet eller vederbörligt organ i ett land, efter samråd med berörda arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att från tillämpning av denna rekommendation eller vissa be­stämmelser däri undanta kategorier av ar­betstagare vilkas anställningsförhållanden och anställningsvillkor regleras på särskilda sätt som, totalt sett, erbjuder ett skydd som är minst likvärdigt med det skydd som tiller­känns enligt rekommendationen.

(4)   I den mån det är nödvändigt, får behö­rig myndighet eller vederbörligt organ i ett land, efter samråd med berörda arbelsgivar-och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att från tillämpning av denna rekommendation eller vissa be­stämmelser däri undanta andra begränsade kategorier av arbetstagare beträffande vilka särskilda problem av väsentlig art uppkom­mer med hänsyn till de berörda arbetstagar­nas speciella anställningsförhållanden eller storieken eller arten av det företag som an­ställer dem.

3. (1) Det bör finnas tillräckliga garantier mot att anställning för viss lid utnyttjas i syfte att kringgå det skydd som tillerkänns arbets­tagarna genom 1982 års konvention om upp­sägning av anställningsavtal och genom den­na rekommendafion.

(2) I detta syfte kan regler ställas upp avse­ende exempelvis en eller flera av följande åtgärder:

(a)   utnyttjandet av anställning för viss tid begränsas till sådana fall i vilka anställnings­förhållandet, antingen med hänsyn till arbe­tets art eller de omständigheter under vilka arbetet skall utföras eller med hänsyn fill ar­betstagarens intresse, inte kan gälla tills vi­dare;

(b)   anställningsavtal för viss tid, som inte är att hänföra till de fall som avses i (a), anses som avtal om tillsvidareanställning;


 


Prop. 1982/83:124


21


 


(c) deeming contracts for a specified pe­riod of time, when renewed on one or more occasions, other than in the cases mentioned in clause (a) of this subparagraph, to be con­tracts of employment of indeterminate dura­fion.

4. For the purpose of this Recommenda­fion the terms "termination" and "termina­fion of employment" mean termination of employment at the inifiative of the employer.


(c) anställningsavtal som träffas för viss tid men som förnyas en eller flera gånger anses, utom i sådana fall som nämns i punk­ten (a), som avtal om tillsvidareanställning.

4. Vid tillämpningen av denna rekommen­dation avses med uttrycken "uppsägning" och "uppsägning av anställningsavtal" an­ställningens upphörande på arbetsgivarens initiativ.


 


11. Standards of General Application

Justiftcation for Termination

5.    In addifion to the grounds referred to in
Article 5 of the Termination of Employment
Convention, 1982, the following should not
consfitute valid reasons for terminafion:

(a)    age, subject to national law and prac­fice regarding retirement;

(b)   absence from work due to compulsory military service or other civic obligations, in accordance with national law and practice.

6.    (1) Temporary absence from work be­
cause of illness or injury should not consti­
tute a valid reason for termination.

(2) The definition of what constilules tem­porary absence from work, the extent to which medical certification should be re­quired and possible limitations to the applica­tion of subparagraph (1) of this Paragraph should be determined in accordance with the methods of implemenlation referred to in Paragraph 1 of this Recommendation.

Procedure Prior to or at the Time of Termina­tion

1. The employment of a worker should not be terminated for misconduct of a kind that under national law or practice would justify termination only if repeated on one or more occasions, unless the employer has given the worker appropriate written warning.

8. Theemploymentof a worker should not be terminated for unsatisfactory perfor­mance, unless the employer has given the worker appropriate instmctions and written warning and the worker continues to perform his duties unsafisfactorily after a reasonable


II. Allmänt tillämpliga normer

Giltigt skäl för uppsägning

5.    Utöver de fall som anges i artikel 5 i
1982 års konvenfion om uppsägning av an­
ställningsavtal bör inte heller följande om­
ständigheter utgöra giltigt skäl för uppsäg­
ning:

(a)    ålder, med förbehåll för nationell lag­sfiftning och praxis avseende pensionering;

(b)   frånvaro från arbetet på grund av obli­gatorisk militärtjänst eller andra medborger­liga skyldigheter i enlighet med nationell lag­stiftning och praxis;

6.    (1) Tillfällig frånvaro från arbetet på
gmnd av sjukdom eller skada bör inte utgöra
giltigt skäl för uppsägning.

(2) Innebörden av "tillfällig frånvaro från arbetet", i vilken omfattning frånvaron bör intygas av läkare och tänkbara begränsningar av tillämpningen av punkt 6 (1), bör bestäm­mas på sätt som anges i punkt 1.

Förfarandet före eller vid uppsägning

1. En arbetstagare bör inte, om inte ar­betsgivaren vederböriigen har varnat arbets­tagaren skriftligen, sägas upp på grund av förseelse av ett slag som enligt nationell lag­stiftning eller praxis kräver upprepning en eller flera gånger för att utgöra giltigt skäl för uppsägning.

8. En arbetstagare bör inte sägas upp på grund av otillfredsställande arbetsprestation, såvida inte arbetsgivaren givit arbetstagaren tillräckliga anvisningar och skriftligen varnat honom eller henne och arbetstagaren även efter en rimlig tid för förbättring fortsätter att


 


Prop. 1982/83:124

period of time for improvement has elapsed.

9.   A worker should be entitled to be assist­
ed by another person when defending him­
self, in accordance with Article 7 of the Ter­
mination of Employment Convention, 1982,
against allegations regarding his conduct or
performance liable to result in the termina­
fion of his employment; this right may be
specified by the methods of implementation
referted to in Paragraph 1 of this Recommen­
dation.

10.   The employer should be deemed to have waived his right to terminate the em­ployment of a worker for misconduct if he has failed to do so within a reasonable period of time after he has knowledge of the miscon­duct.

11.   The employer may consull workers' representatives before a final decision is ta­ken on individual cases of termination of em­ployment.

12.   The employer should notify a worker in writing of a decision to terminate his em­ployment.

13.   (1) A worker who has been notified of termination of employment or whose em­ployment has been terminated should be en­titled to receive, on request, a written state­ment from his employer of the reason or rea­sons for the termination.

(2) Subparagraph (1) of this Paragraph need not be applied in the case of collective termination for the reasons referred to in Ar­tides 13 and 14 of the Terminafion of Em­ployment Convention, 1982, if the procedure provided for therein is followed.

Procedure of Appeal against Termination

14.   Provision may be made for recourse to a procedure of condliation before or during appeal proceedings against termination of employment.

15.   Efforts should be made by public au­thorities, workers' represeniantives and or­ganisations of workers to ensure that workers are fully informed of the possibilifies of ap­peal at their disposal.


22

fullgöra sina arbetsuppgifter otillfredsställan­de.

9.   En arbetstagare bör ha rätt att biträdas
av en annan person när arbetstagaren försva­
rar sig, i enlighet med artikel 7 i 1982 års
konvenfion om uppsägning av anställningsav­
tal, mot anklagelser om sitt uppförande eller
sin arbetsprestation som kan medföra upp­
sägning av anställningsavtal. Denna rätt kan
bestämmas närmare på sätt som anges i
punkt 1.

10.   En arbetsgivare bör anses ha avstått
från sin rätt att säga upp en arbetstagare på
grund av en förseelse om arbetsgivaren har
försummat att göra detta inom en rimlig tid
efter det att arbetsgivaren har fått kännedom
om förseelsen.

11.   En arbetsgivare kan samråda med ar­
betstagarrepresentanter innan arbetsgivaren
fattar slutligt beslut om uppsägning i ett indi-
vidudlt fall.

12.   Arbetsgivaren bör skriftligen underrät­ta arbetstagaren om ett beslut att säga upp anställningen.

13.   (1) En arbetstagare som har undertät-tats om uppsägning eller som har blivit upp­sagd bör ha rätt att på begäran få en skriftlig förklaring från arbetsgivaren om skälet eller skälen till uppsägningen.

(2) Punkt 13 (1) behöver inte tillämpas vid kollekfiva uppsägningar som avses i artik­larna 13 och 14 i 1982 ärs konvention om uppsägning av anställningsavtal, om det där föreskrivna förfarandet har följts.

Rätt att få en uppsägning prövad

14.   Föreskrifter kan meddelas om medling före eller under ett prövningsförfarande avse­ende uppsägning.

15.   Offentliga myndigheter, arbetstagarre­presentanter och arbetstagarorganisationer bör anstränga sig att se till att arbetstagarna får fullständig information om de möjligheter som står till buds att få en uppsägning prö­vad.


 


Prop. 1982/83:124


23


 


Time Off from  Work during the Period of . Notice

16.    During the period of nofice refeired to .
in Article 11 of the Termination of Employ­
ment Convention, 1982, the worker should,
for the purpose of seeking other employment,
be entitled to a reasonable amount of time off
without loss of pay, taken at times that are
convenient to both parties.

Certificale of Employment

17.    A worker whose employment has been
terminated should be entitled to receive, on
request, a certificale from the employer spe-
cifying only the dates of his engagement and
terminafion of his employment and the type
or types of work on which he was employed;
nevertheless, and at the request of the
worker, an evaluation of his conduct and per­
formance may be given in this certificale or in
a separate certificale.

Severance Allowance and Other Income Pro­tection

18.    (1) A worker whose employment has
been terminated should be entitled, in accor­
dance with national law and practice, to-

(a)    a severance allowance or other separa­
fion benefits, the amount of which should be
based, inter alia, on length of service and the
level of wages, and paid direcfiy by the em­
ployer or by a fund constituted by employers'
contributions; or

(b)   benefits from unemployment insurance or assistance or other forms of social secu­rity, such as old-age or invalidity benefits, under the normal condifions to which such benefits are subject; or

(c)    a combinalion of such allowance and benefits.

 

(2)   A worker who does not fulfil the quali­fying conditions for unemployment insurance or assistance under a scheme of general scope need not be paid any allowance or benefit referted to in subparagraph (l)fa) of this Paragraph solely because he is not re­ceiving an unemployment benefit under sub­paragraph (1)//?).

(3)   Provision may be made by the methods of implementation referted to in Paragraph 1 of this Recommendation for loss of entitle­ment to the allowance or benefits referred to in subparagraph (\)(a) öf this Paragraph in the event of termination for serious miscon­duct.


Ledighet under uppsägningstiden

16. Under den uppsägningstid som avses i artikel 11 i 1982 års konvention om uppsäg­ning av anställningsavtal bör arbetstagaren, för att kunna söka annan anställning, ha rätt fill skälig ledighet utan inkomstbortfall vid tidpunkter som är lämpliga för båda parter.

Anställningsintyg

17. En uppsagd arbetstagare bör på begä­ran ha rätt till ett intyg från arbetsgivaren som anger endast datum för anställningens början och slut samt det eller de slag av arbe­te som anställningen gällde. På begäran av arbetstagaren kan dock ett omdöme om ar­betstagarens uppförande och fullgörande av arbetet anges i intyget eller i ett särskilt intyg.

Avgångsvederlag och annat inkomstskydd

18. (1) I enlighet med nationell lagstiftning och praxis bör en uppsagd arbetstagare ha rätt till -

(a)   avgångsvederlag eller liknande förmå­ner vilkas storlek skall baseras på bl.a. an-ställningsfid och lönenivå och som skall beta­las direkt av arbetsgivaren eller av en fond som har bildats genom arbetsgivaravgifter; eller

(b)   förmåner från arbetslöshetsförsäkring, arbetslöshetsbidrag eller socialförsäkrings­förmåner av annat slag, såsom ålders- eller invaliditetspension, på de normala villkor som sådana förmåner är underkastade; eller

(c)   en kombination av vederlag och förmå­ner.

 

(2)   En arbetstagare som inte uppfyller vill­koren för arbetslöshetsförsäkring eller ar­betslöshetsbidrag i ett allmänt system härför behöver inte fillförsäkras vederiag eller för­mån som avses i punkt 18 (1) (a) endast därför att arbetstagaren inte uppbär någon förmån som avses i punkt 18 (l)(b).

(3)   Föreskrifter får på sätt som anges i punkt I meddelas om förlust av rätt till veder­lag eller förmåner som avses i punkt 18 (1) (a) vid uppsägning på gmnd av allvariig förseel-


 


Prop. 1982/83:124


24


 


ni. Supplementary Provisions concerning Terminations of Employment for Economic. Technological, Structural or Similar Reasons

19.    (1) All parties concemed should seek
to avert or minimise as far as possible termi­
nafion of employment for reasons of an eco­
nomic, technological, stmctural or similar
nature, without prejudice to the effident
operation of the undertaking, establishment
or service, and to mitigate the adverse effects
of any terminafion of employment for these
reasons on the worker or workers concemed.

(2) Where appropriate, the competent authority should assist the parties in seeking solulions to the problems raised by the ter­minations contemplated.

Consultations on Major Changes in the Un­dertaking

20.    (1) When the employer contemplates
the introduf tion of major changes in produc­
tion, programme, organisation, stmclure or
technology that are likely to entail termina-
fions, the employer should consull the
workers' representatives concerned as early
as possible on, inter alia, the introduction of
such changes, the effects they are likely to
have and the measures for averting or miti-
gating the adverse effects of such changes.

(2)   To enable the workers' representatives concemed to participate effectively in the consultafions referred to in subparagraph (I) of this Paragraph, the employer should sup­ply them in good fime with all relevant infor­mation on the major changes contemplated and the effects they are likely to have.

(3)   For the purposes of this Paragraph the term "the workers' representatives con­cemed" means the workers' representatives recognised as such by nafional law or prac­tice, in conformity with the Workers' Repre­sentatives Convenfion, 1971.

Measures to Avert or Minimise Termination

21.    The measures which should be con­
sidered with a view to averting or minimising
terminations of employment for reasons of an
economic, technological, structural or similar
nature might include, inter alia, reslriction of
hiring,  spreading the workforce reducfion


111. Tilläggsbestämmelser när uppsägning sker av ekonomiska, teknologiska, strukturella el­ler liknande skäl

19.    (1) Alla berörda parter bör söka avvär­
ja eller i möjligaste mån begränsa omfattning­
en av uppsägningar av ekonomiska, teknolo­
giska, stmkturella eller liknande skäl, utan
att därigenom åsidosätta intresset av att före­
taget eller förvaltningen drivs på ett effektivt
sätt, samt söka lindra de skadliga verkning­
arna av sådana uppsägningar för den eller de
arbetstagare som berörs.

(2) När det är lämpligt bör behörig myn­dighet biträda partema med att finna lösning­ar på de problem som uppstår genom de upp­sägningar som övervägs.

Samråd om viktigare förändringar iföretaget

20.    (1) När en arbetsgivare överväger så­
dana viktigare produktions- eller planerings-
mässiga, organisatoriska, stmkturella eller
teknologiska förändringar som kan väntas
medföra uppsägningar, bör arbetsgivaren så
tidigt som möjligt samråda med berörda ar­
betstagarrepresentanter om bl.a. vidtagandet
av sådana förändringar, deras förväntade
verkningar och åtgärder för att förekomma
eller lindra skadliga verkningar av föränd­
ringarna.

(2)   För att göra det möjligt för de berörda arbetstagarrepresentanterna att på ett me­ningsfullt sätt delta i det samråd som avses i punkt 20 (1) bör arbetsgivaren i god tid förse dem med all behövhg information om de vik­tigare förändringar som övervägs och om de verkningar som de väntas få.

(3)   Vid tillämpningen av punkt 20 betyder "berörda arbetstagarrepresentanter" de ar­betstagarrepresentanter som erkänns som så­dana i nafionell lag eller praxis, i överens­stämmelse med 1971 års konvention om ar­betstagarnas representanter.

Åtgärder för att förekomma eller minska om­fattningen av uppsägningar

21.   De åtgärder som bör övervägas i syfte
att förekomma eller minska omfattningen av
uppsägningar av ekonomiska, teknologiska,
stmkturella eller liknande skäl kan bl.a. inne­
fatta begränsning av nyanställningar, sprid­
ning av uppsägningarna över en viss tidsperi-


 


Prop. 1982/83:124


25


 


över a certain period of time to permit natural réduction of the workforce, internal transfers, training and retraining, voluntary early retirement with appropriate income protection, reslriction of overtime and réduc­tion of normal hours of work.

22.    Where it is considered that a tempo­
rary réduction of normal hours of work
would be likely to avert or minimise termina-
fions of employment due to temporary eco­
nomic difficulties, consideration should be
given to partial compensation for loss of
wages for the normal hours not worked, fi-
nanced by methods appropriate under natio­
nal law and practice.

Criteria for Selectionfor Termination

23.    (1) The selection by the employer of
workers whose employment is to be termina­
ted for reasons of an economic, technologi­
cal, structural or similar nature should be
made according to criteria, estabHshed
wherever possible in advance, which give
due weight both to the interests of the under­
taking, establishment or service and to the
interests of the workers.

(2) These criteria, their order of priority and their relafive weight, should be deter­mined by the methods of implementation re­ferted to in Paragraph 1 of this Recommenda­tion.


od i syfte att möjliggöra minskning av arbets­styrkan genom naturlig avgång, omplacering­ar, utbildning och omskolning, frivillig förtida pensionsavgång med ett tillfredsställande in­komstskydd, begränsning av övertidsarbete och minskning av den ordinarie arbetstiden.

22.    När en tillfällig minskning av den ordi­
narie arbetstiden kan väntas förebygga eller
minska omfattningen av uppsägningar på
gmnd av tillfälliga ekonomiska svårigheter,
bör övervägas ersättning för en del av in­
komstbortfallet för den ordinarie arbetsfid
som inte fullgörs. Ersättningen bör då finan­
sieras på de sätt spm är lämpliga enligt natio­
nell lagstiftning och praxis.

Kriterier för turordning vid uppsägningar

23.    (1) Turordningen vid uppsägning av
ekonomiska, teknologiska, stmkturella eller
hknande skäl bör fastställas av arbetsgivaren
på gmndval av kriterier, om möjligt fast­
ställda i förväg, vilka tar vederbörlig hänsyn
såväl till företagets eller förvaltningens som
till arbetstagarnas intressen.

(2) Dessa kriterier, deras inbördes ordning och relativa vikt bör fastställas på det sätt som anges i punkt 1.


 


Priority of Rehiring

24. (1) Workers whose employment has been terminated for reasons of an economic, technological, stmctural or similar nature, should be given a certain priority of rehiring if the employer again hires workers with comparable qualifications, subject to their having, within a given period from the fime of their leaving, expressed a desire to be re-hired.

(2)   Such priority of rehiring may be limited to a specified period of time.

(3)   The criteria for the priority of rehiring, the question of retention of rights-particu-lariy seniority rights-in the event of rehiring, as well as the terms governing the wages of rehired workers, should be determined ac­cording to the methods of implementation re­ferred to in Paragraph 1 of this Recommenda­tion.


Företrädesrätt tiU återanställning

24. (1) Arbetstagare som har sagts upp av ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande skäl bör ges en viss företrädesrätt fill återanställning om arbetsgivaren ånyo an­ställer arbetstagare med jämförbara kvalifika­fioner, allt under förutsättning att de inom viss fid sedan de lämnade anställningen har uttryckt en önskan att återanställas.

(2)   Sådan företrädesrätt till återanställning får begränsas att gälla under en viss bestämd tid.

(3)   Kriterierna för företrädesrätten till återanställning, frågan om bibehållande av rättigheter — i synnerhet rätt till företräde på grund av längre anställningstid - vid återan­ställning, liksom de återanställda arbetstagar­nas lönevillkor, bör fastställas på sätt som anges i punkt 1.


 


Prop. 1982/83:124


26


 


Mitigating the Effects of Termination

25.   (1) In the event of termination of em­
ployment for reasons of an economic, tech­
nological, structural or similar nature, the
placement of the workers affected in suitäble
altemative employment as soon as possible,
with training or retraining where appropriate,
should be promoted by measures suitäble to
nafional circumslances, to be taken by the
competent authority, where possible with the
collaboration of the employer and the
workers' representatives concerned.

(2)   Where possible, the employer should assist the workers affected in the search for suitäble altemative employment, for example through direcl contacts with other em­ployers.

(3)   In assisting the workers affected in ob-taining suitäble altemative employment or training or retraining, regard may be had to the Human Resources Development Conven­tion and Recommendafion, 1975.

26.   (l) With a view to mitigating the ad­
verse effects of termination of employment
for reasons of an economic, technological,
stmctural or similar nature, consideration
should be given to providing income protec­
tion during any course of training or retrain­
ing and partial or total reimbursement of ex­
penses connected with training or retraining
and with finding and taking up employment
which requires a change of residence.

(2) The competent authority should con­sider providing financial resources to support in full or in part the measures referred to in subparagraph (1) of this Paragraph, in accor­dance with national law and practice.


Mildrande av verkningarna av uppsägningar 25. (1) Vid uppsägning pä grund av ekono­miska, teknologiska, strukturella eller liknan­de skäl, bör placering av de drabbade arbets­tagarna i annan lämplig sysselsättning, med utbildning eller omskolning där så är lämp­ligt, främjas genom åtgärder av behörig myn­dighet i enlighet med nationella förhållanden, om möjligt i samarbete med arbetsgivaren och berörda arbetstagarrepresentanter.

(2)   Om möjligt bör arbetsgivaren hjälpa de berörda arbetstagarna att finna annan lämplig sysselsättning, t.ex. genom direkta kontakter med andra arbetsgivare.

(3)   I fråga om åtgärder för att hjälpa de berörda arbetstagarna med att skaffa annan lämplig sysselsättning eller utbildning eller omskolning kan ledning sökas i 1975 års kon­vention och rekommendation om utveckling av mänskliga resurser.

26. (1) I syfte att mildra de skadliga verk­ningarna av uppsägningar av ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande skäl bör övervägas föreskrifter om inkomstskydd under olika slags perioder av utbildning eller omskolning och ersättning för del av eller hela kostnaden i samband med anskaffande och påbörjande av en anställning som kräver byte av bostadsort.

(2) Vederbörande myndighet bör överväga att ställa medel till förfogande för atl helt eller delvis stödja de åtgärder som avses i punkt 26 (1), i enlighet med nafionell lagstiftning och praxis.


 


IV. Effect on Earlier Recommendation

27. This Recommendation and the Ter­mination of Employment Convention, 1982, supersede the Terminafion of Employment Recommendation, 1963.


IV. Förhållandet till den tidigare rekommen­dationen

27. Denna rekommendation och 1982 års konvention om uppsägning av anställningsav­tal ersätter 1963 års rekommendation om uppsägning av anställningsavtal.


 


Prop. 1982/83:124                                                   27

Bilaga 3 Protocol to the Plantations Convention (No. 110), 1958

The General Conference of the Internafional Labour Organisafion,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the Intema­tional Labour Office, and having met in its Sixty-eighth Session on 2 June 1982, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Plantations Convention and Recommendation, 1958, which is the seventh item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Protocol limited to the revision of the relevant provisions of the Plantafions Con­vention, 1958,

adopts this eighteenth day of June 1982, in accordance with the provisions of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation relating to Convenlions, the following Protocol, which may be cited as the Protocol to the Plantations Convention, 1958.

Article 1

A Member may, by a déclaration appended to its ratification of the Plantations Convenfion, 1958, specify that it ratifies the Convenfion with the substitufion for Article 1 thereof of the following text:

"Article 1 (revised)

1.    For the purpose of this Convenfion, the term 'plantation' indudes any agricultural undertaking regulariy employing hired workers which is situated in the tropical or subtropical regions and which is mainly con­cemed with the cultivalion or production for commercial purposes of coffee, tea, sugar-cane, mbber, bananas, cocoa, coconuts, groundnuts, cotton, tobacco, fibres (sisal, jute and hemp), citms, palm oil, cinchona or pineapple; it does not include family or small-scale holdings producing for local consimiption and not regularly employing hired workers.

2.    A Member ratifying this Convention may, after consultalion with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, exclude from the application of the Convention under-taktngs the area of which covers not more than 12.5 acres (5 hectares) and which employ not more than ten workers at any fime during a calendar year. It shall indicate, in its first report on the application of the Conven­tion under article 22 of the Constitution of the International Labour Or­ganisation, the categories of undertakings excluded and, in subsequent reports, any measures which it may have taken with a view to applying the Convention to some or all of the categories excluded, as well as any measures which it may have taken with a view to ensuring that the Convention continues to be applied to undertakings which come within the exdusion provided for in this paragraph but which have been created by the division of a plantation after the entry into force of Article 1 (revised) for the Member concemed.

3.    Each Member for which this Convention is in force may, after con­sultalion with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, make the Convention applicable to other plantafions by-


 


Prop. 1982/83:124                                                   28

(a)   adding to the list of crops referred to in paragraph 1 of this Article any one or more of the following crops: rice, chicory, cardamom, geranium and pyrethmm, or any other crop;

(b)   adding to the plantations covered by paragraph 1 of this Article classes of undertakings not referted to therein which, by national law or pracfice, are dassified as plantations;

and shall indicate the action taken in its annual reports on the application of the Convention submitted under article 22 of the Consfitution of the International Labour Organisation.

4. For the purpose of this Artide the term 'plantation' shall ordinarily include services carrying out the primary processing of the product or products of the plantation, on or in close proximity to the site of the latter."

Artide 2

1.   A Member already a party to the Plantafions Convention, 1958, may, by communicating its formål rafification of this Protocol to the Director-General of the International Labour Office for registration, accept the revised text of Article 1 of the Convention set out in Article 1 of this Protocol. Such ratification shall take effect twelve months after the date on which it has been registered by the Director-General. Thereafter the Con­vention shall be binding on the Member concerned with the substitution of the revised text of Article 1 for the original text of that Article.

2.   The reference in paragraph 2 of the revised text of Article 1 of the Convention to the first report on the application of the Convenfion shall be conslmed, in the case of a Member already a party to the Convention, as a reference to its first report submitted after the coming into force of this Protocol for the Member concemed.

3.   The Director-General of the Intemational Labour Office shall notify all Members of the Intemational Labour Organisation of the registration of all ratifications of this Protocol communicaled to him by parties to the Convention.

4.   The Director-General of the Intemational Labour Office shall com­municate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nafions full particulars of all ratifications registered by him in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Artide.

Article 3

The English and French versions of the text of this Protocol are equally authoritafive.

Norstedts Tryckeri, Stocitholm 1983