Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Trafikutskottets betänkande 1982/83:24

om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöver­enskommelse, m. m. (prop. 1982/83:173)

Propositionen

I proposition 1982/83:173 föreslår regeringen (kommunikationsdeparte­mentet) riksdagen att

1.  godkänna konventionen om upprättande av den europeiska telesatel­litorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse,

2.  anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3.  godkänna den finansieringsform som föredragande departementschefen har förordat.

Konventionen och driftöverenskommelsen i engelska och franska origi­nalversioner jämte en översättning till svenska är som bilagor fogade till propositionen.

Lagförslaget

Det vid propositionen fogade lagförslaget har följande lydelse:

/   Riksdagen 1982/83. 15 saml. Nr 24


TU 1982/83:24


 


TU 1982/83:24                                                                         2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga


Fysiska personer

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Intemauonella organ


Tillämplig

internationell

överenskommelse


 


31 Europeiska telesatellit­organisationen Eutelsat


Konvention den 15 juli 1982 om upprättande av den europeiska tele­satellitorganisa­tionen Eutelsat


Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Utskottet

Vid en internationell konferens i Paris i maj 1982 antogs en konvention om upprättande av en europeisk telesatellitorganisation - Eutelsat - och en därtill anslutande driftöverenskommelse. Organisafionens syfte är att med användning av rymdsatelliter förbättra telekommunikationerna i Europa.

Alla europeiska stater, som är medlemmar av Internationella teleunionen, kan bli parter i konventionen, under förutsättning att de själva - eller av dem utsedda teleförvaltningar e. d. - också blir parter i, eller "signatärer" dll, driftöverenskommelsen.

Av proposidonen framgår att televerket avses få bemyndigande att för Sveriges del vara signatär till driftöverenskommelsen.

Organisationens verksamhet skall finansieras genom kapitaltillskott från signatärerna - inom en totalram som t. v. omfattar ca 400 miljoner dollar -och genom användaravgifter.

Det kapital som televerket har att dllskjuta inom den angivna ramen uppgår enligt proposidonen till ca 152,2 milj. kr. Föredragande departe­mentschefen framhåller att verkets kostnader i princip bör täckas genom avgifter från dem som använder Eutelsatsystemets tjänster.

Bilagan omtryckt 1979:9. Senaste lydelse 1980:615.


 


TU 1982/83:24                                                                         3

Utskottet har ingen erinran mot att riksdagen godkänner konventionen och driftöverenskommelsen. Detsamma gäller den förordade finansierings­formen.

För att Eutelsat enligt svensk rätt skall komma i åtnjutande av vissa förmåner som föreskrivs i konventionen fordras en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Propositionens förslag till sådan ändring har inte givit utskottet anledning till erinran.

Utskottet hemställer

1. att riksdagen godkänner konvendonen om upprättande av den
europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill
anslutande driftöverenskommelse,

2.     att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3.     att riksdagen godkänner den finansieringsform som har föror­dats i propositionen.

Stockholm den 18 maj 1983

På trafikutskottets vägnar KURT HUGOSSON

Närvarande: Kurt Hugosson (s), Rolf Clarkson (m), Claes Elmstedt (c), Sven-Gösta Signell (s), Rune Johansson (s), Per Stenmarck (m), Margit Sandéhn (s), Görel Bohlin (m), Sven Henricsson (vpk), Lars Hedfors (s), Göran Riegnell (m), Anna Wohlin-Andersson (c), Ingrid Andersson (s), Lisbet Calner (s) och Hugo Bergdahl (fp).


 


minab/gotab   Stockholm 1983 75434