Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Konstitutionsutskottets betänkande 1982/83:10

om ändringar i kungörandelagen m. m. (del av prop. 1982/83:66 samt förs. 1982/83:7)

I detta betänkande behandlas den del av proposition 1982/83:66 som hänvisats till konstitutionsutskottet (första delssatsen). Propositionen i övrigt har hänvisats till kulturutskottet. Vidare behandlas förslag 1982/83:7 om ändrade bestämmelser angående kungörandet av författningar på riksdagens förvaltningsområde.

Propositionen

I proposition 1982/83:66 med förslag till följdlagstiftning m. m. med anledning av beslutade reformer på det kyrkliga området föreslår regeringen (kommundepartementet), såvitt nu är i fråga, att riksdagen skall anta inom kommundepartementet upprättade förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

2.    lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn,

3.    lag om upphävande av vissa författningar om boställskapital och boställsränta.

Propositionens huvudsakliga innehåll i nu ifrågavarande del är följan­de.

De föreslagna ändringarna i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar (kungörandelagen) innebär att föreskrifter ges om kungörande av kyrkliga kungörelser och om en särskild författningssamling för sådana kungörelser. Förslaget har sin grund i de nya regler om normgivning på det kyrkliga området som träder i kraft den 1 januari 1983.

Vissa författningar om boställskapital och boställsränta föreslås bli upphävda. Till följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop. 1981/82:158) om kyrkofonden och ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan fyller författningarna inte längre någon funktion..

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1983.

För information om lagförslagens närmare innebörd och motivering hänvisas till propositionen.

1 Riksdagen 1982/83. 4 saml. Nr 10


KU 1982/83:10


 


KU 1982/83:10                                                                     2

Förslaget

I förslag 1982/83:7 hemställer riksdagens förvaltningsstyrelse att riksdagen antar de i förslagets bilaga 1 upptagna förslagen till

1.    lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

2.    lag om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken.

Förvaltningsstyrelsens förslag innebär i huvudsak att kungörandet av lagar skall ske endast i Svensk författningssamling (SFS) och att Riksdagens författningssamling (RFS) således inte längre skall användas för kungörande av lagar på riksdagsområdet. Utfärdandet av dessa lagar skall ombesörjas av regeringen.

En författningssamling för riksdagsområdet skall behållas för författningar som beslutas av riksdagens förvaltningskontor efter delegation av riksdagen. Publikationen föreslås kallas Riksdagens förvaltningskontors författnings­samling, även fortsättningsvis förkortad RFS.

Förslaget medför ändringar i kungörandelagen. En ny lag om författnings­samlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken införs. Denna ersätter lagen (RFS 1976:10) med bestämmelser om författningssamlingar utgivna av riksdagen och riksbanken. Förslag till vissa ändringar av utformningen av RFS har samtidigt framlagts.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 1983.

Beträffande lagförslagens närmare innebörd och motiven till dessa hänvisas till förslaget.

Utskottet

Utskottet behandlar i detta betänkande vissa ändringar i reglerna för kungörande av författningar, dels med anledning av nyligen beslutade reformer på det kyrkliga området, dels beträffande författningar på riksdagsområdet. Samtidigt behandlas viss ytterligare följdlagstiftning m.m. på det kyrkliga området. Till grund för ärendet föreligger lagförslag i proposition 1982/83:66 och i förslag 1982/83:7.

Utskottet tillstyrker förslagen i sak. I fråga om ändring i kungörandelagen föreslås i proposifionen och i förvaltningsstyrelsens förslag ändringar som berör samma lagrum och som förutsätts träda i kraft vid samma tidpunkt. Vid utarbetande av propositionens lagförslag har dock tagits hänsyn till förslaget från förvaltningsstyrelsen. Ändringarna enligt förslag 1982/83:7 har nämli­gen tagits in i det inom kommundepartementet upprättade förslaget till lag om ändring i kungörandelagen. Således blir förvaltningsstyrelsens förslag i


 


KU 1982/83:10                                                                        3

denna del tillgodosett genom att riksdagen antar propositionens lagför­slag.

Utskottet hemställer

1.               beträffande ändringar i kungörandelagen

att riksdagen med bifall till proposition 1982/83:66 och förslag 1982/83:7 antar det i proposition 1982/83:66 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

2.  beträffande övrig följdlagstiftning m. m. på det kyrkliga områ­
det

att riksdagen antar de i proposifion 1982/83:66 framlagda lagförslagen,

3.  beträffande författningar på riksdagens förvaltningsområde
att  riksdagen   med  bifall  till  förslag   1982/83:7  antar  det
framlagda förslaget till lag om författningssamlingar för riksda­
gens förvaltningskontor och riksbanken.

Stockholm den 2 december 1982

På konstitufionsutskottets vägnar OLLE SVENSSON

Närvarande: Olle Svensson (s), Anders Björck (m), Yngve Nyquist (s), Wivi-Anne Cederqvist (s), Hans Nyhage (m), Kurt Ove Johansson (s), Kerstin Nilsson (s), Gunnar Biörck i Värmdö (m), Sven-Erik Nordin (c), Sture Thun (s), Elisabeth Fleetwood (m), Karin Ahrland (fp), Ingvar Björk (s), Bengt Kindbom (c) och Hans Petersson i Hallstahammar (vpk).


 


GOTAB 73126   Stockholm 1982