Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1981/82:166

Regeringens proposition

1981/82:166

med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten, m. m.;

beslutad den 25 mars 1982.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll för den åtgärd eller del ändamål som föredraganden har hemstäUl om.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

INGEMAR ELIASSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås all riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionerna (nr 154) om främjande av kollekliva förhandlingar, (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö och (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbets­tagare med familjeansvar. Genom propositionen ges riksdagen även tillfäl­le all yttra sig över de av ILO antagna rekommendationerna i samma ämnen saml rekommendationen (nr 162) om äldre arbetstagare. Vidare föreslås all riksdagen godkänner den av ILO tidigare antagna konven­tionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan.

Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 166


 


Prop. 1981/82:166                                                                  2

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1982-03-25

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Wikström, Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder, Johansson. Wirtén, Andersson, Boo, Petri, Eliasson, Gustafsson, Elmstedt, Ahrland, Molin

Föredragande: statsrådet Eliasson

Proposition med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonfe­rensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten, m. m.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

lLO:s beslutande församling - internationella arbetskonferensen -sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internatio­nella konventioner, avsedda all ratificeras av organisationens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men ulan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, l.ex. då del gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ett år (undanlagsvis arton månader) från avslu­tandet av ell konferenssammanlräde förelägga antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag­stiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet all underrätta internationella arbelsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för all uppfylla denna förpliktelse saml om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens sextiosjätte möte hölls i Geneve den 4-25 juni 1980 och dess sextiosjunde möte den 3-24 juni 1981.

Sverige dellog på mötena på sedvanligt sätt med en fullständig delega­tion, dvs. tvä regerings-, ell arbelsgivar- och ett arbetsiagarombud samt ett antal experter.'

' Genom beslut den 30 april 1980 resp. den 30 april 1981 utsåg regeringen följande personer att delta i konferensen som ombud, nämligen

för regeringen: departementsrådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson och sakkunniga i arbetsmarknadsdepartementet Ulla Fredriksson;

för arbetsgivarna: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Hol-ten:

för arbetslagarna: internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson.


 


Prop. 1981/82:166                                                    3

Arbetskonferensen antog år 1980 dels en rekommendation (nr 162) om äldre arbetstagare, dels en reviderad förteckning över yrkessjukdomar vilken fogas som bilaga till 1964 års konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. 1981 års konferens antog dels en konvention (nr 154) och en rekommendation (nr 163) om främjande av kollekliva förhandlingar, dels en konvention (nr 155) och en rekommendation (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö och dels en konvention (nr 156) och en rekommendation (nr 165) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbets­tagare med familjeansvar. Texterna på engelska och svenska till dessa instrument bör fogas som bilagor 1-8 till regeringsprotokollet i detta ärende.

Jag avser att i detta sammanhang också la upp frågan om godkännande av den av ILO tidigare antagna konventionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 limmar i veckan. Texten på engelska och svenska till denna konvention bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 9.

1    Rekommendation om äldre arbetstagare

Frågan om äldre arbetstagare togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1979. Behandlingen ledde efter ytterligare övervä­ganden vid 1980 års konferens till aU en rekommendation (nr 162) om äldre arbetstagare enhälligt antogs (bil. 1). Förslag från arbelslagargruppen all anta även en konvention i ämnet avvisades äv konferensen.

Rekommendationen har behandlats av ILO-kommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen, riksförsäkringsverket (Rfv), skol­överstyrelsen (SÖ), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), arbelarskyddsstyrel-sen (ASS), Svenska arbetsgivareföreningen (SAFj, Svenska kommunför­bundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjäns­temännens centralorganisation (TCO) och Sveriges folkpensionärers riks­förbund (SFRF). Efter kommitlébehandlingen har till arbetsmarknadsde­partementet inkommit ell yttrande avgivet av Pensionärernas riksorganisa­tion (PRO).

Eftersom rekommendationer, till skillnad från konventioner, inte är avsedda att ratificeras av medlemsländerna eller annars ger upphov till andra förpliktelser än nyssnämnda föreläggande för riksdagen och viss rapportering enligt beslut av ILO:s styrelse, har ILO-kommittén inte ansett del påkallat alt göra en detaljerad genomgång av hur rekommendationens intentioner uppfylls genom lagstiftning och avtal. Kommittén konstaterar emellertid all remissinstanserna är eniga i sin allmänna bedömning, att de i instrumentet intagna reglerna i stort sett redan finns inskrivna i svensk lagstiftning och gällande avlal.

Socialstyrelsen påpekar att rekommendationens tillämplighet beror på vilken målgrupp den avses gälla. Rekommendationen innehåller ingen klar


 


Prop. 1981/82:166                                                                  4

definition av begreppet "äldre arbetstagare", och SFRF finner uttrycket flytande och därmed svåranvändbarl och stundom vilseledande.

ILO-kommittén konstaterar att enligt punkten I (2) "kan ("may") i varje land närmare bestämmas för vilka arbetstagare den (rekommendationen) gäller". Ingen remissinstans har föreslagit all begreppet skall ges en mer formell definition, och kommittén vill snarast förorda att begreppet t. v. inle definieras närmare eftersom detta eventuellt skulle kunna medföra en minskad genomslagskrafl för rekommendationen.

Flera remissinstanser hänvisar - såvitt avser tillämpningen av rekom­mendationens del II - till lagen (1974:13, ändrad 1982:81) om vissa anställningsfrämjande åtgärder som ell instrument alt uppnå den jämställd­het som eftersträvas med ILO-rékommendalionen. LO, TCO och SFRF anser emeUertid att lagstiftningen inle fått tillräcklig praktisk tillämpning och vill se rekommendationen som en påminnelse om dess existens och en uppmaning all använda den i praktiken. ILO-kommittén finner detta slå i överensstämmelse med rekommendationens punkt 7.

SÖ anser alt — i avsnitt II - särskilt punkterna 5 (a) och (b) (il) samt 9 berör SÖ:s ansvarsområde och finner all rekommendationen i denna dd är väl tillämplig påförhållandena i Sverige. SÖ pekar dock på några förhållan­den som möjligen kan verka hindrande för äldre arbetstagare. Dels kan statliga studiemedel i regel inte sökas av personer över 45 år. Dispens ges endast i undanlagsfall. Dels är skolans resurser för vägledningsändamål inom vuxenutbildningen begränsade. Del innebär all del vanligen endast är personer vilka redan är i utbildning som får tillgång till vägledning.

I fråga om tillämpningen av rekommendationens del III erinrar ASS om vissa regler i arbelsmiljölagen (1977: 1160) som är grundläggande vid till-lämpningen av lagens övriga bestämmelser. Särskilt pekar styrelsen på bestämmelserna i lagens 2 kap. 1 § och förarbetena till dessa, varav fram­går alt man vid utformningen av arbetsmiljö och arbetsförhållanden skall la hänsyn till den enskilde arbetstagarens ålder t. ex. Den svenska arbelsmil-jölagstiflningen innehåller däremot inga föreskrifter som avser enbart äldre arbetstagare eller någon annan utpekad grupp av arbetstagare. Tanken har varit att i stället för särlagstiftning krav bör ställas på en individuell bedömning av arbetstagares förutsättningar, samtidigt som man eftersträ­var all arbeten och arbetsplatser utformas så all de passar en allt större del av populalionen. Särlagstiftning för speciella grupper har ofta visat sig ha icke avsedda effekter för sysselsättningen och konservera uppfattningar om olika arbetsuppgifters lämplighet för vissa grupper. Därigenom får de negativa effekter för dem man syftar till att hjälpa. Liknande synpunkter framförs av LO som tillägger alt del, trols arbelsmiljöpolilikens generella inriktning, kan finnas motiv för särskilda insatser för all anpassa arbetsför­hållanden till de äldres behov och förulsätlningar.

Till punkten 14 (a) anför Svenska kommunförbundet all frågan om en eventuell förkortning av arbetstiden inle kan lösas enbart för äldre arbets-


 


Prop. 1981/82:166                                                    5

tagare utan måsle i sin helhet avgöras utifrån de ekonomiska resurser som vid varje tid slår till parternas förfogande. Därvid måsle parternas övervä­ganden och prioriteringar avgöra vilken eller vilka kategorier av arbetsta­gare som kan få komma i åtnjutande av en arbetstidsförkortning. Förbun­det anser vidare att frågan om eventuell förlängning av den betalda semes­tern på grandval av anställningstid eller ålder - punkten 14 (c) - måsle göras till föremål för parternas överväganden och lösas utifrån de förutsätt­ningar som gäller vid varje förhandlingslillfälle. Liknande synpunkter an­förs av SAF som finner bestämmelsen ifråga klart olämplig och snarast ägnad att motverka de äldres sysselsättningsmöjligheter.

Svenska kommunförbundet finner alt punkten 25 (a) innebär att äldre arbetstagare som varit sysselsatta i arbeten som bedöms mödosamma eller ohälsosamma skall ha möjhghet all - efter viss kvalifikationstid - erhåUa förtidspension från tidpunkt före den fastställda pensionsåldern. Förbun­det påpekar alt på den primärkommunala sektorn gäller olika pensionsål­drar, nämligen 60, 63 och 65 år. Dessa pensionsåldrar har beslämls bl. a. med hänsyn till alt vissa arbeten eller arbetsuppgifter innebär större fysisk och/eller psykisk påfrestning. Genom att parterna redan vid bestämmandet av pensionsåldrarna tagit hänsyn till vissa arbetens mera påfrestande ka­raktär har den i rekommendationen avsedda effekten sålunda redan upp­nåtts. Rekommendationen i denna punkt torde därför svårligen kunna tillämpas inom del primärkommunala området. Likaså anför kommunför­bundet all punkten 29 avviker från vad som gäller på den primärkommu­nala sektorn, där möjligheter all kvalificera för eller förbättra pensionsför­måner efler uppnådd pensionsålder saknas.

Beträffande punkten 30 erinrar socialstyrelsen om bestämmelsen i so­cialtjänstlagens (1980:620) 20 §, tredje stycket: "Övergången från ell yrkesverksamt liv skall underlättas genom information och annat slöd." I specialmoliveringarna till denna paragraf (prop. 1979/80: 1) om sociahjäns-ten anges klart socialnämndens "ansvar för information och andra insatser som är ägnade all förebygga eller begränsa omställningssvårigheter när de äldre lämnar yrkeslivet".

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet erinrar om att del i medbestämmandeavtalet för kommuner och landsting (MBA-KL 80) finns möjligheter all sluta lokala avtal om riktlinjer för hur ålders- och delpen­sion skall förberedas. Riktlinjerna kan l.ex. innehålla bestämmelser om informations- och utbildningsåtgärder för anställda som slutar genom pen­sionering.

ILO-kommittén finner för sin del ingen anledning all förorda någon ändring av de lagregler och liknande som berörs i avsnitt III.

Rfv anser all den nuvarande svenska pensionslagstiftningen väl upp­fyller de grundläggande krav som föreskrivs i rekommendationens del IV. Också SAF finner all den svenska delpensionen och regelsystemet med förtida och uppskjutet uttag av ålderspension samt förtidspension på ar-


 


Prop. 1981/82:166                                                                  6

betsmarknadsmässiga grander väl svarar mot rekommendationens bestäm­melser. I själva verket torde del förhålla sig så, säger SAF, att den svenska delpensioneringen utgjort en förebild för bestämmelserna ifråga.

LO anser att huvuddelen av innehållet i detta avsnitt av rekommendatio­nen överensstämmer med de regler för rörlig pensionsålder som finns i Sverige. LO understryker dock det angelägna i att pensionsförmånerna inte försämras så att möjligheterna till utnyttjande av flexibiliteten i pen­sionssystemet försvåras eller omöjliggörs. Liknande synpunkter anförs av TCO och PRO.

ILO-kommittén konstaterar i det sammanhanget endast att rekommen­dationen inle innehåller något om nivån på pensionsförmånerna ifråga.

Socialstyrelsen noterar en skillnad mellan punkten 20 (c) och direktiven (1979:20) till utredningen av pensionärernas sysselsällningsförhållanden (äldrearbelskommillén A 1979:02). I direktiven anförs bl. a. alt del är "önskvärt all få de pensionerades ställning i arbetslivet närmare belyst och all utreda vad som kan göras för att bereda förvärvsarbete åt de pensionä­rer som så önskar". Socialstyrelsen drar slutsatsen all Sverige i den principiella uppfattningen uppenbarligen ligger före den syn på även de äldres rätt till förvärvsarbete som rekommendationen står för.

ILO-kommittén konstaterar för sin del all existerande lagstiftning och avlal ger goda möjligheter alt tillämpa p'unkten 30. Kommittén föreslår avslulningvis all regeringen efter riksdagsbehandlingen av rekommenda­tionen nr 162 överiämnar texten till rekommendationen och däröver av­givna yttranden till äldrearbelskommillén och förelagshälsovårdsutred-ningen(A 1976:01) saml äldreberedningen (S 1981:01).

Efter samråd med chefen för socialdepartementet tillstyrker jag ILO-kommilléns nyssnämnda förslag. De tidigare nämnda utredningarna bör i samband med överlämnandet av nu föreliggande material delges också de synpunkter som framkommer i riksdagsbehandlingen av rekommendatio­nen nr 162.

2   Förteckning över yrkessjukdomar (reviderad 1980)

ILO antog år 1964 en konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. TUl konventionen finns fogad en förteckning över yrkessjukdomar, tabell t. Konventionen och en rekommendation i samma ämne förelades riksda­gen genom prop. 1965:51. Med anledning av all lagstiftningen om yrkes­skadeförsäkring vid den tidpunkten var föremål för omprövning, beslöt man att uppskjuta frågan om ratifikation i avvaktan på yrkesskadeulred-ningens slutbetänkande och en reviderad lagstiftning på området. Med prop. 1969: 15 lades de två instrumenten på nytt fram för riksdagen varvid föredragande departementschefen tillstyrkte en svensk anslutning till kon­ventionen. Riksdagen godkände konventionen som ratificerades av Sveri­ge med verkan från år 1970.


 


Prop. 1981/82:166                                                                  7

1 artikel 7 i konventionen anges en definition av begreppet yrkesskada i vilken ingår såväl olycksfall i arbetet som yrkessjukdomar. Del ankommer på medlemsstaterna att själva specificera vad som skall förslås med yrkes­skada.

Beträffande yrkessjukdomar anvisas i konventionens artikel 8 olika möj­ligheter. En möjlighet är all upprätta en särskild förteckning över de falt som skall ersättas. Denna förteckning måsle då minst vara av samma omfattning som den till konventionen fogade förteckningen över yrkes­sjukdomar. Ell annat alternativ är all i medlemsstaternas lagstiftning ingår en allmän definition av yrkessjukdomar. En kombination av de båda meto­derna är också möjlig.

Sverige har genom lagen (1976:380) om arbelsskadeförsäkring infört en generell beskrivning av arbelsskadebegreppel (2 kap. 1 § l:a st.). Arbets­skadan definieras där som en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Definitionen läcker även yrkessjukdomarna. Yrkesskadeförsäkringskommitlén motiverade i sill belänkande (SOU 1975:84) införandet av en allmän regel om yrkessjukdomar på följande sätt: Genom en generell definition kan utvecklingen fångas in på ell säk­rare och snabbare sätt; del kan inle förhindras att en förteckning, hur uttömmande den än görs, i takt med utvecklingen och nya vetenskapliga rön blir föråldrad och i behov av återkommande komplettering. Även ur lagteknisk synpunkt är enligt kommittén en allmän regel all föredra. Den föredragande departementschefen anslöt sig till de refererade synpunk­terna (prop. 1975/76: 197).

I juni 1980 antogs en reviderad lista över yrkessjukdomar av internatio­nella arbetskonferensen (bil. 2). Mot bakgrund av svensk lagstiftning på området får den nya listan över yrkessjukdomar inle några konsekvenser för Sveriges åtaganden enligt konvention nr 121. Enligt ILO-kommitténs uppfattning bör dock riksdagen informeras om den reviderade listan. Lika­så bör förteckningen, som en integrerad del av konventionen nr 121, publiceras i Sveriges överenskommelser med främmande makter.

Efler samråd med chefen för socialdepartementet ansluter jag mig till ILO-kommitténs bedömning och förslag.

3   Konvention och rekommendation om främjande av kollektiva förhandlingar

Efler sedvanlig Ivåårsbehandling antog internationella arbetskonferen­sen år 1981 en konvention (nr 154) och en rekommendation (nr 163) om främjande av kollekliva förhandlingar (bil. 3—4). Konventionen antogs med 332 röster för, ingen emot och 108 nedlagda, och rekommendationen med 417 röster för, ingen emot och sju nedlagda röster. För konventionens antagande röstade de svenska regerings- och arbetsiagarombuden medan


 


Prop. 1981/82:166                                                                  8

arbelsgivarombudel lade ner sin röst. För rekommendationen röstade samtliga svenska ombud.

De nyantagna instrumenten syftar till alt komplettera vissa äldre ILO-instrument av grundläggande betydelse för förhållandena mellan arbets­marknadens parter, främst 1948 års konvention (ni- 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1949 års konvention (nr 98) om organi­sationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten och 1978 års konven­tion (nr 151) om offentligt anställda. Dessa konventioner har alla tilllrätls av Sverige (prop. 1949: 162, 1950: 188 resp. 1978/79: 148).

Yttrande över de nya instrumenten har avgells av ILO-kommittén som har överiämnal yttranden från statens arbetsgivarverk. Svenska arbetsgi­vareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR.

Tillämpningen av bestämmelserna i de nya instrumenten får, anför ILO-kommittén, anses ankomma på alla tre parter i ILO-samarbetel. Ingen remissinstans har funnit hinder föreligga mot alt Sverige ansluter sig till konventionen nr 154. Någon åtgärd med anledning av rekommendationen nr 163 föreslås inte.

För egen del finner jag all den svenska lagstiftningen, främst lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och lagen (1976:600, om­tryckt 1982: 100) om offentlig anställning, med kompletterande författning­ar och avtal motsvarar högl ställda krav på instrumentens tillämpning. Efler samråd med statsrådet Johansson förordar jag att Sverige ansluter sig till konventionen nr 154. Rekommendationen nr 163 påkallar ingen åtgärd.

4    Konvention och rekommendation om arbetarskydd och arbets­miljö

Frågan om arbetarskydd och arbetsmiljö logs upp till första diskussion vid arbetskonferensen år 1980. Behandlingen ledde efter ytteriigare över­väganden vid 1981 års konferens lUI att en konvention (nr 155) och en rekommendation (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö enhälligt an-logs (bU. 5-6).

Som framgår av bilaga till rekommendationen har ILO genom åren antagit ett antal konventioner och rekommendationer inom mer avgränsa­de, ämnesspecifika områden inom arbetsmiljöseklorn. Den nya konven­tionen utgör ett basinstrumenl på arbetsmiljöområdet och är till sitt inne­håll av övergripande och generell karaktär.

Konventionen och rekommendationen har behandlats av ILO-kommit­tén som i sin tur har inhämtat yttranden från sjöfartsverket, fiskeristyrd-sen, arbelarskyddsstyrelsen (ASS), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisa-


 


Prop. 1981/82:166                                                                  9

tionen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveri­ges arbetsledareförbund och Sveriges redareförening.

Samtliga remissinstanser tillstyrker svensk anslutning till konventionen eller har inget all erinra däremot. I artikel I punkt 2 medger konventionen all medlemsstat gör vissa undanlag från tillämpningen av bestämmelserna i konventionen. Sådan befrielse, fullständig eller partiell, kan på vissa vill­kor göras då del gäller t. ex. sjöfart eller fiske.

Sjöfartsverket, fiskeristyrelsen och Sveriges redareförening är av den uppfattningen all några skäl inle föreligger för att helt eller delvis utesluta sjöfart eller fiske från konventionens tillämpning.

ASS framhåller att konventionen och rekommendationen inle kan för­väntas få någon nämnvärd inverkan på arbetsmiljön i Sverige, men väl i länder där arbetsmiljön ligger på en lägre utvecklingsnivå.

Enligt LO utgör konventionen och rekommendationen sammantagna ett övergripande normsystem på arbetsmiljöområdel med sikte på en interna­tionell tillämpbarhel och bredast möjliga uppslutning bland ILO:s med­lemsländer. LO framhåUer all greppet på ämnet från nordisk synpunkt kan betraktas som konventionellt både i konventionen och rekommendatio­nen. Enligt LO:s bedömning framstår ILO-inslramenlen i jämförelse med den svenska arbelsmiljölagsliftningen kompletterad med centrala arbels-miljöavlal närmast som en form av minimistandard. Liknande synpunkter framförs av SAF. LO för vidare fram den uppfattningen all en ratifikation av konventionen kan ses som ett led i strävandena all utjämna skillnader mellan länder i fråga om synsätt på och reglering av arbelsmiljöfrågorna.

ILO-kommUtén konstaterar för sin del all såväl den nya konventionen som den nya rekommendationen är av övergripande och rambelonad na­tur. Kommittén påpekar all den svenska arbelsmiljölagsliflningen i många stycken har en ambitionsnivå som ligger högre än de nya ILO-instrumen-ten.

Kommittén pekar i detta sammanhang på riskerna med att produktion förläggs till ett annat land i syfte att slippa ifrån krav på god arbetsmiljö. Under förutsättning att ett stort antal medlemsstater ratificerar den nya konventionen bör man, enligt kommitténs uppfattning, med större kraft kunna skapa förulsätlningar för en mera likartad lösning av problemen med hälsofarliga arbetsmiljöer och därmed motverka all arbetsmiljön an­vänds som otillbörligt konkurrensmedel.

ILO-kommittén föreslår för sin del all Sverige tillträder konventionen.

Inga invändningar har anförts mot tillämpning av rekommendationen.

För egen del finner jag all konventionens krav i stort tillgodoses genom gällande lagstiftning i form av arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg och lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor. Efler samråd med chefen för kommunikalionsdeparle-menlel och chefen för jordbruksdepartementet ansluter jag mig till ILO-kommitténs förslag. Rekommendationen nr 164 påkallar enligt min upp­fattning ingen åtgärd.


 


Prop. 1981/82:166                                                              10

5    Konvention och rekommendation om jämställdhet mellan man­liga och kvinnliga arbetstagare: arbetstagare med familjeansvar

ILO har sedan lång tid tillbaka ägnat intresse ål kvinnornas situation i arbetslivet och ell antal instrument har utarbetats på delta område. På 1970-lalet har perspektivet vidgats till alt gälla jämställdhet mellan könen. År 1975 antogs sålunda en deklaration och en aktionsplan om lika möjlig­heter och behandling för kvinnliga arbetstagare. Dessa texter redovisades för riksdagen genom prop. 1975/76:126. Vidare antogs på nordiskt initiativ en separat jämslälldhelsresolulion, där lLO:s styrelse bl. a. uppmanades alt snarast sätta upp frågan om arbetstagare med familjeansvar på arbets­konferensens dagordning.

Efter sedvanlig Ivåårsbehandling antog internationella arbetskonferen­sen år 1981 nu föreliggande konvention (nr 156) och rekommendation (nr 165) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbetsta­gare med familjeansvar (bil. 7-8). Konventionen antogs med 324 röster mot O och 92 nedlagda. Rekommendationen antogs med 287 röster för, O mot och 56 nedlagda. De svenska regerings- och arbetsiagarombuden röstade för instrumentens anlagande medan arbelsgivarombudel lade ned sin röst.

Den nya rekommendationen ersätter 1965 års rekommendation (nr 123) om sysselsättning av kvinnor med familjeplikler. Del gamla instrumentet utgick frän all familjeansvarel helt åvilar kvinnorna. 1 proposition 1966:19 ställde sig departementschefen tveksam till denna rekommendation och framhöll all särbehandling av kvinnor i ell internationellt instrument riske­rar all motverka snarare än främja en utveckling mot verklig likställighet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Arbetskonferensens beslut att ersätta den gamla rekommendationen fattades efter intensiva diskussioner genom en särskild omröstning. Det är enligt min mening ett viktigt ställningstagande. De nu föreliggande instru­menten utgår från all både män och kvinnor har familjeansvar . 1 syfte all åstadkomma reell jämställdhet föreslås åtgärder som kan främja en jäm­nare fördelning av detta ansvar mellan könen och göra del möjligt för kvinnor och män all delta i arbetslivet på lika viUkor. Delta sätt alt se på jämställdhelsproblemaliken ligger väl i linje med del svenska.

Yttrande över instrumenten har avgells av ILO-kommitlén som i sin lur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, statens arbetsmarknadsnämnd, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, ar­belarskyddsstyrelsen, jämslälldhelsombudsmannen, jämslälldhelskom-mittén. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR.

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har ingenting att invända mot att Sverige ratificerar konventionen.


 


Prop. 1981/82:166                                                   11

ILO-kommittén konstaterar all frågan om vilken grad av åtaganden en ratifikation medför regleras i konventionens artikel 1 och artikel 10. De åtgärder som vidtas enligt konventionen skall i varje fall avse såväl manliga som kvinnliga arbetstagare med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar. Det står alltså varje medlemsstat fritt att avgöra om åtgär­derna därutöver skall avse den grupp som anges i artikel 1:2, dvs. arbetsta­gare med ansvar för andra medlemmar av sin närmaste familj. Kommittén noterar vidare alt konventionen i artikel 1:3 överlåter ål varje medlemsstat all själv definiera vad som menas med "barn som de har vårdnaden om" och "annan medlem av den närmaste familjen som uppenbart behöver omvårdnad eller slöd".

Enligt ILO-kommitlén blir det för svenskt vidkommande i första hand fråga om all tillämpa konventionen på den grupp som anges i artikel 1:1, nämligen arbetstagare med barn som de har vårdnaden om. Artikel'1:2 torde vara aktuell främst för länder med annan familjestruktur än Sveriges. Frågan om rättigheter för arbetstagare med ansvar för andra familjemed­lemmar än barn saknar dock inle relevans för Sverige. Anhörigvårdskom-miltén (S 1979: 11) utreder f. n. hithörande problem. 1 avvaktan på denna utrednings resultat avslår ILO-kommittén från all la ställning till huruvida tillämpningen av konventionen bör utsträckas till alt gälla en vidare krets personer i enlighet med artikel 1:2.'

Vad gäller rekommendationen anser ILO-kommittén all Sverige ulan all några särskilda åtgärder vidtas i stort sett följer denna.

För egen del förordar jag efler samråd med statsrådet Andersson och chefen för socialdepartementet att Sverige ansluter sig till konvention nr 156. Jag delar ILO-kommitténs uppfattning all del naturliga för svensk del är all i första hand tillämpa konventionen pä arbetstagare med barn som de har vårdnaden om. När det gäller frågan om tillämpning av konventionen på arbetstagare med ansvar för andra familjemedlemmar än barn anser jag all del vore olämpligt all föregripa anhörigvårdskommitténs övervägan­den. Något ställningstagande är heller inle nödvändigt förrän Sverige förs­ta gången skall rapportera till internationella arbelsbyrån om tillämpningen av konventionen.

6   Konvention (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan samt vissa därmed sammanhängande frågor

I samband med förslaget till ny arbetstidslag (prop. 1981/82:154) an­mälde jag min avsikt all återkomma till frågan om godkännande av ILO-konventionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 limmar i veckan. Jag anhåller all få göra del nu och samtidigt behandla riksdagens skrivelse 1977/78:92 med anledning av en motion om en ny internationell konven­tion rörande arbetstiden.


 


Prop. 1981/82:166                                                                 12

ILO har genom åren antagit ett antal instrument om arbetstiden, såväl generella som speciella (gällande viss bransch etc); Den första konvention som överhuvudtagel antogs av ILO år 1919 avsäg arbetstiden inom indu­strin (8 timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka). Därefter har arbelslidsfrågor många gånger stått på arbetskonferensens dagordning.

Den nu aktuella konventionen nr 47 antogs av arbetskonferensen redan år 1935. Konventionen förelades riksdagen för godkännande genom prop. 1936: 15, men riksdagen fann bl. a. all ralificering av en konvention om 40-limmarsvecka knappast överensstämde med den omständigheten, att vårt land ännu inle ansett sig kunna biträda den år 1919 antagna konventionen (nr 1) om 48-timmarsvecka.

Frågan om ratifikation av konventionen nr 47 logs upp av ILO-kommit­tén år 1970. Kommittén kom då till slutsatsen att frågan borde prövas på nytt sedan lämplig lid förflutit efler del all 1970 års arbetstidslag börjat tillämpas i full utsträckning.

I sitt yttrande över utredningsförslaget till ny arbetstidslag (SOU 1981:5) framhåller ILO-kommittén all varken den nu gällande eller den föreslagna arbelstidslagstiflningen innebär något formellt hinder.mot en svensk an­slutning till konventionen nr 47. Till frågan om lämpligheten av all ratifi­cera konventionen anför kommittén bl. a. följande.

Riksdagen biföll i december 1977 motionen 1976/77:190 om en ny inter­nationell konvention rörande arbetstiden (SoU 1977/78:14, rskr 1977/ 78:92) och begärde att regeringen i samråd med övriga nordiska länders regeringar verkar för alt frågan om en ny internationell konvention om arbetstiden aktualiseras inom ILO. Ett motsvarande beslut fattades av Nordiska rådet vid dess 26:e session år 1978. Rådet rekommenderade de nordiska ländernas regeringar all verka för samma syfte (rek. nr 12/1978). ILO-kommittén utesluter inle att en svensk anslutning till konventionen skulle förbättra förutsättningarna att med framgång driva frågan om ett nytt internationellt arbetstidsinstrumenl. Bortsett härifrån finner kommit­tén det önskvärt all påverka länder med längre veckoarbetstid all närma sig eller ansluta sig till normen fyrtio timmars arbetsvecka. Kommittén föreslår därför all riksdagen på nytt bereds tillfälle alt la ställning till frågan om godkännande av konventionen nr 47.

Jag delar ILO-kommitténs uppfattning att något formellt hinder mot anslutning till konventionen ifråga inle föreligger. Betydelsen av en sådan anslutning får dock inte överskallas. Vad beträffar utsikterna att få till stånd en ny ILO-konvention om arbetstiden har de nordiska regeringarna tidigare till Nordiska rådet anmält vilka initiativ som har lagils i ILO-arbeiel och de bedömningar som därvid gjorts (Nordiska rådet 27:e sess., s. 1875, Nordiska rådet 28:e sess., s. 2412 och Nordisk Råd 29 sess., s. 2294). Efler noggrann prövning av frågan har regeringarna nyligen medde­lat Nordiska rådet att det inom de närmaste åren finns små möjligheter till konkreta initiativ i frågan. Nordiska rådet har vid årets session beslutat


 


Prop, 1981/82:166                                                   13

avskriva rekommendationen nr 12/1978, eftersom syftet med rekommen­dationen inle synes möjligt att uppnå inom överblickbar framlid.

Mot denna bakgrund finner jag alt riksdagens skrivelse 1977/78:92 inle bör föranleda någon ytterligare åtgärd från regeringens sida. Däremot är ILO-konventionen nr 47 alltjämt aktuell. Jag förordar därför att Sverige ansluter sig tUl konventionen.

7   Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag all regeringen

dels föreslår riksdagen all godkänna konventionerna (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar, (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö och (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbetstagare ined familjeansvar saml kon­ventionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 limmar i veckan, dels lämnar riksdagen tillfälle all yttra sig över vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens sextiosjälle och sexliosjunde möten antagna instrumenten, dels bereder riksdagen tillfälle all ta del av vad jag anfört i anledning av riksdagens skrivelse 1977/78:92.

8    Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar all genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd eller del ändamål som föredraganden har hemställt om.


 


Prop. 1981/82:166


14


Bilaga 1 Översättning


Recommendation (No.   162) Concerning Older Workers

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in its Sixly-sixth Ses­sion on 4 June 1980, and

Recalling that the Discrimination (Employ-menl and Occupalion) Convenlion and Re­commendation, 1958, do nol include age among the grounds for discrimination listed therein, bul provide for possible additions to the list, and

Recalling the specific provisions relating lo older workers in the Employment Policy Recommendation, 1964, and in the Human Resources Development Recommendation, 1975, and

Recalling the terms of exisling instruments relating lo the social security of older per­sons, in parlicular the Invalidily, Old-Age and Survivors' Benefils Convenlion and Re­commendation. 1967, and

Recalling also the provisions of artide 6, paragraph (3), of the Dédaration on Equalily of Opporlunity and Trealmenl for Women Workers, adopted by the International La­bour Conference at its Sixlielh Session in 1975, and

Considering il desirable lo supplement the exisling instruments with standards on equa­lily of opporlunity and trealmenl for older workers, on their proteclion in employment and on préparation for and access to relire-ment, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo older workers: work and relirement, which is the fourth ilem on the agenda of the session, and

Having determined . that these proposals shall lake the form of a Recommendation,

adopts this twenly-lhird day of June of the year one Ihousand nine hundred and eighly the following Recommendation, which may be died as the Older Workers Recommenda­tion. 1980:


ILO:s rekommendation (nr 162) om äldre arbetstagare

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 4 juni 1980 till sill sextiosjälle möte,

erinrar om alt 1958 års konvention och re­kommendation angående diskriminering (an­ställning och yrkesutövning) inle innefattar ålder bland de där uppräknade grunderna för diskriminering men förutser möjligheten av tillägg till förteckningen över sådana grunder,

erinrar om de speciella bestämmelser an­gående äldre arbetstagare som ingår i 1964 års rekommendation angående sysselsätt­ningspolitik och i 1975 års rekommendation om utveckling av mänskliga resurser,

erinrar om bestämmelserna i existerande instrument beträffande social trygghet för äldre personer, särskilt i 1967 års konvention och rekommendation om invaliditets-, ålders-och eflerlevandeförmåner,

även erinrar om bestämmelserna i artikel 6 mom. (3) i den deklaration om kvinnliga ar­betstagares jämställdhet i fråga om möjlighe-. ter och behandling som antogs av internatio­nella arbetskonferensen vid dess sexlionde möte år 1975,

anser del önskvärt att komplettera de exi­sterande instrumenten med normer beträffan­de lika möjligheter och behandling för äldre arbetstagare, deras trygghet i anställningen samt förberedelse för och inträde i pensions­åldern,

har beslutat anta vissa förslag om äldre arbetstagare: arbete och pensionering, en frå­ga som utgör den Qärde punkten på mötets dagordning,

har beslutat all dessa förslag skall la for­men av en rekommendation och

antar denna den tjugotredje dagen i juni månad år nillonhundraållio följande rekom­mendation, som kan kallas 1980 års rekom­mendation om äldre arbetstagare:


 


Prop. 1981/82:166


15


 


/. General Provisions

1.    (1) This Recommendation applies to all
workers who are liable lo encounler difficul-
lies in employment and occupalion because
of advancement in age.

(2)   In giving effect lo this Recommenda­tion, a more precise definition of the workers lo whom il applies, with reference lo specific age categories, may be adopted in each coun-Iry, in a manner consislenl with national laws, regulations and praclice and appropri­ate under local conditions.

(3)   The workers lo whom this Recommen­dation applies are referred lo herein as "older workers".

2.    Employment problems of older workers
should be dealt with in the contexl of an over­
all and well balanced slralegy for full employ­
ment and, at the levd of the underlaking, of
an over-all and well balanced social policy,
duc allenlion being given lo all population
groups, thereby ensuring that employment
problems are nol shifled from one group lo
another.

//. Equalily of Opporlunity and Trealmenl

3.   Each Member should, within the frame­work of a national policy to promole equalily of opporlunity and trealmenl for workers, whatever their age, and of laws and regula­tions and of praclice on the subject, lake measures for the prevention of discrimination in employment and occupalion with regard lo older workers.

4.   Each Member should, by melhods ap­propriate to national conditions and prac-tice-

(a)    make provision for the effective par-
licipalion of employers' and workers' organi­
sations in formulaling the policy referred lo
in paragraph 3 of this Recommendation;

(b)   make provision for the effective par-tidpalion of employers' and workers' organi­sations in promoling the acceplance and ob-servance of this policy;

(c)    enad such legislalion and/or promole such programmes as may be calculated lo secure the acceplance and observance of the policy.

5.    Older workers should, wilhout discrimi­
nation by reason of their age, enjoy equalily
of opporlunity and trealmenl with other
workers as regards, in particular-


/. Allmänna bestämmelser

1.    (I) Denna rekommendation gäller för
alla arbetstagare som kan möta svårigheter i
fråga om anställning och yrkesutövning på
grund av åldrande.

(2)  Vid tillämpningen av denna rekommen­dation kan i varje land närmare bestämmas för vilka arbetstagare den gäller, med hänsyn till bestämda åldersgrupper, på ett sätt som är förenligt med nationell lagstiftning och praxis och lämpligt med hänsyn till lokala förhållan­den.

(3)  De arbetstagare för vilka denna rekom­mendation gäller betecknas som "äldre ar­betstagare".

2.    Äldre arbetstagares sysselsättningspro­
blem bör behandlas inom ramen för en allsi­
dig och väl balanserad strategi för full syssel­
sättning och på företagsnivå av en allsidig
och väl balanserad socialpolitik under veder­
börligt hänsynslagande till alla befolknings­
grupper varigenom det säkerställs att syssel­
sättningsproblemen inle övervältras från en
grupp till en annan.

//. Lika möjligheter och behandling

3.   Varje medlemsstat bör inom ramen för en nationell politik som syftar till alt främja lika möjligheter och behandling för arbetsta­gare, oavsett deras ålder, samt inom ramen för hithörande lagstiftning och praxis vidta åtgärder för att hindra diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning då del gäl­ler äldre arbetstagare.

4.   Varje medlemsstat bör med metoder an­passade efler nationella förhållanden och praxis

 

a)   vidta erforderliga åtgärder för arbelsgi­var- och arbetstagarorganisationernas effek­tiva medverkan vid utformningen av den poli­tik som avses i punkt 3 ovan;

b)   vidta ertbrderliga åtgärder för arbelsgi­var- och abelslagarorganisalionernas effekti­va medverkan till främjande av godtagande och genomförande av denna politik;

c)   införa lagstiftning och/eller främja pro­gram som är ägnade all säkerställa godta­gande och genomförande av denna politik.

5.    Äldre arbetstagare bör ulan diskrimine­
ring på grund av sin ålder åtnjuta jämlikhet
med andra arbetstagare i fråga om möjlighe­
ter och behandling, särskilt då det gäller


 


Prop. 1981/82:166


16


 


(a)    access to vocalional guidance and placemenl services;

(b)   access, taking accounl of their personal skills, experience and qualificalions, lo-

(i) employment of their choice in both the public and private seclors: Provided that in exceplional cases age limits may be sel because of special requireménls, condi­tions or rules of certain lypes of employ­ment;

(ii) vocalional training facihlies, in par­licular furlher training and relraining;

(iii) paid educational leave, in parlicular for the purpose of training and trade union educalion;

(iv) promotion and eligibilily for distri­bution of läsks;

(c)    employment security, subject lo na­
tional law and praclice relating lo lerminalion
of employment and subject lo the results of
the examination referred to in Paragraph 22
of this Recommendation:

(d)     remuneralion for work of equal value;

(e)   social security measures and welfare
benefils;

(/) conditions of work, including occupa-tional safely and heaith measures;

(g) access lo housing, social services and heaith institutions, in parlicular when this ac­cess is relaled lo occupational activity or em­ployment.

6.    Each Member should examine relevant slalulory provisions and administrative regu­lations and practices in order lo adapl them to the policy referred lo in Paragraph 3 of this Recommendation.

7.    Each Member should, by melhods ap­propriate lo national conditions and prac­lice-

 

(a)    ensure as far as possible the obser­vance of the policy referred to in Paragraph 3 of this Recommendation in all aclivities un­der the direclion or conlrol of a public au­thority;

(b)   promole the observance of that policy in all other aclivities, in co-operation with employers' and workers' organisations and any other bodies concerned.

8.    Older workers and trade union organi­
sations as well as employers and their organi­
sations should have access 10 bodies empow­
ered lo examine and invesligale complaints


a)   tillträde till yrkesvägledning och arbets­förmedling;

b)  möjlighet - under hänsynslagande till deras personliga duglighet, erfarenhet och kvalifikationer -

(i) att själva välja anställning såväl inom den offentliga som inom den privata sek­torn, dock all åldersgränser i undanlagsfall får sättas på grund av speciella krav, vill­kor eller bestämmelser för vissa slag av anställning;

(ii) all få tillträde till yrkesutbildning, särskilt vidareutbildning och omskolning;

(iii) all få betald sludieledighel, särskilt för utbildning och facklig utbildning;

(iv) att få befordran och komma i fråga vid fördelning av upgifler;

c)    trygghet i anställningen, med förbehåll
för nationell lagstiftning och praxis beträffan­
de anställnings upphörande saml för resulta­
ten av den prövning som avses i punkt 22
nedan;

d)     lön för arbete av lika värde;

e)   åtgärder för social trygghet och sociala
förmåner;

f)    arbetsvillkor, däri inbegripet åtgärder för
arbetarskydd;

g)   tillgång till bostad, samhällsservice och
hälsovårdsinslilutioner, i synnerhet när så­
dan tillgång är knuten till yrkesverksamhet
eller anställning.

6.   Varje medlemsstat bör granska relevanta
lagstadganden saml administrativa bestäm­
melser och praxis för att anpassa dem till den
politik som avses i punkt 3 ovan.

7.   Varje medlemsstat bör med metoder an­
passade efter nationella förhållanden och
praxis

a)  i mån av möjlighet säkerställa tillämp­ningen av den politik som avses i punkt 3 ovan inom alla verksamhetsområden som slår under ledning eller kontroll av en offent­lig myndighet;

b)  främja tillämpning av denna politik inom alla övriga verksamhetsområden i samverkan med arbelsgivar- och arbetstagarorganisatio­ner och andra berörda organ.

8.   Äldre arbetstagare och fackliga organi­
sationer bör liksom arbetsgivare och deras
organisationer ha tillträde till organ som har
befogenhet all granska klagomål och ulföra


 


Prop. 1981/82:166


regarding equalily of opportunity and treal­menl, with a view lo securing the correclion of any practices regarded as in conflict with the policy.

9.    All appropriate measures should be lak­
en to ensure that guidance, training and
placemenl services provide older workers
with the facililies, advice and assistance they
may need to enable them lo lake full advan-
tage of equalily of opporlunity and trealmenl.

10.    Application of the policy referred lo in
Paragraph 3 of this Recommendation should
not adversdy affect such special proteclion
or assistance for older workers as is recog­
nised to be necessary.

///. Proteclion

11.   Within the framwork of an national policy to improve working conditions and the working environmenl al all slages of working life, measures appropriate lo national condi­tions and praclice designed to enable older workers lo continue in employment under salisfaclory conditions should be devised, with the participation of the representative organisations of employers and workers.

12.   (1) Studies should be underlaken, with the participation of employers' and workers' organisations, in order to identify the lypes of activity likely to hästen the ageing process or in which older workers encounler difficullies in adapting to the demands of their work, lo determine the reasons, and lo devise appro­priate Solutions.

 

(2)   These studies may be part of a general syslem for evaluatingjobs and corresponding skills.

(3)   The results of the studies should be widely disseminaled, in parlicular lo employ­ers' and workers' organisations and, as the case may be, through them lo the older work­ers concerned.

13.    Where the reasons for the difficullies
in adaplion encountered by older workers are
mainly relaled to advancement in age, mea­
sures in respect of the type of activity in
question should lo the extenl praclicable be
applied so as to-

(a) remedy those conditions of work and of the working environment that are likely lo hästen the ageing process; 2    Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 166


undersökningar rörande jämlikhet i fråga om möjligheter och behandling i syfte all rätta till varje praxis som befinns stå i strid med politi­ken.

9.    Alla lämpliga åtgärder bör vidtas för alt
säkerställa all institutioner för yrkesvägled­
ning, utbildning och arbetsförmedling tillhan­
dahåller äldre arbetstagare de anordningar,
de råd och den hjälp som de kan behöva för
all till fullo dra fördel av jämlikheten i fråga
om möjligheter och behandling.

10.   Tillämpningen av en politik som avses i
punkt 3 ovan bör inte ha någon menlig inver­
kan på sådana speciella skydds- och hjälpål-
gärder för äldre arbetstagare som bedöms
som erforderliga.

///. Skydd

11.   Inom ramen för en nationell politik för
förbättring av arbetsvillkor och arbetsmiljö i
alla skeden av del yrkesverksamma livet bör
under medverkan av representativa arbelsgi­
var- och arbelslagarorganislioner utformas
åtgärder, lämpliga med hänsyn till nationella
förhållanden och nationell praxis, för all göra
del möjligt för äldre arbetstagare all fortsätta
alt vara yrkesverksamma under tillfredsstäl­
lande förhållanden.

12.    1) Undersökningar bör företas under
medverkan av arbelsgivar- och arbelslagar­
organislioner för att utröna vilka slag av
verksamhet som tenderar all påskynda åld­
randet och inom vilka typer av verksamhet
äldre arbetstagare möter svårigheter alt an­
passa sig till arbetets krav, för all fastställa
orsakerna och för att utforma lämpliga lös­
ningar.

2)  Dessa undersökningar kan ingå i ett all­mänt system för bedömning av arbetsuppgif­ter och däremot svarande kvalifikationer.

3)  Resultaten av undersökningarna bör ges vid spridning, särskilt bland arbelsgivar- och arbetstagarorganisationer och i förekomman­de fall genom dem till berörda äldre arbetsta­gare.

13.    När skälen till de anpassningssvårig­
heter som de äldre arbetstagarna möter
främst slår i samband med framskriden ålder,
bör i mån av möjhghet åtgärder vidtas med
avseende på ifrågavarande slag av verksam­
het för att

a) ändra de förhållanden i arbetet och i arbetsmiljön som är ägnade all påskynda åld­randeprocessen;


 


Prop. 1981/82:166


li


 


(b)   modify the forms of work organisation and working lime which lead to stress or lo an excessive pace of work in relation lo the possibilities of the workes concerned, in par­licular by limiting overtime;

(c)    adapl the job and ils conlenl lo the worker by recourse lo all available lechnical means and, in parlicular, to ergonomic prin-ciples, so as lo preserve heaith, prevent acci­dents and maintain working capadly;

(d)    provide for a more syslemalic supervi­
sion of the workers' state of heaith;

(e)    provide for such supervision on the job
as is appropriate for preserving the workers'
safely and heaith.

14.    Among the measures lo give effect to
paragraph 13, clause (b), of this Recommen­
dation, the following mighl be laken at the
level of the underlaking, afler consulling the
workers' representatives or with the partici­
pation of their representative organisations,
or through collective bargaining, according lo
the praclice prevailing in each counlry:

(fl) reducing the normal daily and weekly hours of work of older workers employed on arduous, hazardous or unheallhy work;

(b)   promoling the gradual reduction of hours of work, during a prescribed period prior lo the date on which they reach the age normally qualifying workers for an oid-age benefil, of all older workers who request such reduction;

(c)   increasing annual holidays with pay on the basis of lenglh of service or of age;

(d)    enabling older workers to organise
their work lime and leisure lo suit their con-
venience, parlicularly by faciiilaling their
parl-lime employment and providing for
flexible working hours;

(e)    faciiilaling the assignmenl of older
workers lo jobs performed during normal
day-lime working hours afler a certain num­
ber of years of assignmenl lo conlinuous or
semi-conlinuous shift work.

15.   Every effort should be made to meet the difficullies encountered by older workers through guidance and training measures such as those provided for in Paragraph 50 of the Human Resources Development Recommen-dations, 1975.

16.   (I) With the participation of the repre­sentative  organisations   of employers  and


b)   ändra de former av arbetsorganisation och arbetstid som leder till stress eller till en alltför högl uppdriven arbetstakt i förhållande till berörda arbetstagares möjligheter, särskilt genom begränsning av övertiden;

c)   anpassa arbetet och dess innehåll till arbetstagaren med alla tekniska medel och i synnerhet genom alt tillämpa ergonomiska principer i syfte all bevara hälsan, förebygga olycksfall och bevara arbetsförmågan;

d)    åstadkomma en mera systematisk över­
vakning av arbetstagarnas hälsotillstånd;

e)    åstadkomma en övervakning pä arbets­
platsen som är ägnad all bevara arbetstagar­
nas säkerhet och hälsa.

14.   Bland de åtgärder, som avses ge verkan
ål punkt 13 b) ovan, kan följande åtgärder
vidtas på förelagsnivå efler samråd med ar­
betslagarnas representanter eller under med­
verkan av deras representativa organisatio­
ner eller genom kollekliva förhandlingar, be­
roende på vilken praxis som är gängse i varje
land:

a)  förkortning av den normala arbetstiden per dag eller vecka för äldre arbetstagare som sysselsätts i mödosamt, farligt eller ohälso­samt arbete;

b)  främjande av en successiv förkortning av arbetstiden för alla äldre arbetstagare som begär del under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder som normall kvalificerar arbetstagare för ålders­förmåner;

c)  förlängning av den betalda semestern på gundval av anställningslid eller ålder;

d)   möjliggörande för äldre arbetstagare all
organisera sin arbetstid och sin frilid så alt
del passar dem, i synnerhet genom att under­
lätta för dem all arbeta på dellid och genom
införande av fiexibel arbetstid;

e)   underlättande av äldre arbetstagares pla­
cering i arbeten som utförs på normal daglid
efler ett visst antal års tjänstgöring med kon­
tinuerligt eller halvkonlinuerligl skiftarbete.

15.  AUa anslängningar bör göras för all av­hjälpa de svårigheter, som äldre arbetstagare möter, genom yrkesväglednings- och utbild­ningsåtgärder av del slag som föreskrivs i punkt 50 i 1975 års rekommendation om ut­veckling av mänskliga resurser.

16.  1) Under medverkan av representativa arbelsgivar-   och   arbetstagarorganisationer


 


Prop. 1981/82:166


19


 


workers, measures should be taken with a view lo applying lo older workers, wherever possible, syslems of remuneralion adapled lo their needs. (2) These measures mighl include-

(a)    use of syslems of remuneralion that
lake accounl not only of speed of perfor-
mance bul also of know-how and experience;

(b)    the transfer of older workers from
work paid by results to work paid by lime.

17.    Measures mighl also be laken lo make available lo older workers if they so desire other employment opportunities in their own or in another occupation in which they can make use of their talenls and experience. as far as possible wilhout loss of earnings.

18.    In cases of reduction of the workforce, parlicularly in dedining Industries, special ef-forts should be made lo lake accounl of the specific needs ofolder workers, for instance by faciiilaling relraining for other Industries, by providing assistance in securing new em­ployment or by providing adequale income proteclion or adequale financial compensa­tion.

19.    Special efforls should be made lo fa-cililale the enlry or re-enlry inlo employment of older persons seeking work afler having been out of employment due lo their family responsibilities.

IV. Préparation for and Access to Relire­ment

20.    For the purposes of this Part of this
Recommendation —

(a)    the term "prescribed" means deter­mined by or in virtue of one of the means of action referred to in Paragraph 31 of this Rec­ommendation;

(b)   the term "oId-age benefit" means a benefil provided in the case of survival be-yond a prescribed age;

(c)    the term "relirement benefil" means oId-age benefil the award of which is subject lo the cessalion of any gainful activity;

(d)    the expression "age normally qualify­
ing workers for. an oId-age benefit" means
the prescribed age for award of oId-age bene­
fil with reference to which such an award can
be either advanced or postponed;

(e)    the term "long-service benefil" means
a benefil the grant of which depends only
upon the complelion of a long qualifying peri­
od, irrespective of age;


bör åtgärder vidtas för all i samtliga fall, då del är möjligt, för äldre arbetstagare tillämpa avlöningssystem   som   är   anpassade   efler deras behov. 2) Dessa åtgärder kan innefatta:

a)    avlöningssystem som lar hänsyn inle bara till arbetstempot utan också till fack­kunskaper och erfarenhet;

b)   överförande av äldre arbetstagare från ackordsarbete till lidlönsarbele.

 

17.  Åtgärder kan också vidtas för all erbju­da äldre arbetstagare om de så önskar andra anställningsmöjligheter i deras eget eller i ett annat yrke, där de kan göra bruk av sin för­måga och sin erfarenhet, så vilt möjligt ulan all inkomsten minskas.

18.  I händelse av minskning av arbetsstyr­kan, särskilt i lillbakagående branscher, bör särskilda ansträngningar göras all la hänsyn till de äldre arbetslagarnas särskilda behov, exempelvis genom all underlätta omskolning för andra branscher, genom att bistå vid an­skaffning av ny anställning eller genom all garantera ell tillräckligt inkomslskydd eller tillräcklig ekonomisk ersättning.

19.  Särskilda ansträngningar bör göras för alt underlätta inträde eller ålerinlräde i yrkes­verksamhet för äldre personer som söker ar­bete efler alt pä grund av familjeansvar ha varit utan anställning.

IV. Förberedelse för och inträde i pensions­åldern

20.    I denna del av denna rekommendation

a)   avser uttrycket "föreskriven" fastställd genom eller med slöd av de åtgärder som avses i punkt 31 nedan;

b)  avser uttrycket "åldersförmån" en för­mån som utgår vid överskridande av en före­skriven åldersgräns;

c)   avser uttrycket "pension" åldersför­måner som utgår under förutsättning alt all förvärvsverksamhet upphörl;

d)   avser uttrycket "ålder som normalt kva­
lificerar arbetstagare för åldersförmån" den
föreskrivna ålder, i förhållande till vilken be­
viljandet av åldersförmån kan lidigardäggas
eller uppskjutas;

e)   avser "tjänslelidsförmåner" (long-ser­
vice benefil) förmåner vilkas beviljande en­
bart är beroende av en lång kvalifikalionspe-
riod, oavsett ålder;


 


Prop. 1981/82:166


20


 


(f) the term "qualifying period" means a period of contribution, or a period of employ­ment , or a period of résidence, or any combi-nalion thereof, as may be prescribed.

21.    Wherever possible, measures should
be laken with a view lo-

(a)    ensuring that, in a framework allowing
for a gradual Iransition from working life lo
freedom of activity, relirement is volunlary;

(b)    making the age qualifying for an old-
age pension fiexible.

22.    Legislalive and other provisions mak­ing mandatory the lerminalion of employ­ment al a specified age should be examined in the light of the preceding Paragraph and Para­graph 3 of ihis Recommendation.

23.    (1) Subject lo its policy regarding spe­cial benefits, each Member should endeavour lo ensure that older workers whose hours of work are gradually reduced and reach a pre­scribed level, or who start lo work on a parl-lime basis, receive, during a prescribed peri­od prior lo the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefil, a special benefil in partial or full compensation for the reduction in their remu­neralion.

(2) The amount and conditions of the spe­cial benefit referred lo in subparagraph (I) of this Paragraph should be prescribed; where appropriate, the special benefit should be Irealed as earnings for the purpose of calcu-lating oId-age benefil and the period during which il is paid should be laken inlo accounl in such calculalion.

24.    (I) Older workers who are unem-
ployed during a prescribed period prior to the
date on which they reach the age normally
qualifying workers for an old-age benefil
should, where an unemploymenl benefit
scheme exisls, continue unlil such date to
receive unemploymenl benefil or adequale
income mainlenance.

(2) Allernatively, older workers who have been unemployed for al least one year should be digible for an early relirement benefil dur­ing a prescribed period prior to the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefit; the grant of eariy relirement benefil should nol be made dependenl upon a qualifying period longer


O avser ullrycket "kvalifikalionsperiod" en period av fullgjorda avgifisbelalningar el­ler av arbelsanställning eller en bosättnings-period eller dylika perioder i förening, allt efler vad härom må föreskrivas.

21.1 mån av möjlighet bör åtgärder vidtas för all

a)    säkerställa all övergången till pension sker frivilligt inom ramen för ett syslem som möjliggör en successiv övergång från yrkes­verksamhet till fri aktivitet;

b)   göra den ålder som kvalificerar för ål­derspension flexibel.

 

22.   Lagstadganden och andra bestämmel­ser som fastställer en obligatorisk ålder för upphörande av anställning bör prövas i för­hållande till föregående punkt och punkten 3 ovan.

23.   1) Med hänsyn till sin politik avseende särskilda förmåner bör varje medlemsstat sträva att säkerställa, att äldre arbetstagare, vilkas arbetstid successivt reduceras och når en föreskriven nivå eller som börjar arbeta på dellid, under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder, som normalt kvalificerar arbetstagare för äldersförmåner, får särskilda förmåner såsom partiell eller full kompensation för minskningen av deras ar­betsinkomst.

2) Storleken av och villkoren för de särskil­da förmåner som avses i 1) ovan bör föreskri­vas; där så är lämpligt bör de särskilda förmå­nerna behandlas som arbetsinkomster vid be­räkningen av åldersförmåner, och den period under vilken de utgår bör beaktas vid denna beräkning.

24.   I) Äldre arbetstagare som är arbetslösa
under en föreskriven period före den tidpunkt
då de uppnår den ålder, som normall kvalifi­
cerar arbetstagare för åldersförmåner, bör
där ell system för arbetslöshelsförmåner exi­
sterar intill denna tidpunkt fortsätta all upp­
bära arbetslöshelsförmåner eller tillräckligt
inkomstskydd.

2) Alternativt bör äldre arbetstagare, som har varit arbetslösa minst ett år, ha möjlighet att erhålla förtidspension under en föreskri­ven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder, som normalt kvalificerar arbetsta­gare för äldersförmåner; beviljandet av för­tidspension bör inle göras beroende av en kvalifikalionsperiod som är längre än den


 


Prop. 1981/82:166


21


 


than that required al the age normally quali­fying workers for an old-age benefil and ils amount, corresponding lo that of the benefit the worker concerned would have received at that age, should nol be reduced lo offset the probable longer duration of pay ment, bul, for the purpose of calculating this amount, the period separating the aclual age from the age normally qualifying workers for an old-age benefit need nol be induded in the qualifying period. 25. (1) Older workers who-

(a)    have been engaged in occupations that
are deemde arduous or unheallhy, for the
purpose of old-age benefil, by national laws
or regulations or national praclice, or

(b)    are recognised as being unfit for work
lo a degree prescribed,

should be digible, during a prescribed peri­od prior lo the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefit, for an early relirement benefil the grant of which may be made dependenl upon a prescribed qualifying period; the amount of the benefit, corresponding to that of the benefil the worker concerned would have received al the age normally qualifying workers lo an old-age benefil, should nol be reduced to offset the probable longer dura­tion of paymenl, bul, for the purpose of cal­culating this amount, the period separating the aclual age from the age normally qualify­ing workers for an old-age benefil need nol be induded in the qualifying period.

(2) The provision of subparagraph (1) of this Paragraph do not apply lo-

(a) persons in receipt of an invalidily or other pension on grounds of incapacily for work corresponding to a degree of invalidily or incapacily al least equal to that required to qualify for an early relirement benefit;


som krävs vid den ålder, som normall kvalifi­cerar arbetstagare för åldersförmåner, och dess belopp, motsvarande det förmånsbelopp som arbetslagaren skulle ha fåll vid den ål­dern, bör inle vara reducerat för alt kompen­sera för den troliga längre betalningstiden, men för beräkning av beloppet behöver den lid som skiljer den faktiska förmånsåldern från den ålder som normall kvalificerar ar­betstagare för åldersförmåner inle räknas in i kvalifikationstiden. 25. Äldre arbetstagare som

a)  har varit sysselsatta i arbeten som då del gäller åldersförmåner enligt nationell lagstift­ning eller praxis bedöms som mödosamma eller ohälsosamma, eller

b)  har bedömts som oförmögna till arbete i föreskriven grad,

bör ha möjlighet all under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder, som normall kvalificerar arbetstagare för åldersförmåner erhålla förtidspension vars beviljande må göras beroende av en fö­reskriven kvalifikationslid; förmånsbdoppet, motsvarande del förmånsbelopp som arbets­tagaren skulle ha fåll vid den ålder som nor­mall kvalificerar arbetstagare för åldersför­måner, bör inle .vara reducerat för all kom­pensera för den troliga längre ulbelalningsli-den, men för beräkning av beloppet behöver den lid som skiljer den faktiska förmånsål­dern från den ålder som normall kvalificerar arbetstagare för åldersförmåner inle räknas in i kvalifikationstiden. 2) Bestämmelserna i 1) ovan gäller inte för a) personer som erhåller invalidpension el­ler annan pension på grund av nedsatt arbets­förmåga som motsvarar en grad av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga som är minst lika hög som den som erfordras för erhållande av förtidspension;


 


(b) persons for whom adequale provisions is made through occupational pension schemes or other social security benefils.

26. Older workers to whom Paragraphs 24 and 25 do nol apply should be digible for an early old-age benefit during a prescribed peri­od prior lo the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefil, subject lo such reduclions as may be made in the amount of any periodical old-age benefil they would have received al


b) personer som är tillräckligt skyddade genom yrkespensionsförsäkringar eller ge­nom andra sociala trygghetsförmåner.

26. Äldre arbetstagare för vilka punkterna 24 och 25 inle gäller bör ha möjlighet alt erhålla åldersförmåner i förlid under en före­skriven period före den lidpunkt då de upp­når den ålder, som normall kvalificerar ar­betstagare för åldersförmåner, med förbehåll för sådana begränsningar som kan göras i storleken av förekommande periodiska ål-


 


Prop. 1981/82:166

that age.

27.    Under schemes in which the grant of an old-age benefil depends on the paymenl of contributions or on a period of occupational activity, older workers who have compleled a prescribed qualifying period should be enli­tled to receive a long-service benefit.

28.    The provisions of Paragraphs 26 and 27 of this Recommendation need nol be applied by schemes in which workers can qualify for an old-age benefil al the age of sixly-five or earlier.

29.    Older workers who are fil for work should be abie lo defer their claim lo an old-age benefil beyond the age normally qualify­ing workers for such a benefil, for example either for the purpose of salisfying all qualify­ing conditions for benefit or with a view to receiving benefil al a higher rale taking ac­counl of the låter age at which the benefit is taken and, as the case may be, of the addi­tional work or contributions.

30.    (1) Relirement préparation pro­grammes should be implemenled during the years preceding the end of working life with the participation of representative organisa­tions of employers and workers and other bodies concerned. In this conneclion, ac­counl should be taken of the Paid Education­al Leave Convenlion, 1974.

(2) Such programmes should, in parlicu­lar, enable the persons concerned lo make plans for their relirement and lo adapl lo the new situation by providing them with infor­mation on —

(a)    income and, in parlicular, the old-age benefil they can expecl lo receive, their lax status as pensioners, and the relaled advan-lages available lo them such as medical care, social services and any reduction in the cosl of certain public services;

(b)   the opportunities and conditions for conlinuing an occupational activity, parlicu­larly on a parl-lime basis, and on the possibil-ily of eslablishing Ihemsdves as self-em-ployed;

(c)    the ageing process and measures to at-tenuale il such as medical examinations, physical exercise and appropriate diet;

(d)    how to use leisure lime;

(e)   the availabilily of facililies for the edu­
calion of adulls, whelher for coping with the


22

dersförmåner som de skulle ha erhållit vid denna ålder.

27.   I system, där beviljandet av åldersför­måner är beroende av fullgjorda avgifisbelal­ningar eller av en period av arbelsanställning, bör äldre arbetstagare, som har fullgjort en föreskriven kvalifikalionsperiod, ha rätt all erhålla tjänslelidsförmåner.

28.   Bestämmelserna i punkterna 26 och 27 ovan behöver inte tillämpas i system där ar­betstagarna kan bli kvalificerade för ålders­förmåner vid 65 års ålder eller tidigare.

29.   Äldre arbetstagare som är arbelsdug-liga bör kunna uppskjuta sina anspråk på ål­dersförmåner ulöver den ålder, som normalt kvalificerar arbetstagare för sådana förmå­ner, i syfte exempelvis att uppfylla alla kvali­fikationsvillkor för förmåner eller alt förbätt­ra sina förmåner med hänsyn till den högre ålder då förmånerna tas ut och i förekomman­de fall del ytterligare arbete som utförts eller de ytterligare avgifter som erlagts.

30.   1) Program för förberedelse inför pen­sionsåldern bör genomföras under de år som föregår slutet av del yrkesverksamma livet under medverkan av representativa arbelsgi­var- och arbetstagarorganisationer och andra berörda organ. 1 delta sammanhang bör hän­syn tas till 1974 års konvention om betald sludieledighel.

2) Sådana program bör i synnerhet möjlig­göra för berörda personer att planera för sin pensionering och anpassa sig till den nya si­tuationen genom alt tillhandahålla dem infor­ mation om

a)   de inkomster och särskilt de åldersför­måner som de kan vänta sig att få, beskatt­ningen av pensionärer och de anslutande för­måner som de har tillgång till, såsom sjuk­vård, social service och nedsättning av tax­orna för vissa offentliga tjänster;

b)  möjligheter och förutsättningar för alt fortsätta med yrkesverksamhet, särskilt på deltidsbasis, och om möjligheten att etablera sig som egen företagare;

c)   åldrandeprocessen och åtgärder för alt mildra den, såsom läkarundersökningar, fysisk träning och lämplig diet;

d)     användande av fritiden;

e)     tillgången på studiemöjligheter för
vuxna, oavsett om de syftar till alt svara mot


 


Prop. 1981/82:166


23


 


parlicular problems of relirement or for main-taining or developing interesls and skills.

V. Implementation

31.    Effect may be given lo this Recom­mendation, by slages as necessary, through laws or regulations or collective agreements or in any other manner consislenl with na­tional praclice and taking accounl of national economic and social conditions.

32.    Appropriate measures should be taken with a view lo informing the public and, more parlicularly, those responsible for guidance, training, placemenl and the social services concerned, as well as employers, workers and their respective organisations, of the problems which older workers may encoun­ler in respect, in parlicular, of the mallers dealt with in Paragraph 5 of this Recommen­dation and of the desirability of helping them to overcome such problems.

33.    Measures should be laken to ensure that older workers are fully ihformed of their rights and opportunities and encouraged lo avail Ihemsdves of them.


de särskilda problem som pensioneringen in­nebär eller till all vidmakthålla eller utveckla intressen och färdigheter.

V.  Tillämpning

31.   Denna rekommendation kan ges ver­kan, om sä erfordras stegvis, genom lagstift­ning eller kollektivavtal eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis och lar hänsyn till nationella ekonomiska och sociala förhållanden.

32.   Lämpliga åtgärder bör vidtas för all in­formera allmänheten — och särskilt den per­sonal som ansvarar för yrkesvägledning, ut­bildning, arbetsförmedling och andra berörda samhälleliga tjänster, liksom även arbetsgiva­re, arbetstagare och deras respektive organi­sationer - om de problem som äldre arbets­tagare kan möta, speciellt när del gäller de frågor som avses i punkt 5 ovan och om önsk­värdheten av alt hjälpa dem all lösa sådana problem.

33.   Åtgärder bör vidtas för alt säkerställa att äldre arbetstagare blir fullt informerade om sina rättigheter och möjligheter och för all uppmuntra dem alt utnyttja dessa.


 


Prop. 1981/82:166


24


Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121)


Work involving exposure to risk*

Schedide I. List of Occupational Diseases (Amended 1980) Occupational diseases


1.  Pneumoconioses caused by sclerogenic mineral dust (silicosis, anthraco-silicosis, asbestosis) and silicotuberculosis, provided that silicosis is an es-sential factor in causing the résultant incapacily or death.

2.  Bronchopulmonary diseases caused by hard-metal dust.

3.  Bronchopulmonary diseases caused by cotton dust (byssinosis), or flax, hemp or sisal dust.

4.  Occupational asthma caused by sensitising agents or irritants both recognised in this regard and in-herent in the work process.

5.  Extrinsic allergic alveolitis and its sequelae caused by the inhalation of organic dusts, as prescribed by national legislalion.

6.  Diseases caused by beryllium or its toxic com-pounds.

7.  Diseases caused by cadmium or its toxic com-pounds.

8.  Diseases caused by phosphorus or its to.xic com-pounds.

9.  Diseases caused by chromium or its toxic com-pounds.

 

10.  Diseases caused by manganese or its toxic com-pounds.

11.  Diseases caused by arsenic or its toxic com-pounds.

12.  Diseases caused by mercury or its toxic com-pounds.

13.  Diseases caused by lead or Its toxic compounds.

14.  Diseases caused by fluorine or its toxic com­pounds.

15.  Diseases caused by carbon disulfide.

16.  Diseases caused by the toxic halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons.

17.  Diseases caused by benzene or its toxic homolo-gues.

18.  Diseases caused by toxic nitro- and amino-deriva-tives of benzene or its homologues.

19 Diseases caused by nitroglycerin or other nitric acid esters.

20.   Diseases caused by alcohols, glycols or ketones.

21.   Diseases caused by asphyxiants: carbon monox-ide, hydrogen cyanide or its toxic derivatives. hy-drogen sulfide.

22.   Hearing impairment caused by noise.

23.   Diseases caused by vibration (disorders of mus-cles, tendons, bones. joints, peripheral blood ves-sels or peripheral nerves).

24.   Diseases caused by work in compressed air.


All work involving expo­sure to the risk con­cerned.


 


Prop. 1981/82:166                                                   25

BUaga2

Konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada

Översättning

Tabell I. Förteckning över yrkessjukdomar (reviderad 1980)

Yrkessjukdomar                                           Arbete som medför expo-

nering för risker*

1.     Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande      '"' 'i.*' f\ arbetsta-
mineralpartiklar (silikos, anlrakosilikos, asbestos)      na7"|.

och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig ' '

grad orsakat arbetsoförmågan eller döden.

2.   Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hård-metalldamm.

3.   Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos). lin, hampa eller sisal.

4.   Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som före­kommer i arbetsprocessen.

5.   Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsa­kade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning).

6.   Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga för­eningar därav.

7.   Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga för­eningar därav.

8.   Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga för­eningar därav.

9.   Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga förening­ar därav.

 

10.  Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga för­eningar därav.

11.  Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga för­eningar därav.

12.  Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav.

13.  Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav.

14.  Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga förening­ar därav.

15.  Sjukdomar orsakade av koldisulfid.

16.  Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten.

17.  Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer.

18.  Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitro-derivat av bensen eller dess homologer.

19.  Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra.

20.  Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner.

21.  Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmo­noxid, cyanväle eller toxiska föreningar därav, svavelväte.

22.  Hörselnedsättning orsakad av buller.

23.  Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver).

24.  Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft.


 


Prop. 1981/82:166


26


 


Occupational diseases


Work involving exposure to risk*


 


25. Diseases caused by ionising radialions.

26.  Skin diseases caused by physical, chemical or hio-logical agents not induded under other items.

27.  Primary epitheliomatous cancer of the skin caused by tar, pitch, bitumen, mineral oii, anthracene. or the compounds, products or residues of these sub­stances.

28.  Lung cancer or mesolheliomas caused by asbes­tos.

29.  Infectious or parasitic diseases contracted in an occupation where there is a parlicular risk of con-tamination.


All work involving expo­sure to the action of ion­ising radialions. All work involving expo­sure to the risk con­cerned.

(a)  Health or laboratory work.

(b)  Velerinary work.

(ej Work handling ani-mals, animal car-casses, parts of such carcasses. or mer-chandise which may have been contamin-ated by animals ani­mal carcasses. or paris of such car­casses.

(d) Other work carrying a parlicular risk of conlaminalion.


 


* In the application of this Schedule the degree and laken inlo accounl when appropriate.


type of exposure should be


 


Prop. 1981/82:166


27


 


Yrkessjukdomar


Arbete som medför expo­nering för risker*


 


25. Sjukdomar orsakade av joniserande strålning.

26.  Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker.

27.  Primär hudkancer orsakad av tjära, beck, mineral­olja, anlracen eller föreningar, produkter eller res­ter av dessa substanser.

28.  Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest.


Allt arbete som medför exponering för jonise­rande strålning. Allt arbete som medför exponering för den ak­tuella risken.


 


29.


Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yr­kesarbete som medför särskilt stor risk för smitta.


(a)  Hälsovårds- och la­boratoriearbete.

(b)  Velerinärarbete.

(c)  Hantering av djur, djurkroppar, delar av djurkropp och han­delsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur, djurkroppar eller delar av djur­kroppar.

(d)    Annat arbete som
medför särskilt stor
risk för konlamine-
ring.


* Vid tillämpning av denna förteckning skall hänsyn tas till exponeringens art och grad när så är lämpligt.


 


Prop. 1981/82:166


28


BUaga3 Översättning


 


Convention   (No.   154)   Concerning  the Promotion of Collective Bargaining

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in ils Sixly-sevenlh Session on 3 June 1981, and

Reaffirming the provision of the Dédara­tion of Philaddphia recognising "the solemn obligation of tbe International Labour Or­ganisation to furlher among the nations of the world programmes which will achieve ... the effective recognilion of the right of collective bargaining", and noting that this prindple is "fully applicable lo all people everywhere", and

Having regard lo the key importance of exisling internalional standards conlained in the Freedom of Association and Proteclion of the Right to Organise Convenlion, 1948. the Right lo Organise and Collective Bargaining Convenlion, 1949, the Collective Agreements Recommendation. 1951. the Volunlary Con-ciliation and Arbitralion Recommendation, 1951, Ihe Labour Relations (Public Service) Convenlion and Recommendation, 1978, and the Labour Administration Convenlion and Recommendation, 1978, and

Considering that it is desirable lo make grealer efforls to achieve the objectives of these standards and, parlicularly, the general prindples sel out in Artide 4 of the Right lo Organise and Collective Bargaining Conven­lion, 1949, and in Paragraph I of the Collec­tive Agreements Recommendation, 1951, and

Considering accordingly that these stan­dards should be complemenled by appropri­ate measures based on them and aimed al promoling free and volunlary collective bar­gaining. and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo the promotion of collective bargaining, which is the fourth ilem on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of an internalional Con­venlion,


lLO:s konvention (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sitt sexlio­sjunde möte,

bekräftar Philaddphia-deklaralionens er­kännande av "internationella arbetsorganisa­tionens högtidliga förpliktelse alt bland värl­dens länder främja åtgärder ägnade att för­verkliga ... ett effektivt erkännande av rätten till kollekliva förhandlingar" och observerar all denna princip är "fullt tillämpbar med avseende på alla människor överallt",

beaktar den grundläggande betydelsen av redan antagna internationella normer inskriv­na i 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1949 års konvention om organisationsrätten och den kollekliva förhandlingsrätten, 1951 års re­kommendation om kollektivavtal, 1951 års rekommendation om friviUig förlikning och skiljedom, 1978 års konvention och rekom­mendation om offentligt anställda och 1978 års konvention och rekommendation om ar-belsmarknadsförvaltning,

anser del önskvärt all göra större ansträng­ningar all förverkliga syftena med nämnda normer och, i synnerhet, de allmänna prin­ciper som anges i artikel 4 i 1949 års konven­tion om organisationsrätten och den kollek­tiva förhandlingsrätten och i punkt 1 i 1951 års rekommendation om kollektivavtal,

anser följaktligen att dessa normer bör kompletteras genom lämpliga åtgärder som bygger på normerna och syftar till all främja fria och frivilliga kollektiva förhandlingar,

har beslutat anta vissa förslag med avseen­de på främjande av kollektiva förhandlingar, vilket utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har faslslälll all dessa förslag skall la for­men av en internationell konvention och


 


Prop. 1981/82:166


29


 


adopts this nineleenth day of June of the year one Ihousand nine hundred and eighty-one the following Convenlion, which may be died as the Collective Bargaining Conven­tion, 1981:


antar denna den nittonde dagen i juni må­nad år nillonhundraållioelt följande konven­tion, som kan kallas 1981 års konvention om kollekliva förhandlingar.


 


Part I. Scope and Definitions Artide 1

1.    This Convention applies lo all branches of economic activity.

2.    The extenl lo which the guarantees pro­vided for in this Convenlion apply to the armed forces and the police may be deter­mined by national laws or regulations or na­tional praclice.

3.    As regards the public service, special modalities of application of this Convention may be fixed by national laws or regulations or national praclice.

Artide 2

For the purpose of this Convention the term "collective bargaining" exlends lo all negoliations which lake place between an employer, a group of employers or one or more employers' organisations, on the one hand, and one or more workers' organisa­tions, on the other, for-

(a)    determining working conditions and
terms of employment; and/or

(b)   regulaling relations between employers and workers; and/or

(c)    regulaling relations between employers or their organisations and a workers' organi­sation or workers' organisations.

Artide 3

1.    Where national law or praclice recog-nises the exislence of workers' representa­tives as defined in Artide 3, subparagraph (b), of the Workers' Representatives Con­vention, 1971, national law or praclice may determine the extenl lo which the term "col­lective bargaining" shall also extend, for the purpose of this Convenlion, lo negoliations with these representatives.

2.    Where, in pursuance of paragraph I of this Artide, the term "collective bargaining" also includes negotialions with the workers' representatives referred to in that paragraph, appropriate measures shall be laken, wherev­er necessary, lo ensure that the existence of


Del 1. Tillämpningsområde och definitioner Artikel 1

1.    Denna konvention är tillämplig på alla arbetsmarknadens områden.

2.    Den utsträckning i vilken de i konven­tionen inskrivna garantierna skall tillämpas på försvarsmakten och polisen får bestäm­mas genom nationell lagstiftning eller natio­nell praxis.

3.    Såvitt avser den offentliga sektorn får särskilda tillämpningsbeslämmdser avseen­de denna konvention faststäUas genom natio­nell lagstiftning eller nationell praxis.

Artikel 2

För tillämpningen av denna konvention be­tecknar termen "kollekliva förhandlingar" alla förhandlingar mellan å ena sidan en ar­betsgivare, en grupp arbetsgivare eller en el­ler fiera arbelsgivaroganisationer och å andra sidan en eller fiera arbetstagarorganisationer i syfte

a)    att bestämma arbets- och anställnings­villkor och/eller

b)   all reglera relationerna mellan arbetsgi­vare och arbetstagare och/eller

c)    att reglera relationerna mellan arbetsgi­vare och deras organisationer och en eller flera arbetstagarorganisationer.

Artikel 3

1.    Där nationell lagstiftning eller praxis er­
känner existensen av sådana arbetstagarrep-
resenlanter som beskrivs i artikel 3 b) i 1971
års konvention om arbetstagarnas represen­
tanter, kan genom nationell lagstiftning eller
praxis bestämmas i vilken utsträckning ter­
men "kollektiva förhandlingar" skall omfatta
också förhandlingar med dessa representan­
ter för tillämpningen av denna konvention.

2.    Där i enlighet med föregående stycke
temen "kollekliva förhandlingar" innefattar
också förhandUngar med sådana arbetslagar-
representanter som avses i stycket, skall när-
helst det är nödvändigt lämpliga åtgärder vid­
tas för att garantera alt förekomsten av så-


 


Prop. 1981/82:166

these representatives is nol used to under-mine the position of the workers' organisa­tions concerned.


30

dana representanter inle utnyttjas för all un­dergräva berörda arbetstagarorganisationers ställning.


 


Part II. Melhods of Application Artide 4

The provisions of this Convention shall, in so far as they are nol olherwise made effec­tive by means of collective agreements, arbi­tralion awards or in such other manner as may be consislenl with national praclice, be given effect by national laws or regulations.


Del II. Tillämpningsmetoder Artikel 4

Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas genom nationell lagstiftning förså­vitt de inle bringas i tillämpning genom kol­lektivavtal eller skiljedomsförfarande eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis.


 


Part III. Promotion of Collective Bargaining

Artide 5

1.    Measures adapled lo national condi­tions shall be laken lo promole collective bar­gaining.

2.    The aims of the measures referred to in paragraph 1 of this Artide shaU be Ihe follow­ing:

 

(a)    collective bargaining should be made possible for all employers and all groups of workers in the branches of activity covered by this Convenlion;

(b)   collective bargaining should be pro-gressively exlended lo all matters covered by subparagraphs (a), (b) and (c) of Artide 2 of this Convenlion;

(c)    the eslablishmenl of rules of procédure agreed between employers' and workers' or­ganisations should be encouraged;

(d)    collective bargaining should nol be
hampered by the absence of rules governing
the procédure lo be used or by the inade-
quacy or inapproprialeness of such rules;

(e)    bodies and procedures for the sellle-
menl of labour dispules should be so con-
ceived as lo coniribule to the promotion of
collective bargaining.

Artide 6

The provisions of this Convenlion do nol predude the operation of induslrial relations syslems in which collective bargaining lakes place within the framework of concUiation and/or arbitralion machinery or institutions, in which machinery or institutions the parlies to the collective bargaining process volun-tarily participate.


Del III. Främjande av kollektiva förhand­lingar

Artikel 5

1.    Åtgärder anpassade till förhållandena i
varje land skall vidtas för alt främja kollek­
tiva förhandlingar.

2.    Syftet med de åtgärder som avses i före­
gående stycke skall vara att:

a)    möjliggöra kollekliva förhandlingar för alla arbetsgivare och alla grapper av arbetsta­gare inom de områden av arbetsmarknaden som läcks av denna konvention:

b)   successivt utsträcka kollekliva förhand­lingar till alla frågor som anges i artikel 2 a), b) och c);

c)    uppmuntra fastställandet av procedur­regler varom arbelsgivar- och arbetstagaror­ganisationer kan enas;

d)    undvika all kollekliva förhandlingar
hindras genom avsaknad av regler för det
förfarande som skall användas eller genom
att sådana regler är otillräckliga eller olämpli­
ga;

e)    utforma organ och förfaranden för avgö­
rande av arbetstvister så att de bidrar till all
främja kollekliva förhandlingar.

Artikel 6

Bestämmelserna i denna konvention ute­sluter inle användningen av sådana syslem för relationerna mellan parterna i vilka kol­lekliva förhandlingar äger rum inom ramen för ett förfarande eller en institution för för­likning och/eller skiljedom om parterna i de kollekliva förhandlingarna deltar däri frivil­ligt.


 


Prop. 1981/82:166


31


 


Artide 7

Measures taken by public aulhorities to en-courage and promole the development of col­lective bargaining shall be the subjekt of prior consultation and. whenever possible, agree­ment between public aulhorities and employ­ers' and workers' organisations.

Artide 8

The measures laken with a view lo promol­ing collective bargaining shall nol be so con-ceived or applied as lo hamper the freedom of collective bargaining.


Artikel 7

Offentliga myndigheters åtgärder för all uppmuntra och främja utvecklingen av kol­lekliva förhandlingar skall föregås av samråd och, närhdsl möjligt, överenskommelse mel­lan de offentliga myndigheterna och arbelsgi­var- och arbetstagarorganisationer.

Arikel 8

Åtgärder vidtagna i syfte all främja kollek­liva förhandlingar skall inte utformas eller genomföras så all de hindrar den kollekliva förhandlingsfrihelen.


 


Part IV. Final Provisions Artide 9

This Convenlion does nol revise any exisl­ing Convention or Recommendation.


Del IV. Slutbestämmelser Artikd 9

Denna konvention innebär inle någon änd­ring i någon av internationella arbetsorgani­sationen antagen konvention eller rekom­mendation.


 


Artide 10

The formål ralifications of this Convention shall be communicated lo the Direclor-Gen-eral of the International Labour Office for registralion.

Artide II

1.    This Convention shall be binding only upon those Members of the Internalional La­bour Organisation whose ralifications have been registered with the Direclor-General.

2.    It shall come inlo force iwelve monlhs afler the date on which the ralifications of two Members have been registered with the Direclor-General.

3.    Thereafter, this Convenlion shall come inlo force for any Member twelve monlhs afler the date on which ils ratification has been registered.

Artide 12

1.    A Member which has ratified this Con­venlion may denounce il afler the expiration of len years from the date on which the Con­venlion firsl comes inlo force, by an act com­municated to the Direclor-General of the In­ternational Labour Office for registralion. Such denunciation shall nol lake effect unlil one year afler the date on which il is regis­tered.

2.    Each Member which has ratified this


Artikd 10

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar-betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel II

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har re-gislererals hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv måna­der efler del att ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efler den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikd 12

1. Medlemsstat som ratificerar denna kon­vention kan, sedan tio år förflutit från den dag dä konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbelsbyråns generaldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efler del att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat


 


Prop. 1981/82:166


32


 


Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years menlioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Artide, will be bound for another period of len years and, thereafter, may denounce this Convenlion al the expira­tion of each period of len years under the terms provided for in this Artide.

Artide 13

1.   The Direclor-General of the Interna­tional Labour Office shall nolify all Members of the Internalional Labour Organisation of the registralion ofall ralifications and denun-cialions communicated lo him by the Mem­bers of the Organisation.

2.   When nolifying the Members of the Or­ganisation of the registralion of the second ratification communicated lo him, the Direc­lor-General shall draw the allenlion of the Members of the Organisation lo the date upon which the Convenlion will come inlo force.

Artide 14

The Direclor-General of the International Labour Office shall communicale to the Sec­relary-General of the United Nations for reg­istralion in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Artides.

Artide 15

At such limes as it may consider necessary the Governing Body of the Internalional La­bour Office shall present lo the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 16

I. Should the Conference adopt a new Convenlion revising this Convention in whole or in part, then, uniess the new Con­venlion olherwise provides-

(fl) the ratification by a Member of the new revising Convenlion shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven-


konvenlionen och inte inom ett år efler ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsräll enligt den­na artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikd 13

1.    Internationella arbelsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemsstater om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som ge­neraldirektören har tagit emot, skall general­direktören fästa medlemmarnas uppmärk­samhet på den dag dä konventionen träder i kraft.

Artikel 14

Internationella arbelsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats enligt bestäm­melserna i föregående artiklar.

Artikel 15

När internationella arbelsbyråns styrelse finner att det behövs, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl all på konferensens dagordning föra upp frågan om alt helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikel 16

1. Om konferensen antar en ny konven­tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inle föreskriver annat,

a) skall, under förutsättning alt den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i


 


Prop. 1981/82:166

tion. notwithslanding the provisions of Arti­de 12 above, if and when the new revising Convenlion shall have come inlo force;

(b) as from the date when the new revising Convenlion comes inlo force this Convenlion shall cease to be open lo ratification by the Members.

2. This Convenlion shall in any case re-main in force in ils aclual form and conlenl for those Members which have ratified il bul have nol ratified the revising Convention.


33

sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 25 ovan;

b) skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inle längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl­lande fill form och innehåll för de medlems­stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras.


 


Artide 17

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita­live.


Artikd 17

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


3   Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 166


 


Prop. 1981/82:166

Recommendation (No.  163) Concerning the Promotion of Collective Bargaining

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the Internalional Labour Office, and having mel in its Sixly-sevenlh Session on 3 June 1981, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo the promotion of collective bargaining which is the fourth ilem on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of a Recommendation supplemenling the Collective Bargaining Convenlion, 1981,

adopts this nineleenth day of June of the
year one ihousand nine hundred and eighty-
one the following Recommendation, which
may be cited as the Collective Bargaining
Recommendation, 1981:
                    ,

/. Methods of Application

1.    The provisions of this Recommendation
may be applied by national laws or regula­
tions, collective agreements, arbitralion
awards or in any other manner consislenl
with national praclice.

//. Means of Promoling Collective Bargain­ing

2.   In so far as necessary, measures adapl­ed lo national conditions should be laken to facUitate the estabhshment and growlh, on a volunlary basis, of free, independenl and re­presentative employers' and workers' organi­sations.

3.   As appropriate and necessary, mea­sures adapled to national conditions should be taken so thal-

(a)    representative employers' and
workers' organisations are recognised for the
puqwses of collective bargaining;

(b)    in countries in which the competent
aulhorities apply procedures for recognilion
with a view lo determining the organsalions
to be granled the right lo bargain colleclivdy.


34

BUaga4 Översättning

ILO:s rekommendation (nr 163) om främ­jande av kollektiva förhandlingar

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sill sexliosjun­de möte,

har beslutat anta vissa förslag med avseen­de på främjande av kollekliva förhandlingar, vilket utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for­men av en rekommendation som komplet­terar 1981 års konvention om kollekliva för­handlingar och

antar denna den nittonde dagen i juni må­nad år nillonhundraåltioell följande rekom­mendation, som kan kallas 1981 års rekom­mendation om kollekliva förhandlingar.

/. Tillämpningsmetoder

1.    Bestämmelserna i denna rekommenda­
tion kan tillämpas genom nationell lagstift­
ning, kollektivavtal, skiljedomsförfarande el­
ler på annat sätt som är förenligt med natio­
nell praxis.

//. Medel för att främja kollektiva förhand­lingar

2.    I den utsträckning del är nödvändigt bör åtgärder anpassade till nationella förhållan­den vidtas för att underlätta bildande och till­växt, på frivillighelens grund, av fria, obero­ende och representativa arbelsgivar- och ar­betstagarorganisationer.

3.    Såvitt lämpligt och nödvändigt bör ål-gärder anpassade till nationella förhållanden vidtas så att

 

a)    representativa arbelsgivar- och arbets­tagarorganisationer erkänns för kollekliva förhandlingar;

b)   i länder, i vilka myndigheterna tillämpar särskilda förfaranden i syfte att avgöra vilka organisationer som skall tillerkännas rätten all förhandla kollektivt, sådana avgöranden


 


Prop. 1981/82:166


35


 


such determinalion is based on pre-estab-lished and objective crileria with regard to the organisations' representative characler, established in consultation with representa­tive employers' and workers' organisations.

4.    (1) Measures adapled lo national condi­
tions should be laken, if necessary, so that
collective bargaining is possible at any level
whalsoever, including that of the eslablish­
menl, the undertaking, the branch of activity,
the induslry, or the regional or national lev-
els.

(2) In countries where coUeclive bargain­ing lakes place al several levels, the parties lo negoliations should seek lo ensure that there is co-ordination among these levels.

5.    (1) Measures should be laken by the
parties to collective bargaining so that their
negolialors, at all levels, have the opporluni­
ty lo oblain appropriate training.

(2)   Public aulhorities may provide assis­tance lo workers' and employers' organisa­tions, at their request, for such training.

(3)   The conlenl and supervision of the pro­grammes of such training should be deter­mined by the appropriate workers' or em­ployers' organisation concerned.

(4)   Such training should be wilhout preju-dice lo the right of workers' and employers' organisations lo choose their own representa­tives for the purpose of collective bargaining.

 

6.    Parlies lo collective bargaining should provide their respective negolialors with the necessary mandate to conduct and conclude negoliations, subject lo any provisions for consultalions within their respective organi­sations.

7.    (1) Measures adapled lo national condi­tions should be taken, if necessary, so that the parties have access to the information required for meaningful negotialions.

(2) For this purpose-

(a) public and private employers should, at the request of workers' organisations, make available such information on the eco­nomic and social situation of the negolialing unil and the underlaking as a whole, as is necessary for meaningful negotialions; where the disdosure of some of this information could be prejudidal to the undertaking, its communication may be made conditional upon a commilment that il would be regarded as confidenlial lo the extenl required; the


bygger på i förväg fastställda och objektiva kriterier med avseende på organisationernas representativa karaktär, fastställda i samråd med representativa arbelsgivar- och arbetsta­garorganisationer.

4.    I) Åtgärder anpassade till nationella
förhållanden bör, om nödvändigt, vidtas så
all kollekliva förhandlingar blir möjliga på
alla nivåer, inklusive arbetsplats-, förelags-
dier branschnivå, eller på regional eller na­
tionell nivå.

2) I länder där kollekliva förhandlingar äger rum på fiera nivåer bör förhandlingspar­terna tillse alt samordning sker mellan de oli­ka nivåerna.

5.    1) Åtgärder bör vidtas av parterna i kol­
lekliva förhandlingar så all deras förhandlare
på alla nivåer får tillfälle att erhåUa lämplig
utbildning.

2)   Offentiiga myndigheter kan, på begäran därom, bistå arbetslagar- och arbetsgivaror­ganisationerna i sådan utbildning.

3)   Innehållet i och tillsynen av program för sådan utbildning bör avgöras av berörda ar­betslagar- och arbetsgivarorganisationer.

4)   Sådan utbildning bör inle påverka ar­betslagar- och arbetsgivarorganisationernas rätt all välja sina egna representanter för kol­lektiva förhandlingar.

 

6.    Parterna i kollekliva förhandlingar bör förse sina respektive förhandlare med nöd­vändiga fullmakter all föra och avsluta för­handlingar med förbehåll för föreskrifter om konsultationer inom respektive organisation.

7.    1) Åtgärder anpassade till nationella förhållanden bör, om nödvändigt, vidtas så att parterna har tillgång till den information som krävs för meningsfulla förhandlingar.

2) För detta syfte bör

a) offentliga och privata arbetsgivare på begäran av arbetstagarorganisationerna till­handahålla sådan information om den ekono­miska och sociala situation i vilken förhand­lingsenheten och företaget som helhet befin­ner sig som är nödvändig för meningsfulla förhandlingar; om avslöjandet av någon del av denna information skulle kunna skada fö­retagel, kan tillhandahållandet ske på villkor all informationen skall betraktas som konfi­dentiell i den utsträckning som erfordras; vil-


 


Prop. 1981/82:166


36


 


information to be made available may be agreed upon between the parties lo collective bargaining;

(b) the public aulhorities should make available such information as is necessary on the over-all economic and social situation of the counlry and the branch of activity con­cerned, lo the extenl lo which the disdosure of this information is not prejudidal lo the national interest.

8. Measures adapled lo national condi­tions should be laken, if necessary, so that the procedures for the selllement of labour dispules assist the parlies lo find a solulion lo the dispule ihemsdves, whelher the dispule is one which arose during the negoliation of agreements, one which arose in conneclion with the interpretation and application of agreements or one covered by the Examina­tion of Grievances Recommendation 1967.

///. Final Provision

9.This Recommendation does nol revise any exisling Recommendation.


ken information som skall göras tillgänglig kan överenskommas mellan parterna i de kol­lekliva förhandlingarna.

b) de offentliga myndigheterna tillhanda­hålla erforderlig information om landets och den berörda branschens allmänna ekonomis­ka och sociala situation försåvitt tillhandahål­landet av denna information inle skadar lan­dels intressen.

8. Åtgärder anpassade till nationella för­hållanden bör, om nödvändigt, vidtas så att förfarandena för avgörande av arbetstvister hjälper parterna att själva finna en lösning på tvisten, oavsett om tvisten uppkommit under avtalsförhandlingar eller i samband med tolk­ning och tillämpning av avtal eller är av del slag som avses i 1967 års rekommendation om prövning av klagomål.

V. Slutbestämmelse

9. Denna rekommendation innebär inte någon ändring i någon av ILO anlagen re­kommendation.


 


Prop. 1981/82:166


37


 


Convention (No. 155) Concerning Occu­pational Safety and Health and the Work­ing Environment

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having mel in ils Sixly-sevenlh Session on 3 June 1981, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo safely and heaith and the working environmenl, which is the sixlh ilem on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of an internalional Con­vention, adopts this twenly-second day of June of the year one ihousand nine hundred and eighty-one the following Convenlion, which may be cited as the Occupational Safe­ty and Health Convenlion, 1981:


Bilaga 5

Översättning

ILO:s konvention (nr 155) om arbetar­skydd och arbetsmiljö

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sill sexlio­sjunde möte,

har beslutat anta vissa förslag avseende ar­betarskydd och arbetsmiljö, en fråga som ut­gör den sjätte punkten på mötets dagordning,

har beslutat att dessa förslag skall ta for­men av en internationell konvention och

antar den den tjugoandra dagen i juni må­nad år nillonhundraåltioell följande konven­tion, som kan kallas 1981 års konvention om arbetarskydd:


 


Part I. Scope and Definitions Artide 1

1.    This Convention applies lo all branches of economic activity.

2.    A Member ratifying this Convenlion may, afler consultation at the earliesl possi­ble slage with the representative organisa­tions of employers and workers concerned, exclude from ils application, in part or in whole, parlicular branches of economic ac­tivity, such as marilime shippingorfishing, in respect of which special problems of a sub-slanlial nature arise.

3.    Each Member which ralifies this Con­venlion shall list, in the firsl report on the application of the Convenlion submUted un­der artide 22 of the Conslilulion of the Inter­national Labour Organisation, any branches which may have been exduded in pursuance of paragraph 2 of this Artide, giving the rea­sons for such exdusion and describing the measures laken lo give adequate protection to workers in exduded branches, and shall indicale in subsequent reports any progress


Del I. TiUämpningsområde och definitioner Artikd 1

1.    Denna konvention är tillämplig på alla områden av arbetsmarknaden.

2.    Medlemsstat som ratificerar denna kon­vention kan, efter samråd på tidigast möjliga stadium med berörda representativa arbelsgi­var- och arbetstagarorganisationer, från kon­ventionens tillämpning helt eller delvis ute­sluta särskilda områden av arbetsmarknaden, såsom sjöfart och fiske, för vilka tillämpning­en föranleder särskilda problem av väsentlig betydelse.

3.    Varje medlemsstat som ratificerar den­na konvention skall i den första rapporten om konventionens tillämpning som lämnas enligt artikel 22 av internationella arbetsorganisa­tionens stadga förteckna alla områden som kan ha uteslutits vid tillämpning av punkt 2 av denna artikel. Därvid skall varje medlems-stal ange skälen för sådana undantag och re­dogöra för de åtgärder som vidtagits för all ge betryggande skydd ål arbetstagare inom un­dantagna områden samt i efterföljande rap-


 


Prop. 1981/82:166

lowards wider application.

Artide 2

1.   This Convenlion applies lo all workers in the branches of economic activity covered.

2.   A Member ratifying this Convenlion may, afler consultation at the earliesl possi­ble slage with the representative organisa­tions of employers and workers concerned, exclude from its application, in part or in whole, limited categories of workers in,re­spect of which there are parlicular difficul­lies.

3.   Each Member which ralifies this Con­vention shall list, in the firsl report on the application of the Convenlion submitled un­der artide 22 of the Conslilulion of the Inter­national Labour Organisation, any limited categories of workers which may been ex­duded in pursuance of paragraph 2 of this Artide, giving the reasons for such exdu­sion, and shall indicale in subsequent reports any progress lowards wider application.

Artide 3

For the purpose of this Convention-

(a)   the term "branches of economic activ­
ity" covers all branches in which workers are
employed, including the public service;

(b)   the term "workers" covers all em­ployed persons, including public employees;

(c)    the term "workplace" covers all places where workers need lo be or lo go by reason of their work and which are under the direcl or indirect conlrol of the employer;

(d)   the term "regulations" covers all pro­
visions given force of law by the competent
authority of aulhorities;

(e)   the term "heaith", in relation lo work,
indicales not merely the absence of disease
or infirmily; il also indudeslhe physical and
mental elements affecling heaith which are
direclly relaled lo safely and hygiene al
work.


38

porter  redovisa  alla  framsteg  mot  vidgad tillämpning.

Artikel 2

1.    Denna konvention är tillämplig på alla arbetstagare inom de områden av arbets­marknaden som konventionen omfattar.

2.    Medlemsstat som ratificerar denna kon­vention kan, efter samråd pä tidigast möjliga stadium med berörda representativa arbelsgi­var- och arbelslagarorganislioner, från kon­ventionens tillämpning helt eller delvis un­danta begränsade kategorier av arbetstagare för vilka tillämpningen är förbunden med sär­skilda svårigheter.

3.    Varje medlemsstat som ratificerar den­na konvention skall i den första rapport om konventionens tillämpning som lämnas enligt artikel 22 av internationella arbetsorganisa­tionens stadga förteckna alla begränsade ka­tegorier av arbetstagare som kan ha undanta­gils vid tillämpning av punkt 2 av denna arti­kel och samtidigt ange skälen för sådana un­dantag och skall i efterföljande rapporter re­dovisa alla framsteg mot vidgad tillämpning.

Artikel 3

I denna konvention

a)    omfattar uttrycket "områden av arbets­marknaden" alla de verksamhetsgrenar inom vilka arbetstagare är anställda, offentlig för­valtning inräknat;

b)   omfattar uttrycket "arbetstagare" alla anställda, offentligt anställda inräknade;

c)    avser ullrycket "arbetsplats" alla platser, där arbetstagarna måsle uppehålla sig eller dit de måsle bege sig för arbetets skull och vilka övervakas direkt eller indirekt av arbetsgivaren;

d)    avser uttrycket "föreskrifter" alla be­
stämmelser som av vederbörande myndighet
eller myndigheter har gjorts rättsligt bin­
dande;

e)    innebär uttrycket "hälsa" i samband
med arbete inle enbart frånvaro av sjukdom
eller nedsatt arbetsförmåga; del omfattar
också de fysiska och psykiska faktorer som
påverkar hälsan, och som har direkt samband
med säkerhet och yrkeshygieniska förhållan­
den i arbetet.


 


Prop. 1981/82:166


39


 


Part II. Prindples of National Policy Artide 4

1.   Each Member shall, in the light of na­tional conditions and praclice, and in consul­tation with the mosl representative organisa­tions of employers and workers, formulale, implemenl and periodically review a coher-enl national policy on occupational safely, occupational heaith and the working environ­menl.

2.   The aim of the policy shall be to prevent accidents and injury to heaith arising out of, linked with or occurring in the course of work, by minimising, so far as it reasonably praclicable, the causes of hazards inherenl in the working environmenl.

Artide 5

The policy referred lo in Artide 4 of this Convenlion shall lake accounl of the follow­ing main spheres of action in so far as they affect occupational safely and heaith and the working environmenl:

(a)    design, testing, choice, subslilulion, installation, arrangemenl, use and mainlen­ance of the material elements of work (work-places, working environment, tools, machin­ery and equipmenl, chemical, physical and biological substances and agents, work pro-cesses);

(b)   rdalionships between the material ele­ment of work and the person who carry out or supervise the work, at adaptation of ma­chinery, equipmenl, working lime, organisa­tion of work and work processes lo the phys­ical and mental capacilies of the workers;

(c)    training, including necessary furlher training, qualificalions and motivations of persons involved, in one capadly or another, in the achievemenl of adequale levels of safe­ty and heaith;

(d)    communication and co-operation at the
levels of the working group and the underlak­
ing and al all other appropriate levels up lo
and including the national level;

(e)    the proteclion of workers and their re­
presentatives from disdplinary measures as a
result of aclions properly laken by them in
conformity with the policy referred to in Arti­
de 4 of this Convenlion.


Del II. Principer för nationell politik Artikel 4

1.    Varje medlemsstat skall, mot bakgrund av nationella förhållanden och nationell prax­is och i samråd med de mest representativa arbelsgivar- och arbetstagarorganisationer­na, utforma, tillämpa och med jämna mellan­rum revidera en enhetlig politik avseende sä­kerhet och hälsa på arbetsplatsen och arbets­miljön.

2.    Syftet med politiken skall vara all före­bygga olycksfall och hälsoskador, som upp­slår till följd av, i samband med eller som inträffar under arbetet genom all reducera, så långt del är rimligt och praktiskt genomför­bart, de olycksrisker som finns inbyggda i arbetsmiljön.

Artikel 5

Den politik som avses i artikel 4 skall la hän­syn till följande huvudsakliga aktionsområ­den i den mån de påverkar arbetarskydd och arbetsmiljö:

a)    utformning, provning, urval, ersät­tande, inslallering, anordnande, användning och underhåll av arbetets materiella kompo­nenter (arbetsplatser, arbetsmiljö, verktyg, maskiner och utrustning, kemiska fysiska och biologiska ämnen och agenser, arbets­processer);

b)   samband mellan arbetets materiella komponenter och de personer som utför eller övervakar arbetet samt anpassning av maski­ner, utrustning, arbetstid, uppläggning av ar­betet och arbetsprocesser till arbetstagarnas fysiska och mentala förutsättningar;

c)    utbildning, inklusive erforderlig vidare­utbildning, kvalifikationer och motivation hos personer som i någon egenskap har som uppgift att åstadkomma ell lillfredsslällande arbetarskydd;

d)    kommunikation och samverkan såväl
på arbetslagets och förelagets nivå som på
alla andra lämpliga nivåer upp till och inklusi­
ve nationell nivå.

e)    skydd för arbetstagare och deras före­
trädare mot disciplinära åtgärder till följd av
åtgärder som vederbörligen vidtagits av des­
sa i överensstämmelse med den politik som
avses i artikel 4.


 


Prop. 1981/82:166


40


 


Artide 6

The formulalion of the policy referred lo in Artide 4 of this Convenlion shall indicale the respective funclions and responsibilities in respect of occupational safety and heaith and the working environment of public aulhori­ties, employers, workers and olhers, taking accounl both of the complemenlary characler of such responsibililes and of national condi­tions and praclice.

Artide 7

The situation regarding occupational safely and heaith and the working environmenl shall be reviewed al appropriate inlervals, either over-all or in respect of parlicular areas, with a view to identifying major problems,.evolv-ing effective melhods for dealing with them and priorilies of action, and evaluating re­sults.


Artikel 6

Utformandet av den politik som avses i arti­kel 4 skall ange de respektive uppgifter och förpliktelser ifråga om arbetarskydd och ar­betsmiljö som åvilar offentliga myndigheter, arbetsgivare, arbetstagare och andra med hänsyn tagen såväl till dessa förpliktelsers komplementära karaktär som till nationell praxis och nationella förhållanden.

Artikd 7

Lägel ifråga om arbetarskydd och arbetsmiljö skall med lämpliga mellanrum bli föremål för en allmän översyn eller en översyn med avse­ende på särskilda områden i syfte att identifi­era viktigare problem, för alt utveckla effek­tiva metoder för att lösa dem samt bestämma prioriterade områden och utvärdera resultat.


 


Part III. Action at the National Level Artide 8

Each Member skall, by laws or regulations or any other method consislenl with national conditions and praclice and in consultation with the representative organisations of em­ployers and workers concerned, lake such sleps as may be necessary to give effect to Artide 4 of this Convention.

Artide 9

1.    The enforcemenl öf laws and regula­tions concerning occupational safely and heaUh and the working environmenl shall be secured by an adequale and appropriate sys­tem of inspeclion.

2.    The enforcemenl system shall provide for adequale penalties for violations of the law and regulations.

Artide 10

Measures shall be taken lo provide guid­ance lo employers and workers so as to hdp them to comply whh legal obligations.

Artide II

To give effect lo the policy referred lo in Artide 4 of this Convention, the competent authority or aulhorities shall ensure that the following funclions are progressively carried out:


Del III. Åtgärder på nationell nivå Artikel 8

Varje medlemsstat skall, genom lagstiftning eller föreskrifter eller någon annan metod för­enlig med nationell praxis och nationella för­hållanden och i samråd med berörda repre­sentativa arbelsgivar- och arbetstagarorgani­sationer, vidta sådana åtgärder som är erfor­derliga för att ge verkan ål artikel 4.

Artikel 9

1.    Tillsynen över tillämpningen av lagar och föreskrifter beträffande arbetarskydd och arbetsmiljö skall säkerställas genom ell lillfredsslällande och lämpligt inspektions-system.

2.    Tillsynssystemel skall innefatta lämpli­ga sanktioner vid överträdelse av lagar och föreskrifter.

Artikd 10

Åtgärder skall vidtas för alt ge vägledning till arbetsgivare och arbetstagare för all hjälpa dem iaktta lagenliga förpliktelser.

Artikel 11

Åtgärder för genomförande av den politik som avses i artikd 4 skall innefatta all veder­börande myndighet eller myndigheter steg för steg ålar sig följande uppgifter:


 


Prop. 1981/82:166


41


 


(a)    the determinalion, where the nature and degree of hazards so require, of condi­tions governing the designs, construclion and layout of underlakings, the commencemenl of their operations, major alleralions affecl­ing them and changes in their purposes, the safely of lechnical equipmenl used al work, as well as the application of procedures de­fined by the competent aulhorities;

(b)   the determinalion of work processes and of substances and agents the exposure to which is to be prohibiled, limited or made subject lo aulhorisation or conlrol by the competent authority or aulhorities; heaith ha­zards due lo the simullaneous exposure lo several substances or agents shall be taken inlo consideralion;

(c)    the eslablishmenl and application of procedures for the nolification of occupation­al accidents and diseases, by employers and, when appropriate, insurance institutions and other direclly concerned, and the produclion of annual slatislics on occupational accidents and diseases;

(d)    the holding of inquiries, where cases of
occupational accidents, occupational dis­
eases or any other injuries lo heaith which
arise in the course of or in conneclion with
work appear to reflect situations which are
serious;

(e)    the publicalion, annually, or informa­
tion on measures laken in pursuance of the
policy referred to in Artide 4 of this Conven­
lion and on occupational accidents, occupa­
tional diseases and other injuries lo heaith
which arise in the course of or in conneclion
with work;

(f)     the introduclion or exlension of sys­
tems, taking inlo accounl national conditions
and possibilities, lo examine chemical, phys­
ical and biological agents in respect of the
risk lo the heaith of workers.

Artide 12

Measures shall be laken, in accordance with national law and praclice, with a view to ensuring that those who design, manufacture. import, provide or transfer machinery, equip­menl or substances for occupational use-

(a) salisfy ihemsdves that, so far as is rea­sonably praclicable, the machinery, equip­menl or substance does not enlail dangers for


a)    bestämmande, där karaktären och gra­den av risk så erfordrar, av villkor för byg­gande och utrustning av förelag, igångsät­tande av deras verksamhet, större ändringar som berör dem och ändringar av deras upp­gifter, säkerställande av teknisk utrustning som används i arbetet samt tillämpning av föreskrifter som meddelats av vederbörande myndighet;

b)   bestämmande av ämnen och agenser beträffande vilka exponering skall förbjudas, begränsas eller göras beroende av tillstånd eller kontroll av vederbörande myndighet el­ler myndigheter; hänsyn skall las till hälsoris­ker förorsakade av samtidig användning av flera ämnen och samtidiga effekter;

c)    utformande och tillämpning av förfaran­den för anmälan om olycksfall i arbete och yrkessjukdomar av arbetsgivare och, när så är lämpligt, försäkringsinstitutioner och and­ra direkt berörda saml framtagande av årlig statistik om olycksfall i arbete och yrkessjuk­domar;

d)    utförande av undersökningar då olycks­
fall eller fall av yrkessjukdomar och alla and­
ra hälsoskador som uppslår under eller i sam­
band med arbetet förefaller återspegla situa­
tioner som är särskilt allvarliga;

e)    publicering av en årlig redogörelse avse­
ende åtgärder som vidtagits för genomföran­
de av den politik som avses i artikel 4, däri
inbegripet olycksfall i arbetet, yrkessjukdo­
mar saml alla andra hälsoskador som uppstår
under och i samband med arbete;

f)     införande eller utbyggnad av system,
med hänsyn tagen till nationella förhållanden
och förulsätlningar, för att undersöka ke­
miska, fysiska och biologiska agenser med
avseende på risken för arbetstagares hälsa.

Artikd 12

Åtgärder skall vidtas i enlighet med natio­nell lag och praxis för alt säkerstäUa all de som ulformar, tillverkar, importerar, tillhan­dahåller eller överlåter maskiner, utrustning, ämnen eller agenser för yrkesmässig hante­ring -

a) övertygar sig om att, i den mån del är rimligt och praktiskt genomförbart, maski­nerna, utrustningen, ämnet eller agensen inte


 


Prop. 1981/82:166


42


 


the safely and heaith of those using it correcl-

ly;

(b)   make available information concerning the correcl installation and use of machinery and equipmenl and the correcl use of sub­stances, and information on hazards of ma­chinery and equipmenl and dangerous prop­erlies of chemical substances and physical and biological agents or products, as well as inslruclions on how known hazards are to be avoided;

(c)    undertake studies and research or olh­erwise keep abreast of the scienlific and lech­nical knowledge necessary to comply with subparagraphs (a) and (b) of this Artide.

Artide 13

A worker who has removed himself from a work situation which he has reasonable jusli-ficalion lo believe presents an imminenl and serious danger lo his life or heaith shall be prolecled from undue conséquences in accor­dance with national conditions and praclice.

Artide 14                                        <

Measures shall be taken with a view lo promoling, in a manner appropriate lo na­tional conditions and praclice, the indusion of questions of occupational safety and heaith and the working environmenl al all levels of educalion and training, including higher lechnical, medical and professional educalion, in a manner meeling the training needs of all workers.

Artide 15

1.   With a view lo ensuring the coherence of the policy referred lo in Artide 4 of this Convention and of measures for its applica­tion, each Member shall, afler consultation al the earliesl possible slage with the mosl re­presentative organisations of employers and workers, and with other bodies as appropri­ate, make arrangements appropriate to na­tional conditions and praclice lo ensure the necessary co-ordination between various aulhorities and bodies called upon to give effect lo Parts 11 and III of this Convention.

2.   Whenever circumslances so requires and national conditions and praclice permil, these arrangements shall include the eslab­lishmenl of a central body.


medför fara för säkerhet och hälsa för dem som använder dem på rätt sätt;

b)   tillhandahåller information om del rätta sättet att installera och använda maskiner och utrustning och del rätta sättet att använ­da ämnen samt tillhandahåller information om hälsorisker med maskiner och utrustning och farliga egenskaper hos kemiska ämnen och fysiska och biologiska agenser eller pro­dukter, liksom instruktioner om hur kända risker undviks;

c)    utför undersökningar och bedriver forskning eller på annat sätt håller sig ä jour med de vetenskapliga och tekniska kunska­per som erfordras för all iaktta a) och b) ovan,

Artikd 13

Arbetstagare som avlägsnat sig från en ar­betssituation, som de har skälig anledning tro utgör en överhängande och allvarlig fara för deras liv och hälsa skaU skyddas mot orält-mätiga påföljder i enlighet med nationella för­hållanden och nationell praxis.

Artikel 14

Åtgärder skall vidtas för att främja, på ett sätt som är förenligt med nationell praxis och na­tionella förhållanden, att frågor rörande arbe­tarskydd och arbetsmiljö innefattas på alla utbildningsnivåer, däri inbegripet högre tek­nisk och medicinsk utbildning saml yrkesför­beredande högskolor, på ett sätt som svarar mot utbildningsbehoven hos alla arbelstaga-

Artikel 15

1.    För all säkerstäUa enhetligheten i den politik som avses i artikel 4 och metoderna för dess tillämpning skall varje medlemsstat, efler samråd på tidigast möjliga stadium med de mest representativa arbelsgivar- och ar­betsorganisationerna, vidta åtgärder, i över­ensstämmelse med nationell praxis och natio­nella förhållanden, för all säkerställa en er­forderlig samordning mellan olika myndighe­ter och organ som skall ha till uppgift att tillämpa delarna II och 111 i denna konven­tion.

2.    Närhelst omständigheterna så kräver och nationell praxis och nationella förhållan­den tillåter, skall dessa åtgärder innefatta in­rättandet av ett centralt organ.


 


Prop. 1981/82:166

Part IV. Action at the Level of the Undertak­ing Artide 16

1.   Employers shall be required lo ensure that, so far as is reasonably praclicable, the workplaces, machinery, equipmenl and pro­cesses under their conlrol are safe and wilh­out risk lo heaith.

2.   Employers shall be required lo ensure that, so far as is reasonably praclicable, the chemical, physical and biological substances and agents under their conlrol are without risk lo heaith when the appropriate measures of proteclion are taken.

3.   Employers shall be required to provide, where necessary, adequate proleclive clolh-ing and proleclive equipmenl to prevent, so far as is reasonably praclicable, risk of acci­dents or of adverse effecls on heaith.

Artide 17

Whenever two or more underlakings en-gage in acliliviles simullaneously al one workplace, they shall collaborale in applying the requireménls of this Convenlion.

Artide 18

Employers shall be required lo provide, where necessary, for measures to deal with emergendes and accidents, including ade­quate firsl-aid arrangements.

Artide 19

There shall be arrangements at the level of the underlaking under which-

(a)    workers, in the course of performing
their work, co-operate in the fulfilmenl by
their employer of the obligations placed upon
him;

(b)   representatives of workers in the un­derlaking co-operate with the employer in the field of occupational safely and heaith;

(c)    representatives of workers in an under­laking are given adequale information on measures taken by the employer lo secure occupational safely and heaith and may con-sull their representative organisations about such information provided they do not dis-close commercial secrels;

(d)    workers and their representatives in
the undertaking are given appropriate train­
ing in occupational safely and heaith;


43

Del IV. Åtgärder på företagsnivå

Artikel 16

1.    Arbetsgivarna skall åläggas all säker­ställa, så långt del är rimligt och praktiskt genomförbart, alt arbetsplatser, maskiner, utrustning och processer under deras över­vakning skall vara säkra och utan risker för hälsan.

2.    Arbetsgivare skall åläggas att säkerstäl­la, så långt del är rimligt och praktiskt ge­nomförbart att kemiska, fysiska och biologis­ka ämnen och agenser som är under deras kontroll är säkra och ulan risk för hälsan när ändamålsenliga skyddsåtgärder är vidtagna.

3.    Arbetsgivare skall åläggas all tillhanda­hålla, när så erfordras, lämpliga skyddskläder och lämplig skyddsutrustning för all förebyg­ga, så långt det är rimligt och praktiskt ge­nomförbart, risk för olycksfall eller negativa hälsoeffekter.

Artikd 17

Närhdsl två eller flera förelag samtidigt driver verksamhet på samma arbetsställe, skall de medverka vid genomförandel av be­stämmelserna i denna konvention.

Artikd 18

Arbetsgivare skall vidare åläggas att, där så erfordras, sörja för anordningar för nödsi­tuationer och olycksfall däri inbegripet lämp­lig första hjälp.

Artikd 19

På företagsnivå skall sådana åtgärder vid­tas att

a)    arbetstagare, under utförandet av sitt arbete, samverkar för alt arbetsgivaren skall kunna fullgöra förpliktelser som ålagts ho­nom eller henne;

b)   företrädare för arbetstagarna i företaget samverkar med arbetsgivaren på arbetar-skyddsområdel;

c)    företrädare för arbetstagare i ell förelag ges fullgod information om de åtgärder som vidtagits av arbetsgivaren för att trygga ar­betsmiljön och kan rådfråga sina representa­tiva organisationer om sådan information för­utsatt all de inle röjer handdshemligheler;

d)    arbetstagare och deras företrädare i fö­
retaget erhåller erforderiig utbildning i arbe­
tarskydd;


 


Prop. 1981/82:166


44


 


(e)    workers or their representatives and,
as the case may be, their representative or­
ganisations in an underlaking, in accordance
with national law and praclice, are enabled lo
enquire inlo, and are consulled by the em­
ployer on, all aspecls of occupational safety
and heaith associaled with their work; for
this purpose lechnical advisers may, by mu-
lual agreement, be broughl in from outside
the underlaking;

(f)     a worker reports forlhwilh lo his imme­
diate supervisor any situation which he has
reasonable juslificalion to believe presents an
imminenl and serious danger lo his life or
heaith; unlil the employer has taken remedial
action, if necessary, the employer cannol re­
quire workers lo relurn to a work situation
where there is conlinuing imminent and seri­
ous danger lo life or heaith.

Artide 20

Co-operation between management and workers and/or their representatives within the underlaking shall be an essenlial element of organisalional and other measures taken in pursuance of Artides 16 to l9of this Conven­lion.


e) arbetstagare eller deras företrädare, och i förekommande fall deras representativa or­ganisationer, i enlighet med nationell lagstift­ning och praxis i ell företag har möjlighet all utföra undersökningar om, och rådfrågas av sin arbetsgivare beträffande alla aspekter på arbetarskydd som har samband med arbetet: i delta syfte kan tekniska rådgivare anlitas utifrån genom ömsesidiga avtal;

O arbetstagare ulan dröjsmål rapporterar till sin närmaste förman varje situation som de har skälig anledning tro utgöra en över­hängande och allvarlig fara för deras liv eller hälsa; tills arbetsgivaren har vidtagit sådan åtgärd, som kan erfordras, kan arbetstagare inle åläggas att återgå till en arbetssituation som alltjämt utgör en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa.

Artikd 20

Samverkan mellan ledningen och arbetsta­garna och/eller deras företrädare i företaget skall utgöra en väsentlig komponent i sam­band med de organisations- och andra åtgär­der som vidtas enligt artiklarna 16-19 i den­na konvention.


 


Artide 21

Occupational safely and heaith measures shall nol involve any expendilure for the workers.


Artikd 21

Arbetarskyddsåtgärder skall inle innebära några kostnader för arbetslagarna.


 


Part V. Final Provisions Artide 22

This Convenlion does nol revise any inter­nalional labour Convenlions or Recommen-dalions.


Del V. Slutbestämmelser Artikel 22

Denna konvention innebär inte någon änd­ring i någon av internationella arbetsorgani­sationen anlagen konvention eller rekom­mendation.


 


Artide 23

The formål ralifications of this Convenlion shall be communicated to the Direclor-Gen­eral of the International Labour Office for registralion.

Artide 24

1.   This Convenlion shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ralifications have been registered with the Direclor-General.

2.   It shall come inlo force Iwelve monlhs


Artikel 23

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­belsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 24

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av intemationdla arbets­organisationen vilkas ratifikationer har regi­strerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv måna-


 


Prop. 1981/82:166


45


 


afler the date on which the ralifications of two Members have been registered with the Direclor-General.

3. Thereafter, this Convention shall come inlo force for any Member twelve monlhs afler the date on which its ratification has been registered.

Artide 25

1.   A Member which has ratified this Con­vention may denounce il afler the expiration of len years from the date on which the Con­venlion firsl comes inlo force, by an act com­municated lo the Direclor-General of the In­ternalional Labour Office for registralion. Such denunciation shall nol take effect unlil one year afler the date on which il is regis­tered.

2.   Each Member which has ratified this Convenfion and which does nol, whilhin the year following the expirafion of the period of ten years menlioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Artide, will be bound for another period of len years and, thereafter, may denounce this Convenlion at the expira­tion of each period of len years under the terms provided for in this Artide.

Artide 26

1.   The Direclor-General of the Interna­tional Labour Office shall nolify all Members of the International Labour Organisation of the registralion of all ralifications and denun-cialions communicated lo him by the Mem­bers of the Organisation.

2.   When nolifying the Members of the Or­ganisation of the registralion of the second ratification communicated lo him, the Direc­lor-General shall draw the allenlion of the Members of the Organisation to the date upon which the Convenlion will come inlo force.

Artide 27

The Direclor-General of the International Labour Office shall communicale lo the Sec­relary-General of the United Nations for reg­istralion in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Artides.


der efler del all ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 25

1. Medlemsstat som ratificerar denna kon­vention kan, sedan tio år förfiutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbelsbyråns generaldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först ell år efler del all den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ell år efler ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsräll enligt den­na artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 26

1.    Internationella arbelsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som gene­raldirektören har tagit emot, skall generaldi­rektören fästa medlemmarnas uppmärksam­het på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 27

Internationella arbelsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats enligt bestäm­melserna i föregående artiklar.


 


Prop. 1981/82:166


46


 


Artide 28

Al such limes as it may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present lo the General Con­ference a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 29

1.    Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, uniess the new Con­
venlion olherwise provides-

(a)    the ratification by a Member of the new
revising Convenlion shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Conven­
lion, notwithslanding the provisions of Arti­
de 25 above, if and when the new revising
Convenlion shall have come inlo force;

(b)    as from the date when the new revising
Convenlion comes inlo force this Convenlion
shall cease lo be open lo ratification by the
Members.

2.    This Convenlion shall in any case re-
main in force in ils aclual form and conlenl
for those Members which have ratified il bul
have nol ratified the revising Convenlion.

Artide 30

The English and French versions of the text of this Convenlion are equally authorita­live.


Artikd 28

När internationella arbelsbyråns styrelse finner att del behövs, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl all på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikd 29

1.    Om konferensen antar en ny konven­
tion, varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inle föreskriver annat,

a)    skall, under föratsättning all den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 25 ovan;

b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inle längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2.    Denna konvention skall likväl förbli gäl­
lande till form och innehåll för de medlems­
stater som har ratificerat den men inte har
ratificerat den nya konvention varigenom den
revideras.

Artikd 30

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1981/82:166

Recommendation (No. 164) Concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the Internalional Labour Office, and having mel in its Sixly-sevenlh Session on 3 June 1981, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo safely and heaith and the working environmenl, which is the sixlh ilem on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of a Recommendation supplemenling the Occupational Safely and Health Convention, 1981,

adopts this twenly-second day of June of the year one Ihousand nine hundred and eighty-one the following Recommendation, which may be cited as sthe Occupational Safely and Health Recommendation, 1981:


47

Bilaga 6 Översättning

ILO:s rekommendation (nr 164) om arbe­tarskydd och arbetsmiljö

Intemationdla arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sill sextiosjun­de möte,

beslutar anta vissa förslag avseende arbe­tarskydd och arbetsmiljö, en fråga som utgör den sjätte punkten på mötets dagordning.

beslutar all dessa förslag skall la formen av en rekommendation som kompletterar 1981 års konvention om arbetarskydd och

antar denna den tjugoandra dagen i juni månad år nillonhundraållioell följande re­kommendation, som kan kallas 1981 års re­kommendation om arbetarskydd:


 


/. Scope and Definitions

1.    (1) To the greatest extent possible, Ihe
provisions of the Occupational Safely and
Health Convenlion, 1981 (hereinafter re­
ferred lo as "the Convention") and of this
Recommendation should be applied to all
branches of economic activity and lo all cate­
gories of workers,

(2) Provision should be made for such mea­sures as may be necessary and praclicable lo give sdf-employed persons proteclion analo-gous lo that provided for in the Convenlion and in this Recommendation.

2.    For the purpose of the Recommenda­
tion-

(a) the term "branches of economic activ­ity" covers all branches in which workers are employed, including the public service;


/. Tillämpningsområde och definitioner

1.    1)1 största möjliga utsträckning bör be­
stämmelserna i 1981 års konvention om arbe­
tarskydd (hädanefter benämnd "konven­
tionen") och i denna rekommendation äga
tillämpning på alla områden av arbetsmark­
naden och på alla kategorier av arbetstagare.

2) Sådana åtgärder bör vidtas som kan bli erforderiiga och är praktiskt genomförbara för all ge ensamföretagare skydd motsvaran­de del som föreskrivs i konventionen och rekommendationen.

2. I denna rekommendation

a) omfattar uttrycket "områden av arbets­marknaden" alla de verksamhetsgrenar inom vilka arbetstagare är anställda, offentlig för­valtning inräknat;


 


Prop. 1981/82:166


48


 


(b)    the term "workers" covers all em­
ployed persons, including public employees;

(c)    the term "workplace" covers all places
where workers need lo be or lo go by reason
of their work and which are under the direcl
or indirect conlrol of the employer;

(d)   the term "regulations" covers all provi­
sions given force of law by the competent
authority or aulhorities;

(e)   the term "heaith", in relation lo work,
indicales nol merely the absence of disease
or infirmily; il also includes the physical and
mental elements affecling heaith which are
direclly relalied to safety and hygiene al
work.


b)    omfattar ullrycket "arbetstagare" alla
anställda, däri inbegripet offentligt anställda;

c)      avser uttrycket "arbetsplats" alla
platser, där arbetstagare måsle uppehålla sig
eller dit de måsle bege sig för arbetets skull
och vilka övervakas direkt eller indirekt av
arbetsgivaren;

d)    avser uttrycket "föreskrifter" alla be­
stämmelser som av vederbörande myndighet
eller myndigheter har gjorts rättsligt bin­
dande;

e)    innebär uttrycket "hälsa" i samband
med arbete inte endast frånvaro av sjukdom
eller nedsatt arbetsförmåga; del omfattar
även fysiska eller psykiska faktorer som på-
\ erkar hälsan och som har direkt samband
med säkerhet och yrkeshygieniska förhållan­
den i arbetet.


 


//. Technical Fields of Action

3. As appropriate for differenl branches of economic activity and differenl lypes of work and taking inlo accounl the prindple of giving priorily lo diminaling hazards at their source, measures should be taken in pursu­ance of the policy referred lo in Artide 4 of the Convenlion, in parlicular in the following fields:

(a) design, siling, slruclural fealures, in­stallation, mainlenance, repair and alleralion of workplaces and means of access thereto and egress Ihereform;

(/)) lighling, ventilation, order and cleanli-ness of workplaces;

(c)   lemperalure, humidily and movemenl
of air in the workplace;

(d)   design, construclion, use, mainlenance,
testing and inspeclion of machinery and
equipmenl liable lo present hazards and, as
appropriate, their approval and transfer;

(e)   prevention of harmful physical or men­
tal stress due to conditions of work;

(f)    handling, slacking and storage of loads
anl materials, manually or mechanically:

(g)     use of declricily;

(/;) manufacture, packing, labdling, trans­port,   storage  and  use  of dangerous  sub-


//. Tekniska aktionsområden

3. I förekommande fall bör för olika områ­den av arbetsmarknaden och olika typer av arbete och med hänsyn lagen till principen om företräde för undanröjande av yrkesrisker vid källan, åtgärder vidtas i enlighet med den politik som avses i artikel 4 i konventionen, i synnerhet påföljande områden:

a)  utformning, placering, byggnadsmässi-ga egenskaper, installation, underhåll, repa­ration och ändring av arbetsplatser och deras förbindelsevägar;

b)  belysning, ventilation, ordning och ren­lighet på arbetsplatserna;

c)  temperatur, fuktighet och luftcirkulation på arbetsplatsen;

d)   utformning, konstruktion, användning,
underhåll, provning och inspektion av maski­
ner och utrustning, som kan medföra risker,
och i förekommande fall godkännande och
överlåtande av dem i varje form;

e)   förebyggande av skadlig stress på grund
av arbetsförhållandena;

O hantering, slapling och lagring av laster och material, för hand och med mekaniska hjälpmedel;

g) användande av elektricitet;

h) tillverkning, förpackning, märkning, transport, lagring och användning av farliga


 


Prop. 1981/82:166


49


 


stances and agents, disposal of their wasles and residues, and, as appropriate, their re-placemenl by other substances or agents which are nol dangerous or which are less dangerous;

(/) radiation proteclion;

(j) prevention and conlrol of, and protec­lion against, occupational hazards due lo noise and vibration;

(k) conlrol of the almosphere and other ambienl factors of workplaces;

(/) prevention and conlrol of hazards due to high and low baromelric pressures;

(m) prevention of fires and explosions and measures to be taken in case of fire or explo­sion;

(n) design, manufacture, supply, use, mainlenance and testing of personal prolec­live equipmenl and proleclive dolhing;

(o) sanilary installations, washing facili­lies, facililies for changing and sloring clolhes, supply of drinking waler, and any other welfare facililies connected with occu­pational safety and heaith;

(p) first-aid trealmenl;

(q) eslablishmenl of emergency plans;

(r) supervision of the heaith of workers.


ämnen och agenser, omhändertagande av av­fall och rester äv dessa saml i förekommande fall deras ersättande av andra ämnen eller agenser som inle är farliga eller som är mind­re farliga;

i) strålskydd;

j) bekämpande av buller och vibration saml skydd mot yrkesrisker förorsakade av buller och vibration;

k) kontroll av atmosfären och andra miljö­faktorer på arbetsplatser;.

I) förebyggande och kontroll av risker be­tingade av högl och lågt lufttryck;

m) förebyggande av bränder och explosio­ner saml åtgärder som skall vidtas i händelse av brand eller explosion;

n) utformning, tillverkning, tillhandahål­lande, användning, underhåll och provning av personlig skyddsutrustning och skydds­kläder;

o) sanitära installationer, Ivältanordningar, anordningar för klädbyte och förvaring av kläder, dricksvaltenförsörjning och alla and­ra välfärdsanordningar som har anknytning till arbetarskydd;

p) anordning för första hjälp;

q) upprättande av planer för nödsitua­tioner;

r) övervakning av arbetstagares hälsa.


 


///. Action at the National Level

4. With a view lo giving effect lo the policy referred lo in Artide 4 of the Convenlion, and taking accounl of the lechnical fields of action listed in Paragraph 3 of this Recom­mendation, the competent authority or aulh­orities in each counlry should—

(a)   issue or approve regulations, codes of praclice or other suitable provisions on occu­pational safety and heaith and the working environment, accounl being laken of the links exisling between safety and heaith, on the one hand, and hours of work and rest breaks, on the other;

(b)  from lime lo lime review legislalive en-aclmenls concerning occupational safely and heahh and the working environmenl, and provisions issued or approved in pursuance of clause (a) of this Paragraph, in the light of 4   Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 166


III. Åtgärder på nationell nivå

4. I avsikt att förläna verkan till den politik som ayses i artikel 4 i konventionen och med hänsyn tagen till de tekniska ålgärdsområden som uppräknas i punkt 3 i denna rekommen­dation bör vederbörande myndighet eller myndigheter i varje land -

a)     utfärda eller godkänna föreskrifter,
handböcker eUer andra lämpliga bestämmel­
ser avseende arbetarskydd och arbetsmiljö
med hänsyn lagen till de samband som före­
ligger mellan säkerhet och hälsa å ena sidan
och arbetstider och vilopauser å den andra;

b)   tid.efler annan företa översyn av lagstift­
ningen rörande arbetarskydd och arbetsmiljö
saml bestämmelser, som utfärdats eller god­
känts i enlighet med a) ovan, i belysning av
erfarenhet och framsteg inom vetenskap och


 


Prop. 1981/82:166


50


 


experience and advances in science and lech-nology;

(c)    undertake or promole studies and re­
search lo identify hazards and find means of
overcoming them;

(d)    provide information and advice, in an
appropriate manner, lo employers and work­
ers and promole of facUitate co-operation be­
tween them and their organisations, with a
view lo diminaling hazards or reducing them
as far as praclicable; where appropriate, a
special training programme for migranl work­
ers in their molher tongue should be pro­
vided;

(e)    provide specific measures lo prevent
calastrophes, and to co-ordinale and make
coherent the aclions lo be laken al differenl
levels, parlicularly in induslrial zones where
undertakings with high potential risks for
workers and the surrounding population are
silualed;

if) secure good liaison with the Internation­al Occupational Safely and Health Hazard Alert System sel up within the framework of the Internalional Labour Organisation;

(g) provide appropriate measures for
handicapped workers.
                    i

5.  The syslem of inspeclion provided for in paragraph I of Artide 9 of the Convenlion should be guided by the provisions of the Labour Inspeclion Convention, 1947, and the Labour Inspeclion (Agricullure) Convenlion, 1969, without prejudice to the obligations thereunder of Members which have ratified these instruments.

6.  As appropriate, the competent authority or aulhorities should, in consultation with the representative organisations of employers and workers concerned, promole measures in the field of conditions of work consislenl with the policy referred to in Artide 4 of the Convenlion.

7.  The main purposes of the arrangements referred to in Artide 15 of the Convenlion should be lo—

 

(a)   implemenl the requireménls of Artides 4 and 7 of the Convenlion;

(b)  co-ordinale the exercise of the func­lions assigned lo the competent authority or aulhorities in pursuance of Artide 11 of the Convention and Paragraph 4 of this Recom­mendation;

(c)   co-ordinale aclivities in the field of oc-


leknologi;

c)    ulföra eller främja undersökningar och
forskning för att utröna risker och finna me­
del all övervinna dem;

d)   på lämpligt sätt tillhandahålla informa­
tion och råd åt arbetsgivare och arbetstagare
och främja eller underlätta samverkan mellan
dem och deras organisationer i syfte all elimi­
nera risker eller all i möjligaste mån reducera
dem; i förekommande fall bör föreskrivas om
ett speciellt utbildningsprogram för migreran-
de arbetare på deras modersmål;

e)   vidta särskilda åtgärder i syfte all före­
bygga katastrofer och samordna och integre­
ra verksamheter som skall bedrivas på olika
nivåer, särskilt inom industriella områden där
förelag med hög potentiell risk för arbetstaga­
re och omgivande befolkning är lokaliserade;

f)    säkerställa goda förbindelser med del in­
ternationella varningssystem för yrkesrisker
som upprättats inom ramen för internationel­
la arbetsorganisationen;

g)    vidta lämpliga åtgärder för handikappa­
de arbetstagare.

5. Det inspektionssystem som föreskrivs enligt punkt I i artikel 9 av konventionen bör vägledas av 1947 års konvention om arbetsin-spektion och 1969 års konvention om yrkes­inspektion inom jordbruket ulan förfång för härav föranledda förpliktelser för medlem­mar som har ratificerat dessa konventioner.

6.   I förekommande fall bör vederbörande myndighet eller myndigheter efler samråd med berörda representativa arbelsgivar- och arbetstagarorganisationer, främja åtgärder ifråga om arbetsförhållanden i överensstäm­melse med den politik som avses i artikel 4 i konventionen.

7.   Huvudsyftena med de åtgärder som avses i artikd 15 i konventionen bör vara att -

 

a)   tillämpa bestämmelserna i artiklerna 4 och 7 i konventionen;

b)  samordna utövandet av de uppgifter som tilldelals vederbörande myndighet eller myn­digheter enligt artikel 11 i konventionen och punkt 4 i denna rekommendation;

c) samordna aktiviteter på arbetarskydds-


 


Prop. 1981/82:166


51


 


cupalional safely and heaith and the working environmenl which are exerdsed nalionally. regionally or locally, by public aulhorities, by employers and their organisations, by work­ers' organisations and representatives, and by other persons or bodies concerned;

(d) promole exchanges of views, informa­tion and experience al the national level, al the level of an induslry or that of a branch of economic activity.

8.  There should be close co-operation be­tween public aulhorities and representative employers' and workers' organisations, as well as other bodies concerned in measures for the formulalion and application of the policy referred lo in Artide 4 of the Conven­lion.

9.  The review referred to in Artide 7 of the Convenlion should cover in parlicular the sit­uation of the mosl vulnerable workers, for example, the handicapped.

IV. Action at the Level of the Undertaking

10.   The obligations placed upon employers
with a view lo achieving the objective sel
forth in Artide 16 of the Convenlion might
include, as appropriate for differenl branches
of economic activity and differenl lypes of
work, the following:

(a)    lo provide and maintain workplaces,
machinery and equipmenl, and use work
melhods, which are as safe and without risk
to heaith as is reasonably praclicable;

(b)   to give necessary inslruclions and train­
ing, taking accounl of the funclions and capa­
cilies of differenl categories of workers;

(c)     lo provide adequale supervison of
work, of work practices and of application
and use of occupational safely and heaith
measures;

(d)   lo inslitule organisalional arrangements
regarding occupational safely and heaith and
the working environmenl adapled lo the size
of the undertaking and the nature ofils aclivi­
ties;

(e)    lo provide, without any cosl lo the
worker, adequale personal proleclive dolh­
ing and equipmenl which are reasonably nec­
essary when hazards cannol be olherwise
prevenled or conlrolled;

(/) lo ensure that work organisation, par-liculariy with respect lo hours of work and


och arbetsmiljöområdel, som utövas på na­tionell, regional och lokal nivå av offentliga myndigheter, av arbetsgivare och arbetsgi­varorganisationer, av arbetstagarorganisatio­ner och arbelslagarrepresenlanler och av andra berörda personer och organ;

d) främja utbyte av åsikter, information och erfarenheter på nationell nivå, på indu­strinivå eller på branschnivå.

8.   En nära samverkan bör etableras mellan offentliga myndigheter och representativa ar­belsgivar- och arbetstagarorganisationer saml andra berörda organ ifråga om åtgärder för utformande och genomförande av den po­litik som avses i artikel 4 i konventionen.

9.   Den översyn som avses i artikel 7 i kon­ventionen, bör särskilt behandla förhållan­dena för de mest utsatta arbetstagarna, t. ex. de handikappade.

IV. Åtgärder på företagsnivå

10.   De skyldigheter som åläggs arbetsgi­
varna i syfte alt nå del mål som fastställs i
artikel 16 i konventionen bör innefatta föl­
jande områden, på sätt som är lämpligt för
olika områden av ekonomisk verksamhet och
olika typer av arbete:

a)   all iordningställa och underhålla arbets­platser, maskiner och utrustning och använda arbetsmetoder som är så säkra och utan risker för hälsan som är rimligt och praktiskt möjligt;

b)   att ge erforderliga instruktioner och ut­bildning med hänsyn till olika arbetslagarka-legoriers uppgifter och förmåga;

c)   att sörja för en lillfredsslällande över­vakning av arbetet, arbetsmetoderna och ge­nomförandet av arbetarskyddsåtgärder;

d)    att genomföra organisatoriska anord­
ningar beträffande arbetarskydd och arbets­
miljö anpassade efler förelagels storlek och
dess verksamhelskaraklär;

e)    all ulan kostnad för arbetstagaren till­
handahålla personlig skyddsutrustning och
skyddskläder som rimligen kan erfordras då
risker inle kan förebyggas eller övervakas på
annat sätt;

f)     all säkerställa all arbetsorganisationen, i
synnerhet med hänsyn tagen till arbetstid och


 


Prop. 1981/82:166


52


 


rest breaks, does nol adversdy affect occu­pational safely and heaith;

(g) lo lake all reasonably pralicablé mea­sures with a view lo diminaling excessive physical and mental faligue;

(/;) to underlake studies and research or olherwise keep abreast of the scienlific and lechnical knowledge necessary lo comply with the foregoing clauses.

11.  Whenever two or more underlakings engage in aclivities simullaneously al one workplace. they should collaborale in apply­ing the provisions regarding occupational safety and heaith and the working environ­menl, without prejudice to the responsibilily of each underlaking for the heaith and safely of its employees. In appropriate cases, the competent authority or aulhorities should prescribe general procedures for this collabo-ration.

12.  (I) The measures laken lo facUitate the co-operation referred to in Artide 20 of the Convenlion should include, where appropri­ate and necessary, Ihe appoinlmenl, in accor­dance with national praclice, of workers' safely ddegales, of workers' safely and heaith committees. and/or of joinl safety and heaith committees: in joinl safely and heaith committees workers should have at least equal representation with employers" repre­sentatives.

(2) Workers" safety ddegales. workers' safely and heaith committees. and joinl safe­ty and heallh committees. or, as appropriate, other workers' representatives should —

(a) be given adequale information on safely and heallh malters, enabled lo examine fac­tors affecling safely and heallh. and encour­aged lo propose measures on the subject;

(h) be consulled when major new safety and heaith measures are envisaged and be­fore they are carried out, and seek lo oblain the support of the workers for such mea­sures;

(c)    be consulled in planning alleralions of
work processes, work conlenl or organisa­
tion of work, which may have safety or
heallh implications for the workers;

(d)   be given proteclion from dismissal and
other measures prejudidal lo them while ex-


vilopauser inte negativt påverkar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen;

g) all vidta alla rimliga och praktiskt ge­nomförbara åtgärder för alt eliminera alltför stor fysisk och psykisk ullrötlning;

h) all ulföra undersökningar och forskning eller på annat sätt hålla sig ä jour med de vetenskapliga och tekniska kunskaper som erfordras för att iaktta de skyldigheter som anges i de föregående styckena.

11. Närhdsl tvä eller fiera förelag samti­digt driver verksamhet på samma arbets­ställe, bör de medverka vid genomförandet av bestämmelserna om arbetarskydd och ar­betsmiljö, ulan förtang för varje förelags an­svar för sina anställdas hälsa och säkerhet. Då så är lämpligt bör vederbörande myndig­het eller myndigheter föreskriva allmänna förfaranden för denna samverkan.

12. I) De åtgärder som vidtagits för all un­dertätta den samverkan som åsyftas i artikel 20 i konventionen skall innefatta, då så är lämpligt och erforderligt, tillsättande, i enlig­het med nationell praxis, av skyddsombud för arbetstagarna och/eller bildande av parile-liska skyddskommittéer; i paritetiska skydds­kommittéer skall arbetstagare ha minst lika stor representation som arbetsgivare.

2) Skyddsombud för arbetstagarna, ar­betstagares skyddskommittéer och parile-liska skyddskommittéer eller, då så är lämp­ligt, andra representanter för arbetstagarna bör -

a)    erhålla fullständig information i arbelar-skyddsfrågor, ha möjlighet all undersöka fak­torer som påverkar arbetarskyddet och upp­muntras all föreslå åtgärder inom detta områ­de;

b)   höras då mera betydande nya arbetar­skyddsåtgärder planeras eller genomförs och söka erhålla arbetslagarnas slöd för sådana åtgärder;

c)    höras vid planering av sådana ändringar av arbetsprocesser, arbetsinnehåll eller ar­betsorganisation, som kan få konsekvenser ifråga om arbetarskydd för arbetstagarna;

d)    erhålla skydd mot avsked och andra ål-
gärder till förfång för arbetslagarna vid ut-


 


Prop. 1981/82:166


53


 


ercising their funclions in the field of occupa­tional safely and heaith as workers' represen­tatives or as members of safety and heaith committees;

(e)    be abIe lo coniribule lo the decision-
making process al the level of the underlak­
ing regarding mallers of safely and heaith;

(f)   have access to all parts of the workplace
and be abIe lo communicale with the workers
on safety and heaith mallers during working
hours at the workplace:

(g)    be free to contact labour inspectors;
(h) be abIe lo coniribule to negoliations in

the underlaking on occupational safety and heallh mallers;

(i) have reasonable lime during paid work­ing hours lo exercise their safety and heallh functions and lo receive training relaled lo these funclions;

(i) have recourse to specialists to advise on particular safely and heallh problems.

13.   As necessary in regard lo the aclivities
ot the undertaking and praclicable in regard
lo its size, provison should be made for-

(a)     the availabilily of an occupational
heallh service and a safely service, within the
underlaking, jointly with other undertakings,
or under arrangements with an outside body;

(b)   recourse lo specialists lo advise on par­
ticular occupational safely or heallh prob­
lems or supervise the application of measures
to meet them.

14.  Employers should, where the nature of the operations in their undertaking warranls it, be required to sel out in writing their poli­cy and arrangements in the field of occupa­tional safely and heallh. and the various re­sponsibilities exerdsed under these arrange­ments. and lo bring this information to the notice of every worker. in a language or me­dium the worker readily underslands.

15.  (I) Employers should be required to verify the implementation of applicable stan­dards on occupational safety and heaith regu-larly, for instance by environmental monitor-ing, and lo undertake syslemalic safely au-dits from time to lime.

(2) Employers should be required to keep such records relevant to occupational safely and heallh and the working environmenl as are considered necessary by the competent authority or aulhorities; these might include records of all nolifiable occupational acci-

5    Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 166


Övandet av deras uppgifter inom arbelar-skyddsområdel som representanter eller le­damöter av skyddskommittéer;

e)   kunna medverka i beslutsprocessen på
förelagsnivå i frågor beträffande säkerhet och
hälsa;

f)    ha tillträde till alla delar av arbetsplatsen
och kunna kommunicera med arbetstagarna i
säkerhels- och hälsofrågor under arbetstid
och på arbetsplatsen;

g) ha frihet att kontakta yrkesinspeklörer;
h) kunna delta i förhandlingar i förelag i

frågor beträffande säkerhet och hälsa;

i) ha rimlig tid alt under betald arbetstid utöva sina säkerhets- och hälsouppgifier och alt delta i utbildning i dessa uppgifter;

j) anlita specialister för rådgivning beträf­fande särskilda säkerhels- och hälsoproblem.

13.   Om så erfordras med hänsyn till förela­
gels verksamhet och om så är praktiskt möj­
ligt med hänsyn till dess storlek bör man sörja
för-

a)    inrättande av företagshälsovård och av
en skyddsavdelning inom företaget, tillsam­
mans med andra förelag eller enligt överens­
kommelse med ell utomstående organ:

b)    anlitande av specialister för rådgivning
beträffande särskilda arbetarskyddsproblem
och övervakning av åtgärder för all lösa dem.

14.   Arbetsgivare bör, där karaktären av förelagels verksamhet ger anledning till del­ta, åläggas att offentliggöra sin politik och sina åtgärder på arbelarskyddsområdel samt de skyldigheter som utvecklas enligt dessa åtgärder, saml all lillslälla alla arbetstagare denna information för kännedom på ett språk eller i en form som arbetstagare utan svårig­het förstår;

15.   1) Arbetsgivare bör åläggas att regel­bundet kontrollera tillämpningen av gällande normer för arbetarskyddet, exempelvis ge­nom övervakning av miljöförhållandena, och all lid efler annan företa ingående undersök­ningar av situationen på detta område;

2) Arbetsgivare bör åläggas all föra sådana anteckningar av betydelse för arbetarskydd och arbetsmiljö som av vederbörande myn­dighet och myndigheter anses erforderiiga; dessa kan innefatta anteckningar om alla an-mälningsplikliga olycksfall i arbete och häl-


 


Prop. 1981/82:166


54


 


denls and injuries lo heaith which arise in the course of or in conneclion with work, records of authorisations and exemptions under laws or regulations in the field and any conditions to which they may be subject, certificales relating lo supervision of the heallh of work­ers in the undertaking, and dala concerning exposure to specified substances and agents.

16.   The arrangements provided for in Arti­
de 19 of the Convenlion should aim al ensur­
ing that workers—

(fl) take reasonable care for their own safe­ty and that of other persons who may be affecled by their acts or omissions al work;

(b)  comply with inslruclions given for their own safely and heallh and those of olhers and with safety and heallh procedures;

(c)  use safety devices and proleclive equip­menl correctly and do nol render them inop-erative;

(d)   report forlhwilh lo their immediate su­
pervisor any situation which they have rea­
son lo believe could present a hazard and
which they cannol ihemsdves correcl;

(e)   report any accident or injury lo heaith
which arises in the course of or in conneclion
with work.

17.   No measures prejudidal lo a worker
should be laken by reference to the fact that,
in good failh, he complained of whal he con­
sidered lo be a breach of slalulory require­
ménls or a serious inadequacy in the mea­
sures taken by the employer in respect of
occupational safety and heallh and the work­
ing environment.


soskador som uppslår under eller i samband med arbete; anteckningar om givna tillstånd och medgivna undanlaganden enligt lagstift­ning på området saml villkor som eventuellt är förknippade med undanlaganden; intyg rö­rande övervakningen av arbetstagarnas hälsa inom förelaget; dala rörande exponering för bestämda ämnen och agenser.

16.    De åtgärder som föreskrivs i artikel 19
i konventionen bör syfta till alt säkerstäUa att
arbetstagare -

a)    på rimligt sätt sörjer för sin egen säker­het och säkerheten för andra personer som kan beröras av deras handlingar eller försum­melser i arbetet;

b)   rättar sig efler instruktioner som utfär­dats för deras egen och andras säkerhet och hälsa och efler förfaranden på arbetarskyd­dets område;

c)    använder säkerhetsanordningar och skyddsutrustning på rätt sätt och inle gör dem ineffektiva;

d)    ulan dröjsmål underrättar närmaste för­
man om varje situation som de har anledning
tro kan innebära en risk och som de själva
inle kan åtgärda;

e)    anmäler alla olycksfall eller hälsoskador
som uppstår under eller i samband med arbe­
tet.

17.    Inga för en arbetstagare ofördelaktiga
åtgärder får vidtas på grund av det faktum att
han i god tro har besvärat sig över vad han
ansett vara ett överträdande av lagliga be­
stämmelser eller en allvarlig brist i de åtgär­
der som vidtagits av arbetsgivaren med avse­
ende på arbetarskydd och arbetsmiljö.


 


V. Relations to Existing International La­bour Conventions and Recommendations

18. This Recommendation does nol revise any internalional labour Recommendation.

19. (I) In the development and application of the policy referred lo in Artide 4 of the Convenlion and without prejudice lo their obligations under Conventions they have ra­tified, Members should refer lo the inlerna-


V. Förhållande till gällande av internationel­la arbetsorganisationen antagna konven­tioner och rekommendationer

18.   Denna rekommendation innebär inte någon ändring i någon gällande av internatio­nella arbetsorganisationen anlagen rekom­mendation.

19.   I) Vid utvecklingen och tillämpningen av den politik som avses i artikel 4 i konven­tionen och utan förfång för medlemsstaternas åtaganden enligt de konventioner de har rati­ficerat, bör medlemsstaterna åberopa de av


 


Prop. 1981/82:166


55


 


lional labour Conventions and Recommenda­tions listed in the Appendix.

(2) The Appendix may be modified by the International Labour Conference, by a two-thirds majorily, in conneclion with the future adoption or revision of any Convenlion or Recommendation in the field of safety and heaith and the working environmenl.


internationella arbetsorganisationen antagna konventionerna och rekommendationerna som är förtecknade i bilagan.

2) Bilagan kan ändras av internationella arbetskonferensen med två-tredjedels majori­tet i samband med framtida anlagande eller revision av någon konvention eller rekom­mendation avseende arbetarskydd och ar­betsmiljö.


 


Prop. 1981/82:166


56


Appendix

List of Instruments Concerning Occupational Safety ond Health and the Working Environment Adopted by the International Labour Conference Since 1919


Year   Convenlion


Recommendation


 


1921       13. While Lead (Painting)

1929      27. Marking of Weighl (Packages

Transported by Vessels) 1937      62. Safety Provisions (Building)

1946   73. Medical Examinations (Seafarers)

77.   Medical Examination of Young Persons (Induslry)

78.   Medical Examination of Young Persons (Non-industrial Occupa­tions)

1947   $\. Labour Inspeclion

1949      92. Accommodation of Crews (Re-vised)

1953

 

1958

 

1959

113.

1960

115.

1963

119.

1964

120.

 

PI

1965

124.

1967

127,

1969

129,

1970

133,

Medical Examination (Fisher-men)

Radiation Protection Guarding of Machinery Hygiene (Commerce and Offices) Employment Injury Benefils Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Maximum Weight Labour Inspeclion (Agricullure) Accommodation of Crews (sup­plementary Provisions)

1.14.

136. 139. 148.

1971 1974 1977

Prevention of Accidents (Sea­farers) Benzene

Occupational Cancer Working Environmenl (Air Pollution, Noise and Vibration) 1979    152. Occupational Safety and Health (Dock Work)


53. Safety Provisions (Building) 79. Medical Examination of Young Persons

81.  Labour Inspeclion

82.  Labour Inspeclion (Mining and Transport)

97.       Protection of Workers" Heallh

105. Ships' Medicine Chests

106. Medical .Advice at Sea

112.      Occupational Health Services

114.      Radiation Proteclion

118.      Guarding of Machinery

120.  Hygiene (Commerce and Office)

121.  Employment Injury Benefits

128. Maximum Weight

133. Labour Inspeclion (Agricullure)

140. Crew Accommodation (Air Condi tioning)

141. Crew Accommodation (Noise Control)

142. Prevention of Accidents (sea­farers)

144.  Benzene

147. Occupational Cancer

156. Working Environment (Air

Pollution, Noise and Vibration) 160. Occupational Safety and Heallh

(Dock Work)


 


Prop. 1981/82:166


57


Bilaga

Förteckning över instrument avseende arbetarskydd och arbetsmiljö antagna av internationeUa arbetskonferensen sedan 1919


Ar


Konvention


Rekommendation


 


1921

13,

1929

27,

1937

62,

1946

73

Blyvilt vid målning Märkning av kollin vid fartygs-transporter Säkerhetsföreskrifter (Byggnadsindustrin) Läkarundersökning av sjömän

77.

78.

1947      81

Läkarundersökning av minder­åriga (industriellt arbete) Läkarundersökning av minder­åriga (icke-industriellt arbete) Arbetsinspektion (industri och handel)

 

1949

92.

Besättningsbostäder

1953

 

 

1958

 

 

1959

103.

Läkarundersökning (fiskare)

1960

115.

Strålskydd

1963

119.

Maskinskydd

1964

120.

Hygien (handels- och konlorsverksamhet)

 

121.

Förmåner vid yrkesskada

1965

124.

Läkarundersökning av minderåriga (arbete under jord i gruvor)

1967

127.

Högsta vikt som får bäras av en arbetstagare

1969

133.

Yrkesinspektion (jordbruk)

1970

133.

Besättningsbostäder (tilläggsbestämmelser)

 

134.

Förebyggande av olycksfall (sjöfolk)

1971

136.

Bensen

1974

139.

Yrkescancer

1977

148.

Luftföroreningar, buller och vibrationer

1979

152.

Arbetarskydd vid hamnarbete


53. Säkerhetsföreskrifter (Byggnadsindustrin)

79. Läkarundersökning av minderåriga

81.  Arbetsinspektion

82.  Arbetsinspektion (gruvdrift och Iransport)

97. Skydd för arbetarnas hälsa

105. Skeppsapotek

106. Medicinsk rådgivning till sjöss 112. Företagshälsovård

114. Strålskydd 118. Maskinskydd

120.  Hygien (handels- och kontorsverksamhet)

121.  Förmåner vid yrkesskada

128. Högsta vikt som får

bäras av en arbetstagare 133. Yrkesinspektion (jordbruk)

140. Luftkonditionering i besättningens bostäder

141. Kontroll av buller i besättningens bostäder

142. Förebyggande av olycksfall (sjöfolk)

144. Bensen

147. Yrkescancer

156. Luftföroreningar, buller

, och vibrationer 160. Arbetarskydd vid hamnarbete


 


Prop. 1981/82:166


58


Bilaga 7 Översättning


 


Convention (No. 156) Concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having mel in ils Sixly-sevenlh Session on 3 June 1981, and

Noting the Dédaration of Philaddphia concerning the Aims and Purposes of the In­ternational Labour Organisation which re-cognises that "all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue their material wdl-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal op­portunity", and

Noting the terms of the Dédaration on Equalily of Opportunity and Treatmenb for Women Workers and of the resolution con­cerning a plan of action with a view to pro­moling equalily of opportunity and treatment for women workers, adopted by the Interna­tional Labour Conference in 1975, and

Noting the provisions of internalional la­bour Convenlions and Recommendations aimed at ensuring equalily of opportunity and trealmenl for men and women workers, namely the Equal Remuneralion Convenlion and Recommendation, 1951, the Discrimina­tion (Employment and Occupation) Conven­tion and Recommendation, 1958, and Part VIII of the Human Resources Development Recommendation, 1975, and

Recalling that the Discrimination (Employ­ment and Occupation) Convenlion, 1958, does nol expressly cover distinclions made on the basis of family responsibilities, and considering that supplementary standards are necessary in this respect, and

Noting the terms of the Employment (Women with Family Responsibilities) Rec­ommendation,   1965,   and   considering   the


ILO:s konvention (nr 156) om jämställd­het mellan manliga och kvinnliga arbets­tagare: arbetstagare med familjeansvar

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sill sexlio­sjunde möte,

åberopar Philaddphiadeklaralionen om ILO:s mål, som fastslår att "alla människor, oberoende av ras, tro eller kön, har rätt alt främja sin materiella välfärd och sin andliga förkovran i frihet och värdighet och med eko­nomisk trygghet och lika möjligheter".

åberopar bestämmelserna i deklarationen om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i frå­ga om möjligheter och behandling saml i re­solutionen om en aktionsplan i syfte att främ­ja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare, vilka antogs av internationella arbetskonferensen år 1975,

åberopar bestämmelserna i ILO-konven­tioner och -rekommendationer som syftar till all säkerställa jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare, nämligen 1951 års konvention och rekommendation om lika lön, 1958 års konvention och rekommendation om diskriminering i fråga om anställning och yr­kesutövning saml del VIII i 1975 års rekom­mendation om yrkesvägledning och yrkesut­bildning vid utvecklingen av de mänskliga re­surserna,

erinrar om alt 1958 års konvention om dis­kriminering i fråga om anställning och yrkes­utövning inte uttryckligen läcker skillnader som görs på grandval av familjeansvar och anser att kompletterande normer är nödvän­diga i detta avseende,

noterar bestämmelserna i 1965 års rekom­mendation om sysselsättning av kvinnor med familjepUkler och de förändringar som ägt


 


Prop. 1981/82:166


59


 


changes which have laken place since ils adoption, and

Noting that instruments on equalily of op­portunity and treatment for men and women have also been adopted by the United Na­tions and other speciatised agencies, and re­calling, in particular, the fourleenlh para­graph of the Preamble of Ihe United Nations Convenlion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, lo the effect that States Parlies are "aware that a change in the Iraditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equalily be­tween men and women", and

Recognising that the problems of workers with family responsibilities are aspecls of wider issues regarding the family and society which should be laken inlo accounl in nation­al policies, and

Recognising the need lo creale effective equalily of opporlunity and treatment as be­tween men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, and

Considering that many of the problems fac-ing all workers are aggravated in the case of workers with family responsibilities and re­cognising the need lo improve the conditions of the laller both by measures responding to their special needs and by measures designed lo improve the conditions of workers in gen­eral, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to equal opportu­nities and equal trealmenl for men and wom­en workers: workers with family responsibil­ities, which is the fiflh ilem on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an internalional Con­vention,

adopts this twenly-lhird day of June of the year one Ihousand nine hundred and eighty-one the following Convenlion, which may be cited as the Workers with Family Responsi­bilities Convenlion, 1981:


rum sedan dess anlagande,

konstaterar all instrument om jämställdhet mellan män och kvinnor har anlagils även av FN och andra fackorgan och erinrar särskilt om det fjortonde stycket i inledningen till 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnnor, vari sägs att konventionsstaterna är "medvetna om att en ändring av mannens traditionella roll lik­som av kvinnans roll inom samhällel och fa­miljen är nödvändig för alt full jämställdhet mellan män och kvinnor skall uppnås".

är medvetna om att problemen för arbets­tagare med familjeansvar är en del av mer övergripande frågor beträffande familj och samhälle som bör beaktas i den nationella politiken,

är medvetna om behovet alt skapa reell jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare med familjeansvar samt mellan så­dana arbetstagare och övriga arbetstagare,

anser all många av de problem som berör alla arbetstagare är svårare för arbetstagare med familjeansvar och är medvetna om beho­vet all förbättra villkoren för de senare både genom åtgärder som inriktas på deras särskil­da behov och genom åtgärder avsedda all förbättra villkoren för arbetstagare i allmän­het,

har beslutat anta vissa förslag om jäm­ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare: arbetstagare med familjeansvar, en fråga som utgör den femte punkten på mötets dagordning,

har faslslälll att dessa förslag skall la for­men av en intemationell konvention och

antar denna den ljugotredje dagen i juni månad år nitlonhundraållioeti följande kon­vention, som kan kallas 1981 års konvention om arbetstagare med familjeansvar.


 


Artide 1

1. This Convenlion applies lo men and women workers with responsibilities in rela­tion lo their dependenl children, where such responsibilities reslricl their possibilities of


Artikel 1

1. Denna konvention är tillämplig på man­liga och kvinnliga arbetstagare med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräld­rar, när sådant ansvar begränsar deras möj-


 


Prop. 1981/82:166


60


 


preparing for, enlering, participaling in or ad-vancing in economic activity.

2.    The provisions of this Convention shall also be applied lo men and women workers with responsibilities in relation to other mem­bers of their immediate family who clearly need their care or support, where such re­sponsibilities reslricl their possibilities of preparing for. enlering, participaling in or ad-vancing in economic activity.

3.    For the purposes of this Convenlion, the terms "dependenl child" and "other member of the immediate family who clearly needs care or support" mean persons defined as such in each counlry by one of the means referred lo in Artide 9 of this Convenlion.

4. The workers covered by virtue of para­graphs I and 2 of this Artide are hereinafter referred lo as "workers with family responsi­bilities".

Artide 2

This Convenlion applies lo all branches of economic activity and all categories of work­ers.

Artide 3

1.    With a view lo creating effective equa­lily of opportunity and treatment for men and women workers. each Member shall make il an aim of national policy lo enable persons with family responsibilities who are engaged or wish lo engage in employment lo exercise their right lo do so without being subject lo discrimination and, to the extenl possible, wilhout confiicl between their employment and family responsibilities.

2.    For the purposes of paragraph I of this Artide, the term "discrimination" means discrimination in employment and occupa­lion as defined by Artides 1 and 5 of the Discrimination (Employment and Occupa­tion) Convenlion, 1958.

Artide 4

With a view to creating effective equalily of opportunity and treatment for men and women workers, all measures compalible with national conditions and possibilities shall be taken-

(a) to enable workers with family respon­sibilities lo exercise their right lo free choice of employment; and


ligheler all förbereda sig för, inträda i, delta i eller utveckla sig i arbetslivet.

2.    Bestämmelserna i denna konvention skall också tillämpas på manliga och kvinn­liga arbetstagare med ansvar för andra med­lemmar av deras närmaste familj som uppen­bart behöver deras omvårdnad eller slöd, när sådant ansvar begränsar deras möjligheter all förbereda sig för, inträda i, delta i eller ut­veckla sig i arbetslivet.

3.    Med uttrycken "med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar" och "annan medlem av den närmaste familjen som uppenbart behöver omvårdnad eller stöd" avses i denna konvention personer som definieras som sådana i varje land genom någon av de metoder som anges i artikel 9 i denna konvention.

4.    Arbetstagare som omfattas av konven­tionen med stöd av punkterna 1 och 2 i denna artikel kallas i del följande för "arbetstagare med familjeansvar".

Artikel 2

Denna konvention är tillämplig på alla om­råden av arbetsmarknaden och alla kategori­er av arbetstagare.

Artikel 3

1.    1 syfte att skapa reell jämställdhet mel­
lan manliga och kvinnliga arbetstagare skall
varje medlemsstat i sin nationella politik strä­
va efter att göra det möjligt för personer med
familjeansvar som har eller önskar få för­
värvsarbete all utöva sin rätt att göra detta
utan all utsättas för diskriminering och, så
långt det är möjligt, ulan konflikt mellan
yrkes- och familjeansvar.

2.    Ordet "diskriminering" i punkt 1 i den­
na artikel avser diskriminering i anställning
och yrkesutövning i enlighet med definitio­
nen i artiklarna I och 5 i 1958 års konvention
om diskriminering i fråga om anställning och
yrkesutövning.

Artikel 4

I syfte att skapa reell jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare skall alla åtgärder som är förenliga med nationella för­håUanden och möjligheter vidtas för all

a) göra del möjligt för arbetstagare med fa­miljeansvar att utöva sin rätt till fritt val av sysselsättning och


 


Prop. 1981/82:166


61


 


(b) lo lake accounl of their needs in terms and conditions of employment and in social security.

Artide 5

All measures compalible with national con­ditions and possibilities shall furlher be lak-en-

(a)    lo lake accounl of the needs of workers
with family responsibilities in community
planning; and

(b)    lo develop or promole community ser­
vices, public or private, such as child-care
and family services and facililies.

Artide 6

The competent aulhorities and bodies in each counlry shall lake appropriate measures lo promole information and educalion which engender broader public understanding of the prindple of equalily of opportunity and treat­ment for men and women workers and of the problems of workers with family responsibil­ities, as well as a climale of opinion conduc-ive lo overcoming these problems.

Artide 7

All measures compalible with national con­ditions and possibilities, including measures in the field of vocalional guidance and train­ing, shall be laken lo enable workers with family responsibilities to become and remain integrated in the labour force, as well as to re-enler the labour force afler an absence due lo those responsibilities.

Artide 8

Family responsibilities shall nol, as such, conslilute a valid reason for lerminalion of employment.

Artide 9

The provisions of this Convenlion may be applied by laws or regulations, collective agreements, works rules, arbitralion awards, court decisions or a combination of these melhods, or in any other manner consislenl with national praclice which may be appro­priate, accounl being taken of national condi­tions.


b) ta hänsyn till deras behov när det gäller anställningsvillkor och social trygghet.

Artikel 5

Alla åtgärder som är förenliga med natio­nella förhållanden och möjligheter skall ock­så vidtas för att

a)   la hänsyn till behoven hos arbetstagare med familjeansvar i samhällsplaneringen och

b)  all utveckla eller främja social service, offentlig eller privat, såsom barnomsorg saml service och anordningar för andra familje­medlemmar.

Artikel 6

Behöriga myndigheter och organ i varje land skall vidta lämpliga åtgärder för all främ­ja information och utbildning som ökar all­mänhetens förståelse för principen om jäm­ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare liksom för de problem som möter arbetstagare med familjeansvar och skapar ett opinionsklimal som främjar lösandet av dessa problem.

Artikel 7

AUa åtgärder som är förenliga med natio­nella förhållanden och möjligheter, inklusive åtgärder för yrkesvägledning och yrkesut­bildning, skall vidtas för alt göra del möjligt för arbetstagare med familjeansvar all bli och förbli integrerade i arbetskraften liksom all återvända till arbetsmarknaden efler en från­varo som berott på delta ansvar.

Artikel 8

F.amiljeansvar skall inle, som sådant, utgö­ra giltig orsak för anställnings upphörande.

Artikel 9

Bestämmelserna i denna konvention kan tillämpas genom lagstiftning, kollektivavtal, reglementen, skiljedom, domslolsulslag eller genom en kombination av dessa metoder, el­ler på annat lämpligt sätt som är förenligt med nationell praxis och lar hänsyn till de natio­nella förhållandena.


6   Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 166


 


Prop. 1981/82:166


62


 


Artide 10

1.   The provisions of this Convenlion may be applied by slages if necessary, accounl being laken of national conditions: Provided that such measures of implementation as are taken shall apply in any case to all the work­ers covered by Artide 1, paragraph 1.

2.   Each Member which ralifies this Con­vention shall indicale in the firsl report on the application of the Convention submitled un­der artide 22 of the Conslilulion of the Inter­national Labour Organisation in whal re­spect, if any, il inlends to make use of the facuity given by paragraph 1 of this Artide, and shall state in subsequent reports the ex­tenl lo which effect has been given or is pro-posed lo be given to the Convenlion in that respect.

Artide 11

Employers' and workers' organisations shall have the right lo participate, in a man­ner appropriate lo national conditions and praclice, in devising and applying measures designed lo give effect lo the provisions of this Convenlion.

Artide 12

The formål ralifications of this Convenlion shall be communicated lo the Direclor-Gen­eral of the Internalional Labour Office for registralion.

Artide 13

1.    This Convenlion shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ralifications have been registered with the Direclor-General.

2.    Il shall come inlo force iwelve monlhs afler the date on which the ralifications of two Members have been registered with the Direclor-General.

3.    Thereafter, this Convenlion shall come inlo force for any Member iwelve monlhs afler the date on which ils ratification has been registered.

Artide 14

1. A Member which has ratified this Con­venlion may denounce il afler the expiration of ten years from the date on which the Con­vention firsl comes inlo force, by an act com­municated lo the Direclor-General of the In-


Artikel 10

1.    Bestämmelserna i denna konvention kan om nödvändigt tillämpas stegvis och med hänsyn tagen till nationella förhållanden, un­der föratsättning all de åtgärder som vidtas i varje fall tUlämpas på alla arbetstagare som avses i artikel 1, punkt 1.

2.    Varje medlemsstat som ratificerar den­na konvention skall i sin första rapport om tillämpningen av konventionen, som inläm­nas i enlighet med artikel 22 i lLO:s stadga, ange i vilket avseende, om något, den ämnar utnyttja den möjlighet som slår öppen enligt punkt 1 i denna artikel och skall i följande rapporter uppge i vilken utsträckning kon­ventionen tillämpas eller avses bli tillämpad i detta avseende.

Artikd 11

På ett för nationella förhållanden och prax­is lämpligt sätt skall arbelsgivar- och arbets­tagarorganisationer ha rätt all delta i utarbe­tandet och genomförandel av åtgärder som är avsedda all omsätta bestämmelserna i denna konvention i praktiken.

Artikel 12

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­belsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 13

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har re­gistrerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv måna­der efler del all ratifikationer från två med­lemsstater har registrerats hos generaldirek­tören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efler den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 14

1. Medlemsstat som ratificerar denna kon­vention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbelsbyråns generaldirektör


 


Prop. 1981/82:166

ternational Labour Office for registralion. Such denunciation shall nol lake effect unlil one year afler the date on which il is regis­tered.

2. Each Member which has ratified this Convenlion and which does nol, within the year following the expiration of the period of len years menlioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Artide, will be bound for another period of len years, and, thereafter, may denounce this Convenlion al the expira­tion of each period of ten years under the terms provided for in this Artide.

Artide 15

1.   The Direclor-General of the Interna­tional Labour Office shall nolify all Members of the International Labour Organisation of the registralion of all ralifications and denun-cialions communicated lo him by the Mem­bers of the Organisation.

2.   When nolifying the Members of the Or­ganisation of the registralion of the second ratification communicated lo him, the Direc­lor-General shall draw the allenlion of the Members of the Organisation lo the date upon which the Convention will come inlo force.

Artide 16

The Direclor-General of the International Labour Office shall communicale lo the Sec­relary-General of the United Nations for reg­istralion in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Artides.

Artide 17

At such limes as il may consider necessary the Governing Body of the International La­bour Office shall present lo the General Con­ference a report on the working of this Con­venlion and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of ils revision in whole or in part.

Artide 18

I. Should  the  Conference adopt a  new Convention   revising   this   Convenlion   in


63

för registrering.   Uppsägningen får  verkan först ett år efter det alt den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efler ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt I gör bruk av sin uppsägningsräll enligt den­na artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 15

1.    Internationella arbelsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som han har tagit emot, skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 16

Internationella arbelsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ralifiktaion och upp­sägning som har registrerats hos honom en­ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 17

När internationella arbelsbyråns styrelse finner att del behövs, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl all på konferensens dagordning föra upp frågan om alt helt eller delvis revidera kon­ventionen.

Artikel 18

1. Om konferensen antar en ny konven­tion, varigenom denna konvention helt eller


 


Prop. 1981/82:166


64


 


whole or in part, then, uniess the new Con­vention olherwise provides-

(a)  the ratification by a Member of the new
revising Convenlion shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Conven­
tion, notwithslanding the provisions of Arti­
de 14 above, if and when the new revising
Convenlion shall have come inlo force;

(b)  as from the date when the new revising
Convenlion comes inlo force this Convention
shall cease to be open lo ratification by the
Members.

2. This Convention shall in any case re­main in force in its aclual form and conlenl for those Members which have ratified il bul have nol ratified the revising Convenlion.


delvis revideras, och den nya konventionen inle föreskriver annat,

a)  skall, under föratsättning alt den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, ulan hinder av bestämmelserna i artikel 14 ovan;

b)  skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inle längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl­lande till form och innehåll för de medlems­stater som har ratificerat den men inle har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras.


 


Artide 19

The English and French versions of the text of this Convenlion are equally authorita­live.


Artikel 19

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1981/82:166


65


BUaga8 Översättning


 


Recommendation (No. 165) Concerning Equal Opportunities and Equal Treat­ment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having mel in ils Sixly-sevenlh Session on 3 June 1981, and

Noting the Dédaration of Philaddphia concerning the Aims and Purposes of the In­ternalional Labour Organisation which re-cognises that "all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right lo pursue their material, wdl-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal op­portunity", and

Noting the terms of the Dédaration on Equalily of Opportunity and Treatment for Women Workers and of the resolution con­cerning a plan of action with a view lo pro­moling equalily of opportunity and treatment for women workers, adopted by the Interna­tional Labour Conference in 1975, and

Noting the provisions of internalional la­bour Conventions and Recommendations aimed at ensuring equalily of opportunity and treatment for men and women workers, namely the Equal Remuneralion Convention and Recommendation, 1951, the Discrimina­tion (Employment and Occupalion) Conven­tion and Recommendation, 1958, and Part VIII of the Human Resources Development Recommendation, 1975, and

Recalling that the Discrimination (Employ­ment and Occupalion) Convenlion, 1958, does nol expressly cover distinclions made on the basis of family responsibilities, and considering that supplementary standards are necessary in this respect, and

Noting the terms of the Employment (Women with Family Responsibilities) Rec­ommendation,   1965,   and   considering   the


ILO:s rekommendation (nr 165) om jäm­ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare: arbetstagare med familjean­svar

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals till Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sill sextio­sjunde möte,

åberopar Philaddphiadeklaralionen om ILO:s mål, som fastslår all "alla människor, oberoende av ras, religion eller kön, har rätt all främja sin materiella välfärd och sin and­liga förkovran i frihet och värdighet och med ekonomisk trygghet och lika möjligheter".

åberopar bestämmelserna i deklarationen om kvinnliga arbelagares jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling samt i resolu­tionen om en aktionsplan i syfte all främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be­handling för kvinnliga arbetstagare, vilka an-logs av Internationella arbetskonferensen år 1975,

åberopar bestämmelserna i ILO-konven­tioner och -rekommendationer som syftar till all säkerställa jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare, nämligen 1951 års konvention och rekommendation om lika lön, 1958 års konvention och rekommendation om diskriminering i fråga om anställning och yr­kesutövning saml del VIII i 1975 års rekom­mendation om yrkesvägledning och yrkesut­bildning vid utvecklingen av de mänskliga re­surserna,

erinrar om all 1958 års konvention om dis­kriminering i fråga om anställning och yrkes­utövning inle uttryckligen täcker skillnader som görs på grundval av familjeansvar och anser all kompletterande normer behövs i detta avseende,

noterar bestämmelserna i 1965 års rekom­mendation om sysselsättning av kvinnor med familjeplikler och de förändringar som ägt


 


Prop. 1981/82:166


66


 


changes which have laken place since ils adoption, and

Noting that instramenls on equalily of op­portunity and treatment for men and women have also been adopted by the United Na­tions and other spedalised agencies, and re­calling, in particular, the fourleenlh para­graph of the Preamble of the United Nations Convenlion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, to the effect that States Parties are "aware that a change in the Iraditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed lo achieve full equalily be­tween men and women", and

Recognising that the problems of workers with family responsibiUlies are aspecls of wider issues regarding the family and society which should be laken inlo accounl in nation­al policies, and

Recognising the need lo creale effective equalily of opportunity and treatment as be­tween men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, and

Considering that many of the problems fac-ing all workers are aggravated in the case öf workers with family responsibilities, and re­cognising the need lo improve the conditions of the laller both by measures responding lo their special needs and by measures designed to improve the conditions of workers in gen­eral, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo equal opportu­nities and equal treatment for men and wom­en workers: workers with family responsibil­ities, which is the fiflh ilem on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation, adopts this twenly-lhird day of June of the year one Ihousand nine hundred and eighty-one the following Recommendation, which may be cited as the Workers with Family Responsibilities Recommendation, 1981:


rum sedan dess antagande,

konstaterar all instrument om jämställdhet mellan män och kvinnor har anlagils även av FN och andra fackorgan och erinrar särskilt om del fjortonde stycket i inledningen till 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, vari sägs att konvenlionsslalerna är "medvetna om alt en ändring av mannens traditionella roll lik­som av kvinnans roll inom samhällel och fa­miljen är nödvändig för all full jämställdhet mellan män och kvinnor skall uppnås".

är medvetna om all problemen för arbets­tagare med familjeansvar är en del av mer övergripande frågor beträffande familj och samhälle som bör beaktas i den nationella politiken,

är medvetna om behovet all skapa reell jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare med familjeansvar samt mellan så­dana arbetstagare och övriga arbetstagare,

anser att många av de problem som berör alla arbetstagare är svårare för arbetstagare med familjeansvar och är medvetna om beho­vet all förbättra villkoren för de senare både genom åtgärder som inriktas på deras särskil­da behov och genom åtgärder avsedda att förbättra villkoren för arbetstagare i allmän­het,

har beslutat anta vissa förslag om jäm­ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­betstagare: arbetstagare med familjeansvar, en fråga som utgör den femte punkten på mötets dagordning,

har faslslälll alt dessa förslag skall ta for­men av en intemationell rekommendation och

antar denna den tjugotredje dagen i juni månad år nitlonhundraållioell följande re­kommendation, som kan kallas 1981 års re­kommendation om arbetstagare med famil­jeansvar.


 


/. Definition,  Scope and Means of Imple­mentation

1. (1) This Recommendation applies to men and women workers with responsibil­ities in relation lo their dependenl children.


/   Definition, tillämpningsområde och meto­der för genomförande

1. 1) Denna rekommendation är tillämplig på manliga och kvinnliga arbetstagare med ansvar för egna barn som är beroende av sina


 


Prop. 1981/82:166


67


 


where such responsibilities reslricl their pos­sibilities of preparing for, enlering, partici­paling in or advancing in economic activity.

(2)   The provisions of this Recommenda­tion should also be applied lo men and wom­en workers with responsibilities in relation lo other members of their immediate family who need their care or support, where such re­sponsibilities reslricl their possibilities of preparing for, enlering, participaling in or ad­vancing in economic activity.

(3)   For the purposes of this Recommenda­tion, the terms "dependenl child" and "other member of the immediate family who needs care or support" mean persons defined as such in each counlry by one of the means referred lo in Paragraph 3 of this Recommen­dation.

(4)   The workers covered by virtue of sub­paragraphs (1) and (2) of this Paragraph are hereinafter referred lo as "workers with fam­ily responsibilities".

 

2.    This Recommendation applies lo all branches of economic activity and all cate­gories of workers.

3.    The provisions of this Recommendation may be applied by laws or regulations, collec­tive agreements, works rules, arbitralion awards, court decisions or a combination of these methods, or in any other manner con­sislenl with national praclice which may be appropriate, accounl being laken of national conditions.

4.    The provisions of this Recommendation may be applied by slages if necessary, ac­counl being laken of national conditions: Pro­vided that such measures of implementation as are laken should apply in any case lo all the workers covered by Paragraph 1, sub­paragraph (1).

5.    Employers' and workers' organisations should have the right lo participate, in a man­ner appropriate lo national conditions and praclice, in devising and applying measures designed lo give effect lo the provisions of this Recommendation.

//. National Policy

6.    With a view lo creating effective equa­
lily of opportunity and treatment for men and
women workers, each Member should make
il an aim of national policy to enable persons
with family responsibilities who are engaged


föräldrar, när sådant ansvar begränsar deras möjligheter all förbereda sig för, inträda i, delta i eller utveckla sig i arbetslivet.

2)   Bestämmelserna i denna rekommenda­tion bör även tillämpas på manliga och kvinn­liga arbetstagare med ansvar för andra med­lemmar av deras närmaste familj som behö­ver deras omvårdnad eller slöd, när sådant ansvar begränsar deras möjligheter all förbe­reda sig för, inträda i, delta i eller utveckla sig i arbetslivet.

3)   Med uttrycken "med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar" och "annan medlem av den närmaste familjen som behöver omvårdnad eller slöd" avses i denna rekommendation personer som defini­eras som sådana i varje land genom någon av de metoder som anges i punkt 3 i denna re­kommendation.

4)   Arbetstagare som omfattas av rekom­mendationen med slöd av 1) och 2) i denna punkt kallas i del följande för "arbetstagare med familjeansvar".

 

2.    Denna rekommendation är tillämplig på alla områden av arbetsmarknaden och alla kategorier av arbetstagare.

3.    Bestämmelserna i denna rekommenda­tion kan tillämpas genom lagstiftning, kollek­tivavtal, reglementen, skiljedom, domslolsul­slag eller genom en kombination av dessa metoder eller på annat lämpligt sätt som är förenligt med nationell praxis och lar hänsyn till de nationella förhållandena.

4.    Bestämmelserna i denna rekommenda­tion kan om nödvändigt tillämpas stegvis och med hänsyn tagen till nationella förhållanden, under förutsättning att de åtgärder som vidtas i varje fall gäller arbetstagare som avses i punkt 1. 1).

5.    På ett för nationella förhållanden och praxis lämpligt sätt bör arbelsgivar- och ar­betstagarorganisationer ha rätt att delta i ut­arbetandet och genomförandel av åtgärder som är avsedda all omsätta bestämmelserna i denna rekommendation i praktiken.

//   Nationell poUtik

6.    I syfte att skapa reell jämställdhet mel­
lan manliga och kvinnliga arbetstagare bör
varje medlemsstat i sin nationella politik strä­
va efter att göra del möjligt för personer med
familjeansvar som har eller önskar få för-


 


Prop. 1981/82:166


68


 


or wish lo engage in employment lo exercise their right to do so without being subject to discrimination and, lo the extenl possible, without conflict between their employment and family responsibilities.

7. Within the framework of a national poli­cy lo promole equalily of opportunity and treatment for men.and women workers, mea­sures should be adopted and applied with a view to prevenling direcl or indirect discrimi­nation on the basis of marilal status or family responsibilities.

8.(1) For the purpose of Paragraphs 6 and 7 above, the term "discrimination" means discrimination in employment and occupa­lion as defined by Artides I and 5 of Ihe Discrimination (Employment and Occupa­lion) Convention, 1958.

(2) During a transitional period special measures aimed at achieving effective equa­lily between men and women workers should nol be regarded as discriminalory.

9.    With a view lo creating effective equal­
ily of opporlunity and treatment for men and
women workers, all measures compalible
with national conditions and possibilities
should be laken-

(a)    lo enable workers with family respon­
sibilities lo exercise their right lo vocalional
training and to free choice of employment;

(b)   to lake accounl of their needs in terms and conditions of employment and in social security; and

(c)    lo develop or promole child-care, fam­ily and other community services, public or private, responding lo their needs.

 

10.   The competent aulhorities and bodies in each counlry should lake appropriate mea­sures lo promole information and educalion which engender broader public understand­ing of the prindple of equalily of opporlunity and trealmenl for men and women workers and of the problems of workers with family responsibilities, as well as a climale of opini­on conduclive to overcoming these prob­lems.

11.   The competent aulhorities and bodies in each counlry should lake appropriate mea-sures-

(a) to underlake or promole such research as may be necessary inlo the various aspecls of the employment of workers with family responsibilities with a view to providing ob-


värvsarbele alt utöva sin rätt all göra detta utan all utsättas för diskriminering och, så långt del är möjligt, ulan konfiikl mellan yrkes- och familjeansvar.

7.    Inom ramen för en nationell politik för all främja jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare bör åtgärder beslutas och genomföras för att förhindra direkt eller indirekt diskriminering på grund av civilstånd eller familjeansvar.

8.    1) Ordet "diskriminering" i punkterna 6 och 7 ovan avser "diskriminering i anställ­ning och yrkesutövning i enlighet med defini­tionen i artiklarna 1 och 5 i 1958 års konven­tion om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

2) Under en övergångsperiod bör särskilda åtgärder som syftar till full jämställdhet mel­lan manliga och kvinnliga arbetstagare inle anses som diskriminerande.

9.    I syfte alt skapa reell jämställdhet mel­
lan manliga och kvinnliga arbetstagare med
familjeansvar skall alla åtgärder som är fören­
liga med nationella förhållanden och möjlig­
heter vidtas för all

a)    göra del möjligt för arbetstagare med familjeansvar all utöva sin rätt till yrkesut­bildning och fritt val av sysselsättning;

b)   beakta deras behov när del gäller an­ställningsvillkor och social trygghet saml

c)    utveckla eller främja barnomsorg, om­sorg om andra familjemedlemmar och social service i övrigt, offentlig eller privat, som tillgodoser deras behov.

10.    Behöriga myndigheter och organ i var­
je land bör vidta lämpliga åtgärder för att
främja information och utbildning som ökar
allmänhetens förståelse för principen om
jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar­
betstagare liksom för de problem som möter
arbetstagare med familjeansvar och skapar
ell opinionsklimal som främjar lösandel av
dessa problem.

11.    Behöriga myndigheter och organ i var­
je land bör vidta lämpliga åtgärder för alt

a) genomföra eller främja sådan forskning som är nödvändig om skilda aspekter på sys­selsättning av arbetstagare med familjeansvar i syfte alt tillhandahålla saklig information


 


Prop. 1981/82:166


69


 


jeetive information on which sound policies and measures may be based; and

(b) lo promole such educalion as will en-courage the sharing of family responsibilities between men and women and enable workers with family responsibilities beller lo meet their employment and family responsibilities.

///.  Training and Employment

12.   All measures compalible with national conditions and possibilities should be laken to enable workers with family responsibilities to become and remain integrated in the la­bour force, as well as lo re-enler the labour force afler an absence due lo those responsi­bilities.

13.   In accordance with national policy and praclice, vocalional training facililies and, where possible, paid educational leave ar­rangements lo use such facililies should be made available lo workers with family re­sponsibilities.

14.   Such services as may be necessary lo enable workers with family responsibilities lo enter or re-enler employment should be available, within the framework of exisling services for all workers or, in defaull thereof, along lines appropriate to national condi­tions; they should include, free of charge lo the workers, vocalional guidance, counsel-ling, information and placemenl services which are slaffed by suitably Irained person-nel and are abIe lo respond adequalely lo the special needs of workers with family respon­sibilities.

15.   Workers with family responsibilities should enjoy equalily of opporlunity and treatment with other workers in relation lo préparation for employment, access lo em­ployment, advancement within employment and employment security.

16.   Marilal status, family situation or fam­ily responsibilities should nol, as such, con­slilute valid reasons för refusal or lermina­lion of employment.

IV. Terms and conditions of employment

17.    All measures compalible with national
conditions and possibilities and with the le-
gitimate interesls of other workers should be
laken lo ensure that terms and conditions of
employment are such as to enable workers
with family responsibilities to recondle their
employment and family responsibilities.


som kan ligga till grund för en sund politik och effektiva åtgärder och

b) främja sådan utbildning som uppmanar till delat familjeansvar mellan män och kvin­nor och gör del möjligt för arbetstagare med familjeansvar alt bättre fullgöra sill yrkes-och familjeansvar.

///    UtbUdning och sysselsättning

12.   Alla åtgärder som är förenliga med na­tionella förhållanden och möjligheter bör vid­tas för all göra del möjligt för arbetstagare med familjeansvar all bli och förbli integrera­de i arbetskraften liksom alt återvända till arbetslivet efter en frånvaro som berott på detta ansvar.

13.   1 enlighet med nationell politik och praxis bör arbetstagare med familjeansvar få tillgång till yrkesutbildning och, när det är möjligt, betald sludieledighel för att kunna delta i sådan utbildning.

14.   Sådan service som är nödvändig för all göra del möjligt för arbetstagare med famil­jeansvar all la eller återuppta förvärvsarbete bör vara tillgänglig inom ramen för den ser­vice som finns för alla arbetstagare eller, i avsaknad därav, på sätt som är lämpade efler nationella förhållanden. Denna service bör inbegripa kostnadsfri yrkesvägledning, råd­givning samt informations- och arbelsför-medlingsservice som utförs av lämpligt utbil­dad personal och som kan tillgodose de sär­skilda behoven hos arbetstagare med famil­jeansvar på ett tillfredsställande sätt.

15.   Det bör råda jämställdhet mellan ar­betstagare med familjeansvar och andra ar­betstagare när det gäller förberedelse för an­ställning, tillträde till anställning, befordran och anställningstrygghet.

16.    Civilstånd, familjeförhållanden eller
familjeansvar bör inte i sig utgöra giltig orsak
för all vägra någon anställning eller för an­
ställnings upphörande.

IV   Anställningsvillkor

17.    Alla åtgärder som är förenliga med na­
tionella förhållanden och möjligheter och
med andra arbetstagares legitima intressen
bör vidtas för att säkerställa att anställnings­
villkoren är sådana alt det är möjligt för ar­
betstagare med familjeansvar att förena
yrkes- och familjeansvar.


 


Prop. 1981/82:166


70


 


18.    Parlicular allenlion should be given lo
general measures for improving working con­
ditions and the qualily of working life, includ­
ing measures aiming al-

(a)    the progressive reduction of daily
hours of work and the reduction of overtime,
and

(b)    more fiexible arrangements as regards
working schedules, rest periods and holi­
days,

accounl being laken of the slage of devel­opment and the parlicular needs of Ihe coun­lry and of differenl seclors of activity.

19.   Whenever praclicable and appropri­ate, the special needs of workers, including those arising from family responsibiUlies, should be laken inlo accounl in shift-work arrangements and assignments lo night work.

20.   Family responsibilities and consider-alions such as the place of employment of the spouse and the possibilities of educaling chil­dren should be laken inlo accounl when transferring workers from one localily lo an­other.

21.   (1) With a view lo prolecting parl-lime workers, lemporary workers and homewor-kers, many of whom have family responsibili­ties, the terms and condililions on which these lypes of employment are performed should be adequalely regulated and super-vised.

 

(2)   The terms and conditions of employ­ment, including social security coverage, of parl-lime workers and temporary workers should be, to the extent possible, equivalent to those of full-lime and permanent workers respectively; in appropriate cases, their enti-llemenl may be calculated on a pro rata basis.

(3)   Parl-lime workers should be given the option lo oblain or relurn lo full-lime employ­ment when a vacancy exisls and when the circumslances which determined assignmenl lo part-time employment no longer exisl.

22.    (1) Either parenl should have the pos-
sibilily, within a period immedialely follow­
ing malernity leave, of obtaining leave of ab­
sence (parental leave), without relinquishing
employment and with rights resulling from
employment being safeguarded.

(2) The lenglh of Ihe period following ma­lernity leave and the duration and conditions of the leave of absence referred lo in subpara-


18.    Särskild uppmärksamhet bör ägnas ål
allmänna åtgärder för alt förbättra förhållan­
dena i arbetslivet, inklusive åtgärder som syf­
tar till

a)    en successiv minskning av den dagliga arbetstiden och en minskning av övertidsar­bete och

b)   mer fiexibla anordningar beträffande ar­betsscheman, viloperioder och semester,

varvid hänsyn bör las till vilket utveck­lingsstadium landet befinner sig i liksom till landels och olika näringslivsseklorers särskil­da behov.

19.   När det är möjligt och lämphgt bör ar­betstagares särskilda behov, inklusive de problem som hänger samman med famil­jeansvar, beaktas vid uppläggningen av skift­arbete och vid hänvisning till nattarbete.

20.   Familjeansvar, inklusive makes/makas anslällningsort och möjligheterna all uppfost­ra barnen, bör beaktas när arbetstagare för­flyttas från en ort till en annan.

21.    I) För att skydda deltidsarbetande,
visslidsanslällda och hemarbetande, som i
många fall har familjeansvar, bör anställ­
ningsvillkoren för dessa typer av anställning
regleras och kontrolleras på ett tillfredsstäl­
lande sätt.

2)   Anställningsvillkoren, inklusive social trygghet, för deltidsarbetande och visslidsan­slällda bör så långt del är möjligt motsvara dem som gäller för hdlidsarbelande respekti­ve fast anställda. Då så är lämpligt bör deras rättigheter beräknas i förhåUande till deras arbetstid.

3)   Deltidsarbetande bör ges företräde att erhålla eller återvända till heltidsanställning när ell sådant arbete blir ledigt och när om­ständigheterna som låg till grund för dellids-anställning inte längre föreligger.

22.    I) Endera föräldern bör ha möjlighet,
inom en period omedelbart efter moderskaps-
ledigheten, alt få ledigt (föräldraledighet)
ulan all förlora sin anställning och med be­
varande av rättigheter som grundar sig på
anställningsförhållandet.

2) Längden på perioden som följer på mo-derskapsledighelen samt omfattningen av och villkoren för den ledighet som anges i 1) i


 


Prop. 1981/82:166


71


 


graph (1) of this Paragraph should be deter­mined in each counlry by one of the means referred to in Paragraph 3 of this Recommen­dation.

(3) The leave of absence referred lo in sub­paragraph (I) of this Paragraph may be intro-duced gradually.

23.    (1) Il should be possible for a worker,
man or woman, with family responsibilities in
relation lo a dependenl child lo oblain leave
of absence in the case of its illness.

(2)   It should be possible for a worker with' family responsibilities to oblain leave of ab­sence in the case of the illness of another member of the worker's immediate family who needs that worker's care or support.

(3)   The duration and conditions of the leave of absence referred lo in subparagraphs (1) and (2) of this Paragraph should be deter­mined in each counlry by one of the means referred lo in Paragraph 3 of this Recommen­dation.

V. Child-care and family services and facili-ties

24.    With a view lo determining the scope
and characler of the child-care and family
services and facililies needed lo assist work­
ers with family responsibililes lo meet their
employment and family responsibilities, the
competent aulhorities should, in co-opera­
tion with the public and private organisations
concerned, in parlicular employers' and
workers' organisations, and within the scope
of their resources for collecling information,
take such measures as may be necessary and
appropriate-

(a)    to collecl and publish adequate slatis­lics on the number of workers with family responsibilities engaged in or seeking em­ployment and on the number and age of their children and of other dependanls requiring care; and

(b)   lo ascertain, through syslemalic sur-veys conduded more parlicularly in local communilies, the needs and preferences for child-care and family services and facililies.

25.    The competent aulhorities should, in
co-operation with the public and private or­
ganisations concerned, lake appropriate
sleps lo ensure that child-care and family ser­
vices and facililies meet the needs and prefer-


denna punkt bör fastställas i varje land pä något av de sätt som anges i punkt 3 i denna rekommendation.

3) Den ledighet som avses i 1) i denna punkt kan införas stegvis.

23. 1) Del bör vara möjligt för arbetstaga­re, man eller kvinna, med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar all få ledigt om barnet blir sjukt.

2)   Det bör vara möjligt för arbetstagare med familjeansvar att få ledigt vid sjukdom hos annan medlem av deras närmaste familj som är i behov av arbetstagarens omvårdnad eller stöd.

3)   Omfattningen av och villkoren för sådan ledighet som åsyftas i 1) och 2) i denna punkt bör bestämmas i varje land på något av de sätt som anges i punkt 3 i denna rekommen­dation.

V Service och inrättningar för barnomsorg och omsorg om andra familjemedlemmar

24.    För all fastställa omfattningen och in­
riktningen av den service och de inrättningar
för barnomsorg och omsorg om andra famil­
jemedlemmar som behövs för all hjälpa ar­
betstagare med familjeansvar att fullgöra sitt
yrkes- och familjeansvar bör behöriga myn­
digheter inom ramen för sina resurser att
samla information och i samarbete med be­
rörda offentliga och enskilda organisationer,
särskilt arbelsgivar- och arbetstagarorganisa­
tioner, vidta sådana åtgärder som kan vara
nödvändiga och lämpliga för all

a)    insamla och publicera tillräcklig stati­stik om antalet arbetstagare med familjean­svar som har eller söker förvärvsarbete och om antal och ålder på deras barn och på and­ra familjemedlemmar som är beroende av deras omvårdnad samt

b)   utröna behov och preferenser när det gäller service och inrättningar för barnom­sorg och omsorg om andra familjemedlem­mar genom systematiska undersökningar som utförs framför allt på lokal nivå.

25.    Behöriga myndigheter bör i samarbete
med berörda offentliga och enskilda organisa­
tioner vidta lämpliga åtgärder för all säker­
ställa all service och inrättningar för barnom­
sorg och omsorg om andra familjemedlem-


 


Prop. 1981/82:166


72


 


ences so revealed; lo this end they should, taking accounl of national and local circum­slances and possibilities. in particular-

(a)    encourage and facUitate the eslablish­
menl, parlicularly in local communilies, of
plans for the syslemalic development of
child-care and family services and facililies,
and

(b)    Ihemsdves organise or encourage and
facUitate the provision of adequale and ap­
propriate child-care and family services and
facililies, free of charge or al a reasonable
charge in accordance with the workers' abili-
ly lo pay, developed along flexible lines and
meeling the needs of children of differenl
ages, of other dependanls requiring care and
of workers with family responsibilities.

26. (1) Child-care and family services and facililies ofall lypes should comply with stan­dards laid down and supervised by the com­petent aulhorities.

(2)   Such standards should prescribe in par­licular the equipmenl and hygienic and lech­nical requireménls of the services and facili­lies provided and the number and qualifica­lions of the slaff.

(3)   The competent aulhorities should pro­vide or help lo ensure the provision of ade­quale training at various levels for the per-sonnel needed lo slaff child-care and family services and facililies.


mar motsvarar de behov och preferenser som pä detta sätt har klarlagts. 1 detta syfte bör de, med beaktande av nationella och lokala förhållanden, i synnerhet

a)    uppmuntra och underlätta upprättandet av planer för en systematisk utveckling av service och inrättningar för barnomsorg och. omsorg om andra familjemedlemmar, särskilt på lokal nivå saml

b)   själva organisera, uppmuntra och un­derlätta tillhandahållandet av tillräcklig och lämplig service och inrättningar för barnom­sorg och omsorg om andra familjemedlem­mar, kostnadsfritt eller till en rimlig kostnad i enlighet med arbetstagarens betalningsför­måga. Denna service och dessa inrättningar bör vara flexibla och motsvara behoven hos barn i olika åldrar, hos andra familjemedlem­mar som är beroende av omvårdnad saml hos arbetstagare med familjeansvar.

26. 1) Alla slag av service och inrättningar för barnomsorg och omsorg om andra famil­jemedlemmar bör uppfylla de normer som fastställs och kontrolleras av behöriga myn­digheter.

2)   Sådana normer bör särskilt föreskriva den utrustning och hygieniska och tekniska standard som skall gälla för den service och de inrättningar som tillhandahålls samt perso­nalens storiek och kvalifikationer.

3)   Behöriga myndigheter bör tillhandahål­la eller bistå i tillhandahållandet av lämplig utbildning på olika nivåer för den personal som behövs för service och inrättningar för barnomsorg och omsorg om andra familje­medlemmar.


 


VI. Social security

27.    Social security benefits, lax relief, or other appropriate measures consislenl with national policy should, when necessary, be available lo workers with family responsibil­ities.

28.    During the leave of absence referred lo in Paragraphs 22 and 23, the workers con­cerned may, in conformity with national con­ditions and praclice, and by one of the means referred lo in Paragraph 3 of this Recommen­dation, be prolecled by social security.

29.    A worker should nol be exiuded from social security coverage by reference lo the occupational activity of his or her spouse and


VI Social trygghet

27.    Arbetstagare med familjeansvar bör när så erfordras åtnjuta socialförsäkringsför­måner, skalldällnad eller andra lämpliga ål-gärder som är förenliga med nationell politik.

28.    Under ledighet som avses under punk­terna 22 och 23 kan berörda arbetstagare skyddas genom lagstiftning om social trygg­het, i överensstämmelse med nationella för­hållanden och praxis, och på något av de sätt som anges under punkt 3 i denna rekommen­dation.

29.    En arbetstagare bör inle undantas frän sociala trygghetsförmåner med åberopande av makas eller makes yrkesverksamhet och


 


Prop. 1981/82:166


73


 


enlillemenl lo benefils arising from that ac­tivity.

30.    (1) The family responsibiUlies of a
worker should be an element to be laken inlo
accounl in determining whelher employment
offered is suitable in the sense that refusal of
the offer may lead lo loss or suspension of
unemploymenl benefil.

(2) In parlicular, where the employment offered involves moving to another localily, the consideralions lo be laken inlo accounl should include the place of employment of the spouse and the possibililes of educaling children.

31.    In applying Paragraphs 27 lo 30 of this
Recommendation, a Member whose econo-
my is insufficiently developed may lake ac­
counl of the national resources and social
security arrangements available.

VII.  Help in exercise of family responsibil­
ities

32.    The competent aulhorities and bodies in each counlry should promole such public and private action as is possible to lighlen the burden deriving from the family responsibil­ities of workers.

33.    All measures compalible with national conditions and possibilities should be laken to develop home-hdp and home-care ser­vices which are adequalely regulated and su­pervised and which can provide workers with family responsiblities, as necessary, with qualified assistance at a reasonable charge in accordance with their ability to pay.

34.    Since many measures designed lo im­prove the conditions of workers in general can have a favourable impacl on those of workers with family responsibilities, the competent aulhorities and bodies in each counlry should promole such public and pri­vate action as is possible to make the provi­sion of services in the community, such as public transport, supply of waler and energy in or near workers' housing and housing with labour-saving layout, responsive to the needs of workers.

VIII.    Effect on existing recommendations

35.   This Recommendation supersedes the
Employment (Women with Family Responsi­
bilities) Recommendation, 1965.


rättigheter till förmåner som uppkommer från denna verksamhet.

30.    1) En arbetstagares familjeansvar bör
vara en omständighet som beaktas vid avgö­
rande av huruvida en erbjuden anställning är
lämplig i den meningen all avvisande av er­
bjudandet kan leda till föriusl av eller tillfäl­
ligt bortfall av arbetslöshetsunderstöd.

2) Särskilt bör bland de omständigheter som sålunda beaktas ingå makans/makens ar­betsplats och möjligheterna all uppfostra bar­nen, när den erbjudna anställningen förutsät­ter flyttning till annan ort.

31.    Vid tillämpningen av punkterna 27-30
i denna rekommendation kan en medlemsstat
vars ekonomi är otillräckligt utvecklad la
hänsyn till vilka nationella resurser och soci­
ala Irygghelsanordningar som är tillgängliga.

VII Underlättande av familjeansvar

32.    Behöriga myndigheter och organ i var­je land bör främja sådana offentliga och en­skilda initiativ som är möjliga i syfte all un­derlätta de sysslor som hänger samman med arbetstagares familjeansvar.

33.    Alla åtgärder som är förenliga med na­tionella förhållanden och möjligheter bör vid­tas för att utveckla en på lämpligt sätt regle­rad och kontrollerad hemljänslverksamhet som, om så erfordras, kan tillhandahålla ar­betstagare med familjeansvar kvalificerad hjälp till en rimlig kostnad i förhållande till deras betalningsförmåga.

34.    Många åtgärder som är avsedda att för­bättra förhållandena för arbetstagare i all­mänhet kan ha en positiv effekt för arbetsta­gare med familjeansvar. Därför bör behöriga myndigheter och organ i varje land främja alla offentliga och privata initiativ som är möjliga och som syftar till alt anpassa sam­hällets service, såsom allmänna kommunika­tioner, vallen- och energiförsörjning i eller i närheten av arbetstagares bostadsområden samt uppförande av välutrustade bosläder, till arbetstagares behov.

VIII Effekt på gällande rekommendationer

35.    Denna rekommendation ersätter 1965
års rekommendation om sysselsättning av
kvinnor med familjeplikler.


 


Prop. 1981/82:166


74


 


Convention (No. 47) Concerning the Re­duction of Hours of Work to Förty a Week.

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having mel al Geneva in ils Nineleenth Session on 4 June 1935,

Considering that the question of the reduc­tion of hours of work is the sixlh ilem on the agenda of the Session;

Considering that unemploymenl has be­come so widespread and long conlinued that there are al the present time many millions of workers ihroughoul the world suffering hard-ship and privation for which they are not Ihemsdves responible and from which they are justly enlitled to be relieved;

Considering that il is desirable that work­ers should as far as praclicable be enable to share in the befefils of the rapid lechnical progress which is a characterislic of modern induslry; and

Considering that in pursuance of the Reso­lutions adopted by the Eighleenlh and Nine­leenth Sessions of the International Labour Conference h is necessary that a conlinuous effort should be made to reduce of work in all forms of employment to such extent as is possible; adopts this twenly-second day of June of the year one ihousand nine hundred and Ihiry-five the following Convention, which may be cited as the Forty-Hour Week Convenlion, 1935:

Artide I

Each Member of the International Labour Organisation which ralifies this Convenlion dedares ils approval of-

(a)    the prindple of a forty-hour week ap­
plied in such a manner that the standard of
living is not reduced in consequence; and

(b)    the taking or faciiilaling of such mea­
sures as may be judged appropriate lo secure
this end; and undertakes lo apply this prind­
ple to classes of employment in accordance
with the detailed provisions to be prescribed
by such separale Convenlions as are ratified
by that Member.


Bilaga 9 Översättning

lLO:s konvention (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan

Internationella arbetsorganisationens aU­männa konferens,

som har samlats i Geneve den 4 juni 1935 till sill nittonde möte,

beaktar all frågan om arbetstidens för­kortning utgör den sjätte punkten på mötets dagordning,

anser att arbetslösheten fåll sådan omfatt­ning och erhållit sådan varaktighet, att del för närvarande i världen finns många miljoner arbetare, utsatta för elände och umbäranden, för vilket de inte själva bär ansvaret och vari­från de rätteligen kan göra anspråk på att bli befriade,

anser att del är önskvärt, att arbetarna så­vitt möjligt bereds tillfälle få del av de för­måner som härrör ur den snabba tekniska utveckling, vilken kännetecknar den mo­derna industrin,

anser all det, i enlighet med resolutioner, som anlagils av internationella arbetskonfe­rensen vid dess aderlonde och nittonde mö-len, är oundgängligt alt göra en ansträngning för att i möjligaste mån förkorta arbetstiden inom alla slag av sysselsättning och

antar denna den tjugoandra dagen i juni månad år niltonhundralrelliofem följande konvention, som kan kallas 1935 års konven-fion om fyrtiolimmarsvecka:

Artikel 1

Varje medlem av internationella arbetsor­ganisationen, som ratificerar denna konven­tion, förklarar sig gilla:

a)   principen om fyrtiotimmarsveckan, till-lämpad på sådant sätt, all den inle medför sänkning av arbetarnas levnadsnivå;

b)  vidtagande eller främjande av åtgärder, som kan anses ägnade all leda till detta mål;

och förbinder sig att, i enlighet med detalj-föreskrifter som må kunna meddelas i sär­skilda konventioner, vilka ratificeras av med­lemmen, tillämpa nämnda princip på olika slag av sysselsättning.


 


Prop. 1981/82:166

Artide 2

The formål ralifications of this Convenlion shall be communicated lo the Direclor-Gen­eral of the International Labour Office for registralion.

Artide 3

1.   This Convenlion shall be binding only upon those Members of the International La­bour Organisation whose ralifications have been registered with the Direclor-General.

2.   It shall come inlo force Iwelve monlhs afler the date on which the ralifications of two Members have been registered with the ■ Direclor-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come inlo force for any Member iwelve monlhs afler the date on which ils ralification has been registered.

Artide 4

As soon as the ralifications of two Mem­bers of the International Labour Organisation have been registered, the Direclor-General of the International Labour Office shall so no­lify all the Members of the International La­bour Organisation. He shall likewise nolify them of the registralion of ralifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Artide 5

1.    A Member which has ratified this Con­vention may denounce il afler Ihe expiration of ten years from the date on which the Con­venlion firsl comes inlo force, by an act com­municated to the Direclor-General of the In­ternational Labour Office for registralion. Such denunciation shall nol lake effect unlil one year afler the date on which il is regis­tered.

2.    Each Member which has ratified this Convenlion and which does nol, within the year following the expiration of the period of len years menlioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Artide, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convenlion at the expira­tion of each period of len years under the terms provided for in this Artide.


75

Artikel 2

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skall sändas till internationella ar­belsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 3

1.   Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets­organisationen, vilkas ratifikationer har re­gistrerats hos generaldirektören.

2.   Konvenfionen träder i kraft tolv må­nader efler del att två medlemsstaters ratifi­kationer har registrerats hos generaldirek­tören.

3.   Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlemsstat tolv månader från den dag, då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 4

Så snart ratifikationerna för två medlem­mar av internationella arbetsorganisationen registrerats, skall internationella arbelsby­råns generaldirektör därom underrätta alla medlemmarna av internationella arbetsorga­nisationen. Generaldirektören skall likaledes underrätta dem om registreringen av ratifika­tioner, som senare delgivits generaldirektö­ren av andra medlemmar av organisationen.

Artikel 5

1.   Medlemsstat, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse, som sänds till internationella arbelsbyråns gene­raldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efler del den registrerats.

2.   Varje medlemsstat, som ratificerat den­na konvention och inte inom ell år efter ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsräll enligt den­na artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.


 


Prop. 1981/82:166


76


 


Artide 6

Al .the expiration of each period of len years afler the coming inlo force of this Con­venlion, the Governing Body of the Interna­tional Labour Office shall present lo the Gen­eral Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desir­ability of placing on the agenda of the Confer­ence the question of its revision in whole or in part.

Artide 7

1.    Should the Conference adopt a. new
Convenlion revising this Convenlion in
whole or in part, then, uniess the new Con­
venlion olherwise provides,

(a)   the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven­lion, notwithslanding the provisions of Arti­de 5 above, if and when the new revising Convenlion shall have come inlo force;

(b)  as from the date when the new revising Convenlion comes inlo force this Convenlion shall cease lo be open lo raliticalion by the Members.

2.    This Convenlion shall in any case re­
main in force in ils aclual form and conlenl
for those Members which have ratified it bul
have nol ratified the revising Convenlion.

Artide 8

The French and English texts of this Con­vention shall both be aulhentic.


Artikel 6

Vid utgången av varje tioårsperiod, räknat från denna konventions ikraftträdande, skall internationella arbelsbyråns styrelse lämna arbetskonferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning och ta under övervä­gande, om del finns anledning alt på konfe­rensens dagordning uppföra frågan om all helt eller delvis revidera konventionen.

Artikel 7

1.     Om konferensen antar en ny konven­
tion, varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inte föreskriver annat,

a)    skall, under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems­stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, ulan hinder av bestämmelserna i artikel 5 ovan;

b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i kraft, denna konvention inle längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2.    Denna konvention skall likväl förbli gäl­
lande till form och innehåll för de medlems­
stater som har ratificerat den men inle har
ratificerat den nya konvention varigenom den
revideras.

Artkd 8

De franska och engelska texterna till denna konvention skall båda äga vitsord.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982