Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets betänkande 1981/82:72

om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet (prop.

1981/82:223)

Propositionen

Regeringen (budgetdeparfementet) föreslår i proposition 1981/82:223 att riksdagen antar vid propositionen fogat förslag till

lag om ändring i förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska. Filminstitutet, m. m.

Avgifter som enligt 1963 års filmavtal betalas till stiftelsen Svenska Filminstitutet är avdragsgilla vid taxering till kommunal och statlig inkomst­skatt. I propositionen föreslås att motsvarande avdragsrätt skall gälla för de avgifter som betalas enligt 1982 års film-och videoavtal.

Lagförslaget har följande lydelse.

Förslag till

Lag om ändring i förordningen (1963:173) om rätt att vid
taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen
Svenska Filminstitutet, m. m.
           .

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering, för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m. m.

dels att 4 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken till förordningen samt 1 § skall ha nedan angivna lydelse.

1 Riksdagen 1981/82. 6 saml Nr 72


SkU 1981/82:72


SkU 1981/82:72                                                                   2

Lag om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m. m.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

Vid beräkning av nettointäkt av Vid beräkning av nettointäkt av

rörelse enligt kommunalskattelagen rörelse enligt kommunalskattelagen

och lagen om statlig inkomstskatt (1928:370) och lagen (1947:576) om

äger skattskyldig njuta avdrag för stafiig inkomstskatt medges avdrag

sådana avgifter till stiftelsen Svenska för  sådana   avgifter   till   stiftelsen

Filminstitutet, som avses i ett den 6 Svenska Filminstitutet, som avses i

w!flr.s 7965 träffat avtal mellan staten ett den 2 mars 1982 träffat avtal

samt Sveriges biografägareförbund, mellan staten samt Sveriges biograf-

Folketshusföreningar/ias riksorgani- ägareförbund. Folkets husförening-

sation.   Föreningen   Våra   gårdar, arnas riksorganisation. Föreningen

Sveriges           filmuthyrareförening Våra gårdar, Sveriges filmuthyrare-

u. p. a.   och   Föreningen   Sveriges förening u. p. a.. Föreningen Sveri-

filmproducenter.                     ges filmproducenter och föreningen

IFPI-VIDEO.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Den äldre lydelsen av 1 § tillämpas dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till  det tidigare avtalet.

Utskottet

Utskottet, som inte funnit anledning till erinran mot regeringens förslag, hemställer

att riksdagen med bifall till proposition 1981/ 82:223 antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i förordning­en (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m. m.

Stockholm den 25 maj 1982

På skatteutskottets vägnar ERIK WÄRNBERG

Närvara/ide: Erik Wärnberg (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), Wilhelm Gustafsson (fp), Rune Carlstein (s), Olle Westberg i Hofors (s), Tage Sundkvist (c). Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Olle Grahn (fp), Egon Jacobsson (s), Bo Södersten (s) och Arne Svensson (m).

GOTAB 72.'i64   Slockholm 1982