Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande

1981/82:17

om notarius publicus (prop. 1981/82:63)

Ärendet

I proposition 1981/82:63 föreslår regeringen (justitiedepartementet) riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till

1.    lag om notarius publicus,

2.    lag om ändring i växellagen (1932:130),

3.    lag om ändring i checklagen (1932:131).

Utskottet

I propositionen föreslås att stadgan (1964:679) om notarius publicus skall ersättas med en lag om notarius publicus. Förslaget innebär i huvudsak en modernisering av reglerna och föranleds bl. a. av att de nuvarande bestämmelserna står i mindre god överensstämmelse med regeringsformen. Vissa sakliga ändringar föreslås också. Bl. a. befrias handelskamrarna från den tillsyn över notarius publicus som de f. n. år skyldiga att utöva. De nya reglerna förutsätter att ytterligare föreskrifter meddelas av regeringen och avses träda i kraft den 1 juli 1982.

Utskottet har inga erinringar mot förslaget. Utskottet hemställer att riksdagen bifaller proposition 1981/82:63.

Stockholm den 1 december 1981

På lagutskottets vägnar LENNART ANDERSSON

Närvarande: Lennart Andersson (s), Bernt Ekinge (fp), Inger Lindquist (m), Ivan Svanström (c). Stig Olsson (s), Joakim Ollén (m), Arne Andersson i Gamleby (s), Martin Olsson (c), Ingemar Konradsson (s), Olle Aulin (m), Owe Andréasson (s), Bengt Silfverstrand (s), Margot Håkansson (fp), Stina Andersson (c) och Ingrid Segerström (s).

1 Riksdagen 1981/82. 8 saml. Nr 17


LU 1981/82:17


 


GOTAB 69975   Stockliolm 1981