Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Näringsutskottets betänkande 1980/81:21

över proposition 1980/81:58 med förslag till lag om Svenska skepps-hypotekskassan, m. m.

Ärendet

I proposition 1980/81:58 (industridepartementet) har regeringen föreslagit riksdagen dels att antaga inom industridepartementet upprättade förslag till

1.    lag om Svenska skeppshypotekskassan,

2.    lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

3.    lag om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel,

dels att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att överföra de garantiförbindelser som ingår i Skeppsfartens sekundärlånekassas garanti-fond fill Svenska skeppshypotekskassans garanfifond.

Propositionen

Förslaget till lag om Svenska skeppshypotekskassan innebär att de nuvarande instituten Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlånekassa slås samman till en enhet den 1 januari 1981. Genom sammanslagningen går Skeppsfartens sekundärlånekassa upp i Svenska skeppshypotekskassan på så sätt att den först nämnda kassan upplöses utan likvidation och alla dess tillgångar och skulder övertas av Svenska skeppshypotekskassan. Detta föranleder redaktionella ändringar i vissa andra lagar. Vissa statliga garantiåtaganden gentemot sekundärlånekassan bör överföras till den nya kassan.

Utskottet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om sammanslagning av Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlånekassa. Vissa mindre justeringar av redaktionell art bör göras i förslaget till lag om Svenska skeppshypotekskassan.

Utskottet hemställer att riksdagen

1.     antar i proposition 1980/81:58 framlagt förslag till lag om Svenska skeppshypotekskassan, dock med ändrad lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 1,

2.     med bifall till proposition 1980/81:58 i ifrågavarande del

a) antar förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen

1 Riksdagen 1980/81. 17 .saml. Nr 21


NU 1980/81:21


 


NU 1980/81:21

(1928:370) enligt bilaga 2,

b)  antar förslag till lag om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel enligt bilaga 3,

c)   bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att överföra de garantiförbindelser som ingår i Skeppsfartens sekundärlåne­kassas garantifond till Svenska skeppshypotekskassans garanti­fond.

Stockholm den 4 december 1980

På näringsutskottets vägnar INGVAR SVANBERG

Närvarande: Ingvar Svanberg (s), Johan Olsson (c), Hugo Bengtsson (s), Sven Andersson (fp), Margaretha af Ugglas (m), Birgitta Hambraeus (c), Lennart Pettersson (s), Bengt Sjönell (c), Rune Jonsson (s), Karl Björzén (m), Wivi-Anne Radesjö (s), Birgitta Johansson (s), Sture Thun (s) och Lennart Blom (m).


 


NU 1980/81:21                                                                      3

Bilaga 1

Förslag till

Lag om Svenska skeppshypotekskassan

Härigenom föreskrivs följande.

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

Ändamål

1 § Svenska skeppshypotekskassan har till ändamål att medverka vid
finansiering av rederiverksamhet här i riket genom att lämna lån, huvudsak­
ligen av långfristig karaktär, eller ikläda sig garanti för sådana lån.

Fonder

2  § Som garantifond för kassans förbindelser ställer staten fill förfogande av fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdade garanfiförbindelser på etthun­drasextiosju miljoner kronor.

3  § Kassans behållna årsvinst skall avsättas till en reservfond. Denna skall användas till att täcka förluster i kassans rörelse.

Upplåning

4 § Kassan anskaffar medel för sin verksamhet genom lån mot obligationer
eller genom annan upplåning.

Sammanlagda beloppet av kassans låneskuld och garantiförpliktelser får inte uppgå till mera än tio gånger sammanlagda beloppet av kassans garanti-och reservfonder. Motvärdet i svenska kronor av låneskuld eller garantiför­pliktelse i utländsk valuta skall beräknas på grundval av den vid beräknings­tillfället på den svenska valutamarknaden noterade säljkursen för valutan i fråga.

Lånerörelsen

5 § För lån från kassan skall vara        5 § För lån från kassan skall vara
ställd betryggande säkerhet i form av
ställd betryggande säkerhet i form av
inteckning i svenskt fartyg eller till-
     inteckning i svenskt fartyg eller till­
godohavande hos eller borgen av
       godohavande hos eller borgen av
staten eller en bank.
                   staten eller bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio procent av det värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som säkerhet får inte godtas inteckning i fartyg som är äldre än femton år.

6 §    Lån skall lämnas på bestämd tid, som inte får översfiga femton år.
Översfiger lånefiden  ett  år,  skall  kassan  i regel  utlämna  lånet att

återbetalas genom avbetalningar enligt fastställd plan.

7 § Förfallotiden för lån som kassan beviljar skall bestämmas så, att den är
förenlig med villkoren för kassans förbindelser.

Kassan skall vidare särskilt uppmärksamma att samma eller med varandra i


 


NU 1980/81:21                                                                         4

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

väsentlig ekonomisk intressegemenskap förbundna låntagare inte erhåller lån i sådan omfattning, att fara för kassans säkerhet kan uppkomma. Med lån jämställs borgen och annan garantiförpliktelse som kassan ingått för låntagaren.

8§    Försämras säkerheten för ett lån 8§    Om   säkerheten   för   ett   lån

väsentligt eller fullgör en låntagare förändras väsentligt eller en låntagare

inte villkoren för sitt lån, får kassan inte fidlgör villkoren för sitt lån, får

uppsäga lånet till betalning omedel- kassan säga upp lånet fill betalning

bart eller inom viss tid.                omedelbart eller inom viss tid.

Kostnader för besiktning, värdering, inteckningsåtgärd eller annan åtgärd betalas av låntagaren.

Organisation m. m.

9          § Kassan förvaltas av en styrelse med säte i Göteborg. Styrelsen består av
sju ledamöter av vilka en skall vara ordförande och en vice ordförande. För
styrelsens ledamöter finns högst sju suppleanter.

Styrelsens  ordförande,  vice  ordförande  och  övriga  ledamöter  samt suppleanter utses av regeringen för en tid av högst tre år. Regeringen bestämmer arvoden till ledamöterna.

10        § Styrelsen tillsätter och entledigar verkställande direktör och övriga
tjänstemän samt bestämmer lönevillkor för dem.

Styrelsen beslutar om arbetsordning för egen del och om instruktion för verkställande direktören och tjänstemännen med närmare föreskrifter om kassans förvaltning.

11  §    Regeringen prövar styrelsens förvaltning.

12  §    Kassans räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens uppgifter

13        § Styrelsen prövar frågor om upptagande och beviljande av lån och om
ställande av garanti.

Styrelsen beslutar om besiktning och värdering av fartyg och om arvode för sådan förrättning.

14        § Styrelsen skall tillse att ett pantsatt fartyg i sin helhet är kaskoförsäkrat
mot såväl totalförlust som partiell skada och kostnad fill minst det värde till
vilket styrelsen uppskattar fartyget. Styrelsen får dock godta kaskoförsäkring
avseende lägre värde, om skillnaden i värde täcks genom kaskointresseför-
säkring. Styrelsen får medge att fartygsägaren står självrisk till högst tio
procent av det värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget.

Styrelsen skall härutöver fillse att för fartyget finns dels särskild försäkring, som i sedvanlig utsträckning bereder skydd som inte innefattas i kaskoför-säkringen mot den ersättningsskyldighet som kan uppkomma för fartygets ägare, dels krigsförsäkring.

Styrelsen får besluta om ytterligare försäkring som styrelsen anser behövlig.


 


NU 1980/81:21

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

15  § I fråga om såväl kasko- som kaskointresseförsäkring skall styrelsen tillse att försäkringen gäller till förmån för kassan och att den medför rätt för kassan att, även om dess fordran inte är förfallen, få betalt ur utfallande försäkringsbelopp framför fartygsägaren, om inte ägaren, vid partiell skada, låter reparera fartyget eller pä annat sätt bereder kassan samma säkerhet som före skadans inträffande.

16  § Styrelsen skall tillse att försäkringsgivaren gentemot kassan förbundit sig att iaktta att försäkringen inte ändras eller upphör utan kassans vetskap och att kassan får det rådrum som behövs för att säkerställa sig före försäkringens upphörande.

I övrigt skall för försäkring som avses i 14 § gälla sådana bestämmelser som föreskrivs i lagen (1927:77) om försäkringsavtal med den jämkning som styrelsen finner påkallad av omständigheterna.

17  § Kassan får inköpa sådant fartyg som pantsatts eller utmätts för kassans fordran, om det är nödvändigt för att skydda fordringen. Ett inköpt fartyg skall avyttras så snart det kan ske utan förlust.

18  §    Det åligger styrelsen att

 

1.    föra kassans talan i alla dess angelägenheter,

2.    tillse att kassans säkerheter inte minskar genom vanvård av pantsatt fartyg eller på annat sätt,

3.    tillse att kassans låntagare fullgör sina skyldigheter mot kassan i rätt tid och låta vidta behövliga åtgärder, om detta inte sker,

4.    tillse att kassans böcker och räkenskaper förs i föreskriven ordning och att säkerheter och försäkringar vidmakthålls och förnyas i rätt tid,

5.    årligen före den 15 mars avge berättelse över kassans förvaltning och verksamhet under närmast föregående år,

6.    tillse att industridepartementet och låntagarna i kassan årligen före april månads utgång tillställs styrelsens och revisorernas berättelser över kassans förvaltning och räkenskaper,

7.    tillse att inom i punkten 6 nämnd tid till varje låntagare sänds en förteckning över låntagarna i kassan med angivande av kapitalbeloppet av varje låntagares lån vid utgången av närmast föregående år,

8.    ombesörja att medel som inflyter till kassan och inte omedelbart kommer till användning ofördröjligen görs räntebärande genom placering på betryggande sätt,

9.    tillse att den garantiförbindelse som utgör garantifond, av kassan utfärdade men inte utelöpande obligationer, blanketter till obligationer, lånereverser med säkerheter samt andra värdehandlingar hålls under betryggande förvaring och vård.

19                                                § Om kassan tar upp lån eller 19 § Om kassan tar upp lån eller
lämnar garantiförpliktelse i utländsk lämnar garantiförpliktelse i utländsk
valuta, skall styrelsen
                  valuta, skall styrelsen tillse att sum-

1. tillse att summan av låneskuld        man av låneskuld och garantiförplik-

och garantiförpliktelser i utländsk        telser i utländsk valuta, beräknad i

valuta, beräknad i motvärdet i svens- motvärdet i svenska kronor enligt

ka kronor enligt 4 § andra stycket,      4 § andra stycket, inte överstiger 75


 


NU 1980/81:21


Regeringens förslag

inte överstiger 75 procent av skillna­den mellan det belopp, som enligt nämnda lagrum utgör högsta sam­manlagda beloppet för kassans låne­skuld och garantiförpliktelser, och det belopp till vilket kassans låne­skuld och garantiförpHktelser upp­går,

2.    besluta om lån från kassan i valuta vari upplåning skett,

3.    tillse att inteckning som utgör säkerhet för lånet eller garantin lyder på belopp i den valuta vari lånet eller garantin har lämnats och bestämma det uppskattade värdet av fartyget i samma valuta.


Utskottets förslag

procent av skillnaden mellan det belopp, som enligt nämnda lagrum utgör högsta sammanlagda beloppet för kassans låneskuld och garanti­förpliktelser, och det belopp till vilket kassans låneskuld och garanti­förpliktelser uppgår.

Om kassan har tagit upp lån i utländsk valuta, skall styrelsen besluta om lån från kassan i den valuta vari upplåning skett.

Om inteckning utgör säkerhet för lån eller garanti som kassan har lämnat, skall styrelsen tillse att inteck­ningen lyder på belopp i den valuta vari lånet eller garantin har lämnats och uppskatta värdet av det inteck­nade fartyget i samma valuta.


Styrelsens arbetsformer

20 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner omständigheterna föranleda det. Till varje sammanträde kallas samtliga ledamöter och, vid förfall, behövligt antal suppleanter.


Är verkställande direktören inte ledamot i styrelsen, skall även han kallas fill sammanträde. Verkstäl­lande direktören får därvid delta i överläggningarna och framställa för­slag och få sin mening antecknad till protokollet men inte delta i besluten.


Är verkställande direktören inte ledamot i styrelsen, skall även han kallas till sammanträde. Verkstäl­lande direktören skall därvid ha rätt att delta i överläggningarna, att fram­ställa förslag och att få sin mening antecknad till protokollet men inte ha rätt att delta i besluten.


Sammanträde hålls i Göteborg, om inte särskilda skäl föranleder annat.

21 §    Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden vid sammanträdet biträ­der.


22 § En ledamot i styrelsen eller verkställande direktören får inte del­ta i behandling av fråga som rör avtal mellan honom och kassan eller i vilken han annars har ett väsentligt intresse.


22 § Ledamot i styrelsen eller verkställande direktören får inte del­ta i behandling av fråga som rör avtal mellan honom och kassan eller i vilken han annars har ett väsentligt intresse.


23 §    Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som justeras på sätt styrelsen bestämmer.


 


NU 1980/81:21                                                                         7

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

24  § Styrelsen får bemyndiga ledamöter och suppleanter i styrelsen samt verkställande direktören och annan befattningshavare hos kassan, minst två i förening, att teckna kassans firma.

25  § Styrelsen får uppdra åt enskilda ledamöter i styrelsen eller befattnings­havare hos kassan att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen. Sådant uppdrag får dock inte lämnas i fråga om utseende eller entledigande av verkställande direktör eller om upplåning, beviljande av lån eller ställande av garanti.

Styrelsen får själv pröva ärende utan hinder av lämnat uppdrag.

Revision

26        § För revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper utser
regeringen årligen tvä revisorer och suppleanter för dem.

Regeringen bestämmer revisorernas arvoden.

27        § Styrelsen skall bereda kassans revisorer tillfälle att när som helst
inventera kassans tillgångar och att granska kassans böcker, räkenskaper och
andra handlingar.

Styrelsens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna utan dröjsmål efter det att den har avgivits.

28        § Revisorerna skall senast den 1 april avge revisionsberättelse och utan
dröjsmål överlämna den till styrelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och resultatet av revisorernas granskning samt ett uttalande om anmärkning finns med avseende på förvaltningsberättelsen, de i denna upptagna resultat- och balansräkningarna, styrelsens bokföring eller inventering av de under dess förvaltning stående tillgångarna eller i övrigt beträffande styrelsens förvalt­ning. Finns anledning till anmärkning, skall denna anges i revisionsberättel­sen. Revisorerna skall i berättelsen meddela de erinringar som de anser påkallade.

29        § Revisorerna får till sitt biträde anlita siffergranskare och meddela
anvisningar för dennes arbete.

Siffergranskarens arvode bestäms av revisorerna eller, om styrelsen begär det, av regeringen.

Låntagarsammanträde

30        § Låntagarna skall beredas tillfälle att sammanträda för granskning av
styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper om någon låntagare begär
det. Sådan begäran skall framställas skriftligen hos styrelsen före den 10 maj
året närmast efter det år granskningen avser.

Begärs sammanträde enligt första stycket, skall det genom styrelsens försorg utsättas att äga rum i Göteborg före utgången av maj månad samma år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Varje låntagare skall kallas till sammanträdet i rekommenderat brev som skall sändas ut minst tio dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på sammanträdet.


 


NU 1980/81:21                                                                          8

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

31        § Vid låntagarsammanträde får ledamöterna och suppleanterna i
styrelsen, verkställande direktören och revisorerna närvara och delta i
överläggningarna men inte i besluten.

Styrelsens ordförande, vice ordfö- Styrelsens ordförande eller vice

rande eller annan ledamot, verkstäl- ordförande eller annan styrelseleda-lande direktören och minst en revi- mot, verkställande direktören och sor bör närvara vid sammanträdet.      minst en revisor bör närvara vid

sammanträdet.

32  § Sammanträdet öppnas av den inom styrelsen som styrelsen har utsett till det. Därefter justeras röstlängd och de röstberättigade låntagarna väljer ordförande för sammanträdet.

33  § Varje låntagare som har full-        33 § Varje låntagare som har full­gjort sin betalningsskyldighet till     gjort sin betalningsskyldighet till kassan har rösträtt vid sammanträ-  kassan har rösträtt vid sammanträ­det. En låntagare har en röst för                                   det. Låntagare har en röst för varje varje påbörjat femtiotusental av sitt   påbörjat femtiotusental av sitt obe-obetalda lånebelopp hos kassan.  tålda lånebelopp hos kassan. Röst-Rösträtt för egen del eller på grund                             rätt för egen del eller på grund av av fullmakt får dock inte utövas av        fullmakt får dock inte utövas av en en låntagare för mer än en tiondel av            låntagare för mer än en tiondel av hela det vid sammanträdet anteck-                hela det vid sammanträdet anteck­nade röstetalet. nade röstetalet.

34  § Omröstning sker öppet. Som beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder.

Vid sammanträdet förs protokoll genom styrelsens försorg.

35        § Yttrande som låntagarna beslutar vid sammanträde skall genom
styrelsens försorg tillställas industridepartementet senast åtta dagar efter
sammanträdet.

Likvidation

36        § Regeringen beslutar om likvidation. Innan sådant beslut meddelas,
skall styrelsen höras.

Vid likvidation skall kassans egna medel användas för att fullgöra kassans förbindelser. För vad som därefter återstår av förbindelserna är låntagarna ansvariga i förhållande till de vid likvidationsbeslutet obetalda kapitalbelop­pen av sina lån från kassan. Kan en låntagare inte fullgöra sin betalnings­skyldighet är övriga låntagare hos kassan med samma fördelning ansvariga för bristen. En låntagares ansvarighet får dock inte göras gällande till högre belopp än som motsvarar fem procent av det vid likvidationsbeslutet obetalda kapitalbeloppet av hans lån från kassan.

Garanfifonden får tas i anspråk endast i den mån det behövs för att fullgöra kassans förbindelser sedan kassans egna medel blivit använda och låntagar­nas ansvarighet enligt andra stycket utnyttjats.

Vad som återstår av tillgångar sedan skulderna har betalats tillfaller staten.


 


NU 1980/81:21

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

Skadeståndsskyldighet för styrelseledamöter och revisorer

37 §    Styrelseledamöter som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillskyndar kassan skada svarar solidariskt för skadan.

Har revisorer mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift i sin berättelse eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift i en handling som de granskat eller visat oaktsamhet vid fullgörande av sitt uppdrag, svarar de solidariskt mot kassan för skada, som uppkommer därav.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981, då lagen (1965:139) om Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlånekassa samt reglementet (1965:593) för Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfar­tens sekundärlånekassa skall upphöra att gälla.

Genom den nya lagen uppgår Skeppsfartens sekundärlånekassa i Svenska skeppshypotekskassan på så sätt att den förstnämnda kassan upplöses utan likvidation och alla dess tillgångar och skulder övertas av Svenska skeppshypotekskassan.


För lån som kassorna upptagit före den nya lagens ikraftträdande skall, så länge lånet inte betalas åter, vid varje tidpunkt finnas pantför­skrivna säkerheter enligt 9 § den upphävda lagen. Dessa säkerheter får inte användas för förbindelser som skeppshypotekskassan ikläder sig efter den nya lagens ikraftträdan­de.


För lån som kassorna upptagit före den nya lagens ikraftträdande skall, så länge lånet inte återbetalas, vid varje tidpunkt finnas pantför­skrivna säkerheter enligt 9 § den upphävda lagen. Dessa säkerheter får inte användas för förbindelser som skeppshypotekskassan ikläder sig efter den nya lagens ikraftträdan­de.


Efter den nya lagens ikraftträdande skall kassornas garantifonder tillsam­mans utgöra Svenska skeppshypotekskassans garantifond och kassornas reservfonder tillsammans utgöra Svenska skeppshypotekskassans reserv­fond.


Efter den nya lagens ikraftträdan­de skall varje år en viss del av reservfonden reserveras. Denna del får användas endast för sådana utgif­ter och förluster som hänför sig till de förutvarande kassornas verksam­het före ikraftträdandet och till vars täckande Svenska skeppshypoteks­kassans inkomster inte förslår. Re­serveringen skall göras för var och en av de förutvarande kassornas förbin­delser på följande sätt. Det reserve­rade beloppet skall för varje kassa förhålla sig på samma sätt till den befintliga storleken på låneskulden från kassans verksamhet före ikraft­trädandet som dess reservfond för­höll sig till låneskulden vid ikraftträ­dandet.


Efter den nya lagens ikraftträdan­de skall varje år en viss del av reservfonden reserveras. Denna del får användas endast för sådana utgif­ter och förluster som hänför sig till de förutvarande kassornas verksam­het före ikraftträdandet och till vil­kas täckande Svenska skeppshypo­tekskassans inkomster inte förslår. Reserveringen skall göras för var och en av de förutvarande kassornas förbindelser på följande sätt. Det reserverade beloppet skall för varje kassa förhålla sig på samma sätt till den befintliga storleken på låneskul­den från kassans verksamhet före ikraftträdandet som dess reservfond förhöll sig till låneskulden vid ikraft­trädandet.


 


NU 1980/81:21                                                                        10

Regeringens förslag                       Utskottets förslag

Efter den nya lagens ikraftträdande skall, för var och en av de förutvarande kassornas förbindelser, av garantifonden reserveras belopp som, samman­räknade med vad som reserverats av reservfonden enligt föregående stycke, motsvarar en tiondel respektive en sjättedel av de utestående förbindelser som hänför sig till skeppshypotekskassans och sekundärlånekassans verk­samhet före den nya lagens ikraftträdande. Nämnda belopp får användas endast för att infria sådana förbindelser.

I fråga om lån som kassorna beviljat före den nya lagens ikraftträdande gäller alltjämt 9-12 §§ och 14 § andra stycket i den upphävda lagen.

Beträffande redovisning av kassornas verksamhet avseende år 1980 gäller äldre bestämmelser.


 


NU 1980/81:21                                                                         11

Bdaga 2

Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

53 §

1 mom.' Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vUken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvats; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del beloppet överstiger 6 000 kronor och för annan ersättning enligt nämnda lag;

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse;

för ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:349);

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp, varmed schablonavdrag för egenavgifter överstigit påförda avgifter, samt restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter, allt i den omfattning, som anges i anvisningarna till 41 b §;

'Senaste lydelse 1979:1157.


 


NU 1980/81:21                                                                        12

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

b)    staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och anläggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att fillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållningssäll­
skap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

d) akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt
gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan för sådana
sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt nämnda
stadgar ankommer på sammanslutningarna,

sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regional utveck­lingsfond som avses i förordningen (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond,

allmänna försäkringskassor, erkända arbetslöshetskassor, understöds­föreningar som inte bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet, pen­sionsstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs­telse m. m., personalstiftelser som avses i samma lag med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetsta­gare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga försäkrings­bolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring.

Allmänna   pensionsfonden.   All-   Allmänna   pensionsfonden.   All-

männa sjukförsäkringsfonden, Apo- manna sjukförsäkringsfonden, Apo­tekarsocietetens stiftelse för fram- tekarsocietetens stiftelse för främ­jande av farmacins utveckling jande av farmacins utveckling m.m.. Bokbranschens Finansie- m.m.. Bokbranschens Finansie­ringsinstitut Aktiebolag, Dag Ham- ringsinstitut Aktiebolag, Dag Ham­marskjölds minnesfond. Fonden för marskjölds minnesfond. Fonden för industriellt utvecklingsarbete, Fon- industriellt utvecklingsarbete. Fon­den för industriellt samarbete med den för industriellt samarbete med u-länder. Järnkontoret och u-länder. Järnkontoret och SIS-Standardiseringskommissionen SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige, så länge kontorets respek- i Sverige, så länge kontorets respek­tive kommissionens vinstmedel an- tive kommissionens vinstmedel an­vänds fill allmänt nyttiga ändamål vänds till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till deläga- och utdelning inte lämnas till deläga­re eller medlemmar, Nobelstiftel- re eller medlemmar, Nobelstiftel­sen, Norrlandsfonden, Skeppsfar- sen. Norrlandsfonden, Stiftelsen In-tens sekundärlånekassa, Sfiftelsen dustricentra. Stiftelsen Industriellt Industricentra, Stiftelsen Indu- utvecklingscentrum i övre Norrland, striellt   utvecklingscentrum   i   övre     Stiftelsen   för   produktutvecklings-


 


NU 1980/81:21                                                                        13

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

Norrland, Stiftelsen för produktut- centrum i Göteborg, Svenska bibel-vecklingscentmm i Göteborg, sällskapets bibelfond. Svenska Pen-Svenska bibelsällskapets bibelfond, ninglotteriet Aktiebolag, Svenska Svenska Penninglotteriet Aktiebo- skeppshypotekskassan. Svenska lag. Svenska skeppshypotekskassan, UNICEF-kommittén, Sveriges ex-Svenska UNICEF-kommittén, Sve- portråd, Sveriges turistråd och Ak-riges exportråd, Sveriges turistråd fiebolaget Tipstjänst: och Aktiebolaget Tipstjänst: för inkomst av fastighet;

e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyf­
te, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål
att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar
eller att, utan begränsning fill viss familj, vissa familjer eller bestämda
personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för
beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet
bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom ideella
föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f)  svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro
skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, samfund,
stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig
verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock
såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed
jämförHgt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten
har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller
regleringssamfällighet, samtliga här under f) avsedda bolag, verk och andra
juridiska personer i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

g)    utländska bolag:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förklara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.


 


NU 1980/81:21                                                                        14

Bilaga 3

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1974 :922) om kreditpolitiska medel skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

2§i I denna lag förstås med

1.   bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank och centralkassa för jordbruks­kredit,

2.   försäkringsinstitut: allmänna pensionsfonden och försäkringsföretag med svensk koncession,

3.   kreditinstitut: bankinstitut,       3. kreditinstitut: bankinstitut, jordbrukskassa, kreditaktiebolag, jordbrukskassa, kreditaktiebolag, finansbolag enligt lagen (1980:2) om finansbolag enligt lagen (1980:2) om finansbolag, försäkringsinstitut, finansbolag, försäkringsinstitut, landshypoteks- och stadshypoteks- landshypoteks- och stadshypoteks-institutionerna, Svenska skeppshy- institutionerna och Svenska skepps-potekskassan och Skeppsfartens se- hypotekskassan. kundärlånekassa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

' Senaste lydelse 1980:522,