Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande 1980/81:24

om följdlagstiftning till utsökningsbalken (prop. 1980/81:84 delvis)

Ärendet

Regeringen har i proposition 1980/81:8 framlagt förslag till utsöknings­balk, avsedd att ersätta bl. a. utsökningslagen (1877:31 s. 1). Lagförslaget behandlas av lagutskottet i betänkande LU 1980/81:23.

Proposition 8 innehåller inte några förslag till de övergångsbestämmelser och ändringar i gällande författningar som krävs för att utsökningsbalken skall kunna införas. Den erforderliga följdlagstiftningen har i stället uppta­gits i proposition 1980/81:84, som behandlas i detta betänkande. I anslut­ning till propositionen behandlas också en under allmänna motionstiden 1981 väckt motion, 1980/81:1190 av Kerstin Ekman (fp) och Karin Ahrland (fp) om skingringsförbud för fast egendom.

Ett i proposition 84 framlagt lagförslag till ändring i rättegångsbalken har såvitt det avser 49 kap. 4§ överiämnats till konstitutionsutskottet för erforderiig sammanjämkning med ett i proposition 1980/81:164 om ansva­righet för radiotaltidningar, m. m. framlagt förslag till ändring i samma balk. I proposition 84 har vidare framlagts ett förslag till ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling och ett förslag till ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). Det förstnämnda lagförslaget behandlas av lagutskottet i samband med proposition 1980/81: 172 i betänkande LU 1980/81:27 och det andra förslaget behandlas i samband med proposition 1980/81: 146 i betänkande LU 1980/81: 28.

Nära samband med reformen av utsökningslagstiftningen har ett förslag till handräckningslag m.m. som framlagts i proposition 1980/81:88 och som behandlas i lagutskottets betänkande LU 1980/81:25.

Proposition 1980/81:84

I propositionen har regeringen (justitiedepartementet) efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen såvitt nu är i fråga att anta i propositionen framlagda förslag till

1.    lag om införande av utsökningsbalken,

2.    lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut,

3.    lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,

1    Riksdagen 1980/81.8 saml. Nr 24


LU 1980/81:24


 


LU 1980/81:24                                                         2

4.    lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,

5.    lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och sking­ringsförbud för vissa luftfartyg,

6.    lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbets­konflikter,

7.    lag om ändring i föräldrabalken,

8.    lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehand­lingar,

9.    lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo,

 

10.   lagom ändring i jordabalken,

11.   lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres­nämnder,

12.   lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230),

13.   lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,

14.   lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m.,

15.   lag om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om fast egendom,

16.   lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut,

17.   lag om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.,

18.   lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),

19.   lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

20.   lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter,

21.   lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,

22.   lag om ändring i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar,

23.   lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna,

24.   lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled,

25.   lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,

26.   lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,

27.   lag om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981),

28.   lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan nä­ringsidkare m.fl.,

29.   lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal,

30.   lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet,

31.   lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m..


 


LU 1980/81:24                                                         3

32.    lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

33.    lag om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning,

34.    lagom ändring i sjölagen (1891:35 s. 1),

35.    lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfar­tyg,

36.    lag om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfar­tyg,

37.    lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

38.    lag om ändring i växellagen (1932:130),

39.    lag om ändring i checklagen (1932:131),

40.    lag om ändring i lagen (1970: 596) om förenklad aktiehantering,

41.    lag om ändring i lagen (1934:239) om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag,

42.    lag om ändring i patentlagen (1967:837),

43.    lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

44.    lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392),

45.    lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

46.    lag om ändring i traflkskadelagen (1975:1410),

47.    lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,

48.    lag om ändring i förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafik-livräntor, som utgår av statsmedel, m. m.,

49.    lag om ändring i lagen (1973: 214) om tillägg till vissa ansvarslivrän­tor,

50.    lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m. m.,

51.    lag om ändring i konkurslagen (1921:225),

52.    lag om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs,

53.    lag om ändring i brottsbalken,

54.    lag om ändring i rättegångsbalken,

55.    lag om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän,

56.    lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),

57.    lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegängen i arbetstvister,

58.    lag om ändring i förvaltningslagen (1971:290),

59.    lag om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt,

60.    lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

61.    lag om ändring i rennäringslagen (1971: 437),

62.    lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

63.    lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

64.    lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),

65.    lag om ändring i uppbördslagen (1953:272).

66.    lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,

67.    lag om ändring i lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m..


 


LU 1980/81:24                                                          4

68.    lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt,

69.    lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

70.    lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601),

71.    lag om ändring i lagen (1976: 339) om saluvagnsskatt,

72.    lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.

Lagförslagen har fogats som bilaga 1 till betänkandet. Beträff'ande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad ut­skottet anför på s. 5-7.

Motionsyrkande

I motion 1980/81: 1190 yrkas att riksdagen beslutar hemställa hos rege­ringen om förslag till ändrad lagstiftning om skingringsförbud beträffande fast egendom i enlighet med vad som anförts i motionen.

Utskottet

Allmän bakgrund

I ett stort antal lagar utanför det exekutiva området finns bestämmelser som har anknytning till utsökningslagen. I en del fall innebär reglerna att andra uppgifter än rent exekutiva lagts på de exekutiva myndigheterna. I andra fall innehåller bestämmelserna hänvisningar till lagrum i utsöknings­lagen. Också på andra sätt finns det samband mellan å ena sidan utsök­ningslagen och de lagar som direkt anknyter till denna, t.ex. lagen om exekutiv försäljning av fast egendom, och å andra sidan annan lagstiftning. Sammanlagt rör det sig om ca 90 olika författningar som berörs av den exekutionsrättsliga lagstiftningen.

Nuvarande ordning beträffande exekutiva myndigheter innebär att handläggningen av utsökningsmåi i första instans är delad mellan två myndigheter, nämligen överexekutor och utmätningsmannen. Överexeku­tor utgörs av länsstyrelsen och utmätningsman är kronofogden. Överexe­kutor har i uppgift dels att förordna om verkställighet av dom m. m. i vissa särskilt kvalificerade fall, dels att ombesöija exekutiv försäljning av fastig­heter, registrerade skepp m.m. och i samband därmed fördela köpeskillingen. Det ankommer vidare på överexekutor att förordna om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder i fall när talan inte är anhängig vid domstol samt om avhysning och annan handräckning. En annan uppgift för överexekutor är att pröva klagomål över beslut och åtgärder av utmät­ningsman. Övriga exekutiva uppgifter fullgörs av utmätningsmannen.

Överexekutors åligganden är emellertid som ovan antytts inte begränsa­de till vad som stadgas i utsökningslagen och de författningar som direkt


 


LU 1980/81:24                                                         5

ansluter till denna. Även på åtskilliga andra områden fullgör överexekutor uppgifter. Sålunda gäller atl överexekutor i vissa fall skall förordna om verkställighet, exempelvis enligt lagen (1899: 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut, och förordna om handräckning, exempelvis enligt vattenlagen (1918:523) och miljöskyddslagen (1969: 387). Överexekutor har vidare att i vissa fall ta emot deposition av pengar, utse och entlediga skiljemän samt att pröva klagan över beslut som utmätningsmannen meddelar enligt särskilda lagar, exempelvis konkursla­gen (1921:225).

Förslaget till utsökningsbalk innebär bl. a. att överexekutorsinstitu-tionen skall avskaffas. De uppgifter som enligt utsökningslagen och därtill anslutande författningar fullgörs av överexekutor skall i fortsättningen ankomma på kronofogdemyndigheten. Undantag görs dock beträffande förordnanden om säkerhetsåtgärder och sådan handräckning som f. n. regleras i 191 och 192 §§ utsökningslagen, dvs. återställande av rubbad besittning m.m. och avhysning. Handläggningen av ärenden angående kvarstad och andra säkerhetsåtgärder förutsätts i proposition 8 bli över­flyttad fill tingsrätt. Likaså skall tingsrätt i fortsättningen besluta om hand­räckning. Förslag till erforderlig lagstiftning i sistnämnda hänseende har framlagts i proposition 88. Vad slutligen gäller fullföljd av talan innebär förslaget till utsökningsbalken att besvär över kronofogdemyndighets be­slut skall föras direkt i hovrätt. Också i andra avseenden innebär utsök­ningsbalken nyheter som är av betydelse vid bedömningen av frågan om följdändringar i olika lagar.

Förslagen i proposition 84

I propositionen lägga fram förslag till en lag om införande av utsöknings­balken (promulgationslag) samt till ändringar i tillhopa 73 olika lagar som krävs för att balken skall kunna införas.

Promulgationslagen innehåller föreskrifter om balkens ikraftträdande och om vilka lagar som upphävs genom balken. Vidare meddelas i lagen vissa generella bestämmelser om överexekutor och om mål som är anhängiga vid balkens ikraftträdande. Dessa bestämmelser innebär bl. a. att överexekutor skall finnas kvar övergångsvis. Slutligen finns i förslaget övergångsbestämmelser till de kapitel i balken som ansetts påkalla sådana regler liksom vissa andra föreskrifter.

I propositionen föreslås att utsökningsbalken liksom följdlagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1982.

Kronofogdemyndigheten i Stockholm har i skrivelse till utskottet ifråga­satt om ikraftträdandet kan ske redan vid årsskiftet. Myndigheten fram­håller att lagstiftningen innebär en genomgripande förändring av exeku­tionsväsendet. Det finns risk att det omfattande förberedelsearbetet inom kronofogdemyndigheterna inte kan slutföras i tillräcklig tid före ikraftträ-


 


LU 1980/81:24                                                          6

dandet, vilket enligt skrivelsen kan leda till att kronofogdemyndigheterna under ett övergångsskede inte kommer att fungera tillfredsställande. Lik­nande synpunkter har framförts av Svenska Inkassoföreningen i en skri­velse till utskottet.

Utskottet vill för sin del understryka angelägenheten av att utsöknings-reformen kan träda i kraft snarast möjligt. Vid ett ställningstagande till ikraftträdandetidpunkten måste emellertid hänsyn tas till att - som krono­fogdemyndigheten i Stockholm framhållit - reformen innebär betydande förändringar av kronofogdemyndighetens verksamhet. Enligt utskottets mening är det viktigt att de organisatoriska förändringar hos myndigheter­na och den utbildning av kronofogdemyndigheternas personal som den nya lagstiftningen nödvändiggör kan ske i sådan tid att övergången till den nya ordningen blir smidig. Utskottet har förståelse för att övergångsvis vissa problem kan uppkomma för särskilt de större kronofogdemyndigheterna. Enligt utskottets mening kan svjirigheterna emellertid inte väntas bli så stora att de bör föranleda att ikraftträdandet uppskjuts. Utskottet vill erinra om att huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen har varit kända sedan länge. Propositionen förelades riksdagen i början av oktober 1980. Redan vid den tidpunkten hade riksskatteverket (RSV) i egenskap av tillsynsmyndighet för kronofogdemyndigheterna påbörjat utbildningen av kronofogdarna. Riksdagens beslut kan visserligen inte väntas föreligga förrän i maj 1981, men de av utskottet förordade ändringarna i UB är inte av den omfattningen att de i någon nämnvärd grad kan anses påverka värdet av den utbildning och information som de exekutiva organen redan erhållit. Utskottet vill också erinra om att företrädare för RSV inför utskot­tet framhållit att det från verkets synpunkt med hänsyn till upplagda utbildningsprogram m. m. är synnerligen önskvärt att lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 1982,

På grundval av det anförda tillstyrker utskottet förslaget att utsöknings-reformen skall träda i kraft den 1 januari 1982.

Den nya utsökningslagstiftningen blir av stor betydelse inte bara för kronofogdemyndigheternas arbete utan också för andra myndigheter lik­som för samhället i stort. Utskottet vill därför stryka under det angelägna i att tillfredsställande information om de nya reglerna och deras konsekven­ser kommer till stånd i god tid före ikraftträdandet.

I betänkande LU 1980/81:23 orn utsökningsbalk har utskottet föreslagit att bestämmelserna i 3 kap. 19 § och bl. a. 15 kap. I § UB om utmätning och införsel på grund av förbindelse angående bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket barnavårdslagen (1960:97) skall slopas. Förslaget föranleds av reglerna i socialtjänstlagen. Som utskottet därvid framhållit bör emellertid i promulgationslagen tas in en bestämmelse som medger att sådana förbindelser som tillkommit före balkens ikraftträdande fortfarande kan verkställas. Bestämmelsen bör föras in i ett nytt stycke i 15 § förslaget till promulgationslag och ges följande lydelse. En skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse an­gående bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra


 


LU 1980/81:24                                                         7

stycket barnavårdslagen (1960:97), vilken har tillkommit före utsöknings­balkens ikraftträdande, får verkställas även därefter. 1 fråga om villkoren för utmätning eller införsel tillämpas äldre bestämmelser.

Utöver det anförda föranleder förslaget till promulgationslag inte några särskilda uttalanden från utskottets sida.

Som ovan berörts innebär utsökningsbalken att överexekutorsinstitu-Uonen skall avskaffas. I den nu aktuella propositionen läggs fram förslag om vilka myndigheter som skall fullgöra de uppgifter som f. n. ankommer på överexekutor enligt andra lagar än utsökningslagen och därtill anslu­tande författningar. Förslagen innebär i huvudsak att kronofogdemyndig­heten skall överta de uppgifter som är av exekutiv natur eller som har nära samband med den exekutiva verksamheten. Ärenden om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder liksom vissa andra uppgifter förs över till tingsrät­ten och återstoden till länsstyrelsen.

Enligt utskottets mening ter det sig naturligt att kronofogdemyndigheten träder i överexekutors ställe när det gäller uppgifter av rent exekutiv natur. I fråga om överexekutors andra åligganden delar utskottet departements­chefens uppfattning att en överflyttning till kronofogdemyndigheten endast bör ske då uppgifterna har nära samband med den exekutiva verksamhe­ten. Vad särskilt gäller befogenheten att förordna om säkerhetsåtgärder vill utskottet erinra om att tingsrätten enligt rättegångsbalken har att beslu­ta om sådana åtgärder när talan väckts i saken. Med hänsyn härtill och till att handläggningen av frågor om säkerhetsåtgärder ofta innefattar en pröv­ning av civilrättsliga förhållanden anser utskottet att övervägande skäl talar för att tingsrätten anförtros uppgiften att besluta om säkerhetsåt­gärder även innan talan väckts.

I enlighet med det anförda godtar utskottet vad i proposifionen föresla­gits beträffande fördelningen av överexekutorns uppgifter mellan krono­fogdemyndigheten, tingsrätten och länsstyrelsen.

De nya reglerna om säkerhetsåtgärder föreslås bli införda i 15 kap. rättegångsbalken. I samband härmed föreslås också vissa andra sakliga ändringar i kapitlet. Detta innehåller f.n. bestämmelser om säkerhetsåt­gärder när talan väckts. Enligt bestämmelserna kan kvarstad eller sking­ringsförbud beviljas av tingsrätt till säkerhet för en fordran och för bättre rätt till viss egendom. Beträffande fast egendom kan dock endast sking­ringsförbud meddelas. Till säkerhet för en fordran kan vidare reseförbud meddelas. Motsvarande säkerhetsåtgärder kan enligt utsökningslagen be­slutas av överexekutor. Skillnaden mellan kvarstad och skingringsförbud är i huvudsak att kvarstad i princip skall leda till att kronofogdemyndighe­ten tar aktuell egendom i förvar. Skingringsförbud däremot innebär endast att den som åtgärden riktar sig mot meddelas ett förbud att sälja eller skingra egendomen. Skingringsförbud beträffande fast egendom kan dock kompletteras med ett förordnande om att själva egendomen skall tas om hand.


 


LU 1980/81:24                                                                         8

Den som bryter mot ett skingringsförbud eller rubbar gods som belagts med kvarstad ådrar sig ansvar enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. De civil­rättsliga verkningarna av säkerhetsåtgärderna är däremot inte reglerade. Såvitt gäller fast egendom sker inte någon anteckning i fastighetsboken om meddelade skingringsförbud och frågan huruvida en lagfartsansökan kan avslås på grund av att den berörda fastigheten är belagd med skingringsför­bud är oviss.

I propositionen föreslås att kvarstad och skingringsförbud sammanförs till en säkerhetsåtgärd, kvarstad, samt att möjligheten att meddela reseför­bud till säkerhet för civilrättsliga anspråk slopas. Bestämmelser om verk­ställighet av kvarstadsbeslut har intagits i utsökningsbalken, i vilken också införts regler om rättsverkningarna av kvarstadsbeslut. Vidare föreslås att jordabalken ändras så att beslut om kvarstad beträffande fast egendom och tomträtt skall antecknas i fastighetsboken resp. tomträttsboken samt att en sådan anteckning skall utgöra hinder för lagfart, inteckning och inskrivning av nyttjanderätt, servitut m. m.

I likhet med departementschefen anser lagutskottet att det i praktiken saknas behov av två olika säkerhetsåtgärder för säkerställande av en fordran resp. bättre rätt till viss egendom. Detta särskilt som verkställig­hetsreglerna ger kronofogdemyndigheten vissa möjligheter att anpassa åtgärder för verkställighet av ett kvarstadsbeslut efter omständigheterna. Utskottet tillstyrker därför att förslaget i propositionen i denna del genom­förs liksom att möjligheten att meddela reseförbud slopas.

Utskottet godtar vidare de föreslagna ändringarna i jordabalken. Försla­gen innebär att önskemålet i den under allmänna motionstiden väckta motionen 1980/81:1190 om att skingringsförbud skall antecknas i fastig­hetsboken och utgöra hinder mot inteckning helt tillgodoses. Motionen bör därför inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.

Huvuddragen i övrigt av de föreslagna följdändringarna till utsöknings­balken föranleder inte några uttalanden från utskottets sida. I följande avsnitt kommer utskottet att ta upp frågor om jämkningar av två av de framlagda lagförslagen. Jämkningarna föranleds av att förslag till ändringar i de berörda lagarna framlagts jämväl i andra propositioner, beslutade efter den nu aktuella propositionen. Vissa förslag i propositionen behandlas — som inledningsvis påpekats - i andra sammanhang.

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen

I proposition 1980/81:143 med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar m.m. har föreslagits att mellankommunala skatterätten bryts ut från riksskatteverket och får ställ­ning av allmän förvaltningsdomstol. Lagstiftningsärendet berör bl.a. 5b§ rättshjälpslagen (1972:429). Propositionen behandlas av justitieutskottet i betänkande JuU 1980/81:34. Justitieutskottet tillstyrker bifall till proposi­tionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den I juli 1981.


 


LU 1980/81:24                                                         9

Det i proposifion 84 framlagda förslaget till ändring i rättshjälpslagen (lagförslaget 56) bör såvitt det avser 5 b § ändras så att det överensstämmer med den av jusfitieutskottet tillstyrkta ändringen av samma paragraf.

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken

Som tidigare redovisats har lagutskottet till konstitufionsutskottet över­lämnat förslaget till ändring i rättegångsbalken såvitt det avser 49 kap. 4§ för erforderlig sammanjämkning med ett i proposifion 1980/81:164 om ansvarighet för radiotaltidningar framlagt förslag till ändring i samma balk. Med anledning härav bör förslaget till ändring i 49 kap. 4 § utgå ur lagför­slaget i proposition 84 (lagförslag 54).

Utskottets hemställan

Utskottet hemställer att riksdagen

1.   antar det i proposition 1980/81:84 framlagda förslaget till lag om införande av utsökningsbalken med den ändringen att 15 § er­håller i bilaga 2 som utskottets förslag betecknade lydelse,

2.   antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att ingressen till lagförslaget erhåller i bilaga 2 som utskottets förslag betecknade lydelse,

3.   antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) med den ändringen att 5 b § erhåller i bilaga 2 som utskottets förslag betecknade lydelse,

4.   antar övriga i proposifionen framlagda lagförslag såvitt nu är i fråga,

5.   avslår mofion 1980/81:1190.

Stockholm den 29 april 1981

På lagutskottets vägnar LENNART ANDERSSON

Närvarande: Lennart Andersson (s), Bernt Ekinge (fp). Stig Olsson (s). Elvy Nilsson (s), Joakim Ollen (m), Arne Andersson i Gamleby (s), Martin Olsson (c), Ingemar Konradsson (s), Olle Aulin (m), Marianne Karlsson (c), Bengt Silfverstrand (s), Margot Håkansson (fp), Birgitta Johansson (s) och Stina Andersson (c).


 


LU 1980/81:24                                                                    10

Bilaga I

I proposition 1980/81:84 framlagda lagförslag

1    Förslag till

Lag om införande av utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1   §    Utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

2   § Genom utsökningsbalken upphävs med den begränsning som följer av denna lag

utsökningslagen (1877:31 s. 1),

förordningen (1877:31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall,

lagen (1921:244) om utmätningsed,

lagen (1949:249) om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört,

införsellagen (1968:621),

lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom,

lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m.,

lagen (1973:1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m.,

förordningen (1844:46 s. 2) om upphörande av vissa särskilda domsto­lar,

förordningen (1855:66 s. 1) angående handelsböcker och handelsräk­ningar och

förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat.

3 § Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till en före­
skrift som har ersatts genom en bestämmelse i utsökningsbalken eller i
denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Gemensamma övergångsbestämmelser

4   § Bestämmelserna i I § utsökningslagen (1877:31 s. 1) om vem som är överexekutor skall fortfarande gälla i fråga om mål som skall handläggas av överexekutor efter ikraftträdandet av balken.

5   § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer av andra stycket. Beträffande sådana mål gäller äldre lag i fråga om förfaran­det men de nya bestämmelserna i utsökningsbalken, rättegångsbalken och handräckningslagen (1981:000) i fråga om målens prövning i sak, om ej annat föreskrivs i denna lag.

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över utmätnings­mannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982. Mål som ej avser handräckning eller klagan över utmätningsmannens förfarande får även dessförinnan överlämnas till en behörig kronofogdemyndighet, om det är lämpligt.

6 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid
balkens ikraftträdande gäller balkens bestämmelser i fråga om såväl förfa­
randet som målens prövning i sak, om ej annat föreskrivs i denna lag.


LU 1980/81:24                                                        11

Detsamma gäller mål som enligt 5 § andra stycket överlämnas till krono­fogdemyndigheten för handläggning.

7 § Vad som föreskrivs i balken om förutsättningar för verkställighet
inverkar ej på giltigheten av åtgärder som har vidtagits eller beslut om
verkställighet som har meddelats före balkens ikraftträdande.

Vad som, efter upphävandet av utsökningslagen (1877:31 s. 1). gäller enligt rättegångsbalken eller handräckningslagen (1981:000) i fråga om förutsättningar för kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd eller för handräckning inverkar ej på giltigheten av handräckning som har beviljats enligt utsökningslagen, om ej annat föreskrivs i denna lag.

Övergångsbestämmelser till 1 kap. utsökningsbalken

8   § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid balkens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i frågan huruvi­da de skall anses som enskilda eller allmänna mål.

9   § Vad som sägs i balken om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som har upplåtits enligt lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

Övergångsbestämmelser till 3 kap. utsökningsbalken

10 § Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan lag
än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut får verkställas
innan domen eller beslutet har vunnit laga kraft, får kronofogdemyndighe­
ten vid fillämpning av 3 kap. 9 § i balken föreskriva att säkerhet skall
ställas för skadestånd som sökanden kan bli skyldig att utge om domen
eller beslutet ändras.

11  § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom
eller ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga
kraft, skall 42 § 2 mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1) fortfarande tilläm­
pas.

12   § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än sådan som avses i 3 kap. 15 eller 16 § i balken får verkställas, om det ej föreligger någon omständighet som gör domen ogiltig, även om talan ej förs mot domen. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 17 och 18 §§ i balken.

13   § En förvaltningsmyndighets beslut, som har meddelats enligt en bestämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande, får utan hinder av 3 kap. 1 § första stycket 6 i balken verkställas, om ett sådant beslut före ikraftträdandet har fått verkställas utan stöd av särskild före­skrift. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 20 § första stycket i balken.

14   § Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som avses i 51 § 4 mom. och 52 § 1 mom. andra meningen utsökningslagen (1877:31 s. I) gäller vad som sägs i balken om en underrätts dom. I fråga om andra beslut av överexekutor tillämpas 46 § 3 och 4 mom. samt 53 och 210 §§ utsökningslagen.

15   § För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig auktion, som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning fortfa­rande ske enligt 55 § utsökningslagen (1877:31 s. 1).


 


LU 1980/81:24                                                                     12

Övergångsbestämmelser till 4—6 kap. utsökningsbalken

16   § Vid fillämpning av 4 kap. 10 § tredje stycket i balken skall hänsyn ej tas till anstånd som har löpt ut före ikraftträdandet.

17   § I fråga om verkan av föreläggande, som har meddelats enligt 69 eller 91 a § utsökningslagen (1877:31 s. 1) eller 5 § lagen (1971:494) om exeku­tiv försäljning av fast egendom, gäller äldre bestämmelser.

18   § Bestämmelserna i 4 kap. 27 § i balken gäller ej, när en fordran före balkens ikraftträdande har fastställts till betalning i annat fall än som avses i 77 a § utsökningslagen (1877:31 s. 1).

19   § Om utmätning har beslutats före balkens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser i fråga om inträdet av förmånsrätt eller i fråga om företräde i fall som avses i 4 kap. 30 § tredje stycket i balken. Har enligt dessa bestämmelser förmånsrätt ej inträtt när balken träder i kraft, medför ut­mätningen förmånsrätt i och med ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden har inträtt.

20   § Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. I § 6 och 6 kap. 3 § andra stycket i balken tillämpas även i fråga om andelsrätt i en förening, som ej är bostadsrättsförening, eller i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, om det med andelsrätten följer rätt att besitta eller hyra en lägenhet.

Bestämmelsen i 5 kap. 13 § första stycket i balken är ej tillämplig i fall då en hyresvärd eller jordägare enligt 34 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för en fordran hos en hyresgäst eller arrendator.

Övergångsbestämmelser till 8—12 kap. utsökningsbalken

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 § i balken och 13 § i samma kapitel
såvitt avser en fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 5 S första
stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979) är ej tillämpliga, när utmätning har
skett före balkens ikraftträdande. Detsamma gäller 8 kap. 15 § andra
stycket, om utmätningen avser annan egendom än som nämns i 139 § 4
mom. utsökningslagen (1877:31 s. 1).

Har vid en försäljning före balkens ikraftträdande av egendom som avses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen, gäller äldre bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd handpenning.

22   § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren och är lagen (1915:219) om avbetalningsköp tillämplig på avtalet, skall vid tillämpning av 9 kap. 10 § i balken kreditgivarens fordran bestämmas enligt 6 § tredje stycket nämnda lag.

23   § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i fartyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 § i balken, upphör personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet.

24   § Om en gäldenärs rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande reservdelar har blivit utmätt och ett ärende angående av­skrivning av det belopp som tillkommer gäldenären har tagits upp på en inskrivningsdag före balkens ikraftträdande, skall 9 kap.  16 S i balken


 


LU 1980/81:24                                                                        13

tillämpas beträffande den handling på grund av vilken inteckning har meddelats för det avskrivna beloppet.

När en gäldenärs rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraftträdande, skall den tid inom vilken sökanden har att framställa yrkande enligt 9 kap. 16 § första stycket jämfört med 14 § första stycket räknas från ikraftträ­dandet.

25 § Om ett skepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till
lagen (1973: 1067) om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning
omfattas av en sådan inteckning, skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i
balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls tas upp i
sakägarförteckningen.

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen (1891:35 s. 1) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag.

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) är upptagen i skeppsregistret.

26    § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken tillämpas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag.

27    § Ränta som är inlecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan sådan fordran som ej är bestämd till kapitalet tas upp i sakägarförteckning­en enligt balkens regler om fordringar med panträtt och beräknas därvid till det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordringens värde pä tillträdesdagen. Är det fråga om en livränta, skall dock beräkningen ske med ledning av 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

28    § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som besvärar fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre bestämmel­ser.

29    § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkomst eller annan förmån, som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och ej bibehålls vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det kapitalvärde till vilket förmånen i pengar eller varor efter ortens pris beräknas uppgå på fillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning fillämpas därvid 27 §.

Övergångsbestämmelser till 13 och 14 kap. utsökningsbalken

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran har
drivits in före balkens ikraftträdande, gäller äldre lag i de avseenden som
regleras i 13 och 14 kap. i balken.

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen (1877:31 s. I) gäller fortfarande, när ett beslut om fördelning har meddelats enligt äldre lag.


 


LU 1980/81:24                                                                     14

Övergångsbestämmelse till 15 kap. utsökningsbalken

31 § När medel före ikraftträdandet av balken har innehållits enligt ett
beslut om införsel, gäller 24 § införsellagen (1968:621) i fråga om befrielse
för gäldenären från betalningsskyldighet.

Övergångsbestämmelser till 16 kap. utsökningsbalken

32    § När en ansökan om avhysning har gjorts före ikraftträdandet av balken, skall vid tillämpning av 16 kap. 5 § i balken den tid om sex månader som anges där räknas från ikraftträdandet.

33    § I fråga om skingringsförbud som har meddelats enligt utsökningsla­gen (1877:31 s. 1) eller annan lag tillämpas vad som sägs i balken om kvarstad.

Övergångsbestämmelser till 17 kap. utsökningsbalken

34 § När utmätning eller annan verkställighet har ägt rum före balkens ikraftträdande, tillämpas äldre lag i fråga om kostnader i målet. Bestäm­melserna i 17 kap. 12 § i balken gäller dock, när en tvist vid en fördelning av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap. 7 § tredje stycket.

I mål som efter ikraftträdandet handläggs av överexekutor tillämpas äldre lag i fråga om kostnader även i andra fall än som anges i första stvcket.

Övergångsbestämmelser till 18 l<;ap. utsökningsbalken

35 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats av utmätningsman­
nen före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexekutor i målet
tillämpas äldre lag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagen
(1877: 31 s. 1) gäller dock endast om egendom som avses där har sålts före
balkens ikraftträdande.

Beträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrät­ten i målet tillämpas äldre lag.

I fråga om talan mot hovrättens beslut i mål som har fullföljts från överexekutor och förfarandet i högsta domstolen i målet tillämpas också äldre lag.

Andra bestämmelser

36 § Reseförbud som har meddelats enligt utsökningslagen (1877:31 s. I)
upphör att gälla, när balken träder i kraft.

Frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som har beviljats enligt utsök­ningslagen prövas av domstol eller, om talan ej har väckts i saken, av överexekutor.

37 § Vad som i särskild lag eller annan författning är föreskrivet om
skingringsförbud skall i stället avse kvarstad.

Har överexekutor beviljat en säkerhetsåtgärd enligt annan lag än utsök­ningslagen (1877: 31 s. 1), tillämpas 36 §.

38 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings­
mannen skall i stället avse kronofogdemyndigheten.


 


LU 1980/81:24                                                        15

Talan mot beslut, som efter balkens ikraftträdande meddelas av krono­fogdemyndigheten enligt särskild lag eller annan författning, skall föras i hovrätten i stället för hos överexekutor.

39 § Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av
överexekutor och ej avser klagan över en kronofogdemyndighets beslut,
skall i stället handläggas av kronofogdemyndigheten.

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer av tredje stycket.

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över beslut av kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mål av sådan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av en krono­fogdemyndighet får även dessförinnan överlämnas till en behörig krono­fogdemyndighet, om det är lämpligt.

40   § Bestämmelserna i 35 § gäller i fillämpliga delar även i fall som avses i 38 och 39 §§.

41   § Lagen (1921:244) om utmätningsed tillämpas fortfarande i fråga om ansökningar enligt lagen som har kommit in till konkursdomaren före balkens ikraftträdande.

Förordningen (1855:66 s. 1) angående handelsböcker och handelsräk­ningar tillämpas fortfarande beträffande handelsräkningar som har utfär­dats medan förordningen var gällande.

42 § Har en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet ålagt någon
betalningsskyldighet och har så lång tid förflutit efter åläggandet att hinder
möter för verkställighet i en främmande stat, vars lag annars medger
verkställighet, skall hovrätten på ansökan av borgenären förnya betal-
ningsåläggandet, såvida ej hinder föreligger mot verkställighet enligt
svensk lag eller annat särskilt skäl förekommer. Innan ett sådant beslut
meddelas, skall gäldenären beredas tillfälle att yttra sig.

Förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat, gäller fortfarande i fråga om en ansökan som har gjorts hos länsstyrelsen medan förordning­en gällde.

2    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Härigenom föreskrivs att i 2 och 3§§ lagen (1899:12 s. 9) om verkstäl­lighet i visst fall av utländsk domstols beslut' ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Senaste lydelse av 2§ 1909:21 s. 2 3§ 1927:70.


 


LU 1980/81:24


16


Ett mål som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skail även därefter handläggas av överexekutor. dock längst till utgången av år 1982. Målet får även dessförinnan överlämnas till kronofogdemyndighe­ten, om det är lämpligt.

3    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Härigenom föreskrivs att 7§ lagen (1936:79) om erkännande och verk­ställighet av dom som meddelats i Schweiz skall ha nedan angivna lydelse.


Föreslagen lydelse


7 §

Anhängiggöres hos domstol talan i sak, vilken veterligen redan är an­hängig vid schweizisk domstol som enligt denna lag är behörig, skall den svenska domstolen visa målet ifrån sig.


Nuvarande lydelse

Anhängiggöres hos domstol eder överexekutor talan i sak, vilken ve­terligen redan är anhängig vid schweizisk domstol som enligt den­na lag är behörig, skall den svenska domstolen eller överexekutor visa målet ifrån sig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982

4    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Härigenom föreskrivs att 11 och 14 §S lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


11  §


Verkställighet, som sökes hos kronofogdemyndighet, sker enligt vad som är föreskrivet i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom. I fall som avses i 4§ sker verkställigheten med iakttagande av 39 och 40§§ ulsökningslagen (1877:31 s. I). Föreskrift om tvångsmedel i den utländska exeku­tionstiteln skall ej vinna till­lämpning.


Verkställighet, som sökes hos kronofogdemyndighet, sker enligt vad som är föreskrivet i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom. I fall som avses i 4 § sker dock verkställigheten enligl vad som gäl­ler om sådan dom som avses i 3 kap. 6§ utsökningsbalken. Före­skrift om tvångsmedel i den ut­ländska exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning.


 


LU 1980/81:24                                                                   17

Nuvarande lydelse                                           Föreslagen lydelse

14                                                 §
Har handräckning beviljats enligt
Har kvarstad eller annan säker-
8 kap. utsökningslagen (1877:31 s.
helsåtgärd beviljats enligt 15 kap.
I), skall med avseende på giltighe-
l-3§§ rättegångsbalken, skall med
ten av sådant beslut vid tillämpning
avseende på giltigheten av sådan
av 188 § i lagen med talans an-
åtgärd vid tiWämpningaj 7§ i sam-
hängiggörande vid svensk domstol
ma kapitel med talans anhängig-
jämställas talans väckande vid
görande vid svensk domstol jäm-
dansk, finsk, isländsk eller norsk
ställas talans väckande vid dansk,
domstol, om domen i den utländska
finsk, isländsk eller norsk domstol,
rättegången kan bli gällande här i
om domen i den utländska rätte­
riket enligt denna lag.
          gången kan bli gällande här i riket

enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

5   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och sking­ringsförbud för vissa luftfartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg dels att 3 § skall upphöra att gälla,

dels att i 2§ orden "pant eller borgen" skall bytas ut mot "säkerhet", dels att i 4§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", dels att rubriken till lagen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

Lag om frihet från kvarstad och     Lag om frihet från kvarstad för vissa skingringsförbud för vissa luftfartyg     luftfartyg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

6    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

1                                               §

Har  arbetsgivare  hos  domstol. Har arbetsgivare hos domstol el-

överexekutor eller skiljemän fram- ler skiljemän framställt yrkande om

ställt yrkande om vräkning av ar- vräkning av arbetstagare från  lä-

2   Riksdagen 1980/81. 8 saml. Nr 24


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse

betstagare från lägenhet som upplå­tits åt honom på grund av hans ar­betsanställning, och upplyses att arbetstagaren deltager i strejk vid arbetsgivarens företag eller att han är föremål för lockout från arbetsgi­varens sida, må yrkandet, ändå att arbetstagaren befinnes skyldig att avflytta från lägenheten, i avbidan på konfliktens avveckling icke bi­fallas förrän tre månader förflutit från det han i anledning av konflik­ten upphörde med arbetet.


Föreslagen lydelse

genhet, som upplåtits åt honom på grund av hans arbetsanställning, och upplyses att arbetstagaren del­tager i strejk vid arbetsgivarens fö­retag eller att han är föremål för lockout från arbetsgivarens sida, får yrkandet, ändå att arbetstaga­ren befinnes skyldig att avflytta från lägenheten, i avbidan på kon­fliktens avveckling icke bifallas förrän tre månader förflutit från det han i anledning av konflikten upp­hörde med arbetet.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

När ett mål om vräkning handläggs av överexekutor efter ikraftträdan­det, tillämpas I § i dess äldre lydelse.

7   Förslag till

Lag om ändring i föräldrabalken


Härigenom föreskrivs att 21 kap. angivna lydelse.


I § föräldrabalken' skall ha nedan


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


21 kap. II  f


Länsrätten får, enligt vad som är skäligt, förordna att den ena parten skall ersätta motpartens kostnader i ett ärende enligl detta kapitel.

Beträffande parts skyldighet att ersätta motparts kostnader i ärende enligt detta kapitel äga ut­sökningslagens bestämmelser om kostnader i utsökningsmåi hos överexekutor motsvarande till­lämpning.

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra punk­ten, hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersökning beta­las av allmänna medel.

Den som har hand om barnet får tillerkännas ersättning och förskott i anledning av kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse vid läkarundersökning enligt 10 §. Härvid äger 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) motsvarande tillämpning.

Fråga om ersättning enligt andra och tredje styckena prövas av länsrät­ten.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Balken omtryckt 1978:853. Senaste lydelse 1979:241.


 


LU 1980/81:24                                                        19

8    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehand­lingar

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar' ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde­myndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

9   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållan­den rörande dödsbo

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 14 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                Föreslagen lydelse

2 kap.
14
                                     S
Har genom utrikesdepartemen- Har genom utrikesdepartemen­
tets försorg till riket överförts egen-
         tets försorg till riket överförts egen­
dom som vid bodelning eller arv-
     dom som vid bodelning eller arv­
skifte utom riket tillagts någon som
skifte utom riket tillagts någon som
här vistas, må egendomen ej tagas i
         här vistas, får egendomen ej tagas i
mät eller därå läggas kvarstad eder
mät eller därå läggas kvarstad, me-
skingringsförbud, medan den
   dan den finnes i förvar hos departe-
finnes i förvar hos departementet
    mentet eller myndighet genom vars
eller myndighet genom vars försorg
  försorg den skall tillställas den en-
den skall tillställas den enligt bödel-
ligt bodelningen eller skiftet berätti-
ningen eller skiftet berättigade.
      gade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

10    Förslag till

Lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken'

dels att i 6 kap. 12 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono­fogdemyndigheten",

dels att i 7 kap. 17 och 19 §§ orden "lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom" skall bytas ut mot "12 kap. utsökningsbal­ken",

' Lagen omtryckt 1976:616.

' Balken omtryckt 1971: 1209, 12 kap. omtryckt 1979:252. Senaste lydelse av 7 kap. 19 § 1975: 1085.


 


LU 1980/81:24


20


dels att i 12 kap. 21, 22 och 44 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "länsstyrelsen",

dels att 3 kap. 3 och 5 §S, 6 kap. 10 §, 7 kap. 16 §, 8 kap. 4 §, 13 kap. 26 §, 19 kap. 21 §, 20kap. 6 §, 21 kap. 2, 5 och 6 §§, 22 kap. 3 § och 23 kap. 2 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skali införas en ny paragraf, 12 kap. 67 a §. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

3 kap.

3 §

Den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall vidtaga varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark. Han skall ersätta skada som uppkommer till följd av att han eller någon som han anlitat underlåtit att vidtaga sådan åtgärd eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arbetets utförande.


Medför skyddsåtgärd uppenbarli­gen högre kostnad än den skada som åtgärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock ersättas. Om det be-gäres, skall säkerhet enligt vad som sägs 12 kap. utsökningsbalken stäl­las hos länsstyrelsen för ersättning­en innan arbetet börjar.

Medför skyddsåtgärd uppenbarli­gen högre kostnad än den skada som åtgärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock ersättas. Om det be-gäres, skall pant eller horgen enligt utsökningslagen (1877:31 s. I) stäl­las hos länsstyrelsen till säkerhet för ersättningen innan arbetet bör­jar.

Är byggnad eller annan anläggning som hör till angränsande mark. till följd av vårdslöshet vid uppförandel eller brist i underhållet, av sådan beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga skada med anledning av arbete som icke sträckes nedanför vanligt källar-djup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare.

5 S


Åtgärd för att förebygga skada till följd av grävning eller liknande arbete får vidtagas på annans mark, om det är nödvändigt för att undvi­ka oskälig kostnad eller annan syn­nerlig olägenhet. Skada och intrång skall ersättas, om markens ägare ej är skyldig att bekosta arbetet. Om det begäres, skall pant eller borgen enligt ulsökningslagen (1877:31 s. 1) ställas hos länsstyrelsen tiU sä­kerhet för ersättningen innan arbe­tet börjar.


Åtgärd för att förebygga skada till följd av grävning eller liknande arbete får vidtagas pä annans mark. om det är nödvändigt för att undvi­ka oskälig kostnad eller annan syn­nerlig olägenhet. Skada och intrång skall ersättas, om markens ägare ej är skyldig att bekosta arbetet. Om det begäres, skall säkerhet enligl vad som sägs i 2 kap. utsöknings­balken ställas hos länsstyrelsen för ersättningen innan arbetet börjar.


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


6 kap. 10 §


Ansvaret för inteckning som be­viljats i flera fastigheter vilar på var och en av fastigheterna till det be­lopp som faller på fastigheten efter förhållandet mellan dennas särskil­da värde och sammanlagda värdet av alla fastigheterna. Som fastig­hets värde gäller därvid taxerings­värdet för året innan inteckningen söktes eller, om särskilt taxerings­värde då ej fanns för fastigheten, det taxeringsvärde som därefter först fastställes. Om någon av fas­tigheterna skall säljas utmätnings­vis och taxeringsvärde som angivits nu icke finns för var och en av fas­tigheterna, gäller de värden som överexekutor låter åsatta fastighe­terna enligt lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egen­dom.


Ansvaret för inteckning som be­viljats i flera fastigheter vilar på var och en av fastigheterna till det be­lopp som faller på fastigheten efter förhållandet mellan dennas särskil­da värde och sammanlagda värdet av alla fastigheterna. Som fastig­hets värde gäller därvid taxerings­värdet för året innan inteckningen söktes eller, om särskilt taxerings­värde då ej fanns för fastigheten, det taxeringsvärde som därefter först fastställes. Om någon av fas­tigheterna skall säljas utmätnings­vis och taxeringsvärde som angivits nu icke finns för var och en av fas­tigheterna, gäller de värden som åsätis fastigheterna enligt 12 kap. utsökningsbalken.


Kan borgenär ej erhålla betalning ur köpeskillingen för intecknad fastig­het med det belopp för vilket fastigheten svarar enligt första stycket, svarar de övriga fastigheterna för återstoden av beloppet med fördelning efter där angivna grunder. Kan ur någon av dessa fastigheter betalning ej erhållas för dess andel i återstoden, fördelas bristen på samma sätt mellan de återstående fastigheterna.

kap. 16 §


Efter exekutiv försäljning av fas­tighet gäller upplåtelse av nyttjan­derätt, servitut eller rätt till elek­trisk kraft mot den nye ägaren en­dast om försäljningen skett under förbehåll om rättighetens bestånd enligt lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom eller rättigheten enligt samma lag är skyddad utan förbehåll.

Bestämmelser om verkan av un­derlåtenhet att uppsäga arrende- el­ler hyresavtal som enligt första stycket ej gäller mot ny ägare finns i lagen (1971:494) om exekutiv för­säljning av fast egendom.


Efter exekutiv försäljning av fas­tighet gäller upplåtelse av nyttjan­derätt, servitut eller rätt till elek­trisk kraft mot den nye ägaren en­dast om försäljningen skett under förbehåll om rättighetens bestånd enligt 12 kap. utsökningsbalken el­ler rättigheten enligt samma kapitel är skyddad utan förbehåll.

Bestämmelser om verkan av un­derlåtenhet att uppsäga arrende- el­ler hyresavtal som enligt första stycket ej gäller mot ny ägare finns i 12 kap. utsökningsbalken.


 


LU 1980/81:24


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Uppsäges arrendeavtal med an­ledning av att arrenderätten är för­verkad, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast ef­ter uppsägningen, om ej rätten fin­ner skäligt ålägga arrendatorn att avflytta tidigare eller annat följer av 25 §.

8 kap 4§ Uppsäges arrendeavtal med an­ledning av att arrenderätten är för­verkad, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast ef­ter uppsägningen, om ej rätten eller överexekutor finner skäligt ålägga arrendatorn att avflytta tidigare el­ler annat följer av 25 §.

Om arrendeavtal uppsäges av annan orsak som ger jordägare eller arren­dator rätt att frånträda avtalet, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Sker uppsägningen innan arrendatorn tillträtt arrendestället, upphör avtalet dock genast att gälla.

Fardag är den 14 mars.

12        kap.

67 a § Talan mot beslut av länsstyrelsen med anledning av nedsättning en­ligt 21 § förs i hovrätten genoin be­svär.

13                                            kap.
26 §


Bestämmelserna i utsökningsbal­ken, lagsökningslagen (1946:808) och konkurslagen (1921:225) an­gående fast egendom och rättighet däri tillämpas också i fråga om tomträtt.

Bestämmelserna i ulsökningsla­
gen (1877:31 s. 1), lagen (1971:494)
om exekutiv försäljning av jäst
egendom,
         lagsökningslagen

(1946:808) och konkurslagen (1921:225) angående fast egendom och rättighet däri äger motsvaran­de tiUämpning i fråga om tomträtt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv som avser tomträtt är denna likställd med fast egendom.

19 kap. 21 §-


Har fast egendom eller tomträtt utmätts eller tagds i anspråk ge­nom betalningssäkring eller har be­träffande fast egendom eller tomt­rätt som ingår i konkursbo begärts försäljning i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom eller har utmätningen upphävts eller frågan


Har fast egendom eller tomträtt utmätts eller har beträffande fast egendom eller tomträtt som ingår i konkursbo begärts försäljning i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom eller har utmätningen upphävts eller frågan om egendo­mens försäljning av annat skäl för-


- Senaste lydelse 1978:884.


 


LU 1980/81:24                                                                    23

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

om egendomens försäljning av an- fallit, skall anteckning därom göras
nat skäl förfallit eller har betal- i fastighetsboken eller tomträttsbo-
ningssäkringen upphört att gälla, ken. Anteckning att egendomen
skall anteckning därom göras i fas- försålts utmätningsvis skall ske när
tighetsboken eller tomträttsboken. handling som visar köpeskillingens
Anteckning att egendomen försålts fördelning inkommit. Har fäst
utmätningsvis skall ske när hand- egendom eller tointråtl belagts med
ling som visar köpeskillingens för- kvarstad eller tagits i anspråk ge-
delning inkommit.
                        nom betalningssäkring eller har en

sådan åtgärd upphävts eller åter­gått, skall anteckning därom också göras i fastighetsboken eller loint-rättsboken.

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försälj­ning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndig­hets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken eller tomträttsboken när anmälan, bevis eller fördelningslängd som utvisar för­hållandet inkommit.

Förekommer i övrigt i lag eller annan författning bestämmelse om att visst förhållande skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok, gäller bestämmelsen.

20 kap. 6 §3 Lagfartsansökan skall avslås, om

1.    fångeshandlingen ej ingivits,

2.    fängeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag,

3.    förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller vill­kor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4.    förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7-9, 28 eller 29 § eller eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning försuttits eller ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag är ogiltigt,

5.    överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart ej var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag,

6.    fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7.    fastigheten sålts exekutivt till 7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljning- annan än sökanden och försäljning­en enligt 213 a § I mom. ulsök- en enligt 14 kap. utsökningsbalken ningslagen (1877:31 s. /) äger före- äger företräde framför dennes för-träde framför dennes förvärv,              värv,

8.    för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till­stånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försuttits eller ansökan därom avslagits,

9.    det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan göras gällande.

' Senaste lydelse 1973: 1133.


 


LU 1980/81:24


24


 


Nuvarande Ivdelse


Föreslagen lydelse


21 kap. 2 S Ansökan om inskrivning skall avslås, om

1.  upplåtelsehandlingen ej ingivits,

2.  föreskrifterna i 13 kap. I -4 och 6 S§ ej iakttagits,

3.  lagfart ej är sökt för upplåtaren,

4.  inskrivning i fastigheten är beviljad eller sökt,

5.  fastigheten är (/rwfl//.                 5. fastigheten  har  utmätts,   be-

lagts med kvarstad eller tagits i an­språk genom betalningssäkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har lagils upp senasi på den inskrivningsdag då inskriv­ning söks.

6.      det är uppenbart att upplåtelsen på annan grund är ogiltig eller ej kan
göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare in­skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning av tomträt­ten uppskjutas till samma dag.

5§ Ansökan om inskrivning av avtal om sådan ändring i tomträttens inne­håll som avses i 13 kap. 21 S får göras av fastighetsägaren eller tomträttsha-varen sedan tomträtten inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i tillämpliga delar 2—4 §§ med följande avvikelser.


Är inteckning förut beviljad eller sökt i tomträtten eller är inskriv­ning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft förut beviljad eller sökt i denna eller sökes sådan inskrivning samma dag. får ansö­kan om inskrivning av avtal som avses i första stycket bifallas endast om rättighetshavaren medgivit in­skrivning av ändringsavtalet eller detta är väsentligen utan betydelse för rättighetshavarens säkerhet. Om fastigheten eller tomträtten ut­mätts eller tagits i anspråk genom betalningssäkring före den dag då inskrivning sökes, gäller vad som sagts nu om rättighetshavaren även utmätningssökanden eller den bor­genär för vars fordran betalnings­säkring ägt rum.


Är inteckning förut beviljad eller sökt i tomträtten eller är inskriv­ning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft förut beviljad eller sökt i denna eller sökes sådan inskrivning samma dag. får ansö­kan om inskrivning av avtal som avses i första stycket bifallas endast om rättighetshavaren medgivit in­skrivning av ändringsavtalet eller detta är väsentligen utan betydelse för rättighetshavarens säkerhet. Om fastigheten eller tomträtten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalnings­säkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagils upp senasi på den inskrivningsdag då inskrivning sökes, gäller vad som sagts nu om rättighetshavaren även utmätningssökanden eller den för vars anspråk kvarstad eller be­talningssäkring ägt rum.


'Senaste lydelse 1978:884.


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


25


Är avtal som avses i första stycket beroende av att fastighetsbildning äger rum, får ansökan bifallas endast om nämnda åtgärd kommit till stånd.

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undan­röjes skall ansökan förklaras vilande.

6§ Framgår av anteckning i tomträttsboken eller upplyses eljest att tomträt­ten upphört enligt 13 kap. 19 §, skall anteckning om tomträttens upphöran­de göras i boken.


Ansökan om dödning av tomt­rättsinskrivning i fall som anges i 13 kap. 22 § får ej bifallas, om inskriv­ning i tomträtten är beviljad eller sökt eller om tomträtten är utmätt.


Ansökan om dödning av tomt­rättsinskrivning i fall som anges i 13 kap. 22 § får ej bifallas, om inskriv­ning i tomträtten är beviljad eller sökt eller om tomträtten har ut­mätts, belagts med kvarstad eder tagils i anspråk genom betalnings­säkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagds upp senast på den inskrivningsdag då dödning söks.


22 kap. 3§-' Ansökan om inteckning skall avslås, om

1.  föreskrifterna i 2 § icke iakttagits,

2.  på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsboken inteckning ej får beviljas i fastigheten,

3.  inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt.

4.  fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5.  sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteck­ningen sökes samt fastigheten hör till konkursboet,


6. del av fastigheten år utmätt eller utmätes den dag då inteck­ningen sökes.

1. del av fastigheten har tagits i anspråk genom betalningssäkring eller tages I anspråk den dag då inteckningen sökes.

8. ärende angående anteckning enligt 7 § förköpslagen (1967:868) att kommun beslutat utöva förköps­rätt i fråga om egendomen upptagits


6.   en del av fastigheten har ut­mätts eller tagits i anspråk genoin betalningssäkring eller fastigheten eller en del av fastigheten har be­lagts med kvarstad och ell ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp senast på den in­skrivningsdag då inteckningen söks. såvida ej ansökningen har medge t ts av kronofogdeinyndighe-len.

7.   ärende angående anteckning enligt 7 § förköpslagen (1967:868) att kommun beslutat utöva förköps­rätt i fråga om egendomen upptagits


* Senaste lydelse 1978:884.


 


LU 1980/81:24                                                                       26

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

på inskrivningsdag och ansökning- på inskrivningsdag och ansökning­
en göres av den som överlåtit egen- en göres av den som överlåtit egen­
domen,
                                       domen.

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv­ningsdag, skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till samma dag.

23 kap. 2§ Ansökan om inskrivning skall avslås, om

1.  den handling på vilken rättigheten grundas ej ingivits,

2.  föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan angår icke iakttagits och föreskriften ej avser giltigheten av endast visst förbehåll,

3.  upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när upplåtelsen skedde, lagfart ej var beviljad för upplåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag,

4.  inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,

5.  fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. I eller 4 § äger företräde framför upplåtelsen,

6.  fastigheten före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av exekutiv försäljning eller genom expropriation eller liknande tvängsförvärv,

7. fastigheten har belagts med kvarstad och ett ärende angående anteckning om kvarstaden har ta­gits upp senast på den inskrivnings­dag då inskrivning söks.

7.  upplåtelsen avser arrende eller    8. upplåtelsen avser arrende eller hyra som enligt förbehåll i upplå- hyra som enligt förbehåll i upplå­telsehandlingen icke får inskrivas,       telsehandlingen icke får inskrivas,

8.  upplåtelsen avser rätt till elek- 9. upplåtelsen avser rätt till elek­trisk kraft och skriftligt medgivande trisk kraft och skriftligt medgivande fill inskrivning icke föreligger,     till inskrivning icke föreligger,

9. det är uppenbart att upplåtel- 10. det är uppenbart att upplåtel­
sen av annan grund är ogiltig eller
sen av annan grund är ogiltig eller
att rättigheten upphört eller av an-
att rättigheten upphört eller av an­
nat skäl ej kan göras gällande.
nat skäl ej kan göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits tili senare in­skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas till samma dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Om fördelningssammanträde efter exekutiv aukfion hålls av överexeku­tor efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, gäller 6 kap. 12 § i dess äldre lydelse.

När ett mål angående avhysning av en arrendator handläggs av överexe­kutor efter ikraftträdandet, tillämpas 8 kap. 4 § i dess äldre lydelse.

Ett ärende om nedsättning av hyresbelopp enligt 12 kap. 21 §, som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet, skall även därefter hand­läggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982.


 


LU 1980/81:24                                                        27

Vad som sägs om kvarstad i 19 kap. 21 §, 21 kap. 2, 5 och 6 §§, 22 kap. 3 § och 23 kap. 2 § i deras nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

11    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres­nämnder

Härigenom föreskrivs att 7§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

1                                        §
Arrende-, hyres- eller bostads-
Arrende-, hyres- eller bostads­
rättstvist får för ändamål som avses
rättstvist får för ändamål som avses
i I § första stycket 1 eller 2 eller 4 §
i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4§
första stycket 1-3 av part hänskju-
första stycket 1-3 av part hänskju­
tas till nämnd, om tvisten ej är an-
tas till nämnd, om tvisten ej är an­
hängig vid domstol eller hos över-
hängig vid domstol eller hos skilje-
exekutor eUer sV.i\]emän.
                                     män.

I tvist, som är anhängig vid domstol, kan domstolen förordna att tvisten före målets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hänskjutas till nämnd för medling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Om en tvist är anhängig hos överexekutor efter ikraftträdandet, tilläm­pas 7 § i dess äldre lydelse.

12    Förslag till

Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Härigenom föreskrivs att 16 och 17 §§ jordförvärvslagen (1979:230) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

16 §

Egendom som har förvärvats ge- Egendom som har förvärvats ge­
nom inrop på exekutiv auktion un-
nom inrop på exekutiv auktion un­
der sådana förhållanden att för-
der sådana förhållanden att för­
värvstillstånd skulle ha krävts vid
värvstillstånd skulle ha krävts vid
vanligt köp skall åter avyttras inom
vanligt köp skall åter avyttras inom
två år efter det att auktionen vunnit
två år efter det att auktionen vunnit
laga kraft, om inte dessförinnan
laga kraft, om inte dessförinnan
nämnda förhållanden har upphört
nämnda förhållanden har upphört
eller inroparen har fått tillstånd att
eller inroparen har fått tillstånd att

' Lagen omtryckt 1980:97.


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse

behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda fordran, för vil­ken inroparen har panträtt i egen­domen, eller någon hans rättighet som är inskriven i den, får länssty­relsen på ansökan medge skäligt an­stånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle uppkomma för inroparen. Avyttras inte egendomen inom föreskriven fid, skall länsstyrelsen på framställ­ning av lantbruksnämnden förordna att egendomen skall säljas pä of­fentlig auktion enligt 17 §.

28

Föreslagen lydelse

behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda fordran, för vil­ken inroparen har panträtt i egen­domen, eller någon hans rättighet som är inskriven i den, får länssty­relsen på ansökan medge skäligt an­stånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle uppkomma för inroparen. Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen på framställ­ning av lantbruksnämnden förordna att egendomen skall säljas av kro­nofogdemyndigheten på offentlig auktion enligt 17 §.

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe­brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. när lagfart söks, införas i fastighetsboken, om inte sökanden visar att av-yttringsskyldigheten har upphört.

I fråga om tillstånd att behålla egendom gäller i tillämpliga delar bestäm­melserna om förvärvstillständ i 3 -8S§ med undantag av 4§ första stycket 1 samt i 10 och II §§.

17 § Har länsstyrelsen förordnat orn auktion enligt 16 § och har inroparen dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots detta gå i verkställighet, om inte lantbruksnämnden återkallar sin fram­ställning i ärendet.


1 övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så för­faras som om egendomen hade bli­vit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och som har företräde framför alla be­fintliga fordringar. Även om det i enlighet härmed bestämda skydds­beloppet täcks, får försäljning inte ske, om ej den bjudna köpeskilling­en täcker även det värde som i ärendet har åsatts egendomen en­ligt lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom eller, om ägaren eller innehavare av ford­ran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen har påkallat särskild värdering, det värde vartill egendomen kan upp­skattas    av    värderingsmän    som


I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så för­faras som om egendomen hade bli­vit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och som har företräde framför alla be­fintliga fordringar. Även om det i enlighet härmed bestämda skydds­beloppet läcks, fär försäljning inte ske, om ej den bjudna köpeskilling­en täcker även det värde som i ärendet har åsatts egendomen en­ligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om ägaren eller innehavare av ford­ran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen har påkallat särskild värdering, det värde vartill egendomen kan upp­skattas av värderingsmän som läns­styrelsen utser. Egendomen får säl-


 


LU 1980/81:24


29


Föreslagen lydelse

jas endast till den som har fått för­värvstillstånd eller enligt 2§ I, 2, 4 eller 9 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd. Avges vid auk­tionen bud som sålunda får antas, skall försäljning ske, även om inne­havare av fordran bestrider det.

Nuvarande lydelse

överexekutor utser. Egendomen får säljas endast till den som har fått förvärvstillstånd eller enligt 2 § 1,2, 4 eller 9 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd. Avges vid auktionen bud som sålunda får an­tas, skall försäljning ske, även om innehavare av fordran bestrider det. Vad utsökningslagen (1877:31 s.l) ifråga omfördelning av köpe­skilling föreskriver beträffande gäl­denären skall i ärende som avses här tillämpas på ägaren.

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen får lantbruksnämnden inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft hos länsstyrelsen påkalla förordnande om ny auktion. Framställs inte sådan begäran inom föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas av statsmedel.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Ett ärende om försäljning enligt 17 § som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt.

13    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.' skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

Egendom, som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under så­dana förhållanden att förvärvstill­stånd skulle ha krävts vid vanligt köp, skall äter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft, om ej dessförinnan nämnda förhållanden upphört eller inro­paren   antingen   fått   besked   frånFöreslagen lydelse

Egendom, som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under så­dana förhållanden att förvärvstill­stånd skulle ha krävts vid vanligt köp, skall åter avyttras inom två är efter det att auktionen vunnit laga kraft, om ej dessförinnan nämnda förhållanden upphört eller inro­paren   antingen   fått   besked   från


Lagen omtryckt 1979: 307.


 


LU 1980/81:24


30


Nuvara'nde lydelse

kommunen att prövning ej påkallas eller erhållit hyresnämndens till­stånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda någon inroparens fordran, för vilken han har panträtt i egendomen, eller nå­gon hans rättighet, som är inskriven däri, får länsstyrelsen på ansökan medge skäligt anstånd med egendo­mens avyttrande, om sannolika skäl visas att i annat fall förlust skulle uppkomma för inroparen. Avyttras ej egendomen inom före­skriven tid, skall länsstyrelsen på framställning av kommunen eller hyresnämnden förordna att egendo­men skall säljas på offentlig auktion enligt bestämmelserna i 7 §.

Föreslagen lydelse

kommunen att prövning ej påkallas eller erhållit hyresnämndens till­stånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda någon inroparens fordran, för vilken han har panträtt i egendomen, eller nå­gon hans rättighet, som är inskriven däri, får länsstyrelsen på ansökan medge skäligt anstånd med egendo­mens avyttrande, om sannolika skäl visas att i annat fall förlust skulle uppkomma för inroparen. Avyttras ej egendomen inom före­skriven tid, skall länsstyrelsen på framställning av kommunen eller hyresnämnden förordna att egendo­men skall säljas av kronofogdemyn­digheten på offentlig auktion enligt bestämmelserna i 7 §.

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe­brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när lagfart sökes, införas i fastighetsboken, om sökanden icke visar att avytt-ringsskyldigheten upphört.

Bestämmelserna i 4 § gäller i fråga om tillstånd att behålla egendom.

7§ Har förordnande meddelats enligt 6 § och har inroparen dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots detta gå i verk­ställighet, om kommunen eller hyresnämnden icke återkallar sin framställ­ning i ärendet.


I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så för­faras, som om egendomen blivit ut­mätt för fordran med bästa för­månsrätt däri efter, i förekomman­de fall, sådana rättigheter som be­svärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och har före­träde framför alla befintliga ford­ringar. Även om det i enlighet här­med bestämda skyddsbeloppet täckes, får försäljning dock ej ske om ej den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom eller, om ägaren eller innehavare av fordran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen påkallat sär-


1 övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så för­faras, som om egendomen blivit ut­mätt för fordran med bästa för­månsrätt däri efter, i förekomman­de fall, sådana rättigheter som be­svärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och har före­träde framför alla befintliga ford­ringar. Även om det i enlighet här­med bestämda skyddsbeloppet täckes, får försäljning dock ej ske om ej den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om ägaren eller innehavare av fordran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen påkallat sär­skild  värdering,  det  värde  vartill


 


LU 1980/81:24                                                                        31

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

skild värdering,  det värde  vartill  egendomen  uppskattas  av  värde­
egendomen  uppskattas  av   värde-
      ringsmän som länsstyrelsen utser,
ringsmän som överexekutor utser.
        Egendomen  får  säljas  endast  till
Egendomen  får  säljas  endast  till
        den   som   fått   besked   från   kom-
den   som  fått  besked   från   kom-
      munen att prövning ej påkallas, er-
munen att prövning ej påkallas, er-
       hållit förvärvstillstånd eller enligt
hållit förvärvstillstånd eller enligt
  2 § 2, 3, 4 eller 9 får förvärva egen-
2 § 2, 3, 4 eller 9 får förvärva egen-
      domen utan sådant tillstånd. Avges
domen utan sådant tillstånd. Avges
       vid auktionen bud som sålunda får
vid auktionen bud som sålunda får
        antagas, skall försäljning ske även
antagas, skall försäljning ske även
        om innehavare av fordran bestrider
om innehavare av fordran bestrider
       det.
det. Vad utsökningslagen (1877:31
s. 1) i fråga om fördelning av kö-
peskiUing föreskriver   beträffande
gäldenären   skall   i   ärende   som
avses här tillämpas på ägaren.

Kommer försäljning ej till stånd vid auktionen, får kommunen eller hyresnämnden inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft hos länsstyrelsen påkalla förordnande om ny auktion. Framställes ej sådan begäran inom föreskriven tid eller avges ej heller vid den senare auktionen bud som får antagas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med aukfion, som ej lett till försäljning, betalas av statsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Ett ärende om försäljning enligt 7 § som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982. Ärendet fär även dessförinnan överlämnas till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt.

14    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m.

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 §§ lagen (1916: 156) om vissa inskränk­ningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

If Fast egendom, som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under sådana förhållanden, att tillstånd enligt 1 eller 2 8 skulle ha krävts vid vanligt köp, skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1973: 307.  Senaste lydelse 1975:366.


 


LU 1980/81:24


32


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


laga kraft, om ej dessförinnan nämnda förhållanden upphört eller inro­paren erhållit tillstånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda någon inroparens fordran, för vilken han har panträtt i egendomen, eller någon hans rättighet, som är inskriven däri, äger länsstyrelsen pä ansökan medgiva skäligt anstånd med egendomens avyttrande, om sanno­lika skäl visas att i annat fall förlust skulle uppkomma för inroparen.


Avyttras ej egendomen inom fö­reskriven tid, skall länsstyrelsen förordna att egendomen skall säljas på offentlig auktion enligt bestäm­melserna i 8 § eller, om särskilda skäl tala däremot, hänskjuta frågan till regeringens prövning.

Avyttras ej egendomen inom fö­reskriven tid, skall länsstyrelsen förordna att egendomen skall säljas av kronofogdemyndigheten pä of­fentlig auktion enligt bestämmelser­na i 8 S eller, om särskilda skäl ta­lar däremot, hänskjuta frågan till regeringens prövning.

Anteckning om bestämmelserna i första och andra styckena skall göras i det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när lagfart sökes, införas i fastighetsboken, om sökanden icke visar att avyttringsskyldigheten upphört.

I fråga om tillstånd att behålla fast egendom äga bestämmelserna om tillstånd till förvärv av sådan egendom i 1 och 2 §§ motsvarande till­lämpning. Äger länsstyrelsen icke själv avgöra ärendet, skall länsstyrelsen med eget utlåtande överlämna ansökningen till regeringen. Med förord­nande enligt andra stycket skall i sådant fall anstå till dess ansökningen prövats.

8 e

Finnes, sedan förordnande meddelats enligt 7 §, att inroparen dessförin­nan eller senare avyttrat egendomen, äger länsstyrelsen besluta att förord­nandet ej skall gå i verkställighet.


I övrigt skall sä anses och med ärendet i tillämpliga delar så för­faras, som om egendomen utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter, i förekommande fall, så­dana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exeku­tiva auktionen och hava företräde framför alla befintliga fordringar. Egendomen må ej säljas till den som är skyldig att söka tillstånd därtill enligt 1 eller 2 § eller enligt jordförvärvslagen (1979:230) eller enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. men icke erhållit sådant tillstånd eller, i fråga om sistnämnda lag, fått besked från kommunen att prövning enligt la­gen ej påkallas. Avgives vid auk-


1 övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så för­faras, som om egendomen utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter, i förekommande fall. så­dana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exeku­tiva auktionen och har företräde framför alla befintliga fordringar. Egendomen får ej säljas till den som är skyldig att söka tillstånd därtill enligt I eller 2 § eller enligt jordförvärvslagen (1979:230) eller enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. men icke erhållit sådant tillstånd eller, i fråga om sistnämnda lag, fått besked från kommunen att prövning enligt la­gen ej påkallas. Avgives vid auk-


' Senaste lydelse 1979:310.


 


LU 1980/81:24


33


 


Nuvarande lydelse

tionen bud som sålunda må anta­gas, skall försäljning ske även om innehavare av fordran bestrider det. Vad utsökningslagen (1877:31 s.l) ifråga om köpeskillingens för­delning stadgar beträffande gäl­denären skall i ärende som nu avses gälla egendomens ägare. Be­stämmelsen i 40 § första stycket andra meningen lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom äger icke tillämpning i frå­ga om egendomens försäljning.


Föreslagen lydelse

tionen bud som sålunda får anta­gas, skall försäljning ske även om innehavare av fordran bestrider det. Bestämmelsen i 12 kap. 40 § första stycket andra meningen ut­sökningsbalken äger icke till­lämpning i fråga om egendomens försäljning.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Ett ärende om försäljning enligt 8 § som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas fill kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt.

15    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om fast egendom

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om fast egendom'

dels att i I och 13 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono­fogdemyndigheten",

dels att 2, 6, 11 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Finnes, sedan förordnande med­delats enligt I § andra stycket, att egendomen dessförinnan eller sena­re avyttrats, äger överexekutor be­sluta att förordnandet ej skall gå i verkställighet. I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras, som om egendo­men utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter, i förekom­mande fall, sådana rättigheter som besvärade egendomen redan innan bulvanförhållandet    inträdde    och


Föreslagen lydelse

2f

Finnes, sedan förordnande med­delats enligt 1 § andra stycket, att egendomen dessförinnan eller sena­re avyttrats, får kronofogdemyn­digheten besluta att förordnandet ej skall gå i verkställighet. I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras, som om egendomen utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter, i förekommande fall, sådana rättig­heter som besvärade egendomen redan innan bulvanförhållandet in-


' Senaste lydelse av 13 § 1946: 832. = Senaste lydelse 1967:267.

3   Riksdagen 1980/81. 8 saml. Nr 24


 


LU 1980/81:24


34


 


Nuvarande lydelse

hava förmånsrätt framför alla be­fintliga fordringar. Egendomen må ej inropas av bulvanen eller den för vars räkning bulvanförhållandet in­gåtts. Avgives vid auktionen bud som sålunda må antagas skall för­säljning ske även om innehavare av fordran bestrider det. Vad utsök­ningslagen i fråga om fast egen­doms försäljning och köpeskilling­ens fördelning i övrigt stadgar be­träffande gäldenären skall i ärende som nu avses gälla bulvanen. L'eii-ne skall även vara pliktig att betala kostnad som ej kan gäldas ur den försålda egendomen i enlighet rned 198§ utsökningslagen. Bestämmel­sen i 126 § 3 mom. samma lag äger icke tillämpning i fråga om egendo­mens försäljning.


Föreslagen lydelse

trädde och har förmånsrätt framför alla befintliga fordringar. Egendo­men/å/- ej inropas av bulvanen eller den för vars räkning bulvanförhål­landet ingåtts. Avgives vid auk­tionen bud som sålunda/år antagas skall försäljning ske även om inne­havare av fordran bestrider det. Bulvanen är pliktig att betala kost­nad som ej kan gäldas ur den för­sålda egendomen i enlighet med 17 kap. 7 § utsökningsbalken. Bestäm­melsen i 12 kap. 40 § första stycket andra meningen utsökningsbalken äger icke tillämpning i fråga om egendomens försäljning.Virke och stråfoder, som enligt denna lag dömas förbrutna, skola av åklagaren säljas i den ordning, som om utmätta lösören stadgas. Begär, innan frågan om förver­kande slutligen prövats, ägaren av virke eller sträfoder, som tagits i beslag, att försäljning därav skall äga rum. eller finner, på anmälan av åklagare, överexekutor. att Jara är för virkets eller stråfodrets för­störelse eller att kostnaden för dess förvarande skulle bliva större än skäligt är, förordne överexekutor. att godset skall säljas i den ordning nyss sagts; och skall i ty fall god­sets ägare, om han är känd och inom riket boende, eller, där han bor utom riket men inom riket har känt ombud, som äger alt för ho­nom mottaga stämning och avgiva svaromål, ombudet genom åklaga­rens försorg delgivas underrättelse om auktionen minst åtta dagar in­nan den hålles. Anmälan, varom här ovan sägs, skall vara åtföljd av fullständig, av två trovärdiga per-


Virke eller stråfoder, som har
förklarats förverkat enligt denna
lag, skall säljas av kronofogdemyn­
digheten. Innan frågan om förver­
kande av virke eller stråfoder, som
har tagits i beslag, har prövats slut­
ligt, skall egendomen säljas av
kronofogdemyndigheten.
      om

ägaren begår det eller fara förelig­ger alt egendomen förstörs eller kostnaden för dess förvarande skul­le bli större än som är skäligt. Åkla­garen skall hos kronofogdemyn­digheten anmäla, när en fråga om försäljning har uppkommit. För­säljningen äger rum i den ordning som gäller för utmätt lös egendom i allmänhet.


Senaste lydelse 1970:431.


 


LU 1980/81:24


35


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


 


söner styrkt förteckning, utvisande godsets mängd och beskaffenhet.

Säljes i beslag taget virke eller stråfoder, innan det dömts förhru-tet. skall, till dess frågan därom bli­vit slutligen avgjord, försäljnings­summan nedsättas i riksbanken på sätt särskilt är stadgat: och skall vad i 160 § utsökningslagen sägs om sådana medels insättning i bankinrättning äga motsvarande tiUämpning.


Säljes i beslag taget virke eller stråfoder innan det har förklarats förverkat, får infiutna medel inte betalas ut innan frågan om förver­kande har avgjorts slutligt.


II r


Har domstolen utlåtit sig an­gående sådant förbud, varom i 3 § sägs, gälle om klagan över domsto­lens beslut vad i rättegångsbalken är stadgat om handräckning.


Har domstolen utlåtit sig an­gående sådant förbud som avses i 3 §, gäller om klagan över domsto­lens beslut vad i rättegångsbalken är stadgat om kvarstad.


12 F


Talan mol kronofogdemyndighe­tens beslut enligt denna lag förs i den ordning som/öre5A:r/i'5 / utsök­ningsbalken.

Klagan över överexekutors be­slut i ärende, som omförmäles i 1 §, föres i den ordning, som i utsök­ningslagen stadgas angående kla­gan över överexekutors utslag i ut­sökningsmåi.

Över länsstyrelsens beslut i ärende, varom i 3 § sägs, må ej klagan föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses i 1 § första stycket, skall ärendet även därefter handläggas av överexeku­tor, dock längst fill utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt. Detsamma gäller, om ett ärende som avses i 6S första stycket andra meningen är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet.

Kronofogdemyndigheten får före de nya bestämmelsernas ikraftträ­dande vidta åtgärder för en försäljning enligt 6§, som skall äga rum efter ikraftträdandet.

1 fråga om talan mot överexekutors beslut tillämpas 12 S i dess äldre lydelse.

" Senaste lydelse 1946:832. ' Senaste lydelse 1967:267.


 


LU 1980/81:24 16   Förslag till


36


Lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

Sedan tre månader förflutit från det nämnden meddelat beslut, skall efter överexekutors förordnande beslutet gå i verkställighet lika som domstols lagakraftägande dom.Föreslagen lydelse

Sedan tre månader förflutit från det nämnden meddelat beslut, får beslutet verkställas enligt vad som gäller om en sådan skiljedom som avses i 3 kap. 16 S utsökningsbal­ken.


7S


Då servitutstid förlängts i enlig­het med vad i denna lag sägs, skall servitutet gälla som om inteckning till säkerhet därför beviljats den dag, från vilken förlängningen är att räkna. Skall den fastighet som be­sväras av servitutet säljas i den ord­ning utsökningslagen bestämmer, skall servitutet upptagas i den i 107 § samma lag omnämnda för­teckningen, därest det blivit anmält till auktionsförrättaren eller eljest är för honom känt.


Då servitutstid förlängts i enlig­het med vad i denna lag sägs. skall servitutet gälla som om inskrivning till säkerhet därför beviljats den dag. från vilken föriängningen är att räkna. Skall den fastighet som be­sväras av servitutet säljas i den ord­ning utsökningsbalken bestämmer, skall servitutet upptagas i sakägar­förteckningen, om det blivit anmält till kronofogdemyndigheten eller el­jest är för myndigheten känt.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Har överexekutor förordnat om verkställighet, gäller 5 § i dess äldre lydelse.

17    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.'

dels att i 1,2 och 4§§ ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 6§ skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse av 4 S 1971:538.


 


LU 1980/81:24                                                                       37

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

6 § Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom, som avstås enligt denna lag, äger han, ändå att fordringen ej är förfallen till betalning, framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur löseskillingen för denna egen­dom. Samma skall ock gälla i fråga om den som har rätt att kvarhålla egendomen till säkerhet för förfallen fordran.

Löseskilling   för   lös   egendom,   Löseskilling   för   lös   egendom,

som är utmätt,  skall, om borge-     som är utmätt, belagd med kvar-nären det yrkar, utgivas till utmät-     stad eller tagen i anspråk genom ningsmannen. Avser löseskillingen     betalningssäkring,   skall  utges  till egendom, som satts i kvarstad eller     kronojögdeinyndigheten.   om   nå-under skingringsförbud. skall löse-     gon part begår del. skillingen. där part det äskar, utgi­vas lill överexekutor; och har denne atl med beloppet förfara på sätt i 186 § utsökningslagen år för där av­sett fall stadgat.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsrätt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 6§ i dess nya lydelse gäller även skingrings­förbud som har meddelats före ikraftträdandet.

18   Förslag till

Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 14 § expropriationslagen (1972:719) orden "utsökningslagen (1877:31 s. I)" skall bytas ut mot "utsökningsbal­ken".

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

19   Förslag till

Lagom ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:988)' dels att i 9 kap. 4§ ordet "utsökningslagens" skall bytas ut mot "utsök­ningsbalkens", dels att 12 kap. 4§ skall ha nedan angivna lydelse.

' Lagen omtryckt 1971: 1035.


 


LU 1980/81:24                                                                       38

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

12 kap.

4 §

För att fastighet skall få ingå i sammanläggning krävs att ägaren har

lagfart på fastigheten eller att ansökan om lagfart förklarats vilande och

hinder mot bifall till ansökningen icke föreligger om fastighetsbildningen

genomföres.

Är talan väckt om bättre rätt eller Är talan väckt om bättre rätt eller
om lösningsrätt till fastigheten eller om lösningsrätt till fastigheten eller
är rätten till fastigheten i annat fall är rätten till fastigheten i annat fall
tvistig, får fastigheten ej ingå i sam- tvistig, får fastigheten ej ingå i sam­
manläggning. Detsamma gäller, om manläggning. Detsamma gäller, om
fastigheten är utmätt eller eljest fastigheten är utmätt eller eljest
skall säljas i den ordning som fö- skall säljas i den ordning som fö­
reskrives för utmätt fast egendom, reskrives för utmätt fast egendom
Utmätning som återgår, om sam- eller om den är belagd med kvar-
manläggning kommer till stånd, stad eller tagen i anspråk genom
skall dock ej beaktas.
                 betalningssäkring.   Utmätning,

kvarstad eller betalningssäkring som återgår, om sammanläggning kommer till stånd, skall dock ej be­aktas.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 12 kap. 4§ i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

20    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att i 46§ lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter orden "utsökningslagen (1877:31 s. I)" skall bytas ut mot ' 'utsökningsbalken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

21    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 32 och 55 §§ lagen (1933: 269) om ägofred skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

32 §
Klandras ej förrättning såsom i
      Klandras ej förrättning såsom i

31 § sägs, gånge därvid meddelat     31 § sägs, går ett därvid meddelat


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse

utlåtande, / vad det avser annan fråga än i 49 eller 62 § omförmäles. i verkställighet såsom laga kraft ägande dom.

Ändå att talan föres mot förrätt­ningen, må förordnande om verk­ställighet å utlåtandet, / \Yvt/därige­nom någon förpliktats att uppföra stängsel, meddelas av överexeku­tor, därest sökanden ställer säker­het såsom i 48 § ulsökningslagen sägs för skadestånd, vartiU han kan kännas skyldig, om utlåtandet varder av domstol ändrat. Dom­stol, varest talan mot fönättningen är anhängig, må. när skäl därtill äro. förordna, att verkställighet, varom nu är sagt, ej må äga rum.


39

Föreslagen lydelse

utlåtande i verkställighet såsom laga kraft ägande dom, såvitt utlå­tandet avser en annan fråga än som nämns i 49 eller 62 §.

Även om talan förs mot förrätt­ningen, /f/r utlåtandet, såvitt där­igenom någon förpliktats att uppfö­ra stängsel, verkställas, om sökan­den ställer säkerhet enligl vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken för skadestånd, som han kan bli skyl­dig att utge. om utlåtandet ändras av domstol. Domstol, där talan mot förrättningen är anhängig, får. när det finns skäl lill det. förordna, att verkställighet ej/År äga rum.


55 §


Bjuder ägaren till intaget hemdjur lösen efter vad i 53 § eller 54 § första stycket sägs. men vill intagaren ej utlämna djuret, nedsatte ägaren det belopp i penningar, vartill lösen uppgår, eller ställe full pant eller borgen därför hos utmätningsman­nen i orten eller annan i orten boende pålitlig person; vägras ho­nom ändå att utfå djuret, eller vill intagaren ej utgiva det utan lösen i fall, som i 54 § andra stycket sägs, vare ägaren berättigad att av ut-mätningsmannen på den tred-skandes bekostnad erhålla hand­räckning för djurets utbekom­mande. Intagaren vare ock pliktig ersätta all den skada och kostnad, som vållats ägaren genom hans väg­ran.


Bjuder ägaren till intaget hemdjur lösen enligt 53 § eller 54 § första stycket, men vill intagaren ej utläm­na djuret, skcdl ägaren nedsätta det belopp i pengar, vartill lösen upp­går, eller ställa full pant eller bor­gen därför hos kronofogdemyn­digheten i orten eller någon i orten boende pålitlig person. Om han ändå inte får ut djuret eller om inta­garen ej vill utgiva det utan lösen i fall, som i 54 § andra stycket sägs, har ägaren rätt att av kronofogde­myndigheten på den tredskandes bekostnad erhålla handräckning för att få ut djuret. Intagaren är också skyldig att ersätta all den skada och kostnad, som vållats ägaren genom hans vägran.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Har överexekutor förordnat om verkställighet enligt 32S, gäller äldre bestämmelser.


 


LU 1980/81:24                                                                    40

22    Förslag tili

Lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Härigenom föreskrivs att 12 S lagen (1952: 166) om häradsallmänningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

12 §' Införlivning av mark med häradsallmänning må äga rum under villkor:

1)   att marken i sin helhet eller till huvudsaklig del är skogbärande eller tjänlig till skogsbörd samt så belägen, att den lämpligen kan förvaltas gemensamt med allmänningen, eller ock att den är behövlig för allmänning-ens bevakning eller skötsel;

2)   att marken genom rågång eller genom fastighetsbildningsförrättning är skild från annan mark;

3)   att marken såsom särskild fastighet upptagits i fastighetsregistret;

4)   att lagfart meddelats å delägarnas fång till marken;

5)   att klander ej instämts å fång- 5) att klander ej instämts å fång­et, att delägarnas rätt till marken ej            et, att delägarnas rätt till marken ej heller eljest finnes tvistig samt att heller eljest finnes tvistig samt att marken ej ulmätts;       marken ej är utmätt, belagd med

kvarstad eller lagen i anspråk ge­nom betalningssäkring;

6)   att marken icke besväras av någon vare sig beviljad eller sökt in­teckning; samt

7)   att marken ej heller är belastad med sådan nyttjande- eller servituts­rätt som hindrar tillämpande av planmässig skogshushållning eller eljest strider mot det med införlivningen avsedda syftet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i j2§ i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

23    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Härigenom föreskrivs att II § lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

II  §' Införlivning av mark med allmänningsskog må äga rum under villkor: 1) att marken i sin helhet eller till huvudsaklig del är skogbärande eller tjänlig till skogsbörd samt så belägen, att den lämpligen kan förvaltas

' Senaste lydelse 1971: 1056. ' Senaste lydelse 1971: 1057.


 


LU 1980/81:24                                                                       41

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

gemensamt med allmänningsskogen, eller ock att den är behövlig för allmänningsskogens bevakning eller skötsel;

2)   att marken genom rågång eller genom fastighetsbildningsförrättning är skild från annan mark;

3)   att marken såsom särskild fastighet upptagits i fastighetsregistret;

4)   att lagfart meddelats å delägarnas fång till marken:

5)   att klander ej instämts å fång- 5) att klander ej instämts å fång­et, att delägarnas rätt till marken ej            et. att delägarnas rätt till marken ej heller eljest finnes tvistig samt att heller eljest finnes tvistig samt att marken ej utmätts;       marken ej är utmätt, belagd med

kvarstad eller tagen i anspråk ge­nom betalningssäkring;

6)   att marken icke besväras av någon vare sig beviljad eller sökt in­teckning; samt

7)   att marken ej heller är belastad med sådan nyttjande- eller servituts­rätt som hindrar tillämpande av planmässig skogshushållning eller eljest strider mot det med införlivningen avsedda syftet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 11 § i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

24   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled

Härigenom föreskrivs att i 12 § lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogdemyndighe­ten".

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

25    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandling­ar på förmögenhetsrättens område

Härigenom föreskrivs att i 17 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område' ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "Ungsrätten".

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982.

' Senaste lydelse av 17 § 1977: 672.


 


LU 1980/81:24 26    Förslag till


42


Lag om ändring i lagen (1845: :50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1845:50 s. 1) om handel med lös­ören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva', skall ha nedan angivna lydelse.


3 §

Nuvarande lydelse

Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i I § sägs, men inträffar utmätning inom trettio da­gar efter det avhandlingen inför rät­ten företeddes, eller försattes säl­jaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid, vare den sålda egendomen ej fredad från a(:t utmätas eller att till konkursboet räknas. Detsamma gäller, när ansö­kan om förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och kon­kurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av godmansförordnandet förföll el­ler, när förhandling om offentligt ackord följt, ackordsfrågan avgjor­des. Göres efter utgången av den i första punkten angivna tid }ä\ mot köpeavhandling, vilken befinnes så upprättad och behandlad, som nyss sagts, vare, c/ör jävet göres vid ut­mätningstillfälle, fordringsägaren skyldig att, om han vill fullfölja jä­vet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köpa­ren vid den domstol, till vilken ut­mätningsmannens tjänstgörings­område hör, eller vare all talan i ty mål kvitt; och stånde godset i kvar­stad, därest sökanden inom Qorton dagar efter utmätningsförrättningen hos överexekutor ställer full borgen för den kostnad och skada, som av kvarstaden följa kan; var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom


Föreslagen lydelse

Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men inträffar utmätning inom trettio da­gar efter det avhandlingen inför rät­ten företeddes, eller försätts säl­jaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda fid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att räknas till kon­kursboet. Detsamma gäller, när an­sökan om förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och kon­kurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av godmansförordnandet förföll el­ler, när förhandling om offentligt ackord följt, ackordsfrågan avgjor­des. Görs efter utgången av den i första punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behandlad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmät­ningstillfälle, fordringsägaren skyl­dig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där kronofog­demyndigheten finns. Gör han inte det, har han förlorat sin talan. Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden skaU, om han vid att åtgärden skall bestå, inom fjorton dagar efter utmät­ningsförrättningen hos kronofogde­myndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvarstaden.  Var sälja-


' Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673.  Senaste lydelse 1970:853.


 


LU 1980/81:24                                                                       43

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

till konkursbo är stadgat i 39 § kon- rens egendom avträdd till konkurs,
kurslagen äga motsvarande till- skall vad om återvinning av lös
lämpning.
                                    egendom till konkursbo är stadgat i

40 b § konkurslagen (1921:225) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför­handling äga 17 och 18 §§ ackordslagen (1970:847) motsvarande tillämp­ning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Har jäv mot en köpeavhandling framställts vid ett utmätningstillfälle före ikraftträdandet men har tiden för väckande av talan ej gått till ända före ikraftträdandet, får talan därefter väckas antingen vid den domstol som anges i den äldre bestämmelsen eller vid den domstol som anges i den nya bestämmelsen.

27    Förslag till

Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981)

Härigenom föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen (1977:981)' dels att i 20 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde­myndigheten", dels att 18 och 21 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                                           Föreslagen lydelse

18                                              S=
Om köparen vid avräkningen till-
Om köparen vid avräkningen till­
godoräknas ett större belopp än
  godoräknas ett större belopp än
kreditgivaren, får varan återtagas
kreditgivaren, får varan återtagas
endast om kreditgivaren betalar
  endast om kreditgivaren betalar
mellanskillnaden till köparen eller,
mellanskillnaden till köparen eller,
när varan värderats av utmätnings-
när varan värderats av kronofogde­
man, nedsätter mellanskillnaden
myndigheten, nedsätter mellan-
hos denne.
                                      skillnaden hos myndigheten.

Har kreditgivaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter återtagande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar köparen, får kreditgivaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan betalning mot mellanskillnad köparen till godo.

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen, får kreditgi­varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall än då varan har utsatts för betydande värdeminskning genom att köparen vanvårdat varan.

' Senaste lydelse av 20 S 1978: 598. = Senaste lydelse 1978:598.


 


LU 1980/81:24                                                                        44

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

21  §

Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att de förutsätt­ningar som anges i 15 § andra stycket föreligger.

Har förbehåll om återtaganderätt använts i strid mot förbud enligt 15 § tredje stycket, får handräckning ej beviljas.

Handräckning eller verkställighet Handräckning eller verkställighet
av dom, varigenom köparen har
av dom, varigenom köparen har
förpliktats att lämna tillbaka vara
förpliktats att lämna tillbaka vara
som sålts med förbehåll om återta-
som sålts med förbehåll om återta­
ganderätt, får ej beviljas beträffan-
ganderätt, får ej beviljas beträffan­
de vara som enligt 65 § utsöknings-
de vara som enligt 5 kap. 1-3 §§
lagen (1877:31 s.
I) undantages utsökningsbalken undantages från
från utmätning.
                                                         utmätning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

28    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan nä­ringsidkare m. fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

dels att i 11, 14 och 15 §§ ordet "utmätningsman" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten".

dels att 10, 12 och 16-18 §§ samt övergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

10 S
Om köparen vid avräkningen till- Om köparen vid avräkningen till­
godoräknas ett större belopp än säl- godoräknas ett större belopp än säl­
jaren, får varan återtagas endast om jaren, får varan återtagas endast om
säljaren betalar mellanskillnaden säljaren betalar mellanskillnaden
till köparen eller, när varan har vär- till köparen eller, när varan har vär­
derats av utmätningsman, nedsät- derats av kronofogdemyndigheten.
ter mellanskillnaden hos (/e/ine.
nedsätter     mellanskillnaden     hos

myndigheten.

Har säljaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter återta­gande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar köparen, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan betalning mot mellanskillnad köparen tiil godo.

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).

12 §

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall innehålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om


 


LU 1980/81:24                                                                       45

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbehåll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan, skall i ansökningen också uppges vad säljaren fordrar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av den handling som anges i 11 §.

Exekutionsavgift skall förskot-  Exekutionsavgift skall förskot­
teras av sökanden, om utmätnings-
teras av sökanden, om kronofogde-
mannen begär det. Betalas inte för-
myndigheten begär det. Betalas
skott inom förelagd tid, får hand-
inte förskott inom förelagd tid, får
räckningen inställas.
                          handräckningen inställas.

I fråga om handräckning enligt  1 fråga om handräckning enligt
denna lag tillämpas bestämmelser-
denna lag tillämpas bestämmelser­
na om utmätning i 56, 59. 60 och 60
na om verkställighet i 16 kap. 10-
a §§  utsökningslagen  (1877:31   s.
     12 §§ utsökningsbalken.
I).

16 §

Beslut i fråga om handräckning Talan mot beslut i fråga om hand-
överklagas hos överexekutor. Mot räckning/öri / hovrätten genom be-
överexekutors beslul får talan ej svär. Besvär skall anföras inom tre
föras.
                                           veckor från del att beslutet delgavs

klaganden. Mot hovrättens beslut får talan ej föras.

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid domstol.

Visar inte säljaren att han har Visar inte säljaren att han har
väckt talan vid domstol inom en
väckt talan vid domstol inom en
månad efter det att handräckningen
månad efter det att beslutet om
genomfördes eller, om förrättning-
handräckning vann laga kraft mot
en inom den tiden har överklagats,
honom, får köparen hos kronofog­
inom en månad efter det att över-
demyndigheten lyfta belopp som
exekutors beslut meddelades, får
har nedsatts enligt 10 § första
köparen hos utmätningsmannen
                                   stycket,
lyfta belopp som har nedsatts enligt
10 § första stycket.

17 §

I fråga om handräckning gäller i     I fråga om handräckning gäller i

övrigt utsökningslagen (1877:31 s. övrigt utsökningsbalken i tillämp-
/) i tillämpliga delar.
                     liga delar.

18 §

Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats återlämna vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller muntligen, varvid domen skall ges in.

I fråga om verkställigheten till- I fråga om verkställigheten till-
lämpas 12 § tredje stycket. 14 §
lämpas 14 § och, om ej annat följer
och, om ej annat följer av domen,
av domen, 15 §. Beträffande talan
15 §. Beträffande talan mot utmät-
mot kronofogdemyndighetens vär-


 


LU 1980/81:24                                                                        46

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

ningsmannens värdering tillämpas dering tillämpas 16 § andra och 16 § andra och tredje styckena, tredje styckena. Den tid av en månad sotn anges i sistnämnda stycke räknas dock i fall då förrättningen har överkla­gats från den dag då beslut av hög­re instans vann laga kraft.

Denna lag' träder i kraft den I juli 1979. Samtidigt upphävs lagen (1915:219) om avbetalningsköp.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses annars däri lagrum som har ersatts genom föreskrift i den nya lagen skall i stället denna tillämpas.

Äldre lag gäller fortfarande i frå- Äldre lag gäller fortfarande i frå­
ga om köp som har ingåtts före den ga om köp som har ingåtts före den
nya lagens ikraftträdande.
            nya lagens ikraftträdande. / stället

för 10 § fjärde stycket och 14 § la­gen (1915:219) om avbetalningsköp gäller dock 12 § tredje stycket och 16 § nya lagen. Vad som sågs om utsökningslagen i 16 § lagen om av­betalningsköp skall i stället avse ut­sökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

När utmätningsmannen före ikraftträdandet har meddelat beslut i fråga om handräckning eller verkställighet, tillämpas äldre bestämmelser.

29    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1927:77) om försäkringsavtal' dels att i 118 § ordet "utsökningslagen" skall bytas ut mot "utsöknings­balken", dels att 58 och 123 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

58 §-GäUer försäkring å gods till förmån för någon, som till säkerhet för fordran har panträtt i godset, äge han, ändå att fordringen ej är till betal­ning förfallen, framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningsbelopp utfå sin fordran, såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan eller på annat

' 1978: 599. Senaste lydelse av övergångsbestämmelserna 1978:869.

 1981:000.

' Senaste lydelse av 118 § 1968:622.

 Senaste lydelse 1978:899.


 


LU 1980/81:24                                                                        47

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

sätt bereder panthavaren samma säkerhet som han ägt före försäkringsfal­let. Lag samma vare, där försäkringen gäller till förmån för någon, som har rätt att kvarhålla godset till säkerhet för förfallen fordran.

Ersättningsbelopp för gods, som   Ersättningsbelopp för gods, som

är utmätt eller har tagits i anspråk     är utmätt, belagt med kvarstad eller genom betalningssäkring, skall, om     taget i anspråk genom betalnings-borgenären det yrkar, utgivas till     säkring, skall utges tiU kronofogde-utmätningsmannen.   Avser  ersätt-     myndigheten, om någon part begår ningsbeloppet  gods,   som  satts   I     det. kvarstad eller under skingringsför­bud, skall beloppet, där part det äskar,   utgivas   tdl   överexekutor; och har denne att med beloppet för­fara på sätt i 160 § utsökningslagen är för där avsett fall stadgat.

I fråga om rätt för borgenär, som har panträtt i fastighet eller i tomträtt, att njuta betalning ur brandskadeersättning gäller, i stället för föreskrifter­na i 56 och 57 §§ samt första och andra styckena i förevarande paragraf, vad som finnes stadgat i 86-88 §§ samt i särskild lag.

123 §

Fordran, som på grund av olycksfalls- eller sjukförsäkring innestår hos försäkringsgivaren, må ej för gäld tagas i mät.

Bestämmelsen  i  första   stycket Bestämmelsen   i   första   stycket

hindrar ej utmätning enligt vad som hindrar ej utmätning enligt vad som

föreskrives i 67 d § utsökningsla- föreskrives i 7 kap. utsökningsbal-

gen (1877:31 s. 1).                                                              ken.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 58 § i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

30   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

dels att i 1, 2, 5, 6 och 8 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "länsstyrelsen",

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av nedan angivna lydelse.

 Senaste lydelse 1976: 177.


 


LU 1980/81:24

Nuvarande Ivdelse


48

Föreslagen lydelse 9 a §

Talan mot beslut av länsstyrelsen förs i hovrätten genom besvär.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Ett ärende om nedsättning som är anhängigt hos överexekutor vid ikraft­trädandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982.

31    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordring­ar till helt krontal, m. m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972: 180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m. m. dels att i 3 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", dels att I § skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

1

1 den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning, skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bristande betalning eller eljest indrives av ut­mätningsman såsom fordran i all­mänt mäl, bestämma kapitalbelop­pet till helt krontal så, att överskju­tande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till när­mast högre hela krontal.

Med allmänt mål avses i denna lag mål hos kronofogdemyndighet om uttagande av skall eller tull, staten tillkommande avgift eller lik­nande medel som får uttagas ge­nom utmätning utan föregående dom. böter eller annat som indrives i samma ordning som böter, avgift tid statsverket enligt vattenlagen (1918:523) eller belopp som erlagts av allmänna medel och enligt dom­stols beslut skall återbetalas lill statsverket.


Föreslagen lydelse

§

I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning, skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bristande betalning eller eljest indrives av kronofogdeinyndighet såsom ford­ran i allmänt mål, bestämma kapi­talbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

/ / kap. 6 § utsökningsbalken finns bestämmelser om vad som avses med allmänt mål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.


 


LU 1980/81:24                                                                    49

32   Förslag till

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 9§ förmånsrättslagen (1970:979)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

9 f

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och efter den i 4-7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen (1891:35 s. I).

Förmånsrätt på grund av utmät-    Förmånsrätt på grund av utmät-

ning har företräde framför förmåns- ning har företräde framför förmåns­
rätt på grund av inteckning, vilken rätt på grund av företagsinteck-
sökts samma dag som utmätningen ning. vilken har sökts samma dag
verkställdes eller senare.
              som beslutet om utmätning medde-

lades eller senare, och framför för­
månsrätt på grund av annan  in­
teckning, vilken har sökts samma
inskrivningsdag som ett ärende an­
gående anteckning om utmätning­
en har tagits upp eller senare.
Utmätning ger företräde framför        Utmätning ger företräde framför
senare utmätning av samma egen-     senare utmätning av samma egen­
dom. Utmätning för flera fordringar    dom, om ej annat följer av 4 kap.
på en gång ger lika rätt. Om det     30 § andra stycket eller 7 kap. 13 §
inbördes företrädet i övrigt mellan     utsökningsbalken.   Utmätning   för
fordringar rned samma slag av för-     flera fordringar på en gång ger lika
månsrätt finns för vissa fall särskil-     rätt. Om det inbördes företrädet i
da bestämmelser.
                       övrigt mellan fordringar med sam-

ma slag av förmånsrätt finns för vis­sa fall särskilda bestämmelser.

Vad i denna paragraf föreskrives om förmånsrätt på grund av utmätning tillämpas även i fråga om förmånsrätt på grund av betalningssäkring.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Om utmätning har beslutats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmel­ser. Var utmätningen inte fullbordad vid ikraftträdandet, skall utmätningen anses ha verkställts i och med ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden inträtt.

' Lagen omtryckt 1975: 1248. -Senaste lydelse 1978:883.

4    Riksdagen 1980/81. 8 saml. Nr 24


 


LU 1980/81:24                                                                    50

33    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning

Härigenom föreskrivs att 4§ lagen (1966:454) om företagsinteckning skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

4 §'

Företagsinteckning gäller i näringsidkarens lösa egendom, i den mån denna hör till den intecknade verksamheten och utgöres av

1.    inventarier, varor eller andra lösören, dock ej skepp och skepps­bygge, ej heller luftfartyg och sådan reservdel därtill som kan omfattas av inteckning i luftfartyg,

2.    byggnad eller annan anläggning som icke hör till tomträtt,

3.    arrenderätt, hyresrätt, rättighet som avses i 7 kap. 3 § jordabalken, bostadsrätt eller rätt till gruva eller annan gruvegendom, om rättigheten kan utmätas,

4.    nyttjanderätt till inventarier eller andra lösören, om rättigheten kan utmätas,

5.    patent, upphovsrätt eller annan rättighet av immateriell art, om rät­tigheten kan utmätas,

6.    fordran på vederlag för överiåtelse eller upplåtelse av egendom av sådant slag, som avses under I —5, eller på ersättning med anledning av att sådan egendom skadats eller gått förlorad eller tagits i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande,

7.    fordran på vederlag för arbete.

Förelagsinteckning,    som    söks samina dag som egendom beläggs med kvarstad för fordran eller se­nare, gäller ej i den kvarstadsbe­lagda egendomen. Överlåtes verksamheten, gäller inteckningen i överlåtarens fordran på vederlag, i vad detta avser egendom som vid överlåtelsen omfattades av inteckningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 4 § i dess nya lydelse gäller även skingrings­förbud som har meddelats före ikraftträdandet.

' Senaste lydelse 1973: 1067.


 


LU 1980/81:24                                                                    51

34   Förslag till

Lag om ändring i .sjölagen (1891:35 s. 1)

Härigenom föreskrivs att 33, 38, 237. 238, 249, 253, 254 och 283 §§ sjölagen (1891:35 s. I)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

33 §-Anmälan av skepp eller skeppsbygge för registrering eller ansökan om inskrivning av förvärv av sådan egendom skall avslås, om

1.  bestämmelsen i 30 § första stycket ej iakttagits;

2.  egendomen ej kan registreras enligt 11 §;

3.  sökanden ej styrker sitt förvärv;

4.  fångesmannens rätt ej är inskriven i registret, ehuru den hade kunnat inskrivas där, och sökandens förvärv icke grundas på exekutiv försäljning;

5.  åberopad överlåtelse står i strid med en mot överlåtaren på grund av förvärvsvillkor gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendo­men och överlåtarens åtkomst icke var inskriven när överlåtelsen ägde rum eller, om så var fallet, villkoret är infört i registret eller införes däri samma inskrivningsdag som ansökningen göres;

6.  egendomen av överlåtaren tidigare överlåtits till annan och överlåta­rens åtkomst ej var inskriven när sökandens förvärv ägde rum eller, om så var fallet, inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare förvär­vet;

7.  före utgången av den inskriv- 7. egendomen har blivit föremål ningsdag då anmälningen eller an-     för kvarstad eller betalningssäkring sökningen göres egendomen blivit lill säkerhet för ett anspråk mot föremål för kvarstad, skingrings-       överlåtaren och etl ärende an-förbud eder betalningssäkring tiU       gående anteckning om åtgärden säkerhet för anspråk mot överlä- har tagits upp senast på den in­turen eller denne försatts i konkurs:            skrivningsdag då anmälningen eller

ansökningen görs eller överlålaren har Jörsatts i konkurs före utgång­en av nämnda inskrivningsdag:

8.  egendomen sålts exekutivt till annan än sökanden; eller

9.  det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller icke kan göras gällande.

Första stycket 5—7 utgör ej hinder mot inskrivning av förvärv, om inskrivning av villkorlig äganderätt redan har beviljats på grund av samma förvärv.

38 §' I skepps- eller skeppsbyggnadsregistret skall antecknas, när I. talan väckts om hävning eller återgång av förvärv av registrerat skepp

eller skeppsbygge eller om bättre rätt till sådan egendom eller eljest i fråga,

som angår inskrivning;

' Lagen omtryckt 1975:1289. - Senaste lydelse 1978:886. ' Senaste lydelse 1978:886.


 


LU 1980/81:24


52


 


Nuvarande lydelse

2.  mål som avses under 1 avgjort vunnit laga kraft;

3.  ägare av registrerat skepp eller

4.  registrerat skepp eller skepps­bygge eller inskriven rätt till sådan egendom blivit föremål för kvar­stad, skingringsförbud, betalnings­säkring eller utmätning, konkurs­förvaltare begärt att registrerat skepp eller skeppsbygge skall säljas exekutivt, ägaren enligt 10*! andra stycket begärt att registrerat skepp skall säljas exekutivt eller egendo­men sålts exekutivt;

5.  beslut som avses under 3 eller 4 om konkurs, kvarstad, sking­ringsförbud, betalningssäkring eller utmätning upphävts eller återgått eller fråga om exekutiv försäljning av registrerat skepp eller skepps­bygge eller inskriven rätt till sådan egendom eljest förfallit;


Föreslagen lydelse s genom dom eller slutligt beslut som

skeppsbygge försatts i konkurs;

4.   registrerat skepp eller skepps­bygge eller inskriven rätt till sådan egendom blivit föremål för kvar­stad, betalningssäkring eller ut­mätning, konkursförvaltare begärt att registrerat skepp eller skepps­bygge skall säljas exekutivt, ägaren enligt 10*} andra stycket begärt att registrerat skepp skall säljas exeku­tivt eller egendomen sålts exeku­tivt;

5.   beslut som avses under 3 eller 4 om konkurs, kvarstad, betal­ningssäkring eller utmätning upp­hävts eller åter-gått eller fråga om exekutiv försäljning av registrerat skepp eller skeppsbygge eller in­skriven rätt till sådan egendom el­jest förtallit:


6.  skepp eller skeppsbygge skall avregistreras enligt någon i 16 § angiven grund men hinder mot avregistreringen möter enligt 17 S;

7.  enligt 35 § beslut meddelats att skepp eller skeppsbygge skall avföras ur registret den dag registrering äger rum utomlands.

Är eljest i lag eller annan författning föreskrivet att visst förhållande skall antecknas i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret. skall det gälla.

Anteckning i skeppsbyggnadsregistret skall överföras till skeppsregist­ret, om bygget överföres dit såsom skepp. Registeranteckning skall av­föras, om den irppenbarligen ej längre kan vara av betydelse.

237 §


Kvarstad eder annan handräck­ning för fordran, beträffande vilken ansvarigheten är begränsad, skall vägras och beviljad sådan åtgärd skall hävas, om redaren inom riket hos rätten eUer överexekutor ställer säkerhet för fulla ansvarighetsbe­loppet enligt 235 § jämte ett av myn­digheten bestämt tillägg för ränta och kostnader i saken. Säkerheten må åberopas gentemot alla borge­närer, för vilkas fordringar gäller begränsning till samma ansvarig­hetsbelopp, och skall anses vara ställd till förmån för alla sådana borgenärer.

Har redaren ställt säkerhet för ett


Kvarstad för fordran, beträffan­de vilken ansvarigheten är begrän­sad, skall vägras och beviljad sådan åtgärd skall hävas, om redaren inom riket hos rätten ställer säker­het för fulla ansvarighetsbeloppet enligt 235 S jämte ett av rätlen be­stämt tillägg för ränta och kostna­der i saken. Säkerheten får åbero­pas gentemot alla borgenärer, för vilkas fordringar gäller begränsning till samma ansvarighetsbelopp, och skall anses vara ställd till förmån för alla sådana borgenärer.

Har redaren ställt säkerhet för ett


 


LU 1980/81:24


53


Föreslagen lydelse

mindre belopp än i första stycket avses och ställer han därefter hos samma domstol säkerhet för åter­stoden, skall ock vad i första stycket stadgas äga tillämpning.

Nuvarande lydelse

mindre belopp än i första stycket avses och ställer han därefter hos samma myndighet säkerhet för återstoden, skall ock vad i första stycket stadgas äga tillämpning.

Om redaren ställt full säkerhet efter vad i första eller andra stycket sägs. skall på hans yrkande tidigare ställd säkerhet för fordran som avses med den fulla säkerheten frigivas.

Vad i denna paragraf är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, om säkerheten ställts hos vederbörlig myndighet i Danmark. Finland eller Norge.

238 5


någon av följande hamnar:

1.      den hamn där den händelse inträffat vara fordringen grundas eller, om
händelsen ej ägt rum i hamn, den första hamn som fartyget anlöpt efter
händelsen;

2.  landsättningshamnen. om fordringen avser skada å person;

3.  lossningshamnen, om fordringen avser skada å last.

Har i fall som avses i första Har i fall som avses i första stycket säkerheten ställts i annan stycket säkerheten ställts i annan ort än där angives, prövar rätten     ort än där angives. prövar rätten

Kvarstad eller annan handräck­ning för fordran, beträffande vilken ansvarigheten är begränsad, skall vägras och beviljad sådan åtgärd hävas, om redaren visar att han, innan åtgärden genomförts, utom riket ställt betryggande och för bor­genären tillgänglig säkerhet för fulla ansvarighetsbeloppet enligt 235 § i

eller överexekutor med hänsyn till omständigheterna, huruvida hand­räckningsåtgärd, som nu sagts, skall vägras eller hävas.

Vad i första och andra styckena är stadgat gäller även om den utom riket ställda säkerheten icke mot­svarar det fulla ansvarighetsbelop­pet enligt 235 § men redaren inom riket hos rätten eller överexekutor ställer betryggande säkerhet för återstoden jämte ett av rätten eller överexekutor bestämt tillägg för ränta och kostnader i saken.

Vad i denna paragraf är stadgat om hävande av handräckningsåt­gärd skall äga motsvarande till­lämpning i fråga om frigivande av


Kvarstad för fordran, beträffan­de vilken ansvarigheten är begrän­sad, skall vägras och beviljad sådan åtgärd hävas, om redaren visar att han, innan åtgärden genomförts, utom riket ställt betryggande och för borgenären tillgänglig säkerhet för fulla ansvarighetsbeloppet en­ligt 235 § i någon av följande ham­nar:

med hänsyn till omständigheterna, huruvida kvarstad skall vägras eller hävas.

Vad i första och andra styckena är stadgat gäller även om den utom riket ställda säkerheten icke mot­svarar det fulla ansvarighetsbelop­pet enligt 235 § men redaren inom riket hos rätten ställer betryggande säkerhet för återstoden jämte ett av rätten bestämt tillägg för ränta och kostnader i saken.

Vad i denna paragraf är stadgat om hävande av kvarstad skall äga motsvarande tillämpning i fråga om frigivande av säkerhet, som ställts


 


LU 1980/81:24                                                                        54

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

säkerhet, som ställts inom riket till     inom riket till befrielse från kvar-

befrielse    från    handräckningsåt-     .stad.

gärd.

249 §
Säljes fartyg exekutivt i Sverige,
    Säljes fartyg exekutivt i Sverige,

upphör sjöpanträtt och retentions- upphör sjöpanträtt och retentions­
rätt i fartyget sedan köpeskillingen rätt i fartyget sedan försäljningen
erlagts, förutsatt att försäljningen har vunnit laga kraft och köpeskil-
blir bestående.
                            lingen eriagts.

Borgenärerna ha rätt till betalning ur köpeskillingen i den ordning som gäller för utmätt egendom. Fordran, som är förenad med sjöpanträtt, får därvid bevakas till fullt belopp utan hinder av bestämmelserna i 10 kap. om begränsning av redares ansvarighet men ger ej utdelning över det belopp som högst skall utgå enligt nämnda bestämmelser.

Exekutiv försäljning av fartyg i främmande stat skall erkännas med den verkan som angives i första stycket, om fartyget fanns inom den statens jurisdiktionsområde samt försäljningen verkställts i enlighet med den sta­tens lag och i överensstämmelse med bestämmelserna i 1967 års internatio­nella konvention om sjöpanträtt och fartygshypotek.

253      §

Utlämnas gods, som häftar för fordran, eller säljes gods för fartygets eller lastens behov, upphör sjöpanträtt i godset.

Säljes gods exekutivt, upphör  Säljes gods exekutivt, upphör
sjöpanträtt däri sedan köpeskilling-
sjöpanträtt däri sedan försäljningen
en eriagts, förutsatt att försäljning-
har vuniut laga kraft och köpeskil-
en blir bestående.
                                                lingen erlagts.

Den som utan borgenärens tillstånd lämnat ut gods, som enligt vad han insett eller bort inse häftade för fordran, svarar för vad som till följd därav ej kan utgå ur godset. Sådan ansvarighet har även mottagaren för- fordran, för vilken han eljest icke skolat svara personligen, om han hade kännedom om fordringen när godset lämnades ut.

254 §

Sjöpanträtt i inlastat gods upphör när ett år förflutit från det att fordring­en uppkom, om ej före utgången av denna tid antingen talan väckts i laga ordning eller kvarstad eller utmätning, som sedermera åtföljes av exekutiv försäljning av godset, blivit säkerställd. Preskriptionstiden skall ej löpa medan laga hinder möter mot att godset belägges med kvarstad eller utmätes för borgenärens fordran.

Har fordran kommit under dispaschörs behandling, anses talan om ford­ringen väckt.

Vad i första stycket sägs om ver- Vad i första stycket sägs om ver­
kan av säkerställd utmätning gäller
kan av säkerställd utmätning gäller
också när gods skall säljas exeku-
också när gods skall säljas exeku­
tivt under konkurs, om försäljning
tivt under konkurs, om försäljning
begärts och godset omhändertagits
begärts och godset omhändertagits
av utmätningsmannen eller eljest
av kronofogdemyndigheten eller el-
satts under hans insegel.
   jest satts under mvndighetens inse­
gel.


 


LU 1980/81:24                                                                       55

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

283 §" Ansökan om inteckning skall avslås, om

1.  bestämmelserna i 282 § första stycket ej iakttagits;

2.  ansökningen strider mot 261 §:

3.  ansökningen strider mot sådan på grund av förvärvsvillkor mot sökan­den gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen, som införts i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret eller införes däri samma inskrivningsdag som inteckningen sökes, och ansökningen icke medgivits av den till vars förmån inskränkningen gäller;

4.  skeppet eller skeppsbygget skall avregistreras;

 

5.   sökanden eller, om skeppet eller bygget äges av flera, någon av sökandena är i konkurs eller försättes i konkurs samma inskrivningsdag som inteckningen sökes och det icke visas, att skeppet, bygget eller ande­len ej hör till konkursboet;

6.   skeppet, bygget- eller andel 6. skeppet, bygget eller andel däri eller villkorlig äganderätt där- däri eller villkorlig äganderätt där­till är föremål för kvarstad, sking- till har bliva föremål för kvarstad, ring.sförbud. betalningssäkring eller       betalningssäkring eller utmätning utmätmng eller blir föremål jör så-          och ett ärende angående anleck-dan åtgärd samma inskrivningsdag ning om åtgärden har tagits upp som inteckningen sökes: eller  senast på den inskrivningsdag då

inteckningen söks. såvida ej i fråga om kvarstad ansökningen har med-getls av kronofogdemyndigheten: eller

7. skeppet, bygget eller andel däri eller villkorlig äganderätt därtill från­
gått sökanden genom exekutiv försäljning.

Har ärende angående inskrivning av sökandens förvärv uppskjutits. skall behandlingen av inteckningsansökningen uppskjutas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 33, 38, 237. 238 och 283 §§ i deras nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdan­det.

När ett mål angående kvarstad handläggs av överexekutor efter ikraft­trädandet, tillämpas 237 och 238 §§ i deras äldre lydelse.

" Senaste lydelse 1978:886.


 


LU 1980/81:24 35    Förslag till


56


Lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfar­tyg

Härigenom föreskrivs att 12, 30 och 41 S§ lagen (1955:227) om inskriv­ning av rätt till luftfartyg skäll ha rtedan angivna lydelse.


Nuvarande Ivdelse


Föreslagen Ivdelse


 


Upplyses att före den dag in­teckning sökes eller ock samina dag ansökningen göres den egen­dom som ansökningen avser lagils i mät eller tagits i anspråk genoin betalningssäkring, och visas ej att utmätningen eller betalningssäk­ringen upphört att gälla, skall an­sökningen avslås.


Ansökan om inteckning skall av­slås, om den egendom som ansök­ningen avser har utmätts, belagts med kvarstad eller lagils i anspråk genom betalningssäkring och etl ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp senasi på den inskrivningsdag då inteckning­en söks, såvida ej i fråga om kvar­stad ansökningen har medgetts av kronofogdemyndigheten.


30 §


Utmätes ägaren tillkommande rätt till andel i inteckning eller varder ägare, vilken sådan rätt till­kommer, försatt i konkurs, vare in-teckningshavaren, ändå att han be­tingat sig annat, pliktig att på begä­ran av utmätningsmannen jeller konkursförvaltaren uppvisa in­teckningshandlingen för avskriv­ning, såsom i 29§ sägs, av det ägaren tillkommande beloppet. Se­dan avskrivning sålunda skett, må inteckning a det avskrivna beloppet med ränta meddelas på ansökan av utmätningsmannen eller konkurs­förvaltaren, ändå att intecknings­medgivandet icke är tecknat å så­dan handling som i 5§ sägs. Hand­ling, på grund varav inteckning så­lunda meddelas, skall innehålla att beloppet förfaller till betalning sex månader efter uppsägning.


Försätts ägare, som har rätt till an­del i inteckning, i konkurs, är in-teckningshavaren, ändå att han be­tingat sig annat, pliktig att på begä­ran av konkursförvaltaren uppvisa inteckningshandlingen för avskriv­ning, såsom i 29§ sägs, av det ägaren tillkommande beloppet. Se­dan avskrivning sålunda skett, får inteckning på det avskrivna belop­pet med ränta meddelas på ansökan av konkursförvaltaren, även om in­teckningsmedgivandet icke är teck­nat på sådan handling som i 5S sägs. Handling, på grund varav in­teckning sålunda meddelas, skall innehålla att beloppet förfaller till betalning sex månader efter upp­sägning.


Senaste lydelse 1978:885.


 


LU 1980/81:24


57


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


41 V


Har etl luftfartyg, en lott däri el­ler intecknade reservdelar ulmätts eller har enligt 71 § konkurslagen (1921:225) begärts att en lujjfärtyg eller intecknade reservdelar skall säljas i den ordning som gäller för ulmätt sådan egendom eller har ut­mätningen upphävts eller frågan om egendomens försäljning av an­nat skäl förfallit, skall anteckning därom göras i inskrivningsboken. Anteckning att egendomen har sålts utmätningsvis skall ske. när handhng som visar köpeskillingens fördelning har inkommit. Har ett luftfartyg, en lott däri eller inleck­nade reservdelar belagts med kvar­stad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring eller har en så­dan åtgärd upphävts eller återgått, skall anteckning därom också gö­ras i inskrivningsboken.

Om inverkan på inteckning av en exekutiv försäljning eller av en myndighels fördelning av medel skaU anteckning göras i inskriv­ningsboken när anmälan, bevis el­ler fördelningslängd som utvisar förhållandet har inkommit.

Då utmätning skett av luftfartyg eller lott däri eller tdl sådant fartyg hörande, inlecknade reservdelar el­ler då sådan egendom har tagits i anspråk genom betalningssäkring eller då jämlikt 71 § konkurslagen äskats att luftfartyg eller inteck­nade reservdelar tdl sådant fartyg må utmätningsvis säljas, skall, se­dan bevis härom inkoinimt tid in­skrivningsdomaren, å nästa in­skrivningsdag göras anteckning om förhållandet i inskrivningsboken. Visas att utmätningen upphävts el­ler att frågan om egendomens för­säljning eljest förfallit eller att be­talningssäkringen upphört att gäl­la, varde ock det i boken antecknat.

Har egendom blivit såld i den
ordning som är stadgad beträffan­
de försäljning av utmätt luftfartyg
och av utmätta, inlecknade reserv­
delar, varde anteckning därom ef­
ter vad i första stycket sägs införd i
inskrivningsboken, när handling
som visar köpeskillingens fördel­
ning Inkommer tUl inskrivningsdo­
maren. Var egendomen intecknad,
skall i inskrivningsboken tillika an­
tecknas den verkan som försälj-
                     /
ningen enUgt vad i 25 § stadgas
medför beträffande inteckningen.
Skedde ej försäljning, men skola
ändock enligt vad därom är särskilt
stadgat medel fördelas mellan
rättsägare I egendomen, skall mot­
svarande anteckning göras närför-
delningslängden inkommer.

Har domstol beträffande inteckning i luftfartyg meddelat förklaring som i 26 § sägs, åligger det domstolen att därom översända bevis till inskriv­ningsdomaren, som har att å nästa inskrivningsdag göra anteckning om förhållandet i inskrivningsboken.

Senaste lydelse 1978:885.


 


LU 1980/81:24                                                        58

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 12 och 41 §§ i deras nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

Om ett ärende angående avskrivning på en inteckningshandling med anledning av utmätning har tagits upp på en inskrivningsdag före ikraftträ­dandet, gäller 30 § i dess äldre lydelse.

36   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1955; 229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt fill luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                              Föreslagen lydelse

3                                        §
Verkan i förhållande till tredje
Verkan i förhållande till tredje
man av inskrivning, varom för-
man av inskrivning, varom för­
mäles i 2 §, bedömes enligt lagen i
mäles i 2 §, bedömes enligt lagen i
den stat där rätten är inskriven. Där
den stat där rätten är inskriven. Där
luftfartyg här i riket utmätts eller
luftfartyg här i riket utmätts eller
belagts med kvarstad eUer sking-
belagts med kvarstad eller luftfar-
ringsförbud eller luftfartyg omfat-
tyg omfattas av konkurs, som in­
tas av konkurs, som inträffat här i
träffat här i riket, och gäldenären
riket, och gäldenären med vetskap
med vetskap därom träffat det av-
därom träffat det avtal, som ligger
tal, som ligger till grund för inskriv­
till grund för inskrivningen, må
ningen, må denna dock ej till för-
denna dock ej till förfång för utsök-
fång för utsökningsborgenären eller
ningsborgenären eller konkursbor-
konkursborgenärerna eller för kö-
genärerna eller för köparen vid exe-
paren vid exekutiv försäljning åbe-
kutiv försäljning åberopas i vidare
ropas i vidare mån än som följer av
mån än som följer av svensk lag.
                    svensk lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 3 § i dess nya lydelse gäller även skingrings­förbud som har meddelats före ikraftträdandet.


 


LU 1980/81:24                                                                    59

37   Förslag till

Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 3 § luftfartslagen (1957:297)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

12 kap.
3 §
Angående   frihet   från   kvarstad
  Angående   frihet   från   kvarstad

och skingringsförbud för vissa luft-     för vissa luftfartyg är särskilt stad­
fartyg är särskilt stadgat.
       gat.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

38    Förslag till

Lag om ändring i växellagen (1932:130)

Härigenom föreskrivs i fråga om växellagen (1932: 130)' dels att 95 § skall upphöra att gälla,

dels att i 88 § ordet "utmätningsmannen" skall bytas ut mot "kronofog­demyndigheten".

Denna lag träder i kraft den I januari 1982

39    Förslag till

Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Härigenom föreskrivs i fråga om checklagen (1932: 131)' dels att 73 § skall upphöra att gälla,

dels att i 66 § ordet "utmätningsmannen" skall bytas ut mot "kronofog­demyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

' Lagen omtryckt 1979:643.

' Senaste lydelse av 88 § 1964: 666.

' Senaste lydelse av 66 § 1964: 667.


 


LU 1980/81:24                                                                    60

40   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehan­tering skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande Ivdelse


Föreslagen lydelse


12 §


Den som med skriftlig handling visar att han till följd av uppdrag, eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktiebo­ ken införde aktieägaren lyfta utdel­ning och mottaga emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny aktie, skall på begäran upptagas i en särskild förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för aktieägare eller vid konkurs kon­kursförvaltaren eller vid utmätning av eller kvarstad på aktier utinäl-ningsmannen.

I förteckningen skall för sådan person som avses i första stycket antecknas samma uppgifter som en­ligt 8 § andra stycket skall införas i aktieboken om aktieägare. Av för­teckningen skall även framgå den rätt som tillkommer honom. Sådan anteckning skall avföras, när det vi-sas'att rätten upphört.

Den som med skriftlig handling visar atl han till följd av uppdrag eller pantsättning eller pä grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktiebo­ken införde aktieägaren lyfta utdel­ning och mottaga emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny aktie skall på begäran upptagas i en särskild förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för aktieägare eller vid konkurs kon­kursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyn­digheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma uppgifter som enligt 8 § andra stycket skall införas i aktie­boken om aktieägare. Av förteck­ningen skall även framgå den rätt som tillkommer den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det visas att rät­ten upphört.

Uppgift ur förteckningen får ej lämnas ut till annan utan samtycke av den som beröres av förhållanden som antecknats i förteckningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

41    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1934:239) om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1934:239) om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag

dels att i 2 och 9 §§ ordet "överexekutor" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten" i motsvarande form.

dels att 3, 4 och 10 §S skall ha nedan angivna lydelse.


 


LU 1980/81:24


61


 


Nuvarande Ivdelse


Föreslagen lydelse


3 §'


Då aktier skola säljas efter vad i 2 § sägs, skall försäljningen ske å offentlig auktion i den ordning varom stadgas i förordningen den 23 oktober 1914 om vad vid försälj­ning av värdepapper i vissa fall skall iakttagas; dock må överexe­kutor på begäran av bulvanen med­giva försäljning i annan ordning, så­framt skäl därtill visas.

Försäljning av aktierna å offent­lig auktion skall efter överexekutors bestämmande äga rum i Stockholm eller annan stad där särskild av sta­dens handels- och .sjöfartsnämnd antagen mäklare finnes. På auk­tionen får bulvanen ej själv inropa aktierna. Inflytande medel skola uppbäras av utmätningsmannen i den stad där försäljningen äger rum. I övrigt skall i ärendet i tillämpliga delar så anses, som om aktierna utmätts till gäldande av fordran hos bulvanen. Bestämmel­serna i 93 § 2 och 3 mom. utsök­ningslagen äga dock ej tillämpning i fråga om försäljningen. Äro ak­tierna pantsatta av bulvanen. skall försäljning ske med bibehållande av panthavarens rätt, när ej denne nöjes med att för sin betalning hål­la sig till köpeskillingen. Bulvanen är pliktig att betala kostnad som ej kan gäldas ur den försålda egendo­men i enlighet med 198 § utsök­ningslagen.

Har överexekutor medgivit för­säljning i annan ordning än som stadgas iförordningen den 23 okto­ber 1914. skola aktierna ställas un­der vård och förvaltning av god man varom förmäles i lagen om för­mynderskap. Gode mannen vare pliktig att i samråd med bulvanen, inom tid som med hänsyn till om­ständigheterna kan anses skälig, föranstalta om försäljning av ak-


Då aktier skall säljas efter vad i 2 § sägs. skall försäljningen ske ge­nom fondkomrnissionär. Ki-on(fog­demyndigheten får dock på begäran av bulvanen medgiva försäljning i annan ordning, såframt skäl därtill visas.

Vid försäljning av aktierna ge­nom fondkominissionär gäller föl­jande. Bulvanen får ej själv köpa aktierna. Inflytande medel skall uppbäras av kronofogdemyndighe­ten. I övrigt skall i ärendet i tillämp­liga delar så anses, som om aktierna utmätts till gäldande av fordran hos bulvanen. Bestämmelsen i 9 kap. 4 § första stycket utsökningsbalken tillämpas dock ej i fråga om försälj­ningen. Bulvanen är pliktig att beta­la kostnad som ej kan gäldas ur den försålda egendomen i enlighet med 17 kap. 7 § utsökningsbalken.

Har kronofogdemyndigheten medgivit försäljning i annan ord­ning än genom Jöndkommissionär, skall aktierna ställas under vård och förvaltning av god man som avses i 18 kap. föräldrabalken. Gode mannen är pliktig att i samråd med bulvanen, inom tid som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig, föranstalta om försälj­ning av aktierna. Gode mannen har


Senaste lydelse 1967: 145.


 


LU 1980/81:24


62


 


Nuvarande lydelse

tierna. Gode mannen har att, dä årsräkning eller sluträkning av­gives, insända en avskrift av räk­ningen till överexekutor.


Föreslagen lydelse

att, då årsräkning eller sluträkning avgives, insända en avskrift av räk­ningen till kronofogdemyndigheten.


4 §


Under råttegången mot bulvanen må domstolen, när skäl därtill äro, förordna, att de aktier bulvanför­hållandet avser skola beläggas med kvarstad, därest de anträffas hos bulvanen eller någon som av bul­vanen erhållit dem såsom pant eller som innehar dem för bulvanens el­ler panthavarens räkning. Åklaga­ren må ock hos överexekutor begä­ra förordnande om kvarstad, som nyss sagts.

Förordnas om aktiernas försälj­ning efter vad i 2 § sägs, skall tillika i utslaget meddelas förordnande om kvarstad ä aktierna eller, där sådant förordnande rtedan givits, förklaring att detta skall äga be­stånd. Vinner utslaget laga kraft, skola sedan sex månader därefter förflutit aktierna, om ä dem kvar­stad blivit lagd, på begäran av över­exekutor utiämnas till denne, där de ej innehavas såsom pant. Om för­säljningsförordnande ej meddelas eller meddelat försäljningsförord­nande varder i högre rätt upphävt, pröve domstolen i utslaget, huruvi­da förut meddelat förordnande om kvarstad skall återkallas eller äga bestånd till dess utslaget vunnit laga kraft.

Kvarstad varom nu är sagt ut-göre ej hinder för bulvanen att, in­till dess sex månader förflutit från det förordnande om försäljning en­ligt 2 § vunnit laga kraft, avyttra aktierna till någon som enligt lag äger förvärva dem; dock må ak­tierna ej utlämnas med mindre överexekutor därom förordnat.


Domstolen kan när det finns skäl därtill, förordna, att de aktier bul­vanförhållandet avser skad beläg­gas med kvarstad, om de anträffas hos bulvanen eller någon som av bulvanen erhållit dem såsom pant eller som innehar dem för bulva-nens eller panthavarens räkning.

Förordnas om aktiernas försälj­ning efter vad i 2 § sägs, skall tillika i domen meddelas förordnande om kvarstad å aktierna eller, där sådant förordnande redan givits, förklaring att detta skall äga bestånd. Vinner domen laga kraft, skall sedan sex månader därefter förflutit aktierna, om ä dem kvarstad blivit lagd, på begäran av den kronofogdemyn­dighet som avses i 2 och 3 §§ utläm­nas till denna. Om försäljningsför­ordnande ej meddelas eller medde­lat försäljningsförordnande upp­hävs i högre rätt, skall domstolen i domen pröva, huruvida förut med­delat förordnande om kvarstad skall återkallas eller äga bestånd till dess domen vunnit laga kraft.

Kvarstad varom nu är sagt utgör ej hinder för bulvanen att, intill dess sex månader förflutit från det förordnande om försäljning enligt

2   § vunnit laga kraft, avyttra ak­tierna till någon som enligt lag äger förvärva dem; dock får aktierna ej utlämnas med mindre den krono­fogdemyndighet som avses i 2 och

3   §§ därom förordnat.


 Senaste lydelse 1946:833.


 


LU 1980/81:24                                                                        63

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

10 §'

Klagan  över överexekutors be-        Talan mot kronojögdeinyndighe-

slut / ärende som omförmäles i 3 §     tens beslut enligt denna lag förs i första stycket föres i den ordning     den ordning som föreskrivs i utsök-som / utsökningslagen stadgas an-     ningsbalken. gående klagan över överexekutors utslag i utsökningsmåi.

Mot överexekutors beslut i fråga om kvarstad må talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses i 2 §, skall ärendet även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt. När ärendet handläggs av överexekutor, tillämpas i fråga om uppbärande av medel som inflyter vid en försäljning på offentlig auktion 3 § andra stycket tredje meningen i paragrafens äldre lydelse.

Har en åklagare före ikraftträdandet yrkat kvarstad hos överexekutor, skall målet även därefter prövas av överexekutor.

I fråga om talan mot överexekutors beslut tillämpas 10 § i dess äldre lydelse.

42   Förslag till

Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs att 54 § patentlagen (1967:837)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

54 § Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet, skall myndigheten förklara patentet upphört.

Är patent utmätt eller är tvist om Är patent utmätt, belagt med
överföring av patent anhängig, må kvarstad eder taget i anspråk e-
patentet icke förklaras upphört så nom betalningssäkring eller är tvist
länge utmätningen består eller tvis- om överföring av patent anhängig,
ten icke blivit slutligt avgjord.
     får patentet icke förklaras upphört

så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består el­ler tvisten icke blivit slutligt av­gjord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 54 § i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

' Senaste lydelse 1937:456. ' Lagen omtryckt 1978: 149.


 


LU 1980/81:24                                                                    64

43    Förslag till

Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Härigenom föreskrivs att 33 i? mönsterskyddslagen (1970:485) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

33 S Om mönsterhavare skriftligen hos registreringsmyndigheten avstår från mönsterrätten, skall myndigheten avföra mönstret ur registret.

Är mönsterrätt utmätt eller är Är mönsterrätt utmätt, belagd
tvist om överföring av registrering med kvarstad eller tagen i anspråk
anhängig, får mönstret icke på be- genom betalningssäkring eller är
gäran av mönsterhavaren avföras tvist om överföring av registrering
ur registret så länge utmätningen anhängig, får mönstret icke pä be-
består eller tvisten icke blivit slut- gäran av mönsterhavaren avföras
ligt avgjord.
                                ur registret så länge utmätningen,

kvarstaden eller betalningssäkring­en består eller tvisten icke blivit slutligt avgjord.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 33 § i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

44    Förslag till

Lagom ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

Härigenom föreskrivs att 34 § växtförädlarrättslagen (1971: 392) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

34 § Om sortinnehavaren skriftligen hos växtsortnämnden avstår frän växt-förädlarrätten, skall nämnden avföra växtsorten ur registret.

Är växtförädlarrätt utmätt eller Är växtförädlarrätt utmätt, he-
är tvist om överföring av registre- lagd med kvarstad eller lagen i n/i-
ring anhängig, får sorten icke på be- språk genom betalningssäkring el-
gäran av sortinnehavaren avföras ler är tvist om överioring av regist­
ur registret så länge utmätningen rering anhängig, fär sorten icke på
består eller tvisten icke blivit slut- begäran av sortinnehavaren avföras
ligt avgjord.
                                ur registret så länge utmätningen,

kvarstaden eller betalningssäkring­en består eller tvisten icke blivit slutligt avgjord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 34 § i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.


 


LU 1980/81:24                                                                    65

45   Förslag till

Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Härigenom föreskrivs att 16 § broftsskadelagen (1978:413) skall ha ne­dan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


16 §

Anspråk på brottsskadeersättning fär inte överlåtas innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.


Anspråk på brottsskadeersätt­ning med anledning av personskada får inte tagas i mät för den skadeli­dandes skuld. Utmätning av livrän­tebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrivs i utsökningslagen (1877:31 s. 1).


Anspråk på brottsskadeersätt­ning med anledning av personskada får inte tagas i mät för den skadeli­dandes skuld. Utmätning av livrän­tebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrivs i 7 kap. utsöknings­balken. I fråga om förbud mot ut­mätning sedan ersättning har beta­lats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

46   Förslag till

Lag om ändring i traflkskadelagen (1975:1410)

Härigenom föreskrivs att 29 § traflkskadelagen (1975:1410)' skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


29 §


Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som före­skrives i utsökningslagen (1877:31 s.l).


Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada fär ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som före­skrives i 7 kap. utsökningsbalken. I fråga om förbud mot utmätning se­dan ersättning har betalats ut gäl­ler 5 kap. 7 § andra stycket utsök­ningsbalken.


' Lagen omtryckt 1977:949.

5   Riksdagen 1980/81. 8 saml. Nr 24


 


LU 1980/81:24                                                                        66

Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 § mot försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som avses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den försäkringspliktige.

Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej i vidare mån än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

47   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa traflklivräntor

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

16 §' Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej utmä­tas.

Bestämmelsen i första stycket Bestämmelsen i första stycket
hindrar ej utmätning av livräntebe- hindrar ej utmätning av livräntebe­
lopp enligt vad som föreskrives i lopp enligt vad som föreskrives i 7
utsökningslagen (1877:31 s. 1).
  kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsök­ningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

48   Förslag till

Lag om ändring i förordningen (1967:666) om tillägg till vissa traflk­livräntor, som utgår av statsmedel, m. m.

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m., skall ha nedan angivna lydelse.

Senaste lydelse 1973:216.


 


LU 1980/81:24                                                                       67

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

6 §' Fordran hos staten eller försäkringsinrättning pä tillägg enligt denna förordning får ej utmätas.

Bestämmelsen   i   första   stycket Bestämmelsen   i   första   stycket

hindrar ej utmätning av livräntebe- hindrar ej utmätning av livräntebe­
lopp enligt vad som föreskrives i lopp enligt vad som föreskrives i 7
utsökningslagen (1877:31 s. I).
   kap. utsökningsbalken.

I fråga omförbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsök-ningsbalken.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

49   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivrän­tor

Härigenom föreskrivs att II § lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

11  § Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej utmä­tas.

Bestämmelsen i första stycket Bestämmelsen i första stycket
hindrar ej utmätning av livräntebe- hindrar ej utmätning av livräntebe­
lopp enligt vad som föreskrives i lopp enligt vad som föreskrives i 7
utsökningslagen (1877:31 s. 1).
  kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsök­ningsbalken.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

50   Förslag till

Lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m. m.

Härigenom föreskrivs att 9 § kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa stafliga skadeHvräntor, m. m., skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse 1973:217.


 


LU 1980/81:24


68


 


Nuvarande Ivdelse.


Föreslagen lydelse


9 §

Fordran hos staten eller försäkringsinrättning på tillägg enligt denna kungörelse får ej utmätas.


Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebe­lopp enligt vad som föreskrives i utsökningslagen.


Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebe­lopp enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

I fråga omförbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsök­ningsbalken.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

51    Förslag till

Lag om ändring i konkurslagen (1921:225)

Härigenom föreskrivs i fråga om konkurslagen (1921:225)'

dels att i 24 § orden "utsökningslagen (1877: 31 s. I)" skall bytas ut mot

"utsökningsbalken", dels att II, 14 a, 14 b. 27, 38, 54, 71. 73. 74. 76, 81, 97 och 208 §§ skall ha

nedan angivna lydelse.


Nuvarande Ivdelse


Föreslagen lydelse


II  §


Har borgenärs fordran fastställts av domstol eller har domstol enligt lagsökningslagen (1946:808) med­delat bevis att utmätning för ford­ringen får äga rum, skall denna god­tagas som stöd för behörighet att söka gäldenären i konkurs utan hinder av att beslutet ej vunnit laga kraft, om det ej förordnats att be­slutet icke får verkställas. Det­samma gäller, när överexekutor meddelat föreskrift om verkstäl­lighet av skiljedom och ej annorlun­da förordnats av högre myndighet eller av domstol, där talan mot skil­jedomen är anhängig.

Har borgenärs fordran fastställts av domstol eller har domstol enligt lagsökningslagen (1946:808) med­delat bevis att utmätning för ford­ringen får äga rum, skall denna god­tagas som stöd för behörighet att söka gäldenären i konkurs utan hinder av att beslutet ej vunnit laga kraft, om det ej förordnats att be­slutet icke fär verkställas. En ford­ran sorn har fastställts genoin skil­jedom skall också godtas, om skil­jedomen får verkställas enligt 3 kap. 15 eller 16 § utsökningsbalken och en domstol inte har meddelat ett sådant förordnande som avses i 18 § i samma kapitel.

1 andra fall än som avses i första stycket skall borgenären styrka ford­ringen.

' Senaste lydelse av 24 § 1975: 244. ' Senaste lydelse 1975:244.


 


LU 1980/81:24


69


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


14 a r


Föreligga sannolika skäl för bifall fill konkursansökan och kan det skäligen befaras att gäldenären un­dandrager egendom, får konkurs­domaren eller rätten, om särskild anledning förekommer, förordna om kvarstad eder skingringsförbud på gäldenärens egendom i avvaktan på prövning av ansökningen. Där­vid skall vad som enligt 15 kap. rät­tegångsbalken gäller om kvarstad och skingringsförbud äga motsva­rande tillämpning, om ej annat följer av denna lag. Konkursdo­maren eller rätten får medgiva un­dantag frän beviljad säkerhetsåt­gärd.


Föreligga sannolika skäl för bifall till konkursansökan och kan det skäligen befaras att gäldenären un­dandrager egendom, får konkurs­domaren eller rätten, om särskild anledning förekommer, förordna om kvarstad pä gäldenärens egen­dom i avvaktan pä prövning av an­sökningen. Därvid skall vad som gäller om kvarstad för fordran som beviljas enligt 15 kap. rättegångs­balken äga motsvarande tillämp­ning, om ej annat följer av denna lag. Detta gäller dock ej bestäm­melsen i 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken. Konkursdoma­ren eller rätten får medgiva undan­tag frän beviljad kvarstad.


14 b §"

Föreligga sannolika skäl för bifall till konkursansökan och kan det skäli­gen befaras att gäldenären genom att begiva sig från riket undandrager sig skyldighet eller överträder förbud som enligt denna lag gäller i konkurs, får konkursdomaren eller rätten, om särskild anledning förekommer, förbjuda gäldenären att i avvaktan på prövning av ansökningen begiva sig från riket. Meddelas sådant reseförbud, får i samband därmed eller senare gäldenären åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till kronofogdemyndighet som konkurs­domaren eller rätten bestämmer. Är reseförbud uppenbart otillräckligt, får gäldenären häktas.

Om gäldenären är juridisk person, äger första stycket tillämpning även pä styrelseledamot, verkställande direktör och likvidator som avgått eller entledigats senare än ett år före dagen då konkursansökan kom in till konkursdomaren.

Beträffande säkerhetsåtgärd som avses i denna paragraf äga bestäm­melserna om reseförbud i 15 kap. rättegångsbalken motsvarande till­lämpning, om ej annat följer av den­na lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hind­ras av att pant eller borgen ställes. Ej heller kan beviljad säkerhetsåt­gärd hävas av sådan anledning. Kostnaden för häktning skall beta­las av allmänna medel.

Beträffande säkerhetsåtgärd som avses i denna paragraf äga bestäm­melserna i 15 kap. 5, 6 och 8 §§ rättegångsbalken motsvarande till­lämpning, om ej annat följer av den­na lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hind­ras av att säkerhet ställes. Ej heller kan beviljad säkerhetsåtgärd hävas av sådan anledning. Kostnaden för häktning skall betalas av allmänna medel.

' Senaste lydelse 1979:340. " Senaste lydelse 1979:340.


 


LU 1980/81:24                                                                        70

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

27 §'

Till konkursbo räknas, i den mån ej annat följer av 21 §, all egendom, som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. Till konkursbo räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning.

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som inne­står vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter förvärvar får dock behällas av honom, i den mån den ej, sedan skatteav­drag skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som åtgår för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av under­hållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger motsvarande tillämpning i fråga om periodiskt utgående vederiag för ut­nyttjande av rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant och beträffande belopp vilka utgå som pension eller livränta, Om rättigheten till pension eller livränta är av beskaffenhet att kunna utmätas, fär dock konkursboet förfoga över den.

Gäldenären är skyldig att underrätta förvaltaren om inkomst som avses i andra stycket. Vill förvaltaren göra anspråk på inkomsten, skall han därom underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmånen. Innan sådan underrättelse lämnats fär förfallet belopp betalas ut till gäldenären.

Tvist huruvida någon del av inkomsten skall tillkomma konkursboet prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren, borgenär, gäl­denären eller underhällsberättigad. Myndigheten skall därvid inhämta ytt­randen i den omfattning som behövs för prövningen. Myndighetens beslut länder till efterrättelse, även om talan föres däremot. Beslutet skall på ansökan ändras, om senare upplysta omständigheter eller ändrade förhål­landen föranleder det.

Mot tillsynsmyndighetens beslut Mot tillsynsmyndighetens beslut
i ärende som avses i Qärde stycket
i ärende som avses i fjärde stycket
får den vars rätt beröres av beslutet
får den vars rätt beröres av beslutet
föra talan genom besvär. I fråga om
föra talan genom besvär. I fråga om
sådan besvärstalan äga bestämrnel-
sådan besvärstalan äga bestämmel­
serna i utsökningslagen (1877:31 s.
serna i utsökningsbalken om besvär
I) om klagan över utmätning av av- över utmätning av lön motsvarande
löning motsvarande tillämpning.
                               fillämpning.

38                                                §*
Förmånsrätt eller betalning som
Förmånsrätt eller betalning som
borgenär vunnit genom utmätning
borgenär vunnit genom utmätning
går åter, om egendomen tagits i
går åter, om förmånsrätten har in­
mät senare än tre månader före
trätt senare än tre månader före
fristdagen. Har utmätningen skett
fristdagen. Har utmätningen skett
till förmån för gäldenären när-
     till förmån för gäldenären när­
stående, går förmånsrätten eller be-
stående, går förmänsrätten eller be­
talningen också äter, om egerido-
talningen också åter, om förmåns­
men tagits i mät dessförinnan men
rätten har inträtt dessförinnan men
senare än två år före fristdagen och
senare än tvä är före fristdagen och

' Senaste lydelse 1979: 340. •* Senaste lydelse 1978:892.


 


LU 1980/81:24


71


 


Nuvarande lydelse

det icke visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insol-vent.

Förmånsrätt på grund av betal­ningssäkring går åter om egendo­men tagits i anspråk senare än tre månader före fristdagen.


Föreslagen lydelse

det icke visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insol-vent.

Förmånsrätt pä grund av betal­ningssäkring går åter, om förmåns­rätten har inträtt senare än tre må­nader före fristdagen.


54 f Förvaltaren får, om det behövs, påkalla handräckning av kronofogde­myndigheten för att kunna omhändertaga eller annars få tillgång till gälde­närens bo med de böcker och andra handlingar som röra boet. Kronofog­demyndigheten fär härvid genomsöka hus. rum eller förvaringsställe och, om tillträde behövs till utrymme som är tillslutet, låta öppna läs eller bereda sig tillträde pä annat sätt. Kronofogdemyndigheten fär även i övrigt använda tvång i den män del behövs för det avsedda ändamålet och det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person får dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstånd och i den mån det med hänsyn till ändamålet med ingripandet kan anses försvariigt.

I fråga om klagan över kronofog­demyndighets beslut eller åtgärd enligt första stycket äga bestäm­melserna i utsökningsbalken om ta­lan mol utmätning i allmänhet mot­svarande tillämpning.

1 fråga om klagan över kronofog­demyndighets beslut eller åtgärd enligt första stycket äga bestäm­melserna i utsökningslagen (1877:31 s. 1) om klagan över ut­mätning i allmänhet motsvarande tillämpning.

71 f

Försäljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäl­denärens rörelse, skall äga rum på auktion eller i annan ordning efter vad förvaltaren finner vara mest fördelaktigt för boet.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns­rätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i andra stycket fordras icke, när förvaltaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värdepapper till gällan­de börspris eller när fråga är om försäljning av lös egendom genom fortsät­tande av gäldenärens rörelse.


Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska register, gods i fartyg el­ler gods i luftfartyg säljas, äge för­valtaren, där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom.


Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande utländska register, luftfartyg som ej är registrerat, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas, äge förval­taren, där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den ord­ning som gäller för utmätt sådan egendom.


' Senaste lydelse 1979:340. ' Senaste lydelse 1979:340.


 


LU 1980/81:24


72


Föreslagen lydelse

Är fråga om försäljning av regi­strerat skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luft­fartyg och finnes egendomen inom riket, skall vad i 70 § första och andra styckena sägs äga motsva­rande tillämpning.

Nuvarande lydelse

Är fråga om försäljning av regi­strerat skepp, av luftfartyg eller av intecknade reservdelar till luftfar­tyg och finnes egendomen inom ri­ket, skall vad i 70 § första och and­ra styckena sägs äga motsvarande tillämpning.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, late för­valtaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvaltaren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, varigenom gäldenären frikallas från ansvarighet.

Bestämmelserna i 70 S sista stycket äga motsvarande tillämpning, när gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ordning som gäller för utmätt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren dessut­om, i den mån det är påkallat, i ärendet föra talan för borgenärer som ha förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979) samt genom brev underrätta borgenär om yrkande som han framställer på dennes vägnar.

73 §"


Har borgenär lös egendom såsom pant eller eljest under panträtt i handom, äge han besörja, att egen­domen varder såld å auktion eller, då fråga är om å fondbörs noterat värdepapper, genom fondkommis­sionär till gällande börspris; dock må sådan försäljning ej utan förvjil-tarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter första borge­närssammanträdet. Försäljning ge­nom borgenärens försorg må ej hel­ler ske, där förvaltaren vill lösa egendomen för konkursboets räk­ning; åliggande det borgenären att minst en vecka innan han vidtager åtgärd för egendomens försäljning hembjuda den åt förvaltaren till iin-lösen. Utgöres egendomen av far­tyg, som ej är infört i skeppsregist­ret eUer i motsvarande utländska register, eller av gods i fartyg eller i luftfartyg eller av intecknade re­servdelar till luftfartyg, skall för­säljningen ske i den ordning, som


Har borgenär lös egendom såsom pant eller eljest under panträtt i handom, äge han besörja, att egen­domen varder såld ä auktion eller, då fråga är om å fondbörs noterat värdepapper, genom fondkommis­sionär till gällande börspris; dock må sådan försäljning ej utan förval­tarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter första borge­närssammanträdet. Försäljning ge­nom borgenärens försorg må ej hel­ler ske, där förvaltaren vill lösa egendomen för konkursboets räk­ning; åliggande det borgenären att minst en vecka innan han vidtager åtgärd för egendomens försäljning hembjuda den åt förvaltaren till in­lösen. Utgöres egendomen av far­tyg eller av gods i fartyg eller i luft­fartyg eller av intecknade reservde­lar till luftfartyg, skall försäljningen ske i den ordning, som om dylik egendom, den där blivit utmätt, sär­skilt är stadgad. Skall egendomen


' Senaste lydelse 1973:1132.


 


LU 1980/81:24


73


Föreslagen lydelse

säljas annorledes än utmätningsvis och är ej fråga om sådan försäljning av värdepapper, som enligt vad nyss sagts må ske utan auktion, må försäljningen ej äga rum å annan ort än den, där egendomen finnes, med mindre förvaltaren samtycker där-fill; och late borgenären förvaltaren minst tfe veckor förut veta, när och var försäljningen skall ske. Har för­säljning skett i annan än den för utmätt egendom stadgade ordning, vare borgenären pliktig att för för­valtaren redovisa för vad som influ­tit.

Nuvarande lydelse

om dylik egendom, den där blivit utmätt, särskilt är stadgad. Skall egendomen säljas annorledes än ut­mätningsvis och är ej fråga om så­dan försäljning av värdepapper, som enligt vad nyss sagts må ske utan auktion, må försäljningen ej äga rum å annan ort än den, där egendomen finnes, med mindre för­valtaren samtycker därtill; och läte borgenären förvaltaren minst tre veckor förut veta, när och var för­säljningen skall ske. Har försäljning skett i annan än den för utmätt egendom stadgade ordning, vare borgenären pliktig att för förval­taren redovisa för vad som influtit.

Vill ej borgenären föranstalta om försäljningen, äge förvaltaren därom besörja. Dock må inteckning i luftfartyg eller reservdelar till sådant fartyg, vilken blivit av ägaren till den intecknade egendomen lämnad såsom pant, icke av förvaltaren säljas, utan äge han allenast låta sälja den rätt fill andel i inteckningen, som efter ty särskilt är stadgat må tillkomma gäldenären.

74 §'


Skall konkursbos egendom säljas å auktion genom förvaltarens för­sorg, läte han kungöra auktionen på sätt och inom tid som gäller för kungörande av exekutiv auktion å egendom av det slag, varom fråga är; dock vare kungörelsens införan­de i Post- och Inrikes Tidningar icke i något fall erforderligt.

Skall konkursbos egendom säljas å auktion genom förvaltarens för­sorg, läte han kungöra auktionen pä sätt och inom tid, som / utsöknings­lagen stadgas för kungörande av auktion å egendom av det slag, varom fråga är; dock vare kungö­relsens införande i Post- och In­rikes Tidningar icke i något fall er­forderligt.

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande auktion, som enligt 73 § besörjes av borgenär.

76 §"


Förvaltaren får, när egendom skall säljas på auktion genom hans försorg, låta kungöra auktionen i mindre utsträckning än som följer av 74 § första stycket, om han anser det tillfyllest. Inskränkning i fråga om kungörande av auktion å fast egendom, registrerat skepp, luftfar­tyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg må dock icke äga rum

I" Senaste lydelse 1977:675. " Senaste lydelse 1979:340.


Förvaltareti får, när egendom skall säljas på auktion genom hans försorg, låta kungöra auktionen i mindre utsträckning än som följer av 74 § första stycket, om han anser det tillfyllest. Inskränkning i fråga om kungörande av auktion å fast egendom, registrerat skepp, regi­strerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg må dock


 


LU 1980/81:24


74


 


Nuvarande lydelse

utan gäldenärens samtycke; ej hel­ler må sådan inskränkning ske be­träffande kungörande av auktion å annan lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmånsrätt, som avses i förmåns­rättslagen (1970:979), med mindre den borgenär samtycker därtill.


Föreslagen lydelse

icke äga rum utan gäldenärens sam­tycke; ej heller må sådan inskränk­ning ske beträffande kungörande av auktion ä annan lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmånsrätt, som avses i förmänsrättslagen (1970:979), med mindre den borgenär samtycker därfill.


81 §'2 Finnes i boet egendom, vari särskild förmänsrätt äger rum, skall, så vitt det inverkar på de borgenärers rätt, som icke i den egendom hava sådan förmånsrätt, av egendomens avkastning och köpeskilling gäldas kostnaden för egendomens vård och försäljning ävensom det arvode som enligt 50 a § femte stycket samt 82 och 83 §§ skall utgå för egendomen.

Då särskild förmånsrätt äger rum i boet tillhörig egendom, må ej till förfång för någon, som äger sådan förmånsrätt eller förmånsrätt, som skall beaktas framför den särskilda, av egendomens avkastning och kö­peskilling gäldas annan konkurs-kostnad än Ovan sagts; dock att, där den särskilda förmänsrätten grundar sig på företagsinteckning. av egendomen må bestridas jämväl övriga konkurskostnader, i den mån boet eljest ej lämnar tillgång därtill.

Då särskild förmånsrätt äger rum i boet tillhörig egendom, må ej till förfång för någon, som äger sådan förmänsrätt eller förmånsrätt, som

skall beaktas framför den särskilda, av egendomens avkastning och kö­peskilling gäldas annan konkurs­kostnad än ovan sagts; dock att, där den särskilda förmånsrätten är sådan som anges i 5 § förmåns­rältslagen (1970:979). av egendo­men må bestridas jämväl övriga konkurskostnader, i den mån boet eljest ej lämnar tillgång därtill.

97 §'3


Gäldenär äger av konkursboet få ut egendom som enligt 65 § ulsök­ningslagen Undantages från ut­mätning.

I stället för 65 § I mom. 7 utsök­ningslagen skall dock gälla att, om annan utväg till försörjning saknas, nödigt underhåll fär utgå av kon­kursboet till gäldenären och hans familj eller annan underhällsberätti­gad under en månad frän den dag, då beslutet om konkurs medde­lades, eller, om synnerliga skäl äro, under längre fid.


Gäldenären äger av konkursboet få ut egendom som enligt 5 kap. 1. 2 och 4 §§ utsökningsbalken undan­tages från utmätning.

I stället för 5 kap. 1 § 7 utsök­ningsbalken skall dock gälla att, om annan utväg till försörjning saknas, nödigt underhåll fär utgå av kon­kursboet till gäldenären och hans familj eller annan underhällsberätti­gad under en månad från den dag, då beslutet om konkurs medde­lades, eller, om synnerliga skäl äro, under längre tid.


'- Senaste lydelse 1979: 340. " Senaste lydelse 1975:244.


 


LU 1980/81:24                                                                       75

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

1 dödsbos konkurs tillkommer förmän som avses i första stycket den dödes efterlevande familj. I stället för andra stycket gäller 18 kap. 5 8 andra stycket ärvdabalken.

208                                             §'
I fråga om jäv mot tjänsteman vid
I fråga om jäv mot tjänsteman vid
tillsynsmyndigheten  gäller  utöver
tillsynsmyndigheten  gäller   utöver
vad som följer av 4 § förvaltningsla-
vad som följer av 4 § förvaltningsla­
gen (1971:290) att den som i mål
gen (1971:290) att den som i idi­
om uttagande av skaller, böter el-
mänt mål har tagit befattning med
ler andra på indrivning beroende
indrivning  av  fordran   som  göres
medel har tagit befattning med in-
gällande i konkursen ej får fullgöra
drivning av fordran som göres gäl-
  tillsynsuppgift i konkursen,
lande i konkursen eller vidtagit exe­
kutiv åtgärd för uttagande av så­
dan fordran ej får fullgöra tillsyns­
uppgift i konkursen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

En fordran, som har fastställts genom skiljedom som avses i 12 § lagen (1981:000) om införande av utsökningsbalken, skall godtas som stöd för behörighet att söka gäldenären i konkurs, om skiljedomen får verkställas enligt första meningen i nämnda paragraf och en domstol inte har meddelat ett sådant förordnande som avses i 3 kap. 18 § utsökningsbalken. När överexekutor har förordnat om verkställighet av en skiljedom, tillämpas 11 § i denna lag i dess äldre lydelse.

Vad som sägs om kvarstad i 14 a § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

Beträffande talan mot tillsynsmyndighetens beslut i ärende som avses i 27 § fjärde stycket, vilket har meddelats före de nya bestämmelsernas ikraftträdande, och beträffande klagan över kronofogdemyndighetens be­slut eller åtgärd enligt 54 § första stycket, som har meddelats eller vidtagits före ikraftträdandet, tillämpas nämnda paragrafer i deras äldre lydelse.

När gäldenären har försatts i konkurs på grund av en ansökan, som har gjorts före ikraftträdandet, tillämpas 81 § i dess äldre lydelse.

'" Senaste lydelse 1979:340.


 


LU 1980/81:24                                                                    76

52   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid kon­kurs

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                       Föreslagen lydelse

9§'
Finner kronofogdemyndighet att
    Finner kronofogdemyndighet att
arbetstagarens fordran icke omfat-
     arbetstagarens fordran icke omfat­
tas av garantin, får arbetstagaren
      tas av garantin, får arbetstagaren
eller den till vilken fordran övergått
     eller den till vilken fordran övergått
enligt 11 § föra talan mot beslutet
      enligt 11 § föra talan mot beslutet
genom besvär. I fråga om sådan
   genom besvär. 1 fråga om sådan
besvärstalan har bestämmelserna i
    besvärstalan har bestämmelserna i
utsökningslagen (1877:31 s.
I) om      utsökningsbalken om besvär över
klagan över utmätning i allmänhet
utmätning i allmänhet motsvarande
motsvarande tillämpning. Mot hov-
      tillämpning. Mot hovrätts beslut fär
rätts beslut får dock talan icke
   dock talan icke föras,
föras.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndighe­ten före ikraftträdandet tillämpas 9 § i dess äldre lydelse.

53   Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 11 kap. I och 3 §S, 17 kap. 13 § och 36 kap. 4 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

I i kap. I§' Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på obe­stånd eller förvärrar sitt obestånd, dömes för oredlighet mot borge­närer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär genom sådant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd.

Gäldenär, som vid konkurs eller Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord el- förhandling om offentligt ackord ler i förteckning till utmätningsed     förtiger tillgäng, uppgiver obefintlig

' Senaste lydelse 1975: 1261. ' Senaste lydelse 1978:894.


 


LU 1980/81:24


77


Föreslagen lydelse

skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, skall ock, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för för­farandet, dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om gäldenär i samband med annan exekutiv förrättning åberopar orik­tig handling eller skenavtal och där­igenom hindrar att erforderiig egen­dom genom förrättningen tages i anspråk för att bereda borgenär be­talning eller säkerhet.

Nuvarande lydelse

eller till betalningssäkringsed för­tiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, skall ock, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för för­farandet, dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om gäldenär i samband med annan exekutiv förrättning åberopar orik-fig handling eller skenavtal och där­igenom hindrar att erforderlig egen­dom genom förrättningen tages i anspråk för att bereda borgenär be­talning eller säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, sä ock gäldenär, som i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen till­gång, dömes likaledes för oredlighet mot borgenärer.

3 §2 Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtager annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallar eller förvärrar obestånd, dömes för vårdslöshet mot bor­genärer till fängelse i högst två år.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offenfligt ackord el­ler i förteckning till utmätningsed eller tdl betalningssäkringsed av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller läm­nar annan sådan oriktig uppgift, dömes likaledes, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller el­jest lägges till grund för förfarandet, för vårdslöshet mot borgenärer.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppgiver obefinflig skuld eller läm­nar annan sådan oriktig uppgift, dömes likaledes, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller el­jest lägges till grund för förfarandet, för vårdslöshet mot borgenärer.


17 I Den som bryter mot förbud att sälja eller skingra gods eller att ut­giva annans gods. rubbar gods som blivit satt i kvarstad, taget i an­språk genom betalningssäkring, ut­mätt eller beslagtaget, skadar eller borttager myndighets anslag eller


kap.

Den som olovligen rubbar, ska­dar eller annars förfogar över egen­dom som är föremål för utmätning, kvarstad, betalningssäkring, be­slag eller annan liknande åtgärd. skadar eller borttager myndighets anslag eller försegling eller eljest


-Senaste lydelse 1978:894. Senaste lydelse 1978:894.


 


LU 1980/81:24                                                                        78

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

försegling eller eljest olovligen öpp-    olovligen öppnar vad myndighet
nar vad myndighet tillslutit eller
tillslutit eller ock överträder annat
ock överträder annat dylikt av
   dylikt av myndighet meddelat för­
myndighet meddelat förbud, dömes
    bud, dömes för överträdelse
för överträdelse av myndig-
       av myndighets bud till böter
hets bud till böter eller fängelse i
        eller fängelse i högst ett år.
högst ett år.

Vägrar någon inträde som förrättningsman äger fordra, dömes för h i n d-rande av förrättning till böter.

36 kap. 4§'' Förverkande på grund av brott av egendom eller dess värde må, om ej annat har föreskrivits, ske hos

a)    gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet,

b)    den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var,

c)    den som genom brottet beretts vinning,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt, arv
eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo­
men på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till
antagande om egendomens samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första stycket a)—c), må den ej förklaras förverkad.

Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består, om ej även den särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rått som har vunnits ge­nom utmätning eller betalnings­säkring upphör, om egendomen förklaras förverkad, såvida ej av särskild anledning förordnas atl rätten skall beslå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

11 kap. 1 och 3 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om oriktiga uppgifter som en gäldenär före ikraftträdandet har lämnat eller därefter lämnar i en förteckning till utmätningsed eller till betalningssäkringsed.

Bestämmelsen i 36 kap. 4 § fjärde stycket gäller inte, när fråga är om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

'Senaste lydelse 1968: 165.


 


LU 1980/81:24                                                                        79

54   Förslag till

Lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken'

dels att i 8 kap. 2 § och 12 kap. 3 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde",

dels att i 38 kap. 5§ ordet "utmätningsmannens" skall bytas ut mot "kronofogdemyndighetens",

dels att i 49 kap. 4§, 50 kap. 8§, 52 kap. 7§ och 55 kap. 8§ orden "kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning" skall bytas ut mot "kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.",

dels att i 50 kap. 5 § och 55 kap. 5 § orden "kvarstad eller skingringsför­bud" skall bytas ut mot "kvarstad",

dels att 9 kap. S, 10 kap. I7§, 15 kap., I6kap. 6§, 17 kap. I4§,25kap. I och 3§§, 26 kap., 27 kap. I0§,30kap. 12 § och 33 kap. 5 § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

9                                              kap.
8 §-

Då enligt denna balk vite förelägges part eller annan, bestämme rätten vitet till belopp, som med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antagas förmå honom att iakttaga föreläg­gandet. Vite må ej bestämmas under tio kronor eller över femtusen kronor. Har vite utdömts och förelägger rätten nytt vite, må vitet bestämmas till högre belopp, dock ej över tiotusen kronor. Vitesföreläggande skall delgi­vas den som föreläggandet avser.

Bestämmelserna i första stycket om högsta vUesbelopp gäller ej i fråga om föreläggande enligt 15 kap. 3§.

Vite må ej föreläggas, då straff är utsatt. Ej heller må vite föreläggas kronan.

Finnes, då fråga uppkommer om utdömande av vite, ändamålet med vitet hava förfallit, må vitet ej utdömas.

10                                            kap.
17 §

Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att upp­taga:

1. tvist, som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas av skiljemän;

' Senaste lydelse av

Skåp. 2§ 1972:430

12 kap.3 § 1975:1288

49 kap. 4 § 1979:242

55 kap. 5 § 1947:616.

 Senaste lydelse 1964: 166.

 Senaste lydelse 1970: 1002.


 


LU 1980/81:24


80


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


2.    tvist, som skall väckas vid viss domstol, om denna enligt lag eller författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist;

3.    tvist, som enligt lag må upptagas allenast av vissa särskilda tingsrät­ter, om tvisten väckes vid annan domstol;

4.    tvist, som avses i 9 eller IÖ§ eller eljest enligt lag skall upptagas av domstol, som där sägs, om tvisten väckes vid annan domstol:

5.    äktenskapsrnål;


6. tvist, som angår utmätt lös egendom eller giltigheten av lösöre-köpsavhandling och för vilken be­hörig domstol är särskilt stadgad; eller


6. tvist, som angår utmätt egen­dom eller giltigheten av lösöreköps-avhandling och för vilken behörig domstol är särskilt stadgad; eller


7. tvist, som är av beskaffenhet att kunna utan stämning upptagas av domstol.

Ej heller må på grund av vad i detta kapitel stadgas talan väckas vid domstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande är i lag föreskriven; vad nu sagts gälle dock ej tvist, som avses i I3§.

Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran.

15 kap. Om kvarstad, skingringsförbud och     Om kvarstad m.m. annan handräckning


/ §

Har part. som i rättegång yrkat betalning för fordran, visat sannoli­ka skäl för sin talan och kan skäli­gen befaras, att motparten genom att avvika eller genom att undan­skaffa egendom eller annorledes undandrager sig att gälda vad ge­nom domen kan antagas komma att åläggas honom, må kvarstad läggas å så mycket av hans lösa egendom, som svarar mot skulden, eller ock, om det är tillfyllest, egen­domen ställas under förbud att säl­jas eder skingras. Skingring.sförbud må ock meddelas å fast egendom, som tillhör motparten.


I §

Om någon visar sannolika skäl för att han har en fordran, som är eller kan antas bli föremål för rätte­gång eller prövning i annan liknan­de ordning, och del skäligen kan befaras att motparten genom att av­vika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden, får domstol för­ordna om kvarstad på så mycket av motpartens egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning.


 


Kvarstad eller skingringsförbud må även läggas å egendom, till vil­ken part i rättegång påstått bättre rätt. om han visat sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befaras, att motparten undanskaf-


2 §

Om någon visar sannolika skäl för att han har bättre rätt till viss egendom, som är eller kan antas bli föremål för rättegång etter pröv­ning i annan liknande ordning, och det skäligen kan befaras att motpar-


 


LU 1980/81:24


Nuvarande lydelse

far, förstör eller väsentligt försäm­rar egendomen.

Finnes lös egendom, som ställes under skingringsförbud, hos tredje man, må denne förbjudas att utgiva egendomen.

Har part. som i rättegång yrkat betalning för fordran, visat sannoli­ka skäl för sin talan och kan skäli­gen befaras, att motparten begiver sig från riket utan att efterlämna känd egendom, som svarar mot hans gäld, må förbud meddelas ho­nom att avresa från orten, med mindre han ställer pant eller bor­gen för skulden. Reseförbud vare ej gällande utöver tre månader efter delgivningen. Har meddelat rese­förbud före nämnda tids utgång hävts eller eljest upphört att gälla, må nytt reseförbud avse allenast återstoden av sagda tid.

I beslut om reseförbud skall angi­vas den ort. där den, mot vilken förbudet gäller, skall uppehålla sig. samt erinras om påföljden för över­trädelse av förbudet. Överträdes reseförbud, äge rätten på yrkande av parten förordna, att motparten skall återhämtas och under den tid förbudet gäller hållas i häkte.


Föreslagen lydelse

ten skaffar undan, väsentligt för­sämrar eller på annat sätt förfogar över egendomen tid skada för sö­kanden, får domstol förordna om kvarstad på egendomen.


3 §


Har part i rättegång visat sanno­lika skäl för sin talan och kan skäli­gen befaras, att motparten genom att utöva viss verksamhet eller förelaga eller underlåta viss hand­ling eller genom annat sUt förhål­lande hindrar eller försvårar do­mens verkställande eller väsentligt förringar dess -värde för parten, må vid vite förbud eller annat föreläg­gande meddelas motparten eller förordnas om egendoms förvalt­ning av god man eller om annan åtgärd, som finnes erforderlig för

6   Riksdagen 1980/81. 8 saml. Nr 24


Om någon, i annat fall än som avses i 1 eder 2§. visar sannolika skäl för att han mot någon annan har ett anspråk, som år eller kan antas bli föremål för råttegång eller prövning i annan liknande ordning, och det skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eWer företa eller under­låta viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utöv­ningen av sökandens rätt eller vä­sentligt förringar dess värde, får domstol förordna om lämplig ål-


 


LU 1980/81:24


82


 


Nuvarande lydelse

säkerställande av partens rätt. Fö­reläggande eller förordnande, som nu sagts, må ock meddelas, om det I annat fall är för parten av synner­lig vikt och det ej länder motparten till väsentligt förfång.


Föreslagen lydelse

gärd för att säkerställa sökandens rätt.

En åtgärd enligt första stycket får innebära förbud vid vite att ut­öva viss verksamhet eller företa viss handling eller annat föreläg­gande vid vite att beakta sökandens anspråk eller förordnande av syss­loman eller meddelande av en före­skrift som är ägnad att på annat sätt förebygga intrång i sökandens rätt.


4 §


Finnes i rättegång om bättre rätt till egendom part hava egenmäktigt skilt motparten från egendomen el­ler eljest själv tagit sig rätt. måjör-ordnas. att besittning eller annat förhållande, som rubbats, genast skall återställas.

5 §

Beslut om åtgärd, som avses i detta kapitel, meddelas av den rätt, där rättegången är.

Fråga om sådan åtgärd må upp­tagas allenast på yrkande av part.

Yrkande må ej bifallas, med mindre tillfäUe lämnats motparten att yttra sig däröver. Är fara i drijjs-mål, må dock rätten omedelbart be­vilja åtgärden att gälla, fill dess an­norlunda förordnas.


Framgår det i en rättegång om bättre rätt till viss egendom att den ena parten har olovligen rubbat motpartens besittning eller vidtagit någon annan olovlig åtgärd beträf­fande egendomen, får domstolen förordna att besittningen genast skall återställas eder annan rättelse genast ske.

5 §

Beslut om åtgärd som avses i det­ta kapitel meddelas av den domstol där rättegången är anhängig. Är rättegång ej anhängig. gäller i frå­ga om behörig domstol vad som är föreskrivet om tvistemål. Vad som sägs om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som skall las upp i annan ordning än inför domstol skall dock ej tilläm­pas.

Fråga om åtgärd enligt detta ka­pitel fär tas upp endast på yrkande. Är rättegång ej anhängig. skaU yr­kandet framställas skriftligen.

Ett yrkande får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. Är det fara i dröjsmål, får dock rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla till dess annat för­ordnas.

Beträffande behandUngen i öv­rigt av fråga angående en åtgärd som avses i 1, 2 eller 3 § då rätte­gång ej är anhängig tillämpas vad som gäller när en sådan fråga upp-


 


LU 1980/81:24


83


 


Nuvarande lydelse

Åtgärd, som avses i 1, 2 eller 3 §. må ej beviljas, med mindre part. som begärt åtgärden, hos rätten ställer pant eller borgen för skada, som kan tillskyndas motparten. Finnes parten ur stånd att ställa så­dan säkerhet och har han visat syn­nerliga skäl för sin talan, må rätten befria honom därifrån. Från stäl­lande av säkerhet vare kronan fri. Om pant och borgen gälle vad i utsökningslagen är stadgat.


Föreslagen lydelse

kommer i rättegång. Yikande av sökandens motpart om ersättning för kostnad får dock prövas i sam­band med avgörandet av frågan om åtgärden.

6  §

En åtgärd som avses i 1, 2 eller 3 § får beviljas endast om sökanden hos rätten ställer säkerhet för skada som kan tillfogas motparten. För­mår sökanden ej ställa säkerhet och har han visat synnerliga skäl för sdt anspråk, får rätten befria honom därifrån. Staten, kommuner, lands­tingskommuner och kommunalför­bund behöver ej ställa säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av sä­kerhet gäller 2 kap. 25 § utsök­ningsbalken. Säkerheten skall prö­vas av rätten, om den ej har god­känts av motparten.

7  §

När en åtgärd som avses i I, 2 eller 3 § har beviljats. skaU sökan­den, om ej talan redan har väckts, inom en månad från beslutet väcka talan i saken vid domstol eller, om anspråket skall prövas i annan ord­ning, enligt vad som gäller därom. Talan som ej skall prövas av dom­stol eller annan inyndighet anses väckt när prövning har påkallats hos motparten eller förfarandet har inletts i annan ordning.

Väcks ej talan enligl vad som sägs i första stycket, skall åtgärden omedelbart återgå.


 


6 §

Återkallas eller förfader talan, för vars säkerställande åtgärd en­ligt I, 2 eller 3 § meddelats, eder har, då talan avser fordran, ställts pant eUer borgen eller förekomma eljest ej längre skäl för åtgärden, skall den av rätten omedelbart hä­vas. Då målet avgöres. pröve rät­ten, om åtgärden fortfarande skall bestå.  Rätten äge ock i samband


En åtgärd som har beviljats enligt I, 2 eller 3 S skall omedelbart hä­vas, om säkerhet, som tillgodoser ändamålet med åtgärden, ställs el­ler det annars ej längre jlnns skäl för åtgärden. Återkallas eller for­faller talan som har väckts i saken, skall åtgärden också omedelbart hävas.

Frågan om hävande prövas av


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse

med domen förordna om åtgärd, som nu sagts.

Rätten äge. när skäl äro därtill, på yrkande av part förordna, att åt­gärd enligt 4 § skall gä äter.

7 §

Finnes kvarstad böra läggas å arrende, hyra eller annat dylikt, som utgår av fast egendom, för­ordne rätten god man att uppbära medlen; rätten meddele ock den be­lalningsskyldige förbud att utgiva något till annan än gode mannen.

Meddelas skingringsförbud å fast egendom och är synnerlig fara att egendomen genom vanvård el­ler annorledes väsentligen försäm­ras, äge rätlen på yikande av part. som begärt åtgärden, förordna god man att förvalta egendomen; par­ten åligge att tdl bestridande av nö­dig kostnad för egendomens jör-valtning erlägga förskott med be­lopp, som bestämmes av rätten.

I övrigt gälle om verkställande av åtgärd, som avses i detta kapitel, vad i utsökningslagen är stadgat.


84

Föreslagen lydelse

den domstol där rättegången är an­hängig eller, om rättegång ej är an­hängig. av den domstol som först har prövat frågan om åtgärden.

Då saken är föremål för rätte­gång och målet avgörs, skall rätten pröva, om åtgärden fortfarande skall bestå. Rätten /i7r även i sam­band med domen förordna om en åtgärd som nu har angetts.

9  §

Rätten får, när det jlnns skäl //// det. på yrkande av någon av par­terna förordna att en åtgärd enligt 4 § skall gå åter.

10 §

I fråga om verkställandet av en åtgärd som avses i delta kapitel finns bestämmelser i utsöknings­balken. Rätten får meddela närma­re föreskrifter om verkställandet, om det behövs.


16 kap. 6 §


Är i tvistemål fråga även om an­svar, utdömande av vite, reseför­bud eller någons hållande i häkte, gäUe om omröstning därutinnan vad i 29 kap. är stadgat.


Är i tvistemål fråga även om an­svar, utdömande av vite eller nå­gons hållande i häkte, gäller om omröstning / frågan vad som före­skrivs i 29 kap.


 


LU 1980/81:24                                                                       85

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

17 kap.

14 §"

Rätten äge. när skäl (iro därtiU. i         Rätten får. när del finns skäl ;///

dom förordna, att den må verkstäl-     det.  i  dom  förordna  att den får

las utan hinder av att den icke äger     verkställas utan hinder av att den

laga kraft.                                    icke äger laga kraft. När det finns

anledning, skall rätten därvid före­skriva att säkerhet skall ställas för skadestånd som parten kan bli skyl­dig att utge om domen ändras.

Beslut under rättegängen, mot vilket talan ej må föras särskilt, skall genast gå i verkställighet. Detsamma gäller beslut, varigenom rätten

1.    avvisat ombud eller biträde,

2.    ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte­gången,

3.    utlåtit sig angående ersättning eller förskott till biträde, vittne, sak­kunnig eller annan, som ej är part eller intervenient,

4.    förordnat om någons hållande 4. förordnat om någons hållande i häkte eller om kvarstad, sking-          i häkte eller om kvarstad eller an-ringsförbud    eller    annan    hand- nan åtgärd enligt 15 kap. eller om räckning eller om hävande av sådan                              hävande av sådan åtgärd, åtgärd,

5.    till biträde utsett annan än part föreslagit, eller

6.    utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 eller 5 i fråga som gäller allmän rättshjälp, dock ej beslut om ersättningsskyldighet enligt 31 § rättshjälpsla­gen (1972:429).

Rätten äge. när skäl äro därtill, i I fråga om beslut, varigenom fö-
beslut, varigenom föreläggande
reläggande meddelats part eller an-
meddelats part eller annan att före-
nan att förete skriftligt bevis eller
te skriftligt bevis eller att tillhanda-
att tillhandahälla föremål för syn el-
hålla föremål för syn eller besikt-
\er besiktning, gäller vad som sägs i
ning, förordna att beslutet må verk-
                       första stycket,
ställas utan hinder av att det icke
äger laga kraft.

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke äger laga kraft, må verkställas, vare den gällande.

25 kap.

I                                                §-

Är någon skäligen misstänkt för Är någon skäligen misstänkt för

brott, vara fängelse kan följa, och brott, på vilket fängelse kan följa,

kan med hänsyn fill brottets beskaf- och kan med hänsyn till brottets be-

fenhet, den misstänktes förhällande skaffenhet, den misstänktes förhål-

eller annan omständighet skäligen lande eller annan omständighet skä-

befaras, att han avviker eller annor- ligen befaras, att han avviker eller

ledes undandrager sig lagföring el- annorledes undandrager sig lagfö-

" Senaste lydelse 1979:242. ' Senaste lydelse 1964: 166.

7    Riksdagen 1980/81. 8 saml. Nr 24


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse

ler straff, men förekommer eljest ej anledning att anhålla eller häkta ho­nom, må. om det finnes tillfyllest, i stället förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna honom anvisad vistelseort. Oberoende av brottets beskaffenhet må ock förbud, som nu sagts, meddelas, om skäligen kan befaras, att den misstänkte ge­nom att begiva sig från riket undan­drager sig lagföring eller straff eUer gäldande av skadestånd eller an­nan ersättning tid målsägande, som kan antagas komma att på grund av brottet ådömas honom.


86

Föreslagen lydelse

ring eller straff, men förekommer eljest ej anledning att anhålla eller häkta honom, får. om det finnes tillfyllest, i stället förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna ho­nom anvisad vistelseort. Oberoen­de av brottets beskaffenhet/År ock­så förbud, som nu sagts, meddelas, om det skäligen kan befaras, att den misstänkte genom att begiva sig frän riket undandrager sig lagföring eller straff.


3 §

Reseförbud meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten.

Fråga om reseförbud må av rätten upptagas på yrkande av undersök­ningsledaren eller åklagaren eller då rätten har att besluta om den miss­tänktes häktning eller hans kvarhållande i häkte. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom.

/ anledning av målsägandens an­språk på skadestånd eller annan er­sättning må undersökningsledaren eller åklagaren ej meddela reseför­bud eder hos rätlen yrka sådant förbud, med mindre anspråket an­mälts hos honom: rätten äge alle­nast på yrkande upplaga fråga om sådant förbud.

Väckes vid rätten fråga om reseförbud, skall, så snart ske kan, förhand­ling därom äga rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 § är stadgat. Är fara i dröjsmål, må rätten omedelbart meddela reseförbud att gälla, till dess annorlunda förordnas.

26 kap. Om kvarstad och skingringsförbud       Om kvarstad

1 §


Är någon skäligen misstänkt för brott och kan skäligen befaras, att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller an­norledes undandrager sig att gälda böter, värdet av förverkad egen­dom eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd eller an­nan ersättning till målsägande, som


Är någon skäligen misstänkt för brott och kan det skäligen befaras, att han genom att avvika eller ge­nom aft undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att be­tala böter, värdet av förverkad egendom eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd eller annan ersättning fill  målsägande.


 


LU 1980/81:24


87


 


Nuvarande lydelse

kan antagas komma att på grund av brottet ådömas honom, må kvar­stad läggas å så mycket av hans lösa egendom, som svarar mol skulden, eller ock. om det är tillfyl­lest, egendomen ställas under för­bud atl säljas eller skingras. Sking­ring.sförbud må ock meddelas åfasi egendom, som tillhör den misstänk­te.

Finnes lös egendom, som ställes under skingringsförbud. hos tredje man. må denne förbjudas att utgiva egendomen.


Föreslagen lydelse

som kan antagas komma att pä grund av brottet ådömas honom, får förordnas om kvarstad på så myckel av hans egendom att ford­ringen kan antas bli täckt vid ut­mätning.


2 §


Beslut om kvarstad eller sking­ring.sförbud meddelas av rätten.

Fråga om kvarstad eller sking­ringsförbud må upptagas på yr­kande av undersökningsledaren el­ler åklagaren. Efter åtalet äge rät­ten även på yrkande av målsägan­den så ock självmant upptaga fråga därom.

I anledning av målsägandens an­språk på skadestånd eller annan er­sättning må undersökningsledaren eller åklagaren ej yrka kvarstad el­ler skingring.sförbud. med mindre anspråket anmälts hos honom: rät­ten äge allenast på yrkande för­ordna därom.

Väckes fråga om kvarstad eller skingringsförbud. skall, sä snart ske kan, förhandling därom äga rum inför rätten. Om sådan för­handling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 § ör stadgat. Är fara i dröjsmål, må rätten omedel­bart bevilja åtgärden att gälla, till dess annorlunda förordnas.


Beslut om kvarstad meddelas av rätten.

Fråga om kvarstad får upptagas pä yrkande av undersökningsle­daren, åklagaren eller målsägan­den. Efter åtalet får rätten även självmant upptaga fråga därom.

1 anledning av målsägandens an­språk på skadestånd eller annan er­sättning jår undersökningsledaren eller åklagaren yrka kvarstad en­dast om anspråket anmälts hos ho­nom. Rätten/År endast på yrkande förordna därom.

Väcks fråga om kvarstad, skall, sä snart det kan ske. förhandling därom äga rum inför rätten. Om så­dan förhandling gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 24 kap. 17 §. Är det fara i dröjsmål, får rätten omedelbart bevilja åtgärden att gäl­la till dess annorlunda förordnas.


3§


I avbidan på rättens beslut om kvarstad eller skingringsförbud må undersökningsledaren eller åklaga­ren taga lös egendom i förvar.


I avbidan på rättens beslut om kvarstad får undersökningsledaren eller åklagaren taga lös egendom i förvar.


Är fara i dröjsmål, må åtgärd, som nu sagts, vidtagas även av polisman; anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos undersökningsledaren eller åklagaren, som har att omedelbart pröva, om egendomen skall kvar­bliva i förvar.


 


LU 1980/81:24


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


4 S


Har undersökningsledaren eller åklagaren tagit lös egendom i förvar eller beslutat, att sådan egendom skall kvarbliva i förvar, skall han, så snart det kan ske, och senast fem dagar därefter till rätten avläta framställning om kvarstad. Görs ej sådan framställning, skall egendo­men omedelbart återställas.

Har undersökningsledaren eller åklagaren tagit lös egendom i förvar eller beslutat, att sådan egendom skall kvarbliva i förvar, skall han. så snart ske kan, och sist å femte dagen därefter till rätten avlåta framställning om kvarstad eUer skingringsförbud. Göres ej fram­ställning, som nu sagts, skall egen­domen omedelbart återställas.

Då framställning inkommit, skall rätten, så snart ske kan. och, om synneriigt hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter hålla förhandling, som avses i 2 §. Utsattes huvudförhandling att hällas inom en vecka, sedan framställningen inkom, må dock. om ej rätten finner särskild förhandling böra äga rum, med förhandlingen anstå till huvudförhandlingen.

Beslutas kvarstad, skall, om ej rätten bestämmer annat, egendo­men kvarbliva i myndighetens värd, till dess beslutet verkställts.

Beslutas kvarstad eller sking­ringsförbud. skall, om ej rätten be­stämmer annat, egendomen kvar­bliva i myndighetens vård. tiil dess beslutet verkställts.


Då rätten förordnar om kvarstad, skall, om ej åtal redan väckts, rät­ten utsätta den tid. inom vilken åtal skall väckas. Denna/«r ej bestäm­mas längre än som är oundgängli­gen erforderligt.

Dä rätten förordnar om kvarstad eller skingringsförbud. skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Denna må ej bestämmas längre, än som finnes oundgängligen erforder­ligt.

Finnes den utsatta tiden otillräcklig, må rätten, om framställning därom göres före tidens utgång, medgiva förlängning av tiden.


Har ej inom tid, som avses i 5 S, åtal väckts eller till rätten inkommit framställning om förlängning av ti­den eller har för skulden ställts sä­kerhet eller förekommer eljest ej längre skäl för kvarstad, skall rät­ten omedelbart häva åtgärden.

Har ej inom tid, som avses i 5 S, åtal väckts eller till rätten inkommit framställning om förlängning av li­den eller har för skulden ställts pant eller borgen eWer förekomma eljest ej längre skäl för kvarstad eller skingringsförbud. skall åtgärden av rätten omedelbart hävas.

Då målet avgöres, pröve rätten, om åtgärden fortfarande skall bestå. Rätten äge ock i samband med domen förordna om åtgärd, som nu sagts.

7§


Vad i 25 kap. 8 § är stadgat om reseförbud äge motsvarande till­lämpning beträffande kvarstad och skingringsförbud.


Bestämmelserna i 25 kap. 8 S om reseförbud gäUer också beträffande kvarstad.


 


LU 1980/81:24


89


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelseFinnes kvarstad böra läggas å arrende, hyra eller annat dylikt, som utgår av fast egendom, för­ordne rätten god man att uppbära medlen; rätten meddele ock den be­talningsskyldige förbud alt utgiva något till annan än gode mannen.

Meddelas skingringsförbud å fast egendom och är synnerlig fara att egendomen genom vanvård el­ler annorledes väsentligen försäm­ras, äge rätten förordna god man att förvalta egendomen. Avser åt­gärden målsägandens anspråk på skadestånd eller annan ersättning. åUgge målsäganden att liU bestri­dande av nödig kostnad för egen­domens förvaltning erlägga för­skott med belopp, som bestämmes av rätten; I annat fall skall sådan kostnad utgå av allmänna medel.

I övrigt gälle om verkställande av kvarstad och skingringsförbud vad i utsökningslagen är stadgat; vad där är föreskrivet om pant eller bor­gen skall dock ej äga tillämpning.


I fråga om verkställandet av kvarstad finns bestämmelser i ut­sökningsbalken. Rätten får medde­la närmare föreskrifter om verkstäl­landet, om det behövs.


27 kap. 10 §


Beslagtaget föremål skall omhän­dertagas av den som verkställt be­slaget eller sättas iförvar under för­segling; om det kan ske utan fara och eijest finnes lämpligt, må dock föremålet kvarlämnas i innehava­rens besittning.

Kvarlämnas föremål i innehava­rens besittning, skall förbud med­delas honom att sälja eller skingra föremålet och. om det finnes erfor­derligt, detta genom anslag eller på annat sätt så utmärkas, att det är uppenbart, att det tagits i beslag. Föremålet må av innehavaren nytt­jas, om ej förbud däremot finnes böra meddelas.


Beslagtaget föremål skall tas i förvar av den som verkställt besla­get. Om det kan ske utan fara och eljest är lämpligt,/or dock föremå­let lämnas kvar i innehavarens be­sittning. Etl föremål som lämnas kvar i innehavarens besittning skall förseglas eller märkas som beslag­tagel, såvida det ej framstår som obehövligt.

Den från vilken beslag har skett får ej överlåta föremålet eller i strid mot ändamålet med beslaget förfo­ga överföremålet på annat sätt. Ett föremål som ej tas iförvar eller för­seglas får nyttjas av innehavaren, om ej annat beslutas.


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


90


Föremål, som tagits i beslag, skall väl värdas, och noggrann tillsyn skall hällas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk sker därmed.

30 kap. 12 t Beslut under rättegången, mot vilket talan ej må föras särskilt, skall genast gå i verkställighet. Detsamma gäller beslut varigenom rätten

1.    avvisat ombud, biträde eller försvarare,

2.    utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part,

3.    utlåtit sig angående häktning eller åtgärd, som avses i 25-28 kap.,

4.    till försvarare utsett annan än part föreslagit, eller

5.    utlåtit sig i annat fall än som avses i 2 eller 4 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1972:429), dock ej beslut om skyldighet att till statsverket återbetala kostnad för rättshjälpen.

Rätten äge. när skäl äro därtill, i Rätten får, när del finns skäl till beslut,    varigenom    föreläggande     del, i beslut, varigenom föreläggan-

meddelats part eller annan att före­te skriftligt bevis eller att tillhanda­hålla föremål för syn eller besikt­ning, förordna att beslutet må verk­ställas utan hinder av att det icke äger laga kraft.

de meddelats part eller annan att förete skriftligt bevis eller att till­handahålla föremål för syn eller be­siktning, förordna att beslutet får verkställas utan hinder av att det icke äger laga kraft. När del finns anledning, skall rätten därvid före­skriva att säkerhet skall ställas för skadestånd som parten kan bli skyl­dig att utge om beslutet ändras.

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke äger laga kraft, må verkställas, vare den gällande.

33 kap.

5f


Tredskodom delgives genom rät­tens försorg endast

om den innebär att fordran/ci.sf-ställes att utgå med särskild för­månsrätt i fast egendom eller toint-rätt.

om den part som yrkat tredsko-domen begär det, eller

om part beviljats allmän rätts­hjälp.


Tredskodom delges genom rät­tens försorg endast

om den innebär alt fordran fast­ställs atl utgå med särskild för­månsrätt i lös eller fast egendom,

om den part som yrkat tredsko-domen begär det. eller

om part beviljats allmän rätts­hjälp.


1.    Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

2.    Reseförbud, som har meddelats enligt 15 kap. eller enligt 25 kap. med

' Senaste lydelse 1979:242. ' Senaste lydelse 1979:242.


 


LU 1980/81:24


91


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


anledning av en målsägandes anspråk på skadestånd eller annan ersätt­ning, upphör att gälla när de nya bestämmelserna träder i kraft.

3.    I fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas vad som är föreskrivet om kvarstad.

4.    Vad som föreskrivs i de nya bestämmelserna om förutsättningar för kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd inverkar ej på giltigheten av en säkerhetsåtgärd som har beviljats före ikraftträdandet.

5.    Vad som föreskrivs i 27 kap. 10 § andra stycket i dess nya lydelse gäller även i fråga om beslag som har ägt rum före ikraftträdandet.

55    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1929: 145) om skiljemän'

dels att i 8-10, 12 och 18 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "tingsrätten",

dels att i 22 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde­myndigheten",

dels att 26 § skall ha nedan angivna lydelse.


26 §-

Nuvarande lydelse

Rätt domstol vare i mål, som avses i 21 §, den allmänna under­rätt, varunder svaranden lyder i tvistemål, som rör hans person, och i mål, varom förmäles i 25 §, dom­stolen i den ort, där skiljedomen meddelats. Finnes ej behörig dom­stol efter vad nu är sagt. upptages målet av Stockholms tingsrätt.

Ansökningsärenden enligt 8, 9, 10 och 18 §§ upptagas av överexe­kutor i den ort. där endera parten har sitt hemvist. Har enahanda an­sökan gjorts hos mer än en överexe­kutor, vare den överexekutor behö­rig, hos vilken ansökan först gjordes, och beslut, som av annan överexekutor meddelas, ogillt. Har ingendera parten hemvist i Sverige, upptages ärendet av överexekutor i Stockholm. Ansökan må ej bifallas, med mindre sökandens motpart lämnats tillfälle att yttra sig. Avser

' Senaste lydelse av

9 § 1976: 122

18 § 1976:122. - Senaste lydelse 1976: 122.


Förestagen lydelse

Rätt domstol är i mål, som avses i 21 §. den lingsrätt. varunder sva­randen lyder i tvistemål, som rör hans person, och i mål, varom för­mäles i 25 §, tingsrätten i den ort. där skiljedomen meddelats. Finnes ej behörig domstol efter vad nu är sagt, upptages målet av Stockholms tingsrätt.

Ansökningsärenden enligt 8, 9, 10 och 18 §S upptages av tingsrät­ten i den ort. där endera parten har sitt hemvist. Har enahanda ansö­kan gjorts hos mer än en tingsrätt, är den tingsrätt behörig, hos vilken ansökan föist gjordes, och beslut, som av annan tingsrätt meddelas, ogillt. Har ingendera parten hem­vist i Sverige, upptages ärendet av Stockholms tingsrätt. Ansökan får ej bifallas, med mindre sökandens motpart lämnats tillfälle att yttra sig. Avser ansökan skiljemans skil-


 


LU 1980/81:24


92


 


Nuvarande lydelse

ansökan skiljemäns skiljande från uppdraget, bör jämväl skiljeman­nen höras.

Mot överexekutors beslut, var­igenom skiljeman blivit utsedd eller skild från uppdraget eller skiljeavtal förklarats ha förfallit eller fråga om förlängning av tiden för skiljedoms meddelande avgjorts, må klagan ej föras.


Föreslagen lydelse

jande frän  uppdraget,  bör jämväl skiljemannen höras.

Mot tingsrättens beslut, varige­nom skiljeman blivit utsedd eller skild frän uppdraget eller skiljeavtal förklarats ha förfallit eller fråga om förlängning av tiden för skiljedoms meddelande avgjorts, får talan ej föras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982.

56   Förslag till

Lag om ändring i rältshjälpslagen (1972:429)

Härigenom föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen (1972:429)' dels att i 33 § orden "utsökningslagen (1877: 31 s. I)" skall bytas ut mot "utsökningsbalken", dels att 5 b och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


5 b §


Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt­ningsdomstol, bostadsdomstolen, försäkringsöverdomstolen, försäk­ringsrätt, marknadsdomstolen, pa­tentbesvärsrätten, arbetsdomsto­len, mellankommunala skatterätten och krigsrätt. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrende­nämnd, hyresnämnd, statens va-nämnd och överexekutor.


Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt­ningsdomstol, bostadsdomstolen, försäkringsöverdomstolen, försäk­ringsrätt, marknadsdomstolen, pa­tentbesvärsrätten, arbetsdomsto­len, mellankommunala skatterätten och krigsrätt. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrende­nämnd, hyresnämnd och statens va-nämnd.


10 S'


Skall den som beviljats allmän rättshjälp ställa säkerhet för att få till stånd kvarstad, skingringsför­bud eller annan handräckning en­ligt rättegångsbalken, utsökningsla­gen (1877:31 s. I) eller konkursla­gen    (1921:225),   får   rättshjälps-


Skall den som beviljats allmän rättshjälp ställa säkerhet för att få till stånd kvarstad eller annan lik­nande åtgärd enligt rättegångsbal­ken eller konkurslagen (1921:225), får rättshjälpsnämnden utfärda an­svarsförbindelse pä statens vägnar.


Lagen omtryckt 1979:240. Senaste lydelse 1979: 347.


 


LU 1980/81:24                                                                    93

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

nämnden    utfärda   ansvarsförbin­delse på statens vägnar.

Första stycket äger motsvarande Första stycket äger motsvarande
tillämpning i fråga om verkstäl-
tillämpning i fråga om verkstäl­
lighet enligt 41 eller 42 § utsök-
lighet enligt 3 kap. 8 eller 9 § utsök­
ningslagen. om allmän rättshjälp
ningsbalken, om allmän rättshjälp
beviljats i verkställighetsärendet.
beviljats i verkställighetsärendet.

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom kostnad för rättshjälpen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

När ett mål handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet, tillämpas 5 b § i dess äldre lydelse.

Vad som sägs i 10 § andra stycket i paragrafens nya lydelse gäller även när säkerhet skall ställas enligt lOeller 11 § lagen (1981:000) om införande av utsökningsbalken.

57    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

3 kap.

Ordförande får ensam på arbetsdomstolens vägnar företaga förberedan­de åtgärd samt meddela beslut om avskrivning av mål. Under förberedelse som avses i 4 kap. 9 § får ordföranden även

1.   pröva yrkande  om  kvarstad   1. pröva yrkande om kvarstad, eller skingringsförbud,

2.    meddela beslut om avvisande av mål, om det är uppenbart att rätte­gångshinder föreligger,

3.    meddela tredskodom,

4.    meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivits,

5.    stadfästa förlikning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

' Lagen omtryckt 1977: 530.

8   Riksdagen 1980/81.8 saml. Nr 24


 


LU 1980/81:24                                                                    94

58   Förslag till

Lagom ändring i förvaltningslagen (1971:290)

Härigenom föreskrivs att 2 § förvaltningslagen (1971:290) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

2§' Lagen gäller icke ärende hos

1.    regeringen,

2.    kommunal myndighet, om ärendet avgöres genom beslul som över­klagas genom kommunalbesvär eller besvär hos kommunal besvärsnämnd,

3.    överexekutor eller utmät-    3. kronofogdemyndighet, om ningsman, om ärendet avser myn- ärendet avser myndighetens exeku-dighetens   exekutiva   verksamhet,     tiva verksamhet, eller

eller

4. polis-, åklagar- eller tullmyndighet, om ärendet avser myndighetens
verksamhet till förekommande eller beivrande av brott.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

När ett mål handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet, tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.

59   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Härigenom föreskrivs att 5-7 §§ lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Skatteavdrag samt införsel, som beslutats innan lönefordringen förfallit till betalning, har företräde framför kvittning enligt denna lag.

Är arbetsgivarens fordran sådan Är arbetsgivarens fordran sådan
att rätt till kvittning föreligger enligt att rätt till kvittning föreligger enligt
3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot 3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot
belopp som han ålagts att innehålla belopp som han ålagts att innehålla
genom beslut om utmätning av lön, genom beslut om utmätning av lön,
beslutar utmätningsmannen om be- beslutar kronofogdemyndigheten
loppets fördelning mellan arbetsgi- om beloppets fördelning mellan ar­
varen och utmätningssökanden ef- betsgivaren och utmätningssökan-
ter fordringarnas storlek.
        den efter fordringarnas storlek.

I övrigt får kvittning ej åbercpas mot beslut om utmätning av lön.

' Senaste lydelse 1975:672.


 


LU 1980/81:24


95


 


Nuvarande lydelse

Talan mot utmätningsmans be­slut enligt andra stycket föres hos överexekutor genom besvär. Kla­gan är ej inskränkt till viss tid.


Föreslagen lydelse

Talan mot kronofogdemyndighe­tens beslut enligt andra stycket föres / hovrätten genom besvär. Ta­lan är ej inskränkt till viss tid.Innan kvittning fär ske enhgt 3 § första stycket eller med stöd av kol­lektivavtal, skall arbetsgivaren från utmätningsman inhämta besked om hur stor del av lönefordringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning. Upphör arbetstagarens anställning utan föregående upp­sägningstid, får arbetsgivaren hålla inne lönebelopp' till dess utmät­ningsmannens besked föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgiva­ren att ofördröjligen begära sådant besked.


Innan kvittning får ske enligt 3 § första stycket eller med stöd av kol­lektivavtal, skall arbetsgivaren från kronofogdemyndigheten inhämta besked om hur stor del av löneford­ringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning. Upphör ar­betstagarens anställning utan före­gående uppsägningstid, får arbets­givaren hälla inne lönebelopp till dess kronofogdemyndighetens be­sked föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröjligen begära sådant besked.


7§


Framställning om besked enligt 6 § göres hos utmätningsmannen i den ort där arbetstagaren är bosatt. Är han icke bosatt här i landet, gö­res framställningen i den ort där ar­betsgivaren finnes. Innan utmät­ningsmannen meddelar beslut, skall han bereda arbetstagaren till­fälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.

Mot utmätningsmannens beslut får talan ej föras. Utmätningsman­nen kan ändra beslutet, om anled­ning därtill förekommer.


Framställning om besked enligt 6 § göres hos kronofogdemyndighe­ten i den ort där arbetstagaren är bosatt. Är han icke bosatt här i lan­det, göres framställningen i den ort där arbetsgivaren finnes. Innan kronofogdemyndigheten meddelar beslut, skall myndigheten bereda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tids­utdräkt.

Mot kronofogdemyndighetens beslut får talan ej föras. Kronofog­demyndigheten kan ändra beslutet, om anledning därtill förekommer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

I fråga om talan mot beslut enligt 5 § andra stycket som har meddelats av utmätningsmannen före ikraftträdandet tillämpas paragrafen i dess äldre lydelse.

60   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 6 § lagen (1962: 381) om allmän försäk­ring' skali ha nedan angivna lydelse.

' Lagen omtryckt 1977:630.


 


LU 1980/81:24                                                        96

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

20 kap. 6§ Försäkrads fordran å ersättning enligt denna lag. som innestår hos riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa, må ej utmätas. För­säkrads rätt till ersättning må ej heller överlåtas, innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

Bestämmelserna i första stycket Bestämmelserna i första stycket

hindra ej utmätning enligt vad som hindrar ej utmätning enligt vad som

föreskrivesi 67 d § utsökningslagen föreskrives i 7 kap. utsökningsbal-

(1877:31 s. 1).                                                     ken.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

61    Förslag till

Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Härigenom föreskrivs att i 45 S rennäringslagen (1971:437) orden "ut­sökningslagen (1877: 31 s. 1)" skall bytas ut mot "utsökningsbalken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

62   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 82 § lagen (1972: 262) om understödsföreningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

82 § Fordran som pä grund av moderskapsförsäkring innestår hos under­stödsförening fär ej utmätas.

Om utmätningsfrihet för kapital- Om utmätningsfrihet för kapital­
försäkring, sjukhjälp och pension
försäkring, sjukhjälp och pension
finns bestämmelser i lagen
       finns bestämmelser i lagen
(1927:77) om försäkringsavtal och i
(1927:77) om försäkringsavtal och i
utsökningslagen (1877:31 s. 1).
    5 kap. utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.


 


LU 1980/81:24                                                                       97

63   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:206) om felparkeringsavgift dels att i 9 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde­myndigheten", dels att 13 § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                                           Föreslagen lydelse

13                                                §'
Om ej annat följer av denna lag
    Om ej annat följer av denna lag
gäller uppbördslagen (1953:272)
gäller uppbördslagen (1953:272) i
och införsellagen (1968:621) i till-
fillämpliga delar i fråga om felpar-
lämpliga delar i fråga om felparke-
keringsavgift. Reglerna om restav-
ringsavgift. Reglerna ;' uppbördsla-
gift skall dock inte tillämpas. Rege-
gen om restavgifl skall dock inte
    ringen får föreskriva avvikelser
fillämpas. Regeringen fär föreskri-
frän uppbördslagen, när det gäller
va avvikelser från de nämnda la-
avkortning, avskrivning och det ad-
garna, när det gäller avkortning,
minislrativa förfarandet i fråga om
avskrivning och det administrativa
felparkeringsavgift. Införsel enligt
förfarandet i fråga om felparke-
  15 kap. utsökningsbalken får äga
ringsavgift.
                           rum         vid        indrivning         av

felparkeringsa vgift.

Åläggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter den dag då överträdelsen skedde.

Åtgärd för indrivning av felparkeringsavgift fär ej vidtagas senare än fem år efter den dag överträdelsen skedde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

64   Förslag till

Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Härigenom föreskrivs att 43 och 44 §§ förfogandelagen (1978:262) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

43 § I fråga om nedsättning, fördelning och utbetalning av ersättning, som fastställts att utgå för skada på eller avsevärd försämring av fastighet, samt om verkan därav gäller i tillämpliga delar expropriationslagen (1972:719).

Kan flera göra anspråk på betal- Kan flera göra anspråk på betal­
ning ur ersättning, som i annat fall
ning ur ersättning, som i annat fall
än som avses i första stycket fast-
än som avses i första stycket fast­
ställts enligt denna lag, och enas de
ställts enligt denna lag, och enas de

' Senaste lydelse 1979: 562.


 


LU 1980/81:24                                                                       98

Nuvarande lydelse                       Föreslagen lydelse

ej om hur ersättningen skall förde-        ej om hur ersättningen skall förde­
las mellan dem, skall ersättningen
        las mellan dem, skall ersättningen
nedsättas hos överexekutor. I fråga
      nedsättas hos länsstyrelsen. 1 fråga
om nedsatt belopp skall i tillämpliga
       om nedsatt belopp skall i tillämpliga
delar iakttagas lagen (1927:56) om
       delar iakttagas lagen (1927:56) om
gälds betalning genom penningars
         nedsättning av pengar hos myndig-
nedsättande i allmänt förvar.
       het.

44    §'
Ersättning för egendom som är        Ersättning för egendom som är
utmätt eller har tagits i anspråk ge-
      utmätt, belagd med kvarstad eller
nom betalningssäkring skall utges
         tagen i anspråk genom betalnings-
till  utmätningsmannen. Avser er-
         säkring skall utges till kronofogde­
sättningen egendom som är belagd
       myndigheten,
med  kvarstad  eller  ställd  under
skingringsförbud, skall ersättning­
en utges tid överexekutor.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Ett ärende om nedsättning enligt 43 § andra stycket, som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet, skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av är 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 44 § i dess nya lydelse gäller även sking­ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

65   Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953:272)'

dels att i 45 § 3 mom., 61-64, 74 och 76 §§ ordet "utmätningsman" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndighet" i motsva­rande form,

dels att i 62 § orden "lagen om ackordsförhandling utan konkurs" skall bytas ut mot "ackordslagen (1970:847)",

dels att i 65 och 66 §§ ordet "införsellagen" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbalken",

dels att i 68 § 6 mom. orden "65 § utsökningslagen" skall bytas ut mot "5 kap. 1-3 §§ utsökningsbalken",

dels att 59, 60 och 87 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse 1978:900. ' Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av

62  § 1974:771

63  § 1974:771

64  § 1974:853

65  § 1974:771

66  § 1974:853

68 §6 mom. 1974:771

74 § 1974:771

lagens rubrik 1974:771.


 


LU 1980/81:24


99


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse 59 §


 


Det åligger utmätningsman att verkställa indrivning av skatt. Där­vid får utmätning och införsel äga rum enligt vad som sägs i 60 §.


Det åligger kronofogdemyndig­heten att verkställa indrivning av skatt. Därvid får verkställighet en­ligt utsökningsbalken äga rum.


Bestämmelserna om indrivning av skatt skall också tillämpas på indriv­ning av kvarskatteavgift, restavgifl, tilläggsavgift, förseningsavgift eller ränta enligt denna lag.

60 §-' / mom. Vad i 6 § utsökningsla­gen stadgas om jäv mot utmät­ningsman gälle ock med avseende å den, som förrättar utmätning för skatt.

2  mom. Vid utmätning för skatt skola, med de förbehåll som i 3 mom. sägs, lända lUl efterrättelse utsökningslagens föreskrifter om verkställighet av utmätning och vad därvid må undantagas, om ut­mätt egendoms försäljning, omför­delning av medel, som till följd av utmätning infiutd, saml om klagan över utmätningsmans förfarande.

3  mom. Bestämmelserna i 88 c § och 198 §3 mom. utsökningslagen. Il § lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom, 3 § la­gen (1973:1130) om exekutiv för­säljning av registrerat skepp m.m. samt 3 § lagen (1971:500) om exe­kutivförsäljning av luftfartyg m.m. skola Icke äga tillämpning vid utmätning för skatt.

4    mom. Införsel enligt införsella- Införsel   enligt   15   kap.   utsök-
gen får äga rum vid indrivning av     ningsbalken  får äga  rum  vid  in-
reslförd skatt och avgift som anges     drivning av restförd skall och avgift
i I § första stycket denna lag.               som anges i 1 § första stycket den­
na lag.

För skatt eller avgift, som pä grund av föreskrift i annan författning skall indrivas i samma ordning som skatt enligl denna lag, får införsel äga rum endast om del är särskilt föreskrivet.


' Senaste lydelse 1979:489. ' Senaste lydelse av

3  mom.

4  mom.

1973:1135 1974:771


 


LU 1980/81:24


100


Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

87 §" Besvär över beslul enligl denna lag eller över taxering inverkar icke på skyldigheten atl erlägga den skatt, som besvären rör.


Åtgärd enligl denna lag skall verkställas oavsett alt det beslul el­ler utslag som föranleder åtgärden icke vunnit laga kraft. Beslul eller utslag i laxeringsmål, där laxering­en fastställts lill lägre belopp än taxeringsinlendenlen yrkat eller medgivit, fär dock icke föranleda restitution om taxeringsinlendenlen anmält hinder härför. I sistnämnda fall må länsstyrelsen på ansökan medgiva restitution, varvid bestäm­melserna i 49 § 2 mom. sista stycket om ställande av säkerhet tillämpas.


Åtgärd enligl denna lag skall verkställas oavsett atl det beslut el­ler utslag som föranleder åtgärden icke vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid verkställighet enligt ut­sökningsbalken. Beslut eller utslag i laxeringsmål, där taxeringen fast­ställts lill lägre belopp än taxerings-intendenten yrkat eller medgivit, får dock icke föranleda restitution om taxeringsintendenten anmält hinder härför. I sistnämnda fall/År länsstyrelsen pä ansökan medgiva restitution, varvid bestämmelserna i 49 S 2 mom. sista stycket om stäl­lande av säkerhet tillämpas.


Bestämmelserna i andra stycket om restitution äga motsvarande till­lämpning i mål där allmänt ombud har besvärsrält samt i mål om skatte­tillägg eller förseningsavgift enligl taxeringslagen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

66   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter dels atl 13-15 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 13 och 15 §§ skall utgå, dels atl 10-12 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


10 §


Ifråga om verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om utmät­ning för fordringen. VerkstäUighet får dock ej äga rum i avlöning eller annan förmån som avses i 67 a och 67 d §§ utsökningslagen (1877:31 s. 1) förrän dagen efter det alt den har utbetalats. Vid verkställigheten


I fråga om verkställighet av be­slut om betalningssäkring tillämpas 1 och 2 kap. utsökningsbalken samt vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 2-9 §§, Il § första stycket. 12-19 §§. 22 § första och tredje styckena. 24. 25 och 33-35 §§. 5 och 6 kap. och 12 kap. 3—5 §§ sain-


' Senaste lydelse 1978:201.


 


LU 1980/81:24

Nuvarande lydelse

tillämpas ej bestämmelserna i 91 a §3-5 mom. eller 91 b § utsök­ningslagen och ej heller vad 69 § samma lag och 5 § lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom Innehåller om ta­lan vid domstol.


101

Föreslagen lydelse

ma balk. Mål om verkställighet av beslut om betalningssäkring hand­läggs som allmänt mål.

Lön eller annan förmån som avses i 7 kap. utsökningsbalken får ej las i anspråk genom betalnings' säkring innan den har betalats ut och kan utmätas.


11 §


Verkställigheten får ej omfatta försäljning av egendom eller betal­ning av fordringen. Bestämmelsen i 183 § 3 mom. utsökningslagen (1877:31 s. I) om försäljning av lös egendom, som är föremål för kvar­stad, tillämpas dock ifråga om lös egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring.


Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagds i anspråk genom betalningssäkring, eller till skada för borgenären förfoga över egendomen på annat sätt. om inte kronofogdemyndigheten medger del av särskilda skäl.

I fråga om verkan i övrigt av verkställd betalningssäkring gäller vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 29 § andra stycket. 30 och 31 §§ och 12 kap. 6-10 §§ utsök­ningsbalken. Atl betalningssäkring ger förmånsrätt föreskrivs i för-månsrätlslagen (1970:979).

Om lös egendom, som har tagds i anspråk genom betalningssäk­ring, hastigt faller i värde eller krä­ver alltför kostsam vård, får den på begäran av någon av parterna säl­jas i den ordning som gäller för ut­mätt egendom.


 


12 § I fråga om talan mot beslut som        I fråga om talan mol beslut som

rör verkställigheten gäller i tillämp­liga delar bestämmelserna i utsök­ningslagen (1877:31 s. 1) om kla­gan över utmätningsmans förfaran-Je och över utslag i utsökningsmåi. Talan mot kronofogdemyndighets beslut är ej inskränkt tdl viss tid.


rör verkställigheten tillämpas vad som enligt utsökningsbalken gäller beträffande kvarstad för fordran.


Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndig­heten före ikraftträdandet och beträffande talan mot beslut av över­exekutor tillämpas 12 § i dess äldre lydelse.

När en ansökan om avläggande av belalningssäkringsed har kommit in till konkursdomaren före ikraftträdandet, tillämpas 15 § fortfarande.


 


LU 1980/81:24                                                                      102

67   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1978:882) om säkerhet för skatte­fordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

1 § Vid indrivning av fordran i allmänt mål får kronofogdemyndighet i samband med alt uppskov beviljas med betalning eller med viss indriv­ningsåtgärd la emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig atl ställa.

Med allmänt mål avses i denna        I   I   kap.   6 §   utsökningsbalken

lag mål hos kronofogdemyndighet finns bestämmelser om vad som om uttagande av skatt eller tull, avses med allmänt mål. staten tillkommande avgift eller lik­nande medel som får tas ut genom utmätning utan föregående dom, böter eller annat som indrivs i sam­ma ordning som böter, avgift till statsverket enligt vattenlagen (1918:523) eller belopp som har er­lagts av allmänna medel och enligt domstols beslut skad återbetalas tUl statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

68   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1958:295) om sjömansskatt' dels att i  17 b § ordet "införsellagen" skall bytas ut mot "15 kap.

utsökningsbalken", dels alt i 18 § ordet "utmätningsman" i olika böjningsformer skall bytas

ut mot "kronofogdemyndighet" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Lagen omtryckt 1970:933.

Senaste lydelse av

18 § 1971:814

lagens rubrik 1974:777.


 


LU 1980/81:24                                                       103

69   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs att 48 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

48 § Betalas icke skatt i behörig tid och ordning indrives skall och restavgifl.

Bestämmelserna i uppbördslagen Bestämmelserna i uppbördslagen
om indrivning, avkortning och av-
(1953:272) om indrivning, avkorl-
skrivning saml eflerkrav och pre-
ning och avskrivning samt efter-
skriplion gäller i tillämpliga delar i
krav och preskription gäller i till­
fråga om mervärdeskatt. Införsel
lämpliga delar i fråga om mervärde-
enligt införsellagen den 6 december
skall. Införsel enligt 15 kap. utsök-
1968 (nr 621) får äga rum vid in-
ningsbalken fär äga rum vid in­
drivning av mervärdeskatt och rest-
drivning av mervärdeskatt och rest­
avgifl på skatten.
                               avgift på skatten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

70   Förslag till

Lag om ändring i vägtraflkskattelagen (1973:601)

Härigenom föreskrivs alt i 30 § vägtrafikskatlelagen (1973:601)' orden "införsellagen (1968:621)" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbal­ken".

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

71    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Härigenom föreskrivs atl i 6 § lagen (1976: 339) om saluvagnsskatt orden "införsellagen (1968:621)" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbal­ken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Lagen omtryckt 1979:304.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885.

Lagen omtryckt 1979: 280.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:869.


 


LU 1980/81:24                                                       104

72   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.

Härigenom föreskrivs att i 30 ii lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligl lagen om allmän försäkring, m.m.', orden "införsellagen (1968:621)" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbalken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

' Lagen omtryckt 1974:938. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938. Senaste lydelse av 30 § 1980: 314.


 


LU 1980/81:24


105 Bilaga 2


Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens lagförslag

Förslaget till lag om införande av utsökningsbalken


Regeringens förslag


Utskottets förslag


15 §

För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig auktion, som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning fortfa­rande ske enligt 55 § utsökningslagen (1877:31 s. 1).

En skriftlig, av två personer be­vittnad förbindelse angående bi­drag som tillkommer kommun för barns vård enUgt 72 § andra stycket barnavårdslagen (1960:97), vilken har tillkommit före balkens ikraft­trädande, får verkställas även där­efter. I fråga om villkoren för utmätning eller införsel tillämpas äldre bestämmelser.

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken


Regeringens förslag

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken'

dels atl i 8 kap. 2 § och 12 kap. 3 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde",

dels all i 38 kap. 5§ ordet "ut­mätningsmannens" skall bytas ut mot "kronofogdemyndighetens",

dels att i 49 kap. 4§, 50 kap. 8 §, 52 kap. 7§ och 55 kap. 8§ orden "kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning" skall bytas ut mol "kvarstad eller annan åtgärd enligl 15 kap.",

dels alt i 50 kap. 5 § och 55 kap. 5§ orden "kvarstad eller sking­ringsförbud" skall bytas ut mot "kvarstad",

' Senaste lydelse av

8 kap.2 § 1972:430

12 kap. 3 § 1975:1288

49 kap. 4 §1979:242

55 kap. 5 § 1947:616


Utskottets förslag

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken'

dels alt i 8 kap. 2 § och 12 kap. 3 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mol "kronofogde",

dels alt i 38 kap. 5§ ordet "ut­mätningsmannens" skall bytas ut mot "kronofogdemyndighetens",

dels alt i 50 kap. 8§, 52 kap. 7§ och 55 kap. 8§ orden "kvarstad, skingringsförbud eller annan hand­räckning" skall bytas ut mot "kvar­stad eller annan åtgärd enligt 15 kap.",

dels all i 50 kap. 5 § och 55 kap. 5§ orden "kvarstad eller sking­ringsförbud" skall bytas ut mot "kvarstad",

' Senaste lydelse av 8 kap. 2 § 1972:430 12 kap. 3 § 1975:1288 55 kap. 5 § 1947:616


 


LU 1980/81:24

Regeringens förslag

dels att 9 kap. 8 §, 10 kap. 17 §, 15 kap., 16 kap. 6§, 17 kap. 14§, 25 kap. 1 och 3§§, 26 kap., 27 kap. 10§, 30 kap. 12§ och 33 kap. 5§ skall ha nedan angivna lydelse.


106

Utskottets förslag

dels atl 9 kap. 8 §, 10 kap. 17 §,15 kap., 16 kap. 6§, 17 kap. 14§, 25 kap. 1 och 3§§, 26 kap., 27 kap. 10§, 30 kap. 12 § och 33 kap. 5§ skall ha nedan angivna lydelse.


Förslaget till lag om ändring i räittshjälpslagen (1972:429)


Lydelse enligt JuU 1980181:34


Utskottets förslag


5b §'


Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt­ningsdomstol, bostadsdomstolen, försäkringsöverdomstolen, försäk­ringsrätt, marknadsdomstolen, pa­tentbesvärsrätten , arbetsdomstolen och krigsrätt. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrende­nämnd, hyresnämnd, statens va-nämnd och överexekutor.


Med domstol förstås i denna lag all­män domstol, allmän förvaltningsdom­stol, bostadsdomslolen, försäkrings­överdomstolen, försäkringsrätt, mark­nadsdomstolen, patentbesvärsrätten, arbetsdomstolen och krigsrätt. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrendenämnd, hyresnämnd och sta­tens va-nämnd.


 


Lydelse enligt prop. 1980/81: 143, JuU 1980/81:34.


Norstedts Tryckeri, Stocl(holm 1981