Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:31 Regeringens, proposition

1979/80:31

om skattefrihet for vissa ersättningar som bekostas av Nordiska ministerrådet i samband med tjänstemannautbytet mellan de nordis­ka länderna

beslutad den 1 november 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar INGEMAR MUNDEBO

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsaldiga innehåll

I propositionen föreslås skattefrihet för vissa av Nordiska ministerrådet bekostade ersättningar vilka utgår till tjänsteman som deltar i det nordiska tjänstemannautbytet.

1    Riksdagen 1979180. I saml. Nr 31


 


Prop. 1979/80:31                                                                  2

Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 32 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvurunde lydelse                        Föreslagen lydelse

32 §

3 mom.' Såsom intäkt upptages icke vad som av staten anvisats till bestridande av särskilda, med vissa tjänster eller uppdrag förenade kostna­der, såsom:

utlandstillägg och därmed likställda förmåner för utom riket stationerad personal vid utrikesförvaltningen eller i svensk biståndsverksamhet;

förvaltningskostnadsbidrag och anslag till andra expenser;

å stat uppförd häst- och båtlega;

lill beslällningshavare vid armén ulgående hästgottgörelse för egna tjänslehästar;

resekostnads- och traktamentsersättning;

kostnadsersättning för vård av person i enskilt familjehem;

ägande i följd härav skattskyldig icke göra avdrag för underskott, som kan uppkomma därigenom, att sålunda anvisat anslag icke förslår till täckande av därmed avsedda utgifter.

Vad i första stycket sägs skall Bestämmelserna i första stycket
äga tillämpning ifråga om motsva- tillämpas även på motsvarande
rande kostnadsersättning som anvi- kostnadsersättning som anvisats av
sals av kommun eller skogsvårds- kommun eller skogsvårdsstyrelse
styrelse. Riksskatteverket må där- eller som bekostas av Nordiska mi-
jämie, när skäl därtill äro, förklara nisterrådet i samband med arbete
att vad i första stycket sägs skall inom rumen för det nordiska tjäns-
ägu tillämpning Ifrågu om motsva- temannautbytet. Riksskatteverket
rande ersättning, som anvisats av får också, när skäl/ör/rggr, för­
annan ofientlig institution. Sådant klara att reglerna i första stycket
beslut må, när omständighetema skall tillämpas på molsvarande er-
del förunledu, av riksskatteverket sättning, som anvisats av annan of-
återkallas. Över beslut, som riks- fentlig institution. Sådant beslut
skatteverket meddelat enligt detta fur, när omständigheterna/tJran/e-
stycke, må klagan icke föras.
       der det, återkallas av riksskattever-

ket. Mot beslut, som riksskattever­ket meddelat enligt detta stycke, får talan inte föras.

Förmånen av fri sjukvård eller fri tandvård, så ock av fri grupplivförsäk­ring upptages icke såsom intäkt, oavsett om förmånen åtnjutits på grund av statlig eller på grund av kommunal eller enskild tjänst. Har sådan förmån åtnjutits på grund av enskild tjänst och utgått efter väsentligt förmånligare grunder än som gälla för befattningshavare i statens tjänst, skall dock förmånen upptagas såsom intäkt till den del den utgått efter förmånligare grunder än de för nämnda befattningshavare gällande.  Förmån av fri

Senaste lydelse 1975: 173.


 


Prop. 1979/80:31                                                       3

Nuvurunde lydelse                 Föreslugen lydelse

gruppsjukförsäkring enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer upptages ej såsom inläkt.

Såsom intäkt upptages ej heller förmån av mindre värde, som utgått i annal än penningar, däresi förmånen kan anlagas icke vara avsedd atl utgöra direkt vederlag för utfört arbete.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligl uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas första gången vid 1980 års taxering.


 


Prop. 1979/80:31                                                       4

Utdrag
BUDGETDEPARTEMENTET
                 PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-11-01

Närvarande: statsråden Mundebo, ordförande, och Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling, Burenstam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Adelsohn

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition om skattefrihet för vissa ersättningar som bekostas av Nordiska ministerrådet i samband med tjänstemannautbytet mellan de nordiska län­derna

Inledning

Nordiska ministerrådet har numera genomfört det förslag om tjänste­mannautbyte som framlades av en särskild arbetsgrupp (NU A 1977: 5). Dessa frågor har behandlats i prop. 1978/79: 206 om Nordiska ministerrå­dets budget för år 1980. Utbytet av tjänstemän har emellertid börjat redan under innevarande är. Jag vill därför nu ta upp en fråga om skattefrihet för vissa ersättningar som kan utgå i samband med sådant tjänstemannaut­byte.

I korthet skall systemet fungera på följande sätt. En tjänsteman vid myndighet i ett nordiskt land skall under viss tid, dock längst ett är, kunna tjänstgöra hos en myndighet i ett annat nordiskt land. Under denna tid skall hemlandets myndighet svara för tjänstemannens lön. Dessutom skall ersättning utgå från Nordiska ministerrådet för att täcka framför allt de extra rese- och boendekostnader som kan uppkomma. Förutom ersättning för resa till och från tjänstgöringsorten, flyttningskostnader i vissa fall, m. m. kommer ersättning att kunna utgå med ett månatligt belopp om f. n. 3.000 norska kr. Sistnämnda ersättning är avsedd atl täcka de merkost­nader för bostad m. m. som uppstår under vistelsen utomlands. De ersätt­ningar som sålunda skall utgå från Nordiska ministerrådet kommer att förskotteras av den myndighet där tjänstemannen är anställd. Vad gäller ersättning som förskotterats av svensk myndighet kommer slutlig reglering med Nordiska ministerrådet att ske via statsdepartementens organisations­avdelning. Meningen är att högst fyra tjänstemän per år från varje land skall kunna komma i fråga för utbytestjänstgöring.


 


Prop. 1979/80:31                                                                 5

Föredragandens överväganden

Det är osäkert hur man skattemässigt skall bedöma de ersätlningar som bekostas av Nordiska ministerrådet. I de förslag som utarbetats rörande tjänstemannautbytet har den ersättning som är avsedd att utgå månadsvis betecknats som stipendium. Ersättningen företer vissa likheter med ut­landstraktamente. Ersättning för rese- och flyttningskostnader som upp­kommer vid byte av tjänstgöringsort beskattas regelmässigt inte. I och för sig finns det således åtskilligt som talar för att dessa belopp redan enligt gällande rätt inte skulle komma att bli beskattade. Föratt undvika oklarhe­ter i dessa hänseenden föreslår jag att en uttrycklig bestämmelse införs om skattefrihet för ersättningar från Nordiska ministerrådet i samband med tjänstemannautbyte. Skattefriheten får till konsekvens att avdrag inte medges för sådana kostnader som avses bli täckta av ersättningen.

Mitt förslag föranleder ändring i 32§ 3 mom. kommunalskattelagen (1928: 370). De nya reglerna bör tillämpas redan vid 1980 års taxering.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga inom budgetdepartementet upprättat förslag tili lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370).

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen atl antaga det förslag som föredra­ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979