Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:133 Regeringens proposition

1979/80:133

med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1979 vid dess sextiofemte möte;

beslulad den 13 mars 1980.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den ålgärd eller del ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ROLF WIRTÉN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av inlernationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 152) om arbelar­skydd vid hamnarbete. Genom propositionen ges riksdagen även tillfälle att ytlra sig över den av ILO antagna rekommendationen (nr 160) i samma ämne.

I    Riksdagen 1979/80. I .Kami. Nr 133


 


Prop. 1979/80: 133

Uidrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET  PROTOKOLL

vid regeringssammanlräde 1980-03-13

Närvarande: slalsminislern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullslen, Mundebo, Wikslröm, Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder, Krönmark, Bu­renslam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell, Pelri

Föredragande: slalsrådel Wirtén

Proposition med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonfe­rensen år 1979 vid dess sextiofemte möte

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

lLO:s beslutande församling - internationella arbetskonferensen -sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslul aniingen om inlernalio­nella konventioner, avsedda att ratificeras av organisalionens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat säll men ulan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, l.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Vaije medlem skall inom ett år (undantagsvis arton månader) från avslu­tandet av ett konferenssammanträde förelägga anlagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårl land riksdagen) för lag­stiftning eller andra ålgärder. Varje medlem har vidare skyldighet atl underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de ålgärder som har vidtagits för att förelägga konventioner vederbörlig myndighet saml om vilka åtgärder som i övrigl har vidtagits.

Intemationella arbetskonferensens sextiofemte möte hölls i Geneve un­der tiden den 6—27 juni 1979.1 mötet deltcig delegationer från 132 av ILO:s 139 medlemsstater saml represenlanler för många mellanslatliga och inter­nationella icke statliga organisaiioner, Arbels- eller socialministrar från flera i konferensen deltagande länder bevistade konferensen. Sverige del-


 


Prop. 1979/80: 133                                                                 3

tog i mötet på sedvanligt säll med en fullständig delegation, dvs. två regerings-, etl arbetsgivar- och ett arbelslagarombud saml elt anlal exper­ter.'

Konferensens dagordning upptog följande ämnen:

I. Generaldirektörens och styrelsens rapporter (stående punkt)

II. Program- och budgetförslag (stående punkt)

III.    Tillämpningen av konventioner och rekommendalioner (slående punkl)

IV.    Revision av 1932 års konvenlion (nr 32) som skydd mol olycksfall vid hamnarbete (andra behandling)

V.  Arbets- och vilotider inom vägtransportnäringen (andra behandling)

VI.     Äldre arbetstagare: syselsättning och pensionering (första behand­
ling)

VII.     Uppföljning av världssysselsättningskonferensen: basbehov (all­
män diskussion)

VIII.  ILO:s organisationsstruktur

Arbetskonferensen fastställde organisationens budget för åren 1980-1981 till 203 779 154 dollar. Sveriges bidrag uppgår år 1980 till 1670989 dollar, vilket motsvarar 1,23 % av budgeien.

Under en följd av år har förändringar i organisalionens siruktur diskute­rats av såväl lLO:s styrelse som av arbetskonferensen. Debatten har främst gällt kompetensfördelningen mellan styrelsen och konferensen, hu-

' Genom beslul den 10 och den 17 maj 1979 utsåg regeringen följande personer att della i konferensen, nämligen

för regeringen: som ombud departementsrådet i arbetsmarknadsdepartemeniei Bert Isacsson och sakkunniga i arbetsmarknadsdepartementet Ulla Fredriksson, och som experter tillika ersättare för ombuden ministern vid Sveriges ständiga delegation hos de inlernalionella organisationerna i Geneve Erik Comell och depar­temenlssekreleraren i arbetsmarknadsdepartementet Kerstin Ödman, samt som experter hovrättsassessorn Jan Levin, kommunikationsdepartementet, avdelnings­direktörerna Bengl Erik Stenmark, sjöfartsverket, och Leif Lund-Jensen, arbeiar­skyddssiyrelsen, departementssekreteraren Björn Jonzon, arbetsmarknadsdeparte­mentet, departementssekreterama Dag Klackenberg och Rolf Lageli, båda i utrikes-depjrtemenlet, och kanslisekreteraren Yvonne Gustafsson, arbelsmarknadsdepar­tementet;

för arbetsgivarna: som ombud direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gull-mar Bergenslröm, och som experter direktörerna Johan von Hollen, Hans-Göran Myrdal, Stig Sandell och inge Svensson samt internationelle sekreteraren jur. kand. Björn Lilliehöök och fru Stina Dall, alla i Svenska arbetsgivareföreningen, samt verkställande direklören Per G. Holmquist. Biltrafikens arbetsgivareförbund, och direklören Claes Mangnäs, Sveriges sluvareförbund;

för arbetstagarna: som ombud internationelle sekreleraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson, och som experter ombudsmannen Håkan Walander och utredningssekreteraren Anders Bäckström, båda i Landsorganisationen i Sveri­ge, förbundsordföranden Hans Ericsson, ombudsmannen Urs Hauser och utred­ningschefen Hans Wahlström, alla i Svenska Iransportarbetareförbundet, ombuds­mannen Henry Larsson, Svenska kommunalarbetareförbundet, ombudsmannen Sven Pettersson, Statsanställdas förbund, juristen Kerstin Gustafsson och ombuds­mannen Nils Unga, båda i Tjänstemännens centralorganisation, samt juristen Ted Wallin, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund.

Förhinder att delta anmäldes av Klackenberg som ersattes av förste ambassad-sekreteraren Lars Grundberg, delegationen i Geneve.


 


Prop. 1979/80: 133                                                                  4

ruvida ordningen med lio fasla regeringsplatser i styrelsen utöver valbara skall behällas saml arbetsgivar- och arbetslagargruppernas sammansätt­ning i styrelsen. Sedan år 1974 har mellan konferenserna en särskild treparlisk arbetsgrupp behandlat problemen ulan all nå avgörande resul­tat. Inte heller 1979 års konferens lyckades slutbehandla strukturfrågorna, utan mandatet för den ireparliska arbetsgruppen förlängdes.

Del av världssysselsällningskonferensen år 1976 anlagna handlingspro­grammet om basbehov och sysselsättning innehöll en uppmaning till ar­belsbyrån alt före decenniets uigång utarbeta en rapport i basbehovsfrågan till en av de årliga arbetskonferenserna. En sådan rapport hade nu förelagts konferensen, och den behandlades i en allmän diskussion. Resultatet av konferensens arbele blev en resolution som bekräftar de slulsalser man kom fram lill år 1976. Resolutionen kommer atl ligga lill grund för lLO:s fortsatta arbete i fråga om basbehov. Den skall även utgöra ell bidrag till FN:s arbele med den iredje utvecklingsstrategin,

I de ämnen som behandlades under punklerna IV och V på dagordning­en antog konferensen följande internationella instrument, som enligt arti­kel 19 i lLO:s stadga skall föreläggas riksdagen: konvention (nr 152) om arbetarskydd vid hamnarbete, rekommendalion (nr 160) i samma ämne,

konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransport­området,

rekommendation (nr 161) i samma ämne.

Remissbehandlingen av de båda instrumenten om arbetstider och vilo­perioder inom väglransportområdet har ännu inle avslutals. Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet anser jag del nödvändigt att i detta fall utnyttja den möjlighet som ges i ILO:s stadga att undantags­vis anmäla nyanlagna instmment inom arton månader från deras antagan­de. Chefen för kommunikationsdepartementet kommer inom nämnda tid att anmäla ifrågavarande instmment.

Texterna på engelska och svenska till de två instmmenten om arbetar­skydd vid hamnarbete bör fogas som bilagor 1—2 lill regeringsprotokollel i detta ärende. Dessutom bör en förteckning över samtliga resolutioner som antogs vid konferensen las in som bdaga 3.

Jag tar i fortsättningen upp till behandling de båda instrumenten om arbetarskydd vid hamnarbete.

Konvention och rekommendation om arbetarskydd vid hamnarbete

Frågan om en revision av 1932 års reviderade konvention om skydd mot olycksfall vid hamnarbete togs upp till en första diskussion vid arbetskon­ferensen år 1978, Behandlingen ledde efter ytterligare överväganden vid 1979 års konferens till att en konvention och rekommendation om arbetar­skydd vid hamnarbete antogs. Konventionen antogs med 387 röster för.


 


Prop. 1979/80: 133                                                                  5

ingen emot och tre nedlagda. Rekommendationen anlogs med 378 röster för, ingen emot och fyra nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för de båda instrumenten.

Som framgår av del ovan sagda reviderar konvenlionen 1932 års revide­rade konvenlion om skydd mot olycksfall vid hamnarbete (nr 32), Vid revisionen har man tagil hänsyn till de förändringar som skell inom hamn­arbetet sedan den förra konventionen antogs. Den nya konvenlionen har också gjorts mer fiexibel för att undvika atl den snabbi föråldras och för all så många medlemsländer som möjligt skall kunna ratificera den. Rekom­mendationen lar upp skyddsåtgärder som kompletterar eller mera i detalj anger tekniska åtgärder föreskrivna i konventionen.

Efler remiss har yttranden avgivits av sjöfartsverket, fiskeristyrelsen, arbelarskyddsstyrelsen. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges sluvareförbund, Sveriges redareförening. Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska iransportarbetareförbundet. Svenska hamnarbelarförbun-det och ILO-kommittén.

Samtliga remissinstanser utom Svenska hamnarbetarförbundet tillslyr­ker ratifikation eller har inte något atl erinra mol en sådan. Hamnarbelar-förbundet uttalar inte någon åsikt i ratifikationsfrågan.

I artikel 2 punkt I medger konventionen alt medlemsstat gör vissa undantag från tillämpningen av bestämmelserna i konvenlionen. Sådan befrielse, fullständig eller partiell, kan på vissa villkor göras då det gäller hamnarbete på en plats där trafiken är oregelbunden och begränsad till små fartyg. Detsamma gäller i fråga om hamnarbete som avser fiskefartyg eller vissa kategorier av fiskefartyg.

Ingen remissinstans har förespråkat befrielse i det första fallel.

Vad beträffar fiskefartyg anför fiskeristyrelsen att fiskeskepp och fiske­fartyg inte bör omfattas av konventionen. Till detta anför ILO-kommittén alt konventionen i princip omfattar fiskefartyg. Dessa kan alltså inle un­dantas från ratifikationen. De befrielser som medges skall liksom skälen för dessa redovisas i rapporter om tillämpningen av konvenlionen enligt artikel 22 i lLO:s stadga (art. 2 punkt 3). Det bör, enligt kommittén, ankomma på vederbörande myndigheter att inför första rapporteringstill­fälle specificera de undantag som anses påkallade.

Jag delar ILO-kommitléns uppfattning. Om riksdagen godkänner kon­ventionen avser jag ge vederbörande myndigheter i uppdrag att i samråd med bl. a. berörda organisationer undersöka i vad mån en sådan partiell befrielse från tillämpningen av konventionen behövs, och i så fall göra den specifikation som är nödvändig inför det första rapporteringstillfället om konventionens tillämpning.

Arbetarskyddsstyrelsen konstaterar att de bestämmelser i konvenlionen som berör styrelsens kompetensområde motsvaras av gällande arbelsmil-jöbestämmelser utom på en punkt. Enligt artikel 3 i konventionen omfattar uttrycket lyftinrättning alla stationära eller mobila lasthanleringsinrätt-


 


Prop. 1979/80: 133                                                                  6

ningar som används i land eller ombord. Med denna definition skall även lyftande truckar betraktas som lyftinrätlning. I artiklarna 22 och 23 i konventionen föreskrivs besiktning av lyftinrättning som således även avser lyftande truckar. Några molsvarande besiklningsbeslämmelser finns ej i svenska arbetsmiljöbestämmelser, även om redan nu många iruckägare frivilligl låter besiktiga lyftdelen på sina truckar. Frågan om införandet av en beslämmelse om besiktning av lyftande truckar i enlighet med konven­tionens beslämmelser kommer att övervägas vid en revision av styrelsens Iruckanvisningar. Styrelsen bedömer inte nuvarande oöverensstämmelse vara av en sådan slorleksordning att den skulle utgöra ett ratifikations-hinder. Jag ansluter mig lill denna bedömning. Några ändringar i övrigl i svensk lagstiftning eller praxis har inte ansetts påkallade. Det torde därför inte finnas anledning alt, i enlighel med artikd 42, genom lagstiftning föreskriva tidsgränser inom vilka konventionens beslämmelser skall till-lämpas,

Inga invändningar har anföris mol lillämpning av rekommendationen. Arbetarskyddsstyrelsen konstaierar att de fiesia av de relevanla punklerna i rekommendationen redan täcks av styrelsens hamnarbelsanvisningar. Återstående punkler kommer all beaklas vid en revision av hamnarbetsan-visningarna.

För egen del lillstyrker jag svensk anslulning lill konvenlionen nr 152.

Jag har i detta ärende samråti med chefen för kommunikationsdeparte­mentet.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag alt regeringen

dels föreslår riksdagen all godkänna konvenlionen (nr 152) om

arbetarskydd vid hamnarbete, dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag i övrigt anfört

om de vid inlernationella arbetskonferensens sextiofemie möte

antagna instmmenten.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.


 


Prop. 1979/80: 133

Billiga I

Översättning


Convention (No. 152) Conceming occupa-tional Safety and Health in Dock Work

The General Conference of the Inlerna­lional Labour Organisation.

Having been convened al Geneva by the Governing Body of the Inlernational Labour Office, and having mel in ils Sixly-fifth Ses­sion on 6 June 1979, and

Noting the terms of existing inlernational labour Conventions and Recommendalions which are relevant and. in particular. the Markingof Weighl (Packages Transporled by Vessels) Convention, 1929, the Guarding of Machinery Convention. 1963, and the Work­ing Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977. and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to the revision of the Protection against Accidenls (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No, 32). which is the fourth ilem on the agenda of the ses­sion, and

Considering that these proposals must lake the form of an inlernational Convention.

adopls this iwenly-fiflh day of June of the year one ihousand nine hundred and scventy-nine the following Convention. which may bc ciled as the Occupational Safely and Health (Dock Work) Convention. 1979:


Konvention (nr 152) om arbetarskydd vid hamnarbete

Inlernalionella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats lill Geneve av sly­relsen för inlernalionella arbelsbyrån och samlats där den 6 juni 1979 till sill sextio-femte möle,

som beaklar bestämmelserna i relevanta ILO-konventioner och -rekommendalioner och särskilt 1929 års konvention om miirk-ningav kollin vid fartygstransporter. 1963 års konvenlion om maskinskydd och 1977 års konvention om arbelsmiljön (luftförorening­ar, buller och vibration).

som beslulat anta vissa förslag avseende revision av konventionen (nr 32) angående skydd mol olycksfall vid hamnarbete (revide­rad år 1932). en fråga som utgör den Ijärde punkten på mölets dagordning.

och som anser atl dessa förslag skall ta formen av en internalionell konvention.

antar denna den tjugofemte dagen i jtmi månad år nitlonhundrasjuttionio följande konvenlion. som kan kallas 1979 års konven­tion om arbelarskydd vid hamnarbete:


 


Part 1. Scope and Dejinitions

Artide 1

For the purpose of Ihis Convention, the term "dock work" covers all and any part of the work of loading or unioading any ship as well as any work incidenlal thereto: the defi­nition of such work shall be established by national law or practice. The organisations of employers and workers concemed shall be consulted on or otherwise participate in the establishment and revision of this definiiion.


Del 1. Tillänipningsinnråde och dejinitioner Artikel I

I denna konvenlion avses med uttrycket "hamnarbete" alll arbete och varje del av arbete med lastning och lossning av varje far­tyg liksom alll därmed sammanhängande ar­bele; definitionen av sådanl arbele skall fast­ställas genom nationell lagsliftning eller prax­is. Berörda arbetsgivar- och arbetstagarorga­nisationer skall höras eller på annal säll med­verka vid fastställande och förändring av denna definiiion.


 


Ariicle 2

I. A Member may grant exemptions from


Artikel 2

1. Varje medlemsstat får medge fullsländig


 


Prop. 1979/80: 133


or permil exceptions lo the provisions of this Convention in respect of dock work al any place where the traffic is irregular and con-fined to small ships. as well as in respect of dock work in relalion lo fishing vessels or specified calegories thereof, on condition Ihat-

((/) safe working conditions are main­tained; and

Ib) the competent authority, after consul­lalion with the organisalions of employers and workers concemed. is satisfied ihal il is reasonable in all the circumstances ihal there be such exemptions or exceptions.

2.    Particular requiremenis of Part 111 of this Convention may be varied if the compe­tent authority is satisfied. after consullalion with the organisalions of employers and workers concemed, that the variations pro­vide corresponding advanlages and Ihal the over-all protection afforded is not inferior to Ihal which would resull from the full applica-lion of the provisions of this Convention.

3.    Any exemptions or exceptions made under paragraph I of this Artide and any significant variations made under paragraph 2 of this Artide, as well as the reasons there­for, shall be indicated in the reports on the applicalion of the Convention submitted in pursuance of artide 22 of the Constitution of the Inlernalional Labour Organisalion.


eller partiell befrielse från bestämmelserna i denna konvention då det gäller hamnarbete på plals där irafiken är oregelbunden och be­gränsad lill små fartyg, liksom då det gäller hamnarbete som avser fiskefartyg eller vissa kaiegorier av fiskefartyg, under förutsättning

a)   att arbetet ulförs under säkra förhållan­den:

b)  alt vederbörande myndighet efter sam­råd med berörda arbetsgivar- och arhelsla-garorganisationer har övertygat sig om alt del med hänsyn lill samtliga omständigheter är rimligl alt bevilja sådan fullsländig eller par­tiell befrielse.

 

2.    Vissa särskilda krav i del III av denna konvenlion kan ändras om vederbörande myndighel efler samråd med berörda arbets­givar- och arbetstagarorganisationer har övertygat sig om all ändringarna garanterar molsvarande fördelar och all del skydd som sålunda lämnas i sin helhel inle är sämre än del skydd som skulle bli en följd av en full­sländig lillämpning av bestämmelserna i den­na konvenlion.

3.    Varje fullsländig eller partiell befrielse som medgivits i enlighet med punkt I ovan saml varje viklig ändring som gjorls i enlighel med punkl 2, liksom skälen för dessa, skall redovisas i de rapporter om lillämpningen av konvenlionen som avges i enlighet med arti­kel 22 i inlernalionella arbelsorganisalionens stadga.


 


Artide 3

For the purpose of this Convention — la) Ihe term "worker" means any person engaged in dock work;

Ib) the term "competent person" means a person possessing Ihe knowledge and expe­rience required for the performance of a spe­cific duly or duties and acceptable as such lo the competent authority;

(c)    the term "responsible person" means a
person appointed by the employer, the mas-
ler of the ship or the owner of the gear, as Ihe
case may be. to be responsible for the perfor­
mance of a specific duly or duties and who
has sufficient knowledge and experience and
the requisile authority for the proper perfor­
mance of the duty or duties;

(d) the term "aulhorised person" means a


Artikel 3

I denna konvenlion

a)    avser ullryckel "arbetstagare" varje
med hamnarbete sysselsatt person;

b)  avser uttrycket "kompetent person" en person som har de kunskaper och den erfa­renhet som erfordras för atl utföra en eller fiera beslämda uppgifler och som sådan är godlagbar för vederbörande myndighel;

c)   avser uttrycket "ansvarig person" en person som, allt efter omständigheterna, ut­setts av arbelsgivaren, av fartygets befälha­vare eller av ägaren till utruslningen för alt ansvara för utförandet av en eller fiera be­slämda uppgifler och som har lillräcklig kun­skap och erfarenhei och erforderlig auktoritet för all på räll säll ulföra uppgiflen eller upp­gifterna;

d) avser ullryckel  "behörig person" en


 


Prop. 1979/80: 133


person aulhorised by the employer, the mas­ter of the ship or a responsible person lo underlake a specific task or tasks and pos­sessing the necessary technical knowledge and experience;

(e) the term "lifting appliance" covers all stationary or mobile cargo-handling appli-ances. induding shore-based power-operated ramps, used on shore or on board ship for suspending, raising or lowering loads or mov-ing them from one position lo another while suspended or supported;

(/) ihc term "loose gear" covers any gear by means of which a load can be attached to a lifting appliance bul which does nol form an integral part of the appliance or load:

Ig) the term"access"includes egress:

(h) the term "ship" covers any kind of ship. vessel. barge, lighler or hovercrafl, ex-cluding ships of war.


person som av arbelsgivaren. av fartygets be­fälhavare eller av en ansvarig person auktori­serats atl ulföra en eller flera beslämda upp­gifler och som har erforderlig teknisk kun­skap och erfarenhet;

e)   omfallar uttrycket "lyftinrätlning" alla
stationära eller mobila lasthanteringsinrätt-
ningar, inberäknat landbaserade maskinellt
drivna ramper, som används i land eller om­
bord för all hänga upp, lyfta eller sänka laster
eller fiytta dem från en plats lill en annan
medan de är upphängda eller burna;

f)    omfattar uttrycket "lyftredskap" varje
redskap med vilket en lasl kan fästas vid en
lyflinrätlning men som inte utgör en integre­
rande del av inrättningen eller lasten;

g)    omfattar uttrycket "tilllräde" förbin­
delser såväl lill som från;

h) omfaltar ullrycket "fartyg" varje slag av fartyg, båt. pråm, läktare eller svävare med undantag för krigsfartyg.


 


Part II. General Provisions Artide 4

I, National laws or regulalions shall pre-scribe Ihal measures complying with Part Hl of this Convention be taken as regards dock work with a view lo-

la) providing and mainlaining workplaces. equipment and methods of work that are safe and withoul risk ofinjury lo heallh;

Ic) providing the informalion. training and supervision necessary to ensure the protec­tion of workers against risks of accident or injury to heallh arising out of or in the course of their employmenl;

Id) providing workers with any personal prolective equipment and proleclive clolhing and any life-saving appliances reasonably re­quired where adequate protection against risks of accident or injury lo heallh cannoi be provided by other means;

le) providing and mainlaining suitable and adequate first-aid and rescue facilities;

(/) developing and establishing proper pro­cedures to deal with any emergency situa­tions which may arise.

ti    Riksdagen 1979/80. I saml. Nr 133


Del II. Allmänna bestämmelser Artikel 4

I. Genom nationell lagstiftning skall be­träffande hamnarbete stadgas atl åtgärder skall vidlas i enlighel med bestämmelserna i del 111 av denna konvention för all

a)   anordna och underhålla arbetsplatser, utrustning och arbetsmetoder som är säkra och inle medför hälsorisker;

b)  anordna och underhålla säkra tillträdes-medel till varje arbetsplals;

c)   lillhandahälla den informalion, utbild­ning och lillsyn som erfordras för all säker­ställa atl arbelslagare skyddas mot risker för olycksfall eller ohälsa som uppstår till följd av arbetet eller under detla;

d)   ål arbetstagare tillhandahålla personlig
skyddsutrustning och skyddskläder samt så­
dan livräddningsutrustning som rimligen kan
erfordras då det inte är möjligt alt på annal
sätl ge lämpligl skydd mol risker för olycks­
fall eller ohälsa;

e)   tillhandahålla och vidmaklhålla lämpliga
och lillräckliga anordningar för försia hjälp
och räddning;

f)    utforma och införa lämpliga ruiiner för
all möla alla uppkommande nödsituationer.


 


Prop. 1979/80: 133


K)


 


2. The measures lo be taken in pursuance of this Convention shall cover-

(u) general requiremenis relating lo the conslruclion, equipping and maintenance of dock slruclures and other places al which dock work is carried out;

(b)    fire and explosion prevention and pro­tection;

(c)    safe means of access lo ships. holds, slaging. equipment and lifting appliances;

(d) iransporl of workers;

(e)    opening and dosingof hatches, protec­
tion of hatchways and work, in holds;

(/) conslruclion, maintenance and use of lifting and other cargo-handling appliances;

(g) conslruclion, maintenance and use of slaging;

(h) rigging and use of ships derricks:

Ii) testing, examination, inspeclion and cerlification, as appropriate, of lifting appli­ances, of loose gear, induding chains and ropes, and of slings and other lifting devices which form an integral part of the load;

(/) handling of differenl types of cargo:

(k) stacking and slorage of goods;

II) dangerous substances and other ha-zards in ihe working environment;

(in) personal proleclive equipment and proleclive clolhing;

(/() sanitary and washing facilities and wel­fare amenilies;

(o) medical supervision;

(p) first-aid and rescue facilities;

((]) safety and heallh organisalion:

(r) training of workers;

(s) notification and invesligalion of occu­pational accidenls and diseases.

3. The practical implementation of the re­quiremenis prescribed in pursuance of para­graph 1 of this Artide shall be ensured or assisted by technical standards or codes of practice approved by the competent author­ity, or by other appropriate methods consis­tent with national practice and conditions.


2. De älgärder som skall vidtas i enlighet med denna konvention skall omfatta

a)  allmänna krav beträffande konstruktion, ulrusining och underhåll av hamnanläggning­ar och andra platser där hamnarbete ulförs;

b)  förebyggande av och skydd mot brand och explosion;

c)  säkra lillträdesmedel till lärtyg. lastrum, plattformar, ulrusining och lyftinrällningar;

d)      transport av arbelslagare;

e)   av- och påluckning, skydd vid lucköpp-
ningar och arbete i lastrum;

f)    konstruktion, underhåll och användning
av lyftinrällningar och andra laslhanterings-
inrällningar;

g)    konstruktion, underhåll och användning
av plattformar:

h) riggning och användning av fartygs last-bommar;

i) i mån av behov provning, undersökning och inspektion av saml utfärdande av intyg för lyftinrällningar och lyflredskap, inklusive kältingar och lågvirke, saml sling och andra lyflanordningar som utgör en integrerande del av lasten;

j) hantering av olika slag av last;

k) slapling och lagring av gods;

I) farliga ämnen och andra risker i arbels­miljön;

m) personlig skyddsutrustning och skydds­kläder;

n) sanitära anordningar, tvällmöjligheier och personalrum;

o) läkarkontroll;

p) anordningar för första hjälp och rädd­ning;

q) organisalion av arbetarskydd;

r) utbildning av arbetstagare;

s) anmälning och undersökning av olycks­fall i arbete och yrkessjukdomar. 3. Den prakliska tillämpningen av de be­slämmelser som utfärdas i enlighel med punkt I ovan skall säkerställas eller stödas genom tekniska normer eller handledningar som godkänts av vederbörande myndighet, eller pä annal lämpligl sätt som är förenligt med nationell praxis och nationella förhållan­den.


 


Ariicle 5

I. National laws or regulalions shall make appropriate   persons,   whelher   employers.


Artikel 5

I. Genom nationell lagstiftning skall lämp­liga personer - alll efter omständigheterna


 


Prop. 1979/80: 133


11


 


owners, masters or other persons, as the case may be, responsible for compliancc with the measures referred to in Artide 4. paragraph I. of Ihis Convention.

2. Whenever two or more employers un­dertake activities simullaneously at one workplace, they shall have the duty to col-laborate in order to comply with the pre­scribed measures, without prejudice lo the responsibility of each employer for ihe heallh and safety of his employees. In appropriate circumstances, the competent authority shall prescribe general procedures for this collabo-ration.


arbetsgivare, ägare, befälhavare eller andra personer - göras ansvariga för genomföran­de av de ålgärder som avses i artikel 4 punkl I ovan.

2. När två eller flera arbelsgivare samti­digt bedriver verksamhel på samma arbets­ställe, skall de vara skyldiga alt samarbeta för att genomföra de föreskrivna åtgärderna utan inskränkning i varje arbetsgivares ansvar för sina anslälldas säkerhel och hälsa. Då så är lämpligl skall vederbörande myndighel före­skriva allmänna förfaranden för della samar­bele.


 


Artide 6

1.    There shall be arrangemenis under
which workers-

(a) are required neilher lo inlerfere with­out due cause with the operation of. nor lo misuse, any safety device or appliance pro­vided for their own protection or Ihe protec­tion of others;

Ib) take reasonable care for iheir own safe­ty and that of other persons who may be affected by their acts or omissions al work;

(c) report forthwilh to their immediate su­pervisor any situation which they have rea­son lo believe could present a risk and which they cannot correct themselves, so that cor-rective measures can be taken.

2.    Workers shall have a right at any work­
place lo participate in ensuring safe working
to the extent of their control över the equip­
ment and methods of work and lo express
views on the working procedures adopted as
they affect safety. In so far as appropriate
under national law and practice. where safely
and heaith committees have been formed in
accordance with Artide 37 of this Conven­
tion, this right shall be exercised through
these committees.

Artide 7

1.    In giving effect lo the provisions of Ihis Convention by national laws or regulalions or other appropriate methods consistent with national practice and conditions, the compe­tent authority shall acl in consullalion with the organisalions of employers and workers concemed.

2.    Provision shall be made for close col-


Artikel 6

1,    Del skall finnas beslämmelser enligt
vilka arbetslagarna

a)  åläggs all inle ulan giltig anledning störa funktion av eller missbruka någon säkerhets­anordning eller annan anordning avsedd till skydd för dem själva eller för andra;

b)  i rimlig mån skall vårda sig om sin egen säkerhet och säkerheten för andra personer som kan påverkas av deras handlande eller försumlighet i arbetet;

c)  ulan dröjsmål skall lill sin närmaste för­man anmäla varje situation, som de har skäl att anta kan medföra en risk och som de inte själva kan rätta till, så all rättelse kan vidtas.

2.    Arbetstagare skall ha rält all på varje
arbetsplats medverka lill att trygga säkerhe­
ten i arbelel inom gränserna för deras infly­
tande över utrustning och arbetsmetoder och
uttrycka åsikter beiräffande införda arbetsru­
tiner i den mån de berör säkerheten. I den
mån så är lämpligt och förenligt med nationell
lagsliflning och praxis skall, då skyddskom­
mittéer har bildats i enlighet med artikel 37 i
denna konvenlion, denna rättighet ulövas ge­
nom dessa kommittéer.

Ariikd 7

1,    Då bestämmelserna i denna konvenlion
ges verkan genom nationell lagsliftning eller
andra lämpliga metoder som är anpassade lill
nationell praxis och nationella förhållanden,
skall vederbörande myndighel handla i sam­
råd med berörda arbetsgivar- och arbetsta­
garorganisationer.

2. Ålgärder skall vidtas för nära samarbele


 


Prop. 1979/80: 133


12


 


laboration beiween employers and workers or their representatives in the applicalion of the measures referred to in Artide 4, para­graph I, of this Convention.


mellan arbelsgivare och arbetstagare eller deras representanter vid genomförandel av de åtgärder som avses i artikel 4 punkl I i denna konvenlion.


 


Purt 111. Technical Measures Ariicle 8

Any lime that a workplace has become un-safe or there is a risk of injury to heallh, effective measures shall be laken (by fencing, flagging or other suitable means induding, where necessary, cessalion of work) lo pro-lect the workers until the place has been made safe again.

Ariicle 9

1.    All places where dock work is being carried out and any approaches thereto shall be suiiably and adequalely lighled.

2.    Any obstade liable lo be dangerous lo the movement of a lifting appliance, vehicle or person shall, if il cannoi be removed for practical reasons, be suiiably and conspicu-ously marked and, where necessary, ade­qualely lighted.

Ariicle 10

1.    All surfaces used for vehicle traffic or
for the stacking of goods or materials shall be
suitable for the purpose and properly main­
tained.

2,    Where goods or materials are slacked,
stowed. unsiacked or unslowed, the work
shall be done in a safe and orderiy manner
having regard to ihe nature of the goods or
materials and their packing.

Artide 11

1,    Passageways of adequate widlh shall be
lell to permit the safe use of vehides and
cargo-handling appliances,

2.    Separate passageways for pedestrian
use shall be provided where necessary and
praciicable; such passageways shall be of
adequate widlh and. as far as is praciicable,
separated from passageways used by vehi­
des.


Del Ul. Tekniska åtgärder Ariikd 8

När en arbelsplals har blivit osäker eller hälsofarlig skall effektiva älgärder vidlas (ge­nom avspärrning, varningsmarkering eller på annal lämpligl sätl, inklusive avbrytande av arbelel, då så erfordras) för all skydda ar­betstagarna lill dess plalsen åter har gjorts säker.

Artikd 9

1.    Alla platser där hamnarbete ulförs och alla lilllrädesleder dil skall vara på lämpligt sätt och tillräckligt belysta.

2.    Varje hinder, som kan uigöra en fara för en lyflinrätlnings, ell fordons eller en persons rörelse skall, om del av prakliska skäl ej kan avlägsnas, vara markerat pä ell lämpligl och iögonfallande sätl och då så erfordras vara lillräckligl belyst.

Artikd 10

1.    Alla ytor som används för fordonstrafik eller för slapling av gods eller maierial skall vara lämpade för ändamålet och underhållas väl,

2.    Då gods eller maierial staplas, stuvas, tas ned eller lossas, skall arbelel utföras med ordning och försiktighet under hänsynstagan­de till godsels eller materialels beskaffenhel och emballage,

Ariikd 11

1,    Tillräckligt breda passager skall hållas öppna för att möjliggöra riskfri användning av fordon och lasthanleringsinrättningar.

2,    Särskilda gångvägar skall anordnas då så är erforderiigl och möjligt; sådana gångvä­gar skall vara tillräckligt breda och, såvitt det är möjligt, skilda från körvägar som används för fordon.


 


Artide 12

Suitable and adequate means for fighling fire shall be provided and kept available for use where dock work is carried out.


Artikel 12

Lämplig och tillräcklig utrustning för be­kämpning av brand skall tillhandahållas och hållas lillgänglig för användning där hamnar­bete utförs.


 


Prop. 1979/80: 133


13


 


Ariicle 13

1,   All dangerous parts of machinery shall be effectively guarded, uniess they are in such position or of such a conslruclion as lo be as safe as they would be if effectively guarded,

2,   Effective measures shall be provided for promptly cutting off the power lo any machinery in respect of which this is neces­sary. in an emergency,

3,   When any deaning, maintenance or re-pair work that would exposé any person to danger has to be underlaken on machinery, the machinery shall be stopped before this work is begun and adequate measures shall be laken lo ensure that the machinery cannoi be reslarled until Ihe work has been complet-ed: Provided that a responsible person may restan the machinery for Ihe purpose of any testing or adjuslmenl which cannoi be carried out while Ihe machinery is al rest,

4,   Only an aulhorised person shall be per­mitted lo-

(a)    remove any guard where Ihis is neces­
sary for the purpose of Ihe work being carried
out;

(b)    remove a safety device or make il inop-
eralive for the purpose of deaning, adjusl­
menl or repair,

5,   If any guard is removed, adequate pre-caulions shall be laken, and Ihe guard shall be replaced as soon as praciicable.

6,   If any safely device is removed or made inoperalive, the device shall be replaced or ils operation reslored as soon as praciicable and measures shall be laken lo ensure that Ihe relevant equipment cannoi be used or inadverlently started until the safely device has been replaced or ils operation reslored,

7,   For the purpose of this Artide, the term "machinery" includes any lifting appliance, mechanised hatch cover or power-driven equipment.

Artide 14

All electrical equipment and installations shall be so construcled, inslalled, operaled and maintained as lo prevenl danger and shall conform lo such standards as have been rec-ognised by the competent authority.


Ariikd 13

1.    Alla lärliga delar av maskineri skall vara
effeklivl förskyddade, siivida de inte pä
grund av sin placering eller konstruktion är
lika säkra som om de hade varit effektivt
förskyddade,

2.    Effektiva ålgärder skall vidlas för all drivkraften lill maskineri omedelbart skall kunna brylas. om så ertordras i en nödsilua-tion,

3.    När rengörings-, underhålls- eller repa­rationsarbete, som kan medföra lära för per­son, skall ullöras pä maskineri, skall maski­neriet stoppas innan detta arbele påbörjas och lämpliga åtgärder vidtas för att säkerstäl­la all maskineriet inle kan startas på nytt förrän arbelet har avslutats, dock skall en ansvarig person kunna pä nyll starta maski­neriet för sådan provning eller justering som inle kan göras då maskineriet slår stilla,

4. Endast behörig person skall tillåtas all

a)    avlägsna skydd dä del arbele som skall ulföras kräver della;

b)   avlägsna säkerhetsanordning eller sälla den ur funkiion för rengöring, jusiering eller reparalion.

 

5.    Om skydd har avlägsnats, skall lämpliga försiktighelsmätl vidlas och skyddel sällas tillbaka så snart som möjligt.

6.    Om säkerhetsanordning har avlägsnats eller salts ur funkiion. skall anordningen säl­tas tillbaka eller åter sällas i funkiion så snarl som möjligt, och ålgärder skall vidlas för all säkerslälla all berörd ulrustning inle kan an­vändas eller startas av misstag förrän säker­hetsanordningen har salts lillbaka eller åter satts i funkiion.

7.    1 denna artikel omfaltar uttrycket "ma­skineri" varje lyftinrätlning, mekaniskt dri­ven läcklucka eller maskinellt driven utrust­ning.

Ariikd 14

All elektrisk maleriel och alla elekiriska installationer skall konstrueras, installeras, skötas och underhållas pä sådant säu all faror förebyggs och uppfylla de normer som godkänls av vederbörande myndighel.


 


Prop. 1979/80: 133


14


 


Ariicle 15

When a ship is being loadcd ur unioaded alongside a quay or another ship. adequate and safe means of access to the ship. proper­ly inslalled and secured, shall be provided and kept available.

Artide 16

1,    When workers have lo be transporled lo
or from a ship or other place by water. ade­
quate measures shall be laken to ensure their
safe embarking, transport and disembarking:
the conditions to be complied with by the
vessels used for this purpose shall be speci­
fied,

2,    When workers have to be transporled to
or from a workplace on land. means of trans­
port provided by the employer shall be safe.

Ariicle 17

1,    Access lo a ship"s hold or cargo deck
shall be by means of—

((;) a fixed slairway or. where this is not praciicable, a fixed ladder or deals or cups of suitable dimensions, of adequate strenglh and proper conslruclion; or

Ib) by other means acceptable lo the com­petent authority,

2,   So far as is reasonably praciicable, the means of access specified in this Artide shall be separate from the hatchway opening.

3,   Workers shall nol use. or be required lo use. any other means of access to a ships hold or cargo deck than those specified in this Artide.

Ariicle 18

1.    No hatch cover or beam shall be used uniess it is of sound conslruclion. of ade­quate strenglh for the use lo which il is to be put and properly maintained.

2.    Hatch covers handled with the aid of a lifting appliance shall be filled with readily accessible and suitable attachmenls for se­curing the slings or other lifting gear,

3.    Where hatch covers and beams are not inlerchangeable, they shall be kept plainly marked lo indicate the hatch lo which they belong and their position therein.

4.    Only an aulhorised person (whenever praciicable a member of the ship's crew)


Ariikd 15

När ett fartyg lastas eller lossas vid kaj eller intill annal fartyg skall det till fartyget finnas lämpliga och säkra tilllrädesmcdcl. som skall vara anbringade och fastsatla på räll säll.

Ariikd 16

1.    Då arbetstagare måste transporteras sjöledes till eller från elt fartyg eller ann;in plats, skall lämpliga ålgärder vidlas för utt trygga deras säkra ombordstigning. Iransporl och landstigning; de villkor som skall uppfyl­las av de farkoster som används lör delta ändamål, skall anges.

2.    Då arbelslagare måste transporteras till eller från arbetsplals på land. skall de trans­portmedel som lillhandahålls av arbetsgiva­ren vara säkra.

Ariikd 17

1.    Tilllräde lill elt fartygs lastrum eller
lasldäck skall ske genom

a)    en fäst trappa eller, då detta inte är möj­ligt, en fast lejdare eller stegpinnar eller fot­steg av lämpliga dimensioner, lillräcklig styr­ka och riklig konstruktion;

b)   andra medel som är godtagbara för ve­derbörande myndighet.

 

2.   I den män det är rimligl och möjligt skall de lillträdesmedel som anges i denna artikel vara skilda från lucköppningen.

3.   Arbelslagare skall inle använda eller åläggas all använda andra lillträdesmedel till fartygs lastrum eller lastdäck än de som anges i denna artikel,

Artikd 18

1.    Ingen läcklucka eller skärstock fär an­vändas om den inle är av god konstruktion och lillräcklig slyrka för avseit ändamål och hållen i goll skick.

2.    Täckluckor som hanteras med hjälp av lyftinrätlning skall vara försedda med läll åt­komliga och lämpliga fästanordningar för sä­ker fastsällning av sling eller andra lyftred­skap.

3.    Dä läckluckor och skärslockar inle är utbytbara, skall de vara försedda med lydlig markering som anger till vilken lucka de hör samt deras plals i denna,

4.    Endast behörig person (då så är möjligt en medlem av fartygets besättning) skall tillä-


 


Prop. 1979/80:133


shall be permitted lo open or close power-operaled hatch covers; the hatch covers shall not be opened or closed while any person is liable lo be injured by the operation of ihe covers.

5. The provisions of paragraph 4 of this Artide shall apply, mulatis muiandis. to power-operated ship"s equipment such as a door in the hull of a ship. a ramp. a retracl-able car deck or similar equipment.

Ariide 19

1.    Adequate measures shall be taken lo prolecl any opening in or on a deck where workers are required lo work. through which opening workers or vehides are liable lo fall.

2.    Every hatchway nol filled with a coam-ing of adequate heighl and strenglh shall be closed or ils guard replaced when Ihe hatch­way is no longer in use. except during shorl intcrruptions of work. and a responsible per­son shall be charged wiih ensuring that these measures are carried out.

Ariide 20

1.    All necessary measures shall be laken lo ensure Ihe safety of workers required lo be in the hold or on a cargo deck of a ship when power vehides operate in Ihal hold or loading or unioading operations are taking place with Ihe aid of power-operated appliances.

2.    Hatch covers and beams shall not be removed or replaced while work is in pro­gress in the hold under the hatchway. Before loading or unioading lakes place, any hatch cover or beam ihal is nol adequalely secured against displacemenl shall be removed.

3.    Adequate ventilation shall be provided in the hold or on a cargo deck by the circula-lion of fresh air lo prevenl risks of injury lo heallh arising from the fumes emilled by in­ternal combuslion engines or from other sources.

4.    Adequate arrangemenis, induding safe means of escape, shall be made for the safety of persons when dry bulk cargo is being load­cd or unioaded in any hold or 'tween deck or when a worker is required to work in a bin or hopper on board ship.


las öppna eller slänga maskinellt drivna läck­luckor; luckorna skall inle öppnas eller släng­as då hanlering av luckorna medför fara för någon,

5, Bestämmelserna i punkt 4 ovan skall gälla med vederbörliga ändringar för maski­nellt driven fartygsulrusining. såsom port i fartygsskrov, ramp. hängdäck för bilar eller liknande utrustning,

Ariikd 19

1,    Lämpliga ålgärder skall vidlas för all
skydda varje öppning i eller på ell däck där
arbetstagare åläggs all arbela och genom vil­
ken arbelslagare eller fordon kan riskera alt
falla,

2.    Vaije lucköppning som inle är försedd
med luckkarm av lillräcklig höjd och slyrka
skall slängas eller dess skyddsräcke åler säl­
las på plals då lucköppningen inle längre an­
vänds, ulom under korta avbrott i arbetet,
och en ansvarig person skall åläggas all se lill
all dessa ålgärder genomförs.

Ariikd 20

1.   Alla eriorderliga ålgärder skall vidtas för att trygga säkerhelen för arbetstagare som åläggs att befinna sig i ell fartygs lastrum eller pä dess lastdäck när motordrivna fordon an­vänds där eller lastnings- och lossningsarbe-ten utförs med hjälp av maskinellt drivna in­rättningar.

2.   Täckluckor och skärslockar skall inle avlägsnas eller sältas på plals medan arbele pågår i lastrummet under lucköppningen. In­nan lastning eller lossning äger rum skall alla läckluckor och skärslockar, som inte är till­räckligt säkrade, avlägsnas.

3.   Tillräcklig venlilalion skall anordnas i lastrummet eller på lasldäck genom cirkula­tion av frisk luft i syfte atl förebygga risker för ohälsa på grund av rök och avgaser från förbränningsmotorer eller andra källor.

4.   Lämpliga anordningar, bland annal säk­ra ulrymningsleder, skall finnas för all skyd­da personer då torr bulklast lastas eller lossas i lastrum eller på mellandäck eller då en ar­betstagare åläggs all arbela i en binge eller behållare ombord.


 


Prop. 1979/80: 133


16


 


Ariide 21

Every lifting appliance, every ilem of loose gear and every sling or lifting device forming an integral part of a load shall be-

(a) of good design and conslruclion, of adequate strenglh for Ihe purpose for which it is used, maintained in good repair and work­ing order and, in the case of a lifting appli­ance in respect of which ihis is necessary, properly inslalled;

(/;) used in a safe and proper manner and. in particular, shall nol be loaded beyond ils safe working load or loads. except for testing purposes as specified and under the direclion of a competent person.

Artide 22

1.    Every lifting appliance and every ilem of loose gear shall be tested in accordance with national laws or regulalions by a compe­tent person before being put into use for the first lime and after any substaniial alleralion or repair lo any part liable lo affect its safety.

2.    Lifting appliances forming part of a ship's equipment shall be relested al least once in every five years.

3.    Shore-based lifting appliances shall be retesled at such times as prescribed by the competent authority,

4.    Upon Ihe completion of every test of a lifling appliance or ilem of loose gear carried out in accordance with Ihis Artide, the appli­ance or gear shall be ihoroughly examined and certified by the person carrying out the test,

Ariide 23

1,   ln addition lo the requiremenis of Arti­de 22, every lifting appliance and every ilem of loose gear shall be periodically Ihoroughly examined and certified by a competent per­son, Such examinations shall lake place al least once in every 12 months,

2,   For the purpose of paragraph 4 of Arti­de 22 and of paragraph I of Ihis Artide, a Ihorough examination means a detailed visu-al examination by a competent person, sup­plemented if necessary by other suitable means or measures in order to arrive al a reliable conclusion as lo the safely of Ihe appliance or ilem of loose gear examined.


Ariikd 21

Varje lyftinrätlning. varje lyftredskap och varje sling eller lyflanordning som ulgör en integrerande del av cn lasl skall

a)    vara uv god utformning och konstruk­tion och av tillräcklig styrka för det ändamål, vartill de används, samt hållas i gott skick och, då det gäller lyftinrättning, beträffande vilken del är nödvändigl. vara räll monterad;

b)    användas på ell säkert och riktigt sätt och särskilt inte belastas utöver den högsia tillåtna belaslningen, utom vid provning som ulförs enligt föreskrifl och under ledning av en kompelenl person,

Ariikd 22

1,    Varje lyftinrätlning och varje lyflred­skap skall provas i enlighet med nationell lag­sliflning av kompelenl person innan de försia gången las i bruk och efler varje väsenllig ändring eller reparalion på någon del som kan påverka dess säkerhel,

2,    Lyftinrällningar som ulgör del av etl fartygs ulrustning skall provas på nyll minsl en gång vart femle år,

3,    Landbaserade lyftinrällningar skall pro­vas på nylt vid tidpunkter som bestäms av vederbörande myndighel,

4,    Efler avslutandet av varje provning av lyftinrätlning eller lyflredskap som utförts i enlighet med denna artikel skall den person som ulför provningen noggrant undersöka lyflinrätlningen eller lyflredskapet saml ut­färda intyg.

Artikd 23

1.   Oavsett bestämmelserna i artikel 22 skall varje lyftinrätlning och varje lyflred­skap periodiskt undersökas noggrant av kom­petent person och intyg utfärdas av denna person. Sådana undersökningar skall äga rum minsl en gång var tolfte månad.

2.   Då det gäller artikel 22 punkl 4 saml punkl I ovan, avses med noggrann undersök­ning en ingående okulärundersökning utförd av kompelenl person och vid behov komplet­terad med andra lämpliga medel eller ålgär­der i syfte atl komma lill en lillföriillig slut­sats beiräffande den undersökta inrättning­ens respektive redskapets säkerhet.


 


Prop. 1979/80:133


17


 


Ariide 24

1.    Every ilem of loose gear shall be in-
spected regularly before use. Expendable or
disposable slings shall not be reused. In the
case of pre-slung cargoes. the slings shall be
inspecled as frequenlly as is reasonably prac­
iicable.

2.    For the purpose of paragraph I of this
Artide, an inspeclion means a visual inspec­
lion by a responsible person carried out to
decide whelher. so far as can be ascerlained
in such manner, the gear or sling is safe for
continued use.

Artide 25

1.   Such duly authenlicated records as will provide prima facie evidence of the safe con­dition of the lifling appliances and items of loose gear concemed shall be kept, on shore or on the ship as the case may be; they shall specify the safe working load and the dates and results of Ihe tests, ihorough examina­tions and inspections referred lo in Artides 22, 23 and 24 of this Convention: Provided that in the case of inspections referred lo in paragraph 1 of Artide 24 of this Convention, a record need only be made where the inspec­lion disdoses a defecl.

2.   A regisler of the lifting appliances and items of loose gear shall be kept in a form prescribed by the competent authority, ac­count being laken of the model recommended by the International Labour Office.

3.   The register shall comprise cerlificaies granled or recognised as valid by the compe­tent authority, or certified Irue copies of the said cerlificaies, in a form prescribed by the competent authority, account being taken of the models recommended by Ihe Internation­al Labour Office in respect of the testing. Ihorough examination and inspeclion, as the case may be. of lifling appliances and items of loose gear.

Artide 26

I. With a view to ensuring the mutual rec-ognilion of arrangemenis made by Members which have ratified this Convention for the testing, Ihorough examination, inspeclion and cerlification of lifling appliances and items of loose gear forming part of a ship's equipment and of the records relating ihere-to-


Artikel 24

1.    Varje lyftredskap skall inspekteras re­gelbundet innan det används. Skadade sling och engångssling skall inte återanvändas. Då del gäller förslingal gods skall slingen inspek­teras så ofta som det är rimligl och möjligt.

2.    Då del gäller punkt 1 ovan, avses med inspektion en okulärgranskning utförd av an­svarig person i syfle all avgöra huruvida, i den mån del kan utrönas på delta sätl, red­skapet eller slinget alltjämt kan användas utan risk.

Artikel 25

1.    Sådan vederbörligen bestyrkt dokumen­
tation atl det på dess grund skäligen kan an­
tas atl ifrågavarande lyflinrältningar och lyfl­
redskap är i säkert skick, skall, alll efter om­
ständigheterna, förvaras i land eller ombord;
den skall ange högsta tillåtna belastning saml
datum för och resultaten av i artiklarna 22, 23
och 24 ovan avsedda prov, noggranna under­
sökningar och inspektioner, dock alt då det
är fråga om sådana inspektioner som avses i
artikel 24 punkl 1 ovan, dokumentation en­
dast behöver upprällas då inspeklionen påvi­
sar en brist.

2.    Ett register över lyftinrättningar och lyftredskap skall föras på sätt som föreskrivs av vederbörande myndighet, med hänsyn ta­gen till den modell som rekommenderas av inlernationella arbelsbyrån.

3.    Regislret skall innehålla intyg, som ul­färdals eller godkänls som giltiga av vederbö­rande myndighel, eller bestyrkta rikliga ko­pior av dessa intyg, upprättade på sätt som föreskrivs av vederbörande myndighel, med hänsyn tagen lill de modeller som rekommen­deras av inlernalionella arbelsbyrån med av­seende på, alll efler omständigheterna, prov­ning, noggrann undersökning och inspektion av lyftinrällningar och lyflredskap.

Ariikd 26

I, I syfte att säkerställa ömsesidigt godkän­nande av åtgärder som vidlagils av medlems­stater, som ratificerat denna konvention, med avseende pä provning, noggrann under­sökning, inspektion och utfärdande av intyg för lyftinrällningar och lyflredskap, som ut­gör del av fartygs utrustning, saml därtill hö­rande dokumentation


 


Prop. 1979/80: 133


(a) the competent authority of each Mem­ber which has ratified the Convention shall appoini or otherwise recognise competent persons or national or internaiional organisa­tions to carry out tests and/or Ihorough ex­aminations and related functions, under con­ditions that ensure that the conlinuance of appoinlment or recognilion depends upon salisfactory performance;

(/;) Members which have ratified the Con­vention shall accept or recognise those ap­pointed or otherwise recognised pursuant lo subparagraph la) of this paragraph, or shall enter into reciprocal arrangemenis wiih re­gard to such acceptance or recognilion; in either case, acceptance or recognilion shall be under conditions that make their conlinu­ance dependenl upon salisfactory perfor­mance,

2,    No lifling appliance, loose gear or other
cargo-handling appliance shall be used if-

la) the competent authority is not satisfied hy reference to a cerlificale of test or exami­nation or to an authenlicated record, as Ihe case may be, that the necessary test, exami­nation or inspeclion has been carried out in accordance wiih the provisions of this Con­vention; or

Ib) in Ihe view of the competent authority, the appliance or gear is not safe for use,

3.    Paragraph 2 of this Artide shall not be
so applied as lo cause delay in loading or
unioading a ship where equipment salisfac­
tory to the competent authority in used.

Artide 27

1.   Every lifting appliance (other than a ship"s derrick) having a singie safe working load and every ilem of loose gear shall be clearly marked with ils safe working load by slamping or, where this is impracticable, by other suitable means.

2.   Every lifling appliance (other than a ship's derrick) having more than one safe working load shall be filled with effective means of enabling Ihe driver lo determine the safe working load under each condition of use.


a)    skall vederbörande myndighel i varje medlemsstat, som ratificerat konventionen, ulse eller på annal säll erkänna kompetenta personer eller nationella eller internationella organisationer med uppgifl alt utföra prov­ningar och/eller noggranna undersökningar och därmed sammanhängande uppgifter un­der förhållanden som säkerställer alt dessa personer eller organisaiioner i fortsättningen kommer att ulses eller erkännas endast om de ulför sina uppgifler på ett tillfredsställande säll;

b)    skall medlemsstater som har ratificerat konvenlionen godla eller erkänna dem som utsetts eller eljest erkänts i enlighel med styc­ke a) ovan eller iräffa ömsesidiga överens­kommelser beträffande sädanl godtagande el­ler erkännande, i båda fallen på villkor all vederbörande personer eller organisaiioner skall fullgöra sina uppgifler på elt tillfreds­ställande sätl.

2.    Lyftinrätlning. lyftredskap eller annan
laslhanleringsanordning skall inle användas
om

a)    vederbörande myndighel inle har över­tygat sig om, på grundval av, allt efter om­ständigheterna, intyg över provning eller un­dersökning eller bestyrkt dokumentation, all erforderlig provning, undersökning eller in­spektion har utförts i enlighel med bestäm­melserna i denna konvention;

b)   inrättningen eller redskapet enligt ve­derbörande myndighels uppfattning inle är säker all använda.

3.    Punkl 2 ovan skall inle tillämpas på så­
dant sätt atl lastning eller lossning av ell far­
tyg fördröjs då utrustning används som är
godtagbar för vederbörande myndighet.

Ariikd 27

1.   Varje lyftinrätlning (ulom fartygs last­bommar), som har en enda högsia tillåten belaslning, och varje lyflredskap skall vara tydligt märkt med den högsta tillåtna belasl­ningen genom instansning eller, då detta inle är möjligt, på annat lämpligt sätt,

2.   Varje lyftinrättning (utom fartygs last­bommar), som har mer än en högsta lillålen belaslning, skall vara försedd med effektiva anordningar som gör det möjligt för föraren att beslämma den högsta tillåtna belastningen vid varje slag av användning.


 


Prop. 1979/80:133


19


 


3. Every ship's derrick (other than a der­rick crane) shall be clearly marked with the safe working loads applying when the derrick is used'

(«) in singie purchase;

(b) with a lower cargo block;

(c)    in union purchase in all possible block
positions,

Ariide 28

Every ship shall carry rigging plans and any other relevant information necessary lo permit Ihe safe rigging of ils derricks and accessory gear.

Artide 29

Fallets and similar devices for containing or supporting loads shall be of sound con­slruclion, of adequate strenglh and free from visible defects liable to affect their safe use.

Artide 30

Loads shall nol be raised or lowered uniess slung or otherwise attached lo ihe lifling ap­pliance in a safe manner.

Artide 31

1.    Every freighl container terminal shall be so laid out and operated as to ensure so far as is reasonably praciicable the safely of the workers.

2.    In the case of ships carrying containers, means shall be provided for ensuring the safely of workers lashing or uniashing the containers.

Ariide 32

1.    Any dangerous cargo shall be packed, marked and labelled, handled, stored and stowed in accordance with the relevant re­quiremenis of inlernational regulalions ap­plying to the transport of dangerous goods by water and those dealing specifically with the handling of dangerous goods in ports,

2.    Dangerous substances shall nol be han­dled, stored or stowed uniess they are packed and marked and labelled in compliance with inlernational regulalions for the iransporl of such substances.

3.    If receplades or containers of danger­ous substances are broken or damaged to a dangerous extent, dock work. other than that


3, Varje lastbom (ulom bomkran) skall vara tydligt märkt med den högsta tillåtna belastning som gäller då lastbommen an­vänds som

a)  enkel bom med enkel part;

b)  enkel bom med dubbel part;

c)  kopplad bom med alla möjliga blocklä­gen.

Ariikd 28

Varje fartyg skall medföra riggplaner och annan relevant informalion som ertordras för alt tillåta säker riggning av dess laslbommar och tillhörande utrustning.

Ariikd 29

Lastpallar och liknande anordningar av­sedda för all innesluta eller uppbära laster skall vara av fullgod konstruktion, av tillräck­lig styrka och fria frän uppenbara brister som kan påverka deras säkra användning.

Ariikd 30

Laster skall inte lyftas eller sänkas om de inle är slingade eller på annal säll fastade vid lyftinrättningen på ell säkert sätl.

Ariikd 31

1.    Varje conlainerierminal skall anläggas och drivas sä att arbetslagarnas säkerhet tryggas så långl det är rimligt och möjligt.

2.    Fartyg som medför container skall vara utrustade med medel som gör det möjligt atl trygga säkerhelen för arbetstagare som surrar eller gör loss container.

Artikel 32

1.    All farlig lasl skall förpackas, märkas och etikelleras. hanleras, lagras och stuvas i enlighel med de relevanla krav i inlernalio­nella bestämmelser som är tillämpliga vid transport till sjöss av fariigt gods och de som särskilt gäller hantering av farligt gods i ham­nar,

2.    Farliga ämnen skall inte hanteras, lagras eller stuvas såvida de inle är förpackade och märkta och elikellerade i enlighel med inler­nationella bestämmelser om Iransporl av så­dana ämnen.

3.    Om behållare eller container, som inne­håller fariiga ämnen, går sönder eller skadas i fariig omfattning, skall hamnarbete, annat än


 


Prop. 1979/80: 133


20


 


necessary lo eliminale danger. shall be stopped in the area concemed and the work­ers removed to a sale place until the danger has been diminaled.

4.    Adequate measures shall be taken to prevenl the exposure of workers lo loxic or harmful substances or agents, or oxygen-de-ficienl or flummable almospheres.

5.    Where workers are required lo enter any confined space in which loxic or harmful substances are liable to be present or in which there is liable lo be an oxygen deficien-cy, adequate measures shall be taken lo pre­venl accidenls or injury to heallh.

Ariicle 33

Suitable precautions shall be taken lo pro­lecl workers against the harmful effecls of excessive noise at the workplace.

Artide 34

1.    Where adequate protection against risks
of accident or injury lo heallh cannoi be en­
sured by other means. workers shall be pro­
vided with and shall be required lo make
proper use of such personal proleclive equip­
ment and proleclive clolhing as is reasonably
required for the performance of their work.

2.   Workers shall be required to take care of that personal proleclive equipment and proleclive clolhing.

3.   Personal proleclive equipment and pro­lective clolhing shall be properly maintained by the employer.

Ariide 35

In case of accident. adequate facilities, in­duding trained personnd, shall be readily available for the rescue of any person in dan­ger, for the provision of first aid and for the removal of injured persons in so far as is reasonably praciicable wilhoul further en-dangering them.

Ariide 36

I. Each Member shall determine, by na­tional laws or regulalions or other appropri­ate methods consistent with national practice and conditions, and after consullalion with the organisations of employers and workers concerned-

(a) for which risks inherent in the work there is lo be an initial medical examination


del som ertordras för att undanröja lära. av­brylas inom del berörda områdel och arbets­lagarna föras i säkerhel tills faran har undan­röjts.

4.    Lämpliga åtgärder skall vidlas för all
förhindra att arbetstagare utsätts för giftiga
eller skadliga ämnen eller agenser eller oxy-
genfaltiga eller brandfarliga atmosfärer.

5.    Där arbetstagare åläggs atl beträda slu­
lel utrymme där del kan finnas giftiga eller
skadliga ämnen eller där del kan råda oxy-
genbrist, skall lämpliga ålgärder vidlas för att
förebygga olycksfall eller ohälsa.

Ariikd 33

Lämpliga försiklighetsmålt skall vidlas för att skydda arbelslagare mot de skadliga verk­ningarna av alllför kraftigl buller på arbels­plalsen.

Ariikd 34

1.   Där lillräckligl skydd mol olycksfalls-dier hälsorisker inle kan säkerställas på an­nat sätt, skall arbetstagarna förses med och åläggas atl på rält sätl använda sådan person­lig skyddsutrustning och sådana skyddsklä­der som skäligen kan erfordras för att de skall kunna utföra sitt arbele.

2.   Arbetstagarna skall åläggas all värda den personliga skyddsutrustningen och skyddskläderna.

3.   Personlig skyddsutrustning och skydds­kläder skall underhållas av arbetsgivaren på lämpligl säll.

Ariikd 35

I händelse av olycksfall skall lämpliga me­del, inklusive utbildad personal, vara lätl lill­gängliga för att rädda person som befinner sig i fara, för atl ge första hjälp och för all föra borl skadade personer utan alt utsätta dem för ytterligare fara i den mån det är rimligt och möjligt.

Artikel 36

I. Varje medlemsstat skall genom natio­nell lagstiftning eller på annat lämpligt säll som är förenligt med nationell praxis och na­tionella förhållanden och efler samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorgani­sationer, beslämma

a) för vilka med arbetet förenade risker en försia läkarundersökning och/eller återkom-


 


Prop. 1979/80: 133


ora periodical medical examination, or both;

(c) in the case of workers exposed to spe­cial occupational heallh hazards. the range of special invesiigalions deemed necessary;

2.    All medical examinations and invesiiga­lions carried out in pursuance of paragraph I of this Artide shall be free of cost lo the worker.

3.    The records of the medical examina­tions and the invesiigalions shall be confiden-tial.

Ariicle 37

1.    Safely and heaith committees induding
employers" and workers" representatives
shall be formed at every port where there is a
significant number of workers, Such commit­
tees shall also be formed al other ports as
necessary,

2,    The establishment. composition and
functions of such committees shall be deter­
mined by national laws or regulalions or oth­
er appropriate methods consistent with na­
tional practice and conditions, after consulla­
lion with the organisalions of employers and
workers concemed, and in the light of local
circumstances,

Ariide 38

1.    No worker shall be employed in dock
work uniess he has been given adequate in-
slruclion or training as to the potential risks
allaching lo his work and the main precau­
tions lo be laken,

2,    A lifling appliance or other cargo-han­
dling appliance shall be operated only by a
person who is at least 18 years of age and
who possesses Ihe necessary apliiiides and
experience or a person under training who is
properiy supervised.

Artide 39

To assist in the prevention of occupational accidents and diseases,  measures shall be


mande läkarundersökningar skall göras:

b)   de maximala tidsintervallen mellan åler­
kommande läkarundersökningar, med hän­
syn lagen lill riskernas beskaffenhet och slor­
lek och de speciella förhållandena;

c)    omfattningen av de speciella undersök­
ningar som bedöms som nödvändiga för ar­
betstagare, som är utsatta för speciella hälso­
risker i arbetet;

d)   lämpliga ålgärder för att lillhandahålla
företagshälsovård för arbetstagare.

2.    Alla läkarundersökningar och speciella undersökningar som ulförs i enlighel med punkl I ovan skall vara kostnadsfria för ar­betstagaren.

3.    Journalerna från läkarundersökningarna och de speciella undersökningarna skall vara konfidentiella.

Ariikd 37

1.     Skyddskommittéer i vilka ingår repre­
sentanter för arbetsgivare och arbetstagare
skall bildas i varje hamn där del finns elt
belydande anlal arbetstagare. Då så erfordras
skall sådana kommilléer också bildas i andra
hamnar,

2,     Inrättande och sammansättning av och
uppgifter för dessa kommitléer skall besläm­
mas genom nationell lagstiftning eller på an­
nal lämplig sätl som är förenligt med nationell
praxis och nationella förhållanden, efler sam­
råd med berörda arbetsgivar- och arbetsta­
garorganisationer och med hänsyn tagen till
lokala förhållanden.

Ariikd 38

1,    Ingen arbetstagare skall sysselsättas i
hamnarbete, om han inle har fåll lillräcklig
inslruklion eller utbildning om de möjliga
risker som är förenade med hans arbete och
de viktigaste försiktighetsmått som skall vid­
tas.

2.    En lyftinrättning eller annan lasthante-
ringsinrättning skall skötas endasl av person
som är minst 18 år gammal och har erforder­
lig skicklighet och erfarenhei eller av person
under utbildning som ges lämplig ledning.

Ariikd 39

1 syfte att förebygga olycksfall i arbele och yrkessjukdomar skall åtgärder vidtas för att


 


Prop. 1979/80: 133


laken lo ensure ihal they are reported lo the competent authority and, where necessary. investigaled.

Ariide 40

ln accordance with national laws or regula­lions or national practice. a sufficient number of adequate and suitable sanitary and wash­ing facilities shall be provided and properly maintained al each dock. wherever praciica­ble wilhin a reasonable distance of the work­place.


säkerslälla att de inrapporteras lill vederbö­rande myndighet och. då så erfordras, under­söks.

Artikel 40

1 enlighet med nationell lagsliftnig eller na­tionell praxis skall etl lillräckligt anlal lämpli­ga sanitära anordningar och tvältmöjligheter tillhandahållas och hållas i gott skick i varje hamnavsnitl och inom rimligl avstånd från arbelsplalsen där är så möjligt.


 


Pari IV. Implementation

Ariide 41

Each Member which ralifies this Conven­tion shall —

(a)    specify the duties in respect of occupa­tional safety and heallh of persons and bodies concemed with dock work;

(b)   take necessary measures. induding the provision of appropriate penalties, lo enforce the provisions of the Convention;

(c)    provide appropriate inspeclion ser­vices to supervise the applicalion of Ihe mea­sures to be laken in pursuance of the Conven­tion, or satisfy itself that appropriate inspec­lion is carried out.

Artide 42

1.    National laws or regulalions shall pre­
scribe the time-limils wilhin which the provi­
sions of this Convention shall apply in re­
spect of-

(a) the conslruclion or equipping of a ship;

ib) the conslruclion or equipping of any shore-based lifting appliance or other cargo-handling appliance;

(c) the conslruclion of any ilem of loose gear.

2.    The time-limils prescribed pursuant lo
paragraph I of this Artide shall nol exceed
four years from the date of ratification of the
Convention.


Del IV. Tillämpning Ariikd 41

Varje medlemsstat som ratificerar denna konvention skall

a)   ange åligganden med avseende på arbe­tarskydd för personer och organ som har all göra med hamnarbete;

b)  vidta erforderliga åtgärder, bland annat fastställande av lämpliga påföljder, för att sä­kerställa tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention;

c)   inrätta lämpliga inspektionsorgan för att övervaka genomförandet av de åtgärder som skall vidtas i enlighet med konventionen eller försäkra sig om att lämplig inspektion utövas.

Artikel 42

1.    Nationell lagstiftning skall föreskriva de
tidsgränser inom vilka konventionens be­
stämmelser skall tillämpas beiräffande

a)     konstruktion eller utrustning av fartyg;

b)    konstruktion eller utrustning av varje
landbaserad lyftinrätlning eller annan lasl-
hanleringsinrättning;

c) konstruktion av varje lyflredskap.

2.    De lidsgränser som föreskrivs i enlighel
med punkl I ovan skall inle överskrida fyra
år från dagen för konventionens ralificering.


 


Part V. Final provisions Artide 43

This Convention revises the Protection against Accidents (Dockers) Convention, 1929, and the Protection against Accidenls


Del V. Slutbestämmelser Ariikd 43

Denna konvenlion reviderar 1929 års kon­venlion angående skydd mot olycksfall vid hamnarbete  och   1932  års  konvenlion  an-


 


Prop. 1979/80: 133

(Dockers) Convention (Revised). 1932.

Ariide 44

The formål ralificalions of Ihis Convention shall be communicated lo the Director-Gen­eral of the Inlernational Labour Office for regislralion.

Ariide 45

1.   This Convention shall be binding only upon Ihose Members of the Inlernalional La­bour Organisalion whose ralificalions have been registered with the Director-General.

2.   It shall come into force 12 months after the date on which the ralificalions of two Members have been registered with the Di­rector-General.

3.   Thereafter. this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Artide 46

1.   A Member which has ratified this Con­vention may denounce il after the expiralion of len years from the date on which the Con­vention first comes into force, by an acl com­municated to the Director-General of the In­lernational Labour Office for regislralion. Such denuncialion shall not take effect until one year after the date on which il is regis­tered.

2.   Each Member which has ratified this Convention and which does nol, wilhin the year following the expiralion of the period of len years menlioned in the preceding para­graph, exercise the right of denuncialion pro­vided for in this Artide, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention al the expira­lion of each period of len years under the terms provided for in this Artide.

Ariide 47

1.   The Director-General of the Interna­tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the regislralion ofall ralificalions and denun-cialions communicated lo him by the Mem­bers of the Organisation.

2.   When notifying the Members of the Or­ganisalion of the regislralion of the second


23

gående skydd mol olycksfall vid hamnarbete (reviderad).

Artikel 44

De officiella ratifikationerna av denna kon­venlion skall sändas till internationella ar­betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 45

1.    Denna konvenlion är bindande endasl för de medlemmar av inlernationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer har regi­strerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen iräder i kraft tolv måna­der efter del alt ratifikationer från två med­lemmar har registrerats hos generaldirektö­ren.

3.    Därefler iräder konvenlionen i krafl för varje medlem lolv månader efler den dag då dess ratifikation har registrerats.

Ariikd 46

I, Medlem som ratificerar denna konven­lion kan, sedan tio år förfiutit från den dag dä konvenlionen först Irädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds lill inler­nalionella arbetsbyråns generaldirektör för regisirering. Uppsägningen får verkan först ell år efler del atl den har registrerats.

2. Varje medlem, som har ratificerat kon­ventionen och inte inom ell är efler ulgången av den lioårsperiod som avses i punkt I gör bruk av sin uppsägningsräll enligt denna arti­kel, är bunden för en ny period av lio år och kan därefler, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konvenlionen vid ulgång­en av varje tioårsperiod.

Artikel 47

1.    Inlernalionella arbetsbyråns generaldi­
rektör skall underrätta samtliga medlemmar
av inlemalionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer och upp­
sägningar som han har lagil emot frän organi­
sationens medlemmar,

2,    När generaldirektören underrättar orga­
nisalionens medlemmar om registreringen av


 


Prop. 1979/80: 133


24


 


ratification communicated to him. the Direc­tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force,

Ariicle 48

The Director-General of the Inlernational Labour Office shall communicate to the Sec­retary-General of the United Nations for reg­islralion in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralificalions and acts of denuncialion registered by him in accordance with the pro­visions of the preceding Artides,

Artide 49

At such times as il may consider necessary the Governing Body of the Inlernalional La­bour Office shall present lo the General Con­ference a report on Ihe working of this Con­vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of ils revision in whole or in part.

Artide 50

1.    Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part. then. uniess the new Con­
vention otherwise provides—

(a)    the ratification by a Member of ihe new
revising Convention shall ipso Jure involve
the immediate denuncialion of this Conven­
tion, notwithstanding the provisions of Arti­
de 46 above. if and when the new revising
Convention shall have come into force;

(b)    as from the date when the new revising
Convention comes into force this Convention
shall cease to be open to ratification by the
Members,

2,    This Convention shall in any case re­
main in force in its actual form and conlenl
for those Members which have ratified it bul
have nol ratified the revising Convention.

Artide 51

The English and French versions of the lexl of this Convention are equally aulhorita-tive.


den andra ratifikation i ordningen som han har lagil emot, skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konvenlionen träder i kraft.

Ariikd 48

Inlernalionella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för regisirering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats hos honom en­ligt bestämmelserna i föregäende artiklar.

Artikel 49

När inlernalionella arbetsbyråns slyrelse finner all del behövs, skall den lämna inler­nalionella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om del finns skäl alt på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon­ventionen,

Ariikd 50

1.    Om konferensen antar en ny konven­
tion, varigenom denna konvention hell eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inle föreskriver annal,

a)    skall, under förulsältning alt den nya konventionen har trätt i krafl. en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 46 ovan;

b)   skall, från den dag då den nya konven­tionen träder i krafl, denna konvention inle längre kunna ratificeras av medlemmarna.

2.    Denna konvenlion skall likväl förbli gäl­
lande till form och innehåll för de medlemmar
som har ratificerat den men inte har ratifi­
cerat den nya konvenlion varigenom den re­
videras.

Artikel 51

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1979/80: 133


TS


 


Recommendation (No. 160) Conceming Occupational Safety and Health in Dock Work

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the Inlernational Labour Office, and having met in ils Sixly-fifth Ses­sion on 6 June 1979, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to the revision of the Protection against Accidenls (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32), which is the fourth item on the agenda of the ses­sion, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979,

adopls this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-nine the following Recommendation, which may be ciled as the Occupational Safety and Health (Dock Work) Recommendation, 1979:

/. Scope and Definitions

1,    For the purpose of this Recommenda­
tion, the term "dock work" covers all and
any part of the work of loading or unioading
any ship as well as any work incidenlal there­
to; the definition of such work should be es­
tablished by national law or practice, The
organisations of employers and workers con­
cemed should be consulted on or otherwise
participate in the establishment and revision
of this definition,

2.    For the purpose of this Recommenda-
tion-

(a)    the term "worker" means any person
engaged in dock work;

(b)    the term "competent person" means a
person possessing the knowledge and exper­
ience required for the performance of a spe­
cific duty or duties and acceptable as such to
the competent authority;

(t) the term "responsible person" means a person appointed by the employer, the mas­ter of the ship or the owner of the gear, as the


Bilaga 2 (Översättning)

Rekommendation (nr 160) om arbetar­skydd vid hamnarbete

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats lill Geneve av sty­relsen för internationella arbelsbyrån och samlats där den 6 juni 1979 lill sill sextio-femte möte,

som beslutat anta vissa förslag avseende revision av konvenlionen (nr 32) angående skydd mot olycksfall vid hamnarbete (revide­rad år 1932), en fråga som utgör den Qärde punkten på mötets dagordning,

och som beslutat att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation som komplet­terar 1979 års konvention om arbelarskydd vid hamnarbete,

antar denna den tjugofemte dagen i juni månad år nitlonhundrasjuttionio följande re­kommendation, som kan kallas 1979 års re­kommendation om arbetarskydd vid hamnar­bete:

/,  Tillämpningsområde och definitioner

1,    1 denna rekommendation avses med ut­
trycket "hamnarbete" allt arbete och varje
del av arbete med lastning och lossning av
varje fartyg liksom allt därmed sammanhäng­
ande arbete; definitionen av sådant arbete
bör fastställas genom nationell lagstiftning el­
ler praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetsta­
garorganisationer bör höras eller på annat
sätt medverka vid fastställande och föränd­
ring av denna definition.

2. I denna rekommendation

a)    avser uttrycket "arbetstagare" varje med hamnarbete sysselsatt person;

b)   avser uttrycket "kompetent person" en person som har de kunskaper och den erfa­renhet som erfordras för att ulföra en eller flera bestämda uppgifler och som sådan är godtagbar för vederbörande myndighel;

c)    avser uttrycket "ansvarig person" en person som, allt efter omständigheterna, ut­setts av arbelsgivaren, av fartygels befälha-


 


Prop. 1979/80: 133


26


 


case may be. to be responsible for the perfor­mance of a specific duty or duties and who has sufficient knowledge and experience and the requisile authority for the proper perfor­mance of the duty or duties:

(d)    the term "aulhorised person" means a
person aulhorised by the employer, the mas-
ler of the ship or a responsible person lo
underlake a specific lask or tasks and pos­
sessing Ihe necessary technical knowledge
and experience;

(e)    Ihe term "lifling appliance" covers all
stationary or mobile cargo-handling appli­
ances, induding shore-based power-operated
ramps, used on shore or on board ship for
suspending, raising or lowering loads or mov-
ing them from one position to another while
suspended or supported;

(/) the term "loose gear" covers any gear by means of which a load can be attached lo a lifting appliance bul which does nol form an integral part of the appliance or load;

(g) the term "access" includes egress;

(h) the term "ship" covers any kind of ship, vessel, barge, lighler or hovercrafl, ex-cluding ships of war,

//, General Provisions

3,    In giving effect lo the Occupational
Safely and Heallh (Dock Work) Convention,
1979, each Member should take into consid­
eration—

(a)    the provisions of the relevant conven­tions. regulalions and recommendalions adopled under the auspices of the Inler-Gov-ernmental Maritime Consultative Organisa­tion and, in particular, those of the Intema­lional Convention for Safe Containers, 1972, as at any lime revised;

(b)    the relevant standards adopted by re­cognised internationai organisations dealing with mallers of slandardisalion;

(c)    the relevant provisions of conventions. regulalions and recommendalions conceming inland navigation adopted under the auspices of internaiional organisations.

4.    In developing measures under Artide 4,
paragraph 1, of Ihe Occupational Safely and
Health (Dock Work) Convention, 1979. each
Member should take into consideration the
technical suggestions in the lalesl edition of


vare eller av ägaren till utrustningen för all ansvara för utförandet av en eller fiera be­slämda uppgifter och som har lillräcklig kun­skap och erfarenhei och erforderlig auktoritet för att på räll sätt ulföra uppgiflen eller upp­giflerna;

d)   avser uttrycket "behörig person" en
person som av arbelsgivaren. av fartygels be­
fälhavare eller av en ansvarig person auktori­
serats att ulföra en eller flera bestämda upp­
gifler och som har erforderlig leknisk kun­
skap och erfarenhei:

e)   omfallar uttrycket "lyftinrätlning"" alla
stationära eller mobila laslhanteringsinräll-
ningar. inberäknal landbaserade maskinellt
drivna ramper, som används i land eller om­
bord för alt hänga upp. lyfta eller sänka laster
eller flytta dem från en plats lill en annan
medan de är upphängda eller burna;

f)    omfaltar uttrycket ""lyftredskap"" varje
redskap med vilkel en lasl kan fästas vid en
lyflinrätlning men som inle ulgör en integre­
rande del av inrättningen eller lasten;

g)   omfaltar ullryckel ""tillträde"" förbin­
delser såväl till som från;

h) omfallar ullryckel ""fartyg"' varje slag av fartyg, båt. pråm. läktare eller svävare med undanlag för krigsfartyg.

//. Allmänna bestämmelser

3.    Vid tillämpning av 1979 års konvention
om arbelarskydd vid hamnarbete bör varje
medlemsstat beakla

a)    bestämmelserna i relevanla konven­tioner, regler och rekommendationer som an­tagits under ledning av IMCO (mellanslalliga rådgivande sjöfartsorganisationen) och sär­skilt bestämmelserna i 1972 års inlernalionel­la konvenlion om säkra containrar (CSC), och varje revision härav;

b)   relevanla standarder som antagils av er­kända internationella organisationer för stan­dardisering;

c)    relevanla beslämmelser i konveniioner. regler och rekommendalioner angående in­rikes sjöfart som anlagils under ledning av inlemalionella organisaiioner.

4.    Vid utformandet av ålgärder i enlighel
med artikel 4 punkl I i 1979 års konvenlion
om arbelarskydd vid hamnarbete bör varje
medlemsstat beakta de lekniska förslagen i
den senasle upplagan av de anvisningar om


 


Prop. 1979/80: 133


the Code of Practice on safely and heallh in dock work published by the International La­bour Office in so far as they appear lo be appropriate and relevant in the light of na­tional circumstances and conditions:

5.    In taking the measures referred to in Artide 4, paragraph I, of the Occupational Safety and Heallh (Dock Work) Convention, 1979. each Member should take account of the provisions of Part III of this Recommen­dation, which are supplementary to those sel out in Part III of that Convention.

6.    With a view lo prevenling occupational accidents and diseases, workers should be given adequate instruclion or training in safe working procedures, occupational hygiene and, where necessary. first-aid procedures and the safe operation of cargo-handling ap­pliances.

///. Technical Measures

7. (I) All passageways should be-

(a) plainly marked;

(b)    so far as is reasonably praciicable, kept
free of any obstruclion nol related to Ihe
work in progress.

(2) Passageways used for vehides should, so far as is reasonably praciicable, be one-way in operation.

8.    (1) Wherever reasonably pracliable,
means of access should be so placed that no
suspended loads pass över them.

(2) Wherever necessary, the means of ac­cess lo a ship should be filled with a safely nel properly secured so as lo prevenl work­ers from falling into the water beiween the ship"s side and the adjacenl quay.

9.    Junction plates used with ramps on roll-
on/roll-off ships should be so designed and
used as to be safe.

10. (1) Every hatchway on the wealher-deck not protecled by means of a coaming of adequate heighl and strenglh should be effec­tively guarded or covered,

(2)   Every 'tween-deck hatchway should, when it is open, be effectively guarded to an adequate heighl.

(3)   Guards may be temporarily removed on any side of a hatchway where this is nec­essary for loading or unioading goods.

(4)   If, for technical reasons, the provisions of   subparagraphs    (I)   and    (2)    of   this


arbetarskydd vid hamnarbete som publice­rats av internationella arbelsbyrån, i den mån de befinns vara lämpliga och relevanta med hänsyn lill nationella förhållanden och vill­kor,

5,    Vid genomförandel av de ålgärder som avses i artikel 4 punkt I i 1979 års konvenlion om arbelarskydd vid hamnarbete bör varje medlemsstat ta hänsyn till beslämmelsernu i del III nedan som kompletterar bestämmel­serna i del III av konventionen.

6,    1 syfte atl förebygga olycksfall i arbele och yrkessjukdomar bör arbetstagarna ges tillräcklig instruktion eller utbildning om säk­ra arbetsmetoder, yrkeshygien och, då så er­fordras, metoder för första hjälp och säker skötsel av lasthanleringsinrältningar.

///. Tekniska åtgärder 1.(1) Alla passager bör

a)    vara tydligt markerade;

b)   såvitt det är rimligt och möjligt hållas fria från varje hinder som inte har samband med pågående arbete,

(2) Körvägar som används för fordon bör, såvitt det är rimligt och möjligt, vara enkel­riktade.

8,    (1) Såvitt det är rimligt och möjligt, bör
lillträdesmedel vara så placerade atl inga
hängande laster passerar över dem.

(2) Då så erfordras bör lillträdesmedel till fartyg vara försett med skyddsnät som är sä­kert fastsatt för atl förebygga atl arbelslagare faller ned i vattnet mellan fartygssidan och intilliggande kaj.

9,    De förbindelseplatlor som används lill­
sammans med ramper pä roll-on/roll-off-far-
tyg bör ulformas och användas på sådanl säll
all säkerheten tryggas.

10,   (I) Varje lucköppning på väderdäck
som inte är skyddad med en luckkarm av
tillräcklig höjd och styrka bör vara effekiivt
förskyddad eller täckt.

(2)   Varje lucköppning på mellandäck bör, då den är öppen, vara effeklivl förskyddad till lillräcklig höjd,

(3)   Skydd får tillfälligt avlägsnas på varje sida av lucköppningen där så erfordras för lastning eller lossning av gods,

(4)   Om av tekniska skäl bestämmelserna i styckena (1) och (2) ovan inte kan genomfö-


 


Prop. 1979/80: 133


28


 


Paragraph cannoi be implemenled, an au­lhorised person should ensure the safely of the workers,

(5) Deck cargoes should nol be placed on nor vehides pass över any hatch cover which is not of adequate strenglh for that purpose,

11.    When necessary, due lo the size of the
hold, provision should be made for more than
one means of escape.

12.   Operators of lifling appliances should check the operation of their safely devices before commencing work,

13.   (1) Pelrol-driven vehides or lifting ap­pliances should not be refuelled in the hold of a ship and vehides or lifting appliances dri­ven by other fuels should only be refuelled in the hold of a ship under conditions which, so far as is reasonably praciicable, ensure the safety of the workers,

(2) If reasonably praciicable, preference should be given to the use in the hold of engines which do not pollute the air,

14.   As far as is reasonably praciicable, workers should not be required to work in the part of a hold where a trimming machine or grab is operating,

15.   No new part of a lifting appliance or item of loose gear should be manufactured of wrought iron.

16.   No heat trealment should be applied to any ilem of loose gear uniess the trealment is carried out under the supervision of a compe­tent person and in accordance with his instruclions.

 

17.    Suitable and adequate dunnage should be used if necessary to prolecl slings of pre-slung cargoes,

18.    Slings which have not been approved or inspected should not under any circum­stances be used for pre-slinging.

19.    Every lifting beam, lifting frame, vacu-um lifting or magnetic lifting device which does not form an integral part of a lifting appliance and every other item of loose gear weighing more than 100 kg should be clearly marked with its own weighl.

20.    Disposable pallets and similar dispos­able devices should-

(a)    be clearly marked or labelled to indi­
cate that they are disposable;

(b)    not be used uniess they are free from
defects liable to affect their safe use; and


ras, bör en behörig person försäkra sig om arbetslagarnas säkerhet,

(5) Däckslast bör inle placeras pä eller for­don passera över läckluckor som inle har tillräcklig styrka för della ändamål,

11.   Då så erfordras pä grund av lastrum­mets storlek, bör ålgärder vidtas för att an­ordna mer än ett ulrymningsmedel,

12.   Förare av lyflinrältningar bör kontrol­lera att säkerhetsanordningarna fungerar in­nan arbetet påbörjas,

13.   (1) Bensindrivna fordon eller lyftin­rättningar bör inte tankas i ell fartygs lasl-mm, och fordon eller lyflinrältningar som drivs med andra bränslen bör endasl tankas i elt fartygs lastrum under förhållanden som, i den mån del är rimligl och möjligt, tryggar arbetstagarnas säkerhel.

(2) Om del är rimligt och möjligt, bör man i lastrum i försia hand använda motorer som inte förorenar luften.

14.   I den mån det är rimligt och möjligt, bör arbetstagare inte åläggas att arbeta i den del av ett lastrum där en trimningsmaskin eller skopa arbetar.

15.   Ingen ny del av en lyftinrätlning och inget lyftredskap bör tillverkas av smides­järn,

16.   Ingen värmebehandling bör utföras på något lyftredskap såvida inte behandlingen utförs under övervakning av kompetent per­son och i enlighet med hans anvisningar,

17.   Lämpligt och tillräckligt underlag/mel­lanlägg bör användas om så erfordras för all skydda sling på förslingal gods.

18.   Sling som inte har godkänts eller granskats bör under inga förhållanden använ­das för förslingning.

 

19.    Varje lyftbom, lyflok, vakuumlyft- el­ler magnetlyftanordning som inte utgör en integrerande del av en lyftinrättning och varje annat lyftredskap som väger mer än 100 kg bör vara tydligt märkt med egenvikten.

20.    Engångslastpallar och liknande för en­gångsanvändning avsedda anordningar bör

 

a)    vara lydligl märkta eller elikellerade för att ange att de är avsedda för engångsan­vändning;

b)   inte användas om de inte är fria från brister som kan påverka deras säkra använd­ning;


 


Prop. 1979/80: 133


29


 


(c) nol be re-used,

21.    Loads secured together by means of bailing wires or siraps should nol be raised or lowered by means of hooks or other devices inserled in the wires or siraps uniess the wires or siraps are of adequate strenglh.

22.    Every reasonable measure should be taken lo minimise risk of accident when work has 10 be carried out on lop of freighl contain­ers.

23.    (I) Dangerous substances should only be handled, stored or stowed under ihe su­pervision of a responsible person,

(2) When dangerous substances are lo be handled, stored or stowed. the workers con­cemed should be given adequate information as to the special precautions lo be observed, induding aclion lo be laken in Ihe event of a spillage or accidenlal escape from contain-menl,

24.    First-aid personnd should be profi-cient in the use of appropriate resuscitalion lechniques and rescue work.

25.    Lifting appliances, where necessary and reasonably praciicable, should be filled with a means of emergency escape from the driver's cabin. There should be artangements for the removal of an injured or ill driver wilhoul further endangering him.

26.    (1) The results of the medical exami­nations and invesiigalions referred to in Arti­de 36 of the Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979, should be communicated to the worker concemed.

(2) The employer should be informed whether the worker is fil for the work to be carried out and whelher he may constitute a risk lo other persons, on the condition that, subject to Artide 39 of the Convention, the confidential character of the informalion is respected,

27.   The facilities provided in pursuance of
Artide 40 of the Occupational Safety and
Health (Dock Work) Convention, 1979,
should, so far as is reasonably praciicable,
include changing rooms.


c) inte användas på nytt.

21,    Laster som hålls ihop med hjälp av tråd eller band bör inle lyftas eller sänkas med hjälp av krokar eller andra anordningar fastade i trådarna eller banden, såvida inte trådarna eller banden har tillräcklig styrka,

22,    Alla rimliga ålgärder bör vidlas för att nedbringa riskerna för olycksfall lill elt mini­mum då arbele skall utföras ovanpå contai­ner,

23,    (I) Farliga ämnen bör endasl hanleras, lagras eller stuvas under övervakning av an­svarig person.

(2) Då fariiga ämnen skall hanleras, lagras eller stuvas, bör berörda arbelslagare ges lill­räcklig informalion om de speciella försik­tighetsmått som skall iakltas, däri inbegripet åtgärder som skall vidtas i händelse av spill eller läckage.

24,    Förstahjälppersonal bör vara väl för­trogen med lämpliga metoder för åleruppliv-ning och räddning,

25,    Lyftinrättningar bör, om så erfordras och det är rimligt och möjligt, vara försedda med anordning för nödulrymning av förarhyt­ten. Det bör finnas anordningar för atl kunna föra bort en skadad eller sjuk förare ulan all ytterligare utsätta honom för fara.

26,    (I) Resultaten av de läkarundersök­ningar och speciella undersökningar som avses i artikel 36 i 1979 års konvention om arbetarskydd vid hamnarbete bör delges den berörde arbetstagaren,

(2) Arbetsgivaren bör informeras om huru­vida arbetslagaren är lämpad för del arbele som skall utföras och humvida han kan utgö­ra en risk för andra personer, under förutsätt­ning att informationens konfidentiella karak­tär respekteras, med förbehåll för bestäm­melserna i artikel 39 i nämnda konvention,

27,    De anordningar som tillhandahålls i en­
lighet med artikel 40 i 1979 års konvention om
arbetarskydd vid hamnarbete bör, i den män
det är rimligt och möjligt, innefatta omkläd­
ningsrum.


 


Prop. 1979/80: 133                                                             30

Bilaga 3

Resolutioner

1.    Resolution om användande av arabiska språket i ILO

2.    Resolution om inlernationella barnäret. stegvisa insatser för att göra slul på barnai bete samt övergångsålgärder

3.    Resolution om utveckling av lLO:s program för alt förbättra förhällan-del mellan parterna på arbeismarknaden

4.    Resolution om handikappade

5.    Resolution om lLO:s tekniska samarbetsprogram

6.    Resolution om utbildning av hamnarbetare i arbelarskydd

7.    Resolution om atl på dagordningen för nästa ordinarie konferenssam-manlräde föra upp frågan om äldre arbelslagare: arbele och pensione­ring

8.    Resolution om uppföljning av världssysselsätiningskonferensen

9.    Resolution om migrerande arbelslagare

 

10.   Resolution om antagande av budgel för perioden 1980-81 och om fördelningen av utgifter mellan medlemsstaterna för 1980-81

11.   Resolution om sammansättningen av ILO:s administrativa domstol

12.   Resolution om utseende av suppleant i ILO:s tjänslepensionsorgan

13.   Resolution om extra avgifier lill lLO;s Ijänstepensionslönd

14.   Resolution om medgivande för Dominikanska Republiken all rösta

15.   Resolution om Haitis avgifter

16.   Resolution om medgivande för Haiti atl rösta

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980