Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:131

Regeringens proposition

1979/80:131

om godkännande av stadga för FN :s organisation for industriell utveckling (UNIDO) i samband med dess omvandling till fackorgan;

beslutad den 27 mars 1980

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upplagils i bifogade uidrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås riksdagen atl godkänna stadgan för Förenta nationernas organisalion för industriell utveckling, UNIDO, i samband med dess omvandling till fackorgan. Vidare föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1979180. I saml. Nr 131


 


Prop. 1979/80:131                                                              2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs atl bilagan lill lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga

 

Immunitet och/eller

privilegier

Tillämplig intemalionell

gäller för följande

 

överenskommelse

Inlemalionella

Fysiska

 

organ

personer

 

 

30 Förenta natio-

Medlemmarnas re-

Stadga den 8 april 1979

nemas orga-

presentanter i or-

för Förenta nationemas

nisation för

gamisationen och

organisation för industri-

industriell

personer med tjänst

ell utveckling

utveckling

hos eller uppdrag

 

(UNIDO)

av organisalionen

 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Lydelse enligt prop, 1979/80: 130


 


Prop. 1979/80:131

Utdrag
UTRIKESDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1980-03-27

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Bohman, Mundebo, Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling, Sö­der, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell och Petri.

Föredragande: statsrådet Wikström

Propositionen om godkännande av stadga för Förenta nationernas organisa­tion för industriell utveckling (UNIDO) i samband med dess omvandling till fackorgan.

1    UNIDO:s hittillsvarande verksamhet

Förenta nationernas organisalion för industriell utveckling (United Na­tions Industrial Developmeni Organisation - UNIDO) tillkom genom en resolution av FN:s generalförsamling 1966 och inledde sin verksamhet 1967, Organisationens syfte är att främja industrialiseringen i u-länderna och att vara FN:s verkställande organ för industriutvecklingsfrågor. UNI­DO finansieras med medel ur FN:s reguljära budget anvisade för Ivå år i sänder av FN:s generalförsamling. Sekretariatet har sitt säte i Wien och leds av en exekutivdirektör. Organisalionen har en egen styrelse med 45 medlemmar.

U-ländernas industrialisering har alltsedan UNlDO:s tillkomst kommit att uppmärksammas alltmer. Delvis har detta varit en allmän följd av de intensifierade strävandena från u-ländernas sida atl få till stånd en ny ekonomisk världsordning. Organisationen har emellertid själv också aktivt bidragit till att öka medvetenheten om u-ländernas behov av industriell utveckling, inte minst genom de tre generalkonferenser, som hittills avhål-lils: 1971 i Wien; 1975 i Lima; och 1980 i New Delhi, Resultaten av dessa konferenser har givits en varierande bedömning. Den senaste konferensen, som avhölls under tiden den 21 Januari fill den 8 februari 1980, avslutades utan att någon överenskommelse kunde nås mellan i- och u-länder.

Trots vissa invändningar är det obestridligt att konferenserna påverkal medlemsregeringarnas inställning i industriutvecklingsfrågor. Särskilt på-


 


Prop. 1979/80:131                                                                   4

lagligt var detta vid den andra konferensen i Lima 1975. Då antogs - om än med ålskilliga reservationer av vikliga industriländer - den s. k. Lima­deklarationen och en aktionsplan för industriell utveckling och ekonomiskt samarbele. Häri ingår också den omstridda målsätlningen alt u-länderna år 2000 ska svara för 25% av världens samlade industriproduktion.

Lima-konferensen log också initiativet till det s.k. konsullationssyste-mel i industrifrägor mellan i- och u-länder. I dessa deltar förelrädare för regeringar, industri- och löntagarorganisationer: Konsultationerna har hil­lills ägl rum på försöksbasis och koncentrerats lill några utvalda bran­scher, såsom järn och stål, lädervaror, konstgödsel, vegetabiliska oljor och feller samt petrokemiska produkler. Jag anser alt dessa branschdiskus­sioner varit av stort värde och har därför tillstyrkt förslag om all de ska bli ett permaneni inslag i UNlDO:s verksamhet.

UNlDO:s resurser för teknisk biståndsverksamhet har hittills varil be­gränsade. Organisalionen fungerar som verkslällande organ för FN:s ut­vecklingsprogram (UNDP) men finansierar ocksä egel bistånd genom den s.k. industriutvecklingsfonden. Denna fond. vars kapital är planerat att uppgå lill 50 miljoner dollar, har emellerlid inle nått upp lill planerad sloriek. Jag har emellerlid med hänsyn lill önskvärdheten atl undvika alllför stor spridning av lillgängliga medel hillills inle förordal svenskl bidrag lill fonden. Sverige har däremoi inom ramen för ändamålsbestämt bistånd medverkat i finansieringen av UNlDO-projekt.

Inklusive del UNDP-finansierade bislåndel har UNIDO:s lekniska bi­ståndsverksamhet och kostnaderna för administration under de senasle åren uppgått till cirka 100 miljoner dollar årligen. Häri ingår olika former av stöd till u-ländernas industrialisering, utsändande av experler, genom­förande av förstudiertill projekt, informationsutbyte om teknologi i olika former, utbildning, anordnande av seminarier och symposier i industrifrå­gor.

2   Omvandling av UNIDO till fackorgan

Lima-konferensen 1975 rekommenderade att UNIDO skulle omvandlas till elt självständigt fackorgan inom FN:s ram. Genom ökad administrativ och budgetmässig självsländighet ansågs organisationen på elt mer effek­tivt sätt kunna genomföra sina uppgifler. UNlDO:s nya status skulle också markera den politiska och ekonomiska betydelse, som industriutveckling­en skall ha inom ramen för en ny ekonomisk världsordning.

FN:s generalförsamling antog vid den sjunde specialsessionen resolu­tion 3362, dalerad den 16 september 1975, vari Lima-konferensens rekom­mendation bekräftades och en mellanstallig kommitté upprättades för all uiarbeta en stadga för UNIDO. Därmed förverkligades ell gammalt u-landskrav. U-landsgruppen hade alltsedan UNlDO:s tillkomst hävdat alt


 


Prop. 1979/80:131                                                     5

organisationen borde ha ställning som fackorgan.

Den förberedande kommiitén höll under 1976 och 1977 fem sammanträ­den. Med resolution 32/167 beslöt FN:s generalförsamling den 19 decem­ber 1977 all inkalla en stadgekonferens för all slutgiltigt genomföra om­vandlingen av UNlDO:s status. Konferensens första session den 20 febru­ari till den 11 mars 1978 kunde inte nå enighel, varför generalförsamlingen med resolution 33/161 av den 20 december 1978 beslöt ålerinkalla konfe­rensen.

Konferensen inleddes i Wien den 19 mars 1979 och kunde framgångsrikt avslulas den 8 april 1979 med anlagandel av en slutakt och godkännande av den nya stadgan, I konferensens andra session deltog 82 stater, varav 74 undertecknade slutakten, däribland alla slörre industriländer,

Sverige undertecknade slutakten den 8 april 1979, Regeringen beslöt den 7 juni 1979 atl fackorgansstadgan skulle undertecknas, vilket skedde i Wien den 28 september 1979,

Stadgan Iräder i kraft när minsl åttio stater deponerat inslrumenl om rafifikalion, godtagande eller godkännande och sinsemellan kommii över­ens om all stadgan skall träda i krafl.

Stadgan i dess lydelse på engelska saml i svensk översättning lorde fogas lill prolokollet som bilaga.

3   Innehållet i stadgan

Stadgan består av en preambel, 29 artiklar och tre bilagor. Det fastslås i artikel 1 att organisationen i första hand skall främja industriell utveckling i u-ländema för att därmed stödja upprättandet av en ny ekonomisk världs­ordning, UNIDO skall också verka för industriell utveckling och samarbe­te på industriområdet såväl på global, regional och nationell basis som i anknytning till särskilda industrisektorer.

Det nya fackorganels huvudfunktioner definieras i artikel 2. Där sägs bl. a. att UNIDO skall

understödja och på lämpligt sätt bistå u-länderna i deras industrialise­ringsprocess, särskilt när det gäller utveckling, expansion och modemi­sering av deras industrier;

bislå u-ländema att upprätta och driva industrier, däribland basindustri och industri i anknytning till Jordbmkssektorn, med sikte på att nå fullt utnyttjande av lokala naturtesurser och mänskliga resurser. Syftet skall vara produktion för både hemmamarknaden och exportmarknaden, vil­ket fömtsätts bidraga till u-ländernas ekonomiska och politiska själv­ständighet;

utgöra fomm avsett att betjäna både i- och u-länder i deras kontakter, konsultafioner och förhandlingar;

utveckla särskilda metoder för att främja industrisamarbete mellan u-länder och mellan u-länder och i-länder.


 


Prop. 1979/80:131                                                                   6

Artiklarna 3-6 behandlar frågor rörande medlemskap, observatörer, suspension och utträde. Alla länder som är medlemmar av Förenta natio­nerna, ett fackorgan eller internationella alomenergiorganet lAEA kan bli medlemmar genom alt tillträda stadgan.

Artiklarna 7- 11 behandlar institutionella frågor, UNlDO:s huvudorgan blir följande:

a)    Generalkonferensen, som omfattar alla medlemsländer, samman­träder i princip vartannat år. Konferensen skall fastlägga allmänna rikt­linjer för verksamheten och godkänna organisationens arbetsprogram och budgel,

b)   Industriutvecklingsstyrelsen, som beslår av 53 medlemmar, skall normall sammaniräda en gång om året. Styrelsens sammansättning är 33 u-länder, 15 industriländer med marknadsekonomi och 5 socialistländer. Under styrelsen upprättas också en program- och budgetkommitté med 27 medlemmar (15 u-länder, 9 i-länder med marknadsekonomi och 3 socialist­länder).

c)    Sekretariatet skall ledas av en generaldirektör, som utses av konfe­rensen för en period av fyra år. Generaldirektören kan omväljas för ytterli­gare en fyraårsperiod.

Artiklarna 12-17 behandlar budget- och programfrågor. Medlemslän-dema skall betala reguljära bidrag till organisationen i enlighet med FN:s bidragsskala. Enligt denna svarar Sverige f.n. för 1,31 procent. Stadgan fastställer också regler för frivilliga bidrag liksom om förvaltningen av industriutvecklingsfonden.

1 bilaga 2 till stadgan fastställs att 6 procent av den reguljära budgeten skall finansiera teknisk biståndsverksamhet. Denna bestämmelse tillkom för att möta starka u-landsönskemål och gavs i förhandlingen stöd av bl a Sverige. I konferensens slutskede gjordes från socialistländernas sida ett uttalande av innebörd att teknisk biståndsverksamhet bör finansieras ge­nom frivilliga bidrag.

Artiklarna 18—19 behandlar relationerna lill Förenta nationerna och andra inlernalionella organisationer.

Artiklarna 20-29 innehåller legala bestämmelser av olika slag, avseende bl.a. immunitet, slitande av tvister, ändringar av stadgan, ikraftträdande och övergångsbestämmelser.

1 artikel 20 fastställs att organisationens säte skall vara Wien.

Enligt artikel 27 kan inga reservationer göras mot stadgan.

4   Immunitet och privilegier

UNlDO:s omvandling från ett organ inom FN till ett av FN:s fackorgan aktuahserar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.


 


Prop. 1979/80:131                                                                   7

Såsom etl organ inom FN har UNIDO bedrivii sin verksamhel under åtnjutande av den immunitet och de privilegier som gäller för FN, dvs. enligt konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter. Konventionen tillträddes av Sverige år 1947 (SÖ 1947:26), Denna konvention är emellerlid inte tillämplig på FN:s fackorgan. För dem finns i stället bestämmelser i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan. Sverige tillträdde den konventionen år 1951 (SÖ 1951: 84).

Den sistnämnda konventionen innehåller ett antal standardbestäm­melser om immunitet och privilegier för fackorganen. Del förutsätts alt standardbestämmelserna för varje fackorgan för sig skall modifieras ge­nom ett annex rörande vederbörande organ. Lydelsen av sådana besläms av resp fackorgan. Konvenlionen blir tillämplig på ell fackorgan först sedan det till FN:s generalsekreterare har sänt in det beslutade annexet och underrättat generalsekreteraren om att del godtar standardbeslämmel-serna sådana de modifierats genom annexet samt däruiöver åtagit sig vissa specificerade förpliktelser (arl. X §37 i 1947 års konvention). Varje slal som tillträder konventionen skall i anslutningsdokumenlet ange i förhållan­de lill vilkel eller vilka fackorgan den förbinder sig att lillämpa konven­tionen. Stat som har tillträtt konvenUonen kan senare genom skriftlig underrättelse lill FN:s generalsekreterare åtaga sig att lillämpa konven­tionen i förhållande till ytterligare ett eller fiera fackorgan. Sådan underrät­telse har verkan från den dag då den las emot av FN:s generalsekreterare (art. XI § 43 i 1947 års konvenlion), Förfarandel med skriftlig underrättelse om uividgad tillämpning av konventionen används när nya fackorgan tillkommit och dessa har faslslälll sina resp. annex. Kännedom om de nya annexen fås genom officiell underrättelse från FN:s generalsekreterare.

Såsom framgått av det nu anförda upphör bestämmelserna i 1946 års konvenlion om FN:s immunitet och privilegier att vara direkt lillämpliga på UNIDO sedan denna organisation blivit ett av FN:s fackorgan, Å andra sidan blir inte heller 1947 års konvenlion om immunitet och privilegier för fackorganen omedelbart tillämplig på UNIDO innan UNIDO, såsom fack­organ, fått fastställt etl annex till den konventionen. Hänsyn härtill har lagils i den nu föreliggande stadgan för UNIDO.

I stadgan föreskrivs att UNIDO inom varje medlems territorium skall åtnjuta den rättskapacitet och de privilegier och immuniteter som organisa­lionen behöver för alt ulöva sin verksamhel och uppnå sina ändamål (arl. 21). Vidare skall medlemmarnas ombud och organisationens tjänstemän åtnjuta de privilegier och immuniteter som är nödvändiga för atl de i fullt oberoende skall kunna fullgöra sina uppgifter inom organisationen. Den immunitet och de privilegier som sålunda skall tillerkännas UNIDO och vissa fysiska personer verksamma inom UNIDO kan beslämmas på Ire olika sätt.

Hos sådan medlem som har tillträtt 1947 års konvention i förhållande till UNIDO gäller den konventionens standardbestämmelser sådana de modi-


 


Prop. 1979/80:131                                                                   8

fierals av etl annex för UNIDO, Har en medlem inle filllrätl 1947 års konvention i förhållande till UNIDO, men har medlemmen tillträtt 1946 års konvention rörande FN:s privilegier och immuniteter, skall förmånerna motsvara dem som föreskrivs i sistnämnda konvention, såvida inle med­lemmen, när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande-, eller anslutningsinstrument, förklarar all den inle kommer alt tillämpa dessa beslämmelser. Som tredje möjlighet gäller atl förmånerna kan be­slämmas i särskilda av UNIDO ingångna avtal.

Den först nämnda lösningen kan inte komma i fråga förrän elt annex för UNIDO har fastställts och i vederböriig ordning överiämnats till FN:s generalsekreterare. För stal som dessförinnan lilllräder UNlDO:s stadga som fackorgan får någon av de två andra lösningarna användas lills vidare. Det alternativ som därvid i första hand avsetts skola komma till använd­ning är all UNIDO medges immunileter och previlegier motsvarande dem man hafl enligt 1946 års konvenlion såsom elt internt FN-organ, Denna ordning kommer således att gälla för varje stat som inle gjort förbehåll däremoi i samband med atl den tillträder stadgan, förutsatt att staten i fråga då har tillträtt 1946 års konvention men ännu inle är bunden av 1947 års konvenlion i förhållande till UNIDO,

För svenskl vidkommande lorde immunitet och privilegier för UNIDO, lill dess del blir akluelll all tillämpa 1947 års konvention, böra bestämmas så all UNIDO får fortsatt åtnjuta förmåner motsvarande dem som organi­sationen hittills har åtnjutit enligt 1946 års konvenlion rörande FN:s privi­legier och immuniteter. Sverige bör sålunda vid etl lilllräde lill UNIDO:s stadga inle avge någon reservalion mol bestämmelserna om lillämpning av reglerna i 1946 års konvenlion.

Enligt 4§ lagen om immunilel och privilegier i vissa fall skall sådana inlernationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilaga till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som besläms i avtal eller stadga som är krafl i förhållande till Sverige. För all UNIDO och de som verkar inom organisalionen skall komma i åtnjutande av immunitet och privilegier i enlighet med vad jag nyss har föreslagil bör, i samband med att Sverige tillträder UNlDO:s stadga, lill den nämnda bilagan fogas en ny punkt. Denna punkt bör avse UNIDO, medlemmarnas represenlanler i UNIDO och personer med tjänsl hos eller uppdrag av UNIDO.

Jag har i en annan proposition som gäller frågan om svenskl medlemskap i Afrikanska ulvecklingsbanken föreslagit en ändring i bilagan till lagen om immunilel och privilegier i vissa fall (prop, 1979/80: 130), Enligt del försla­get skulle lill de nu befintliga 28 punklerna i bilagan fogas en ny punkl 29 rörande den Afrikanska ulvecklingsbanken. Under förutsätlning att försla­gel i prop, 1979/80: 130 bifalles av riksdagen bör den i förevarande proposi­iion föreslagna nya punkten i bilagan betecknas som punkt 30.

Den nu föreslagna lagändringen bör träda i krafl omgående. Bestämmel­serna om immunitet och privilegier blir dock tillämpliga som svensk lag först från den dag då UNlDO:s stadga träder i kraft i förhållande till


 


Prop. 1979/80:131                                                    9

Sverige (jfr. prop. 1975/76: 205 s. 18 O- Del åligger regeringen att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande lill Sverige.

I enlighet med vad jag har anfört har inom utrikesdepartementet upprät­tats förslag till lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för justitie­departementet.

5   Ratifikation m. m.

Under de senaste åren har UNlDO;s beslulande och verkställande organ i huvudsak verkat under former motsvarande vad som gäller för FN:s fackorgan. Skillnaden har främsl varil att UNIDO saknat eget budgetan­svar eflersom budgeten upprättats av FN:s generalförsamling. Denna rela­liva frihet för UNlDO:s organ alt utifrån sina prioriteringar styra insatser riklade till olika industriella sektorer och geografiska regioner har bidragil lill alt skapa effeklivilel i UNIDO:s ansträngningar för indusiriulveckling­en i u-länderna. När den ordning som hittills tillämpats i praktiken formali­seras genom omvandling av UNIDO till fackorgan bör UNIDO, enligt min uppfattning, kunna bli ännu effektivare och med slörre lygnd och ökad slagkraft kunna medverka i u-ländernas induslrialiseringsprocess. Med­lemsländernas regeringar bör dessulom kunna få större möjligheter att följa UNlDO-sekretarialets arbete och genom direkt inflylande i UNlDO:s beslulande organ, generalkonferensen och induslristyrelsen, i högre grad påverka inrikiningen av UNIDO:s verksamhet.

Jag anser mol denna bakgmnd all Sverige bör ralificera stadgan.

Med hänvisning till vad jag lidigare har redovisal rörande frågan om immunitet och privilegier för UNIDO förordar jag vidare att de ändringar i lagen om immunitet och privilegier som betingas av elt svenskt tillträde Ull UNIDO:s stadga, genomförs. Jag har i denna fråga samrått med chefen för justitiedepartementet.

6   Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag alt regeringen föreslår riksdagen att

1.      godkänna stadgan för Förenta nationernas organisation för indu­
slriell utveckling.

2.      antaga förslaget fill ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.

7   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar alt genom proposition föreslå riksdagen all antaga de förslag föredragan­den har lagt fram.

ti    Riksdagen 1979180. 1 saml. Nr 131


Prop. 1979/80:131


10


 


Constitution  of the  United  Nations  In­dustrial Developmeni Organization


Översättning Stadga för Förenta nationernas organisa­tion för industriell utveckling


 


Preamble

The States Parties to this Constitution.

In conformity with the Charter of the Unit­ed Nations,

Bearing In mind the broad objeclives in the resolutions adopted by the sixth special ses­sion of the General Assembly of the United Nations on the establishment of a New Inler­nalional Economic Order, in the UNIDO Second General Conference's Lima Declara-tion and Plan of Action for Industrial Devel­opmeni and Co-operalion, and in the resolu­tion of the seventh special session of the Gen­eral Assembly of the United Nations on De­velopmeni and Inlernational Economic Co-operalion,

Declaring that:

It is necessary lo establish a just and equi-table economic and social order lo be achieved through the diminalion of econom­ic inequalities, the establishment of rational and equitable inlernalional economic rela­tions, implementation of dynamic social and economic changes and the encouragemenl of necessary slructural changes in the develop­meni of the world economy,

Industrialization is a dynamic instrument of growth essential lo rapid economic and social developmeni, in particular of develop­ing counlries, to the improvemenl of the liv-ing standards and Ihe qualily of life of the peoples in all counlries, and to the introduc-tion of an equitable economic and social or­der,

ll is the sovereign right of all counlries lo achieve their industrialization, and any pro­cess of such industrialization must conform to the broad objeclives of self-suslaining and integraled socio-economic developmeni, and should include the appropriate changes which would ensure the just and effective participation of all peoples in Ihe industrial­ization of their counlries.

As inlernational co-operalion for develop­meni is the shared goal and common obliga-


Preambel

De till denna stadga anslutna staterna har.

i överensstämmelse med Förenta nationer­nas stadga,

med beaktande av de allmänna målsätt­ningarna i de resolutioner som antagits av Förenta nationernas generalförsamling vid dess själle extra möle om upprättande av en ny internalionell ekonomisk ordning, i den deklaration och handlingsplan rörande ut­veckling och samarbele på del industriella området, som anlogs i Lima av Förenta na­tionernas organisation för industriell utveck­ling vid dess andra generalkonferens, och i den av Förenta nationernas generalförsam­ling vid dess sjunde extra möle antagna reso­lutionen om utveckling och internationellt ekonomiskt samarbete,

imder avgivande av följande förklaring:

Del är nödvändigl all inräita en rättvis eko­nomisk och social ordning, vilkel bör för­verkligas genom eliminering av ekonomiska olikheter, upprättande av rationella och rätt­visa ekonomiska relationer, genomförande av dynamiska sociala och ekonomiska för­ändringar och gynnande av nödvändiga stmklurdla förändringar vid ulvecklingen av världsekonomin.

Industrialisering är ell dynamiskt instru­ment för tillväxt, som är väsentligl för snabb ekonomisk och social utveckling, särskilt i utvecklingsländer, för förbättrande av be­folkningens levnadsstandard och livskvalitet i alla länder och för inrättande av en rättvis ekonomisk och social ordning.

Del är alla länders suveräna rätt all för­verkliga sin industrialisering, och varje in­dustrialiseringsprocess måste ha den all­männa målsättningen atl uppnå en själv­underhållen och inlegrerad samhällsekono­misk utveckling och bör inbegripa de föränd­ringar som krävs för atl möjliggöra ett rättvist och effektivt deltagande av alla folk i indu­strialiseringen av sina länder.

Eftersom internationellt utvecklingsarbete är alla länders gemensamma mål och skyldig-


 


Prop. 1979/80:131


11


 


tion ofall counlries il is essential lo promote induslrializalion through all possible conceri-ed measures induding the developmeni, transfer and adaptalion of lechnology on glo­bal, regional and national, as well as on sec-loral levels.

All counlries, irrespeclive of their social and economic syslems, are determined to promote the common welfare of their peoples by individual and collective actions aimed al expanding inlernalional economic co-opera­lion on Ihe basis of sovereign equality, slrenglhening of the economic independence of Ihe developing counlries, securing their equitable share in total world industrial pro-duclion and contributing lo inlernational peace and securiiy and the prosperily of all nations, in conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Na­tions,

Mindful of these guidelines,

Desiring lo establish, wilhin the terms of Chapter IX of the Charter of the United Na­tions, a specialized agency lo be known as the United Nations Industrial Developmeni Organization (UNIDO) (hereinafter referred lo as the "Organization"), which shall play the cenlral role in and be responsible for re­viewing and promoling the co-ordinalion of all activities of the United Nations syslem in the field of industrial developmeni, in confor­mity with the responsibililies of the Econom­ic and Social Council under the Charter of Ihe United Nations and with the applicable rela-lionship agreements,

Hereby agree lo the present Constitution.


hel, är del av vikt att främja industrialisering' genom alla de samordnade ålgärder som är möjliga, däribland utveckling, överföring och anpassning av teknologi på global, regional och nationell nivå, liksom även på de olika sektorernas nivå,

Alla länder, oavsett sina sociala och eko­nomiska system, är beslutna all främja sina folks allmänna välfärd genom individuella och kollektiva åtgärder i syfle att utvidga in­ternationellt ekonomiskt samarbete på grund­val av suverän likställdhet, stärka utveck­lingsländernas ekonomiska oberoende, till­försäkra dem en rättvis andel i världens lotala industriproduktion och bidra till internatio­nell fred och säkerhet och alla nationers väl­stånd, i överensslämmelse med de syften och grundsatser som anges i Förenta nationernas stadga,

med beaktande av dessa riktlinjer, angelägna atl i enlighet med bestämmel­serna i kapitel IX av Förenta nationernas stadga upprätta ett fackorgan med namnet Förenta nationernas organisation för indu­slriell utveckling (UNIDO) (härnedan be-tecknat som "Organisationen"), som skall spela den centrala rollen vid och vara ansva­rig för granskning och befordran av samord­ningen av all verksamhel inom Förenta natio­nernas syslem på den industriella utveckling­ens område, i överensstämmelse med de upp­gifler som i Förenta nationernas stadga till­delals Ekonomiska och sociala rådel och med tillämpliga anknytningsavtal,

överenskommit om denna stadga.


 


Chapter 1

Objectives and Functions

Artide 1 Objectives

The primary objective of the Organization shall be the promotion and acceleration of industrial developmeni in the developing counlries with a view to assisting in the es­tablishment of a new inlernalional economic order. The Organization shall also promote industrial developmeni and co-operalion on global, regional and national, as well as on secloral levels.


Kapitel I

Ändamål och uppgifter

Ariikd I Ändamål

Organisationens huvudändamål är att främja och påskynda industriell utveckling i utvecklingsländerna i syfte att bidra till upp­rättandet av en ny internationell ekonomisk ordning. Organisalionen skall också främja utveckling och samarbete inom industriområ­det på global, regional och nationell nivå, liksom även pä sektorsnivå.


 


Prop. 1979/80:131


12


 


Artide 2 Functions

ln fulfilmenl of ils foregoing objectives, the Organization shall generally lake all neces­sary and appropriate aclion, and in particular shall:

(a)    Encourage and extend, as appropriate, assistance to the developing counlries in Ihe promotion and acceleration of their industri­alization, in particular in the developmeni, expansion and modernizalion of their Indus­tries;

(b)   ln accordance with the Charter of the United Nations, iniliate, co-ordinaie and fol-low up the activities of the United Nations syslem with a view to enabling the Organiza­tion to play the central co-ordinating role in the field of industrial developmeni;

(c)    Creale new and develop existing con-cepts and approaches in respect of industrial developmeni on global, regional and nation­al, as well as on secloral levels, and carry out studies and surveys with a view to formula-ting new lines of action direcled lowards har­monious and balanced industrial develop­meni. with due consideration for the methods employed by counlries with differenl socio-economic syslems for solving industrializa­tion problems;

(d)   Promote and encourage the develop­
meni and use of planning lechniques, and
assist in the formulation of developmeni, sci­
entific and technological programmes and
plans for industrialization in the public, co-
operafive and private sectors;

(e)   Encourage and assist in the develop­
meni of an integraled and interdisciplinary
approach lowards the acceleraled induslrial­
izalion of the developing counlries;

(f)    Provide a forum and aet as an inslru­
menl to serve the developing counlries and
the industrialized counlries in their contacts,
consultations and, at the request of the coun­
lries concemed, negotiations direcled lo­
wards the industrialization of the developing
counlries;

(g)   Assist the developing counlries in the
establishment and operation of Industries, in­
duding agro-relaled as well as basic Indus­
tries, lo achieve the full utilizalion of locally
available natural and human resources and
the produclion of goods for domestic and ex-


Artikel 2 Uppgifter

För atl uppnå sina ovannämnda ändamål skall Organisationen generelll vidta alla er­forderiiga och lämpliga åtgärder och skall i synnerhet:

a)    gynna och lämna erforderligt bistånd till utvecklingsländerna för främjande och på­skyndande av deras industrialisering, särskilt för utveckling, utvidgning och modernisering av deras industrier,

b)   i enlighet med Förenta nationernas stadga ta initiativ lill, samordna och följa upp verksamheten inom Förenta nationernas sy­slem i syfle atl möjliggöra för Organisationen all spela en cenlral samordnande roll på den industriella utvecklingens område,

c)    skapa nya begrepp och tillvägagångssätt och utveckla existerande begrepp och till­vägagångssätt beträffande industriell utveck­ling på global, regional och nationell nivå, liksom även på de olika sektorernas nivå, samt företa studier och undersökningar i syf­te att formulera nya handlingslinjer avseende en harmonisk och balanserad industriell ut­veckling, med vederböriigt hänsynstagande till de metoder som används av länder med olika samhällsekonomiska system för alt lösa industrialiseringsproblem,

d)    främja och gynna utarbetandet och ut­
nyttjandet av planeringsteknik och bidra till
formuleringen av utvecklingsprogram, velen­
skapliga och teknologiska program och
planer för industrialisering inom de offenl­
liga, kooperativa och privala sektorerna,

e)   gynna och bidra till ularbetandel av ell
samlal och tvärvetenskapligt grepp på den
påskyndade industrialiseringen av utveck­
lingsländerna.

f)    tjäna som ell forum och ett instrument
för utvecklingsländerna och de industrialise­
rade länderna i deras kontakter, konsulta­
tioner och, på intresserade länders begäran,
föra förhandlingar avseende utvecklingslän­
dernas industrialisering,

g)    bistå utvecklingsländerna vid upprät­
tandet och driften av industrier, däri inbegri­
pet jordbmksrelaterade industrier och basin­
dustrier, för att uppnå elt fullt ulnyttjande av
lokall tillgängliga natur- och människo­
resurser, möjliggöra produklion av varor för


 


Prop. 1979/80:131


13


 


port märkets, as well as contribute lo the self-reliance of these counlries;

(h) Serve as a clearing-house for industrial information and accordingly collect and mon­itor on a selective basis, analyse and generate for the purpose of disseminalion informalion on all aspects of industrial developmeni on global, regional and national, as well as on secloral levels induding the exchange of ex­perience and technological achievements of Ihe induslrially developed and the developing counlries with differenl social and economic systems;

(i) Devote particular attention to the adop­tion of special measures aimed al assisting the leasl-developed, land-locked, and Island developing counlries, as well as Ihose devel­oping counlries most seriously affected by economic crises and natural calamities, with­out losing sighl of Ihe interest of the other developing counlries;

(j) Promote, encourage and assist in the developmeni, seleclion, adaplation, transfer and use of industrial lechnology, with due regard for the socio-economic conditions and the specific requiremenis of Ihe industry con­cemed, with special reference to the transfer of lechnology from the industrialized to the developing counlries as well as among the developing counlries themselves;

(k) Organize and support industrial train-ing programmes aimed al assisting the devel­oping counlries in the fraining of technical and other appropriate calegories of personnd needed at various phases for their acceler­aled industrial developmeni;

(1) Advise on and assist, in close co-opera­lion with the appropriate bodies of the United Nations, specialized agencies and the Inter­national Atomic Energy Agency, the devel­oping counlries in the exploitalion, conserva-tion and local transformation of their natural resources for the purpose of furthering the industrialization of developing counlries;

(m) Provide pilot and demonstration plants for accelerating industrialization in particular sectors;

(n) Develop special measures designed lo promote co-operation in the industrial field among developing counlries and beiween Ihe developed and developing counlries;

(o) Assist, in co-operation wiih other ap­propriate bodies, the regional planning of in-


hemma- och exportmarknaderna och bidra till dessa länders självförsörjning,

h) tjäna som dearingcentral för industriell information och i enlighet härmed selektivt insamla och bevaka saml för spridning analy­sera och sammanställa information om alla aspekter av industriell utveckling på global, regional och nationell nivå, liksom även på de olika sektorernas nivå, däri inbegripel ut­bytet av erfarenheter och teknologiska fram­steg i industriellt utvecklade länder och ul­vecklingsländer med olika sociala och ekono­miska system,

i) ägna särskild uppmärksamhet åt spe­ciella åtgärder i syfte atl bistå de minst ut­vecklade länderna och utvecklingsländer som saknar havskust eller är Öländer, liksom även de utvecklingsländer som allvarligast berörts av ekonomiska kriser eller naturkatastrofer, ulan att förlora ur sikte övriga utvecklings­länders intressen,

j) främja, gynna och bidra till utveckling­en, urvalet, anpassningen, överföringen och användningen av industriell teknologi, med hänsynstagande till de samhällsekonomiska förhållandena och vederbörande industriers speciella behov, och därvid särskilt beakta överföringen av teknologi från de industriali­serade ländema till utvecklingslänema, lik­som även mellan utvecklingsländema själva,

k) organisera och siödja induslriella ut­bildningsprogram avsedda att hjälpa utveck­lingsländerna att utbilda teknisk och annan lämplig personal som erfordras på olika sta­dier för deras påskyndade industriella ut­veckling,

1) ge råd och bistånd, i nära samarbete med Förenta nationernas behöriga organ, fackorganen och Internationella atom­energiorganet, till utvecklingsländerna för ut­forskning, skydd och inhemsk Iransformcring av deras naturtillgångar i syfte att gynna in­dustrialiseringen av dessa länder,

m) tillhandahålla försöks- och demonstra­tionsanläggningar för att påskynda industri­aliseringen inom särskilda seklorer,

n) uiarbeta särskilda mått och sleg ägnade att främja samarbete på det industriella om­rådel mellan utvecklingsländerna samt mel­lan dessa länder och de utvecklade länderna,

o) bidra, i samarbete med andra lämpliga organ, till den regionala planeringen av indu-


 


Prop. 1979/80:131


14


 


duslrial developmeni of the developing coun­lries wilhin the framework of regional and subregional groupings among those coun­lries;

(p) Encourage and promote the establish­ment and slrenglhening of industrial, busi­ness and professional associations, and simi­lar organizalions which would contribute lo the full utilizalion of the internal resources of the developing counlries wiih a view to de­veloping their national Industries;

(q) Assist in the establishment and opera­tion of instiluiional infraslructure for the pro­vision of regulatory, advisory and develop-menlal services to induslry;

(r) Assist, at the request of Governments of Ihe developing counlries, in oblaining ex­ternal financing for specific industrial pro­jects on fair, equitable and mulually accept­able terms.


striell utveckling i utvecklingsländerna inom ramen för regionala och subregionala gruppe­ringar bland dessa länder,

p) gynna och främja upprättandet och stär­kandet av industri-, affärs- och yrkesför­eningar och liknande organisaiioner som kan bidra till etl fulll utnytjande av utvecklings­ländernas interna resurser i syfte alt utveckla deras nationella industrier,

q) bidra till skapandet av driften av en in­stitutionell infrastmklur för att lillhandagå in­dustrin med reglerande, rådgivande och ut­vecklande Ijänster,

r) på begäran av utvecklingsländers rege­ringar bistå dem att erhålla exteml kapital för finansiering av konkreta induslriprojekt på skäliga, rättvisa och ömsesidigt godlagbara villkor.


 


Chapter II Participation

Artide 3 Members

Membership in the Organizafion is open to all States which associate themselves with the objectives and principles of the Organiza­tion:

(a)    States members of the United Nations or of a specialized agency or of the Intema-tional Atomic Energy Agency may become Members of the Organization by becoming parties to this Constitution in accordance with Artide 24 and paragraph 2 of Artide 25;

(b)   States other than those referted to in subparagraph (a) may become Members of the Organization by becoming parties to this Constitution in accordance with paragraph 3 of Artide 24 and subparagraph 2 (c) of Artide 25, after their membership has been ap­proved by the Conference, by a two-thirds majority of the Members present and voting, upon the recommendation of the Board.

Artide 4 Observers

1. Observer status in the Organization shall be open, upon request, to those enjoying such status in the General Assembly of the United Nations, uniess the Conference de­cides otherwise.


Kapitel II Deltagande

Artikel 3 Medlemmar

Medlemskap i Organisationen står öppet för alla stater som ansluter sig till Organisa­tionens syften och principer:

a)    Stater som är medlemmar av Förenta nationerna eller ett av dess fackorgan eller Inlemalionella atomenergiorganet kan bli Medlemmar av Organisationen genom att till­träda denna stadga i enlighet med artikel 24 och artikel 25 punkt 2;

b)   Andra stater än de i punkt a) avsedda kan bli Medlemmar av Organisationen genom att tillträda denna stadga i enlighet med arti­kel 24 punkl 3 och artikel 25 punkl 2 c), sedan deras medlemskap godkänts av Konferensen med två tredjedels majoritet av de närvaran­de och röstande Medlemmarna, på rekom-mendafion av Styrelsen.

Artikel 4 Observatörer

1. Ställningen som observatör i Organisa­tionen skall på begäran stå öppen för dem som har en sådan ställning i Förenta nationer­nas generalförsamling, såvitt inte Konferen­sen annat beslutar.


 


Prop. 1979/80:131


15


 


2.    Without prejudice to paragraph 1, the Conference has the authority to invite other observers to participate in the work of the Organization.

3.    Observers shall be permitted to partici­pate in the work of the Organization in accor­dance with the relevant mles of procedure and the provisions of this Constitution.

Artide 5 Suspension

1.    Any Member of the Organization that is
suspended from the exercise of the rights and
privileges of membership of the United Na­
tions shall automatically be suspended from
the exercise of the rights and privileges of
membership of the Organization,

2.    Any Member that is in artears in the
payment of its financial contribufions to the
Organization shall have no vote in the Orga­
nization if the amount of its artears equals or
exceeds the amount of the assessed contribu­
tion due from it for the preceding two fiscal
years. Any organ may, nevertheless, permit
such a Member to vote in that organ if it is
satisfied that the failure to pay is due to con­
tribution beyond the control of the Member.

Artide 6 Withdrawal

1.    A Member may withdraw from the Or­
ganization by depositing an instmment of de-
nunciation of this Constitution with the De­
positary.

2.    Such withdrawal shall lake effect on the last day of the fiscal year following that dur­ing which such instmment was deposited.

3.    The contribution to be paid by the with-drawing Member for the fiscal year following that during which such instmment was de­posited shall be the same as the assessed contribution for the fiscal year during which such deposit was effected. The withdrawing Member shall in addition fulfil any uncondi-tional pledges it made prior to such deposit.


2.    Utan att det inverkar på punkt I har Konferensen behörighet atl inbjuda andra ob­servatörer att della i Organisalionens arbele.

3.    Observatörer skall tillåtas delta i Orga­nisationens arbete i enlighet med tillämpliga procedurtegler och denna stadgas bestäm­melser.

Artikel 5 Suspension

1.    En Medlem av Organisationen som sus­penderas från utövandet av sina rättigheter och privilegier som medlem av Förenta natio­nerna är automatiskt suspenderad från ut­övandet av sina rättigheter och privilegier som Medlem av Organisationen.

2.    En Medlem som häftar för finansiella bidrag till Organisationen har inte rösträtt i Organisationen, om de obetalda beloppen sammanlagt uppgår till eller överstiger Med­lemmens fastställda bidrag till Organisatio­nen för de två sistförfiutna budgetåren. Elt organ kan dock tillåta en sådan Medlem all rösta, om del finner att underlåtenheten att betala beror på omständigheter över vilka Medlemmen ej kunnat råda.

Artikel 6 Utträde

1.    En Medlem kan utträda ur Organisatio­nen genom att deponera ett instmment om uppsägning av denna stadga hos deposi­tarien.

2.    Sådanl utträde får verkan den sista da­gen av budgetåret efter det under vilket in-slmmentet deponerades.

3.    De bidrag som skall betalas av den ut­trädande Medlemmen för budgetåret efter det under vilkel uppsägningen skedde skall vara desamma som de fastställda bidragen för det budgetår under vilket uppsägningen verk­ställdes. Den utträdande Medlemmen skall dessutom uppfylla varje ovillkorligt åtagande som den gjort före uppsägningen.


 


Chapter ID Organs

Principal and subsidiary organs Artide 7

1. The principal organs of the Organiza­tion shall be;


Kapitel III Organ

Artile 7

Huvudorgan och biträdande organ

1. Organisationens huvudorgan skall vara:


 


Prop. 1979/80:131


16


 


(a)    The General Conference (referted to as the "Conference");

(b)   The Industrial Developmeni Board (re­ferted to as the "Board");

(c)    The Secretariat.

 

2.    There shall be established a Programme and Budget Commiltee to assist the Board in the preparation and examination of the pro­gramme of work, the regular budget and the operational budget of the Organization and other financial matters pertaining to the Or­ganization.

3.    Other subsidiary organs, induding tech­nical committees, may be established by the Conference or the Board, which shall give due regard to Ihe principle of equitable geo­graphical representation.

Artide 8

General Conference

1.    The Conference shall consist of repre­
sentatives of all Members.

2.    (a) The Conference shall hold a regular
session every two years, uniess it decides
otherwise. Special sessions shall be con-
vened by the Director-General at the request
of the Board or of a majority of all Members.

(b) Regular sessions shall be held at the seat of the Organization, uniess otherwise determined by the Conference. The Board shall determine the place where a special ses­sion is to be held.

3.    In addition to exercising other functions
specified in this Constitution, the Conference
shall:

(a)    Determine the guiding principles and the policies of the Organizafion;

(b)   Consider reports of the Board, of the Director-General and of the subsidiary or­gans of the Conference;

(c)    Approve the programme of work, the regular budget and the operational budget of the Organization in accordance with Artide 14, establish the scale of assessments in ac­cordance with Artide 15, approve the finan­cial regulalions of the Organization and su­pervise the effective utilizalion of the finan­cial resources of the Organization;

(d)    Have the authority to adopt, by a two-
third majority of the Members, present and
voting, conventions or agreements with re­
spect to any matter within the compelence of
the Organization and to make recommenda-


a)    Generalkonferensen (betecknad som
"Konferensen"),

b)   Styrelsen för induslriell utveckling (be­tecknad som "Styrelsen"),

c)    Sekretariatet.

 

2.    En Program- och budgetkommitlé skall upprättas med uppgift att bistå Styrelsen vid förberedande och granskning av Organisatio­nens arbetsprogram, ordinarie budget och operativa budget och andra finansiella frågor som berör Organisationen.

3.    Andra biträdande organ, inklusive tek­niska kommittéer, kan upprättas av Konfe­rensen eller Styrelsen, som skall ta vederbör­lig hänsyn till principen om en rättvis geogra­fisk representation.

Artikd 8 Generalkonferensen

1.    Konferensen skall bestå av representan­
ter för alla Medlemmar.

2.    a) Konferensen skall hålla ett ordinarie
möte vartannat år, såvitt den inte beslutar
annat. Extra möten skall sammankallas av
Generaldirektören på begäran av Styrelsen
eller av en majoritet av alla Medlemmar.

b) Ordinarie möten skall hållas på den ort där Organisationen har sitt säte, såvitt annat ej bestäms av Konferensen. Styrelsen skall bestämma den ort där elt extra möte skall hållas.

3.    Utöver övriga i denna stadga angivna
funktioner skall Konferensen:

a)    bestämma Organisationens ledande principer och allmänna riktlinjer,

b)   granska rapporter från Styrelsen, Gene­raldirektören och Konferensens biträdande organ,

c)    godkänna Organisationens arbets­program, ordinarie budget och operativa bud­get i enlighet med artikel 14, fastställa bidragsskalan i enlighet med artikel 15, god­känna Organisafionens finansiella reglemente och övervaka att Organisationens finansiella resurser kommer till effektiv användning,

d)    äga behörighet att med två tredjedels
majoritet av de närvarande och röstande
Medlemmarna anta konventioner eller över­
enskommelser rörande frågor som ligger
inom Organisationens kompetens och att rik-


 


Prop. 1979/80:131


17


 


lions to the Members conceming such con­ventions or agreements;

(e)    Make recommendalions to Members to
intemalional organizalions with respect to
matters within the compelence of the Organi­
zation;

(f)     Take any other appropriate action lo
enable the Organization to further is objec­
tives and carry out its functions.

4.    The Conference may delegate to the Board such of its powers and functions as il may consider desirable, except for those pro­vided for in: Artide 3, subparagraph (b); Ar­tide 4; Artide 8, subparagraph 3 (a), (b), (c) and (d); Artide 9, paragraph 1; Artide 10, paragraph 1; Artide 11, paragraph 2; Artide 14, paragraphs 4 and 6; Artide 15; Artide 18; Artide 23, subparagraphs 2 (b) and 3 (b); and Annex I,

5.    The Conference shall adopt its own mles of procedure.

6.    Each Member shall have one vote in the Conference. Decisions shall be made by a majority of the Members present and voting uniess otherwise specified in this Constitu­tion or in the mles of procedure of the Con­ference.

Artide 9

Industrial Developmeni Board

1.    The Board shall consist of 53 Members
of the Organization elected by the Confer­
ence, which shall give due regard to the prin­
ciple of equitable geographical distribufion.
In electing the members of the Board the
Conference shall observe the following distri­
bufion of seats: 33 members of the Board
shall be elected from the States listed in Parts
A and C, 15 from the States listed in Part B,
and 5 from the States listed in Part D of
Annex I to this Constitution.

2.   Members of the Board shall hold office from the close of the regular session of the Conference at which they were elected until the close of the regular session of the Confer­ence four years thereafter, except that the members elected at the first session shall hold office from the time of such election and one half shall hold ofTice only until the close of the regular session two years thereafter, Members of the Board may be re-elected.

3.   (a) The Board shall hold at least one


ta rekommendalioner till Medlemmama an­gående sådana konventioner och överens­kommelser,

e) rikla rekommendalioner till Medlemmar och internationella organisationer rörande frågor som ligger inom Organisationens kom­petens,

O vidta andra lämpliga åtgärder för alt möjliggöra för Organisationen att befordra sina ändamål och fullgöra sina uppgifter.

4.    Konferensen kan till Styrelsen delegera sina befogenheter och uppgifler i den ut­sträckning den så finner önskvärt, med un­danlag av dem som fastställts i: artikel 3 punkt b); artikel 4; artikel 8 punklerna 3 a), b), c) och d); artikel 9 punkt 1; artikel 11 punkt 2; artikel 14 punkterna 4 och 6; artikel 15; artikel 18; artikd 23 punkterna 2 b) och 3 b); och bilaga 1.

5.    Konferensen skall själv fastställa sina procedurregler.

6.    Varje Medlem skall ha en röst i Konfe­rensen. Beslut skall fattas med en majoritet av de närvarande och röstande Medlemmar­na såviit annat ej angetts i denna stadga eller i Konferensens procedurtegler.

Artikd 9

Styrelsen för industriell utveckling

1.   Styrelsen skall bestå av 53 Medlemmar av Organisationen valda av Konferensen, vil­ken skall ta vederbörlig hänsyn lill principen om en rättvis geografisk fördelning. Vid valet av styrelsemedlemmar skall Konferensen iaktta följande mandatfördelning: 33 medlem­mar av Slyrelsen skall väljas bland de stater som uppräknas i delarna A och C av bilaga I till denna stadga, 15 bland de slaler som upp­räknas i del B och 5 bland de slaler som uppräknas i del D,

2.   Medlemmar av Styrelsen skall fungera från slutet av del ordinarie konferensmöte vid vilkel de valdes till slutet av del ordinarie konferensmötet fyra år därefler. Dock skall de medlemmar som valts vid det första mötet fungera från tidpunkten för detta val, och hälflen av dem skall fungera endast till slulel av del ordinarie mötet två år därefter. Med­lemmar av Styrelsen kan återväljas.

3.   a) Styrelsen skall hålla minsl ett ordina-


 


Prop. 1979/80:131


18


 


regular session each year at such times as it may determine. Special sessions shall be con-vened by the Director-General al the request of a majority ofall members of the Board.

(b) Sessions shall be held at the seat of the Organization, uniess otherwise determined by the Board.

4. In addition to exercising other functions specified in this Constitution or delegated to it by the Conference, the Board shall:

(a)   Aciing under the authority of the Con­ference, review the implementation of the ap­proved programme of work and of the corre­sponding regular budget and operational bud­get, as well as of other decisions of the Con­ference;

(b)   Recommend to the Conference a scale of assessments for regular budget expendi-tures;

(c)   Report to the Conference at each regu­lar session on the activities of the Board;

(d)   Request Members to furnish informa­
tion on their activities related lo the work of
the Organization;

(e)   In accordance with the decisions of the
Conference and having regard to circum­
stances arising between sessions of the Board
or the Conference, authorize the Director-
General to take such measures as the Board
deems necessary to meet unforeseen events
with due regard to the funcfions and financial
resources of the Organization;

(O If the office of Director-General be­comes vacant between sessions of the Con­ference, appoint an Aciing Director-General to serve until the next regular or special ses­sion of the Conference;

(g) Prepare te provisional agenda for the Conference;

(h) Undertake such other functions as may be required to further the objectives of the Organization subject to the limitations stipu-lated in this Consfitution.

5.    The Board shall adopt its own mles of procedures.

6.    Each member of the Board shall have one vote. Decisions shall be made by a ma­jority of the members present and voting un­iess otherwise specified in this Constitution or in the mles of procedure of the Board.

7.    The Board shall invite any Member not represented on the Board to participate with­out vote in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.


rie möte varje år vid den tid som den själv bestämmer. Extra möten skall sammankallas av Generaldirektören på begäran av en majo­ritet av alla medlemmar av Styrelsen.

b) Möten skall hållas på den ort där Orga­nisationen har sitt säte, såvitt annat ej be­stäms av Styrelsen.

4. Utöver övriga i denna stadga angivna funktioner skall Styrelsen:

a)    under Konferensens auktoritet följa ge­nomförandet av det godkända arbetspro­grammet och av motsvarande ordinarie bud­get och operativa budgel liksom även av and­ra beslut av Konferensen,

b)   föreslå Konferensen en bidragsskala för ordinarie budgetutgifter,

c)    avge rapport till Konferensen vid varje ordinarie möte om Styrelsens verksamhet,

d)   anmoda Medlemmar att lämna upplys­
ningar om sin verksamhet i samband med
Organisationens arbete,

e)   i enlighet med Konferensens beslut och
under hänsynstagande till de händelser som
kan inträffa mellan Styrelsens eller Konfe­
rensens möten, bemyndiga Generaldirektö­
ren att vidta de åtgärder som Styrelsen finner
nödvändiga för att möta ofömtsedda situa­
tioner inom ramen för Organisationens upp­
gifter och finansiella resurser,

O om befattningen som Generaldirektör blir ledig mellan konferensmöten, utse en till­förordnad Generaldirektör med uppgift att tjänstgöra till Konferensens nästa ordinarie eller extra möte,

g) uppgöra Konferensens provisoriska dagordning,

h) utöva de övriga funktioner som kan er­fordras för att befordra Organisationens än­damål med de begränsningar som fastställts i denna stadga.

5.    Styrelsen skall själv fastställa sina pro­cedurtegler.

6.    Varje medlem av Styrelsen skall ha en röst. Beslut skall fattas av en majoritet av de närvarande och röstande medlemmarna så­vitt annat ej anges i denna stadga eller i Sty­relsens procedurtegler.

7.    Styrelsen skall inbjuda en i Styrelsen ej representerad Medlem att utan rösträtt delta i dess överläggningar i frågor av särskild bety­delse för denna Medlem.


 


Prop. 1979/80:131


19


 


Artide 10

Programme and Budget Commiltee

1.    The Programme and Budget Commiltee
shall consist of 27 Members of the Organiza­
tion elected by the Conference, which shall
give due regard to the principle of equitable
geographical distribution. In electing the
members of the Commiltee the Conference
shall observe the following distribution of
seats: 15 members of the Commiltee shall be
elected from Ihe States listed in Parts A and
C, 9 from the States listed in Part B, and 3
from the States listed in Part D of Annex I to
this Constitution. In designating their repre­
sentatives to serve on the Commiltee, States
shall take into account their personal qualifi-
cations and experience.

2.   Members of the Commiltee shall hold office from the close of the regular session of the Conference at which they were elected unfil the close of the regular session of the Conference two years thereafter. Members of the Commiltee may be re-elected.

3.   (a) The Committee shall hold al least one session each year. Additional sessions shall be convened by the Director-General at the request of the Board or the Committee.

(b) Sessions shall be held at the seat of the Organizafion, uniess otherwise determined by the Board.

4. The Committee shall:

(a)    Perform the functions assigned lo it in Artide 14;

(b)   Prepare the draft scale of assessments for regular budget expenditures, for submis-sion to the Board;

(c)    Exercise such other functions with re­spect to financial matters as may be assigned to it by the Conference or the Board;

(d)    Report to the Board at each regular
session on all activities of the Committee and
submit advice or proposals on financial mat­
ters to the Board on its own iniliati ve.

5.   The Committee shall adopt its own mles of procedure.

6.   Each member of the Committee shall have on vote. Decisions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting.

Artide II Secretariat

1. The Secretariat shall comprise a Direc-


Artikd 10

Program- och budgetkommitté

1.   Program- och budgetkommiltén skall bestå av 27 Medlemmar av Organisationen valda av Konferensen, som skall ta vederbör­lig hänsyn till principen om en rättvis geogra­fisk fördelning. Vid valet av kommitténs medlemmar skall Konferensen iaktta följande mandatfördelning: 15 medlemmar av kom­mittén skall väljas bland de stater som är uppräknade i delama A och C av bilaga 1 till denna stadga, 9 bland stater uppräknade i del B och 3 bland stater uppräknade i del D. Vid utseende av representanter som skall tjänst­göra i kommittén skall stater fästa avseende vid deras personliga kvalifikationer och erfa­renhet.

2.   Medlemmar av kommittén skall fungera från slutet av det ordinarie konferensmöte vid vilkel de valdes till slutet av det ordinarie konferensmötet två år därefter. Medlemmar av kommiitén kan återväljas.

3.   a) Kommittén skall hålla minst ett möte varje år. Ytterligare möten skall sammankal­las av Generaldirektören på begäran av Sty­relsen eller kommittén.

b) Möten skall hållas på den ort där Orga­nisationen har sitt säte, såvitt annat ej be­stäms av Styrelsen.

4. Kommittén skall:

a)    fullgöra de uppgifter som tilldelats den i artikel 14,

b)   utarbeta det utkast fill bidragsskala för ordinarie budgetutgifter som skall understäl­las Styrelsen,

c)    fullgöra de övriga uppgifter som kan till­delas den av Konferensen eller Styrelsen på det finansiella området,

d)    avge rapport till Styrelsen vid varje or­
dinarie möte om alla åtgärder av kommittén
och på eget initativ framföra råd och förslag
till Styrelsen i finansiella frågor.

5.    Kommittén skall själv fastställa sina procedurregler.

6.    Varje medlem av kommittén skall ha en röst. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande medlemmama.

Artikd II Sekretariatet

1. Sekretariatet skall bestå av en General-


 


Prop. 1979/80:131


20


 


lor-General, as well as such Depuly Direc-tors-General and other staff as the Organiza­tion may require.

2.    The Director-General shall be appoint­ed by the Conference upon recommendation of the Board for a period of four years. He may be reappointed for a further term of four years, after which he shall not be eligible for reappointment.

3.    The Director-General shall be the chief administrafive officer of the Organization, Subject to general or specific directives of the Conference or the Board, the Director-Gen­eral shall have the over-all responsibility and authority to direct the work of the Organiza­tion. Under the authority of and subject to the control of the Board, the Director-Gener­al shall be responsible for the appoinlment, organization and functioning of the staff,

4.    In the performance of their duties the Director-General and the staff shall not seek or receive instmctions from any government or from any authority external to the Organi­zation. They shall refrain from any action that might reflect on their position as inlerna­tional officials responsible only to the Organi­zation. Each Member undertakes to respect the exdusively inlernational character of the responsibililies of the Director-General and the staff and not lo seek to influence them in the discharge of their responsibililies.

 

5.    The staff shall be appointed by the Di­rector-General under regulalions lo be estab­lished by the Conference upon recommenda­tion of the Board. Appointments at the levd of Deputy Director-General shall be subject to approval by the Board. The conditions of service of staff shall conform as far as possi­ble to those of the United Nations common syslem. The paramount consideration in the employmenl of the staff and in determining the conditions of service shall be the necessi­ty of securing the highesi standards of effi­ciency, compelence and integrity. Due re­gard shall be paid to the importance of re-cruiting staff on a wide and equitable geogra­phical basis.

6.    The Director-General shall aet in that capacity at all meetings of the Conference, of the Board and of the Programme and Budget Committee, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these


direktör och de biträdande generaldirektörer och annan personal som Organisalionen kan behöva.

2.    Generaldirektören skall tillsättas av Konferensen på Styrelsens rekommendation för en period av fyra år. Han kan tillsättas på nytt för en ytterligare period av fyra år, efter vilken han inle längre skall ifrågakomma för ny tillsättning.

3.    Generaldirektören skall vara Organisa­tionens högste administrative ämbetsman. Med förbehåll för Konferensens eller Styrel­sens allmänna eller speciella direktiv skall Generaldirektören ha det allmänna ansvaret och befogenheien alt leda Organisationens arbete. Under Styrelsens överinseende och kontroll skall Generaldirektören vara ansva­rig för tillsättningen, organiseringen och led­ningen av personalen,

 

4.    Vid fullgörandet av sina åligganden skall Generaldirektören och personalen inte söka eller motta instruktioner från någon re­gering eller från någon myndighet ulanför Or­ganisationen, De skall avhålla sig från hand­lingar som är oförenliga med deras ställning som internationella tjänstemän, och de är an­svariga endast mot Organisafionen. Varje Medlem förbinder sig att respektera den ute­slutande internationella karaktären av Gene­raldirektörens och personalens tjänst och att inte söka påverka dem vid fullgörande av deras åligganden,

5.    Personalen skall lillsättas av Generaldi­rektören enligt bestämmelser som skall fast­ställas av Konferensen på Styrelsens rekom­mendation. Tillsättningar på biträdande gene­raldirektörs nivå skall underställas Slyrelsen för godkännande. Personalens anställnings­villkor skall så långt möjligt överensstämma med dem som gäller för personal inom Fören­ta nationernas allmänna syslem. Av avgöran­de betydelse vid anställning av personal och vid bestämmande av anställningsvillkoren skall vara nödvändighelen att uppnå högsta möjliga standard i effektivitet, duglighet och integritet, Vederböriig vikt skall fästas vid atl personalen rekryleras på en vidsträckt och rättvis geografisk basis,

6.   Generaldirektören skall fungera i denna
egenskap vid alla Konferensens, Styrelsens
och Program- och budgetkommitténs möten.
Han skall utarbeta en årlig rapport om Orga­
nisationens verksamhet. Dessutom skall han


 


Prop. 1979/80:131


21


 


organs. He shall prepare an annual report on the activities of the Organization. In addition, he shall submit to the Conference or lo the Board, as appropriate, such other reports as may be required.


tillställa Konferensen eller Styrelsen, alll ef­ter omständigheterna, sådana andra rappor­ter som kan erfordras.


 


Chapter IV

Programme of Work and Financial Matters

Artide 12

Expenses of delegations

Each Member and observer shall bear the expenses of its own delegation to the Confer­ence, to the Board or to any other organ in which it may participate.

Artide 13 Composition of budgets

1.    The activities of the Organization shall
be carried out in accordance with its ap­
proved programme of work and budgets.

2.    The expenditures of the Organization
shall divided into the following calegories:

(a)    Expenditures to be met from assessed contributions (referted to as the "regular budget"); and

(b)   Expenditures to be met from volunlary contributions to the Organization, and such other income as may be provided for in the financial regulalions (referred lo as the "operational budget").

 

3.   The regular budget shall provide for ex­penditures for administration, research, oth­er regular expenses of the Organization and for other activities, as provided for in Annex 11.

4.   The operational budget shall provide for expenditures for technical assistance and other related activities.

Artide 14

Programme and budgets

The Director-General shall prepare and submit to the Board through the Programme and Budgel Committee, at a time specified in the financial regulationes, a draft programme of work for the following fiscal period, to­gether with the corresponding estimales for those activities to be financed from the regu­lar budget. The Director-General shall, at the same time, submit proposals and financial estimales for those activities to be financed from volunlary contributions to the Organi­zation.


Kapitel IV

Arbetsprogram och Finansiella frågor

Artikd 12 Delegationers kostnader

Varje Medlem och observatör skall själv bära kosinaderna för sin delegaiion till Kon­ferensen, till Styrelsen eller till något annal organ i vilkel den dellar.

Artikd 13

Budgeternas sammansättning

1.    Organisationens verksamhet skall be­drivas i enlighet med dess godkända arbets­program och budgeter.

2.    Organisationens utgifter skall indelas i följande kategorier:

 

a)    Utgifter som skall bestridas från fast­ställda bidrag (kallade den "ordinarie budge­ten") och

b)   Ulgifter som skall bestridas från frivilli­ga bidrag till Organisationen och från sådana andra inkomster som kan ha upptagits i fi­nansreglementet (kallade den "operafiva budgeten").

 

3.    Den ordinarie budgeten skall uppta ut­gifter för administration och forskning, andra ordinarie utgifter av Organisationen och ut­gifter avseende annan verksamhet, såsom föreskrivs i bilaga 11.

4.    Den operativa budgeten skall uppta ut­gifter för tekniskt bistånd och annan därmed sammanhängande verksamhet.

Artikel 14

Program och budgeter

1. Generaldirektören skall utarbeta och genom Program- och budgetkommittén, vid den tid som anges i finansreglementet, till­ställa Styrelsen ett utkast till arbetsprogram för den följande budgetperioden lillsammans med motsvarande utgiftsberäkning för den verksamhet som skall finansieras av den ordi­narie budgeten. Generaldirektören skall sam­tidigt framlägga förslag och utgiftsberäk­ningar för den verksamhet som skall finansi­eras genom frivilliga bidrag till Organisatio­nen.


 


Prop. 1979/80:131


22


 


2.    The Programme and Budget Committee shall consider the proposal of the Director-General and submit to the Board its recom­mendalions on the proposed programmme of work and corresponding estimales for the regular budget and the operational budget. Such recommendalions of the Committee shall require a two-thirds majority of the members present and voting.

3.    The Board shll examine the proposals of the Director-General together with any rec­ommendalions of the Programme and Budget Committee and adopt the programme of work, the regular budget and the operational budget, with such modifications as il deems necessary, for submission to the Conference for consideration and approval. Such adop­tion shall require a two-thirds majority of the Members present and voting.

4.    (a) The Conference shall consider and approve the programme of work and the cor­responding regular budget and operational budget submitted to it by the Board, by a two-thirds majority of the Members present and voting. (b) The Conference may make amendments in the programme of work and the cortesponding regular budget and oper­ational budget, in accordance with paragraph 6.

 

5.    When required, supplementary or re-vised esfimates for the regular budget or operational budget shall be prepared and ap­proved in accordance with paragraphs I to 4 above and the financial regulalions.

6.    No resolution, decision or amendment involving expenditure, which has not already been considered in accordance with para­graphs 2 and 3, shall be approved by the Conference uniess il is accompanied by an estimate of expenditures prepared by the Di­rector-General. No resolution, decision or amendment in respect of which expenditures are anticipated by the Director-General shall be approved by the Conference until the Pro­gramme and Budget Committee and subse-quently the Board, meeting concurrently with the Conference, have had an opportuni­ly to aet in accordance with paragraphs 2 and 3. The Board shall submit its decisions to the Conference. The approval by the Conference of such resolutions, decisions and amend­ments shall require a two-thirds majority of all Members.


2.    Program- och budgetkommittén skall granska Generaldirektörens förslag och till­ställa Styrelsen sina rekommendationer an­gående arbetsprogrammet och motsvarande utgiftsberäkningar för den ordinarie budgeten och den operativa budgeten. Kommitténs re­kommendationer skall antas med två tredje­dels majoritet av de närvarande och röstande medlemmama.

3.    Styrelsen skall granska Generaldirektö­rens förslag samtidigt med av Program- och budgetkommittén gjorda rekommendationer och anta arbetsprogrammet, den ordinarie budgeten och den operativa budgeten med sådana modifikationer som den anser påkal­lade för att underställa dem Konferensen för granskning och godkännande. Styrelsen skall anta dessa texter med två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande medlemmar­na.

4.    a) Konferensen skall granska och med två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande Medlemmama godkänna de arbets­program och den motsvarande ordinarie bud­get och operativa budget, som underställts den av Styrelsen,

b) Konferensen kan göra ändringar i ar­betsprogrammet och motsvarande ordinarie budget och operafiva budget i enlighet med punkt 6.

5.   När så erfordras, skall tilläggs- eller re­
viderade beräkningar för den ordinarie bud­
geten eller operativa budgeten utarbetas och
godkännas i enlighet med punkterna I lill 4
ovan och med finansreglementet.

6.   Resolutioner, beslut eller ändringar som
kan innebära utgifler och inte redan behand­
lats i enlighet med punkterna 1 och 2, skall ej
godkännas av Konferensen utan att vara åt­
följda av utgiftsberäkningar uppgjorda av Ge­
neraldirektören. Resolutioner, beslut eller
ändringar som av Generaldirektören fömtses
komma att föranleda utgifter skall ej godkän­
nas av Konferensen förtän Program- och
budgetkommittén och därefler Styrelsen, vid
etl möle hållet samtidigt med konferensens,
hafl tillfälle atl handla i enlighet med punk­
terna 2 och 3. Styrelsen skall framlägga sina
beslut för Konferensen, Sådana resolutioner,
beslut och ändringar skall godkännas av Kon­
ferensen med två tredjedels majoritet av alla
Medlemmar.


 


Prop. 1979/80:131


23


 


Artide 15

Assessed contributions

1,   Regular budget expenditures shall be
borne by the Members, as apportioned in
accordance with a scale of assessment estab­
lished by the Conference by a two-thirds ma­
jority of the Members present and vofing,
upon the recommendation of the Board
adopted by a two-thirds majority of the mem­
bers present an voting, on the basis of a draft
prepared by the Programme and Budget
Committee,

2.   The scale af assessments shall be based
to the extent possible on the scale most re-
cently employed by the United Nations. No
Members shall be assessed more than twen-
ly-five renl of the regular budget of the Orga­
nization.

Artide 16

Volunlary contributions to the Organization Subject the the financial regulalions of the Organization, the Director-General, on be­half of the Organization, may accept volun­lary contributions to the Organization, in­duding gifts, bequests and subventions, made to the Organization by governments, intergovernmental or non-governmental or­ganizalions or other non-govemmental sources, provided that the conditions at­tached to such volunlary contributions are consistent with the objectives and policies of the Organization.

Artide 17

Industrial Developmeni Fund

In order to increase Ihe resources of Ihe Organization and to enhance its ability lo meet prompily and flexibly the needs of the developing counlries, the Organization shall have an Industrial Developmeni Fund which will be financed through the volunlary contri­butions to the Organizafion provided for in Artide 16, and other income as may be pro­vided for in the financial regulalions of the Organization. The Director-General shall ad-minister the Industrial Developmeni Fund in accordance with the general policy guidelines governing the operations of the Fund that are established by the Conference, or by the Board acting on behalf of the Conference, and in accordance with the financial regula­lions of the Organization.


Artikel 15 Fastställda bidrag

1.   Ordinarie budgetutgifter skall bäras av Medlemmarna med fördelning i enlighet med en bidragsskala fastställd av Konferensen med två tredjedels majoritet av de närvaran­de och röstande Medlemmarna efter en re­kommendation av Styrelsen, antagen med två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande medlemmarna, på gmndval av ett utkast utarbetat av Program- och budgetkom­mittén.

2.   Bidragsskalan skall såvitt möjligt gmn­das på den mest aktuella, av Förenta natio­nerna tillämpade skalan. Ingen Medlems bi­drag skall fastställas lill mer än tjugufem pro­cenl av Organisationens ordinarie budget.

Artikel 16

Frivilliga bidrag till Organisationen

Såvitt hinder ej möter enligt Organisatio­nens finansreglemente kan Generaldirektö­ren på Organisationens vägnar motta frivilli­ga bidrag till Organisationen, däri inbegripet gåvor, legal och subventioner, från regering­ar, mellanslatliga eller icke-statliga organisa­tioner eller andra icke-statliga källor, fömt­salt att de villkor som knutits till dessa frivil­liga bidrag är förenliga med Organisationens ändamål och allmänna riktlinjer.

Artikd 17

Industriell utvecklingsfond

För att utöka Organisalionens resurser och förbättra dess förmåga atl snabbi och flexi­belt möta utvecklingsländernas behov skall Organisationen ha en Industriell utvecklings­fond, som kommer atl finansieras genom de frivilliga bidrag till Organisationen som avses i artikel 16 och genom andra inkomsler enligt vad som kan föreskrivas i Organisationens finansreglemente. Generaldirektören skall förvalta Industriella utvecklingsfonden i en­lighel med de allmänna riktlinjer för fondens verksamhet som fastställs av Konferensen el­ler av Styrelsen på Konferensens vägnar och i enlighet med Organisationens finansregle­mente.


 


Prop. 1979/80:131


24


 


Chapter V

Co-operation and Co-ordination

Artide 18

Relations with the United Nations

The Organization shall be brought into re-lalionship with the United Nations as one of the specialized agencies referted to in Artide 57 of the Charter of the United Nations. Any agreement conduded in accordance with Ar­tide 63 of the Charter shall require the ap­proval of the Conference, by a two-thirds majority of the Members present and voting, upon the recommendation of the Board.

Artide 19

Relations with other organizalions 1. The Director-General may, with the ap­proval of the Board and subject to guidelines established by the Conference:

(a)    Enter into agreements establishing ap­propriate relationships with other organiza­lions of the United Nations system and with other intergovernmental and governmenlal organizalions,

(b)   Establish appropriate relations with non-governmental and other organizalions the work of which is related to that of the Organization. When establishing such rela­tions with national organizalions the Direc­tor-General shall consull with the govern­ments concemed.

2. Subject to such agreements and rela­tions, the Director-General may establish working arrangemenis with such organiza­lions.


Kapitel V

Samarbete och samordning

Artikd 18

Förhållande till Förenta nationerna

Organisalionen skall anknytas till Förenta nationerna som etl av de fackorgan som avses i artikel 57 av Förenta nationemas stadga. Avtal som ingås i enlighet med FN-stadgans artikel 63 skall godkännas av Konfe­rensen med två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande Medlemmarna på rekommendation av Styrelsen.

Artikd 19

Förhållande till andra organisationer

1.    Generaldirektören kan med Styrelsens
godkännande och såvitt förenligt med av
Konferensen fastställda riktlinjer:

a)    ingå avtal för upprättande av lämpliga förbindelser med andra organisationer inom Förenta nationemas system och med andra mellanslatliga och statliga organisationer,

b)    upprätta lämpliga förbindelser med icke-statliga och andra organisationer vilkas arbete är besläktat med Organisafionens. När sådana förbindelser upptas med nationella or­ganisationer, skall Generaldirektören sam­råda med vederbörande regeringar.

2.    Såvitt förenligt med dessa avtal och för­
bindelser kan Generalsekreteraren upprätta
arbetsartangemang med sådana organisatio­
ner.


 


Chapter VI Legal Matters

Artide 20 Seat

1.   The seat of the Organization shall be Vienna. Conference may change the seat by a two-thirds majority ofall Members.

2.   The Organization shall condude a head-quarters with the Höst Government.

Artide 21

Legal capacity, privileges and immunities

1. The Organization shall enjoy in the ter-


Kapitel VI Rättsliga frågor

Artikel 20 Säte

\. Organisationen skall ha sitt säte i Wien, Konferensen kan ändra platsen för sitt säte med två tredjedels majoritet av alla Medlem­mar.

2. Organisationen skall sluta ett högkvar­tersavtal med värdlandets regering.

Artikd 21

Rättskapacitet, privilegier och immuniteter

1. Organisationen skall inom varje Med-


 


Prop. 1979/80:131


25


 


ritory of each of its Members such legal ca­pacity and such privileges and immuniteis as are necessary for the exercise of its functions and for the fulfilment of its objectives. Repre­sentatives of Members and officials of the Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the indepen­dent exercise of their function in conneclion with the Organization.

2. The legal capacity, privileges and im­munities referted to in paragraph I shall:

(a)    In the territory of any Member that has acceded to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specializet Agencies in respect of the Organization, be as defined in the standard clauses of that Convention as modified by an annex thereto approved by the Board;

(b)   ln the territory of any Member that has not acceded to the Convenfion on the Privi­leges and Immunities of the Specialized Agencies in respect of the Organization bul has acceded to the Convention on the Privi­leges and Immunities of the United Nations, be as defined in the latter Convention, uniess such State notifies the Depositary on deposit­ing its instmment of ratification, acceptance, approval or accession that it will not apply this Convention to the Organization; the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall cease to apply to the Organization thirty days after such State has so notified the Depositary;

(c)    Be as defined in other agreements en­tered into by the Organization.

Artide 22

Settlement ofdisputes and requests for advi­sory opinions

1. (a) Any dispute among two or more Members conceming the interpretation or ap-plication of this Constitution, induding its annexes, that is not settled by negotiation shalJ be referred to the Board uniess the par­ties concemed agree on another mode of set­tlement. If the dispute is of particular con­cem to a Member not represented on the Board, that Member shall be entilled to be represented in accordance with mles to be adopted by the Board.

(b) If the dispute is not settled pursuant to paragraph I (a) to the satisfaction of any par-


lems territorium åtnjuta den rättskapacitet och de privilegier och immuniteter som den behöver för att utöva sin verksamhet och uppnå sina ändamål. Medlemmarnas ombud och Organisationens tjänstemän skall åtnjuta de privilegier och immuniteter som är nöd­vändiga för att de i fulll oberoende skall kun­na fullgöra sina uppgifter i samband med Or­ganisationen.

2. Den rättskapacitet och de privilegier och immuniteter som avses i punkt I skall:

a)    inom territorium tillhörande Medlem som i förhållande till Organisationen tillträtt konventionen om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan, vara de som anges i denna konventions standardklau­suler, sådana de modifieras genom ett av Sty­relsen godkänt annex till densamma;

b)   inom territorium tillhörande Medlem som inte i förhållande till Organisationen till­trätt konventionen om privilegier och immu­nitet för Förenta nationernas fackorgan men som tillträtt konventionen om Förenta natio­nemas privilegier och immuniteter, motsvara dem som anges i sistnämnda konvention, så­vida inte en sådan stat vid deponeringen av sitt ratifikations-, godtagande-, och godkän­nande- eller anslutningsinstmment meddelar depositarien att den inte kommer att tillämpa denna konvention; konventionen om Förenta nationemas privilegier och immuniteter skall upphöra att gälla för Organisationen trettio dagar efter att en sådan stat har lämnat depo­sitarien detta meddelande;

c)    vara de som anges i andra, av Organisa­tionen ingångna avtal.

Artikel 22

Lösning av tvister och inhämtande av rådgi­vande yttranden

1 .a) Varje tvist mellan två eller flera Med­lemmar rörande tolkningen eller tillämpning­en av denna stadga, inldusive dess bilagor, som inte löses genom förhandling skall hän­skjutas till Styrelsen, såvitt inte vederböran­de parter enas om ett annat sätt för reglering av tvisten. Om tvisten särskilt berör en Med­lem som inte är företrädd i Styrelsen, skall denna Medlem vara berättigad att bli före­trädd i enlighet med regler som skall antas av Styrelsen.

b) Om tvisten inte lösts i enlighet med punkt 1 a) till en tvistande parts belåtenhet.


 


Prop. 1979/80:131


26


 


cy to the dispute, that party may refer the malier: either, (i) if the parties so agree:

(A)   to the International Court of Justice; or

(B)    to an arbitral tribunal;

or, (ii) otherwise, lo a concilialion commis­sion.

The mles conceming the procedures and operation of the arbitral tribunal and of the concilialion commission are laid down in An­nex III to this Constitution.

2. The Conference and the Board are sepa­rately empowered, subject to authorization from the General Assembly of the United Nafions, to request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope of the Organization's activities.

Artide 23 Amendments

1.    At any time after the second regular session of the Conference any Member may propose amendments to this Constitufion. Texts of proposed amendments shall be promptly communicated by the Director-General to all Members and shall not be con­sidered by the Conference until ninety days after the dispatch of such communicalion.

2.    Expect as specified in paragraph 3, an amendment shall come into force and be binding on all Members when:

 

(a)   It is recommended by the Board to the Conference;

(b)   It is approved by the Conference by a two-thirds majority ofall Members;

and

(c)  Two-thirds of the Members have de­
posited instruments of ratification, accep­
tance or approval of the amendment with the
Depositary.

3.   An amendment relating to Artide 6, 9,
10, 13, 14, or 23 or to Annex II shall come
into force and be binding on all Members
when:

(a)    It is recommended by the Board to the Conference by a two-thirds majority of all members of the Board;

(b)   It is approved by the Conference by a two-thirds majority ofall Members;

and

(c)  Three-fourths of the Members have de­
posited instmments of rafification, accep-


kan denna part hänskjuta saken antingen (i) om partema enas därom

(A) till Intemaiionella domstolen eller

(B)  till en skiljedomstol, eller

(ii) i annat fall till en förlikningskommis­sion.

Regler rörande skiljedomstolens och förlik­ningskommissionens förfarande och verk­samhet har fastställts i bilaga III till denna stadga.

2. Konferensen och Styrelsen är var för sig behöriga, under fömtsättning av erforder­ligt bemyndigande från Förenta nationemas generalförsamling, att inhämta ett rådgivande yttrande från Intemationella domstolen i var­je rättslig fråga som uppkommer inom ramen för Organisationens verksamhet,

Artikd 23 Ändringar

1.   Efter Konferensens andra ordinarie möte kan varje Medlem när som helst föreslå ändringar i denna stadga. Texten till föreslag­na ändringar skall skyndsamt av Generaldi­rektören delges alla Medlemmar och skall inte granskas av Konferensen förrän nittio dagar efter sådant delgivande.

2.   Utom i de fall som anges i punkt 3 skall en ändring träda i kraft och vara bindande för alla Medlemmar, när:

 

a)   den rekommenderas av Styrelsen till Konferensen,

b)   den godkänts av Konferensen med två tredjedels majoritet av alla Medlemmar och

c)   två tredjedelar av Medlemmama har de­ponerat ratifikations-, godtagande- eller god­kännandeinstmment hos depositarien.

3.   En ändring avseende artikel 6, 9, 10, 13,
14 eller 23 eller bilaga
II skall träda i kraft och
vara bindande för alla Medlemmar, när

a)   den rekommenderats av Styrelsen till Konferensen med två tredjedels majoritet av alla Styrelsens medlemmar,

b)   den godkänts av Konferensen med två tredjedels majoritet av alla Medlemmar och

c)   tre Qärdedelar av Medlemmama har de­ponerat ratifikations-, godtagande- eller god-


 


Prop. 1979/80:131


27


 


tance or approval of the amendment with the Depositary.

Artide 24

Signature, ratification, acceptance, approval

and accession

1.    This Constitution shall be open for sig­
nature by all States specified in subparagraph
(a) of Artide 3, until 7 October 1979 al the
Federal Ministry for Foreign Affairs of the
Republic of Austria and subsequently at
United Nations Headquarters in New York
until the date this Constitution enters into
force.

2.   This Constitution shall be subject to ratification, acceptance or approval by signa­tory States. Instmments of ratification, ac­ceptance or approval of such States shall be deposited with the Depositary,

3.   After the entry into force of this Consfi­tution in accordance with paragraph I of Arti­de 25, States specified in subparagraph (a) of Artide 3 that have not signed this Consfitu­tion, as well as States approved for member­ship pursuant to subparagraph (b) of that Ar­tide, may accede to this Constitution by de-posifing instmments of accession.

Artide 25 Entry into force

1.    This Constitution shall enter into force
when at least eighty States that had deposited
instmments of ratification, acceptance or ap­
proval notify the Depositary that they have
agreed, after consultations among them­
selves, that this Consfitution shall enter into
force,

2. This Constitution shall enter inte force:

(a)    For States that participated in the noti-fication referted lo in paragraph I, on the date of the entry into force of this Constitu­tion;

(b)   For States that had deposited instm­ments of ratification, acceptance or approval before the entry into force of this Constitu­tion bul did not participate in the notification referted to in paragraph I, on such later date on which they notify the Depositary that this Constitution shall enter into force for them;

(c)    For states that deposit instmments of ratification, acceptance, approval or acces­sion subsequent lo the entry int force of this Constitution, on the date of such deposit.


kännandeinstmmenl hos depositarien.

Artikel 24

Undertecknande,   ratifikation,  godtagande,

godkännande och anslutning

I. Denna stadga skall stå öppen för under­tecknande av alla stater som anges i artikel 3 punkt a) vid Österrikes utrikesministerium till den 7 oktober 1979 och därefter vid För­enta nationernas högkvarter i New York till den dag denna stadga träder i krafl.

2.    Denna stadga skall ratificeras, godtas eller godkännas av de undertecknande sta­terna. Dessa staters ratifikations-, godta­gande- eller godkännandeinstmment skall de­poneras hos depositarien.

3.    Efter denna stadgas ikraftträdande i en-Ughet med artikel 25 punkt I kan i artikel 3 punkt a) angivna stater som ej undertecknat denna stadga liksom även stater vilkas med­lemskap godkänts i enlighet med nämnda ar­tikels punkt b) ansluta sig till denna stadga genom att deponera anslutningsinstmment.

Artikd 25 Ikraftträdande

1.   Denna stadga skall träda i kraft när minst åttio stater som deponerat ratifika­tions-, godtagande- eller godkännandeinstm­ment meddelat depositarien att de efter sam­råd med varandra enats om att stadgan skall träda i kraft.

2.   Denna stadga skall träda i kraft:

 

a)    för stater som deltagit i den i punkt 1 avsedda notifikationen, den dag stadgan träder i kraft,

b)   för stater som deponerat ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstmment före denna stadgas ikraftträdande men ej del­tagit i den i punkt 1 avsedda notifikationen, den senare dag då de meddelat depositarien att denna stadga träder i kraft för dem,

c)    för stater som deponerar ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstmment ef­ter denna stadgas ikraftträdande, den dag de­positionen äger rum.


 


Prop. 1979/80:131


28


 


Artide 26

Transitional arrangemenis

1.    The Depositary shall convene the first
session of the Conference, to be held within
three months following the entry into force of
this Constitution.

2,    The mles and regulalions goveming the
organization established by United Nations
General Assembly resolution 2152
(XXI)
shall govem the Organization and its organs
until such time as the latter may adopt new
provisions.

Artide 27 Reservations

No reservafions may be made in respect of this Constitution.

Artide 28 Depositary

1.   The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Con­stitufion.

2.   In addition to notifying the States con­cemed, the Depositary shall notify the Direc­tor-General of all matters affecling this Con­stitufion.

Artide 29 Authentic texts

-This Consfitution shall be authentic in Ara-bic, Chinese, English, French, Russsian and Spanish.


Artikel 26 Övergångsbestämmelser

1.   Depositarien skall sammankalla Konfe­rensens första möte, som skall hållas inom tre månader efter denna stadgas ikraftträdande.

2.   Gällande regler och bestämmelser för den organisation som upprättats av Förenta nationemas generalförsamling genom dess resolution 2152 (XXI) skall gälla för Organi­sationen och dess organ till dess att dessa antar nya bestämmelser.

Artikd 27 Reservationer

Ingen reservation får göras till denna stad­ga.

Artikel 28 Depositarie

1.    Förenta nationemas generalsekreterare
skall vara depositarie för denna stadga.

2.    Depositarien skall undertätta vederbö­
rande stater och Generaldirektören om allt
som rör denna stadga.

Artikd 29 Texternas vitsord

Denna stadgas arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter äger fika vitsord.


 


Prop. 1979/80:131 Annex I


Bilaga I


29


 


Lists of States

l.lf a State that is not listed in any of the lists below becomes a Member, the Confer­ence shall decide, after appropriate consulta­tions, in which of those lists it is lo be indud­ed.

2.    The Conference may al any time, after
appropriate consultations, change the classi-
ficalion of a Member as listed below,

3,    Changes in Ihe lists below ihal are made
in accordance with paragraph I or 2 shall not
be considered amendments wilhin the mean-
ing of Artide 23,

Lists

[The lists of States to be induded by Ihe Depositary in this Annex are the lists deter­mined by the General Assembly of ihe Unit­ed Nations for the purpose of paragraph 4 of section ll of its resolution 2152 (XXI), as in effect on the date this Constitution enters into force,]


Listor över stater

1.    Om en stal som ej är upptagen på någon
av nedanstående listor blir Medlem av Orga­
nisationen, skall Konferensen efter erforder­
liga konsultationer besluta i vilken av dessa
listor staten skall upptagas.

2.   Efter erforderliga konsultationer kan Konferensen när som helst ändra klassifice­ringen av en Medlem i nedanstående listor.

3.   Ändringar i nedanstående listor som vidlas i enlighet med punkt I eller 2 skall inte betraklas som ändringar av stadgan vid till-lämpning av artikel 23.

Listor

[De listor över stater som av depositarien skall införas i denna bilaga är de listor som fastställts av Förenta nationernas generalför­samling för tillämpningen av sektion II punkt 4 i dess resolution 2152 (XXI) sådana som de gäller den dag denna stadga träder i kraft.]


 


Prop. 1979/80:131 Annex II

The regular budget

A. I. Administration, research and other regular expenses of the Organization shall be deemed to include:

(a)  Inlerregional and regional advisers;

(b)  Shorl-lerm advisory services provided by the staff of the Organization;

(c)  Meetings, induding technical meetings, provided for in the programme of work fi­nanced from the regular budgel of the Organi­zation;

(d)  Programme support costs arising from
technical assistance projects, to the extent
that these costs are not reimbursed to the
Organization by the source of financing of
such projects.

2. Concrele proposals conforming lo the above provisions shall be implemenled after consideration by the Programme and Budgel Committee, adoption by the Board and ap­proval by the Conference, in accordance with Artide 14.

B. In order lo improve the effecliveness of the Organization's programme of work in the field of industrial developmeni, the regular budget shaH also finance other activities heretofore financed out of Section 15 of the United Nations Regular Budget, in the amount of 6 per cent of the total of Ihe regular budgel. These activities shall strengthen the Organization's contribution to the United Nations developmeni system taking into ac­count the importance of ulilizing the United Nations Developmeni Programme country programming process, which is subject lo the consenl of the counlries concemed, as a frame of reference for these activities.


30

Bilaga II

Den ordinarie budgeten

A.    1. Organisalionens administrations-,
forsknings- och andra ordinarie utgifter skall
anses inbegripa:

a)   intertegionala och regionala rådgivare,

b)   kortvariga rådgivningstjänster tillhanda­hållna av Organisationens personal,

c)   möten, inklusive tekniska möten, föml-sedda i det arbetsprogram som finansieras av Organisationens ordinarie budget,

d)   programstödskostnader föranledda av
tekniska biståndsprojekt i den utsträckning
som dessa kostnader inte ersätts Organisatio­
nen av finansieringskällan för dessa projekt.

2. Konkreta förslag som överensstämmer med ovanstående bestämmelser skall genom­föras sedan de granskats av Program- och budgetkommittén, antagits av Styrelsen och godkänts av Konferensen i enlighet med arti­kd 14.

B.    För att förbättra effektiviteten i Organi­
sationens arbetsprogram för industriell ut­
veckling skall den ordinarie budgeten också
finansiera annan verksamhet som hittills fi­
nansierats från sektion 15 av Förenta nalio­
nemas ordinarie budet, till ett belopp av 6
procent av den totala ordinarie budgeten.
Denna verksamhet skall stärka Organisatio­
nens bidrag till Förenta nationemas utveck­
lingssystem med hänsyn till vikten av atl
UNDP-förfarandet vid landprogrammering,
vilket fömlsälter vederbörande länders sam­
tycke, utnyttjas som en referensram för den­
na verksamhet.


 


Prop. 1979/80:131

Annex III

Rules   Conceming   Arbitral   Tribunals   and Conciliation Commissions

Uniess otherwise agreed by all the Mem­bers parties to a dispute that has not been settled pursuant lo paragraph I (a) of Artide 22 and that has been referred to an arbitral tribunal pursuant to subparagraph I (b) (i) (B) of Artide 22 or to a concilialion commission pursuant to subparagraph I (b) (ii), the fol­lowing rules shall govern the procedures and operation of such tribunals and commissions:

/. Initiation

Within three months of the conclusion by the Board of ils consideration of a dispute referred to il pursuant to paragraph 1 (a) of Artide 22 or, if it does not condude its con­sideration wilhin eighteen months of such re-ferral, then within twenty-one months of such referral, all the parfies to the dispute may notify the Director-General that they wish lo refer the dispute to an arbitral tribu­nal or any such party may nofify the Direc­tor-General that il wishes to refer the dispute to a concilialion commission. If the parties had agreed on another mode of settlement, then such notification may be made within three months of the conclusion of that special procedure.

2. Establishment

(a)   The parties to the dispute shall, by their
unanimous decision, appoint, as appropriate,
three arbitrators or three concilialors, and
shall designate one of these as President of
the tribunal or commission.

(b)   If wilhin three months of the notifica­tion referted to in paragraph I above one or möre members of the tribunal or commission have not been so appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of any party, wilhin three months of such request designate any members, indud­ing the President, then still required to be appointed.

(c)    If a vacancy arises on the tribunal or commission, it shall be filled within one month in accordance with paragraph (a) or thereafter in accordance with paragraph (b).


31

Bilaga III

Regler  rörande  skiljedomstolar  och  förlik­ningskommissioner

Såvitt annat ej överenskommits mellan alla de Medlemmar som är parter i en tvist, vilken inte reglerats i enlighet med artikel 22 punkt 1 a) och vilken hänskjufits till en skiljedomstol i enlighet med artikel 22 punkt 1 b) (i) (B) eller till en föriikningskommission i enlighel med punkt I b) (ii), skall följande regler gälla för sådana domstolars och kommissioners förfa­rande och verksamhet:

/. Förfarandets inledande

Inom tre månader efter del att Styrelsen slutfört sin behandling av en tvist som hän­skjufits till den i enlighet med artikel 22 punkt I a) eller, om den inte avslutar sin behandhng inom arton månader efter tvistens hänskju­tande till den, inom tjuguen månader efter delta hänskjutande, kan alla partema i tvisten meddela Generaldirektören att de önskar hänskjuta tvisten fill en skiljedomstol eller också kan vilken som helst av dessa parter meddela Generaldirektören att den önskar hänskjuta tvisten fill en förlikningskommis­sion. Hade partema överenskommit om nå­got annat sätt för reglering av tvisten, kan ett sådant meddelande lämnas inom tre månader efter slutförandet av detta särskilda förfaran­de.

2. Tillsättning av domstolen eller kommis­sionen

a)    Parterna i tvisten skall enhälligt filisätta tre skiljedomare respektive förlikningsmän och skall utse en av dessa att vara domsto­lens eller kommissionens ordförande.

b)   Har en eller flera medlemmar av dom­stolen eller kommissionen inte på detta sätt tillsatts inom tre månader efter det meddelan­de som avses i punkt 1 ovan, skall Förenta nationemas generalsekreterare på någon parts begäran inom tre månader efter en så­dan begäran utse de medlemmar inklusive ordföranden, som ännu återstår att tillsätta.

c)    Uppstår en vakans i domstolen eller kommissionen, skall denna fyllas inom en månad i enlighet med punkt a) eller därefter i enlighet med punkt b).


 


Prop. 1979/80:131

3. Procedures and Operation

(a)  The tribunal or commission shall deter­mine ils own rules of procedure. All deci­sions on any question of procedure or sub-slance may be reached by a majority of the members,

(b)  The members of the tribunal or com­mission shall receive remuneration as pro­vided in the financial regulalions of the Orga­nization, The Director-General shall provide any necessary secretariat, in consullalion with the President of the tribunal or commis­sion. All expenses of the tribunal or commis­sion and its members, bul not of Ihe parties lo the dispute, shall be borne by the Organiza­tion,

4. Awards and Reports

(a)   The arbitral tribunal shall condude its proceedings by an award, which shall be binding on all the parties.

(b)  The conciliation commission shall con­dude ils proceedings by a report addressed lo all the parties to the dispute, which shall conlain recommendalions to which these par­ties shall give serious consideration.


32

3. Förfarande och verksamhel

a)    Domstolen eller kommissionen skall själv fastställa sina procedurtegler. Alla be­slut i procedur- eller sakfrågor får fattas av en majoritet av medlemmama,

b)   Domstolens eller kommissionens med­lemmar skall uppbära ersättning i enlighel med Organisalionens finansreglemente. Ge­neraldirektören skall tillhandahålla det sekre­tariat som kan erfordras, i samråd med dom­stolens eller kommissionens ordförande. Alla domstolens eller kommissionens och dess medlemmars kostnader, men ej de tvistande parternas, skall bäras av Organisationen.

4. Skiljedomar och rapporter

a)    Skiljedomstolen skall avsluta sitt förfa­rande med en skiljedom, som skall vara bin­dande för alla parter.

b)   Förlikningskommissionen skall avsluta sitt förfarande med en rapport som den skall tillställa alla parter i tvisten och som skall innehålla rekommendationer vid vilka dessa parter skall fästa det största avseende.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980