Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.  1979/80:120 Regeringens proposition

1979/80:120

om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar;

beslutad den 6 mars 1980.

Regeringen föreslår riksdagen alt anta det förslag som har lagils upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL AXEL PETRI

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt gällande regler skall författningar som har beslutats av regeringen normalt kungöras i Svensk författningssamling eller någon annan författ­ningssamling. I proposilionen föreslåsalt regeringsförfattningar i undanlags­fall skall få kungöras i en annan angiven publikalion.

Riksdagen 1979/80. 1 saml. Nr 120


 


Prop.  1979/80:120                                                               2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra

författningar

Härigenom föreskrivs all 4 S lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen Ivdelse

4§ Författning som utfärdas av regeringen skall kungöras i Svensk författ­ningssamling. Denna utges genom regeringens försorg.

Om  möjligheten   att   överblicka    Om   möjlighelen   alt   överblicka

förfatlningsmaierialet underlättas förfatlningsmaterialet underlättas
därav eller andra särskilda skäl före- därav eller andra särskilda skäl före­
ligger, får regeringen bestämma atl ligger, får regeringen bestämma atl
viss av regeringen beslutad förfall- en viss av regeringen beslulad för-
ning i slället skall kungöras i annan fattning i stället skall kungöras i
angiven författningssamling.
       någon annan angiven författnings-

samling. Om synnerliga skiU förelig­ger, får regeringen bestämma alt en sådan förfauning skall kungöras i någon annan angiven publikalion.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen bestämma alt viss författning skall kungöras på annat säll än som anges i första stycket. Därvid skall tid som annars räknas från kungörande i Svensk författnings­samling i stället räknas från del av regeringen föreskrivna kungörandet.

Denna lag träder i kraft två veckor efler den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.


 


Prop.  1979/80:120                                                                  3

Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET
                       PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1980-03-06

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullslen. Bohman, Wikslröm, Mogård. Äsling, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Holm, Boo. Danell, Pelri

Föredragande: statsrådet Pelri

Proposition om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

1 Nuvarande regler

Föreskrifter om kungörande av lagar och vissa andra författningar flnns bl. a. i 8 kap. 19 § regeringsformen, i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra förfatiningar och i författningssamlingsförordningen (1976:725, förordningen omtryckt 1977:952, bilagorna till förordningen omtryckta 1979:1029).

I fråga om författningar som beslutas av regeringen (regeringsförfaitning-ar) innebär reglerna i huvudsak följande. Regeringsformen föreskriver att förordningar skall kungöras, om inte annat föreskrivs i lag. Lagen om kungörande av lagar och andra författningar undantar från kungörandekra-vet, förulom författningar som omfattas av sekretess, författningar som endast reglerar statliga myndigheters inre förhållanden eller förhållandet mellan sådana myndigheter inbördes, förutsatt atl författningen i fråga inle innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning. Övriga regerings-författningar skall kungöras. Av 4 S första stycket lagen framgår att kungörandet skall ske i Svensk författningssamling (SFS). Om det blir lättare att överblicka förfatlningsmaterialet eller andra särskilda skäl föreligger, får regeringen enligt 4 S andra stycket bestämma alt en viss regeringsförfaltning i stället skall kungöras i någon annan angiven författningssamling, t. ex. i någon av de författningssamlingar som de cenirala myndigheterna ger ul. Om utomordentliga förhållanden gör det påkallat, kan regeringen enligt 4 S tredje stycket bestämma att en viss författning skall kungöras på annal sätt än som anges i första slyckel, t. ex. genom att tas in i en publikation som inte har karaklären av författningssamling eller gennm meddelanden i radin nch TV.


 


Prop.  1979/80:120                                                                  4

Med utomordentliga förhållanden menas krig, arbetskonflikt eller andra exiraordinära situationer som gör del omöjligt alt få en författning utgiven i vanlig ordning (prop. 1975/76:112 s. 71).

Av 6 § lagen om kungörande av lagar och andra författningar framgår alt förfatiningar som beslutas av cenirala myndigheter under regeringen (myndighetsförfauningar) skall kungöras i någun författningssamling. Enligt 7 § får regeringen emellertid medge att en central myndighet under regeringen kungör författningar på annat sätt än i författningssamling. Ell sådanl medgivande får dock lämnas endasl om det finns ""synnerliga skäl"". Lagrummet vilar, enligt vad föredraganden uttalade i prop. 1975/76:112 s. 75, på tanken alt det kan visa sig nödvändigt att på någol eller några enstaka områden gå ifrån förfatlningssamlingssystemel och exempelvis forlfarande tillåta kungörande i specialpublikationer som vederbörande myndighet ger ut. I proposilionen underströk föredraganden atl dispensmöjlighelen måste tillämpas med slor varsamhet för att det avsedda enhetliga sysiemel för författningskungörandet inte skall brytas sönder. Till skillnad från regeln om kungörande av regeringsförfaltningar i 4 § tredje stycket är denna dispens­möjlighet tänkt alt kunna användas nckså under nnrmala förhållanden. Så har uckså skett.

I 9 S författningssamlingsförnrdningen har regeringen medgett att de myndigheler som flnns upptagna i en bilaga till förordningen får kungöra myndighetsförfattningar på annat sätl än i författningssamling. Hur kungö­randet skall ske framgår av bilagan. 1 denna ordning har regeringen medgett all skolöverstyrelsen kungör läroplaner i publikatinnen Läroplaner i stället för i författningssamling. Liknande medgivanden har regeringen lämnal styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet, universitets- och högskoleämbe­tet och ytterligare sju centrala myndigheter på bl. a. kommunikationsväsen­dets område.

I 12 S författningssamlingsförurdningen har regeringen föreskrivit bl. a. följande. Brukar en central myndighet kungöra sina förfaUningar i någon cenlral myndighels författningssamling men har myndigheten kungjort en viss författning på annat sätt, skall en notis om kungörandet föras in i författningssamlingen så snart del lämpligen kan ske.

En motsvarande bestämmelse för det fall att regeringen med stöd av 4 S andra stycket lagen har låtit kungöra en regeringsförfaltning i någon annan författningssamling än SFS finns i 5 § författningssamlingsförordningen. 1 så fall skall en notis om kungörandet föras in i SFS.

2 Föredragandens överväganden

Vid tillämpningen av lagen om kungörande av lagar och andra författ­ningar har det visat sig att kravet på att regeringsförfaltningar skall kungöras i


 


Prop.  1979/80:120                                                                  5

SFS eller någon annan författningssamling kan få till följd atl ett omfallande material i vissa fall måste las in i en författningssamling fastän delta framstår som opraktiskt. Så t. ex. innebär lagen alt sådana nya läroplaner för grundskolan eller gymnasieskolan som regeringen utfärdar mäste kungöras i SFS eller Skolöverstyrelsens författningssamling, fastän föreskrifter av denna typ har sin naturliga plals i skolöverstyrelsens publikation Läroplaner, där av överstyrelsen beslutade läroplaner tas in. Författningssamlingarna förlorar i överskådlighet, um de belastas med läroplaner, utbildningsplaner och vissa andra specialförfattningar med ett mycket utförligt, handbokslik-nande innehåll. Dessulom medför det onödigt höga tryckningskostnader att införa sådana författningar i en författningssamling, bl. a. därför all av praktiska skäl författningarna i fråga - ensamma eller lillsammans med kompletterande förfatiningar som utfärdas av vederbörande cenirala myn­dighel under regeringen - ändå behöver tas in i en specialpublikation. Det måste anses otillfredsställande att regeringen har sämre möjligheter att kungöra en författning på etl ändamålsenligt sätl än vad centrala myndig­heler under regeringen har.

För att komma till rätta med olägenheter av det slag sum jag här har pekat på föreslår jag alt lagen um kungörande av lagar nch andra författningar ändras så atl även under nnrmala förhållanden regeringsförfatlningar undantagsvis får kungöras i andra publikatinner än författningssamlingar.

Den vidgade möjlighel att kungöra regeringsförfaltningar i andra publi­kationer än författningssamlingar, som jag alltså förordar, får självfallet inte leda till att systemet med författningssamlingar luckras upp. Möjligheten bör därför kunna utnyttjas endast om synnerliga skäl talar för det. Samma begränsning gäller nu för att centrala myndigheter under regeringen skall få kungöra sina författningar i någon annan publikation än en författningssam­ling. Vad jag lägger in i begreppet synnerliga skäl framgår av vad jag har anfört nyss.

Den angivna ändringen bör genomföras genom ett tillägg lill 4 S andra stycket lagen om kungörande av lagar och andra författningar.

När en regeringsförfattning efter lagändringens genomförande kungörs i någon annan publikation än en författningssamling, bör en notis nm kungörandet föras in i SFS. Del får ankomma på regeringen att besluta de föreskrifter som behövs för att säkerställa att så sker.

3 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag alt regeringen föreslår riksdagen

att anta ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag um ändring i lagen (1976:633) nm kungörande av lagar uch andra författningar.


 


Prop.  1979/80:120

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden uch beslutar alt genom proposition föreslå riksdagen atl anta det förslag som föredraganden har lagt fram.