Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Konstitutionsutsliottets betänkande 1979/80:47

med anledning av proposition 1979/80:120 om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar jämte motion

Propositionen

I propositionen 1979/80:120 föreslås en ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. Enligt lagen skall författningar som beslutats av regeringen normalt kungöras i Svensk författningssamling (SFS) eller-om särskilda skäl föreligger- i någon annan författningssamling-Enligt propositionens lagförslag skall regeringsförfattningar i undantagsfall -om synnerliga skäl föreligger - få kungöras i annan angiven publikation.

Beträffande lagförslaget och den närmare motiveringen hänvisas till propositionen.

Motionen

I mofionen 1979/80:1956 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs att riksdagen avslår propositionen. I motiveringen anförs att den i propositionen föreslagna vidgningen av möjligheterna att underlåta publicering i SFS kan befaras leda till att systemet med författningssamlingar luckras upp. Med hänsyn härtill bör förslaget enligt motionen inte bifallas.

Utskottet

I propositionen anförs att det någon gång förekommer att en regerings­författning har sådan särskild karaktär och tillika sådant stort omfång att den av praktiska skäl inte lämpligen bör intas i SFS eller annan författningssam­ling. Som exempel nämns läroplanen för grundskolan eller gymnasieskolan. Syftet med den föreslagna lagändringen är enligt propositionen att möjlig­göra att en författning av detta slag får kungöras i publikation, där den har sin naturliga plats i stället för i författningssamling.

Enligt utskottets mening är det väsentligt att regeringens förordningar normalt tas in i SFS. I propositionen uttalas att en vidgad möjlighet att kungöra regeringsförfattningar i annan publikation än författningssamling endast skall komma till användning i undantagsfall. Utskottet vill understry­ka vikten av att en sådan möjlighet fillämpas synnerligen restriktivt. Utskottet förutsätter vidare att regeringen som förutskickas i propositionen vid bifall fill denna kommer att besluta en föreskrift, enligt vilken en notis alltid skall föras in i SFS, när en regeringsförfattning kungörs i annan

1  Riksdagen 1979180. 4 .saml. Nr 47


KU 1979/80:47


 


KU  1979/80:47                                                                        2

publikation än författningssamling. I notisen skall bl. a. anges hur kungö­randet har skett.

Med hänsyn till nu angivna förhållanden finner utskottet att den i propositionen föreslagna ändringen i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kan genomföras utan risk för att systemet med författningssamlingar luckras upp. Utskottet tillstyrker därför propositio­nens förslag och avstyrker motionen. I sammanhanget vill utskottet tillägga att det avser att vid sin granskning enligt 12 kap. 1 S regeringsformen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning följa regeringens tillämpning av bestämmelserna om författningars kungöran­de.

Pä grund av det anförda hemställer utskottet

att  riksdagen   med  avslag  på   motionen   1979/80:1956  bifaller propositionen 1979/80:120.

Stockholm den 15 april 1980

På konstitutionsutskottets vägnar BERTIL FISKESJÖ

Närvarande: Bertil Fiskesjö (c), Hilding Johansson (s), Anders Björck (m), Torkel Lindahl (fp), Olle Svensson (s), Per Unckel (m), Yngve Nyquist (s), Sven-Erik Nordin (c), Gunnar Biörck i Värmdö (m). Kurt Ove Johansson (s), Bengt Kindbom (c)*, Daniel Tarschys (fp), Kerstin Nilsson (s), Sture Thun (s) oeh Äke Wictorsson (s)*.

*Ej närvarande vid justeringen.

GOTAB 649:1    Suickliolm 19SII