Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Konstitutionsutskottets betänlande 1979/80:45

med anledning av propositionen 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen

Propositionen

I propositionen 1979/80:80 hemställs att riksdagen skall anta följande lagförslag

1.    lag om ändring i giftermålsbalken,

2.    lag om ändring i föräldrabalken,

3.    lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1),

4.    lag om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank,

5.    lag om ändring i lagen (1935:395) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel m. m.,

6.    lag om ändring i lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel,

7.    lag om ändring i valutalagen (1939:350),

8.    lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering,

9.    lag om ändring i byggnadslagen (1947:385),

 

10.    lag om upphävande av lagen (1947:630) om inskränkning av offent­ligheten vid domstol beträffande allmänna handlingar,

11.    lag om ändring i lagen (1948:390) om skyldighet för näringsidkare m. fl. att biträda vid planläggningen av rikets ekonomiska försvarsbered­skap,

12.    lag om ändring i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse,

13.    lag om ändring i militära råttegångslagen (1948:472),

14.    lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar,

15.    lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsan­stalt att driva försäkringsrörelse här i riket.

16.    lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),

17.    lag om ändring i lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m.,

18.    lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse,

19.    lag om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker,

20.    lag om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

21.    lag om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris-och konkurrensförhållanden,

22.    lag om ändring i atomenergilagen (1956:306),

23.    lag om ändring i taxeringslagen (1956:623),

24.    lag om ändring i lagen (1957:343) om oljelagring m. m.,

1  Riksdagen 1979/80. 4 saml. Nr 45


KU 1979/80:45


 


KU 1979/80:45                                                                         2

25.    lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,

26.    lag om ändring i strålskyddslagen (1958:110),

27.    lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt,

28.    lag om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:663),

29.    lagom ändring i lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtions­beskattning,

30.    lag om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark. Finland, Island och Norge,

31.    lagom ändringi reglementet,(1959:293) angående allmänna pensions­fondens förvaltning,

32.    lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkningar av pensionsgrun­dande inkomst enligt lagen (1962:281) om allmän försäkring,

33.    lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.,

34.    lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),

35.    lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat,

36.    lag om ändring i lagen (1961:381) om tillverkning av och handel med fodermedel m. m.,

37.    lag om ändring sjukvårdslagen (1962:242),

38.    lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

39.    lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19),

40.    lag om ändring i stämpelskattelagen (1964:308),

41.    lag om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brott­mål,

42.    lag om ändring i stadgan (1964:679) om notarius publicus,

43.    lag om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryr­ket m. m.,

44.    lag om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg,

45.    lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

46.    lag om ändring i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

47.    lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

48.    lag om ändring i miljöskydddslagen (1969:387),

49.    lag om ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103),

50.    lag om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105),

51.    lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avlopps­anläggningar,

52.    lag  om  ändring  lagen  (1970:943)  om  arbetstid  m. m.   i  husligt arbete,

53.    lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511),

54.    lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar,

55.    lag om ändring i lagen (1971; 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten.


 


KU 1979/80:45                                                                         3

56.    lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m. m.,

57.    lagom ändringi lagen (1972:119) om fastställande av konsttillhörighet i vissa fall,

58.    lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres­nämnder,

59.    lag om ändring i datalagen (1973:289),

60.    lag om ändring i lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor,

61.    lag om ändring i tullagen (1973:670),

62.    lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,

63.    lag om ändring i lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskon­ventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige,

64.    lag om ändring i gruvlagen (1974:342),

65.    lag om ändring i abortlagen (1974:595),

66.    lag om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter,

67.    lag om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol,

68.    lag om ändring i lagen (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975,

69.    lag om ändring i lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål,

70.    lag om ändring i oljekrislagen (1975:197),

71.    lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580),

72.    lagom ändringi lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,

73.    lag om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen,

74.    lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,

75.    lag om ändring i lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsde­klaration på tobaksvaror,

76.    lag om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418),

77.    lag om ändring i lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap,

78.    lag om ändring i lagen (1976:349) om uppgiftsskyldighet i planerings­frågor,

79.    lag om ändring i lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar,

80.    lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

81.    lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsli­vet,

82.    lag om ändring i lagen (1976:838) om allmänna fjärrvärmeanläggning­ar.


 


KU  1979/80:45                                                                        4

83.    lag om ändring i lagen (1977:292) orn tillverkning av drycker m. m.,

84.    lag om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker,

85.    lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,

86.    lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten.

87.    lag om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981).

88.    lag om ändring i arbetsniiljölagen (.1977:1160).

89.    lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

90.    lag om ändring i förfogandelagen (1978:262).

91.    lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268).

92.    lag om ändring i lagen (1978:277) om bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsniåtning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m. ni.,

93.    lag om ändring i lagen (1978:440) om kollektivtrafiknänind,

94.    lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,

95.    lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980,

96.    lag om ånoring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg,

97.    lag om ändring i fondkommissionslagen (1979:748),

98.    lag om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs,

99.    lag om ändring i lagen (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering.

KJO.  lag om ändring i lagen (1980:2) om finansbolag,

I propositionen läggs fram förslag till följdändringar med anledning av den nya sekretesslag som antogs av riksdagen den 13 mars 1980 och som skall träda i kraft den 1 januari 1981,

Det erinras i propositionen om att en av de bärande tankarna i sekretesslagen är att bestämmelser om tystnadsplikt för offentliga funktio­närer skall finnas bara i den nya sekretesslagen eller i lag eller förordning till vilken sekretesslagen hänvisar. Nu gällande bestämmelser om tystnadsplikt för offentliga funktionärer, som är utspridda på ett stort antal lagar och förordningar, skall alltså ersättas av föreskrifter i den nya sekretesslagen. 1 propositionen föreslås ändringar i ett hundratal lagar som innehåller sådana tystnadspliktsbestämmelser. 1 allmänhet innebär ändringarna att tystnads­pliktsbestämmelserna upphävs. Bestämmelser, vari tystnadsplikten riktar sig både till offentliga funktionärer och till enskilda, föreslås ändrade så att de fortsättningsvis endast avser enskilda. Vidare innehåller propositionen förslag till upphävande av vissa bestämmelser om förhandlingssekretess i andra lagar än rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen. Dessa ändringar år föranledda av att bestämmelserna om i vilka fall en domstols­förhandling skall få hållas inom stängda dörrar på grund av sekretesskäl i


 


KU 1979/80:45                                                                         5

princip skall vara samlade i nyssnämnda båda lagar. Även förslag till ändringar i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar läggs fram i samman­hanget, vilket också är en konsekvens av sekretesslagens bestämmelser.

Avsikten är att de föreslagna ändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1981, dvs. samtidigt med sekretesslagen.

Det framhålls i propositionen att nästan alla lagförslagen är sådana, att de enligt första meningen i 8 kap. 18 § regeringsformen bör granskas av lagrådet. Eftersom de emellertid utgör följdändringar till sekretesslagen av närmast lagteknisk karaktär och lagrådet yttrat sig över förslaget till sekretesslag, där lagrådsremissen i allt väsentligt upptog även de nu aktuella sakfrågorna, torde enligt propositionen lagrådets hörande över de nya förslagen sakna betydelse och därför kunna underlåtas med stöd av andra meningen i nämnda stycke.

Övriga följdändringar

I propositionen förutskickas att ytterligare följdlagstiftning till sekretess­lagen skall föreläggas riksdagen senare. Av olika skäl bör enligt vad som anförs i propositionen denna, som berör skilda områden, framläggas i andra sammanhang.

I nu förevarande ärende bör dock utöver de i propositionen föreslagna ändringarna tas upp en särskild lagändring som föranleds av lagen (1980:11) om tillsyn över hälso-och sjukvårdspersonal m. fl. Denna lagstiftning träder i kraft den 1 juli 1980. 6 § i lagen innehåller en tystnadspliktsregel för hälso-och sjukvårdspersonal. För att tystnadsplikten skall gälla för meddelanden till tryckta skrifter, radio eller TV även innan den nya sekretesslagen träder i kraft den 1 januari 1981 fordras ett tillägg härom i lagen (1977:1035) om ansvar pä tryckfrihetsförordningens område för brott mot tystnadsplikt.

Utskottet

Utskottet tillstyrker propositionens förslag, som i huvudsak innebär att en rad tystnadsplikter för offentliga funktionärer upphävs och ersätts med bestämmelser i den nya sekretesslagen (1980:100) eller i lag eller förordning till vilken sekretesslagen hänvisar.

Utskottet finner därutöver skäl att i förevarande ärende ta ett särskilt initiativ syftande till att den i 6 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl. stadgade tystnadsplikten skall, liksom är fallet beträffande motsvarande tystnadsplikt enligt gällande rätt, bryta den i tryckfrihetsförordningen förankrade meddelarfriheten, dvs. rätten att straff­fritt lämna normalt sekretessbelagda uppgifter för publicering i tryckta skrifter, radio eller TV, även för tiden innan den nya sekretesslagen träder i kraft. Detta syfte tillgodoses genom en ändring i lagen (1977:1035) om ansvar på tryckfrihetsförordningens område för brott mot tystnadsplikt. Ändringen


 


KU 1979/80:45                                                                         6

bör träda i kraft samtidigt som den nya lagstiftningen om tillsyn över hälso-och sjukvårdspersonalen m. fl. Utskottet lägger i bilaga 1 fram förslag till den nu förordade lagändringen. Utskottet hemställer att riksdagen

1.  med bifall till proposifionen 1979/80:80 antar de i propositionen
framlagda lagförslagen,

2.  med anledning av utskottets initiativ antar i bilaga 1 intaget
förslag till ändring i lagen (1977:1035) om ansvar på tryckfri­
hetsförordningens område för brott rnot tystnadsplikt.

Stockholm den 10 april 1980

På konstitutionsutskottets vägnar BERTIL FISKESJÖ

Närvarande: Bertil Fiskesjö (c), Hilding Johansson (s), Anders Björck (m), Olle Svensson (s), Per Unckel (m), Sven-Erik Nordin (c), Wivi-Anne Cederqvist (s)*, Gunnar Biörck i Värmdö (m), Kurt Ove Johansson (s), Bengt Kindbom (c), Daniel Tarschys (fp), Kerstin Nilsson (s), Sture Thun (s), Lahja Exner (s)* och Kersfin Sandborg (fp)*.

* Ej närvarande vid justeringen.


 


KU 1979/80:45                                                                          7

Bilaga 1

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977:1035) om ansvar på tryckfrihetsförordningens

område för brott mot tystnadsplikt

Härigenom föreskrives att 1 § lagen (1977:1035) om ansvar på tryckfri­hetsförordningens område för brott mot tystnadsplikt skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

H' Den som på sätt som avses i 7 kap. 3 § första stycket 3 tryckfrihetsförord­ningen uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt får fällas till ansvar därför endast om fråga är om tystnadsplikt som

1.  föreskrives i 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 § radioansvarighets­lagen (1966:756) eller 1 § lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksam­het med närradio,

2.  avser sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt samt följer av författning som har fillkommit genom samfällt beslut av Konungen och riksdagen eller av lag som har beslutats efter den 31 december 1974 men före den 1 janauri 1978,

3.  följer av förordnande av domstol eller undersökningsledare i brottmål eller av myndighets förbehåll vid utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar,

4.  föreskrives i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,

5.  föreskrives i 44 § andra stycket fondkommissionslagen (1979:748),

6.  föreskrives i lagen (1979:926) om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan,

7. föreskrives i 6 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårds­personalen m. fl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

' Senaste lydelse 1979:928.


 


GOTAB h-188.1    Stockholm WSd