Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande 1979/80:46

med anledning av propositionen 1979/80:131 om godkännande av stadga för FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) i samband med dess omvandling till fackorgan

Propositionen

1 propositionen 1979/80:131 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att riksdagen godkänner stadgan för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling samt antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Propositionen har hänvisats till utrikesutskottet i frågan om godkännande av stadgan och till justitieutskottet såvitt gäller lagförslaget. Utrikesutskottet behandlar propositionen i den del den hänvisats till utrikesutskottet i sitt betänkande UU 1979/80:24.

Utskottet

Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO) tillkom genom en resolution av FN:s generalförsamling år 1966. Organisa­tionens syfte är att främja industrialiseringen i u-länderna och att vara FN:s verkställande organ för industriutvecklingsfrågor. För att organisationen skall omvandlas till ett självständigt fackorgan inom FN:s ram har vid en stadgekonferens år 1979 godkänts en ny stadga (fackorgansstadga) för organisationen. I propositionen föresläs att riksdagen godkänner den nya stadgan. I sitt betänkande UU 1979/80:24 tillstyrker utrikesutskottet bifall till propositionen i denna del.

1 propositionen föreslås också att riksdagen beslutar om de ändringar i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall som föranleds av UNlDO:s omvandling från ett organ inom FN till ett av FN:s fackorgan. 1 denna del har propositionen hänvisats till justitieutskottet.

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot förslaget till lagänd­ring.

1  Riksdagen 1979/80. 7 siiml. Nr 46


JuU 1979/80:46


 


JuU 1979/80:46                                                                        2

Utskottet hemställer

att riksdagen antar det i propositionen 1979/80:131 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Stockholm den 13 maj 1980

På justitieutskottets vägnar BERTIL LIDGARD

Närvarande: Bertil Lidgard (m), Lisa Mattson (s), Åke Polstam (c), Eric Jönsson (s), Arne Nygren (s), Björn Ködof (m), Lilly Bergander (s), Gunilla André (c), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Göte Jonsson (m), Helge Klöver (s), Ella Johnsson (c), Kari-Gustaf Mathsson (s), Bonnie Bernström (fp) och Kerstin Ekman (fp).

GOTAB 6,'jhll    Slockholm  IVXd