Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1978/79:166

Regeringens proposition

1978/79:166

om godkännande av IMCO-konvention om upprättande av en inter­nationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

beslutad den 15 mars 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN

ANITHA BONDESTAM

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att riksdagen godkänner en konvention om upprättande av en internationell organisaiion för marilima telekommunika­tioner via satellit (INMARSAT) och en därlill anslutande driftöverens­kommelse. Organisationens syfte är att med användning av rymdsatelliter förbättra handelssjöfartens telekommunikationer.

Vidare föreslås ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1978179. 1 saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166                                                               2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga


Fysiska personer

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ


Tillämplig

internationell

överenskommelse


 


28 Internationella organisationen för maritima telekommu­nikationer via satel­lit (INMARSAT)


Konvention den 3 september 1976 om upprättande av en internatio­nell organisa­tion för maritima telekommunikatio­ner via satellit (INMARSAT)


Denna lag träder i krafl två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Senaste lydelse 1979:9.


 


Prop. 1978/79:166

Utdrag KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET  PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-03-15

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro­manus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirtén, Rodhe, Wahlberg, Hans­son, Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Blix, Cars, Gabriel Romanus, Tham, Bondestam

Föredragande: statsrädet Bondestam

Proposition om godkännande av IMCO-konvention om upprättande av en internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

1    Inledning

Handelssjöfartens behov av telekommunikationer tillgodoses idag prak­tiskt taget helt med hjälp av konventionell radiotrafik via kustradiosta­tioner och fartygsradiostalioner. Televerket ombesörjer den svenska kust-radioverksamheten, som omfattar teletrafik mellan land och fartyg i form av radiotelegram, radiotelefonsamtal, automatisk telexöverföring samt viss icke kommersiell sjöräddnings- och sjösäkerhetskommunikation. För trafik pä längre avstånd än cirka 250-300 kilometer är man hänvisad till att använda kortvåg. Den konventionella kortvågsradion har emellertid vissa tekniska begränsningar, flera av dem naturlagsbundna, samt härav beting­ade ekonomiska begränsningar. Trafiken är myckel känslig för störningar och mottagningsförhållandena kan variera avsevärt med bl.a. tiden på dygnet, med årstiden och med trafikriktningen. Härtill kommer att den internationella maritima teletrafiken under de senaste årtiondena har växt mycket kraftigt, vilket har vållat starkt ökad trängsel inom det begränsade frekvensutrymme som kan användas. Härigenom har bl.a. långa vänte­tider uppstått. Den konventionella maritima radiotrafiken är också dyr och personalkrävande, eftersom den sköts manuellt. Televerkets kustradiorö-relse, vilken enligt affärsverksprinciperna bör vara självbärande, visar ett åriigt underskott. Kostnadsökningarna har hiltills inte kunnat kompen­seras genom avgiftshöjningar.


 


Prop. 1978/79:166                                                                   4

Kortvågsradions begränsningar innebär att påtagliga förbättringar av de maritima telekommunikationerna i tekniskt och driftsmässigl avseende inte kan uppnås inom ramen för konventionell radioteknik. Rymdtekniska hjälpmedel kan däremot åstadkomma sådana förbättringar i avsevärd om­fattning, bl.a. genom atl nya frekvensområden kan användas. Vänteti­derna kan minskas lill nägra få minuter, den lekniska kvalitén höjas lill samma nivå som i telekommunikationer till lands, den geografiska täck­ningen påtagligt ökas och personalbehovet till lands och sjöss på sikt reduceras. Ekonomin i kuslradiorörelsen kan också successivt förbättras. En förbättring av de nuvarande maritima telekommunikationerna innebär naturligtvis att rationaliseringsvinster för rederinäringen möjliggörs. Med ett satellitsystem skulle t.ex. effektiva driflledningssystem baserade på datateknik kunna införas på fartygen. Ett stort, modernt tankfartyg utgör en investering på omkring 200 milj. kr. och har driftkostnader på bortemot 200000 kr. per dygn. Kostnaderna för telekommunikationer är i förhållan­de till dessa belopp mycket obelydliga. Förbättrade maritima telekommu­nikationer innebär också en förbättring av sjösäkerheten samt av sjöfolkets sociala situation.

Tekniskt sett var teletrafik via satellit väl beprövad redan i mitten av 1960-talet. INTELSAT-samarbetel (prop. 1964:182 och 1971:149) hade visat att satellittrafik kunde bedrivas i världsomfattande internationellt samarbete. Detta samarbete, som drivs kommersiellt och snabbt blev mycket lönsamt, omfattar emellertid ej mobila, maritima telekommunika­tioner. INTELSAT, som f.n. har 102 medlemsstater varav flertalet utan nämnvärd handelsflolta, visade till en början inget intresse för den mari­tima trafiken. Denna trafik bedömdes dessutom som ekonomiskt mindre lockande. Initiativ logs i stället inom den mellanstatliga rådgivande sjö­fartsorganisationen Inter-Governmental Maritime Consultaiive Organiza­tion (IMCO), den europeiska rymdsamarbetsorganisationen European Space Research Organization (ESRO), numera European Space Agency (ESA), och i Förenta staterna.

IMCO började redan år 1966 studera de förbättringar av sjösäkerheten som skulle kunna uppnås med hjälp av satellitteknik. Man fann dock snart alt satellitanvändning av ekonomiska skäl inte kunde inriktas endast på sjösäkerhet. År 1972 tillsatte IMCO en expertpanel med uppgift alt utreda tekniska, ekonomiska och organisatoriska frågor av betydelse för atl upp­rätta och driva ett maritimt lelesatellitsystem. År 1973 beslöt ESRO alt låta utveckla och tillverka en experimentell eller "preoperativ" maritim satel­lit, MAROTS, Storbritannien åtog sig att svara för mer än 50 procent av finansieringen, medan Sveriges andel stannade vid knappt 3 procent. Även Norge, som inte i övrigt deliar i det västeuropeiska rymdsamarbetet, påtog sig en del - 1,5 procent - av finansieringen. Satelliten var inte beställd av nägon avnäraare av dess tjänster, utan beslutet om utveckling av satelliten hade industripolitisk grund. Från västeuropeisk.sida strävade man efter att


 


Prop. 1978/79:166                                                                   5

genom detla och andra satellitprojekt söka inhämta nägot av det stora amerikanska försprånget på den tillämpade rymdleknikens område. Detta försprång hade tydligl manifesterats då iNTELSAT-samarbetet inleddes är 1964 och även då de preliminära överenskommelserna därom ersattes av 1971 ärs INTELSAT-överenskommelser. Det amerikanska företagel COMSAT fick i överenskommelserna en mycket dominerande ställning, som dock numera har avsevärt reducerats. Upphandlingsreglerna var vi­dare sä utformade att den i jämförelse med den amerikanska rymdindustrin mindre konkurrenskraftiga västeuropeiska hade begränsade utsikter atl inom INTELSAT-systemel få avsättning för sin produktion.

COMSAT tog genom sitt dotterföretag COMSAT General initiativ till bildande av ett företagskonsortium, MARISAT, som fick amerikanska flottans uppdrag att upprätta och driva ett satellitsystem för dess behov av telekommunikation med fartyg. Flottan behövde emellertid inte hela satel­litkapaciteten utan en del av denna kunde MARISAT mot belalning erbju­da amerikansk och annan handelssjöfart. MARlSAT-systemet togs i drifl år 1976 och har numera världsomfattande täckning. Det har hittills inte blivit den kommersiella framgång som konsortiet hade hoppats på. Ter­minalanläggningar för kommunikalion via satelliter har installerats endast på ett förhållandevis lilet antal handelsfartyg.

År 1973 beslöt IMCO alt till år 1975 sammankalla en internationell regeringskonferens med uppgift atl bestämma om upprättande av ett inter­nationellt maritimt satellitsystem och att anta överenskommelser därom.

Under tiden förbereddes konferensen av den är 1972 tillsatta expertpa­nelen. I denna kom de organisatoriska frågorna tidigt att tilldra sig ett dominerande intresse. Sovjetunionen lade fram ett fullständigt konven-lionsförslag om upprättande av en ny organisation för maritima telesatel­liter. Sovjetunionen tillhör inte INTELSAT, där landet på grund av den ännu ringa omfattningen av sin interkontinentala teletrafik skulle ha ett mycket litet inflytande. De västeuropeiska länderna, särskilt Storbritanni­en och Norge, stödde starkt kravet på en ny organisaiion. Detta krav motiverades i första hand av önskemålel att upprätta och driva det mari­tima satellitsystemet på global basis och under internationell kontroll men hade också industripolitiska bevekelsegrunder. Man räknade med atl inve­steringar och inflytande i den nya organisationen, liksom i INTELSAT, skulle ställas i relation till den mängd teletrafik som leddes genom satellit­systemet. Handelsflottornas storlek skulle därmed bli av avgörande bety­delse för fördelningen av det inflytande som skulle styra organisationen och dess upphandling av satelliter. Det europeiska tonnaget var sammanta­get betydligt siörre än det under amerikansk flagg registrerade tonnaget. Från amerikansk sida motsatte man sig bestämt atl en ny organisaiion upprättades och hänvisade till alternativa lösningar, bl.a. atl INTELSAT skulle kunna tillhandahålla satelliter raed delkapacitet för maritima behov.

Expertpanelen avslutade sitt arbete år 1974 med en rapport, avsedd att


 


Prop. 1978/79:166                                                                   6

läggas lill grund för den regeringskonferens som skulle äga rum året därpå. Frän amerikansk sida reserverade man sig mol huvudpunkterna i rappor­ten. Någon ny organisation - som panelen hade föreslagit - behövdes inte, den föreslagna överenskommelsen om denna hade flera allvarliga brister och fundamentala tekniska och ekonomiska frågor hade ej tillräck­ligt klariagts.

Regeringskonferensen inleddes som planerat år 1975. Därvid gav Fören­ta staterna upp sitt motstånd mol att en ny mellanstatlig organisation upprättades. Konferensen skulle dock behöva tre sessioner innan den, den 3 seplember 1976, kunde anta överenskommelserna om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMAR­SAT).

Överenskommelserna i engelsk och fransk originalversion jämte över­sättning till svenska bör fogas lill protokollet i delta ärende som bdaga 1 och 2. Ytterligare originalversioner föreligger pä ryska och spanska.

2    Överenskommelserna

2.1 Innehåll och innebörd i huvudsak

Konventionsregleringen för INMARSAT är uppdelad i två överenskom­melser. Den ena är en konvention, med regeringar som parter, somjag i fortsättningen kallar huvudöverenskommelsen. Den andra är en driftöver­enskommelse med regeringar eller av dem utsedda organ ("entities") som parter eller "'signatärer". Amerikansk signatär blir ett privat företag, näm­ligen COMSAT, medan i bl.a. flertalet av de blivande västeuropeiska medlemsstaterna den nationella teleförvaltningen torde komma att utses till signatär.

Organisationen har enligt art. 3' till syfte att tillhandahälla en rymdsek­lor, dvs. en del av ell satellilsyslem, bestående av själva satelliterna och tillhörande anläggningar på jorden för styrning och kontroll, för att förbätt­ra de maritima telekommunikationerna och därigenom bidra till bl.a, för­bättrad sjösäkerhet. Satellitsystemet i övrigi består av sändare- och molta-garestationer på land, vilka signatärerna eller andra bemyndigade nationel­la organ har att svara för, och fartygsstationer, som bekostas av redarna. Rymdseklorn skall ha global täckning. Sådan uppnås praktiskt taget ge­nom att tre satelliter placeras över respektive Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen i geostalionära omloppsbanor, dvs. på sådan höjd över Ekvatorn - omkring 36 000 km - atl satelliternas omloppslid samman­faller med jordens rotationstid runt sin egen axel. Satelliterna kan då fås att inta ett fasl läge över en punkt på jordytan. Organisationen skall verka

' I hänvisningar till artiklar i överenskommelsema avser arabiska siffror huvudöver­enskommelsen och romerska siffror driftöverenskommelsen.


 


Prop. 1978/79:166                                                                  7

uteslutande för fredliga ändamål (art. 3). Rymdsektorn skall vara tillgänglig för användning av fartyg av alla nationaliteter och får också pä vissa villkor användas för t. ex. oljeplattformar i havet (art. 7, I. och 2.).

Verksamheten skall finansieras genom kapitaltillskott av driftöverens­kommelsens signatärer och avgifter eller taxor från dem som primärt använder satellitsystemets teletrafiktjänsler, dvs. signatärerna eller, ifråga om icke medlemsstater, särskilt bemyndigade teleförvaltningar eller tele­kommunikationsföretag. För den sisinämnda kategorin kan taxorna sättas högre än för signatärerna (art. 5, 1. och 19 saml VII). De erforderliga kapitallillskoUen uppgår enligt art. IV till totalt 200 milj. dollar och har delats upp i preliminära kostnadsandelar. De största andelarna har, enligt en bilaga till driftöverenskommelsen, signatärerna i följande 19 stater: Förenta staterna (17%), Storbritannien (12%), Sovjetunionen (11%), Norge (9,50%), Japan (8,45%), Italien (4,37%), Frankrike (3,50%), För­bundsrepubliken Tyskland (3,50%), Grekland (3,50%), Nederiänderna (3,50%), Canada (3,20%), Spanien (2,50%), Sverige (2,30%), Danmark (2,10%), Australien (2,00%), Indien (2,00%), Brasilien (1,50%), Kuwait (1,48%) och Polen (1,48%). Härefter följer ytteriigare 21 stater, däribland Finland, vilka alla har koslnadsandelar som understiger en procent. Den svenska kostnadsandelen uppgår sålunda till cirka 20,5 milj. kr. Ande­larna, som har bestämts på grundval av signalärernas beräknade använd­ning av satellitsystemet, kommer senare att justeras på grundval av den faktiska användningen (art. V). Verksamheten skall drivas enligt sunda ekonomiska grundsatser med iakttagande av vedertagna affärsmässiga principer (art. 5,3). Organisationens intäkter från användaravgifter skall täcka driftkostnaderna samt återbetalning av signalärernas kapitaltillskott jämte ränta (art. Vill).

Organisationen förvaltas av en församling, en styrelse och en direktion under ledning av en generaldirektör (art. 9).

I församlingen är alla huvudöverenskommelsens parter företrädda och haren röst var. Den häri huvudsak endast rådgivande funktioner (art. 12).

Styrelsen består av företrädare för de 18 signatärer, eller grupper av signatärer, som bidrar med de största kostnadsandelarna, samt fyra före­trädare för annars orepresenterade signatärer i olika delar av världen, varmed åsyftas u-länder (art. 13). Röstningen i styrelsen är vägd så atl vatje medlem har en röslkvot som svarar mot dess kostnadsandel. En röstkvot får emellertid i princip ej överstiga 25 procent. Beslut i sakfrågor kräver samtycke av en enkel majoritet bland de röstande, som skall förfoga över minsl två tredjedelar av den i styrelsen företrädda totala röstmängden (art. 14). Slyrelsen beslutar bl.a. om användningsavgifterna. En annan viktig funktion är att besluta om upphandling av rymdsektor, varvid styrel­sen dock har att följa en bestämmelse i huvudöverenskommelsen enligt vilken kontrakt skall tilldelas den leverantör som erbjuder den bästa kom­binationen av faktorema kvalitet, pris och leveranstid. Om två eller flera


 


Prop. 1978/79:166                                                                   8

anbud är likvärdiga i fråga om nämnda faktorer skall slyrelsen vid place­ringen av kontraktet beakta lNMARSAT:s intresse av världsomfattande konkurrens pä rymdindustriområdet. Styrelsen får också bestämma om höjning av det kapital om 200 milj. dollar som signatärerna är skyldiga att tillskjuta. Ett annal exempel pä styrelsens befogenheter är att den får uppdra åt generaldirektören att sluta avtal med lämplig entreprenör om handhavande av lekniska och driftsmässiga verkställighetsfunklioner (art. 15 och 20).

Generaldirektörens och direktionens befogenheter är inte närmare an­givna (art. 16). Om tekniska och driftsmässiga verkställighetsfunktioner utkontrakteras, torde hans och medarbetarnas uppgifter huvudsakligen bli av administrativ art.

Organisationen, som enligt en konferensresolution skall ha sitl säte i London, är juridisk person (art. 25). Den skall i alla medlemsstater åtnjuta befrielse från nationella inkomstskatter, direkia nationella förmögenhets­skatter samt tullar pä satelliter eller delar till satelliter som skall användas i INMARSAT:s rymdsektor (art. 26, 1.). Signatärerna, utom den brittiska, är befriade från brittisk skatt på inkomst från organisationen (art. 26, 2.). Parterna förbinder sig också att i en särskild överenskommelse och i ett protokoll bevilja immunitet och privilegier för INMARSAT, dess personal och företrädare för parter och signatärer i tjänsteutövning (art. 26, 3. och 4.).

Bland övriga bestämmelser i överenskommelserna kan nämnas följande. Frågan om i vilken utsträckning och på vilka villkor INMARSAT i sam­band med arbeten som utförs av eller åt organisationen skall förvärva rättigheter lill uppfinningar och teknisk informaiion regleras utförligt i art, 21. Där behandlas också frågan i vilken utsträckning och på vilka villkor parter och signatärer skall fä del av dessa rättigheter. Parternas och signa­lärernas skadeståndsansvarighet på grund av organisationens göranden och låtanden regleras i art. 4, c), 22 samt XI. Reglerom skiljedom återfinns i art. 31 och XVI samt i en bilaga lill huvudöverenskommelsen. Utträde och uteslutning samt ekonomiska uppgörelser i samband därmed regleras i art. 29 och 30 samt XIII. Art. 34 och XVIII innehåller regler om ändringar av överenskommelserna.

2.2 Ikraftträdande m. m.

Huvudöverenskommelsen är öppen för undertecknande av alla stater till dess den träder i kraft. Undertecknande kan ske med eller utan förbehåll för ratifikation. En stat som inte har undertecknat före ikraftträdandet kan ansluta sig liU överenskommelsen efter ikraftträdandet. En stat kan inle bli part i huvudöverenskommelsen förrän den eller något av staten utsett organ har undertecknat driftöverenskommelsen (art. 32).

Överenskommelserna träder i kraft 60 dagar efter det alt så många stater


 


Prop. 1978/79:166                                                                  9

har blivit parter i huvudöverenskommelsen att de förelräder 95 procent av 200 milj. dollar. Om överenskommelsema inte har trätt i kraft den 3 seplember 1979 träder de dock ej någonsin i kraft (art. 33). Om mer än 95 procent men mindre än 100 procent av kapitalel "tecknas" i tid kan ikraftträdandet innebära att signalärernas koslnadsandelar ökas. Den svenska preliminära andelen skulle i så fall kunna bli någon tiondels procent större än de 2,3 procent som framgår av bilagan till driflöverens-kommelsen och sälunda uppgå till högsl omkring 22 milj. kr. Den svenska preliminära andelen kan emellertid också komma att minskas efter ikraft­trädandet. Omfördelning av andelar skall nämligen ske så snarl en stat som inle har tillträtt huvudöverenskommelsen före ikraftträdandet ansluter sig lill denna, för att summan av de procentuella andelarna alltid skall vara 100.

Av bilagan till driftöverenskommelsen framgär också alt en där förteck­nad signatär får höja sin angivna andel om överenskommelserna inte har trätt i kraft den 3 september 1978. I december 1978 hade huvudöverens­kommelsen ratificerats endast av åtta stater, däribland Norge och Japan, vilka företräder knappt 26 procent av den totala kapitalinsatsen. En inom IMCO vid samma tid genomförd pessimistisk uppskattning visade att man den 5 juli 1979, då 95 procent av kapitalet måste vara tecknat om överens­kommelserna skall träda i kraft, inte kunde räkna med en högre summa av preliminära kostnadsandelar än omkring 80 procent.

Ijanuari 1979 undertecknade den av Förenta staterna utsedda signatären driftöverenskommelsen och meddelade atl man för att underlätta överens­kommelsernas ikraftträdande ämnade höja sin i bilagan till driftöverens­kommelsen angivna kostnadsandel - 17 procent - lill 35 procent. Denna siffra uppgavs ha valts på grundval av aktuella beräkningar av den väntade amerikanska trafikandelen via lNMARSAT:s rymdsektor. Den ameri­kanska signatären meddelade ocksä all man, om förutsättningarna för ikraftträdande inte förelag den 15 maj 1979, ämnade höja sin andel ytterli­gare så att erforderliga 95 procent uppnåddes. De amerikanska ålgärderna kan komma att medföra att det totala kapitalet blir "övertecknat" vid tiden för överenskommelsernas ikraftträdande. Skulle det inträffa sker emeller­tid en proportionell omfördelning av preliminära andelar, något som också skulle kunna leda till en minskning av den svenska andelen.

3    Förberedelser för överenskommelsernas ikraftträdande

1 och med tillkomsten av INMARSAT-överenskommelserna hade de formella förutsättningarna skapats för alt möjliggöra ett internationellt samarbete avseende maritima telekommunikationer via satellit. Företagets pionjärartade karaktär innebar emellertid att åtskillig ovisshet rådde om de materiella förutsättningarna för samarbetets genomförande. Det var t.ex.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 10

oklart i vilken utsträckning renodlade sjösäkerhetsaspekler - kostsamma och i företagsekonomisk mening olönsamma - skulle beakias vid bestäm­mandet av organisationens utbud av teletjänster. Man frågade sig också vilken omfattning av allmän, dvs. ej sjösäkerhetsrelaterad, teletrafik man vid olika taxenivåer kunde räkna med och när denna trafik, som skulle utgöra organisationens ekonomiska ryggrad, kunde vänlas bli lönsam. Andra viktiga frågor var om lekniska och driftsmässiga verkställighets­funktioner skulle utövas av direktionen eller om de skulle utkontrakteras och i så fall till vem. Ekonomiska, tekniska, driflsmässiga och organisato­riska spörsmål av fundamental betydelse för organisationen hade visserli­gen studerats av den expertpanel som förberedde INMARSAT-konferen-sen, men dessa studier ansågs då överenskommelserna till sist blev färdiga behöva aktualiseras och fördjupas. Konferensen tillsatte därför en förbere­dande kommitté med uppgift alt utreda bl.a. de nämnda frägorna och atl rapportera om sitt arbete före utgången av år 1978. Det underströks atl kommitténs arbete skulle vara rent förberedande och att det på intet sätl fick binda lNMARSAT:s handlingsfrihet när organisationen väl hade upp­rättats.

Samtidigt som den förberedande kommittén inledde siu arbele i januari 1977 log företrädare för det amerikanska MARlSAT-konsortiet initiativ lill förhandlingar - utanför kommitténs ram - mellan så gotl som samtliga de tilltänkta signatärer som kunde väntas få plats i lNMARSAT:s styrelse. Dessa förhandlingar, som alltjämt pågår, syftar till att säkerställa att IN­MARSAT skall kunna förfoga över en ägd eller förhyrd rymdsektor senast år 1981 -82, då MARlSAT-konsortiets satelliter kan väntas vara förbruka­de och behöva ersättas av nya. Förhandlingarnas mål kunde inte tillgo­doses inom ramen för den förberedande kommittén, eftersom denna inte har befogenhet att fatta beslut som är bindande för INMARSAT. Beslut ansågs ej heller kunna anstå till dess överenskommelserna trädde i kraft, om det uppsatta målet skulle nås.

Förhandlingarna har alltmer kommit att präglas av induslripolitiska mot­sättningar mellan främst västeuropeiska och amerikanska intressen. Ett flertal alternativa rymdsektorer diskuteras, men enighet har ännu inle kunnai nås om någon av dem. F. n. ser det dock ut som om INMARSAT:s rymdsektor skulle komma att bestå av dels delkapacitet i INTELSAT-satelliter, dels ESA-satelliter. I diskussionerna har också nämnts att rymd­sektorn skulle kunna beslå av delkapacitet i en andra generation satelliter huvudsakligen avsedd för den amerikanska flottan. Denna tanke har emel­lertid endast haft amerikanskt stöd och synes f.n. ha övergivits. Förenta staterna, som ämnar påskynda överenskommelsernas ikraftträdande, an­ser numera att ett avgörande i frägan bör vänta till dess organisationen har upprättats. Det är därför f. n. ovisst när beslul om rymdseklor för INMAR­SAT kommer att fattas och vad detta beslut kommer att innebära för ESA och västeuropeisk rymdindustri. Det förtjänar i detta sammanhang nämnas


 


Prop. 1978/79:166                                                                 11

att ESA är 1977 beslöt all utvidga sitt maritima salelliiprogram till all omfatta två satelliter till en sammanlagd kostnad av omkring 170 milj. kr. Sveriges andel i det utvidgade programmet är 6,6 procent. De kontrakt inom programmel som har tilldelats Saab-Scania AB och Telefon AB LM Ericsson överstiger denna andel.

Vid sidan av dessa förhandlingar, som alltsä är inriktade pä ett avgöran­de i en för INMARSAT fundamental fråga, minskades betydelsen av den förberedande kommittén, vars uppgifier endast är av rådgivande slag. Kostnaderna för upphandling av en rymdsektor är naturligtvis av grundläg­gande betydelse för lNMARSAT:s ekonomi. Eftersom diskussionerna om olika tänkbara rymdsektorer i huvudsak fördes utanför kommitténs ram kunde bara göras antaganden om kostnaderna för dessa vid uigången av år 1978, då kommittén hade att rapportera sina resultat. Analysen av IN-MARSAT:s ekonomiska utsikter försvårades också av att säkra förutsä­gelser ej heller kunde göras om trafikutvecklingen och därmed om intäk­terna.

Ovissheten om valet av rymdsektor medförde även att den organisato­riskt och industripolitiskt viktiga frägan, huruvida INMARSAT skulle sluta kontrakt med lämplig entreprenör om utövande av tekniska och driflsmässiga verkställighetsfunklioner, inte kunde närmare diskuteras. Sådana funktioner kunde nämligen väntas ingå som en del i en helhetslös­ning i anbud om tillhandahållande av rymdsektorskapacitet.

4    Remissyttrandena

Överbefälhavaren, televerket, sjöfartsverket. Handelsflottans kultur-och fritidsråd, statens delegation för rymdverksamhet, Sveriges redare­förening, Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska sjöfolksförbundei har yttrat sig över överenskommelserna.

Sjöfartsverket och Svenska sjöfolksförbundei förordar under åberopan­de av säkerhets- och sociala synpunkter all Sverige lilllräder överenskom­melserna. Sveriges redareförening finner det tillfredsställande att överens­kommelserna har kommit lill stånd och säger sig med intresse vilja följa den fortsatta utvecklingen. Föreningen tar dock ej ställning till frågan om Sverige bör tillträda dessa. Det gör ej heller Handelsflottans kultur- och fritidsråd, som emellertid konstaterar de fördelar som ett satellitsystem skulle bereda de ombordanslällda. Även Sveriges fartygsbefälsförening framhåller den sjösäkerhetsmässiga och sociala betydelsen av satellitkom­munikationer. Föreningen betonar dock att en föruisättning för att genom ett satellitsystem förbättra kommunikationerna för de ombordanställda och deras anhöriga i land är att kostnaderna hålls på en sådan nivå att det ekonomiskt blir möjligt att använda sig av systemet. Kan inte detta krav uppfyllas, är det föreningens uppfattning att man bör behålla och i möjlig


 


Prop. 1978/79:166                                                                 12

mån förbättra nuvarande kommunikationssystem. Under den angivna för­utsättningen tillstyrker föreningen atl Sverige tillträder överenskommel­serna. Överbefälhavaren påpekar alt det är angeläget — med tanke pä möjlighelerna för en krigförande stat att slänga av eller störa satellitförbin­delser - alt svenska fariyg även i framliden som komplement lill satellit-utrustning utrustas med kortvägsradiostalion som möjliggör förbindelse med Sverige utan förbindelse via satellit. Statens delegation för rymdverk­samhet, som noterar överenskommelsernas tillkomst med tillfredsställel­se, anser att frågan om Sveriges tillträde till överenskommelserna bör bedömas mot bakgrund av det svenska användarintresset. Om Sverige väljer att delta i INMARSAT bör den kompetens i fråga om telesatelliter som har byggls upp i svensk induslri inom ramen för ESA-samarbelel tillvaratas på bästa sätl.

Teteverket, som har deltagit i den förberedande kommitténs och dess undergruppers arbele samt även har företrätt Sverige i de övriga förbere­dande förhandlingarna, ger i sitt yttrande en utförlig redogörelse för an­strängningarna att upprätta ett internationellt maritimt satellitsystem med beaktande av utvecklingen fram l.o. m. början av januari 1979.

Televerket framhåller i samband härmed nödvändigheten av alt öka nuvarande kapacitet för kommunikation med fartyg på längre avstånd än 250-300 km från land. Verket erinrar också om alt basen i det nuvarande sjösäkerhetssystemet ulgörs av den otidsenliga morsetelegrafin, som inte har förändrats sedan tiden för Titanics undergång. Den enda möjligheten att öka kapaciteten och modernisera telekommunikationerna är, under­stryker verket, att använda telesatelliter. Härigenom erbjuds förbättringar av överföringskvalitet, räckvidd, irafikmöjligheler och sjösäkerhet lill gagn för svensk handelssjöfart och de sjöfarande. MARISAT-systemet har med stor teknisk framgång provats på ett svenskt fartyg i linjefart mellan Europa och Jeddah vid Röda havet åren 1976-1978. Verket finner det också vara av grundläggande betydelse att ell syslem av maritima satelliter skapas under tillfredsställande inlernationell kontroll och betonar del an­gelägna i att världens sjöfartsnationer medverkar lill att bilda INMAR­SAT, Verket påpekar vidare att INMARSAT-överenskommelserna i stora drag ansluter sig till 1971 års INTELSAT-överenskommelser, Verkets erfarenheter från lillämpningen av dessas bestämmelser är goda. Man utgår därför från att INMARSAT-överenskommelserna kommer att bilda en utmärkt allmän grundval för uppbyggnaden av den nya organisationen och ge en tillfredsställande ram för samarbetet inom denna.

Vad gäller arbetet i den förberedande kommittén framhåller verket att dess uiredningsresuhat innehåller viktiga slutsatser om tekniska lösningar avseende såväl rymdsektor som utrustning av stationer på land och på fartygen. Verket hänvisar också till svenska bidrag till en internationell marknadsstudie, i vilken man har sökt bedöma olika kundkategoriers fakiiska intresse av att använda ett satellitsystem vid tillämpning av taxor


 


Prop. 1978/79:166                                                                 13

som ger större eller mindre kostnadstäckning. Vidare framhålls övervägan­den om nya teletjänster för såväl allmän korrespondens som ökad .sjösä­kerhet, vilka skulle kunna tillhandahållas lack vare satellitsystemet.

I fråga om de ekonomiska förhållandena erinrar verket om den regel i huvudöverenskommelsen som föreskriverati INMARSAT skall drivas på sund ekonomisk grundval och med iakttagande av vedertagna affärsmäs­siga principer. Denna regel är, betonar verket, en av de väsenlliga grund­satserna för verksamheien. Regeln innebär atl INMARSAT i likhet med det framgångsrika INTELSAT skall fastställa taxor som, i varje fall pä längre sikt, ger full läckning av driftkostnaderna, medger rimlig förräntning och möjliggör återbetalning av investerat kapital. Verkei framhåller i sam­band härmed atl man enligt vissa prognoser måste räkna med all INMAR-SAT:s verksamhet går med förlust under en första period pä kanske sju eller åtta år och att en sammantagen balans mellan kostnader och intäkter uppnäs först efter tolv till femton är.

Televerket beräknar att det svenska bidraget till INMARSAT kommer alt uppgå till totalt högst cirka 22 milj. kr. Verket förutser dock att kapital­tillskotten endast kommer att krävas i form av delbetalningar under ett antal är i takt med tillkomsten av lNMARSAT:s rymdsektor. Verket beräknar därför den svenska andelen i de årliga kapitallillskoUen lill IN­MARSAT till cirka 3,5 milj. kr. under de närmasle åren.

Televerket understryker också att dess kustradiorörelse ger underskott, som för budgetåret 1977/78 uppgick lill 7,6 milj. kr., varav 4,3 milj. kr. utgjorde avsknvningar. En möjlighet lill förbättring av ekonomin på längre sikt är en avveckling av de manuella trafikslagen till förmån för automatisk trafik, varvid trafiken på längre avstånd än 250-300 km måste befordras via satellit. För den del av kustradions verksamhet som avser sjösäkerhe­ten erhåller verkei ersättning från sjöfartsverket med f n. cirka 7 milj. kr. per år. Samma finansieringsmetod bör enligt verket tillämpas för den del av kapitaltillskotten till INMARSAT och den del av kostnaderna för drif­ten av en radiostation för svensk trafik via INMARSAT-systemet, vilka kommer att kunna anses hänförliga till insatserna för sjösäkerheten. Ver­ket framhåller att storleken av kosinaderna härför inte f. n. kan beräknas men förutsätter atl principen fastställs redan vid ell svenskl beslut om tillträde lil INMARSAT-överenskommelserna.

Televerket hemsläller sammanfattningsvis att Sverige skall tillträda hu­vudöverenskommelsen och att verket, med hänsyn lill dess åligganden i fråga om Sveriges maritima mobila telekommunikationer, ulses alt som svensk signatär underteckna driftöverenskommelsen.

De utbetalningar som skall göras till INMARSAT är enligt televerkets mening att betrakta som rörelsemedel, vilka ställs till INM ARSAT:s förfo­gande av televerket. De skall sedan jämte ränta återbetalas av organisalio­nen. Särskilda anslag för investeringar i satellitsystemet blir därför enligt verkei ej erforderliga. Televerket påpekar slutligen atl den telesatellitlrafik


 


Prop. 1978/79:166                                                                  14

som skall utväxlas mellan Sverige och fartyg via satellit t. v. avses beford­ras över jordstationer som blir belägna i Norden, troligen Norge, i Storbri­tannien och vid Stilla havet. Villkoren för svensk användning av dessa stationer ärf n. under övervägande. Det blir sannolikt fråga om atl Sverige skall erlägga löpande trafikavgifter till stationernas ägare.

5    Svenskt tillträde till överenskommelserna

Jag har inledningsvis framhållit alt satellittekniken kan avsevärt förbätt­ra sjöfartens telekommunikationer samt härigenom förbättra sjösäkerheten och sjöfolkets sociala situation. Remissyttrandena föranleder ingen annan bedömning. Även den begränsade tillgången på korlvågsfrekvenser talar enligt min mening för att dessa kommunikationer i framtiden till stor del bör gå via satellit.

Jag anser också att uppbyggnad och drift av ett maritimt satellitsystem hellre bör ske i bred internationell samverkan än under ett lands kontroll. INMARSAT-konventionen och den därlill anslutande driftöverenskom­melsen erbjuder en ändamålsenlig ram för denna samverkan.

De kommersiella förutsättningarna för INMARSAT är inte jämförbara med dem som gäller för INTELSAT. Den senare organisationen bedriver fast teletrafik för en stor kundkrets via ett begränsat antal stora fasta jordstationer, varvid den enskilda satelliten kan ges en trafikkapacitet på många tusen kanaler. INMARSAT däremot skall bedriva mobil teletrafik för en relativt begränsad kundkrets av handelsfartyg med en station per fartyg. Fartygsutrustningen måste av naturliga skäl vara relativt begränsad såväl till omfång som anskaffningskostnad, vilket i sin tur leder till ökade krav på satelliternas signalstyrka, varigenom dessas trafikkapacitet be­gränsas till en bråkdel av den som INTELSAT-satelliterna har. Kostna­derna per kanal blir därför belydligt större för den maritima tjänsten. Föruiom de kommersiellt säljbara tjänsterna har ett maritimt satellitsystem emellertid också en fördel i form av att det ökar sjösäkerheten. Denna fördel är dock svår atl uppskatla i pengar.

Om televerket utses att underteckna driftöverenskommelsen kommer verket alt svara för de ekonomiska förpliktelser som är förenade med svenskt medlemsskap i INMARSAT. Med hänsyn till vad verket har anfört om organisationens utsikter lill lönsamhet kan ett svenskt tillträde till överenskommelserna på enbart kortsiktig förelagsekonomisk grund förefalla tveksamt. Verket, som har ansvaret för och väl känner den svenska sjöfartsnäringens behov av telekommunikationer, förordar dock ett svenskt deltagande i INMARSAT. Jag delar verkets uppfattning att automatiserad trafik bl.a. via satellit på sikt kan bidra till att förbättra ekonomin i den personalkrävande kuslradiorörelsen.

Intresset av lNMARSAT:s tillkomst betingas inte endast av omsorg om


 


Prop. 1978/79:166                                                                 15

sjöfartens telekommunikationer utan även av industripolitiska sirävanden, vilka inte alltid sammanfaller med de krav som organisationen har på lönsamhet och avnämarna på lägsia möjliga taxor. Min redogörelse för överenskommelsernas tillkomsthistoria och för förberedelserna för deras ikraftträdande visar att motsättningar råder mellan flera av de blivande INMARSAT-medlemmarna i den centrala industripolitiska frågan om upp­handling av satellilkapacitet för organisationen. Stora ansträngningar har gjorts, och görs fortfarande, att lösa den frågan redan före överenskom­melsernas ikraftträdande.

Även Sverige har industripolitiska intressen i INMARSAT. Sverige och svensk industri deliar i ej oväsentlig utsträckning i finansieringen och utvecklingen av satelliter som kan komma alt upphandlas av organisatio­nen. Om Sverige väljer att stå utanför denna kan Sverige naturligtvis inle bidra till att, inom ramen för lNMARSAT:s upphandlingsregler, möjliggö­ra dessa satelliters användning för det avsedda ändamålet. Härtill kommer ett långsiktigt svenskt intresse av atl kunna påverka lNMARSAT:s upp­handling, då behov uppslår av all ersätta de satelliter varmed organisalio­nen inleder sin verksamhet.

Liksom i INTELSAT ligger lyngdpunklen i INMARSAT:s beslutsme­kanism i slyrelsen, där ärendena avgörs i begränsad sammansättning och med röslfördelning i proportion till de för medlemmarnas beräknade eller faktiska satellittrafik fastställda kostnadsandelarna. Liksom INTELSAT har INMARSAT en församling med i huvudsak endast rådgivande funktio­ner, där varje medlemsstat är företrädd och har en röst var.

Det amerikanska företaget COMSAT, som är ett av privata kommer­siella intressen beroende företag, kommer att äga och självständigt förvalta Förenta staternas andel i INMARSAT. Företaget får därmed i INMAR­SAT samma stäUning som i INTELSAT. COMSAT:s roll i sisinämnda organisation var till en början synneriigen dominerande, inte bara på gmnd av den röstmängd man förfogade över utan ocksä i kraft av företagets funktion som verkslällighetsorgan åt organisationen.

Omfattningen av det amerikanska inflytandet i INMARSAT kan inte med säkerhet bedömas nu utan först sedan överenskommelserna har varit i kraft någon tid, då fördelningen av kostnadsandelar och röstkvoter kan väntas ha nått en viss stabilisering. Då måste f.ö. också ännu en industri­politiskt betydelsefull och kontroversiell fråga lösas, nämligen huruvida organisationen bör sluta kontrakt med lämplig entreprenör om utövande av tekniska och driftsmässiga verkställighetsfunktioner. Ett alltför starkt amerikanskt inflytande i INMARSAT skulle naluriigtvis, som fallet var då de försia INTELSAT-överenskommelserna ingicks, vara ägnat att inge betänkligheter inför svensk medverkan i en organisation som kunde fram­stå som internationell huvudsakligen till namnet.

Jag förutsätter dock att överenskommelserna kommer att tillträdas i stort sett som planerat vid dessas tillkomst. Därmed, och genom till-


 


Prop. 1978/79:166                                                                  16

ämpning av de regler i överenskommelserna som avser alt säkerställa att ingen medlem av organisationens styrelse förfogar över mer än en Qärde­del av den totala röstmängden, skulle det amerikanska inflytandet i ekono­miskt och röstmässigl hänseende fä rimlig omfattning,

COMSAT:s företagsekonomiska vinstintressen, vilka i INTELSAT inte har varit till men för lönsamheten och den affärsmässiga effektiviteten, bör inte inge farhågor för att de sjösäkerhetsmässiga aspekterna pä INMAR-SAT:s verksamhet åsidosätts. Tillsyn över förelagets verksamhet ulövas nämligen av den amerikanska administrationen, där intresset för sjösäker­het inte är mindre än i andra ledande sjöfartsnationer. Härtill kommer alt stater som t. ex. Sovjetunionen och Norge, vilka båda får ett stort inflytan­de i INMARSAT, starkt betonar organisationens sjösäkerhetsmässiga be­tydelse.

Sverige, Danmark och Norge vänlas fä var sin plats i INMARSAT:s Slyrelse. Deras tillsammanlagna kostnadsandelar kommer atl ge de skandi­naviska länderna ett ej obetydligt inflylande över organisationen.

Möjlighelerna för svenska fartyg alt använda satellitkommunikation skulle inte påverkas om Sverige stod uianför INMARSAT eller ens om organisationen över huvud taget inte skulle komma till stånd. Redan nu får svenska fartyg använda del amerikanska MARISAT-konsortiets satellit-irafiktjänsler. Om INMARSAT inte skulle förverkligas lorde man kunna räkna med att M ARISAT-satelliterna får efterföljare, vilka också de skulle kontrolleras av rent amerikanska inlressen. Om Sverige emellertid till skillnad från andra ledande sjöfartsnationer, inte minst Norge, undandrar sig medverkan till alt upprätta INMARSAT och därmed till att förhindra att sjöfartens satellitkommunikationer stär under ett enda lands kontroll, elimineras de svenska möjligheterna att påverka inte bara upphandlingspo­litiken utan framför allt den tekniska, driflsmässiga och ekonomiska ut­formningen av ett kommunikationssystem som vår egen och världens sjöfart ändå på sikt behöver. lNMARSAT:s taxor skulle också kunna bli högre för svenska fartyg om Sverige inte är medlem i organisationen.

Överenskommelserna är öppna för alla stater och satellitsystemels tjäns­ter kan användas av fartyg från alla nationer. Förutsättningar uppnås sålunda för den universalitet som Sverige traditionellt eftersträvar i fråga om det internationella samarbetet på bl, a, det ekonomiska området.

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört och till Sveriges framträdande roll i det internationella samarbetet på telekommunikationsområdet anser jag atl Sverige bör tillträda överenskommelserna.

Under förutsättning att riksdagen godkänner konventionen om den in­ternationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) och den därtill anslutande driftöverenskommelsen bör tele­verket bemyndigas att för Sveriges del ingå som part i driftöverenskom­melsen. Denna blir då gällande för Sverige i och med att konventionen tillträds.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 17

Finansieringen av televerkets kostnader bör i princip ske genom avgifter frän dem som använder INMARSAT-systemets tjänsier. Den del av lNMARSAT:s verksamhet som är hänförlig till sjösäkerhet bör, som tele­verket har förordal, för svenskl vidkommande finansieras genom sjöfarts­verket i likhet med vad som nu gäller för kuslradiorörelsen. Storleken av ifrågavarande belopp kan dock f. n. inte fastställas.

6    Immunitet och privilegier

Ett svenskt lillträde till konventionen om INMARSAT aklualiserar en ändring i bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Somjag förut har nämnt finns i artikel 26 i konventionen bestämmelser om immunitet och privilegier för INMARSAT m.fl. subjekt. I förevarande sammanhang behöver från svensk sida beaktas endast bestämmelserna i artikel 26,1. om vissa privilegier för INMARSAT när det gäller tullar och skaller. Senare, när medlemsslalerna i enlighet med beslämmelserna i artikel 26,4. har avslutat det särskilda protokollet om immunitet och privi­legier, torde ytterligare bestämmelser få beakias från svensk sida, förutsatt atl Sverige då är medlem av INMARSAT.

Såvitt gäller de privilegier som omedelbarl genom konventionen tillför­säkras INMARSAT, måste vid ett svenskt tillträde till konventionen be­stämmelser tas in i svensk rätt. Enligt 4§ lagen om immunitet och privile­gier i vissa fall skall sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i avtal eller sladga som är i krafl i förhållande lill Sverige. För att INMARSAT enligt svensk rätt skall komma i åtnjutande av de förmåner som föreskrivs i konventionen bör lill den nämnda bilagan fogas en ny punkt, som avser INMARSAT och i vilken det som tillämplig överenskommelse anges konventionen om INMARSAT. Den nya punklen bör belecknas som punkt 28.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Konventionens bestämmelser om immunitet och privilegier blir som jag nyss nämnde tillämpliga som svensk lag först från den dag då konventionen iräder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18 f). Det åligger rege­ringen att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i krafl i förhållande till Sverige.

1 enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte­mentet upprättats förslag till lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för justitiedepartementet. 2   Riksdagen 1978179. I saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166                                                   18

7    Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1,   godkänna konventionen om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse,

2,   anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3,   godkänna de riktlinjer för finansiering som jag har förordat.

8    Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan­den har lagt fram.


 


 


 


Prop. 1978/79:166


20


 


Convention on the International Maritime Salellite Organization (INMARSAT)

The States parties lo this convention: Considering the principle set forth in Reso­lution 1721 (XVl)oftheGeneral Assembly of the United Nations that communicalion by means of satellites should be available to the nations ofthe worid as soon as praclicable on a global and non-discriminatory basis,

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Goveming the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celes-tial Bodies, conduded on 27 January 1967, and in particular Artide 1, which slates that outer space shall be used for the benefit and in the inierests ofall countries,

Taking into account thal a very high pro­portion of worid trade is dependent upon ships,

Being aware that considerable improve-menls to the maritime distress and safety sys­tems and lo the communication link between ships and between ships and their manage­ment as well as between crew or passengers on board and persons on shore can be made by using satellites,

Delermined, lo this end, to make provision for the benefit of ships of all nations through the mosl advanced suitable space technology available, for the mosl efficient and economic facilities possible consislent with the mosl efficient and equitable use of the radio fre­quency speclrum and of salellite orbits.

Recognizing thal a maritime salellite sys­lem comprises mobile earlh stations and land earth stations, as well as the space segment,

Agree as follows:

Artide I

Dejlnitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Operating Agreement" means the Op-


Convention portant création de rOrgani­sation intemationale de telecommunica­tions maritimes par satellites (INMAR­SAT)

Les élals parties ä la présente convention,

Considérant le prinicipe énoncé dans la re­solution 1721 (XVI) de fAssemblée générale des Nations Unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer dés que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,

Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissanl les activités des Etats en matiére d"exploration et d"utili-salion de 1'espace exlra-almosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conclu le 27janvier 1967, notamment fartide premier qui affirme que fespace exlra-almos­phérique doit étre utilisé pour le bien el dans rintérét de tous les pays,

Tenant compte du fail qu"une part tres im-portanle du commerce mondial est tributaire des navires,

Conscients de la possibilité d"améliorer considérablement le systéme maritime de dé-tresse et de sécurité et la liaison entré les navires, enlre les navires el leurs compa-gnies, ainsi qu'entre les équipages ou les pas­sagers ä bord et les personnes å terre en uiilisant des satellites,

Résolus, ä cet effet, ä fournir pour le bien des navires de tous les pays, en recourani ä la technique de telecommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économi-ques dans toute la mesure compatible avec rutilisation la plus efficace et la plus equita­ble du spectre des fréquences radioélectri-ques et des orbites de satellites,

Reconnaissanl qu"un systéme maritime ä satellites comprend aussi bien les stations terriennes mobiles el les stations terriennes ä terre que le secleur spatial,

Sont convenus de ce qui suit:

Artide I

Dejlnitions

Aux fins de la présente Conveniion:

a) 1'expression  « Accord   d"exploitation»


 


Prop. 1978/79:166                                                                 21

Översättning BILAGA I

Konvention om den internationella orga­nisationen för maritima telekommunika­tioner via satellit (INMARSAT)

De till denna konvention anslutna staterna,

vilka beaktar grundsatsen i Förenta Natio­nernas generalförsamlings resolution 1721 (XVI) om all telekommunikationer via satel­liter skall göras tillgängliga för världens natio­ner sä snart som möjligt på världsomspän­nande grundval och utan diskriminering,

vilka beaktar tillämpliga stadganden i för­draget den 27 januari 1967 om principer för staternas uppträdande vid utforskandet och utnytijandet av yttre rymden, däri inbegripet månen och övriga himlakroppar, och särskilt fördragets ariikel 1, vilken föreskriver atl ytt­re rymden skall användas lill gagn för alla länder och i deras iniresse,

vilka beaktar alt en mycket hög andel av väridshandeln är beroende av sjöfarten,

vilka är medvetna om au användningen av satelliter kan åstadkomma avsevärda förbätt­ringar såväl i sjöfartens räddnings- och säker­hetssystem som i kommunikationerna farty­gen emellan, mellan fartygen och deras ägare samt mellan besättning eller passagerare om­bord och personer i land,

vilka därför är beslutna atl till gagn för alla nationers fartyg, genom utnyttjande av lämp­lig rymdteknik av det mest avancerade slag som finns alt tillgå, åstadkomma de mest ef­fektiva och ekonomiska förbindelsemöjlig­heter som kan förenas med det mest effektiva och rättvisa utnyttjandet av radiofrekvens-speklret och satellilbanorna,

vilka är medvetna om att ett maritimt tele-satellitsystem består av såväl rymdsektor som mobila jordstalioner och landbaserade jordstationer,

har överenskommit om följande:

Artikel 1 Definitioner

I denna konvention förstås med

a) "drifiöverenskomraelse": driftöverens-


 


Prop. 1978/79:166


22


 


eraling Agreement on the Internalional Mari­time Salellite Organization (INMARSAT), including its Annex.

(b)  "Party"" means a State for which this Conveniion has entered into force.

(c)  "Signatory"' means either a Party or an entity designated in accordance with Artide 2(3), for which the Operating Agreement has entered into force.

(d)   "Space segment" means the satellites,
and the tracking, telemelry, command, con­
trol, monitoring and related facilities and
equipmenl required lo support the operation
of Ihese satellites.

(e)   "INMARSAI space segment"" means
the space segment owned or leased by IN­
MARSAT.

(f)   "Ship"" means a vessel of any lype oper­
ating in the marine environmeni. It includes
//;/('/• alia hydrofoil boats, air-cushion vehi­
des, submersibles, floating craft and plat-
forms nol permanently moored.

Ig) "Property"" means anything that can be the subject of a righl of ownership, including contractual rights.


désigne fAccord d"exploiation relatif ä rOr­ganisation intemationale de telecommunica­tions maritimes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe;

b)   le terme « Partie » désigne un Etat ä fé­gard duquel la présente Convention est en-irée en vigueur;

c)   le terme << Signataire » désigne soit une Parlie, soit un organisme désigné conformé­ment au paragraphe 3) de rartide 2, å 1'egard de qui fAccord d"exploitation est entré en vigueur;

d)    1'expression « secleur spatial» désigne
les satellites, ainsi que les installations et
équipemenls de poursuite, de télémesure, de
télécommande, de controle et de surveillance
et les inslallalions et équipemenls connexes,
nécessaires au fonctionnement de ces satel­
lites;

e)    1'expression «secleur spatial d'lN-
MARSAT » désigne le secleur spatial dont
INMARSAT est propriélaire ou locataire;

f)     le terme « navire » désigne un båtimenl
exploité en milieu marin de quelque type que
ce soit et englobe, enlre autres, les hydrop-
téres, les aéroglisseurs, les engins submersi­
bles, les engins flottants et les plates-formes
non ancrées de maniére permanenle;

g)    le terme «biens» comprend tout ele­
ment ä fégard duquel un droit de propriété
peut étre exercé, y compris tout droit con­
tractuel.


 


Artide 2

Esiablishmenl of INMARSAT

(l)The International Maritime Salellite Or­ganization (INMARSAT), herein referred to as "the Organization"", is hereby eslablished.

(2)   The Operating Agreement shall be con­
duded in conformity wilh the provisions of
this Convention and shall be opened for sig­
nature at the same time as this Conveniion,

(3)    Each Party shall sign the Operating Agreement or shall designale a competent entity, public or private, subject to the juris­diction of thal Party, which shall sign the Operating Agreement.

(4)    Telecommunications administrations and entities may, subject to applicable do­mestic law, negoliate and enter directly into appropriate traffic agreements with respecl to their use of telecommunications facililies


Artide 2

Création d'INMARSAT

1)   L'Organisation intemationale de tele­communications maritimes par satellites (IN­MARSAT), ci-aprés dénommée «1'Organisa­tion », est créée par les présentes.

2)   L'Accord d'exploilation conclu confor­mément aux dispositions de la présente Con­vention est ouvert å la signature en méme temps que celle-ci.

3)   Chaque Partie signe fAccord d'exploi-tation ou désigne un organisme competent, public ou privé, soumis å la juridiction de cette Partie, qui signe fAccord d'exploita-lion.

4)   Les administrations et organismes de telecommunications peuvent, en conformilé avec le droil nalional applicable, négocier et condure directement les accords de trafic ap-propriés portanl sur fulilisation qu'ils feront


 


Prop. 1978/79:166                                                                 23

kommelsen, jämte dess bilaga, om den inter­nationella organisationen för maritima tele­kommunikationer via satellit (INMARSAT);

b)    "part": en stat för vilken denna kon­vention har trätt i kraft;

c)    "signatär": en part, eller ett organ som utsetts enligt artikel 2, 3., för vilken part eller vilket organ driftöverenskommelsen trätt i kraft;

d)    "rymdsektor": såväl satelliterna som
för deras drift erforderlig utmstning för
spåming, telemetri, styming, kontroll, över­
vakning od;

e) "lNMARSAT:s rymdsektor": den rymdsektor som ägs eller hyrs av INMAR­SAT;

O "fartyg": fartyg av alla slag som an­vänds i den marina miljön, däri inbegripei bl.a. bärplansbåtar, svävare, undervattens-fartyg, flytande farkoster och plattformar som ej är fast förankrade;

g) "egendom": allt som kan vara föremål för äganderätt, däri inbegripet kontraktsen­liga rättigheter.

Artikel 2

Upprättande av INMARSAT

1.    Den internationella organisationen för marilima telekommunikationer via satellit (INMARSAT), i fortsättningen benämnd "organisationen", upprällas härmed.

2.    Driftöverenskommelsen skall ingås i överensstämmelse med denna konventions föreskrifter och skall öppnas för underteck­nande samtidigt som denna konvention.

3.    Varje part skall underteckna driftöver­enskommelsen eller utse behörigt - offentlig-rältsligt eller enskilt - organ, som lyder un­der parlens jurisdiktion, att underteckna driftöverenskommelsen.

4.    Teleförvaltningar och andra telekom­munikaiionsorgan kan, inom ramen för till­lämplig nalionell lagstiftning, förhandla om och direkl ingå erforderliga trafiköverens­kommelser om användningen av de telekom-


 


Prop. 1978/79:166


24


 


provided pursuanl lo this Conveniion and the Operating Agreement, as well as with respect lo services to be furnished lo the public, fa­cililies, division of revenues and related busi-ness arrangements.


des installations de telecommunications four-nies en vertu de la présente Convention et de fAccord d'exploitalion, ainsi que sur les ser­vices destinés au public, les installations, la répartition des recettes et les dispositions commerciales qui s"y rapporient.


 


Artide 3 Purpose

(I) The purpose of the Organization is to make provision for the space segment neces­sary for improving maritime Communica­tions, thereby assisting in improving distress and safely of life at sea Communications, effi-ciency and management of ships, maritime public correspondence services and radio-determinalion capabililies.

(2)  The Organization shall seek to serve all areas where there is need for maritime Com­munications.

(3)  The Organization shall act exclusively for peaceful purposes.


Artide 3 Objecl if

1)   L"objectif de rOrganisation est de mettre en place le secleur spatial nécessaire pour améliorer les Communications mari­times, contribuant ainsi ä améliorer les Com­munications de détresse et les Communica­tions pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que 1'efficacité et la geslion des navires, les services maritimes de correspon­dance publique el les possibllités de radiore-pérage.

2)   L'Organisation vise ä desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de Com­munications maritimes se fail sentir.

3)   L'Organisation exercé ses activités å des fins pacifiques exdusivement.


 


Artide 4

Relations belween a Parly and ils Designat­ed Enl ty

Where a Signatory is an entity designated by a Party:

(a)  Relations between the Parly and the Signatory shall be governed by applicable do­mestic law.

(b)  The Party shall provide such guidance and inslructions as are appropriaie and con­sislent with ils domestic law to ensure that the Signatory fulfils its responsibiliiies.

(c)  The Parly shall nol be liable for obliga­tions arising under the Operating Agreement. The Party shall, however, ensure Ihat the Signatory, in carrying out its obligations wiihin the Organization, will not act in a man­ner which violates obligations which the Par­ty has accepted under this Convention or un­der related internalional agreements.

(d)   If the Signatory withdraws or its mem­
bership is lerminated the Party shall act in
accordance wilh Artide 29(3) or 30(6).


Artide 4

Rapports enlre une Partie et son organisme

désigné

Lorsqu"un Signataire est un organisme dé­signé par une Partie:

a)    les rapports enlre la Partie et le Signa­taire sont regis par le droit national applica­ble;

b)   la Partie établit les directives et inslruc­tions appropriées el conformes å son droit national, pour faire en sorie que le Signataire s"acquitte de ses responsabilités;

c)    la Partie est dégagée de loule obligation au titre de fAccord d'exploitation. Toute­fois, la Partie veille ä ce que le Signataire s'acquitte de ses obligations au sein de 1'Or­ganisation sans violer les engagemenls que la Partie a acceptés en vertu de la présente Con­vention ou d'accords internationaux con­nexes;

d)    si le Signataire se retire ou s'il est mis
fin å sa qualité de Membre, la Partie agii
conformément aux dispositions du para­
graphe 3) de fartide 29 ou du paragraphe 6)
de fartide 30.


 


Prop. 1978/79:166                                                                25

munikationsmedel som tillhandahålls enligt denna konvention och driftöverenskommel­sen. Sådana trafiköverenskommelser får även avse tjänster för allmänheten, anlägg­ningar, inkomstfördelning och därtill hörande affärsmässiga arrangemang.

Artikel 3 Åndainål

1.    Organisationens ändamål är att tillhan­dahålla den rymdsektor som erfordras för att förbättra de maritima telekommunikationer­na och därigenom bidra till atl förbättra nöd-och sjösäkerhelskommunikationema, farty­gens effektiva användning, de maritima all­männa teletjänslema och radiolokaliserings-raöjlighetema.

2.    Organisationen skall eftersträva all be­tjäna alla områden i världen där behov av marilima telekommtinkationer föreligger.

3.    Organisationen skall verka uteslutande för fredliga ändamål.

Artikel 4

Förhällandel  mellan  en pari och  dess  in­sedda organ

Om signatären är ett organ som utsetts av en part gäller följande:

a)    Förhällandel mellan parten och signa­tären skall regleras i tillämplig nationell lag­stiftning.

b)   Parten skall, med iakttagande av natio­nell lagsiiftning, ge signatären erforderliga råd och anvisningar för att säkerställa att sig­natären fullgör sina skyldigheter.

c)    Parten är ej ansvarig för förpliktelser som följer av driftöverenskommelsen. Parten skall dock tillse att signatären, vid fullgöran­det av sina förpliktelser inom organisationen, ej handlar pä sätl som strider mol förpliktel­ser vilka parten har åtagit sig enligt denna konvention eller andra internationella över­enskommelser inom ifrågavarande område.

d)    Om signatären utträder eller dess med­
lemskap upphävs skall parten förfara enligt
artikel 29. 3. eller 30. 6.


 


Prop. 1978/79:166


26


 


Artide 5

Operalional and Financial Principles of ihe

Orgunizalion

(1)   The Organization shall be financed by the contributions of Signatories. Each Signa­tory shall have a financial interesl in the Or­ganization in proportion to its invesiment share which shall be delermined in accord­ance with the Operating Agreement.

(2)   Each Signatory shall contribute to the Capital requiremenls of the Organization and shall receive capital repayment and compen­sation for use of capital in accordance with the Operating Agreement.

(3)   The Organization shall operate on a sound economic and financial basis having regard lo accepted commercial principles.


Artide 5

Principes de jhiiiiiceiiieiil el de i;eslloii de

rOrganisiilioii

1)   Le financement de 1'Organisation est assure par les contributions des Signataires. Chaque Signtittiire a, dans rOrganisation, un intérét financier pioporiionnel ä sti part d"in-vestissement qui est déterminée conformé­ment aux dispositions de fAccord d"exploita-tion.

2)   Chaque Signataire conlribue aux be-soins en capital de rOrganisation el regoit le remboursement el la rémunération du capital conformément aux dispositions de fAccord d"exploilation.

3)   L"Organisalion est gérée sui une saine base économique et financiére, confoimé-menl aux principes agiéés en matiére com-merciale.


 


Artide 6

Provision of Space Segmeni

The Organization may own or lease the space segment.

Artide 7

Access lo Space Segment

(1)   The INMARSAT space segment shall be open for use by ships of all nations on conditions to be delermined by the Council. In determining such conditions, the Council shall not discriminate among ships on the basis of nationality.

(2)   The Council may, on a case-by-case basis, permit access to the INMARSAT space segment by earth stations located on slmctures operating in the marine environ­meni olher than ships, if and as long as the operation of such earth stations will not sig-nificantly affect the provision of service to ships.

(3)   Earth stations on land communicating via the INMARSAT space segmeni shall be located on land territory under the jurisdic­tion of a Party and shall be wholly owned by Parties or entities subject to their jurisdic­tion. The Council may aulhorize otherwise if il finds this to be in the interests of the Orga­nization.


Artide 6

Mise en place du secleur spaliul

L"Organisation peut étre propriélaire ou locataire du secleur spatial.

Artide 7

Accés au secleur spatial

1)    Le secleur spaiial d"INMARSAT est ouvert aux navires de toutes les nations sui­vant des conditions å fixer par le Conseil. En fixanl ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer enlre navires pour des raisons de nalionalilé.

2)    Le Conseil peut, dans chaque cas parti­culier, auloriser 1'accés au secleur spaiial d'INMARSAT de stations terriennes situées sur des slmctures exploitées en milieu marin, autres que les navires, å condition et tant que 1'exploitation de ces stations terriennes n'en-Irave pas de fa?on sensible la fourniture de services aux navires.

3)    Les stations terriennes å terre commu-niquant par le secleur spatial d'INMARSAT doivent élre situées sur un territoire terrestre placé sous la juridiction d'une Partie et les Parlies ou des organismes relevant de leur juridiction doivent en avoir lentiére pro­priété. Le Conseil peut auloriser une deroga­tion ä cette régie s'il estime que ce serait dans fintérét de rOrganisation.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 27

Ariikel 5

Driflmässiga och fiiuinsidla grundsatser för

organisationen

1.   Organisationen skall finansieras genom tillskoll frän signatärerna. Varje signatärs ekonomiska deltagande i organisationen skall stå i proportion till signalärens investerings­andel, vilken skall fastställas enligt drift­överenskommelsen.

2.   Varje signatär skall bidraga till organisa­tionens erforderiiga kapital och erhålla kapi-talålerbäring och kapitalavkastning enligt driftöverenskommelsen.

3.   Organisationen skall drivas enligt sunda ekonomiska och finansiella grundsatser med iakttagande av vedertagna affärsmässiga principer.

Artikel 6

Anskaffande av rymdseklor

Organisationen kan äga eller hyra rymd­sektorn.

Artikel 7

lillgång till rymdseklorn

1.   INMARSAT:s rymdsektor skall slå öp­pen för användning av fartyg från alla natio­ner på villkor som fastställs av slyrelsen. Vid fastställandet av villkoren får styrelsen ej göra åtskillnad mellan fartyg pä grund av na­tionalitet.

2.   Slyrelsen får efter avgörande från fall till fall medge att jordstationer pä anläggning­ar till sjöss som ej är fariyg får lillgång till INMARSAT:s rymdsektor, om och i den mån som driften av sådana jordstalioner ej väseniligt inverkar på tillhandahållandet av telekommunikationer för fartyg.

3.   Jordstation på land som kommunicerar via INMARSAT:s rymdseklor skall vara be­lägen pä landterritorium som lyder under parts jurisdiktion och skall helt ägas av part eller organ som lyder under partens jurisdik­tion. Slyrelsen får bevilja undantag från den­na bestämmelse om den finner det vara i or­ganisationens intresse.


 


Prop. 1978/79:166


28


 


Artide 8

Other Space Segmenls

(I) A Party shall notify the Organization in Ihe event thal it or any person within its jurisdiction intends lo make provision for. or initiate ihe use of, individually or joinily, sep­arate space segment facilities lo meet any or all ofthe purposes ofthe INMARSAT space segment, lo ensure technical compalibilily and to avoid significant economic harm to the INMARSAT system.

(2)  The Council shall express its views in the form of a recommendation of a non-bind-ing nature with respecl to technical compali­bilily and shall provide its views to the As­sembly wilh respect to economic harm.

(3)  The Assembly shall express ils views in the form of recommendations of a non-bind-ing nature within a period of nine months from the dale of commencing the procédures provided for in this Artide. An extraordinary meeting of the Assembly may be convened for this purpose.

(4)  The notification pursuanl to paragraph (I), including the provision of periinent lech­nical information, and subsequent consulla­tions with the Organization, shall lake into account the relevant provisions of the Radio Regulations of the Internalional Telecom­munication Union.

(5)  This Artide shall not apply to the esiab­lishment, acquisition, utilization or conlinua­lion of separate space segmeni facilities for national security purposes, or which were contracted for, eslablished, acquired or uli-lized prior to the entry into force of this Con­vention.


Artide 8

Autres secleiirs spaliiiiix

1)    Les Parties notifient ä rOrganisation, le cas échéant, qu"elles se proposent ou que loule personne relevant de leur juridiction se propose de prendre des dispositions pour uli-liser ou mettre en service, individuellement ou conjointement, des installations d'un sec­leur spaiial distincl pour répondre å certains des objectifs du secleur spatial d'lNMAR-SAT, ou ä tous ses objectifs, afin d'en garan­tir la compatibilité sur le plan technique avec le systéme INMARSAT et d"éviter que celui-ci ne subisse de préjudices économiques im-porlants,

2)    Le Conseil exprime ses vues sous la forme d"une recommandation de caractére non-obligaloire relative ä la compatibilité technique et fait part de ses vues å fAssem­blée en ce qui concerne les préjudices écono­miques.

3)    L'Assemblée exprime son opinion, sous forme de recommandations de caractére non-obligaloire, dans un délai de neuf mois ä compter de la date ä laquelle la procedure prévue dans le present artide a été engagée. L"Assemblée peut élre convoquée en session extraordinaire å cette fin.

4)    Les noiifications prévues au paragraphe I), y compris la communication des renseig­nements techniques pertinents, et les consul­lations ultérieures avec fOrganisation tien­nent compte des dispositions pertinentes du Réglement des radiocommunicalions de 1'Union intemationale des telecommunica­tions.

5)    Les dispositions du present artide ne s"appliquent pas ä la mise en place, å 1'acqui-sition, ä futilisation ou ä la poursuite de rutilisation d'installations d'un secleur spa­tial distincl å des fins de sécurité nalionale, ou qui avaient fait fobjet d'un contrat, qui avaienl été mises en place, acquises ou utili-sées avant fentrée en vigueur de la présente Convention.


 


Artide 9 Structure The organs ofthe Organization shall be:

(a)  The Assembly.

(b)  The Council.

(c)  The Direcloraie headed by a Director General.


Artide 9 Structure

L'Organisation comprend les organes sui­vants:

a)    L'Assemblée;

b)   le Conseil;

c)    fOrgane directeur placé sous fautorité d'un Directeur general.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 29

Artikel 8

Andra rymdseklorer

I. Part skall underrätta organisalionen om parlen själv eller person under dess jurisdik­tion ämnar - ensam eller i samverkan med andra - tillhandahälla, eller göra föranstalter för användning av, separat rymdseklors-uiriisining i syfie alt lillgodose ell eller flera av ändamålen med INMARSAT:s rymdsek­lor, sä alt teknisk förenlighet uppnås och be­tydande ekonomisk skada för INMARSAT-systemet undviks.

2.    Styrelsen skall, i en rekommendalion av icke bindande natur, uttala sig om den tek­niska förenligheten och skall lill församlingen framföra sina synpunkter på den ekonomiska skadan.

3.    Församlingen skall uttala sig i form av rekommendalioner av icke bindande natur inom en tid av nio månader räknat frän den dag då de i denna artikel föreskrivna förfaran­dena inletts. Extra församlingsmöle kan sam­mankallas för detla ändamäl.

4.    I underrättelse enligt I. och därmed sammanhängande lekniska upplysningar samt vid därpå följande överiäggningar med organisationen skall tillämpliga bestämmelser i Inlernaiionella leleunionens radioregle­mente beakias.

5. Denna ariikel är ej tillämplig på upprät­tande, förvärv, användning eller fortsatt ut­veckling av separat rymdsektorsutruslning för nationella säkerhelsändamål eller som kontrakterals, upprättats, förvärvats eller va­ril i bruk före ikraftträdandet av denna kon­vention.

Artikel 9 Striikliir

Organisalionen skall ha följande organ:

a)    Församlingen.

b)    Slyrelsen.

c)    Direktionen, under ledning av en gene­raldirektör.


 


Prop. 1978/79:166


30


 


Artide 10

Assembly - Composition and Meetings

(1)  The Assembly shall be composed of all the Parties.

(2)  Regular sessions ofthe Assembly shall be held once every two years. Extraordinary sessions shall be convened upon the request of one-lhird ofthe Parties or upon the request ofthe Council.

Artide II

Assembly -Procedure

(1)   Each Party shall have one voie in the Assembly.

(2)   Decisions on matters of substance shall be taken by a two-thirds majority, and on procedural matters by a simple majority, of the Parties present and voting. Parties which abstain from voting shall be considered as nol voting.

(3)   Decisions whether a queslion is proce­dural or subslanlive shall be taken by the Chairman. Such decisions may be overruled by a two-thirds majority of the Parties pre­sent and voting.

(4)   A quorum for any meeting of the As­sembly shall consist of a majority ofthe Par­ties


Artide 10

Assemhie - Composition et réunions

1)   L"Assemblée se compose de toutes les Parties.

2)   L"Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire.

Des sessions extraordinaires sont convo­quées ä la demande d"un tiers des Parties ou ä la demande du Conseil.

Artide 11

Asssemhiée - Procedure

1)   Chaque Partie dispose d'une voix å fAssemblée.

2)   Toute décision portant sur des ques­tions de fond est prise ä la majorité des deux tiers et loule décision portant sur des points de procedure est prise ä la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s'abstiennent au cours du voie sont consi­dérées comme non votantes.

3)   Toute décision sur le point de savoir si une queslion donnée est une queslion de pro­cedure ou de fond est prise par le President. Cette décision peut étre annulée par un voie ä la majorité des deux tiers des Parlies pré­sentes et votantes.

4)   Pour toute réunion de fAssemblée, le quorum est constitué par la majorité des Par­ties.


 


Artide 12

Assembly —Functions

(I) The functions ofthe Assembly shall be to:

(a)    Consider and review the activities, pur-poses, general policy and long-term objec­tives of the Organization and express views and make recommendations thereon to the Council,

(b)   Ensure that the activities ofthe Organi­zation are consislent with this Convention and with the purposes and principles of the United Nations Charter, as well as with any other treaty by which the Organization be­comes bound in accordance with ils décision.

(c)    Aulhorize, on the recommendation of the Council, the esiablishment of additional space segment facilities the special or prima­ry purpose of which is to provide radiodeter-mination, distress or safety services. Howev­er, the space segment facilités eslablished to provide maritime public correspondence ser-


Article 12

Assemblée — Fonctions

I) L'Assemblée a les fonctions suivantes:

a)   elle étudie et examine les activités, les buts, la politique générale et les objectifs å long terme de fOrganisation; elle exprime ses vues et présente des recommendations å ce sujet au Conseil;

b)   elle veille ä ce que les activités de fOr­ganisation soient compaiibles avec la pré­sente Convention et avec les buts et les prin­cipes de la Charte des Nations Unies ainsi qu'avec tout autre traité par lequel fOrgani­sation decide d"étre liée;

c)   elle autorise, sur recommendation du Conseil, la mise en place d'installations addi-tionnelles du secleur spatial ayant pour ob-jectif particulier ou primordial d'assurer des services de ladiorepérage, de détresse ou de sécurité. Toutefois, les installations du sec­leur spaiial mises en place pour assurer des


 


Prop. 1978/79:166                                                                31

Artikel 10

Församlingen - satnmansälining och mölen

1.    Församlingen skall beslå av alla parter.

2.    Församlingen skall hålla ordinarie möte vartannat år. Exlra möte skall sammankallas pä begäran av en tredjedel av parterna eller på begäran av slyrelsen.

Artikel II

Församlingen - förfarandel

1.    Varje part skall ha en röst i församling­en.

2.    Beslut i sakfrågor skall fattas med två tredjedels majorilel och beslul i procedurfrå-gor med enkel majoritet av de parter som är närvarande och röstar. Parter som avstår från atl rösta skall betraktas som icke röstande.

 

3.    Beslut om huruvida en fråga är proce­dur- eller sakfråga skall fattas av ordföran­den. Sådant beslut kan ändras med två tredje­dels majoritet av de parter som är närvarande och röstar.

4.    Församlingen är vid varje möte beslut­för om mer än hälften av parterna är närva­rande.

Artikel 12

Församlingen - uppgifier

1. Församlingens uppgifter skall vara:

a)    Au överväga och granska organisatio­nens verksamhet, ändamål, allmänna rikt­linjer och långsiktiga mål saml göra uttalan­den och utfärda rekommendationer härom lill styrelsen.

b)    Att övervaka att organisationens verk­samhet överensstämmer med denna konven­tion och med Förenta Nationernas sladga, ändamäl och principer liksom med varje an­nat fördrag varav organisalionen genom eget beslut blir bunden.

c)    Atl på rekommendation av slyrelsen be­myndiga upprältandet av ytteriigare rymd­sektorsutruslning vars särskilda eller främsta ändamål är att tillhandahålla radiolokalise­rings-, nöd- eller säkerhetstjänst. Den rymd-seklorsutmstning som inrättats föratt tillhan­dahålla maritima allraänna teletjänster kan


 


Prop. 1978/79:166


32


 


vices can be used for telecommunications for distress, safely and radiodeterminalion pur­poses without such authorization.

(d)    Decide on other recommendations of
the Council and express views on reports of
the Council.

(e)    Elect four representatives on the Coun­
cil in accordance with Artide 13(l)(b).

(O Decide upon questions concerning for-mal relationships between the Organization and States, whether Parties or not, and inter­national organizations.

(g) Decide upon any amendment to this Convention pursuanl to Artide 34 or to the Operating Agreement pursuanl lo Artide XVIII thereof

(h) Consider and decide whether member­ship be lerminated in accordance with Artide 30.

(i) Exercise any other functions conferred upon il in any other Artide of this Conven­tion or the Operating Agreement.

(2) In performing ils functions the Assem­bly shall lake into account any relevant re­commendations ofthe Council.

Artide 13

Council — Composition

(I) The Council shall consist of twenty-two representatives of Signatories as follows:

(a)    Eighteen representatives of those Sig­natories, or groups of Signatories nol other­wise represented, which have agreed to be represented as a group, which have the lar-gest invesiment shares in the Organization. If a group of Signatories and a single Signatory have equal invesiment shares, the latter shall have the prior right. If by reason of two or more Signatories having equal invesiment shares the number of representatives on the Council would exceed twenty-two, all shall nevertheless, exceptionally, be represented.

(b)   Four representatives of Signatories nol otherwise represented on the Council, elecl­ed by the Assembly, irrespective of their in­vesiment shares, in order to ensure that the principle of just geographical representation


services maritimes de coi respondtmce publi­que peuvent étie utilisées sans cette auioiisa-lion pour les telecommunications ä des fins de détresse, de sécuriié el de radiorepérage;

d)    elle adople les decisions qu";ippellenl
d"auties recommandations du Conseil et ex­
prime ses vues sur les rapports du Conseil;

e)    elle élil qutitre lepicsentanis au Conseil
conformément aux dispositions de falinéa b)
du paragraphe 1) de farlide 13;

f)     elle decide des questions louchant aux
lapporis officiels enlre fOiganisation el les
Etats, qu"ils soient Parties ou non, et les or­
ganisations interniilionales;

g)    elle adople les decisions concernant
tout amendement ä la présente Convention
ou ä fAccord d"exploitalion, respeclivement
en applicalion des artides 34 de la Conven­
tion et XVIII de fAccord d"exploitalion;

h) elle étudie la queslion de savoir s"il y a lieu de mettre fin ä la qualité de Membre conformément aux dispositions de fartide 30 et prend une décision ä cet égard;

i) elle exercé toute autre fonction lui in-combant en vertu de fun quelconque des autres artides de la présente Conveniion ou de fAccord d"exploitation.

2) Dans fexécution de ses fonctions, fAs­semblée lient compte de toutes recommanda­tions pertinentes du Conseil.

Artide 13

Conseil - Composition

I) Le Conseil est composé de vingl-deux representants des Signataires comme suit:

a)    dix-huit representants des Signataires ou groupes de Signataires non représentés par ailleurs étant convenus d'élre représentés en tant que groupe, qui ont les parts d'inves-tissement les plus élevées de fOrganisation. Si un groupe de Signataires et un Signataire ont des parts d'investissement égales, ce der­nier a priorité. Si, du fait que deux Signa­taires ou plus ont des parts d'inveslissement égales, le nombre de representants au Con­seil excéde vingl-deux, ces Signataires sont néanmoins lous représentés ä litre exception-nel;

b)   quatre representants des Signataires non représentés par ailleurs au Conseil, élus par fAssemblée, indépendamment de leurs parts d"investissement, de maniére ä garantir le respect du principe d"une representation


 


Prop. 1978/79:166                                                                33

dock användas för nöd-, säkerhels- och ra-diolokaliseringstrafik utan sådant bemyndi­gande.

d)    .Att ta ställning till andra rekommenda­
lioner frän styrelsen och atl göra uiialanden
om rapporter fiän slyrelsen.

e)    All välja fyra styrelseledamöter enligt
artikel 13. l.b).

I") Atl beslula i frägor om organisationens formella relalioner lill stater, anlingen dessa är parter eller ej, och till internationella orga­nisationer.

gl Alt beslula om ändring i denna konven­tion enligt ariikel 34 eller i driftöverenskom­melsen enligt dennas ariikelXVlll.

h) Atl överväga och besluta om upphävan­de av medlemskap enligt artikel 30.

i) Atl fullgöra varje annan uppgift som åläggs församlingen genom andra artiklar i denna konvention eller i driftöverenskom­melsen.

2. Vid fullgörandel av sina åligganden skall församlingen beakta alla tillämpliga re­kommendationer från styrelsen.

Artikel 13

Siyrelsens sammansäuning

1. Slyrelsen skall bestå av tjugotvå före­trädare för signatärerna enligt följande:

a)    Arton företrädare för de signatärer -eller de grupper av signatärer som ej är före­lrädda på annal sätt och har överenskommit att läla sig företrädas som en grupp - vilka har de slörsla investeringsandelarna i organi­sationen. Om en grupp signatärer och en en­staka signatär har lika stor investeringsandel, skall den senare ha förtursrätt. Om, till följd av atl två eller fler signatärer har lika stor invesleringsandel, antalet företrädare i sty­relsen skulle komma atl överstiga tjugotvå, skall ändå, som ett undantag, samtliga fä bli företrädda,

b)   Fyra företrädare för signatärer som ej på annat sätt är företrädda i styrelsen, vilka väljs av församlingen utan hänsyn till deras investeringsandelar för alt säkerställa alt principen om rättvis geografisk fördelning 3   Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166


34


 


is laken into account, wilh due regard to the inierests of Ihe developing counlries. Any Signatory elecled to represent a geographical area shall represent each Signatory in thal geographical aiea which has agreed to be so represented and which is not otherwise re­presented on the Council. An election shall be effective as from Ihe first meeting of Ihe Council following that election, and shall re-niiiin effective until the next ordinary meeting ofthe Assembly.

(2) Deficiency in Ihe number of represen­tatives on the Council pending the filling of a vacancy shall not invalidate the composition ofthe Council.

Artide 14

Council -Procedure

(1)   The Council shall meet as oflen as may
be necessary for the efficient discharge of its
functions, bul nol less than three times a
year.

(2)   The Council shall endeavour to take
decisions unanimously. If unanimous agree­
ment cannol be reached, decisions shall be
laken as follows: Decisions on substantive
matters shall be laken by a majority of the
representatives on the Council represeniing
at least two-thirds ofthe total voting partici­
pation ofall Signatories and groups of Signa­
tories represented on the Council. Decisions
on procedural mallers shall be laken by a
simple majority of the representatives pre­
sent and voting. each having one vote. Dis­
putes whether a specific malier is procedural
or substantive shall be decided by the Chair­
man of the Council. The décision of the
Chairman may be overruled by a two-thirds
majority of the representatives present and
voting, each having one vote. The Council
may adopt a different voting procedure for
the election of its officers.

(3)    (a) Each representative shall have a
voting participation equivalent to the invesi­
ment share or shares he represents. How­
ever, no representative may cast on behalf of
one Signatory more than 25 per cent of the
total voting participation in the Organization
except as provided in sub-paragraph (b) (iv).


géographique equitable, compte dument tenu des intéréts des pays en voie de développe­mcnt. Tout Signataire élu pour leprésenter une region géographique leprésente chaque Signataire de la region géographique qui est convenue d"élre ainsi représentée et qui n"est pas représentée par ailleurs au Conseil. Une election prend effet ä compter de la premiére réunion du Conseil qui suit félection et reste valable jusqu'ä hi session oidinaiie suivante de fAssemblée.

2) finsuffisancc du nombre de represen­tants au Conseil, due ä une vacance qui n'a pu étre encore pourvue, n"invalide pas la composition du Conseil.

Artide 14

Conseil - Procedure

1)   Le Conseil se réunit aussi souveni qu"il peut étre nécessaire ä la bonne exécution de ses fonctions, mais au moins trois fois par an.

2)   Le Conseil s'effoice de prendre ses decisions ä funanimité. A défaut d"accord unanime, les decisions sont prises de la ma­niére suivante : toute décision portant sur des questions de fond est prise ä la majorité des representants siégeant au Conseil, si cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires et groupes de Signataires repré­sentés au Conseil. Toute décision portant sur des questions de procedure est prise ä la ma­jorité simple des representants presents el votants, chacun disposant d"une voix. Tout différend sur le point de savoir si une ques­lion donnée est une queslion de procedure ou de fond fait fobjet d"une décision du Presi­dent du Conseil. Cette décision peut étre an­nulée par un vote å la majorité des deux tiers des representants presents el votants, chacun disposant d"une voix. Le Conseil peut adopter une procedure de vote différente pour félection des membres de son bureau.

3)   a) Chaque representant dispose d"une pondéiation des voix équivalant ä la part ou aux parts d"investissement qu"il represente. Toutefois, aucun representant ne peut uti-liser, au nom d"un Signataire, plus de 25 p. 100 du total des voix pondérées de fOrgani­sation, si ce n"est conformément aux disposi­tions prévues å falinéa b) iv) ci-dessous.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 35

iakttas och au vederbörlig hänsyn tas till ut­vecklingsländernas intressen. Den signatär som viilis atl förelräda ett geografisk! omräde skall förelräda varje signatär i det området som samtyckt härtill och ej pä annat sätt är företrädd i slyrelsen. Valet skall gälla från del försia styrelsemötet efter del alt valet ägl rum och fram till församlinges näsla ordinarie möte.

2. Styrelsen är beslutför även om den ej är fulltalig i väntan på att en vakans skall fyllas.

Artikel 14

Slyrelsen - förfarandel

1.    Styrelsen skall sammanträda så ofta som del behövs för all den effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifier och minst Ire gånger om året.

2.    Slyrelsen skall eftersträva enhälliga be­slut. Om enighet ej kan uppnås skall beslut fattas på följande sätl: Beslut i sakfrågor skall fattas av en majoritet av de förelrädare i sty­relsen som företräder minst två tredjedelar av den totala röstmängden som signatärer och grupper av signatärer, förelrädda i styrelsen, förfogar över. Beslut i procedurfrågor skall fattas med enkel majoritet av de förelrädare som är närvarande och röstar, varvid var och en har en röst. Tvisl huruvida en särskild fräga är procedur- eller sakfråga skall avgöras av styrelsens ordförande. Dennes beslut kan ändras med tvä tredjedels majoritet av de förelrädare som är närvarande och röstar, varvid varje företrädare har en röst. Styrel­sen kan anta ett annat röstningsförfarande för val av styrelsefunktionärer.

3. a) Varje företrädare skall ha en röslkvot som molsvarar den investeringsandel eller de investeringsandelar som han förelräder. Fö­reträdare kan dock ej för en signatärs räkning avge mer än 25 % av den totala röstmängden i organisationen utom i det fall som anges i b) (iv).


 


Prop. 1978/79:166


36


 


(b) Notwithstanding Artide V(9), (10) and 112) of the Operating Agreement:

(i) If a Signatory represented on the Council is entitled, based on its invesi­ment share, to a voting participation in excess of 25 per cent of the total vot­ing participation in the Organization, it may offer lo olher Signatories any or all of its invesiment share in excess of 25 per cent.

(ii) Olher Signatories may notify the Or­ganization thal they are prepared to accept any or all of such excess invesi­ment share. If the lotal ofthe amounts notified to the Organization does not exceed the amount available for distri­bution, the latter amount shall be dis-tributed by the Council to the notify-ing Signatories in accordance with the amounts notified. If the lotal of the amounts notified does exceed the amount available for distribution, the latter amount shall be dislributed by the Council as may be agreed among the nolifying Signatories, or, failing agreement, in proportion to the amounts notified.

(iii) Any such distribution shall be made by the Council at the time of delermi-nations of invesiment shares pursuant to Artide V of the Operating Agree­ment, Any distribution shall not in-crease the invesiment share of any Signatory above 25 per cent.

(iv) To the extent that the invesiment share of the Signatory in excess of 25 per cent offered for distribution is not dislributed in accordance with the pro­cedure set forth in this paragraph, the voting participation of the representa­tive of the Signatory may exceed 25 per cent. (c) To the extent that a Signatory decides not to offer its excess invesiment share to other Signatories, the corresponding voting participation of that Signatory in excess of 25 per cent shall be dislributed equally to all olher repsentalives on the Council.


b)    Nonobstant les dispositions des para­
graphes 9), 10) et 12) de fartide V de fAc­
cord d"exploitalion,

i) si un Signataire représenté au Conseil a droil, en vertu de sa part d"investis-sement, ä une pondération des voix excédant 25 p. 100 du total des voix pondérées de fOrganisation, il peut offrir aux autres Signataires une partie ou la totalité de sa part d'investisse-ment qui excéde lesdits 25 p. 100;

ii) les autres Signataires peuvent notifier ä fOrganisation qu'ils sont disposés ä accepler une partie ou la totalité de cette part d"investissement excéden-taire. Si le total des montants notifiés ä fOrganisation n"excéde pas le mon­tant disponible pour répartition, le Conseil doit réparlir ce dernier enlre les Signataires conformément aux montants notifiés. Si le total des mon­tants notifiés excéde le montant dis­ponible pour répartition, le Conseil doit répartir ce dernier conformément aux modalilés dont les Signataires ayant soumis une notification peuvent convenir, ou, faute d'un accord å cet égard, en proportion des montants no­tifiés;

iii) une telle répartition doit étre faite par le Conseil au moment de chaque délermination des parts d'investisse-ment effectuée conformément ä farti­de V de fAccord d'exploitation. Au­cune répartition ne doit porter la part d"investissement d'un quelconque des Signataires au-delå de 25 p. 100;

iv) dans la mesure oCi la part d'investis-sement du Signataire qui excéde 25 p. 100 et qui est offerte pour répartition n'est pas répartie conformément å la procedure énoncée dans le present paragraphe, la pondération des voix du representant du Signataire peut ex­céder 25 p, 100,

c)     Dans la mesure oCi un Signataire decide
de ne pas offrir sa part d"inveslissement ex-
cédentaire aux autres Signataires, la pondé­
ration des voix correspondante de ce Signa­
taire qui excéde 25 p. 100 doit étre répartie
également enlre tous les autres representants
au Conseil.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 37

b) Utan hinder av artikel V, 9.. 10. och 12. i driftöverenskommelsen gäller följande:

(i) Om en signatär, som är företrädd i sty­relsen, pä grund av sin investeringsan­del är berättigad till en röstkvot som överstiger 25 % av den totala röstmäng­den i organisationen, fär signatären er­bjuda andra signatärer hela eller en del av den invesleringsandel som över­stiger 25 %.

(ii) Andra signatärer får underrälta organi­sationen om atl de är beredda atl godta hel, eller del av, sådan överskjutande invesleringsandel. Om totalsumman av de belopp varom signatärer underrättat organisationen ej överstiger del belopp som är lillgängligl för fördelning, skall slyrelsen fördela sistnämnda belopp på de berörda signatärerna i enlighel med de belopp som angivits i deras underrät­telser. Om ä andra sidan totalsumman av de belopp, varom underrättelse läm­nats, översliger det belopp som är till­gängligt för fördelning, skall slyrelsen fördela sisinämnda belopp på sätt som överenskommes med de berörda signa­tärerna eller, om överenskommelse ej kan träffas, i proportion lill de belopp som underrättelserna avser.

(iii) Varje sådan fördelning skall göras av slyrelsen vid den tidpunkt då investe­ringsandelar skall fastställas enligt arti­kel V i driftöverenskommelsen. Fördel­ning fär ej medföra atl signatärs inve­steringsandel blir större än 25 %.

(iv) 1 den män en av signatär till fördelning erbjuden investeringsandel, som över­stiger 25%, ej blir fördelad enligt det förfarande som anges i denna punkt, får rösikvoten för signalärens företrädare överstiga 25 %.

c) Om en signatär beslutar att inte erbjuda sin överskjutande investeringsandel till andra signatärer, skall denna signatärs motsvaran­de röstkvot, som överstiger 25%, fördelas lika bland alla styrelsens övriga ledamöter.


 


Prop. 1978/79:166


38


 


(4) A quorum for any meeting of the Coun­cil shall consist of a majority ofthe represen­tatives on the Council, represeniing at least two-thirds ofthe lotal voting participation of all Signatories and groups of Signatories re­presented on the Council.


4) Pour toute réunion du Conseil, le quorum est constitué par la majorité des re­presentants siégeant au Conseil, si cette ma­jorité représenté au moins les deux tiers du total des voix pondérées de lous les Signa­taires et groupes de Signataires représentés au Conseil.


 


Artide 15

Council —Functions

The Council shall have the responsibiliiy, having due regard for the views and recom­mendations ofthe Assembly, to make provi­sion for the space segment necessary for car­rying out the purposes ofthe Organization in the mosl economic, effective and efficient manner consislent with this Convention and the Operating Agreement. To discharge this responsibiliiy, the Council shall have the power to perform all appropriate functions, including:

(a) Délermination of maritime salellite telecommunications requirements and adop­tion of policies, plans, programmes, procé­dures and measures for the design, develop­ment, construction, esiablishmenl, acquisi­tion by purchase or lease, operation, main­lenance and utilization of the INMARSAT space segment, including the procurement of any necessary launch services to meet such requirements.

(b)   Adoption and implementalion of man­agement arrangements which shall require the Director General to contract for technical and operational functions whenever this is more advantageous to the Organization.

(c)    Adoption of criieria and procédures for approval of earth stations on land, on ships and on struclures in the marine environmeni for access to the INMARSAT space segment and for vérification and monitoring of per­formance of earth stations having access to and utilization ofthe INMARSAT space seg­ment. For earlh stations on ships, the criieria should be in sufficient detail for use by natio­nal licensing authorities, at their discretion, for type-approval purposes.


Artide 15

Conceil - Fonctions

Le Conseil est charge, en tenant dument compte des opinions et recommandations de fAssemblée, de fournir le secleur spatial nécessaire pour réaliser les objectifs de fOr­ganisation de la faijon la plus économique el la plus efficace conformément aux disposi­tions de la présente Conveniion el de fAc­cord d'exploitation. Afin de s"acquiller de ces responsabilités, le Conseil a les pouvoirs nécessaires pour exercer toutes les fonctions appropriées, y compris les suivantes :

a)   il delermine les besoins en matiére de telecommunications martimes par satellites el il adople les politiques, les plans, les pro­grammes, les procédures et les mesures con­cernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, facquisition par voie d'achat ou de bail, 1'exploitation, fentretien et futilisation du secleur spatial d"INMARSAT, y compris la passation de marchés en vue d'assurer lous services nécessaires de lancement afin de répondre ä ces besoins;

b)   il adople et met en oeuvre des disposi­tions relatives å la geslion en application des­quelles le Directeur general devra passer des contrats pour fexécution des fonctions tech­niques et d'exploitation lorsque fOrganisa­tion y a avantage;

c)   il adople les critéres et procédures d'ap-probalion des stations terriennes ä terre, de navire et de structure en mileu marin devant avoir accés au secleur spatial d'lNMARSAT ainsi que de vérification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont accés ä ce secleur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire, les critéres doivent étre suffisamment precis pour que les autorités nationales chargées de la délivrance des licences d'exploitation puis-sent les utiliser å leur gré, en vue de fappro-bation par type;


 


Prop. 1978/79: 166

4. Slyrelsen iir vid varje sammaniräde be-sltiiför om majoriielen av slyrelseledamö-lerna är närvarande och om de föreliäder minsl tvä iredjedelar av den sammanlagda lösimängden för alla signatärer och grupper av signatärer som är förelrädda i slyrelsen.


39


Artikel 15 Styrelsens uppgifier

Slyrelsen skall, med vederbörlig hänsyn lill församlingens uttalanden och rekommenda­tioner, ansvara för lillhandahållandel av den rymdseklor som erfordras för all tillgodose organisiilionens syften sä ekonomiski och ef­feklivi som möjligl inom ramen för denna konvention och driftöverenskommelsen. Sly­relsen skall därför ha befogenhet att utöva alla erforderliga funklioner. säsom:

a) All tastslälla kravspecifikationer avse­ende maritima salellittelekommunikationer och atl aniaga riktlinjer, planer, program, för­faranden och åtgärder för projektering, ut­veckling, konstruktion, upprättande, förvärv genom köp eller förhyrning, drift, underhåll och användning av INMARSAT:s rymdsek­tor, däri inbegripet upphandling av erforder­liga uppskjutningstjänster, för att tillgodose organisationens krav.

b)   Alt anta och genomföra arrangemang avseende verkslällighelsfunklioner, enligt vilka generaldirektören skall åläggas att ut-kontraktera lekniska och driftmässiga funk­tioner när detta är till fördel för organisatio­nen.

c)    Att anta villkor och förfaranden för god­kännande av jordstationer lill lands, på fartyg och på konstruktioner till sjöss för tillgång till INMARSAT:s rymdseklor samt för kontroll och övervakning av funktionen av sådana jordstationer som fått tillgäng till och an­vänder lNMARSAT:s rymdseklor. För jord­stalioner till sjöss skall villkoren vara sä de­taljerade all nationella tillståndsgivande myn­digheter kan använda dem, om de så önskar, vid typgodkännande.


 


Prop. 1978/79:166


40


 


(d)   Submission of recommendations to the
Assembly in accordance with Artide
I2(l)(c).

(e)   Submission lo the Assembly of period-
ic reports on the activities of the Organiza­
tion, including financial matters.

(f)    Adoption of procurement procédures,
regulations and contract terms and approval
of procurement contracts consislent with this
Convention and the Operating Agreement.

(g) Adoption of financial policies, approv­al ofthe financial regulations, annual budget and annual financial statements, periodic dé­lermination of charges for use of the IN­MARSAT space segmeni, and decisions with respect to all other financial matters, includ­ing invesiment shares and capital ceiling con­sislent wilh this Convention and the Operat­ing Agreement.

(h) Délermination of arrangements for consultation on a coniinuing basis with bo­dies recognized by the Council as represeni­ing shipowners, maritime personnel and oth­er users of maritime telecommunications.

(i) Designalion of an arbitrator where the Organization is a party to an arbitration.

(j) Exercise of any other functions con­ferred upon it in any other Artide of this Convention or the Operating Agreement or any other function appropriate for the achievemenl ofthe purposes ofthe Organiza­tion.


d)   il soumel des recommandations å fAs­
semblée conformément aux dispositions de
falinéa c) du paragraphe 1) de fartide 12;

e)   il soumel å FAssemblée des rapports
périodiques sur les activités de fOrganisation
et notamment sur les questions financiéres;

f)    il adopte les procédures el régles régis-
sant la passation des marchés ainsi que les
conditions des marchés et approuve ceux-ci
conformément aux dispositions de la pré­
sente Convention et de fAccord d'exploita-
tion;

g)   il adopte la politique ä suivre en matiére
financiére; il approuve le Réglement finan­
cier, le budget annuel et les états financiers
annuels; il delermine périodiquement les re-
devances d"utilisation du secleur spatial
d'INMARSAT et il prend des decisions con­
cernant toutes autres questions financiéres, y
compris les parts d'investissement et la limi­
tation du capital, conformément aux disposi­
tions de la présente Conveniion el de fAc­
cord d'exploitation;

h) il arréte les dispositions å prendre pour la consultation sur une base permanenle d'or-ganismes agréés par le Conseil comme repre­sentant les propriélaires de navires, le per­sonnel maritime et d'autres usagers des tele­communications maritimes;

i) il désigne un arbitre dans les cas ou fOr­ganisation est partie ä une procedure d"arbi-trage;

j) il exercé toute autre fonction qui lui est conférée aux termes de fun quelconque des autres artides de la présente Convention ou de fAccord d'exploitation ainsi que toute autre fonction appropriée pour atteindre les buts de fOrganisation.


 


Artide 16 Direcloraie

(I) The Director General shall be appoint­ed, from among candidates proposed by Par­ties or Signatories through Parties, by the Council, subject to confirmation by the Par­ties. The Depositary shall immediately notify the Parties of the appointmenl. The appoint­ment is confirmed unless within sixty days of the notification more than one-lhird of the Parties have informed the Depositary in writ­ing of their objection lo the appointmenl. The Director General may assume his functions afler appointment and pending confirmation.


Artide 16 Organe directeur

I) Le Directeur general est choisi par le Conseil parmi les candidats présentes par les Parties ou les Signataires par fintermédiaire des Parties, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiate-menl aux Parties la nomination du Directeur general.

La nomination est confirmée, å moins que plus d'un tiers des Parties n'informent le Dé­positaire par écrit, dans un délai de soixante jours å compter de la notification, qu'ils s'y opposent. Le Directeur general peut prendre


 


Prop. 1978/79:166

d)    Atl underställa församlingen rekom­
mendationer enligt artikel 12,
I. c).

e)    Alt underställa församlingen rapporter
om organisationens verksamhei, däri inbegri­
pet ekonomiska frägor.

f)     Att anta förtaranden, regler och kon­
traktsvillkor avseende upphandling samt god­
känna upphandlingskontrakt, allt i överens­
stämmelse med denna konvention och drift­
överenskommelsen.

g) Att anta ekonomiska riktlinjer, godkän­na finansreglemente, årsbudget och årliga ekonomiska redovisningar saml alt med jämna mellanrum fastställa avgifter för an­vändning av lNMARSAT:s rymdsektor, ävensom besluta i alla andra ekonomiska frå­gor, däri inbegripet investeringsandelar och kapiialiak enligt denna konvention och drift­överenskommelsen.

h) Att fastställa arrangemang för regelbun­det samräd med organ vilka erkänts av styrel­sen som företrädare för redare, ombordan­slällda och andra som använder maritima te­lekommunikationer.

i) Att utse en skiljedomare då organisatio­nen är part i ett skiljedomsförfarande.

j) Att utöva varje annan funktion som åläggs styrelsen genom annan bestämmelse i denna konvention eller driftöverenskommel­sen och varje annan funktion som erfordras för atl organisalionen skall kunna fullgöra sina syften.

Artikel 16 Direktionen

I. Generaldirektören skall utnämnas av styrelsen bland kandidater som föreslagits av parterna eller av signatärerna genom par­terna. Utnämningen skall bekräftas av par­terna. Deposiiarien skall omedelbart under­rätta parterna om utnämningen. Denna skall anses bekräftad om inte mera än en tredjedel av parterna inom sextio dagar efter underrät­telsen skriftligen meddelat deposiiarien alt de har invändningar mot utnämningen. General­direktören får, så snart han utnämnts, utöva sina funktioner i väntan på bekräftelsen.


 


Prop. 1978/79:166


42


 


(2)   The term of office ofthe Director Gen­eral shall be six years. However, the Council may remove the Director General earlier on ils own authority. The Council shall report the reasons for the removal to the Assembly.

(3)   The Director General shall be the chief executive and legal representative ofthe Or­ganization and shall be responsible to and under the direciion ofthe Council.

(4)   The structure, staff levels and standard terms of employment of officials and employ­ées and of consultants and other advisers lo the Direcloraie shall be approved by the Council.

(5)   The Director General shall appoint the members of the Directorate. The appoint­ment of senior officials reporting directly to the Director General shall be approved by the Council.

(6)   The paramount considération in the ap­pointment ofthe Director General and other personnel of the Directorate shall be the ne­cessity of ensuring the highest standards of integrily, competency and efficiency.


ses fonctions dés qu'il a été procéde ä sa nomination et en attendant que celle-ci soit confirmée.

2)   Le mandat du Directeur general est de six ans. Toutefois, le Conseil peut mettre fin aux fonctions du Directeur general de sa propre autorité. Le Conseil rend compte ä fAssemblée des raisons qui ont molivé sa décision.

3)   Le Directeur general est le plus haut fonctionnaire et le representant legal de fOr­ganisation; il est responsable devant le Con­seil et agit sous fautorité de celui-ci.

4)   La structure, les effectifs et les condi­tions lypes d'emplöi des fonctionnaires, em-ployés, consultants et autres conseillers de fOrgane directeur sont approuvés par le Conseil.

5)      Le Directeur general nomme les
membres de fOrgane directeur. La nomina­
tion des hauts fonctionnaires qui font directe­
ment rapport au Directeur general est ap-
prouvée par le Conseil.

6)    La considération dominante en matiére
de nomination du Directeur general el des
autres fonctionnaires de fOrgane directeur
doit élre la nécessité d'assurer ä fOrganisa­
tion les services de personnes qui possédent
les plus hautes qualités de travail, de compé­
tence et d'intégrilé.


 


Artide 17

Representation at Meetings

All Parties and Signatories which, under this Convention or the Operating Agreement, are entitled to allend and/or participate at meetings of the Organization shall be allowed to allend and/or participate at such meetings as well as any other meeting held under the auspices of the Organization, regardless of where the meeting may take place. The ar­rangements made with any höst counlry shall be consislent with these obligations.


Artide 17

Representation aux réunions

Toutes les Parties et tous les Signataires qui sont en droit, en vertu de la présente Convention ou de fAccord d'exploitation, d'assisler el/ou de participer aux réunions de fOrganisation doivent étre autorisés ä assis­ter el/ou ä participer ä ces réunions ainsi qu'å toute autre réunion tenue sous les auspices de fOrganisation, indépendamment du lieu ou elles se tiennent. Les dispositions arréiées avec le pays höte doivent étre compatibles avec ces obligations.


 


Artide 18

Costs of Meetings

(1)   Each Party and Signatory shall meet its own costs of representation at meetings of Ihe Organization.

(2)   Expenses of meetings of the Organiza­tion shall be regarded as an administrative cost ofthe Organization. However, no meet-


Article 18

Dépenses afférentes aux réunions

1)  Chaque Partie, ainsi que chaque Signa­taire, fait face ä ses propres frais de represen­tation lors des réunions de fOrganisation.

2)  Les dépenses afférentes å ces réunions sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de fOrganisation;


 


Prop. 1978/79:166                                                                 43

2.    Generaldirektörens     tjänstgöringstid skall vara sex år. Styrelsen får dock avsätta generaldirektören lidigare. Slyrelsen skall i sädanl läll meddela skälen härt"ör lill försam­lingen.

3.    Generaldirektören skall vara organisa­tionens högste tjänsteman och legale ställ­företrädare. Han skall vara ansvarig inför och lyda under styrelsen.

4.    Direktionens sammansättning, perso­nalkategorier och allmänna anställningsvill­kor för tjänstemän och andra anslällda, för konsulter och andra rådgivare till direktionen skall godkännas av slyrelsen,

5.    Generaldirektören skall utnämna direk­tionens medlemmar. Utnämningen av högre tjänstemän, direkl underställda generaldirek­tören, skall godkännas av slyrelsen.

6.    Vid tillsättning av generaldirektör och andra tjänstemän i direktionen skall särskilt beaktas nödvändigheten av att tillgodose de högsta anspråk på vederbörandes redbarhet, sakkunskap och duglighet.

Artikel 17 Ddlagande i mölen

Alla parter och signatärer som enligi denna konvention eller driftöverenskommelsen har rätt att närvara vid och/eller deltaga i organi­sationens möten skall beredas möjlighel alt närvara vid och/eller deltaga i sådana möten saml i alla andra möten som hålls i organisa­tionens regi, var än mötel äger rum. Arrange­mang som träffas med värdland skall stå i överensstämmelse med vad som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 18 Möleskosinader

1.    Varje part och signatär skall bestrida sina egna koslnader för deltagande i organisa­tionens möten.

2.    Utgifter för organisationens möten skall betraktas som en administrativ kostnad för organisationen. Möten på annan plats än där


 


Prop. 1978/79:166


44


 


ing ofthe Organization shall be held oulside its headquarters, unless the prospective höst agrees to defray the additional expenditure involved.

Artide 19

Esiablishmenl of UlUization Charges

(1)   The Council shall specify the units of measuremenl for the various lypes of utiliza­tion of the INMARSAT space segment and shall esiablish charges for such utilization. These charges shall have Ihe objective of earning sufficient revenues for the Organiza­tion lo cover ils operating, mainlenance, and administrative costs, the provision of such operating funds as the Council may deler­mine to be necessary, the amorlizalion of invesiment made by Signatories, and com­pensation for use of capital in accordance wilh the Operating Agreement.

(2)   The rales of utilization charge for each lype of utilization shall be the same for all Signatories for that type of utilization.

(3)   For entities, olher than Signatories, which are authorized in accordance with Ar­tide 7 to ulilize the INMARSAT space seg­ment, the Council may esiablish rales of utili­zation charge different from those eslab­lished for Signatories. The rales for each lype of utilization shall be the same for all such entities for that type of utilization.


toutefois, fOrganisation ne lient aucune réunion hors du siége, ä moins que fhöte eventuel n"accepte d"assumer les dépenses supplémentaires en cause.

Artide 19

Fixalion des redevances Wiitillsalion

1)    Le Conseil fixe les unités de mesure
applicables aux diverses catégories d"utilisa-
lion du secleur spatial d"lNMARSAT et fixe
les taux des redevances d'ulilisation dudit
secleur. Ces redevances ont pour but de pro-
curer å fOrganisation des recettes suffisanles
pour couvrir ses dépenses d"exploitation,
d'entretien et d'administration, pour consli-
tuer le fonds de roulement que le Conseil
peut juger nécessaire, pour amortir les inves-
tissements effectués par les Signataires et
pour verser les sommes dues au titre de la
rémunération du capital conformément aux
dispositions de fAccord d"exploitation.

2)  Les mémes taux de redevances d'utilisa-tion sont applicables ä tous les Signataires pour chaque catégorie d'utilisation.

3)  Pour les organismes autres que les Sig­nataires, qui sont autorisés ä utiliser le sec­leur spaiial d"INMARSAT conformément aux dispositions de fartide 7, le Conseil peut fixer des taux de redevances d'uiilisatiön dif-férents de ceux qui sont applicables aux Sig­nataires. Les mémes taux sont applicables aux organismes susvisés pour chaque caté­gorie d'ulilisation.


 


Artide 20 Procurement

(1) The procurement policy ofthe Council shall be such as to encourage, in the interests ofthe Organization, world-wide competition in the supply of goods and services. To this end:

(a)    Procurement of goods and services re­quired by the Organization, whether by pur­chase or lease, shall be effected by the award of contracts, based on responses to open in­ternalional inviiations to tender.

(b)   Contracts shall be awarded to bidders offering the best combinalion of quality, price and the most favourable delivery time.

(c) If there are bids offering comparable


Artide 20

Passation des marchés

1) La politique du Conseil en matiére de passation des marchés est de nature å en-courager, dans fintérét de fOrganisation, une concurrence å féchelle mondiale dans la fourniture des biens et des services. A cette fin:

a)  les biens el les prestations de services nécessaires å fOrganisation, qu'il s'agisse d'un achat ou d'un bail, sont obtenus par attribution de contrats, ä la suite d'appels d'offres internationaux publics;

b)  les contrats sont attribués aux soumis-sionnaires qui offrenl la meilleure conjugai-son de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux;

c)  s'il existe plusieurs offres qui présentenl


 


Prop. 1978/79:166                                                                 45

organisationen har sill säte fär hällas endasl om del tilltänkta värdlandet samtycker lill all bestrida extrakostnaderna härför.

Ariikel 19

FaslsläUande av anväiidningsavgifier

I. Styrelsen skall bestämma mäienheler för olika slag av användning av INMAR-SA'f:s rymdsektor och fastställa avgifterna för användningen. Ändamålet med avgifterna är atl organisationen skall få lillräckliga in­komsler för alt täcka sina drifts-, underhålls-och förvaltningskostnader, för all tillhanda­hälla det rörelsekapital som styrelsen finner erforderligt, för atl amortera signalärernas in­vesteringar samt för alt betala avkaslning på investerat kapital i enlighet med driftöverens­kommelsen.

2.    Taxorna för rymdsektorsanvändning skall för varje användningsslag vara de­samma för alla signatärer för det använd-ningsslagel.

3.    För andra organ än signatärerna, vilka enligt artikel 7 bemyndigats att använda IN-MARSAT:s rymdsektor, får styrelsen fast­ställa andra taxor än dem som fastställts för signatärerna. Taxorna för varje slag av an­vändning skall vara desamma för alla sådana organ för det användningsslaget.

Artikel 20 Upphandling

I. De allmänna riktlinjerna för styrelsens upphandling skall vara sådana att världsom­fattande konkurrens om leverans av varor och tjänster uppmuntras i organisationens in­tresse. Därför

a)    skall upphandling av varor och tjänster som erfordras för organisationen, antingen upphandlingen verkställs genom köp eller förhyrning, ske genom kontrakt som grundas pä svar på öppen internationell anbudsin­fordran.

b)   skall kontrakt placeras hos den anbuds­givare som erbjuder den bästa kombinationen av faktorerna kvalitet, pris och gynnsammas­te leveranstid.

c)    skall, om del finns anbud som erbjuder


 


Prop. 1978/79:166


46


 


combinations of quality, price and the most favourable delivery time, the Council shall award Ihe contract so as to give effect to the procurement policy set out above.

(2) ln the following cases the requirement of open international tender may be dispensed with under procédures adopted by the Council, provided that in so doing the Council shall encourage in the interests ofthe Organization world-wide competition in the supply of goods and services:

(a)   The estimated value of the contract does not exceed 50,000 US dollars and the award ofthe contract would not by reason of the application of the dispensation place a contractor in such a position as to prejudice at some låter date the effective exercise by the Council ofthe procurement policy set out above. To the extent justified by changes in worid prices, as reflected by relevant price indices, the Council may revise the financial limit.

(b)   Procurement is required urgently to meet an emergency situation.

(c)   There is only one source of supply to a specification which is necessary to meet the requirements of the Organization or the sources of supply are so severely restricted in number that it would be neither feasible nor in the best interesl of the Organization to incur the expenditure and time involved in open international tender, provided that where there is more than one source they will have an opportunily to bid on an equal basis.

(d)    The requirement is of an administra­
tive nature for which it would be neither
praclicable nor feasible to undertake open
international tender.

(e)    The procurement is for personal ser­
vices.


des conjugaisons comparables de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux. le Conseil atlribue le contrat de maniére å don­ner effet ä la politique de passation des marchés exposée ci-dessus.

2) Dans les cas suivants, il peut y avoir dispense de recourir aux appels d'offres in­ternationaux publics, conformément aux pro­cédures adoptées par le Conseil, å condition que, ce faisant, le Conseil encourage, confor­mément aux intéréts de fOrganisation, une concurrence ä féchelle mondiale dans la fourniture des biens et des services :

a)   la valeur eslimalive du contrat ne dé-passe pas 50000 dollars des Etats-Unis et, par suite de fapplication d"une telle dis­pense, fatlribulion du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu"elle porte atteinte ultérieuremenl ä fexécution ef­fective par le Conseil de la politique de passa­tion des marchés exposée ci-dessus. Dans la mesure ou des fluctuations des prix mon-diaux reflétées dans les indices de prix perti­nents le justifienl, le Conseil peut réviser la limite financiére;

b)   la passation d'un marché est requise d'urgence pour faire face ä une situation ex-ceptionnelle;

c)   il existe une seule source d"approvision-nement répondant aux specifications néces­saires pour faire face aux besoins de fOrgani­sation, ou le nombre des sources d'approvi-sionnemenl est si limite qu'il ne serait ni pos­sible ni de fintérét de fOrganisation d'en-gager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d"un appel d'offre international public, sous réserve qu'au cas ou il existerait plus d'une source d'approvi-sionnement, elles aient la possibilité de pre­senter des soumissions sur un pied d'égalilé;

d)    les besoins sont d'une nature admini­
strative telle qu'il ne serait ni pratique ni pos­
sible de recourir å la procedure des appels
d'offres internationaux publics;

e)    la passation d'un marché est destinée ä
des prestations de services en personnel.


 


Artide 21

Inventions und Technical Informaiion

(1) The Organization, in connexion wilh any work performed by it or on its behalf at its expense, shall acquire in inventions and technical  information  those  rights,  but  no


Artide 21

Inventions et renseignements techniques

1) Dans le cadre de tous travaux effectués par elle ou en son nom et ä ses frais, fOrgani­sation acquiert sur les inventions et renseig­nements  techniques  les  droits  nécessaires


 


Prop. 1978/79:166                                                                 47

jämförbara kombinationer av faktorerna kva­litet, pris och gynnsammaste leveranstid, sty­relsen placera kontraktet så au ovan angivna allmänna riktlinjer för upphandlingen för­verkligas.

2. Slyrelsen fär, enligt förfaranden som den själv antagit, göra undanlag frän kravet på internationell anbudsinfordran i följande fall, förutsatt alt styrelsen härvid i organisa­tionens iniresse uppmuntrar väridsomfal-lande konkurrens om leverans av varor och ijänsler:

a)    Om kontraktets beräknade värde ej överstiger 50000 amerikanska dollar och pla­cering av kontraktet ej skulle genom till­lämpning av ifrågavarande undantagsregel sätta en leverantör i en sådan position alt styrelsens effektiva utövande av de allmänna riktlinjer för upphandlingen som angetts ovan senare försväras. Styrelsen får ändra på be­loppsgränsen i den mån förändringar i den internationella prisnivån, som den återges i tillämpliga prisindex, ger skäl härtill.

b)   Om snabb upphandling erfordras i en nödsituation.

c)    Om del endast finns en leveranskälla för utrustning som motsvarar den för tillgodo­seende av organisationens behov erforderliga specifikationen eller om antalet leveranskäl­lor är så begränsal - och förutsatt att samtli­ga dessa får tillfälle alt lämna anbud pä lika villkor - att det varken skulle vara lämpligt eller i organisationens välförstådda intresse alt anslå tid och medel till öppen internatio­nell anbudsinfordran.

d)    Om upphandlingen avser administrativa
ändamål, som det skulle vara opraktiskt eller
omöjligl alt tillgodose genom öppen interna­
tionell anbudsinfordran.

e)    När upphandlingen avser personliga
tjänster.

Artikel 21

Uppjinningar och tekniska upplysningar

I. Organisationen skall, i samband med ar­bele som utförs av organisationen eller för dess räkning och på dess bekostnad, förvärva den rätt, men endast sådan rätt, lill uppfin-


 


Prop. 1978/79:166


48


 


more than those rights, which are necessary in the common inierests of the Organization and of the Signatories in their capacity as such. In the case of work done under con­tract, any such rights obtained shall be on a non-exdusive basis.

(2)    For the purpose of paragraph (I) the
Organization, taking into account its princi­
ples and objectives and generally accepted
industrial practices, shall, in connexion with
such work involving a significant element of
sludy, research or development ensure for
itself:

(a)    The righl to have disdosed to it wilh­oul payment all inventions and technical in­formation generated by such work.

(b)   The right to disdose and to have dis­dosed lo Parties and Signatories and others within the jurisdiction of any Party such in­ventions and lechnical information, and to use and to aulhorize and to have authorized Parlies and Signatories and such others lo use such inventions and technical informa­tion without payment in connexion with the INMARSAT space segment and any earth station on land or ship station operating in conjunction Iherewith.

(3)    In Ihe case of work done under con­
tract, ownership of the rights in inventions
and technical information generated under
the contract shall be retained by the contrac­
tor.

(4)    The Organization shall also ensure for
itself the right. on fair and reasonable terms
and conditions, lo use and to have used in­
ventions and technical information directly
utilized in the exécution of work performed
on its behalf but not induded in paragraph
(2), to the extent thal such use is necessary
for the reconslruclion or modification of any
producl actually delivered under a contract
financed by the Organization, and to the ex­
tent thal the person who has performed such
work is entitled to grant such righl.

(5) The Council may in individual cases approve a deviation from the policies pre­scribed in paragraphs (2)(b) and (4), where in the course of negotiation it is demonslrated to the Council that failure to deviate would be


dans fintérét commun de fOrganisation et des Signataires en tant que tels, el unique­ment ces droits. Dans le cas de travaux effec­tués sous contrat, ces droits sont obtenus ä titre non exdusif.

2)    Aux fins du paragraphe I), fOrganisa­
tion, tenant comple de ses principes et de ses
objectifs ainsi que des pratiques industrielles
généralemeni admises, s'assure pour elle-
méme, dans le cadre des travaux comportant
une part importante d'étude, de recherche ou
de mise au point :

a) le droil d'avoir communication sans re-devance de toutes les inventions el de tous les renseignements techniques résultant de ces travaux;

b) le droit de communiquer et de faire com­muniquer ces inventions et ces renseigne­ments techniques aux Parties, aus Signataires et å toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droil d'utiliser, d'autoriser ou de faire auloriser des Parlies, des Signataires et de telles autres personnes å utiliser ces inventions et renseig­nements techniques sans redevance relative­ment au secleur spatial d"lNMARSAT et å toute station terrienne ä terre ou de navire fonctionnant en liaison avec celui-ci.

3)    Dans le cas de travaux effectués sous
contrat, le contractant conserve la propriété
des droits aux inventions et renseignements
techniques résultant de ce contrat.

4)   L'Organisation s"assure également pour elle-méme le droit, selon des modalilés el ä des conditions équitables et raisonnables, d'uiiliser et de faire utiliser les inventions et les renseignements techniques directement utilisés dans fexécution de travaux effectués en son nom mais non compris parmi ceux envisagés au paragraphe 2), dans la mesure ou cette utilisation est nécessaire ä la recon-stitution ou ä la modification de tout produil effectivement livré en vertu d'un contrat fi-nancé par fOrganisation et dans la mesure ou la personne qui a exécuté ces travaux est habilitée å accorder ces droits.

5)   Le Conseil peut, dans des cas particu-liers, accorder une derogation aux principes slipulés ä falinéa b) du paragraphe 2) et au paragraphe 4) lorsque, au cours des négocia-tions, il est démontré au Conseil que fab-


 


Prop. 1978/79:166                                                                49

ningar och tekniska upplysningar, som er­fordras i organisationens och signalärernas som sådana gemensamma intresse. I fråga om arbele som utförs enligt kontrakt skall sådan rält förvärvas utan ensamrätt.

2. Såviu avser I. i denna artikel, skall or­ganisalionen, med beaktande av sina grund­satser och ändamål samt av allmän inom in­duslrin godtagen sedvänja, i samband med varje sädanl arbete, som har ett betydande inslag av studium, forskning eller utveckling, tillförsäkra sig:

a)    Rätt atl ulan belalning få del av alla uppfinningar och lekniska upplysningar, som härrör frän sädanl arbele,

b)   Räu att till parterna och signatärerna och andra under parts jurisdiktion delgiva och låta delgiva sådana uppfinningar och tek­niska upplysningar saml rätt atl använda och bemyndiga och låta bemyndiga parterna och signatärerna och de andra alt använda sådana uppfinningar och tekniska upplysningar utan betalning, om användningen avser INMAR-SAT:s rymdsektor och jordstation lill lands eller ombord pä fartyg, vilken står i förbindel­se med denna.

 

3.    1 fråga om arbete som utförs enligt kon­trakt skall leverantören förbli ägare till rätt till uppfinningar och tekniska upplysningar som frambragts i samband med kontraktet.

4.    Organisationen skall även på rättvisa och skäliga villkor tillförsäkra sig rätt atl an­vända och låta använda uppfinningar och tek­niska upplysningar, som direkl används i ar­bele Ulfört för organisationens räkning men som inte nämnts i 2., i den utsträckning som sädan användning erfordras för ny leverans eller ändring av produkt som levererats enligt ett av organisationen finansierat kontrakt och i den utsträckning som den person som ulförl sådani arbete är berättigad att bevilja sådan rätl.

5.    Styrelsen får i enstaka fall godkänna av­vikelse frän de riktlinjer som angivits i 2. b) och 4., om det under pågående förhandlingar för styrelsen framgåratt utan sådan avvikelse organisationens inlressen skulle vållas för­fång.

4   Riksdagen 1978179. I saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166


50


 


delrimental to the inierests of the Organiza­tion.

(6)    The Council may also, in individual
cases where exceptional circumstances war-
rant. approve a deviation from the policy pre­
scribed in paragraph (3) where all the follow­
ing conditions are met:

(a)    Il is demonslrated to the Council thal failure to deviate would be delrimental to the interests ofthe Organization.

(b)   The Council delermines that the Orga­nization should be able to ensure patent pro­tection in any counlry.

(c)    Where, and lo the extent thal. the con­tractor is unable or unwilling lo ensure such patent protection within the time required.

(7)    With respect to inventions and techni­
cal informaiion in which righls are acquired
by Ihe Organization otherwise than pursuant
to paragraph (2), the Organization, to the ex­
tent that it has the right to do so, shall upon
request:

(a)    Disdose or have disdosed such inven­tions and technical informaiion to any Party or Signatory subject to reimbursement of any payment made by or required ofthe Organi­zation in respect of the exercise of this right of disclosure.

(b)   Make available lo any Party or Signa­tory the right to disdose or have disdosed to others within the jurisdiction of any Party and to use and to aulhorize and to have au­thorized such others to use such inventions and technical information:

(i) Without payment in connexion wilh the INMARSAT space segment or any earth station on land or ship oper­ating in conjunction Iherewith.

(ii) For any olher purpose, on fair and reasonable terms and conditions to be settled between Signatories or others wiihin the jurisdiction of any Party and the Organization or the owner of the inventions and technical informa­tion or any other authorized entity or person having a property interesl therein, and subject to reimbursement of any payment made by or required of the Organization in respect of the ex­ercise of these rights.


sence d"une telle derogation nuirail ä fintérét de fOrganisation.

6)   Le Conseil peut également, dans des cas
particuliers, lorsque des circonstances ex-
ceptionnelles le justifient, accorder une dero­
gation au principe stipulé au paragraphe 3)
lorsque toutes les conditions suivantes sont
remplies :

a)   quand il est démontré au Conseil que 1'absence d"une telle derogation nuirail å fin­térét de fOrganisation;

b)  quand le Conseil decide que FOrganisa­tion doit étre en mesure de s"assurer que les brevets sont protegés dans tout pays;

c)   lorsque et dans la mesure ou le contrac­tant n"est ni å méme ni désireux d"assurer une telle protection pendant la durée requise.

7)    En ce qui concerne les inventions et
renseignements techniques sur lesquels elle a
acquis des droits autrement qu'en vertu du
paragraphe 2), FOrganisation, dans la mesure
ou elle est habilitée ä le faire, doit sur de­
mande :

a)  communiquer ou faire communiquer les-dites inventions et lesdits renseignements techniques ä toute Partie ou ä tout Signataire, sous réserve du remboursement de tout paie­ment effectué par elle ou exigé d"elle dans fexercice dudit droit de communication;

b)  faire bénéficier toute Parlie ou tout Sig­nataire du droit de communiquer ou de faire communiquer lesdiles inventions et lesdits renseignements techniques å toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie ainsi que le droit de les utiliser et d'au-toriser ou de faire auloriser ces personnes å les utiliser :

i) sans redevance relativement au secleur spatial d'INMARSAT ou å toute autre sta­tion terrienne ä terre ou de navire fonction­nant en liaison avec celui-ci;

ii) å toute autre fin, selon des modalilés et å des conditions équitables et raisonnables dé­finies enlre les Signataires ou d'autres per­sonnes relevant de la juridiction de toute Par­tie et FOrganisation ou le propriélaire des­dites inventions et desdits renseignements techniques ou tous autres organismes ou per­sonnes autorisés ayant une part de la pro­priété desdites inventions el desdits rensei­gnements techniques et sous réserve du rem­boursement de tout paiement effectué par FOrganisation ou exigé d'elle dans Fexercice desdits droits.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 51

6. Slyrelsen fär ocksä i enstaka fall, och dä särkilda omständigheter föranleder, godkän­na avvikelse från de riktlinjer som angivits i 3., om samtliga följande villkor tillgodoses:

a)    Om del visas för styrelsen att utebliven avvikelse skulle skada organisationens inlressen.

b)   Om slyrelsen finner atl organisationen bör kunna försäkra sig om patentskydd i vil­ket land som helst.

c)    Om, och i den utsträckning som, leve­rantören inte kan eller vill säkerslälla sådani skydd inom begärd lid.

7. I fråga om uppfinningar och tekniska upplysningar, till vilka organisationen förvär­var rätl på annat sätt än enligt 2.. skall organi­salionen i den utsträckning den har rätl där­till, på begäran:

a)    Delgiva eller läla delgiva sädana uppfin­ningar och tekniska upplysningar till part el­ler signatär mot gottgörelse avseende betal­ning som gjorts av eller begärts frän organisa­lionen för utövandet av denna delgivnings-rält.

b)   Tillerkänna part eller signatär rätl atl delgiva eller låta delgiva lill andra under parts jurisdiktion ävensom rätt atl använda och be­myndiga och låta bemyndiga andra att använ­da sädana uppfinningar och tekniska upplys­ningar:

(i) Utan betalning om användningen avser organisationens rymdseklor eller jord-station, till lands eller ombord på far­tyg, som står i förbindelse med denna.

(ii) Ifråga om användning för vatje annat ändamål på rättvisa och skäliga villkor, varom överenskommelse skall träffas mellan, å ena sidan, signatärer eller andra under parts jurisdiktion och, å andra sidan, organisalionen eller ägaren till uppfinningarna och de lekniska upp­lysningarna eller annat bemyndigat or­gan eller bemyndigad person med ägar­intresse däri, mot gottgörelse avseende betalning som gjorts av eller begärts från organisationen för utövandet av så­dan delgivningsrätt.


 


Prop. 1978/79:166


52


 


(8)   The disclosure and use, and the terms and conditions of disclosure and use, of all inventions and lechnical information in which the Organization has acquired any rights shall be on a non-discriminatory basis with respect to all Signatories and others within the jurisdiction of Parties.

(9)   Nolhing in this Artide shall preclude the Organization, if desirable, from enlering into contracts with persons subject to domes­tic laws and regulations relating to the disclo­sure of technical informaiion.

Artide 22 Lia bi Ulv

Parlies are nol, in their capacity as such, liable for the acts and obligations ofthe Orga­nization, except in relation to non-Parties or natural orjuridical persons Ihey might repre­sent in so far as such liability may follow from treaties in force between the Party and the non-Party concerned. However, the fore­going does not preclude a Party which has been required lo pay compensation under such a treaty to a non-Party or to a natural or juridical person it might represent from in-voking any rights it may have under that trea­ty againsi any other Parly.


8)    La communication el Futilisation de
toutes les inventions el de tous les renseigne­
ments techniques sur lesquels FOrganisation
a acquis tous droits s'effectuenl, de par leurs
modalilés et conditions, sans discrimination ä
Fégard de tous les Signataires ou d'autres
personnes relevant de la juridiction de toute
Partie.

9)    Aucune des dispositions du present arti­
de ne saurait empécher FOrganisation de
passer, si cela est souhaitable, des marchés
avec des personnes assujetties aux lois et
réglements nationaux relatifs ä la communi­
cation de renseignements techniques.

Artide 22 Responsabililé

Une Partie n'est pas responsable en tant que telle des actes et obligations de FOrgani­sation si ce n"est dans ses relations avec des non-Parties ou avec les personnes physiques öu morales qu'elle représenté et uniquement dans la mesure oii cette responsabililé peut découler de trailés en vigueur enlre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dis­positions qui précédent n'interdisent pas å une Partie qui est tenue, en vertu d'un tel traité, d"indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle repré­senté d"invoquer les droits pouvant découler dudit traité ä Fégard de toute autre Partie.


 


Artide 23 Excluded Cosis

Taxes on income derived from the Organi­zation by any of the Signatories shall not form part ofthe costs ofthe Organization.


Artide 23 Couls excliis

Les impöls sur le revenu au titre des sommes versées par FOrganisation ä tout Signataire ne font pas parlie des dépenses de FOrganisation.


 


Artide 24 Audn

The accounts of the Organization shall be audited annually by an independenl Auditor appointed by the Council. Any Party or Sig­natory shall have the right to inspect the ac­counts ofthe Organization.

Artide 25

Legal Personalily

The Organization shall have legal personal­ily and shall be responsible for ils acts and obligations. For the purpose of its proper funclioning, it shall, in particular, have the


Artide 24

Vérification des comptes

Les comptes de FOrganisation sont véri-fiés chaque année par un Commissaire aux comptes indépendant nommé par le Conseil. Toute Partie ou tout Signataire a droit d"accés aux comptes de FOrganisation.

Artide 25 Personnalité juridique

L'Organisation a la personnalité juridique; elle est, en oulre, responsable de ses actes et de ses obligations. Aux fins de Fexercice des fonctions qui lui incombent, elle peut notam-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 53

8. Delgivning och användning av, saml villkor för delgivning och användning av, alla uppfinningar och lekniska upplysningar, lill vilka organisalionen förvärvat rätt, skall vara utan åtskillnad vad gäller samtliga signatärer och andra under parts jurisdiktion.

9. Denna artikel innebär ej att organisatio­nen, om så bedöms önskvärt, ej får ingå kon­trakt med personer som är underkastade na­tionella regler avseende rätten att delgiva tek­niska upplysningar.

Artikel 22 Ansvarighet

Parter är ej, som sådana, ansvariga för or­ganisationens handlingar och förpliktelser Ulom i förhållande till icke-parter eller fysiska eller juridiska personer som de må företräda, om sådan ansvarighet följer från fördrag som gäller mellan parten och icke-parlen i fråga. Vad nu sagls utesluter dock inte att part, som enligt ett sädanl fördrag ålagts att betala er­sättning till icke-part eller till fysisk eller juri­disk person som sådan icke-part förelräder, äberopar rätt som parten enligt samma för­drag kan ha gentemot andra parter.

Artikd 23

Kostnader som ej belastar organisalionen

Organisationen skall ej belasias med kost­nader för skatt pä signatärs inkomst från or­ganisationen.

Artikel 24 Räkenskapsgranskning

Organisationens räkenskaper skall varje år granskas av en ojävig revisor som utses av styrelsen. Part eller signatär skall äga rätl all ta del av organisationens räkenskaper.

Artikel 25

Juridisk personlighet

Organisalionen skall äga juridisk personlig­het och vara ansvarig för sina handlingar och förpliktelser. För att organisationen skall kunna fungera ändamålsenligt skall den bl. a.


 


Prop. 1978/79:166


54


 


capacity to contract, lo acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable prop­erty, lo be a party to legal proceedings and to condude agreements with States or interna­tional organizations.

Artide 26

Privileges and Immunities

(I) Wiihin the scope of activities au­thorized by this Convention, the Organiza­tion and its property shall be exempt in all States Parties to this Convention from all na­tional income and direct nalional property taxation and from customs duties on com­munication satellites and components and parts for such satellites to be launched for use in the INMARSAT space segment. Each Party undertakes to use its best endeavours to bring about, in accordance with the appli­cable domestic procedure, such further ex­emption from income and direct property taxation and customs duties as is desirable, hearing in mind the particular nature of the Organization.

(2)   All Signatories acting in their capacity as such, except the Signatory designated by the Party in whose lerrilory the headquarters is located, shall be exempt from national tax­ation on income earned from the Organiza­tion in the territory of that Party.

(3)   (a) As soon as possible after the entry into force of this Convention, the Organiza­tion shall condude, with any Party in whose territory the Organization establishes its headquarters, other offices or installations, an agreement lo be negoliated by the Council and approved by the Assembly, relating to the privileges and immunities of the Organi­zation, its Director General, ils staff, of ex­perts performing missions for the Organiza­tion ar.d of representatives of Parties and Sig­natories whilst in the territory of the höst Government for the purpose of exercising their functions.

(b) The agreement shall be independenl of this Convention and shall terminate by agreement between the höst Government and the Organization or if the headquarters ofthe Organization are moved from the territory of the höst Government.


ment passer des contrats, ucquérir, prendre ä bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles ainsi qu"ester en justice et con­dure des accords avec des Etats ou des or­ganisalions internationales.

Artide 26

Privileges el immiiiiilés

1)   Dans le cadre des activités autorisées par la présente Convention, FOiganisation et ses biens sont exonérés, par tous les Etats Parties ä la Convention, de tout impöt natio­nal sur le revenu et impöt direct national sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommuncialions ainsi que sur les elements el les piéces desdits satellites qui doivent étre lancés en vue de leur utilisa­tion dans le secleur spatial d'lNMARSAT. Chaque Partie s"engage å agir au mieux pour faire accorder, conformément ä la procedure nalionale applicable, toutes autres exoné­rations d"imp6ts sur les revenus et d'impöls directs sur les biens, ainsi que des droits de douane, jugées souhaitables, en gardant pre­sent å Fesprit le caractére spécifique de FOr­ganisation.

2)   Tous les Signataires agissant en cette qualité, ä Fexception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siége est situé, sont exonérés de Fimpöt na­lional sur le revenu au titre des sommes ver­sées par FOiganisation dans le territoire de ladite Partie.

3)   a) Aussitöt que possible apres Fentrée en vigueur de la présente (konvention, FOr­ganisation conclut avec toute Partie dans le territoire de laquelle elle établit son siége, d"autres bureaux ou d"autres installations, un accord qui sera négocié par le Conseil et ap­prouve par FAssemblée, relatif aux privileges et immunités de FOrganisation, de son Direc­teur general, de son personnel, des experts exécutant des missions pour FOrganisation et des representants des Parties et Signataires pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Gouvernement höte dans le but d"exercer leurs fonctions.

b) Cet accord est indépendant de la pré­sente Convention et cesse d'avoir effet par accord enlre le Gouvernement höte et FOr­ganisation, ou si le siége de FOrganisation est transféré hors du lertitoire du Gouvernement höte.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 55

kunna ingå kontrakt, förvärva, hyra, besitta eller förfoga över fast och lös egendom, vara part i rättegångar och liknande förfaranden och ingå avtal med stater eller intemationella organisationer.

Artikel 26

Privilegier och imniunilet

1. Inom det verksamhetsområde som fö­reskrivs i denna konvention skall organisatio­nen och dess egendom i alla till denna kon­vention anslutna stater befrias från all nalio­nell inkomstskatt och nalionell direkl förmö­genhetsskatt samt från tullar på telesatelliter och komponenter och delar till sådana satel­liter, som avses uppskjutas för användning i INMARSAT:s rymdsektor. Varje part åtager sig i enlighet med tillämpligt inhemskt förfa­rande att eftersträva sådan ytteriigare befriel­se från inkomstskatt och direkt förmögen­hetsskatt, ävensom tullar, som är önskvärd med tanke på organisationens särskilda be­skaffenhet.

2.   Alla signatärer, utom den signatär som utsetts av den part på vars territorium organi­sationens säte är beläget, skall som sådana vara befriade från nationell skatt på inkomsi från organisationen inom den partens territo­rium.

3.   a) Sä snarl som möjligt efter del alt den­na konvention trätt i kraft skall organisatio­nen ingå avtal med part, på vars territorium organisationen upprättar sill säte, annat kon­tor eller anläggning, om privilegier och im­munitet för organisalionen, dess generaldi­rektör, personal, sakkunniga som utför upp­drag ät organisalionen samt förelrädare för parter och signatärer, att åtnjutas medan de befinner sig på värdlandets territorium för atl fullgöra sina uppgifter. Slyrelsen skall för­handla om avtalet och församlingen skall godkänna del.

b) Avtalet skall vara fristående från denna konvention och upphöra att gälla genom överenskommelse mellan värdlandet och or­ganisationen eller om organisationens säte flyttas från värdlandet.


 


Prop. 1978/79:166


56


 


(4) All Parties other than a Party which has conduded an agreement referred to in para­graph (3) shall as soon as possible after the entry into force of this Convention condude a Prolocol on the privileges and immunities ofthe Organization, its Director General, its staff of experts performing missions for the Organization and of representatives of Par­lies and Signatories whilst in the territory of Parties for the purposes of exercising their functions. The Protocol shall be independenl of this Convention and shall prescribe the conditions for its termination.


4) Aussitöt que possible apres fentrée en vigueur de la présente Convention, toutes les Parties autres que celles ayant conclu un ac­cord conformément au paragraphe 3) con-cluent un Protocole sur les privileges et im­munités de FOiganisation, de son Directeur general, de son personnel, des experts exé­cutant des missions pour FOrganisation et des representants des Parties et Signataires pendant qu"ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le bul d"exei'cer leurs fonctions. Ce Prolocole est indépendant de la présente Convention el stipule les conditions dans les­quelles i! cesse d"avoir effet.


 


Artide 27

Relalioiiship   wilh   olher  Inlernalional   Or-

gaiiizalions

The Organization shall co-operate with the United Nations and its bodies dealing with the Peaceful Uses of Outer Space and Ocean Area, ils Specialized Agencies, as well as other international organizations, on matters of common interesl. In particular the Organi­zation shall take into account the relevant Resolutions and Recommendations of the Inter-Governmental Maritime Consultaiive Organization. The Organization shall ob-serve the relevant provisions of the Interna­tional Telecommunication Convention and regulations made thereunder, and shall in the design, development, construction and estab-lishmenl of the INMARSAT space segment and in the procédures eslablished for regulat-ing the operation of Ihe INMARSAT space segment and of earth stations give due consi­dération to the relevant Resolutions, Recom­mendations and procédures of the organs of the International Telecommunication Union.


Artide 27

Rdiilions avec les aiilres organisations inter­nationales

L'Organisation collabore avec FOrganisa­tion des Nations Unies, ses organes qui trai­tent des utilisations pacifiques de Fespace extra-atmosphérique el de Focéan et ses in­stitutions spécialisées, ainsi qu"avec d'autres organisations internationales, sur les ques­tions d"intéiét commun. L"Oiganisation lient compte notamment des resolutions el des re­commandations pertinentes de FOrganisation intergouvernementale consultaiive de la navigation maritime. LOrganisation res-pecte les dispositions pertinentes de la Con­vention intemationale des telecommunica­tions et les régles qui en découlent et lient compte, lors de la conception, de la mise au point, de la construction el de la mise en place du secleur spatial d'lNMARSAT, ainsi que dans les procédures établies en vue de réglementer Fexploiiation du secleur spatial d'INMARSATet des stations terriennes, des resolutions, des recommandations et des pro­cédures pertinentes adoptées par les organes de FUnion intemationale des telecommuni­cations.


 


Artide 28

Notification  to the  International Telecoin-

municution Union

Upon request from the Organization, the Party in whose territory the Headquarters of the Organization is located shall co-ordinate the frequencies to be used for the space seg­ment and shall, on behalf of each Party thal consenls, notify the International Telecom­munication Union ofthe frequencies lo be so


Artide 28

Notification ä I'Union Internationale des te­lecommunications

A la demande de FOrganisation, la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siége de FOrganisation coordonne les fréquences ä utiliser pour le secleur spatial et, au nom de chaque Partie qui y consenl, notifie å FUnion intemationale des telecommunications les fréquences å utiliser å cette fin et lui com-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 57

4. Alla andra parter än part som ingätt av­tal enligi 3. skall, så snart som möjligt efter del alt denna konvention trätt i krafl, upprät­ta ett protokoll om privilegier och immunitet för organisationen, dess generaldirektör, dess personal, sakkunniga som utför uppdrag ät oiganisationen samt företrädare för parter och signatärer, att ätnjutas medan de befin­ner sig pä parternas territorium för att fullgö­ra sina uppgifter. Protokollet skall vara fristä-ende frän denna konvention och ange vill­koren för dess upphörande.

Artikel 27

Förhållandet litl andra inlernaiionella orga­nisaiioner

Organisalionen skall samarbeta med För­enta Nationerna och dess organ för behand­ling av frågor om fredlig användning av yttre rymden och av havsområden, dess fackorgan och andra internationella organisationer i frå­gor av gemensami intresse. Organisationen skall särskilt beakta tillämpliga resolutioner och rekommendalioner från Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO). Organisationen skall iaktta tillämpliga be­stämmelser i den internationella lelekonven­tionen (ITU-konventionen) och bestämmel­ser antagna i anslutning till den konven­tionen. Organisationen skall också vid pro­jekteringen, utvecklingen, konstruktionen och upprättandet av lNMARSAT:s rymdsek­tor samt i de förfaranden som fastställts för att bestämma driften av INMARSAT:s rymdsektor och jordstalioner la vederbörlig hänsyn till Internationella teleunionens or­gans tillämpliga resolutioner, rekommenda­lioner och förfaranden.

Artikel 28

Underräiielse lill Inlernaiionella leleiinionen På begäran av organisalionen skall den part på vars territorium organisationens säte är beläget samordna de frekvenser som skall an­vändas i rymdsektorn och på envar parts väg­nar, som samtycker därtill, underrätla Inter­nationella teleunionen om de frekvenser som sälunda skall användas samt lämna andra upplysningar på det sätt som anges i det till


 


Prop. 1978/79:166


58


 


used and other information, as provided for in the Radio Regulations annexed to the In­ternational Telecommunication Convention.


munique d'auires renseignements, ainsi qu"il est prévu dans le Réglement des radiocom­municalions annexé ä la Convention intema­tionale des telecommunications.


 


Artide 29 Withdrawal

(1)  Any Party or Signatory may by written notification to the Depositary withdraw vol­untarily from the Organization at any time. Once a décision has been made under appli­cable domestic law that a Signatory may withdraw, notice of the withdrawal shall be given in writing to the Depositary by the Par­ty which has designated the Signatory, and the notificalion shall signify the acceptance by the Party ofthe withdrawal. Withdrawal of a Party, in its capacity as such, shall entail the simultaneous withdrawal of any Signato­ry designated by the Party or of the Party in ils capacity as Signatory, as the case may be.

(2)  Upon receipt by the Depositary of a notice lo withdraw, the Party giving notice and any Signatory which il has designated, or the Signatory in respect of which notice has been given, as the case may be, shall cease lo have any rights of representation and any voting righls in any organ ofthe Organization and shall incur no obligation after the date of such receipl. However, a withdrawing Signa­tory shall remain responsible, unless other­wise decided by the Council pursuant lo Arti­de XIII ofthe Operating Agreement, for con-tributing ils share ofthe capital contributions necessary to meet contractual commitments specifically authorized by the Organization before the receipt and liabilities arising from acts or omissions before the receipt. Except wilh respect to such capital contributions and except with respect to Artide 31 of this Con­vention and Artide XVI of the Operating Agreement, withdrawal shall become effec­tive and this Convention and/or the Operat­ing Agreement shall cease to be in force for the Party and/or Signatory three months after the date of receipt by the Depositary of the written notification referred to in paragraph (1).

(3) If a Signatory withdraws, Ihe Party which designated it shall, before the effective date of withdrawal and wilh effect from that


Artide 29 Relrail

1) Toute Partie ou tout Signataire peuvent, par notification écrite adressée au Déposi­taire, se retirer volontairemenl de fOrganisa­tion ä tout momenl. Lorsqu'il a été décidé en vertu de la legislation nalionale applicable qu'un Signataire peut se retirer, le retrait du Signataire est notifie par écrit au Dépositaire par la Partie qui Fa désigné et la notification emporte acceptation du retrait par la Partie. Le retrait d'une Partie, agissant en cette qua­lité, enlraine le retrait simultané de lout Sig­nataire désigné par la Partie ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas.

2) Dés la reception par le Dépositaire de la notification d'une décision de retrait, la Par­lie qui la notifie et tout Signataire qu'elle a désigné, ou le Signataire pour le compte du­quel la notificalion est donnée, selon le cas, cessent d'avoir tout droit de representation el de vote au sein des organes de fOrganisation quels qu'ils soient, et ils n'acquiérenl aucune obligation apres reception de la notification. Le Signataire qui se retire reste toutefois tenu, ä moins que le Conseil n'en decide autrement en application de fartide XIII de fAccord d"exploitation, de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagemenls contracluels expressément autorisés par fOrganisation avant la reception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omis-sions qui ont précédé ladite reception. Sauf en ce qui concerne ces contributions au capi­tal et les dispositions de fartide 31 de la présente Conveniion et de Farlide XVI de FAccord d"exploilation, le retrait prend effet, et la présente Conveniion el/ou fAccord d'exploitation cessent d'étre en vigueur ä fégard de la Partie el/ou du Signataire qui se retire, trois mois apres la dale de reception par le Dépositaire de la notification mention-née au paragraphe 1).

3) Si un Signataire se retire, la Partie qui Fa désigné désigne, avant la date å laquelle le retrait prend effet et ä compter de cette date.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 59

ITU-konventionen fogade radioreglementel.

Artikel 29 Ulliäde

1. Part eller signatär får genom skriftlig un­derrättelse till deposiiarien frivilligt och när som helst utträda ur organisalionen. När be­slul fatlals enligt tillämplig nationell lagstift­ning om att signatär fär utträda, skall skriftlig underrättelse om utträdet ges lill deposiiarien av den part som har utsett signatären. Under­rättelsen skall anses innebära alt parten god­känner utträdet. Utträde av part som sådan medför samtidigt utträde av signatär som ul­sells av parten eller, i förekommande fall, av parlen i dess egenskap av signatär.

2. Sedan deposiiarien mottagit underrät­telse om utträde skall den part som lämnal underrättelsen och signatär som parlen ut­sett, eller, i förekommande fall, den signatär som underrättelsen avser, ej längre ha rätt att vara företrädd och att rösta i något av organi­sationens organ samt ej heller ansvara för förpliktelse uppkommen efter det att under­rättelsen mottagits. Utträdande signatär skall dock, om ej styrelsen beslutar annat enligt artikel XIII i driftöverenskommelsen, förbli skyldig att bidra med sin andel lill de kapital­tillskott som fordras för att infria kontrakts-åtaganden som organisationen särskilt be­myndigat innan underrättelsen mottogs och för skulder som uppstått pä grund av organi­sationens göranden och låtanden innan un­derrättelsen mottogs. Med undantag såviu avser sädana kapitaltillskott och bestämmel­serna i artikel 31 i denna konvention och i artikel XVI i driftöverenskommelsen får ut­träde verkan, och denna konvention och/eller driftöverenskommelsen upphör att gälla för ifrågavarande part och/eller signatär, tre mä­nader efter det att deposiiarien mottagit skriftlig underrättelse enligt I.

3. Om signatär utträder skall den part som utsett signatären, före den dag dä utträdet får verkan och med verkan frän den dagen, utse


 


Prop. 1978/79:166


60


 


date, designale a new Signatory, assume the capacity of a Signalory in accordance with paragraph (4), or withdraw. If the Party has not acted by the effective date, it shall be considered to have withdrawn as from that date. Any new Signatory shall be responsible for all the outstanding capital contributions of the previous Signatory and for the propor-tionate share of any capital contributions necessary to meet contractual commitments specifically authorized by the Organization, and liabilities arising from acts or omissions, afler the date of receipt of the notice.

(4) If for any reason a Party desires lo substitute itself for its designated Signatory or lo designale a new Signatory, it shall give written notice to the Depositary. Upon as-sumplion by ihe new Signatory of all Ihe out­standing obligations, as specified in the last sentence of paragraph (3), of the previously designated Signatory and upon signature of ihe Operating Agreement, Ihat Agreement shall enter into force for the new Signalory and shall cease to be in force for the previous Signatory.

Artide 30

Suspension and Termination

(1) Nol less than one year afler the Direk-torale has received written notice that a Party appears to have failed to comply with any obligation under this Conveniion, the Assem­bly, after considering any representations made by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply has in fact occured and that such failure impairs the effective opera­tion ofthe Organization, that the membership of the Party is lerminated. This Convention shall cease lo be in force for the Party as from the date ofthe décision or att such låter date as the Assembly may delermine. An extraor­dinary session of the assembly may be con­vened for this purpose. The termination shall entail the simultaneous withdrawal of any Signatory designated by the Party or of the Party in its capacity as Signatory, as the case may be. The Operating Agreement shall cease to be in force for the Signatory on the


un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire, conformément aux disposi­tions du paragraphe 4) du present artide, ou se retire.

Si, ä cette dale, la Parlie n"a pris aucune mesure ä cet effet, elle est considérée comme s'élant retirée ä compter de celle méme date. Tout nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire pré­cédent en ce qui concerne les contributions au capital et Fobligaiion de verser sa quote-part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagemenls contracluels expressément autorisés par FOrganisation apres la date de la reception de la notificalion el aux responsabilités découlant d"actes ou d"omissions qui ont suivi celle date.

4) Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie desire se substituer au Signataire qu'elle a désigné, ou desire designer un nou­veau Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire. L"Accord d"ex-ploitalion enlre en vigueur ä Fégard du nou­veau Signataire et cesse de Fétre a Fégard du Signataire précédent dés que le nouveau Sig­nataire assume toutes les obligations non sa­tisfaites du Signataire précédent, telles qu"elles sont spécifiées dans la derniére phrase du paragraphe 3), et signe FAccord d"exploitalion.

Artide 30

Suspension el relrail obligiiloire

I) Un an au moins apres la date ä laquelle FOrgane directeur a re?u une notificalion écrite Finformanl qu"apparemment une Par­lie a manqué ä Fune quelconque des obliga­tions qui lui incombent aux termes de la pré­sente Convention, FAssemblée, apres avoir examine toute observation présenlée par la­dite Partie, peut décider, si elle conslaie qu"il y a eu effectivement manquemenl ä une obli­gation et que ce manquemenl compromel le bon fonctionnement de FOiganisation, que la Partie n"est plus Membre de FOiganisation. La Convention cesse d'éire en vigueur ä Fégard de la Partie considérée å partir de la date de cette décision ou de toute aulre date ultérieure que FAssemblée peut fixer. L"As-semblée peut étre convoquée en session ex­traordinaire å cette fin. Le retrait obligatoire enlraine le retrait simultané de tout Signa­taire désigné par la Partie ou de la Partie en sa


 


Prop. 1978/79:166                                                                 61

ny signatär, själv pålaga sig egenskapen av signatär enligt 4. eller utträda. Om parten ej vidtagit sådan åtgärd senast den dag dä utträ­det fär verkan, skall parten anses ha utträtt den dagen. Ny signatär blir ansvarig för den föregäende signalärens utestående kapital-tillskoll och för den proportionella andel av de kapiialtillskott som erfordras för alt infria koniraklsålaganden som organisationen sär­skilt bemyndigat, ävensom för skulder pä grund av göranden och låtanden, efter den dag då underrättelsen mottogs.

4. Om part av någon anledning önskar sät­ta sig i den utsedda signalärens ställe eller utse ny signatär skall parten skriftligen un­derrätla deposiiarien därom. Efter det att den nye signatären påtagit sig den föregående signalärens alla utestående förpliktelser, så­dana de angivits i 3., sisla punklen, samt undertecknat driftöverenskommelsen, träder den i kraft för den nye signatären och upphör att gälla för den föregående signatären.

Artikel 30

Suspension och upphävande av medlemskap I. Tidigast ett är efter det att direktionen moiiagil skriftlig underrättelse om alt part synes ha underlåtit alt iaktla förpliktelse en­ligt denna konvention får församlingen, om den efter beaktande av parlens synpunkier finner att sädan underiåtelse föreligger, som försvarar atl organisationens verksamhet drivs pä ett effektivt sätt, beslula om upphä­vande av parlens medlemskap. Denna kon­vention skall upphöra att gälla för parten från och med den dag sådant beslut fattas eller från och med den senare dag som församling­en kan besluta om. Exlra församlingsmöte får sammankallas för detla ändamål. Upphävan­det medför samtidigt utträde för signatär, som Ulsells av part, eller, i förekommande fall, för parten i dess egenskap av signatär. Driftöverenskommelsen skall upphöra att gälla för signatären den dag då denna konven­tion upphör alt gälla för parten i fråga. Vad


 


Prop. 1978/79:166


62


 


date on which this Conveniion ceases to be in force for the Parly concerned, except with respecl lo capital contributions necessary lo meet contractual commitments specifically authorized by the Organization before the termination and liabilities arising from acts or omissions before the termination, and except wilh respect to Artide 31 of this Convention and Artide XVI ofthe Operating Agreement.

(2) If any Signatory, in ils capacity as such, fails to comply wilh any obligation under this Conveniion or the Operating Agreement, other than obligations under Artide lll(I) of the Operating Agreement and the failure has nol been remedied within three monlhs afler the Signalory has been notified in writing of a resolution of the Council taking note of the failure lo comply, the Council, after consid­ering any representations made by the Signa­lory and, if applicable, the Party concerned may suspend Ihe righls of the Signatory, If, afler an additional three months and after considération of any representations made by the Signatory and, if applicable, the Parly, the Council finds that the failure to comply has not been remedied, the Assembly may decide on the recommendation ofthe Council that the membership of the Signatory is ter­minaled, Upon the date of such décision, the termination shall become effective and the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signatory.

(3) If any Signatory fails lo pay any amount due from il pursuanl lo Artide lll(l) of the Operating Agreement wiihin four months after the payment has become due, the rights of the Signatory under this Convention and the Operating Agreement shall be automati-cally suspended. If within three months after the suspension the Signatory has not paid all suras due or the Party which has designaled it has not made a substitution pursuant to Arti­de 29(4), the Council, after considering any representations made by the Signatory or by the Party which has designated it, may decide that the membership of the Signatory is ter-


qualité de Signataire, selon le cas.

L"Accoid d"exploitalion cesse d'élre en vi­gueur å fégard du Signataire ä la dale ä la­quelle la présente Conveniion cesse d"étre en vigueur ä Fégard de la Partie intéressée, sauf en ce qui concerne les contributions au capi­tal nécessaires pour faire face aux engage­menls contracluels expressément autorisés par FOrganisation avant ce retrait el aux res­ponsabilités découlant d'actes ou d"omis-sions qui ont précédé celui-ci, et sauf en ce qui concerne les dispositions de Fartide 31 de la présente Convention el de Fartide XVI de FAccord d'exploitalion.

2)    Si un Signataire, agissant en cette qua­
lité, manque ä Fune quelconque des obliga­
tions qui lui incombent aux termes de la pré­
sente Convention ou de FAccord d'exploita-
tion, autres que les obligations imposées par
le paragraphe
I) de Fartide III de FAccord
d"exploitation, et s"il n"a pas remédié audit
manquemenl dans les trois mois qui suivent
la notification écrite qui lui est faite d"une
resolution du Conseil prenant note dudit
manquemenl, le Conseil peut, apres examen
des observations présentées par le Signataire
et, le cas échéant, par la Parlie intéressée,
suspendre les droits du Signataire défaillant.
Si, ä Fissue d"un délai supplémentaire de
trois mois el apres examen des observations
présentées par le Signataire et, le cas
échéant, par la Partie, le Conseil conslaie
qu'il n'a pas été remédié audit manquemenl,
FAssemblée peut décider, sur la recomman­
dation du Conseil, de retirer au Signataire la
qualité de Membre. Le retrait prend effet å la
date de cette décision et FAccord d'exploita-
tion cesse d'étre en vigueur ä Fégard du Sig­
nataire å compter de cette date.

3)    Si un Signataire omet de payer toute
somme dont il est redevable conformément
au paragraphe 1) de Fartide III de FAccord
d'exploitalion, dans les quatre mois qui sui­
vent Féchéance, les droits du Signataire en
vertu de la présente Convention et de
FAccord d"exploitation sont automatique-
ment suspendus. Si, dans les trois mois qui
suivent la suspension, le Signataire n'a pas
versé toutes les sommes dues ou si la Partie
qui Fa désigné n"a pas effectué une substitu­
tion conformément au paragraphe 4) de Farti­
de 29, le Conseil, apres examen de toute
observation présenlée par le Signataire ol


 


Prop. 1978/79:166                                                                 63

nu sagts gäller dock ej kapitaltillskott som erfordras för atl infria koniraklsålaganden som organisationen särskilt bemyndigat före upphävandet och skulder på grund av organi­sationens göranden eller låtanden före upphä­vandet saml medför ej undantag frän vad som sladgas i artikel 31 i denna konvention och i ariikel XVI i driftöverenskommelsen.

2. Om signatär, som sädan, underlåter atl iiiklla förpliklelse enligt denna konvention el­ler annan förpliktelse än enligt ariikel III. 1. i driftöverenskommelsen och underlätelsen ej avhjälpts inom tre mänader efter del alt sig­natären skriftligen underrättats om styrelsens beslut att anteckna underlätelsen, får slyrel­sen, efter alt ha beaktat signalärens och, i förekommande fall, partens synpunkier, sus­pendera signalärens rättigheter. Om styrel­sen efter ytterligare ire månader och efter beaktande av signalärens och, i förekomman­de fall, partens synpunkter, finner att under­lätelsen ej avhjälpts, får församlingen, på re­kommendation av slyrelsen, besluta om upp­hävande av signalärens medlemskap. Upphä­vandet skall gälla från dagen för sådant beslul och driftöverenskommelsen skall upphöra att gälla för signatären från den dagen.

3. Om signatär underlåter alt betala be­lopp, som förfallit till betalning enligt ariikel III, 1. i driftöverenskommelsen inom fyra mänader från förfallodagen, skall signalärens rättigheter enligt denna konvention och drift­överenskommelsen utan vidare suspenderas. Om signatären ej inom tre månader från su­spensionen betalat alla förfallna belopp eller om ej den part, som utsett signatären, satt sig eller annan i signalärens ställe enligt artikel 29, 4., får styrelsen, efter alt ha beaktat syn­punkter från signatären eller den part som utsett den, beslula om upphävande av signa­lärens medlemskap. Driftöverenskommelsen


 


Prop. 1978/79:166


64


 


minated. From the date of such décision, the Operating Agreement shall cease to be in force for the Signatory.

(4)   During the period of suspension of the rights of a Signatory pursuanl to paragraphs (2) or (3), the Signatory shall conlinue to have all the obligations of a Signalory under this Convention and the Operating Agreement.

(5)   A Signatory shall incur no obligation afler termination, except that it shall be re­sponsible for contribuling its share of the capital contributions necessary to meet con­tractual commitments specifically authorized before the termination and liabilities arising from acls or omissions before the termina-lion, and except with respect to Artide 31 of this Conveniion and Artide XVI ofthe Oper­ating Agreement.

(6)    If the membership of a Signatory is
lerminated, the Party which designated it
shall, within Ihree months from the dale of
the termination and with effect from thal
date, designale a new Signatory, assume the
capacity of a Signalory in accordance with
Artide 29(4), or withdraw. If the Parly has
not acted by ihe end of that period, il shall be
considered to have withdrawn as from the
dale of termination, and this Convention
shall cease to be in force for the Party as from
that date.

(7)   Whenever this Convention has ceased to
be in force for a Party, settlement between
the Organization and any Signalory designat­
ed by that Parly or thal Party in its capacity
as Signalory, shall be accoraplished as pro­
vided in Artide XIII ofthe Operating Agree­
ment.


par la Partie qui Fa désigné, peut décider de retirer au Signataire sa qualité de Membre. A compter de la date de la décision, FAccord d'exploitation cesse d'étre en vigueur ä Fégard du Signataire.

4)   Pendant la période de suspension des droits d"un Signataire en vertu des para­graphes 2) ou 3), le Signataire continue d'as-sumer toute obligation d'un Signataire décou­lant de ia présente Convention et de FAccord d'exploitalion.

5)   Un Signataire n'assume aucune obliga­tion apres qu"on lui a reliré la qualité de Membre, sous réserve de Fobligaiion qui lui revient de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux enga­gemenls contracluels expressément autorisés avant qu"on lui ail reliré la qualité de Membre et aux responsabilités découlant d"acles ou d'omissions qui ont précédé ce retrait, et sauf en ce qui concerne les dispositions de Farti­de 31 de la présente Convention et de Farti­de XVI de FAccord d'exploitation,

6)   Si Fon retire la qualité de Membre å un Signataire, la Partie qui Fa désigné désigne un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire, conformément aux disposi­tions du parapraphe 4) de Fartide 29, ou se retire dans un délai de trois mois ä partir de la dale de ce retrait et ä compter de cette date. Si, ä Fexpiration de ce délai, la Partie n"a pris aucune mesure ä cet effet, elle est considérés comme s'étant retirée ä la date du retrait et la présente Convention cesse d'étre en vigueur ä son égard ä compter de cette date.

7)   Chaque fois que la présente Convention cesse d'étre en vigueur å Fégard d'une Partie, tout réglement financier enlre fOrganisation et tout Signataire désigné par cette Partie ou la Partie en sa qualité de Signataire doit étre effectué conformément aux dispositions de fartide XIII de FAccord d'exploilation.


 


Artide 31

Settlement of Disputes

(I) Disputes arising belween Parties, or between Parties and the Organization, relat­ing lo righls and obligations under this Con­vention should be settled by negotiation between the parties concerned. If within one year ofthe time any parly has requested set­tlement, a settlement has not been reached and if the parties lo the dispute have not


Artide 31

Réglement des différends

1) Tout différend entré des Parties, ou en-tre des Parties et FOrganisation, ayant trail aux droits et obligations découlant de la pré­sente Convention doit étre réglé par voie de négociation enlre les parties intéressées. Si, dans un délai d'un an å compter de la date ä laquelle Fune quelconque des parties a de­mande un réglement, celui-ci n'est pas inter-


 


Prop. 1978/79:166                                                                65

skall upphöra atl gälla från dagen för sådant beslut.

4.    Under den tid då signatärs rättigheter är suspenderade enligt 2. och 3. skall signatären fortfarande ha signatärs alla skyldigheter en­ligt denna konvention och driftöverenskom­melsen.

5.    Signatär skall ej ansvara för förpliktelse som uppkommil efter del alt medlemskapet upphört men förbli skyldig att bidra med sin andel till de kapitaltillskott som erfordras för att infria kontraktsåtaganden som särskilt be­myndigats före upphävandet, liksom även vara ansvarig för skulder pä grund av organi­sationens göranden och låtanden före upphä­vandet. Artikel 31 i denna konvention och artikel XVI i driftöverenskommelsen skall också vara lilllämpliga sedan medlemskapet upphävts.

6.    Om signatärs medlemskap upphävs skall den part som utsett signatären, inom tre månader från dagen för upphävandet och med verkan från denna dag, utse ny signatär, själv pålaga sig egenskapen av signatär enligt artikel 29, 4. eller utträda. Om parten ej vid­tagit sådan ålgärd inom tre månader skall par­ten anses ha utirätt den dag då signalärens medlemskap upphävdes och denna konven­tion skall upphöra alt gälla för parten från den dagen.

7.    När denna konvention upphör att gälla för part skall uppgörelse enligt artikel XIII i driftöverenskommelsen träffas mellan orga­nisationen och signatär, utsedd av parten, el­ler parten i dess egenskap av signatär.

Artikel 31 Avgörande av ivister

I, Tvister mellan parter i denna konven­tion, eller mellan sådana parter och organisa­tionen på grund av rättigheter och skyldighe­ter enligt denna konvention, skall avgöras ge­nom förhandlingar mellan de berörda par­terna. Om uppgörelse ej har träffals inom ell år från det atl part i tvisten begärt uppgörel­se, och om parterna i tvislen ej har enats om 5   Riksdagen 1978179. I saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166


66


 


agreed to submit it lo the Internalional Court of Justice or to some other procedure for settling disputes, the dispute may, if the par­ties to the dispute consent, be submitted lo arbitration in accordance wilh the Annex to this Convention, Any décision of an arbitral tribunal in a dispute belween Parties, or between Parties and the Organization, shall not prevent or affect a décision ofthe Assem­bly pursuant to Artide 30(1), that the Con­vention shall cease to be in force for a Party.

(2) Unless otherwise mutually agreed, dis­putes arising belween the Organization and one or more Parties under agreements con­duded between them, if not settled by negoti­ation within one year of the time any party has requested settlement, shall, at the re­quest of any party to the dispute, be submitt­ed to arbitration in accordance with the An­nex to this Convention.

(3)  Disputes arising between one or more Parlies and one or more Signatories in their capacity as such, relating to rights and obliga­tions under this Convention or the Operating Agreement may be submitted to arbitration in accordance with the Annex to this Conven­tion if the Party or Parties and the Signatory or Signatories involved agree to such arbitra­tion.

(4)  This Artide shall conlinue to apply to a Party or Signatory which ceases to be a Parly or Signatory, in respecl of disputes relating to rights and obligations arising from its having been a Party or Signatory.


venu, el si les parties au différend n'ont pas accepté de soumettre le différend å la Cour intemationale de Justice ou n"onl pas ap­prouve une autre procedure de réglement, le différend peut, si les parties y consentent, étre soumis ä farbitrage conformément ä 1'Annexe de la présente Convention. Une décision arbitrale au sujet d'un différend en-tre Parties, ou enlre Parties el FOrganisation, ne saurait porter alteinte ä une décision prise par FAssemblée en application du para­graphe 1) de Fartide 30, aux termes de la­quelle la Convention cesse d'étre en vigueur pour une Partie.

2)   A moins qu"il n'en soit convenu autre­ment, tout différend survenanl enlre FOr­ganisation et une ou plusieurs Parties en vertu d'accords qui les lient est, ä la demande de Fune quelconque des parties au différend, soumis ä Farbitrage conformément å FAn­nexe de la présente Convention, s'il n'a pas été resolu par voie de négociation dans un délai d"un an ä compter de la dale ä laquelle Fune quelconque des parties a demande un réglement.

3)   Tout différend enlre une ou plusieurs Parlies el un ou plusieurs Signataires. agis­sant en cette qualité. au sujet des droits et obligations découlant de la présente Conven­tion ou de FAccord d"exploiiation peut élre soumis ä Farbitrage conformément ä FAn­nexe de la présente Conveniion. å condition que la Partie ou les Parties el le Signataire ou les Signataires en cause y consentent.

4)   Les dispositions du present artide con-linueni de s"appliquer ä une Partie ou ä un Signataire qui ont cessé de Fétre en ce qui concerne les différends relatifs aux droits et obligations découlant du fait quils ont été Partie ou Signataire de la présente Conven­tion.


 


Artide 32

Signature and Ratijlcation

(I) This Convention shall remain open for signature in London until entry into force and shall Ihereafter remain open for accession. All States may become Parties to the Con­vention by:

(a)  Signature not subject to ratification, ac­ceptance or approval, or

(b)  Signature subject lo ratification, accep­lance or approval, followed by ratification.


Artide 32

Sigiuiliire el ralijlcalioii

I) La présente Conveniion reste ouverte ä la signature å Londres jusqifå son enirée en vigueur; elle demetire ensuiie ouverte ä Fad­hésion. Tous les Eiats peuvent devenir Par­ties ä la présente Convention par:

a)    signature sans réserve quant ä la ralifi­calion, Facceptaiion ou Fapprobalion; ou

b)   signalure sous réserve de ratification, d"acceptation ou d"appiobalion, suivie de ra-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 67

alt hänskjuta den till Inlernationella domsto­len eller lill annal förfarande för avgörande av tvister, fär tvisten, om parterna i den sam­tycker, hänskjutas lill skiljedom enligt bila­gan lill denna konvention. Beslul av en skilje­domstol i tvist mellan parter i denna konven­tion, eller mellan sådana parter och organisa­tionen, får ej hindra eller inverka på beslut av församlingen enligt ariikel 30, 1. att konven­tionen skall upphöra all gälla för part i kon­ventionen.

2. Om ej annan ömsesidig överenskom­melse iräffats, skall tvister mellan organisa­lionen och en eller flera parter i konven­tionen, pä grund av dem emellan träffade av­tal, på begäran av part i tvisten hänskjutas lill skiljedom enligt bilagan lill denna konvention om ej tvisten avgjorts genom förhandlingar inom ett år frän del alt part i tvislen begärt uppgörelse.

3.    Tvisl mellan en eller flera parter i denna konvention och en eller flera signatärer, som sädana, pä grund av rätiigheier och skyldig­heter enligt denna konvention eller driftöver­enskommelsen, fär hänskjulas till skiljedom enligt bilagan lill denna konvention om den part eller de parter och den signatär eller de signatärer som är berörda samiycker.

4.    Denna ariikel skall äga fortsatt giltighet för part eller signatär i fråga om ivisl på grund av rätiigheier eller skyldigheler som följer av deras lidigare egenskap av part, respektive signatär.

Artikel 32

Undertecknande och ratificering

I. Denna konvention står öppen för under­tecknande i London till dess den träder i kraft och är därefter öppen för anslutning. Alla siater kan tillträda konventionen genom:

a)    undertecknande utan förbehåll för ratifi­cering, godtagande eller godkännande, eller

b)   undertecknande med förbehåll för ratifi­cering, godtagande eller godkännande som


 


Prop. 1978/79:166

acceptance or approval, or

(c) Accession.

(2)   Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of the appropriaie instrument with the Deposit­ary.

(3)   On becoming a Party to this Conven­tion, or al any lime ihereafter, a Slale may declare, by written notification lo the Depositary, lo which Registers of ships oper­ating under ils authority, and to which land earlh stations under its jurisdiction, the Con­vention shall apply.

(4)   No State shall become a Party lo this Convention until it has signed, or the entity it has designated, has signed the Operating Agreement.

(5)   Reservations cannot be made lo this Conveniion or the Operating Agreement.

Artide 33 Entry into Force

(1)  This Convention shall enter into force sixty days after the date on which States re­preseniing 95 per cent of the initial invesi­ment shares have become Parties to the Con­vention.

(2)  Notwithstanding paragraph (I), if the Convention has not entered into force within Ihirly-six monlhs after the date it was opened for signalure, it shall not enter into force.

(3)  For a State which deposits an instru­ment of ratification, acceplance, approval or accession after the date on which the Con­vention has entered into force, the ratifica­tion, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of deposit.

Artide 34 Amendmenis

(1) Amendmenis to this Convention may be proposed by any Party. Proposed amend­menis shall be submitted to the Directorate, which shall inform the other Parlies and Sig­natories. Three months" notice is required before considération of an amendment by the Council, which shall submit its views to the Assembly within a period of sex months from


68

tification, d"acceptalion ou d"approbalion; ou

c) adhésion.

2)    La ratification. Facceptaiion, Fappro­balion ou fadhésion s"effecluenl par le dépöt de Finstrumeni approprié auprés du Déposi­taire.

3)    Lorsqu"il devienl Partie ä la présente Conveniion ou å lout momenl apres cette date, un Etat peul faire connaiire, par noiifi-cation écrite adressée au Dépositaire, quels sont les registres marilimes relevant de son autorité el les stations terriennes ä terre phi-cées sous sa juridiction auxquels la Conven­tion s"applique.

4)    Aucun Etat ne devienl Partie ä la pré­sente Convention avant d'avoir signé FAc­cord d"exploitaliön ou avant que Forganisme quil a désigné n"ait signé ledit Accord.

5)    11 ne peut étre formule de réserves ä la présente Convention ou ä fAccord dexploi-talion.

Artide 33 Enirée en vigueur

1)   La présente Conveniion enlre en vi­gueur soixante jours apres la dale ä laquelle des Etats representant 95 p. 100 des parts d"inveslissement iniliales sont devenus Par­lies ä la Convention.

2)   Nonobstant les dispositions du para­graphe 1), si la présente Convention n"esl pas entrée en vigueur dans un délai de trenle-six mois apres la date ä laquelle elle a été ouverte å la signature, elle n"entre pas en vigueur.

3)   Pour un Etat qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d"approbation de la présente Convention ou d'adhésion å celle-ci apres la date de son entrée en vi­gueur, la ratification, Facceptaiion, Fappro­balion ou Fadhésion prend effet ä la dale du dépöt de Finstrumeni.

Artide 34 Amendements

I) Toute Partie peut proposerdes amende­ments ä la présente Convention. Les projets d'amendements sont soumis ä FOrgane di­recteur qui en informe les autres Parlies el les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amende-ment ne soit examine par le Conseil qui saisil FAssemblée de ses vues dans un délai de six


 


Prop. 1978/79:166                                                                 69

följs av ratificering, godtagande eller godkän­nande, eller c) anslutning.

2.    Ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning skall verkställas genom depo­sition av vederbörligt instrument hos deposi­iarien.

3.    Stal fär, då den tillträder denna konven­tion eller när sora helst därefter, genora skriftlig underrättelse till deposiiarien förkla­ra vilka register över fartyg under dess myn­dighet och vilka jordstationer på land under dess jurisdiktion som konventionen gäller för.

4.    Stat har ej tillträtt i denna konvention förrän staten eller det organ den har utseU har undertecknat driftöverenskommelsen.

5.    Reservationer får ej göras lill denna konvention eller lill driftöverenskommelsen.

Artikd 33 Ikraftträdande

1.    Denna konvention iräder i kraft 60 da­gar efter den dag då stater som företräder 95% av de urspmngliga investeringsande-lama har tillträtt konventionen.

2.    Ulan hinder av bestämmelsen i 1. träder konventionen ej i kraft om den ej trätt i kraft inom 36 mänader från den dag då den öpp­nades för undertecknande.

3.    För stat som deponerar instrument av­seende ratificering, godtagande, godkännan­de eller anslutning efter den dag då konven­tionen trätt i kraft gäller ratificeringen, godta­gandet, godkännandet eller anslutningen från den dag då depositionen sker.

Ariikel 34 Åndringar

I. Varje part får föreslå ändringar i denna konvention. Förslag till ändringar skall sän­das till direktionen, som skall underrätta öv­riga parter och signatärer. Efter tre månader får styrelsen behandla ändringsförslaget. Sty­relsen skall underslälla församlingen sina synpunkter inom sex månader från den dag då ändringsförslaget tillställdes parterna och


 


Prop. 1978/79:166


70


 


the date of circulation of the amendment. The Assembly shall consider the amendment nol earlier than six months ihereafter, taking into account any views expressed by the Council. This period may, in any particular case, be reduced by the Assembly by a sub­stantive décision.

(2) If adopted by the Assembly, the amend­ment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has re­ceived notices of acceplance from two-thirds of those States which at the time of adoption by the Assembly were Parties and represent­ed at least two-thirds ofthe total invesiment shares. Upon entry into force, the amend­ment shall become binding upon all Parties and Signatories, including those which have not accepted it.


mois apres la date de diffusion du projet. L'Assemblée n'étudie le projet qu"ä fissue d"un délai de six mois en tenant compte des vues exprimées par le Conseil. fAssemblée peul, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision prise con­formément ä la procedure prévue pour les questions de fond.

2) S'il est adopte par FAssemblée, Famen-dement enlre en vigueur cent vingt jours apres reception par le Dépositaire de la notifi­cation d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, å la date de son adoption par fAssemblée, étaient des Parties el représentaient au moins les deux tiers du lotal des parts d'investissemeni. Lorsq'il en-tre en vigueur, Famendement devienl obliga­toire pour toutes les Parties et tous les Signa­taires, y compris ceux qui ne Font pas ac­cepté.


 


Artide 35 Depositary

(1)   The Depositary of this Conveniion shall
be the Secretary-General of the Inler-Gov-
ernmental Maritime Consultaiive Organiza­
tion.

(2)   The Depositary shall promptly inform
all signalory and acceding States and all Sig­
natories of:

(a)  Any signature ofthe Convention.

(b)  The deposit of any instrument of ratifi­cation, acceptance, approval or accession.

(c)  The entry into force ofthe Convention.

(d)   the adoption of any amendment to the
Convention and ils entry into force.

(e)    Any notificalion of withdrawal.
(O Any suspension or termination.

(g) Other noiifications and Communica­tions relating to the Convention.

(3)    Upon entry into force of the Conven­
tion the Depositary shall transmit a certified
copy to the Secretariat ofthe United Nations
for registration and publication in accordance
wilh Artide 102 ofthe Charter ofthe United
Nations.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.


Artide 35 Dépositaire

1)    Le Secrétaire general de FOrganisation intergouvernementale consultative de la na­vigation maritime est le Dépositaire de la pré­sente Conveniion.

2)    Le Dépositaire informe au plus löt tous les Etats qui signenl la Convention ou qui y adhérent el lous les Signataires:

 

a)   de loule signalure de la Conveniion;

b)   du dépöt de lout instrument de ratifica­tion, d"acceptation, d"approbation ou d"adhé-sion;

c)   de Fentrée en vigueur de la Convention;

d)   de Fadoplion de lout amendement ä la
Convention et de son entrée en vigueur;

e) de toute notification de retrait;

f)    de toute suspension et de lout relrail
obligatoire;

g)   des autres noiifications et Communica­
tions ayant trail å la présente Convention.

3)    Lors de Fentrée en vigueur de la Con­
vention, le Dépositaire en transmet une copie
certifiée conforme au Secretariat de FOrgani­
sation des Nations Unies pour enregistre-
menl et publication, conformément aux dis­
positions de 1" Artide 102 de la Charte des
Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diiment autoriés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 71

signatäiernti. 1 idigasi sex månader därefier skall församlingen, med beakiande av styrel­sens synpunkier, behandla ändringsförslagel. Församlingen fär, i särskilda fall, förkorta denna lid genom beslul som skall fattas i den ordning som gäller för sakfrågor.

2. Om ändringsförslaget antas av försam­lingen Iräder ändringen i kraft 120 dagar efter det alt deposiiarien har mottagit underrättel­se om att ändringen godtas frän två tredjede­lar av de slaler som vid liden för församling­ens antagande av ändringsförslagel var parter och företrädde minst tvä iredjedelar av de sammanlagda investeringsandelarna. När ändringen träder i kraft blir den bindande för alla parter och signatärer, även för dem som ej har godtagit den.

Artikel 35 Depositarie

1.   Generalsekreteraren i Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen skall vara depositarie för denna konvention.

2.   Deposiiarien skall omgående underrätta alla stater som undertecknat och anslutit sig till konventionen samt alla signatärer om:

 

a)   Varje undertecknande av konven­tionen.

b)   Deposition av instrument avseende rati­ficering, godtagande, godkännande eller an­slutning.

c)   Konventionens ikrafiträdande.

d)    Varje ändring av konventionen och änd­
ringens ikraftträdande.

e) Varje underrättelse om utträde.

f)     Varje suspension eller upphävande av
medlemskap.

g)    Andra underrättelser och meddelanden
om konventionen.

3.    När konventionen träder i kraft skall
deposiiarien sända en bestyrkt avskrift av
den lill Förenta Nationernas sekretariat för
registrering och offentliggörande enligt arti­
kel 102 i Förenta Nationernas sladga.

Till bekräftelse härav har undertecknade*, därtill vederbörligen bemyndigade av sina re­spektive regeringar, undertecknat denna kon­vention. * Namnteckningarna uteslutna


 


Prop. 1978/79:166


72


 


Done at London this third day of Septem­ber one thousand nine hundred and seventy-six in the English, French, Russian and Span­ish languages, all the texts being equally au­thentic, in a single original which shall be deposited with the Depositary, who shall send a certified copy to the Government of each of the States which were invited to al­lend the International Conference on the Es­iablishment of an International Maritime Sal­ellite Syslem and to the Government of any other State which signs or accedes to this Convention.


FAIT A LONDRES ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaise, espagnole, franijaise et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprés du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Gou­vernement de chacun des Etats qui ont été inviiés ä participer å la Conference intema­tionale sur la création d'un systéme maritime inlernalional ä satellites el au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhéré.


 


Prop. 1978/79:166                                                   73

Upprättat i London den tredje september 1976 pä engelska, franska, ryska och spanska språken, vilka texter har lika vitsord, i ett enda original som skall deponeras hos deposiiarien, vilken skall sända en bestyrkt avskrift till regeringen i vatje stat som var inbjuden att delta i den intemationella konfe­rensen om upprättande av ett internationellt satellitsystem för sjöfarten och till regeringen i varje annan stat som undertecknar eller an­sluter sig till denna konvention.


 


Prop. 1978/79:166


74


 


Annex

Procédures for the settlement of disputes referred to in Artide 31 ofthe Convention and Artide XVI of the Operating Agree­ment

Artide I

Disputes cognizable pursuant lo Artide 31 of the Conveniion or Artide XVI of the Op­erating Agreement shall be dealt with by an arbitral tribunal of three members.


Annexe

Procédures ä suivre pour le réglement des différends vises ä Fartide 31 de la conven­tion et a Fartide XVI de FAccord d'ex-ploitation

Artide I

Les différends susceptibles de réglement en applicalion de Fartide 31 de la Convention ou de Fartide XVI de FAccord d"exploilation sont soumis å un tribunal arbitral composé de trois membres.


 


Artide 2

Any petitioner or group of petitioners wishing to submit a dispute to arbitration shall provide each respondenl and the Direc­torate with a document containing:

(a)   A full description of the dispute, the reasons why each respondenl is required lo participate in the arbitration, and the mea­sures being requested.

(b)   The reasons why the subject matter of the dispute comes within the compétence of a Iribunal and why the measures requested can be granted if the tribunal finds in favour of the petitioner.

(c)   An explanalion why the petitioner has been unable lo achieve a settlement of the dispute by negotiation or other means short of arbitration.

(d)   Evidence of the agreement or consenl
of the disputants when this is a condition for
arbitration.

(e)   The name of the person designated by
the petitioner to serve as a member of the
iribunal.

The Directorate shall promptly distribute a copy of the document to each Party and Sig­nalory.

Artide 3

(I) Wiihin sixty days from the date copies of the document described in Artide 2 have been received by all he respondents, they shall collectively designale an individual to serve as a member of the tribunal. Within thal period, the respondenl may joinily or individ­ually provide each disputant and the Direc-


Arlicle 2

Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui desire soumettre un différend ä Farbi­trage adresse ä chaque défendeur et ä FOr­gane directeur un dossier contenant :

a)    une description complete du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer ä Farbitrage el les mesures demandées;

b)   les raisons pour lesquelles Fobjet du dif­férend reléve de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peul faire droit å la demande présenlée s'il se prononcé en faveur de la partie demande-resse;

c)    un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu regler le différend å Fa-miable ou par des moyens autres que Farbi­trage;

d)    la preuve de faccord ou du consente-
ment des parties lorsque celui-ci est une con­
dition de recours å la procedure d"arbitrage;

e)    le nom de la personne désignée par la
partie demanderesse pour siéger au tribunal.

L"Organe directeur dislribue sans délai un exemplaire du dossier å chacune des Parties et å chacun des Signataires.

Artide 3

I) Dans les soixante jours qui suivent la date de reception des exemplaires du dossier vise ä Fartide 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une per­sonne pour siéger au tribunal. Dans le méme délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir å chaque partie


 


Prop. 1978/79:166                                                              75

Bilaga

Förfarandet vid avgörande av tvister som avses i artikel 31 i konventionen och arti­kel XVI i driftöverenskommelsen.

Artikel I

Tvister enligt ariikel 31 i konventionen el­ler artikel XVI i driftöverenskommelsen skall behandlas av en skiljedomstol bestående av tre ledamöter.

Artikel 2

Kärande, eller grupp av kärande, som önskar hänskjula tvisl lill skiljedom, skall lillhanda­hälla envar svarande samt direktionen en handling som innehäller:

a)  Fullständig beskrivning av tvislen, skä­len varför envar svarande anmodas delta i skiljedomsförfarandel samt de ätgärder som yrkas.

b)  Skälen varför skiljedomstolen är behörig i saken och varför de yrkade åtgärderna kan bifallas, om skiljedomstolen finner sig gilla käromålet.

c)    En förklaring varför käranden inte kun­
nat nå avgörande av tvisten genom förhand­
ling eller på annat sätl än genom skiljedom.

d)    Bevis för de tvistandes överenskom­
melse eller samtycke då del är ett villkor för
skiljedomsförfarande.

e)   Namnet på den person som av käranden
utsetts all tjänstgöra som ledamol av skilje­
domstolen.

Direktionen skall skyndsamt tillställa en­var part och signatär en avskrift av handling­en.

Artikel 3

1. Inom sexiio dagar från den dag då av­skrifter av den i artikel 2 beskrivna handling­en mottagits av alla svarande skall de gemen­samt utse en person att tjänstgöra som leda­mot av skiljedomstolen. Inom den tiden får svarandena, tillsammans eller var och en för sig, tillhandahålla envar tvistande och direk-


 


Prop. 1978/79:166


76


 


lorate with a document staling Iheir individ­ual or collective responses to the document referred to in Artide 2 and including any counier-daims arising out of the subject mat­ter of the dispute,

(2) Within thirty days after the designalion ofthe two members ofthe iribunal, they shall agree on a third arbitrator. He shall nol be of the same nationality as, or resident in the territory of, any disputant, or in its service.

(3)   If either side fails lo nominate an arbi­trator wiihin Ihe period specified or if ihe third arbitrator is not appointed within the period specified, the President ofthe Inlerna­lional Court of Justice, or, if he is prevented from acting or is of the same nationality as a disputant, the Vice-President, or, if he is pre­vented from acting or is of the same national­ity as a disputant, the senior judge who is not ofthe same nationality as any disputant, may at Ihe request of eilher disputant, appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

(4)   The third arbitrator shall act as presi­dent ofthe tribunal.

(5)   The iribunal is constituted as soon as the president is selected.

Artide 4

(1)   If a vacancy occurs in the tribunal for
any reason which the president or the re­
maining members of the iribunal decide is
beyond the conirol of the disputants, or is
compatible with the proper conducl of the
arbitration proceedings, the vacancy shall be
filled in accordance with the following provi­
sions:

(a)   If the vacancy occurs as a resull of the withdrawal of a member appointed by a side to the dispute, then that side shall seleci a replaceraent within ten days afler the vacan­cy occurs.

(b)  If the vacancy occurs as a resull of the withdrawal of the president or of a member appointed pursuant to Artide 3 (3), a replace-ment shall be selected in the manner de­scribed in paragraph (2) or (3), respectively, of Artide 3.

(2)   If a vacancy occurs for any other rea­
son, or if a vacancy occurring pursuant to
paragraph
(I) is not filled, the remainder of


et å FOrgane directeur un document conten­ant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés vises å Fartide 2, et comprenant toute demande reconventionelle découlant de Fobjet du différend.

2)    Dans les trenle jours qui suivent leur designalion, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir un troisiéme arbitre. Celui-ci n"a pas la méme nalionalilé qu'une parlie au différend, ne léside pas sur le terri­toire de Fune des parties el n'est au service d'aucune d'entre elles.

3)    Si Fune ou Fautre partie omet de de­signer un arbitre dans les délais prévus ou si le troisiéme arbitre n'est pas nommé dans les délais prévus, le President de la Cour intema­tionale de Justice ou, s'il en est empéché ou a la méme nalionalilé qu'une parlie au différ­end, le Vice-président ou, s'il en est empéché ou a la méme nalionalilé qu'une partie, le juge le plus anden qui n'a pas la méme na­lionalilé que Fune quelconque des parties au différend peul, sur la demande de Fune ou Fautre partie, nommer un arbitre ou des ar­bitres, selon les cas.

4)    Le troisiéme arbitre assume les fonc­tions de president du tribunal.

5)    Le tribunal est constitué dés la nomina­tion de son president.

Artide 4

1)    Lorsqu'il se produil une vacance au
sein du tribunal pour des raisons que le presi­
dent ou les membres du tribunal restes en
fonctions esliment indépendantes de la vo­
lonté des parties ou compatibles avec le bon
déroulement de la procedure d'arbilrage, le
siége vacant est pourvu conformément aux
dispositions suivantes :

a)    si la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une partie, celle-ci choi-sit un rempla§ant dans les dix jours qui sui­vent la vacance;

b)   si la vacance résulte du retrait du presi­dent ou d'un autre membre nommé confor-méraent aux dispositions du paragraphe 3) de Fartide 3, un remplagant est choisi selon les modalilés prévues respeclivement aux para­graphes 2) et 3) de Fartide 3.

2)    Si une vacance se produil au sein du
tribunal pour toute autre raison ou s'il n"est
pas pourvu ä un siége devenu vacant dans les


 


Prop. 1978/79:166                                                                 77

tionen en handling, vari anges deras enskilda eller gemensamma svaromål, däri inbegripet molyrkanden pä grund av tvistefrågan, på den handling som avses i artikel 2.

2.   Inom trettio dagar från det de två leda­möterna av skiljedomstolen utsetts skall des­sa enas om en tredje skiljedomare. Denne fär ej vara av samma nationalitet som en tvis­tande, eller vara bosalt på tvistandes territo­rium och ej heller vara i en tvistandes tjänst.

3.   Om endera sidan inte inom angiven lid ulseit skiljedomare eller om den tredje skilje­domaren ej förordnats inom angiven tid, får, på begäran av endera tvistande. Internatio­nella domstolens president, eller, om denne är förhindrad eller av samma nationalitet som någon av de tvistande, vicepresidenten, eller, om denne är förhindrad eller av samma natio­nalitet som någon av de tvistande, den till tjänsteåren äldste domare, som inte är av samma nationalitet som någon av de tvis­tande, utse den eller de skiljedomare som erfordras.

4.   Den iredje skiljedomaren skall vara skil­jedomstolens ordförande.

5.   Skiljedomstolen är konstituerad så snart som ordföranden valts.

Artikel 4

1. Om vakans uppstår i skiljedomstolen av skäl, som ordföranden eller de återstående medlemmarna av skiljedomstolen finner inte kan förskyllas de tvistande eller som sam­manhänger med vederbörlig handläggning av skiljedomsförfarandet, skall vakansen fyllas i enlighet med följande bestämmelser:

a)   Om vakansen uppstår på grund av avsä­gelse frän en ledamot, utsedd av en sida i tvislen, skall den sidan välja en ersättare inom lio dagar från vakansens uppkomst.

b)  Om vakansen uppstår på grund av avsä­gelse frän ordföranden eller från annan leda­mot utsedd enligt ariikel 3, 3. skall ersättare väljas på del i ariikel 3, 2. respektive 3. be­skrivna sätiet.

2. Om vakans uppstår av annat skäl eller om vakans som uppställ enligt I. inte fylls, får återstående ledamöter av skiljedomstolen


 


Prop. 1978/79:166


78


 


the Iribunal shall have the power. notwith­standing Artide I, upon request of one side, lo continue the proceedings and give the final décision ofthe iribunal.

Artide 5

(1)  The iribunal shall decide the dale and place of its meetings.

(2)  The proceedings shall be held in private and all material presented to the tribunal shall be confidential. However, the Organization and any Party which has designated a Signa­tory which is a disputant in the proceedings shall have the righl to be present and shall have access lo the material presented. When the Organization is a disputant in the pro­ceedings, all Parlies and all Signatories shall have the right to be preseni and shall have access to the malerial presented.

(3)  ln the event of a dispute över the com­pétence ofthe tribunal, the iribunal shall deal with Ihal queslion first.

(4)  The proceedings shall be conducted in writing, and each side shall have the right to submit written evidence in support of its alle­galions of fact and law. However, oral argu­ments and leslimony may be given if the tri­bunal considers it appropriate.

(5)  The proceedings shall commence with the presentation of the case of the petitioner containing its arguments, related facts sup-ported by evidence and the principles of law relied upon, The case of the petitioner shall be followed by the counier-case of the re­spondenl. The petitioner may submit a reply to the counter-case ofthe respondenl and the respondenl may submit a rejoinder. Addi­tional pleadings shall be submitted only if the iribunal delermines they are necessary.

 

(6)   The tribunal shall hear and delermine counler-daims arising directly out ofthe sub­jecl matter of the dispute, if the counter-claims are within ils compétence as defined in Artide 31 of the Convention and Artide XVI ofthe Operating Agreement.

(7)   If the disputants reach an agreement during the proceedings, the agreement shall be recorded in the form of a décision of the tribunal given by consent ofthe disputants.

(8)   At any lime during the proceedings, the


conditions prévues au paragraphe I). les membres du iribunal restes en fonctions peu­vent, å la demande de Fune des parties, con-tinuer la procedure et statuer.

Artide 5

1)    Le iribunal decide de la date et du lieu de ses séances.

2)    Les débats ont lieu å huis dos et lous les documents el piéces présentes au iribunal sont confidenliels. Toutefois, peuvent assis­ter aux débats et avoir communication de tous documents et piéces présentes, FOrgani­sation et loule Partie ayant désigné un Signa­taire qui est partie au différend. Lorsque FOrganisation est partie ä la procedure, toutes les Parties et lous les Signataires peu­vent y assister et avoir communicalion de tous documents el piéces présentes.

3)    En cas de désaccord au sujet de la com­pétence du tribunal, le tribunal examine celle queslion en priorité.

4)    La procedure se déroule par écrit et chaque partie est habilitée ä presenter des preuves écrites å Fappui de son argumenta­tion en fait et en droit. Toutefois, si le tri­bunal le juge opportun, des arguments peu­vent étre présentes verbalemenl el des té­moins entendus.

5)    La procedure commence par la presen­tation du mémoire de la partie demanderesse, qui contient ses arguments, les faits s"y rap­portant avec preuves ä Fappui et les prin­cipes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du conlre-mé-moire de la parlie défenderesse. La partie demanderesse peut presenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse, que peul presenter une contre-réplique. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal Feslime nécessaire.

6)    Le Iribunal connait des demandes re-conventionnelles découlant directement de Fobjet du différend el statue sur ces de­mandes, si elles rdévenl de sa compétence telle que définie å Fartide 31 de la Conven­tion et ä Fartide XVI de FAccord d'exploita-lion.

 

7)    Si, au cours de la procedure, les parties parviennent ä un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d"une décision rendue avec le consentement des parties.

8)    A tout moment de la procedure, le tri-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 79

ändå, ulan hinder av ariikel I, på begäran av en sida fortsätta förfarandet och meddela skiljedomstolens slutliga beslul.

Artikel 5

1.   Skiljedomstolen skall bestämma tid och plats för sina sammanträden.

2.   Förfarandet skall ej vara offentligt. Allt till skiljedomstolen överlämnat material skall vara förtroligt. Organisationen och part i kon­ventionen som har utsett signatär vilken är tvistande i förfarandet skall dock ha räu att närvara och få del av del överiämnade male­rialel. När organisationen är tvistande skall alla parter och signatärer ha rätt att närvara vid skiljedomsförfarandel och få del av det överlämnade materialet.

3.   1 händelse av tvist om skiljedomstolens behörighet skall skiljedomstolen försl be­handla den frågan.

4.   Förfarandel skall vara skriftligt. Varje sida skall ha rätt atl framlägga skriftlig bevis­ning till stöd för sina åberopanden av fakla i målel och tillämpliga lagrum. Munllig argu­mentation och bevisning får emellertid före­komma, om skiljedomstolen finner del lämp-

ligt.

5.   Förfarandel skall börja med kärandens sakframställning, innehållande skälen för ta­lan och därtill hörande omständigheter, som stöds av bevisning, samt de rättsgrundsatser som åberopas. Kärandens sakframställning skall följas av svarandens invändningar. Kä­randen får framlägga svar på svarandens in­vändningar, och svaranden får göra genmäle. Ytterligare framställningar får göras endasl om skiljedomstolen finner det erforderligl.

6.   Skiljedomstolen skall upptaga och avgö­ra molyrkanden framställda direkl på grund av tvistefrågan, om molyrkandena faller inom dess behörighet sådan denna bestäms i ariikel 31 i konventionen och ariikel XVI i drift överenskommelsen.

 

7.   Om de tvistande når överenskommelse under förfarandet, skall överenskommelsen åierges i form av ett skiljedomstolens beslut, meddelat med de tvistandes samlycke,

8.   Skiljedomstolen får när som helst under


 


Prop. 1978/79:166


80


 


tribunal may terminate the proceedings if it decides the dispute is beyond its compétence as defined in Artide 31 ofthe Conveniion or Artide XVI ofthe Operating Agreement.

(9)   The deliberations of the tribunal shall
be secrel.

(10)  The decisions of the tribunal shall be presented in writing and shall be supporled by a written opinion. Ils rulings and decisions must be supporled by al least two members. A member dissenting from ihe décision may submit a separate written opinion.

(11)  The iribunal shall forward ils décision to the Directorate, which shall distribute it to all Parlies and Signatories.


bunal peut clore celle-ci s"il decide que le différend dépasse les limites de sa compé­tence telle que définie ä Fartide 31 de la Convention et ä Fartide XVI de FAccord d"exploitation.

9)    Les deliberations du tribunal sont se-
crétes.

10)   Les decisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent étre ap-prouvées par au moins deux membres du tri­bunal. Un membre en désaccord avec la déci­sion rendue peut presenter son opinion par écrit séparément.

11)   Le tribunal communique sa décision å FOrgane directeur qui la fail connaitre ä toutes les Parties el ä tous les Signataires.


 


(12) The tribunal may adopt additional mles of procedure, consislent with those es­lablished by this Annex, which are appropri­ate for the proceedings.

Artide 6

If one side fails to present ils case, the olher side may call upon the Iribunal to give a décision on the basis of its presentation, Be­fore giving ils décision, the iribunal shall sat­isfy itself that it has compétence and that the case is well-founded in fact and in law.


12) Le tribunal peut adopter les régles de procedure complémentaires nécessaires au déroulement de Farbitrage; ces régles doi­vent élre compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Artide 6

Si une partie n"agit pas, Fautre parlie peut demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu'elle a présente. Avant de statuer, le iribunal s'assure que Faffaire re­léve de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.


 


Artide 7

(1)  Any Party whose Signatory is a dispu­tant shall have the right to intervene and be­come an additional disputant. Intervention shall be made by written notification to the tribunal and to the other disputants.

(2)  Any other Party, any Signatory or the Organization may apply lo the tribunal for permission lo intervene and become an addi­tional disputant. The tribunal shall grant per­mission if it delermines that the applicant has a substantial interesl in the case.


Artide 7

1)   Toute Parlie dont le Signataire désigné est parlie ä un différend a le droit d'intervenir et de devenir elle aussi partie ä Faffaire. Cette intervention doit étre notifiée par écrit au iribunal et aux autres parties au différend.

2)   Toute aulre Parlie, lout Signataire ou FOrganisation peut demander au tribunal Fautorisation d'intervenir et de devenir éga­lement partie au différend. Le tribunal fait droit ä la demande s'il établit que le deman­deur a un intérét fondamental dans Faffaire.


 


Artide 8

The iribunal may appoint experts to assist it at the request of a disputant or on its own initiative.


Artide 8

Le tribunal peut nommer des experts pour Fassister, å la demande d"une partie au différ­end ou de sa propre initiative.


 


Artide 9 Each Party, each Signatory and the Orga-


Article 9 Chaque Parlie, chaque Signataire et FOr-


 


Prop. 1978/79:166                                                             81

förfarandet avshna detla, om den finner sig ej vara behörig enligt ariikel 31 i konventionen och artikel XVI i driftöverenskommelsen.

9.     Skiljedomstolens överläggningar skall vara hemliga.

10.  Skiljedomstolens beslut skall meddelas skriftligen och stödjas av skriftlig motivering. Dess beslut måste ha minst två ledamöters stöd. Ledamot av skiljaktig mening får fram­lägga särskild skriftlig reservalion.

11.    Skiljedomstolen skall överlämna sitl
beslul till direktionen, som skall vidarebe­
fordra beslutet till alla parter i konventionen
och signatärerna.

12.   Skiljedomstolen äger antaga ytterligare
för förfarandet erforderliga regler, om dessa
är förenliga med bestämmelserna i denna bi­
laga.

Artikel 6

Om ena sidan underlåter all framlägga sin sak, får andra sidan yrka att skiljedomstolen beslutar på grundval av dess framställning. Innan skiljedomstolen meddelar sitt beslut, skall den förvissa sig om sin behörighet och om att saken är väl grundad pä fakta och i lag.

Artikel 7

1.    Part i konventionen, vars signatär är tvistande, skall äga rätt att intervenera och erhålla ställning som ytterligare part i tvisten. Intervention skall ske genom skriftlig under­rättelse lill skiljedomstolen och övriga tvis­tande.

2.    Varje annan part i konventionen eller signatär eller organisationen får hos skilje­domstolen ansöka om tillstånd att interve­nera och erhålla ställning som yUeriigare tvis­tande. Skiljedomstolen skall bifalla ansök­ningen om den finner att sökanden har avse­värt intresse av målet.

Artikel 8

Skiljedomstolen får utse sakkunniga lill sitt bilräde, antingen på tvistandes begäran eller på egen tillskyndan.

Artikel 9

Varje part i konventionen och signatärerna 6   Riksdagen 1978179. 1 saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166


82


 


nization shall provide all information which the Iribunal, al the request of a disputant or on its own initiative, delermines to be re­quired for the handling and délermination of the dispute.

Artide 10

Pending the final décision, the tribunal may indicate any provisional measures which il considers ought lo be taken lo preserve the respective righls of Ihe disputants.

Artide II

(1)   The décision ofthe tribunal shall be in
accordance wilh international law and be
based on:

(a)    The Convention and the Operating
Agreement.

(b)    Generally accepted principles of law.

(2)   The décision of the Iribunal, including
any reached by agreement of the disputant
pursuant to Artide 5 (7), shall be binding on
all the disputants, and shall be carried out by
them in good faith. If the Organization is a
disputant, and the tribunal decides thal a dé­
cision of any organ ofthe Organization is null
and void as nol being authorized by or in
compliance with the Convention and the Op­
erating Agreement, the décision ofthe tribu­
nal shall be binding on ail Parties and Signa­
tories.

(3) If a dispute arises as to the meaning or scope of its décision, the iribunal shall con-strue it al the request of any disputant.

Artide 12

Unless the tribunal delermines otherwise because of the particular circumstances of ihe case, the expenses ofthe tribunal, includ­ing the rémunération of the members of the tribunal, shall be borne in equal shares by each side. Where a side consists of more than one disputant, the tribunal shall apportion the share of thal side among the disputants on that side. Where the Organization is a dispu­tant, its expenses associated with the arbitra­tion shall be regarded as an administrative cost of the Organization.


ganisation fournissent tous les renseigne­ments que le tribunal, ä la demande d"une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la proce­dure et au réglement du différend.

Artide 10

En attendant de statuer, le tribunal peut indiquer toutes mesures conservatoires qu"il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des parties au différend.

Artide II

1)    La décision du tribunal, prise en confor­
milé du droit international, est fondée sur :

a)    la Convention et fAccord d'explöila-tion;

b)    les principes de droit généralemeni ad-mis.

 

2)   La décision du tribunal, y compris tout réglement ä famiable enlre les parties au dif­férend en application du paragraphe 7) de fartide 5 de la présente Annexe, a force obli­gatoire pour toutes les parlies qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque fOrganisa­tion est partie ä un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par un quelconque organe de fOrganisation est nulle et non ave-nue parce qu"elle n'est autorisée ni par la Convention, ni par FAccord d'exploitation ou parce qu"elle n'est pas conforme å ces derniers, la décision du tribunal a force obli­gatoire pour toutes les Parties et tous les Sig­nataires.

3)   Si un désaccord intervient sur la signifi-cation ou la portée de la décision, le iribunal qui Fa rendue Finlerpréte å la demande de toute partie au différend.

Artide 12

A moins que le iribunal n'en decide autre­ment en raison de circonstances particuliéres ä Faffaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répar-tis de fagon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un défen­deur, le iribunal réparlit les dépens qui leur incombent enlre demandeurs ou défendeurs. Lorsque FOrganisation est partie ä un différ­end, les dépens afférents å Farbitrage qui lui incombent sont considérés comme une dé-pense administrative de FOrganisation.


 


Prop. 1978/79:166                                                                 83

samt organisationen skall lillhandahälla alla upplysningar, vilka skiljedomstolen, antingen på begäran av tvistande eller på egen tillskyn­dan, finner erforderliga för tvistens handlägg­ning och avgörande.

Artikel 10

Innan slutligt beslul meddelas, fär skilje­domstolen ange provisoriska åtgärder, som den finner böra vidtagas för all bevara de tvistandes rält.

Artikel 11

1.    Skiljedomstolens beslut skall grundas
på:

a)   Konventionen och driftöverenskommel­sen.

b)  Allmänt godtagna rättsgrundsatser.

2.    Skiljedomstolens beslul, inbegripet så­
dant som nåtts genom överenskommelse mel­
lan de tvistande enligt artikel 5,1.. skall vara
bindande för alla de tvistande och av dem
tillämpas i god tro. Om organisationen är
tvistande, och skiljedomstolen förordnar, att
beslul av ett av organisationens organ är ogil­
tigt på grund av atl beslutet inte har stöd av
eller inte är i överensstämmelse med konven­
tionen och driftöverenskommelsen, skall
skiljedomstolens förordnande vara bindande
för alla parter i konventionen och signatä­
rerna.

3. Om tvist uppstår om innebörden eller omfattningen av skiljedomstolens beslut, skall denna förklara beslutet på begäran av tvistande.

Artikel 12

Skiljedomstolens utgifter, däri inbegripet arvoden till ledamöterna, skall, om ej skilje­domstolen pä grund av särskilda omständig­heter i målet annorlunda beslutar, bäras till lika stora delar av varje sida. Om en sida beslår av mer än en tvistande, skall skilje­domstolen fördela den sidans andel mellan de tvistande på den sidan. Om organisationen är tvistande, skall dess med skiljedomsförfaran­del förenade kostnader belraklas som en or­ganisationens administrativa kostnad.


 


Prop. 1978/79:166


84


 


Operating agreement on the international maritime salellite organization (INMAR­SAT)


Accord d'exploitation relatif a FOrganisa­tion intemationale de telecommunications maritimes par satellites (INMARSAT)


 


The signatories to this operating agreement:

Considering thal the States Parlies lo the Convention on the International Maritime Salellite Organization (INMARSAT) have underlaken therein lo sign, or lo designale a competent entity to sign, this Operating Agreement,

Agree as follows:

Artide I Dejinilions

(I)  For the purposes of this Agreement: (a) "Convention"" means the Convention on the International Maritime Salellite Orga­nization (INMARSAT) including ils Annex.

(b)   "Organization"' means the Internation­al Maritime Salellite Organization (INMAR­SAT) eslablished by the Convention.

(c)    "Amorlizalion" includes depredation; it does not include compensation for use of capital.

(2) The definitions in Artide 1 ofthe Con­vention shall apply lo this Agreement.

Artide 11

Righls and Obligalions of Signalories

(1)    Each Signatory acquires the rights pro­vided for Signalories in the Convention and this Agreement and undertakes lo fulfil the obligations placed upon il by these two in­slmmenls.

(2)    Each Signatory shall act consistently wilh all provisions ofthe Convention and this Agreement.

Artide 111

Capital Contributions

(1) In proportion to its invesiment share, each Signatory shall make contributions to the capital requiremenls of the Organization


Les signataires du present accord d'exploita-lion,

Considérant que les Etats Parties å la Con­vention portant création de FOrganisation in­temationale de telecommunications mari­times par satellites (INMARSAT) s'engagent dans cette convention å signer le present Ac­cord d'explöitation ou ä designer un orga­nisme competent pour le signer,

Sont convenus de ce qui suit:

Artide I Definitions

1)      Aux fins du present Accord:

a)  le terme « Convention » désigne la Con­vention portant création de FOrganisation in­temationale de telecommunications mari­times par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe;

b)  le terme « Organisation » désigne FOr­ganisation intemationale de telecommunica­tions maritimes par satellites (INMARSAT) créée par la Convention;

c)  le terme « amortissement » comprend la dépréciation; il ne comprend pas la rémunération du capital.

2)   Les definitions de Fartide premier de la
Convention s"appliquent au present Accord.

Artide 11

Droits et obligations des Signataires

1)  Chaque Signataire acquiert les droits at­tribués aux Signataires par la Convention et par le present Accord et s'engage ä remplir les obligalions qui lui incombent aux termes de ces deux instruments.

2)  Chaque Signataire agit conformément å toutes les dispositions de la Convention et du present Accord.

Artide III Contributions au capital

1) Chaque Signataire conlribue aux besoins en capital de FOrganisation au prorala de sa part d'investissement et regoit le rembourse-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 85

BILAGA 2

Driftöverenskommelse om den internatio­nella organisationen för maritima tele­kommunikationer via satellit (INMAR­SAT)

Signatärerna av denna överenskommelse,

vilka beaktar atl de stater som är anslutna till konventionen om den intemationella or­ganisationen för maritima telekommunika­tioner via satellit (INMARSAT) i den kon­ventionen har åtagit sig att underteckna, eller att utse behörigt organ atl underteckna, den­na driftöverenskommelse,

har överenskommit om följande:

Artikel I Definiiioner

1. 1 denna överenskommelse förslås med

a)    "konvention": konventionen om den in­
ternationella oganisalionen för marilima tele­
kommunikationer via satellit (INMARSAT),
och dess bilaga;

b)     "organisation": den genom konven­tionen upprättade internationella organisatio­nen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT);

c)     "avskrivning": även värdeminskning men ej avkastning på investerat kapital.

2.    Definitionerna i konventionens ariikel I
gäller för denna överenskommelse.

Artikel II

Signalärernas räiligheter och skyldigheter

1.    Varje signatär förvärvar de rättigheter som tillkommer signatärer enligt konven­tionen och denna överenskommelse samt åtager sig atl fullgöra de skyldigheter som dessa båda avtal ålägger signatärer,

2.    Varje signatär skall förfara i överens­stämmelse med alla bestämmelser i konven­tionen och i denna överenskommelse.

Artikel 111 Kapilallillskoll

I. Varje signatär skall bidraga till organisa­tionens erforderliga kapital i förhållande till sin investeringsandel och skall erhålla kapi-


 


Prop. 1978/79:166


86


 


and shall receive capital repayment and com­pensation for use of capital, as delermined by the Council in accordance wilh the Conven­tion and this Agreement.

(2) Capital requirements shall include:

(a)    All direct costs ol the design, develop­ment, acquisition, construction and esiab­lishment ofthe INMARSAT space segment, of the acquisition of contractual righls by means of lease, and of olher property of the Organization.

(b)    Funds required for operating, mainlen­ance and administrative costs ofthe Organi­zation pending availability of revenues to meet such costs, and pursuanl lo Artide Vill

(3).

(c)    Payments by Signatories pursuanl to
Artide
XI.

(3)   Interesl at a rale to be delermined by the Council shall be added to any amount unpaid after the scheduled date for payment delermined by the Council.

(4)   If, during the period up to the first dé­lermination of invesiment shares on the basis of utilization pursuanl lo Artide V, the lotal amount of capital contributions which Signa­tories are required lo pay in any financial year exceeds 50 per cent of the capital ceiling eslablished by or pursuanl lo Artide IV, the Council shall consider the adoption of other arrangements, including temporary debi fi­nancing, to permil those Signatories which so desire lo pay the additional contributions in subsequent years by inslalments. The Coun­cil shall delermine the rale of interesl lo ap­ply in such cases, reflecling the additional costs to the Organization.

Artide IV Capital Ceiling

The sum ofthe net capital contributions of Signatories and of the outstanding contrac­tual capital commitments of the Organization shall be subject to a ceiling. This sum shall consist of the cumulative capital contribu­tions made by Signatories pursuant lo Artide 111, less the cumulative capital repaid to them pursuant  to this  Agreement,  plus the out-


menl et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil conformé­ment aux dispositions de la Convention el du present Accord.

2)    Sont compris dans les besoins en capi­
tal :

a)   tous les couls directs et indirects affér­ents ä la conception, ä la mise au point, ä Facquisition, ä la construction, ä la mise en place du secleur spatial d"lNMARSAT, å Facquisition de droits contractuels par voie de bail ainsi qu'aux autres biens de FOrgani­sation;

b)   les fonds jugés nécessaires ä la couver-ture des frais d"exploitatiön, d"entrelien el d"administralion de FOrganisation en atten­dant qu"elle dispose de recettes pour couvrir ces dépenses, comple tenu du paragraphe 3) de Fartide VIII;

c)   les paiements dus par les Signataires en applicalion de Fartide XI.

 

3)   Un intérét calculé ä un taux fixé par le Conseil est ajouté å toute somme qui n"a pas été réglée å Féchéance fixée par le Conseil.

4)   Si le montant total des contributions au capital que les Signataires sont tenus de verser au cours d"un exercice financier quel­conque excéde 50 p. 100 de la limite fixée en application de fartide IV pendant la période, qui précédé la premiére délermination des parts d'investissement fondée sur futilisation du secleur spaiial d"INMARSAT conformé­ment aux dispositions de fartide V, le Con­seil doit envisager Fadoplion d"autres me­sures, notamment le recours ä des décou-verls ä titre provisoire, pour permettre aux Signataires qui le désirent d'échelonner le paiement des contributions supplémentaires sur les années suivantes. Le Conseil fixe le taux d'inlérét qui est applicable dans ces cas en tenant comple des frais supplémentaires encourus par FOrganisation.

Artide IV Limitation du capital

Le lolal des contributions netles des Signa­taires au capital et de Fencours des engage­menls contracluels en capital de FOrganisa­tion est soumis å une limite. II est egal au montant cumulé des contributions au capital versées par les Signataires en application de Fartide III, diminué du montant cumulé du


 


Prop. 1978/79:166                                                                 87

lalälerbäring och kapilalavkaslning efter styrelsebeslut härom enligt konventionen och denna överenskommelse.

2. Del erforderliga kapitalel omfattar:

a)    Alla direkta och indirekta kostnader för projektering, utveckling, förvärv, konstruk­tion och upprättande av INMARSAT:s rymdsektor, samt för förvärv av kontraktsen­liga hyresrättigheler och annan egendom för organisationen.

b)    Medel som behövs för att bestrida orga­nisationens drifts-, underhålls- och admini­strationskostnader i väntan på intäkter som kan täcka dessa koslnader saml medel enligt artikel VIII, 3.

c)    Signatärers inbetalningar enligt artikel XI.

 

3.    Dröjsmålsränta till en räntesats som sty­relsen fastställer skall utgå på varje belopp som förblir oguldet efter den av styrelsen be­slämda förfallodagen.

4.    Om under tiden fram till det första fast­ställandet av investeringsandelar på grundval av användning, enligt ariikel V, de totala ka­pitaltillskott som signatärerna åläggs atl beta­la under ett budgetär överskrider 50% av del kapitaltak som fastställls i eller enligt ariikel IV, skall slyrelsen överväga andra åtgärder, bl.a. lillfällig gäldfinansiering, så atl det blir möjligt för de signatärer som så önskar atl fördela betalningen av överskjutande lillskoll på senare budgelår. Styrelsen fastställer rän­tesats för sådana fall med hänsyn till organi­sationens extrakostnader.

Artikel IV Kapitaltak

Ett tak skall sättas för summan av signalä­rernas netlokapitaltillskott och för organisa­tionens utestående kontraktsenliga ekono­miska åtaganden. Denna summa skall bestå av de ackumulerade kapitalbidrag som till-skjutits av signatärerna enligt artikel III, med avdrag för del  ackumulerade kapital  som


 


Prop. 1978/79:166


88


 


slanding amount of contractual capital com­mitments ofthe Organization. The initial cap­ital ceiling shall be 200 million US dollars. The Council shall have authority to adjust the capital ceiling.


capital qui leur est rembourse en vertu du present Accord et augmenlé de Fencours des engagemenls contracluels en capital de FOr­ganisation. La limite iniliale est fixée å 200 millions de dollars des Etats-Unis. Le Con­seil est habilité ä réajuster la limite.


 


Artide V Invesiment Shares

(1)    Invesiment shares of Signatories shall be delermined on the basis of utilization of the INMARSAT space segment. Each Signa­tory shall have an invesiment share equal lo its percenlage of all utilization of the IN­MARSAT space segment by all Signatories. Utilization of the INMARSAT space seg­ment shall be measured in terms of the charges levied by the Organization for use of the INMARSAT space segment pursuant to Artide 19 of the Convention and Artide Vill of this Agreement.

(2)    For the purpose of determining invesi­ment shares, utilization in both directions shall be divided into two equal parts, a ship part and a land part. The part associated with Ihe ship where the traffic originales or ter­minates shall be allributed to the Signatory of the Parly under whose authority the ship is operating. The part associated with the land territory where the traffic originales or ter­minates shall be allributed lo the Signalory of the Parly in whose territory the traffic origin­ales or terminates. However, where, for any Signalory, the ratio of the ship part to the land part exceeds 20:1, that Signatory shall, upon application to the Council, be allributed a utilization equivalent lo twice the land part or an invesiment share of 0.1 per cent, which­ever is higher. Struclures operating in the marine environmeni, for which access lo the INMARSAT space segment has been permit­ted by the Council, shall be considered as ships for the purpose of this paragraph.

(3) Prior to délermination of invesiment shares on the basis of utilization pursuant to paragraphs (I), (2) and (4), the invesiment share of each Signatory shall be eslablished


Artide V

Parts d'inveslissement

1)  Les parts d'investissement des Signa­taires sont déterminées sur la base de futili­sation du secleur spatial d'INMARSAT. Chaque Signataire a une part d'investisse-menl égale ä son pourcentage du total de Futilisation du secleur spatial d'lNMARSAT par tous les Signataires. L'utilisalion du sec­leur spatial d'lNMARSAT se mesure d'aprés les redevances pergues par FOrganisation pour Futilisation du secleur spatial d'lN-MARSAT conformément ä Fartide 19 de la Convention et ä Farlide VIII du present Ac­cord.

2)  Pour la délermination des parts d'inves-tissemenl, Fulilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part corre-spondant au navire et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire dont provient le trafic ou ä destination duquel il est effectué est affectée au Signataire dé­signé par la Partie qui exercé son autorité sur le navire. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou ä destina­tion duquel il est effectué est affectée au Sig­nataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou ä des­tination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donné, le rapport enlre la part correspondant au navire el la part correspondant au territoire est supérieur ä 20 : 1, ce signataire se voit affecter, apres en avoir fait la demande au Conseil, une utili­sation équivalant ä deux fois la part corte-spondant au lertitoire ou å une part d'inves-tissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus élevée, Aux fins du present paragraphe, on considére comme des navires les struclures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorise 1'accés au secleur spatial d'lNMARSAT,

3)   Avant de déterminer les parts d'investis-
sement sur la base de Futilisation conformé­
ment aux paragraphes 1), 2) et 4), on établit la


 


Prop. 1978/79:166                                                                 89

äterburits till dem enligt denna överenskom­melse samt med lillägg för den utestående summan av organisationens kontraktsenliga ekonomiska åtaganden. Kapitaltaket skall lill en början vara 200 miljoner amerikanska dol­lar. Styrelsen har befogenhet att ändra kapi­taltaket.

Artikel V Invesieringsanddar

1.   Signalärernas investeringsandelar skall bestämmas pä grundval av användningen av INMARSAT:s rymdsektor. Varje signatär skall ha en invesleringsandel som är lika med dess procentuella andel av samtliga signa­tärers sammanlagda användning av INMAR-SAT:s rymdsektor. Användningen av IN-MARSAT:s rymdsektor skall fastställas på grundval av de avgifier som organisationen uttar för användning av lNMARSAT:s rymd­seklor enligt artikd 19 i konventionen och ariikel VIII i denna överenskommelse.

2.   Investeringsandelarna skall beräknas på så sätt att användningen i båda riktningarna delas i två lika delar, en fartygsdel och en landdel. Den del som avser det fartyg var­ifrån Irafiken härrör eller till vilket den är riktad skall hänföras lill signatären för den part varunder fartyget lyder. Den del som avser det landområde varifrån trafiken härrör eller till vilket den är riktad skall hänföras till signatären för den part på vars territorium trafiken börjar eller slutar. Emellertid skall en signatär, om förhållandet mellan fartygs-delen och landdelen överstiger 20:1, efter an­sökan härom hos styrelsen, tilldelas en användningskvot som motsvarar antingen dubbla landdelen eller minsl en investerings­andel på 0,1 %. Anläggningar lill sjöss som ej är fariyg och för vilka styrelsen tillåtit lillgång till lNMARSAT:s rymdsektor skall betraktas som fartyg i detta sammanhang.

3. Innan investeringsandelarna fastställs på grundval av användning enligt I., 2. och 4. skall varje signatärs invesleringsandel fasl-


 


Prop. 1978/79:166


90


 


in accordance with the Annex to this Agree­ment.

(4)   The first délermination of invesiment shares based on utilization pursuant to para­graphs (I) and (2) shall be made not less than two nor more than three years from the com­mencemeni of operalional use of the IN­MARSAT space segmeni in the Atlantic, Pa­cific and Indian Ocean areas, the specific dale of délermination to be decided by the Council, For the purposes of Ihis first déler­mination, utilization shall be measured över the one year period prior to such determina-tion.

(5)   Subsequent lo the first délermination on the basis of utilization, invesiment shares shall be redelermined to be effective:

 

(a)    Upon one-year intervals afler the first délermination of invesiment shares on the basis of utilization, based on the utilization of all Signatories during the previous year,

(b)    Upon the date of entry into force of this Agreement for a new Signatory.

(c)    Upon the effective date of withdrawal orterminationof membership of a Signatory.


part d"inveslissemenl de chaque Signataire conformément å FAnnexe du present Ac­cord.

4)    La premiére délermination des parts d'inveslissement fondée sur Futilisation du secteur spatial d'lNMARSAT conformément aux paragraphes I) et 2) a lieu deux ans au moins et trois ans au plus apres Fentrée en service opérationnel du secteur spatial d'lN-MARSAT dans les zones de FAtlantique, du Pacifique et de Focéan Indien, la date exade de la délermination devant étre fixée par le Conseil. Aux fins de celle premiére délermination, Futilisation se mesure sur une période d'un an antérieure ä la premiére dé­lermination des parts d"investissemenl.

5)    Apres la premiére délermination des parts d"investissemenl se fondant sur Fulili­sation, les parts d'inveslissemenl sont déter­minées de nouveau pour prendre effet :

 

a)   ä des intervalles d'un an apres la pre­miére délermination des parts d'investisse-ment se fondant sur Futilisation, en prenant pour base Futilisation de tous les Signataires durant Fannée précédente;

b)   å la date d'enlrée en vigueur du present Accord pour un nouveau Signataire;

c)   å la date effective du retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire.


 


(6)   The invesiment share of a Signatory which becomes a Signalory after the first dé­lermination of invesiment shares on the basis of utilization, shall be delermined by the Council.

(7)   To the extent thal an invesiment share is delermined pursuant to paragraph (5) (b) or (c) or paragraph (8), the invesiment shares of all other Signalories shall be adjusled in the proportion that their respective invesiment shares, held prior to this adjustment, bear lo each olher. On the withdrawal or termination of membership of a Signatory, invesiment shares of 0.05 per cent delermined in accor­dance wilh paragraph (8) shall not be in-creased.

(8)   Notwithstanding any provisions of this Artide, no Signalory shall have an invesi­ment share of less than 0.05 per cent of the total invesiment shares.

(9)   In any new délermination of invesi­ment shares the share of any Signatory shall


6)  La part d'inveslissement d'un Signataire qui devienl Signataire apres la premiére dé­lermination des parts d'investissement sur la base de Futilisation est déterminée par le Conseil.

7)  Dans la mesure ou une part d'investisse-ment est déterminée conformément aux alin­éas b) ou c) du paragraphe 5), ou au para­graphe 8), les parts d'investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion que leurs parts d'investissemeni respectives avaienl avant le réajustement. Dans le cas d'un retrait volontaire ou obliga­toire d'un Signataire, les parts d"investisse-ment de 0,05 p. 100 fixées conformément aux dispositions du paragraphe 8) ne sont pas augmentées.

8)  Nonobstant toutes dispositions du pre­sent artide, aucun Signataire ne doit avoir une part d"investissement inférieure ä 0,05 p. 100 du lotal des parts d'inveslissemenl.

9)  Dans toute nouvelle délermination des parts d'inveslissement, la part d'un Signa-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 91

ställas enligt bilagan lill denna överenskom­melse.

4. Det första fastställandet av invesie­ringsanddar pä grundval av användning i en­lighet med I. och 2. skall ske tidigast när två och senast när tre år förflutit efter del att lNMARSAT:s rymdsektor tagits i driflmäs-sigt bruk över Atlanten, Stilla Havet och In­diska Oceanen. Styrelsen bestämmer särskild dag för fastställandet. Som underlag för det första fastställandet skall användningen un­der det år som föregår fastställandet mätas.

5.    Efter det första fastställandet pä grund­
val av användningen skall investeringsande­
larna på nytt fastställas med verkan:

a)    För ell år i laget, efter det första fast­ställandet av invesieringsanddar pä grundval av användningen, på grundval av alla signa­tärers användning under föregäende är.

b)   Frän den dag dä denna överenskom­melse träder i kraft för en ny signatär.

c)    Från den dag då signatärs utträde ur organisalionen eller upphävande av dess medlemskap får verkan.

 

6.    Investeringsandelen för en signatär, som blir signatär efter det första fastställan­det av investeringsandelar på grundval av an­vändningen, skall bestämmas av styrelsen.

7.    När en invesleringsandel fastställs en­ligt 5.b) eller c) eller 8., skall alla andra signa­tärers investeringsandelar justeras sä all de står i samma förhållande till varandra som före justeringen. Dä signatär utträder ur orga­nisationen eller dess medlemskap upphävs skall investeringsandelar på 0,05% som fast­ställls enligt 8. ej ökas.

 

8.    Oavsett andra bestämmelser i denna ar­tikel skall ingen signatär ha en investerings­andel som är mindre än 0,05% av de sam­manlagda investeringsandelarna.

9.    Vid varje nyll fastställande av invesie­ringsanddar får signatärs andel ej ökas på en


 


Prop. 1978/79:166


92


 


nol be increased in one step by more than 50 per cent of its initial share. or decreased by more thal 50 per cent of ils current share.

(10)   Any unallocated invesiment shares, afler application of paragraphs (2) and (9) shall be made available and apportioned by the Council among Signatories wishing to in-crease their invesiment shares. Such addi­tional allocation shall nol increase any share by more than 50 per cent of a Signatory"s current invesiment share.

(11)   Any residual unallocated invesiment shares, afler application of paragraph (10), shall be dislributed among the Signatories in proportion to the invesiment shares which would otherwise have applied after any new délermination, subject to paragraphs (8) and (9).

(12)   Upon applicalion from a Signalory, the Council may allocate lo il an invesiment share reduced from its share delermined pur­suant to paragraphs (1) to (7) and (9) to (I I), if the reduction is eniirely laken up by the vo­luntary acceplance by olher Signatories of increased invesiment shares. The Council shall adopt procédures for the equitable dis­tribution of the released share or shares among Signatories wishing lo increase their shares.


taire ne peut étre augmentée en une seule fois de plus de 50 p. 100 de sa valeur iniliale, ni étre diminuée de plus de 50 p. 100 de sa valeur couranle.

10) Apres applicalion des paragraphes 2) et 9), les parts d'investissement non attribuées de ce fait sont libérées et réparties par le Conseil enlre les Signataires désireux d'aug-menter leurs parts d'inveslissement. Cette at­tribution complémentaire ne doit pas ac-croitre de plus de 50 p. 100 la part d'investis-sement couranle d'un Signataire.

11) Apres application du paragraphe 10), les parts d'investissement restanles non attri­buées sont réparties entré les Signataires au prorala des parts d'investissement qui au-raient dij leur revenir å la suite de loule nou­velle délermination, sous réserve des disposi­tions des paragraphes 8) et 9).

12) A la demande d'un Signataire, le Con­seil peul lui attribuer une part d'investisse-ment réduile par rapport å celle qui lui est attribuée conformément aux paragraphes I) å 7) et 9) å 11) si d'aulres Signataires compen-sent en totalité cette reduction en acceptant volontairemenl un accroissement de leurs parts d'inveslissement. Le Conseil adopte les procédures ä suivre pour répartir équitable-ment la part ou les parts libérées enlre les Signataires désirant augmenter leurs parts d'inveslissement.


 


Artide VI

Financial Adjustments between Singatories

(1) At each délermination of invesiment shares after the initial délermination upon entry into force of this Agreement, financial adjustments belween Signalories shall be car­ried out through the Organization on the ba­sis of a valuation effected pursuanl to para­graph (2). The amounts of these financial ad­justments shall be delermined with respect to each Signatory by applying to Ihe valuation the difference, if any, between the new in­vesiment share of each Signalory and its in­vesiment share prior to the délermination.

(2) The valuation shall be effected as fol­lows:

(a) Deduct from the original acquisition cost ofall property as recorded in the Organi-zation"s accounts as al the date of the adjust-


Article VI

Réajuslements financiers enlre Signataires

1)  Lors de chaque délermination des parts d'inveslissemenl postérieure ä la délermina­tion iniliale effectuée lors de Fentrée en vi­gueur du present Accord, des réajuslements financiers sont effectués enlre les Signa­taires, par Fintermédiaire de FOrganisation, sur la base d'une évaluation faite conformé­ment au paragraphe 2). On delermine le mon­tant desdits réajuslements financiers, pour chaque Signataire, en appliquanl å ladite éva­luation la difference, s'il y en a une, entré la nouvelle part d'investissement de chaque Signataire et sa part d'investissement antér­ieure ä cette délermination.

2)  Ladite évaluation est faite de la faon suivante :

a) du coQt d'acquisition iniliale de tous les biens, tel qu'il est inscrit dans les comptes de FOrganisation å la date du réajustement, y


 


Prop. 1978/79:166                                                                 93

gäng med mer än 50% av den ursprungliga andelen eller minskas med mer än 50% av den gällande andelen.

10.   Invesieringsanddar som återstår atl fördela efter tilllämpning av 2. och 9. skall slyrelsen ställa till förfogande för, och omför­dela bland, signatärer som önskar öka sina investeringsandelar. Sädan ytterligare till­delning får ej medföra att någon andel ökas med mer än 50% av en signatärs gällande investeringsandel.

11.   Invesieringsanddar, som kvarstår ofördelade efter tillämpning av 10,, skall för­delas bland signatärerna i förhållande till de investeringsandelar som annars skulle ha till-lämpats efter ett nytl fastställande, med iakt­tagande av 8, och 9.

12.   På en signatärs begäran kan styrelsen tilldela signatären en mindre investeringsan­del än den som följer av en tillämpning av I. -7. och 9.- 11., om minskningen lill fullo täcks av andra signatärer som frivilligt pålar sig ökade investeringsandelar. Styrelsen skall anta regler för en rättvis fördelning av sålun­da ej ianspråktagna andelar bland signatärer som är villiga atl öka sina andelar.

Artikel VI

Ekonomiska regleringar mellan signatärerna

1.   Vid varje fastställande av investerings­andelar, efter det första fastställandet vid denna överenskommelses ikraftträdande, skall ekonomiska regleringar signatärerna emellan göras genom organisationens försorg på grundval av en värdering som utförs enligt 2. nedan. Regleringsbeloppen skall för varje signatär beslämmas genom all i värderingen hänsyn tas till eventuell skillnad mellan den nya invesleringsandelen för ifrågavarande signatär och den invesleringsandel som gäll­de för signatären före fastställandet av de nya investeringsandelarna.

2.   Värderingen skall utföras på följande sätt:

a) Från den ursprungliga anskaffnings­kostnaden för all egendom sådan den redovi­sats i organisationens räkenskaper per regle-


 


Prop. 1978/79:166


94


 


ment, including all capitalized relurn and ca-pitalized expenses, the sum of:

(i)   The accumulated amorlizalion as re­corded in the Organization's accounts as al the date of adjustment. (ii) Loans and olher accounts payable by the Organization as al the dale of adjustment. (b) Adjust the results obtained pursuant to sub-paragraph (a) by adding or deducling a further amount represeniing any deficiency or excess, respectively, in the payment by Ihe Organization of compensation for use of capital  from   the  entry   into force  of this Agreement to the effective date of valuation relative to the cumulative amount due pursu­ant lo this Agreement at the rale or rales of compensation for use of capital in effect dur­ing the periods in which the relevant rales were applicable, as eslablished by the Coun­cil pursuanl to Artide Vill. For the purpose of assessing the amount represeniing any de­ficiency or excess in payment, compensation due shall be calculaled on a monthly basis and reläte to the net amount of the elements described in sub-paragraph (a).

(3) Payments due from and to Signalories pursuant to this Artide shall be effected by a date decided by the Council. Interesl at a rale to be delermined by the Council shall be ad­ded lo any amount unpaid after thal date.


compris la totalité des bénéfices capitalisés el des dépenses capilalisées, est soustrail le to­tal :

i) des amortissemenls cumulés inscrits

dans les comptes de FOrganisation å la

date du réajustement; et ii)  des  sommes  empruntées  et  autres

sommes dues par FOrganisation å la

dale du réajustement; b) on réajuste les resultats obtenus en app­lication de Falinéa a) en ajoutant ou en re-tranchant, selon le cas, une autre somme re­presentant Finsuffisance ou fexcés de paie­ments effectués par FOrganisation, au titre de la rémunération du capital depuis Fentrée en vigueur du present Accord jusqu'å la date ä laquelle Févaluation prend effet, par rap­port au montant cumulé des sommes dues en vertu du present Accord, aux taux de rémun­ération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertin­ents, fixés par le Conseil en vertu de farlide VIII, étaient applicables. Aux fins d'évaluer la somme representant loule insuffisance ou tout excés de paiement, la rémunération exi­gible est calculée mensuellemenl et se rap­porte au montant net des elements vises å Falinéa a).

3) Les paiements dus par les Signataires ou å ces derniers conformément au present arti­de sont effectués au plus tärd ä la dale fixée par le Conseil. Un intérét calculé å un taux fixé par le Conseil est ajouté apres cette date ä toute somme non réglée.


 


Artide VII

Paymeni of UllUzaiion Charges

(1)    Utilization charges eslablished pursu­ant to Artide 19 of the Convention shall be payable by Signalories or authorized tele­communications entities in accordance wilh arrangements adopted by the Council. These arrangements shall follow as closely as prac­licable recognized international telecom­munications accounting procédures.

(2)    Unless otherwise decided by the Coun­cil, Signalories and authorized telecommuni­cations entities shall be responsible for the provision of information to the Organization to enable the Organization to delermine all utilization ofthe INMARSAT space segmeni and  to delermine  invesiment  shares,  The


Artide VII

Paiement des redevances d'utilisation

1)  Les redevances d'utilisalion fixées en application de Fartide 19 de la Convention sont payables par les Signataires ou les or­ganismes de telecommunications autorisés conformément aux modalilés adoptées par le Conseil. Ces modalilés suivent d'aussi prés que possible les méthodes de complabililé agréées en matiére de telecommunications in­ternationales.

2)  A moins que le Conseil n'en decide au­trement, les Signataires et les organismes de telecommunications autorisés sont charges de fournir des renseignements å FOrganisa­tion pour lui permettre de déterminer Futili­sation totale du secteur spatial d'INMAR­SAT et de déterminer les parts d'investisse-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 95

ringsdagen, däri inbegripet kapilaliserade medel och aktiverade koslnader, avdras sum­man av:

(i) De ackumulerade avskrivningar som re­dovisas i organisationens räkenskaper per regleringsdagen, (ii) Läneskulder och annan gäld som belas­tar organisalionen per regleringsdagen.

b) Resultatet av uträkningen enligt a) ovan Justeras genom tillägg eller avdrag för ännu ell belopp molsvarande underskott respekti­ve överskoll i organisationens utbetalningar av kapitalavkastning, räknat från ikraftträ­dandet av denna överenskommelse till dagen för värderingen, jämförda med det ackumule­rade skuldbeloppet avseende kapitalavkast­ning som uppstår enligt denna överenskom­melse. Härvid används de räntesatser för ka­pitalavkastning som gällt under skilda peri­oder enligt de beslul styrelsen fattat med stöd av ariikel VIII. I syfte all beräkna varje sä­danl underskott eller överskott i utbetalning­arna skall den avkastning som tillkommer sig­natärerna fastställas på månatlig basis och grundas pä nettotillgångarna enligt a).

3. Betalningar av utestående belopp som avses i denna artikel skall, från eller lill signa­tärer, fullgöras senast pä dag som fastställs av styrelsen. Dröjsmålsränta till en räntesats som fastställs av styrelsen skall efter nämnda dag läggas till oguldel belopp.

Artikel VII

Belalning av anväiidningsavgifier

1.    Användningsavgifter som fastställts en­ligt konventionens ariikel 19 skall betalas av signatärerna eller bemyndigade telekommu­nikaiionsorgan i enlighet med regler som sty­relsen antar. Dessa regler skall så nära som möjligl följa vedertagna förfaranden för inter­nationell avräkning på lelekommunikaiions-omrädet.

2.    Om styrelsen ej besiämmer annorlunda, åligger det signatärerna och bemyndigade le-lekommunikationsorgan atl förse organisatio­nen med erforderliga uppgifter för att organi­sationen skall kunna fastställa all användning av INMARSAT:s rymdseklor och investe­ringsandelarna. Slyrelsen skall anta regler för


 


Prop. 1978/79:166


96


 


Council shall adopt procédures for submis­sion ofthe information to the Organization.

(3)   The Council shall inslilute any appro­priate sanctions in cases where payments of utilization charges have been in defaull for four months or longer after the due date.

(4)   Interesl at a rale to be delermined by the Council shall be added to any amount unpaid afler the scheduled date for payment delermined by the Council.

Artide VIII Revenues

(1)    The revenues earned by the Organiza­
tion shall normally be applied, to the extent
that such revenues allow, in the following
order of priority, unless the Council decides
otherwise:

(a)    To meet operating, mainlenance and administrative costs.

(b)   To provide such operating funds as the Council may delermine to be necessary.

(c)    To pay to Signatories, in proportion to their respective invesiment shares, sums re­preseniing a repayment of capital in the amount of the provisions for amortizaiion eslablished by the Council and recorded in the accounts of the Organization.

(d)    To pay lo a Signatory which has with­
drawn from the Organization or whose mem­
bership has been lerminated, such sums as
may be due to it pursuant to Artide XIII.

(e)    To pay lo Signatories, cumulativdy in
proportion lo their respective invesiment
shares, the available balance towards com­
pensation for use of capital.

(2)   ln the délermination ofthe rale of com­pensation for the use of capital of Signato­ries, the Council shall include an allowance for the risks associated with invesiment in INMARSAT and, taking into account such allowance, shall fix the rale as close as possi­ble to the cost of money in the worid mär­kets.

(3)   To the extent that the revenues earned by the Organization are insufficient to meet operating, mainlenance and administrative costs of the Organization, the Council may decide to meet the deficiency by using oper­ating funds of the Organization, by overdraft arrangements, by raising a loan, by requiring


ment. Le Conseil adople la procedure å suivre pour soumettre ces renseignements ä FOrganisation.

3)   Le Conseil prend toute sanction appro­priée dans le cas oii le paiement des rede­vances d'utilisation est en retard de quatre mois ou davantage par rapport ä Féchéance.

4)   Un intérét calculé å un taux fixé par le Conseil est ajouté ä toute somme qui n'a pas été réglée å Féchéance fixée par le Conseil.

Artide VIII Recettes

1)    A moins que le Conseil n'en decide au­
trement, les recettes de FOrganisation sont
normalement affectées, dans la mesure ou les
rentrées le permeltent, dans Fordre de prior­
ité suivant :

a)   å la couverture des frais d'exploitation, d'entretien et d'administration;

b)  å la constituiion du fonds de roulement que le Conseil peul juger nécessaire;

c)   au paiement aux Signataires, au prorala de leurs parts d'investissemenl respectives, des sommes representant un remboursement du capital d"un montant egal aux provisions d"amortissement fixées par le Conseil el in-scriles dans les comptes de FOrganisation;

d)    au versemenl, au bénéfice d'un Signa­
taire qui s'est reliré de FOrganisation ou qui a
été privé de sa qualité de membre, des
sommes qui peuvent lui étre dues en applica­
tion de Fartide XIII;

e)    au versement cumulatif, au bénéfice des
Signataires, au prorala de leurs parts d'inves-
tissement respectives, du solde disponible å
titre de rémunération du capital.

2)  Lors de la délermination du taux de ré­munération du capital des Signataires, le Conseil constitué une provision pour les ris-ques lies aux inveslissements effectués dans INMARSAT et, tenant compte de cette provision, fixe un taux aussi proche que pos­sible du loyer de Fargent sur les marchés mondiaux.

3)  Dans la mesure oö les recettes de FOr­ganisation ne suffiraient pas ä couvrir les frais d'exploitalion, d'entretien et d'adminis-tration de FOrganisation, le Conseil peut dé­cider de combler le deficit en utilisant le fonds de roulement de FOrganisation, en conduant des accords portant sur des décou-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 97

hur uppgiftslämnandet skall gå lill.

3.    Styrelsen skall vidta lämpliga ätgärder då användningsavgifter förblivit oguldna fyra månader eller mer efter förfallodagen.

4.    Dröjsmålsränta till en räntesals som fastställs av styrelsen skall efter den av sty­relsen fastställda förfallodagen läggas lill oguldel belopp.

Artikel VIII Intakter

1. Organisationens iniäkter skall, så långt de räcker lill och om slyrelsen ej beslutar annal, tas i anspråk i följande ordning:

a)    För atl bestrida drifts-, underhälls- och administrationskostnader.

b)    För atl tillhandahålla del rörelsekapital som styrelsen finner erforderligt.

c)    För att belala till signatärerna, i förhål­lande till deras investeringsandelar, belopp utgörande kapitalåterbäring i enlighet med en av Slyrelsen fastställd och i böckerna angiven amorleringsplan.

d)    För all belala signatär, som utträtt ur
organisalionen eller vars medlemskap upp­
hävts, sådana belopp som kan tillkomma sig­
natären enligt artikel XIII.

e)    För att i form av avkastning utbetala
ackumulerat, tillgängligt överskon lill signa­
tärerna i förhällande till deras investeringsan­
delar.

2.    Styrelsen skall vid faslslällande av rän­tesatser för avkastning på det kapital som investerats av signatärerna uppväga de risker som är förknippade med investeringar i IN­MARSAT och, med beaktande härav, fast­ställa räntesatsen till ett värde som sä nära som möjligt ansluter sig till kapitalkostnaden pä världsmarknaderna.

3.    1 den mån organisationens intäkter ej räcker till för att bestrida organisationens drifts-, underhålls- och administrationskost­nader, får styrelsen besluta om att läcka bris­len med hjälp av organisationens rörelsekapi­tal, kortfristiga krediter, genom att uppta ett lån eller genom atl anmoda signatärerna att 7   Riksdagen 1978179. I saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166


98


 


Signalories lo make capital contributions in proportion to their respective current invesi­ment shares or by any combinalion of such measures.

Artide IX

Settlement of Accounts

(1)    Settlement of accounts between Signa­lories and the Organization in respect of fi­nancial transactions pursuant to Artides III, VI, VII and VIII shall be arranged in such a manner that funds transferred between Sig­natories and the Organization, as well as funds at the Organization's disposal in excess of the operating funds delermined by the Council to be necessary, shall be kept at the lowesl praclicable level.

(2)    All payments between the Signatories and the Organization pursuant to this Agree­ment shall be effected in any freely converli-ble currency acceptable to the creditor.


veris, en contractant des emprunts ou en us-treignant les Signataires ä versei de contribu­tions au capital, au prorala de leurs parts d'investissemenl respectives; ces mesures peuvent se cumuler.

Artide IX

Réglement des comptes

1)    Les réglements des comptes enlre les
Signataires el fOrganistilion, au titre des
transactions financiéres effecluées en vertu
des artides 111,
VI, VII et Vill, doivent étre
tels qu"ils maintiennent au plus faible niveau
possible aussi bien les transferls de fonds
enlre les Signataires et fOrganisation que les
fonds dont dispose FOrganisation en sus du
fonds de roulement jugé nécessaire par le
Conseil.

2)   Tous les paiements intervenant enlre les
Signataires et FOrganisation en vertu du pre­
sent Accord sont effectués en toute monnaie
libremenl convertible acceptée par le créan-
cier.


 


Artide X Debi Financing

(1)   The Organization may, upon décision by the Council, enter into overdraft arrange­ments for the purpose of meeting financial deficiencies pending receipl of adequale re­venues or capital contributions.

(2)   In exceptional circumstances the Or­ganization may raise loans upon décision by the Council for the purpose of financing any activity undertaken by the Organization in accordance with Anicle 3 of the Convention or for meeting any liability incurred by it. The outstanding amounts of such loans shall be considered as contractual capital commit­ments for the purpose of Artide IV.

Artide XI Liability

(1) If the Organization is required by a binding décision rendered by a competent tri­bunal or as a resull of a settlement agreed to or concurred in by the Council, to pay any claim, including any costs or expenses asso­ciated Iherewith, which arises out of any act or obligation of the Organization carried out or incurred in pursuance of the Convention or this Agreement, the Signatories shall, to


Artide X

Découveris et emprunts

1)   Pour faire face å des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisanles ou des contributions au capital, FOrganisation peul, sur décision du Conseil, condure des accords portanl sur des décou­veris.

2)   Dans des circonstances exceplionnelles et afin de financer toute activité enterprise par elle conformément ä Fartide 3 de la Con­vention ou pour faire face ä toute responsa­bililé encourue par elle, FOrganisation peut contracter des emprunts sur décision du Con­seil. L'encöurs desdits emprunts est consi­dére comme un engagement contractuel en capital aux fins de fartide IV.

Artide XI Responsabililé

I) Si FOrganisation est tenue, en vertu d"un jugement définitif rendu par un iribunal competent ou d'un compromis adopte ou ap­prouve par le Conseil, de verser une indem­nité, frais et dépens indus, du fait d'un acte commis ou d'une obligation encourue par FOrganisation en application de la Conven­tion ou du present Accord, les Signataires doivent verser å FOrganisation, dans la me-


 


Prop. 1978/79:166                                                                 99

tillskjuta kapital i förhällande lill sina gällan­de investeringsandelar. Åtgärder enligt denna paragraf fär kombineras.

Artikel IX Avräkningar

1.    Avräkningar mellan signatärer och or­
ganisationen avseende ekonomiska transak­
tioner enligt artiklarna 111,
VI, VII och Vill
skall göras pä sådani sätl atl kapitalöverfö­
ringarna mellan signatärerna och organisatio­
nen blir sä fä som möjligl och så att organisa­
tionens fonder sä litet som möjligt översliger
del rörelsekapilal som slyrelsen funnil erfor­
derligl.

2.    Alla belalningar mellan signatärer och
organisationen enligt denna överenskom­
melse skall göras i en fritt konvertibel valuta
som är acceptabel för betalningsmottagaren.

Artikel X Skiddjhiansiering

1.   Organisationen får, efter beslut av sly­relsen, ingå avtal om kortfristiga krediter i syfte alt täcka brist på likvida medel i väntan pä atl tillräckliga iniäkter eller kapitallillskotl inflyter.

2.   I undantagsfall får organisalionen, efter beslut av styrelsen, ta upp lån för att finansi­era verksamhet som organisationen skall be­driva enligt konventionens artikel 3, eller för att fullgöra en förpliktelse som organisalio­nen ådragit sig. Oguldna länebelopp skall anses utgöra kontraktsenliga ekonomiska åtaganden enligt artikel IV.

Artikel XI Ansvarighel

1. Om organisationen, genom bindande ut­slag av en behörig domstol eller genom förlik­ning som styrelsen ingått eller godkänt, för­pliktas att betala skadestånd, däri inbegripei rättegångskostnader, för åtgärd som vidtagits av organisationen eller förpliktelser som ålig­ger denna enligt konventionen eller denna överenskommelse, skall signatärerna, i den mån skadeståndsyrkandel ej tillgodoses ge-


 


Prop. 1978/79:166


100


 


the extent that the claim is not saiisfied by indemnificalion, Insurance or olher financial arrangements, pay lo the Organization the amount unsaiisfied on the claim in proportion lo their respective invesiment shares as at the date when the liability arose, notwithstanding any ceiling eslablished by or pursuant to Arti­de IV.

(2)    If a Signatory, in its capacity as such, is required by a binding décision rendered by a compentent tribunal or as a resull of a set­tlement agreed to or concurred in by the Council, to pay any claim, including any costs or expenses associated Iherewith, which arises out of any act or obligation of the Organization carried out or incurred in pursuance of the Conveniion or this Agree­ment, the Organization shall reimburse the Signalory lo the extent the Signatory has paid the claim.

(3)    If such a claim is asserted against a Signatory, thal Signatory, as a condition of payment by the Organization, shall without delay notify the Organization of the claim, and shall afford it the opportunily to advise on or to conduct the defence or other disposi­tion of the claim and, to the extent permitted by the law of the jurisdiction in which the claim is brought, to become a party to the proceeding either with the Signatory or in substitution for il.

(4)    If the Organization is required to reim­burse a Signatory under this Artide, the Sig­natories shall, to the extent that the reim­bursement is not saiisfied by indemnificalion, Insurance or other financial arrangements, pay to the Organization the unsaiisfied amount ofthe claimed reimbursement in pro­portion to their respective invesiment shares as at the date when the liability arose, not­withstanding any ceiling eslablished by or pursuant lo Artide IV.


sure oiJ son montant ne peut étre réglé soit au moyen d'une indemnisation soit en en exécu­tion d'un contrat d'assurance ou d'autres dis­positions financiéres, la partie non réglée de f indemnité au prorala de leurs parts d'inves-tissement ä la dale ä laquelle la responsabililé a pris naissance, nonobstant toute limitation du capital prévue å Fartide IV ou instiiuée en application de cet artide.

2) Si un Signataire, en tant que tel, est tenu en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal competent ou d'un compromis adopte ou approuve par le Conseil de verser une indemnité, frais et dépens indus, du fait d'un acte commis ou d'une obligation en­courue par FOrganisation en applicalion de la Convention ou du present Accord, FOrgani­sation rembourse au Signataire le montant de Findemnilé qu'il a versée.

3)   Si une telle demande d'indemnisation est présenlée å un Signataire, celui-ci doit, aux fins de remboursement par FOrganisa­tion, en informer sans délai FOrganisation et la mettre en mesure soit de donner un avis sur la défense ou sur tout aulre moyen de regler Faffaire soit d'assurer cette défense ou ce réglement et, dans les limites permises par le droit du iribunal auprés duquel Faction est intentée, d'intervenir ou de se substituer au Signataire,

4)   Si FOrganisation est tenue de rem-bourser un Signataire en vertu du present artide, les Signataires doivent, dans la me­sure ou le remboursement ne peut étre ac-quilté soit au moyen d'une indemnisation soit en exécution d'un contrat d'assurance ou d'autres dispositions financiéres, verser å FOrganisation la partie non réglée du mon­tant réclamé au prorala de leurs parts d'in-vestissement ä la date ä laquelle la responsa­bililé a pris naissance, nonbstanl toute limita­tion du capital prévue å Fartide IV ou insti­iuée en application de cet artide.


 


Artide XII

Exonération from Liabiliiy arising from the

Provision of Telecommunications Services

Neilher the Organization, nor any Signato­ry in its capacity as such, nor any officer or


Arude XII

Exonération de la responsabililé découlant de la fourniture de services de telecommuni­cations

L'Organisation, tout Signataire en tant que tel et, lorsqu'ils agissent dans Fexercice de


 


Prop. 1978/79:166                                                                101

nom skadeersättning, försäkring eller andra ekonomiska arrangemang, lill organisalionen betala det oreglerade skadeständsbeloppet i förhällande till de respektive invesieringsan­ddar som gällde när ansvarigheten uppkom, utan hinder av del kapitaliak som fastställts i eller enligt ariikel IV.

2. Om en signatär, som sådan, genom bin­dande utslag av en behörig domstol eller ge­nom förlikning som styrelsen ingätt eller god­känt, äläggs att betala skadestånd, däri inbe­gripet rättegångskostnader, för åtgäid som vidtagits av organisalionen eller förpliklelse som åligger denna enligt konventionen eller denna överenskommelse, skall organisatio­nen till signatären återbetala skadestånd som signatären har betalt.

3.    Om skadeståndsyrkande göres gällande mol signatär, skall signatären, som förutsätt­ning för ersättning frän organisationen, ulan dröjsmål underrätla organisationen om ska­deståndsyrkandet och bereda organisalionen tillfälle alt ge räd om, eller själv ombesörja, svaromålet eller annan handläggning av ska-deslåndesyrkandet samt, i den utsträckning som lag inom den jurisdiktion, där skade-ståndsyrkandet framställes, medger, att del­laga som part i målet tillsammans med sådan signatär eller i dess ställe,

4.    Om organisalionen förpliktas au ålerbe­lala signatärs utlägg enligt denna artikel, skall signatärerna, i den mån återbetalningen inte lillgodoses genom skadeersättning, försäk­ring eller andra ekonomiska arrangemang, lill organisationen erlägga bidrag till ogulden del av den yrkade återbetalningen i förhållande till deras respektive investeringsandelar den dag dä ansvarigheten uppkom, utan hinder av det kapitaltak som fastställls enligt artikel IV.

Artikd XII

Ansvarsfrihet i samband med lillhandahål­lande av idekommunikationer

Varken  organisationen  eller en   signatär som sädan, ej heller nägon av dem anställd


 


Prop. 1978/79:166


102


 


employee of any of them, nor any member of the board of directors of any Signalory, nor any representative to any organ of the Orga­nization acting in the performance of their functions, shall be liable lo any Signatory or lo the Organization for loss or damage sus­tained by reason of any unavailabilily, delay or fauliiness of telecommunications services provided or lo be provided pursuant to the Convention or this Agreement.

Artide XIII

Selltemenl iipoii Withdrawal or Terminalion

(1) Within three months after the effective dale of withdrawal or termination of the membership of a Signatory pursuant to Arti­des 29 or 30 of the Conveniion, the Council shall notify the Signatory ofthe evaluaiion by the Council of ils financial slatus in relation to the Organization as at the effective date of ils withdrawal or termination and of the pro­posed terms of settlement pursuanl to para­graph (3). The notification shall include a statement of:

(a) The amount payable by the Organiza­tion to the Signalory, calculaled by mulliply-ing ils invesiment share, as at the effective date of withdrawal or termination, by the amount eslablished from a valuation effected pursuant to Artide VI as at that date.

(b)  Any amount lo be paid by the Signatory to the Organization represeniing its share of capital contributions for contractual commit­ments specifically authorized prior to the re­ceipt of notice of décision to withdraw or, as the case may be, prior to the effective date of termination, together with Ihe proposed schedtile for payment.

(c)   Any other amounts due from the Signa­tory lo the Organization as at the effective dale of withdrawal or terminalion.

(2) In its evaluaiion pursuant to paragraph (1), the Council may decide to relieve the Signatory in whole or in part of its responsi­biliiy for contribuling its share of the capital contributions for contractual commitments specifically authorized and liabilities arising


leurs fonctions, tout fonctionnaire ou em-ployé de Fun d'eux, tout membre du conseil d'administration de Fun quelconque des Sig­nataires et lout representant auprés des dif-férenls organes de FOrganisation n'encou-rent aucune responsabililé å Fégard de lout Signataire ou de FOrganisation pour les pertes ou dommages résultant de tout ariél, retard ou mauvais fonctionnement des ser­vices de telecommunications fournis ou qui doivent étre fournis conformément å la Con­vention ou au present Accord.

Artide XIII

Réglemenl financier lors du relrail volonluire

ou obligatoire

1)    Dans les trois mois qui suivent la dale
d'effet du retrait volontaire ou obligatoire
d'un Signataire de FOrganisation en vertu
des artides 29 et 30 de la Convention, le
Conseil informe le Signataire de Févaluation
qu'il a faite de sa situation financiére vis-ä-vis
de FOrganisation ä la date ä laquelle le retrait
volontaire ou obligatoire prend effet el des
modalilés proposées pour le réglemenl ainsi
qu'il est prévu au paragraphe 3). La notifica­
tion comprend un relevé:

a)    de la somme ä verser par fOrganisa­tion au Signataire, celle somme étant ob-tenue en multiplianl la part d'inveslissemenl du Signataire ä la date å laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet par le montant fixé ä Fissue d'une évaluation effec­tuée conformément å Farlide VI ä ladite date;

b)   de toute somme å verser par le Signa­taire å FOrganisation, representant sa part de conlribulion au capital au litre d'engage-ments contractuels expressément autorisés avant la date de reception de la notification de sa décision de retrait ou, selon le cas, avant la dale å laquelle le retrait obligatoire prend effet; ce relevé est accompagné d"un projet d"échéancier des paiements;

c)    de toute autre somme due ä FOrgani­sation par le Signataire ä la date å laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet.

2)    En évaluant les sommes visées au para­
graphe
I), le Conseil peut décider de dégager
totalement ou partiellement le Signataire de
son obligation de verser sa part des contribu­
tions au capital nécessaires pour faire face
aux engagemenls contractuels expressément


 


Prop. 1978/79:166                                                                103

eller medlem av signatärs styrelse eller en företrädare vid nägot av organisationens or­gan, som fullgör sina funklioner, skall vara ansvarig gentemot signatär eller organisatio­nen lör förlusl eller skada som uppstår till följd av avbrott, försening eller fel på de tele­förbindelser som lillhandahälls eller skall till­handahållas enligt konventionen eller denna överenskommelse.

Artikel XIII Uppgörelse vid inträde

1.    Inom ire mänader från den dag dä signa­
tärs utträde ur organisalionen eller upphä­
vande av dess medlemskap enligt konven­
tionens ariiklar 29 och 30 får verkan, skall
slyrelsen underrätta signatären om den vär­
dering som styrelsen företagit av signalärens
ekonomiska ställning i förhållande till organi­
sationen den dag då utträdet eller upphävan­
det av medlemskapet fick verkan, och om de
föreslagna villkoren förden ekonomiska upp­
görelsen enligt 3. nedan. Underrättelsen skall
innehälla uppgift om:

a)    Det belopp som organisationen skall be­tala lill signatären, vilkel beräknas genom att den investeringsandel som signatären inneha­de den dag dä uiirädel eller upphävandet av medlemskapet fick verkan multipliceras med det belopp som fastställts vid en värdering utförd enligt artikel VI att gälla den dagen.

b)    De belopp som signatären skall betala till organisationen och som motsvarar signa­lärens andel i de kapitaltillskott som erford­ras för konlraktsåtaganden, vilka särskilt be­myndigats innan underrättelse mottagits om signalärens beslut att utträda eller, i förekom­mande fall, före den dag då medlemskapets upphävande fick verkan, samt om förslag till belalningsplan.

c)    Övriga belopp som signatären är skyldig organisationen den dag dä utträdet eller upp­hävandet av medlemskapet fick verkan.

2.    Vid värderingen enligt I. får styrelsen
besluta att befria signatären helt eller delvis
från skyldigheten att bidraga med sin andel
till de kapitaltillskott som erfordras för sär­
skilt bemyndigade koniraklsålaganden och
för förpliktelser vilka uppstått till följd av


 


Prop. 1978/79:166


104


 


from acts or omissions prior to the receipt of notice of décision to withdraw or, as the case may be, the effective date of terminalion.

(3)  Subject to payment by Ihe Signatory of any amounts due from it under sub-para­graphs (I) (b) and (c), the Organization, tak­ing into account Artide VIII. shall repay lo the Signatory the amounts referred to in sub-paragraphs (I) (a) and (b) över a period con­sislent wilh the period över which the re­maining Signatories will be repaid their con­tributions, or sooner if the Council so de­cides. The Council shall delermine the rale of inieresi lo be paid to or by the Signalory in respecl of any amounts which may, from lime lo lime. be outstanding for selllemenl.

(4)  Unless the Council decides otherwise. a settlement pursuant lo this Artide shall nol relieve the Signatory of its obligation to con­tribute its share ofthe non-contraclual liabili­ties arising from acts or omissions of the Or­ganization prior lo the date of receipl of no­tice of décision to withdraw or, as Ihe case may be, prior to the effective dale of termina­tion.

(5) The Signatory shall nol lose any righls acquired by it, in ils capacity as such, which would otherwise conlinue after the effective date of withdrawal or terminalion, and for which it has nol been compensaied by ihe settlement pursuant lo this Artide.

Artide XIV

Earth Stallon Approval

(1)     In order lo ulilize the INMARSAT
space segmeni, all earlh stations shall require
approval by the Organization in accordance
with criieria and procédures eslablished by
the Council pursuanl lo Artide 15 (c) of the
Convention.

(2)   Any application for such approval shall
be submitted to the Organization by the Sig­
nalory of the Parly in whose territory the
earlh station on land is or will be located, or
by the Parly or the Signatory of the Party
under whose authority the earlh station on a


autorisés et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions commis avant la re­ception de la notificalion de la décision de retrait ou, selon le cas, avant la date ä la­quelle le retrait obligatoire prend effet.

3)   Sous réserve du paiement par le Signa­taire de toute somme qu"il doit aux termes des alinéas b) et c) du paragraphe I), fOr­ganisation doit, compte tenu de fartide VIII, rembourser au Signataire les sommes visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), dans des délais du méme ordre que ceux dans les­quels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital ou dans des délais plus courts si le Conseil le decide. Le Conseil fixe le taux d'inlérél ä verser au Sig­nataire ou par celui-ci en ce qui concerne toute somme qui peut rester due å tout mo­menl.

4)   A moins que le Conseil n"en decide au­trement, un réglement conclu en vertu des dispositions du present artide n'a pas pour effet de dégager le Signataire de son obliga­tion de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux re­sponsabilités non contracluelles découlant d'actes ou d'ommissions de FOrganisation qui ont précédé la reception de la notification de la décision de retrait ou, selon les cas, la date å laquelle le retrait obligatoire prend ef­fet.

5)   Le Signataire ne perd aucun des droits qu'il a acquis en tant que tel, que nonobstant son retrait volontaire ou obligatoire il con­serve apres la date d'effet dudit retrait et pour lesquels il n'a pas re?u de compensation dans le cadre du réglement conclu en vertu du present artide.

Arude XIV

Approbation des stations terriennes

1)   Pour pouvoir utiliser le secteur spaiial d'lNMARSAT, toutes les stations terriennes doivent étre approuvées par FOrganisation conformément aux critéres el aux procédures fixés par le Conseil en application de Falinéa c) de Fartide 15 de la Convention.

2)   Toute demande d'approbalion d'une telle station est soumise å FOrganisation par le Signataire désigné par la Partie sur le terri­toire de laquelle la station terrienne ä terre est ou doit étre située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Parlie sous 1'autor-


 


Prop. 1978/79:166                                                               105

göranden eller låtanden innan underrättelsen om beslutet om utträde mottogs eller, i före­kommande fall, före den dag då medlemska­pets upphävande fick verkan.

3. Om signatären betalar de belopp som den är skyldig enligt l.b) och c) skall organi­sationen, med iakttagande av artikel Vill, lill signatären återbetala de belopp som avses i l.a) och b) inom samma tid som gäller för återbetalning av övriga signatärers kapital­tillskott, eller lidigare om slyrelsen så beslu­tar. Slyrelsen fastställer den räntesats som skall gälla vid betalning till eller från signa­tären i fråga om belopp som tid efter annan kan vara förfallna till betalning.

4. Om styrelsen ej beslutar annat, skall en uppgörelse enligt denna artikel inte befria sig­natären från skyldigheten att bidraga med sin andel till de icke konlraktsbundna förpliktel­ser som uppstått lill följd av organisationens göranden eller låtanden innan underrättelsen om beslutet om utträde mottogs eller, i före­kommande fall, före den dag då medlemska­pets upphävande fick verkan.

5. Signatären skall ej gå miste om några i sin egenskap av signatär förvärvade rättighe­ter, vilka annars skulle fortsätta atl gälla efter den dag då utträdet eller upphävandet av medlemskapet fick verkan, och för vilka ing­en gottgörelse lämnats vid uppgörelse enligt denna artikel.

Artikd XIV

Godkännande av jordstationer

1.   Jordstalioner i förbindelse med lNMARSAT:s rymdseklor skall vara god­kända av organisationen i enlighet med be­dömningsgrunder och förfaranden som sty­relsen fastställt på grundval av konventio­nens artikel 15, c).

2.   Ansökan om sådant godkännande skall inges till organisationen av signatär, som ut­setts av part på vars territorium den landba­serade jordstalionen är eller kommer alt vara belägen eller av den part eller den parts signa­tär som lämnar tillstånd till jordstationen på


 


Prop. 1978/79:166


106


 


ship or on a structure operating in the mtirine environmeni is licensed or, with respect to earlh stations located in a lerrilory or on a ship or on a structure operating in the marine environmeni not under ihe jurisdiction of a Parly, by an authorized telecommunications entity.

(3) Each applicant referred lo in paragraph (2) shall, with respect to earth stations for which it has submitted an application, be re­sponsible to the Organization for compliance of such stations with the procédures and standards specified by the Organization, un­less, in the case of a Signalory which has submitted an application, its designaling Par­ly assumes this responsibiliiy.

Artide XV

UlUization of the INMARSAT Space Seg­ment

(1)   Any applicalion for ulilizalion of the INMARSAT space segment shall be submit­ted lo Ihe Organization by a Signatory or, in the case of a tertitory not under the jurisdic­tion of a Party, by an authorized telecom­munications entity.

(2)   Utilization shall be authorized by the Organization in accordance with criieria and procédures eslablished by the Council pursu­ant to Artide 15 (c) of ihe Convention.

(3)   Each Signatory or authorized telecom­munications entity for which utilization ofthe INMARSAT space segment has been autho­rized shall be responsible for compliance with all conditions eslablished by the Organi­zation wilh respect to such utilization unless, in the case of a Signatory which has submit­ted an application, its designating Parly as­sumes the responsibiliiy for aulhorizations made with respecl to all or some of the earth stations not owned or operaled by thal Signa­tory.


ité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur une structure exploilée en millieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un terri­toire, un navire ou une structure exploilée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Parlie, par un organisme de telecom­munications autorise.

3) Chaque demandeur d'approbalion vise au paragraphe 2) assume vis-ä-vis de FOr­ganisation, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présente une demande, la responsabililé de faire respecter les procédures et normes prévues par FOr­ganisation a moins que, dans le cas ou un Signataire a présente la demande, la Partie qui Fa désigné n"acceple d'assumer cette res­ponsabililé.

Artide XV

Utilisation du secteur spatial d'INMARSAT

1)   Toute demande d'utilisalion du secteur spatial d'INMARSAT est soumise å FOr­ganisation par un Signataire ou, dans le cas d"un territoire qui n'est pas sous lajuridiction d'une Partie, par un organisme de telecom­munications autorise.

2)   L'utilisation est autorisée par FOrgani­sation conformément aux critéres et aux pro­cédures fixés par le Conseil en application de Falinéa c) de Fartide 15 de la Convention.

3)   Chaque Signataire ou organisme de tele­communications autorise ä utiliser le secleur spaiial d'INMARSAT est tenu de se con­former aux conditions fixées par FOrganisa­tion au sujet de ladite utilisation, ä moins que, dans le cas oii la demande a été présen­lée par un Signataire, la Partie qui Fa désigné n'accepte d'assumer ladite responsabililé pour les autorisations accordées au bénéfice de Fensemble ou de certaines des stations terriennes qui ne sont pas la propriété dudit Signataire ou qui ne sont pas exploitées par lui.


 


Artide XVI Settlement of Disputes

(1) Disputes arising between Signatories, or between Signatories and the Organization, relating to rights and obligations under the Convention or this Agreement, should be set­tled by negotiation belween the parties lo the


Artide XVI

Réglement des différends

1) Tout différend enlre les Signataires, ou enlre des Signataires et FOrganisation, ayant trail aux droits et obligations découlant de la Convention ou du present Accord, doit étre resolu par voie de négociations enlre les par-


 


Prop. 1978/79:166                                                                107

fartyg eller på anläggningar till sjöss. Om an­sökan avser jordstation belägen pä ett territo­rium, pä ett fariyg eller pä en anläggning till sjöss, som ej lyder under nägon parts juris­diktion, skall den inges av bemyndigat tele­kommunikaiionsorgan.

3. Varje sökande som avses i 2. skall be­träffande jordstationer, för vilka ansökan in­givils lill organisationen, svara för all vid dessa stationer iakttas de förfaranden och regler som oiganisationen utfärdar. Vad nu sagts gäller ej i fråga om signatär, som ingivit ansökan, om den part som utseti signatären påtager sig sådant ansvar.

Artikel XV

Användning av INMARSAT:s rymdseklor

1.    Ansökan om användning av INMAR-SAT:s rymdsektor skall inges till organisatio­nen av en signatär eller, när fråga är om terri­torium som inle slår under någon paris juris­diktion, av ett bemyndigat telekommunika­iionsorgan,

2.    Användningen skall bemyndigas av or­ganisalionen i enlighet med villkor och förfa­randen som styrelsen fastställt enligt konven­tionens artikel 15, c).

3.    Varje signatär eller bemyndigat tele­kommunikaiionsorgan, som bemyndigats an­vända lNMARSAT:s rymdseklor, skall sva­ra för iakttagande av alla villkor som organi­salionen fastställer för sådan användning. Vad nu sagls gäller ej i fråga om signatär, som ingivit ansökan, om den part som utseti sig­natären påtager sig ansvaret för bemyndigan­den avseende alla eller vissa av de jordsta­tioner som inte ägs eller drivs av signatären i fråga.

Artikel XVI Avgörande av tvister

I. Tvister som uppkommer mellan signa­tärer, eller mellan signatärer och organisatio­nen, om rättigheter och skyldigheter enligt konventionen eller denna överenskommelse skall avgöras genom förhandlingar mellan de


 


Prop. 1978/79:166


108


 


dispute. If within one year of Ihe lime any party to the dispute has requested settlement a settlement has not been reached, and if a particular procedure for settling disputes has not been agreed between Ihe parties to the dispute, Ihe dispute shall be submitted to ar­bitration in accordance with the Annex to the Convention at the request of any party to Ihe dispute.

(2)  Unless otherwise mutually agreed, dis­putes arising between Ihe Organization and one or more Signatories under agreements conduded belween them shall be submitted to arbitration in accordance with the Annex to the Convention at Ihe request of one ofthe parties to the dispute within a period of one year from the time Ihat settlement was re­quested by any party to Ihe dispute.

(3)  A Signalory which ceases to be a Signa­tory shall remain bound by this Artide in respecl of disputes relating to righls and obli­gations arising from its having been a Signa­tory of this Agreement.

Artide XVII Entry into Force

(1)  This Agreement shall enter into force for a Signatory on the date on which the Convention enters into force for the respec­tive Party in accordance with Artide 33 of the Conveniion.

(2)  This Agreement shall continue in force for as long as the Convention is in force.

Artide XVIII Amendmenis

(1) Amendmenis to this Agreement may be proposed by any Party or Signatory.  Pro­posed amendmenis shall be submitted to the Directorate, which shall inform the other Par­ties and Signatories. Three monlhs" notice is required before considération of an amend­ment by the Council. During this period the Directorate  shall   solicit  and  circulate  the views of all Signatories. The Council shall consider amendmenis within six months from circulation. The Assembly shall consider the amendment not earlier than six months after the approval by the Council. This period may in any particular case be reduced by the As­sembly by a substantive décision.


lies au différend. Si, dans un délai d'un an ä compter de la date ä laquelle Fune quelcon­que des parties au différend a demande un réglement, celui-ci n'esl pas intervenu, el si les parties au différend n"ont pas approuve une autre procedure de réglemenl, le diffé­rend est soumis ä Farbitrage conformément a FAnnexe de la Convention. sur la demande de Fune quelconque des parties au différend.

2)   A moins que les parties n"en convien-nent autrement, tout différend mettant en cause FOrganisation et un ou plusieurs Signa­taires en vertu d'accords qui les lient est sou­mis å Farbitrage conformément ä FAnnexe de la Convention, sur la demande de Fune des parties au différend, dans un délai d'un an ä compter de la date ä laquelle ce régle­ment a été demande par Fune quelconque des parties au différend.

3)   Tout Signataire qui a cessé d"élre Signa­taire demeure lié par le present artide en ce qui concerne les différends relatifs aux droits el obligalions découlant du fait qu'il a été Signataire du present Accord.

Artide XVII Entrée en vigueur

1)    Le present Accord enlre en vigueur ä Fégard d'un Signataire ä la date å laquelle la Convention enlre en vigueur å Fégard de la Partie intéressée, conformément ä Fartide 33 de la Convention.

2)    L"Accord reste en vigueur aussi long-temps que la Convention.

Artide XVIII Amendements

1) Toute Partie ou tout Signataire peut proposer des amendements au present Ac­cord. Les projets d'amendements sont sou­mis å FOrgane directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le Conseil n'examine un projet d"amende-menl. Pendant cette période, FOrgane direc­teur demande et fait connaitre Favis de lous les Signataires. Le Conseil examine les amendements dans les six mois suivant la date de leur diffusion. L'Assemblée examine le projet d'amendement six mois au moins apres Fapprobalion du Conseil. Dans un cas particulier, FAssemblée peut réduire cette période par une décision prise conformément


 


Prop. 1978/79:166                                                                109

tvistande parterna. Om uppgörelse ej har nåtts inom ell år räknat från tidpunkten då endera parten begärt en uppgörelse, skall tvisten, om förfarande för avgörande av tvis­ter ej har överenskommits mellan parterna i tvisten, på begäran av endera parten, hän­skjutas till skiljedom i enlighet med konven­tionens bilaga.

2. Om parterna i tvisten ej enas om annat, skall tvister som uppstår mellan organisatio­nen, å ena sidan, och en eller flera signatärer, ä andra sidan, på grund av avtal dem emellan, hänskjutas till skiljedom enligt konventio­nens bilaga, om endera parten begär del, inom ell år från den tidpunkt, då endera par­len begärt en uppgörelse.

3. En signatär som upphör att vara signa­tär förblir bunden av denna artikel i fräga om ivister beiräffande rättigheter och skyldighe­ter som uppstått på grund av ställningen som signatär.

Artikel XVII Ikraftträdande

1.    Denna överenskommelse träder i kraft
för en signatär samma dag som konventionen
träder i kraft för respektive part i enlighet
med konventionens artikel 33.

2.    Denna överenskommelse skall gälla så
länge som konventionen gäller.

Artikel XVIII Andringar

1. Ändringar i denna överenskommelse får föresläs av part eller signatär. Ändringsför­slag skall tillställas direktionen, som skall un­derrätta övriga parter och signatärer. Styrel­sen kan behandla ändringsförslaget försl se­dan tre mänader förflulit. Under denna lid skall direktionen inhämta yttranden från alla signatärer och delge alla signatärer yttrande­na. Styrelsen skall behandla ändringsförslag inom sex månader räknat från delgivningen. Församlingen skall behandla ändringsförslag tidigast sex månader efter styrelsens godkän­nande. Församlingen får, i särskilda fall, för­korta denna tid genom beslut som skall fallas i den ordning som gäller för sakfrågor.


 


Prop. 1978/79:166


10


 


(2) If confirmed by the Assembly after ap­proval by the Council, the amendment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notice of its approval by two-thirds of those Signatories which at the time of confirmation by the As­sembly were Signalories and then held at least two-thirds of the total invesiment shares. Notification of approval of an amend­ment shall be transmitted to the Depositary only by the Party concerned and the trans­mission shall signify the acceptance by the Party of the amendment. Upon entry into force, the amendment shall become binding upon all Signatories, including those which have not accepted it.


å la procedure prévue pour les questions de fond.

2) S'il est adopte par FAssemblée apres avoir été approuve par le Conseil, Famende­ment entré en vigueur cent vingt jours apres reception par le Dépositaire de la notification d'approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, ä la date de son adoption par FAssemblée, avaient qua­lité de Signataires et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d"investisse-ment. Seule la Partie intéressée a qualité pour notifier Fapprobalion d'un amendement au Dépositaire. Ladite notification vaut accepta­tion de Famendement par la Partie. Lorsqu'il entré en vigueur, Famendement devient obli­gatoire pour lous les Signataires, y compris ceux qui ne Font pas accepté.


 


Artide XIX Depositaiy

(l)The Depositary of this Agreement shall be the Secretary-General of the Inter-Go­vernmental Maritime Consultaiive Organiza­tion.

(2)   The Depositary shall promtly inform all
signatory and acceding States and all Signa­
tories of:

(a) Any signature of this Agreement.

(b) The entry into force of this Agreement.

(c)   The adoption of any amendment to this
Agreement and its entry into force.

(d)    Any notification of withdrawal.

(e)    Any suspension or termination.

(f)    Other noiifications and Communications
relating to this Agreement.

(3)   Upon entry into force of this Agreement
the Depositary shall transmit a certified copy
to the Secretariat of the Uniled Nations for
registration and publication in accordance
with Artide 102 ofthe Charter ofthe United
Nations.

In withness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Agreement.


Artide XIX Dépositaire

1)    Le Secrétaire general de FOrganisation intergouvernementale consultative de la na­vigation maritime est le Dépositaire du pre­sent Accord.

2)    Le Dépositaire informe au plus löt tous les Etats qui signenl la Convention ou qui y adhérent et tous les Signataires:

 

a)  de toute signature du present Accord;

b)  de Fentrée en vigueur du present Ac­cord;

c)    de Fadoplion de tout amendement au
present Accord et de son entrée en vigueur;

d)      de toute notification de retrait;

e)   de loule suspension et de tout relrail
obligatoire;

f)    des autres noiifications et Communica­
tions ayant trail au present Accord.

3)    Lors de fentrée en vigueur du present
Accord, le Dépositaire en transmet une copie
certifiée conforme au Secretariat de FOrgani­
sation des Nations Unies pour enregistre-
menl et publication, conformément å FArli-
cle 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, döment au­torisés, ont signé le present Accord.


 


Done at London this third day of Septem­ber one thousand nine hundred and seventy-six in the English, French, Russian and Span-


Fait a Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaise, espagnole, frangaise et russe, tous les textes


 


Prop. 1978/79:166                                                                111

2. Om ändringen godkänts av styrelsen och antagits av församlingen, skall ändringen träda i kraft etthundratjugo dagar efter det att deposiiarien erhållit underrättelser om dess godkännande av tvä tredjedelar av de signa­tärer som var signatärer vid tidpunklen för församlingens antagande av ändringsförsla­get och dä innehade minst två tredjedelar av de sammanlagda investeringsandelarna. En­dasl den berörda parten får lill deposiiarien överlämna godkännande av en ändring. Detta överiämnande skall anses innebära att parten godtar ändringen. Sedan ändringen trätt i kraft blir den bindande för alla signatärer, även för dem som ej har godtagit den.

Artikel XIX Depositarie

1.   Generalsekreteraren i Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen skall vara depositarie för denna överenskommelse.

2.   Deposiiarien skall omgående underrätta alla siater som undertecknat och anslutit sig lill konventionen samt alla signatärer om:

 

a)   Varje undertecknande av denna över­enskommelse.

b)  Ikraftträdandet av denna överenskom­melse.

c)   Varje antagen ändring av denna över­enskommelse och ändringens ikraftträdande.

d)      Varje underrättelse om utträde.

e)   Varje suspension eller upphävande av
medlemskap.

f)    Andra underrättelser och meddelanden
om denna överenskommelse.

3.    När denna överenskommelse träder i
kraft skall deposiiarien sända en bestyrkt av­
skrift av den till Förenta Nationernas sekre­
tariat för registrering och offentliggörande
enligt ariikel 102 i Förenta Nationernas stad­
ga.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederböriigen bemyndigade, under­tecknat denna överenskommelse*.

Upprättat i London den tredje september 1976, pä engelska, franska, ryska och spanska språken, vilka texter har lika vits-

* Namnteckningarna uteslutna


 


Prop. 1978/79:166


112


 


ish languages, all the texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Depositary, who shall send a certified copy to the Government of each of the States which were invited to al­lend Ihe International Conference on the Es­iablishment of an International Maritime Sa­lellite System, to the Government of any other State which signs or accedes to the Convention and to each Signatory.


faisant égalament foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprés du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Go-vernement de chacun des Etats qui ont été invités ä participer ä la Conference intema­tionale sur la création d'un systéme maritime international å satellites, au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhéré et ä charque Signataire.


 


Prop. 1978/79:166                                                           113

ord, i ett enda original, som skall deponeras hos deposiiarien, vilken skall sända en bes­tyrkt avskrift till regeringen i varje stat som var inbjuden att delta i den internationella konferensen om upprättande av ett interna­tionellt satellitsystem för sjöfarten och till re­geringen i varje annan stat som undertecknar eller ansluter sig till konventionen samt fill alla signatärer.

8   Riksdagen 1978179. I saml. Nr 166


 


Prop. 1978/79:166


114


 


Annex

Invesiment shares prior to the First déler­mination on the basis of utilization


Annexe

Parts d'investissement préalables a la pre­miére délermination sur la base de Futili­sation


 

(a) The initial invesiment shares ofthe sig-

a) Les parts iniliales d'inveslissemenl des

natories of the States listed below shall be as

signataires désignés par les Etats énumérés

follows:

 

ci-dessous s'établissent comme suit:

 

UNITED STATES

17.00

ETATS-UNIS

17,00

UNITED KINGDOM

12.00

ROYAUME-UNI

12,00

USSR, Byelorussian SSR

 

URSS, RSS de Biélorussie et RSS

 

and Ukrainian SSR

11.00

d'Ukraine

11,00

NORWAY

9.50

NORVEGE

9,50

JAPAN

8.45

JAPON

8,45

ITALY

4.37

ITALIE

4,37

FRANCE

3.50

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE

 

GERMANY, FEDERAL

 

FEDERALE D'

3,50

REPUBLIC OF

3.50

FRANCE

3,50

GREECE

3.50

GRECE

3,50

NETHERLANDS

3.50

PAYS-BAS

3,50

CANADA

3.20

CANADA

3,20

SPAIN

2,50

ESPAGNE

2,50

SWEDEN

2.30

SUEDE

2,30

DENMARK

2.10

DANEMARK

2,10

AUSTRALIA

2.00

AUSTRALIE

2,00

INDIA

2.00

INDE

2,00

BRAZIL

1.50

BRESIL

1.50

KUWAIT

1.48

KOWEIT

1,48

POLAND

1,48

POLOGNE

1,48

ARGENTINA

0,75

ARGENTINE

0,75

BELGIUM

0.75

BELGIQUE

0,75

FINLAND

0.75

FINLANDE

0,75

GERMAN DEMO-

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

 

CRATIC REPUBLIC

0.74

ALLEMANDE

0,74

SINGAPORE

0.62

SINGAPOUR

0,62

NEWZEALAND

0.44

NOUVELLE-ZELANDE

0,44

BULGARIA

0.33

BULGARIE

0,33

CUBA

0.33

CUBA

0,33

INDONESIA

0.33

INDONESIE

0,33

IRAN

0.33

IRAN

0,33

CHILE

0.25

CHILI

0,25

PERU

0.25

PEROU

0,25

SWITZERLAND

0.25

SUISSE

0,25

LIBERIA

O.IO

LIBERIA

0,10

ALGERIA

0.05

ALGERIE

0,05

EGYPT

0.05

EGYPTE

0,05

GHANA

0.05

GHANA

0,05

IRAQ

0.05

IRAK

0,05

THAILAND

0.05

REPUBLIQUE-UNIEDU

 

TURKEY

0.05

CAMEROUN

0,05

UNITED REPUBLIC OF

 

THAILANDE

0,05

CAMEROON

0.05

TURQUIE

0,05


Total:


101,45


Total:


101,45


 


Prop. 1978/79:166


115


Bilaga

Investeringsandelar före första faststäl­landet på grundval av användningen

 

a) De  försia   investeringsandelarna

skall

vara följande för signatärerna i nedanni

imnda

stater:

 

 

Förenta staterna

 

17,00

Storbritannien

 

12,00

Sovjetunionen, Vitryska

 

sovjetrepubliken och Ukrainska

 

sovjetrepubliken

 

11,00

Norge

 

9,50

Japan

 

8,45

Italien

 

4,37

Frankrike

 

3,50

Förbundsrepubliken

Tyskland

3,50

Grekland

 

3,50

Nederiänderna

 

3,50

Canada

 

3,20

Spanien

 

2,50

Sverige

 

2,30

Danmark

 

2,10

Australien

 

2,00

Indien

 

2,00

Brasilien

 

1,50

Kuwait

 

1,48

Polen

 

1,48

Argentina

 

0,75

Belgien

 

0,75

Finland

 

0,75

Tyska Demokratiska

1 Republiken

0,74

Singapore

 

0,62

Nya Zeeland

 

0,44

Bulgarien

 

0,33

Cuba

 

0,33

Indonesien

 

0,33

Iran

 

0,33

Chile

 

0,25

Peru

 

0,25

Schweiz

 

0,25

Liberia

 

0,10

Algeriet

 

0,05

Egypten

 

0,05

Ghana

 

0,05

Irak

 

0,05

Kamerun

 

0,05

Thailand

 

0,05

Turkiet

 

0,05

 

Totalt 101,45


 


Prop. 1978/79:166


116


 


(b)   Any signalory lo the Operating Agree­
ment designated by a State listed above may,
prior lo the entry into force of the Conven­
tion and the Operating Agreement, accept an
initial invesiment share higher than that listed
in paragraph (a) if:

(i) other signatories accept a correspond-ingly lower initial invesiment share; or

(ii) the Convention and the Operating

Agreement have not entered into force

twenlyfour  months  after they  were

opened for signature,

The signatories concerned shall inform the

Depositary, who shall prepare and distribute

a revised lisl of initial invesiment shares lo all

States induded in the list of initial invesiment

shares,

(c)    A signatory of a State not listed in para­
graph (a), on signing the Operating Agree­
ment prior lo its entry into force, shall de­
clare to the Depositary its initial invesiment
share, which shall correspond to its projected
proportionate utilization of the INMARSAT
space segment. The Depositary shall add the
new signatory and ils initial invesiment share
to the lisl of initial invesiment shares in para­
graph (a). The revised list shall be sent lo all
States induded in the lisl. The initial invesi­
ment share ofthe new signatory shall be sub­
jecl subsequently to approval or adjustment
by the Council. If the Council adjusls the
share, it shall adjust proportionaiely the ini­
tial invesiment shares ofall Signatories and,
subsequently, the invesiment shares of all
Signatories.

(d)   Upon entry into force ofthe Operating
Agreement, the invesiment shares of Signa­
lories shall be delermined by adjusting the
initial invesiment shares of Signatories pro­
portionaiely so that the sum ofall invesiment
shares amounts lo 100 per cent.

(e)   The initial invesiment share of any Sig­
natory which is nol induded in the list in
paragraph (a) and which signs the Operating
Agreement after its entry into force, and for
any Signatory induded in the list of initial
invesiment shares for which the Operating


b)    Tout signataire de fAccord d'exploita-
tion désigné par un Etat mentionné ci-dessus
peul, avant Fentrée en vigueur de la Conven­
tion et de FAccord d"exploitation, accepler
une part d"investissement inititiale supé-
rieure å celle menlionnée au paragraphe a)
si :

i) d'autres signataires acceptent une re­duction correspondante de leur part d'inveslissement iniliale; ou ii) la Conveniion et FAccord d'exploita-tion  ne sont  pas entrés en  vigueur vingtqualre mois apres avoir été ou-verts ä la signature. Les signataires intéressés informent le Dé­positaire qui établit une liste révisée des parts d'investissement iniliales et la communique ä tous les Etats mentionnés dans la liste des parts d'investissement iniliales.

c)    Le signataire désigné par un Etat qui
n'est pas mentionné au pargraphe a), s'il
signe FAccord d'exploilation avant son en­
trée en vigueur, indique au dépositaire sa part
d'investissement iniliale qui correspond ä Fu­
tilisation relative du secleur spatial d'lN-
MARSAT qu'il prévoit de faire. Le Déposi­
taire ajouté le nouveau signataire et sa part
d'investisseraent iniliale å la liste des parts
d'investissement iniliales figurant au para­
graphe a). La liste ainsi révisée est communi-
quée ä tous les Etats qui y sont mentionnés.
La part d'investissement iniliale du nouveau
signataire est ensuiie soumise au Conseil
pour approbation ou réajustement. Si le Con­
seil modifie cette part, il réajuste proportion-
nellement les parts d'investissemenl iniliales
de tous les Signataires et ultérieuremenl les
parts d'investissement de tous les Signa­
taires.

d)    Lors de Fentrée en vigueur de FAccord
d'exploitation, les parts d'investissemenl des
Signataires sont déterminées en réajustant
proportionnellement les parts d'investisse-
raent iniliales des Signataires de telle sorte
que la sorame de toutes les parts d'investisse-
menl représenté 100 p. 100.

e)    La part d'inveslisseraent initiale de lout
Signataire qui n'est pas mentionné au para­
graphe a) et qui signe FAccord d'exploitation
apres son entrée en vigueur et la part d'inves-
tissement initiale de tout Signataire qui est
mentionné dans la liste des parts d'investisse-


 


Prop. 1978/79:166                                                                117

b) Signatär, sora utsetts av någon av de ovannämnda staterna, får, före konventio­nens och driftöverenskommelsens ikraftträ­dande, godla en försia investeringsandel som är högre än den som anges i a) om:

(i) andra signatärer går med på en motsva­rande minskning av sina första invesie­ringsanddar, eller (ii) konventionen   och   driftöverenskom­melsen ej trätt i kraft inom tjugofyra månader efter alt de öppnades för un­dertecknande. Berörda signatärer skall underrälta deposi­iarien. Denne skall upprätta en reviderad lis­ta över försia invesieringsanddar och över­sända den lill samtliga stater som är upptagna i förteckningen över de första investeringsan­delarna.

c) Signatär för en stat, ej nämnd i a), som undertecknar driftöverenskommelsen före dess ikraftträdande, skall meddela deposiia­rien sin första investeringsandel, vilken skall motsvara den proportionella användning av INMARSAT:s rymdseklor som signatären förutser. Deposiiarien skall tillfoga den nye signatären och dess första invesleringsandel i förteckningen över försia invesieringsanddar i a). Den sålunda reviderade förteckningen skall delges alla däri upptagna stater. Den nye signalärens första invesleringsandel skall därefier godkännas eller ändras av slyrelsen. Om styrelsen ändrar andelen, skall den göra en proportionell omräkning av alla signa­tärers första investeringsandelar och, senare, av samtliga signatärers investeringsandelar.

d)    Vid driftöverenskommelsens ikraftträ­
dande fastställs signalärernas investerings­
andelar genom proportionell omräkning av
signalärernas första investeringsandelar så
atl summan av samtliga investeringsandelar
blir 100%).

e)    Styrelsen fastställer första inveslerings­
andel för signatär som ej är upplagen i a) och
som undertecknar driftöverenskommelsen
efter dess ikraftträdande samt investe­
ringsandel för signatär som är upplagen i lis­
tan över försia investeringsandelar men för


 


Prop. 1978/79:166


118


 


Agreement has not entered into force ihirly-six monlhs after il was opened for signature, shall be delermined by the Council and shall be induded in a revised list of initial invesi­ment shares ofall Signatories.

(f) When a new Party enters the Organiza­tion or when a Party withdraws from the Or­ganization or its membership is lerminated, the invesiment shares ofall Signatories shall be delermined by adjusting proportionaiely the initial invesiment shares ofall Signatories so that the sum of all invesiment shares amounts to 100 per cent.

(g) Invesiment shares of 0.05 per cent de­lermined in accordance with paragraph (8) of Artide V ofthe Operating Agreement, shall not be increased pursuant to paragraphs (c), (d), (e)and (O of this Annex.


ment iniliales el pour lequel fAccord d'ex-ploitation n'est pas entré en vigueur trenle-six mois apres avoir été ouvert å la signature sont déterminées par le Conseil et sont in-cluses dans une liste révisée des parts d'in-veslissement iniliales de lous les Signataires.

O Lorsqu"une nouvelle Parlie devient Membre de FOrganisation ou lorsqu"une Par­lie se retire de FOrganisation ou que sa qua­lité de membre lui est retirée, les parts d'in-vestissement de tous les Signataires sont dé­terminées en réajustant proportionnellement les parts d'invesiissement iniliales de tous les Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d'investissemenl représenté 100 p. 100.

g) Les parts d'investissement de 0,05 p. 100 déterminées conformément au para­graphe 8) de Fartide V de FAccord d'exploi-tation ne sont pas relevées en application des paragraphes c), d), e) et f) de la présente Annexe,


 


Prop. 1978/79:166                                                                119

vilken driftöverenskommelsen ännu ej trätt i kraft när trettiosex mänader förflutit sedan den öppnats för undertecknande. Sädan sig­natärs investeringsandel införs i en reviderad lista över alla signatärers försia investerings­andelar.

f) När en ny part blir medlem i organisatio­nen eller när en part utträder ur organisalio­nen eller partens medlemskap upphävs, om­räknas alla signatärers invesieringsanddar genom proportionell justering av alla signa­tärers försia invesieringsanddar så att to­talsumman av alla investeringsandelar blir 100%.

g) Investeringsandelar pä 0,05 % som fast­ställts enligt driftöverenskommelsens artikel V, 8. skall ej ökas enligt c), d), e), och O ' denna bilaga.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1979