Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1978/79:148 Regeringens proposition

1978/79:148

med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferen-sen år 1978 vid dess sextiofjärde sammanträde;

beslutad den 8 mars 1979.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagils i bifogade ut­drag av regeringsprotokoll för de åtgärder som föredraganden har hem­ställt om.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

ROLF WIRTÉN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 150) om arbets­marknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisation. Genom pro­positionen ges riksdagen tillfälle att yttra sig över den av ILO antagna rekommendationen (nr 158) i samma ämne. Vidare föreslås att riksdagen godkänner konventionen (nr 151) om skydd för organisationsrätten och om förfaranden för fastställande av anställningsvillkor i offentlig tjänst. Riksdagen bereds även möjlighet att yttra sig över rekommendationen (nr 159) i detta senare ämne.

1    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 148


 


Prop. 1978/79:148

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-03-08

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Romanus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirtén, Huss, Rodhe, Wahl­berg, Hansson, Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Blix, Cars, Gabriel Romanus, Tham, Bondestam

Föredragande: statsrådet Wirtén

Proposition med anledning av beslut fattade av internationella arbets-konferensen år 1978 vid dess sextiofjärde sammanträde

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sve­rige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling — internationella arbetskonferensen — sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan en­ligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om in­ternationella konventioner, avsedda att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lag­stiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som till­kommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning, bmkar det ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ett år (undantagsvis arton månader) från avslutandet av ett konferenssammanträde underställa antagna konven­tioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riks­dagen) för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att underställa konventioner veder­börlig myndighet samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens sexliofjärde sammanträde hölls i Geneve under tiden den 7—28 juni 1978. I sammanträdet deltog dele­gationer från 129 av ILO:s 136 medlemsstater samt representanter för många mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer. Arbets- eller socialministrar från flera i konferensen deltagande länder bevistade konferensen. Sverige deltog i sammanträdet på sedvanligt sätt


 


Prop. 1978/79:148                                                                   3

med en fullständig delegation, dvs. två regerings-, elt arbetsgivar- och ett arbetslagarombud samt ett antal experter. Konferensens dagordning upptog följande ämnen:

I. Generaldirektörens och styrelsens rapporter (stående punkl)

II. Program- och budgetfrågor (stående punkt)

III.    Tillämpningen av konventioner och rekommendationer (slående punkt)

IV.    Arbetsmarknadsförvaltning (andra behandling)

V.     Organisalionsfrihet och metoder för fastställande av anställnings­
villkor i den offentliga sektom (andra behandling)

VI.     Revision av 1932 års konvention (nr 32) om skydd mot olycks­
fall vid hamnarbete

VII.  Arbets- och vilotider vid transport på väg

VIII.  ILO:s organisationsstmktur

Vidare förrättade konferensen bl. a. val till ILO:s styrelse för perioden 1978—81. Sverige valdes därvid fill suppleant på en regeringsplals.

Arbetskonferensen fastställde organisationens budget för år 1979 till ca 120 milj. dollar. Sveriges bidrag uppgår till 1 483 606 dollar, vilket motsvarar 1,23 % av budgeten.

Under en följd av år har förändringar i organisationens struktur diskuterats av såväl ILOrs styrelse som av arbetskonferensen. Debatten

1 Genom beslut den 27 april och den 18 maj 1978 hade regeringen utsett följande personer att delta i konferensen, nämligen

för regeringen: som ombud arbetsdomstolens ordförande Ake Bouvin och de­partementsrådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson, som experter tillika ersättare för ombuden ministern vid Svergiges ständiga delegation hos de internationella organisationerna i Geneve Erik Cornell och departements­sekreteraren Bengt Lidal, arbetsmarknadsdepartementet, samt som experter kanslirådet Lennart Aspegren, budgetdepartementet, hovrättsassessorn Jan Levin, kommunikationsdepartementet, avdelningsdirektören Leif Lund-Jensen, arbetarskyddsstyrelsen, departementssekreterarna Björn Jonzon och Kerstin Ödman, båda i arbetsmarknadsdepartementet, departementssekreteraren Klas Stenström, utrikesdepartementet och förste ambassadsekreteraren vid Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna i Geneve Lars Grundberg;

för arbetsgivarna: som ombud direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gullmar Bergenström och som experter direktörerna Johan von Kollen, Hans Göran Myrdal, Gunnar Westermark, jur. kand. Björn Lilliehöök och fru Stina Dall, alla i Svenska arbetsgivareföreningen, direktören Per G. Holmquist, Biltrafikens arbetsgivareförbund, direktören Claes Mangnäs, Sveriges stuvare-förbund, direktören Anders Wärnfeldt, Svenska väg- och vattenbyggarnas ar­betsgivareförbund och sektionschefen Lennart Grudevall, Svenska kommun­förbundet;

för arbetstagarna: som ombud internationelle sekreteraren i Landsorganisatio­nen i Sverige Thorbjörn Carlsson, och som experter utredningssekreteraren Anders Bäckström, Landsorganisationen, utredningschefen Erik Berglund, Statsanställdas förbund, förbundsordföranden Hans Ericsson, utredningssekre­teraren Urs Hauser och ombudsmannen Hans Wahlström, alla i Svenska trans­portarbetareförbundet, ombudsmannen i TCO-S Tor Nitzelius och juristen Kerstin Gustafsson, Tjänstemännens centralorganisation samt juristen Ted Wallin, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund.

Under konferenssammanträdet anmäldes Stenström som ersättare för rege­ringsombuden. Förhinder att delta anmäldes av Nitzelius.


 


Prop. 1978/79:148                                                               4

har främst gällt kompetensfördelningen mellan styrelsen och konferen­sen, huruvida ordningen med fasta platser i styrelsen skall behållas samt arbetsgivar- och arbetstagargruppemas sammansättning i styrelsen. Se­dan år 1974 har mellan konferenserna en särskild trepartisk arbetsgrupp behandlat problemen utan att nå avgörande resultat. Inte heller 1978 års konferens lyckades slutbehandla strukturfrågorna utan mandatet för den trepartiska arbetsgruppen förlängdes.

I de ämnen som behandlades under punkterna IV och V på dagord­ningen antog konferensen följande internationella instrument, som en­ligt artikel 19 i ILO:s stadga skall underställas riksdagen

1.    konvention (nr 150) om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, upp­gifter och organisation

2.    rekommendation (nr 158) i samma ämne

3.    konvention (nr 151) om skydd för organisationsrätten och om förfaranden för fastställande av anställningsvillkor i offentlig tjänst

4.    rekommendation (nr 159) i sistnämnda ämne.

Texterna på engelska och svenska till dessa fyra instmment bör fo­gas som bilagor 1—4 till regeringsprotokollet i detta ärende. Dessutom bör en förteckning över samtliga resolutioner som antogs vid konferen­sen tas in som bilaga 5.

Jag tar i fortsättningen upp till behandling först de båda inslramenten om arbetsmarknadsförvaltning och därefter de båda instmment som rör de anställda i offentlig tjänst.

1—2. Konvention och rekommendation om arbetsmarknadsförvaltning

De båda instmmenten om arbetsmarknadsförvaltning kan betraktas som ett komplement till tidigare antagna ILO-normer, vilkas förverk­ligande ställer vissa minimikrav på det ratificerande landets förvalt­ning. Som exempel på sådana normer kan nämnas 1964 års instrument om sysselsättrungspolitik och 1975 års instmment om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av de mänskliga resurserna. Ar­betskonferensen har under utarbetandet av de nu föreliggande texterna strävat efter att skapa så flexibla bestämmelser att de skall kunna accep­teras av medlemsländema oberoende av utvecklingsnivå. Texterna kun­de också antas av en enhällig konferens, konventionen med 408 röster mot O och rekommendationen med 396 röster mot 0.

Arbetsmarknadsstyrelsen konstaterar i ett yttrande till ILO-kommit-tén att de regler om arbetsmarknadsförvaltningens roll, uppgifter och organisation som upptas i konventionen och i den kompletterande re­kommendationen väl stämmer överens med de regler härom som i dag gäller för den svenska arbetsmarknadsförvaltningen. Styrelsen tillstyrker därför att konventionen ratificeras.

Yttranden har avgetts också av arbetarskyddsstyrelsen, statens för-


 


Prop. 1978/79:148                                                     5

likningsmannaexpedition. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kom­munförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Centralorganisationen SACO/ SR samt av ILO-kommitlén. Samlliga remissinstanser tillstyrker att Sverige ansluter sig till konventionen. Någon ändring i svensk lagstift­ning eller praxis fömtses inte behöva ske i samband med en ratifika­tion. Inte heller beträffande rekommendationen anförs någon invänd­ning mot svensk tillämpning.

För egen del tillstyrker jag svensk anslutning till konventionen nr 150.

3—4. Konvention och rekommendation om anställning i offentlig tjänst

När ILO tidigare har antagit grundläggande instrument om organisa­tions- och förhandlingsrätt m. m., har i viss utsträckning de offentligan-ställda undantagits från instrumentens tillämpningsområde. Mot bak­gmnd av den offentliga sektorns tillväxt i många länder har ILO därför funnit det angeläget att formulera normer också för partsrelationerna på den offentiiga arbetsmarknaden.

Så har skett i den nu föreliggande konventionen nr 151 om anställ­ning i offenilig tjänst och den åtföljande rekommendationen nr 159. Konventionen antogs av arbetskonferensen med 331 röster mot O och 54 nedlagda, rekommendationen med 349 röster mot O och 33 nedlagda. De svenska ombuden röstade för båda instmmentens antagande.

Som framgår av konventionen (bilaga 3 artikel 1) skall den omfatta alla personer som är anställda hos offentliga myndigheter, i den mån förmånligare bestämmelser i andra ILO-konventioner inte är tillämpliga på dem. Från denna regel medges två undantag. Dels kan genom natio­nell lagstiftning bestämmas i vilken utsträckning garantierna i konven­tionen skall tillämpas på sådana högre tjänstemän vilkas uppgifter i regel betraktas som policyskapande eller ledande och på arbetstagare vilkas åligganden är av strängt konfidentiell art. Dels kan på samma sätt be­stämmas i vilken utsträckning garantierna skall gälla inom försvars­makten och poliskåren.

Efter remiss från ILO-kommiltén har yttranden över instrumenten avgetts av statens arbetsgivarverk. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO) — som bifogat yttranden från Svenska kommunalarbetare­förbundet och från Statsanställdas förbund — samt Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Centralorganisationen SACO/SR. ILO-kommitlén har därjämte avgett ett eget yttrande.

Samtliga remissinslanser anser att Sverige bör både ansluta sig till konventionen och tillämpa rekommendationen.


 


Prop. 1978/79:148                                                     6

I sitt yttrande upprepar ILO-kommiltén vad den uttalat redan under förberedelsearbetet, nämligen att de offentligansfällda i Sverige och deras fackliga organisationer redan torde åtnjuta det skydd för organi­sationsrätten och ha de möjligheter att påverka anställningsvillkoren som instrumenten i fråga syftar till. Något hinder mot svensk anslutning har sålunda inte kommit fram. Texterna uppfyller på vissa punkter enligt kommitténs mening visserligen inte de krav på rättigheter för de offent-liganställda som det vore naturligt att ställa från svensk sida. Men önsk­värdheten av att internationellt främja de offentliganställdas ställning i förenings- och förhandlingsrättsligt avseende utgör ett viktigt motiv för en svensk ratificering. Med hänsyn till att det således är angeläget att så många länder som möjligt ansluter sig till konventionen tillstyrker kom­mittén att den ratificeras också av Sverige.

Under remissbehandlingen har i ett par hänseenden, som rör konven­tionens tillämpningsområde, anförts särskilda synpunkter från fackligt håll. LO föreslår sålunda att i samband med ratificeringen särskilda åt­gärder vidtas för att garantera bibehållen förenings- och förhandlingsrätt åt de högre tjänstemännen m. fl. och de anställda inom försvarsmakten och polisväsendet. Liknande synpunkter förs fram av TCO, som stryker under att en svensk ratificering av konventionen inte får innebära någon försämrad lagstiftning för dessa grupper av offentliganställda. Även SACO/SR betonar att den möjlighet till begränsning av föreningsrätten genom nationell lagstiftning som konventionen innehåller inte får tas till intäkt för att ändra den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen. Organisa­tionen erinrar om att frågan om att införa en lagfäst begränsning av de högre tjänstemännens rätt att fackligt organisera sig avvisades redan i samband med 1965 års förhandlingsrättsreform.

Till detta anför ILO-kommiltén att den förmånligare behandling som svensk rätt tillerkänner bl. a. de nämnda personalkategorierna inte på­verkas av en ratificering. Kommittén menar att ingen ytterligare lag­stiftningsåtgärd krävs för att befästa den ordning som nu gäller i Sve­rige på området.

Här kan erinras om att den svenske regeringsrepresentanten i veder­börande konferensutskott lade fram ett förslag som syftade till att starkare betona att militär- och polispersonal skall åtnjuta samma ga­rantier som andra statstjänstemän, om inte särskilda undantag görs genom nationella bestämmelser. Detta förslag fick starkt stöd från bl. a. arbetstagargruppen, men förkastades av utskottets majoritet.

Jag vill liksom ILO-kommittén stryka imder, att det förhållandet att ILO-konventionens norm inte tillfredsställer krav som allmänt har god­tagits i vårt land, självfallet inte får leda till en urholkning av de svenska reglerna. Denna princip finns för övrigt inskriven i ILO:s stadga (art. 19:8).


 


Prop. 1978/79:148                                                     7

Liksom ILO-kommittén förordar jag att Sverige ansluter sig till kon­ventionen nr 151. Jag har i detta ärende särskilt samrått med statsrådet Wahlberg.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege­ringen

dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen (nr 150) om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisa­tion, likaså konventionen (nr 151) om skydd för organisa­tionsrätten och om förfaranden för fastställande av anställ­ningsvillkor i offentlig tjänst,

dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag i övrigt har anfört om de vid internationella arbetskonferensens sextio­fjärde sammanträde antagna instrumenten.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och be­slutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.


 


Prop. 1978/79:148


Convcntion (No. 150) Concerning Labour Administration: Role, Functions and Orga­nisation


Bilaga 1

(Översättning)

Konvention (nr 150) om arbetsmarknadsför­valtning, dess roll, uppgifter och organisa­tion


 


The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-fourth Session on 7 June 1978, and

Recalling the terms of existing Interna­tional labour Conventions and Recommen-dations, including in particular the Labour Inspection Convention, 1947, the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969, and the Employment Service Convention, 1948, which call for the exercise of particu­lar labour administration activities, and

Considering it desirable to adopt instru­ments establishing guidelines regarding Ihe over-all   system   of   labour  adminislralion,. and

Recalling the terms of the Employment Policy Convention, 1964, and of the Human Resources Development Convention, 1975; recalling also the goal of the creation of full and adequately remunerated employ­ment and affirming the need for program­mes of labour administration to work lo-wards this goal and to give effect to the objectives of the said Conventions, and

Recognising the necessily of fuIIy re-specting the autonomy of employers' and workers' organisations, recalling in this con-nection the terms of existing iniernaiional labour Conventions and Recommendations guaranteeing rights of associafion, organisa­tion and collective bargaining—and par-ticularly the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Con­vention, 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Convenlion, 1949 —which forbid any interference by public authorities which would restrict these rights or impede the lawful exercise thereof, and considering  that  employers'  and  workers'


Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av styrelsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1978 till sitt sextio­fjärde möte,

som erinrar om bestämmelsema i tidi­gare ILO-konventioner och -rekommenda­tioner, däribland särskilt 1947 års konven­tion om arbetsinspektion, 1969 års konven­tion om yrkesinspektion inom jordbruket och 1948 års konvention om offentlig ar­betsförmedling, vilka kräver utövande av viss förvaltningsverksamhet på arbetsmark­nadsområdet,

som anser det önskvärt att anta instru­ment vilka anger rikfiinjer för systemet för arbetsmarknadsförvallning i dess helhet,

som erinrar om bestämmelserna i 1964 års konvention om sysselsättning och i 1975 års konvention om utveckling av mänskliga resurser; som även erinrar om målet att skapa full sysselsättning med tillfredsstäl­lande löner och som är övertygad om be­hovet av ett program för arbetsmarknads­förvaltning för alt närma sig detta mål och för alt förverkliga syftena i de nämnda konventionerna,

som är medveten om nödvändigheten av att till fullo respektera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas självständighet och som i detta sammanhang erinrar om bestämmelserna i tidigare ILO-konventioner och -rekommendationer — särskilt 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och 1949 års kon­vention om organisationsrätten och den kol­lektiva förhandlingsrätten — vilka garan­terar föreningsrätten, organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten och förbjuder varje inblandning från myndig­heternas sida som skulle inskränka dessa rättigheter  eller  hindra  deras  lagliga  ut-


 


Prop. 1978/79:148


organisations have essenlial roles in at-taining the objectives of economic, social and cultural progress, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to labour administration: role, functions and organi­sation, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of an International Con­vention,

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-eight the following Convention, which may be cited as the Labour Ad­ministration Convention, 1978:

Artide I

For the purpose of this Convention—

(a)      the term "labour administration"
means public administration activities in the
field of national labour policy;

(b)    the term "system of labour adminis­
tration" covers all public administration
bodies responsible for and/or engaged in
labour administration—whether they are
ministerial departments or public agencies,
including parastalal and regional or local
agencies or any other form of decentralised
administration—and any institutional frame-
work for the co-ordination of the activities
of such bodies and for consullation with
and participation by employers and workers
and their organisations.

Artide 2

A Member which ratifies this Conven­tion may, in accordance with national laws or regulations, or national practice, delegate or entrust certain activities of labour ad­ministration to non-governmental organisa­tions, particularly employers' and workers' organisations, or—where appropriate—to employers' and workers' representatives.

Artide 3

A Member which ratifies this Convention may regard particular activities in the field

ti    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 148


övande; som även anser att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna spelar en vä­sentlig roll för uppnåendet av målen ekono­miskt, sociall och kulturellt framåtskridan­de,

som har beslutat anla vissa förslag om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, upp­gifter och organisation, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

och som har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en internationell kon­vention,

antar denna den tjugosjätte dagen i juni månad år nittonhundrasjuttioåtta följande konvention, som kan kallas 1978 års kon­vention om arbetsmarknadsförvallning:

Artikel I

I denna konvention

a)    avses med uttrycket "arbetsmarknads­förvaltning" den offentiiga förvaltningens verksamhet inom ramen för den nationella arbetsmarknadspolitiken;

b)    avses med uttrycket "system för ar­betsmarknadsförvaltning" alla offentliga förvaltningsorgan som har ansvar för och/ eller utövar arbetsmarknadsförvaltning — oavsett om de är regeringsorgan eller of­fentliga institutioner, däri inbegripet halv-slalliga organ samt regionala eller lokala förvaltningsorgan eller varje annan form av decentraliserad förvaltning — liksom varje institutionell struktur som har upprättats för att samordna dessa organs verksamhet och för att åstadkomma samråd med och medverkan av arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer.

Artikel 2

Medlem som ratificerar denna konven­tion kan, enligt nationell lagstiftning eller praxis, delegera eller anförtro viss verksam­het inom arbetsmarknadsförvaltningen åt icke-statliga organisationer, särskilt arbets­givar- och arbetstagarorganisationer eller — då så är lämpligt — representanter för ar­belsgivare och arbetstagare.

Artikel 3

Medlem som ratificerar denna konven­tion   kan   betrakta   viss   verksamhet   inom


 


Prop. 1978/79:148


10


 


of ils national labour policy as being matters which, in accordance with national laws or regulations, or national practice, are regu-lated by having recourse to direct negotia-tions between employers' and workers' or­ganisations.


ramen för den nationella arbetsmarknads­politiken som angelägenheter vilka enligt nationell lagstiftning eller praxis regleras genom direkta förhandlingar mellan arbets­givar- och arbetstagarorganisationer.


 


Artide 4

Each Member which ratifies this Con­vention shall, in a manner appropriate to national condilions, ensure the organisation and effective operation in its terrilory of a system of labour administration, the func­tions and responsibililies of which are prop-erly co-ordinated.


Artikel 4

Medlem som ratificerar denna konven­tion skall på ett efter landets förhållanden lämpat sätt sörja för att ett system för ar­betsmarknadsförvaltning organiseras och fungerar effektivt inom landet och att sys­temets uppgifter och åligganden samordnas på lämpligt sätt.


 


Artide 5

1.    Each Member which ratifies this Con­vention shall make arrangements appro­priate to national condilions to secure, wilhin the system of labour administration, consullation, co-operation and negoliation between the public authorities and the m»ost representative organisations of employers and workers, or—where appropriate—em­ployers' and workers' representatives.

2.    To the extent compatible with national laws and regulations, and national practice, such arrangements shall be made at the national, regional and local levels as well as at the level of the different sectors of economic activity.

Artide 6

1.    The competent bodies wilhin the sys­tem of labour administration shall, as ap­propriate, be responsible for or contribute to preparation, administration, co-ordina­tion, checking and review of national labour policy, and be the instrument wilhin the ambit of public administration for the prep­aration and implementation of laws and regulations giving effect thereto.

2.    In particular, these bodies, taking into account relevant iniernaiional labour stan­dards, shall—

(a) participate in the preparation, ad­ministration, co-ordination, checking and review of national employment policy, in accordance with national laws and regula­tions, and national practice;


Artikel 5

1.    Medlem som ratificerar denna kon­vention skall vidta efter landets förhållan­den lämpade åtgärder för att inom syste­met för arbetsmarknadsförvaltning säker­ställa samråd, samarbete och förhandlingar mellan myndigheterna och de mest repre­sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorga-nisafionerna eller — då så är lämpligt ;— representanter för arbetsgivare och arbets­tagare.

2.    I den mån det är förenligt med na­tionell lagsliftning och praxis skall dessa åtgärder genomföras på nationell, regional och lokal nivå samt branschvis.

Artikel 6

1.   Behöriga organ inom systemet för ar-betsmarknadsförvallningen skall, då så är lämpligt, dels ansvara för eller medverka vid utformning, genomförande, samordning, kontroll och översyn av den nationella ar­betsmarknadspolitiken, dels inom den of­fentiiga förvaltningen vara instrument för utformning och tillämpning av lagstiftning varigenom denna politik konkretiseras.

2.   Under beaktande av relevanta ILO-normer skall dessa organ särskilt

a) medverka vid utformning, genomfö­rande, samordning, kontroll och översyn av en nationell sysselsättningspolitik i överens­stämmelse med nationell lagstiftning och praxis;


 


Prop. 1978/79:148


11


 


(b)   study and keep under review the situ­alion of employed, unemployed and under-employed persons, taking into account na­tional laws and regulations and national practice concerning condilions of work and working life and terms of employment, draw attention to defects and abuses in such con­dilions and terms and submit proposals on means to overcome them;

(c)    make their services available to em­ployers and workers, and their respective organisations, as may be appropriate under national laws or regulations, or nafional pracfice, wilh a view to the promotion—at national, regional and local levels as well as at the level of the different sectors of eco­nomic activity—of effective consullation and co-operation between public authorities and bodies and employers' and workers' organisafions, as well as between such orga­nisations;

(d)     make technical advice available to
employers and workers and their respective
organisations on their request.


b)    studera och kontinuerligt följa läget för sysselsatta, arbetslösa och undersyssel-satta personer under beaktande av nationell lagstiftning och praxis beträffande förhål­landena i arbetslivet, arbets- och anställ­ningsvillkor, rikta uppmärksamheten på brister och missbruk i fråga om sådana för­hållanden och villkor samt lägga fram för­slag om medel för att råda bot på dem;

c)    på sätt som är lämpligt med hänsyn till nationell lagstiftning och praxis ställa sina tjänster till förfogande för arbetsgi­vare och arbetstagare och deras organisa­tioner för att på nationell, regional och lokal nivå samt branschvis främja effektivt samråd och samarbete mellan myndigheter och andra offentliga organ samt arbets­givar- och arbetstagarorganisationer, liksom mellan dessa organisationer;

d) ställa teknisk rådgivning till förfogan­de för arbetsgivare och arbetstagare och deras organisafioner, då de så önskar.


 


Artide 7

When national condilions so require, with a view to meeting the needs of the largest possible number of workers, and in so far as such activities are not already covered, each Member which ratifies this Convention shall promote the extension, by gradual stages if nccessary, of the functions of the system of labour administration to include activities, to be carried out in co-operation with other competent bodies, relating to the condilions of work and working life of appropriate cafegories of workers who are not, in law, employed persons, such as—

(a)     tenants who do not engage oulside help, sharecroppers and similar categories of agricultural workers;

(b)    self-employed workers who do not engage outside help, occupied in the in-formal sector as understood in national practice;

(c)    members of co-operatives and worker-
managed undertakings;

(d)   persons working under systems estab-
lished by communal customs or traditions.


Artikel 7

För att tillgodose behoven hos största möjliga antel arbetande skall medlem som ratificerar denna konvention — när landets förhållanden så kräver och i den mån så­dan verksamhet ännu inte bedrivs — främja en, om så är nödvändigt successiv, utveck­ling av uppgifterna för arbetsmarknadsför­valtningen till att omfatta verksamhet som skall utövas i samverkan med andra behö­riga organ och gälla arbetsvillkor och för­hållandena i arbetslivet för grupper vilka i lagens mening inte är arbetstagare, såsom

a)    arrendatorer som inte anlitar främ­mande arbetskraft, naturaarrendatorer och liknande grupper som är sysselsatta inom jordbruket;

b)   självständigt arbetande personer som inte anlitar främmande arbetskraft, syssel­satta inom den informella sektorn såsom den uppfattas i nationell praxis;

c)    medlemmar av kooperativa och ar-betstagarstyrda företag;

d)    personer som arbetar inom ramen för
lokala gemenskapers sedvänjor eller tradi­
tioner.


 


Prop. 1978/79:148


12


 


Artide 8

To the extent compatible with national laws and regulations and national practice, the competent bodies wilhin the system of labour administration shall contribute to the preparation of national policy concerning iniernaiional labour affairs, participate in the representation of the State with respect to such affairs and contribute to the prep­aration of measures to be taken at the national level with respect thereto.


Artikel 8

I den mån det är förenligt med nationell lagstiftning och praxis skall behöriga organ inom systemet för arbetsmarknadsförvalt­ning medverka vid utformningen av landets politik när det gäller internationella arbets­marknadsfrågor, ingå i den statliga repre­sentationen på detta område och medverka vid förberedandet av de åtgärder som skall vidlas på nationell nivå i det samman­hanget.


 


Artide 9

With a view to the proper co-ordination of the functions and responsibililies of the system of labour administration, in a man­ner determined by national laws or regula­tions, or national practice, a ministry of labour or another comparable body shall have the means lo ascertain whether any parastalal agencies which may be respon­sible for particular labour administration activities, and any regional or local agencies to which particular labour administration activities may have been delegated, are operating in accordance with national laws and regulations and are adhering to the objectives assigned to them.


Artikel 9

För att en lämplig samordning av upp­gifter och åligganden för systemet för arbetsmarknadsförvaltning skall åstadkom­mas, på sätt som bestäms av nationell lag­stiftning eller praxis, skall ett arbetsmark­nadsdepartement eller annat likartat organ ha befogenhet att kontrollera huruvida halv-slatliga organ, som ansvarar för viss verk­samhet inom arbetsmarknadsförvaltningens område, och regionala eller lokala organ, till vilka sådan verksamhet har delegerats, verkar i enlighet med nationell lagstiftning och strävar mot de mål som uppställts för dem.


 


Artide 10

1.   The staff of the labour administration system shall be composed of persons who are suitably qualified for the actitvities to which they are assigned, who have access to training necessary for such activities and who are independent of improper external influences.

2.   Such staff shall have the status, the material means and the financial resources necessary for the effective performance of their dufies.


Artikel 10

1.   Personalen i systemet för arbetsmark­nadsförvaltning skall bestå av personer som har lämpliga kvalifikationer för de uppgif­ter som åläggs dem, som kan få den utbild­ning som behövs för sådana uppgifter och som är oberoende av obehörig påverkan utifrån.

2.   Denna personal skall ha den status, den utrustning och de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att uppgifterna skall kunna utföras effektivt.


 


Artide II

The formål ralifications of this Conven­tion shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.


Arlikd 11

De officiella ratifikationerna av denna konvention skall sändas till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registre­ring.


 


Artide 12

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International


Artikel 12

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella ar-


 


Prop. 1978/79:148


13


 


Labour Organisation whose ralifications have been registered with the Director-General.

2.    It shall come into force twelve monlhs after the dale on which the ralifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve monlhs after the date on which its ratification has been registered.

Artide 13

1.   A Member which has ratified this Convention may denounce it after the ex-piration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-Gen­eral of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not lake effect until one year after the date on which it is registered.

2.   Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunci­ation provided for in this Artide, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Artide.

Artide 14

1.   The Director-General of the Interna­tional Labour Office shall notify all Mem­bers of the International Labour Organisa­tion of the registration of all ralifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2.   When notifying the Members of the Organisation of the registration of the sec-ond ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Artide 15

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Artide


betsorganisationen vilkas ratifikationer har registrerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv måna­der efter det alt ratifikationer från två med­lemmar har registrerats hos generaldirek­tören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 13

1.      Medlem som ratificerar denna kon­
vention kan, sedan tio år förflutit från den
dag då konventionen först trädde i kraft,
säga upp den genom en skrivelse som sänds
till internationella arbetsbyråns generaldi­
rektör för registrering. Uppsägningen får
verkan först ett år efter det att den har
registrerats.

2.    Varje medlem, som har ratificerat kon­
ventionen och inte inom ett år efter ut­
gången av den tioårsperiod som avses i
punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt
enligt denna artikel, är bunden för en ny
period av tio år och kan därefter, på de i
denna artikel föreskrivna villkoren, säga
upp konventionen vid utgången av varje
tioårsperiod.

Artikel 14

1.   Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som han har tagit emot från or­ganisationens medlemmar.

2.   När generaldirektören underrättar or­ganisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som han har tagit emot, skall han fästa med­lemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 15

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas  generalsekreterare fullständiga


 


Prop. 1978/79: 148


14


 


102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralifications and acts of denunciation registered by him in accor­dance with the provisions of the preceding Artides.

Artide 16

At such times as it may consider neces­sary the Governing Body of the Interna­tional Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 17

1.    Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Con­
vention otherwise provides—

(a)    the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Artide 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)    as from the date when the new re­vising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratifi­cation by the Members.

2.    This Convention shall in any case re-
main in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it
but have not ratified the revising Conven­
tion.

Artide 18

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorj-talive.


upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning som har registrerats hos honom en­ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 16

När internationella arbetsbyråns styrelse finner att det behövs, skall den lämna inter­nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera konventionen.

Arlikd 17

1.    Om konferensen antar en ny konven­
tion, varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inle föreskriver annat,

a)    skall, under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av beslämmelser­na i artikel 13 ovan;

b)    skall, från den dag då den nya kon­ventionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlem­marna.

2.    Denna konvention skall likväl förbli
gällande till form och innehåll för de med­
lemmar som har ratificerat den men inte
har ratificerat den nya konvention varige­
nom den revideras.

Artikel 18

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.


 


Prop. 1978/79:148


15


 


Recommendation (No. 158) Concerning La­bour Administration: Role, Functions and Organisation

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at GeneVa by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-fourth Session on 7 June 1978, and

Recalling the terms of existing Interna­tional labour Conventions and Recommen­dations, including in particular the Labour Inspection Convention, 1947, the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969, and the Employment Service Convention, 1948, which call for the exercise of partic­ular labour administration activities, and

Considering it desirable to adopt instru­ments establishing guidelines regarding the over-all system of labour administration, and

Recalling the terms of the Employment Policy Convention, 1964, and of the Human Resources Development Convention, 1975; recalling also the goal of the creation of full and adequately remunerated employment and affirming the need for programmes of labour administration to work towards this goal and to give effect to the objectives of the said Conventions, and

Recognising the necessity of fully respect-ing the autonomy of employers' and work­ers' organisations, recalling in this connec-tion the terms of existing International la­bour Conventions and Recommendations guaranteeing rights of association, organi­sation and collective bargaining—and par­ticularly the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Con­vention, 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 —which forbid any interference by public authorities which would restrict these rights or impede the lawful exercise thereof, and


Bilaga 2

(Översättning)

Rekommendation (nr 158) om arbetsmark-nadsförvaiming, dess roll, uppgifter och organisation

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty­relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1978 till sitt sextio­fjärde möte,

som erinrar om bestämmelserna i tidigare ILO-konventioner och -rekommendationer, däribland särskilt 1947 års konvention om arbetsinspektion, 1969 års konvention om yrkesinspektion inom jordbruket och 1948 års konvention om offentlig arbetsförmed­ling, vilka kräver utövande av viss förvalt­ningsverksamhet på arbetsmarknadsområ­det,

som anser det önskvärt alt anta instru­ment vilka anger riktlinjer för systemet för arbetsmarknadsförvaltning i dess helhet,

som erinrar om bestämmelserna i 1964 års konvention om sysselsättning och i 1975 års konvention om utveckling av mänskliga resurser; som även erinrar om målet att skapa full sysselsättning med tillfredsställan­de löner och som är övertygad om behovet av ett program för arbetsmarknadsförvalt­ning för att närma sig detta mål och för att förverkliga syftena i de nämnda kon­venlionerna,

som är medveten om nödvändigheten av att till fullo respektera arbetsgivar- och ar­betstagarorganisationernas självständighet och som i detta sammanhang erinrar om beslämmelserna i tidigare ILO-konventioner och -rekommendationer — särskilt 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och 1949 års kon­vention om organisationsrätten och den kol­lektiva förhandlingsrätten — vilka garan­terar föreningsrätten, organisationsrätten — och den kollektiva förhandlingsrätten och förbjuder varje inblandning från myndig­heternas sida som skulle inskränka dessa


 


Prop. 1978/79:148


16


 


considering that employers' and workers' organisations have essenfial roles in attain-ing the objectives of economic, social and cullural progress, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to labour administration: role, functions and organisa­tion, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Labour Administration Convention, 1978,

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-eight the following Recommenda­tion, which may be cited as the Labour Administration Recommendation, 1978:


rättigheter eller hindra deras lagliga ut­övande; som även anser att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna spelar en vä­sentlig roll för uppnåendet av målen ekono­miskt, socialt och kulturellt framåtskridan­de,

som har beslutat anta vissa förslag om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, upp­gifter och organisation, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

och som har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation att komplettera 1978 års konvention om ar­betsmarknadsförvaltning,

antar denna den tjugosjätte dagen i juni månad år nitlonhundrasjuttioåtta följande rekommendation, som kan kallas 1978 års rekommendation om arbetsmarknadsadmi­nistration:


 


/. General Provisions

1. For the purpose of this Recommen­dation—

(a)    the term "labour administration" means public administration activities in the field of national labour policy;

(b)    the term "system of labour admin­istration" covers all public administration bodies responsible for and/or engaged in labour administration—whether they are ministerial departments or public agencies, including parastalal and regional or local agencies or any other form of decentralised administration—and any institutional frame-work for the co-ordination of the activities of such bodies and for consullation with and participation by employers and workers and their organisations.

 

2.    A Member may, in accordance with national laws or regulations, or national practice, delegate or entrust certain activities of labour administration to non-govern­mental organisations, particularly employ­ers' and workers' organisations, or—where appropriate—to employers' and workers' representatives.

3.    A Member may regard particular ac­tivities in the field of its national labour


/. Allmänna bestämmelser

1.    I denna rekommendation

a)    avses med uttrycket "arbetsmarknads­förvaltning" den offentliga förvaltningens verksamhet inom ramen för den nationella arbetsmarknadspolitiken;

b)   avses med uttrycket "system för ar­betsmarknadsförvallning" alla offentliga förvaltningsorgan som har ansvar för och/ eller utövar arbetsmarknadsförvaltning — oavsett om de är regeringsorgan eller offent­liga institutioner, däri inbegripet halvstat­liga organ samt regionala eller lokala för­valtningsorgan eller varje annan form av decentraliserad förvaltning — liksom varje institutionell struktur som har upprättats för att samordna dessa organs verksamhet och för alt åstadkomma samråd med och medverkan av arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer.

 

2.   I enlighet med nationell lagsfiftning eller praxis kan medlem delegera eller an­förtro viss verksamhet inom arbetsmark-nadsförvallningen åt icke-statliga organisa­lioner, särskilt arbetsgivar- och arbetstagar­organisationer eller — då så är lämpligt — representanter för arbetsgivare och arbets­tagare.

3.   Medlem kan betrakta viss verksamhet inom ramen för den nationella arbetsmark-


 


Prop. 1978/79:148


17


 


policy as being matters which, in accor­dance with national laws or regulations, or national practice, are regulated by having recourse to direct negotiations between em­ployers' and workers' organisations.

4. Each Member should, in a manner appropriate to national condilions, ensure the organisation and effective operation in ils terrilory of a system of labour adminis­tration, the functions and responsibililies of which are properly co-ordinated.


nadspoliliken som angelägenheter vilka en­ligt nationell lagstiftning eller praxis regle­ras genom direkta förhandlingar mellan ar­betsgivar-  och  arbetstagarorganisationer.

4. Varje medlem bör på ett efter landets förhållanden lämpat sätt sörja för att ett system för arbetsmarknadsförvaltning orga­niseras och fungerar effektivt inom landet och att systemets uppgifter och åligganden samordnas på lämpligt sätt.


 


//. Functions  of  the National System  of Labour Administration Labour Standards

5.    (1) The competent bodies wilhin the
system of labour administration should—
in consullation with organisations of em­
ployers and workers and in a manner and
under condilions determined by national
laws or regulations, or national practice—
lake an aclive part in the preparafion, devel­
opment, adoption, applicalion and review
of labour standards, including relevant laws
and regulafions.

(2) They should make their services avail­able to employers' and workers' organisa­tions, as may be appropriate under national laws or regulations, or nafional practice, wilh a view to promoting the regulation of terms and condilions of employment by means of collective bargaining.

6.    The system of labour administration
should include a system of labour inspec­
tion.

Labour Relations

7.    The competent bodies within the sys­tem of labour administration should partici­pate in the determination and applicalion of such measures as may be necessary to ensure the free exercise of employers' and workers' right of association.

8.    (1) There should be labour adminis­tration programmes aimed at the promo­tion, establishment and pursuit of labour relafions which encourage progressively betler conditions of work and working life and which respect the right to organise and bargain collectively.


//. Uppgifter för del nationella syslemet för

arbetsmarknadsförvaltning

Normer på arbetsmarknadsområdet

5.     1) I samråd med arbetsgivar- och ar­
betstagarorganisationer och på sätt och un­
der villkor som bestäms genom nationell
lagstiftning eller praxis bör behöriga organ
inom syslemet för arbetsmarknadsförvalt­
ning aktivt medverka vid förberedelser, ut­
veckling, antagande, tillämpning och över­
syn av normer på arbetsmarknadsområdet,
däri inbegripet relevant lagstiftning.

2) Behöriga organ bör ställa sina tjänster till förfogande för arbetsgivar- och arbets­tagarorganisationer för att främja reglering av anställningsvillkor genom kollektivför­handlingar, då så är lämpligt med hänsyn till nationell lagstiftning eller praxis.

6.     Systemet för arbetsmarknadsförvalt­
ning bör innefatta elt system för yrkesin­
spektion.

Förhållandel mellan arbetsmarknadens par­ter

7.    Behöriga organ inom systemet för ar­betsmarknadsförvaltning bör medverka vid fastställandet och genomförandet av åtgär­der som kan vara nödvändiga för att säker­ställa ett fritt utövande av arbetsgivares och arbetstagares föreningsrätt.

8.    1) Det bör finnas program för arbets­marknadsförvallning avsedda att främja, upprätta och ulveckla relationer mellan ar­betsmarknadens parter som ökar möjlighe­terna för en fortgående förbättring av ar­betsvillkoren och förhållandena i arbetslivet och som respekterar föreningsrätten och rät­ten till kollektivförhandlingar.


 


Prop. 1978/79:148


18


 


(2) The competent bodies wilhin the sys­tem of labour administration should assist in the improvement of labour relations by providing or strengthening advisory services to undertakings, employers' organisations and workers' organisations requesting such services, in accordance with programmes cstablished on the basis of consullation with such organisations.

9.    The competent bodies within the sys­
tem of labour administration should pro­
mote the full development and utilisation
of machinery for volunlary negotiafion.

10.    The competent bodies within the sys­
tem of labour administration should be in
a position to provide, in agreement with
the employers' and workers' organisations
concerned, conciliation and mediation facili-
ties, appropriate to national conditions, in
case of collective disputes.

EmploymeiU

11.    (1) The competent bodies within the
system of labour administration should be
responsible for or participate in the prepa­
rafion, administration, co-ordination, check­
ing and review of national employment
policy.

(2) A central body of the system of la­bour administration, to be determined in accordance with national laws or regula­tions, or national practice, should be closely associated with, or responsible for taking appropriate institutional measures to co-ordinate the activities of the various au­thorities and bodies which are concerned with particular aspecls of employment policy.

12.   The competent bodies within the sys­lem of labour administration should co-ordinate, or participate in the co-ordination of employment services, employment pro­motion and creation programmes, vocation-al guidance and vocational training pro­grammes and unemployment benefit schemes, and they should co-ordinate, or participate in the co-ordination of these various services, programmes and schemes wilh the implementation of general em­ployment policy measures.

13.   The competent bodies within the sys­tem   of  labour   administration  should   be


2) Behöriga organ inom systemet för ar-belsmarknadsförvaltning bör medverka till förbättring av relationerna mellan arbets­marknadens parter genom att tillhandahål­la eller förstärka rådgivning åt företag, ar­betsgivarorganisationer och arbetstagarorga­nisationer som begär sådana tjänster, i en­lighet med program som fastställts på grundval av samråd med dessa organisa­tioner.

9.    Behöriga organ inom systemet för ar­
betsmarknadsförvaltning bör främja största
möjliga utveckling och användande av för­
faranden för frivilliga förhandlingar.

10.    Vid kollektiva tvister bör behöriga or­
gan inom systemet för arbetsmarknadsför­
valtning ha möjlighet att i samförstånd med
berörda arbetsgivar- och arbetstagarorgani­
sationer tillhandahålla ett maskineri för för­
likning och medling, lämpat för landels
förhållanden.

Sysselsättning

11.    1) Behöriga organ inom systemet för
arbetsmarknadsförvaltning bör medverka
vid utformning, genomförande, samordning,
kontroll och översyn av den nationella sys­
selsättningspolitiken.

2) Ett centralt organ inom systemet för arbetsmarknadsförvaltning, som skall utses enligt nationell lagstiftning eller praxis, bör antingen vara nära knutet till de olika myn­digheter och organ som har att göra med skilda aspekter av sysselsättningspolitiken eller ha till uppgift att vidta lämpliga insti­tutionella åtgärder för att samordna dessa myndigheters och organs verksamhet.

12.    Behöriga organ inom systemet för ar­
betsmarknadsförvallning bör samordna eller
medverka vid samordning av arbetsförmed­
ling, program för främjande och skapande
av sysselsättning, program för yrkesvägled­
ning och yrkesutbildning och system för ar­
betslöshetsförsäkring. De bör även samord­
na eller medverka vid samordning av dessa
olika tjänster, program och system med ge­
nomförandet av den allmänna sysselsätt­
ningspolitiken.

13.    Behöriga organ inom systemet för ar­
betsmarknadsförvaltning bör ha till uppgift


 


Prop. 1978/79:148


19


 


responsible for establishing, or promoting the establishment of methods and proce-dures for ensuring consullation of em­ployers' and workers' organisations, or— where appropriate—employers' and work­ers' representatives, on employment policies, and promotion of their co-operation in the implementation of such policies.

14.   (1) The competent bodies wilhin the
system of labour administration should be
responsible for manpower planning or where
this is not possible should participate in
the functioning of manpower planning
bodies through both institutional represen­
tation and the provision of technical in­
formation and advice.

(2)   They should participate in the co­ordination and integration of manpower plans with economic plans.

(3)   They should promote joint aclion of employers and workers, with the assistance as appropriate of public authorities and bodies, regarding both short- and long-lerm employment policies.

 

15.   The syslem of labour administration should include a free public employment service and operate such a service effec-tively.

16.   The competent bodies within the sys­tem of labour administration should, wher-ever national laws and regulations or na­tional practice so permit, have or share responsibility for the management of public funds made available for such purposes as countering underemployment and unem­ployment, regulating the regional distribu­tion of employment, or promoting and as-sisting the employment of particular cate­gories of workers, including sheltered em­ployment schemes.

17.   The competent bodies within the sys­tem of labour administration should, in a manner and under conditions determined by national laws or regulations, or national practice, participate in the development of comprehensive and concerted policies and programmes of human resources develop­ment including vocational guidance and vocational training.

Research in Labour Matters

18.   For the fulfilment of its social objec­
tives, the system of labour administration


all utveckla eller främja ulvecklingen av meioder och förfaranden för att säkerställa samråd med arbetsgivar- och arbetstagaror­ganisationer eller — då så är lämpligt — representanter för arbelsgivare och arbetsta­gare i fråga om sysselsättningspolitiken samt att främja dessas medverkan vid genomfö­randel av denna politik.

14.   1) Behöriga organ inom systemet för
arbetsmarknadsförvaltning bör ansvara för
arbetskraftsplanering eller, om detta inte är
möjligt, medverka i arbetet inom organ för
arbetskraftsplanering både genom institutio­
nell representation och genom att tillhanda­
hålla teknisk information och råd.

2)    De bör medverka vid samordning och integration av arbetskraftsplaner med eko­nomiska planer.

3)    De bör främja gemensamma ålgärder av arbetsgivare och arbetstagare beträffande sysselsättningspolitiken på kort och lång sikt, då så är lämpligt med bistånd av myn­digheter och andra offentliga organ.

 

15.   Systemet för arbetsmarknadsförvalt­ning bör innefatta kostnadsfri offentlig ar­betsförmedling och sörja för att denna fun­gerar effektivt.

16.   Behöriga organ inom systemet för ar­betsmarknadsförvaltning bör, då nationell lagsliftning eller praxis så medger, ansvara för eller ha del i ansvaret för förvaltningen av allmänna medel avsedda att bekämpa undersysselsältning och arbetslöshet, för­bättra den regionala sysselsättningsbalansen eller främja och stödja sysselsättningen för bestämda grupper av arbetstagare, däri in­begripet program för skyddad sysselsätt­ning.

17.   Behöriga organ inom systemet för ar­betsmarknadsförvaltning bör, på sätt och under villkor som anges i nationell lagstift­ning eller praxis, medverka vid utvecklingen av omfattande och samfällda åtgärder och program för utveckling av mänskliga resur­ser, däri inbegripet yrkesvägledning och yr­kesutbildning.

Forskning om arbetsmarknadsfrågor

18. För att uppnå sina sociala mål bör systemet för arbetsmarknadsförvaltning be-


 


Prop. 1978/79:148

should carry out research as one of its im-portant functions and encourage research by others.


20

driva forskning som en av sina viktiga upp­gifter och stödja andras forskning.


 


III. Organisation of the National System of

Labour Administration

Co-ordination

19.    The ministry of labour or another comparable body determined by national laws or regulations, or national practice, should take or initiate measures ensuring appropriate representation of the system of labour administration in the administrative and consultative bodies in which informa­tion is collected, opinions are considered, decisions are prepared and taken and mea­sures of implementation are devised with respect to social and economic policies.

20.    (1) Each of the principal labour ad­ministration services competent with re­spect to the matters referred to in para-graphs 5 to 18 above should provide peri-odic information or reports on ils activities to the ministry of labour or the other com­parable body referred to in paragraph 19, as well as to employers' and workers' or­ganisations.

 

(2)   Such informaiion or reports should be of a technical nature, include appropriate statistics, and indicate the problems en-countered and if possible the results achieved in such a manner as to permit an evaluation of present trends and foresee-able future developments in areas of major concern to the system of labour administra­tion.

(3)   The system of labour administration should evaluate, publish and disseminale such information of general interest on la­bour matters as it is able to derive from its operation.

(4)     Members, in consullation wilh the
International Labour Office, should seek
to promote the establishment of suitable
models for the publication of such infor­
mation, with a view to improving its inier­
naiional comparability.

21.    The structures of the national syslem
of labour administration should be kept
constantly   under   review,   in   consullation


III. Organisationen av det nationella syste­met för arbetsmarknadsförvallning Samordning

19.   Arbetsmarknadsdepartementet eller annat likartat organ som anges i nationell lagstiftning eller praxis bör vidta eller sti­mulera till åtgärder för att systemet för ar­betsmarknadsförvaltning skall bli represen­terat på alla lämpliga nivåer inom förval­tande och rådgivande organ där man sam­lar in information, utbyter åsikter, förbere­der och fattar beslut och utformar tillämp­ningsåtgärder på socialpolitikens och den ekonomiska politikens område.

20.   1) Varje viktigare organ inom arbets­marknadsförvaltningen som har behörig­het på de områden som har nänmts i punk­terna 5—18 ovan bör ge periodiska infor­mationer eller redogörelser om sin verk­samhet åt arbetsmarknadsdepartementet el­ler det andra likartade organ som bar nämnts i punkt 19, liksom då så är lämp­ligt åt arbetsgivar- och arbetstagarorganisa­tioner.

 

2)    Dessa informationer eller redogörelser bör vara av teknisk natur och innefatta lämpliga statistiska uppgifter. De bör upp­lysa om de svårigheter som uppträder och såvitt möjligt om de resultat som har upp­nåtts på ett sätt som gör det möjligt att be­döma aktuella tendenser och den förutse­bara framtida ulvecklingen inom områden av särskild betydelse för arbetsmarknads­förvaltningen.

3)    Systemet för arbetsmarknadsförvalt­ning bör utvärdera, offentliggöra och spri­da sådana informationer av allmänt intresse i arbetsmarknadsfrågor som det kan få ge­nom sin verksamhet.

4)    Medlemmarna bör i samråd med inter­nationella arbetsbyrån söka främja utveck­lingen av lämpliga modeller för offentiig-görande av sådana informationer för att för­bättra deras internationella jämförbarhet.

21.    Uppbyggnaden av det nationella sys­
temet för arbetsmarknadsförvaltning bör
fortlöpande  omprövas  i  samråd  med  de


 


Prop. 1978/79:148


21


 


wilh the most representative organisations of employers and workers.

Resources and Staff

22.    (1) Appropriate arrangements should
be made to provide the syslem of labour
administration with the necessary financial
resources and an adequate number of suit­
ably qualified staff to promote ils effeclive-
ness.

(2) In this connection, due account should be taken of—

(a)    the importance of the duties to be performed;

(b)   the material means placed at the disposal of the staff;

(c)    the practical conditions under which the various functions must be carried out in order to be effective.

23.    (1) The staff of the labour adminis­
tration system should receive initial and
further training at levels suitable for their
work; there should be permanent arrange­
ments to ensure that such training is avail­
able to them throughout their careers.

(2) Staff in particular services should have the special qualifications required for such services, ascertained in a manner de­termined by the appropriate body.

24.    Consideration should be given to sup-
plemenfing national programmes and facili-
ties for the training envisaged in paragraph
23 above by International co-operation in
the form of exchanges of experience and
information and of comraon initial and fur­
ther training programmes and facililies, par­
ticularly at the regional level.

Internal Organisation

25.    (1) The system of labour adminis­
tration should normally comprise special-
ised units to deal with each of the major
programmes of labour adminislralion the
management of which is entrusted to it by
national laws or regulations.

(2) For example, there might be units for such matters as the formulation of standards relating to working conditions and terms of employment; labour inspection; labour relations; employment, manpower planning and human resources development; interna-


mest representativa arbetsgivar- och arbets­tagarorganisationerna.

Resurser och personal

22.    1) Lämpliga ålgärder bör vidtas för
att förse systemet för arbetsmarknadsför­
valtning med nödvändiga finansiella resur­
ser samt med personal i tillräckligt antal
och med lämpliga kvalifikationer, så att
dess effektivitet främjas.

2) I detta sammanhang bör vederbörlig hänsyn tas till

a)    belydelsen av de uppgifter som skall utföras;

b)    de materiella hjälpmedel som ställs till personalens förfogande;

c)    de praktiska förutsättningar under vil­ka de olika uppgifterna måste utföras för atl ge avsett resultat.

23.    1) Arbetsmarknadsförvaltningens an­
ställda bör få grundutbildning och vidare­
utbildning på nivåer som svarar mot deras
uppgifter. Det bör finnas permanenta an­
ordningar för att säkerställa att sådan ut­
bildning står till buds för dem under hela
deras karriär.

2) Personal i särskild typ av tjänst bör ha de speciella kvalifikationer som behövs för denna tjänst och dessa kvalifikationer bör kontrolleras på sätt som bestäms av lämpligt organ.

24.    Det bör övervägas att komplettera de
nationella program och anordningar för ut­
bildning som avses i punkt 23 ovan genom
internationellt samarbete i form av utbyte
av erfarenheter och informationer samt ge­
mensamma program och anordningar för
grundutbildning och vidareutbildning, sär­
skilt på regional nivå.

Ittre organisation

25.    1) Systemet för arbetsmarknadsför­
valtning bör normalt innefatta specialisera­
de enheter för var och en av de huvudsak­
liga uppgifter som den nationella lagstift­
ningen anförtror åt arbetsmarknadsförvalt­
ningen.

2) Det kan exempelvis finnas enheter för sådana angelägenheter som utarbetande av normer för arbets- och anställningsvillkor, yrkesinspektion, förhållandet mellan arbets­marknadens parter, sysselsättning, arbets­kraftsplanering och utveckling av mänskliga


 


Prop. 1978/79:148


tional labour affairs; and, as appropriate, social security, minimum wage legislation and queslions relating to specific cafegories of workers.

Field Services

26. (1) There should be appropriate ar­rangements for the effective organisation and operation of the field services of the system of labour administration.

(2) In particular, these arrangements should—

(a)    ensure that the placing of field ser­vices corresponds to the needs of the vari­ous areas, the representative organisations of employers and workers concerned being consulted thereon;

(b)   provide field services with adequate staff, equipment and transport facilities for the effective performance of their duties;

(c)    ensure that field services have suffi-cient and clear instructions to preclude the possibility of laws and regulations being differently interpreted in different areas.


resurser, internationella arbetsmarknadsfrå­gor och, då så är lämpligt, social trygghet, lagstiftning om minimilöner och för frågor som rör särskilda grupper av arbetstagare.

Lokal verksamhet

26. 1) Det bör finnas lämpliga anord­ningar för en effektiv organisation av och ett effektivt bedrivande av den lokala verk­samheten inom systemet för arbetsmark­nadsförvaltning.

2) Dessa anordningar bör speciellt

a)    säkerställa alt lokaliseringen av orga­nen på fältet direkt svarar mot behoven i olika geografiska områden, efter hörande av representativa berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beträffande orga­nens lokalisering;

b)   förse organen på fältet med den perso­nal, den utrustning och de transportmedel som de behöver för att effektivt fullgöra sina uppgifter;

c)    säkerställa att organen på fältet har tillräckliga och klara instruktioner som ute­sluter möjligheten av att lagar och före­skrifter tolkas olika inom olika geografiska områden.


 


Prop. 1978/79:148


23


 


Convention (No. 151) Concerning Protec­tion of the Right to Organise and Proce-dives for Determining Conditions of Em­ployment in the Public Service

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International La­bour Office, and having met in its Sixty-fourth  Session  on  7  June   1978,   and

Noling the terms of the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Con­vention, 1949, and the Workers' Represen­tatives Convention and Recommendation, 1971, and

Recalling that the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, does not cover certain categories of public employees and that the Workers' Represen­tatives Convention and Recommendation, 1971, apply to workers' representatives in the undertaking, and

Noting the considerable expansion of public-service activities in many countries and the need for sound labour relations between public authorities and public em­ployees' organisations, and

Having regard to the great diversity of political, social and economic syslems among member States and the differences in practice among them (e.g. as to the re­spective functions of central and local gov-ernment, of federal, state and provincial authorities, and of state-owned undertakings and various types of autonomous or semi-autonomous public bodies, as well as to the nature of employment relalionships), and

Taking into account the particular prob­lems arising as lo the scope of, and defini­tions for the purpose of, any International instrument, owing to the differences in many countries between private and public employment, as well as the difficulties of


Bilaga 3

(Översättning)

Konvention (nr 151) om skydd för organisa­tionsrätten och om förfaranden för faststäl­lande av anställningsvillkor i offentlig tjänst

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallals fiU Geneve av styrelsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1978 till sitt sexlio­fjärde möte,

som åberopar bestämmelsema i 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1949 års konven­tion om organisationsrätten och den kol­lektiva förhandlingsrätten samt 1971 års konvention och rekommendation om arbets­tagarnas representanter,

som erinrar om att 1949 års konvention om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten inte omfattar vissa ka­tegorier offentliganställda och om att 1971 års konvention och rekommendation om arbetstagarnas representanter avser arbets-tagarrepresentanter i företag,

som uppmärksammar den beiydande ut­byggnaden av den offentliga verksamhelen i många länder och behovet av sunda parts-relationer mellan myndigheterna och de of­fentliganställdas organisationer,

som beaktar den stora mångfald av poli­tiska, sociala och ekonomiska system som föreligger bland medlemsstaterna liksom den växlande praxis som råder dem emellan (exempelvis i fråga om resp. uppgifter för centrala och lokala myndigheter, för fede­rala, delstatliga och provinsiella myndighe­ter samt för statsägda företag och olika slag av självstyrande eller delvis självstyrande allmänna inrättningar eller i fråga om arten av anställningsrelationer),

som tar hänsyn till de särskilda problem som på grund av olikheterna i många län­der mellan privat och offenfiig anställning uppstår när det gäller alt bestämma tillämp­ningsområde och anta definitioner för ett internationellt instrument, till de tolknings-


 


Prop. 1978/79:148


24


 


interpretation which have arisen in respect of the applicalion of relevant provisions of the Right to Organise and Collective Bar­gaining Convention, 1949, to public ser-vanls, and the observations of the super-visory bodies of the ILO on a number of occasions that some governments have ap-plied these provisions in a manner which excludes large groups of public employees from coverage by that Convention, and

Having decided upon the adoption of certain proposals wilh regard to freedom of association and procedures for deter­mining conditions of employment in the public service, which is the fiflh item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con­vention,

adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-eight the following Convention, which may be cited as the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978:


svårigheter som har uppkommit vid tillämp­ning på de offentliga tjänstemännen av rele­vanta bestämmelser i 1949 års konvention om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten samt till de anmärkning­ar som internationella arbetsorganisationens kontrollorgan vid skilda tillfällen har fram­ställt om alt en del regeringar har tillämpat dessa bestämmelser på elt sätt som ute­sluter stora grupper av offentliganställda från att omfattas av nämnda konvention,

som har beslutat anla vissa förslag om föreningsfrihet och om förfaranden för fast­ställande av anställningsvillkor i offentlig tjänst, en fråga som utgör femte punkten på mötets dagordning och som har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en in­ternationell konvention.

antar denna den tjugosjunde dagen i juni månad år nittonhundrasjuttioåtta följande konvention, som kan kallas 1978 års kon­vention om anställning i offentlig tjänst.


 


Part I. Scope and Definitions Artide 1

1.   This Convention applies to all persons employed by public authorities, to the extent that more favourable provisions in other international labour Conventions are not applicable to them.

2.   The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to high-level employees whose functions are normally considered as policy-making or managerial, or to employees whose duties are of a highly confidential nature, shall be determined by national laws or regula­tions.

3.   The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

Artide 2

For the purpose of this Convention, the term "public employee" means any person covered by the Convention in accordance with Artide 1 thereof.


Del I. Tillämpningsområde och definitioner Artikel 1

1.    Denna konvention tillämpas på alla personer anställda av myndigheter, i den mån förmånligare bestämmelser i andra ILO-konventioner inte är tillämpliga på dem.

2.    Genom nationell lagstiftning bestäms i vilken utsträckning garantierna i denna konvention skall tillämpas på sådana högre tjänstemän vilkas uppgifter i regel betrak­tas som policyskapande eller ledande eller på arbetstagare vilkas åligganden är av strängt konfidentiell art.

3.    Genom nationell lagstiftning bestäms i vilken utsträckning garantierna i denna konvention skall tillämpas på försvarsmak­ten och poliskåren.

Artikel 2

Med uttrycket "offentliganställd" avses i denna konvention envar som enligt dess artikel 1 omfattas av konventionen.


 


Prop. 1978/79:148


25


 


Artide 3

For the purpose of this Convention, the term "public employees' organisation" means any organisation, however composed, the purpose of which is to further and defend the interests of public employees.


Artikel 3

Med uttrycket "organisation för offentlig­anställda" avses i denna konvention varje organisation — oavsett hur den är samman­satt — som har till ändamål att främja och värna offentliganställdas intressen.


 


Part II. Protection of the Right to Organise Artide 4

1.    Public employees shall enjoy adequate protection against acts of anti-union dis­criminalion in respect of their employment.

2.    Such protection shall apply more par­ticularly in respect of acts calculated to—

 

(a)    make the employment of public em­ployees subjecl to the condition that they shall not join or shall relinquish member-ship of a public employees' organisation;

(b)    cause the dismissal of or otherwise prejudice a public employee by reason of membership of a public employees' organi­sation or because of participation in the normal activities of such an organisation.

Artide 5

1.   Public employees' organisations shall enjoy complele independence from public authorities.

2.   Public employees' organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by a public authority in their establishment, functioning or administra­tion.

3.   In particular, acts which are designed to promote the establishment of public em­ployees' organisations under the domination of a public authority, or to support public employees' organisations by financial or other means, with the object of placing such organisations under the control of a public authority, shall be deemed to conslitute acts of interference within the meaning of this Artide.


Del II. Skydd för organisationsrätten Artikel 4

1.   Offentiiganställda skall åtnjuta till­fredsställande skydd mot organisationsfient­liga åtgärder med avseende på deras an­ställningsförhållande.

2.   Sådant skydd skall åtnjutas särskilt mot åtgärder med syfte alt

 

a)    göra offentlig anställning beroende av villkor att arbetslagaren inte ansluter sig till organisation för offentliganställda eller att han utträder ur sådan organisation;

b)   orsaka uppsägning eller annat förfång för en offentliganställd på den grund att han tillhör organisation för offentliganställ­da eller tar del i sådan organisations nor­mala verksamhei.

Artikel 5

1.   Organisationer för offentliganställda skall åtnjuta fullständigt oberoende i för­hållande till offentliga myndigheter.

2.   Organisationer för offentliganställda skall åtnjuta tillfredsställande skydd mot ål­ gärder som innebär att offentlig myndighet blandar sig i deras bildande, verksamhet el­ ler förvaltning.

3.    Såsom inblandning enligt denna artikel
skall särskilt anses åtgärder avsedda att
gynna bildandet av sådana organisationer
för offentliganställda som behärskas av
myndighet, eller alt ekonomiskt eller på an­
nal sätt slödja organisationer för offentlig­
anställda, för alt därigenom ställa dessa or­
ganisationer under kontroll av myndighet.


 


Part III. Facililies lo Be Afforded lo Public Employees' Organisations Artide 6

1. Such facilities shall be afforded to the representatives of recognised public em­ployees' organisations as may be appropriate


Del III. Förmåner för organisalioner för of­fentliganställda Artikel 6

1. Representanter för erkända organisa­tioner för offentiiganställda skall beviljas sådana  förmåner  atl  de  både  under  och


 


Prop. 1978/79:148


26


 


in order to enable them lo carry out their functions promptly and efficiently, both during and outside their hours of work.

2.   The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the administration or service concerned.

3.   The nature and scope of these facilities shall be determined in accordance with the methods referred to in Artide 7 of this Convention, or by other appropriate means.


utom arbetstid blir i stånd att fullgöra sina uppgifter snabbt och effektivt.

2.    Beviljandet av sådana förmåner får inte försämra effektiviteten i förvaltningens eller myndighetens verksamhet.

3.    Arten och omfattningen av dessa för­måner skall bestämmas i enlighet med de metoder som avses i artikel 7 i denna kon­vention eller på annat lämpligt sätt.


 


Part IV. Procedures for Determining Terms and Condilions of Employment

Artide 7

Measures appropriate to national condi­tions shall be taken, where necessary, to encourage and promote the full develop­ment and utilisation of machinery for nego­liation of terms and conditions of employ­ment between the public authorities con­cerned and public employees' organisations, or of such other methods as will allow rep­resentatives of public employees to partici­pate in the determination of these malters.


Del IV.  Förfaranden för fastställande av

anställningsvillkor

Artikel 7

Åtgärder lämpade efter varje lands för­hållanden skall, där så är nödvändigt, vid­tas för att uppmuntra och främja utveck­landet och användandet i största möjliga utsträckning av förfaranden som medger förhandling om anställningsvillkoren mellan de berörda myndigheterna och organisatio­ner för offentliganställda eller av andra metoder som bereder representanter för de offentliganställdas möjlighet att medverka vid fastställandet av dessa villkor.


 


Part V. Settleinent of Disputes Artide 8

The settlement of disputes arising in con­nection wilh the determination of terms and conditions of employment shall be sought, as may be appropriate to national condi­tions, through negoliation between the par-ties or through independent and impartial machinery, such as mediation, conciliation and arbitration, established in such a man­ner as to ensure the confidence of the parties involved.


Del V. Lösande av tvister Artikel 8

Tvister som uppstår i samband med fast­ställandet av anställningsvillkor skall, på sätt som är lämpat efter varje lands förhål­landen, så långt möjligt lösas genom för­handling mellan parterna eller genom etl självständigt och opartiskt förfarande, så­som medling, förlikning eller skiljedom, till­kommet på sätt som inger berörda parter förtroende.


 


Part VI. Civil and Political Rights

Artide 9

Public employees shall have, as other workers, the civil and political rights which are essential for the normal exercise of freedom of association, subject only to the obligations arising from their status and the nature of their functions.


Del VI. Medborgerliga och poliliska rättig­heter Artikel 9

Offentliganställda skall, på samma sätt som arbetstagare i allmänhet, åtnjuta de medborgerliga och politiska rättigheter som är väsentliga för ett normalt utövande av föreningsfriheten med förbehåll endast för de skyldigheter som hänger samman med deras ställning och med beskaffenheten av deras uppgifter.


 


Prop. 1978/79:148


27


 


Part VII. Final Provisions Artide 10

The formål ralifications of this Con­vention shall be communicated to the Di­rector-General of the International Labour Office for registration.


Del VII. Avslutande bestämmelser Artikel 10

De officiella ratifikationerna av denna konvention skall sändas till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registre­ring.


 


Artide 11

1.   This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ralifications have been registered wilh the Director-General.

2.   It shall come into force twelve monlhs after the date on which the ralifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve monlhs after the date on which its ratification has been registered.


Artikd II

1.      Denna konvention är bindande en­
dast för de medlemmar av internationella
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer
har registrerats hos generaldirektören.

2.    Konventionen träder i kraft tolv må­nader efter det att ratifikationer från två medlemmar har registrerats hos generaldi­rektören.

3.    Därefter träder konventionen i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.


 


Artide 12

1.   A Member which has ratified this Convention may denounce it after the ex­piration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for reg­istration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2.   Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denuncia­tion provided for in this Artide, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Artide.


Artikd 12

1.    Medlem som ratificerar denna konven­tion kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först elt år efter det att den har registre­rats.

2.    Varje medlem, som har ratificerat kon­ventionen och inte inom ett år efter ut­gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårs­period.


 


Artide 13

1. The Director-General of the Interna­tional Labour Office shall notify all Mem­bers of the International Labour Organisa­tion of the registration of all ralifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.


Artikd 13

1. Internationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar som han har tagit emot från or­ganisationens medlemmar.


 


Prop. 1978/79:148


28


 


2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the sec-ond ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.


2. När generaldirektören tmderrättar or­ganisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som han har tagit emot, skall han fästa med­lemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.


 


Artide 14

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ralifications and acts of denunciation registered by him in accor­dance with the provisions of the preceding Artides.


Artikel 14

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationemas stadga, lämna Fören­ta nationemas generalsekreterare fullstän­diga upplysningar om varje ratifikation och uppsägning som har registrerats hos honom enligt bestämmelserna i föregående artiklar.


 


Artide 15

At such times as it may consider neces­sary the Governing Body of the Interna­tional Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.


Arlikd 15

När internationella arbetsbyråns styrelse finner att det behövs, skall den lämna in­ternationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven­tions tillämpning och undersöka, om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis re­videra konventionen.


 


Artide 16

1.    Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the nev; Con­
vention otherwise provides—

(a)    the ratification by a Member of the revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Con­vention, notwithstanding the provisions of Artide 12 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)    as from the date when the new re­vising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratifi­cation by the Members.

2.    This Convention shall in any case re-
main in force in its actual form and con­
tent for those Members which have ratified
it but have not ratified the revising Con­
vention.


Artikel 16

1.    Om konferensen antar en ny konven­
tion, varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inte föreskriver annat,

a)    skall, under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft, en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelser­na i artikel 12 ovan;

b)    skall, från den dag då den nya kon­ventionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemmar­na.

2.    Denna konvention skall likväl förbli
gällande till form och innehåll för de med­
lemmar som har ratificerat den men inte
har ratificerat den nya konvention varige­
nom den revideras.


 


Prop. 1978/79:148                                                    29

Artide 17                                                                              Artikel 17

The English and French versions of the De engelska och franska versionerna av

text of this Convention are equally authori- texten till denna konvention är lika giltiga,
tative.


 


Prop. 1978/79:148


30


 


Recommendation (No. 159) Concerning Procedures for Determining Conditions of Employment in tlie Public Service

The General Conference of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International La­bour Office, and having met in its Sixty-fourth Session on 7 June 1978, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to freedom of association and procedures for determining conditions of employment in the public ser­vice, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978,

adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-eight the following Recommenda­tion, which may be cited as the Labour Relations (Public Service) Recommendation, 1978:

1.   (1) In countries in which procedures
for recognition of public employees' organi­
sations apply with a view to determining the
organisations to be granted, on a preferen-
tial or exclusive basis, the rights provided
for under Parts III,
IV or V of the Labour
Relations (Public Service) Convention, 1978,
such determination should be based on
objective and pre-established criteria with
regard to the organisations' representative
character.

(2) The procedures referred to in sub-paragraph (1) of this Paragraph should be such as not to encourage the proliferalion of organisations covering the same catego­ries of employees.

2.   (1) In the case of negoliation of terms
and conditions of employment in' accor­
dance with Part
IV of the Labour Relations
(Public Service) Convention, 1978, the per­
sons or bodies competent to negotiate on
behalf of the public authority concerned


Bilaga 4

(översättning)

Rekommendation (nr 159) om förfaranden för fastställande av anställningsvillkor i of­fentlig tjänst

Internationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av slyrelsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 7 juni 1978 till sitt sextio­fjärde möte,

som har beslutat anta vissa förslag om föreningsfrihet och om förfaranden för fast­ställande av anställningsvillkor i offentlig Ijänst, en fråga som utgör femte punkten på mötets dagordning, och

som har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation att kom­plettera 1978 års konvention om anställning i offentlig tjänst,

antar denna den tjugosjunde dagen i juni månad år nittonhundrasjuttioåtta följande rekommendation, som kan kallas 1978 års rekommendation om anställning i offentlig tjänst.

1.    1) I länder som tillämpar förfaranden
för erkännande av organisationer för offent­
liganställda med syfte att därigenom fast­
ställa vilka organisationer som företrädesvis
eller uteslutande skall åtnjuta de rättigheter
som avses i del III,
IV eller V i 1978 års
konvention om anställning i offentlig tjänst
bör sådant fastställande grundas på objek­
tiva och i förväg bestämda kriterier i fråga
om organisationernas representativa karak­
tär.

2) De förfaranden som avses under 1) i denna punkt bör vara sådana att de inte befrämjar uppkomsten av en mångfald or­ganisationer som täcker samma kategorier av anställda.

2.    1) Tillämpas förhandlingar om anställ-
nadsvillkor enligt del
IV i 1978 års kon­
vention om anställning i offentlig tjänst,
bör genom nationell lagstiftning eller på an­
nat lämpligt sätt bestämmas vilka personer
eller organ som skall vara behöriga att för-


 


Prop. 1978/79:148


31


 


and the procedure for giving effect to the agreed terms and conditions of employ­ment should be determined by national laws or regulations or other appropriate means. (2) Where methods other than negolia­tion are followed to allow representatives of public employees to participate in the deter­mination of terms and condilions of em­ployment, the procedure for such partici­pation and for final determination of these matters should be determined by national laws or regulations or other appropriate means.

3.    Where an agreement is conduded be­tween a public authority and a public em­ployees' organisation in pursuance of para­graph 2, subparagraph (1), of this Recom­mendation, the period during which it is to operate and/or the procedure whereby it may be terminated, renewed or revised should normally be specified.

4.    In determining the nature and scope of the facilities which should be afforded to representatives of public employees' organi­sations in accordance with Artide 6, para­graph 3, of the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978, regard should be had to the Workers' Representatives Recommendation, 1971.


handla på de berörda myndigheternas väg­nar och vilket förfarande som skall använ­das för att verkställa de överenskomna an­ställningsvillkoren.

2) Tillämpas andra metoder än förhand­ling för att bereda representanter för de offentliganställda möjlighet att delta i fast­ställandet av anställningsvillkor, bör genom nationell lagsliftning eller på aimat lämpligt sätt bestämmas vilket förfarande som skall användas för ett sådant deltagande och för det slutliga avgörandet av dessa frågor.

3. Träffas avtal mellan en myndighet och en organisation för offentliganställda enligt punkt 2. 1) i denna rekommendation, bör därvid avtalets giltighetstid och/eller förfa­randet för uppsägning, förnyelse eller revi­dering av avtalet i regel anges.

4. Vid bestämmandet av arten och om­fattningen av de förmåner som skall be­viljas representanter för organisationer för offentliganställda enligt artikel 6 punkt 3 i 1978 års konvention om anställning i of­fentlig tjänst bör hänsyn tas till 1971 års rekommendation om arbetstagarnas repre­sentanter.


 


Prop. 1978/79:148                                                              32

Bilaga 5

Resolutioner

1.     Resolution om att på dagordningen för nästa ordinarie konferens­sammanträde föra upp frågan om revision av 1932 års konven­tion (nr 32) om skydd mot olycksfall vid hamnarbete

2.     Resolution om ILOrs "Code of Practice on Safety and Health in Dock Work"

3.     Resolution om att på dagordningen för nästa ordinarie konferens­sammanträde föra upp frågan om arbets- och vilotider vid trans­port på väg

4.     Resolution om ungdomens sysselsättning

5.     Resolution om Namibias tillträde till internationella arbetsorga­nisationen

6.     Resolution om medgivande för Haiti att rösta

7.     Resolution om ändring i finansreglementet och i reglementet för ILO:s personalpensionsfond m. m.

8.     Resolution om ändring av artikel 21 i finansreglementet

9.     Resolution om sammansättningen av lLO:s administrativa dom­stol

 

10.     Resolution om status för medlemsländer vilka inte aktivt deltar i organisationens arbete

11.     Resolution om program och budget för åren 1978—79

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1979   790178