Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Trafikutskottets betänkande

1978/79:24

med anledning av propositionen 1978/79:166 om godkännande av IMCO-konvention om upprättande av en internationell organisa­tion för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

Propositionen

I propositionen 1978/79:166 har regeringen (kommunikationsdepartemen­tet) föreslagit riksdagen att

1.  godkänna konventionen om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslu­tande driftöverenskommelse,

2.  anta förslaget lill lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3.  godkänna de riktlinjer för finansiering som har förordats i propositio­nen.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en konvention om upprättande av en internationell organisation för marilima telekommunika­tioner via satellit (INMARSAT) och en därtill anslutande driftöverenskom­melse. Organisationens syfte är att med användning av rymdsalelliter förbättra handelssjöfartens telekommunikationer. - Överenskommelserna i engelsk och fransk originalversion jämte en inom kommunikationsdeparte­mentet upprättad översättning till svenska är som bilagor fogade till propositionen.

Vidare föreslås ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I Riksdagen 1978/79. 15 sami Nr 24


TU 1978/79:24


 


TU 1978/79:24

Lagförslaget

Det vid propositionen fogade lagförslaget har följande lydelse.

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan lill lagen (1976: 661) om immunitel och privilegier i vissa fall' skall ha nedan angivna lydelse.

Blhigd

Immuniiel och/ellc]" privilegier galler               Tillämplig

lör följande                                                    internalionell

överenskommelse

Inlerniitionella oigan          Fysiska personer

28 Inlernalionelki             _ - _                        Konvention Jen 3

organisationen för                                           september 1976

maritima telckommii-                                      om upprättande

nikationer via salcl-                                         av en inlernalio-

lit (INMARSAT)                                                nell organisa-

tion för maritima telekommunikatio­ner via satellit IINMARSAT)

Denna lag träder i kraft ivä veckor efter den dag, dft lagen enligt uppgift pfi den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling.

Senaste lydelse 1979:9.


 


TU 1978/79:24

Utskottet

Handelssjöfartens behov av telekommunikationer tillgodoses i dag prak­tiskt tagel helt med hjälp av konventionell radiotrafik via kuslradiostationer och fartygsradioslationer. Televerket ombesörjer den svenska kustradioverk-samheten, som omfattar teletrafik mellan land och fartyg i form av radiotelegram, radiotelefonsamtal, automatisk lelexöverföring samt viss icke kommersiell sjöräddnings- och sjösäkerhetskommunikation. För trafik på längre avstånd än ca 250-300 km är man hänvisad till au använda kortvåg. Den konventionella korlvågsradion har emellertid vissa tekniska begräns­ningar samt därav betingade ekonomiska begränsningar. Trafiken är mycket känslig för störningar. Vidare har den internationella maritima teletrafiken under de senaste årtiondena växt mycket kraftigt. Detta har vållat starkt ökad trängsel på det tillgängliga frekvensutrymmet, vilket fått till följd att långa väntetider har uppstått. Den konventionella maritima radiotrafiken är också dyr och personalkrävande.

1 propositionen framhålls att rymdlekniska hjälpmedel kan åstadkomma påtagliga förbättringar av de maritima telekommunikationerna. Detta kan ske bl. a. genom att nya frekvensområden kan användas. Väntetiderna kan kraftigt minskas, den tekniska kvaliteten höjas, den geografiska täckningen påtagligt ökas samt personalbehovet till lands och till sjöss på sikt reduceras. Vidare påtalas all ekonomin i kustradiorörelsen successivt kan förbättras. Förbättrade maritima telekommunikationer sägs även innebära en förbätt­ring av sjösäkerheten samt av sjöfolkets sociala situation.

För att åstadkomma förbättringar i nu berört hänseende föreslås i propositionen att riksdagen godkänner konventionen om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse. Konventionen och driftöver­enskommelsen antogs vid en konferens år 1976 anordnad av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO). Organisationen har till syfte att tillhandahålla en rymdsektor, dvs. en del av ett satellitsystem, bestående av själva satelliterna och tillhörande anläggningar på jorden för styrning och kontroll, för att förbättra de maritima telekommunikationerna och därigenom bidra till bl. a. förbättrad sjösäkerhet.

INMARSAT väntas bli upprättad under sommaren 1979 och beräknas till en början fa bortemot 40 stater som medlemmar, däribland världens alla större sjöfartsnationer. Verksamheten skall drivas kommersiellt. Detta innebär att de som använder sig av organisationens trafiktjänsier skall betala avgifter som täcker driftkostnaderna och medger återbetalning till medlems­staterna av tillskjutet kapital jämte ränta. Den svenska andelen av kapi­taltillskotten beräknas komma att uppgå till högst 22 milj. kr.

Föredraganden framhåller atl - under förutsättning att riksdagen godkän­ner konventionen och den därtill anslutande driftöverenskommelsen -televerket bör bemyndigas att för Sveriges del ingå som part i driftöverens-


 


TU 1978/79:24                                                         4

kommelsen. Denna blir då gällande för Sverige i och med att konventionen tillträds. När det gäller finansieringen av televerkets kostnader förordas att den i princip sker genom avgifter från dem som använder INMARSAT-systemets tjänster. Den del av lNMARSAT:s verksamhet som är hänförtig till sjösäkerhet bör enligt föredraganden för svenskt vidkommande finansie­ras genom sjöfartsverket i likhet med vad som nu gäller för kustradiorörel­sen.

Utskottet vill framhålla del angelägna i att åstadkomma förbättringar av de maritima telekommunikationerna. Detta är särskilt viktigt for att förbättra sjösäkerheten och de ombordanställdas sociala situation. Ett svenskt tillträde till den nu berörda konventionen och driftöverenskommelsen synes kunna leda till sådana förbättringar. Den framträdande roll Sverige hittills spelat i det internationella samarbetet på det område som rör telekommunikationer och möjligheten att även framgent påverka framför allt den tekniska, drifts­mässiga och ekonomiska utformningen av ett kommunikationssystem för sjöfarten talar också starkt för ell sådant tillträde. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag om godkännande av den ifrågavarande konventionen med därtill anslutande driftöverenskommelse. Vad föredraganden anfört angående finansiering av projektet harej givit utskoUet anledning lill erinran eller särskilt uttalande. Likaledes tillstyrker utskottet förslaget i propositio­nen att de privilegier som genom konventionen tillförsäkras INMARSAT tas in i svensk rätt genom ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet hemställer att riksdagen

1.    godkänner konventionen om den internationella organisatio­nen för maritima telekommunikationer via satellit (INMAR­SAT) med därtill anslutande driftöverenskommelse,

2.    antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3.    godkänner de riktlinjer för finansiering som har förordats i propositionen.

Stockholm den 8 maj 1979

På trafikutskottets vägnar SVEN MELLQVIST

Näiyarande: Sven Mellqvist (s), Carl-Wilhelm Lolhigius (m), Arne Persson (c). Essen Lindahl (s), Alfred Håkansson (c), Nils Hjorth (s), Rune Torwald (c), Birger Rosqvist (s), Rolf Clarkson (m), Bertil Zachrisson (s), Wiggo Komstedt (m), Margit Sandéhn (s), Eric Rejdnell (fp), Sten-Ove Sundström (s) och Stina Eliasson (c).

GOTAB 62079 Slockholm 1979