Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

JuU 1978/79: 11 Justitieutskottets betänkande

1978/79:11

med anledning av propositionen 1978/79: 11 med förslag till änd­ring i delgivningslagen (1970: 428), m. m.

Propositionen

I propositionen 1978/79: 11 har regeringen (justitiedepartementet) efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till

1.    lag om ändring i delgivningslagen (1970: 428),

2.    lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1),

3.    lag om ändring i lagen (1921: 244) om utmälningsed,

4.    lag om ändring i växellagen (1932: 130),

5.    lag om ändring i checklagen (1932: 131),

6.    lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808).

Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till vad nedan anförs under rubriken Utskottet.

De vid propositionen fogade lagförslagen är av följande lydelse.

Riksdagen 1978/79. 7 saml. Nr 11


 


JuU 1978/79:11                                                                    2

1    Förslag till

Lag om ändring i delgivningslagen (1970: 428)

Härigenom föreskrivs att 3, 4. 17, 19 samt 22-24§§ delgivningslagen (1970:428) skall ha nedan angivna lydelse.


Föreslagen lydelse


3§

Myndighet ombesörjer delgiv­ning genom att sända handlingen med posten eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte, varvid som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres delgivningskvitto eller mottag­ningsbevis {ordinär delgivning).

Om del finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottag­ningsbevis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i lid, får myndighet som regeringen be­stämmer ombesörja att handlingen överlämnas till den sökte i särskild ordning genom postverkets försorg (särskild postdelgivning).

Kan delgivning ej ske enligt första eller andra stycket,/År del­givning ske genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24§ första styckel utgör fullt bevis om delgivning (stämnings mannaJel-givning).


Nuvarande lydelse

Myndighet ombesörjer delgiv­ning genom att sända handlingen med posten eller med bud till den sökte, varvid som bevis att denne mottagit försändelsen begäres del­givningserkännande eller mottag­ningsbevis {ordinär delgivning).

Myndighet som Konungen be­stämmer får ombesörja att hand­lingen lämnas till den sökte i sär­skild ordning genom postverkels försorg om det finns anledning an­taga, att delgivningserkännande el­ler mottagningsbevis ej kommer alt lämnas eller ej kommer att erhållas i tid (särskildpostdelgivning).

Kan delgivning ej ske enligt första eller andra stycket, skall myndigheten anlita stämningsman eller annan, vars intyg utgör fullt bevis om delgivning (stämnings-mannadelgivning).


1 fall som avses i  15 och  16 §§ får delgivning ske genom kungörelse (kungörelsedelgivning).


Om befordran av meddelande, som skall delges, genom telegraf, telefon eller på annat liknande sätt till den på vilken delgivningsupp-draget ankommer meddelas be­stämmelser av Konungen.


4§


Om befordran av meddelande, som skall delges, genom telefon, te­legram eller på annat liknande sätt till den på vilken delgivningsupp-draget ankommer meddelas be­stämmelser av regeringen.


 


Kungörelsedelgivning sker ge­nom att handlingen hålles tillgäng­lig viss lid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestäm­mer, och genom att meddelande härom och om handlingens huvud-


17 §'

Kungörelsedelgivning sker ge­nom att handlingen hålles tillgäng­lig viss tid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestäm­mer, och genom att meddelande härom och om handlingens huvud-


Senaste lydelse 1977:677.


 


JuU 1978/79: 11

Nuvarande lydelse

sakliga innehåll införes i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa inom tio dagar från beslut om kungörelsedelgiv­ning. Är införande i tidning uppen­barligen meningslöst, får medde­landet i stället anslås i myndighe­tens lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas, om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning skall ske i samma mål eller ärende. Vid delgivning i fall som avses i 16 § första stycket andra punkten med de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastighet skall dessutom meddelandet anslås inom fastigheten på lämpligt sätt inom sju dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.

1 fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till någon eller några av de personer som sökes för delgivning under de­ras vanliga adresser för att vara till­gängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sän­das till myndigheten eller kommu­nen. Avser delgivningen i fall som avses i 16 § första stycket andra punkten de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastighet, skall i stället handlingen eller meddelande enligt 6§ andra stycket sändas med posten till en­var av dem, om ej också detta för­farande skulle medföra större kost­nad och besvär än som är försvar­ligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen.


Föreslagen lydelse

sakliga innehåll införes i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa inom tio dagar från beslut om kungörelsedelgiv­ning. Är införande i tidning uppen­barligen meningslöst, får medde­landet i stället anslås i myndighe­tens lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas, om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning skall ske i samma mål eller ärende. Vid delgivning i fall som avses i 16 § första stycket andra punkten med de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma faslighet skall dessutom meddelandet anslås inom fastigheten på lämpligt sätt inom lio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.

I fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till någon eller några av de personer som sökes för delgivning under de­ras vanliga adresser för att vara till­gängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sän­das till myndigheten eller kommu­nen. Gäller delgivningen i fall som avses i 16 § första stycket andra punkten de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastighet, skall i stället handlingen eller meddelande enligt 6§ andra stycket sändas med posten till en­var av dem, om ej också detta för­farande skulle medföra större kost­nad och besvär än som är försvar­ligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen.


 


19!

Delgivning har skett genom att den som sökes för delgivning har mottagit handlingen i huvudskrift eller styrkt avskrift eller styrkt ko-

' Senaste lydelse 1977:677.

11    Riksdagen 1978179. 7 saml. Nr 11


Delgivning har skett genom att den som sökes för delgivning själv har mottagit handlingen i huvud­skrift   eller   styrkt   avskrift   eller


 


JuU 1978/79:11


Nuvarande lydelse

pia oavsett på vilket sätt den kom­mit honom till hända.


Föreslagen lydelse

styrkt kopia oavsett på vilket sätt den kommit honom till hända. Har den sökte kviiteral postförsändelse som hämtats av bud, skall den an­ses ha kommit honom lill hända samma dag som den avhämlals på poslen.


Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgiv-ning att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen, an­ses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6§ andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde­landet delgivits,

enligt 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som föreskrives där,

enligt 15 § andra stycket sista punkten.genom att handlingen lämnats i den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första stycke.

22 § Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även vid delgivning av annat än handling.


Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. I fall som avses i 15 el­ler 16 § skall han påkalla biträde hos länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad.


Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. I fall som avses i 15 el­ler l6§/år han påkalla biträde hos länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad.


 


För varje kommun skall finnas en eller flera slämningsmän. Stäm­ningsman förordnas av länsstyrel­sen. Del åligger länsstyrelsen alt föra förteckning över stämnings-män inom länet.


23 §

Polismyndighet förordnar stäm­ningsmän till det antal som behövs i varje polisdistrikt.


 


Intyg av slämningsmän gäller som fullt bevis alt delgivning sken på sätt som anges i intyget. Samma vitsord lillkommer intyg av nämn­deman, nolarius publicus, tjänste­man vid svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, utmätnings­man och exekutiv tjänsteman som


24 §

Somfulll bevis all delgivning har skett på sätt som anges i intyget gäller intyg som i tjänsten utfärdas av slämningsmän. tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. åklaga­re, polisman, kronofogde, exekutiv tjänsteman vid kronofogdemyndig­het samt. vid delgivning med den


 


JuU 1978/79:11

Nuvarande lydelse

är underställd utmätningsman. Detsamma gäller intyg som utfär­das av tjänsteman vid postverket enligt bestämmelser som Konung­en meddelar, och intyg som utfär­das enligt särskilda föreskrifter om anslag på kommunens anslagstav­la.


Föreslagen lydelse

som är inlagen i kriminalvårdsan-stall, häkte, allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare, ungdoms­vårdsskola eller rätlspsykiatrisk kli­nik, tjänsteman vid anstalten. Sam­ma vitsord lillkommer intyg av no­larius publicus och intyg av nämn­deman i lingsrätl vid delgivning för lingsrättens räkning.

Vid särskild postdelgivning har inlyg av tjänsteman vid postverket sådant vitsord som anges i första styckel.


Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att del­givning skett på sätt som anges i intyget, om intygsgivarens behörighet styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

2.    Av länsstyrelse förordnad stämningsman får till utgången av år 1979 slutföra delgivningsuppdrag som han har mottagit före ikraftträdandet. I fråga om inlyg som stämningsmannen härvid utfärdar gäller 24 § i sin äldre lydelse.

2    Förslag till

Lag om ändring i utsökningslagen (1877:31 s. 1)

Härigenom föreskrivs att 195 a§ utsökningslagen (1877:31 s. I) skall ha nedan angivna lydelse.


Föreslagen lydelse 195 a §'

Nuvarande lydelse

Ansökan enligt 195 § skall jämte föreläggande för motparten att ytt­ra sig delgivas denne på sätt som är föreskrivet för stämning i tviste­mål. Delgivning sker genom över-exekutors försorg, om sökanden ej hellre vill ombesörja delgivningen själv.


Ansökan enligt 195 § skall jämte föreläggande för motparten att ytt­ra sig delgivas denne på sätt som är föreskrivet för stämning i tviste­mål.


Föreläggande som överexekutor i annat fall meddelar part enligt detta kapitel sändes med posten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

Paragrafen införd 1970:445.


 


JuU 1978/79:11

3    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1921:244) om utmätningsed

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1921: 244) om utmätningsed skall ha nedan angivna lydelse.


Föreslagen lydelse

Upptages ansökning, som gjorts av borgenär, skall förhör med par­tema hållas inför konkursdomaren å tid och ort, som av honom be­stämmas. Konkursdomaren teckne genast å ena exemplaret av ansök­ningen föreläggande för gäldenären att inställa sig vid förhöret, beredd att avgiva förklaring över ansök­ningen, vid äventyr att uraktlåten­het därutinnan ej utgör hinder för målets avgörande. Nämnda även­tyr skall utsättas i föreläggandel, vilket ock skall innehålla erinran om att utmätningseden må avläggas vid förhöret samt anmaning till gäl­denären att, om han saknar laga or­sak att bestrida ansökningen, per­sonligen infinna sig vid förhöret för all med företeende av förteckning över sina tillgångar fullgöra edgång­en. Det exemplar av ansöknings­handlingarna, vara föreläggandet tecknats, skall delgivas gäldenären på sätt om stämning i tvistemål är stadgat.

Nuvarande lydelse

5§'

Upptages ansökning, som gjorts av borgenär, skall förhör med par­terna hållas inför konkursdomaren å tid och ort, som av honom be­stämmas. Konkursdomaren teckne genast å ena exemplaret av ansök­ningen föreläggande för gäldenären att inställa sig vid förhöret, beredd att avgiva förklaring över ansök­ningen, vid äventyr att uraktlåten­het därutinnan ej utgör hinder för målets avgörande. Nämnda även­tyr skall utsättas i föreläggandet, vilket ock skall innehålla erinran om att utmätningseden må avläggas vid förhöret saml anmaning till gäl­denären att, om han saknar laga or­sak att bestrida ansökningen, per­sonligen infinna sig vid förhöret för att med företeende av förteckning över sina tillgångar fullgöra edgång­en. Det exemplar av ansöknings­handlingarna, vara föreläggandet tecknats, skall delgivas gäldenären. Delgivning skall ske genom kon­kursdomarens försorg, där borge­nären ej hellre vill själv ombesörja delgivningen. I fråga om delgiv­ning äge i övrigt vad om delgivning av stämning i tvistemål är stadgat motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den I juli 1979.

' Senaste lydelse 1946:813.


 


JuU 1978/79:11                                                                    7

4   Förslag till

Lag om ändring i växellagen (1932:130)

Härigenom föreskrivs att 94 § växellagen (1932:130) skall ha nedan an­givna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

94 §> / växelmål må, där käranden det äskar, delgivning av stämning om­besörjas av honom.

På framställning av käranden skall rätten, om synnerligt hinder ej möter och svaranden är så till hands all han kan infinna sig. utsätta första instäl­lelse till samma dag som stämning sökes eller nästföljande dag.

Denna lag träder i kraft den I juli 1979.

5    Förslag till

Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Härigenom föreskrivs att 72 § checklagen (1932:131) skall ha nedan an­givna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

72 §2 / checkmål må. där käranden del äskar, delgivning av stämning om­besörjas av honom.

På framställning av käranden skall rätten, om synnerligt hinder ej möter och svaranden är så till hands att han kan infinna sig, utsätta första instäl­lelse till samma dag som stämning sökes eller nästföljande dag.

Denna lag träder i kraft den I juli 1979.

' Senaste lydelse 1946:845. 2 Senaste lydelse 1946:846.


 


JuU 1978/79:11                                                                     8

6   Förslag till

Lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808)

Härigenom föreskrivs au 5 § lagsökningslagen (1946: 808) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

5§ Det   exemplar   av   ansökningen        Det   exemplar   av   ansökningen vara enligt 4§ föreläggandet teck-     vara enligt 4§ föreläggandet teck­nats skall jämte fordringshandling-     näts skall jämte fordringshandling­en delgivas gäldenären på sätt om     en delgivas gäldenären på sätt om stämning   i   tvistemål   är  stadgat,     stämning i tvistemål är stadgat. Delgivning skall ske genom rätlens försorg,  om borgenären ej hellre vill själv ombesörja delgivningen.

Denna lag träder i kraft den I juli 1979.


 


JuU 1978/79:11

Utskottet

I propositionen förordas en ökad satsning på de enkla och billiga ordinära delgivningsformerna. Olika åtgärder föreslås för att göra fram­för allt brevdelgivningen effektivare. Större återhållsamhet förutsätts i fråga om användningen av stämningsmannadelgivning.

En omorganisation föreslås beträffande stämningsmannaverksamhe-ten. Uppgiften att förordna stämningsmän flyttas från länsstyrelserna till polismyndigheterna. I samband därmed görs den ändringen att endast delgivning som en stämningsman har utfört i tjänsten räknas som stämningsmannadelgivning. Kostnaderna för den del av verksam­heten som avser stämningsmannadelgivning på begäran av annan än myndighet skall täckas av avgifter.

Även vissa andra ändringar i delgivningslagstiftningen föreslås. Bl. a. tas ställning till den rättsliga innebörden av att delgivningsförsändelse utkvitteras med stöd av s. k. postfullmakt. Vidare upphävs parts ovill­korliga rätt enligt bl. a. lagsökningslagen att själv ombesörja del­givning.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1979.

I stort innebär de i propositionen framlagda förslagen att man fullföljer de tankar som delgivningslagen bygger på, och ett genom­förande av de föreslagna lagändringarna synes utskottet ägnat att leda till en mera ändamålsenlig hantering av delgivningsärendena till gagn för myndigheter och enskilda. Inom utskottet har emellertid yppats viss tveksamhet inför tanken att upphäva parts ovillkorliga rätt enligt utsökningslagen, lagen om utmätningsed, växellagen, checklagen och lagsökningslagen att själv ombesörja delgivning.

I likhet med vad flertalet av lagrådets ledamöter uttalat i detta hän­seende anser utskottet att en förutsättning för att de nämnda special­bestämmelserna skall kunna upphävas är att det skyndsamhetskrav som kan göra sig gällande i mål och ärenden som omfattas av den ifrågavarande lagstiftningen kan tillgodoses också i fortsättningen. Lik­som flertalet av lagrådets ledamöter anser sig också utskottet kunna utgå från att denna förutsättning kommer att bli uppfylld genom att i sådana fall den enskilda parten får tillstånd enligt 2 § delgivnings­lagen att ombesörja delgivning och genom att polismyndigheten vid stämningsmannadelgivning beaktar behovet av skyndsam handlägg­ning. Utskottet vill samtidigt framhålla vikten av att den nya ord­ningen för partsdelgivningarna inte leder till att de enskilda drabbas av några större kostnadsökningar. Vad nu sagts bör enligt utskottets mening beaktas under arbetet med genomförandet av reformen.

Med dessa uttalanden tillstyrker utskottet bifall till propositionen.


 


JuU 1978/79:11                                                                      10

Utskottet hemställer

att  riksdagen  antar de  i  propositionen   1978/79:11   framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i delgivningslagen (1970: 428),

2.    lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1),

3.    lag om ändring i lagen (1921: 244) om utmätningsed,

4.    lag om ändring i växellagen (1932: 130),

5.    lag om ändring i eheeklagen (1932: 131),

6.    lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808).

Stockholm den 14 november 1978

På justitieutskottets vägnar BERTIL LIDGARD

Närvarande: Bertil Lidgard (m), Ake Polstam (c), Eric Jönsson (s), Lilly Bergander (s), Gunde Raneskog (c), Håkan Winberg (m), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Carl Lidbom (s), Ella Johnsson (c), Helge Klöver (s), Martin Segerstedt (s), Bonnie Bernström (fp), Bengt Bengtsson (e), Margareta Andrén (fp) och Karl-Gustaf Mathsson (s).

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM   H78  780047