Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1976/77:69 Regeringens proposition

1976/77: 69

om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall;

beslutad den 3 febraari 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har uppta­gits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN                                   ,''.:

SVEN ROMANUS

Propositionens huvudsakUga innehåll

Under år 1976 avslutades ett internationellt avtal ora upprättande av en internationell jordbruksulvecklingsfond (International Fund for Ag­ricultural Developraent, IFAD). I budgetpropositionen (prop. 1976/77: 100, Bilaga 6 s. 40—41) har regeringen föreslagit riksdagen att godkän­na avtalet om upprättandet av den nya fonden samt Sveriges anslutning till densamma.

Denna proposition innehåller förslag till de ändringar i lagen om im­munitet och privilegier i vissa fall som föranleds av avtalet.

1   Riksdagen 1976/77.1 saml Nr 69


 


Prop. 1976/77: 69

Förslag tili

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrives att bilagan tiU lagen (1976: 661) om immuni­tet och privilegier i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande     Tillämplig internatio-

---------------------------------------------------       nell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

27 Internationella               Medlemmarnas repre-      Avtal den 13 juni 1976
jordbruksutveck-           sentanter i fonden samt
    om upprättande av in-
lingsfonden (IFAD)      fondens verkställande
         lemationella jordbruks-
direktör och personal
                               utvecklingsfonden

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt upp­gifi på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.


 


Prop. 1976/77: 69

Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1977-02-03

Närvarande: statsministem Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Roraanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Asling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Romanus

Proposition om ändring i lagen (1976:661) om immunitet ocb privilegier i vissa fall

Under år 1976 slutfördes förhandlingar om upprättande av en interna­tionell jordbraksutvecklingsfond (International Fund for Agricultural Development, IFAD). Ett avtal om upprättandet av fonden antogs vid en fullmaktskonferens i Rom den 13 juni 1976. Länder som är upptagna i en bilaga till avtalet kan teckna sig för bidrag till fonden före under­tecknandet. Sedan det för fondens första verksamhetsperiod fastställda bidragsmålet uppnåtts öppnades avtalet den 20 december 1976 för un­dertecknande. Sverige undertecknade avtalet den 12 januari 1977.

Fonden kommer att inleda sin egentliga verksamhet när länder som tillsammans svarar för minst 750 miljoner dollar av bidrajgsmålet har deponerat sina ratifikationsinstrument. Regeringen har i budgetproposi­tionen (prop. 1976/77: 100, Bilaga 6 s. 40—41) föreslagit riksdagen att godkänna avtalet om upprättande av fonden samt Sveriges anslutning till densamma. Avsikten är alt fonden skall ta upp förhandlingar med Förenta Nationerna (FN) i syfle att ingå ett avtal, varigenom den får slällning som ett FN:s fackorgan.

Fonden kommer att ha en styrande församling (Governing Council), vari samtliga medlemsländer har en ledamot och en suppleant, och en styrelse (Executive Board), bestående av 18 av fondens medleraraar vil­ka väljs av den styrande församlingen. Fonden kommer vidare att ha en verkställande direktör (President) och den personal som är nöd­vändig för fondens verksarahet.

Avtalet innehåller i artikel 10 beslämmelser om juridisk status, privi­legier och immunitet.

Enligt dessa bestämmelser skall fonden vara en intemationell juri­disk person. Den skall inom medierasstaternas territorier åtnjuta den immunitet och de privUegier sora behövs för att den skaU kunna ut-


 


Prop. 1976/77: 69                                                      4

föra sina uppgifter och fullgöra sitt ändaraål. Vidare skall raedlems-staternas representanter saml fondens verkställande direktör och per­sonal åtnjuta den immunitet och de privilegier sora behövs för att de ; oberoende skall kunna utföra sina uppgifter raed avseende på fonden. I fråga om den närmare omfattningen av ifrågavarande immunitet och privilegier innehåller avtalet tre olika alternativ.

I medlemsstat som tillträtt konventionen om privilegier och immuni­tet för FN:s fackorgan (SÖ 1951:84) med, avseende på fonden skall immuniteten och privilegierna vara desamma: sora de som föreskrivs i den konventionens standardklausuler och i ett av IFAD:s styrande för­samling godkänt annex lill konventionen. Detla alternativ är avsett att komma till användning först då fonden i en framlid fått ställning av fackorgan till FN,

I medlemsstat som har tUllrätl nämnda, FN-konvention bara med av­ seende på andra organ än fonden skall immuniteten och privilegierna vara desamma som de som föreskrivs i konventionens standardklausu­ler, såvida inte medlemsstaten raeddelat depositarien att dessa klausuler inle skall lillämpas raed avseende;.på.fonden eller bara skall tiUämpas med vissa i meddelandet angivna förbehåll.

Enligt det tredje alternativet skall, immuniteten och privilegierna: be-: stämmas av andra avtal som fonden ingått.:

Konventionen om privilegier och.immunitet för FN:s fackorgan:har tilllrätts av Sverige. Sverige har inte ingått något avtal om immunitet och privilegier med fonden. För svensk del kommer alltså fondens im­munitet och privilegier åtminstone; tUls vidare att bestämmas av nyss­nämnda konvention i den mån Sverige inte gjort förbehåU däremol.

Avtalet om upprättande . ay Internationella jordbruksutvecklingsfon-t den i engelskt text jämte översättning till svenska finns intaget i bud­getpropositionen (Bilaga 6 s. .109—142).:    .

Föredraganden

Genom elt avtal i Rom den 13 juni 1976, vilket beräknas träda i kraft efter halvårsskiftet 1977, har InternationeUa jordbruksutvecklingsfon­den upprättats. Regeringen har i budgetpropositionen (prop. 1976/77: 100, Bilaga 6 s. 40—41) föreslagit, riksdagen att godkänna avtalet om upprättande av fonden samt Sveriges ,anslutning till densarama. En så­dan anslulning förutsätter alt avtalets beslämmelser om immunitet och privilegier införlivas med intem svensk rätt. Härför behövs en komplet­tering av lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § lagen om immunitet och privUegier i vissa fall åtnjuter vis­sa i bilaga till lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana organ immuiiitet och privUegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sve-


 


Frop. 1976/77: 69                                                      5

rige. Bilagan upptar under punkt 3 FN:s fackorgan samt medlemraarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådant organ, vilka åtnjuter immunitet och privUegier enligt vad som bestämls i konventionen om privilegier och immunitet för FN:s fack­organ.

Under förutsättning att riksdagen godkänner avtalet om upprättande av den nya fonden och Sveriges anslutning till densamma bör avtalets bestämmelser om iramunitet och privilegier införlivas med svensk rätt genora all Intemationella jordbruksutvecklingsfonden och de i avtalet näranda personerna med anknytning till fonden tas upp bland de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ som är berättigade till förmåner enligt 4 § i lagen. Fonden, medlem­marnas representanter i fonden saml fondens verkställande direktör och personal bör sålunda — under en ny punkt 27 — införas i den uppräk­ning av förmånsberättigade internationella organ och fysiska personer som finns i bilagan tUl lagen.

Om fonden senare får ställning som ett FN:s fackorgan och om Sve­rige då tillträder den nämnda FN-konvenlionen med avseende på fon­den, blir punkten 3 i bilagan tillämplig. Punkten 27 bör då kunna upp­hävas.

Sverige bör inte utnyttja den möjlighel som ges medlerasslaterna att göra förbehåll beträffande tillämpningen av vissa av FN-konventionens beslämmelser om immunitet och privilegier.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier blir däremot enligt 4 § la­gen om immunitet och privilegier i vissa fall tillämpliga som svensk lag försl från den dag då avtalet träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18—19). Regeringen skaU kungöra tidpunkten då avtal eller siadga trätt i kraft i förhåUande tiU Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag atl regeringen föreslår riksdagen

alt antaga inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslu­tar all genom proposition föreslå riksdagen alt antaga det förslag som föredraganden har lagt frara,

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1977 770127