Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

JuU 1976/77:32

Justitieutskottets betänkande

1976/77:32

med anledning av propositionen 1976/77:69 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Propositionen

Under år 1976 avslutades elt inlernalionellt avtal om upprättande av en internationell jordbruksulvecklingsfond (International Fund for Agricullural Developmenl (IFAD). I budgetpropositionen (prop. 1976/77:100, Bilaga 6 s. 40 - 41) har regeringen föreslagit riksdagen alt godkänna avtalet om upprättande av den nya fonden samt Sveriges anslutning till densamma.

1 propositionen 1976/77:69 föreslår regeringen (justitiedepartementet) att riksdagen antar del förslag lill ändringar i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, som föranleds av avlalel.

Utskottet

Ulrikesulskoitel har i belänkandet UU 1976/77:17 lillslyrkt alt riksdagen godkänner avtalet om den internationella jordbruksulvecklingsfonden (IFAD) saml Sveriges anslutning lill fonden.

Justilieulskollel har inle funnil anledning lill erinran mol del i proposi­lionen 1976/77:69 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet hemställer

att riksdagen bifaller propositionen 1976/77:69.

Slockholm den 8 mars 1977

På juslitieulskotlets vägnar ASTRID KRISTENSSON

När\

Riksdagen 1976/77. 7 saml. Nr 32


 


GOTAB 53858   Slockholm 1977