Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

AU   1976/77:28 Arbetsmarknadsutskottets betänkande

1976/77: 28

med anledning av propositionen 1976/77:141 om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister, m. m., jämte motioner

I betänkandet behandlas propositionen 1976/77: 141, den under alU-manna motionstiden väckta motionen 1976/77: 906 samt den med an­ledning av propositionen väckta motionen 1976/77: 1637..

Regeringens förslag

I propositionen 1976/77: 141 (arbetsmarknadsdepartementet) har re­geringen efter föredragning av statsrådet Ahlmark föreslagit att riks­dagen antar de inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslagen till

1.    lag om ändring i lageri (1974: 371) om rättegången i arbetstvister,

2.    lag om ändring i lagen (1974: 372) om lagsökning och betalnings­föreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden,

3.    lag om ändring i lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbets­livet,

4.    lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning,

5.    lag om ändring i arbetarskyddslagen (1949:1).

1   Riksdagen 1976/77. 18 saml. Nr 28


 


AU 1976/77: 28

Lagförslagen

1    Förslag tiU

Lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister

dels att 2 kap. 1, 2 och 5—7 §§, 3 kap. 1—4,och 6—9 §§, 4 kap. 5 och 9—11 §§ samt 5 kap. 1 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 8 §, av nedan an­givna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

2 :kap.

1 §1
Arbetsdomstolen skall som för-
      Arbetsdomstolen skall som förs-

sla domstol upptaga och avgöra ta domstol upptaga och avgöra
tvist om kollektivavtal och annan tvist som väckes av arbetsgivar- el-
arbelslvist, som avses i lagen ler arbetstagarorganisation eller av
(1976: 580) om medbestämmande arbetsgivare som själv slutit kol-
i arbetslivet, samt arbetstvister i lektivavtal, om målet gäller
övrigt mellan arbetsgivare eller ar-
    1. tvist om  kollektivavtal eller

betsgivarorganisation, å ena sidan, annan arbetslvist som avses i lagen och arbetstagarorganisation eller (1976:580) om medbestämmande medlem  i sådan  organisation,  å     i arbetslivet,

andra sidan.                                     2. arbetstvist i övrigt under för-

utsättning att kollektivavtal gäller
Att arbetsdomstolen även i an- mellan parterna eller att enskild
nal fall än som avses i första styc- arbetstagare som beröres av tvisten
ket prövar arbetstvist som första sysselsattes i arbete som avses med
domstol, därom finns särskilda be- kollektivavtal vilket arbetsgivaren
siämmelser.
                                  är bunden av.

Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när kollektivavtal tillfälligt icke gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får hand­läggas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domstolen med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter fin­ner sådan handläggning lämplig. När skäl därtill föreligger, kan domsto­len åter särskilja målen.

Annan arbetstvist än som avses i 1 § skall upplagas och avgöras av tingsrätt.

Talan som avses i 1 § och som föres av arbetsgivare, som själv slutit kollektivavtal, eller av ar-

 Senaste lydelse 1976: 581.


 


AU 1976/77: 28


Nuvarande lydelse

I sådan tvist får arbetsgivaren sökas vid rätten i den ort där ar­betstagaren har sitt hemvist.


Föreslagen lydelse

betsgivar- eller arbetstagarorgani­sation för egen del får väckas vid tingsrätt i stället för vid arbets­domstolen. Är svaranden organi­sation, eller skulle enligt 4 kap. 5 § andra stycket organisation ha stämts in om tvisten hade väckts vid arbetsdomstolen, får det dock ske enbart med stöd av sådant av­tal som anges i 10 kap. 16 § rätte­gångsbalken.

I arbetstvist enligt första eller andra stycket får arbetsgivaren sö­kas vid rätten i den ort där arbets­tagaren har sitt hemvist.


5 §


Har mål, som enligt 1 § skall upptagas och avgöras av arbets­domstolen, väckts vid tingsrätt, skall det på yrkande av part över­lämnas till arbetsdomstolen. Har talan i sådant niål fullföljts till ar­betsdomstolen, skall målet på yrkande av part ulan stämning företagas till handläggning där. Talan skall anses väckt vid arbets­domstolen, när ansökan om stäm­ning inkom till tingsrätten.


Har talan väckts vid tingsrätt av medlem i arbetsgivar- eller arbets­tagarorganisation och kan organi­sationen enligt 1 § och 4 kap. 5 § föra denna talan vid arbetsdomsto­len, skall organisationen beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där. Detsamma gäller när tvist om kollektivavtal väckts vid tingsrätt av den som har varit medlem i arbetsgivar- eller arbets­tagarorganisation som slutit avta­let. Förklarar därvid organisatio­nen alt den vill föra talan vid ar­betsdomstolen, skall målet över-läinnas dit.

Har / annat fall än som avses i första stycket mål, som enligt 1 § skall upptagas och avgöras av ar­betsdomstolen, väckts vid tingsrätt, skall det på yrkande av part över­lämnas till arbetsdomstolen. Har målet avgjorts av tingsrätt och där­ifrån fullföljts till arbetsdomstolen, skall det på yrkande av part före­lagas till handläggning som om ta­lan hade väckts där.

I fall som avses i första eller andra stycket skall talan anses väckt vid arbetsdomstolen, när an­sökan om stämning inkom till tingsrätten.


V\   Riksdagen 1976177. 18 saml. Nr 28


 


AU 1976/77: 28                                                                        4

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

Finner hovrätt eller högsta domstolen att dit fullföljt mål rät­teligen skulle ha fullföljts till ar­betsdomstolen, skall målet över­ lämnas till denna domstol.

Mot beslut varigenom mål överlämnats till arbetsdomstolen får talan ej föras. Har annan domstol än högsta domstolen överlämnat målet, skall arbets­domstolen, om den finner sig icke vara behörig, visa målet åter til! den domstol som överlämnat det.

6 §
Finner arbetsdomstolen sig icke
       Har talan väckts vid arbetsdom-

vara behörig enligi 1 § att upptaga stolen av medlem i arbelsgivar-mål som väckts där, skall dom- eller arbetstagarorganisation, eller stolen på yrkande av part hänvisa i tvist om kollektivavtal av den målet till tingsrätt som är behörig.       som  varit medlem i organisation

som slutit avtalet, och förklarar ej organisationen alt den vill föra talan där enligt 1 § och 4 kap. 5 §, skall målet på yrkande av part hänvisas lill tingsrätt soin är behö­rig. Detsamma gäller om arbets­domstolen i annat fall finner sig . icke vara behörig enligt 1 § alt pröva talan som har väckts där.

Meddelas i arbetsdomstolen- beslut, varigéhoih viss tingsrätt förkla­ras icke vara behörig alt upptaga ihål som har väckts vid tingsrätten, skall arbetsdomstolen på yrkande av part hänvisa målet till annan tings­rätt som är behörig.

Har skilda domstolar genom beslut söm vunnit lägä kraft fuiihils obe höriga, skall arbetsdomstolen, om den finner någon av dem vara behö­rig, på ansökan av part hänvisa inålel till den.tingsfätt, som bort upptaga målet. Sådan ansökan skaH göras inom en iriånad från den dag då det sist meddelade beslutet vann laga kraft:

Bestämmelserna i denna paragraf gäller ej, orn dörnstols bristande be-' hörighet beror på att målet ej skallhandläggas enligt denna låg.

- ; v 't:".'- ...;;. ''■■'Z   ''.-.    '

Filmer hovrätt eller högsta dom­stolen alt dit fullföljt mål rätteli­gen skidle ha fullföljts till arbets-..dbmstolen, skall rriålet överlämnas till denna'domstol.

Finner arbetsdomstolen att dit fullfölj t. måL rätteligen skulle ha full­följts till hovrätt, skall arbetsdomstolen överlämna målet till vederbö­rande hovrätt.


 


AU 1976/77: 28


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


8 §


Mot beslut varigenom mål över­lämnats till arbetsdomstolen får ta­lan ej föras. Har. annan domstol än högsta dorristolen överlärnnat må­let, skall arbetsdomstolen, om den finner sig icke vara behörig, visa . målet åter till den domstol som överlämnat det.


3 KAP.

1 §2


Arbetsdomstolen består av högst tre ordförande, högst tre vice ordförande samt fjorton an­dra ledamöter.


Arbetsdomstolen består av högst tre ordförande, högst tre vice ord­förande samt sexton andra leda­möter.


Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara omyndig eller i konkurstillstånd. Innan ledamot tar säte i arbetsdomstolen, skall han ha avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande skall finnas högst tre ersättare. Vad i denna lag sägs om ledamot gäller även ersättare, om ej annat särskilt anges.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.

2 §


Ordförande, vice ordförande och två andra ledamöter utses bland personer som ej kan anses företräda arbetsgivar- eller arbets-tagarintressen.


Ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter utses bland personer söm ej kan anses företräda arbetsgivar- eller arbets-tagarintréssen.


Ordförande och vice ordförande skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv.


De två andra ledamöterna skall ha särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.


De tre ändra ledamöterna skall ha särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.


3 §3


Av övriga tolv ledamöterutses

fyra efter förslag av Svenska ar­betsgivarföreningen,

en efter förslag av Svenska kommunförbundet och . Lands­tingsförbundet,

en såsom representant för staten som arbetsgivare,

2          Senaste lydelse 1975:1294.   '

3          Senaste lydelse 1976: 581.


Av övriga tretton ledaniöter ut­
ses
                         .   

fyra efter förslag av Svenska ar­betsgivareföreningen,        ; .

en efter förslag av Svenska kom­munförbundet,     

en efter förslag av Landstings­förbundet,

en såsom representant för sta­ten som arbetsgivare.


 


AU 1976/77: 28


Nuvarande lydelse

fyra efter förslag av Landsorga­nisationen i Sverige,

två efter förslag av Tjänstemän­nens centralorganisation.


Föreslagen lydelse

fyra efter förslag av Landsorga­nisationen i Sverige,

två efter förslag av Tjänstemän­nens centralorganisation.


Vad i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande tillämpning på utseende av ersättiire för sådan ledamot. Av ersättarna för de ledamöter som utses efter förslag av Tjänstemännens centralor­ganisation skall dock två utses e:fter förslag av Centralorganisationen SACO/SR.

Förslag till ledamöter och ersättare skall upplaga minst dubbelt så många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersät­tare till föreskrivet antal.

4 §


Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande in­träda i ordförandes ställe. Ersätta­re för vice ordförande får dock inträda i ordförandes ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.

Är annan ledamot än ordföran­de hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder ledamot eller ersätta­re som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses ledamöter som ut­setts efter förslag av Svenska kom­munförbundet och Landstingsför­bundet samt ledamot som repre­senterar staten som arbetsgivare ha utsetts på samma sätt.

Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande in­träda i ordförandes ställe. Detta gäller dock ej ersättare för vice ordförande.

Är annan ledamot än ordfö­rande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder ledamot eller ersät­tare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses ledamot som ut­setts efter förslag av Svenska kom­munförbundet och Landstingsför­bundet samt ledamot som repre­senterar staten som arbetsgivare ha utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ord­föranden i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.


(i §

Arbetsdomstolen sammanträder med ordförande samt högst sex och lägst fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § delta­ger högst tre och lägst en. Av de ledamöter som avses i 3 § deltager högst fyra och lägst två, lika mänga för vardera arbetsgivarsi­dan och arbetstagarsidan.


Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt högst sex och lägst fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § deltager högst tre och lägst en. Av de leda­möter som avses i 3 § deltager högst fyra och lägst två, lika många för vardera arbetsgivarsi­dan och arbetstagarsidan.

Arbetsdomstolen är även dom-för med ordförande samt en leda­mot för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan

1. vid huvudförhandling i mål som saknar betydelse för ledning


 


AU 1976/77: 28


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydeslse

av rättstillämpningen och även i övrigt är av enklare beskaffenhet,

2.    vid avgörande av mål utan huvudförhandling,

3.    vid annan handläggning som ej sker vid huvudförhandling.

Vill någon ledamot vid hand­läggning enligt andra stycket att mål skall avgöras eller viss fråga prövas av domstolen i den sam­mansättning som föreskrives i förs­ta stycket, gäller hans mening som domstolens beslut.


 


1 §


Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt en ledamot för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan

vid måls avgörande utan huvud­förhandling,

vid syn utom huvudförhandling,

vid prövning av yrkande om förordnande för tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger i målet,

vid meddelande av förordnande som sägs i 4 kap. 14 § tredje styc­ket denna lag eller i 50 kap. 8 § andra stycket eller 52 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken,

vid behandling av fråga om pröviiingslillslånd som sägs i 22 § lagen (1974: 8) om rättegången i tvistemål om mindre värdeit.

Vill någon ledamot vid hand­läggning enligt första stycket alt mål som fullföljts till arbetsdom­stolen genom vad skall avgöras ef­ter huvudförhandling eller att el­jest viss fråga skall prövas av domstolen i den sammansättning som föreskrives i 6 §, gäller hans mening som domstolens beslut.


Ordförande får ensam på ar­betsdomstolens vägnar företaga förberedande åtgärd samt meddela beslut om avskrivning av mål.

Under förberedelse som avses i 4 kap. 9 § får ordföranden även

1.   pröva yrkande om kvarstad eller skingringsförbud,

2.   meddela beslut om avvisande av mål, om det är uppenbart att rällegångshinder föreligger,

3.   meddela tredskodom,

4.   meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivils,

5.   stadfästa förlikning.


8 §


Vid annan handläggning än som avses i 7 § och som ej sker vid huvudförhandling eller syn är arbetsdomstolen domför med ord­förande. Sådan handläggning kan


Handläggning som avses i 7 § första stycket kan enligt ordföran­des uppdrag också ombesörjas av annan lagfaren tjänsteman vid domstolen,      vilken     förordnats


 


AU 1976/77: 28


Nuvarande lydelse

enligt ordförandes uppdrag: också ombesörjas av annan lagfaren tjänsteman vid domstolen, vilken förordnats därtill av domstolen.


Föreslagen lydelse därtill av domstolen.


9 §


Finner arbetsdomstolen vid överläggning till dom eller beslut den rådande meningen a-wika från rättsgrundsats eller lagtolk­ning som den senast antagit, kan domstolen i den sammansättning som föreskrives i 6 § förordna att målet eller viss i målet uppkom­men rättsfråga skall avgöras av domstolen i dess helhet.

När mål avgöres av arbets­domstolen i dess helhet, skall alla ledamöter eller ersättare för dem dellaga i avgörandet. Sådant avgö­rande kan fallas Ulan huvudför­handling.


Finner arbetsdomstolen vid överläggning till dom eller beslut den rådande meningen awika från rättsgrundsats eller lagtolk­ning som den senast antagit, kan domstolen i den sammansättning som föreskrives i 6 § första stycket förordna att målet eller viss i må­let uppkommen rättsfråga skall avgöras av domstolen i dess hel­het.

När mål eller viss däri upp-kommeti fråga avgöres av arbets­domstolen i dess helhet, skall alla ledamöter eller ersättare för dem deltaga i avgörandet. Av de leda­möter eller ersättare som har ut­setts efter förslag av Svenska kommunförbundet och Lands­tingsförbundet deltager dock en­dast en.

Avgörande som avses i andra stycket kan fattas utan huvudför­handling.


4 KAP.

5 §*


I tvist om kollektivavtal kan or­ganisation, som slutit avtalet, väcka och utföra talan vid arbets­domstolen för den som är eller har varit medlem i organisationen. I annan arbetstvist kan arbetsgi­var- eller arbetstagarorganisation som avses i 6 § lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet väcka och utföra talan vid arbets­domstolen för medlem i organisa­tionen. Den som är eller har varit medlem i sådan organisation har rätt att själv väcka och utföra ta­lan, om hatt visar att organisatio­nen undandrager sig att tala på hans vägnar. Vad som finns före-

4 Senaste lydelse 1976: 581.


I tvist om kollektivavtal kan organisation, som slutit avtalet, väcka och utföra talan vid arbets­domstolen för den som är eller har varit medlem i organisationen.

1    annan  arbetstvist som anges i

2    kap. 1 § kan arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som avses i 6 § lagen (1976: 580) om med­bestämmande i arbetslivet väcka och ulföra talan vid arbetsdom­stolen för medlem i organisatio­nen. Vad som finns föreskrivet om part beträffande jävsförhållande, personlig inställelse, hörande un­der sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall


 


AU 1976/77: 28


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


även gälla den för vilken organi­sationen för talan.

skrivet om part beträffande jävs­förhållande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevis­ningen skall även gälla den för vil­ken organisationen för talan.

Vill någon föra talan vid arbetsdomstolen mot medlem eller förutva­rande medlem i organisation som avses i första stycket, skall i motsva­rande fall som anges där även organisationen instämmas. Organisatio­nen kan därvid svara på medpartens vägnar, om denne ej själv utför sin talan.

Vad som i denna paragraf sägs om organisation gäller även om sam­manslutning av flera sådana organisationer. Med medlem avses därvid såväl de anslutna organisationerna som deras medlemmar.

9 §

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum. Arbetsdomsto­len bestämmer efter omständigheterna i vilken mån förberedelsen skall vara muntlig eller skriftlig.

Till muntlig förberedelse skall part och ställföreträdare för part kallas att infinna sig personligen, om det kan antagas att förberedelsen därige­nom främjas. Skall personlig inställelse ske, kan domstolen förelägga vite.


Uteblir båda parterna från sam­manträde för muntlig förbere­delse, skall målet avskrivas. Ute­blir ena parten från sådant sam­manträde, skall domstolen vidtaga åtgärder för fortsatt förberedelse, om detta kan antagas vara till gagn för målets utredning. I annat fall skall målet utsättas till huvud­förhandling. Vad som nu sagts om utevaro från muntlig förberedelse äger motsvarande tillämpning, om svaranden vid skriftlig förberedelse underlåter att inkomma med sva­romål.


Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för muntlig förberedelse gäller vad som föreskrives i 44 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken. Finner domstolen med hänsyn till tvistens art eller andra omständigheter i målet att yrkande om tredskodom ej bör bifallas, skall domstolen på den tillslädeskomne partens yr­kande i stället vidtaga åtgärder för fortsatt förberedelse, om detta kan antagas vara till gagn för utred­ningen, eller utsätta målet till hu­vudförhandling. Framställes ej så­dant yrkande av parten, skall må­let avskrivas. Erinran om alt må­let kan avgöras genom tredsko­dom skall intagas i kallelsen till sammanträdet, om domstolen fin­ner att sådan påföljd för utevaro kan komma i fråga.

Underlåter svaranden vid skrift­lig förberedelse att inkomma med svaromål, utsattes målet lill hu­vudförhandling, om icke fortsatt förberedelse kan antagas vara till gagn för målets utredning.


 


AU 1976/77: 28


10


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


10 §

Sedan förberedelsen avslutats, skall arbetsdomstolen företaga målet till avgörande så snart det kan ske.


Mål avgöres efter huvudför­handling. Beslut om avskrivning eller avvisande av mål samt dom över yrkande, som medgivits eller eftergivils, får dock meddelas utan huvudförhandling. Domstolen kan också stadfästa förlikning utan att hålla huvudförhandlnig.


Mål avgöres efter huvudför­handling. Domstolen får dock av­skriva eller avvisa mål, meddela tredskodom och dom över yr­kande, som medgivits eller eftergi­vils samt stadfästa förlikning ulan alt hålla huvudförhandling.

Domstolen får även i annat fall än som avses i andra stycket före­taga mål till avgörande utan hu­vudförhandling, om part begär det och domstolen med hänsyn till tvistens art och övriga omständig­heter finner det lämpligt. Mot parts bestridande får mål dock icke utan synnerliga skäl avgöras i denna ordning.


11 § Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas att infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall personlig inställelse ske, kan domstolen förelägga vite.


Uteblir ena parten från sam­manträde för huvudförhandling, skall målet företagas till förhand­ling och avgörande, om motparten yrkar det. Erinran härom skall in­tagas i kallelsen till sammanträdet. Uteblir båda parterna eller fram­ställes ej sådani yrkande, skall målet avskrivas.


Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för hu­vudförhandling gäller vad som föreskrives i 44 kap. 1 § och 2 § första stycket rättegångsbalken. Finner domstolen med hänsyn till tvistens art eller andra omständig­heter i målet att yrkande om tredskodom ej bör bifallas, skall domstolen på den tillslädeskomne partens yrkande i stället företaga målet till förhandling och avgö­rande. Framställes ej sådant yr­kande skall målet avskrivas.

Kallelse till huvudförhandling skall innehålla erinran om att rnå-let ulan hinder av parts utevaro kan på yrkande av motparten före­tagas lill förhandling och avgöran­de. Erinran om alt målet kan av­göras genom tredskodom skall in­tagas i kallelsen, om domstolen filmer alt sådan påföljd för ute­varo kan komma i fråga.


 


AU 1976/77: 28                                                                   11

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas snarast möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av sådant uppskov.

5 KAP.

1 §

Vad som föreskrives i 4 kap. 7 § äger motsvarande tillämpning i ar­betstvist som med stöd av 2 kap. 2 § väckes vid tingsrätt.

Förekommer anledning att kollektivavtal, som slutits av andra än par­terna i målet, har betydelse för prövningen av tvisten i målet, skall de parter som slutit kollektivavtalet beredas tillfälle att yttra sig i målet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. I fråga om mål som har in­kommit till tingsrätt eller arbetsdomstolen före ikraftträdandet tilläm­pas dock alltjämt 2 kap. 1, 2 och 5—7 §§ i sin äldre lydelse.

2    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974: 372) om lagsökning och betalnings­föreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden

Härigenom föreskrives att 2 § lagen (1974: 372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

2                                                 §

Hänskjules mål om lagsökning    Har ansökan om lagsökning el-
eller betalningsföreläggande såsom
ler betalniitgsföreläggande gjorts
tvisligt till rättegång, skall det
     av medlem i arbetsgivar- eller ar-
överlämnas lill arbetsdomstolen,
    betslagarorganisation och hän-
om tvist om anspråket skall uppta-
skjutes målet såsom tvisligt till
gas och avgöras av denna domstol.
rättegång eller göres ansökan om
Talan får ej föras mot beslut om
     återvinning enligt 35 § lagsök-
överlämnande. Har annan dom-
ningslagen (1946: 808), skall orga-
stol än högsta domstolen överläm-
nisationen, om den enligt 2 kap.
nal målet, skall arbetsdomstolen,
1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:
om den finner sig icke vara behö-
371) om rättegången i arbetslvis-
rig att pröva tvisten, visa målet
ter kan föra borgenärens talan vid
åter till den domstol som över-
    arbetsdomstolen, beredas tillfälle
lämnat det.
                                    alt uppge om den vill föra talan

Har tingsrätt meddelat utslag i där. Detsamma gäller när ansökan
lagsökningsmål eller i mål om be-
om lagsökning eller betalningsföre-
lalningsföreläggande på ansök-
    läggande har gjorts i kollektivav-
ningen tecknat bevis att utmätning
talslvist av den som har varit med­
för ske och vill gäldenären söka
     lem i arbetsgivar- eller arbelsla-


 


AU 1976/77: 28


12


 


Nuvarande lydelse

återvinning, skall han, . om tvist om anspråket skall upptagas och avgöras av arbetsdomstolen, inom tid som anges i 35 § första stycket lagsökningslagen göra ansökan om målels upplagande vid denna domstol. Finner arbetsdomstolen sig icke vara behörig, skall målet överlämnas till tingsrätten. An­sökan om målets upptagande vid arbetsdomstolen skall därvid anses som ansökan om återvinning.

Talan i mål som överlämnats till arbetsdomstolen enligt första stycket eller som upptagits av ar­betsdomstolen enligt andra stycket skall anses väckt där, när ansök­ningen om lagsökning eller betal­ningsföreläggande gjordes vid tingsrätten.


Föreslagen lydelse

garorganisation som har slutit av­talet. Förklarar organisationen att den vill föra talan vid arbetsdom­stolen, skall målet överlämnas dit.

Talan får ej föras mot beslut om överlämnande. Har annan domstol än högsta domstolen överlämnat målet, skall arbets­domstolen, om den finner sig icke vara behörig att pröva tvisten, visa målet åter till den domstol som överlämnat det.

Talan i mål som överlämnats till arbetsdomstolen enligt första stycket skall anses väckt där, när ansökningen om lagsökning eller betalningsföreläggande gjordes vid tingsrätten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. I fråga om mål där ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande har gjorts före ikraftträdan­det tillämpas dock alltjämt äldre bestämmelser.

3    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbets­livet

Härigenom föreskrives att 21, 31, 34, 35, 37 och 70 §§ lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


21 §

Part som skall lämna information har rätt till förhandling med mot­parten om tystnadsplikt rörande den information som skall lämnas. Om förhandlingen avser information enligt 19 §, äger 14 § motsvarande till-lämpning.


Uppnås icke enighet vid för­handling enligt första stycket, kan parlen väcka talan vid arbets­domstolen om tystnadsplikt. Så­dan talan skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Domstolen skall för­ordna om tystnadsplikt, i den mån det kan antagas att det annars skulle föreligga risk för väsentlig skada för part eller annan.


Uppnås icke enighet vid för­handling enligt första stycket, kan parten väcka talan vid domstol om tystnadsplikt. Sådan talan skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Domstolen skall förordna om tyst­nadsplikt, i den mån det kan anta­gas att det annars skulle föreligga risk för väsentlig skada för part eller annan.


 


AU 1976/77: 28                                                       13

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Har part påkallat förhandling om tystnadsplikt och iakttager han föreskrifterna i första och andra styckena, gäller lill dess frågan har bli­vit slutligt avgjord den tystnadsplikt som han kräver. Är kravet obefogat och har parlen insett eller bort inse detta, föreligger dock ej tystnads­plikt.

31 §

Har   arbetsgivare,   arbelstagare    Har   arbetsgivare,   arbetstagare

eller organisation som är bunden eller organisation som är bunden av kollektivavtal grovt brutit mot av kollektivavtal grovt brutit mot sådant avtal eller mot denna lag sådant avtal eller mot denna lag och har förfarandet väsentlig be- och har förfarandet väsentlig be­tydelse för avtalsförhållandet , i lydelse för avtalsförhållandet i dess helhet, får arbetsdomstolen dess helhet, får dotnstol på yrkanr på yrkande av motpart förklara de av motpart förklara att kollek­alt kollektivavtal som binder par- tivavtal som binder parterna icke terna icke längre skall gälla mel- längre skall gälla mellan dem. lan dem.

Är kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera parter och har förklaring enligt första stycket gjorts för endast vissa av dem, får annan part inom tre veckor därefter med omedelbar verkan säga upp samma avtal för egen del.

Finner arbetsdomstolen att,visst Finner domstol att visst förfa-
förfarande strider mot kollektiv-
rande strider mot kollektivavtal
avtal eller mot denna lag, får dom-
eller mot denna lag, får domstolen
stolen på yrkande befria arbets-
på yrkande befria arbelsgivare, ar-
givare, arbetstagare eller organisa-
betstagare eller organisation från
tion från förpliktelse enligt kollek-
förpliktelse enligt kollektivavtal el-
livavlal eller enligt lagen, i den
ler enligt lagen, i den mån det
mån det med hänsyn till det olill-
med hänsyn till det otillåtna för­
låtna förfarandet icke skäligen kan
farandet icke skäligen kan krävas
krävas att förpliktelsen fullgöres.
  att förpliktelsen fullgöres.

34 §

Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet en­ligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prövats.

Föreligger enligt arbetsgivarens uppfattning synnerliga skäl mot alt omtvistat arbete uppskjutes, får han utan hinder av första stycket kräva att arbetet utföres enligt hans mening i tvisten. Arbetslagaren är då skyldig alt utföra arbetet. Sådan skyldighet föreligger dock ej, om ar­betsgivarens mening i tvisten är oriktig och arbetsgivaren har insett eller bort inse detta eller om arbetet innebär fara för liv eller hälsa eller där­med jämförligt hinder möter.

Blir arbetet utfört enligt andra    Blir arbetet utfört enligt andra

stycket, skall arbetsgivaren ome- stycket, skall arbetsgivaren ome­
delbart påkalla förhandling i tvis- delbart påkalla förhandling i tvis­
ten. Kan tvisten icke lösas vid för- ten. Kan tvisten icke lösas vid för­
handling, skall han väcka talan vid handling, skall han väcka talan vid
arbetsdomstolen.
                  domstol.


 


AU 1976/77: 28


14


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


35 §


Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som. är bundna av samma kollektivav­ tal, rättstvist om lön eller annan ersättning till medlem i organisa­tionen, är arbetsgivaren skyldig atl omedelbart påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid arbetsdomstolen. Underlåter arbetsgivaren att påkalla förhand­ling eller väcka talan, är han såvitt avser det omtvistade beloppet skyl­dig att utge ersättning enligt ar­betstagarorganisationens mening, om kravet ej är oskäligt.


Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivav­tal, rättstvist om lön. eller annan ersättning till medlem i organisa­tionen, är arbetsgivaren skyldig att omedelbart påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid domstol. Underlåter arbetsgi­varen att påkalla förhandling eller väcka talan, är han såvitt avser det omtvistade beloppet skyldig att ut­ge ersättning enligt arbetstagaror­ganisationens mening, om kravet ej är oskäligt.


37 §


Skall enligt föreskrift i kollek­tivavtal förhandling enligt 34 § tredje stycket eller 35 § äga rum både lokalt och centralt, skall cen­tral förhandling påkallas inom tio dagar efter det att den lokala för­handlingen har avslutats. Talan vid arbetsdomstolen skall väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats.


Skall enligt föreskrift i kollek­tivavtal förhandling enligt 34 § tredje stycket eller 35 § äga rum både lokalt och centralt, skall cen­tral förhandling påkallas inom tio dagar efter det att den lokala för­handlingen har avslutats. Talan vid domstol skall väckas inom tio da­gar efter det att förhandling har avslutats.


70 §


Utöver vad som i övrigt gäller kan arbetsdomstolen i mål om till-lampningen av denna lag eller om kollektivavtal förordna att för­handling skall hållas inom stängda dörrar, i den mån det kan antagas att offentlighet skulle medföra risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av affärs-, drifts- eller därmed jämförligt för­hållande hos företag eller organi­sation eller av enskilds ekono­miska eller personliga förhållan­den.


Utöver vad som i övrigt gäller kan domstol i mål om tillämp­ningen av denna lag eller om kol­lektivavtal förordna att förhand­ling skall hållas inom stängda dör­rar, i den mån det kan antagas att offentlighet skulle medföra risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av affärs-, drifts- eller därmed jämförligt för­hållande hos företag eller organi­sation eller av enskilds ekono­miska eller personliga förhållan­den.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.


 


AU 1976/77: 28                                                                    15

4    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning

Härigenom föreskrives att 16 kap. 1 § och 17 kap. 2 § lagen (1976: 600) om offentlig anställning skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

16 KAP.

1  §

Mål   om   skadestånd   enligt   3      I mål, vari denna lag skall till-

kap. 6 § prövas av arbetsdomsto-     lämpas,   gäller   lagen (1974: 371) len   och   handlägges  enligt  lagen     om rättegången i arbetstvister. (1974:371) om rättegången i ar­betstvister.

I fråga om rättegångskostnad i mål som rör disciplinansvar, avske­dande, avstängning eller läkarundersökning enligt denna lag äger 41 § tredje stycket lagen (1974: 12) om anställningsskydd motsvarande till-lämpning.

17        KAP.

2 §

I tvist om tillämpningen av 7          I tvist om tillämpningen av 7

kap. 3 § äger domstolen för tiden kap. 3 § äger domstolen för tiden intill dess lagakraftägande dom el- intill dess lagakraftägande dom el­ler beslut föreligger förordna, att ler beslut föreligger förordna, att anställningen skall upphöra när anställningen skall upphöra när arbetstagaren har uppnått den ål- arbetstagaren har uppnått ålder der då skyldighet alt avgå senast som avses i nämnda lagrum, inträder.

Mot beslut enligt första stycket som tingsrätt har meddelat under rät­tegången skall talan föras särskilt genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om mål där talan har väckts före ikraftträdandet. I fråga om talan mot myndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.


 


AU 1976/77: 28


16


5    Förslag till

Lag om ändring i arbetarskyddslagen (1949:1)

Härigenom föreskrives att 44 § arbetarskyddslagen (1949:1) skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


44 §1


Mål om tillämpning av 42 § prövas av arbetsdomstolen; dock skall talan mot arbetstagare prö­vas av allmän domstol.

Ulan hinder av 42 § lagen (1974:12) om anställningsskydd prövar arbetsdomstolen mål som rör uppsägnitig eller avskedande av arbetstagare med anledning av hans uppdrag som skyddsombud.

Mål som prövas av arbetsdom­stolen handlägges enligt lagen (1974: 371) om rättegången i ar­betstvister.

För tiden intill dess lagakraft­ägande dom eller beslut föreligger kan domstolen förordna, att 42 § fjärde stycket ej skall äga tillämp­ning. Yrkande om sådant förord­nande får ej bifallas utan att mot­parten har beretts tillfälle att yttra sig över yrkandet.


Mål   om   tillämpning   av   42 §
handlägges
       enligt        lagen

(1974: 371) om rättegången i ar­betstvister. I fråga om talan mot arbetstagare gäller dock vad som är föreskrivet om rättegång i all­mänhet.

För tiden intill dess lagakraft­
ägande dom eller beslut föreligger
kan domstol förordna, att 42 §
fjärde stycket ej skall äga tillämp­
ning. Yrkande om sådant förord­
nande får ej bifallas utan alt mot­
parten har beretts tillfälle att yttra
sig över yrkandet.
   


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om mål där talan här väckts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1974: 379.


 


AU 1976/77: 28                                                                   17

Propositionens huvudsakliga innehåll

De senaste årens arbetsrättsliga reformarbete har medfört en markant ökning av måltillströmningen till arbetsdomstolen (AD). Trots fortlö­pande personalförstärkningar är domstolens arbetsläge f. n. ansträngt. Och domstolens arbetsbörda kan väntas öka ytterligare, bl. a. som en följd av att lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) trädde i kraft vid årsskiftet.

Mot denna bakgrund läggs i propositionen fram förslag som syftar till att minska AD:s arbetsbörda, förenkla domstolens arbetsformer och i övrigt underlätta domstolens verksamhet.

Det viktigaste förslaget går ut på att begränsa tillströmningen av mål till AD genom alt vissa mål förs över från AD som första domstol till tingsrätt, med möjlighet för part att överklaga tingsrätts dom hos AD. Enligt de nya behörighetsregler som föreslås skall enbart arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer och arbetsgivare som själva har slutit kol­lektivavtal få väcka talan direkt hos AD. Vidare skall gälla som förut­sättning för AD:s behörighet att målet gäller tvist om kollektivavtal eller om tillämpningen av MBL eller att målet gäller arbetstvist i övrigt mel­lan parter, som är bundna av kollektivavtal, eller i vilken enskild icke kollektivavtalsbunden arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i ar­bete på vilket arbetsgivaren tillämpar kollektivavtal. Med denna utform­ning av behörighetsreglerna får enskilda arbetsgivare som inte har slutit kollektivavtal och enskilda arbetstagare, organiserade eller oorganise­rade, vända sig till tingsrätt som första domstol om de vill väcka talan i arbetstvist.

I anslutning till ändringen i behörighetsreglerna föreslås att anspråk som framställs vid tingsrätt i form av ansökan om lagsökning eller betal­ningsföreläggande skall färdigbehandlas av tingsrätten, även om ansprå­ket visar sig vara tvistigt. Målet skall alltså inte som f.n. överlämnas till AD när tvisten rör organiserad arbetstagare.

Sammantagna beräknas de här redovisade förslagen leda till ätt dén nuvarande måltillströmningen minskar med 30—40%.

Ett annat förslag innebär att AD skall i fortsättningen kunna avgöra
mera okomplicerade mål i en mindre sammansättning, beslående av
ordförande jämte en arbetsgivarledamot och en arbetstagarledamot. Yt­
terligare förslag går utpåatt-AD skall få möjlighet att i likhet med
tingsrätterna meddela S;k. tredskodoni mot part, som uteblir från sam­
manträde för muntlig förberedelse-eller huvudförhandling, och att dom­
stolen skall få ökade möjligheter att efter skriftlig eller muntlig förbe­
redelse avgöra mål på handlingarna, alltså utan att'huvudförhandling
hålls i målet.                                     ,■■■.>      .-.■■.      ;    .                            .     .,

Del föreslås också att AD tillförs ytterligäreren s. k' ämbetsmannale-


 


AU 1976/77:28        .                                               18

damot med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden och yt­terligare en ledamot som representerar de offentliga arbetsgivarna.

De föreslagna ändringarna i nu gällande regler föreslås träda i kraft den 1 juli 1977.

Motionerna

Motion väckt under allmänna motionstiden 1976/77: 906 av herr Werner m. fl. (vpk) I motionen yrkas att riksdagen beslutar

1.    alt uttala sig för en ändrad handläggning av tvister i arbetslivet, innebärande att arbetsdomstolen liksom skiljemannaförfarandet enligt lag om skiljemän den 14 juni 1929 avskaffas;

2.    alt hos regeringen hemställa om förslag om ett nytt rättegångsför­farande i enlighet med vad som i motionen anförts;

3.    att hos regeringen hemställa om förslag till erforderliga lagtext­ändringar i av beslutet berörda lagar.

Motion väckt med anledning av propositionen 1976/77: 1637 av herr Werner ra., fl. (vpk) I motionen yrkas att riksdagen beslutar

1.    att avslå propositionen 1976/77: 141,

2.    att hos regeringen hemställa om förslag till ett nytt rättegångsför­farande i enlighet med vad som anförs i motionen 1976/77: 906.

Utskottet

Lagen om rättegång i arbetstvister avlöste år 1974 1928 års lag om arbetsdomstolen. Vid utskottsbehandlingen av den nya lagen reserve­rade sig representanter för vänsterpartiet kommunisterna för avslag (InU 1974: 16). Reservanterna ville ha förslag om en ny rättegångsord­ning i arbetstvister. Reservationen avslogs av riksdagen. Vpk återkom till frågan förra året. Man begärde då att arbetsdomstolen skulle av­skaffas och alt tvister skulle avgöras av allmän domstol. Dessutom yr­kades att skiljemannaförfarande skulle förbjudas i arbetstvister. Mo­lionen avslogs (InU 1975/76: 45 s. 52).

De nu förevarande vpk-molionerna har samma syfte som den som behandlades förra året. Något skäl för riksdagen att ändra sin inställ­ning finns icke. Det saknas därför anledning att gå närmare in på mo­tionerna. Det bör noteras att vpk:s krav har samband med andra förslag som partiet lagt fram om ändring av arbetsrätten. De frågorna behandlas av ulskottet i betänkandet AU 1976/77: 32. De båda aktuella motionerna avstyrks med hänvisning till det anförda.

När det gäller regeringens förslag, som har till syfte att hålla tillbaka belastningen på arbetsdomstolen, har utskottet inte någon erinran.

Beträffande vad i proposilionen (s. 45—46) anförs om den avgörande


 


AU 1976/77: 28                                                                   19

tidpunkten för frågan om arbetsdomstolens behörighet i mål om kollek-tivavtalsreglerade anställningsförhållanden noterar utskottet att domsto­len i sin praxis (se t. ex. AD:s beslut 1975 nr 79) tillämpar en något friare prövning av sin behörighet än som kan utläsas av tidigare förarbeten till 2 kap. 1 §. Domstolen beaktar sålunda också omständigheter som har inträffat efter tidpunkten för talans väckande men före det att dom­stolen prövar sin behörighet. Har däremot ändring inträtt i förhållande, som har betingat arbetsdomstolens behörighet, efter det att stämning har delgivits svaranden, följer av 10 kap. 15 § rättegångsbalken att den ändringen är utan verkan. Utskottet anser att 2 kap. 1 § i denna i allt väsentligt tekniska fråga bör kunna tillämpas på det sätt som arbets­domstolen har funnit lämpligt.

Utskottet godtar de framlagda lagtexterna, dock att en viss justering bör göras i ändringsförslaget beträffande 16 kap. 1 § lagen om offentlig anställning. Detta stadgande har i propositionen fått en något för vid formulering.

Utskottet hemställer

att riksdagen med avslag på motionerna 1976/77: 906 och 1976/ 77: 1637 antar de i propositionen 1976/77: 141 framlagda lag­förslagen med den ändringen att 16 kap. 1 § lagen (1976: 600) om offentlig anställning erhåller följande som utskottets för­slag betecknade lydelse:

Propositionens förslag            Utskottets förslag

16 kap.

1 §
I mål, vari denna lag skall till-
    Om handläggningen av mål an-

lämpas, gäller lagen (1974: 371) gående tillämpningen av deima lag
om rättegången i arbetstvister.
      föreskrives i lagen (1974: 371) om

rättegången i arbetstvister.

I fråga om rättegångskostnad i mål som rör disciplinansvar, avske­dande, avstängning eller läkarundersökning enligt denna lag äger 41 § tredje stycket lagen (1974:12) om anställningsskydd motsvarande till-lämpning.

Stockholm den 11 maj 1977

På arbetsmarknadsutskottets vägnar ROLF WIRTÉN

Närvarande: herrar Wirtén (fp). Fagerlund (s), Nilsson i Tvärålund (c), Wennerfors (m), Ingemund Bengtsson i Varberg (s), Stridsman (c), Nilsson i Östersund (s), fru Hörnlund (s), herrar Gustafsson i Säffle (c), Fridolfsson (m), fru Ludvigsson (s), herr Fransson (c), fru Leijon (s), fru Flodström (s) och herr tredje vice talmannen Eriksson (fp).

NORSTEDTS TRYCKERI   STOCKHOLM 1977