Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76:126

Regeringens proposition 1975/76:126

med anledning av vissa av intemationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut;

beslutad den 11 mars 1976.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoU för den åtgärd som föredraganden har hemstäUt om.

På regeringens vägnar OLOF PALME

INGEMUND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposilionen föreslås att riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konvenlionema (nr 141) om organisa­tioner av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen och (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbUdning vid utvecklingen av mänskliga resurser. Genom propositionen bereds riks­dagen vidare tillfälle atl yltra sig över de av ILO antagna rekommendatio­nema (nr 149 resp. 150) i samma ämnen, m. m.

I Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126

Uldrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET    PROTOKOLL

vid regeringssammaniräde 1976-03-11

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, An­dersson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Lid­bom, Carlsson, Guslafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson

Föredragande: statsrådet Bengtsson

Proposition med anledning av vissa av intemationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut

Genom sin anslutning till Nationemas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige som medlem av intemationella arbetsorganisationen (ILO).

Organisationens beslutande församling — inlemationeUa arbetskonfe­rensen - sammanträder minst en gång varje år. Den kan enligl artikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som har uppförts på dess dag­ordning, fatta beslut antingen om en intemationell konvention, avsedd alt ratificeras av organisationens medlemmar, eUer om en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annal säll men ulan den bin­dande karaktär, som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd, t. ex. då del gäl­ler en begäran om utredning, bmkar del ges formen av en resolution.

Vaije medlem skall inom ett år (undantagsvis arton månader) från avslu­tandet av ett konferenssammanlräde undersläUa antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag­stiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att un­derrätta intemationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder, som har vidlagits för att undersläUa konventioner vederbörlig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som inte har ratificerat viss konven­tion, skall tid efter annan till intemationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende på de i konvenlionen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventio­nens bestämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstift­ning, administrativa åtgärder, koUektivavtal eller på annat sätt, samt ange de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ralificeringen av kon-


 


Prop. 1975/76:126                                                                   3

ventionen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendationer med det till-lägget, atl redovisning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekom­mendationer, som befunnits eller kan befinnas erforderliga vid anlagande eller lillämpning av dem.

De konventioner och rekommendationer, som beslutals av inlematio­neUa arbetsorganisationen, skaU deponeras hos Förenta nationemas gene­ralsekreterare. Varje ratifikation av en sådan konvention skall delges För­enta nationernas generalsekreterare för regislrering i enlighet med bestäm­melsen i artikel 102 av Förenta nationemas stadga.

Internationella arbetskonferensens sextionde sammanträde hölls i Geneve under liden den 4-25 juni 1975. 1 sammanträdet deltog delegatio­ner från 119 av ILO:s då 126 medlemsstater samt representanter för många meUanslalliga och internationella icke statiiga organisationer. Arbets- eller socialministrar från flera i konferensen dellagande länder bevistade sam­manträdet. Under elt besök vid konferensen höll statsrådet Leijon elt an­förande i debatten om generaldirektörens rapport.' Sverige dellog i sam­manträdel med en fullständig delegation, dvs. två regerings-, etl arbetsgi­var- och etl arbelslagarombud.

Konferensens dagordning upptog följande ämnen.

I.  Generaldirektörens rapport.

II. Program- och budgetförslag saml andra finansiella frågor.

III. Tillämpningen av konventioner och rekommendationer.

' Rapporten föreligger i svensk översättning med titeln "För ett mänskligare ar­betsliv - Arbetsförhållanden och arbetsmiljö"

 Genom särskilda beslut den 24 april och den 29 maj 1975 utsåg regeringen följan­de personer att delta i konferensen, nämligen

för regeringen: som ombud rättschefen i arbetsmarknadsdepartementet Åke Bou­vin och kanslirådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson samt som experter ambassadrådet vid Sveriges ständiga delegation hos de intemationella organisatio­nema i Geneve Tom Tscheming och kanslirådet i socialdepartementet Ingemar Lind­berg, de båda sistnämnda tillika ersättare för ombuden, byrådirektören hos arbets­marknadsstyrelsen Tord Leimar, departementssekreterama i arbetsmarknadsdepar­tementet Bengt Lidal och Elizabeth Lundberg, departementssekreteraren i utrikes­departementet Claes Sweger, byrådirektören hos statens invandrarverk Bjöm Ham­marberg, ambassadsekreteraren vid Sveriges ständiga delegation hos de intematio­nella organisationema i Geneve Dag Ahlander samt kanslisekreteraren i arbets­marknadsdepartementet Kerstin Ödman;

för arbetsgivarna: som ombud direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gull-mar Bergenström samt som experter direktören i Skogs- och lantarbetsgivareför­eningen Carl Kuylenstiema, direktören Lennart Rugfelt och direktörsassistenten Si­gurd Carlberg, båda i Handelns arbetsgivareorganisation, samt direktörema Stig Sandell, lohan von Holten och Hans-Göran Myrdal, direktörsassistenten Margareta Dahlgren, jur. kand. Göran Kjöllerström och sekreteraren Stina Dall, alla i Svenska arbetsgivareföreningen;

för arbetslagarna: som ombud internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson, som expert tillika ersättare för ombudet f. förbunds­ordföranden Ewald Jansson, samt som experter ombudsmannen Aina Westin och sekreterama Urs Hauser, Bo Jonsson och Ingegärd Örne, alla i Landsorganisatio­nen, och kanslichefen Thorsten Holm. ombudsmannen May-Britt Carisson och ut­redningssekreteraren Christer Wretborn, alla i Tjänstemännens centralorganisation.


 


Prop. 1975/76:126                                                    4

IV.   Lanlarbetamas organisationer och deras roll i den ekonomiska och
sociala utvecklingen (andra behandling).

V. Migrerande arbetare (andra behandling).

VI.    Utveckling av mänskliga resurser: yrkesvägledning och yrkesut­
bildning (andra behandling).

VII.    Upprättande av nationella trepartsorgan för atl förbättra genom­
förandet av ILO:s normer (försia behandling).

VIII.    Lika möjligheter för och behandling av kvinnliga arbetstagare (all­
män diskussion).

IX. Stmkturarbelsgmppens rapport.

Arbetskonferensen fastställde organisationens budget för åren 1976-77 till 143982000 dollar. Samtidigt med budgeten fastställdes bidragsskalorna förde nämnda åren. Därmed haren successiv anpassning till FN:s bidrags­skala genomförts. För Sveriges del innebär denna anpassning en sänkning från 1,58 % år 1975 till 1,42 % år 1976 och 1,29 % år 1977.1 absoluta tal be­räknas Sveriges bidrag uppgå lill I 150783 dollar år 1976 och till 811 939 dollar år 1977.

Under en följd av år har förändringar i organisationens stmktur diskute­rats såväl av ILO:s styrelse som av arbetskonferensen. Diskussionen har främst gällt kompetensfördelningen mellan styrelsen och konferensen, hu­ruvida ordningen med fasta platser i styrelsen skall bibehållas eller inte samt arbetsgivar- och arbetslagargmppemas sammansättning i styrelsen.

På arbetskonferensen 1974 beslöts, all konferensen och styrelsen till­sammans skulle tillsätta en intersessional arbetsgmpp för stmkturfrågor. Arbetsgmppens förslag behandlades av elt slmktumtskoll vid 1975 års konferens. Konferensen beslöt att arbetsgmppen skuUe få sill mandal för­längt med ett år för atl fullfölja sill arbete.

1 de ämnen som hänför sig till punktema IV—VI på dagordningen antog konferensen intemationella instmment, vilka enligl artikel 19 i organisatio­nens stadga skall underställas riksdagen, nämligen

1.    konvention (nr 141) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roU i den ekonomiska och sociala utvecklingen,

2.    rekommendation (nr 149) i samma ämne,

3.    konvention (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid ut­vecklingen av mänskliga resurser,

4.    rekommendation (nr 150) i samma ämne,

5.    konvention (nr 143) om missbmk i samband med migration och om främjande av migrerande arbetstagares likställdhet med avseende på möj­ligheter och behandling,

6.    rekommendation (nr 151) om migrerande arbetstagare.

Vidare antog konferensen en deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling samt en resolution om en aktionsplan i syfte alt främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be­handling för kvinnliga arbetstagare.


 


Prop. 1975/76:126                                                     5

De nya instrumenten om migrerande arbetstagare aktualiserar ILO:s konvention (nr 97) om migrerande arbetare, anlagen år 1949 (prop. 1950:188).

Jag avser all la upp lill behandling först de båda instmmenlen om organi­sationer av arbetande på landsbygden, därefier instmmenlen om yrkes­vägledning och yrkesutbildning och var för sig de nya instmmenlen om migrerande arbetstagare och konvenlionen nr 97. Slutligen behandlar jag jämsläUdhelsdeklarationen och aktionsplanen.

Textema på engelska och svenska lill nämnda nio instmment bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilagor I -9. En förteckning över samtiiga resolutioner som antogs av arbetskonferensen bör fogas lill protokollet som bilaga 10.

1-2. Konvention och rekonmiendation om organisationer av arbe­tande på landsbygden

Frågan om lantarbetarorganisationer togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1974. Efter ytterligare överväganden vid 1975 års konferens antogs en konvention och en rekommendation i ämnet. Röstsiff-roma var 359 för, inga mol och 10 nedlagda resp. 347 för, inga mol och fyra nedlagda. Samtiiga svenska ombud röstade för de båda instmmenlen.

Konventionens och rekommendationens huvudsakUga innehåU

Konventionen är tillämplig på al 1 a typer av organisationer av arbetande på landsbygden (art. I).

Uttrycket "arbetande på landsbygden" definieras som alla som på landsbygden är sysselsatta inom jordbmk, hantverk eUer besläktade yr­ken, antingen som löntagare eUer som självständiga yrkesutövare, såsom arrendalorer, natura-arrendalorer eller självägande småbmkare. Vad be­träffar de senare gmppema är konventionen tillämplig beträffande sådana som erhåUer sin huvudsakliga inkomst från jordbmket och som bmkar jor­den själva enbart med hjälp av sin familj eller med hjälp av tillfällig främ­mande arbetskraft (art. 2).

Konvenlionen fastslår rätten för alla kategorier av arbetande på lands­bygden att utan föregående medgivande och efler egel val bilda organisa­tioner och alt ansluta sig tiU sådana. Därvid skall föreningsfrihetens princi­per till fuUo respekteras (art. 3).

Den nationella politiken skall ha som mål atl underlätta bildande och ut­veckling av frivilliga, starka och självständiga organisationer. På detla sätt skall de arbetande på landsbygden göras delaktiga i den ekonomiska och sociala utveckhngen och i de förmåner den för med sig (art. 4).

Varje stat som ratificerar konvenlionen ålar sig atl föra en politik som syftar till all uppmuntra dessa organisationer och särskilt atl undanröja hinder, t. ex. i den nationella lagstiftningen, för deras bildande och utveck­ling (art. 5).


 


Prop. 1975/76:126                                                     6

Slutligen anges atl åtgärder skall vidtas för all i största möjliga omfatt­ning främja förståelsen för behovel all utveckla organisationer av arbetan­de på landsbygden och den roU dessa kan spela för förbättring av syssel-sällningsmöjlighetema och arbets- och levnadsvillkoren på landsbygden (art. 6).

1 rekommendationen utvecklas de principer som inskrivits i konvenlio­nen. Utöver aUmänna bestämmelser innehåller den avsnitt om uppgifter för organisationema och medel för att främja utvecklingen av dessa och då särskilt lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder, offentlig infor­mation, undervisning och utbildning samt finansiellt och materiellt slöd.

Yttranden

Yttranden har avgetls av styrelsen för intemationeU utveckhng (SIDA), lanlbruksslyrelsen (LBS), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Skogs-och lantarbetsgivareföreningen (SLA), Svenska lantarbetareförbundel. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Lanlbmkamas riksför­bund (LRF) saml av ILO-kommittén. Kooperativa förbundet har avstått från att yttra sig i ärendet.

LBS anser de nyantagna instrumenten sakna aktualitet för svenskt vid­kommande, då det sedan länge finns full organisationsfrihel i Sverige. Sty­relsen finner del emellertid angeläget all åtgärder vidtas för all förbättra lanlarbetamas ekonomiska och sociala förhållanden i länder som inte nått så långt på delta område. Instmmenlen bör därför fä starkt stöd från svensk sida. SIDA anför atl den övervägande delen av det bistånd som ad­ministreras av SIDA går till f. n. 16 programländer. Dessutom stöder SIDA inom ramen för del s. k. multibisamarbelet med ILO vissa regionala aktivi­teter, ofta i form av kurser och seminarier. På detla indirekta säll kan SIDA verka för att de rekommendationer som antagits av ILO förs ul lill u-ländema.

SLA anför all såväl konventionen som rekommendationen främst syftar på förhållandena i u-ländema där de otvivelaktigt kan bidra till all förbättra landsbygdsbefolkningens ekonomiska och sociala förhållanden. Motsva­rande lagstiftning och avtal i Sverige går långt utöver de mål som instru­menten uppställer. SLA har inget att erinra mol all konventionen ratifice­ras under fömtsättning all detla inle kommer atl medföra någon ändring av nu gällande lagstiftning. SAF pekar på bestämmelsen i konventionens arti­kel 6 som ett eventuellt ralifikationshinder, nämligen om föreskriften mot förmodan är all tolka så atl den innefattar en förpliktelse för ratificerande stat all göra aktiv propaganda för ifrågavarande organisationer även när något sakligt behov därav inte kan anses föreligga. Beträffande rekommen­dationen anför SAF atl föreskriften i punkt 9 om övervakning genom stat­ligt organs försorg rörande tillämpningen av bestämmelsema om för­eningsrätt etc. ej synes förenlig med den i Sverige tillämpade ordningen. Vad som huvudsakligen i punkterna 14-15 sägs om statens uppgifter i frå-


 


Prop. 1975/76:126                                                     7

ga om informationsspridning synes ej heller tillämpligt för svenskt vidkom­mande. I övrigt lorde rekommendationens innehåU i huvudsak vara okon-Iroversielll med hänsyn till svensk praxis. Rekommendationen, som utfor­mats främst med lanke på u-ländemas förhåUanden, synes ej böra föranle­da några åtgärder från del allmännas sida i Sverige.

Svenska lantarbetareförbundet välkomnar utifrån sina erfarenheler av intemationellt biståndsarbete de nya instmmenlen och anser texterna in­nehålla allt väsentligt för all undanröja hinder för bildandet av organisatio­ner och även för att befordra tillkomsten av sådana. Bl. a. den utbredda massfaltigdomen gör det dock i många fall omöjligt för u-ländemas lands­bygdsbefolkning atl av egen kraft skapa organisationer. Ekonomisk och annan hjälp måste till utifrån. Den måsle komma från sådant håll där man inle StäUer frihelsinskränkande krav som villkor för hjälpen. Mycket talar därför för all den ges av internationella hjälporgan som arbetar i FN:s an­da. De bidrag förbundet erhållit från SIDA för genomförande av utbild­nings- och organisationsprojekl i vissa u-länder utgör enligt förbundets me­ning bra exempel på sådan hjälp.

För de svenska lantarbetarna torde konventionen och rekommendatio­nen knappast få någon praktisk betydelse. Den svenska lagstiftningen till­godoser i allt väsentligt de ändamål dessa avser. Lantarbelarorganisatio-nerna är, oavsett lagstiftningen, nu allmänt accepterade i vårt land. Deras möjlighet all spela en roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen på landsbygden har också förbättrats. Några hinder för en omedelbar ratifice­ring av konventionen och antagande av rekommendationen från Sveriges sida föreligger inte. Förbundet vill därför för sin del tillstyrka all så sker.

TCO anser inget ratifikationshinder föreligga och förordar atl konvenlio­nen ratificeras. Detta skulle innebära ell stäUningstagande från svensk sida som kan få en gynnsam inverkan på lantarbetarnas organisationsslrävan-den i andra länder. LRF har inget all invända mot instmmenlen ifråga.

ILO-kommittén

Inför andragångsbehandlingen av ämnet hade intemationella arbetsby-rån, enligl beslut av 1974 års arbelskonferens, utarbetat ell utkast till en re­kommendation. I yttrande häröver till arbetsmarknadsdepartementet un­derströk ILO-kommittén vikten av att Sverige engagerar sig i hithörande frågor, och kommitténs majoritet förordade bl. a. att arbelsbyrån skulle ut­arbeta även ett utkast till konvention. De nu föreliggande instmmenlen ut­arbetades av arbetskonferensens tre parter och antogs av en överväldigan­de majoritet. Kommitténs utgångspunkt är därför alltjämt atl Sverige bör stödja strävandena mot de mål som formulerats i instmmenlen.

Kommittén framhåUer alt det redan fömt existerade inlemationeUa in­stmment om den lanlbmkande befolkningens viUkor, däribland en kon­vention (nr 11) om föreningsrätten inom jordbmket, anlagen av arbetskon­ferensen år 1921. Såväl denna konvention som de gmndläggande konven­tionerna (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och


 


Prop. 1975/76:126                                                     8

(nr 98) om organisationsrätten och den koUektiva förhandlingsrätten har ratificerats av Sverige. Detsamma gäUer den i den nya konventionens arti­kel åberopade konventionen (nr 111) om diskriminering (anstäUning och yrkesutövning).

Såsom anförts av övriga remissinstanser avser de nya instmmenlen främst förhåUandena i den tredje världen, medan lagstiftning och avtal i Sverige går långl utöver vad som krävs i dessa. Svensk ratifikation av kon­ventionen fömtsätter ingen lagstiftnings- eller annan åtgärd från statsmak­ternas sida. Detta gäller enligt kommitténs bedömning också i förhåUande till artikel 6 såvitt avser organisationer i Sverige. Inle heller punkterna 9, 14 och 15 i rekommendationen behöver föranleda någon förändring i lag­stiftningen eller statsmakternas politik i övrigt.

Kommittén förordar all konvenlionen ratificeras samt att texterna till konventionen och rekommendationen överlämnas till SIDA för beaktande i det fortsatta biståndsarbetet.

3—4. Konvention och rekonmiendation om yrkesvägledning och yr­kesutbildning vid utveckling av mänskliga resurser

Även frågan om utveckling av mänskliga resurser behandlades första gången av arbetskonferensen år 1974. Efler andragångsbehandlingen an­togs år 1975 en konvention och en rekommendation i ämnet, den förra med 351 röster för och fyra nedlagda, den senare med 351 röster för och två nedlagda. De svenska ombuden röstade för de båda instramenlens anla­gande. Rekommendationen ersätter 1949 års rekommendation om yrkes­vägledning, 1956 års rekommendation om yrkesutbildning inom jordbmket och 1962 års rekommendation om yrkesutbildning. Vissa andra rekom­mendationer förblir lillämpliga på de personkategorier de avser.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen fastslår att varje medlemsstat skall anta och utveckla om­fattande och samordnade riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning. Del skall ske i nära anslutning lill sysselsättningen och särskilt genom den offentliga arbetsförmedlingen. Därvid skall hänsyn las till de behov, möjligheter och problem som finns för sysselsättningen på såväl regional som nationell nivå. Likaså skall hänsyn las lill den ekono­miska, sociala och kulturella utvecklingen. Dessa riktiinjer och program skall anpassas efler nationella förhåUanden. De skall vidare syfta lill alt öka människors möjligheter all förstå och påverka sin arbetsmiljö och sin sociala miljö. Slutligen skall de hjälpa människor på basis av jämställdhet och ulan diskriminering atl utveckla och utnyttja sina yrkesfärdigheter i enlighet med egna önskemål och med hänsyn tUl samhällets behov (art. 1). Mot bakgrund av delta förbinder sig ratificerande stat all utforma och utveckla öppna, flexibla och inbördes förbundna utbildningssystem. Detta


 


Prop. 1975/76:126                                                     9

inbegriper allmänbildande undervisning, teknisk undervisning och yrkes­undervisning, studie- och yrkesvägledning samt yrkesutbildning oavsett om dessa aktiviteter försiggår inom eller utom skolsystemet (art. 2).

För atl säkerslälla alt alla bam, ungdomar och vuxna får tillgång till om­fattande information och bredast möjliga vägledning skall yrkesvägled­ningen, inberäknat arbetsmarknadsinformation, gradvis utvidgas. Detla kan ske bl. a. med program lämpade för handikappade personer. Informa­tionen skall avse yrkesval, yrkesutbildning och studiemöjligheter, syssel­sättningsläge och sysselsältningsulsikler, befordringsutsikter, arbelsviU-kor och arbetarskydd. Vägledningen skall kompletteras med information om kollektiva avtal och berörda parters rättigheter och skyldigheter enligl arbelslagsliftningen. Denna skall tillhandahållas med hänsyn lagen till be­rörda partsorganisationers funktioner (art. 3).

Yrkesutbildningen skall utvidgas för alt tillgodose behovet av utbildning under hela livet för ungdom och vuxna inom alla sektorer av ekonomin och på alla nivåer (art. 4).

Sådana riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skaU utformas och genomföras i samverkan med arbetsgivar- och arbetsta­garorganisationerna (art. 5).

I rekommendationen utvecklas de principer som inskrivils i konventio­nen. Utöver allmänna anvisningar innehåller den avsnitt om rikllinjer och program, yrkesvägledning, yrkesutbildning, utbildning för chefspersonal och självständiga yrkesutövare, program för särskilda områden eller nä­ringsgrenar (och då särskilt för områden på landsbygden; för näringsgrenar som liUämpar tekniker och arbetsmetoder som håller på all bli föråldrade; för industrier och förelag som är stadda i nedgång eller som lägger om sin verksamhet; och för nya industrier); vidare om särskilda befolkningsgmp-per (och då särskilt för personer som aldrig har gått i skola eUer som avslu­tat sin skolgång i förtid; för äldre yrkesutövare; för språkliga och andra mi-noritelsgmpper; och för fysiskt eller psykiskt handikappade personer); om främjande av jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i ut­bildning och sysselsättning, migrerande arbetstagare, utbildning av perso­nal för yrkesväglednings- och yrkesutbildningsverksamhet, forskning, ad­ministrativa aspekter och representativa organ, periodiska omprövningar, internationellt samarbete samt om verkningar på tidigare rekommendatio­ner.

Yttranden

Yttranden har inhämtats från SIDA, skolöverstyrelsen (SÖ), arbets­marknadsstyrelsen (AMS), SAF, Svenska kommunförbundet. Landstings­förbundet, LO och TCO samt från ILO-kommittén.

Enligl AMS' bedömning föreligger inga hinder för ratifikation av kon­venlionen eller för anslutning till rekommendationen om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utveckUngen av mänskliga resurser. Bestämmel-


 


Prop. 1975/76:126                                                    10

serna i konvenlionen, liksom anvisningama i rekommendationen, överens­stämmer väl med rikllinjer, tillämpning och utveckling inom yrkesvägled­ningen och yrkesutbildningen i vårt land.

Styrelsen anser det angelägel alt information om innehållet i instmmen­len ges en vid spridning främst till arbetsmarknadsverkets och utbUdnings-väsendets personal och till funktionärer inom arbetsgivar- och arbetstagar­organisationerna.

SÖ har heller inget alt invända mol en svensk ratifikation av konventio­nen. Rekommendationens lext beskriver enligl SÖ:s uppfattning väl även svenska målsättningsfrågor för yrkesvägledning och yrkesutbildning. SÖ:s mål och anvisningar för studie- och yrkesorienteringen, syon, i det svens­ka skolväsendel betonar dock kraftigare än rekommendationen syons upp­gift alt göra eleverna aktiva, kritiska och självständiga så atl de själva kan kontrollera och styra sina villkor, liksom atl bidra till av konventionella mans- och kvinnoroller mer obundna studie- och yrkesval.

SIDA framhåller, liksom beträffande lanlarbelarinslmmenten, atl del har vissa möjligheter att verka för atl lLO:s rekommendationer förs ul lill u-ländema.

SAF anför alt den yrkesvägledning och yrkesutbildning som har skapats i Sverige, bl. a. i samband med de senare årens skolreformer, enligl för­eningens bedömning i huvudsak omfattar de åtgärder som ingår i instm­menlen. Föreningen kan därför inle se atl en ratifikation påverkar de in­hemska förhållandena men ser inle heller några hinder för en svensk ratifi­kation av instmmenlen. Artikel 5 i konvenlionen anger emellertid att rikt­linjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och genomföras i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio­nerna. Med hänvisning lill denna artikel vill föreningen påtala att den kom­mitté som i Sverige har ansvaret för studie- och yrkesorienteringens över­syn och utveckling, den s. k. översyokommillén, endasi innehåller repre­sentanter för skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsverket. För alt mot­svara konventionens innehåU bör kommittén kompletteras med represen­tanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Rekommendationens avsnitt V, "Utbildning för chefspersonal och själv­ständiga yrkesutövare", anger att vederbörande myndigheler bör, inom ramen för nationell planering och nationell ylagsttflning och efler samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisalioher, uppställa planer för ut­bildning för förelagsledande och arbelsledande funktioner och för själv­ständiga yrkesutövare. SAF viU här framhålla alt ansvaret för den ar­belsledande och produktionsledande utbildningen i Sverige helt ligger hos arbetsgivaren och atl samråd och insyn tillgodoses bl. a. genom avtal mellan SAF och Sveriges arbetsledareförbund (SALF) då del gäller arbels-ledama och atl Rådet för tjänstemannaulbUdning inom industrin (RTI) har motsvarande insyn i övrig av SAF bedriven ledamtbUdning.

Kommun- och landstingsförbunden finner inga hinder föreligga mol an­tagande av de båda instmmenlen.


 


Prop. 1975/76:126                                                    11

Inle heUer LO ser några hinder för att konvenlionen ratificeras av Sveri­ge. LO pekar dock, liksom SAF, på konventionens artikel5. Dess lydelse kräver enligl LO:s mening att arbetsmarknadens parter, när det gäller ut­formning och genomförande av riktiinjer och program för yrkesvägled­ning, bör knytas närmare skol- och arbelsmarknadsmyndighelema än vad som nu är fallet. Arbetsmarknadens parter bör således ingå i det samråds­organ mellan SÖ, AMS och universitetskanslersämbetet (yrkesvägled­ningsnämnden), som har huvudansvaret för yrkesvägledningen i landet.

LO pekar också på några formuleringar, som har betydelse i första hand för utvecklingen av innehållet i den del av samhällets yrkesvägledning som skolan svarar för. Sålunda anger art. 1 mom. 4 att riktiinjema och pro­grammen skall syfta lill all förbättra individens förmåga atl förslå och atl individuellt eller koUektivt påverka arbetsmUjön och den sociala miljön; arl. 3 mom. 2 all information och vägledning skall avse bl. a. arbetsvillkor, arbetarskydd och andra aspekter av arbelshvel i olika sektorer av ekono­misk, social och kulturell aktivitet och på alla ansvarsnivåer; och art. 3 mom. 3 atl denna information och vägledning skall kompletteras genom in­formation om allmänna aspekter av koUektivavtal och alla berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt arbelslagsliftningen.

1 studie- och yrkesorienteringens mål ingår vad som här anförts. LO an­ser emellertid, att skolan idag inte tillräckligt beaktar detta och viU därför erinra om skolans ansvar för alt i sin verksamhet i än högre utsträckning förmedla kunskaper om fackföreningsrörelsen som elt instmment för ut­veckhngen av individens miljö, rättigheter och skyldigheter på arbetsplat­sen.

TCO slutiigen tiUstyrker atl konvenlionen ratificeras av Sverige.

ILO-kommittén

ILO-kommittén slår fast atl remissinstansema är eniga i uppfattningen att Sverige kan och bör ratificera konventionen nr 142. Såväl SAF som LO pekar dock på kravet i konventionens artikel 5, atl rUctlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och genomföras i samverkan med organisationema på arbetsmarknaden. De föreslår därför alt arbetsmarknadens parter skaU bli representerade i de organ som hand­har utformning och genomförande av sådana riktlinjer och program.

ILO-kommittén instämmer i arbetsmarknadsorganisationernas syn­punkler på representation i de organ som avses i artikel 5. Kommittén till­styrker atl konvenlionen ratificeras.

Vidare föreslår kommittén alt lextema tiU konventionen nr 142 och re­kommendationen nr 150 av regeringen överlämnas lill utbildnings- och ar­betsmarknadsmyndigheterna samt tiU delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, liU SIDA, statens avtalsverk, statens personalnämnd, statens personalulbildningsnämnd och statens invandrarverk för beaktan­de i deras fortsalta arbete. Textema bör också överlämnas tiU arbetsgivar­nas och arbetstagarnas organisationer.


 


Prop. 1975/76:126                                                    12

5—6.    Konvention om missbruk i samband med migration m.m. samt rekommendation om migrerande arbetstagare

Frågan om migrerande arbetare behandlades försia gången år 1974 och färdigbehandlades år 1975. En konvention antogs med 265 röster för, ingen mot och 81 nedlagda. En rekommendation antogs med 288 röster för, ingen mot och 62 nedlagda. De svenska regerings- och arbelstagarombu-den röstade för de båda instmmenlen, medan arbetsgivarombudel i båda fallen lade ned sin röst.

Konventionen kompletterar konventionen (nr 97) om migrerande arbe­tare (reviderad 1949), vilken behandlas i följande avsnitt, och konventio­nen (nr 111) om diskriminering (anstäUning och yrkesutövning), vUken se­nare har ratificerats av Sverige (prop. 1962:70, 2LU 1962:26, rskr 1962: 333).

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåU

Konventionen är uppdelad i en första del om missbmk i samband med migration, en andra del om likställdhet i fråga om möjligheter och behand­ling och en tredje del som innehåller slutbestämmelser.

Dell

Varje stat för vilken konventionen gäUer förpliktigar sig all respektera alla migrerande arbetstagares gmndläggande mänskliga rättigheter (art. I).

Det åligger varje sådan stal att fastställa om del finns illegalt anställda migrerande arbetstagare inom dess territorium. Likaså skall fastställas om migrerande arbetstagare utsätts för förhållanden som står i strid med inter­nationella eller nationella lagar och bestämmelser. Detta avser förhållan­den såväl under resan, vid ankomsten som under den lid de vistas i landet (art. 2).

AUa erforderliga och lämpliga åtgärder skall vidtas för all hindra hemlig migration och iUegalt sysselsättande av migrerande arbetstagare. Åtgärder skall också vidtas mot dem som organiserar lagstridig eller hemlig migra­tion eUer som sysselsätter arbetstagare som invandrat på olagligt sätt (arl.

3).

Medlemsstatema skaU på nationell och intemationell nivå skapa former för systematisk kontakt och utbyte av information i dessa frågor (art. 4).

Dessa åtgärder syflar bl.a. tiU atl upphovsmännen tiU handel med ar­betskraft skall kunna lagforas oavsett från vilket land de verkar (art. 5).

Effektiva åtgärder för atl uppdaga illegalt sysselsättande av migrerande arbetstagare skall vidtas. Likaså skall administrativa, civilrättsliga och straffrättsliga påföljder bestämmas och tillämpas. Detta skall även gälla avsiktlig medverkan lill sådan immigration i vinstsyfte eller annorledes. En arbetsgivare som lagföres av sådanl skäl skall ha räll att anföra bevis för atl han handlat i god tro (art. 6).


 


Prop. 1975/76:126                                                    13

Vid lagstiftning och andra åtgärder med anledning av denna konvention skall representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer medverka. De skall också ha rätt att ta initiativ i detta syfte (art. 7).

Migrerande arbetstagare som lagligen vistas i landet för att arbeta och förlorar sin anställning skall icke anses befinna sig i en illegal situation. Detta skall inte heller leda lill att uppehålls- och eventuellt arbetstillstånd indrages för vederbörande. Denne skall åtnjuta likställdhet i fråga om be­handling med landels medborgare, särskilt vad gäller anställningstrygghet, beredande av altemativ sysselsättning, beredskapsarbete och omskolning (art. 8).

Migrerande arbetstagare som inle har anlänt lill landet eller erhållit an­stäUning i enlighet med gällande lagstiftning skall åtnjuta liksläUdhel i fråga om lön, social trygghet och andra förmåner gmndade på tidigare anstäU­ning både för sig själv och för sin familj. I händelse av tvist skaU arbetsta­garen personligen eller genom ombud ha möjlighet atl lägga fram sin sak inför kompetent organ. Om arbetstagaren eller hans familj avlägsnas från landet skaU de ej bära kostnaden för delta. Ingenting hindrar medlemsstat från alt ge personer som illegalt vistas eUer arbetar inom landet rätt att stanna och la legal anställning (art. 9).

Del II

Konventionen kräver atl likställdhet garanteras med avseende på an­ställning och yrkesutövning, social trygghet, fackliga och kulturella rättig­heter samt individuella och kollekliva friheter för migrerande arbetstagare som lagligen vistas i landet såväl som för deras familjer (art. 10).

Uttrycket "migrerande arbetstagare" avser i denna del av konvenlionen personer som beger eller begett sig från etl land till ett annat land för atl få sysselsättning på annat sätt än som egen företagare. Del inbegriper också dem som i föreskriven ordning fått tilllräde som migrerande arbetstagare. Uttrycket avser inte gränsgångare, artisler och fria yrkesutövare som rest in i landet för kortare lid, sjöfolk, personer som kommit för atl studera, el­ler anstäUda hos organisationer eUer förelag inom landets territorium som efter ansökan av arbetsgivaren fåtl tilllräde under en begränsad och be­stämd lidsperiod (art. 11).

För att säkerställa godtagande och genomförande av denna likställdhet skall lagar utfärdas och upplysningsprogram främjas. Lagar och andra fö­reskrifter som är oförenliga med denna pohtik skall upphävas eller ändras. En socialpolitik skall utformas som gör det möjligl för migrerande arbets­tagare och deras familjer atl bli delaktiga i de förmåner som landets egna medborgare åtnjuter. Dock skall samtidigt beaktas de särskilda behov som de kan ha innan de anpassats till sysselsättningslandets samhälle. Åtgärder och upplysningsprogram skall genomföras för alt göra de migrerande ar­betstagama förtrogna med denna politik, med deras rättigheter och skyl­digheter och med andra aktiviteter som är ägnade att möjliggöra för dem


 


Prop. 1975/76:126                                                    14

att utöva sina rättigheter. Alla åtgärder skall vidtas för att de migrerande arbetstagama och deras familjer skall kunna bevara sin nationella och et­niska identitet och sina kulturella band med sitt urspmngsland. Till delta hör möjligheten för barnen atl få undervisning i sitt modersmål. Denna po­litik skaU ske i samråd med och under medverkan av representativa arbets­givar- och arbetstagarorganisationer (art. 12).

En medlemsstat kan vidta alla de åtgärder som erfordras för all underlät­ta återförening av familjer lill migrerande arbetstagare som lagligen vistas i landet. Med familj avses i detla fall make/maka samt bam och föräldrar, om dessa underhålls av vederbörande (art. 13).

Fritt val av sysselsättning med bibehåUen räll tiU geografisk rörlighet kan göras beroende av atl den migrerande arbetstagaren lagligen vislats i landet för alt erhålla sysselsättning under en lid av högsl två år. Om dess lagstiftning innehåller bestämmelser om avtal för en fastställd tid av mind­re än två år kan det emeUertid göras beroende av atl arbetstagaren uppfyllt sitt första arbetsavtal. Medlemsstat kan i samråd med partsorganisationer­na utfärda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som för­värvats i annal land. Slutligen kan den också med hänsyn till statens intres­se begränsa tiUlrädet till vissa avgränsade kategorier av sysselsättning eUer funktioner (art. 14).

Delin

Medlemsstaterna kan sluta multilaterala eller bilaterala avtal för alt lösa problem i samband med tillämpningen av denna konvention (art. 15).

Vid ratificering av konventionen kan genom en bifogad förklaring anges om någondera av del 1 eller del II utesluts från godkännande. En sådan för­klaring kan när som helst upphävas av vederbörande stat. Emellertid skall varje stat som gjort en sådan förklaring i sin redogörelse för tillämpningen av konvenlionen ange tillståndet i dess lagstiftning och praxis vad gäller den del som ej godkänts. Därvid skall framgå vilka bestämmelser som till­lämpas och anledningen till att denna del ej godkänts (art. 16).

I rekommendationen utvecklas de principer som inskrivits i konventio­nen. Den innehåUer avsnitt om likställdhet i fråga om möjligheter och be­handling, socialpolitik (särskilt om förenande av familjer, skydd för de migrerande arbetstagarnas hälsa och sociala tjänster) saml om anställning och vistelse.

Inledningsvis framhålls att rekommendationen bör tiUämpas inom ra­men för en sammanhängande politik med avseende på intemationell migra­tion för arbete. TUl gmnd bör ligga de ekonomiska och sociala behoven i såväl urspmngs- som sysselsättningslandet. Därvid bör hänsyn tas till inte bara arbetskraftsbehovet på kort sikt utan också till de långsiktiga sociala och ekonomiska konsekvensema för såväl de migrerande som för berörda samhäUen.


 


Prop. 1975/76:126                                                                  15

Yttranden

Yttranden har inhämtats från socialstyrelsen, riksförsäkringsverket (Rfv), SÖ, AMS, arbetarskyddsstyrelsen, statens invandrarverk (SIV), SAF, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, LO och TCO saml från ILO-kommittén.

I sill yttrande över konventionen anför 5/V bl. a. följande.

Dell

Art. 1

Det viktigaste dokumentet i frågan är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är i sig inle rättsligt bindande och kan på gmnd av bristen på precisering endasi ge allmän vägledning. De konventioner som utformats för alt bindande reglera slalemas skyldighe­ter har ratificerats av Sverige.

Intemationella konventionen om medborgerliga och pohtiska rättigheter föreskriver i art. 9 mom. 4 att den som berövats sin frihet skall ha rätt alt inför domslol påfordra atl lagligheten av frihetsberövandet prövas utan dröjsmål. Moisvarande bestämmelser återfinns i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighetema och de gmndläggande fri-hetema, art. 5 mom. 4. Det kan nu som i andra sammanhang ifrågasättas om bestämmelserna i 20 § Iredje stycket utlämningslagen och 35 § första stycket utlänningslagen och i lillämplig del 48 a § slår helt i överensstäm­melse med konvenlionskraven.

Art. 2

Enligl SlV:s uppfattning har en arbetsgivare stora möjligheter atl undgå upptäckt om han anställer en utiänning som saknar tillstånd all arbeta i Sverige. Brott mol bestämmelserna är troligen relativt vanliga hos en del mindre arbetsgivare inom restaurang- och städbranscheraa. Endasi få in­gripanden sker emellertid. Polismyndighelemas möjligheter alt göra insal­ser har hittills varit otillräckliga. I de distrikt där kontroU över huvud före­kommer sker den stickprovsvis.

De som arbetar illegalt riskerar atl utsättas för förhåUanden som nämns i första momentet. Eftersom de saknar tiUslånd all arbeta är deras möjlighe­ter atl själva eUer genom fackligt bistånd hävda sina rättigheter under an-släUningen i allmänhet små. Verket hänvisar vidare till vad som nedan sägs underart. 9mom. 1.

Den nuvarande ordningen kan inte sägas motsvara kravet på en syste­matisk strävan att fastställa om det finns illegalt anstäUda migrerande ar­betstagare i Sverige. Mer systematiska undersökningar krävs av arbets­platser där det fmns skäl att misstänka att utiänningar sysselsätts illegalt.

Arbetsgivar- och arbelslagarorganisalionemas medverkan är angelägen och bör säkerstäUa alt alla möjligheter lill förebyggande åtgärder tillvara-


 


Prop. 1975/76:126                                                    16

las. Vad gäller arbelsgivarorganisationema saknas anledning anta atl deras medlemmar annat än av misslag enstaka gånger skulle överträda bestäm­melsema. På den fackliga sidan föreligger slor tvekan alt lämna informa­tioner i enskilda fall som kan leda till alt de berörda arbetstagama - som ibland är medlemmar i fackföreningen - förpassas ur landet. Delta är re­gelmässigt följden för de utiänningar som arbetar illegalt.

SIV har tidigare föreslagit alt en mycket kännbar straffavgift skall kom­plettera den nu införda skärpningen av 63 § utlänningslagen. En sådan straffavgift bör enligl verkels mening ha den avhåUande effekt som i första hand bör eftersträvas. Föredraganden hänvisade emellertid i prop. 1975/76:18 till all frågan om ekonomiska straffsanktioner övervägs av ut­redningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssyslemet inom straffrätten. SIV ser f. n. inte anledning alt frångå sin tidigare uttala­de uppfattning.

Art. 3 och 4

Kraven på åtgärder mot hemlig migration och på intemationellt samar­bete innefattar inte personer som har flytt från sill hemland av politiska skäl eUer i övrigt riskerar straff för iUegal utresa. I preambeln hänvisas lill rätlen för var och en all lämna vUkel som helst land.

Sverige träffade 1973 elt avtal med Finland om arbetsförmedlingamas medverkan vid migration för arbete. Sådana avtal kan vara etl säll att mot­verka missbmk i samband med migration.

Art. 8

Trots ordalydelsen bör andra momentet ges en tolkning som i flertalet avseenden är snävare än art. 10.1 försia hand bör avses alt den lagligt sys­selsatte migrerande arbetstagare som förlorar sin anställning skall åtnjuta samma likställdhet som under sin anställning. Vad gäller särskUt nämnda och näraliggande rättigheter bör dock absolut likställdhet anses föreskri­ven.

Med en sådan tolkning uppfyUer svenska bestämmelser — i vart fall i alla väsentliga avseenden - de krav som uppställs. Reglema om bristyrkesut­bildning ger emellertid inle likställdhet under del försia året efter inresan. Enligl vad som synes vara praxis bland länsarbetsnämnderna erhåUer dock nordbor från början sådan utbUdning.

Art. 9 Mom. 1

Likställdhet råder i fråga om rält till lön. Beiräffande social trygghet och andra förmåner synes i vissa fall (t. ex. TFY-försäkring) likställdhet i prin­cip råda. 1 andra avseenden är den migrerande arbetslagaren sämre ställd. Sjukpenning erhålls inte ulan inskrivning i försäkringskassa. Tillstånd att arbeta i Sverige är visserligen inte en fömtsättning för inskrivning men del


 


Prop. 1975/76:126                                                    17

övervägande antalet migrerande arbetstagare som arbetar illegalt saknar möjlighet atl bli inskrivna.

Den som är sjukförsäkrad erhåller ersällning från försäkringskassan i re­gel t. o. m. nittionde dagen efler skadan, varefter ersällning ulgår från yr­kesskadeförsäkringen. Vad gäller ATP kan enligl uppgifl från riksförsäk­ringsverket pensionsrält inte gmndas på tid, under vilken den migrerande arbetslagaren saknat räll atl arbeta, ens om arbetsgivaren fullgjort alla in­betalningar för sin anställde. Vad som inhämtats från försäkringskassehåll tyder emeUertid på atl ATP-beräkning dock sker om den migrerande ar­betstagaren deklarerat sin inkomst.

Det sagda belyser svårigheterna för den migrerande arbetstagaren alt ut­nyttja de rättigheter arbetstagama har i vårt land. Det avgörande hindret är avsaknaden av tillstånd atl arbeta och risken för förpassning.

Mom. 3

Det kan ifrågasättas om inte bestämmelsen strider mol 67 § utlänningsla­gen. I allmänhet bestrider utiänningen emellertid inle heUer nu kostnaden för sitt avlägsnande ulan del allmänna får stå för denna.

Mom. 4

Avsikten med detta liksom vissa andra sladganden i del I är all underlät­ta all illegalt sysselsatta ges möjlighet all legalt kvarstanna i landet. Kravet på åtgärder mot den Ulegala invandringen bör inle utesluta möjligheten för migrerande arbetstagare alt få stanna och la legal anställning. 46 § utlän­ningskungörelsen måsle i detta sammanhang betecknas som restriktiv. Även den som efter arbetsmarknadsprövning med säkerhet kommer atl beviljas arbetstiUstånd måsle i regel lämna landet för all efler erhållet till­stånd åter inresa.

Dein

Art. 10

De lagregler som inskränker likställdheten i fråga om anställning och yr­kesutövning är tillåtna enl. art. 14 c i den mån inskränkningama är nödvän­diga med hänsyn till statens intresse. Verket kan inle nu uttala någon be­stämd uppfattning om hur nödvändiga alla inskränkningar kan anses vara. En utredning om invandramas rättsliga ställning i bl. a. dessa avseenden pågår hos SIV.

1 enlighet med svenska förhåUanden och sedvanor har frågan om lik­ställdhet, när det gäller alt anställa arbetstagare, överlämnats åt arbets­marknadens parter all bestämma om. 16 kap. 9 § brottsbalken om olaga diskriminering gäller inle anstäUning. Försök tiU sådan diskriminering från arbetsgivares sida har förekommit. Slatsmaktema bör vara beredda all ut­sträcka området för paragrafen. Enligl SIV:s mening finns det anledning

2-Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126                                                    18

all överväga en sådan lagändring redan nu.

I fråga om social trygghet uppfyUer inle Sverige konventionens krav. Detla gäller såväl beiräffande folkpensioneringen som ATP.

För svenska medborgare och övriga nordiska medborgare som är födda senast år 1923 gäller övergångsregler inom ATP med förmånligare villkor. Som argument för att utesluta utlänningar från reglema har främst anförts atl de med hänsyn till den tidigare relativt begränsade invandringen inte kan fömtsättas ha bidragit till det svenska samhäUets utveckUng. Pen­sionskommittén (S 1970:40) har i tilläggsdirektiv fåll i uppgifl atl överväga behovet av regler som utsträcker de förmånligare vUlkoren tUl de invand­rare som faktiskt varit verksamma i Sverige under lång tid innan ATP in­fördes. Inle heller efler en sådan - i och för sig värdefuU - reform skulle de svenska bestämmelserna om ATP uppfyUa konventionens krav efter­som svenska medborgare inom de ifrågavarande åldersgmppema automa­tiskt erhåller de gynnsammare vUlkoren.

Berättigade till folkpension är enligl lagstiftningen endast svenska med­borgare. Utiänningars rätt till folkpension regleras genom konventioner. Utöver all de lagstadgade särskilda fömtsättningama skall vara uppfyllda uppställer konventionerna skilda villkor beträffande bosättningslid i Sveri­ge m. m. De tider som krävs varierar mellan konvenlionema. Nordiska medborgare har mest gynnad ställning.

Sverige har även anslutit sig tiU 1953 års europeiska överenskommelse om pensioner. Den som uppehållit sig i Sverige minsl 15 år efter fyllda 15 år, varav minst fem år i oavbmten följd omedelbart före ansökan, saml är stadigvarande bosatt får räll till folkpension. Särskilda vUlkor finns för för­tidspension.

Vid årsskiftet 1974/75 omfattades 300000 utiändska medborgare av kon­venlionema och dämtöver 47 100 personer av pensionsöverenskommel­sen. Antalet invandrare med medborgarskap i länder för vilka instmmen­len ej gäUer var 53 000. Bland dessa ingår emellertid ell okänt antal politis­ka flyktingar och därmed liksläUda som numera är konvenlionsskyddade. Återstoden saknar räll till folkpension oavsett vistelselid i Sverige.

Det bör även nämnas all Sverige vid ralifikationema av Europeiska so­ciala stadgan och ILO-konventionen (nr 118) om utlänningars likställande med ell lands egna medborgare i fråga om social trygghet gjort undanlag vad gäller social trygghet resp. pensionsförmåner. Sverige har vidare inte ratificerat 1972 års europeiska konvention om social trygghet. Samtiiga in­stmment medger villkor med krav på bosättning under viss lid.

Invandramtredningen ansåg i sitt huvudbetänkande (SOU 1974:69) del angelägel alt för de invandrargmpper som helt saknar folkpension skapa ell skydd av åtminstone den omfattning som föreligger enligt den europeis­ka pensionsöverenskommelsen. Samtiiga remissinstanser tillstyrkte eller lämnade utan erinran utredningens förslag om rätt till folkpension efter viss lids vistelse i Sverige.


 


Prop. 1975/76:126                                                    19

Slutiigen konstaterar SIV att varje lösning som kräver viss lids bosätt­ning i Sverige endast av utlänningar för räll liU folkpension är oförenlig med art. 10.

Belräffande/flcWiga rättigheter råder likställdhet.

Uttrycket kulturella rättigheter är lill sin exakta innebörd oklart. Vad gäller rättighelemas centrala innehåll uppfyUer Sverige med säkerhet kra­ven. I övrigt kan vissa anmärkningar dock göras. Sålunda är utgivande av skrifter av olika slag väsentiigt för utövande även av kulturella rättigheter. Utländsk medborgare kan emeUertid enligt 5 kap. 1 och 2 §§ tryckfrihets­förordningen inle vara ägare liU periodisk skrift eUer ansvarig utgivare. Vidare kan enligt praxis tidningar som utges på andra språk än svenska in­le få samhällets stöd till tidningsutgivning på samma viUkor som övriga tid­ningar.

Vad slutiigen gäller de individuella och koUektiva friheterna är även be­träffande dessa oklart hur de skall avgränsas. Politiska rättigheter som rösträtt och valbarhet kan inte - som några medlemsstater ifrågasatt - an­ses innefattade. Frihelema synes dock ha relativt vidsträckt tillämpnings­område.

Bestämmelsema i lagen om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall gäl­ler endast utiänningar. De personer som berörs kan tidigare ha uppfyUt för­utsättningama för alt betraktas som migrerande arbetstagare enligt art. 11. Lagen gäller emellertid endasi personer om vilka avlägsnandebeslut fallas. Den synes därför inle vara oförenhg med konventionen.

Den generella möjligheten atl begränsa uppehåUstiUstånd till uppehåll inom viss del av riket m.m., som finns enhgl 10 § utiänningslagen, står däremot i dålig överensstämmelse med art. 10 jämförd med art. 14 a). Denna möjlighet har emellertid inte utnyttjats under de senaste årtiondena. Moisvarande beslämmelse i terrorisllagen har dock använts.

Vad gäller skydd mot tvång att tillhöra sammanslutning strider arbets-kraflsavlalet den 19 april 1947 mellan Sverige och Italien mot likställdhets-kravet. Enligt art. 2 i avtalet förband sig de italienska arbetarna före avre­san från Italien all vid ankomslen till Sverige ansluta sig lill den fackliga organisationen inom sill yrke saml alt vidmakthålla detla medlemskap un­der den tid de vistades i Sverige. Avtalet gäUer fortfarande.

Art. 13

Alla migrerande arbetstagare har rätt atl återförenas med sina famUjer i Sverige. Vuxna och gifta bam har dock inte ovillkorlig rätt all uppehåUa sig eller arbeta i Sverige. För vuxna bam krävs synnerliga skäl för all till­stånd skall bevUjas. Inte heller föräldrar som underhålls av den migrerande arbetstagaren har ovillkorlig rält atl återförenas med sina bam. Avgörande är att föräldrama är väsentligt beroende av underhåUel för sin försörjning.


 


Prop. 1975/76:126                                                                 20

Art. 14

a) Arbetstillstånd avser vid reguljär arbetskraftsinvandring försia gång­en sysselsättning inom etl angivet yrke under ett års tid. Vid fömyelse av tillståndet gäller det utan yrkesbegränsning. Denna praxis är helt förenlig med konventionen.

c) Av handlingama från arbetskonferensens 60:e sammanträde framgår alt stadgandet även är avsett all möjliggöra begränsning av tillträdet tiU oli­ka regioner då detta är nödvändigt med hänsyn till statens intresse. De svenska bestämmelsema om skyddsområden m.m. är därför förenliga med konventionen.

1 ratifikationsfrågan anför SIV att enligt dess uppfattning bör stora an­strängningar göras för att genom lagändringar och andra åtgärder möjliggö­ra ratifikation av 1975 års konvention. Blir detla möjligl bör även konven­lionen om migrerande arbetare (reviderad 1949) ulan svårighet kunna rati­ficeras.

För den händelse statsmakterna skulle vilja avvakta pensionskom­mitténs ställningstaganden i fråga om den sociala tryggheten bör Sverige dock omedelbart ratificera del I. Viss tveksamhet kan visserligen råda om 67 § utlänningslagen är förenlig med konventionen men med hänsyn liU syftet med stadgandet kan en sådan tolkning möjligen vara försvarlig. I an­nal faU bör 67 § anpassas lill konventionens krav.

Övriga remissinstanser anför bl. a. följande.

Art. 8 mom. 2

Ett eventueUt hinder för ratificering kan, pkpelnar socialstyrelsen, före­ligga genom all del i arbelsmarknadskungörelsen (1966:368, omtryckl 1972: 300, ändrad senast 1975:124) slår att arbelslöshetshjälp, som ges i form av beredskapsarbete, arkivarbete och musikerhjälp, i regel endast ges ål arbetslös svensk medborgare och utiänning som är medborgare i stat, med vUken Sverige träffat överenskommelse om ömsesidighet ifråga om hjälpåtgärder vid arbetslöshet. Enligl den europeiska överenskommel­sen skall flyktingar saml medborgare i etl antal angivna länder efler sex månaders vistelse i Sverige vara berättigade till arbelslöshetshjälp på sam­ma villkor som svenska medborgare under fömtsättning all vederbörande före arbetslöshetens inträde stadigvarande bosatt sig i Sverige. Detsamma skall enligt ILO-konventionen nr 118 gäUa stalslösa samt medborgare i ell antal utomeuropeiska länder. De flesta migrerande arbetare lorde falla in­om någon av dessa överenskommelser och konventioner. För dem som in­te berörs skulle dock en ratificering, varvid följer behov av ändringar i ar­betsmarknadskungörelsen, innebära en icke oväsentiig förbättring av de migrerande arbetarnas situation.


 


Prop. 1975/76:126                                                    21

Art. 10

Tidigare angivna olikheter beiräffande utlänningar i förhållande till svenska medborgare i fråga om folkpension m. m. utgör enligt riksförsäk­ringsverket ratifikalionshinder.

LO och TCO anför alt, även om del av artikeln inte klart framgår vad som skaU innefattas i begreppet social trygghet, det ur svensk synvinkel är naturUgt atl hit hänföra rätt liU folkpension. Idag saknar många invandrare räll härtill. Enligl organisationernas mening bör Sverige därför vid ratifika­tion av konvenlionen göra förbehåll för del II.

I ratifikationsfrågan åberopar SAF hinder som tidigare har anförts och avstyrker ratifikation. I övrigt tillstyrker remissinstanserna utifrån resp. utgångspunkter att konventionen nr 143 ratificeras av Sverige, i vissa fall med förbehåll för del II. LO och TCO tillfogar, all de eventuella hinder som föreligger för alt ratificera konventionen ulan förbehåll bör, om möj­ligt, undanröjas snarast.

1 sitt yttrande över rekommendationen hänvisar SIV i tillämpliga delar till yttrandei över konvenlionen och anför i övrigt bl. a. följande.

Punkt I

Sverige har tidigare inle i högre grad gmndat invandringspolitiken på de ekonomiska och sociala behoven i urspmngsländema eller på migratio-nens konsekvenser på lång sikt för de berörda samhällena. Delta samman­hänger bl. a. med de uppfattningar om migrationens följder som förhär­skat.

I sina förslag till mål för invandrar- och minoritetspoUtiken framhöU in­vandramtredningen (SOU 1974:69) i samband med jämlikhelsmålet atl migrationens hämmande effekter på utvandrariänderna borde motverkas genom ökat ekonomiskt samarbete mellan invandrings- och utvandrings­länder för atl skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter i urspmngslan-del för den som eljesi nödgas utvandra.

Utredningens förslag kan i sig vara värdefullt. Under överskådlig tid sy­nes emellertid behovet komma atl kvarstå all beakta de olika ulvandrar-ländemas varierande behov i själva invandringspolitiken. All arbetskrafts­invandring av betydelse bör enligt SIV:s mening ske i samförstånd med del enskilda ulvandringslandet men ulan atl man därför går så långl all stater­na får räll alt hindra individens rätt atl migrera.

Punkt 2

Allmänt kan sägas atl en effektiv likställdhet fömtsätter alt språkproble­men kan bemästras. Lagen om räll till ledighet och lön vid svenskunder­visning är av stor betydelse men dess fulla genomförande måsle säkerstäl­las. Frågan om stöd tUl de hemarbetande - i huvudsak kvinnor - vid svenskundervisning är ännu inte löst vUket måste betraktas som myckel otillfredsställande. Vidare krävs en utvidgad tolkservice, ökat antal fler­språkig personal och mer information på invandrarspråk. Särskilt bör un-


 


Prop. 1975/76:126                                                                 22

derslrykas behoven för de invandrare som inte är läs- och skrivkunniga. De befinner sig i det svenska samhället i en myckel prekär situation och förtjänar elt starkt slöd.

b) och c) Det är ofla mycket svårt för invandrare atl få tillgodoräkna sig tidigare teoretiska och praktiska erfarenheler från hemlandet. Problemen kan yttra sig på många olika sätt. Flerårig utbUdning kan t. ex. krävas för en formell svensk kompetens som reellt redan fmns. Lägre lön kan utgå för atl svensk gymnasieskola inle genomgåtts och utiändsk inte tillgodoräk­nas. Resultatet blir ofla att invandraren får sämre betald anstäUning med mindre arbetstillfredsställelse och sämre möjligheter lill utveckling än per­soner som har moisvarande erfarenheler från svenskt ulbUdningsväsende och arbelsUv.

f)    Utlänningar kan i motsats till svenskar inte lUlgodoräkna sig värn­
pliktstjänstgöring i samband med vissa sociala förmåner. SIV kommer atl
överväga möjligheten av initiativ i denna fråga.

g)   Utlänning måsle ha dispens för alt vara facklig slyrelserepresenlanl i
aktiebolag. Del kan även nämnas beiräffande arbetslöshetskassor all dis­
pens krävs för utiänning bl. a. för uppdrag som styrelseledamot. SIV kom­
mer all överväga elt initiativ i även dessa frågor.

i) Det råder slor brist på flerspråkig personal. Effektiv likställdhet har härigenom inte kunnat uppnås. Behoven är stora på en rad områden. Sär­skilt kan framhållas sådan service där terapeutiska samtal ingår som en fömtsättning. En för SIV och socialstyrelsen gemensam arbetsgrupp om invandramas psykiska problem arbetar bl. a. med denna fråga. En förteck­ning över läkare som kan ge behandling på andra språk än svenska håUer f. n. på all färdigställas av gmppen. Vidare bör samhäUel tillvarata de möj­ligheter det växande antalet invandramngdomar ger.

Punkt 10

Den svenska socialpolitiken kan inte sägas särskilt vara baserad på un­dersökning av förhåUandena inom de migrerandes urspmngsländer. Detla vore givelvis önskvärt. En viklig aspekt härav är att invandraren behöver information om utvecklingen i hemlandet efter utvandringstiUfällel. Han kommer annars helt naturligt all inta en mer konservativ attityd i vissa frå­gor än som motsvarar den allmänna uppfattningen i hemlandet. Delta kan bl. a. motverka en omvärdering av mäns och kvinnors roUer och förslärka generalionsmotsätlningar.

Punkt 16

Invandramas boendeförhäUanden bör främst förbättras genom generella bostadspolitiska insatser och andra åtgärder som motverkar den socio­ekonomiska segregationen i boendel. Dämtöver finns emellertid elt stort behov av särskilda åtgärder för all ge invandrama service i bostadsområ­dena.


 


Prop. 1975/76:126                                                             23

Punkt 21

Introduktionen är relativt tillfredsställande i vissa företag men är i all­mänhet helt otillräcklig. Del finns anledning alt understryka de ökande be­hoven av information lill de anstäUda invandrama med anledning av de vidgade kunskapema om bl. a. kemiska ämnen och den utökade använd­ningen av dessa.

Punkt 22

Högsta domstolen har fastslagit arbetsgivarens ansvar för all även icke svenskspråkiga förstår säkerhets- och hälsorisker i arbetet (Nytt juridiskt arkiv 1973:95).

Punkt 24

e) En handledning utarbetades 1975 av SAF, LO och SIV för dem som handlägger invandrarfrågoma i förelagen. Fortsall uppmärksamhet krävs för att säkerstäUa att förslagen tillvaratas.

Punkt 33

Var och en som är föremål för elt beslut om avlägsnande bör ha räll till offentligt biträde.

Arbetarskyddsstyrelsen uppger atl den avser alt även i fortsättningen tiUämpa de principer på arbetarskyddets område som återfinnes i rekom­mendationen. Den svenska arbelarskyddslagstiflningen ger styrelsen såda­na befogenheter. Styrelsen har i detla sammanhang noterat alt arbetsmiljö­utredningen även ägnat uppmärksamhet åt frågan om invandrare och alt kommentarerna på denna punkt i utredningens nyligen framlagda slutbe­tänkande ligger väl i Unje med rekommendationens principer.

Övriga remissinstanser ansluter sig utifrån resp. utgångspunkter i stort till rekommendationens principer.

ILO-kommittén

Inför arbetskonferensens första behandling av ämnet Migrerande arbe­tare år 1974 föreslog kommittén att konventionen (nr 97) (behandlad i det följande) och rekommendationen (nr 86) om migrerande arbetare skulle re­videras saml alt - under fömtsättning atl den förordade revisionen verkli­gen kom liU stånd - de migrerande arbetstagamas rätt till social trygghet i alla former skuUe ges en framträdande plats i den nya konventionen.

Utfallet av konferensens arbete blev emellertid på denna och andra punkter ett annat än det av kommittén förordade. Inte desto mindre får slutresultatet i form av en ny konvention (nr 143) och en rekommendation (nr 151) anses tillfredsslällande. I det sammanhanget kan noteras att den


 


Prop. 1975/76:126                                                   24

av kommitténs majoritet föreslagna kompromissen beträffande instramen­lens form lyckades samla en majoritet vid arbetskonferensen. Förslagel in­nebar i huvudsak all konventionens delar I och II skulle göras ratificerbara var för sig.

De mål som släUs upp i de nyantagna instmmenlen överensstämmer väl med de riktlinjer för invandrar- och minoriletspolitiken som antogs av riks­dagen år 1975 (prop. 1975: 26, InU 1975:6, rskr 1975:160). Därmed existe­rar, enligl kommitténs bedömning, de allmänna fömtsättningama för att tillträda konventionen nr 143.

Dell

ILO-kommittén är inle övertygad om alt konventionen i sig är etl effek­tivt instmment för att komma tillrätta med olika former av missbmk i sam­band med migration. Likafullt anser kommittén det önskvärt alt Sverige om möjligt ratificerar konventionens del 1 och därmed ålar sig alt på de sätt som föreskrivs verka för konventionens syfle.

Enligt art. I skall varje medlemsstat för vUken konventionen är gäUan­de respektera alla migrerande arbetstagares gmndläggande mänskliga rät­tigheter. SIV ifrågasätter om vissa bestämmelser i utiämningslagen (1957:668) och i utlänningslagen (1954: 193, ändrad senast 1975: 1358) slår helt i överensstämmelse med konventionskraven. Bestämmelsema avser regeringens räll att förordna, att den som enligl beslut skall utlämnas i av­bidan på verkställigheten skall tagas i förvar eller stäUas under uppsikt, resp. polismyndighets skyldighet att i visst fall ta i förvar utiänning som be­döms vara terrorist saml gällande inskränkning av rällen alt överklaga be­slut om lagande eller kvarhållande i förvar när beslulel meddelats av rege­ringen. SIV hänvisar till all den som berövats friheten har rätt till dom­stolsprövning enligl bl. a. Europarådskonventionen om de mänskliga rät­tighetema och gmndläggande frihelema.

1 denna del vUl ILO-kommittén peka på att beslut av polismyndighet, SIV, länsstyrelse eller förvaltningsmyndighet om förvarstagande i utiän-ningsärende som handläggs av myndigheten kan överklagas till domstol. När polismyndighet beslutar om förvarslagande i ärende som handläggs av annan myndighet, åligger del denna myndighet atl la stäUning till den pro­visoriskt beslutade åtgärden. Genom dessa bestämmelser måste konven­tionskraven angående rätt till domstolsprövning av frihetsberövande i ut­länningsärenden anses ha tillgodoselts.

Beslut om förvarslagande enligt utiämningslagen fömtsätter atl högsta domstolen ansett alt utiämning lagligen kan ske saml atl regeringen däref­ter meddelar beslut om utlämning. Förvarstagande får ske i avbidan på verkställighet av beslutet. Inte heller dessa bestämmelser slår enligl kom­mitténs mening i strid med artikel 1 i konventionen.

Socialstyrelsen ifrågasätter om bestämmelsema i arbelsmarknadskun-


 


Prop. 1975/76:126


2S


görelsen står i överensstämmelse med konventionens arl. 8 mom. 2. AMS anför att jämställdhet mellan migrerande arbetare och svenska medborgare föreligger i praktiken och att i de fall gällande författningar medger särbe­handling av den utiändska arbetskraften dessa bestämmelser toUas gene­röst. ILO-kommittén finner det emellertid önskvärt och nödvändigt för fullständig tillämpning av konvenlionen att arbelsmarknadskungörelsens formella krav i vissa fall på svenskt medborgarskap slopas. Detla lorde kunna ske sedan beslut om ratifikation fallals.

ILO-kommittén är tveksam beträffande innebörden av konventionens art. 9 mom. I och dess krav på likställdhet med avseende på social trygg­het som gmndar sig på tidigare anställning. Kommittén vill därför föreslå att regeringen hos internationella arbelsbyrån söker upplysning om kra­vens innebörd och med ledning därav prövar de invändningar mol ratifika­tion som anförts av remissinstanserna.

SIV ifrågasätter utlänningslagens (§ 67) förenlighet med art. 9 mom. 3. Även om, såsom verket anför, utlänningen inte heller nu i allmänhet bestri­der kostnaden för avlägsnande kan, enligl kommitténs uppfattning, här an­ses föreligga ell ratifikalionshinder. De sakkunniga som enligt regeringens beslut skaU se över utiänningslagsliflningen bör enligt kommittén överväga gällande bestämmelser i förhåUande till konvenlionen.

Del II

Enligl ILO-kommittén ger del i prop. 1975:26 formulerade jämhkhels-målel den aUmänna fömtsättningen för en successiv tiUämpning av kon­ventionen i dess helhet. Kommittén viU understryka atl konventionsbe­stämmelsema redan nu på många punkter tiUämpas fuUl ut och all den svenska invandrarpolhiken i många stycken inspirerat de inlemationeUa strävandena på området, däribland till väsentliga delar den nu behandlade konvenlionen. I vissa fall går den svenska politiken långl utöver vad som f n. kan skrivas in i en intemationell konvention. Som exempel härpå kan anföras den röslrällsreform som riksdagen fattade beslut om hösten 1975 (prop. 1975/76:23, KU 1975/76:25, rskr 1975/76:78).

1 likhet med remissinstansema finner kommittén emellertid atl vissa ra­tifikalionshinder föreligger. Viktigast härvidlag är bristen på överensstäm­melse mellan de svenska bestämmelsema om social trygghet och konven­tionens krav (art. 10) på likställdhet mellan migrerande arbetare och egna medborgare. Såsom nämnts har pensionskommittén (S 1970:40) fått i upp­gift bl. a. all fömtsättningslöst pröva för- och nackdelar med lagfästa mini­miregler för invandrares rätt till folkpension. ILO-kommittén föreslår atl tUl pensionskommittén överlämnas textema liU föreliggande konvention och rekommendationen nr 151 samt däröver avgivna yttranden för beak­tande i dess fortsatta arbete.

Tillträde till konventionens del II aktualiserar också vissa andra förfall-


 


Prop. 1975/76:126                                                   26

ningsändringar. SIV påpekar all 16 kap. 9 § brottsbalken om olaga diskri­minering inte gäller anställning och anser att det finns anledning atl över­väga en lagändring. En utredning om invandramas rättsliga ställning, bl. a. i vad avser anställning och yrkesutövning pågår f. n. hos SIV.

SIV påpekar slutiigen alt del aUtjäml gällande svensk-italienska arbels-kraftsavtalel från år 1947 strider mol likslälldhelskravet vad gäUer skydd mot tvång att tillhöra sammanslutning. ILO-kommittén vUl för sin del före­slå atl åtgärder vidtas för alt överenskommelsen ändras på denna punkt el­ler sägs upp.

Sammanfattande synpunkter

Såsom anförts ovan finner ILO-kommittén hinder f.n. föreligga mot svensk ratifikation av konvenlionen nr 143. Kommittén utesluter emeUer­tid inle atl hindren successivt kan undanröjas och föreslår atl åtgärder här­för vidtas som möjliggör ratifikation omfattande åtminstone del I.

I övrigt föreslår kommittén alt texterna till konventionen nr 143 och re­kommendationen nr 151 jämte däröver avgivna yttranden överlämnas till SIV i dess egenskap av samordnande myndighet vad gäller åtgärder för alt främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situa­tion i Sverige. Texterna bör överlämnas också lill arbelsgivamas och ar­betstagarnas organisationer.

7.    Konvention (nr 97) om migrerande arbetare

Konventionen nr 97 antogs jämte en reviderad rekommendation (nr 86) om migrerande arbetare vid internationella arbetskonferensens 32:a sam­manträde år 1949 och förelades följande år riksdagen (prop. 1950:188, 2LU 1950: 35, rskr 1950: 239). I propositionen pekade chefen för socialdeparte­mentet på svårigheler atl tillämpa konventionens artikel 6 som - med vis­sa undanlag - föreskriver alt invandrare skall likställas med landets egna medborgare i fråga om bl. a. social trygghet. Han framhöU därvid atl vissa sociala förmåner i Sverige, l.ex. folkpension, var förbehåUna svenska medborgare. Även om del var önskvärt alt Sverige gav sitt stöd åt de inter­nationella strävandena på konventionens område förordade han all svensk ratifikation av konventionen t. v. borde anslå. Andra lagutskottet hänvisa­de lill en av Europarådet anlagen resolution med uppmaning till medlems­statema atl snarast ratificera konventionen och förordade en skyndsam översyn av bestämmelserna på det område som konventionen avser. Riks­dagen anslöt sig till utskottets förslag.

Frågan om ratifikation av konvenlionen nr 97 behandlades av ILO-kom­mittén senast år 1969.1 yttrande lill statsrådet och chefen för socialdepar­tementet påpekade kommittén atl sedan år 1950 kravet på svenskt medbor­garskap hade slopats för vissa sociala förmåner. Frågan skulle fortlöpande prövas och om prövningen gav positivt resultat skuUe kommittén komma


 


Prop. 1975/76:126                                                   27

in med förslag om svensk ratifikation. Prövningen ulföU emeUertid nega­tivt, och vid sammanträde i december 1969 beslöt kommittén bordlägga frågan om ratifikation av konvention nr 97.

Den aktuella remissbehandlingen har syftat till all utröna humvida tidi­gare anförda ralifikationshinder beträffande konventionen nr 97 kvarstår. I ärendet har yttranden inhämtats från samma instanser som angavs i före­gående avsnitt.

ILO-kommittén

Liksom i fråga om konventionen nr 143 pekar vissa remissinstanser på de svenska bestämmelserna om social trygghet som etl hinder för ratifika­tion av konventionen nr 97. Rfv hävdar emellertid nu liksom tidigare med hänvisning till de undantagsbestämmelser, som finns inskrivna i konven­tionens art. 6 mom. I (b) ii och som saknar motsvarighet i konventionen nr 143, alt de svenska bestämmelsema om folkpension, ATP och bambi-drag inte utgör ratifikationshinder. ILO-kommittén finner det för sin del önskvärt atl konventionen ratificeras men anser del dock rimma dåligt med konventionens anda om från dess tiUämpning skulle undantas en så grundläggande social förmån som folkpensionssyslemel. Konventionstex­len bör överlämnas tiU pensionskommittén för beaktande i dess fortsalta arbete och ralifikationsfrågan prövas på nytt då dess utredningsarbete re­dovisas.

8.    Deklaration om kvinnUga arbetstagares jämställdhet med tillhö­rande aktionsplan

Vid 1972 års arbelskonferens antogs en resolution om kvinnliga arbets­tagare. Den hade föreslagils av bl. a. de nordiska arbelslagarombuden vid konferensen. I resolutionen uppmanades ILO:s styrelse att överväga att på dagordningen för 1975 års konferens ta upp frågan om jämstäUdhet för kvinnliga arbetstagare.

Ämnet "Lika möjligheter för och lika behandling av kvinnliga arbetsta­gare" hade i enlighet härmed lagils upp på dagordningen för en aUmän dis­kussion.

Arbetskonferensen antog med stor majoritet en deklaration i ämnet och enhälligt en aktionsplan.

Dessa ILO-dokument jämte den vid världskonferensen för det intema­tionella kvinnoårel godkända världsaktionsplanen remitterades genom statsrådsberedningens försorg liU ell stort antal myndigheter och organisa­tioner för yttrande. En av remissinstansema var ILO-kommittén. Kom­mittén bereddes inför sin behandling tiUfälle att la del av yttranden i ären­det från samtliga myndigheler, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer


 


Prop. 1975/76:126                                                    28

som är företrädda i kommittén m.fl. Ärendet bereds f. n. i regeringskans­liet.

ILO-kommittén

Som underlag för arbetskonferensens behandling av ämnet "Lika möj­ligheter för och lika behandling av kvinnliga arbetstagare" hade intematio­nella arbelsbyrån utarbetat en rapport VIII som mynnade ut i förslag lill en deklaration och en aktionsplan. Efter remiss till bl.a. arbetsmarknadens parter behandlades rapporten i ILO-kommittén vid två sammanträden un­der våren 1975. I ett yttrande till arbetsmarknadsdepartementet redovisa­de kommittén aUmänna synpunkter på rapporten och detaljerade ändrings­förslag beiräffande deklaralionsutkastet. Kommitténs yttrande var enhäl­ligt och kom atl ligga liU gmnd för den svenska regeringsdelegationens ställningstaganden i ämnet under konferensen i Geneve. På förslag av kommittén överlämnades en kopia av dess yttrande liU utrikesdepartemen­tet inför den intemationella kvinnokonferensen i Mexico. I ulskollsdebal-len i Geneve höU den svenske regeringsdelegalen elt anförande som även de svenska arbetsgivar- och arbetstagarrepresenlanlema stäUl sig bakom och som huvudsakligen byggde på yttrandet från ILO-kommittén.

Kommittén konslalerar med liUfredsställelse all flera av dess förslag vann gehör vid konferensen. Detta gäller också del avsnitt VIII i rekom­mendationen om utvecklingen av mänskliga resurser (anlagen av samma konferens) som citeras i aktionsplanens punkt 3 om yrkesvägledning och yrkesutbildning.

I kommitténs uppföljningsarbete ingår bl.a. all till ILO rapportera om tiUämpningen av ratificerade konventioner saml rekommendationer. Rap­porter har regelbundet lämnals om tillämpningen av 1951 års konvention (nr 100) om lika lön och 1958 års konvention (nr 1 II) om diskriminering (anställning och yrkesutövning), vilka båda ratificerades av Sverige år 1962.

Inför 1975 års arbelskonferens hade lLO:s styrelse beslutat att låta in­hämta rapporter om tillämpningen av likalönskonventionen (nr 100) och rekommendationen (nr 90) i samma ämne. På gmndval av dessa rapporter hade lLO:s expertkommitté gjort en allmän översikt av tillämpningen vil­ken diskuterades i konferensens utskott för dylika frågor. Till denna dis­kussion inbjöds medlemmama i utskottet för jämställdhet för kvinnliga ar­betstagare.

Utskottet noterade med tillfredsställelse att andelen rapporterande med­lemsländer (80 %) var den högsta som någonsin uppnåtts. 1 den allmänna debatten underströks värdet av konventionen som hade stimulerat många fackföreningskrav och initiativ i parlament och påverkal nationella åtgär­der. Del var en av de mest kända och ratificerade konventionema. Detla berodde inle bara på konventionens princip ulan också på konventionens främjande karaktär och dess flexibilitet vad gäller metoderna all lillämpa


 


Prop. 1975/76:126                                                   29

principen. Det underströks dock atl problem förekommer i alla länder, även sådana som sedan länge accepterat likalönsprincipen, i fråga om dess praktiska tiUämpning. Debatten utmynnade i atl likalönsfrågan måste pla­ceras i etl vidare sammanhang som gällde kvinnans ställning i arbetslivet över huvud taget. Utskottet uppmanade alla medlemsländer atl mer hel­hjärtat främja genomförandel av principen om lika lön.

Med anledning av att instmmenlen om lika lön var föremål för särskild behandling av utskottet inriktades granskningen av medlemsländemas till­lämpning av ratificerade konventioner på konvenlionen nr 100. Såväl Dan­mark, Finland, Norge och Sverige som ett flertal andra länder fanns med på den lista av enskilda fall som skulle diskuteras med utgångspunkt från expertkommitténs kommentarer. I fråga om de nordiska ländema riktades ingen allvarlig kritik mot tillämpningen av konvenlionen utan kommenta­rerna rörde mer önskemål om ytterligare information. För Sveriges del gällde frågoma vilka ytterligare framsteg som gjorts för atl genomföra lika­lönsprincipen genom särskilda låglönesatsningar, vilka framsteg som gjorts i fråga om upprättande av en ny yrkesnomenklatur samt bidrag från delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor till all genomföra likalönsprincipen. Arbetstagargmppen ansåg atl upprättandet av en jäm-slälldhetsdelegation och dess arbete kunde tjäna som exempel för andra länder, och utskottet uppmanade Sverige alt hålla lLO:s expertkommitté underrättad bl. a. om delegationens fortsatta arbete.

Såsom framgår av del sagda, framhåller ILO-kommittén, gällde uppma­ningen att mer helhjärtat tillämpa likalönsinslmmenlen också Sverige. De organ för kontroU av ILO-konventionemas tillämpning som ILO förfogar över i sin expertkommitté och i arbetskonferensens utskott för tillämp­ningsfrågor är emeUertid mycket återhållsamma i sina bedömningar. Delta belyses av att inget land ådrog sig formell anmärkning från konferensen för brotl mot likalönskonventionen.

En del av förklaringen till detta faktum kan enligt kommittén vara att kontrollorganen begränsar sig till formella bestämmelser. Såsom flera av de övriga remissinstanserna påpekar existerar t. ex. i vårt land knappast några formella hinder mot jämställdhet mellan män och kvinnor. Den ojämlikhet som råder i praktiken är svårare atl komma åt med formella reg­ler. Såsom kommittén framhöll i sitt yttrande över lLO:s rapport VIII räc­ker formell jämställdhet inle för alt förändra en verklighet som präglas av diskriminerande värderingar och attityder. 1 stället krävs positiva insalser inkluderande särbehandling av det ena könet under en övergångstid för atl uppväga de negativa faktorer som i praktiken omintetgjort lika möjligheter och behandling oavsett kön. Sådana insatser får inte hindras av formella förbud mot könsdiskriminering, och i den mån sådana förbud formuleras bör uttryckligt undantag göras för åtgärder som syftar till reell likabehand­ling. Ett sådant undantag har, noterar kommittén, skrivits in i ILO-dekla-rationens första artikel. Likaså noteras med tillfredsställelse all den av ar-


 


Prop. 1975/76:126                                                    30

belsbyrån föreslagna lagstiftningsvägen i deklarationens artikel 14 har kompletterats med "kollektivavtal eller avlalsliknande överenskommelser av bindande karaktär".

I likhet med flera remissinstanser understryker ILO-kommittén all kvin­nors lika väl som mäns räll till arbete är en av gmndfömlsällningama inle bara för jämställdhet mellan könen ulan för jämlikhet i vidare bemärkelse. Sverige har bl. a. genom sin anslutning lill lLO:s konvention (nr 122) om sysselsättningspolitik förbundit sig alt föra en politik som syflar till atl ga­rantera att arbete finnes för aUa som slår lill förfogande för och söker arbe­te.

Alt trots den förda sysselsättningspolitiken färre kvinnor än män för­värvsarbetar beror enligt kommittén inte endasi på "attityder". Konkreta hinder i form av brister i samhäUets insalser för bamomsorgen, i arbets­platsemas utformning etc. föreligger också. Med tanke på bamomsorgen, vilken av övriga remissinstanser prioriteras mycket högt bland aktionspla­nens åtgärder, viU ILO-kommittén än en gång understryka förslagel all ILO skaU revidera rekommendationen (nr 123) om sysselsättning för kvin­nor med familjeplikter med sikte på atl utvidga den liU elt instmment som omfattar aUa småbarnsföräldrar.

1 ILO-deklarationens artikel 6 (7) föreskrivs, med en formulering som härrör från kommittén, alt arbetsuppgifter och arbetsplatser så långl möjligl skall utformas så all de är lämpade för alla arbetande, såväl kvin­nor som män. Delta är enligl kommitténs uppfattning en riklig väg atl un­danröja behovet av särskilda arbelarskyddsregler för kvinnor vilka får an­ses principiellt diskriminerande. Den vägledande principen på detta områ­de bör vara den som är inskriven i artikel 9 (2).

ILO-kommittén erinrar om att flertalet remissinstanser understryker be­hovet av en radikal förändring av de traditionella könsroUema, dvs. såväl mans- som kvinnorollen, och att kommittén i sitt yttrande över ILO:s rap­port Vill framhållil, att däri saknades en diskussion av den traditionella mansroUen. Detta avspeglades i arbetsbyråns utkast lill deklaration och aktionsplan. På förslag av bl. a. den svenska delegationen vid arbetskonfe­rensen fördes denna aspekt in, vilket kommil till uttryck i ILO-deklaratio­nens preambel "... som är medveten om att kvinnomas stäUning inte kan förändras utan att även männens roll i samhället och i familjen förändras". Mol denna bakgmnd är ILO-deklarationens artikel 4 och aktionsplanens punkl II (b) enligl ILO-kommittén särskilt glädjande och viktiga. Den ståndpunkt som framförts från svensk sida har stöd i en bred aktivitet syf­tande till en jämnare rollfördelning män-kvinnor. Detla har kommil lill ut­tryck i remissyttranden från såväl myndigheter som arbetsgivar- och ar­betstagarorganisationer.

Genomförandet av FN:s världsaktionsplan och ILO:s aktionsplan fömt­sätter enligt kommittén medverkan av såväl regeringar/myndigheter som arbetsgivama och arbetstagarna och dessas organisationer m.fl. I ILO-


 


Prop. 1975/76:126                                                    31

planen rekommenderas bl. a. alt, då så är erforderiigt och lämpligt, åtgär­der vidtas för att skapa en nationell trepartskommission för frågor rörande de kvinnliga arbetstagarnas ställning.

1 delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor (stora delegatio­nen) existerar elt organ för samråd i jämställdhetsfrågor med företrädare för bl. a. arbetsmarknadens parter. Enligt kommitténs uppfattning finns därför nu inget behov av ytterligare en nationell trepartskommission. Frå­gor rörande de kvinnliga arbetslagamas ställning behandlas med fördel också i andra befintliga trepartssammansatta organ, l.ex. inom arbets­marknads- och arbetarskyddsverken. 1 övrigt bör åt ILO-kommittén kun­na anförtros atl, inom ramen för dess resurser, svara för uppföljningen av ILO:s deklaration och aktionsplan.

Föredraganden

Vid intemationella arbetskonferensens sextionde sammanträde år 1975 antogs dels en konvention (nr 141) och en rekommendation (nr 149) om or­ganisationer av arbetande på landsbygden, dels en konvention (nr 142) och en rekommendation (nr 150) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser, dels en konvention (nr 143) om miss­bmk i samband med migration och om främjande av migrerande arbetsta­gares likställdhet med avseende på möjligheter och behandling, dels en re­kommendation (nr 151) om migrerande arbetstagare, dels ock en deklara­tion om kvinnliga arbetstagares jämställdhet med tillhörande aktionsplan i form av en resolution.

Vad beträffar instmmenlen om organisationer av arbetande på lands­bygden ansluter jag mig till remissinstansernas uppfattning att dessa främst avser förhåUandena i utvecklingsländema. Emellertid kan en svensk ratifi­kation av konventionen uppfattas som och faktiskt utgöra ell slöd för de i instmmenlen inskrivna syftena i mindre utvecklade länder, där arbetande på landsbygden utgör en majoritet av befolkningen. En svensk ratifikation kräver ingen lagstiftnings- eller annan åtgärd från slatsmaktemas sida. Texterna tiU konventionen nr 141 och rekommendationen nr 149 bör över­lämnas tiU SIDA för beaktande i det fortsalta biståndsarbetet.

1 fråga om konventionen nr 142 och rekommendationen nr 150 om yrkes­vägledning och yrkesutbildning är remissinstansema eniga i uppfattningen all Sverige kan och bör tillträda konvenlionen. Med hänvisning till kon­ventionens artikels föreslår SAF och LO, med instämmande av ILO-kom­mittén, att arbetsmarknadens parter skall bli representerade i de organ som handhar utformning och genomförande av riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning. Till detta förslag får jag anföra föl­jande.

Arbetsmarknadens parter är sedan länge representerade i styrelserna för


 


Prop. 1975/76:126                                                   32

SÖ och AMS m.fl. organ som sysslar med yrkesvägledning och yrkesut­bildning. 1 andra organ på detta område är de inte representerade. Del vik­tigaste av dessa senare är den s. k. yrkesvägledningsnämnden. Nämnden är etl samarbelsorgan mellan AMS, SÖ, universitelskanslersämbetet. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i frågor rörande stu­die- och yrkesvägledning. TiU nämnden finns knuten en referensgmpp med företrädare för bl. a. arbetsgivare och arbetstagare. Jag har erfarit atl inom nämnden redan övervägs ett förslag att öka antalet ledamöter i nämn­den och därmed bereda arbetsgivare och arbetstagare ell fullvärdigt delta­gande i nämndens arbete.

ILO-kommittén föreslår atl lextema till konvenlionen nr 142 och rekom­mendationen nr 150 överlämnas tiU utbUdnings- och arbetsmarknadsmyn­digheter m.fl. för atl beaktas i deras fortsatta arbete. Jag tiUstyrker kom­mitténs förslag. Dessutom bör texterna överlämnas lill svenska unescorå-det.

Beiräffande konventionen (nr 143) och rekommendationen (nr 151) om migrerande arbetstagare får jag anföra följande. 1 likhet med flertalet re­missinstanser anserjag det viktigt all undersöka möjlighetema att undan­röja eventuella hinder mot ratifikation av konventionen, i synnerhet dess del I om missbmk i samband med migration. ILO-kommittém pekar på etl antal sådana hinder men föreslår också flera konkreta åtgärder för atl söka successivt avlägsna dem. Vissa av de föreslagna åtgärderna kan enligt min mening vidtas ulan mer omfattande utredningsarbete medan andra kräver fortsatt utredning. Dit hör frågan om innebörden av konventionens arl. 9 mom. 1 och dess krav på likställdhet med avseende på social trygghet som gmndar sig på tidigare anställning. En förfrågan i ämnet kommer på ILO-kommitléns förslag alt riktas till intemationella arbelsbyrån. Likaså krävs utredning av frågorna om folkpension för invandrare och om kostnader för avlägsnande av utiänning. Enligl kommitténs förslag bör därför texterna till konvenlionen och rekommendationen saml däröver avgivna yttranden överlämnas dels till pensionskommittén (S 1970:40), dels till de sakkunni­ga som statsrådet Leijon har bemyndigats tillkalla för all se över utlän­ningslagstiftningen. Vidare bör lextema överlämnas till SIV i dess egen­skap av samordnande myndighet vad gäller åtgärder för atl främja invand­rares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige. Textema till instmmenlen bör överlämnas också lill vissa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Till vissa föreslagna åtgärder, om vilka rege­ringen har rätt alt besluta, anhåller jag atl få återkomma senare.

Som framgår av vad jag nu har anfört kräver frågan om ratifikation av konvenlionen nr 143 fortsatta utredningar och överväganden. Jag är därför f. n. inte beredd atl ta ställning i ratifikationsfrågan och anhåller atl få åter­komma tiU denna inom den tid som undantagsvis medges enligt artikel 19 i lLO:s stadga, nämligen inom arton månader efter avslutandet av det kon­ferenssammanlräde vid vilket konventionen antogs.


 


Prop. 1975/76:126                                                   33

Anlagandel av nya instmment om migrerande arbetstagare har aktuali­serat 1949 års konvention (nr 97) om migrerande arbetare. Detta instm­ment har remissbehandlats på nytt tillsammans med den nya konventionen och rekommendationen. Liksom i fråga om konventionen nr 143 pekar re­missinstansema på vissa bestämmelser om social trygghet, framför allt folkpensionsbeslämmelsema, som ett kvarstående ratifikationshinder. ILO-kommittén har föreslagit alt texten också tiU konventionen nr 97 överlämnas till pensionskommittén för att beaktas i dess fortsalla arbete, och atl ralifikationsfrågan prövas på nytt då dess utredningsarbete redovi­sas. Jag ansluter mig liU kommitténs uppfattning.

Frågan om ytterUgare åtgärder i anledning av ILO:s deklaration om kvinnliga arbetstagares jämstäUdhet samt tillhörande aktionsplan bereds f n. i regeringens kansli. Jag tar därför inle upp frågan vidare i detta sam­manhang.

HemstäUan

Med hänvisning tUl vad jag nu har anfört hemställer jag alt regeringen dels föreslår riksdagen atl godkänna konventionema (nr 141) om organi­sationer av arbetande på landsbygden och deras roU i den ekonomiska och sociala utveckhngen samt (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbUd­ning vid utvecklingen av mänskliga resurser,

dels lämnar riksdagen tillfäUe alt avge yttrande över vad jag i övrigt an­fört om de vid intemationella arbetskonferensens sextionde sammanträde antagna intemationella instmmenlen.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar atl genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd som föredraganden har hemställt om.

3-Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126


34


Bilaga 1


Convention (No. 141) concerning organisa­tions of rural workers and their role in econo­mic and social development.

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been eonvened at Geneva by the Goveming Body of the Intemational Labour Office, and having mel in ils Sixlielh session on 4 June 1975, and

Recognising that the importance of mral workers in the world makes it urgent to asso-ciate them with economic and social develop­ment action if their conditions of work and life are to be permanenlly and effectively improved, and

Noling that in many counlries of the world and particularly in developing coun­lries there is massive under-ulilisalion of land and labour and thal this makes il imperalive for rural workers lo be given every encour­agement lo develop free and viable organisa­tions capable of protecting and furthering the interesls of their members and ensuring their effective contribution lo economic and social development, and

Considering that such organisations can and should contribute to the allevialion oflhe persistent scarcity of food products in vari­ous regions of the world, and

Recognising that land reform is in many developing counlries an essential faclor in the improvement of the conditions of work and life of mral workers and that organisa­tions of such workers should accordingly co-operate and participate actively in the imple­menlation of such reform, and

Recalling the terms of existing intema­tional labour Conventions and Recommenda­tions-in particular the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, and the Right lo Organise and Collective Bargaining Conven­tion, 1949-which affirm the right of all workers, induding mral workers, lo establish free and independent organisations, and the provisions of numerous intemational labour


(Översättning)

Konvention (nr 141) om organisationer av ar­betande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen

Intemationella arbetsorganisationens aU­männa konferens, vilken av styrelsen för in­lemationeUa arbelsbyrån sammankaUals till Geneve och där samlats den 4 juni 1975 tiU sill sextionde sammanträde, som med hänsyn till den betydelse som de ar­betande på landsbygden har i världen finner det angeläget, att de medverkar i strävandena till ekonomisk och social utveckling om deras arbets- och levnadsviUkor skall kunna för­bättras på etl varaktigt och effektivt sätt, som konstaterar all i många länder i världen och särskilt i utvecklingsländer jorden utnytt­jas på etl synnerUgen bristfälligt sätt och ar­betskraften i stor utsträckning är undersys-selsall och alt de arbetande på landsbygden på gmnd av dessa förhållanden måsle upp­muntras atl utveckla fria och livskraftiga or­ganisationer, som förmår skydda och främja sina medlemmars intressen och säkerställa deras effektiva medverkan i den ekonomiska och sociala utvecklingen, som anser atl sådana organisationer kan och bör medverka lill alt lindra den bestående knappheten på livsmedelsprodukler i olika delar av världen,

som finner all en jordreform i många utveck­lingsländer är en väsentlig föratsättning för förbättrade arbets- och levnadsvUlkor för de arbetande på landsbygden och att organisa­tioner av sådana arbetande följaktligen bör aktivt medverka och dellaga i genomförandel av sådana reformer,

som hänvisar lill de bestämmelser i existeran­de av internationella arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendatio­ner - särskilt konvenlionen angående jord­brukarnas föreningsrätt (1921), konvenlionen angående föreningsfrihet och skydd för orga­nisationsrätten (1948) samt konventionen angående organisationsrätten och den koUek­tiva förhandlingsrätten (1949) - som bekräf­tar rällen för aUa arbetande, däribland även de arbetande på landsbygden, all bilda fria


 


Prop. 1975/76:126


35


 


Conventions and Recommendations applic­able to rural workers which call for the parti­cipation, inter alia, of workers' orgnisations in their implemenlation, and

Noting the joint concem of the United Nations and the specialised agencies, in par­ticular the Intemational Labour Organisation and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, with land reform and mral development, and

Noting that the foUowing standards have been framed in co-operation with the Food and Agriculture Organisation of Ihe Unhed Nations and that, wkh a view lo avoiding duplication, there wiU be continuing co-operation with that Organisation and with the United Nations in promoling and securing the application of these standards, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard lo organisa­tions of mral workers and their role in eco­nomic and social development, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of an intemational Con­vention,

adopls this twenly-lhird day of June of the year one thousand nine hundred and seven-ly-five the following Convention. which may be cited as the Rural Workers' Organisations Convention, 1975:

Artide 1

This Convention applies lo all lypes of or­ganisations of rural workers, induding orga­nisations not restricted lo but representative of mral workers.


och oberoende organisationer, och till de be­stämmelser i flera av internationella arbetsor­ganisationen antagna konventioner och re­kommendationer som är tiUämpliga beträf­fande arbetande på landsbygden och som bland annat kräver alt de arbelandes organi­sationer skall medverka vid deras genom­förande,

som konstaterar atl Förenta nationema och de speciahserade organen, särskUt inlematio­neUa arbetsorganisationen och Förenta natio­nernas livsmedels- och jordbmksorganisa-lion, har ell gemensamt intresse av jordrefor­mer och utveckling på landsbygden, som konstaterar atl följande normer har utar­betats i samverkan med Förenta nationemas livsmedels- och jordbmksorganisation och all lill undvikande av dubbelarbete ell fortlö­pande samarbete skaU äga mm med denna or­ganisation och med Förenta nationerna i syf­te all främja och säkerslälla tillämpningen av dessa normer,

som beslutat antaga vissa förslag angående organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen, vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning, och som beslutat atl dessa förslag skall taga formen av en intemationell konvention, antager denna den tjugotredje dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande konvention som kan benämnas 1975 års kon­vention om organisationer av arbetande på landsbygden:

Artikel I

Denna konvention är tiUämplig beträffande alla typer av organisationer av arbetande på landsbygden, inberäknal organisationer som inle är begränsade lill men representativa för arbetande på landsbygden.


 


Article 2

1. For the purposes of this Convention, the term "mral workers" means any person engaged in agriculture, handicrafls or a related occupalion in a mral area, whether as a wage eamer or, subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, as a self-employ-ed person such as a tenant, sharecropper or small owner-occupier.


Artikel 2

1. I denna konvention avses med ullrycket "arbetande på landsbygden" alla som på landsbygden är sysselsatta inom jordbmk, hantverk eller besläktade yrken, antingen som löntagare eUer, med förbehåll för vad som sägs i mom. 2 i denna artikel, som själv­ständiga yrkesutövare, såsom arrendalorer, natura-arrendatorer eller självägande små­bmkare.


 


Prop. 1975/76:126


36


 


2. This Convention applies only lo those lenanls, sharecroppers or small owner-occupiers who derive their main income from agricuhure, who work the land themselves, with the help only of their family or with the help of occasional outside labour and who do nol—

a)    permanenlly employ workers; or

b)   employ a substantial number of sea­sonal workers; or

c)    have any land cullivated by sharecrop­pers or tenants.


2. Denna konvention är endasi tillämplig beträffande sådana arrendalorer, natura-arrendatorer eller självägande småbmkare som erhåUer sin huvudsakliga inkomst från jordbmket och som bmkar jorden själva en­bart med hjälp av sin famUj eller med hjälp av tillfäUig främmande arbetskraft och som

a)   inte ständigt har anställd arbetskraft,

b)   inte sysselsätter något större antal sä­songarbetare,

c)   inte har jord som bmkas av natura-artendalorer eUer arrendalorer.


 


Article 3

1.    AU calegories of mral workers, whether they are wage eamers or self-employed, shaU have the right lo establish and, subject only lo the mles oflhe organisation concerned, lo join organisations of their own choosing with­out previous authorisation.

2.    The principles of freedom of association shaU be fully respecled; mral workers' orga­nisations shall be independent and volunlary in character and shall remain free from all in­lerference, coercion or repression.

3.    The acquisilion of legal personality by organisations of mral workers shall nol be made subject to conditions of such a charac­ter as to restrict the application of the provi­sions of the preceding paragraphs of this Article.

4.    In exercising the rights provided for in this Article mral workers and their respective organisations, like olher persons or organised coUectivities, shall respect the law of the land.

5.    The law of the land shaU not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair, the guarantees provided for in this Article.


Artikel 3

1.    Alla kategorier av arbetande på lands­bygden, såväl löntagare som självständiga yr­kesutövare, skall ha räll all ulan föregående medgivande bilda organisationer efter eget val och all ansluta sig lill sådana organisatio­ner på det enda viUkorel att de rättar sig efler deras stadgar.

2.    Föreningsfrihetens principer skaU liU fullo respekteras; organisationer av arbetan­de på landsbygden skall vara oberoende och gmndade på frivillig anslutning och får ej gö­ras liU föremål för inskränkning, tvång eller undertryckande.

3.    Rätlen för organisationer av arbetande på landsbygden atl erhålla släUning som juri­diska personer får icke göras beroende av villkor som är ägnade att inskränka tiUämp­ningen av bestämmelserna i de föregående momenten av denna artikel.

4.    Vid utövandet av de rättigheter som fö­reskrivs i denna artikel skaU de arbetande på landsbygden och deras organisationer, lik­som andra personer eller organiserade sam­fäUigheler, respektera gällande lagstiftning.

5.    Den nationeUa lagstiftningen skall icke vara så utformad atl den försvagar de garan­tier som föreskrivs i denna artikel eller liUäm­pas så att dessa försvagas.


 


Article 4

It shaU be an objective of national policy conceming mral development to facilitate Ihe establishment and growth, on a volunlary basis, of strong and independent organisa­tions of mral workers as an effective means of ensuring the participation of raral workers.


Artikel 4

Del skall vara en målsättning för den natio­neUa pohtiken för utvecklingen på landsbyg­den all underlätta bildandel och utvecklingen på friviUighetens gmnd av starka och själv­ständiga organisationer av arbetande på landsbygden såsom ell effektivt medel atl sä-


 


Prop. 1975/76:126


37


 


without discriminalion as defined in the Dis­criminalion (Employmenl and Occupalion) Convention, 1958, in economic and social de­velopment and in the benefits resulting there­from.


kersläUa dessa arbelandes delaktighet ulan diskriminering, sådan den definieras i kon­venlionen angående diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning (1958), i den ekonomiska och sociala utveckhngen och i de förmåner den för med sig.


 


Article 5

1.    In order to enable organisations of mral
workers to play their role in economic and
social development, each Member which
ratifies this Convention shaU adopt and carry
out a pohcy of active encouragement to these
organisations, particularly with a view to
eliminating obslades lo their establishment,
their growth and the pursuil of their lawful
activities, as weU as such legislative and ad­
ministrative discriminalion against mral
workers' organisations and their members as
may exist.

2.    Each Member which ratifies this Con­
vention shall ensure that national laws or re­
gulations do nol, given the special circum­
stances of the mral seclor, inhibit the estab­
lishment and growth of mral workers' organi­
sations.


Artikel 5

1.    För atl del skaU bli möjligl för organisa­
tioner av arbetande på landsbygden att spela
sin roll i den ekonomiska och sociala utveck­
lingen skaU varje medlemsstat som ratificerar
denna konvention antaga och genomföra en
politik som syflar lill all uppmuntra dessa or­
ganisationer, särskih för all undanröja hinder
för deras bildande, deras utveckling och full­
följandet av deras lagliga verksamhet, även­
som eventuellt förekommande diskriminering
mot organisationer av arbetande på landsbyg­
den genom lagstiftning och administrativa
förfaranden.

2.    Varje medlemsstat som ratificerar den­
na konvention skall tillse atl den nationella
lagstiftningen inle, med hänsyn tagen liU de
speciella förhåUandena inom landsbygdssek-
tom, lägger hinder i vägen för bUdandet och
UtveckUngen av organisationer av arbetande
på landsbygden.


 


Article 6

Steps shaU be taken lo promote Ihe widest possible understanding of the need lo further the development of mral workers' organisa­tions and of the contribution they can make lo improving employmenl opportunities and general conditions of work and life in mral areas as weU as lo increasing the national income and achieving a better distribution thereof.


Artikel 6

Åtgärder skall vidtagas för atl i största möj­liga omfattning främja förståelsen för nöd­vändigheten av all utveckla organisationer av arbetande p landsbygden och för de insatser de kan göra för förbättring av sysselsällnings-möjlighelema och de allmänna arbets- och levnadsviUkoren på landsbygden samt för en ökning och en bättre fördelning av nationalin­komsten.


 


Article 7

The formål ratifications of this Convention shall be communicated lo the Direclor-General of the Intemational Labour Office for registration.


Artikel 7

De officieUa ralifikationema av denna kon­vention skaU delges internationella arbetsby­råns generaldirektör och registreras av ho­nom.


 


Article 8

1. This Convention shaU be binding only upon those Members of the Intemational


Artikel 8

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av intemationella arbets-


 


Prop. 1975/76:126


38


 


Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2.    Il shall come into force twelve months afler the dale on which the ratifications of two Members have been registered with the Direclor-General.

3.    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.


organisationen vilkas ratifikationer registre­rats av generaldirektören.

2.    Den träder i krafl tolv månader efler det två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3.    Därefter träder denna konvention i krafl för varje medlem tolv månader efler den dag då dess ratifikation registrerats.


 


Artide 9

1.    A Member which has ratified this Con­
vention may denounce it after the expiration
of ten years from the dale on which the Con­
vention first comes into force, by an act com­
municated to the Direclor-General of the In­
temational Labour Office for registration.
Such denunciation shall nol take effect until
one year afler the dale on which it is regis­
tered.

2.    Each Member which has ratified this
Convention and which does nol, within the
year following the expiration of the period of
ten years mentioned in the preceding para­
graph, exercise the right of denunciation pro­
vided for in this Article, wiU be bound for
another period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention al the expira­
tion of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.


Artikel 9

1.    Medlem som ratificerar denna konven­
tion kan, sedan tio år förflutit från den tid­
punkt då konventionen försl trädde i krafl,
uppsäga densamma genom skrivelse som del­
ges intemationella arbetsbyråns generaldi­
rektör för registrering. Uppsägningen träder
ej i kraft förtän ett år efter det den registre­
rats.

2.    Varje medlem, som ratificerar denna
konvention och som icke inom etl år efter ut­
gången av den i föregående mom. nämnda
tioårsperioden gör bmk av den uppsägnings-
rätt som medges i denna artikel, skall vara
bunden för en ny period av tio år och kan där­
efter på de i denna artike! föreskrivna villko­
ren uppsäga konventionen vid utgången av
varje tioårsperiod.


 


Article 10

1.    The Direclor-General of the Intema­tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration ofall ratifications and denun­ciations communicated to him by the Mem­bers oflhe Organisation.

2.    When notifying the Members oflhe Or­ganisation of thé registration of the second ratification communicated lo him, the Direc­lor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the dale upon which the Convention wUl come into force.

Article 11

The Direclor-General of the International Labour Office shall communicate lo the Sec-


Artikel 10

1.    Intemationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av intemationella arbetsorganisationen om registreringen av aUa ratifikationer och upp­sägningar, som delgivils honom av organisa­tionens medlemmar.

2.    När generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som del­givils honom, skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konvenlionen kommer all träda i kraft.

Artikel 11

Internationella arbetsbyråns generaldirek­tör skaU för regislrering jämlikt artikel 102 av


 


Prop. 1975/76:126


39


 


retary-General of the United Nations for reg­istration in accordance with Article 102 oflhe Charter of the United Nations full particulars of aU ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions oflhe preceding Artides.


Förenta nationemas stadga lämna Förenta nalionemas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning, som registrerats av honom enligt be­stämmelsema i föregående artiklar.


 


Article 12

Al such times as il may consider necessary the Goveming Body of the International Labour Office shall present lo the General Conférence a report on the working of this Convention and shaU examine the desirabili­ty of placing on the agenda of the Conférence the question of ils revision in whole or in part.


Artikel 12

Närhelsl intemationella arbetsbyråns sty­relse finner det erforderligt skall styrelsen fö­relägga intemationella arbetsorganisationens aUmänna konferens en redogörelse för kon­ventionens tillämpning och överväga om del finns skäl att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis.


 


Article 13

1.    Should the Conférence adopl a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless Ihe new Con­
vention otherwise provides-

a)    the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven­tion, notwithstanding the provisions of Arti­cle 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b)   as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease lo be open to ratification by the Members.

2.    This Convention shall in any case
remain in force in ils actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the revising Convention.


Artikel 13

1.    Om konferensen antager en ny konven­
tion, varigenom förevarande konvention helt
eUer delvis revideras, och den nya konvenlio­
nen ej föreskriver annal,

a)    skaU, ulan hinder av bestämmelserna i artikel 14, en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar upp­sägning av förevarande konvention, under fömtsättning all den nya konvenlionen trätt i kraft;

b)    skaU från den dag, då den nya konven­tionen träder i krafl, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmar­na.

2.    Förevarande konvention skall likväl
förbli gällande till form och innehåll för de
medlemmar som ratificerat densamma men
icke ratificerat den nya konvention, varige­
nom förevarande konvention revideras.


 


Article 14

The Enghsh and French versions oflhe text of this Convention are equally authoritalive.


Artikel 14

De engelska och franska lextema till denna konvention skaU ha lika vitsord.


 


Prop. 1975/76:126


40


 


Recoirunendation (No. 149) conceming organi­sations of rural workers and their role in economic and social development

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been eonvened at Geneva by the Goveming Body of the Intemational Labour Office, and having mel in ils Sixlielh Session on 4 June 1975, and

Recognising that the importance of mral workers in the world makes it urgent to asso-ciale them with economic and social develop­ment action if their conditions of work and life are lo be permanenlly and effectively improved, and

Noting thal in many countries of the world and particularly in developing counlries there is massive under-ulilisalion of land and labour and that this makes il imperative for rural workers lo be given every encourage­ment lo develop free and viable organisations capable of protecting and furthering the interesls of their members and ensuring their effective contribution to economic and social development, and

Considering that such organisations can and should contribule lo the aUevialion oflhe persistent scarcity of food products in vari­ous regions oflhe world, and

Recognising that land reform is in many developing counlries an essential faclor in the improvement of the conditions of work and life of mral workers and thal organisa­tions of such workers should accordingly co-operate and participate actively in the imple­menlation of such reform, and

Recalling the terms of existing intema­tional labour Conventions and Recommenda-lions-in particular the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Conven­tion, 1949-which affirm the right of all workers, induding mral workers, lo establish free and independent organisations, and the provisions of numerous intemational labour Conventions and Recommendations appli-


Bilaga 2

(Översättning)

Rekommendation (nr 149) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen

Internationella  arbetsorganisationens   all­männa konferens,

vilken av styrelsen för internationella arbels­byrån sammankallals lill Geneve och där samlats den 4juni 1975 lill sitt sextionde sam­manträde,

som med hänsyn till den betydelse som de ar­betande pä landsbygden har i världen finner det angeläget, att de medverkar i strävandena till ekonomisk och social utveckling om deras arbets- och levnadsvillkor skall kunna för­bättras på ell varaktigt och effektivt sätt, som konstaterar att i många länder i världen och särskilt i utvecklingsländer jorden utnytt­jas på ett synneriigen brislfålligt sätt och ar­betskraften i stor utsträckning är undersys-selsatt och alt de arbetande på landsbygden på gmnd av dessa förhållanden måsle upp­muntras alt utveckla fria och livskraftiga or­ganisationer, som förmår skydda och främja sina medlemmars intressen och säkerstäUa deras effektiva medverkan i den ekonomiska och sociala utveckhngen, som anser att sådana organisationer kan och bör medverka lill atl lindra den beslående knappheten på livsmedelsprodukler i olika delar av världen,

som finner atl en jordreform i många utveck­lingsländer är en väsentlig fömtsättning för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de arbetande på landsbygden och all organisa­tioner av sådana arbetande följaktiigen bör aktivt medverka och deltaga i genomförandet av sådana reformer,

som hänvisar till de bestämmelser i existeran­de av Intemationella arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendatio­ner - särskilt konvenlionen angående jord-brakamas föreningsrätt (1921), konventionen angående föreningsfrihet och skydd för orga­nisationsrätten (1948) saml konvenlionen angående organisationsrätten och den koUek­tiva förhandlingsrätten (1949) - som bekräf­tar rätlen för alla arbetande, däribland även de arbetande på landsbygden, all bilda fria


 


Prop. 1975/76:126


41


 


cable lo mral workers which call for the par­ticipation, inter alia, of workers' organisa­tions in their implemenlation, and

Noting the joint concem of the United Nations and the specialised agencies, in par­ticular the Intemational Labour Organisation and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, with land reform and raral development and

Noting that Ihe foUowing standards have been framed in co-operation with the Food and Agriculture Orgnisalion of Ihe United Nations and that, with a view to avoiding duphcalion, there wUl be continuing co-operation with that Organisation and with the United Nations in promoling and securing the appUcation of these standards, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo organisations of rural workers and their role in economic and social development, which is thé fourth item on Ihe agenda oflhe session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation, adopls this twenly-lhird day of June of the year one thousand nine hundred and seven-ty-five the foUowing Recommendation, which may be cited as the Rural Workers' Organisations Recommendation, 1975:


och oberoende organisationer, och lill de be­stämmelser i flera av intemationella arbetsor­ganisationen antagna konventioner och re­kommendationer som är lillämpliga beträf­fande arbetande på landsbygden och som bland annat kräver att de arbelandes organi­sationer skall medverka vid deras genomfö­rande,

som konstaterar att Förenta nationema och de specialiserade organen, särskilt Interna­tionella arbetsorganisationen och Förenta na­tionernas livsmedels- och jordbmksorganisa­tion, har etl gemensamt intresse av jordrefor­mer och utveckling på landsbygden, som konstaterar atl följande normer har utar­betats i samverkan med Förenta nationemas livsmedels- och jordbmksorganisation och att till undvikande av dubbelarbete ett fortlö­pande samarbete skall äga rum med denna or­ganisation och med Förenta nationema i syf­te att främja och säkerställa tillämpningen av dessa normer,

som beslutat antaga vissa förslag angående organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen, vilken fråga utgör den Qärde punkten pä sammanträdets dagordning, och som beslutat all dessa förslag skall taga formen av en rekommendation, antager denna den tjugotredje dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande re­kommendation, som kan benämnas 1975 års rekommendation om organisationer av arbe­tande på landsbygden:


 


/. General Provisions

1.   (I) This Recommendation applies lo all
lypes of organisations of mral workers, in­
duding organisations nol restricted to but
representative of mral workers.

(2) The Co-operalives (Developing Coun­lries) Recommendation, 1966, further re­mains applicable lo the organisations of mral workers falling within ils scope.

2.   (I) For the purposes of this Recom­
mendation, the term "mral workers" means
any person engaged in agriculture, handi­
crafls or a related occupalion in a mral area,
whether as a wage eamer or, subject lo the
provisions of subparagraph (2) of this Para­
graph, as a self-employed person such as a


/. Allmänna bestämmelser

1.   (I) Denna rekommendation är lillämp­
lig beträffande alla typer av organisationer av
arbetande på landsbygden, inberäknal orga­
nisationer som inle är begränsade till men
representativa för arbetande på landsbygden.

(2) Rekommendationen angående koope­rativa föreningars roll i ulvecklingsländemas ekonomiska och sociala utveckling (1966) är fortfarande lillämplig beträffande de organi­sationer av arbetande på landsbygden som den avser.

2.   (I) 1 denna rekommendatiopn avses
med uttrycket "arbetande på landsbygden"
alla som på landsbygden är sysselsatta inom
jordbmk, hantverk eller besläktade yrken.


 


Prop. 1975/76:126


42


 


tenant, sharecropper or small owner-occupi­er.

(2) This Recommendation applies only lo those tenants, sharecroppers or small owner-occupiers who derive their main in­come from agriculture, who work the land themselves, with the help only of their family or with the help of occasional outside labour and who do not-

a) permanenlly employ workers; or

b)   employ a substantial number of season­al workers; or

c)   have any land cultivated by sharecrop­pers or tenants.

3. AU calegories of mral workers, whether they are wage eamers or self-employed, should have the right to establish and, subject only to the mles of ihe organisation con­cerned, lo join organisations of their own choosing without previous authorisation.


antingen som löntagare eller, med förbehåll för vad som sägs i stycke (2) i denna punkt, som självständiga yrkesutövare, såsom ar­rendalorer, natura-arrendatorer eller själv­ägande småbrukare.

(2) Denna rekommendation är endasi till­lämplig beträffande sådana arrendalorer, na-tura-artendatorer elier självägande småbm­kare som erhåller sin huvudsakliga inkomst från jordbruket och som brukar jorden själva enbart med hjälp av sin familj eller med hjälp av lillfällig främmande arbetskraft och som

a)   inte ständigt har anställd arbetskraft,

b)   inte sysselsätter något större antal sä-songarbelare,

c)   inte har jord som brukas av natura-arrendatorer eller artendalorer.

3. Alla kategorier av arbetande på lands­bygden, såväl löntagare som självständiga yr­kesutövare, bör ha rätt att utan föregående medgivande bilda organisationer efler egel val och alt ansluta sig lill sådana organisatio­ner på det enda villkoret att de rättar sig efter deras stadgar.


 


//. Role of Organisations of Rural Workers

4.    Il should be an objective of national policy conceming mral development lo facili­tate the establishment and growth, on a volunlary basis, of strong and independent organisations of mral workers as an effective means of ensuring the participation of raral workers, without discriminalion as defined in the Discrimination (Employmenl and Occu­palion) Convention, 1958, in economic and social development and in Ihe benefits result­ing therefrom.

5.    Such organisations should, as appropri­ate, be able to-

a)   represent, further and defend the inter­
ests of mral workers, for inslance by under­
taking negotiations and consuitations at aU
levels on behalf of such workers collectivdy;

b)   represent mral workers in connection with the formulation, implemenlation and evaluation of programmes of mral develop­ment and at all stages and levels of national planning;

c)   involve the various calegories of mral workers, according lo the interests of each, actively and from ihe oulset in the implemen­lation of-


//. Uppgifter för organisationer av arbetan­de på landsbygden

4.    Del bör vara en målsättning för den na­lioneUa poUtiken för utvecklingen på lands­bygden alt underlätta bildandet och utveck­lingen på friviUighetens gmnd av starka och självständiga organisationer av arbetande på landsbygden såsom ett effektivt medel alt sä­kerstäUa dessa arbelandes delaktighet utan diskriminering, sådan den definieras i kon­venlionen angående diskriminering i fråga om anstäUning och sysselsättning (1958), i den ekonomiska och sociala utvecklingen och i de förmåner den för med sig.

5.    Sådana organisationer bör då så är lämpligt kunna:

 

a)   representera, främja och skydda de ar­belandes på landsbygden intressen, bland an­nat genom att kollektivt för deras räkning ge­nomföra förhandlingar och samråd på alla ni­våer;

b)   representera de arbetande på landsbyg­den då del gäUer utformning, genomförande och utvärdering av program för utvecklingen på landsbygden saml på alla stadier och ni­våer av nationell planering;

c)   aktivt engagera de olika kategorierna av


 


Prop. 1975/76:126


43


 


(i) programmes of agricultural develop­ment, induding the improvement of lech­niques of production, storing, processing, transport and marketing;

(u) programmes of agrarian reform, land settlement and land development;

(iii) programmes conceming public works, mral Industries and rural crafts;

(iv) mral development programmes, in­duding those implemented with the coUa­boration of the United Nations, the Inter­national Labour Organisation and olher speciahsed agencies;

(v) the information and education pro­grammes and other activities referred lo in Paragraph 15 of this Recommendation;

d)   promote and obtain access of mral
workers to services such as credit, supply,
markeling and transport as well as lo techno­
logical services;

e)   play an active part in the improvement
of general and vocational education and
training in mral areas as weU as in training for
community development, training for co-
operative and other activities of mral work-
er's organisations and training for the mana­
gement thereof;

f)   contribute to the improvement of the
conditions of work and life of mral workers,
induding occupational safety and health;

g)   promote the extension of social security
and basic social services in such fields as
housing, health and recrealion.


arbetande på landsbygden, aUl efler deras intressen, i aUa stadier av genomförandet av:

(i) program för utveckling av jordbmket, inberäknat förbättrade metoder för pro­duktion, lagring, bearbetning, transport och marknadsföring;

(ii) program för jordreformer, kolonisa­tion och nyodling;

(iii) program för offentliga arbeten samt för industri och hantverk på landsbygden;

(iv) program för utveckling på landsbyg­den, inberäknal sådana som genomförs un­der medverkan av Förenta nationema, in­lemationeUa arbetsorganisationen och an­dra specialiserade organ;

(v) de program för information och ut­bildning och de andra aktiviteter som avses i punkt 15 i denna rekommendation;

d)   främja och åstadkomma lillgång för ar­
betande på landsbygden till tjänster som kre­
dit, vamtillförsd, marknadsföring och trans­
port samt teknologiska tjänster;

e)   spela en aktiv roll i förbättringen av all­
mänbildande och yrkesinriktad undervisning
och utbildning på landsbygden samt i utbild­
ningen för utveckling av lokalsamhällen, ut­
bildning för kooperativ och annan verksam­
het av organisationer av arbetande på lands­
bygden saml utbildning för ledande av sådan
verksamhet;

f)   medverka lill förbättring av arbets- och
levnadsviUkoren för de arbetande på lands­
bygden, inberäknal arbetarskyddet;

g)   främja utvecklingen av social trygghet
och gmndläggande sociala anordningar på så­
dana områden som bostadsförsörjning, hälso­
vård och fritidsverksamhet.


 


///. Means of Encouraglng the Growth of Organisations of Rural Workers

6. In order lo enable organisations of mral workers lo play their role in economic and social development, member States should adopt and carry oul a pohcy of active encour­agement to these organisations, particularly with view to-

a) eUminating obstacles to their establish­ment, their growth and the pursuil of their lawful activities, as well as such legislative and administrative discrimination against rural workers' organisations and their mem-


///. Medel att främja utvecklingen av organi­sationer av arbetande på landsbygden

6. För all del skall bli möjligl för organisa­tioner av arbetande på landsbygden atl spela sin roll i den ekonomiska och sociala utveck­lingen bör medlemsstatema antaga och ge­nomföra en politik som syflar lill atl aktivt befrämja dessa organisationer och särskilt att:

a) undanröja hinder för deras bildande, de­ras utveckling och fullföljandet av deras lagli­ga verksamhet, ävensom eventuellt förekom­mande diskriminering mol organisationer av


 


Prop. 1975/76:126


44


 


bers as may exist;

b)   extendig to mral workers' organisa­tions and their members such facUilies for vocational education and training as are available lo olher workers' organisations and their members; and

c)    enabUng mral workers' organisations to pursue a policy lo ensure that social and eco­nomic protection and benefits corresponding to those made available lo industrial workers or, as appropriate, workers engaged in olher non-induslrial occupalions are also extended to their members.

7. (1) The principles of freedom of association should be fuUy respected; mral workers' organisations should be indepen­dent and volunlary in character and should remain free from all inlerference, coercion or repression.

(2)   The acquisition of legal personality by organisations of raral workers should nol be made subject lo conditions of such a charac­ter as lo restrict the application of the provi­sions of Paragraph 3 and subparagraph (1) of this Paragraph.

(3)   In exercising Ihe rights which they enjoy in pursuance of Paragraph 3 and of this Paragraph mral workers and their respective organisations, like olher persons or organised coUectivities, should respect the law of the land.

(4)   The law of the land should nol be such as to impair, nor should il be so applied as lo impair, the guarantees provided for in Para­graph 3 and in this Paragraph.


arbetande på landsbygden och deras medlem­mar genom lagstiftning och administrativa förfaranden;

b)   möjliggöra för organisationer av arbe­tande på landsbygden och deras medlemmar alt använda sig av samma slags anordningar för yrkesinriktad undervisning och utbildning som står liU förfogande för andra organisatio­ner av arbetande och deras medlemmar;

c)    möjliggöra för organisationer av arbe­tande på landsbygden all föra en politik som syftar till all tillförsäkra arbetande på lands­bygden ett socialt skydd och ekonomiska och sociala förmåner som motsvarar dem som kommer arbetande inom industrin eUer, då så är lämpligt, arbetande inom andra icke-indu-slrieUa yrken liU del.

7. (1) Föreningsfrihetens principer bör till fullo respekteras; organisationer av arbetan­de på landsbygden bör vara självständiga och gmndade på friviUig anslutning och bör inle göras till föremål för inskränkning, tvång el­ler undertryckande.

(2)   Rällen för organisationer av arbetande pä landsbygden atl erhålla stäUning som juri­diska personer bör icke göras beroende av villkor som är ägnade alt inskränka liUämp­ningen av bestämmelsema i punkl 3 och styc­ket (I) i denna punkt.

(3)   Vid utövandet av de rättigheter som de åtnjuter i enlighet med punkl 3 och denna punkl bör de arbetande på landsbygden och deras organisationer, liksom andra personer eUer organiserade samfälligheter, respektera gäUande lagstiftning.

(4)   Den nationella lagstiftningen bör icke vara så utformad all den försvagar de garan­tier som avses i punkl 3 och i denna punkt.


 


A. Legislative and Administrative Measures 8. (1) Member States should ensure thal national laws or regulations do not, given the special circumstances of the mral seclor, inhibit the establishment and growth of mral workers' organisations. (2) In particular-

a) the principles of right of association and of collective bargaining, in conformity espe­ciaUy with Ihe Right of Association (Agricul­ture) Convention, 1921, the Freedom of Association and Protection of the Right lo Organise Convention, 1948, and the Right to


A. Lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder

8. (1) Medlemsstatema bör tiUse alt den nationeUa lagstiftningen inte, med hänsyn till landsbygdssektoms specieUa förhåUanden, lägger hinder i vägen för bildande och utveck­ling av organisationer av arbetande på lands­bygden.

(2) Särskilt bör*

a) principema om föreningsrätt och rätt till koUektiva förhandlingar, såsom de speciellt uttrycks i konvenlionen angående jordbmks-arbelamas föreningsfrihet (1921), konventio-


 


Prop. 1975/76:126


45


 


Organise and Collective Bargaining Conven­tion, 1949, should be made fuUy effective by the application lo the mral seclor of general laws or regulations on the subject, or by the adoption of special laws or regulations, full account being taken of the needs of all cale­gories of mral workers;

b) relevant laws and regulations should be fully adapted to the special needs of mral areas; for inslance—

(i) requirements regarding minimum membership, minimum levels of education and minimum funds should not be permit­ted lo impede the development of organisa­tions in mral areas where the population is scaltered, iU educaled and poor;

(ii) problems which may arise concem­ing the access of organisations of mral workers lo their members should be deah with in a manner respecting the rights ofall concemed and in accordance with the terms of the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Con­vention, 1948, and the Workers' Represen­tatives Convention, 1971;

(iii) there should be effective protection of the mral workers concemed against dis­missal and against eviction which are based on their status or activities as leaders or members of mral workers' organisa­tions.

9.   There should be adéquate machinery,
whether in the form of labour inspeclion or of
special services, or in some other form, lo
ensure the effective implemenlation of laws
and regulations concerning rural workers'
organisations and their membership.

10.   (1) Where rural workers find ildifficult,
under existing conditions, lo take the inilia­
tive in establishing and operating their own
organisations, existing organisations should
be encouraged lo give them, al their request,
appropriate guidance and assistance corre­
sponding to their interests.

(2) Where necessary, such assistance could on request be supplemented by advisory services staffed by persons qualified lo give legal and technical advice and to mn educa­tional courses.

11.   Appropriate measures should be taken
to ensure thal there is effective consultation
and dialogue with mral workers' organisa-


nen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948) och konventionen angående organisationsrätten och den kollek­tiva förhandlingsrätten (1949) göras fullt ef­fektiva genom tillämpning av hithörande all­män lagstiftning på landsbygdssektom eller genom införande av speciell lagstiftning un­der fullt hänsynstagande till behoven hos samtliga kategorier av arbetande på lands­bygden;

b) hithörande lagstiftning till fullo anpas­sas efter de speciella behoven på landsbyg­den, bland annal genom atl man:

(i) inte låter minimikrav beträffande medlemsantal, utbUdning och tillgångar hindra utvecklingen av organisationer i områden på landsbygden med gles, dåligt ulbUdad eller fattig befolkning;

(ii) tillser att eventuellt uppkommande problem beiräffande kontaktema mellan organisationer av arbetande på landsbyg­den och deras medlemmar blir lösta på etl sådanl sätt atl aUa berörda parters rättighe­ter respekteras och i överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen angå­ende föreningsfrihet och skydd för organi­sationsrätten (1948) och konventionen om arbetstagamas representanter (1971);

(iii) ger berörda arbetande på landsbyg­den ell effektivt skydd mot avskedande el­ler avhysning på gmnd av ställning eller ak­tivitet som ledare av eller medlem i organi­sation av arbetande på landsbygden.

9.   Del bör finnas lämpliga kontrollorgan, i
form av yrkesinspektion eUer specialiserade
organ eller i någon annan form, för att säker­
stäUa en effektiv tillämpning av lagstiftningen
angående organisationer av arbetande på
landsbygden och deras medlemmar.

10.   (1) Om arbetande på landsbygden till
följd av rådande förhållanden finner del svårt
alt ta initiativ lill att bilda och leda egna orga­
nisationer, bör existerande organisationer
uppmuntras atl på deras begäran ge dem råd
och bistånd på lämpligt sätt och i överens­
stämmelse med deras intressen.

(2) Vid behov kan denna hjälp på begäran kompletteras genom rådgivande organ som förfogar över personal som är kvalificerad all ge råd i juridiska och tekniska frågor och leda utbildningskurser.

11.  Lämpliga åtgärder bör vidtagas för alt


 


Prop. 1975/76:126


46


 


tions on all matters relating to conditions of work and life in rural areas.

12.   (1) ln connection with the formulation
and, as appropriate, the application of econo­
mic and social plans and programmes and
any other general measures concerning the
economic, social or cultural development of
mral areas, rural workers' organisations
should be associaled with planning proce­
dures and institutions, such as slalulory
boards and committees, development agen­
cies and economic and social councils.

(2) ln particular, appropriate measures should be taken to make possible the effec­tive participation of such organisations in the formulation, implementation and evaluation of agrarian reform programmes.

13.   Member States should encourage the
establishment of procedures and institutions
which foster contacts between mral workers'
organisations, employers and their organisa­
tions and the competent authorities.


liUse att effektivt samråd och en effektiv dia­log kommer till slånd med organisationer av arbetande på landsbygden i alla frågor som rör arbets- och levnadsvillkoren på landsbyg­den.

12.   (I) Då det gäller utformningen och i
förekommande fall genomförandel av ekono­
miska och sociala planer och program och al­
la andra allmänna åtgärder som berör den
ekonomiska, sociala och kulturella utveck­
lingen av områden på landsbygden, bör orga­
nisationer av arbetande på landsbygden bere­
das tiUfälle atl medverka i planeringsproce­
durer och institutioner, såsom offentliga sty­
relser och kommittéer, utvecklingsorgan och
ekonomiska och sociala råd.

(2) Särskilt bör lämpliga åtgärder vidtagas för att möjliggöra dessa organisationers ef­fektiva medverkan vid ulformningen, genom­förandel och utvärderingen av program för jordreformer.

13.   Medlemsstatema bör uppmuntra tUl-
skapandet av procedurer och institutioner
som främjar kontakter meUan organisationer
av arbetande på landsbygden, arbetsgivare
och deras organisationer samt vederbörande
myndigheler.


 


B. Public Information

14. Steps should be taken, particularly by the competent authority, to promote-

a)   the understanding of those directiy
concemed, such as central, local and other
authorities, rural employers and landlords, of
the contribution which can be made by mral
workers' organisations to the increase and
better distribution of national income, to the
increase of produclive and remunerative
employmenl opportunities in the rural seclor,
to the raising oflhe general level of education
and training oflhe various calegories of rural
workers and to the improvement of the
general conditions of work and life in mral
areas;

b)   the understanding of the general public,
induding, in particular, that in the non-mral
seclors oflhe economy, of the importance of
maintaining a proper balance between the de­
velopment of mral and urban areas, and of
the desirability, as a contribution lowards en-


B. Offentlig information

14. Åtgärder bör vidtagas, särskilt av ve­derbörande myndighet, för all främja:

a)   förståelse hos direkt berörda, såsom centrala, lokala och andra myndigheter, ar­betsgivare inom jordbmket och jordägare, för de insatser som organisationer av arbetande på landsbygden kan göra för en ökning och en bätlre fördelning av nationalinkomsten, för en ökning av möjligheterna tiU produktiv och lönsam sysselsättning inom landsbygdssek­tom, för höjande av allmänbUdnings- och ut­bildningsnivån hos olika kategorier av arbe­tande på landsbygden och förbättrande av de aUmänna arbets- och levnadsvillkoren på landsbygden;

b)   förståelse hos allmänheten, särskilt inom de sektorer av ekonomin som ligger utanför landsbygden, för betydelsen av atl en riklig balans upprätthålls mellan utvecklingen på landsbygden och i städema och för önsk­värdheten av att främja utvecklingen av orga-


 


Prop. 1975/76:126


47


 


suring that balance, of furthering the devel­opment of mral workers' organisations. 15. These steps mighl include-

a)   mäss information and education campaigns, especiaUy with a view to giving mral workers full and practical information on their rights, so that they may exercise them as necessary;

b)   radio, television and cinema pro­grammes, and periodic artides in the local and national press, describing the conditions of life and work in mral areas and explaining the aims of mral workers' organisations and Ihe results obtained by their activities;

c)   the organisation, locally, of seminars and meetings with the participation of repre­sentatives of the various calegories of mral workers, of employers and landlords, of other sectors of the population and of local authorities;

d)   the organisation of visits to mral areas
of journalists, representatives of employers
and workers in industry or commerce, stu­
dents of universities and schools accompani­
ed by their teachers, and other representati­
ves of the various sectors of the population;

e)   the preparation of suitable curricula for
the various types and levels of schools ap­
propriately reflecting the problems of agricul­
tural production and the life of rural workers.


nisalioner av arbetande på landsbygden så­som ett bidrag tiU säkerställandet av en sådan balans.

15. Härvidlag kan följande åtgärder kom­ma i fråga:

a)   informations- och uibUdningskampanjer i slor skala, särskilt för att ge de arbetande pä landsbygden fullständiga och praktiska infor­mationer om deras rättigheter så att de vid behov kan utöva dem;

b)   radio-, televisions- och filmprogram och periodiska artiklar i lokal och nationell press, som skildrar levnads- och arbetsviUkoren på landsbygden och förklarar målsättningarna för organisationer av arbetande på landsbyg­den och de resultat som uppnåtts genom de­ras verksamhet;

c)   organiserande av seminarier och sam­mankomster på lokalplanet med dellagande av representanter för olika kategorier av ar­betande på landsbygden, för arbetsgivare och jordägare, för andra befolkningsgmpper och för lokala myndigheter;

d)   organiserande ay besök på landsbygden
av journalister, representanter för arbetsgiva­
re och arbetstagare inom industri eller han­
del, universitetsstuderande och skolelever
tiUsammans med deras lärare och andra
representanter för olika befolkningsgmpper;

e)   utarbetande av lämpliga läroplaner för
olika skoltyper och undervisningssladier som
på elt lämpligt sätt återspeglar jordbmkspro-
duktionens problem och levnadsförhåUande-
na bland de arbetande på landsbygden.


 


C. Education and Training

16. In order to ensure a sound growth of mral workers' organisations and the rapid assumption of their full role in economic and social development, steps should be taken, by the competent authority among olhers. to-

a) impart to the leaders and members of mral workers' organisations knowledge of-(i) national laws and regulations and in­temational standards on questions of direct concem to the aclivily of the organisa­tions, in particular the right of association: (ii) the basic principles of the establish­ment  and operation  of organisations of mral workers;


C. Undervisning och utbildning

16. 1 syfte att säkerslälla en sund utveck­ling av organisationer av arbetande på lands­bygden och göra det möjligt for dem att snabbt åtaga sig alla de uppgifter som tillkom­mer dem i den ekonomiska och sociala ut­veckhngen bör åtgärder vidtagas, bland annat av vederbörande myndighet, för alt

a) göra ledare av och medlemmar i organi­sationer av arbetande på landsbygden för­trogna med:

(i) nationeU lagstiftning och intematio­nella normer beiräffande frågor av direkl intresse för organisationemas verksamhet, särskilt föreningsrätten; (ii) de gmndläggande principema för bil-


 


Prop. 1975/76:126


48


 


(iii) questions regarding mral develop­ment as part oflhe economic and social de­velopment of the country, induding agri­cultural and handicraft production, storing, processing, transport, marketing and trade;

(iv) principles and lechniques of na­tional planning al different levels;

(v) training manuals and programmes which are published or established by the United Nations, the International Labour Organisation or other specialised agencies and which are designed for the education and training of raral workers;

b)   improve and foster the education of mral workers in general, technical, economic and social fields, so as to make them better able both lo develop their organisations and undersland their rights and to participate ac­tively in mral development; particular atten­tion should be paid to the training of wholly or partly illiterale workers through literacy programmes linked with the pratical expan­sion of their activities;

c)    promote programmes directed to the role which women can and should play in the raral community, inlegrated in general pro­grammes of education and training lo which women and men should have equal oppor­tunities of access;

d)    provide training designed particularly
for educators of mral workers, to enable
them, for example, to help in the develop­
ment of co-operative and other appropriate
forms of servicing activities which would
enable organisations lo respond directly to
membership needs while fostering their inde-
pendence through economic self-reliance;

e)    give support to programmes for the pro­
motion of raral youth in general.

17. (I) As an effective means of providing the training and education referred to in Paragraph 16, programmes of workers' edu­cation or adult education, specially adapted to national and local conditions and to the so­cial, economic and cultural needs oflhe vari­ous calegories of mral workers, induding the special needs of women and young persons, should be formulated and applied.

(2) ln view of their special knowledge and experience in these fields, trade union move-menls   and   existing   organisations   which


dande och ledning av organisationer av ar­betande på landsbygden;

(iii) frågor angående utvecklingen på landsbygden såsom en del av landels eko­nomiska och sociala utveckling, inberäknal jordbmkets och hantverkets produktion, lagring, bearbetning, transport, marknads­föring och handel;

(iv) principer och metoder för nationeU planering på olika nivåer;

(v) handböcker och program för utbild­ning, publicerade eUer utarbetade av För­enia nationema, intemationella arbetsor­ganisationen eller andra specialiserade or­gan och avsedda för undervisning och ut­bildning av arbetande på landsbygden;

b)    förbättra och främja undervisningen för arbetande på landsbygden i allmänbildande, tekniska, ekonomiska och sociala ämnen så atl de får bättre föratsättningar både för atl utveckla sina organisationer och bli medvet­na om sina rättigheter och för atl medverka aktivt i utvecklingen på landsbygden; sär­skild uppmärksamhet bör ägnas utbildningen av helt eller delvis analfabetiska arbetande personer genom alfabetiseringsprogram an­knutna liU den praktiska utvecklingen av de­ras aktiviteter;

c)    främja program som inriktas på den roll som kvinnor kan och bör spela i landsbyg­dens samhällen och som ingår i aUmänna pro­gram för undervisning och utbildning som slår öppna i samma mån för kvinnor som för män;

d)    tillhandahålla en utbildning som är sär­
skih liUrätlalagd för dem som ansvarar för
undervisningen bland arbetande på landsbyg­
den och som bland annat skall göra det möj­
ligl för dem atl medverka vid utvecklandet av
kooperativa och andra lämpliga former av
serviceverksamhet som syflar liU att tillgodo­
se behoven hos medlemmama av organisatio­
ner av arbetande på landsbygden och samti­
digt främja organisationema självständighet
genom alt göra dem ekonomiskt livskraftiga;

e)    stödja program som innefattar alla as­
pekter av förbättring av landsbygdsungdo­
mens villkor.

17. (1) Som etl effektivt medel att få till slånd den utbildning och undervisning som avses i punkt 16 bör program för arbetar- och vuxenundervisning, speciellt anpassade efler


 


Prop. 1975/76:126


49


 


represent mral workers might be closely as­socialed with the formulation and carrying oul of such programmes.

D. Financial and Material Assistance

18. (I) Where, particulariy in the initial stages of development, mral workers' organi­sations consider that they need financial or material assistance, for inslance to help them in carrying oul programmes of education and training, and where they seek and obtain such assistance, they should receive il in a manner which fully respects their indepen-dence and interests and those of their mem­bers. Such assistance should be supplemen­tary to the iniliative and efforts of rural workers in financing their own organisations. (2) The foregoing principles apply in all cases of financial and material assistance, in­duding those in which it is the policy of a member Stale lo render such assistance it­self


nationeUa och lokala förhåUanden saml efler de sociala, ekonomiska och kulturella beho­ven hos olika kategorier av arbetande på landsbygden, inberäknal de speciella beho­ven hos kvinnor och ungdomar, utformas och genomföras.

(2) Med hänsyn till deras speciella kunska­per och erfarenheter inom detta område bör fackliga rörelser och existerande organisatio­ner som representerar arbetande på lands­bygden intimt knytas lill ulformningen och genomförandel av sådana program.

D. FinansieUt och malerieUt bistånd

18. (1) När organisationer av arbetande på landsbygden anser sig ha behov, särskilt un­der de första utvecklingssladiema; av finan­sieUt eller materiellt bistånd, exempelvis för all genomföra undervisnings- och utbild­ningsprogram, och de söker och erhåller så­dant bistånd, bör de erhåUa delta på ett sätt som till fuUo respekterar deras och deras medlemmars oberoende och intressen. Så­danl bistånd bör komplettera initiativ och strävanden hos de arbetande på landsbygden all finansiera sina egna organisationer.

(2) De ovan anförda principema äger till­lämpning beträffande alla slag av finansiellt och materiellt bistånd, inberäknat de fall då en medlemsstat har som politik att själv ge sådanl bistånd.


4-Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126


50


Bilaga 3

(Översättning)


Convention (No. 142) conceming vocational guidance and vocational training m the devel­opment of human resources.

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been eonvened al Geneva by the Goveming Body of the Intemational Labour Office, and having met in ils Sixlielh Session on 4 Juni 1975, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo human re­sources development: vocational guidance and vocational training, which is the sixlh item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an intemational Con­vention,

adopls this twenly-lhird day of June of the year one thousand nine hundred and seven-ly-five the foUowing Convention, which may be cited as the Human Resources Develop­ment Convention, 1975:


Konvention (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser

Intemationella arbetsorganisationens  all­männa konferens,

som av styrelsen för internationella arbelsby­rån sammankallals till Geneve och där sam­lats den 4 juni 1975 lill sill sextionde samman­träde,

som beslutat antaga vissa förslag angående utveckling av mänskliga resurser: yrkesväg­ledning och yrkesutbildning, vUken fråga ut­gör den sjätte punkten på sammanträdets dagordning,

och som beslutat all dessa förslag skall laga formen av en intemationell konvention, antager denna den tjugotredje dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande konvention, som kan benämnas 1975 års kon­vention om utveckling av mänskliga resurser:


 


Article I

1.    Each Member shall adopl and develop comprehensive and co-ordinated policies and programmes of vocational guidance and vo­cational training, closely linked with employ­menl, in particular through public employ­menl services.

2.    These policies and programmes shall lake due account of—

 

a)    employmenl needs, opportunities and problems, both regional and national;

b)   the slage and level of economic, social and cuhural development; and

c)    the mutual relationships between hu­man resources development and olher eco­nomic, social and cultural objeclives.

 

3.    The policies and programmes shaU be pursued by methods that are appropriate lo national conditions.

4.    The policies and programmes shall be designed to improve the abUhy of the individ­ual lo undersland and, individuaUy or collec­lively, lo influence the working and social environment.


Artikel 1

1.   Varje medlemsstat skall antaga och ut­
veckla omfatlande och samordnade rikllinjer
och program för yrkesvägledning och yrkes­
utbUdning i nära anslutning tUl sysselsätt­
ningen, särskilt genom den offentiiga arbets­
förmedlingen.

2.   Dessa riktlinjer och program skall laga
vederbörUga hänsyn tiU -

a)   behov, möjligheter och problem i fråga om sysselsättning på såväl regional som na­tioneU nivå;

b)   den ekonomiska, sociala och kullureUa utveckUngens stadium och nivå;

c)   de ömsesidiga sambanden mellan ut­vecklingen av mänskliga resurser och andra ekonomiska, sociala och kulturella målsätt­ningar.

 

3.    Riktlinjema och programmen skaU full­följas genom metoder lämpade efler de natio­nella förhåUandena.

4.    Riktlinjema och programmen skall syfta lill att förbättra individens förmåga att förslå och alt individueUt eUer kollektivt påverka


 


Prop. 1975/76:126


51


 


5. The policies and programmes shall en­courage and enable all persons, on an equal basis and without any discrimination what­soever, lo develop and use their capabililies for work in their own best interesls and in ac­cordance with their own aspirations, account being taken oflhe needs of sociely.


arbetsmiljön och den sociala miljön.

5. Riktiinjema och programmen skall upp­muntra och göra det möjligt för alla personer att på basis av jämstäUdhet och utan någon diskriminering utveckla och utnyttja sina yr­kesfärdigheter i eget intresse och i enUghet med sina önskemål samtidigt som hänsyn ta­ges till samhäUets behov.


 


Article 2

With the above ends in view, each Member shall establish and develop open, flexible and complementary syslems of general, technical and vocational education, educational and vocational guidance and vocational training, whether these activities take place whithin the system of formål education or outside it.


Artikd 2

För att uppnå de ovan angivna målen skall varje medlemsstat utforma och utveckla öpp­na, flexibla och inbördes förbundna system för allmänbildande undervisning, teknisk och yrkesleoretisk undervisning, studie- och yr­kesvägledning och yrkesutbildning, oavsett om dessa aktiviteter äger mm inom eUer utanför skolsystemet.


 


Article 3

1.    Each Member shall gradually extend ils
syslems of vocational guidance, induding
contininuing employmenl information, with a
view to ensuring that comprehensive infor­
mation and the broadest possible guidance
are avaUable to all children, young persons
and aduhs, induding appropriate pro­
grammes for all handicapped and disabled
persons.

2.    Such information and guidance shall cover the choice of an occupation, vocational training and related educational opportuni­ties, the employmenl situation and employ­menl prospects, promotion prospects, condi­tions of work, safety and hygiene al work, and other aspects of working life in the vari­ous sectors of economic, social and cultural aclivily and at all levels of responsibility.

3.    The information and guidance shall be supplemented by information on general as­pects of collective agreements and of the rights and obligations of all concemed under labour law; this information shaU be provided in accordance with national law and practice, taking into account the respective functions and tasks of the workers' and employers' or­ganisations concemed.


Artikel 3

1.    Varje medlemsstat skall gradvis utvidga
sina syslem för yrkesvägledning, inbegripet
fortlöpande arbelsmarknadsinformalion, för
alt säkerställa att alla bam, ungdomar och
vuxna får lillgång till omfatlande information
och bredast möjliga vägledning, bland annal
genom program som är lämpade för alla han­
dikappade personer.

2.    Denna information och vägledning skall omfatta yrkesval, yrkesutbUdning och där­med förbundna studiemöjligheter, sysselsätt­ningsläge och sysselsätlningsulsikter, beford­ringsutsikter, arbetsvillkor, arbetarskydd och andra aspekter av arbetslivet inom olika sek­torer av ekonomisk, social och kulturell verk­samhet och på alla ansvarsnivåer.

3.    Denna information och vägledning skall kompletteras genom information om aUmän­na aspekter av kollektivavtal och alla berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt ar­belslagsliftningen; denna information skaU tiUhandahållas i enlighet med nationell lag­stiftning och praxis under hänsynslagande till berörda arbetslagar- och arbetsgivarorgani­sationers funktioner och uppgifier.


 


Prop. 1975/76:126


52


 


Arlicle 4

Each Member shall gradually extend, adapt and harmonise ils vocational training syslems lo meet the needs for vocational training throughoul life of both young per­sons and adults in all sectors oflhe economy and branches of economic activity and at all levels of skiil and responsibility.


Artikel 4

Varje medlemsstat skall gradvis utvidga, anpassa och harmonisera sina syslem för yr­kesutbildning för att tillgodose behoven av yrkesutbildning under hela livet hos såväl ungdomar som vuxna inom alla sektorer av ekonomin, inom alla verksamhetsområden och på aUa kvalifikations- och ansvarsnivåer.


 


Arlicle 5

Policies and programmes of vocational guidance and vocational training shall be for-mulaled and implemented in co-operation with employers' and workers' organisations and, as appropriate and in accordance with national law and practice, with other inter­esled bodies.


Artikel 5

Rikllinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och ge­nomföras i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och, då så är lämp­ligt och i överensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis, med andra berörda organ.


 


Arlicle 6

The formål ratifications of this Convention shall be communicated to the Direclor-Gen­eral of the Intemational Labour Office for registration.


Artikel 6

De officiella ralifikationema av denna kon­vention skall delges internationella arbetsby­råns generaldirektör och registreras av ho­nom.


 


Arlicle 7

1.   This Convention shall be binding only upon those Members of the Intemational Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Direclor-General.

2.   It shall come into force twelve months afler the dale on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the dale on which its ratification has been registered.


Artikel 7

1.    Denna konvention är bindande endasi för de medlemmar av intemationella arbets­organisationen vilkas ratifikationer registre­rats av generaldirektören.

2.    Den träder i krafl tolv månader efter del två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3.    Därefter träder denna konvention i krafl för varje medlem tolv månader efler den dag, då dess ratifikation registrerats.


 


Article 8

1.     A Member which has ratified this Con­
vention may denounce il afler the expiration
ot len years from the date on which the Con­
vention first comes into force, by an act com­
municated lo the Director-General of the In­
ternational Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take effect until
one year after the dale on which il is regis­
tered.

2. Each Member which has ratified this


Artikel 8

1.    Medlem som ratificerar denna konven­
tion kan, sedan tio år förflutit från den tid­
punkt då konventionen försl trädde i krafl,
uppsäga densamma genom skrivelse som del­
ges internationeUa arbetsbyråns generaldi­
rektör för registrering. Uppsägningen träder
ej i krafl förrän elt år efler det den registre­
rats.

2.    Varje medlem, som ratificerar denna
konvention och icke inom etl år efter utgång-


 


Prop. 1975/76:126


53


 


Convention and which does not, whithin the year following the expiration oflhe period of ten years mentioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period ol len years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira­tion of each period of len years under the terms provided for in this Article.


en av den i föregående mom. nämnda tioårs­perioden gör bmk av den uppsägningsrätl som medges i denna artikel, skall vara bun­den för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.


 


Article 9

1.    The Director-General of the Intema­tional Labour Office shall notify all Members of the Intemational Labour Organisation of the registration of aU ratifications and denun­ciations communicated lo him by the Mem­bers of the Organisation.

2.    When notifying the Members of the Or­ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc­tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation lo the date upon which the Convention wUl come into force.


Artikel 9

Intemationella arbetsbyråns generaldirek­tör skaU underrätta samtliga medlemmar av intemationella arbetsorganisationen om regi­streringen av alla ratifikationer och uppsäg­ningar, som delgivils honom av organisatio­nens medlemmar.

2. När generaldirektören undertätlar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som del-givils honom, skaU han fästa medlemmamas uppmärksamhet på den dag då konventionen kommer alt träda i krafl.


 


Article 10

The Direclor-General of the Intemational Labour Office shall communicate lo the Sec­retary-General of the United Nations for reg­istration in accordance with Article 102 oflhe Charter of the United Nations full particulars of aU ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions oflhe preceding Artides.


Artikel 10

Intemationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta nationernas stadga lämna Förenta nationemas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning, som registrerats av honom enligl be­stämmelsema i föregående artiklar.


 


Article 11

Al such times as il may consider necessary the Goveming Body of the Intemational Labour Office shall present to the General Conférence a report on the working of this Convention and shall examine the desirabili­ty of placing on the agenda oflhe Conférence the question of its revision in whole or in part.


Artikeln

Närhelsl intemationella arbetsbyråns sty­relse finner del erforderligt skall styrelsen fö­relägga intemationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för kon­ventionens tillämpning och överväga om del finns skäl all på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis.


 


Article 12

1. Should  the  Conférence adopt a new Convention   revising   this   Convention   in


Artikel 12

I. Om konferensen antager en ny konven­tion, varigenom förevarande konvention helt


 


Prop. 1975/76:126


54


 


whole or in part, then, unless the new Con­vention otherwise provides —

a)    the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven­tion, notwithstanding the provisions of Arti­cle 8 above, tf and when the new revising Convention shall have come into force;

b)    as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re­main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.


eller delvis revideras, och den nya konvenlio­nen ej föreskriver annat,

a)    skall, utan hinder av bestämmelsema i artikel 8, en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar upp­sägning av förevarande konvention, under förutsättning all den nya konventionen trätt i krafl;

b)    skaU från den dag, då den nya konven­tionen träder i krafl, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmar­na.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gäUande liU form och innehåU för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konvention, varige­nom förevarande konvention revideras.


 


Article 13

The English and French versions of the texl of this Convention are equally authorita­live.


Artikel 13

De engelska och franska textema till denna konvention skall ha lika vitsord.


 


Prop. 1975/76:126


55


 


Recommendation (No. 150) concerning voca­tional guidance and vocational training in the development of human resources.

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been eonvened at Geneva by the Goveming Body of the Intemational Labour Office, and having met in its Sixlielh Session on 4 June 1975, and

Considering the importance of vocational guidance and vocational training in the imple­menlation of employmenl policies and pro­grammes, and

Noting the terms of existing intemational labour Conventions and Recommendations of direct rdevance to employmenl policy and, in particular, of the Discriminalion (Employmenl and Occupation) Convention and Recommendation, 1958, and of the Em­ploymenl Policy Convention and Recom­mendation, 1964, and

Noling thal the General Conférence of the United Nations Educational, Scienlific and Cultural Organisation at ils Eighteenlh Ses­sion in 1974 adopted a Recommendation on Technical and Vocational Education, and

Noting that the Intemational Labour Orga­nisation and the United Nations Educational, Scienlific and Cultural Organisation have col-laboraled closely with a view lo ensuring that the instmments oflhe two Organisations pur­sue harmonised objectives and avoid duplica­tion and conflict, and that they will conlinue to coUaborale closely with a view lo the ef­fective implementation of these,instmments, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard lo human re­sources development: vocational guidance and vocational training, which is the sixlh item on the agenda oflhe session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation, adopls this twenly-lhird day of June of the year one thousand nine hundred and seven-ty-five the following Recommendation which may be cited as the Human Resources Devel­opment Recommendation, 1975:


Bilaga 4

(Översättning)

Rekommendation (nr 150) om yrkesvägled­ning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser

Intemationella  arbetsorganisationens  all­männa konferens,

som av styrelsen för intemationella arbelsby­rån sammankallals liU Geneve och där sam­lats den 4 juni 1975 till sitt sextionde samman­träde,

som beaktar betydelsen av yrkesvägledning och yrkesutbildning vid genomförandel av riktUnjer och program rörande sysselsätt­ningen,

som beaktar bestämmelsema i existerande av internationeUa arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendationer som står i direkt samband med sysselsättningspo­litiken och särskilt 1958 års konvention och rekommendation om diskriminering (anställ­ning och yrkesutövning) och 1964 års kon­vention och rekommendation om sysselsätt­ning, och

som konstaterar all Förenta nationemas or­ganisations för utbildning, vetenskap och kul­tur aUmänna konferens vid sitt adertonde sammanträde 1974 antog en rekommendation om teknisk utbildning och yrkesutbildning, och

som konstaterar atl inlemationeUa arbetsor­ganisationen och Förenta nationemas organi­sation för utbildning, vetenskap och kultur har samverkat intimt för all harmonisera mål­sättningar och undvika dubbleringar och mot­sättningar mellan de båda organisationernas instrament och all de skall fortsätta alt sam­verka intimt för att säkerställa en effektiv till­lämpning av dessa instmment, och som beslutat antaga vissa förslag angående utveckling av mänskliga resurser: yrkesväg­ledning och yrkesutbildning, vUken fråga ut­gör den sjätte punkten på sammanträdets dagordning,

och som beslutat all dessa förslag skaU laga formen av en rekommendation, antager denna den tjugotredje dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande re­kommendation, som kan benämnas 1975 års rekommendation om utveckling av mänskliga resurser:


 


Prop. 1975/76:126


56


 


/. General Provisions

1.    This Recommendation applies lo Ihe
vocational guidance and vocational training
of young persons and adults for all areas of
economic, social and cultural life and at all
levels of occupational skiil and responsibili­
ty-

2.    (1) For the purpose of this Recom­
mendation, the qualification of the terms
"guidance" and "training" by the term "vo­
cational" means that guidance and training
are directed lo identifying and developing
human capabUities for a produclive and salis-
fying working life and, in conjunction with the
different forms of education, to improve the
ability of the individual to undersland and,
individuaUy or collectivdy, lo influence
working conditions and the social environ­
ment.

(2) The definition contained in sub-para­graph (I) of this Paragraph applies to guid­ance, to initial and further training, and to re-Iraining, whatever the way in which they are provided and whatever the level of skiU and responsibility.

3.    In giving effect lo this Recommenda­
tion, member Stales should lake account of
guidelines supplemenling ils provisions
which may be formulated by regional confer­
ences, industrial committees and meetings of
experts or consultanls eonvened by the Inter­
national Labour Organisation and other com­
petent bodies.


/. AUmänna anvisningar

1.    Denna rekommendation är tiUämplig beträffande yrkesvägledning och yrkesutbild­ning för ungdomar och vuxna inom alla områ­den av del ekonomiska, sociala och kulturella livet och på aUa nivåer av yrkesskicklighet och ansvar.

2.    (1) I denna rekommendation innebär sammansättningsledet "yrkes-" i lermema "yrkesvägledning" och "yrkesutbildning" att vägledningen och utbildningen syflar lill atl utröna och utveckla mänskliga anlag för etl produktivt och tillfredsstäUande arbetsliv och all i förening med olika former av under­visning förbättra individens förmåga all förslå och ätt individuellt eUer kollektivt på­verka arbetsviUkoren och den sociala miljön.

(2) Den under (I) ovan i denna punkl upp­tagna definitionen avser vägledning, gmnd­ulbUdning, vidareutbUdning och omskohiing, oavsett hur de tillhandahålls och oavsett kva­lifikations- och ansvarsnivå.

3.     Vid genomförandel av denna rekom­
mendation bör medlemsstatema beakta de
kompletterande rikthnjer som kan komma alt
utformas av regionala konferenser, industri­
kommittéer och möten med experter eller råd­
givare, som sammankaUas av intemationella
arbetsorganisationen, och av andra kompe­
tenta organ.


 


//, Policies and Programmes

4. (1) Members should adopl and develop comprehensive and co-ordinated policies and programmes of vocational guidance and vo­cational training, closely linked with employ­menl, in particular through public employ­menl services.

(2) These policies and programmes should lake due account of-

a)    employmenl needs, opportunities and
problems, both regional and national;

b)    the stage and level of economic, social and cultural development; and

c)    the mutual relationships between human resources development and other eco­nomic, social and cultural objectives.


//. Riktlinjer och program

4. (1) Medlemsstaterna bör antaga och ut­veckla omfattande och samordnade riktiinjer och program för yrkesvägledning och yrkes­utbUdning i nära anslutning till sysselsätt­ningen, särskilt genom den offentiiga arbets­förmedlingen.

(2) Dessa riktlinjer och program bör taga vederbörlig hänsyn tiU:

a)    behov, möjligheter och problem i fråga om sysselsättning på såväl regional som na­tioneU nivå;

b)   den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingens stadium och nivå;

c)    de ömsesidiga sambanden mellan ut­vecklingen av mänskliga resurser och andra


 


Prop. 1975/76:126


57


 


(3)   The policies and programmes should be pursued by methods thal are appropriate to national conditions.

(4)   The policies and programmes should encourage and enable all persons, on an equal basis and without any discrimination whatsoever, to develop and use their capa­bililies for work in their own best interesls and in accordance with their own aspirations, account being taken oflhe needs of sociely.

(5)   Such policies and programmes should also encourage undertakings lo accept responsibility for training workers in their employmenl. Undertakings should co­operale with the representatives of their workers when planning their training pro­grammes and should ensure, as far as possi­ble, that these programmes are in line with those oflhe public training system.

(6)   Such policies and programmes should have as objectives-

 

a)  to ensure enlry into produclive employ­menl, induding self-employment, which cor­responds to personal apliludes and aspira­tions, and lo facilitate occupational mobility;

b)  lo promote and develop creativity, dynamism and iniliative with a view to main­taining or increasing work effectiveness;

c)  to protecl persons against unemploy-menl or other loss of income or eaming ca­pacity deriving from lack of demand for their skiUs as well as against underemploymenl;

d)  lo protect persons against excessive
physical or mental slrain in employmenl;

e)  lo protect persons against occupational
hazards by making high standards of leaching
occupational safely and health an integral
part of training for each trade or occupation;

f)   to assist persons in their quest for satis­
faction al work, for individual achievemenl
and self-expression, and for the bellerment of
their loi in life through their own efforts to
improve the quality or modify the nature of
their contribution to the economy;

g)  lo achieve social, cultural and economic
advancement and continuing adjustment lo
change, with the participation of all con­
cemed in reshaping the work requirements;

h) to achieve the full participation of all groups in sociely in the process of develop­ment and in sharing the benefits deriving from il.


ekonomiska, sociala och kullureUa målsäll­ningar.

(3)   Riktlinjema och programmen bör full­följas genom metoder lämpade efter de natio­neUa förhållandena.

(4)   Riktlinjema och programmen bör upp­muntra och göra det möjligt för alla personer all på basis av jämstäUdhet och utan någon diskriminering utveckla och utnyttja sina yr­kesfärdigheter i egel intresse och i enhghet med sina önskemål samtidigt som hänsyn ta­ges lUl samhäUets behov.

(5)   Dessa rikllinjer och program bör även uppmuntra företagen all åtaga sig ansvar för all utbilda de arbetstagare som är sysselsatta hos dem. Förelagen bör samverka med repre­sentanter för sina arbetstagare när de plane­rar sina utbildningsprogram och bör i möjli­gaste mån tillse atl dessa program är sam­stämmiga med del offentliga utbildningssy­stemets program.

(6)   Dessa rikllinjer och program bör syfta tiU:

 

a)  att säkerslälla tillträde lUI produktiv sysselsättning, inbegripet sysselsättning som självständig yrkesutövare, som svarar mot personUga anlag och önskemål, och all un­derlätta yrkesmässig rörlighet;

b)  all främja och utveckla kreativitet, dy­namik och initiativ för all upprätthålla och öka arbelseffektiviieten;

c)  alt skydda personer mol arbetslöshet el­ler annan förlust av inkomst eUer förvärvsför­måga tiU följd av bristande efterfrågan på de­ras färdigheter saml mot undersysselsätlning;

d)   atl skydda personer mot överdrivna fy­
siska eUer psykiska påfrestningar i yrkesar­
bete;

e)   alt skydda personer mol yrkesrisker ge­
nom atl infoga en högvärdig undervisning i
arbetarskydd som en integrerande del av all
yrkesutbildning;

f)   all hjälpa personer i deras strävan alt
uppnå liUfredsställelse i arbetet, individuell
framgång och självförverkligande samt all
förbättra sina levnadsvillkor genom egna an­
strängningar atl förbättra kvaliteten eller för­
ändra arten av deras insatser i del ekonomis­
ka livet;

g)   atl främja socialt, kulturellt och ekono­
miskt framåtskridande och fortgående an­
passning tiU förändringar under medverkan


 


Prop. 1975/76:126


58


 


5.   (1) With the above ends in view, Mem­
bers should establish and develop open flex­
ible and complementary syslems of general,
technical and vocational education, educa­
tional and vocational guidance and vocation­
al training, whether these activities take
place within the system of formål education
or outside il.

(2) Members should aim in particular al-

a)   ensuring thal all have equal access to
vocational guidance and vocational training;

b)  providing, on a continuing basis, broad-ly conceived and realislic vocational guid­ance for the various groups oflhe population in all branches of economic activity;

c)   developing comprehensive syslems of vocational training covering aU aspects of produclive work in all branches of economic activity;

d)   facililating mobility between different
lines of training, whithin and between the
various occupalions and seclors of economic
activity and between different levels of
responsibility;

e)   co-ordinaling vocational training for
one seclor of the economy or branch of eco­
nomic activity with vocational training for
other seclors or branches;

f)   eslablishing pallems of syslematic voca­
tional training in aU branches of economic ac­
tivity and for all types of work and levels of
skiU and responsibility;

g)   providing aU workers with real possibili­
ties for re-entering the educational syslem, at
a level which takes account of their work
experience;

h) eslabUshing close co-operation and co­ordination between vocational guidance and vocational training provided outside the school syslem, on the one hand, and educa­tional guidance and the school system, on the olher;

i) eslablishing conditions permilling workers to supplement their vocational train­ing by trade union education given by their representative organisations;

j) undertaking research and adapting ad­ministrative arrangements and methods as re­quired for implementing the programmes of vocational guidance and vocational training.

6.   The policies and programmes of voca­
tional guidance and vocational training
should—


av alla berörda vid omgestaltning av arbets-kraven;

h) all uppnå alla samhällsgmppers fulla delaktighet i utvecklingsprocessen och i de fördelar den för med sig.

5. (I) Med de ovan angivna målen i sikte bör medlemsstatema utforma och utveckla öppna, flexibla och inbördes förbundna sy­slem för allmänbildande undervisning, tek­nisk och yrkesleoretisk undervisning, sludie-och yrkesvägledning och yrkesutbUdning, oavsett om dessa aktiviteter äger mm inom eller utanför skolsystemet.

(2) Medlemsstatema bör särskilt sträva ef­ter att:

a)   säkerslälla alt alla får tiUgång på lika villkor till yrkesvägledning och yrkesutbild­ning;

b)  fortlöpande tillhandahålla brett upplagd och realistisk yrkesvägledning för olika be­folkningsgmpper inom alla näringsgrenar;

c)   utveckla omfattande syslem av yrkesut­bildning som innefattar alla aspekter av pro­duktivt arbete i alla näringsgrenar;

d)   underlätta rörligheten mellan olika ut­
bildningslinjer, inom och meUan olika yrken
och sektorer av ekonomisk aktivitet och mel­
lan olika ansvarsnivåer;

e)   samordna yrkesutbildningen för en sek­
tor av ekonomin eller en näringsgren med yr­
kesutbildningen för andra sektorer eller nä­
ringsgrenar;

f)   uppstäUa modeller för systematisk yr­
kesutbUdning inom alla näringsgrenar och för
alla typer av arbete och för alla kvalifika­
tions- och ansvarsnivåer;

g)   bereda aUa arbetande reella möjligheter
all återinträda i undervisningssystemet på en
nivå som svarar mot deras arbetserfarenhet;

h) åstadkomma intim samverkan och sam­ordning meUan å ena sidan yrkesvägledning och yrkesutbildning, som äger mm utanför skolsystemet, och å andra sidan studieväg­ledningen och skolsystemet;

i) skapa fömtsättningar för atl arbetstaga­re skall kunna komplettera sin yrkesutbild­ning genom facklig utbildning som tillhanda­hålls av deras representativa organisationer;

j) utföra undersökningar och anpassa ad­ministrativa anordningar och metoder på sätt som erfordras för genomförande av program­men för yrkesvägledning och yrkesutbild­ning.


 


Prop. 1975/76:126


59


 


a)   be co-ordinated with policies and major programmes of social and economic develop­ment such as employmenl promotion, social integration, mral development, development of crafts and industry, adaptalion of methods and organisation of work lo human require­ments and improvement of working condi­tions;

b)  lake account of intemational economic and technological interaction and co-opera­tion;

c)   be reviewed periodically in relation to current and planned social and economic de­velopment;

d)    promote activities which will stimulate
workers to contribute to improved intema­
tional relations;

e)    contribute to fuller understanding of
technical, scienlific, economic, social and
cultural matters;

f)     create and develop an appropriate infra-
stmclure for providing adéquate training re­
specting the essential standards of occupa­
tional heahh and safely.


6. Rikllinjer och program för yrkesvägled­ning och yrkesutbildning bör:

a)   samordnas med rikllinjer och större program för social och ekonomisk utveck­ling, såsom främjande av sysselsättning, soci­al integration, landsbygdsutveckling, utveck­ling av hantverk och industri, anpassning av arbetsmetoder och arbetsorganisation efter människomas behov saml förbättring av ar-betsvUlkoren;

b)   beakta intemationell ekonomisk och teknologisk växelverkan och samverkan;

c)   periodiskt omprövas med hänsyn tUl den aktuella och planerade sociala och eko­nomiska utvecklingen;

d)    främja' aktiviteter som stimulerar de ar­
betande alt medverka lill förbättrade inlema­
tioneUa relationer;

e)    medverka lill bätlre förståelse av teknis­
ka, vetenskapliga, ekonomiska, sociala och
kulturella frågor;

f)     skapa och utveckla en lämplig infra­
struktur för all tiUhandahålla en fullgod ut­
bildning beträffande de gmndläggande nor-
mema för arbetarskyddet.


 


///. Vocational Guidance

7. (I) Members should gradually extend their syslems of vocational guidance indud­ing continuing employmenl information, with a view to ensuring that comprehensive infor­mation and the broadest possible guidance are available to all children, young persons and adults, induding appropriate pro­grammes for all handicapped and disabled persons.

(2)   Such information and guidance should cover the choice of an occupation, vocational training and related educational opportuni­ties, the employmenl situation and employ­menl prospects, promotion prospects, condi­tions of work, safety and hygiene at work, and olher aspects of working life in the vari­ous seclors of economic, social and cultural aclivily and al all levels of responsibility.

(3)   The information and guidance should be supplemented by information on general aspects of collective agreemenls and of the rights and obligations of all concemed under labour law; this information should be pro­vided in accordance with national law and


///.  Yrkesvägledning

7. (1) Medlemsstatema bör gradvis utvid­ga sina system för yrkesvägledning och för fortlöpande arbetsmarknadsinformation för att säkerställa att omfattande information och bredast möjliga vägledning står till buds för alla bam, ungdomar och vuxna, däri inbegri­pet lämphga program för alla handikappade personer.

(2)   Denna information och vägledning bör omfatta yrkesval, yrkesutbildning och där­med förbundna studiemöjligheter, sysselsätl-ningssilualion och sysselsätlningsulsikter, befordringsutsikter, arbetsvillkor, arbetar­skydd och andra aspekter av arbetslivet inom ohka sektorer av ekonomisk, social och kul­turell verksamhet och på alla ansvarsnivåer.

(3)   Denna information och vägledning bör kompletteras genom information om allmän­na aspekter av koUektivavtal och alla berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt ar­belslagsliftningen; denna information bör till­handahåUas i enlighet med nationell lagstift­ning och praxis under hänsynslagande till be­rörda arbetsgivar- och arbetslagarorganisa-


 


Prop. 1975/76:126


60


 


practice, taking into account the respective functions and tasks of the workers' and em­ployers' organisations concemed.

8.    (1) The main objectives of vocational
guidance programmes should be to-

a)    provide children and young persons not
yet in the labour force with the basis for
choosing a line of education or vocational
training in the light of their apliludes, abilities
and interesls and of employmenl opportuni­
ties;

b)   assist persons in programmes of educa­tion and vocational training lo derive the maximum benefit from them and lo prepare themselves either for supplementary educa­tion or vocational training or for entry into an occupalion and for continuing education and training as and when required during their working lives;

c)   assist persons who are enlering the labour force, who seek lo change their work activities, or who are unemployed, to choose an occupation and to plan related education and vocational training;

d)    inform employed persons of opportuni­
ties for improving their occupational devel­
opment potential, their level of performance,
their eamings and their position, of the edu­
cational and vocational training requirements
and oflhe facilities available for this purpose;

e)    promote general awareness of the con­
tributions which are and can be made by the
various seclors of the economy and branches
of economic activity, induding those which
have Iraditionally enjoyed littie prestige, to
general development and lo expanding em­
ploymenl;

f)     assist co-operating institutions lo pro­
vide information and feedback on the effec­
tiveness of particular training programmes as
an integral part of vocational guidance.

(2) Members should ensure that such pro­grammes are compalible with the right to freedom of choice in selecting an occupalion and to fair promotion opportunities as weU as the right lo education.

9.    In extending the scope of their systems
of vocational guidance, Members should pay
special attention lo-

a) helping children and young persons at school to gain an appréciation of the value and importance of work and an understand­ing of the world of work as weU as lo familiar-


lioners funktioner och uppgifier.

8.    (1) Programmen för yrkesvägledning
bör främst syfta liU atl:

a)    åt bam och ungdomar, som ännu inle har trätt ul i arbetslivet, tillhandahåUa under­lag för val av studie- eUer yrkesutbildnings­linje med hänsyn lagen till deras anlag, fär­digheter och intressen och tiU sysselsält-ningsmöjlighetema;

b)   hjälpa personer som deltar i undervis­nings- och yrkesutbildningsprogram all få största möjliga nytta av dessa och att förbe­reda sig antingen för kompletterande under­visning eller yrkesutbildning eUer för inträde i etl yrke och för vidareutbildning i mån av be­hov under deras yrkesverksamma liv;

c)    hjälpa personer, som träder ut i arbetsli­vet, som söker förändra sina arbetsaktiviteter eller som är arbetslösa, alt välja elt yrke och att planera däremot svarande studier och yr­kesutbildning;

d)    informera sysselsatta personer om de­
ras möjligheter all förbättra sina utvecklings­
möjligheter inom yrket, sin kompetensnivå,
sina inkomster och sin ställning saml om de
kunskaper och den yrkesutbildning som er­
fordras och om de praktiska medel som slår
liU buds för detta ändamål;

e)    främja en allmän insikt om de bidrag liU
den allmänna utvecklingen och till ökning av
sysselsättningen, som ges och kan ges av oli­
ka sektorer inom ekonomin och av olika nä­
ringsgrenar, inberäknal sådana som tiaditio-
neUt åtnjuter låg prestige;

f)     hjälpa medverkande institutioner all i
yrkesvägledningen inordna upplysningar om
effektiviteten hos särskilda utbildningspro­
gram.

(2) Medlemsstatema bör tillse alt dessa program är förenliga med rätten lill fritt yr­kesval och rättvisa befordringschanser och med rätten till utbildning.

9.    Då medlemsstaterna utvidgar sina sys­
lem för yrkesvägledning, bör de särskilt be­
möda sig om all:

a) hjälpa bam och skolungdom att uppnå insikt om arbetets värde och betydelse och att bli förtrogna med arbetslivet och arbets-vUlkoren inom så många yrkesområden som möjligt - med hänsyn tagen till de sysselsätt­nings- och karriärmöjligheter som kan stå dem tUl buds - och med fömtsättningama för att kunna tillvarata dessa möjligheter;


 


Prop. 1975/76:126


61


 


ise themselves with the conditions of work in as broad a range of occupalions as possi­ble—taking account of the employmenl and career opportunities that may by open to them-and with requirements for taking ad-vantage of these opportunities;

b)   giving children and young persons who have never been lo school, or who left school early, information on as broad a range of oc­cupalions as possible and on employmenl op­portunities in these occupalions, as weU as guidance on how they may gain access lo them;

c)   giving adults in employmenl, induding self-employment, information on trends and objeclives in development which concem them and in particular on the implications of social, technical and economic change for their field of work;

d)   giving unemployed and under-employ-
ed persons all the necessary information and
guidance on possibUilies of finding employ­
menl or improving their employmenl situa­
tion and on means available for achieving this
purpose;

e)   giving persons who meel special prob­
lems in relation to education, vocational
training or employmenl, assistance in over-
coming them within over-all measures aiming
al social progress.

10. (1) Both group vocational guidance programmes-namely the disseminalion of faclual material and counselling for groups of persons who have similar vocational needs-and individual counselling should be made available.

(2)   Individual counselling should be avail­able, in particular, lo young persons and adults requiring specialised assistance in identifying their occupational apliludes, abUi-ties and interesls, in assessing the education­al, vocational training and employmenl op­portunities which are Ukely to be available lo them, and in choosing a line of education, vo­cational training or employmenl.

(3)   Individual counselling-and, as ap­propriate, group vocational guidance activi­ties-should lake into account the individu-afs specifie need ofinformation and support, with particular attention to the physicaUy and menlaUy handicapped and disabled as well as lo sociaUy and educalionally disadvantaged persons. They may include exercises in seek-


b)   ge bam och ungdomar som aldrig har
gått i skola eller som har avslutat sin skolgång
i förtid information om så många yrkesområ­
den som möjligt, om möjlighetema lill syssel­
sättning i dessa yrken och om hur de kan få
tiUträde tiU dem;

c)   informera yrkesverksamma vuxna per­
soner, inberäknal självständiga yrkesutöva­
re, om utvecklingstendenser och utvecklings­
mål som berör dem och särskilt om konsek­
vensema för deras arbetsfält av sociala, eko­
nomiska och tekniska förändringar;

d)   ge arbetslösa och undersysselsalla per­
soner all erforderlig information och vägled­
ning beiräffande möjlighetema all finna sys­
selsättning eller förbättra sin sysselsättnings-
situation och om de medel som står till buds
för att nå detta mål;

e)   ge personer, som möter särskilda pro­
blem i samband med studier, yrkesutbUdning
eller sysselsättning, hjälp att övervinna svå­
righeterna inom ramen för allmänna åtgärder
som syftar tUl socialt framåtskridande.

10. (1) Program såväl för kollektiv yrkes­vägledning - det vill säga spridande av kon­kreta informationer och rådgivning för gmp­per av personer som har likartade yrkesbe­hov - som för individuell rådgivning bör stäl­las lill förfogande.

(2)   IndividueU rådgivning bör särskilt slå tiU buds för ungdomar och vuxna, som behö­ver specialiserad hjälp för alt utröna sina yr­kesanlag, yrkesfärdigheter och yrkesintres­sen, för att bedöma de möjligheter till studier, yrkesutbUdning och sysselsättning som kan väntas slå dem till buds och för att välja en viss inriktning med avseende på studier, yr­kesutbUdning eUer sysselsättning.

(3)   Den individuella rådgivningen - och då så är lämpligt de kollekliva yrkesvägled-ningsaktivilelema - bör beakta individens specifika behov av information och stöd och särskilt ägna uppmärksamhet åt fysiskt och psykiskt handikappade, ävensom åt socialt och bildningsmässigl missgynnade personer. Den kan innefatta övning i sökande och ut­värdering av information och i beslutsfattan­de, ävensom övning i atl välja bland ell flertal valmöjligheter och målsättningar med avse­ende på karriären i syfle att utveckla förmå­gan all Iräffa etl övertänkt val. Den bör alllid beakta individens rätt att göra sitt eget val på gmndvalen av allsidig information.


 


Prop. 1975/76:126


62


 


ing and evalualing information and in deci­sion making, as well as exposure lo expanded career choices and goals, in order to develop the capacity to make an informed choice. They should always lake into account the in-dividuafs right to make his own choice on the basis of comprehensive relevant informa­tion.

(4) Individual counseUing should, when­ever required, be supplemented by advice for remedial action and such olher help as may be useful for the purposes of vocational adjustment.

11.    Members whose vocational guidance
programmes are in the early stages of devel­
opment should, in the first inslance, aim al-

a)    drawing the attention of young persons
lo the importance of choosing general and vo­
cational education taking fuU account of ex­
isting employmenl prospects and of trends in
economic and social development, as weU as
of their personal apliludes and interesls;

b)   assisting those groups of the population which require help in overcoming Iradilional restrictions on their free choice of education, vocational training or occupalion;

c)    meeting the needs of those with special potential in fields of work which are of major importance,

 

12.   Members should make full use, in their vocational guidance programmes, ofall avail­able facilities and media through which the various groups of the population concemed can be reached most effectively.

13.   (1) Wherever practicable, appropriate tests of capacity and aptilude-induding both physiological and psychological charac-teristics-and olher methods of examination should be made avaUable for use in voca­tional guidance as appropriate to the needs of individual cases.

 

(2)  Such tests and other methods of exami­nation should be used only in agreement with the person seeking guidance and in conjunc­tion with other methods of exploring personal characteristics; they should be carried oul only by specialists.

(3)  The results obtained in the application of such tests and olher methods of examina­tion should nol be communicated to a third person without the express agreement of the person examined,

14.   (1) Where tests and other methods of


(4) Den individuella rådgivningen bör, dä så erfordras, kompletteras med råd beträffan­de olika medel för och former av hjälp som kan vara lill nytta för vederbörandes yrkes­anpassning.

11.    Medlemsstater vilkas program för yr­
kesvägledning befinner sig i ell tidigt utveck­
lingsstadium bör i första hand sträva till atl:

a)    fästa unga personers uppmärksamhet på betydelsen av alt välja program för allmänbU-dande och yrkesinriktad ulbUdning under fuUt beaktande av föreliggande sysselsätl­ningsulsikter och tendenser i den ekonomis­ka och sociala utvecklingen, ävensom lill de­ras personliga anlag och intressen;

b)   bistå de befolkningsgmpper som behö­ver hjälp för att övervinna traditionella in­skränkningar i deras fria val av undervisning, yrkesutbildning eller yrke;

c)    tillgodose behoven hos dem som har särskilda fömtsättningar inom arbetsområ­den som har en väsentlig betydelse.

 

12.   Medlemsstatema bör i sina program för yrkesvägledning till fullo utnyttja lill buds stående anordningar och kommunikations­media, genom vUka de olika berörda befolk-ningsgmppema kan nås mest effektivt.

13.   (1) I mån av möjlighet bör lämpliga färdighets- och anlagstesl - som avser såväl fysiologiska som psykologiska egenskaper — och andra undersökningsmetoder komma lill användning i yrkesvägledningen i enlighet med behoven i de enskilda fallen.

 

(2)    Sådana test och andra undersöknings­metoder bör endasi användas efter samtycke av den person som önskar vägledning och i kombination med andra metoder alt utröna personliga egenskaper. De bör enbart utföras av specialister.

(3)    Resultaten av dessa test och andra un­dersökningar bör inte delges utomstående utan uttryckligt medgivande av den person som undersökts.

14.    (1) Då test och andra undersöknings­
metoder används vid yrkesvägledning, borde
standardiseras för de berörda åldersgmpper-
na, befolkningsgmppema och kulturerna och
valideras för de särskilda ändamål för vilka
de är avsedda.

(2) Del bör finnas elt fortlöpande program för utveckling och justering med regelbundna


 


Prop. 1975/76:126


63


 


examination are employed in vocational guid­ance, they should be standardised for the age groups, populations and cultures concemed and should be validated for the particular purposes for which they are intended.

(2) There should be a continuing pro­gramme for the development and restandar-disation, at regular inlervals, of such tests and olher methods of examination in order lo lake account of changing conditions and life slyles.

IV. Vocational Training A. General Provisions

15.    (1) Members should gradually extend,
adapt and harmonise the vocational training
systems of their respective counlries lo meel
the needs for vocational training throughoul
life of both young persons and adults in all
sectors of the economy and branches of eco­
nomic activity and al all levels of skiil and
reponsibilily.

(2)    In doing so they should pay special
attention lo-

a)    providing opportunities for promotion
which should be open, wherever possible, lo
persons with the desire and ability to reach
higher levels of skiil and responsibility;

b)   improving vocational training in seclors of the economy and branches of economic activity in which vocational training is largely unsyslemalic and in which obsolescent lech-nologies and methods of work prevail;

c)    providing vocational training for mem­bers of the population who had not received adéquate attention in the pasl, in particular for groups which are economically or socially disadvantaged;

d)    effectively co-ordinating general educa­
tion and vocational training, theoretical and
practical instmction and initial and further
training.

(3)    Vocational training programmes
should be so conceived as lo promote full
employmenl and the development of the
capabililies of each person.

16.    Vocational training programmes for in­
dividual occupalions and branches of eco­
nomic aclivily should, as appropriate, be ar­
ranged in progressive stages which together


meUanmm av dessa test och andra undersök­ningsmetoder med hänsyn till förändringar i levnadsförhållanden och livsformer.

TV.  Yrkesutbildning

A. AUmänna bestämmelser

15.    (I) Medlemsstatema bör gradvis ut­
vidga, anpassa och harmonisera systemen för
yrkesutbildning i sina länder för att tillgodose
behoven av yrkesutbildning under hela livet
hos såväl ungdomar som vuxna inom alla
sektorer av ekonomin och alla verksamhets­
områden och på aUa kvalifikations- och an­
svarsnivåer.

(2)    Härvidlag bör de ägna särskild upp­
märksamhet ål alt

a)    skapa befordringsmöjligheter som när­helst del är möjligl bör slå öppna för personer som har önskan och förmåga all uppnå högre kvahfikations- och ansvarsnivåer;

b)    förbättra yrkesutbildningen inom de sektorer av ekonomin och de verksamhets­områden där yrkesulbUdningen i stor ut­sträckning sker osystemaliskl och där de me­toder och tekniker som används håUer på alt bli föråldrade;

c)    tiUhandahålla yrkesutbildning för med­lemmar av befolkningen som tidigare inle bli­vit tiUräckligt uppmärksammade, särskilt för grapper som är ekonomiskt eller socialt miss­gynnade;

d)    effektivt samordna allmänbildande un­
dervisning och yrkesutbildning, teoretisk och
praktisk undervisning saml grandutbUdning
och vidareutbildning.

(3)    Programmen för yrkesutbildning bör
vara så utformade att de främjar full syssel­
sättning och utvecklingen av vars och ens fär­
digheter.

16.    Yrkesutbildningsprogram för särskUda
yrken och näringsgrenar bör då så är lämpligt
anordnas i successiva stadier som tillsam­
mans ger tillräckliga möjligheter till:

a) gmndulbUdning för ungdomar och vux-


 


Prop. 1975/76:126


64


 


provide adéquate opportunities for—

a)   initial training for young persons and aduhs with liltle or no previous work experi­ence;

b)  further training which should enable persons engaged in an occupation-

(i) lo improve their performance or broaden the range of activities which they can undertake, lo proceed to higher-level work or lo gain promotion;

(u) lo update their knowledge and skills in the light of developmenls in the occupa­tion concemed;

c)   relraining to enable adults to acquire
new qualifications for a different occupation­
al field;

d)   such further education as is necessary
to complément the training;

e)   training in safely and health al the place
of work, especiaUy for young persons and
adults with littie previous work experience;

f)   acquiring information on rights and obli­
gations in employmenl, induding social secu­
rity schemes.

17.   (1) Every effort should be made to de­
velop and utilisé to the full, if necessary with
public financing, existing and potential voca­
tional training capacity, induding the re­
sources available in undertakings, in order lo
provide programmes of continuing vocational
training.

(2) ln the provision of training, advanlage should be laken, as appropriate, of mäss media, mobUe units, and cortespondence courses and olher self-instmction pro­grammes.

18.   Programmes of initial training for
young persons with littie or no work experi­
ence should include in particular-

a)   general education which is co-ordinated
with practical training and related theoretical
instmction;

b)   basic training in knowledge and skills common lo several related occupalions which could be given by an educational or vocational training institution or in an under­taking either on or off the job;

c)   specialisation in directiy usable know­ledge and skiUs of employmenl opportunities which already exist or are to be created;

d)   supervised inilialion into a real work
situation.

19.  (1) Full-times courses of initial train-


na med ringa eller ingen tidigare arbetserfa­renhet;

b)   fortsatt utbildning som bör göra del
möjligl för yrkesverksamma personer atl:

(i) förbättra sin prestationsförmåga eller vidga fältet av aktiviteter som de kan ul­föra, övergå liU arbete på en högre nivå el­ler vinna befordran;

(ii) aktualisera sina kunskaper och yrkes-kvalifikationer med hänsyn till utveckling­en inom deras yrke;

c)   omskolning som gör del möjligt för vux­
na personer atl förvärva nya kvalifikationer
inom ell annal yrkesområde;

d)   sådan vidareutbildning som erfordras
för all komplettera utbildningen;

e)   utbildning i arbetarskydd på arbetsplat­
sen, särskilt för ungdomar och vuxna med
ringa tidigare arbetserfarenhet;

f)   information om rättigheter och skyldig­
heter i arbetet, inbegripet system för social
trygghet.

17.   (I) AUa ansträngningar bör göras för
all, om så är nödvändigt med hjälp av allmän­
na medel, utveckla och lill fuUo utnyttja före­
liggande eller potentiella möjligheter tiU yr­
kesutbildning, inberäknat förelagens resur­
ser, för all erbjuda program för fortlöpande
yrkesutbildning.

(2) Utbildningsprogrammen bör allt efler behov och möjligheter utnyttja massmedia, rörliga enheter, korrespondenskurser och an­dra självinstmerande program.

18.   (1) Program för grandutbUdning av
ungdomar med ringa eller ingen arbetserfa­
renhet bör särskih innefatta:

a)   aUmänbildande undervisning som är samordnad med praktisk utbildning och med teoretisk undervisning som kompletterar denna;

b)   grandläggande utbildning i kunskaper och färdigheter som är gemensamma för etl flertal besläktade yrken och som kan ges av en institution för undervisning eller yrkesut­bUdning eller i ett företag, på eller utanför ar­betsplatsen;

c)   specialisering i kunskaper och färdighe­ter som är direkt användbara för sysselsätt­ningsmöjligheter som redan existerar eller som skaU tiUskapas;

d)   introduktion under handledning i en
verkhg arbetssituation;

19.  (1) Vid kurser för bundutbildning på


 


Prop. 1975/76:126


65


 


ing should, wherever possible, provide for adéquate synchronisation between theoreti­cal tuilion in training institutions and training given on the job in undertakings in order lo ensure that the former is related to the real work situation; similarly, practical training off the job should, as far as possible, be related lo real work situations.

(2) Training on the job arranged as an in­tegral part of courses given by training insti­tutions should be planned jointly by the un­dertakings, institutions and workers' repre­sentatives concemed with a view lo—

a)   enabling the trainees lo apply in actual working conditions whal they have leamed off the job;

b)   providing training in aspects of the oc­cupation which cannot be covered outside undertakings;

c)   familiarising young persons with liltle or no work experience with the requirements and conditions they are likely to encounter al work and with their responsibilities within a working group.

20.   Persons enlering employmenl afler
completing the full-iime courses mentioned
in Paragraph 19 above should receive-

a)   induclion to familiarise them with the
nature and objectives of the undertaking and
the conditions in which work is performed
there;

b)   syslematic complementary training on the job, together with the necessary theoreti­cal courses;

c)   as far as possible, planned experience in a series of activities and functions of training value, induding adjustment to the work-place.

 

21.    The competent authorities should, in line with national planning and national laws and regulations and afler consultation of employers' and workers' organisations, establish national or regional further-lraining plans related to employmenl.

22.    (1) Undertakings should, in consulta­lion with workers' representatives, with the persons concemed and whilh those in charge of their work, establish and review al regular inlervals further-lraining plans for persons in their employmenl at aU levels of skiil and re­sponsibihly; a joint committee may be estab­lished for the purpose.

(2) These plans should-


hellid bör då så är möjligt, sörjas för en lämp­lig synkronisering meUan teoretisk undervis­ning i utbildningsinstitutioner och utbUdning som ges på arbetsplatsen/inom förelag i syfte atl säkerställa alt den teoretiska undervis­ningen svarar mol den verkliga arbetssitua­tionen; på liknande säll bör praktisk utbild­ning utanför arbetsplatsen i mån av möjlighet svara mol verkliga arbetssituationer.

(2) UtbUdning på arbetsplatsen, anordnad som en integrerande del av kurser som ges av utbildningsinstitutioner, bör planeras gemen­samt av berörda förelag, institutioner och representanter för arbetstagama för atl:

a)   göra del möjligl för elevema atl under verkliga arbetsförhållanden tillämpa vad de har lärt sig utanför arbetsplatsen;

b)   tiUhandahålla utbildning i aspekter av yrket som man bara kan bli förtrogen med inom ett företag;

c)   göra ungdomar med ringa eller ingen ar­betserfarenhet förtrogna med de krav och villkor de kan väntas möta i arbetet och med deras ansvar inom en arbetsgmpp.

20.   Personer som tillträder en anställning
efter att ha avslutat de i punkt 19 ovan nämn­
da heltidskursema bör få:

a)   introduktion för all göra dem förtrogna med företagels art och uppgifier och de för­håUanden vamnder arbetet utförs där;

b)   systematisk kompletterande utbildning på arbetsplatsen jämte erforderliga teoretiska kurser;

c)   i mån av möjlighet planmässigt förvär­vande av erfarenhet i en rad aktiviteter och funktioner av värde för utbildningen, inbe­räknal anpassning till arbetsplatsen.

 

21.    Vederbörande myndigheler bör inom ramen för nationell planering och nationell lagstiftning och efter samråd med arbetsgi­var- och arbetstagarorganisationer uppstäUa nationella eller regionala planer för vidareut­bildning i anslutning till sysselsätlningsför-håUandena.

22.    (I) Förelagen bör i samråd med repre­sentanter för arbetstagama, med de berörda personema och med dem som har ansvaret för deras arbete uppställa och med regel­bundna meUanram ompröva planer för vida­reutbildning av hos dem anställda personer på alla kvalifikations- och ansvarsnivåer. En gemensam kommitté kan bildas för detta än­damål.


5-Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126


66


 


a)   provide opportunities lo qualify for advancement to higher levels of skiil and responsibility;

b)   cover technical and olher training and work experience for the persons concemed;

c)   take account of the abUities and inter­esls of the persons concemed as well as of work requirements.

 

(3)   Persons in charge of the work of others should have an obligation lo make an effec­tive contribution to Ihe success of further-lraining plans.

(4)   Organisationäl responsibUily for the establishment, implementation and review of further-lraining plans should be clearly defined and should be assigned, as far as pos­sible, to a special unit or to one or more per­sons operating al a level commensurate with such responsibility.

23. (1) Workers being trained within an undertaking should-

a)   receive adéquate allowances or rému­nération;

b)   be covered by the social security measures applicable to the regular workforce of the undertaking concemed.

(2) Workers receiving training off the job should be granled educational leave in accor­dance with the terms of the Paid Educational Leave Convention and Recommendation, 1974.


(2)   Dessa planer bör:

a)    erbjuda möjligheter all kvalificera sig för avancemang liU högre kvalifikations- och ansvarsnivåer;

b)   innefatta teknisk och annan utbildning och arbetserfarenhet för berörda personer;

c)    beakta såväl de berörda personemas färdigheter och intressen som arbetskraven.

 

(3)   Personer med ansvar för andras arbete bör ha skyldighet all effektivt medverka lill elt framgångsrikt genomförande av planer för vidareutbildning.

(4)   Det organisatoriska ansvaret för upp-stäUande, genomförande och omprövning av planer för vidareutbildning bör vara klart de­finierat och bör så vill möjligl åläggas en spe­ciell enhet eller en eUer flera personer som fungerar på en nivå som svarar mot detta an­svar.

23. (I) Arbetstagare som utbildas inom ell förelag bör

a)   få tillräckligt höga bidrag eller löner;

b)   bU delaktiga av samma åtgärder för so­cial trygghet som del berörda förelagels re­guljära personal.

(2) Arbetstagare som får utbildning utan­för arbetsplatsen bör beviljas ledighet för stu­dier i enUghet med bestämmelsema i 1974 års konvention och rekommendation om betald ledighet för studier.


 


B. Vocational Training Standards and Guide­lines

24. (1) Initial and further training leading to recognised occupational qualifications should be covered as far as possible by general standards set or approved by the competent body, after consultalion with the employers' and workers' organisations con­cerned.

(2) These standards should indicale-

a)   the level of skills and knowledge re­quired of candidates for the various voca­tional training courses;

b)   the level of performance lo be altained in each major aclivily or funclion of the occu­pation concemed during each,phase of train­ing and, as far as possible, the content and duration of training and the facilities and equipment needed lo ensure that the level of performance indicated may be allained;


B. Normer och riktiinjer föi" yrkesutbildning 24. (1) GrandutbUdning och vidareulbUd­ning som leder liU erkända yrkeskvalifikatio­ner bör så vilt möjligl regleras av allmänna normer som uppstäUts eller godkänts av ve­derbörande organ efler samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. (2) Dessa normer bör angiva:

a)   de färdighels- och kunskapsnivåer som krävs av kandidater till olika yrkesutbild­ningskurser;

b)   den kompetensnivå som skaU uppnås i varje viktigare aktivitet eller funktion i det' berörda yrket under varje fas av utbildningen och så vilt möjligl utbildningens innehåU och varaktighet samt de anordningar och den ut­rustning som erfordras för att uppnå denna kompetensnivå;

c)   den del av yrkesutbildningen som skall ombesörjas ay skolsystemet, av institutioner


 


Prop. 1975/76:126


67


 


c)   the part of the vocational training to be
provided by the system of formål education,
by vocational training institutions, by under­
takings through training on the job, or by
olher means;

d)   the character and duration of any work
experience that may be required in voca­
tional training programmes;

e)   the training content, on the basis of Ihe
principles of multi-purpose training and occu­
pational mobility;

f)   the methodology to be applied, taking
into account the objectives oflhe training and
the characleristics oflhe trainees;

g)   any examinations lo be laken or olher
means of assessing achievemenl;

h) the certificates to be issued on success-ful completion of vocational training.

25.   (I) The same occupation may be cov­
ered by more than one vocational training
standard when, and for as long as, the condi­
tions in which the work is carried oul and the
activities il involves vary widely between dif­
ferent seclors of the economy, branches of
economic aclivily or undertakings of differ­
ent sizes.

(2) Standards covering the same occupa­lions should be co-ordinated in order lo facili­tate job mobility, with fuU recognition oflhe qualifications already held and of work ex­perience in the occupation.

26.   (1) Guidehnes indicating the desirable
organisation and content of vocational train­
ing should be established for occupations,
levels of skiU and knowledge and levels of re­
sponsibility for which the standards provided
for in Paragraph 24 of this Recommendation
are shown nol to be appropriate.

(2) Such guidelines may be necessary in particular lo cover-

a)   training for future supervisors, special­
ists and managers and for persons already
employed in these capacities;

b)   training for training officers and for managers, supervisors and inslmclors of vo­cational training;

c)   vocational training for branches of eco­nomic activity in which there are large num-bers of self-employed persons or of small un­dertakings;

d)   the improvement of vocational training
for branches of economic activity in. which
there has been httle or no provision for the


för yrkesutbildning, av företag genom utbild­ning på arbetsplatsen eller på annal sätt;

d)   arten och varaktigheten av den arbets­
erfarenhet som kan krävas i program för yr­
kesutbildning;

e)   utbildningens innehåll, på gmndvalen
av principema om bred basutbildning och yr-
kesrörUghel;

f)   den metodik som skall tillämpas, med
hänsyn lagen liU utbildningens mål och ele­
vernas egenskaper;

g)   eventuella prov eUer andra medel all be­
döma de uppnådda resultaten;

h) de intyg som skail utfärdas efler fram­gångsrikt avslutad yrkesutbildning.

25.   (1) För etl och samma yrke kan mer än
en yrkesutbildningsnorm gälla, om och så
länge som de förhållanden under vilka arbetet
utförs och de aktiviteter del innefattar företer
betydande variationer mellan ohka sektorer
av ekonomin, olika näringsgrenar eller före­
tag av olika storlek.

(2) Normer som avser samma yrken bör samordnas för alt underlätta yrkesrörlighet under fuUl beaktande av redan förvärvade kvalifikationer och arbetserfarenhet inom yr­ket.

26.   (1) Riktlinjer som anger yrkesutbild­
ningens önskvärda organisation och innehåll
bör faststäUas för yrken, färdighets- och kun­
skapsnivåer och ansvarsnivåer för vilka de
normer som avses i punkt 24 i denna re­
kommendation visat sig inte vara lämpade.

(2)   Sådana riktiinjer kan speciellt vara er-
forderUga då det gäUer:

a)    utbildning för bhvande arbetsledare, specialister och chefer och för personer som redan är sysselsatta i dessa befattningar;

b)   utbildning för utbildare, utbildningsle­dare samt arbetsledare och instmklörer för yrkesutbildning;

c)    yrkesutbildning för näringsgrenar där del finns ell stort antal självständiga yrkes­utövare eUer småförelag;

d)   förbättring av yrkesutbijdningen för nä­
ringsgrenar där hittills föga eller ingenting har
gjorts för erforderlig systematisk yrkesutbild­
ning och för förelag, som liUämpar tekniker
och metoder som håller på all bli föråldrade.

(3)   Sådana rikllinjer kan också vara lämp­
liga då det gäller den försia utbildningen på
arbetsplatsen för personer som nyss har av­
slutat sin grandutbUdning på heltid vid insti-


 


Prop. 1975/76:126


68


 


necessary syslematic vocational training, and for undertakings using obsolescent technolo-gies and methods of work.

(3) Such guidelines may also be appropri­ate for the first training in employmenl of per­sons who have just completed full-lime courses of initial training in educational and vocational training institutions.

27.    Vocational training standards and guidelines should be evaluated and reviewed periodically, with the participation of em­ployers' and workers' organisations, and ad­justed to changing requirements, the peri-odicity of review being determined by the rale of change in the occupation concemed.

28.    (1) Members should gradually estab­lish standards and guidelines or, as the case may be, extend their applicability until all major occupations and all levels of skiU and responsibility are covered.

(2) Priority should be given lo vocational training for occupalions and levels of skiil and responsibility of key importance for social and economic advancement.


lulioner för undervisning och yrkesutbild­ning.

27.    Normer och rikllinjer för yrkesutbild­ning bör utvärderas och omprövas periodiskt under medverkan av arbetsgivar- och arbets­tagarorganisationer och anpassas efter skif­tande behov, varvid periodicileten för om­prövningen bestäms av förändringslaklen inom det berörda yrket.

28.    (1) Medlemsstatema bör gradvis fast­stäUa normer och riktiinjer eller evenlueUl ut­vidga deras tillämpningsområde tiUs alla vik­tigare yrken och aUa kvalifikations- och ans­varsnivåer blivit läckta.

(2) Prioritet bör ges ål yrkesutbildning för yrken och för kvalifikations- och ansvarsni­våer av central betydelse för del sociala och ekonomiska framåtskridandet.


 


V. Training for Managers and Sdf-Employed Persons

29.    (1) Training for management and
supervisory functions should be provided for
persons in charge oflhe work of olhers, for
professional and specialist personnel partici­
pating in management and for persons being
prepared to assume management and super­
visory functions.

(2) The competent authorities should, in line with national planning and national laws and regulations and after consultation of employers' and workers' organisations, eslabUsh plans for training for management and supervisory functions and for self-employed persons.

30.    (1) The content of programmes of
training for management and supervisory
functions should take account of the level of
the current and prospective responsibilities
oflhe trainees.

(2) The programmes should be designed in particular to-

a) develop an adéquate knowledge and un­derstanding of the economic and social aspects of decision making;


V.  Utbildning för chefspersonal och själv­ständiga yrkesutövare

29.    (1) Utbildning för företagsledande och
arbelsledande funktioner bör tillhandahållas
för personer med ansvar för andras arbete,
för akademisk och specialutbildad personal
som medverkar i företagsledning och för per­
soner som förbereder sig tiU att åtaga sig före­
tagsledande och arbelsledande funktioner.

(2) Vederbörande myndigheler bör inom ramen för nationeU planering och nationell lagstiftning och efler samråd med arbetsgi­var- och arbetstagarorganisationer upprätta planer för utbUdning för företagsledande och arbelsledande funktioner och för självständi­ga yrkesutövare.

30.    (1) Innehållet i utbildningsprogram för
förelagsledande och arbelsledande funktio­
ner bör faslsläUas med hänsyn lagen till ele­
vernas aktuella och föratsebara ansvarsnivå.

(2) Programmen bör särskilt syfta lill alt:

a)    utveckla tiUräcklig kunskap om och förståelse av beslulsfaltandels ekonomiska och sociala aspekter;

b)   främja attityder och färdigheter för all leda och motivera andra personer med re-


 


Prop. 1975/76:126


69


 


b)   foster altiludes and abilities for leading and motivating other persons, while respect­ing human dignily, and for developing sound industrial relations;

c)   develop iniliative and a positive attilude lowards change and a capacity lo appreciale the effect of change on other people;

d)    develop the capacity for assuming new
responsibilities on the job;

e)    develop awareness of the importance of
education, vocational guidance and voca­
tional training for the personnel of the under­
taking;

f)     develop awareness of the conditions of
workers in their occupational life, concem
for their welfare and knowledge of labour law
and of social security schemes;

g)    develop understanding of the value of
efforts towards self-improvement;

h) provide the basis for further training in accordance with changing requirements.

31. (1) Vocational training programmes for self-employment should lake account of the social situation oflhe worker and—

a)    include, in addition lo training specifie to the technical field concemed, training in the basic principles and praclices of business management and of training olher persons;

b)   develop awareness of the need to lake initiatives and assess and accept risks.

(2) Such programmes should provide regu­lar opportunities for updaling training and be reinforced by a continuing flow of informa­tion on new developmenls in the technical field concemed, as well as on sources of fl­nance and, if necessary, on the most efficient marketing methods.


spekl för den mänskliga värdigheten samt för alt utveckla sunda relationer meUan arbetsgi­vare och arbetstagare;

c)    utveckla initiativ och en positiv inställ­
ning liU förändringar saml förmåga att bedö­
ma verkningama av förändringar på andra
människor;

d)    utveckla förmågan att åtaga sig nya
uppgifier i arbetet;

e)    utveckla medvetenhet om betydelsen av
undervisning, yrkesvägledning och yrkesut­
bildning för företagels personal;

f)     utveckla medvetenhet om arbetstagar­
nas viUkor i deras yrkesliv, omsorg om deras
välfärd och kunskap om arbetslagsliflning
och syslem för social trygghet;

g)    utveckla förståelse för värdet av an­
strängningar alt förkovra sig;

h) ge elt underlag för fortsall utbildning som möjliggör anpassning efler nya behov.

31. (1) Yrkesutbildningsprogram för själv­ständig yrkesutövning bör beakta de arbelan­des sociala situation och

a)    utöver specifik utbildning för ifrågava­rande tekniska område innefatta utbildning avseende gmndläggande principer och praxis inom förelagsledning och utbildning av andra personer;

b)   utveckla medvetenhet om behovet av all la initiativ och bedöma och acceptera ris­ker.

(2) Dessa program bör ge regelbundna möjligheter till aktualisering av utbildningen och kompletteras genom ett fortlöpande flöde av information om den tekniska utvecklingen inom del berörda området samt om finansie­ringskällor och om så är nödvändigt om de mest effektiva marknadsföringsmetoderaa.


 


VI. Programmes for Particular Areas or Branches of Economic Activity

32. (1) Appropriate programmes of voca­tional guidance and vocational training should be established for particular areas or branches of economic activity in which comprehensive improvement action or major slmclural change is required.

(2) Such programmes should form part of national vocational guidance and vocational training programmes as a whole and be co-ordinated with olher action lo develop the


VI. Program för särskilda områden eller nä­ringsgrenar

32. (1) Lämpliga program för yrkesväg­ledning och yrkesutbildning bör uppsläUas för särskilda områden eller näringsgrenar där del föreligger behov av omfattande förbätt­ringsåtgärder eller större stmkturella föränd­ringar.

(2) Dessa program bör utgöra en del av de nalioneUa yrkesväglednings- och yrkesulbild-ningsprogrammen som helhet och samordnas med andra åtgärder för alt utveckla ifrågava-


 


Prop. 1975/76:126


70


 


area or branch of economic activity con­cerned.

33. Among the areas or branches of eco­nomic activity for which such programmes may be required, particular attention might be given to raral areas, to branches of eco­nomic activity using obsolescent technolo-gies and methods of work, lo Industries and undertakings in dedine or converting their activities, and to planned or newly establish­ed Industries.


rande område eller näringsgren.

33. Bland de områden eUer näringsgrenar för vilka sådana program kan vara behövliga kan det finnas anledning att ägna särskild uppmärksamhet ål områden på landsbygden, åt näringsgrenar där man tillämpar tekniker och arbetsmetoder som håller på all bli för­åldrade, ål industrier och företag som är slad­da i nedgång eUer som lägger om sin verk­samhet samt åt planerade eller nyligen etable­rade industrier.


 


A. Rural Areas

34.   (1) Programmes for mral areas should
aim al achieving fuU equality of opportunity
of the mral and urban populations as regards
vocational guidance and vocational training.

(2) They should be conceived within the framework of national development policies, taking account among other things of pal­lems and trends in migration between mral and urban areas.

35.   (I) Programmes for mral areas should
make adéquate provision for the special vo­
cational guidance and vocational training
needs of—

a)   agricultural workers, induding planta-tion workers, smaU owner-occupiers, lenant farmers and sharecroppers and other persons engaged in agriculture and related activities, particularly in relation to agrarian reform and other major changes in supply, production and distribution systems in the areas con­cerned;

b)   persons engaged in non-agricullural oc­cupations, vith special emphasis on educa­tion, Communications, transport and other services and craft occupations.

 

(2)   Such programmes should lake account of differences in needs according lo the type of raral activity involved, hs degree of mechanisation, specialisation and modemisa-tion and Ihe scale on which il is conducted.

(3)   Programmes for mral areas should in­clude training in organising co-operatives and in managing undertakings.

36.   (1) Countries in which facUities and
programmes of vocational guidance and vo­
cational training for mral areas are as yet
liltle developed should concenlrate inilially
on-


A. Områden på landsbygden

34.   (1) Program för områden på landsbyg­
den bör syfta lill atl åstadkomma fuU jäm­
ställdhet i fråga om möjligheter mellan lands­
bygdens och städemas befolkning då del gäl­
ler yrkesvägledning och yrkesutbUdning.

(2) De bör utformas inom ramen för den nationeUa utvecklingspolitiken med beaktan­de av bland annal mönster och tendenser i migralionen meUan landsbygd och städer.

35.   (1) I program för områden på lands­
bygden bör på lämpligt sätt beaktas de speci­
ella behoven av yrkesvägledning och yrkes­
utbildning hos:

a)    arbetande inom jordbmket, inberäknat planlagearbetare, självägande småbmkare, arrendalorer och natura-arrendalorer och an­dra personer som är sysselsatta inom jord­bruket och därmed förbundna aktiviteter, särskih i samband med jordreformer och an­dra slörre förändringar i försörjnings-, pro­duktions- och distributionssystemen i berör­da områden;

b)   personer som är sysselsatta i yrken utanför jordbmket, särskilt inom undervis­ning, kommunikationer, transport och andra serviceyrken saml hantverksyrken.

 

(2)   I dessa program bör hänsyn las lill skiUnader i fråga om behov allt efter den typ av verksamhet på landsbygden del gäUer, dess grad av mekanisering, specialisering och modemisering och den skala vari den be­drivs.

(3)   Program för områden på landsbygden bör innefatta utbildning i organisering av ko­operativa sammanslutningar och i företags­ledning.

36.   (I) Länder där anordningar och pro­
gram för yrkesvägledning och yrkesutbild-


 


Prop. 1975/76:126


71


 


a)   providing information for young per­sons and adults in mral areas on the objec­tives of and action proposed for making im-provemenls or major slmclural changes in the area and on the implications of such ac­tion for their work and lives;

b)   providing syslematic education and vo­cational training, fuU time or part lime as ap­propriate, for young persons in employmenl to complément informal leaming on the job;

c)   providing short programmes of upgrad-ing training or of relraining for adults through existing vocational training, or extension or other advisory services;

d)   developing social and economic lead-
ership in raral areas and encouraging partic­
ipation by broader groups of the population
in development action;

e)   encouraging a desire for self-improve­
ment.

(2) Such counlries should keep their prior-ilies for mral areas under review so as lo work progressively lowards-

a)   developing comprehensive vocational
information and guidance services for the ra­
ral population as a whole;

b)   introducing or generalising syslematic initial training for young persons;

c)   introducing comprehensive pro­grammes of further training on a continuing or recurrenl basis lo meet the needs of adults.

37. Counlries which, for financial reasons or lack of trained personnel, are nol in a posi­tion to provide adéquate services for the mral population as a whole, mighl consider-

a)   concentraling action temporarily on
limited geographical areas where importanl
lessons may be leamt for subsequent action
in olher areas;

b)   giving preference lo landless labourers
and olher economicaUy weak groups in mral
areas, which are in greatesl need of economic
and social justice.


ning för områden på landsbygden ännu är fö­ga utvecklade bör till en början koncentrera sig på atl:

a)   tillhandahåUa information ål ungdomar och vuxna i områden på landsbygden om målsällningar och avsedda åtgärder för för­bättringar eUer genomförande av störte stmklureUa förändringar inom området och om konsekvensema av sådana åtgärder för deras arbete och liv;

b)   tillhandahåUa unga yrkesverksamma personer systematisk undervisning och yr­kesutbUdning, alUeftersom det är lämpligt på hellid eUer dellid, för all komplettera den in-formeUa inlämingen på arbetsplatsen;

c)   tillhandahåUa korta program för fort­bildning eller omskolning för vuxna genom den existerande yrkesulbUdningen eller ge­nom folkbildningsverksamhet eller annan rådgivande verksamhet;

d)   utveckla sociah och ekonomiskt ledar­
skap i områden på landsbygden och upp­
muntra bredare befolkningsgmpper till med­
verkan i utvecklingsåtgärder;

e) stimulera önskan liU förkovran.

(2) Dessa länder bör tid efler annan om­pröva sina prioriteringar för landsbygden för all gradvis:

a)  utveckla omfattande organ för yrkesin­formation och yrkesvägledning för lands­bygdsbefolkningen i dess helhet;

b)  införa eller allmänt genomföra systema­tisk grandutbUdning för ungdomar;

c)  införa omfattande program för kontinu­erlig eller återkommande fortbUdning för att tillgodose behoven hos vuxna personer.

37. Länder, som av finansiella skäl eller på grand av brist på utbildad personal inle har möjlighet atl tillhandahåUa lämpliga tjänster för landsbygdsbefolkningen i dess helhet, kan överväga all:

a)   temporärt koncentrera åtgärdema lill begränsade geografiska områden, där bely-delsefuUa lärdomar kan hämtas för senare ål-gärder inom andra områden;

b)   ge företräde åt arbetande utan jord och andra ekonomiskt svaga grapper i områden på landsbygden som har del största behovet av ekonomisk och social rättvisa.


 


Prop. 1975/76:126


72


 


B. Branches of Economic Activity Using Obsolescent Technologies and Methods of Work

38.   (1) Programmes for branches of eco­
nomic activity and occupalions in which the
use of obsolescent technologies and methods
of work is widespread should be developed
as appropriate along similar lines lo those for
rural areas.

(2) The aim should be lo provide voca­tional guidance and vocational training for persons employed in or enlering these bran­ches of economic aclivily or occupations which will enable them lo participate in or contribule lo the modemisation of methods and products and to benefil from changes inlroduced.

39.    Extension and olher advisory services for self-employed persons and small enlre-preneurs in these branches of economic ac­tivity and occupalions should provide them with information on possibilities of innova­tion in their work, and on related vocational training and other services.

40.    In planning vocational training for such branches of economic activity and occu­pations particular consideration should be given lo—

 

a)    needs and opportunities for extending the scope of or for specialising the activities of undertakings, and the vocational training implications of such extension or specialisa­tion;

b)   possibilities of improving vocational training praclices and, in particular, of pro­viding opportunities for continuing training;

c)    possibilities of combining training ser­vices lo managers of undertakings with other action for raising the level of performance;

d)   the création of new opportunities for
gainful employmenl.

41.   Vocational training for such branches
of economic activity and occupations-

a)   may be conceived inilially as a complé­ment to the leaming syslems by which work knowledge and skiUs are Iraditionally ac­quired;

b)   should lake account of the needs both of young persons receiving initial training and of persons already working in these branches of economic activity and occupalions, indud­ing the small enlrepreneurs and other persons who give initial training lo young persons.


B. Näringsgrenar som tillämpar tekniker och arbetsmetoder som håller på all bli föråldrade

38.   (1) Program för näringsgrenar och yr­
ken där man i slor utsträckning liUämpar tek­
niker och arbetsmetoder som håller på all bli
föråldrade bör då så är lämpligt utvecklas ef­
ter liknande rikllinjer som programmen för
områden på landsbygden.

(2) Syftet bör vara all ål personer, som är eUer kommer all bli sysselsatta i dessa nä­ringsgrenar eller yrken, tillhandahålla yrkes­vägledning och yrkesutbildning som gör del möjligl för dem atl medverka i eller bidraga liU modemisering av metoder och produkter och dra fördel av de införda förändringama.

39.    Folkbildningsverksamhet och andra rådgivande tjänster för självständiga yrkes­utövare och småföretagare inom dessa nä­ringsgrenar och yrken bör ge dem informa­tion om möjligheter för innovationer i deras arbete och om därmed sammanhängande yr­kesutbildning och andra tjänster.

40.    Vid planeringen av yrkesutbildningen för sådana näringsgrenar och yrken bör sär­skilt beaktas:

 

a)   behov av och möjligheter för atl vidga företagens verksamhetsområde eUer speciali­sera verksamheten samt konsekvensema för yrkesulbUdningen av en sådan utvidgning el­ler specialisering;

b)   möjlighetema all förbättra yrkesutbild­ningens praxis och särskilt all skapa möjlig­heter till fortsall utbildning;

c)   möjlighetema atl kombinera utbildning av förelagsledare med andra åtgärder för all höja prestationsnivån;

d)   skapa nya möjligheter lill förvärvsarbe­
te.

41.   Yrkesutbildningen för sådana närings­
grenar och yrken

a)    kan lill en början utformas som ett komplement tiU de IraditioneUa systemen för inhämtande av teoretiska och praktiska yrke­skunskaper;

b)   bör beakta behoven såväl hos ungdo­mar, som får en försia ulbUdning, som hos personer som redan arbetar inom dessa nä­ringsgrenar och yrken, inberäknal småföreta­gare och andra personer som ger unga perso­ner en första utbildning.


 


Prop. 1975/76:126


73


 


C. Industries and Undertakings in Dedine or Convening Their Activities

42.    When Industries or undertakings begin lo dedine, workers affecled should in good lime receive vocational guidance and voca­tional training to facilitate a change in skiUs and provide the opportunity of finding new employmenl.

43.    When Industries or undertakings change their products and methods of pro­duclion or the services they provide, workers affecled should in good lime receive training, organised in co-operation with the Industries or undertakings concemed, to enable them to adapt themselves lo their new tasks.


C. Industrier och företag som är stadda i nedgång eUer som lägger om sin verksamhet

42.    När industrier eller företag börjar gå tillbaka bör berörda arbetstagare i god lid er­håUa yrkesvägledning och yrkesutbildning som gör del lättare för dem atl förvärva nya kvalifikationer och gör det möjligt för dem att finna en ny sysselsättning.

43.    När industrier eller företag ändrar sina produkter och produktionsmetoder eller de tjänster de tillhandahåller bör berörda arbets­tagare i god tid erhåUa utbildning, organise­rad i samverkan med berörda industrier eller företag, som gör del möjligt för dem att an­passa sig till sina nya uppgifier.


 


D. New Industries

44. In planning vocational guidance and vocational training in connection with the es­tablishment of new Industries, account should be laken of-

a)   needs for workers, specialists, manag­
ers and administratörs during the constmc­
tion phase and afler the new plants have been
commissioned, and of any need for relraining
persons employed during the constmction
phase with a view to placing them in olher
jobs after commissioning;

b)   needs for independent workers and enlrepreneurs lo undertake subconlracting for the new Industries;

c)   the need to provide information relating to and vocational training for new activities rendered possible or necessary by the change in the economic conditions in the region;

d)   the need lo provide vocational guidance
and vocational relraining for persons whose
knowledge and skills are rendered obsolete
by changes in the stmcture of demand for
labour within the region;

e)   the need to provide new opportunities
for independent workers and enlrepreneurs
whose business may suffer from Ihe competi-
tion created by the new Industries.


D. Nya industrier

44. Vid planeringen av yrkesvägledning och yrkesutbildning i samband med etable­ring av nya industrier bör man beakta:

a)   behovet av arbetare, specialister, chefs-och förvaltningspersonal under uppbygg­nadsfasen och sedan de nya anläggningama lagils i bmk saml eventuella behov av all om­skola personer, som sysselsatts under upp­byggnadsfasen, med lanke på deras placering i andra arbeten när driften påbörjats;

b)   behovet av självständiga yrkesutövare och företagare som kan åtaga sig underen-Ireprenader för de nya industrierna;

c)   behovel av alt tillhandahåUa informa­tion beträffande och yrkesutbildning för nya aktiviteter som blivit möjliga eller nödvändi­ga tiU följd av förändringen i de ekonomiska förhåUandena inom området;

d)   behovet av all tillhandahålla yrkesväg­
ledning och omskolning för personer vilkas
kunskaper och färdigheter har bhvit föråldra­
de genom förändringar i stmkturen hos efter­
frågan på arbetskraft inom området;

e)   behovet av all erbjuda nya möjligheter
åt självständiga yrkesutövare och företagare,
vilkas verksamhet kan bli lidande av den kon­
kurrens som skapats av de nya induslriema.


 


VII. Particular Groups oflhe Population

45. (I) Measures should be taken lo pro­vide effective and adéquate vocational guid­ance and vocational training for particular groups of the population so that they will


VII. Särskilda befolkningsgrupper

45. (1) Åtgärder bör vidtagas för alt lUl-handahåUa effektiv och ändamålsenlig yrkes­vägledning och yrkesutbildning ål särskilda befolkningsgmpper, så all de kan komma i ål-


 


Prop. 1975/76:126


74


 


enjoy equality in employmenl and improved integration into sociely and the economy.

(2) Particular attention should be paid lo such groups as-

a)    persons who have never been to school
or who left school early;

b)   oider workers;

c)    members of linguislic and other minori-ty groups;

d) handicapped and disabled persons.


njutande av jämstäUdhet i fråga om syssel­sättningsmöjligheter och förbättrad integra­tion i samhället och ekonomin.

(2) Särskild uppmärksamhet bör ägnas så­dana gmpper som

a)    personer som aldrig har gått i skola eUer som har avslutat sin skolgång i förtid;

b)    äldre yrkesutövare;

c)    medlemmar av språkliga och andra mi-noritelsgmpper;

d)    fysiskt eUer psykiskt handikappade per­
soner.


 


A. Persons Who Have Never Been lo School or Who Left School Early

46.    Measures should be taken lo provide aU persons who have never been to school or who left school before acquiring a general education adéquate for integration into a modemising sociely and economy with voca­tional guidance, general education and train­ing in basic skiUs, due account being taken of opportunities on the employmenl märket.

47.    Vocational guidance for persons who have never been lo school or who left school before acquiring adéquate literacy and nu-meracy should be as broadly conceived as possible, while taking account of special ed­ucational and vocational training facilities, and olher opportunities for education, train­ing and employmenl thal may be expected lo be available lo them.

48.    (1) Arrangements for providing such persons with basic skiUs and general educa­tion mighl include-

 

a)    part-lime instmction in knowledge and skiUs relevant to their work, and general ed­ucation linked with that instmction, for chil­dren employed in the family farm or business or in olher areas of the economy;

b)    courses in relevant basic skills and related general education for young persons and, if appropriate, adults, to facilitate their enlry into syslematic vocational training or to broaden their opportunities for employmenl and promotion;

c)    arrangements for special vocational training combined with produclive work for young unemployed persons, supplemented as necessary by courses of general education, with a view to giving them such education, skills and work habits as are necessary for


A. Personer som aldrig har gått i skola eUer som har avslutat sin skolgång i förtid

46.    Åtgärder bör vidtagas för all åt alla personer, som aldrig har gått i skola eller som har avslutat sin skolgång innan de förvärvat en aUmänbildning som är tillräcklig för deras integration i elt samhälle och en ekonomi som håller på all modemiseras, tillhandahålla yrkesvägledning, allmänbildande undervis­ning och utbildning i grandläggande färdighe­ter under vederbörligt hänsynstagande lUl möjligheterna på arbetsmarknaden.

47.    Yrkesvägledningen för personer, som aldrig har gåtl i skola eller som har avslutat sin skolgång innan de förvärvat tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och räkning, bör ges så bred uppläggning som möjligl sam­tidigt som hänsyn tas till specieUa åtgärder för undervisning och utbildning saml liU an­dra möjUgheter till undervisning, utbildning och sysselsättning som kan väntas slå dem till buds.

48.    (1) Anordningar för atl ge sådana per­soner gmndläggande färdigheter och aUmän­bildning kan innefatta:

 

a)    deltidsundervisning för bam, som är sysselsatta i ett familjejordbrak eller familje­företag eUer inom andra områden av ekono­min, i kunskaper och färdigheter av betydelse för deras arbete samt allmänbildande under­visning i anslutning tiU den förstnämnda un­dervisningen;

b)   kurser avseende relevanta grandläggan­de färdigheter och därmed förbunden allmän­bildande undervisning för ungdomar och om så är lämpligt för vuxna i syfle alt underlätta deras tiUträde tiU systematisk yrkesutbild­ning eUer vidga deras möjligheter med avse­ende på sysselsättning och befordran;


 


Prop. 1975/76:126


75


 


useful and remunerative economic activity;

d)    instmction in literacy and numeracy,
particularly for adults, which is linked with
vocational training in the knowledge and
skiUs required in a particular occupalion or
type of work and for active participation in
development action; such instmction should
be co-ordinated with general measures for
the eradication of iUiteracy;

e)    special educational and technical
upgrading courses for young persons and
adults in employmenl to raise the level of
their performance or improve their opportu­
nities for advancement;

f)     special courses in skills urgently re­
quired in employmenl for persons with liltle
or no formål education.

(2) Special vocational training methodolo-gies should be developed and applied for the arrangements provided for in this Paragraph.

49. The certificates obtainable through such arrangements should be co-ordinated with those obtainable in the syslem of formål education and by persons trained by other means.


c)    anordningar för speciell yrkesutbildning
i kombination med produktivt arbete för ar­
betslösa ungdomar, vid behov kompletterad
med aUmänbildande kurser i syfta alt ge dem
sådan utbildning och sådana färdigheter och
arbetsvanor som erfordras för en nyttig och
inbringande ekonomisk aktivitet;

d)    undervisning i läsning, skrivning och
räkning, särskih för vuxna, i anknytning lill
yrkesutbildning i de kunskaper och färdighe­
ter som erfordras i ell visst yrke eller en viss
lyp av arbete och för aktiv medverkan i ut­
vecklingsarbete; sådan undervisning bör
samordnas med aUmänna åtgärder för utro­
tande av analfabetismen;

e)    speciella aUmänbUdande och tekniska
fortbildningskurser för arbetande ungdomar
och äldre för all höja deras kompetens eUer
förbättra deras avancemangsmöjligheler;

f)     speciella kurser för personer med ringa
eller ingen skolunderbyggnad i färdigheter av
vilka ell angelägel behov föreligger i arbetet.

(2) SpecieUa yrkesulbildningsmetoder bör utvecklas och liUämpas för de anordningar som avses i denna punkl.

49. De intyg som kan förvärvas genom dessa anordningar bör samordnas med de in­tyg som kan förvärvas i skolsystemet och av personer som utbildats på annal sätt.


 


B. OIder Workers

50. (I) Measures to meel difficulties faced by older workers in employmenl might in­clude as appropriate-

a)    identifying and changing as far as pos­sible working conditions which are likely to accelerate the physical and mental processes of ageing;

b)   providing older workers with the voca­tional guidance and vocational training which they require, with special reference lo any need for-

(i) updating their knowledge and skills by providing them with relevant informa­tion at the appropriate time;

(ii) upgrading the level of their general education and occupational qualifications by the use of specialists in adult vocational training, so thal it may match that of better educaled and trained young persons enler­ing or already in the same occupation;

(iii) informing them al the appropriate


B. Äldre yrkesutövare

50. (1) Åtgärder för att motverka de svå­righeter som möter yrkesverksamma äldre personer kan då så är lämpligt bland annal gå ulpåalt:

a)   identifiera och i mån av möjlighet för­ändra arbelsförhåUanden som kan antagas påskynda del fysiska och psykiska åldrandet;

b)   tillhandahåUa äldre arbetstagare den yr­kesvägledning och yrkesutbUdning som de behöver med särskild hänsyn till eventuella behov av att:

(i) aktualisera deras kunskaper och fär­digheter genom att ge dem relevanta infor­mationer vid lämpliga tidpunkter;

(ii) höja nivån för deras allmänbUdning och yrkeskvalifikationer genom all anhta speciahster på yrkesutbildning för vuxna, så att denna nivå kan mäta sig med nivån för unga personer med bätlre skolunder­byggnad och utbildning som börjar arbeta eller redan arbetar i samma yrke;


 


Prop. 1975/76:126


76


 


time about facilities available for further training and carrying out such training at the appropriate moment, namely before the in­troduction of new working lechniques and working methods;

(iv) making available to them, as ap­propriate, olher positions in their own or in anolher occupation in which they can make use of their talenls and experience, as far as possible without loss of eamings;

(v) ensuring that they are not debarred from vocational training by unrealislic age limils for admission;

(vi) developing a vocational training methodology adapted lo the needs of older workers;

(vii) taking all necessary measures for the provision of lechnically and pedagogi-caUy competent instmctors, well prepared to carry out further training adapted lo the special requirements ofolder workers;

c)     encouraging older workers lo take ad­
vanlage of the vocational guidance and voca­
tional training facilities or opportunities for
transfer which will help them lo overcome
their problems:

d)    educaling the general public, and partic­
ularly vocational guidance and vocational
training staff, the staff of employmenl and
olher relevant social services, employers and
workers, on the adjuslments in employmenl
which older workers may need to make and
on the desirability of supporting them in such
adjuslments.

(2) Measures should also as far as possible be laken lo develop work methods, tools and equipment adapted lo the special require­ments of older workers and lo provide train­ing in their use.


(iii) vid lämpliga tidpunkter informera dem om anordningar som slår till buds för vidareutbildning och genomföra sådan ut­bildning vid lämpliga tidpunkter, det vill säga innan nya arbetstekniker och arbets­metoder införs;

(iv) då så är lämpligt erbjuda arbetande äldre personer andra befattningar i deras eget eUer i ett annat yrke, där de kan göra brak av sin förmåga och sin erfarenhet, så vitt möjligt utan att inkomsten minskas;

(v) tillse alt de inte uteslängs från yr­kesutbUdning genom orealistiska ålders­gränser för tilllräde;

(vi) utforma metoder för yrkesutbUdning som är lämpade för äldre arbetande perso­ner;

(vu) vidtaga alla erforderliga åtgärder för att tillhandahåUa tekniskt och pedagogiskt kompetenta instmklörer som är väl förbe­redda för alt genomföra vidareutbUdning särskilt anpassad efter äldre arbetande per­soners speciella behov;

c)     uppmuntra äldre arbetande personer atl
utnyttja de anordningar för yrkesvägledning
och yrkesutbildning eller de möjligheter till
platsbyte som kan hjälpa dem att övervinna
sina svårigheler;

d)    informera aUmänheten och särskilt yr­
kesväglednings- och yrkesutbildningsperso­
nal, arbetsförmedlingspersonal och personal
inom andra berörda sociala tjänster, arbetsgi­
vare och arbetstagare, om de anpassningar i
sysselsättningen som äldre arbetande perso­
ner kan behöva företa och om önskvärdheten
av att hjälpa dem med denna anpassning.

(2) Åtgärder bör även i möjligaste mån vid­tagas för att utveckla arbetsmetoder, redskap och utmstning som är anpassade efter äldre arbetande personers speciella behov och atl ge dem den utbildning som erfordras för alt använda ifrågavarande redskap och utmst­ning.


 


C. Linguistic and Other Minority Groups

51. Members of linguislic and olher minor­ity groups should be provided with voca­tional guidance which would inform them in their own language or in a language with which they are familiar, or if necessary through interpreters, of prevailing conditions and   requirements  in  employmenl,   of the


C. Språkliga och andra minorilelsgmpper

51. Medlemmar av språkliga och andra mi­norilelsgmpper bör ges yrkesvägledning som på deras egel språk eller på ell språk som de är förtrogna med, om så erfordras genom tolk, informerar dem om förhåUandena på ar­betsmarknaden, om alla berörda parters rät­tigheter och skyldigheter och om den hjälp


 


Prop. 1975/76:126


77


 


rights and obligations of all concemed and of assistance available for solving their parti­cular problems.

52.   Special vocational training pro­
grammes should be provided as necessary for
linguislic and olher minorities. In the case of
linguistic minoritiles such training should, if
possible, be given in the vemacular and
should, as appropriate, include language
training.

D. Handicapped and Disabled Persons

53.   (I) Whenever they can benefit by il,
persons who are handicapped or disabled
should have access to vocational guidance
and vocational training programmes provided
for the general population.

(2)   Where this is nol desirable owing to the severily or the nature of the handicap or dis-ablement or the needs of specifie groups of handicapped or disabled persons, specially adjusted programmes should be provided.

(3)   Every effort should be made to educate the general public, employers and workers, as well as medical and paramedical personnel and social workers, on the need for giving persons who are handicapped or disabled vo­cational guidance and vocational training which would enable them lo find employmenl suitable to their needs, on the adjuslments in employmenl which some of them may re­quire and on the desirability of special support for them in their employmenl.

(4)   Measures should be taken to ensure, as far as possible, the integration or reintegra-tion of the handicapped and the disabled into produclive life in a normal working environ­ment.

(5)   Account should be taken of the Voca­tional Rehabililation (Disabled) Recom­mendation, 1955.


som står till buds för alt lösa deras speciella problem.

52. Särskilda yrkesulbildningsprogram bör vid behov tillhandahållas ål språkliga och an­dra minoriteter. För språkliga minoriteter bör denna ulbUdning om möjligt ges på deras egel språk och bör då så är lämpligt innefatta språkundervisning.

D. Fysiskt eller psykiskt handikappade per­soner

53. (1) Handikappade personer bör i den mån de kan dra nytta därav ha tillträde till yr­kesväglednings- och yrkesulbildningspro­gram som slår befolkningen i aUmänhel till buds.

(2)   När detla på grand av arbelshindrens svårighetsgrad eUer art eller behoven hos vis­sa gmpper av handikappade inle är önskvärt, bör särskilt anpassade program anordnas.

(3)   Alla ansträngningar bör göras för atl in­formera allmänheten, arbetsgivare och ar­betstagare, ävensom läkare, sjukvårdsperso­nal och socialarbetare om behovel av all ge handikappade personer yrkesvägledning och yrkesutbildning som gör det möjligl för dem atl finna en sysselsättning som svarar mol de­ras behov, om den anpassning av arbetet och arbetsplatsen som en del av dem kan behöva och om önskvärdheten av särskilt stöd åt dem i deras yrkesutövning.

(4)   Åtgärder bör vidtagas för alt i möjligas­te mån säkerställa de handikappades integra­tion eller reinlegralion i det produktiva livet i en normal arbetsmiljö.

(5)   Hänsyn bör tagas lill rekommendatio­nen om arbetsvärd för partiellt arbetsföra (1955).


 


VIII. Promotion of Equality of Opportunity of Women and Men in Training and Employ­menl

54. (1) Measures should be taken to pro­mote equality of opportunity of women and men in employmenl and in sociely as a whole.

(2) These measures should form an inte­gral part ofall economic, social and cultural


VIII. Främjande av jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i utbildning och sysselsättning

54. (1) Åtgärder bör vidtagas för atl främ­ja jämstäUdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i arbetet och i samhäUel som helhet.

(2) Dessa åtgärder bör utgöra en integre­rande del av alla ekonomiska, sociala och


 


Prop. 1975/76:126


78


 


measures laken by govemments for improv­ing the employmenl situation of women and should include, as far as possible-

a)   educaling the general public and in par­
ticular parents, teachers, vocational guid­
ance and vocational training staff, the staff of
employmenl and olher social services, em­
ployers and workers, on the need for encour­
aging women and men lo play an equal part in
sociely and in the economy and for changing
iradilional altiludes regarding the work of
women and men in the home and in working
life;

b)   providing girls and women with voca­tional guidance on the same broad range of educational, vocational training and employ­menl opportunities as boys and men, encour­aging them to take full advanlage of such opportunities and creating the conditions re­quired for them lo do so;

c)   promoling equality of access for giris and women to aU slreams of education and to vocational training for all lypes of occupa­tion, induding those which have been Iradi-lionaUy accessible only to boys and men, subject to the provisions of intemational labour Conventions and Recommendations;

d)   promoling further training for girls and
women lo ensure their personal development
and advancement to skilled employmenl and
posts of responsibility, and urging employers
to provide them with the same opportunities
of extending their work experience as offered
lo male workers with the same education and
qualifications;

e)   providing day-care facilities and olher
services for children of different ages, in so
far as possible, so thal girls and women with
famUy responsibiUties have access to normal
vocational training, as weU as making special
arrangements, for inslance in the form of
part-lime or correspondence courses, voca­
tional training programmes following a recur­
renl pallem or programmes using mäss
media;

f)   providing vocational training pro­
grammes for women above the normal age of
entry into employmenl who wish to lake up
work for the first lime or re-enter it after a
period of absence.

55. Special vocational training arrange­ments and programmes, similar to those en­visaged in clauses (e) and (f) of subparagraph


kullureUa åtgärder som vidtas av regeringar­na i syfle att förbättra kvinnomas sysselsätl-ningssilualion och bör så vitt möjligl bland annat gå ut på alt:

a)   bibringa allmänheten och särskilt för­äldrar, lärare, yrkesväglednings- och yrkes-ulbildningspersonal, arbelsförmedlingsperso-nal och personal inom andra sociala tjänster, arbetsgivare och arbetstagare insikt om beho­vet av atl uppmuntra kvinnor och män att medverka som jämställda i det sociala och ekonomiska hvet och om behovet av atl för­ändra IraditioneUa attityder beträffande kvin­nornas och männens arbete i hemmet och i arbetslivet;

b)   ge flickor och kvinnor yrkesvägledning beiräffande samma vida krets av möjligheter tiU undervisning, yrkesutbildning och syssel­sättning som pojkar och män, uppmuntra dem alt liU fuUo tillvarata dessa möjligheter och skapa fömtsättningar som gör delta möj­ligl för dem;

c)   främja flickomas och kvinnomas jäm­stäUdhet i fråga om tiUträde tiU alla undervis­ningslinjer och liU yrkesutbildning för alla slag av yrken, inberäknal sådana som Iradi­tioneUt endasi stått öppna för pojkar och män, under iakttagande av bestämmelsema i av intemationella arbetsorganisationen an­tagna konventioner och rekommendationer;

d)   främja flickors och kvinnors vidareut­
bildning för all säkerställa deras personliga
utveckling och avancemang till kvalificerade
arbetsuppgifter och ansvariga befattningar
samt förmå arbetsgivama atl ge dem samma
möjligheter som manliga arbetstagare med
samma utbildning och kvalifikationer all vid­
ga sin arbetserfarenhet;

e)   i mån av möjlighet tiUhandahålla anord­
ningar för dagvård och andra tjänster för bam
i oUka åldrar, så atl flickor och kvinnor med
familjeansvar får lillgång till normal yrkesut­
bildning, och vidtaga särskilda åtgärder, ex­
empelvis genom deltidsundervisning eller
korrespondenskurser, regelbundet ålerkom-
man yrkesutbildningsprogram eller program
som utnyttjar massmedia;

f)   anordna yrkesulbildningsprogram för
kvinnor som har överskridit den normala ål­
dern för inträde i yrkeslivet och som önskar
få etl yrkesarbete för första gången eller på
nytt få yrkesarbete efter en period av från­
varo.


 


Prop. 1975/76:126


79


 


(2) of Paragraph 54 of this Recommendation, should be available to men having analogous problems.

56. Account should be laken of the Em­ploymenl Policy Convention and Recom­mendation, 1964, in the implementation of measures for the promotion of equality of opportunity of women and men in training and employmenl.


55.    Särskilda anordningar och program för yrkesutbildning av liknande slag som de som avses i punkt 54, siycke 2 e) och O i denna re­kommendation bör slå till buds för män som har likartade problem.

56.    1964 års konvention och rekommenda­tion om sysselsättning bör beaktas vid ge­nomförandet av åtgärder för främjande av jämstäUdhet för kvinnor och män i utbUdning och sysselsättning.


 


IX. Migrani Workers

57.    Effective vocational guidance and vo­cational training should be provided for migrani workers, so that they will enjoy equality of opportunity in employmenl.

58.    Vocational guidance and vocational training for migrani workers should lake into account that they may have a limited know­ledge of the language of the country of em­ploymenl. Paragraphs 51 och 52 of this Rec­ommendation should be applied lo them.

59.    Vocational guidance and vocational training of migrani workers should take account of-

a)    the needs of the country of employ­
menl;

b)    the possible reinlegralion of migrant
workers into the economy of their country of
origin.

60.    Account should be taken, as regards
vocational guidance and vocational training
for migrani workers, of the relevant provi­
sions of intemational labour Conventions and
Recommendations concemed with such
workers. These questions should also be the
subject of agreements between counlries of
origin and counlries of employmenl.


IX. Migrerande arbetstagare

57.    Migrerande arbetstagare bör tillförsäk­ras effektiv yrkesvägledning och yrkesutbild­ning, så atl de kan åtnjuta jämställdhet i fråga om sysselsättningsmöjligheter.

58.    Vid yrkesvägledning och yrkesutbild­ning för migrerande arbetstagare bör beaktas alt de eventuellt har begränsade kunskaper i språket i det land där de arbetar. Punktema 51 och 52 i denna rekommendation bör tilläm­pas för deras vidkommande.

59.    Vid yrkesvägledning och yrkesutbild­ning för migrerande arbetstagare bör hänsyn lagas lill:

 

a)    behoven i del land där de är sysselsatta;

b)    möjlighetema till de migrerande arbets­tagamas reinlegralion i urspmngslandets ekonomi.

60.    Då det gäller yrkesvägledning och yr­
kesutbildning för migrerande arbetstagare
bör hänsyn lagas till tiUämpliga bestämmelser
i av intemationella arbetsorganisationen an­
tagna konventioner och rekommendationer
som berör sådana arbetstagare. Dessa frågor
bör också bli föremål för överenskommelser
mellan urspmngsländer och sysselsättnings­
länder.


 


X. Training of Staff for Vocational Guidance and Vocational Training Activities

61.    Provision for the training of staff should cover all persons responsible either full time or part time for planning, organising, administering, developing, supervising or giving vocational guidance or vocational training.

62.    (I) In addition to receiving training in vocational   guidance,   induding   individual


X.  Utbildning av personal för yrkesvägled­nings- och yrkesutbildningsverksamhet

61.   Åtgärder för utbildning av personal bör
omfatta alla personer som på heltid eller del­
lid ansvarar för planering, organisering, ad­
minislration, utveckling, ledning eller medde­
lande av yrkesvägledning eller yrkesutbild­
ning.

62.   (1) utöver den utbUdning de erhåUer i
yrkesvägledning, inbegripet individuell råd-


 


Prop. 1975/76:126


80


 


counselling, persons giving vocational guid­ance should be familiarised with the world of work generally and with the conditions of work and functions of persons engaged in a broad range of occupations at all levels of skiil and responsibility as weU as with the employmenl and career opportunities in these occupalions and with the training courses and training facilities available for them: they should also be acquainted with general aspects of collective agreements and of rights and obligations under labour law.

(2) The training of persons giving voca­tional guidance should as appropriate include study oflhe physiological, psychological and sociological characteristics of different groups and of specialised guidance methods.

63.   (1) Persons engaged in giving voca­
tional training should have comprehensive
theoretical and practical knowledge as well
as substantial work experience in the techni­
cal field or functions concemed, together
with technical and pedagogical training ac­
quired in educational and training institu­
tions.

(2) The training of such persons should, as appropriate, include study of the various characleristics and altiludes of different groups of trainees and of specialised training methods.

64.   (I) Persons engaged in vocational
training for particular branches of economic
activity should be familiarised with the so­
cial, economic and technical aspects and con­
ditions of the particular branch of economic
activity concemed.

(2) For inslance, in addition to technical and vocational education and vocational training in their specialily, persons engaged in rural development activities should receive training in such fields as—

a)   the economies of agriculture, forestry and other raral activities;

b)   methods and lechniques of farm and förest management;

c)   mral sociology and institutions;

d)   mäss communication and extension
training lechniques;

e)   the activities of co-operatives where
such exist.

65.   Persons engaged in vocational guid­
ance änd vocational training activities for
particular groups of the population should be


givning, bör de personer som ger yrkesväg­ledning göras förtrogna med arbetslivet i all­mänhet och med arbetsvillkor och funktioner för personer sysselsatta i elt stort antal olika yrken på aUa kvalifikations- och ansvarsnivå­er, ävensom med sysselsättnings- och kar-riärmöjlighetema i dessa yrken och med de utbildningskurser och utbildningsanordning­ar som slår liU buds för dem. De bör också ha kännedom om allmänna aspekter av kollek­tivavtal och om rättigheter och skyldigheter enligl arbetslagsliftningen.

(2) Utbildningen av personer som ger yr­kesvägledning bör då så är lämpligt innefatta studium av de fysiologiska, psykologiska och sociologiska egenskapema hos olika gmpper av och specialiserade metoder för vägled­ning.

63.  (1) Personer som ägnar sig åt all ge yr­
kesutbildning bör ha omfatlande teoretiska
och praktiska kunskaper saml en avsevärd
arbetserfarenhet inom berörda tekniska om­
råden eller funktioner jämte teknisk och pe­
dagogisk UlbUdning som förvärvats i under­
visnings- och yrkesulbUdningsinstitutioner.

(2) I dessa personers utbildning bör då så är lämpligt ingå studium av de skilda egen­skapema och atlitydema hos olika gmpper av elever och av specialiserade utbildnings­metoder.

64.  (1) Personer som ägnar sig ål yrkesul-
bUdningsverksamhel för särskilda närings­
grenar bör göras förtrogna med de sociala,
ekonomiska och tekniska aspeklema och för­
hållandena inom ifrågavarande näringsgren.

(2) Så till exempel bör personer, som är verksamma i utvecklingen av områden på landsbygden, utöver teknisk utbildning, teo­retisk och praktisk yrkesutbUdning inom sitt specialområde erhåUa utbUdning inom såda­na områden som:

a)   ekonomiska frågor inom jordbmk, skogsbmk och andra aktiviteter på landsbyg­den;

b)   metoder och tekniker inom jordbmk och skogsbrak;

c)   landsbygdens sociologi och institutio­ner;

d)   masskommunikationemas och folkbild­
ningsarbetets teknik;

e)   de kooperativa förelagens verksamhet
där sådana finns.

65. Personer som ägnar sig åt yrkesväg-


 


Prop. 1975/76:126


81


 


famiharised with the special social and eco­nomic problems of these groups.

66.    (1) Persons reponsible for planning,
organising, administering or supervising
vocational guidance or vocational training
programmes, induding direclors and man­
agers of vocational guidance or vocational
training institutions or services, training
directors and officers of undertakings, and
vocational guidance and vocational training
consultanls, should have had experience of
giving vocational guidance or vocational
training respectively.

(2) Wherever possible, persons with such responsibilities in regard to vocational train­ing programmes should have had experience of work in undertakings on other than voca­tional training duties.

67.    AU persons engaged in vocational
guidance and vocational training activities
should be given frequent opportunities of re-
freshing and updating their knowledge of so­
cial, economic, technical and psychological
elements relevant lo their line of work and of
leaming about new methods and lechniques
appUcable lo their work.


ledning och yrkesutbUdning för särskilda be­folkningsgmpper bör göras förtrogna med dessa gmppers speciella sociala och ekono­miska problem.

66.    (1) Personer som ansvarar för plane­
ring, organisering, adminislration eller över­
vakning av program för yrkesvägledning eller
yrkesutbUdning, inberäknat direktörer och
ledare för yrkesväglednings- eller yrkesul­
bUdningsinstitutioner eller -organ, ulbild-
ningschefer och utbildningspersonal inom fö­
relag samt konsulter för yrkesvägledning och
yrkesutbildning bör ha haft erfarenhet av ar­
bete med yrkesvägledning respektive yrkes­
utbUdning.

(2) Personer med sådana uppgifter med av­seende på yrkesulbUdningsprogram bör i mån av möjlighet ha haft erfarenhet av arbete inom företag utöver sin erfarenhet av yrkes­utbUdning.

67.    Alla personer som ägnar sig åt yrkes­
vägledning och yrkesutbildning bör ofta ges
tillfällle atl underhålla och aktualisera sina
kunskaper rörande sociala, ekonomiska, tek­
niska och psykologiska faktorer av betydelse
för deras arbetsområde och alt inhämta kun­
skaper om nya metoder och tekniker som är
lillämpliga i deras arbete.


 


XI. Research

68. Members should make provision for research and experimenlal programmes designed with a view lo—

a)    determining criteria for selling priorilies and estabhshing slralegies for the develop­ment of vocational guidance and vocational training for particular branches of economic activity and groups oflhe population;

b)   determining and forecasting employ­menl opportunities in the various branches of economic activity and occupations;

c)    increasing knowledge oflhe psychologi­cal, sociological and pedagogical aspects of vocational guidance and vocational training;

d)    evalualing the intemal effciency and
exlemal effectiveness of individual compo-
nents of the systems of vocational guidance
and vocational training;

e)    determining the direct and indirect costs
and benefils of altemative pallems and
methods of providing vocational guidance

6-Riksda«en 1975/76. 1 saml. Nr 126


XI. Forskning

68. Medlemsstatema bör vidtaga åtgärder för forsknings- och försöksprogram som syf­tar till atl:

a)   bestämma kriterier för uppstäUande av prioriteringar och utformning av strategier för utvecklingen av yrkesvägledning och yr­kesutbUdning för särskilda näringsgrenar och befolkningsgmpper;

b)   faststäUa och fömtsäga sysselsättnings­möjligheter inom ohka näringsgrenar och yr­ken;

c)   öka kunskapen om yrkesvägledningens och yrkesutbildningens psykologiska, socio­logiska och pedagogiska aspekter;

d)    bedöma effektiviteten hos de enskilda
komponenterna i syslem för yrkesvägledning
och yrkesutbUdning såväl från synpunkten av
deras inre funktionssätt som från synpunkten
av de uppnådda resultaten;

e)    bestämma de direkta och indirekta kost­
naderna för och fördelama av altemativa sy-


 


Prop. 1975/76:126


82


 


and vocational training;

f)     improving, for the population con­
cemed, the psychological tests and other
methods used for the identification of lalenl,
the appraisal of aptiludes and interesls, and
the assessment of levels of knowledge and
skiil altained through vocational training;

g)    increasing available information on
occupations and their requirements.


stem och metoder för yrkesvägledning och yrkesutbUdning;

f)    för berärda befolkningsgmpper förbättra
de psykologiska test och andra metoder som
används för att konstalera begåvning, bedö­
ma anlag och intressen samt skatta de kun­
skaps- och färdighetsnivåer som uppnåtts ge­
nom yrkesutbUdning;

g)   öka den tillgängliga informationen om
yrken och vad de kräver.


 


XII. Administrative Aspects and Representa­tive Bodies.

69.    (I) Public authorities and bodies con­
cerned with general education and with voca­
tional guidance, technical and vocational
education, vocational training, training of
staff for human resources development and
management training, public authorities and
bodies concemed with planning and imple­
mentation of employmenl and other social
and economic development policies, and
bodies representative oflhe various branches
of economic activity and occupalions, and of
the various groups of the population con­
cerned, should collaborate in eslablishing
poUcies, and in planning and implementing
programmes for vocational guidance and
vocational training.

(2) Representatives of employers' and workers' organisations should be included in the bodies responsible for goveming publidy operaled training institutions and for super­vising their operation; where such bodies do not exist, representatives of employers' and workers' organisations should in other ways participate in the setling-up, management and supervision of such institutions.

70.    In addition lo participating in the es­
tablishment of policy and the planning and
implementation of programmes, representa­
tive bodies should, subject to national laws
and regulations and within the framework of
national planning-

a) encourage and assist their members lo-

(i) provide opportunities and facilities for vocational guidance and vocational training;

(ii) support the provision of such oppor­tunities and facilities;


XII. Administrativa aspekter och represen­tativa organ

69.    (1) Offentliga myndigheter och organ
som har ansvar för skolundervisning och yr­
kesvägledning, teknisk undervisning och teo­
retisk och praktisk yrkesutbUdning, utbUd­
ning av personal för utveckling av mänskliga
resurser och utbUdning av chefspersonal, of­
fentliga myndigheter och organ som har an­
svar för planering och genomförande av sys­
selsättningspolitik och andra åtgärder för so­
cial och ekonomisk utveckling samt organ,
som representerar ohka näringsgrenar och
yrken och olika grapper inom den berörda
befolkningen, bör samverka vid utformning­
en av riktlinjer och vid planering och genom­
förande av program för yrkesvägledning och
yrkesutbUdning.

(2) Representanter för arbetsgivar- och ar­betstagarorganisationer bör ingå i de organ som ansvarar för ledningen av offentliga ut-bUdningsinslilutioner och för övervakningen av deras verksamhet; där del inle finns såda­na organ bör representanter för arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer på annal sätt medverka vid skapandet, ledningen och över­vakningen av sådana institutioner.

70.    Utöver sin medverkan i ulformningen
av riktiinjer och planeringen och genomför­
andel av program bör representativa organ i
enlighet med nationella lagstiftning och inom
ramen av nationell planering

a)    uppmuntra och hjälpa sina medlemmar
att:

(i) åstäikomma möjligheter och anord­ningar för yrkesvägledning och yrkesut­bUdning;

(ii) ge sitt slöd ål dessa verksamheter;

(iii) tiU fullo utnyttja dem;

b) tillhandahåUa yrkesvägledning och yr-


 


Prop. 1975/76:126


83


 


(iii) make full use of them;

b)   provide vocational guidance and voca­tional training as necessary to complément the action of olher bodies, services or per­sons and provide information which will facilitate such action;

c)    participate in research.

 

71.    The respective roles and responsibili­ties of aU those concemed with Ihe develop­ment of human resources should be clearly defined.

72.    In administering programmes of voca­tional guidance and vocational training provi­sion should be made for-

a)    advising the bodies, services, institu­
tions and undertakings concemed on Ihe so­
cial, technical and methodological aspects in­
volved in the implementation of the pro­
grammes;

b)   furnishing supporting services and facil­ities, such as research, standards and guide­lines for the organisation of vocational guid­ance and vocational training and audio-visual aids and information on appropriate lech­niques and methods;

c)    organising publidy conlroUed examina­tions or applying olher means of assessing achievemenl for occupations covered by vo­cational training standards;

d) training of staff;

e)    making available research findings and
other experience to persons or bodies re­
sponsible for planning and implementing the
programmes;

O providing adéquate financial support for implementing the programmes.


kesutbildning då så erfordras för all komplet­tera andra organs, inrättningars eller perso­ners verksamhet och tillhandahålla informa­tion som underlättar sådan verksamhet; c) medverka i forskningsarbete.

71.   De oUka funktionema och ansvarsom­rådena för alla dem som har atl göra med ut­vecklingen av mänskliga resurser bör vara klart avgränsade.

72.   Vid genomförandel av program för yr­kesvägledning och yrkesutbildning bör åtgär­der vidtagas för all:

 

a)   ge råd åt berörda organ, inrättningar, in­stitutioner och förelag beträffande de sociala, tekniska och metodologiska aspekter som sammanhänger med genomförandel av pro­grammen;

b)  lUlhandahålla stödjande tjänster och anordningar, såsom forskning, normer och riktiinjer för organisering av yrkesvägledning och yrkesutbUdning, audivisuella hjälpmedel och information om lämpliga tekniker och metoder;

c)   organisera prov under offentlig konlroll eller använda andra medel för atl bedöma uppnådda kvalifikationer för yrken som om­fattas av normer för yrkesutbildning;

d)      utbilda personal;

e)   göra forskningsresultat och andra erfa­
renheler tillgängliga för personer eller organ
som ansvarar för planering ocn genomföran­
de av program;

f)    tillhandahålla erforderligt finansiellt
slöd för genomförande av programmen.


 


XIII. Periodical Reviews

Ti. Members should periodically review their programmes of vocational guidance and vocational training with a view to-

a)    achieving the best use of staff, facilities
and media;

b)    adjusting the organisation, content and
methods of vocational guidance and voca­
tional training in the light of changing condi­
tions and requirements in the various bran­
ches of economic activity and the needs of
particular groups oflhe population, as well as
in the light of advances in relevant knowl­
edge;


XIII. Periodiska omprövningar

73. Medlemsstatema bör periodiskt om­pröva sina program för yrkesvägledning och yrkesutbildning i syfte atl:

a)    åstadkomma etl optimalt utnyttjande av personal, anordningar och media;

b)   anpassa yrkesvägledningens och yrkes-utbUdningens organisation, innehåU och me­toder efler de växlande förhållandena och kraven inom olika näringsgrenar och beho­ven hos särskilda befolkningsgmpper även­som efter framstegen i fråga om hithörande kunskaper;

c)    besluta om andra åtgärder som kan


 


Prop. 1975/76:126


84


 


c) determining other action which may be required for the effectiveness of national poli­cies for the furtherance of the goals referred to in Paragraphs 4 to 6 of this Recommenda­tion.


erfordras för en effektiv nationell politik till främjande av de mål som avses i punktema 4-6 i denna rekommendation.


 


XLV. International Co-operation

74.    Members should co-operate with each olher to the fuUesI extent possible, with the participation, as desired, of govemmenlal and non-govemmenlal regional and intema­tional organisations, as well as non-govem­menlal national organisations, in planning, elaboraling and implementing programmes of vocational guidance and vocational training.

75.    Such co-operation may include-

 

a)    the provision, on a bUateral or multi­lateral basis, of assistance to other counlries in the planning, elaboration or implementa­tion of such programmes;

b)   the organisation of joint research and experiments with a view lo improving the ef-feciency and effectiveness of the planning and implemenlation of programmes;

c)    making facilities available or eslablish­ing joint facilities lo enable persons con­cerned with vocational guidance and voca­tional training to acquire knowledge, skiil and experience which are nol available in their own counlries;

d)    the syslematic exchange of information
on vocational guidance and vocational train­
ing, induding the resuUs of research and ex­
perimenlal programmes, by means of expert
meetings, seminars, study groups or ex­
change of publications;

e)    the progressive harmonisation of voca­
tional training standards for the same occupa­
tion within a group of counlries with a view
lo facililating occupational mobility and ac­
cess lo training abroad;

f)     the preparation and disseminalion of
basic vocational guidance and vocational
training material and aids, induding curricula
and job specifications, with a view lo their
use in a group of counlries or a region with
similar requirements or working lowards the
harmonisation of vocational training levels
and of vocational guidance practices.

76. Members should consider eslablishing or contribuling to the joint establishment or


XIV. InternationeUt samarbete

74.    Medlemsstatema bör samverka så in­timt som möjligt vid planering, utarbetande och genomförande av program för yrkesväg­ledning och yrkesutbildning, eventuellt under medverkan av statliga och icke statiiga regio­nala och intemationella organisationer även­som icke statliga nationella organisaioner.

75.    Denna samverkan kan bland annat gå ut på all:

 

a)    på bilateral eller multilateral basis till­handahåUa bistånd åt andra länder för plane­ring, utarbetande eller genomförande av så­dana program;

b)   organisera gemensamma forskningsar­beten och försök i syfle all förbättra organi­sation och effektivitet i planering och genom­förande av program;

c)    tillhandahåUa eller gemensamt skapa anordningar för all ge personer som sysslar med yrkesvägledning och yrkesutbUdning möjligheter all förvärva kunskaper, färdighe­ter och erfarenheter som de inle kan förvärva i sill eget land;

d)    åstadkomma etl systematiskt utbyte av
information om yrkesvägledning och yrkesut­
bildning, däri inbegripet resultat av forsk­
nings- och försöksprogram, genom expert­
möten, seminarier, sludiegmpper eller utbyte
av publikationer;

e)    successivt harmonisera yrkesutbild­
ningsnormer för elt och samma yrke inom en
grapp av länder i syfle alt underlätta yrkes­
rörlighet och tilllräde lill utbildning utom­
lands;

f)     utarbeta och sprida grandläggande ma­
terial och hjälpmedel för yrkesvägledning och
yrkesutbildning, däri inbegripet läroplaner
och yrkesbeskrivningar i och för användande
i en gmpp av länder som har liknande krav el­
ler som strävar att harmonisera sina yrkesut­
bildningsnivåer och sina metoder för yrkes­
vägledning.

76.    Medlemsstatema bör överväga alt
upprätta eller medverka liU gemensamt upp-


 


Prop. 1975/76:126


85


 


operation of cenlres for a region or group of counlries lo facUitate exchange of experience and promote co-operation in programme de­velopment and methodological research.


rättande eller gemensam drifl av centra för en region eller en gmpp av länder i syfle all un­derlätta utbyte av erfarenheter och främja samarbete vid programutveckling och metod-forskning.


 


XV. Effect on Earlier Recommendations

77. (1) This Recommendation supersedes the Vocational Guidance Redommendation, 1949, the Vocational Training (Agriculture) Recommendation, 1956, and the Vocational Training Recommendation, 1962.

(2) The Vocational Rehabililation (Dis­abled) Recommendation, 1955, the Vocation­al Training (Fishermen) Recommendation, 1966, the Special Youth Schemes Recom­mendation, 1970, and the Vocational Train­ing (Seafarers) Recommendation, 1970, remain apphcable to the calegories of persons covered by their terms.


XV. Verkningar på tidigare rekommendatio­ner

77. (I) Denna rekommendation ersätter 1949 år rekommendation angående yrkesväg­ledning, 1956 års rekommendation angående yrkesutbildning inom jordbraket och 1962 års rekommendation angående yrkesutbildning.

(2) 1955 års rekommendation angående ar­bets vård för partiellt arbetsföra, 1966 års re­kommendation angående yrkesutbildning (fiskare), 1970 års rekommendation angående särskilda program för ungdom och 1970 års rekommendation angående yrkesutbildning (sjöfolk) förblir lillämpliga för de personkate­gorier som de avser.


 


Prop. 1975/76:126


86


Bilaga 5


Convention (No. 143) concerning migrations in abusive conditions and the promotion of equal­ity of opportunity and treatment of migrant workers.

The General Conférence of the Interna­tional Labour Organisation,

Having been eonvened al Geneva by the Governing Body of the Intemational Labour Office, and having met in its Sixlielh Session on 4 June 1975, and

Considering that the Preamble of the Con­stitution of the Intemational Labour Organi­sation assigns lo it the läsk of protecting "Ihe interesls of workers when employed in coun­lries olher than their own", and

Considering thal the Dédaration of Phila-delphia reaffirms, among the principles on which the Organisation is based, thal "labour is not a commodily", and that "poverty anywhere constilutes a danger lo prosperily every where", and recognises the solemn ob­ligation of the ILO to further programmes which will achieve in particular full employ­menl through "Ihe transfer of labour, indud­ing for employmenl ...",

Considering the ILO World Employmenl Programme and the Employmenl Policy Con­vention and Recommendation, 1964, and emphasising the need to avoid the excessive and unconlrolled or unassisted increase of migralory movemenls because of their nega­tive social and human consequences; and

Considering thal in order to overcome un-derdevelopment and slmclural and chronic unemploymenl, the govemments of many countries increasingly stress the desirabUity of encouraging the transfer of capital and technology rather than Ihe transfer of work­ers in accordance with the needs and re­quesls of these countries in the reciprocal in­terest oflhe countries of origin and the coun­tries of employmenl, and

Considering the right of everyone lo leave any country, induding his own, and to enter his own country, as set forth in the Universal Dédaration of Human Rights and the Inter­national  Covenant  on  CivU  and Pohtical


(Översättning)

Konvention (nr 143) om missbruk i samband med migration och om främjande av migre­rande arbetstagares likställdhet med avseende på möjligheter och behandling

Intemationella  arbetsorganisationens   all­männakonferens,

som av styrelsen för internationella arbelsby­rån sammankallats till Geneve och där sam­lats den 4 juni 1975 till sitt sextionde samman­träde,

som hänvisar till all intemationella arbetsor­ganisationen enligl inledningen till dess stad­ga har uppgiften att skydda "i utlandet sys­selsatta arbetstagares intressen", som hänvisar lill alt Philadelphiadeklaralio-nen bland de principer på vilka intemationel­la arbetsorganisationen grandar sig framhål­ler att "arbetet inle är en vara" och alt "fat­tigdomen var den än förekommer är ell hot mot allas välstånd" och erkänner organisa­tionens högtidliga förpliktelse all främja pro­gram som är ägnade all åstadkomma fuU sys­selsättning särskilt genom "överföring av ar­betskraft, inberäknal migration för syssel­sättning ...",

som hänvisar till ILO:s världsprogram för sysselsättning och 1964 års konvention och rekommendation om sysselsättning och fram­håUer nödvändigheten av atl undvika en överdriven och okontrollerad eller icke un­derstödd ökning av migralionsrörelsema på gmnd av deras negativa sociala och mänskli­ga konsekvenser,

som vidare hänvisar till alt regeringama i många länder i syfte atl övervinna underat-veckling och straklureU och kronisk arbets­löshet aUt mera framhåUer önskvärdheten av att uppmuntra överföring av kapital och tek­nologi snarare än överföring av arbetskraft med hänsyn tUl dessa länders behov och krav och i urspmngslandets och sysselsättnings­landets ömsesidiga intresse, som hänvisar till rätlen för var och en all läm­na vUkel som helst land, inberäknal sitt egel, och att resa in i sitt eget land, såsom den är fastslagen i den allmänna förklaringen om de mänsklig rättighetema och i del inlemationel-


 


Prop. 1975/76:126


87


 


Rights, and

Recalling the provisions contained in the Migration for Employmenl Convention and Recommendation (Revised), 1949, in the Pro­tection of Migrani Workers (Underdeveloped Counlries) Recommendation, 1955, in the Employmenl Pohcy Convention and Re­commendation, 1964, in the Employmenl Service Convention and Recommendation, 1948, and in the Fee-Charging Employmenl Agencies Convention (Revised), 1949, which deal with such matters as the regulalion of the recmilmenl, introduction and placing of migrant workers, the provision of accurate information relating to migration, the mini­mum conditions lo be enjoyed by migrants in transit and on amival, the adoption of an ac­tive employmenl policy and intemational col-laboralion in these matters, and

Considering that the emigration of workers due lo conditions in labour märkets should lake place under the responsibility of official agencies for employmenl or in accordance with the relevant bilateral or multilateral agreements, in particular those permilting free circulation of workers, and

Considering that evidence of the existence of illicil and dandesline trafficking in labour calls for further standards specifically aimed at eliminating these abuses, and

Recalling Ihe provisions of the Migration for Employmenl Convention (Revised), 1949, which require ralifyin Members to apply to immigrants lawfully within their territory trealmenl not less favourable than thal which they apply lo their nalionals in respect of a variety of mallers which it enumerates, in so far as these are regulated by laws or regula­tions or subject to the control of administra­tive authorities, and

RecalUng that the definition of the term "discrimination" in the Discriminalion (Employmenl and Occupation) Convention, 1958, does not mandatorily include distinc-lions on the basis of nationality, and

Considering thal further standards, cover­ing also social security, are desirable in order lo promote equality of opportunity and treal­menl of migrani workers and, with regard to matters regulated by laws or regulations or subject to the control of administrative au­thorities, ensure trealment al least equal lo thal of nationals, and


la fördraget om medborgerliga och politiska rättigheter,

som erinrar om de bestämmelser i konventio­nen och rekommendationen om migrerande arbetare (reviderade 1949), i rekommendatio­nen om skydd för migrerande arbetare (un-deratvecklade länder) (1955), i konventionen och rekommendationen om sysselsättning (1964), i konvenlionen och rekommendatio­nen om offentiig arbetsförmedling (1948) och i konventionen om avgiftskrävande arbets­förmedlingsbyråer (reviderad 1949), som be­handlar sådana frågor som rekrytering och mottagande av migrerande arbetstagare och deras placering i arbete, tiUhandahåUande av kortekl information angående migration, de minimiförmåner som de migrerande skaU åt­njuta urider resan och vid ankomslen, infö­rande av en aktiv sysselsättningspolitik saml del internationella samarbetet i dessa frågor, som finner atl emigration av arbetstagare på grand av förhållanden på arbetsmarknaden bör äga ram under övervakning på de officiel­la arbelsförmedlingsorganens ansvar eller i enlighet med hithörande bUaterala eller multi­laterala överenskommelser, särskilt de som tillåter arbetstagares fria rörlighet, som finner alt den påvisade förekomsten av lagstridig och hemlig handel med arbetskraft påkallar nya normer som särskilt inriktas på undanröjande av dessa missbrak, som erinrar om de bestämmelser i konvenlio­nen om migrerande arbetare (reviderad 1949), som kräver att ratificerande medlems­stater skall ge immigranter, som lagligen vis­tas inom deras tertitorium, en behandling som inle är mindre förmånlig än den behand­ling de ger sina egna medborgare med avse­ende på ohka angelägenheter, vilka där upp­räknas, i den mån dessa angelägenheter reg­leras genom lagstiftning eller är underkastade administrativa myndigheters avgörande, som erinrar om all definitionen av uttrycket "diskriminering" i konvenlionen om diskri­minering (anstäUning och yrkesutövning) (1958) icke obligatoriskt innefattar åtskillna­der med hänsyn till nationalitet, som finner all ylterligare normer, som även avser social trygghet, är påkallade för atl främja likstäUdhet i fråga om möjligheter och behandling för migrerande arbetstagare saml, då del gäUer angelägenheter som regleras ge­nom lagstiftning eller är underkastade admi-


 


Prop. 1975/76:126


88


 


Noting that, for the fuU success of action regarding the very varied problems of mi­grant workers, il is essential that there be close co-operalion with the United Nations and other specialised agencies, and

Noting that, in the framing of Ihe foUowing standards, account has been laken of the work oflhe United Nations and of other spe­cialised agencies and thal, with a view to avoiding duplication and lo ensuring appro­priate co-ordination, there will be continuing co-operation in promoling and securing the application oflhe standards, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to migrani work­ers, which is the fifth item on the agenda of Ihe session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of an intemational Con­vention supplementing the Migration for Employmenl Convention (Revised), 1949, and the Discriminalion (Employmenl and Oc­cupation) Convention, 1958, adopls this Iwenly-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-five the following Convention, which may be cited as the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975:


nistraliva myndigheters avgörande, garantera dem en behandling som är minst lika gynn­sam som den som kommer landets medborga­re liU del,

som konstaterar att fuUständig framgång för åtgärder med avseende på de migrerande ar­betslagarnas mycket skiftande problem fömt­sätter en intim samverkan med Förenta natio­nema och andra specialiserade organ, som konstaterar att vid utformningen av föl­jande normer hänsyn har tagits till Förenta nationémas och andra specialiserade organs verksamhet och alt, i syfle att undvika dub­belarbete och säkerstäUa lämplig samord­ning, etl fortlöpande samarbete skall äga ram för atl främja och säkestäUa efterlevnaden av normema,

som beslutat antaga vissa förslag angående migrerande arbetstagare, vilken fråga utgör den femte punkten på konferensens dagord­ning,

och som beslutat all dessa förslag skall laga formen av en inlematinell konvention som kompletterar konventionen om migrerande arbetare (reviderad 1949) och konvenlionen om diskriminering (anstäUning och yrkes­utövning) (1958),

antager denna den ljugofjärde dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande konvention, som kan nämnas 1975 års kon­vention om migrerande arbetstagare (till-läggsbeslämmelser):


 


Part I. Migrations in Abusive Conditions

Article 1

Each Member for which this Convention is in force undertakes to respect the basic hu­man rights ofall migrant workers.


Del. I. Missbruk i samband med migration

Artikel 1

Varje medlemsstat för vilken denna kon­vention är gällande förpliktar sig atl respekte­ra alla migrerande arbetstagares grandläggan­de mänskliga rättigheter.


 


Article 2

I. Each Member for which this Conven­tion is in force shall syslematically seek to déterminé whether there are illegally em­ployed migrant workers on its territory and whether there depart from, pass through or arrive in its territory any movements of mi­grants for employmenl in which the migrants are subjected during their journey, on arrival or during their period of résidence and em-


Artikel 2

1. Varje medlemsstat för vUken denna konvention är gäUande skall systematiskt sträva att faststäUa om det finns illegalt an­ställda migrerande arbetstagare inom dess territorium och om det förekommer någon migration av arbetssökande från, genom eller tiU dess territorium, varvid de migrerande un­der resan, vid ankomsten eller under den pe­riod då de vistas och är sysselsatta i landet ut-


 


Prop. 1975/76:126


89


 


ploymenl to conditions contravening relevant intemational multilateral or bilateral instm­ments or agreements, or national laws or re­gulations.

2. The representative organisations of employers and workers shall be fully con­sulted and enabled to fumish any information in their possession on this subject.


sätts för förhåUanden som står i strid med till­lämpliga intemationella multUaterala eller bi­laterala instmment eller avtal eller nationell lagstiftning.

2. De representativa arbetsgivar- och ar-betslagarorganisalionema skall till fullo kon­sulleras och ges möjlighet att tillhandahålla de informationer i frågan som de förfogar över.


 


Article 3

Each Member shall adopl all necessary and appropriate measures, both within its juris­diction and in coUaboration with other Mem­bers-

a)    lo suppress dandesline movements of migrants for employmenl and Ulegal employ­menl of migrants, and

b)   against the organisers of illicil or clan-destine movements of migrants for employ­menl departing from, passing through or ar­riving in its territory, and against those who employ workers who have immigrated in Ule­gal conditions,

in order to prevent and lo eliminate the abuses referted to in Article 2 of this Conven­tion.


Artikel 3

Varje medlemsstat skall vidtaga alla erfor­derliga och lämpliga åtgärder, såväl inom ra­men för sin egen jurisdiktion som i samarbete med andra medlemsstater,

a)    för att hindra hemUg migration och ille­galt sysselsättande av migrerande;

b)   mol dem som organiserar lagstridig eller hemlig migration för arbete från, genom eller till dess territorium och mot dem som syssel­sätter arbetstagare som har invandrat på olagligt sätt,

i syfle atl hindra och undanröja de missbmk som avses i artikel 2 i denna konvention.


 


Article 4

In particular, Members shall lake such measures as are necessary, al the national and the intemational level, for syslematic contact and exchange of information on the subject with other States, in consultation with representative organisations of employ­ers and workers.


Artikel 4

Medlemsstatema skall särskUl vidtaga er­forderliga åtgärder på nationell och intema­tionell nivå för systematisk kontakt och sy­stematiskt utbyte av informationer i denna fråga med andra stater i samråd med repre­sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani­sationer.


 


Article 5

One of the purposes of the measures taken under Artides 3 and 4 of Ihis Convention shall be thal the authors of manpower traf­ficking can be prosecuted whatever the coun­try from which they exercise their activities.


Artikel 5

De åtgärder som företas i enlighet med ar­tiklama 3 och 4 i denna konvention skall bland annat syfta lill atl upphovsmännen till handel med arbetskraft kan lagforas oavsett från vilket land de utövar sin verksamhet.


 


Article 6

1. Provision shall be made under national laws or regulations for the effective detection of the illegal employmenl of migrant workers and for Ihe definition and the application of


Artikel 6

1. I enlighet med nationell lagstiftning skall åtgärder vidtagas för alt effektivt uppda­ga illegalt sysselsättande av migrerande ar­betstagare och för att bestämma och tillämpa


 


Prop. 1975/76:126


90


 


administrative, civU and penal sanctions, which include imprisonment in their range, in respect of the illegal employmenl of migrant workers, in respect of the organisation of movements of migrants for employmenl de­fined as involving the abuses referted to in Arlicle 2 of this Convention, and in respect of knowing assistance to such movements, whether for profil or otherwise.

2. Where an employer is prosecuted by vir­tue oflhe provision made in pursuance of Ihis Article, he shall have the right lo fumish proof of his good failh.


administrativa, civUrättsliga och straffrättsli­ga påföljder, däri inbegripet fängelsestraff, då det gäller olagligt sysselsättande av migreran­de arbetstagare, organiserande av migration för arbete som innebär sådanl missbmk, som avses i artikel 2 i denna konvention, samt av­siktlig medverkan tUl sådan migration i vinst­syfte eUer annorledes.

2. Då en arbetsgivare lagföres i samband med åtgärder som vidtages i enlighet med denna artikel, skall han ha räll alt anföra be­visning för atl han handlat i god tro.


 


Article 7

The representative organisations of em­ployers and workers shall be consulted in re­gard to the laws and regulations and olhei measures provided for in this Convention and designed to prevent and eliminate the abuses referted lo above, and the possibility of their taking initiatives for this purpose shall be re­cognised.


Artikel 7

Representativa arbetsgivar- och arbetsta­garorganisationer skall konsulteras beträffan­de lagstiftning och andra åtgärder som avses i denna konvention och syftar till all hindra och undanröja ovan berörda missbmk, och de bör medges möjlighet alt laga initiativ i detta syfte.


 


Article 8

1.    On condition thal he has resided legally
in the territory for the purpose of employ­
menl, the migrani worker shall nol be re­
garded as in an Ulegal or irregular situation by
the mere fact of the loss of his employmenl,
which shall not in itself imply the withdrawal
of his authorisation of résidence or, as the
case may be, work permil.

2.    Accordingly, he shall enjoy equality of
trealment with nationals in respect in particu­
lar of guranlees of security of employmenl,
the provision of altemative employmenl, re­
lief work and relraining.


Artikel 8

1.    Under föratsättning atl den migrerande
arbetstagaren lagligen vistals i landet för all
arbeta skall han icke anses befinna sig i en il­
legal eller irreguljär situation enbart för atl
han förlorat sin anstäUning, något som icke i
och för sig skall medför att hans uppehåUstUl­
slånd eller eventuella arbetstillstånd indra­
ges.

2.    Han skall följaktiigen åtnjuta UksläUd-
het i fråga om behandling med landels med­
borgare, särskilt då del gäller garantier för
ansläUningstrygghet, beredande av altemativ
sysselsättning, beredskapsarbete och om­
skolning.


 


Article 9

1. Without prejudice to measures designed to control movements of migrants for em­ploymenl by ensuring that migrani workers enter national tertitory and are admitled lo employmenl in conformity with the relevant laws and regulations, the migrani worker shall, in cases in which these laws and regula­tions have not been respected and in which his position cannot be regularised, enjoy equality of trealment for himself and his fami-


Artikel 9

1. Utan förfång för åtgärder, som syftar till att kontrollera migration för arbete genom att säkerslälla all migrerande arbetstagare anlän­der till landets territorium och erhåUer an­stäUning i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, skall den migrerande arbetstaga­ren i fall då denna lagstiftning icke efterlevts och då hans stäUning icke kan regulariseras åtnjuta likstäUdhet i fråga om behandling för sig själv och sin famUj med avseende på rät-


 


Prop. 1975/76:126


91


 


ly in respect of rights arising out of pasl em­ploymenl as regards rémunération, social se­curity and other benefils.

2.    In case of dispute about the rights re­
ferted lo in the preceding paragraph, the
worker shall have Ihe possibility of present­
ing his case lo a competent body, either him­
self or through a representative.

3.    In case of expulsion of the worker or his
famUy, the cost shall nol be bome by them.

4.    Nothing in Ihis Convention shall pre­
vent Members from giving persons who are
illegally residing or working within the coun­
try the right lo stay and lo take upp legal
employmenl.


tigheler gmndade på tidigare anstäUning då det gäUer lön, social trygghet och andra för­måner.

2.    I händelse av tvist angående de rättighe­ter som avses i föregående mom. skall arbets­tagaren ha möjlighet atl framlägga sin sak in­för ett kompetent organ antingen personligen eller genom ombud.

3.    Om arbetstagaren eller hans famUj av­lägsnas från landet skall de ej bära kostnaden härför.

4.    Ingenting i denna konvention skall hind­ra medlemsstatema från atl ge personer som illegalt vistas eller arbetar inom landet rält att stanna och taga legal anstäUning.


 


Part II. Equality of Opportunity and Treat­ment

Arlicle 10

Each Member for which the Convention is in force undertakes lo declare and pursue a national policy designed to promote and to guarantee, by methods appropriate to na­tional conditions and practice, equality of op­portunity and treatment in respect of employ­menl and occupation, of social security, of trade union and cultural rights and of indi­vidual and coUeclive freedoms for persons who as migrani workers or as members of their families are lawfuUy within ils territory.


Del II. LikstäUdhet i fråga om möjligheter och behandling

Artikd 10

Varje medlemsstat för vilken denna kon­vention är gäUande förpliktar sig att utforma och genomföra en nationeU politik som syftar till alt främja och med metoder lämpade efler nationella förhållanden och sedvanor garan­tera likstäUdhet i fråga om möjhgheter och behandling med avseende på anstäUning och yrkesutövning, social trygghet, fackliga och kulturella rättigheter och individuella och koUektiva friheter för personer som lagligen vistas inom dess lerrilorium såsom migreran­de arbetstagare eller såsom medlemmar av deras familjer.


 


Arlicle 11

1.    For the purpose of this Part of this Con­
vention, the term "migrant worker" means a
person who migrales or who has migraled
from one country lo another with a view lo
being employed otherwise than on his own
account and includes any person regularly
admitled as a migrani worker.

2.    This Part of this Convention does not
apply to-

a) frontier workers;

b)   artistes and members of the liberal pro­fessions who have entered the country on a shorl-term basis;

c)    seamen;

d) persons coming specifically for puposes


Artikd 11

1.    I denna del av denna konvention avser
uttrycket "migrerande arbetstagare" en per­
son som beger sig eller har begett sig från etl
land lill etl annal för atl få sysselsättning på
annat sätt än för egen räkning och innefattar
var och en som i föreskriven ordning fåll till­
lräde som migrerande arbetstagare.

2.    Denna del av denna konvention är inte
tillämplig med avseende på:

a)    gränsgångare;

b)   artister och fria yrkesutövare som har rest in i landet för en kortare period;

c)    sjöfolk;

d)   personer som speciellt kommil för alt
studera och utbilda sig;


 


Prop. 1975/76:126


92


 


of training or education;

e) employees of organisations or undertak­ings operating within the lemilory of a coun­try who have been admitled temporarily lo that country at the request of their employer lo undertake specifie duties or assignments, for a limited and defined period of time, and who are required lo leave thal country on the completion of their duties or assignments.


e) anstäUda hos organisaioner eller förelag som är verksamma inom etl lands lerrilorium och som efter ansökan av deras arbetsgivare tillfälligt fått tillträde lill landet för atl utföra särskilda uppgifier eller uppdrag under en be­gränsad och bestämd tidsperiod och som är skyldiga att lämna landet sedan de utfört dessa uppgifier eller uppdrag.


 


Article 12

Each Member shall, by methods appropri­ate to national conditions and practice—

a)    seek the co-operation of employers' and workers' organisations and other appropriate bodies in promoling the acceptance and ob-servance of the policy provided for in Article 10 of this Convention;

b)   enad such législation and promote such educational programmes as may be calcu­lated to secure the acceptance and obser-vance oflhe policy;

c)    take measures, encourage educational programmes and develop other activities aimed at acquainling migrani workers as fuUy as possible with the policy, with their rights and obligations and with activities designed to give effective assitance lo migrant workers in the exercise of their rights and for their protection;

d)    repeal any slalulory provisions and
modify any administrative instmclions or
practices which are inconsislenl with the pol­
icy;

e)    in consultation with representative or­
ganisations of employers and workers, for-
mulale and apply a social policy appropriate
to national conditions and practice which
enables migrant workers and their famUies lo
share in advanlages enjoyed by ils nationals
while taking account, without adversely af­
fecting the principle of equality of opportuni­
ty and treatment, of such special needs as
they may have until they are adapted lo the
sociely oflhe country of employmenl;

f)     lake all steps to assist and encourage the
efforts of migrant workers and their families
to preserve their national and ethnic ideniity
and their cultural ties with their country of
origin, induding the possibUity for children
to be given some knowledge of their mother


Artikd 12

Varje medlemsstat skall genom metoder lämpade efter nationella förhåUanden och sedvanor:

a)    eftersträva medverkan av arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer och andra lämpliga organ för atl främja godtagande och genomförande av den politik som avses i arti­kel 10 i denna konvention;

b)   utfärda lagar och främja upplysnings­program som är ägnade atl säkerstäUa godta­gande och genomförande av denna politik;

c)    vidtaga åtgärder, främja upplysnings­program och utveckla andra aktiviteter som syftar till all så fullständigt som möjligt göra migrerande arbetstagare förtrogna med den­na politik, med deras rättigheter och skyldig­heter och med aktiviteter som är ägnade att bereda dem effektiv hjälp för alt säkerstäUa deras skydd och möjliggöra för dem all utöva sina rättigheter;

d)    upphäva lagbestämmelser och änra ad­
ministrativa föreskrifier eller sedvanor som
är oförenliga med denna politik;

e)    i samråd med representativa arbetsgi­
var- och arbetstagarorganisationer utforma
och genomföra en socialpolitik, lämpad efter
nationella förhåUanden och sedvanor, som
gör del möjligt för migrerande arbetstagare
och deras familjer att bli delaktiga av de för­
måner som landels egna medborgare åtnjuter
och samtidigt beaktar - utan förfång för prin­
cipen om likstäUdhet i fråga om möjligheter
och behandling - sådana speciella behov
som de må ha innan de blivit anpassade liU
sysselsättningslandets samhäUe;

f)     vidtaga alla åtgärder för all bistå och
uppmuntra de migrerande arbetslagamas och
deras familjers strävanden att bevara sin na­
tionella och etniska identitet och sina kultu­
rella band till sill urspmngsland, däri inbegri-


 


Prop. 1975/76:126


93


 


longue;

g) guranlee equality of treatment, with re­gard to working conditions, for all migrant workers who perform the same aclivily what­ever mighl be the particular conditions of their employmenl.


pet möjlighet för bamen atl få undervisning i sitt modersmål;

g) garantera likstäUdhet i fråga om behand­ling med avseende på arbetsvUlkor för alla migrerande arbetstagare som utövar samma verksamhet oavsett under vilka speciella för­hållanden de är anstäUda.


 


Article 13

1.    A Member may take all necessary mea­
sures which fall within ils competence and
coUaborale with olher Members lo facUitate
the reunification of the families of all migrant
workers legally residing in its temitory.

2.    The members of the family of the mi­
grant worker lo which this Article applies are
the spouse and dependent children, father
and mother.


Artikd 13

1.    En medlemsstat kan vidtaga alla erfor­derliga åtgärder som faller inom dess kompe­tensområde och samverka med andra med­lemsstater för all underlätta återföreningen av familjerna till alla migrerande arbetstagare som lagligen vistas inom dess territorium.

2.    De medlemmar av den migrerande ar­betslagarens familj för vilka denna artikel är tillämplig är make samt bam och föräldrar, som är beroende av honom.


 


Article 14

A Member may—

a)    make the free choice of employmenl, while assuring migrani workers the right lo geographical mobUity, subject to the condi­tions that the migrani worker has resided lawfully in its territory for the purpose of employmenl for a prescribed period nol ex­ceeding two years or, if its laws or regula­tions provide for contracts for a fixed term of less than two years, thal the worker has completed his first work contract;

b)   afler appropriate consultation with the representative organisations of employers and workers, make regulations conceming recognition of occupational qualifications ac­quired outside its territory, induding certifi­cates and diplomas;

c)    restrict access to limited calegories of employmenl or functions where this is neces­sary in the interest oflhe State.


Artikd 14

En medlemsstat kan:

a)   göra fritt val av sysselsättning med bibe­håUen räll lill geografisk rörlighet beroende av att den migrerande arbetstagaren lagligen vistals inom dess lerrilorium för all där erhål­la sysselsättning under en. föreskriven period av högsl två år eller, om dess lagstiftning in­nehåller bestämmelser om kontrakt för en faststäUd tid understigande två år, att arbets­lagaren har uppfyUt sitt första kontrakt;

b)   efter vederbörligt hörande av represen­tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa­tioner utfärda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utan­för dess territorium, däri inbegripet intyg och diplom;

c)   inskränka tillträdet tUl vissa begränsade kategorier av sysselsättning eller funktioner då detta är nödvändigt med hänsyn lUl sta­tens intresse.


 


Part III. Final Provisions

Arlicle 15

This Convention does nol prevent Mem­bers from conduding multilateral or bilateral agreemenls with a view lo resolving prob­lems arising from ils application.


Dei ni. Slutbestämmelser

Artikd 15

Denna konvention hindrar icke medlems­stater från alt sluta multilaterala eller bilate­rala avtal för all lösa problem som uppslår i samband med dess tillämpning.


 


Prop. 1975/76:126


94


 


Arlicle 16

1.    Any Member which ratifies Ihis Con­vention may, by a dédaration appended to ils ratification, exclude either Part 1 or Part II from ils acceptance oflhe Convention.

2.    Any Member which has made such a dédaration may al any lime cancel thal de-claralion by a subsequent dédaration.

3.    Every Member for which a dédaration made under paragraph I of this Article is in force shall indicate in its reports upon the application of Ihis Convention the position of ils law and practice in regard to the provi­sions of the Part excluded from its accep­tance, the extent to which effect has been given, or is proposed lo be given, lo the said provision and the reasons for which it has not yet included them in ils acceptance of the Convention.


Artikel 16

1.    Varje medlemsstat som ratificerar den­
na konvention kan genom en lill dess ratifika­
tion fogad förklaring utesluta endera del I el­
ler del
II från sitt godkännande av konvenlio­
nen.

2.    Varje medlemsstat som gjort en sådan förklaring kan när som helst upphäva denna förklaring genom en påföljande förklaring.

3.    Varje medlemsstat för vUken en förkla­ring enligt mom. I i denna artikel är gällande skall i sina redogörelser för tillämpningen av denna konvention ange tiUslåndet i dess lag­sttflning och praxis med avseende på bestäm­melsema i en del som uteslutits från dess godkännande, den omfattning vari dessa be­stämmelser har tillämpats eller är avsedda alt tillämpas och anledningen lill att den ännu in­te har innefattat dem i sitt godkännande av konvenlionen.


 


Article 17

The formål ratifications of this Convention shall be communicated lo the Director-Gen­eral of the Intemational Labour Office for re­gistration.


Artikd 17

De officieUa ralifikationema av denna kon­vention skall delges intemationella arbetsby­råns generaldirektör och registreras av ho­nom.


 


Article 18

1.   This Convention shall be binding only upon those Members oflhe Intemational La­bour Organisation whose ratifications have been registered with the Direclor-General.

2.   It shall come into force twelve months afler the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Direclor-General.

3.   Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months af­ter the date on which its ratification has been registered.


Artikel 18

1.    Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av intemationella arbets­organisationen vUkas ratifikationer registre­rats av generaldirektören.

2.    Den träder i krafl tolv månader efter del två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3.    Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader efler den dag, då dess ratifikation registrerats.


 


Article 19

1. A Member which has ratified this Con­vention may denounce il afler the expiration of len years from the date on which the Con­vention first comes into force, by an act com­municated lo the Director-General of the In­temational Labour Office for registration. Such denunciation shall nol lake effect until


Artikd 19

1. Medlem som ratificerar denna konven­tion kan, sedan tio år förflutit från den tid­punkt då konventionen försl trädde i kraft, uppsäga densamma genom skrivelse som del­ges internationella arbetsbyråns generaldi­rektör för regislrering. Uppsägningen träder ej i krafl förrän ett år efter del den registre-


 


Prop. 1975/76:126


95


 


one year after the date on which il is regis­tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does nol, within the year foUowing the expiration of the period of len years mentioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Article will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira­tion of each period of len years under the terms provided for in this Article.


räls.

2. Varje medlem, som ratificerar denna konvention och icke inom elt år efler utgång­en av den i föregående mom. nämnda tioårs­perioden gör bruk av den uppsägningsrätl som medges i denna artikel, skall vara bun­den för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konvenlionen vid utgången av varje tioårsperiod.


 


Article 20

1.   The Direclor-General of the Intema­tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of Ihe registration ofall ratifications and denun­ciations communicated lo him by Ihe Mem­bers oflhe Organisation.

2.   When notifying the Members oflhe Or­ganisation of the registration of the second ratification communicated lo him, the Direc­tor-General shall draw the attention of the Members of Ihe Organisation lo the dale upon which the Convention will come into force.


Artikd 20

1.   Intemationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall undertälla samtiiga medlemmar av intemationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp­sägningar, som delgivils honom av organisa­tionens medlemmar.

2.   När generaldirektören undertätlar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som del­givils honom, skall han fästa medlemmamas uppmärksamhet på den dag då konvenlionen kommer all träda i kraft.


 


Article 21

The Director-General of the Intemational Labour Office shall communicate to the Sec­retary-General of the United Nations for reg­istration in accordance with Article 102 oflhe Charter oflhe United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro­visions oflhe preceding Artides.


Artikd 21

Intemationella arbetsbyråns generaldirek­tör skall för regislrering jämlikt artikel 102 i Förenta nalionemas stadga lämna Förenta nationemas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp­sägning, som registrerats av honom enligt be­stämmelsema i föregående artiklar.


 


Article 22

Al such times as il may consider necessary the Goveming Body of the Intemational La­bour Office shall present to the General Con­férence a report on the working of this Con­vention and shall examine the desirabUity of placing on the agenda of the Conférence the question of its revision in whole or in part.


Artikd 22

Närhelst intemationella arbetsbyråns sty­relse finner det erforderligt skall styrelsen fö­relägga internationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för kon­ventionens tillämpning och överväga om del finns skäl all på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis.


 


Prop. 1975/76:126


96


 


Article 23

1.   Should the Conférence adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Con­
vention otherwise provides-

a)   the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve Ihe immediate denunciation of this Conven­tion, notwithstanding the provisions of Arti­cle 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b)   as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open lo ratification by the Members.

2.   This Convention shall in any case re­
main in force in ils actual form and content
for those Members which have ratified il but
have nol ratified Ihe revising Convention.


Artikel 23

1.   Om konferensen antager en ny konven­
tion, varigenom förevarande konvention helt
eller delvis revideras, och den nya konvenlio­
nen ej föreskriver annat,

a)    skall, ulan hinder av bestämelsema i ar­tikel 19, en medlems ratifikation av den nya konvenlionen i sig innefatta omedelbar upp­sägning av förevarande konvention, under föralsätlning atl den nya konventionen trätt i kraft;

b)   skall från den dag, då den nya konven­lionen träder i krafl, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmar­na.

2.   Förevarande konvention skall likväl
förbli gäUande till form och innehåU för de
medlemmar som ratificerat densamma men
icke ratificerat den nya konvention, varige­
nom förevarande konvention revideras.


 


Article 24

The English and French versions of the texl of this Convention are equally authorita­live.


Artikel 24

De engeleska och franska textema till den­na konvention skall ha lika vitsord.


 


Prop. 1975/76:126


97


Bilaga 6


Recommendation  (No.   151)  conceming mi­grant workers

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been eonvened al Geneva by the Goveming Body of Ihe Intemational Labour Office, and having mel in its Sixlielh Session on 4 June 1975, and

Considering that the Preamble of the Con­stitution of the Intemational Labour Organi­sation assigns lo il the läsk of protecting "the interesls of workers when employed in counlries other than their own", and

Recalling the provisions contained in the Migration for Employmenl Convention and Recommendation (Revised), 1949, and in the Protection of Migrani Workers (Underdevel­oped Counlries) Recommendation, 1955, which deal with such mallers as the prepara­tion and organisation of migration, social ser­vices lo be provided lo migrani workers and their famUies, in particular before their de-parture and during their journey, equality of trealment as regards a variety of matters which they enumerale, and the regulation of the stay and return of migrant workers and their families, and

Having adopted the Migrani Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975, and

Considering thal further standards are de­sirable as regards equality of opportunity and trealment, social policy in regard to migrants and employmenl and résidence, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to migrant work­ers, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall lake the form of a Recommendation, adopls this Iwenly-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seven-ly-five the foUowing Recommendation, which may be cited as the Migrani Workers Recommendation, 1975:

I. Members should apply the provisions of this Recommendation within the framework

7-Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126


(Översättning)

Rekommendation (nr 151) om migrerande ar­betstagare

Intemationella arbetsorganisationens all­männa konferens,

som av styrelsen för intemationella arbelsby­rån sammankallals tiU Geneve och där sam­lats den 4juni 1975 liU sill sextionde samman­träde,

som av styrelsen för inlemationeUa arbelsby­rån sammankaUals lill Geneve och där sam­lats den 4 juni 1975 tiU sitt sextionde samman­träde,

som erinrar om de bestämmelser i konvenlio­nen och rekommendationen om migrerande arbetare (reviderade 1949) och i rekommen­dationen om skydd för migrerande arbetare (undemtvecklade länder) (1955), som be­handlar sådana frågor som förberedande och organiserande av migration, sociala tjänster som skaU tiUhandahållas åt migrerande ar­betstagare och deras familjer, särskilt före deras avfärd och under resan, likställdhet i fråga om behandling med avseende på skilda angivna förhållanden saml regleringen av migrerande arbetstagares och deras familjers vistelse och återvändande, som har antagit konvenlionen om migrerande arbetstagare (tilläggsbestämmelser) (1975), som finner alt ytterligare normer är påkallade då det gäUer likställdhet i fråga om möjlighe­ter och behandling, socialpolitik med avseen­de på migrerande personer samt sysselsätt­ning och vistelse,

som beslutat antaga vissa förslag angående migrerande arbetstagare, vilken fråga utgör den femte punkten på sammanträdets dag­ordning,

och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekommendation, antager denna den ljugofjärde dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande re­kommendation, som kan benämnas 1975 års rekommendation om migrerande arbetstaga­re:

I. Medlemsstatema bör tillämpa bestäm­melsema i denna rekommendation inom ra­men av en sammanhängande politik med av-


 


Prop. 1975/76:126


98


 


of a coherenl policy on intemational migra­tion for employmenl. That policy should be based upon the economic and social needs of both countries of origin and countries of em­ploymenl; it should lake account not only of short-lerm manpower needs and resources but also oflhe long-lerm social and economic consequences of migration for migrants as well as for the communities concemed.


seende på internationell migration för arbete. Denna politik bör gmndas på de ekonomiska och sociala behoven i såväl urspmngsländer-na som sysselsättningsländema; den bör ta hänsyn inte bara tiU behov och resurser av ar­betskraft på kort sikt utan också lill migratio­nens sociala och ekonomiska konsekvenser på lång sikt såväl för de migrerande som för de berörda samhällena.


 


/. Equality of Opportunity and Treatment

2.    Migrant workers and members of their
families lawfully within the territory of a
Member should enjoy effective equality of
opportunity and trealment with nationals of
the Member concemed, in respect of-

a)    access lo vocational guidance and
placement services;

b)  access lo vocational training and em­ploymenl of their own choice on the basis of individual suilability for such training or employmenl, account being laken of qualifi­cations acquired outside the territory of and in the country of employmenl;

c)   advancement in accordance with their individual character, experience, ability and dUigence;

d)    security of employmenl, the provision
of altemative employmenl, relief work and
relraining;

e) rémunération for work of equal value;

f)     conditions of work, induding hours of
work, rest periods, annual holidays with pay,
occupational safety and occupational health
measures, as well as social security measures
and welfare facUities and benefits provided in
connection with employmenl;

g)    membership of trade unions, exercise of
trade union rights and eligibihty for office in
trade unions and in labour-management rela­
tions bodies, induding bodies represenling
workers in undertakings;

h) rights of full membership in any form of co-operative;

i) conditions of life, induding housing and the benefits of social services and education­al and health facilities.

3.    Each Member should ensure the appli­
cation of the principles sel forth in Paragraph
2 of this Recommendation in aU activities un­
der the control of a public authority and pro-


/. Likställdhet ifråga om möjligheter och be­handling

2.    Migrerande arbetstagare och medlem­
mar av deras familjer som lagligen vistas
inom en medlemsstats territorium bör åtnjuta
effektiv likstäUdhet i fråga om möjligheter
och behandling med ifrågavarande medlems­
stats medborgare då det gäller:

a)    tiUträde lill yrkesvägledning och arbets­förmedling;

b)    tillträde lill yrkesutbildning och anställ­ning efter eget val på gmndval av personlig lämplighet för sådan utbildning eller anställ­ning, med hänsyn tagen lill kvalifikationer som förvärvals utanför och inom sysselsätt­ningslandet;

c)    befordran i överensstämmelse med de­ras personliga egenskaper, erfarenhet, skick­lighet och arbetsinsatser;

,d) anställningstrygghet, beredande av al­temativ sysselsättning, beredskapsarbete och omskolning;

e) avlöning för likvärdigt arbete;

f)     arbelsförhåUanden, däri inbegripet ar-
betslid, raster, semester, arbetarskydd,
ävensom åtgärder för sociala trygghetsåtgär­
der saml sociala tjänster och förmåner i sam­
band med anställningen;

g)    medlemskap i fackliga organisationer,
utövande av fackliga rättigheter och valbar-
hel till befallningar i fackliga organisationer
och i organ för samverkan mellan arbetsgiva­
re och arbetstagare, däri inbegripet organ
som representerar arbetstagama inom förela­
gen;

h) räll till fullt medlemskap i alla slag av kooperativa föreningar;

i) levnadsförhållanden, däri inbegripet bostäder, samt förmåner av sociala tjänster och utbildnings- och hälsovårdsinslilutioner.

3. Varje medlemsstat bör säkerstäUa till-


 


Prop. 1975/76:126


99


 


möte ils observance in all other activities by ;  methods appropriate lo national conditions and practice.

4.   Appropriate measures should be taken,
with Ihe coUaboration of employers' and
workers' organisations and other bodies con­
cemed, with a view lo-

a)   fostering public understanding and ac­
ceptance oflhe above-mentioned principles;

b)   examining complaints thal these prin­
ciples are nol being observed and securing
the corteclion, by conciliation or other ap­
propriate means, of any practices regarded as
in conflict therewith.

5.    Each Member should ensure that na­tional laws and regulations conceming rési­dence in ils territory are so applied that the lawful exercise of rights enjoyed in pursu­ance of these principles cannot be the reason for non-renewal of a résidence permil or for expulsion and is not inhibited by the threat of such measures.

6.    A Member may-

a)   make the free choice of employmenl,
while assuring migrani workers the right to
geographical mobility, subject lo the condi­
tions thal Ihe migrani worker has resided
lawfully in ils territory for the purpose of
employmenl for a prescribed period not ex­
ceeding two years or, if its laws or regula­
tions provide for contracts for av fixed term
of less Ihan two years, Ihat the worker has
completed his first work contract;

b)   after appropriate consultation with the representative organisations of employers and workers, make regulations conceming recognition of occupational qualifications ac­quired outside its territory, induding certifi­cates and diplomas;

c)   restrict access to Umited calegories of employmenl or functions where this i neces­sary in the interesls oflhe State.

7.   (1) In order to enable migrant workers
and their families lo take full advanlage of
their rights and opportunities in employmenl
and occupation, such measures as may be
necessary should be laken, in consultalion
with the representative organisations of em­
ployers and workers-

a) to inform them, as far as possible in their mother longue or, if Ihat is nol possible, in a langugage with which they are familiar, of their rights under national law and practice


lämpningen av de principer som angivits i punkt 2 i denna rekommendation beträffande alla slag av verksamhet, som kontrolleras av offentlig myndighet, och främja deras till­lämpning i alla andra slag av verksamhet ge­nom metoder lämpade efler nationella förhål­landen och sedvanor.

4.   Lämpliga åtgärder bör vidtagas under
medverkan av arbetsgivar- och arbetstagar­
organisationer och andra berörda organ i syf­
le att:

a)   bibringa allmänheten förståelse för och förmå den all godtaga ovan nämnda princi­per;

b)   undersöka klagomål över atl dessa prin­ciper åsidosätts och genom förlikning eller andra lämpliga medel sörja för rättelse av varje praxis som anses slå i strid med dessa.

 

5.    Varje medlemsstat bör tillse att den na­lioneUa lagstiftningen beiräffande vistelse inom dess lerrilorium tillämpas så, att lagligt utövande av rättigheter som åtnjuts i enlighet med dessa principer inte kan ge anledning till alt elt uppehållstiUstånd icke fömyas eller till avlägsnande från landet och icke hindras ge­nom hot om sådana åtgärder.

6.    En medlemsstat kan:

 

a)   göra fritt val av sysselsättning med bibe­håUen rätt till geografisk rörlighet beroende av att den migrerande arbetslagaren lagligen vistals inom dess lerrilorium för alt där erhål­la sysselsättning under en föreskriven period av högst två år eUer, om dess lagstiftning in­nehåUer bestämmelser om avtal för en fast­ställd tid understigande två år, att arbetstaga­ren har uppfyllt sill försia arbetsavtal;

b)   efter vederbörligt hörande av represen­tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa­tioner utfärda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utan­för dess lerrilorium, däri inbegripet intyg och diplom;

c)   begränsa tillträdet till vissa avgränsade kategorier av sysselsättning eller funktioner då detla är nödvändigt med hänsyn till sta­tens intresse.

7.   (1)1 syfle atl möjliggöra för migrerande
arbetstagare och deras familjer atl till fullo ut­
nyttja sina rättigheter och möjligheter i fråga
om anställning och yrkesutövning bör even­
tuellt erforderliga åtgärder vidtagas i samråd
med representativa arbetsgivar- och arbetsta­
garorganisationer:


 


Prop. 1975/76:126


100


 


as regards the mallers dealt with in Paragraph 2 of this Recommendation;

b)   to advance their knowledge of the lan­guage or languages oflhe country of employ­menl, as far as possible during paid lime;

c)   generally, lo promote their adaptation to the sociely of the country of employmenl and lo assist and encourage the efforts of migrant workers and their families to pre­serve their national and ethnic identily and their cultural ties with their country of origin, induding the possibility for children to be given some knowledge of their mother longue.

(2) Where agreemenls conceming the col­lective recmilmenl of workers have been conduded between Members, they should jointly take the necessary measures before the migrants' departure from their country of origin lo inlroduce them to the language of the country of employmenl and also lo its economic, social and cultural environment.

8. (1) Without prejudice lo measures de­signed lo ensure that migrani workers and their families enter national territory and are admitled lo employmenl in conformity with the relevant laws and regulations, a decision should be taken as soon as possible in cases in which these laws and regulations have nol been respected so that the migrant worker should know whether his position can be reg­ularised or not.

(2)   Migrani workers whose position has been regularised should benefit from all rights which, in accordance with Paragraph 2 of this Recommendation, are provided for migrant workers lawfully within the territory of a Member.

(3)   Migrani workers whose position has nol been or could not be regularised should enjoy equality of treatment for themselves and their families in respect of rights arising out of present and pasl employmenl as re­gards rémunération, social security and other benefils as well as regards trade union mem­bership and exercise ofirade union rights.

(4)   ln case of dispute about the rights re­ferred to in the preceding subparagraphs, Ihe worker should have the possibUity of pre­senting his case to a competent body, either himself or through a representative.

(5)   In case of expulsion of the worker or


a)   för att informera dem, i mån av möjlig,-hel på deras modersmål eller, om detta ej är möjligl, på ell språk som de är förtrogna med, om deras rättigheter enligl nationell lagstift­ning och praxis med avseende på de angelä­genheter som behandlas i punkl 2 i denna re­kommendation;

b)   för all förbättra deras kunskaper i sys­selsättningslandels språk, så vitt möjligl un­der betald tid;

c)   för att i allmänhet främja deras anpass­ning till sysselsättningslandets samhälle och bistå och uppmuntra de migrerande arbetsta­garnas och deras familjers strävanden all be­vara sin nationella och etniska identitet och sina kullureUa band liU sill urspmngsland, däri inbegripet möjlighet för bamen atl få un­dervisning i sitt modersmål.

(2) Då medlemsstater har slutit avtal med varandra om kollektiv rekrytering av arbets­tagare, bör de gemensamt vidtaga erforderli­ga åtgärder före de migrerandes avfärd från sitt urspmngsland för att göra dem bekanta med sysselsättningslandets språk ävensom med dess ekonomiska, sociala och kulturella miljö.

8. (I) Utan förfång för åtgärder, som syf­tar lill alt säkerstäUa att migrerande arbetsta­gare och deras familjer anländer tUl landels territorium och erhåller anställning i överens­stämmelse med tiUämplig lagstiftning, bör be­slut snarast möjligt fattas i fall, då denna lag­stiftning icke har efterlevts, för alt den migre­rande arbetstagaren skall få veta om hans ställning kan regleras eller ej.

(2)   Migrerande arbetstagare vilkas ställ­ning har reglerats bör åtnjuta alla de rättighe­ter som i enlighet med punkl 2 i denna re­kommendation beviljas migrerande arbetsta­gare som lagligen vistas inom en medlems­stats lerrilorium.

(3)   Migrerande arbetstagare, vilkas stäU­ning inte har reglerats eller inle kunnat regle­ras, bör åtnjuta likställdhet i fråga om be­handling för dem själva och deras familjer då det gäller rättigheter, som gmndar sig på nu­varande eller tidigare anställning, med avse­ende på avlöning, social trygghet och andra förmåner ävensom med avseende på med­lemskap i facklig organisation och utövande av fackliga rättigheter.

(4)   1 händelse av tvist angående de rältig-


 


Prop. 1975/76:126


101


 


his family, the cost should not be bome by them.


heter som avses i de föregående momenten bör arbetstagaren ha möjlighet att framlägga sin sak inför elt kompetent organ antingen personligen eller genom ombud.

(5) Om arbetstagaren eller hans familj av­lägsnas från landet bör de ej bära kostnaden härför.


 


//. Social Policy

9.    Each Member should, in consultation
with representative organisations of employ­
ers and workers, formulale and apply a social
policy appropiale lo national conditions and
practice which enables migrani workers and
their families to share in advanlages enjoyed
by ils nationals whUe taking account, without
adversely affecting the principle of equality
of opportunity and treatment, of such special
needs as they may have until they are
adapted lo the sociely of the country of em­
ploymenl.

10.    With a view to making the policy as re-
sponsive as possible lo the real needs of mi­
grant workers and their families, it should be
based, in particular, on an exmination nol
only of conditions in the territory of the
Member but also of those in the counlries of
origin of the migrants.

11.    The policy should lake account of
the need to spread Ihe social cost of migra­
tion as widely and equitably as possible över
the entire colleclivily of the country of em­
ploymenl, and in particular över those who
profil most from the work of migrants.

12.    The policy should be periodically re­
viewed and evaluated and where necessary
revised.

A. Reunification of FamUies

13.    (I) All possible measures should be
taken both by counlries of employmenl and
by countries of origin lo facUitate the reunifi­
cation of families of migrani workers as rap­
idly as possible. These measures should in­
clude, as necessary, national laws or regula­
tions and bilateral and multilateral artange-
menls.

(2) A prerequisite for the reunification of families should be that the worker has, for his famUy,  appropriate accommodation which


//. Socialpolitik

9.    Varje medlemsstat bör i samråd med
representativa arbetsgivar- och arbetstagar­
organisationer utforma och genomföra en so­
cialpolitik, lämpad efter nationella förhållan­
den och sedvanor, som gör det möjligt för
migrerande arbetstagare och deras familjer
alt bli delaktiga av de förmåner, som statens
medborgare åtnjuter, och samtidigt beaktar
- utan förfång för principen om likställdhet i
fråga om möjligheter och behandling - såda­
na speciella behov som de må ha innan de bli­
vit anpassade lill sysselsättningslandels sam­
häUe.

10.   För atl denna politik i möjligaste mån skaU svara mot de verkliga behoven hos de migrerande arbetstagama och deras familjer börden särskilt baseras på undersökning inte enbart av förhållandena inom medlemssta­tens lerrilorium utan även av förhållandena i de migrerandes urspmngsländer.

11.   PoUtiken bör taga hänsyn lill behovet av att fördela de samhälleliga kostnadema för migrationen så aUmänl och så rättvist som möjligt över hela sysselsättningslandets ge­menskap och särskilt över dem som drar störst fördel av de migrerandes arbete.

12.   Politiken bör lid efler annan omprö­vas, utvärderas och vid behov revideras.

A. Förenande av familjer

13.    (1) Alla åtgärder som är möjliga bör
vidtagas såväl av sysselsättningsländema
som av urspmngsländema för att underlätta
förenande av de migrerande arbetstagamas
familjer så snabbt som möjligl. Dessa åtgär­
der bör i mån av behov innefatta nationell
lagstiftning saml bilaterala och multUaterala
överenskommelser.

(2) En föratsättning för förenande av fa­miljer bör vara alt arbetslagaren har en lämp­lig bostad för sin familj som motsvarar de


 


Prop. 1975/76:126


102


 


meets the standards normally applicable to nationals oflhe country of employmenl.

14.   Representatives of all concemed, and in particular of employers and workers, should be consulted on the measures to be adopted lo facilitate the reunification of fa­milies and their co-operalion sought in giving effect thereto.

15.   For the purpose of the provisions of this Recommendation relating to Ihe reunifi­cation of famUies, the family of Ihe migrant worker should include the spouse and depen­dent children, father and mother.

16.   With a view lo facililating the reunifica­tion of families as quickly as possible in ac­cordance with Paragraph 13 of this Recom­mendation, each Member should lake full ac­count of the needs of migrani workers and their famUies in particular in ils policy regard­ing the constraclion of famUy housing, assis­tance in obtaining this housing and the devel­opment of appropriate reception services.

17.   Where a migrant worker who has been employed for at least one year in a country of employmenl cannot be joined by his family in thal country, he should be entitied-

a)  to visit the country of résidence of his fa­
mUy during the paid annual holiday lo which
he is entitied under the national law and prac­
tice of the country of employmenl without
losing during the absence from that country
any acquired rights or rights in course of ac­
quisition and, particularly, without having his
employmenl terminated or his right lo rési­
dence in the country of employmenl wilh­
drawn during that period; or

b)   lo be visited by his famUy for a period
corresponding at least to Ihe annual holiday
with pay lo which he is entitled.

18.   Consideration should be given lo the possibility of giving the migrani worker finan­cial assistance towards Ihe cost of the travel envisaged in Ihe preceding Paragraph or a re­duction in the normal cost of transport, for inslance by the arrangement of group travel.

19.   Without prejudice to more favourable provisions which may be applicable to them, persons admitled in pursuance of intemation­al artangemenls for free movement of labour should have Ihe benefit of the measures pro­vided for in Paragraphs 13 lo 18 of Ihis Re­commendation.


krav som normall gäller för sysselsättnings­landets egna medborgare.

14.   Representanter för alla berörda parter och särskilt för arbetsgivare och arbetstagare bör rådfrågas beträffande de åtgärder som skall vidtagas för all underlätta förenande av familjer, och deras medverkan bör sökas för åtgärdernas genomförande.

15.   Då det gäller bestämmelsema i denna rekommendation om förenande av familjer, bör den migrerande arbetstagarens familj an­ses innefatta maken samt bam och föräldrar, i den mån de underhåUs av honom.

16.   I syfle alt underlätta förenande av fa­miljer så snabbt som möjligl i enlighet med punkl 13 i denna rekommendation bör varje medlemsstat till fullo beakta behoven hos migrerande arbetstagare och deras familjer, särskih i sin politik för byggande av familje­bostäder, hjälp liU all erhålla sådana bostäder och utvecklingen av lämpliga mottagnings-tjänster.

17.   När en migrerande arbetstagare, som har varit anstäUd minst ett år i elt sysselsätt­ningsland, inle kan förenas med sin familj i detla land, bör han ha räll:

 

a)   all besöka del land, där hans familj vis­tas, under den betalda semester som han har räll tiU enligt sysselsättningslandets lagstift­ning och sedvanor ulan all under frånvaron från detta land förlora några rättigheter, som han förvärvat eller håller på all förvärva, och i synnerhet ulan att hans anställning hävs el­ler hans uppehållstillstånd indrages under denna period; eller

b)   atl mottaga besök av sin familj under en period som åtminstone motsvarar den betal­da semester tiU vilken han är berättigad.

 

18.   Hänsyn bör lagas lill möjligheten all ge den migrerande arbetstagaren ekonomisk hjälp lill kostnadema för resor, som avses i föregående punkt, eUer nedsättning av de normala Iransportkoslnadema, exempelvis genom anordnande av grappresor.

19.   Ulan förfång för eventuellt tillämpliga gynnsammare bestämmelser bör personer, som beviljats inresa i enlighet med intematio­nella överenskommelser om arbetskraftens fria rörlighet, åtnjuta fördelama av de åtgär­der som avses i punktema 13-18 i denna re­kommendation.


 


Prop. 1975/76:126


103


 


B. Protection of the Health of Migrani Work­ers

20.   All appropriate measures should be
laken lo prevent any special health risks to
which migrani workers may be exposed.

21.   (I) Every effort should be made lo en­
sure that migrani workers receive training
and instmction in occupational safely and oc­
cupational hygiene in connection with their
practical training or olher work preparation
and, as far as possible, as part thereof

(2) In addition, a migrant worker should, during paid working hours and immediately after beginning his employmenl, be provided with sufficient information in his mother longue or, if that is not possible, in a language with which he is familiar, on the essential ele­ments of laws and regulations and on provi­sions of collective agreements conceming the protection of workers and the prevention of accidents as well as on safely regulations and procedures particular lo the nature of the work.

22.   (I) Employers should take all possible
measures so that migrani workers may fully
understand instmclions, wamings, symbols
and olher signs relating to safety and health
hazards at work.

(2)   Where, on account oflhe migrani work­ers' lack of famUiarity with processes, lan­guage difficulties or other reasons, the train­ing or instmction given lo olher workers is in­adequate for them, special measures which ensure their full understanding should be lak­en.

(3)   Members should have laws or regula­tions applying the principles set oul in Ihis Paragraph and provide that where employers or olher persons or organisations having re­sponsibUily in this regard fail to observe such laws or regulations, administrative, civU and penal sanctions mighl be imposed.


B. Skydd för de migrerande arbetstagamas hälsa

20.    Alla lämpliga åtgärder bör vidtagas för all undanröja alla specieUa hälsorisker, för vilka migrerande arbetstagare kan utsättas.

21.    (I) Alla ansträngningar bör göras för atl säkerställa atl migrerande arbetstagare er­håller utbildning och instmktion i arbetar­skydd i samband med sin praktiska ulbUdning eller annan yrkesförberedelse och i möjligas-le mån som en del därav.

(2) Dessutom bör en migrerande arbetsta­gare på betald arbetstid och omedelbart efter anställningens början ges tillräcklig informa­tion på sill modermål eller, om delta icke är möjligt, på ell språk med vilket han är förtro­gen, om del väsentliga innehållet i lagstift­ningen och om bestämmelser i koUektivavtal beträffande skydd för arbetstagama och före­byggande av olycksfall saml om säkerhetsfö­reskrifter och säkerhetsprocedurer som be­tingas av arbetets speciella natur.

22.   (1) Arbetsgivama bör vidtaga alla de
åtgärder som står i deras makt för atl säker­
stäUa all de migrerande arbetstagama skall
kunna tiU fuUo förstå instmktioner, vaming-
ar, symboler och andra tecken som avser sä­
kerhets- och hälsorisker i arbetet.

(2)   Då på gmnd av de migrerande arbetsla­gamas bristande förtrogenhet med tillverk­ningsprocesser, på gmnd av språksvårigheter eUer av andra orsaker den utbildning eller in­struktion, som ges till andra arbetstagare, är otillräcklig för dem, bör särskilda åtgärder vidtagas för alt säkerslälla deras fulla förstå­else.

(3)   Medlemsstatema bör ha en lagstiftning som liUämpar de principer som anges i denna punkl, och de bör tillse att administrativa, ci­vilrätlsliga och straffrättsliga påföljder kan komma lill användning då arbetsgi,'are eller andra personer eUer organisationer, som har ansvar i detla avseende, inte iakttar denna lagstiftning.


 


C. Social Services

23. In accordance with the provisions of Paragraph 2 of this Recommendation, mi­grant workers and their families should bene­fit from the activities of social services and have access thereto under the same condi­tions as nationals of the country of employ­menl.


C. Sociala tjänster

23. 1 enlighet med de föreskrifier som av­ses i punkl 2 i denna rekommendation bör migrerande arbetstagare och deras familjer åtnjuta fördelar av de sociala serviceorga­nens verksamhet och ha tillgång härtill på samma villkor som medborgare i sysselsätt­ningslandet.


 


Prop. 1975/76:126


104


 


24.   In addition, social services should be
provided which perform, in particular, the
following functions in relation to migrant
workers and their families—

a)   giving migrant workers and their fa­milies every assistance in adapting to the eco­nomic, social and cultural environment oflhe country of employmenl;

b)   helping migrant workers and their fa­milies lo obtain information and advice from appropriate bodies, for inslance by providing interpretation and translation services; lo comply with administrative and other formal-ities; and lo make full use of services and fa­cilities provided in such fields as education, vocational training and language training, health services and social security, housing, transport and recrealion: provided that mi­grant workers and their famUies should as far as possible have the right to communicate with public authorities in the country of em­ploymenl in their own language or in a lan­gugage with which they are familiar, particu­larly in the conlexl of legal assistance and court proceedings;

c)   assisting authorities and bodies with re-sponsibUilies relating to the conditions of life and work of migrant workers and their fa­mUies in identifying their needs and in adapt­ing thereto;

d)   giving the competent authorities infor­
mation and, as appropriate, advice regarding
the formulation, implemenlation and evalua­
tion of social policy with respect lo migrant
workers;

e)   providing information for fellow work­
ers and foremen and supervisors about the
situation and the problems of migrani work­
ers.

25.   (I) The social services referted lo in
Paragraph 24 of this Recommendation may
be provided, as appropriate to national condi­
tions and practice, by public authorities, by
approved non-profit-making organisations or
bodies, or by a combination of both. The
public authorities should have the over-all re­
sponsibility of ensuring that these social ser­
vices are at the disposal of migrani workers
and their families.

(2) Full use should be made of services which are or can be provided by authorities, organisations and bodies serving the nation­als of Ihe country of employmenl, induding


24.   Dessutom bör sociala tjänster tillhan­
dahållas bland annat för att fylla följande
funktioner i förhållande till migrerande ar­
betstagare och deras familjer:

a)   att ge de migrerande arbetstagarna och deras familjer allt bistånd för deras anpass­ning tiU sysselsättningslandets ekonomiska, sociala och kulturella miljö:

b)   att hjälpa migrerande arbetstagare och deras familjer atl erhålla information och råd från lämpliga organ, exempelvis genom till­handahållande av tolknings- och översätt-ningsljänster; atl fullgöra administrativa for­maliteter; alt till fullo utnyttja tjänster och anordningar som tillhandahålls inom sådana områden som undervisning, yrkesutbildning och språkutbildning, hälsovård och social trygghet, bostadsförsörjning, transport och rekreation; det föratsätts härvid atl de migre­rande arbetstagarna och deras familjer i möj­ligaste mån bör ha rätt att kommunicera med de offentliga myndigheterna i sysselsättnings­landet på sill eget språk eller på ett språk med vilket de är förtrogna, särskilt i samband med juridisk hjälp och domstolsförhandlingar;

c)   alt hjälpa myndigheter och organ med uppgifier, som avser de migrerande arbetsla­garnas och deras familjers levnads- och ar­betsvillkor, alt utröna deras behov och an­passa sig härtill;

d)   alt ge vederbörande myndigheler infor­
mationer och, då så är lämpligt, råd beträf­
fande utformning, genomförande och utvär­
dering av socialpolitiska åtgätder med avse­
ende på migrerande arbetstagare;

e)   atl ge arbetskamrater, förmän och över­
ordnade information om de migrerande ar­
betstagamas situation och problem.

25.   (I) De sociala tjänster som avses i
punkt 24 i denna rekommendation kan till­
handahåUas, i enlighet med nationella förhål­
landen och sedvanor, av offentiiga myndighe­
ter, av erkända organisationer eller organ,
som arbetar ulan vinstsyfte, eller genom en
kombination av bådadera. De offentliga myn­
dighetema bör ha del övergripande ansvaret
för atl säkerställa atl dessa sociala tjänster
står de migrerande arbetstagama och deras
familjer tiU buds.

(2) De tjänster bör till fullo utnyttjas, som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av myndigheter, organisationer och organ, inbe­räknal arbetsgivar- och arbetslagarorganisa-


 


Prop. 1975/76:126


105


 


employers' and workers' organisations.

26.    Each Member should take such mea­sures as may be necessary to ensure that suf­ficient resources and adequalely trained staff are available for the social services referred to in paragraph 24 of this Recommendation.

27.    Each Member should promote co-op­eralion and co-ordination between different social services on its tertitory and, as ap­propriate, between these services and corre­sponding services in other countries, with­out, however, this co-operation and co-ordi­nation relieving the States of their responsi­bilities in this field.

28.    Each Member should organise and en­courage the organisation, al the national, re­gional or local level, or as appropriate in a branch of economic activity employing sub­stantial numbers of migrani workers, of peri­odic meetings for the exchange of informa­tion and experience. Consideralion should also be given to the exchange of information and experience with other counlries of em­ploymenl as well as with the counlries of origin of migrant workers.

29.    Representatives of all concemed and in particular of employers and workers should be consulted on the organisation of the social services in question and their co-operation sought in achieving the purposes aimed at.


tioner, som betjänar medborgare i sysselsätt­ningslandet.

26.    Varje medlemsstat bör vidtaga erfor­derliga åtgärder för att säkerställa atl tillräck­liga resurser och på lämpligt sätt utbildad per­sonal står till buds för de sociala tjänster som avses i punkl 24 i denna rekommendation.

27.    Varje medlemsstat bör främja sam­verkan och samordning mellan olika sociala serviceorgan inom dess egel territorium och, då så är lämpligt, mellan dessa serviceorgan och moisvarande serviceorgan i andra län­der, dock utan all denna samverkan och sam­ordning fritar statema från deras ansvar inom detta område.

28.    Varje medlemsstat bör organisera och främja organiserandet av periodiska samman­komster för utbyte av information och erfa­renheler på nationell, regional eller lokal nivå eller då så är lämpligt inom en näringsgren som sysselsätter ett betydande antal migre­rande arbetstagare. Uppmärksamhet bör även ägnas åt utbyte av information och erfa­renheter såväl med andra sysselsättningslan­det som med de migrerande arbetstagamas urspmngsländer.

29.    Representanter för alla berörda parter och särskilt för arbetsgivare och arbetstagare bör rådfrågas beträffande organiserandet av de omnämnda sociala tjänstema och samar­bete sökas med dem för alt uppnå de åsyftade målen.


 


///. Employmenl and Résidence

30.    In pursuance of the provision of Para­graph 18 of the Migration for Employmenl Recommendation (Revised), 1949, that Mem­bers should, as far as possible, refrain from removing from their tertitory, on account of lack of means or the stale of the employmenl märket, a migrant worker regularly admilted thereto, the loss by such migrant worker of his employmenl should nol in itself imply Ihe withdrawal of his authorisation of résidence.

31.    A migrant who has löst his employ­menl should be allowed sufficient time lo find altemative employmenl, al least for a period cortesponding lo that during which he may be entitled to unemploymenl benefil; the au­thorisation of résidence should be extended accordingly.


///. AnstäUning och vistelse

30.    I enlighet med bestämmelsema i punkt 18 i rekommendationen om migrerande arbe­tare (reviderad 1949) - enligl vilka medlems­statema så vill möjligt bör avhålla sig från atl från sitt territorium avlägsna en migrerande arbetstagare, som i föreskriven ordning bevil­jats tiUstånd att vistas där, på gmnd av bris­tande resurser eller tillståndet på arbetsmark­naden - bör den omständigheten alt en sådan migrerande arbetstagare förlorar sin anställ­ning inle i och för sig medföra alt hans uppe­håUstiUstånd indrages.

31.    Den migrerande arbetstagaren bör, då han har förlorat sin anställning, ges tillräcklig tid atl finna en ny anställning, vilken tid åt­minstone bör svara mot den period under vil­ken han kan vara berättigad lill arbetslöshets-


 


Prop. 1975/76:126


106


 


32.   (1) A migrani worker who has lodged
an appeal against the termination of his em­
ploymenl, under such procedures as may be
available, should be allowed sufficient time
lo obtain a final decision thereon.

(2) If il is established thal Ihe termination of employmenl was nol justified, the migrant worker should be entitled, on the same terms as natioucd workers, lo reinslatement, to compensation for loss of wages or of other payment which results from unjustified ter­mination, or to access lo a new job with a right lo indemnification. If he is nol rein-stated, he should be allowed sufficient lime 10 find alternative employmenl.

33.    A migrani worker who is the object of an expulsion order should have a right of ap­peal before an administrative or judicial in­slance, according lo conditions laid down in national laws or regulations. This appeal should stay the execution oflhe expulsion or­der, subject to the duly subslanliated require­ments of national security or public order. The migrant worker should have the same right lo legal assistance as national workers and have the possibUity of being assisled by an interpreter.

34.    (I) A migrani worker who leaves the country of employmenl should be entitled, ir­respective oflhe legahly of his stay iherein-

a)   lo any outstanding rémunération for
work performed, induding severance pay­
ments normally due;

b)   to benefits which may be due in respect of any employmenl injury suffered;

c)   in accordance with national practice-

i) lo compensation in lieu of any holiday entitlement acquired but not used;

ii) lo reimbursement of any social secu­rity contributions which have nol given and will nol give rise to rights under nation­al laws or regulations or intemational ar­rangements: provided that where social se­curity contributions do not permit entitie-ment lo benefits, every effort should be made with a view to the conclusion of bila­teral or multilateral agreemenls lo protect Ihe rights of migrants. (2) Where any claim covered in subpara­graph (1) of this Paragraph is in dispute, the worker should be able to have his interests represenled before the competent body and


understöd; uppehållstillståndets giltighetstid bör förlängar i enlighet härmed.

32.   (1) En migrerande arbetstagare som
har anfört besvär mol entledigande i enlighet
med de procedurer som slår liU buds bör ges
tillräcklig lid all erhålla slutiigt besked.

(2) Om del befinns all entledigandet varit obefogat, bör den migrerande arbetstagaren på samma villkor som inhemska arbetstagare ha rätt lill återanställning, kompensation för förlust av lön eUer av andra betalningar till följd av obefogat entiedigande eller tillträde tiU en ny anställning med rätt lill skadeersält­ning. Om han icke åleranslälls, bör han ges tiUräcklig tid atl finna en ny anställning.

33.    Varje migrerande arbetstagare som är föremål för etl beslut om avlägsnande från landet bör ha räll att anföra besvär inför ad­ministrativ eller judicieU myndighet på sätt som anges i den nationella lagstiftningen. Etl sådant besvärsförfarande bör medföra upps­kov med verkställandet av beslutet om av­lägsnande från landet under förbehåll för ve­derbörligen dokumenterade krav med hänsyn tiU nationell säkerhet eller offentlig ordning. Den migrerande arbetslagaren bör ha samma rält lill juridisk hjälp som inhemska arbetsta­gare och ha möjlighet att få hjälp av en tolk.

34.    (I) En migrerande arbetstagare som lämnar sysselsättningslandet bör, oavsett om han vistas där lagligen eller ej, vara berälli­gad tiU:

 

a)   innestående ersättning för utfört arbete, däri inbegripet normah utgående avgångsve­derlag;

b)   eventuella förmåner på gmnd av yrkes­skada;

c)   i enlighet med nationeU praxis:

i) kompensation för intjänl men ej utta­gen semester;

ii) återbetalning av avgifter för social trygghet som ej har givit och ej kommer att ge upphov till rättigheter enligl nationell lagstiftning eUer inlemationeUa överens­kommelser; del föratsätts härvid atl när avgifter för social trygghet inte gmndar anspråk på förmåner, bör alla ansträng­ningar göras för slutande av bilaterala eller muhilalerala överenskommelser till skydd för de migrerandes rättigheter. (2) Om tvist uppstår om någon fordran en­ligl (1) ovan bör arbetstagaren ha möjlighet


 


Prop. 1975/76:126                                                                           107

enjoy equal treatment with national workers         att göra sina rättigheter gällande inför veder-

as regards legal assistance.                  börligt organ och åtnjuta likställdhet i fråga

om   behandling  med  avseende  på juridisk

hjälp.


 


Prop. 1975/76:126


108


Bilaga 7

(Översättning)


Convention (No 97) concerning migration for employmenl (revised 1949)

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Having been eonvened at Geneva by the Goveming Body of the Intemational Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and

Having decided upon the adoption of cer­tain proposals with regard to the revision of the Migration for Employmenl Convention, 1939, adopted by the Conférence at its Twen-ty-fifth Session, which is included in the elev-enth item on the agenda of the session, and

Considering that these proposals must take the form of an intemational Convention, adopls this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty-nine the fol­lowing Convention, which may be cited as the Migration for Employmenl Convention (Revised), 1949:


Konvention (nr 97) angående migrerande ar­betare (reviderad 1949).

Intemationella  arbetsorganisationens  all­männa konferens,

vilken av styrelsen för Intemationella arbels­byrån sammankallats till Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra sammanträde

och beslutat antaga vissa förslag lill revision av konventionen angående migrerande arbe­tare, 1939, antagen av konferensen vid dess tjugufemte sammanträde, vilken fråga inbe­gripes under den elfte punkten på samman­trädets dagordning,

samt ansett, atl dessa förslag böra taga form av en intemationell konvention, antager denna den försia dagen i juli månad år nittonhundrafyrtionio följande konven­tion, som skall benämnas "konvention angå­ende migrerande arbetare (reviderad), 1949" [Migration for Employmenl Convention (Re­vised), 1949],


 


Article 1

Each Member of the Intemational Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to make available on re­quest to the Intemational Labour Office and to other Members-

a)    information on national policies, laws
and regulations rdating to emigration and im­
migration;

b)   information on special provisions con­cerning migration for employmenl and the conditions of work and livelihood of migrants for employmenl;

c)    information concerning general agree­menls and special arrangements on these questions conduded by the Member.


Artikel 1

Medlem av Intemationella arbetsorganisa­tionen, för vilken denna konvention är i krafl, förbinder sig att på begäran tillhandahålla In­lernationeUa arbelsbyrån ävensom annan medlem upplysningar angående

a)    sin politik och lagstiftning i avseende å emigration och immigration;

b)   särskilda bestämmelser angående mig­rerande arbetares in- och utvandring samt de­ras arbets- och levnadsvillkor;

c)    de aUmänna avtal och särskilda över­enskommelser, vilka må hava träffats av medlemmen i dessa ämnen.


 


Article 2

Each Member for which this Convention is in force undertakes lo maintain, or satisfy it­self that there is maintained, an adéquate and free service lo assist migrants for employ­menl, and in particular lo provide them with accurate information.


Artikel 2

Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig atl inrätta eller låta inrätta ett mot behovet svarande organ för kostnads­fritt bistånd åt migrerande arbetare med sär­skild uppgifl alt tillhandahålla vederhäftig upplysning.


 


Prop. 1975/76:126


109


 


Article 3

1.    Each Member for which this Conven­tion is in force undertakes thal il will, so far as national laws and regulations permit, take aU appropriate steps against misleading pro­paganda relating to emigration and immigra­tion.

2.    For this purpose il will where appro­priate act in co-operation with olher Mem­bers concemed.


Artikel 3

1.    Medlem, för vilken denna konvention är
i kraft, förbinder sig atl, i den ulslräckning
nationeU lagstiftning medgiver, vidtaga alla
erforderliga åtgärder lill förhindrande av vil­
seledande propaganda rörande emigration
och immigration.

2.    I delta syfte skall medlem, där så befin­
nes lämpligt, handla i samverkan med andra i
saken intresserade medlemmar.


 


Article 4

Measures shall be laken as appropriate by each Member, within its jurisdiction, to fa­cilitate the departure, journey and reception of migrants for employmenl.


Artikel 4

Medlem skall inom gränsema för sin behö­righet vidtaga lämpliga åtgärder för atl under­lätta migrerande arbetares avresa, resa och mottagande.


 


Article 5

Each Member for which this Convention is in force undertakes lo maintain, within its ju­risdiction, appropriate medical services re­sponsible for—

a)    ascertaining, where necessary, both at the lime of departure and on arrival, thal mi­grants for employmenl and the members of their families authorised to accompany or join them are in reasonable health;

b)   ensuring thal migrants for employmenl and members of their families enjoy adéquate medical attention and good hygienic condi­tions al the lime of departure, during the jour­ney and on arrival in the territory of destina­tion.


Arttkel 5

Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig all inom gränserna för sin behörighet upprätlhåUa nöjaktig hälsokon-troU med uppgifl att

a)    fastställa, där så erfordras, vid tidpunk­ten för såväl avresa som ankomst, atl migre­rande arbetare och medlemmar av hans fa­milj, vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med honom, äro vid god hälsa;

b)   tiUse, att migrerande arbetare och med­lemmar av hans familj åtnjuta erforderlig lä-kartillsyn och goda hygieniska förhållanden vid avresan, under resan och vid framkoms­ten till destinationslandet.


 


Article 6

1. Each Member for which this Conven­tion is in force undertakes lo apply, without discriminalion in respect of nationality, race, religion or sex, lo immigrants lawfuUy within its territory, trealment no less favourable than that which it applies to ils own nationals in respect oflhe foUowing malters:

a) in so far as such malters are regulated by law or regulations, or are subject lo the control of administrative authorities-

(i) rémunération, induding family allow­ances where these form part of rému­nération, hours of work, overtime arrange­ments, holidays with pay, restrictions on


Artikel 6

I. Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att utan åtskillnad med hänsyn till nationalitet, ras, trosbekännelse eller kön behandla immigranter, som lagligen vistas inom dess territorium, icke mindre för­månligt än egna medborgare i följande avse­enden:

a) i den mån förhållandena regleras genom lagstiftning eller äro underkastade admini­strativa myndigheters avgörande

i) lön, innefattande familjetillägg, där så­dana utgöra del av lönen, arbetstid, över-lidsarbete, semester, reglering av hemar­bete, minimiålder för anställning, läriing-


 


Prop. 1975/76:126


110


 


home work, minimum age for employmenl, apprenticeship and training, women's work and the work of young persons;

(ii) membership of trade unions and en-joyment oflhe benefits of collective barga­ining;

(iii) accommodation;

b)    social security (that is to say, legal pro­
vision in respect of employmenl injury, ma-
ternity, sickness, invalidity, old age, death,
unemploymenl and family responsibilities,
and any other conlingency which, according
lo national laws or regulations, is covered by
a social security scheme), subject lo the fol­
lowing limitations:

(i) there may be appropriate arrange­ments for the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition;

(ii) national laws or regulations of im­migration countries may prescribe special arrangements concerning benefits or por­tions of benefils which are payable wholly oul of public funds, and conceming allow­ances paid lo persons who do not fulfil the contribution conditions prescribed for the award of a normal pension;

c)     employmenl taxes, dues or contribu­
tions payable in respect of the person em­
ployed; and

d)    legal proceedings relating to the matters
referred lo in this Convention.

2. In the case of a federal Stale the provi­sions of this Article shall apply in so far as the malters dealt with are regulated by federal law or regulations or are subject to the con­trol of federal administrative authorities. The extent to which and manner in which these provisions shall be applied in respect of mat­ters regulated by the law or regulations oflhe constituem States, provinces or cantons, or subject lo the control of the administrative authorities thereof, shall be determined by each Member. The Member shall indicale in its annual report upon the application of the Convention the extent to which the matters dealt with in this Article are regulated by fed­eral law or regulations or are subject to the control of fedral administrative authorities. In respect of matters which are regulated by the law or regulations of the constituem Stales, provinces or cantons, or are subject to the control of the administrative authori­ties thereof, the Member shall lake the steps


skåp och annan yrkesutbildning samt kvin­nors och minderårigas användande i arbe­te;

ii) medlemskap i fackliga organisationer och rätt att åtnjuta i kollektivavtal fastställ­da förmåner;

iii) bostadsförhållanden;

b)    social trygghet (dvs. lagstiftningsåtgär­
der beträffande olycksfall i arbete, havande­
skap, sjukdom, invaliditet, ålderdom, döds­
fall, arbetslöshet eller familjeförsörjning samt
varje annan risk, vilken enligt den nationella
lagstiftningen omfattas av ett syslem för soci­
al trygghet), dock med följande inskränkning­
ar:

i) att lämpliga anordningar må vidtagas beträffande bevarande av rättigheter, vilka redan bhvit förvärvade eUer äro under för­värvande;

ii) att immigrationslandets nationella lagstiftning må meddela särskilda bestäm­melser beträffande ekonomiska förmåner eller delar därav, vilka helt bestridas med aUmänna medel, samt beträffande bidrag till personer, vilka icke uppfylla föreskriv­na avgiftsvillkor för atl kunna tillerkännas författningsenlig pension;

c)     skatter och avgifter, som hänföra sig till
arbetet och som ulgå i samband med syssel­
sättning av anställd; samt

d)    rättsligt förfarande i samband med frå­
gor behandlade i denna konvention.

2. I fråga om förbundsslat skola bestäm­melsema i denna artikel lända till efterrättel­se, i den mån förhållandena regleras genom förbundsstatens lagsttflning eller stå under överinseende av förbundsstatens administra­tiva myndigheter. Medlem äger besluta i vil­ken ulslräckning och på vilka villkor dessa bestämmelser skola tillämpas på förhållan­den, som regleras genom respektive delsta­ters, provinsers eller kantoners lagstiftning eller befinna sig under överinseende av dessas administrativa myndigheter. Vederbö­rande medlem skall i sin årsredogörelse angå­ende tillämpningen av konventionen angiva i vilken utsträckning de i denna artikel åsyfta­de förhållandena regleras genom förbunds­statens lagstiftning eller befinna sig under överinseende av förbundsstatens administra­tiva myndigheler. Beträffande förhållanden, som regleras genom respektive delstaters, provinsers eller kantoners lagstiftning eller


 


Prop. 1975/76:126


111


 


provided for in paragraph 7 b) of Article 19 of the Constitution of the Intemational Labour Organisation.


befinna sig under överinseende av dessas ad­ministrativa myndigheter, har medlemmen att vidtaga de åtgärder, som föreskrivas i arti­kel 19 mom. 7 b) av Internationella arbetsor­ganisationens stadga.


 


Article 7

1.    Each Member for which this Conven­tion is in force undertakes that its employ­menl service and other services connected with migration will co-operate in appropriate cases with the corresponding services of other Members.

2.    Each Member for which this Conven­tion is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employmenl service to migrants for employmenl are ren­dered free.


Artikel 7

1.    Medlem, för vilken denna konvention är
i kraft, förbinder sig alt tillse, att dess arbets­
förmedling och andra organ, som handlägga
migrationsärenden, där så prövas lämpligt,
samarbeta med moisvarande organ i övriga
medlemsstater.

2.    Medlem, för vilken denna konvention är
i kraft, förbinder sig att tillse, att för migre­
rande arbetares räkning vidtagna åtgärder ic­
ke föranleda kostnader för denne.


 


Article 8

1.    A migrant for employmenl who has been admilted on a permanent basis and the members of his family who have been au­thorised to accompany or join him shall not be returned lo their territory of origin or the territory from which they emigrated because the migrant is unable lo follow his occupalion by reason of illness contracted or injury sus­tained subsequent to entry, unless the person concemed so desires or an intemational agreement to which the Member is a party so provides.

2.    When migrants for employmenl are ad­milted on a permanent basis upon arrival in the country of immigration the competent authority of that country may déterminé that the provisions of paragraph 1 of this Article shall take effect only after a reasonable pe­riod which shall in no case exceed five years from the date of admission of such migrants.


Artikel 8

1.    Migrerande arbetare, som erhåUit till­stånd att stadigvarande vistas i immigrations-landet och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med ho­nom, må icke på grand av att arbetaren ej kan utöva sitt yrke till följd av sjukdom eller ska­da ådragen efter ankomsten, återsändas lill sitt ursprungsland eller till det territorium, varifrån de emigrerat, med mindre vederbö­rande så önskar eller intemationellt avtal, som medlemmen biträtt, så föreskriver.

2.    Då migrerande arbetare vid ankomsten till immigrationslandel mottages för stadigva­rande vistelse där, må vederbörande myndig­het i detta land besluta, atl bestämmelsema i mom. I av denna artikel icke skola äga till­lämpning förrän efter en skälig tidrymd, vil­ken icke i något fall må överstiga fem år efter arbetarens mottagande.


 


Article 9

Each Member for which this Convention is in force undertakes to permil, taking into ac­count the limits allowed by national laws and regulations conceming export and import of curtency, the transfer of such part of the earnings and savings of the migrani for em­ploymenl as the migrant may desire.


Artikel 9

Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig alt, med förbehåll för i na­tionell lagstiftning stadgade begränsningar beträffande in- och utförsel av valuta, medgi­va överförande av migrerande arbetares in­komster och besparingar i den utsträckning, som denne önskar.


 


Prop. 1975/76:126


112


 


Artide 10

ln cases where the number of migrants go-ing from the territory of one Member lo that of another is sufficiently large, the competent authorities of the territories concemed shall, whenever necessary or desirable, enter into agreemenls for the purpose of regulating mat­ters of common concem arising in connection with the application of the provisions of this Convention.


Artikel 10

Där antalet arbetare, som utvandrar från en medlems territorium lill en annans, är till-, räckligt stort, skola vederbörande myndighe­ler i ifrågavarande territorier, närhelsl så be­finnes påkaUat, träffa avtal om reglering av frågpr av gemensamt intresse, vilka uppslå i samband med tiUämpningen av denna kon­vention.


 


Article 11

1.    For the purpose of this Convention the term "migrani for employmenl" means a person who migrales from one country to another with a view to being employed other­wise than on his own account and includes any person regularly admitled as a migrani for employmenl.

2.    This Convention does not apply to-

a) frontier workers;

b)   short-lerm enlry of members of the lib­eral professions and artistes; and

c)    seamen.


Artikel 11

1.    I denna konvention innebär uttrycket "migrerande arbetare" envar, som utvandrar från ett land tiU etl annal i syfle atl erhålla ar­bete för annans räkning, och som i vederbör­lig ordning mottagits såsom migrerande arbe­tare.

2.    Denna konvention äger icke lillämpning å

 

a)    arbetare i gränstrakter;

b)   tillfällig inflyttning av utövare av fria yr­ken eller artister; saml

c)    sjömän.


 


Article 12

The formål ratifications of this Convention shaU be communicated to the Director-Gen­eral of the Intemational Labour Office for registration.


Artikel 12

De officiella ratifikationerna av denna kon­vention skola delgivas Intemationella arbets­byråns generaldirektör och registreras av ho­nom.


 


Article 13

1.    This Convention shall be binding only upon those Members oflhe Intemational La­bour Organisation whose ratifications have been registered with the Direclor-General.

2.    Il shaU come into force twelwe months afler the dale on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months af­ter the dale on which its ratification has been registered.


Artikel 13

1.    Denna konvention är bindande allenast
för de medlemmar av Intemationella arbets­
organisationen, vilkas ratifikationer registre­
rats av generaldirektören.

2.    Den träder i krafl tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3.    Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag, då dess ratifikation registrerats.


 


Article 14

I. Each Member ratifying this Convention may, by a dédaration appended lo ils ratifi-


Artikel 14

I. Medlem, som ratificerar denna konven­tion, må genom en vid ratifikationshandling-


 


Prop. 1975/76:126


113


 


cation, exclude from ils ratification any or all oflhe Annexes lo the Convention.

2.    Subject lo the terms of any such dé­daration, the provisions oflhe Annexes shall have the same effect as the provisions of the Convention.

3.    Any Member which makes such a dé­daration may subsequently by a new dédara­tion notify the Direclor-General that it ac­cepts any or aU oflhe Annexes mentioned in the dédaration; as from the date of the re­gistration of such notification by the Direc­lor-General the provisions of such Annexes shall be applicable to the Member in ques­tion.

4.    While a dédaration made under para­graph 1 of this Article remains in force in re­spect of any Annex, the Member may declare ils willingness to accept thal Annex as having the force of a Recommendation.


en fogad förklaring från ratifikationen uteslu­ta en eller samtliga av konventionens bilagor.

2.    Med i sådan förklaring givna förbehåll skola bestämmelsema i konventionens bila­gor äga samma giltighet som bestämmelsema i konventionen.

3.    Medlem, som avgiver sådan förklaring, må sedermera genom ny förklaring för gene­raldirektören anmäla alt den godtager en eller samtiiga av i förklaringen nämnda bilagor; från den dag, då generaldirektören registrerat sådan anmälan, skola bestämmelsema i dyli­ka bilagor tillämpas i fråga om nämnda med­lem.

4.    Med bibehållande av giltigheten av för­klaring, vilken med avseende å en bilaga av­givils enligt mom. 1 av denna artikel, må ve­derbörande medlem förklara sig villig godta­ga ifrågavarande bilaga med verkan av en re­kommendation.


 


Article 15

1.   Déclarations communicated lo the Di­
rector-General of the Intemational Labour
Office in accordance with paragraph 2 of Ar­
licle 35 oflhe Constitution oflhe Intemation­
al Labour Organisation shall indicate-

a)    the territories in respect of which the Member concemed undertakes that the pro­visions of Ihe Convention and any or aU of the Annexes shaU be applied without modifi­cation;

b)   the territories in respect of which il un­dertakes that the provisions of the Conven­tion and any or aU of the Annexes shaU be appUed subject to modifications, together with delails oflhe said modifications;

c)    the territories in respect of which the Convention and any or all of the Annexes, are inapplicable and in such cases the grounds on which they are inapplicable; and

d)   Ihe territories in respect of which il ré­
serves ils decision pending further considera­
tion oflhe position.

2.    The undertakings referred lo in sub­paragraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article shaU be deemed lo be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3.    Any Member may al any time by a sub­sequent dédaration cancel in whole or in part

8-Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126


Artikel 15

I. Förklaringar, som delgivils Internatio­nella arbetsbyråns generaldirektör i enlighet med mom. 2 av artikel 35 av Intemationella arbetsorganisationens stadga skola angiva

a)   de områden, med avseende å vilka ve­derbörande medlem förbinder sig all ulan ändringar tillämpa de i konventionen och i en eller samtliga av bilagorna intagna bestäm­melsema;

b)   de områden, med avseende å vilka med­lemmen förbinder sig atl tUlämpa de i kon­venlionen och i en eller samtiiga av bilagoma intagna bestämmelsema med vissa jämkning­ar samt innebörden av dessa jämkningar;

c)   de områden, med avseende å vUka kon­ventionen och en eUer samtiiga av bilagoma icke skola tillämpas samt skälen härför; även­som

d)   de områden, med avseende å vilka med­
lemmen förbehåller sig atl efler ytterligare
överväganden framdeles falla beslut.

2.    De i mom. 1 a) och b) av denna artikel omnämnda förbinddsema skola anses såsom en integrerande del av ratifikationen och medföra med densamma identiska verkning­ar.

3.    Medlem må genom fömyad förklaring heh eller delvis återkalla förbehåll, som in­rymts i hans urspmngliga förklaring enligt


 


Prop. 1975/76:126


114


 


any reservations made in its original dédara­tion in virtue of subparagraphs b), c) or d) of paragraph I of this Article.

4. Any Member may, at any lime al which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 17, communicate lo the Direclor-General a dec-laralion modifying in any olher respect the terms of any former dédaration and stating the present position in respect of such ter­ritories as il may specify.


mom. 1 b), c) eller d) av denna artikel.

4. Medlem må, under den tidrymd, då fö­revarande konvention enligt bestämmelserna i artikel 17 kan uppsägas, tillställa generaldi­rektören ny förklaring, som i varje annal av­seende ändrar lydelsen av tidigare avgiven förklaring och klargör lägel med hänsyn till de avsedda områdena.


 


Article 16

1.    Déclarations communicated to the Di­rector-General of the Intemational Labour Office in accordance with paragraphs 4 and 5 of Article 35 of the Constitution of the Inter­national Labour Organisation shall indicale whether the provisions of this Convention and any or all of the Annexes will be applied in the territory concemed without modifica­tion or subject to modifications; and if the dédaration indicates that the provisions of the Convention and any or all oflhe Annexes will be applied subject to modifications, il shall give delails oflhe said modifications.

2.    The Member, Members or intemational authority concemed may al any lime by a subsequent dédaration renounce in whole or in part the right lo have recourse to any modi­fication indicated in any former dédaration.

3.    The Member, Members or intemational authority concemed may, al any lime al which this Convention or any or all of the An­nexes are subject lo denunciation in accor­dance with the provisions of Article 17, com­municate lo the Direclor-General a dédara­tion modifying in any olher respect the terms of any former dédaration and stating the pre­sent position in respect of the application of the Convention.


Artikel 16

1.    Förklaringar, som delgivils Internatio­nella arbetsbyråns generaldirektör i enlighet med mom. 4 eller 5 av artikel 35 av Inlema­tioneUa arbetsorganisationens stadga, skola angiva humvida bestämmelsema i denna konvention och i en eller samtliga av bilagor­na skola tillämpas inom vederbörande områ­de ulan ändring eUer med vissa jämkningar; därest i förklaringen angives, alt bestämmel­serna i konvenlionen och i en eller samtliga av bilagoma skola tillämpas med vissa jämk­ningar, skall förklaringen innehålla närmare uppgifier rörande dessa.

2.    Vederbörande medlem, medlemmar el­ler intemationella myndighet må genom sena­re förklaring helt eUer delvis avslå från rätten alt åberopa varje i en tidigare förklaring angi­ven jämkning.

3.    Vederbörande medlem, medlemmar el­ler intemationella myndighet må, under den lidrymd, då denna konvention eller en eller samtliga av bilagoma enligl bestämmelsema i artikel 17 kunna uppsägas, tillställa Inlema­tioneUa arbetsbyråns generaldirektör förkla­ring, som i varje annal avseende ändrar lydel­sen av tidigare avgiven förklaring och klargör läget med hänsyn lill ifrågavarande konven­tions tiUämpning.


 


Artide 17

1. A Member which has ratified this Con­vention may denounce it after Ihe expiration of ten years from the dale on which the Con­vention first comes into force, by an act com­municated to the Director-General of the In­ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall nol take effect until


Artikel 17

1. Medlem, som ratificerat denna konven­tion, kan, sedan tio år förflutit från den tid­punkt, då konventionen försl trädde i kraft, uppsäga densamma genom skrivelse, som delgives InlemationeUa arbetsbyråns gene­raldirektör för regislrering. Uppsägningen träder icke i kraft förtän ell år efter del den


 


Prop. 1975/76:126


115


 


one year afler the date on which it is regis­tered.

2.    Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year foUowing the expiration oflhe period of len years mentioned in the preceding para­graph, exercise the right of denunciation pro­vided for in this Article, will be bound for anolher period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention al the expira­tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

3.    At any lime at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of the preceding paragraphs any Member which does not so denounce it may communicate to the Director-General a dédaration denouncing separately any An­nex to the Convention which is in force for thal Member.

4.    The denunciation of this Convention or of any or all of the Annexes shall not affect the rights granted thereunder lo a migrant or lo the members of his family if he immigrated while the Convention or the relevant Annex was in force in respect of the territory where the question oflhe continued validity of these rights arises.


registrerats.

2.    Medlem, som ratificerat denna konven­tion och icke inom ell år efler utgången av den i föregående moment nämnda tioårspe­rioden gör bmk av den i denna artikel stadga­de uppsägningsrälten, skall vara bunden för en ny period av tio år och kan därefier, med iakttagande av de i denna artikel föreskrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgång­en av varje följande tioårsperiod.

3.    Vid varje tidpunkt, då denna konven­tion enligl bestämmelsema i mom. I och 2 kan uppsägas, må medlem, som icke uppsä­ger konventionen, tillställa generaldirektören en förklaring, genom vilken envar av konven­tionens bilagor, som är i krafl för medlem­men, uppsäges.

4.    Uppsägning av denna konvention eller av en eller samtliga av dess bilagor skall icke inverka på de rättigheter, som i enlighet med däri givna bestämmelser tillförsäkrats migre­rande arbetare eller medlemmar av hans fa­milj, såvida han immigrerat undertid, då kon­ventionen eller vederbörande bilaga var i krafl med avseende å det lerrilorium, där frå­ga om fortsall giltighet av dessa rättigheter uppkommer.


 


Artide 18

1.    The Director-General of the Intema­tional Labour Office shall notify all Members of the Intemational Labour Organisation of the registration of all ratifications, déclara­tions and denunciations communicated to him by the Members oflhe Organisation.

2.    When notifying the Members oflhe Or­ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc­tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation lo the date upon which the Convention will come into force.


Artikd 18

1.    Intemationella arbetsbyråns generaldi­rektör skall underrätta samtliga medlemmar av Intemationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer, förkla­ringar och uppsägningar, som delgivils ho­nom av organisationens medlemmar.

2.    Då generaldirektören underrättar orga­nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som del­givits honom, har han alt fästa medlemmar­nas uppmärksamhet på den dag, då konven­tionen träder i kraft.


 


Article 19

The Director-General of the Intemational Labour Office shall communicate to the Sec­retary-General of the United Nations for re­gistration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full par-


Artikel 19

Intemationella arbetsbyråns generaldirek­tör skaU, för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta Nationemas stadga, lämna För­enta Nationemas generalsekreterare fullstän­diga upplysningar om varje ratifikation, för-


 


Prop. 1975/76:126


116


 


ticulars of all ratifications, déclarations and acts of denunciation registered by him in ac­cordance with the provisions oflhe preceding artides.


klaring och uppsägning, som av honom regi­strerats i enlighet med bestämmelsema i före­gående artiklar.


 


Article 20

Al the expiration of each period of len years after the coming into force of this Con­vention, the Goveming Body oflhe Intema­tional Labour Office shall present lo the Ge­neral Conférence a report on the working of this Convention and shall consider the desir­ability of placing on the agenda of the Con­férence the question of ils revision in whole or in prat.


Artikel 20

Vid utgången av varje lidrymd av tio år, räknat från denna konventions ikraftträdan­de, skaU Intemationella arbetsbyråns styrel­se förelägga Intemationella arbetsorganisa­tionens aUmänna konferens en redogörelse för konventionens tiUämpning och laga under övervägande, humvida anledning föreligger alt på konferensens dagordning uppföra frå­gan om dess revision, helt eller delvis.


 


Article 21

1.    Should the Conférence adopl a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Con­
vention otherwise provides-

a)    the ratification by a Member of the new
revising Convention shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Conven­
tion, notwithstanding the provisions of Arti­
cle 17 above, if and when the new revising
Convention shaU have come into force;

b)    as from the date when the new revising
Convention comes into force this Convention
shaU cease to be open to ratification by the
Members.

2.    This Convention shall in any case re­
main in force in ils actual form and content
for those Members which have ratified il but
have nol ratified the revising Convention.


Artikel 21

1.    Därest konferensen skuUe antaga en ny
konvention, innebärande revision, helt eller
delvis, av förevarande konvention, och den
nya konvenlionen icke föreskriver annal,

a)    skaU en medlems ratifikation av den nya, reviderade konvenlionen, försåvitt den­na trätt i kraft, ipso jure medföra omedelbar uppsägning av förevarande konvention, ulan hinder av vad i artikel 17 härovan stadgas;

b)    skall från den dag, då den nya, revidera­de konvenlionen träder i kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmama.

2.    Förevarande konvention skall likväl
förbliva gäUande till form och innehåll för de
medlemmar, som ratificerat densamma och
icke ratificera den nya, reviderade konven­
tionen.


 


Article 22

1.    The Intemational Labour Conférence may, al any session al which the matter is in­cluded in ils agenda, adopl by a iwothirds majority a revised text of any one or more of the Annexes to this Convention.

2.    Each Member for which this Conven­tion is in force shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months, from the closing oflhe ses­sion of the Conférence, submit any such re­vised lext to the authority or authorities whh-in whose competence the malier lies, for the enactmenl of législation or other action.


Artikd 22

1.    InlemationeUa arbetskonferensen kan vid sammanträde, på vars dagordning frågan uppförts, med en majoritet av två tredjedelar antaga en reviderad lext till en eller flera av denna konventions bilagor.

2.    Medlem, för vilken denna konvention är i krafl, skall inom etl år eller, under särskilda omständigheter, aderton månader från avslu­tandel av konferensens sammanträde, under­ställa sålunda reviderad text den eller de myndigheter, till vUkas kompetensområde frågan hör, för stiftande av lag eUer vidtagan­de av andra åtgärder.


 


Prop. 1975/76:126


117


 


3.    Any such revised texl shall become ef­fective for each Member for which this Con­vention is in force on communication by that Member to the Direclor-General of the Inter­national Labour Office of a dédaration noti­fying ils acceptance oflhe revised texl.

4.    As from the date of the adoption of the revised text oflhe Annex by the Conférence, only the revised texl shall be open to ac­ceptance by Members.


3.    Sådan reviderad text skall i fråga om medlem, för vilken denna konvention är i kraft, äga tillämpning från den dag, då med­lemmen tiUsläller Internationella arbetsby­råns generaldirektör en förklaring, all han godtager den reviderade texten.

4.    Från den dag, då den reviderade texten liU bilagan antages av konferensen, skall medlem endast äga antaga den reviderade texten.


 


Article 23

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita­live.


Artikel 23

De engelska och franska textema till denna konvention skola äga lika vitsord.


 


Annex I

Recruitment, placing and conditions of labour of migrants for employmenl recruited other­wise than under government-sponsored ar­rangements for group transfer

Article 1

This Annex applies lo migrants for em­ploymenl who are recmiled otherwise than under Govemmenl-sponsored arrangements for group transfer.


Bilaga I

Rekrytering av samt arbetsförmedling och ar­betsvillkor för migrerande arbetare, vilka rek­ryteras i annan ordning än genom statskon-troUerad gruppmigration

Artikel 1

Denna bilaga skall äga tiUämpning å migre­rande arbetare, vilka rekryteras i annan ord­ning än genom stalskontrollerad gmppmigra-tion.


 


Article 2

For the purpose of this Annex —

a) the term "recmilmenl" means—

(i) the engagement of a person in one tertitory on behalf of an employer in an­other territory, or

(ii) the giving of an undertaking lo a per­son in one territory lo provide him with employmenl in anolher territory,

together with the making of any arrange­ments in connection with the operations mentioned in (i) and (ii) induding the seek­ing for and sdection of emigrants and Ihe preparation for departure oflhe emigrants;

b)   the term "introduction" means any operations for ensuring or facililating the ar­rival in or admission to a territory of persons who have been recmiled within the meaning of paragraph a) of this Article; and

c)    the term "placing" means any opera­tions for the purpose of ensuring or facilital-


Artikel 2

I denna bilaga innebär

a) uttrycket "rekrytering"

i) anstäUande av en person i elt lerrilo­rium hos en arbetsgivare i elt annat lerrilo­rium, eUer

ii) åtagande gentemot en person i etl ler­rilorium att bereda honom anställning i ett annal territorium,

jämte vidtagande av åtgärder i ärende, som åsyftas i punkl i) eUer ii), därander in­begripet uppsökande och urval av emigran­ter samt förberedelse för deras avresa;

b)   uttrycket "införande" varje åtgärd för atl trygga eUer underlätta ankomslen eller tillträdet till ett territorium av personer, vilka rekryterats under förhållanden, som angivas i punkl a) av denna artikel;

c)    ullrycket "arbetsförmedling" varje åt­gärd för all trygga eller underlätta anställ­ningen av personer, vilka införts under för-


 


Prop. 1975/76:126


118


 


ing the employmenl of persons who have been inlroduced within the meaning of para­graph b) of this Article.


håUanden, som angivas i punkt b) av denna artikel.


 


Article 3

1.   Each Member for which this Annex is in
force, the laws and regulations of which per­
mit the operations of recrailmenl, introduc­
tion and placing as defined in Article 2, shaU
regulate such of Ihe said operations as are
permitted by its laws and regulations in ac­
cordance with the provisions of this Article.

2.   Subject lo the provisions of the foUow­
ing paragraph, the right lo engage in the oper­
ations of recmilmenl, introduction and plac­
ing shaU be restricted lo-

a)   public employmenl offices or other pub­
lic bodies of the territory in which the opera­
tions lake place;

b)   public bodies of a territory other than thal in which the operations take place which are authorised lo operate in that territory by agreement between the Govemments con­cerned;

c)   anv body established in accordance with the terms of an international instmment.

3.   In so far as national laws and regula­
tions or a bilateral arrangement permit, the
operations of recmilmenl, introduction and
placing may be undertaken by-

a)   the prospective employer or a person in
his service acting on his behalf, subject, if
necessary in the interest of the migrant, lo
the approval and supervision of the compe­
tent authority;

b)   a private agency, if given prior authori­
sation so to do by the competent authority of
the territory where the said operations are lo
lake place, in such cases and under such con­
ditions as may be prescribed by-

(i) the laws and regulations of that terti­tory, or

(ii) agreement between the competent authority of the territory of emigration or any body established in accordance with the terms of an intemational instmment and the competent authority of the territo­ry of immigration.

4.   The competent authority oflhe territory
where the operations take place shall super­
vise the activities of bodies and persons to


Artikel 3

1.    Medlem, för vilken denna bilaga är i krafl, och vars lagstiftning medgiver rekryte­ring, införande och arbetsförmedling enligl definilionema i artikel 2, skall reglera sådan i dess lagstiftning medgiven verksamhet i en­lighet med bestämmelsema i förevarande ar­tikel.

2.    Med förbehåU för bestämmelsema i mom. 3 nedan skall räll alt bedriva verksam­het, innefattande rekrytering, införande och arbetsförmedling begränsas tiU

 

a)    offentiig arbelsförmedlingsbyrå eller an­nat offentligt organ i del lerrilorium, där verksamheten äger ram;

b)   offentligt organ i annat lerrilorium än del, vari verksamheien äger mm, som enligl avtal mellan vederbörande regeringar äger bedriva sådan verksamhet i del sist åsyftade territoriet;

c)    varje organ, som upprättats med slöd av bestämmelsema i en intemationeU handling.

3.   I den utsträckning nationell lagstiftning
eUer bilateralt avtal så medgiver, må rekryte­
ring, införande och arbetsförmedling ulföras
av

a)   arbetsgivaren eller den, som är i hans tjänst och handlar å hans vägnar, under fömt­sättning alt, där så kräves med hänsyn liU den migrerande arbetarens intressen, sådan verk­samhet är underkastad godkännande och liU­syn av vederbörande myndighet;

b)   enskild byrå med av vederbörande myndighet i det territorium, där verksamhe­ten skaU äga mm, därtill i förväg lämnat be­myndigande i de fall och på de villkor, som bestämmas

i) i detta territoriums lagstiftning eUer ii) genom avtal meUan vederbörande myn­dighet i emigrationslandet eller organ, upp­rättat jämlikt bestämmelsema i intemationell handling, å ena, och vederbörande myndig­het i immigrationslandel, å andra sidan.

4.   Vederbörande myndighet i del territo­
rium, där förrällningama äga ram, skall över­
vaka den verksamhet, som bedrives av organ
och personer försedda med i mom. 3 b) avsett


 


Prop. 1975/76:126


119


 


whom authorisations have been issued in pursuance of paragraph 3 b), olher than any body established in accordance with the terms of an intemational instmment, the po­sition of which shall conlinue to be govemed by the terms of the said instmment or by any agreement made between the body and the competent authority concemed.

5. Nothing in this Article shaU be deemed to permit the acceptance of a migrant for employmenl for admission lo the territory of any Member by any person or body olher than the competent authority of the territory of immigration.


bemyndigande, dock med undantag för varje jämlikt bestämmelsema i en intemationell handling upprättat organ, vars släUning även i fortsättningen skall regleras enligt besläm­melserna i sagda handling eller enligl avtal mellan ifrågavarande organ och vederböran­de myndighet.

5. Vad i denna artikel stadgas må icke tol­kas såsom innebärande rätt för annan person eUer annal organ än vederbörande myndighet i immigrationslandel all medgiva migrerande arbetare tillträde till medlems territorium.


 


Article 4

Each Member for which this Annex is in force undertakes to ensure that the services rendered by ils public employmenl service in connection with the recmilmenl, introduc­tion or placing of migrants for employmenl are rendered free.


Artikel 4

Medlem, för vilken denna bilaga är i kraft, förbinder sig all tillse, atl av dess offentliga arbetsförmedling i samband med rekrytering och införande av eller arbetsförmedling för migrerande arbetare meddelade tjänster till­handahållas kostnadsfritt.


 


Artcile 5

1.   Each Member for which this Annex is in
force which mainlains a system of supervi­
sion of contracts of employmenl between an
employer, or a person acling on his behalf,
and a migrant for employmenl undertakes to
require-

a)   that a copy of the contract of employ­
menl shaU be delivered to the migrant before
departure or, tf the Govemments concemed
so agree, in a reception centre on arrival in
the tertitory of immigration;

b)   that the contract shall contain provi­sions indicating the conditions of work and particularly the rémunération offered to the migrant;

c)   thal the migrani shaU receive in writing before departure, by a document which re­lätes either to him individuaUy or to a group of migrants of which he is a member, infor­mation conceming the general conditions of life and work applicable to him in the territo­ry of immigration.

2.   Where a copy oflhe contract is lo be de­
livered lo the migrant on arrival in the territo­
ry of immigration, he shall be informed in
writing before departure,  by a document


Artikels

1.   Medlem, för vilken denna bilaga är i
krafl, och som upprätthåller etl syslem för
övervakande av anställningsavtal mellan en
arbetsgivare eUer en person, som handlar å
hans vägnar, å ena, och en migrerande arbe­
tare, å andra sidan, förbinder sig atl kräva,

a)   all etl exemplar av anställningsavtalet överlämnas till den migrerande arbetaren fö­re avresan eller, såframt överenskommelse därom träffas mellan vederbörande regering­ar, å mollagningsplats vid ankomslen liU im­migrationslandel;

b)   all sådant avtal innehåller bestämmel­ser med uppgifl om de arbetsvillkor, särskilt de löneförmåner, som erbjudits den migre­rande arbetaren;

c)   alt den migrerande arbetaren före avre­san genom handling avseende antingen ho­nom personligen eller gmpp av migrerande arbetare, vilken han tillhör erhåUer skriftliga upplysningar angående de allmänna levnads-och arbetsvillkor, som han kan förvänta i im­migrationslandel.

2.   I de fall då ell exemplar av avtalet skaU
avlämnas till den migrerande arbetaren vid
ankomslen lill immigrationslandet, skall den-


 


Prop. 1975/76:126


120


 


which relätes either lo him individuaUy or lo a group of migrants of which he is a member, of the occupational category for which he is engaged and the olher conditions of work, in particular the minimum wage which is guar-anteed to him.

3. The competent authority shall ensure thal the provisions of the preceding para­graphs are enforced and that appropriate pe­nalties are applied in respect of violations thereof


ne före avresan genom handling, som avser antingen honom personligen eller gmpp av migrerande arbetare, vilken han tillhör, er­hålla skriftliga upplysningar angående det yr­kesområde, inom vilket han anställts, jämte övriga arbetsvillkor, särskUt den honom till­försäkrade minimilönen.

3. Vederbörande myndighet har atl liUse, atl bestämmelsema i denna artikel efterlevas och alt lämpliga påföljder utdömas vid över­trädelse av desamma.


 


Article 6

The measures laken under Article 4 of the Convention shaU, as appropriate, include-

a)    the simplification of administrative for-malilies;

b)   the provision of interpretation services;

c)    any necessary assistance during an ini­tial period in the settlement of the migrants and members of their families authorised to accompany or join them; and

d)    the safeguarding of the welfare, during
the journey and in particular on board ship,
of migrants and members of their famUies
authorised to accompany or join them.


Artikel 6

Åtgärder, vidtagna jämlikt artikel 4 av den­na konvention skola, där så är erforderligt, innefatta

a)    förenkling av administrativa formalite­ter;

b)   tiUhandahåUande av tolk;

c)    nödigt bistånd åt migrerande arbetare och medlemmar av hans familj, vilka äga åt­följa honom eUer återförena sig med honom, under första tiden efler inflyttningen;

d)    välfärdsålgärder under resan, särskilt
ombord å fartyg, för den migrerande arbeta­
ren och medlemmar av hans familj, vilka äga
åtfölja honom eller återförena sig med ho­
nom.


 


Article 7

1.    In cases where the number of migrants for employmenl going from the territory of one Member lo that of another is sufficiently large, the competent authorities of the terri­tories concemed shall, whenever necessary or desirable, enter into agreemenls for the purpose of regulating matters of common concem arising in connection with the appli­cation oflhe provisions of this Annex.

2.    Where the members maintain a syslem of supervision över contracts of employmenl, such agreemenls shall indicale the methods by which Ihe contractual obligations of the employers shaU be enforced.


Artikel 7

1.    Där antalet arbetare, som utvandrar från en medlems territorium till en annans, är tillräckligt stort, skola vederbörande myndig­heler i ifrågavarande territorier, närhelst så påfordras, Iräffa överenskommelse om regle­ring av frågor av gemensamt intresse, vilka må uppkomma i samband med tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga.

2.    Där medlemmama upprätthålla ell sy­slem för övervakande av anställningsavtal, skaU i sådan överenskommelse angivas sättet för kontroU av atl arbetsgivama fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.


 


Article S

Any person who promotes dandestine or iUegal immigration shall be subject lo appro­priate penalties.


Artikel 8

Envar som medverkar tiU lönnlig eller olag­lig immigration skaU underkastas lämpligt straff.


 


Prop. 1975/76:126


121


 


Annex II

Recruitment, placing and conditions of labour of migrants for employmenl recruited under Government-sponsored arrangements for group transfer

Artide 1

This Annex applies lo migrants for em­ploymenl who are recmiled under Govem­menl-sponsored artangemenls for group transfer.


Bilaga II

Rekrytering av samt arbetsförmedling och ar­betsvillkor för migrerande arbetare, vilka rek­ryteras genom statskontrollerad gruppmigra­tion

Artikel 1

Denna bUaga skaU äga lillämpning å migre­rande arbetare, vilka rekryteras genom stats­kontrollerad grappmigration.


 


Article 2

For the purpose of this Annex-

a) the term "recmilmenl" means—

(i) the engagement of a person in one territory on behalf of an employer in an­olher territory under a Government-spon­sored arrangemenl for group transfer, or

(ii) the giving of an undertaking to a per­son in one territory lo provide him with employmenl in anolher tertitory under a Govemmenl-sponsored arrangemenl for group transfer,

together with the making of any arrange­ments in connection with the operations mentioned in (i) and (ii) induding the seek­ing for and sdection of emigrants and the preparation for departure oflhe emigrants;

b)   the term "introduction" means any operations for ensuring or facililating the ar­rival in or admission lo a territory of persons who have been recmiled under a Govem­menl-sponsored artangement for group trans­fer within Ihe meaning of subparagraph a) of this paragraph; and

c)    the term "placing" means any opera­tions for the purpose of ensuring or facililat­ing the employmenl of persons who have been inlroduced under a Govemmenl-spon­sored arrangemenl for group transfer within the meaning of subparagraph b) of this para­graph.


Artikel 2

I denna bilaga innebär

a) ullrycket "rekrytering"

i) anställandet av en person i elt lerrilo­rium hos en arbetsgivare i etl annat lerrilo­rium genom stalskontrollerad grappmigra­tion eUer

ii) åtagande gentemot person i ett lerri­lorium all vid stalskontrollerad grappmi­gration bereda honom anställning i elt an­nal territorium

jämte vidtagande av åtgärder i ärende som åsyftas i punkl i) eller ii), därander in­begripet uppsökande och urval av emigran­ter samt förberedelse för deras avresa;

b)   ullrycket "införande" varje åtgärd för alt trygga eller underlätta ankomsten eller tiUlrädet tiU etl territorium av personer, vUka vid stalskontrollerad grappmigration rekryte­rats under förhållanden, som angivas i punkt a) av denna artikel;

c)    uttrycket "arbetsförmedling" varje ål-gärd för att trygga eUer underlätta anställning av personer, vilka vid stalskontrollerad gruppmigration införts under förhållanden, som angivas i punkl b) av denna artikel.


 


Article 3

I. Each Member for which this Annex is in force, the laws and regulations of which per­mil the operations of recrailmenl, introduc­tion and placing as defined in Article 2, shall regulate such of the said operations as are


Artikel 3

I. Medlem, för vilken denna bilaga är i krafl, och vars lagstiftning medgiver rekryte­ring, införande och arbetsförmedling enligt definilionema i artikel 2, skaU reglera sådan i dess lagstiftning medgiven verksamhet i en-


 


Prop. 1975/76:126


122


 


permitted by its laws and regulations in ac­cordance with the provisions of this Article.

2.   Subject to the provisions of the follow­
ing paragraph, the right to engage in the op­
erations of recruitment, introduction and
placing shall be restricted lo-

a)   public employmenl offices or other pub­
lic bodies of the territory in which the opera­
tions lake place;

b)   public bodies of a territory other than that in which the operations lake place which are authorised to operate in that territory by agreement between the Govemments con­cerned;

c)   any body established in accordance with the terms of an international instrament.

3.   In so far as national laws and regula­
tions or a bilateral arrangemenl permit, and
subject, tf necessary in the interest of the
migrant, to the approval and supervision of
the competent authority, the operations of re­
cmilmenl, introduction and placing may be
undertaken by-

a)   the prospedtve employer or a person in
his service acling on his behalf;

b) private agencies.

4.   The right to engage in the operations of
recruitment, introduction and placing shall be
subject to the prior authorisation of the com­
petent authority of the territory where the
said operations are to take place in such
cases and under such conditions as may be
prescribed by —

a)   the laws and regulations of thal territo­ry, or

b)   agreement between the competent au­thority of the territory of emigration or any body established in accordance with the terms of an intemational instmment and the competent authority of the territory of im­migration.

5.   The competent authority oflhe territory
where the operations take place shall, in ac­
cordance with any agreements made between
the competent authorities concemed, super­
vise the activities of bodies and persons to
whom authorisations have been issued in
pursuance of the preceding paragraph, olher
ihan any body established in accordance with
the terms of an intemational instrament, Ihe
position of which shall conlinue lo be gov­
erned by the terms of the said instrament or
by any agreement made between the body


lighet med bestämmelserna i förevarande ar­tikel.

2.   Med förbehåll för bestämmelsema i
mom. 3 nedan skall rätt att bedriva verksam­
het, innefattande rekrytering, införande och
arbetsförmedling begränsas till

a)    offentlig arbelsförmedlingsbyrå eller an­nal offentligt organ i del lerrilorium, där verksamheten äger mm;

b)   offentligt organ i annat territorium än det, vari verksamheien äger mm, som enligl avtal meUEin vederbörande regeringar äger bedriva sådan verksamhet i del sist åsyftade lertiloriet;

c)    varje organ, som upprättats med stöd av bestämmelsema i en internationell handling.

3.   1 den utsträckning nationeU lagsttflning
eUer bilateralt avtal så medgiver och - där så
kräves med hänsyn lill den migrerande arbeta­
rens intressen - under föratsättning av ve­
derbörande myndighels godkännande och
tillsyn, må rekrytering, införande och arbets­
förmedling utföras av

a)    arbetsgivaren eller den som är i hans tjänst och handlar å hans vägnar;

b)   enskUd byrå.

4.   Rätten alt bedriva verksamhet innefat­
tande rekrytering, införande och arbetsför­
medling skaU vara underkastad elt av veder­
börande myndighet i det territorium, där sag­
da verksamhet skall äga mm, i förväg lämnat
bemyndigande i de fall och på de villkor, som
bestämmas

a)    i delta territoriums lagstiftning eller

b)   genom avtal meUan vederbörande myn­dighet i emigrationslandet eller organ upprät­tat jämlikt bestämmelserna i intemationeU handling, å ena, och vederbörande myndig­het i immigrationslandel, å andra sidan.

 

5.    Vederbörande myndighet i det lerrilo­rium, där förrällningama äga mm, skall i en­lighet med varje avtal, som träffats mellan ve­derbörande myndigheter, övervaka den verk­samhet, som bedrives av organ och personer försedda med i mom. 4 avsett bemyndigande, dock med undantag för varje jämlikt bestäm­melsema i en internationell handling upprät­tat organ, vars ställning även i fortsättningen skall regleras enligl bestämmelsema i sagda handling eUer enligt avtal mellan ifrågavaran­de organ och vederbörande myndighet.

6.    Innan inresetillstånd för införande av migrerande arbetare meddelas, har vederbö-


 


Prop. 1975/76:126


123


 


and the competent authority concemed.

6.    Before authorising the introduction of migrants for employmenl the competent au­thority of the territory of immigration shaU ascertain whether there is not a sufficient number of persons already available capable of doing the work in question.

7.    Nothing in this Article shaU be deemed lo permil the acceptance of a migrant for employmenl for admission lo the territory of any Member by any person or body other than the competent authority of the tertitory of immigration.


rande myndighet i immigrationslandel att pröva, humvida ej etl tillräckligt antal arbeta­re, som kan utföra arbetet i fråga, redan fin­nes tiUgängligl.

7. Vad i denna artikel stadgas må icke tol­kas såsom innebärande räll för annan person eller annat organ än vederbörande myndighet i immigrationslandel all medgiva migrerande arbetare tiUträde till medlems territorium.


 


Arlicle 4

1.    Each Member for which this Annex is in
force undertakes to ensure that the services
rendered by its public employmenl service in
connection with the recmilmenl, introduc­
tion or placing of migrants for employmenl
are rendered free.

2.    The administrative costs of recmil­
menl, inlroducion and placing shall nol be
borne by the migrants.


Artikel 4

1.    Medlem, för vilken denna bilaga är i kraft, förbinder sig alt liUse, alt av dess of­fentliga arbetsförmedling i samband med rek­rytering och införande av eller arbetsförmed­ling för migrerande arbetare meddelade tjäns­ter tillhandahåUas kostnadsfritt.

2.    Administrationskostnaderna för rekry­tering, införande och arbetsförmedling skola icke åvila de migrerande arbelama.


 


Article 5

In the case of collective transport of mi­grants from one country to another neces-sitating passage in transit through a third country, the competent authority oflhe terri­tory of transit shall take measures for expe-diting the passage, to avoid delays and ad­ministrative difficulties.


Artikel 5

Då gmppförflytlning av migrerande arbeta­re från elt land lill elt annal nödvändiggör transitering genom etl Iredje land, skall ve­derbörande myndighet i Iransilolandel vidta­ga åtgärder för alt påskynda Iransiteringen och undvika dröjsmål och administrativa svå­righeter.


 


Article 6

1. Each Member for which this Annex is in force which mainlains a syslem of supervi­sion of conlracs of employmenl between an employer, or a person acling on his behalf, and a migrant for employmenl undertakes lo require—

a)    that a copy of the contract of employ­menl shaU be delivered lo the migrani before departure or, if the Govemments concemed so agree, in a reception centre on arrival in the tertitory of immigration;

b)   that the contract shall contain provi­sions indicating Ihe conditions of work and particularly the rémunération offered to the migrant;


Artikel 6

I. Medlem, för vilken denna bilaga är i krafl, och som upprätthåller ell syslem för övervakande av anställningsavtal mellan en arbetsgivare eller en person, som handlar å hans vägnar, å ena, och en migrerande arbe­tare, å andra sidan, förbinder sig all kräva,

a)    alt ell exemplar av anslällningsavlalel överiämnas lill den migrerande arbetaren fö­re avresan eller, såframt överenskommelse därom träffas mellan vederbörande regering­ar, å mollagningsplats vid ankomslen till im­migrationslandet;

b)   atl sådanl avtal innehåUer bestämmel­ser med uppgtfl om de arbetsvillkor, särskilt de löneförmåner, som erbjudils den migre-


 


Prop. 1975/76:126


124


 


c) that the migrani shall receive in writing before departure, by a document which re­lätes either to him individuaUy or to a group of migrants of which he is a member, infor­mation conceming the general conditions of life and work applicable to him in the territo­ry of immigration.

2.   Where a copy of the contract is lo be de­livered to the migrant on arrival in the territo­ry of immigration, he shall be informed in writing before departure, by a document which relätes either lo him individuaUy or lo a group of migrants of which he is a member, of the occupational category for which he is engaged and the other conditions of work, in particular the minimum wage which is gua-ranleed to him.

3.   The competent authority shaU ensure that the provisions of the preceding para­graphs are enforced and that appropriate pe­nalties are applied in respect of violations thereof.


rande arbetaren;

c) atl den migrerande arbetaren före avre­san genom handling avseende antingen ho­nom personligen eller gmpp av migrerande arbetare, vilken han tillhör, erhåller skriftliga upplysningar angående de allmänna levnads-och arbetsvillkor, som han kan förvänta i im­migrationslandet.

2.    1 de fall då etl exemplar av avtalet skall överlämnas lill den migrerande arbetaren vid ankomsten till immigrationslandel, skall den­ne före avresan genom handling som avser antingen honom personligen eUer grapp av migrerande arbetare, vilken han tillhör, er­hålla skriftliga upplysningar angående det yr­kesområde, inom vilket han anställts, jämte övriga arbetsvillkor, särskih den honom till­försäkrade minimilönen.

3.    Vederbörande myndighet har alt tillse, all bestämmelsema i denna artikel efterlevas och atl lämpliga påföljder utdömas vid över­trädelse av desamma.


 


Arlicle 7

I. The measures laken under Article 4 of this Convention shall, as appropriate, in-dude-

a)    the simplification of administrative for­
mali ties;

b)   the provision of interpretation services;

c)    any necessary assistance, during an ini­tial period in the settlement of the migrants and members of their families authorised to accompany or join them;

d)    the safeguarding of the welfare, during
the joumey and in particular on board ship,
of migrants and members of their families
authorised lo accompany or join them; and

e)    permission for the liquidation and trans­
fer of the property of migrants for employ­
menl admitled on a permanent basis.


Artikel 7

Åtgärder, vidtagna jämlikt artikel 4 av den­na konvention skola, där så är erforderligt, innefatta

a)    förenkling av administrativa formalite­ter;

b)    tillhandahållande av tolk;

c)    nödigt bistånd åt migrerande arbetare och medlemmar av hans familj, vilka äga ål-följa honom eller återförena sig med honom, under försia liden efter inflyttningen;

d)    vätfärdsålgärder under resan, särskilt
ombord å fartyg, för den migrerande arbeta­
ren och medlemmar av hans familj, vilka äga
åtfölja honom eller återförena sig med ho­
nom; samt

e)    lillslånd till försäljning och överföring
av egendom tillhörig migrerande arbetare,
som medgivils inresa för stadigvarande vis­
telse i immigrationslandel.


 


Article 8

Appropriate measures shall be taken by the competent authority to assist migrants for employmenl, during an initial period, in re­gard to matters conceming their conditions of employmenl; where appropriate, such mea-


Artikel 8

Erforderliga åtgärder skola av vederböran­de myndighet vidtagas för alt under första li­den efter inflyttningen bistå migrerande arbe­tare i frågor rörande deras anstäUningsförhål-landen; där så befinnes lämpligt må dylika ål-


 


Prop. 1975/76:126


125


 


sures may be taken in co-operation with ap­proved volunlary organisations.


gärder vidtagas i samverkan med godkända frivilliga organisationer.


 


Article 9

If a migrant for employmenl inlroduced into the territory of a Member in accordance with the provisions of Article 3 of this Annex fails, for a reason for which he is not respon­sible, to secure the employement for which he has been recmiled or olher suitable em­ploymenl, the cost of his relum and that of the members of his family who have been authorised lo accompany or join him, indud­ing administrative fees, transport and mainte­nance charges to the final destination, and charges for the transport of household be-longings, shall not fall upon the migrant.


Artikd 9

Därest en jämlikt bestämmelsema i artikel 3 av denna bilaga å medlems territorium in­rest migrerande arbetare av orsak, varför han icke bär ansvar, ej erhåller den anställning, för vilken han rekryterats, eller annan pas­sande anstäUning, skola de med återtesan för honom och för medlemmar av hans familj, vilka ägt åtfölja honom eller återförena sig med honom, förbundna kostnadema, däri in­begripna administrativa avgifter samt kostna­der för resa och underhåll till den slutliga des­tinationsorten och transport av husgeråd, ic­ke drabba den migrerande arbetaren.


 


Article 10

If the competent authority of the territory of immigration considers that the employ­menl for which a migrani for employmenl was recmiled under Article 3 of this Annex has been found to be unsuitable, it shall take appropriate measures to assist him in finding suitable employmenl which does not preju­dice national workers and shall take such steps as will ensure his maintenance pending placing in such employmenl, or his relum to the area of recrailmenl if the migrant is will­ing or agreed to such relum at the time of his recruitment, or his resettlement elsewhere.


Artikel 10

Därest vederbörande myndighet i immigra­tionslandet finner, att anställning, för vilken en migrerande arbetare rekryterats jämlikt artikel 3 av denna bilaga, icke är lämplig, har myndigheten att vidtaga erforderliga åtgärder för att bistå honom alt finna passande anstäU­ning, som icke är till förfång för del egna lan­dets arbetare, samt tillförsäkra honom uppe­hälle intill dess sådan anställning kunnat be­redas honom eller, såvida den migrerande ar­betaren är villig eller samtyckt därtill vid lid­punkten för rekryteringen, han kunnat åter­vända tiU det område, där han rekryterats, el­ler bosätta sig å annan ort.


 


Article II

If a migrant for employmenl who is a ref-ugee or a displaced person and who has en­tered a territory of immigration in accordance with Article 3 of this Annex becomes redun­dant in any employmenl in that territory, the competent authority of that territory shall use its best endeavours to enable him to obtain suitable employmenl which does not preju­dice national workers, and shall lake such steps as will ensure his maintenance pending placing in suitable employmenl or his resett­lement elsewhere.


Artikeln

Därest migrerande arbetare, som är flyk­ting eller tvångsförflyttad och som jämlikt ar­tikel 3 av denna bilaga inkommit i immigra­tionslandel, på gmnd av bristande arbetslill-gång icke kan kvarbliva i en erhållen anställ­ning i sistnämnda land, har vederbörande myndighet i samma land att göra allt vad som står i dess förmåga för atl sätta honom i slånd all finna en passande anställning, vilken icke är lill förfång för det egna landels arbetare, samt tillförsäkra honom uppehälle i avbidan på sådan anställning eller bosättning å annan ort.


 


Prop. 1975/76:126


126


 


Article 12

1.    The competent authorities of the terri­
tories concerned shall enter into agreements
for the purpose of regulating matters of com­
mon concem arising in connection with the
application oflhe provisions of this Annex.

2.    Where the Members maintain a syslem of supervision över contracts of employmenl, such agreemenls shall indicale the methods by which the contractual obligations of the employer shall be enforced.

3.    Such agreements shall provide, where appropriate, for co-operation between the competent authority of the territory of emi­gration or a body established in accordance with the terms of an international instmment and the competent authority of the tertitory of immigration, in respect oflhe assistance to be given to migrants conceming their condi­tions of employmenl in virtue of the provi­sions of Article 8.


Artikel 12

1.    Vederbörande myndigheter i berörda territorier skola träffa överenskommelse om reglering av frågor av gemensamt intresse, vilka må uppkomma i samband med tillämp­ningen av bestämmelsema i denna bilaga.

2.    Där medlemmarna upprätthålla etl sy­stem för övervakande av anställningsavtal, skall i sådan överenskommelse angivas sättet för kontroll av att arbetsgivarna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.

3.    Sådan överenskommelse skall, där så är lämpligt, föreskriva samverkan mellan veder­börande myndighet i emigrationslandel eller jämlikt bestämmelsema i en intemationell handling upprättat organ, å ena, och vederbö­rande myndighet i immigrationslandel, å an­dra sidan, vid lämnandet av bistånd jämlikt artikel 8 till migrerande arbetare i avseende å deras arbelsviUkor.


 


Article 13

Any person who promotes dandesline or illegal immigration shaU be subject lo appro­priate penalties.


Artikel 13

Envar som medverkar till lönnlig eller olag­lig immigration skall underkastas lämpligt straff.


 


Annex III

Importation of the personal effects, tools and equipment of migrants for employmenl

Article 1

1.    Personal effects belonging to recmiled migrants for employmenl and members of their families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on arrival in the territory of immigration.

2.    Portable hand-tools and portable equip­ment oflhe kind normally owned by workers for the carrying oul of their particular trades belonging lo recmiled migrants for employ­menl and members of their families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on ar­rival in the territory of immigration tf such tools and equipment can be shown at the lime of importation to be in their actual ownership or possession, to have been in their posses­sion and use for an appreciable time, and lo


Bilaga IH

Införsel av migrerande arbetares personliga effekter, verktyg och redskap

Artikel 1

1.     Personliga effekter, som tillhöra rekry­
terad migrerande arbetare och medlemmar av
hans familj, vilka äga åtfölja honom eller åter­
förena sig med honom, skola vid ankomsten
till immigrationslandet vara fritagna från tull­
avgifter.

2.     Bärbara handverktyg och redskap, av
det slag som vanligtvis innehaves av arbetare
för utövandet av hans yrke och som tillhöra
migrerande arbetare och medlemmar av hans
familj, vilka äga åtfölja honom eller återför­
ena sig med honom, skola vara fritagna från
tullavgifter vid ankomsten till immigrations­
landel, såvida ifrågavarande verktyg och red­
skap vid tidpunkten för införseln kunna visas
vara i dessa personers ägo eller besittning,
hava varit i deras besittning och bmk under
avsevärd tid saml vara avsedda alt brukas av


 


Prop. 1975/76:126


127


 


be intended to be used by them in the course of their occupation.


dem i utövandet av deras yrke.


 


Article 2

1.    Personal effects belonging to migrants for employmenl and members of their fami­lies who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on the relum of the said persons to their country of origin if such persons have retained the nationality of that country at the time of their return there.

2.    Portable hand-tools and portable equip­ment of the kind normally owned by workers for the carrying out of their particular trades belonging lo migrants for employmenl and members of their families who have been au­thorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on return oflhe said persons to their country of origin if such persons have retained the nationality of that country at the time of their retum there and tf such tools and equipment can be shown at the time of importation to be in their actual ownership or possession, lo have been in their possession and use for an appreciable time, and to be intended to be used by them in the course of their occupation.


Artikel 2

1.    Personliga effekter, som tillhöra migre­rande arbetare och medlemmar av hans fa­milj, vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med honom, skola vara fritagna från tull­avgifter vid nämnda personers återkomst till ursprungslandet, om dessa alltjämt äro med­borgare i detta land.

2.    Bärbara handverktyg och redskap, av det slag som vanligtvis innehaves av arbetare för utövandet av hans yrke och som tillhöra migrerande arbetare och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja honom eller återför­ena sig med honom, skola vara fritagna frän tullavgifter vid nämnda personers återkomst lill ursprangslandet, såvida personerna i frå­ga alltjämt äro medborgare i detta land och under fömtsättning att ifrågavarande verktyg och redskap vid tidpunkten för införseln kun­na visas vara i dessa personers ägo eller be­sittning, hava varit i deras besittning och bruk under avsevärd tid saml vara avsedda att bmkas av dem i utövandet av deras yrke.


 


Prop. 1975/76:126

ILO - prop 1975176


128

Bilaga 8


(Översättning)


Dédaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

On the basis of the Universal Dédaration of Human Rights, reaffirming the principle of non-discrimination and prodaiming thal all human beings are bom free and equal in dig­nily and before the law, and dedaring thal all efforts must be made to provide every work­er, without dislinction on grounds of sex, with equality of opportunity and trealment in aU social, cultural, economic, civic and politi-cal fields.

Conscious oflhe resolutions, déclarations, covenants, Conventions and Recommenda­tions of the United Nations and the special­ised agencies, particularly the instmments adopted by the Intemational Labour Organi­sation designed lo eliminate discriminalion against women and lo promote equality of opportunity and treatment for them,

Convinced of the special importance of the guarantee of equal rights and opportunities for men and women in their economic and so­cial life and in social development,

Aware of the great economic, social and cultural dtfferences existing among the various regions and counlries of the world and among areas within counlries and which condition the rale of progress towards greater equality of opportunity and trealment,

Considering thal the establishment of a new intemational economic and social order in accordance with United Nations Resolu­tions will contribute lowards ensuring better employmenl, conditions of work and Itfe for women, especiaUy in developing counlries,

Aware of the need lo devole particular attention lo the situation of women in coun­tries under foreign domination or subject lo the practices of apartheid,

Aware of the invaluable role of women workers in every national economy and of the need to enable women lo exercise their right to gainful employmenl, regardless of family situation, on a fooling of equality with


Deklaration om kvinnliga arbetstagares Jäm­ställdhet i fråga om möjligheter och behand­ling

Intemationella  arbetsorganisationens  all­männa konferens,

som på gmndval av den allmänna förklaring­en om de mänskliga rättighetema ånyo fram­håller principen om icke-diskriminering och förklarar alt alla människor är födda fria och lika i fråga om värdighet och inför lagen och förklarar alt alla ansträngningar måsle göras alt ge varje arbetande människa, utan åtskUl­nad på gmnd av kön, jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling på alla sociala, kullureUa, ekonomiska, medborgerliga och poUtiska områden,

som är medveten om FN:s och dess fackor­gans resolutioner, deklarationer, avtal, kon­ventioner och rekommendationer, särskilt de av InlemationeUa arbetsorganisationens an­tagna instmment som avser atl undanröja dis­kriminering mol kvinnor och främja jäm­ställdhet för dem i fråga om möjligheter och behandling,

som är övertygad om den speciella betydel­sen av säkrandet av lika rättigheter och möj­ligheter för män och kvinnor i det ekonomis­ka och sociala livet och i den sociala utveck­lingen,

som är medveten om de stora ekonomiska, sociala och kulturella olikheter vilka beslår mellan ohka regioner och länder i världen och mellan olika områden inom ländema och vil­ka är bestämmande för framåtskridandet mot ökad jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling,

som anser att upprättandet av en ny intema­tioneU ekonomisk och social ordning i enlig­het med FN:s resolutioner kommer att bidra­ga till alt säkerstäUa bätlre sysselsättning och bättre arbets- och levnadsförhållanden för kvinnor, särskilt i utvecklingsländer, som är medveten om behovet av alt ägna sär­skild uppmärksamhet ål kvinnomas ställning i länder som befinner sig under främmande herravälde eUer som är underkastade apart­heid, som är medveten om de kvinnliga arbelsla-


 


Prop. 1975/76:126


129


 


men and lo maximise their contribution to development,

Aware that the position of women cannot be changed without changing also the role of men in sociely and in the family,

Concemed that considérable discrimina­lion against women workers persists and is incompalible with the interesls of the econo­my, the development of social progress, so­cial justice, Ihe fundamental rights of men and women, and the welfare of the family and sociely,

Convinced thal women's lack of vocational qualifications is one oflhe causés of such dis­crimination,

Convinced thal aU efforts must be made to promote and ensure equality of opportunity and trealment for women workers in law and practice,

Conscious of the importanl responsibility and contribution of the ILO in stimulating ef­forts to this end,

Aware also of the needs of developing countries and the need to achieve full employmenl as a basis for more balanced and equilable economic and social development,

Conscious that women's problems in the world of work can be approached and sol ved only within the same general framework of economic and social development as those of men,

Beheving that a long-lerm programme of pratical intemational action will improve the situation of women and increase their effecti­ve participation in aU seclors,

Desirous therefore of selling forth certain principles as largets lo be achieved progres­sively in relation lo the integration of women in economic Itfe, understanding thal such in­tegration presupposes deliberate planning of different social functions;

Solemnly prodaims this Dédaration on the occasion of Intemational Women's Year:


garnas ovärderliga roll i varje nationell eko­nomi och om behovet av all möjliggöra för kvinnoma att utöva sin rätt till förvärvsarbe­te, oavsett familjesituation, på gmndvalen av jämställdhet med männen och att maximera deras bidrag till utvecklingen, som är medveten om att kvinnomas ställning inte kan förändras ulan alt även männens roll i samhäUel och i familjen förändras, som är bekymrad över att det alltjämt före­kommer en utbredd diskriminering mot kvinnliga arbetstagare, vilken är oförenlig med ekonomins intressen, utvecklingen av socialt framåtskridande, social rättvisa, mäns och kvinnors gmndläggande rättigheter och familjens och samhällets välfärd, som är övertygad om atl kvinnomas bristan­de yrkeskvalifikationer är en av orsakema till denna diskriminering,

som är övertygad om att alla ansträngningar måste göras för att främja och säkerställa jämstäUdhet i fråga om möjligheter och be­handling för kvinnliga arbetstagare i lagstift­ning och praxis,

som är medveten om i hur hög grad ILO har ansvar för och kan medverka till ansträng­ningar i detta syfte,

som även är medveten om utvecklingsländer­nas behov och om behovet av atl åstadkom­ma fuU sysselsättning som en gmndval för en mera balanserad och rättvis ekonomisk och social utveckling,

som är medveten om alt kvinnomas problem i arbetslivet endast kan angripas och lösas inom samma aUmänna ram av ekonomisk och social utveckling som männens problem, som anser atl elt program på lång sikt för praktiska internationella åtgärder kommer atl förbättra kvinnomas ställning och öka deras möjligheter all i praktiken medverka inom al­la sektorer,

som därför önskar fastslå vissa principer som mål alt successivt uppfylla med avseende på kvinnomas integration i det ekonomiska li­vet, i insikt om alt en sådan integration fömt­sätter en medveten planering av olika sam-häUeliga funktioner,

utfärdar högtidligt denna deklaration med an­ledning av det Intemationella kvinnoåret:


9-Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126


130


 


Article 1

(1)    There shall be equality of opportunity
and treatment for all workers. All forms of
discriminalion on grounds of sex which deny
or restrict such equality are unacceptable and
must be eUminated.

(2)    Positive special treatment during a
transitional period aimed al effective equality
between the sexes shall nol be regarded as
discriminatory.


Artikel 1

(1)   AUa arbetstagare skall vara jämställda i fråga om möjligheter och behandling. Alla former av diskriminering på gmnd av kön som fömekar eUer begränsar denna jäm­ställdhet är oacceptabla och måste undanrö­jas.

(2)   Positiv särbehandling under en över­gångstid i syfle alt åstadkomma verklig jäm­ställdhet mellan könen skall ej betraktas som diskriminerande.


 


Article 2

ln the promotion of equality of opportunity and treatment between women and men in economic and social Itfe, fuU account shall be laken of the principles contained in intema­tional resolutions, déclarations, covenants, Conventions and Recommendations adopted by the United Nations and by the specialised agencies relating lo Ihe prevention of dis­criminalion against women.


Artikel 2

Vid främjandet av jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling mellan kvinnor och män i del ekonomiska och sociala livet skall fuU hänsyn tas till de principer som in­går i av FN och dess fackorgan antagna inter­nationeUa resolutioner, deklarationer, avtal, konventioner och rekommendationer som avser förebyggande av diskriminering mol kvinnor.


 


Article 3

All measures shall be laken to guarantee women's right to work as the inalienable right of every human being and to revise, as neces­sary, existing laws, collective agreemenls, practices or customs which limit the integra­tion of women in the workforce on a fooling of equality with men.


Artikel 3

Alla åtgärder skall vidtagas för att garante­ra kvinnomas rätt tiU arbete såsom varje människas oförylleriiga rättighet och för atl då så är nödvändigt revidera existerande lagstiftning, koUektivavtal, praxis eller sed­vanor som begränsar kvinnomas integration i arbetslivet på lika villkor med männen.


 


Article 4

All measures shall be taken lo educate public opinion and to foster social altiludes and behaviour which encourage and ensure equality between women and men in work­ing, family and social life.


Artikel 4

Alla åtgärder skall vidtagas för atl fostra den allmänna opinionen och uppamma socia­la attityder och beteenden som främjar och säkerställer jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, familjelivet och del sociala livet.


 


Article 5

(I) Measures shall be taken to ensure that boys and girls receive the same basic educa­tion and have access lo the same forms of vocational orientation and guidance and to all forms and levels of basic vocational training for aU occupalions and professions in accor­dance with the principles laid down in the Re-


Artikel 5

(1) Åtgärder skall vidtagas för atl säker­ställa att pojkar och flickor får samma gmnd­läggande utbildning och har tiUgång till sam­ma former av yrkesorientering och yrkesväg­ledning och liU aUa former och nivåer av grundläggande yrkesutbildning för alla yrken och slag av verksamhet i enlighet med de


 


Prop. 1975/76:126


131


 


commendation conceming human resources development adopted by the Conférence al ils 60th Session.

(2)   Measures shall be laken to urge insli-tutes of vocational guidance and training to help and lo encourage girls and women to make fuU use of available orientation, guid­ance and training facilities and lo choose and enter aU occupations freely, induding those hilherto reserved in practice for men.

(3)   Measures shaU be taken lo ensure the placement of girls and women who have completed training programmes on an equal fooling with similarly qualtfied boys and men. For this purpose, maximum encourage­ment should be given lo coopération between training instmctors and the official placement services.

(4)   Measures shall be laken lo prohibit stipulations regarding the sex of applicanls in pubhc employmenl nolices.

(5)   Special measures shall be taken to fa-ciUlale the continuing education and training of women on the same basis as men and to provide relraining facilities for them, espe­ciaUy during and afler periods of absence from the labour force.


principer som fastslagits i den rekommenda­tion om utvecklingen av mänskliga resurser som antogs av konferensen vid dess sextion­de sammanträde.

(2)   Åtgärder skall vidtagas för att förmå in­stitutioner för yrkesvägledning och yrkesut­bildning all hjälpa och uppmuntra flickor och kvinnor alt lill fullo utnyttja tillgängliga anordningar för yrkesorientering, vägledning och utbildning och all fritt välja och ägna sig ål aUa yrken, inberäknat dem som hittiUs i praktiken varit förbehållna män.

(3)   Åtgärder skall vidtagas för atl säker­slälla att flickor och kvinnor, som har genom­gått utbildningsprogram, bereds anställning på samma villkor som pojkar och män med liknande kvalifikationer. 1 detla syfte bör samverkan mellan utbildningsinstmktörer och offentliga arbelsförmedlingsorgan i störs­ta möjliga utsträckning uppmuntras.

(4)   Åtgärder skall vidtagas för all förbjuda uppställande av villkor angående de sökan­des kön i offentliga tillkännagivanden om anstäUning.

(5)   Särskilda åtgärder skall vidtagas för all underlätta återkommande undervisning och utbildning för kvinnor på samma basis som för män och all för dem tillhandahålla anord­ningar för omskolning, särskilt under och ef­ler perioder då de ej förvärvsarbetar.


 


Article 6

(1)   AU necessary measures shall be taken to guarantee women's rights lo work, as the inahenable right of every human being.

(2)   With a view lo stimulating women's in­tegration in the workforce on a fooling of equality with men, aU measures shaU be taken lo encourage a more equilable balance in their distribution in the various sectors of the economy, in the various branches, pro­fessions and occupalions and the various levels of skiil and responsibility.

(3)   ln accordance with the provisions of the Discriminalion (Employmenl and Occu­pation) Convention, 1958, and of the Dis­criminalion (Employmenl and Occupalion) Recommendation, 1958, there shall be no dis­crimination on the grounds of sex in employ­menl or occupation.

(4)   There    shall    be    no   discrimination


Artikel 6

(1)   AUa nödvändiga åtgärder skall vidtagas för all garantera kvinnornas rält lill arbete så­som varje människas oförylleriiga rättighet.

(2)   För alt stimulera kvinnomas integra­tion i arbetslivet på lika villkor med männen skaU aUa åtgärder vidtagas för alt främja en mera rättvis balans i deras fördelning inom olika sektorer av ekonomin, inom olika verk­samhetsgrenar och yrken och på olika kvalifi­kations- och ansvarsnivåer.

(3)   I enlighet med bestämmelsema i 1958 års konvention om diskriminering (anställ­ning och yrkesutövning) och 1958 års re­kommendation om diskriminering (anställ­ning och yrkesutövning) skall ingen diskrimi­nering på gmnd av kön förekomma i fråga om anställning och yrkesutövning.

(4)   Ingen diskriminering skall förekomma mot kvinnliga arbetstagare på gmnd av civil-


 


Prop. 1975/76:126


132


 


against women workers on the grounds of marilal status, age or family responsibilities.

(5)   Special measures shall be laken to en­sure that the potenlialilies, apliludes, aspira­tions and needs of women, induding those living in rural areas, as well as those of men are taken fuUy into account in employmenl promotion programmes and slralegies.

(6)   Positive measures shall be taken lo stimulate the equal access of women to top positions in both the public and the private sectors.

(7)   So far as possible, jobs and workplaces shall be so designed as to be suitable for all workers, women as well as men.


stånd, ålder eller familjeansvar.

(5)   Särskilda åtgärder skall vidtagas för atl tiUse alt anlag, begåvning, önskemål och be­hov hos kvinnor, inberäknat dem som är bo­satta på landsbygden, ävensom hos männen, till fuUo beaktas i sysselsätlningsfrämjande program och strategier.

(6)   Positiva åtgärder skall vidtagas för alt främja lika möjligheter för kvinnor all uppnå ledande befallningar inom både den offentli­ga och den privata sektom.

(7)   1 den mån det är möjligl skall arbets­uppgifter och arbetsplatser utformas så att de är lämpade för alla arbetande, såväl kvinnor som män.


 


Article 7

(1)    Women workers shall be guaranteed the
right to equal rémunération for work of equal
value in accordance with the provisions of
the Equal Rémunération Convention, 1951,
and the Equal Rémunération Recommenda­
tion, 1951.

(2)   Special measures shaU be taken lo en­sure equal rémunération for work of equal value for women also in occupations in which women predominate and to measure the rela­tive value of their work with full regard to the qualities essential lo performing the job.

(3)   Special measures shall be taken to raise the level of women's wages as compared with that of men's and to eradicate the causés of lower average eamings for women possess­ing the same or similar qualifications or doing the same work or work of equal value.

(4)   Special measures shall be taken, as necessary and appropriate, to ensure equality of treatment for workers employed regularly on a part-lime basis, the majority of whom are women, particularly with respect lo pro ratafringe benefils.


Artikel 7

(1)   Kvinnliga arbetstagare skaU tillförsäk­ras rält tiU lika lön för arbete av lika värde i enlighet med bestämmelsema i 1951 års kon­vention om lika lön och 1951 års rekom­mendation om lika lön.

(2)   Särskilda åtgärder skall vidtagas för att säkerslälla lika lön för arbete av lika värde för kvinnor även inom yrken, där kvinnor do­minerar, och alt mäta det relativa värdet av deras arbete med fulll beaktande av de egen­skaper som erfordras för all ulföra arbetet.

(3)   Särskilda åtgärder skall vidtagas för atl höja lönenivån för kvinnor i förhållande lill lönema för män och för atl undanröja orsa­kerna lill lägre genomsnittliga förtjänster för kvinnor som har samma eller liknande kvali­fikationer eller utför samma arbete eller arbe­te av lika värde.

(4)   Särskilda åtgärder skall vidtagas, då så är nödvändigt och lämpligt, för att säkerställa jämstäUdhet i fråga om behandling för arbets­tagare som regelbundet deltidsarbetar, bland vilka flertalet är kvinnor, särskilt då det gäller i proportion till den arbetade tiden utgående extra förmåner.


 


Article 8

(1) There shall be no discrimination against women workers on the grounds of pregnancy and childbirth and women bearing a child shall be protecled from dismissal on such grounds during the entire period of preg­nancy and malemily leave. They shall have


Artikel 8

(I) Ingen diskriminering mol kvinnliga ar­betstagare skall förekomma på grand av ha­vandeskap och bamsbörd, och gravida kvin­nor skall skyddas mot avskedande under hela perioden av havandeskap och moderskapsle-dighel. De skall ha rätt atl återgå lill sin ans-


 


Prop. 1975/76:126


133


 


the right to resumé their employmenl without loss of acquired rights.

(2)   Adoptive parents shall also be entitled to time off lo care for a child without losing the right to resumé their employmenl or their acquired rights.

(3)   Because matemity is a social funclion, all women workers shall be entitied lo fuU matemity protection in line with the mini­mum standards set forth in the Malemily Protection Convention (Revised), 1952, (No. 103), and the Matemity Protection Recom­mendation, 1952 (No. 95), the costs of which should be bome by social security or olher public funds or by means of collective ar­rangements.

(4)   AU couples and individuals have the basic right to decide freely and responsibly on Ihe number and spacing of their children and to receive the necessary information, education and means lo exercise this right.


lällning utan förlust av förvärvade rättighe­ter.

(2)   Även adoptivföräldrar skall ha rätt till ledighet för all vårda elt bam utan alt förlora rätlen all återgå till sin anstäUning eUer sina förvärvade rättigheter.

(3)   Eflersom moderskapet är en samhälle­lig funktion, skall alla kvinnliga arbetstagare ha rätt liU fuUl skydd vid havandeskap och bamsbörd i enlighet med de miniminormer som faststäUts i 1952 års konvention nr 103 (reviderad) om skydd vid havandeskap och barnsbörd och 1952 års rekommendation nr 95 om skydd vid havandeskap och bams­börd; kostnadema härför bör bestridas ge­nom sociatförsäkringssystem eller med andra offentliga medel eUer genom koUektivavtal.

(4)   AUa par och individer har den gmnd­läggande rätlen atl fritt och ansvarigt bestäm­ma antalet födslar och avståndet meUan dem och att erhålla den information, den utbild­ning och de medel som erfordras för atl utöva denna rättighet.


 


Article 9

(1)   Protection of women al work shaU be an integral part of the efforts aimed al conti-nuous promotion and improvement of hving and working conditions ofall employees.

(2)   Women shaU be protecled from risks in­herent in their employmenl and occupation on the same basis and with the same stan­dards of protection as men, in the light of ad­vances in scienlific and technological knowl­edge.

(3)   Studies and research shall be under­laken into processes which mighl have a harmful effect on women and men from Ihe siandpoinl of their social funclion of repro-duclion.

(4)   Measures shaU be taken lo extend spe­cial protection to women for lypes of work proved lo be harmful for them from the siandpoinl of their social function of repro-duclion and such measures shaU be reviewed and brought up lo dale periodically in the light of advances in'scienlific and technologi­cal knowledge.


Artikel 9

(1)   Skydd för kvinnor i arbete skaU vara en integrerad del av strävandena atl fortlöpande främja och förbättra alla ansläUdas levnads-och arbetsförhållanden.

(2)   Kvinnor skaU skyddas mol de risker som är förbundna med deras sysselsättning och deras yrkesutövning på samma basis och enhgt samma normer för skyddet som män i ljuset av framstegen i vetenskaplig och tek­nisk kunskap.

(3)   Studier och forskning skall utföras i fråga om processer som kan ha en skadlig in­verkan på kvinnor och män med hänsyn liU deras samhälleliga funktion atl fortplanta släktet.

(4)   Åtgärder skall vidtagas för alt åstad­komma speciellt skydd för kvinnor i fråga om typer av arbete som påvisats vara skadliga för dem med hänsyn tiU deras samhälleliga funktion alt fortplanta släktet, och dessa åt­gärder skaU omprövas och aktualiseras perio­diskt i ljuset av framstegen i vetenskaplig och teknisk kunskap.


lO-RJksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126


 


Prop. 1975/76:126


134


 


Article 10

In order lo ensure practical equality of op­portunity and trealment between men and women workers, all appropriate measures shaU be taken lo strengthen the social infra-struclure and to provide the necessary sup­porting services and equipment in the com­munity, in particular child-care and educa­tion services; such services and facilities shaU be designed lo meet the needs of child­ren of all ages and the needs of their parents and shaU be subsidised, run or supervised by the competent public authority.


Artikel 10

För atl i praktiken säkerslälla jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling mellan manliga och kvinnliga arbetstagare skall alla lämpliga åtgärder vidtagas för atl förstärka den sociala infraslrakluren och tillhandahålla erforderliga stödjande tjänster och utrastning i samhället, särskilt tjänster på barnomsor­gens och utbildningens område; dessa tjäns­ter och anordningar skall utformas så att de tiUgodoser behoven hos bam i alla åldrar och deras föräldrars behov och skall subventione­ras, administreras eUer kontrolleras av veder­börande offentiiga myndigheter.


 


Article 11

There shall be no discrimination against women in respect of social security and pro­visions conceming retirement and pensions, and differences in the treatment of men and women under such schemes shaU be review­ed and revised.


Arlikd 11

Det skaU inte förekomma någon diskrimi­nering mot kvinnor med avseende på social trygghet och bestämmelser om pensionsålder och pensioner, och skiljaktigheter i behand­lingen av män och kvinnor inom sådana sy­slem skaU omprövas och revideras.


 


Article 12

Review of the taxation system shaU be con­sidered wherever such syslem constilutes an obstade lo women's employmenl.


Artikel 12

Omprövning av skattesystemet skaU över­vägas överaUt där delta system innebär etl hinder för kvinnomas sysselsättning.


 


Article 13

In order to improve the status of women together with that of men in developing coun­tries, special efforts shall be made to ensure that women, particularly in mral areas, are accorded an equilable share of all resour­ces—national and intemational-available for development and thal they are closely asso­cialed with development planning and imple­mentation al the intemational, national and community levels.


Artikel 13

För att förbättra kvinnomas ställning jäm­sides med männens i utvecklingsländema skaU särskilda ansträngningar göras för atl tiUse alt kvinnoma, särskih på landsbygden, får en rättvis andel av alla - nationella och intemationella - resurser som slår lill förfo­gande för utvecklingen och all de nära knyts tiU planeringen och genomförandet av ut-veckhngsålgärder på internationell, nationell och lokal nivå.


 


Article 14

Equality of opportunity and trealmenl for women and men in working life shall be guaranteed by means of législation, collective agreements or contractual arrangements of binding character. Measures shaU be taken to enforce application of this principle, indud­ing procedures for complaints, conciliation, appeal and recourse lo Ihe courts.


Artikel 14

JämstäUdhet i fråga om möjligheter och be­handling för män och kvinnor i arbetslivet skaU garanteras genom lagstiftning, kollektiv­avtal eUer avlalsliknande överenskommelser av bindande karaktär. Åtgärder skall vidtagas för att främja efterlevnaden av denna princip, inberäknat förfaranden vid klagomål, förlik­ning, överklagande och hänvändelse till dom­slol.


 


Prop. 1975/76:126


135


 


Article 15

Members shall strengthen their national administrative machinery in order to give, to­gether with employers' and workers' organi­sations, full effect to all measures aimed al preventing all forms of discrimination against women workers and at promoting and ensur­ing equahly of opportunity and treatment for them.


Artikel 15

Medlemsstatema skall förstärka sill natio­neUa administrativa maskineri för alt tillsam­mans med arbelsgivamas och arbetstagamas organisationer ge full effekt ål alla åtgärder som syflar lill alt hindra alla former av diskri­minering mot kvinnliga arbetstagare och att främja och säkerslälla jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för dem.


 


Prop. 1975/76:126

ILO-prop 1975176


136

Bilaga 9


(Översättning)


Resolution Concerning a Plan of Action with a View to Promoting Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers

The General Conférence of the Intema­tional Labour Organisation,

Noling the obslades sliU opposing the achievemenl of equality of opportunity and trealmenl for women workers,

Considering that sustained efforts must be made at the national, regional and intema­tional levels to overcome these obslades and to enable women to enjoy full equality with men, without any discriminalion with regard lo employmenl and occupalion, vocational training and concitions of Itfe and work,

Having adopted a Dédaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers;

Adopts the following Plan of Action with a view lo ensuring the implemenlation of the principles sel forth in the Dédaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers.


Resolution om en aktionsplan i syfte att fränja jämställdhet i fråga om möjligheter och be­handling för kvinnliga arbetstagare

Intemationella arbetsorganisationens  all­männa konferens,

som konstaterar de hinder som alltjämt slår i vägen för uppnående av jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare,

som anser alt oavbmlna ansträngningar mås­te göras på nationeU, regional och intematio­nella nivå för atl övervinna dessa hinder och göra del möjligt för kvinnor all åtnjuta fuU jämställdhet med männen, utan någon diskri­minering med avseende på anställning och yr­kesutövning, yrkesutbildning eUer levnads-och arbelsförhåUanden, och som har antagit en deklaration om kvinnliga arbetstagares jämstäUdhet i fråga om möjlig­heter och behandling,

antager följande aktionsplan i syfle all säker­stäUa förverkligandet av de principer som fastslagits i deklarationen om kvinnliga ar­betstagares jämstäUdhet i fråga om möjlighe­ter och behandling.


 


Fundamental Principle

Any action aimed al eslablishing equality of opportunity and trealment of women workers must be determined on the basis of the fundamental principle thal all human beings (men and women) have the undeniable right lo work.


Grundläggande princip