Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande nr 23                          LU 1975:23

Nr 23

Lagutskottets betänkande med förslag till viss jämkning av bestäm­melse i tidigare beslutad lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

första stycket skadeståndslagen (1972:207) som innebär att ersättning för personligt lidande, s. k. ideellt skadestånd, skall kunna utdömas även på grund av bl. a. olovlig avlyssning (prop. 1975:19, JuU 12, rskr 90). Denna lagändring träder i kraft den 1 juli 1975. Den 7 maj 1975 har riksdagen beslutat om ytteriigare ändringar i skadeståndslagen, vilka träder i kraft den 1 januari 1976 (prop. 1975:12, LU 16, rskr 133). Beslutet innebär bl. a. att de regler som f n. finns i 5 kap. 1 f; skadeståndslagen omdisponeras, så att paragrafens första stycke får bilda en ny paragraf i 1 kap., betecknad 3 S, medan andra stycket får utgöra en ny paragraf i 5 kap. med beteckningen 6 S- Härvid beaktades inte den ändring av lydelsen av 5 kap. 1 S första Stycket som beslutats den 16 april 1975.

Den enligt riksdagens beslut den 7 maj 1975 antagna lagen om ändring i skadeståndslagen har ännu inte utfärdats. Innan så sker bör sådan jämkning göras i lagens 1 kap. 3 !; så att dess lydelse anpassas till den lydelse som 5 kap. 1 ;j första stycket skadeståndslagen fått enligt beslutet den 16 april 1975.

Utskottet hemställer

att riksdagen med ändring av beslutet den 7 maj 1975 (rskr 1975:133), såvitt nu är i fråga, beslutar alt 1 kap. 3!; lagen om ändring i skadeståndslagen skall ha följande som utskottets forslag betecknade lydelse:

1 Riksdagen 1975. 8 saml. Nr 23


 


LU 1975:23


Lydelse enligt riksdagens beslut den 7 maj 1975


Utskottets forslag


1 kap.

3S


Bestämmelserna i denna lag om skyldighet att ersätta personskada tillämpas också i fråga om lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten, genom annat ofredande som inne­fattar brott eller genom ärekränkning eller dylik brottslig gärning.


Bestämmelserna i denna lag om skyldighet att ersätta personskada tillämpas också i fråga om lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten, genom annat ofredande som inne­fattar brott, genom brytande av past­eller telehemlighel, intrång i,forvar el­ler olovlig avlyssning eller genom äre­kränkning eller dylik brottslig gär­ning.


Stockholm den 20 maj 1975

På lagutskottets vägnar IVAN SVANSTRÖM

Närvarande: herrar Svanström (c), Hammarberg (s), Lidgard (m), Sundelin (s), Börjesson i Falköping (c), fru Asbrink (s), herrar Sjöholm (fp), Torwald (c), Olsson i Timrå (s), Winberg (m), fru Nilsson i Sunne (s), herr Israelsson (vpk), fru Fredgardh (c) och fru Tilländer (c).

GOT AB   75 9599 S   Slockholm 1975